Bodø Havn KF - Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Havn KF - Strategiplan 2014-2018"

Transkript

1 Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1712 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Bystyret Bodø Havn KF - Strategiplan Styret i Bodø Havn KF har vedtatt strategiplan for som fremlegges for bystyret til orientering. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Berit Skaug Berit Skaug Leder politisk sekretariat Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Særutskrift styret Bodø Havn KF - Behandling sak 20/ Bodø Havn KF - Strategiplan Utrykte vedlegg: Ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side621

2 Side622

3 SÆRUTSKRIFT SAK 20 / 2014, STRATEGIPLAN BODØ HAVN Bodø Havnestyre behandlet strategiplanen for Bodø Havn KF i møte Det fremkom mange gode innspill fra havnestyret som ble innarbeidet og nytt utkast oversendt havnestyrets medlemmer for gjennomlesning og tilbakemelding. Nedenfor følger opprinnelig sak til havnestyre, protokoll fra havnestyremøte samt oversendelse av korrigert strategiplan etter innspill fra havnestyremøte hvor også beskrivelse av prosessen er med. Sak 20/2014 Strategiplan Etter godkjenning av nye vedtekter i bystyret , startet arbeidet med rullering av strategiplanen for Bodø Havn. I styremøte ble Bodø Havns nye visjon, verdiord og forretningside vedtatt. Ovennevnte er nå innarbeidet i Bodø Havns nye strategiplan som nå fremlegges til havnestyret for behandling og vedtak. Dette er en overordnet strategiplan som vil bli fulgt opp gjennom en operasjonalisering av forretningsområdene, som senere blir fremlagt til havnestyret til orientering. Den overordnede strategiplanen vil bli oversendt Bodø Bystyre til orientering. Forslag til vedtak: «Fremlagte strategiplan for Bodø havn vedtas. Strategiplanen oversendes Bodø Bystyre til orientering.» Utskriftsprotokoll. Sak 20/2014 Strategiplan Havnedirektøren redegjorde for prosessen så langt og arbeidet videre. Etter behandling i Havnestyret blir overordnet strategiplan oversendt bystyret til orientering. Arbeidet fremover er operasjonalisering av overordnet strategi gjennom utarbeidelse av delstrategier som blir presentert havnestyret senere. Det fremkom følgende innspill til dokumentet: - Det utarbeides en kortversjon i tillegg for enklere presentasjoner. - Teksten samspiller med kommunens øvrige næringsstrategier. Viktig å knytte samfunnsdelen fra kommunen og fylket inn i innledning, slik at den knyttes til plandokumenter fra kommune og fylket. - I lokale rammebetingelser knyttes mot kommunens visjon og forretningside. - Vi synliggjør at Bodø Havn er på tilbudssiden overfor de andre kommunene. - Strategidokumentet også sendes til fylkeskommunen for orientering, da satsningene også er knyttet til fylkets satsningsområder. - SIDE 1 AV 4 - Side623

4 SÆRUTSKRIFT SAK 20 / 2014, STRATEGIPLAN BODØ HAVN - Det vurderes å trekke Lofoten og muligheter til samarbeid mer inn i strategiplanen. - Samfunnsansvar må avklares, eksempelvis distriktskaier. - Miljø og miljøutvikling inn i planene. Utdypingsprosjektet (pkt 7). Knytt det opp mot visjon og forretningside og at miljøveien er sjøveien. - Husk å få med øst vest (Røst) som moment - Legg med saksdokument som beskriver prosessen videre ved oversendelse til Bystyret. Innspill blir innarbeidet, og oversendes havnestyret for gjennomlesing, evt. korreksjon og med forslag til vedtak. Frist for tilbakemelding fra havnestyrets medlemmer settes en uke etter utsendelse. Vedtak: «Fremlagte strategiplan for Bodø havn korrigeres med innspill fra havnestyremøte , og sendes ut for gjennomlesing og tilbakemelding.» Havnestyret fikk tilsendt korrigert strategiplan hvor ovennevnte innspill var innarbeidet og gitt frist på en uke med tilbakemelding. - SIDE 2 AV 4 - Side624

5 SÆRUTSKRIFT SAK 20 / 2014, STRATEGIPLAN BODØ HAVN Følgende sak 20 / 2014 strategiplan korrigert og komplett strategiplan ble oversendt i epost av til havnestyrets medlemmer hvor også beskrivelsen av prosessen ble tatt med: - SIDE 3 AV 4 - Side625

6 Sak 20/2014 Strategiplan SÆRUTSKRIFT SAK 20 / 2014, STRATEGIPLAN BODØ HAVN Prosjekteier for strategiplanen er havnestyret. Arbeidet med gjennomføringen og prosessen er delegert til havnedirektøren og administrasjonen i nært samarbeid med styreleder. Etter godkjenning av nye vedtekter i bystyret , startet arbeidet med rullering av strategiplanen for Bodø Havn. I styremøte ble Bodø Havns nye visjon, verdiord og forretningside vedtatt. Arbeidet med planen har vært ledet av havnedirektøren med bistand fra interne og eksterne ressurser, hvor også samtlige medarbeidere har vært involvert. Ovennevnte ble innarbeidet i Bodø Havns nye strategiplan som ble fremlagt til havnestyret for behandling og vedtak 24.juni. Dette er en overordnet strategiplan med tilhørende kvalitative mål. Etter behandling og vedtak i havnestyret så vil denne bli oversendt Bodø bystyre til orientering. Den overordnede strategiplanen vil til høsten bli fulgt opp gjennom en operasjonalisering, hvor overordnede målene for de forskjellige forretningsområdene vil bli brytes ned til klare kvantifiserbare delmål. Denne interne strategiplanen vil bli forelagt kun for havnestyret for behandling og vedtak. Deretter vil administrasjonen utarbeide tiltaks- og handlingsplaner slik at de ansatte i Bodø Havn kan arbeide strukturert mot måloppnåelse innenfor strategiperioden. Saken ble behandlet i havnestyret , og havnestyret kom med mange gode innspill. Prosessen videre var at innspill blir innarbeidet, og oversendes havnestyret for gjennomlesing, evt. korreksjon og med forslag til vedtak. Frist for tilbakemelding fra havnestyrets medlemmer settes en uke etter utsendelse. Vedtak styremøte : «Fremlagte strategiplan for Bodø havn korrigeres med innspill fra havnestyremøte , og sendes ut for gjennomlesing og tilbakemelding.» Innspillene til strategiplanen er nå innarbeidet, og endringene er i følgende kapitler: Kap. 3.6, 3.8, 4.3, 6.0, 7.1, 7.5 og 8.3. Strategiplanen oversendes havnestyrets medlemmer med frist for gjennomlesing og tilbakemelding senest søndag 13. juli. Forslag til vedtak: «Fremlagte strategiplan for Bodø havn vedtas. Strategiplanen oversendes Bodø bystyre til orientering.» Bodø, Jon-Arne Nymo Økonomi- og administrasjonssjef - SIDE 4 AV 4 - Side626

7 Strategiplan for Bodø Havn Fullversjon 01 Side627

8 02 1. Innledning Ansvar for strategiplanen 3 2. Bakgrunn og prosess 4 3. Bodø Havn i dag - beskrivelse Formål Om Bodø Havn Utpekt havn Organisasjon og oppgaver Finansiering Havnesamarbeid Areal Avklaring av ansvarsforhold mellom Bodø kommune og Bodø Havn 8 4. Eksterne rammer for Bodø Havn Havne- og farvannsloven Annet sentralt lovverk Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale rammebetingelser 11 Internasjonale rammebetingelser 11 Nasjonal rammebetingelser 11 Regionale rammebetingelser 11 Lokale rammebetingelser Økonomiske trender 12 Utvikling i internasjonal og global handel Utviklingen i sjøtransporten Miljø- og sikkerhetstrender Verdier og identitet Visjon Verdier Rasjonelle løfter Posisjon Bodø Havn og miljø Strategiske forretningsområder Gods, terminal og areal Energi og industri Fiskeri Cruise Passasjertrafikk Samfunnsansvar: Folk og samfunn Forsvaret By, gjestehavn og fritidsflåte Sikkerhet og beredskap Fra strategi til resultat prosessen videre 27 Side628

9 1. Innledning Bodø Havn er et kommunalt foretak heleid av Bodø kommune. Havnens geografiske plassering ligger meget strategisk til med hensyn til både godsog persontransport, cruiseturisme, fiskeressurser, infrastruktur og olje- og gass aktivitet i landsdelen. I Bodø møtes, som det eneste sted i Norge, hele det nasjonale transportnett stamnettshavn, stamled, stambane, stamveg og stamlufthavn. Det gir Bodø Havn gode muligheter for videre utvikling i overskuelig fremtid. Denne strategiplan ble vedtatt i Bodø havnestyre 24/6-2014, og erstatter forrige strategiplan datert 29/ Dette dokumentet er en overordnet strategiplan som gir retning for arbeidet til Bodø Havn gjennom å tydeliggjøre visjoner, mål og strategier, slik at eier, havnestyre, ledelse og medarbeidere arbeider for de samme målsettingene. Dette skal bidra til at havnen også i fremtiden er en sentral aktør i forhold til utviklingen av samfunnet og næringslivet i regionen. Operasjonalisering av mål og tiltak utarbeides i egne interne arbeidsdokumenter Ansvar for strategiplanen Havnestyret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet innenfor de rammer som er nedfelt i Bodø Havns vedtekter. Prosjekteier for strategiplanen er havnestyret. Arbeidet med gjennomføringen og prosessen er delegert til havnedirektøren og administrasjonen i nært samarbeid med styreleder. 03 Side629

10 2. Bakgrunn og prosess I tidsrommet juni 2013 juni 2014 gjennomførte Bodø Havn en prosess for å utvikle en helhetlig strategi for foretaket de neste fire år. Arbeidet med planen har vært ledet av havnedirektøren med bistand fra eksterne ressurser, og samtlige medarbeidere har vært involvert. Det ble opplevd som spesielt viktig å utvikle framtidig strategi i nær dialog med eier, kunder, brukere og andre interessenter for havna. For å sikre en bred deltakelse i strategiarbeidet og en opplevelse av forankring hos de mange aktører som Bodø Havn er i interaksjon med ble det gjennomført seks ulike innspillsmøter med disse. De ulike møtene som ble avholdt var med: Kunder: Bodø Havns forretningskunder Politikere og næringsliv: Representanter fra bystyret og medlemmer fra Bodø Næringsforum Folkemøte: Åpent folkemøte i Bystyresalen Stormøte: Store offentlige aktørene Bodø Havn samhandler med Ansatte møte: Alle ansatte i Bodø Havn KF Havnestyremøter: Styret til Bodø Havn KF Gjennomgående for alle møtene var et stort engasjement for Bodø Havn, et ønske om en proaktiv organisasjon som gjennom forretningsutvikling og påvirkningsarbeid skal være med å utvikle Bodø samfunnet videre. Hovedfunnene fra innspillsmøtene kan oppsummeres slik: At Bodø Havn skal betjene større geografiske areal enn det som en innenfor dagens kommunegrenser for Bodø ble av flere nevnt som en naturlig utvikling. Spesielt satt opp mot behovet for en helhetlig forvaltning, utnytte samspillsmuligheter og kompetanseutvikling i havnedrift og forvaltning. Det forventes at Bodø Havn utvikler det tjenestetilbud en moderne havn skal ha, med konkurransedyktige betingelser. Det forventes at Bodø Havn inntar en ledene rolle for utviklingen av infrastrukturen i indre havn. Bodø Havn skal være visuelt bra utformet og enkelt tilgjengelig for publikum. Det forventes at Bodø Havn inntar en aktiv rolle i alle forvaltningsspørsmål i og i tilknytning til Bodø Havn, som Nasjonal- og regional transportplan, arealplaner, osv. Et avklart forhold til eier(e) og det å spille sammen med andre aktører ble spesielt nevnt, samt at Bodø Havn er langsiktig i sin planlegging. Det forventes at Bodø Havn tilrettelegger for næringsutvikling generelt, og olje og fiskeriindustri spesielt. Det forventes at Bodø Havn inntar en sentral rolle for utvikling av Bodø som destinasjon for båtturisme generelt og cruiseturisme spesielt. Det forventes at det innen rimelig tid foreligger en løsning for fri ferdsel mellom jernbane og kai, dvs. planskilt krysning av Jernbaneveien. 04 Det forventes at Bodø Havn jobber kontinuerlig med interne organisasjonsutviklingsprosesser, kommunikasjon, informasjonsflyt, tilbakemeldinger osv. Side630

11 3. Bodø Havn i dag - beskrivelse 3.1. Formål Bodø Havns formål oppsummeres i vedtektene på følgende måte: Bodø Havn er Bodø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative, utviklings-, forretnings- og forvaltningsmessige oppgaver Bodø kommune er tillagt etter havneog farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Bodø Havn har på vegne av eieren ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktiviteter i Bodø kommune. Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, drive havnen på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Bodø Havns eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens kunder, brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Bodø Havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet, herunder også utenfor Bodø kommune, når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Bodøs kommunes havnevirksomhet Om Bodø Havn I Bodø møtes, som det eneste sted i Norge, hele det nasjonale transportnett stamnettshavn, stamled, stambane, stamveg og stamlufthavn. Bodø er en «trafikkhavn», dvs. er en havn med stor grad av variasjon mht. hvilke fartøy som anløper. Innenfor Bodø kommunes sjøareal er det et svært variert trafikkbilde hvor Hurtigruten, stykkgodsfartøy, ferger, hurtigbåter, kysttankskip og fiskefartøyer står for flest antall anløp. I 2013 registrerte Bodø Havn ca. 1 million tonn med gods over offentlig og privat kai i kommunen. Antall anløp av næringsfartøy endte på ca Bodø har over de siste 30 årene vært landsdelens største og viktigste intermodale knutepunkt for overgang av containere mellom skip og jernbane. I denne perioden ble Nordlandsbanen effektivt forlenges til Lofoten, Vesterålen, Troms, Finnmark og Svalbard ved omlasting til containerskip. Dette gjorde at Bodø Havn er særegen blant havnene i Norge da vi i så stor grad betjente regioner utenfor egen, i stedet for kun nærområdene. Bodø var Nord-Norges største containerhavn, med Norges eneste terminal med direkte overføring av containere mellom båt og bane av vesentlig omfang. Sistnevnte medførte at Bodø Havn var Norges nest største innenlandske containerhavn. Posisjonen som containerhavn er noe Bodø Havn arbeider hardt for å reetablere. Etter at containerskipet M/S Tege er gått i opplag, er det viktig å fortsette arbeidet med å få gods over fra vei til sjø. Å bidra til dette har stor fokus hos Bodø Havn. 05 Side631

12 3.3. Utpekt havn Gjennom ny Havne- og farvannslov ble det etablert ny havnestruktur for Norge. Øverst i den nye strukturen er et sett med spesielt utvalgte havner, deretter stamnettshavner og til slutt alle øvrige havner. Utpekte havner er de havner som av nasjonen Norge er definert til å være særlig viktig i det overordnede nasjonale transportnettverket, og dermed havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av gods og personer. Status som Utpekt havn betyr en mer sentral stilling i nasjonale spørsmål mht. sjøverts transport av gods og personer. Status som utpekt havn innebærer at Bodø Havn i utgangspunktet skal prioriteres når Regjeringen skal investere i havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkter. I samsvar med Havne- og farvannsloven 46 annet ledd skal Bodø Havn som Utpekt havn utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativt transportknutepunkt. Planen skal følge kravene til rullering som kommuneplan. Den 6. september 2013 utnevnte Fiskeri- og kystdepartementet Bodø Havn til Utpekt havn. De øvrige Utpekte havnene i Norge er Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø Organisasjon og oppgaver Bodø Havn er et kommunalt foretak som eies av Bodø kommune. Bodø bystyre er havnens øverste organ. Bodø Havn ledes av Bodø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder. Bodø Havn har 15 fast ansatte ved starten av strategiperioden. Foretakets organisasjon består av seksjonene: Drift, bestående av havneoppsyn og driftsavdeling Økonomi- og administrasjon Eiendom- og forvaltning Utvikling- og kommunikasjon Hovedoppgaver: Havneoppsynet har ansvar for drift av havnen i form av løpende håndtering av skipstrafikken, fortøyningstjenester, bruk og utnyttelse av kaiareal, vann og strøm til skip, håndheving av ISPS-reglement og står også for forvaltning etter havneog farvannsloven. Havneoppsynet fakturerer også 06 anløpsavgift, kaivederlag og for skipsrelaterte tjenester. Bodø Havn er bemannet 24 timer i døgnet, ved at den på natten er betjent av innleid eksternt vaktselskap. Driftsavdelingen har ansvar for drift, vedlikehold og sikkerhet over på hva havnen forvalter av areal, kaier, flytende installasjoner og øvrig infrastruktur og bygg. I tillegg har driftsavdelingen ansvar for noe rehabilitering av bygg, nyutbygging av kai, ivaretaking av utstyr, vaktmesterordning. Avdelingen utfører plan, utredning og analysearbeid. Økonomi- og administrasjonsseksjonen har ansvar for, økonomi, regnskap, lønn, IKT, personal, organisasjonsutvikling og HMS, og servicesenter. Side632

13 Utvikling- og kommunikasjonsseksjonen har ansvar for utviklingsarbeid, kommunikasjon, informasjon, markedsføring, kundekontakt marked. Eiendoms- og forvaltningsseksjonen har ansvar for eiendom, innkjøp, plan- og byggeprosjekter på overordnet plan, kundekontakt eiendom og prosjekter Finansiering Bodø Havn skal være selvfinansierende, mottar normalt ingen driftstilskudd fra Bodø kommune eller andre eksterne kilder, og betaler heller ikke utbytte el. til Bodø kommune iht. Havne- og farvannsloven. Bodø Havns virksomhet skal finansieres primært gjennom: vederlag og avgifter etter havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter vederlag for tjenester, bruk og utleie av kommunens særlige havneinnretninger næringsvirksomhet knyttet til Bodø Havn skal arbeide for at eiernes verdier skal økes gjennom driftsmessige forbedringer og ved å bruke foretakets kompetanse til å utvikle attraktiv infrastruktur og tjenester for kunder, næringslivet og samfunnet, som bidrar til at Norge, Nordnorge og Bodø er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig. For å bedre foretakets økonomi ytterligere, skal Bodø Havn arbeidet aktivt med å utvikle de maritime næringsaktivitetene for havnens eksisterende kunder, samt for å utvikle og tiltrekke seg ny maritim næringsvirksomhet. I dette arbeidet vil det være naturlig å samarbeide med Bodø kommune v/samfunnskontoret m.fl. for å oppnå best mulig resultat Havnesamarbeid Bodø Havn vil arbeide målrettet for utvikling av havnesamarbeidet i Bodøregionen, Vestfjordbassenget så vel som landsdelen forøvrig, og skal være på tilbudssiden overfor andre havner og kommuner mht. havnesamarbeid på en positiv og profesjonell måte. Bodø Havn er involvert i nasjonalt og internasjonalt havnesamarbeid. Som utgangspunkt vil et slikt samarbeid initialt fokusere på å informere kommuner i regionen om de tjenester Bodø Havn kan tilby innen havnedriftog forvaltning, samt de plikter iht. Havne- og farvannsloven alle kommuner med sjøareal iht. gjeldende lovverk har. Ved inngangen til strategiplanen har Bodø Havn inngått avtaler mht. fakturering av skip for Værøy kommune, mens flere andre kommuner i Bodøregionen har vært i kontakt for lignende tjenester. I sin ytterste konsekvens kan et interkommunalt havnesamarbeid i Bodøregionen føre til en formell etablering av et interkommunalt havneselskap etter IKS-modellen eller et aksjeselskap. Dette vil selvfølgelig avhenge av hvordan vår eier Bodø kommune og andre kommune i et slikt tilfelle vil ønske å organisere sin havnedrift. 07 Side633

14 3.7. Areal Bodø Havn er forvalter av en betydelig eiendomsmasse. Dette omfatter to hovedtyper av arealer: 1. Arealer som nyttes til ulike deler av foretakets kjernevirksomhet 2. Arealreserver for videre utvikling av foretakets kjernevirksomhet a. Arealreserver kan på kort sikt benyttes til annet formål enn tradisjonell havnevirksomhet Arealbruk og arealutvikling skjer i et tett samarbeid med vår eier, Bodø kommune. Langsiktig og robust arealplanlegging, forståelse for arten og karakteren av vår virksomhet og nødvendig hensyntagen til våre omgivelser er her av avgjørende betydning for Bodø Havn. Vår forvaltning av store sentrale arealer i Bodøs sjøfront gjør foretaket til en sentral aktør innen utvikling av eiendom og i byutviklingssammenheng. Etter hvert som nye arealer for moderne sjøtransport blir tilgjengelig og tas i bruk utenfor Bodø sentrum, vil vi, for arealer som ikke skal benyttes til utvikling av vår kjernevirksomhet og/eller verdiutvikling av eiendom, bidra til omforming av sentrumsnære havnearealer i Bodø som ikke lenger er egnet til havnedrift til byutviklingsformål i tett samarbeid med Bodø kommune. I samsvar med Havne- og farvannsloven 46 annet ledd skal Bodø Havn som Utpekt havn utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativt transportknutepunkt. Planen skal følge kravene til rullering som kommuneplan. Reguleringsplan for Bodø Stamnettsterminal ble vedtatt i bystyret Avklaring av ansvarsforhold mellom Bodø kommune og Bodø Havn Det vil være en prioritert oppgave å få på plass en formell avklaring av ansvarsforhold mht. hva som er Bodø kommunes og hva som er Bodø Havns oppgaver. Selv om Bodø Havn samarbeider meget bra med Bodø kommunes forskjellige kontorer, så ser vi at det vil være formålstjenlig å få etablert formelle ansvarsforhold enhetene i mellom. Målet er å bli mer effektiv og handlekraftig, og oppnå bedre resultater når ansvarsforholdene er avklart. Eksempler på dette kan være å finne skillet mellom Samfunnskontorets ansvar for den generelle næringsutviklingen for Bodø kommune, og Bodø Havns ansvar for den maritime næringsutviklingen. Et annet eksempel er ansvaret for Distriktshavnene, som i liten grad generer inntekter, men som vil ha et økende vedlikeholdsbehov i årene fremover. 08 Side634

15 Side635 09

16 4. Eksterne rammer for Bodø Havn De offentlige havnene i Norge lå inntil årsskiftet under Fiskeri- og kystdepartementet, da ny regjering lot ansvaret bli overført til Samferdselsdepartementet. Dette var positivt mottatt av Norsk Havneforening, så vel som de aller fleste offentlige havner. Bakgrunnen er at havnene nå er i samme departement som de øvrige transportformene vei, jernbane og fly som vi mener vil gi grunnlag for en mer helhetlig transportpolitikk, selv om sjøfarten ligger er under Næringsog fiskeridepartementet. De offentlige havners fagetat er Kystverket. Bodø Havn er ansvarlig for å tilrettelegge infrastruktur i forhold til maritim samfunns- og næringsutvikling. Derfor vil det være av viktig at Bodø Havn forankrer sin strategi opp mot samfunns- og næringsutvikling i et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Med dette som utgangspunkt er det derfor viktig å ha oversikt over de overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser (utfordringer og muligheter) som legger grunnleggende føringer for Bodø Havns disposisjoner. Bodø Havn rammebetingelser for øvrig er bestemt av Havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter, Bodø kommune som eier gjennom vedtak i Bodø bystyre, jf. Strategisk Næringsplan, havnas planverk, budsjett og årsberetning. Bodø Havn er av Bodø bystyre delegert alle de forvaltnings- og forretningsmessige oppgaver som eier har iht. Havne- og farvannsloven, og utøver dermed myndighet etter Havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter. Samtidig skal Bodø Havn være pådriver og utvikler av maritim virksomhet og på de arealer Bodø Havn forvalter innenfor det sjønære området. Bodø Havn evne og grunnlag til å ivareta de oppgaver som ønskes løst, har både juridiske og økonomiske føringer: Med grunnlag Havne- og farvannsloven og kommunelovgivingen er Bodø kommune overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for Bodø Havn. Økonomisk er Bodø Havn underlagt selvfinansieringsprinsippet, jf Havne- og farvannsloven Havne- og farvannsloven Bodø Havn driver en særlovsvirksomhet etter reglene i Havne- og farvannsloven (Lov nr. 19 om havner og farvann). Bodø Havn har i denne sammenhengen, og i tråd med foretakets vedtektsbestemte formål, et definert oppdrag som trekker opp de overordnede rammene for virksomheten. Mens den den tidligere havne- og farvannsloven hovedsakelig var forvaltningsorientert og i mindre grad forretningsorientert, så er dette motsatt i ny havne- og farvannslov. Noen av hovedmålsetningene med en ny havne- og farvannslov er å etablere et juridisk rammeverk, som i lys av nye utfordringer, 10 Side636

17 bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkter, og til effektiv, konkurransedyktig og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med øvrige transportformer for transport av gods og personer innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Den gjeldende Havne- og farvannsloven legger opp til sterkere konkurranse mellom havnene og hensynet til effektivitet og lønnsomhet. havneformål, ref. 48 første ledd, som lyder: «Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet.» I Havne- og farvannsloven er «Havnekapitalen» et bærende prinsipp, da denne kun kan brukes til 4.2. Annet sentralt lovverk Kommuneloven PBL Plan og bygningsloven 4.3. Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale rammebetingelser Internasjonale rammebetingelser Norge må tilpasse sin utvikling innenfor transportsektoren til internasjonale rammer, først og fremst gjennom EØS-avtalen og EU-direktiver. EU har gitt ut to sentrale strategiske dokumenter som gir føringer for utviklingen. EUs hvitbok om fremtidig sjøtransport og havnevirksomhet viser at man vil legge vesentlig vekt på en samfunnsøkonomisk og miljømessig utvikling av transportsektoren. EUs grønnbok om forhold mellom prising og samfunnsøkonomiske kostnader i transportsektoren, går konkret inn på hvordan man kan endre prisgrunnlaget for ulike transportformer, slik at man i større grad får dekket de samfunnsøkonomiske kostnader. Nasjonal rammebetingelser Nasjonal transportplan (NTP) er et særlig viktig nasjonalt og regionalt dokument for å kunne utvikle en hensiktsmessig og effektiv infrastruktur. NTP er en strategisk plan for den samlede transportpolitikken og utvikling av den statlige infrastrukturen for alle transportformer. Planarbeidene er et resultat av en brei prosess hvor en blant annet har utredet behovet for ny infrastruktur i nord. Det er også store forventninger til Samferdselsdepartementets arbeid med en nasjonal havnestrategi som vil komme mot nyttår etter planen. Regionale rammebetingelser Relevante fylkeskommunale planer Kystsoneplan med flere 11 Side637

18 Bodø Havn anses som viktig i- og for Nordland. Derfor er også Nordland fylkeskommune representert i styret i havnen. Nordland fylkeskommune er også en viktig samarbeidspartner og premissleverandør for Bodø Havn. Derfor vil strategidokumentet også sendes fylkeskommunen for orientering, da satsningene til Bodø Havn også er knyttet til fylkets satsningsområder Lokale rammebetingelser Strategisk næringsplan Kommuneplan med delplaner Arealplaner Reguleringsplaner Kystsoneplan med flere Av de lokale planene, så har man i utarbeidelsen av denne strategiplanen særlig vektlagt Reguler- ingsplan Bodø Stamnettsterminal, Kommuneplan : Strategisk samfunnsdel Bodø 2030, som skal gi retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Bodø Havn har deltatt aktivt i planarbeidet. Vår strategi skal ha en overordnet forankring opp mot kommuneplanens samfunnsdel, hvor Bodø Havns mål innen for våre strategiske forretningsområder og vårt samfunnsansvar som beskrevet i hhv. kapittel 6 og 7 vil bidra til å oppnå visjonen i denne planen: «Bodø 2030 Attraktiv hovedstad i Nord» Og de tre hovedmålene i denne planen: Hovedmål 1: Antall innbyggere Hovedmål 2: Byen det er godt å bo i mangfold, levekår og livskvalitet Hovedmål 3: Bodø - Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad 4.4. Økonomiske trender Utvikling i internasjonal og global handel En stadig mer internasjonal og global handel gjør at effektive logistikkjeder blir viktigere og mer krevende, da produksjon og lagerfunksjoner blir mer sentraliserte. Verdenshandelen har hatt en vekst på ca 10 % pr år de siste årene. Veksten i eksport i verdenshandelen blir ytterligere forsterket av utviklingen i asiatiske land, først og fremst av ny teknologi. Den nærmest eksplosive økningen i den internasjonale og globale arbeidsdelingen gir helt nye utfordringer for transport av varer Utviklingen i sjøtransporten I sammenheng med rulleringen av Nasjonal transportplan utarbeider TØI en prognose for antatt utvikling i transportarbeidet og transportmiddelfordelingen. 12 Side638 Prognosene er basert på Finansdepartementets perspektivmelding mot 2060 som blant annet anslår utviklingen i omsetningsverdi for alle varegrupper i Norge. Her spås det at sjøtransporten på norsk område vil ha vekst i hver femårs periode fram mot 2043, men at 012 nivået er moderat.

19 Sjøtransporten antas å øke med 1,1 % i gjennomsnitt per år i perioden Til sammenligning forventes jernbanen å øke med 1,4 % per år og lastebiltrafikken med 2,0 % per år (Kilde: Sitma) Skipene utvikles i retning av å bli stadig større, mer komplekse og tilsvarende dyre i innkjøp og drift. Godsstrømmene går i retning av økt containertransport og skipene preges av dette. Effektive havner som gir containerskipene kortest mulig liggetid i havn er en viktig faktor for rederienes prioriteringer. Dette gjelder for eksempel tilstrekkelige kailengder, god og moderne krankapasitet og annet utstyr for godshåndtering, gode arealer for håndtering av gods og andre servicefasiliteter. Tilgang ulike tjenester og god kompetanse i havnene, legger viktige føringer også for vareeierne som sammen med rederiene er beslutningstagere når det skal etableres nye linjer / havnedestinasjoner. Sjøtransportens konkurranseevne er avhengig av transportavstand. Gjennomsnittlig transportavstand ved sjøtransport innenriks er omkring 700 kilometer Miljø- og sikkerhetstrender Miljøfokuset og grønne løsninger er en klar trend i de fleste bransjer og vareeierne etterspør i økende grad miljøvennlige løsninger hos transportørselskapene. Sjøtransport har i utgangspunktet klare miljømessige fortrinn og bør kunne forsterke sin andel av den totale godstransporten. Samtidig stilles det også innen sjøtransporten krav om å bruke fartøy med redusert utslippene av klimagasser - eks. fartøyer med gass (LNG) som drivstoff. I tillegg vil utviklingen gå i retning av grønne løsninger også mht. havnefasiliteter og all aktivitet som drives i havnene. Her har Bodø Havn et fortrinn ettersom fremtidsrettede grønne løsninger i stor grad er på plass ved de LNG-drevne fergene som bunkrer regulert i Bodø, og planer for et mer permanent LNG-anlegg som på sikt kan betjenes av kysttankere. Svoveldirektivet (SECA - Sulphur Emission Controlled Area) gir reguleringer mht. utslipp av svovel i Nordsjøen syd for 62 breddegrad fra og medfører en del usikkerhet rundt utviklingen av godstransport med skip og cruise til Norge fra F.eks. så vil cruise syd for 62 breddegrad vil fra bli mellom NOK dyrere per person per dag pga dyrere drivstoff enn cruise til nord for 62 breddegrad (Kilde Carnival og Rccl). Men flere eksperter mener at innføringen av svoveldirektivet på sikt ikke vil medføre redusert sjøverts-trafikk i nevneverdig grad, da rederiene synes å tilpasse seg deres nye realitet bra. Bodø Havn har på plass godt fungerende planer og operativ beredskap for oljevern, havnesikkerhet og terrorberedskap tilpasset de rammer / regelverk som internasjonal- og nasjonal trekker opp. 13 Side639

20 Side640

21 Side641

22 16 Side642

23 5. Verdier og identitet Den strategiske plattformen for Bodø Havn skal kjennetegne og prege organisasjonen både internt og eksternt. Verdiene skal prege oss i omgang med både omverdenen og hverandre Visjon Visjonen er bildet av en ønsket fremtid ambisjon hva strekker vi oss etter? Visjonen skal bidra til Få mennesker i bevegelse. Oppmuntre folk, grupper og hele organisasjoner til å se etter nye, og gi avkall på gamle løsninger. Bryte opp de daglige rutinene, spesielt i store bedrifter. Hjelpe folk til mer kreativitet og motivere dem til økt forpliktelse og mer samarbeid, for å forbedre ytelsen. Bodø Havn sin visjon er: Bodø Havn et ledende knutepunkt for Norge, viktig i og for Nordområdene Verdier Verdier kan ligne på personligheten til en person det er de få sterke begrepene som skal kjennetegne Bodø Havn i ett og alt. De skal drive oss frem mot visjonen De skal gjøre oss tydelige på måten vi gjør det De skal hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen Bodø Havn sine verdier er: Åpen Bodø Havn skal være åpen, tilgjengelig og informerende. Det skal være lett å komme i kontakt med oss, og vi skal yte god service til kunder, byens befolkning og samarbeidspartnere. Bodø Havn skal utvise stor takhøyde internt og i eksterne diskusjoner. Kyndig Vi skal ha medarbeidere som klokt tar kompetente valg på vegne av foretaket. Vi kan havnedrift på alle nivåer og ivaretar vår rolle til det beste for eier, kunder og samarbeidspartnere. Fremtidsrettet Vi søker hele tiden å finne nye og gode løsninger for vår kjernevirksomhet. Vi er en proaktiv organisasjon som gjennom forretningsutvikling og påvirkningsarbeid skal være med på å utvikle Bodø regionen videre. 17 Side643

24 5.3. Rasjonelle løfter Rasjonelle løfter kan beskrives som: Hva er det vi lover til eierne, medarbeiderne og omgivelsene? Forteller hva vi gjør Konkret og målbar Bodø Havn sine rasjonelle løfter er: Serviceinnstilt Vi skal utføre vårt arbeid og kommunisere med et smil rundt munnen Vi besvarer alle henvendelser innen 24 timer. Vi bidrar med vår kunnskap om havnedrift for våre nabohavner i Bodø regionen Vi strekker oss langt for å løse våre målgruppers utfordringer og er kjent for å yte det lille ekstra Profesjonell maritim næringsutviklinger Sørge for gode rammebetingelser til havnedriften gjennom å drive aktiv forvaltning og utvikling av havnearealene, i tråd med egne vedtekter og havne- og farvannsloven Profesjonell maritim næringsutvikler Regionfokus og samarbeidsorientering Vi skal til enhver tid strebe etter å ha den kompetansen som skal til for å løse våre oppgaver på best mulig måte for alle parter Knutepunkt Utnytte vår lokalisering og de mulighetene det gir Utnytte nærheten mellom havn, fly, bane og vei Utnytte den bymessige infrastrukturen 5.4. Posisjon Posisjonen er summen av våre løfter, verdier og visjon. Posisjonen beskriver en unik mental markedsmulighet vi ønsker å ta eierskap til. En klar posisjon skaper lojalitet og øker sjansene for velvilje og utviklingsrom Bodø Havn sin posisjon er: Bodø Havn - sentral i Bodøs fremtid. Basert på dette kan Bodø Havns strategiske utgangspunkt oppsummeres slik: se neste side. 18 Side644

25 Bodø Havns strategiske utgangspunkt: VISJON Vår ledestjerne og fremtidsdrøm Bodø Havn et ledende knutepunkt for Norge, viktig i og for Nordområdene. FORRETNINGSIDÉ / VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Hva vi skal gjøre og hvordan vi gjør det Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets transportbehov og passasjertrafikk. Vi skal sørge for effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift som gir havna god økonomi og havnas kunder gode rammevilkår RASJONELLE LØFTER Det vi lover våre kunder og omgivelser POSISJON En unik mental markedsmulighet EMOSJONELLE VERDIER Beskriver personligheten vår og gjør oss tydelige og i stand til å prioritere Serviceinnstilt Profesjonell maritim næringsutvikler Knutepunkt Bodø Havn - sentral i Bodøs fremtid Åpen Kyndig Fremtidsrettet 19 Side645

26 6. Bodø Havn og miljø Bodø Havn ble Miljøfyrtårnsertifisert allerede våren 2009, som den andre havnen i Norge. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Drivkraften bak vårt miljøarbeid gjennom Miljøfyrtårnsertifisering er at det er: Bra for miljøet Bra for omdømmet Bra for lønnsomheten Bodø Havn skal kontinuerlig fokusere på miljøfremmende tiltak gjennom: Fokus på miljøstyring Kutte kostnadene ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket Jobbe mer effektivt og kutte kostander Bodø Havns miljøarbeid er forankret i nasjonal og internasjonale målsetninger mht. å få mer transport overført fra vei til sjø og/eller jernbane. Vi skal bidra til at mer transport av gods og mennesker skjer sjøveien til/fra Bodø fordi: Sjøveien er miljøveien Sjøveien har stor ledig kapasitet De største utfordringene med støy i byene våre er fra vei. Vi kan redusere tungtransporten vekk fra vei og ut på sjøen, i samarbeid med jernbanen hvor det er naturlig. Bodø Havn jobber tett med Bodø kommune, Kystverket, Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet mht. få gjennomført en total opprensking av Bodø indre havn for forurensede masser som er påvist. Dette er et arbeid som vil bli sett i sammenheng med Kystverkets omfattende prosjekt mht. utbedring og utsprenging til dobbel innseilingsled til Bodø med utmudring/etablering av større dyptgående langs vår hovedkai, Terminalkaien. 20 Side646

27 Side647 21

28 7. Strategiske forretningsområder Bodø Havns forretningsområder består av de områder som er av strategisk interesse og hvor havnen hovedsakelig genererer sine inntekter. Forretningsområdene er hovedsakelig definert innenfor områdene infrastruktur og næringsliv. For hvert av de fem forretningsområdene definerer vi kvalitative overordnede mål for foretaket. Disse målene vil være overordnede i et målhierarki, og videre brytes ned i organisasjonen, helt ned på individnivå. Dette vil skje i det videre arbeidet i Bodø Havn. Her vil de ansattes individuelle mål, bidra til måloppnåelse for foretaket. Det må understrekes at hvert overordnede mål kan brytes ned i delmål uavhengig av individuell forankring. Endelig måloppnåelse er dog avhengig av innsats fra alle individene i organisasjonen Gods, terminal og areal Med gods, terminal og areal menes den godsaktiviteten som i all hovedsak foregår på/over Bodø Havns kaier og areal på Rønvikleira, på Bodøterminalen og på Jernbanekaia. Dette er det av forretningsområdene som genererer klart størst andel av våre samlede inntekter i form av anløpsavgift, vederlag og leieinntekter på bygg og arealer. Godset i dette forretningsområdet kan hovedsakelig deles inn i stykkgods og containertrafikk, og er et av hovedelementene i det komplette transportknutepunktet Bodø. En god og effektiv forvaltning av Bodø Havns arealer er avgjørende for finansiering av kjernevirksomheten. Overordnede mål: Bodø Havn skal være landsdelens viktigste transportknutepunkt i nord/sør retningen for sjøverts transport av stykkgods og containere, gjennom bl.a. økt rutetilbud for gods sjøveien (dette inkluderer naturligvis transport til/fra Lofoten også) Ivareta nasjonale krav som Utpekt havn mht. arealtilgang, og utvikling av effektiv og sikker sjøtransport Bodø Havn skal ha en av landets mest effektive multimodale terminaler (sjø, bane, fly og vei) Tiltrekke relevante etableringer av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører innen maritim virksomhet, gods og/eller logistikk 22 Side648

29 7.2. Energi og industri Med energi og industri menes all maritim- og offshorerelatert virksomhet knyttet til fornybar og ikke-fornybar energi. Bodø Havns arbeid med energi og industri er nært knyttet opp mot eiers petrostrategi. Bodø kommunes petrostrategi omfatter hele Bodø-regionen, og hvor det er naturlig å samarbeide med Salten regionråd og Nordland fylkeskommune, og i nær kontakt med samarbeidspartnere innen næringen. Strategien inngår i Strategisk næringsplan for Bodø. Bodø Havn ser muligheter for utvikling innen fornybar energi, slik som vindmøller, hvor transport setter store krav til kai-infrastruktur og tilstrekkelig store nok landarealer for mellomlagring. Overordnede mål: Være attraktiv for etablering av maritim- og offshorerelatert virksomhet knyttet til energi og industri Utvikle og etablere nye havneavsnitt innenfor forretningsområdet energi og industri i Bodøregionen Fiskeri Bodø Havn deler forretningsområdet fiskeri i tre sektorer: 1. Pelagisk sektor: For den pelagiske sektoren foregår det en strukturell endring, både som en følge av at fiskekvotene har blitt mye redusert samt økende grad av industrialisering og konsolidering av antall mottaks- og foredlingslokaliteter. 2. Oppdrettssektor: I oppdrettsektoren er det derimot situasjonen meget positiv, med stabil høy pris på laksen og lite sykdom i vår region. Bodø Havn arbeider for at mer oppdrettsfisk skal transporteres inn til Bodø fra regionene rundt oss fortrinnsvis med båt, for deretter å transporteres til markedet med jernbane og på sikt også med fly. 3. Kystfiskerflåten: For kystfiskerflåten er situasjonen relativt stabil, men Bodø Havn vil legge ennå bedre til rette for at de fiskere som ønsker å flytte til Bodø for å drive sin næring får gode vilkår for dette i havnen. Overordnede mål: Bodø skal fortsatt være en komplett næringsklynge innenfor pelagisk sektor Bodø Havn skal bidra til økt inntransport av oppdrettsfisk til Bodø med båt, for videre transport mot markedet Videreutvikle Bodøs attraktivitet som base for næringsvirksomhet for kystfiskerflåten 23 Side649

30 7.4. Cruise Siden den økonomiske krisen i Europa begynte i 2008 har cruiseturismen økt med ca 43% (2013). Etter en stor vekst i cruisetrafikken til Norge, så viser markedet en grad av konsolidering og stabilisering de neste årene. Forretningsområdet cruise deler vi i fire segmenter: 1. Ordinært cruiseanløp: Cruiseskip som anløper flere havner langs Norgeskysten, deriblant Bodø. Her har et stort Bodøregionen har gode muligheter for å tiltrekke cruiseskip, både i kraft av etablerte og nye attraksjoner på land, lokalitet etc. I tillegg så er det et stort antall cruiseskip i våre farvann som vi arbeider med å få flere av til Bodø. De største cruisehavnene av denne typen i landsdelen er Tromsø og Nordkapp, begge med over 100 anløp hvert år. Lofoten (hovedsakelig Leknes og Svolvær) har til sammenligning rundt 80 anløp per år. 2. Snuhavn: Dvs. hvor et cruiseskip avslutter et cruise i Bodø hvor passasjerer så flys ut og et nytt cruise påbegynnes i Bodø med passasjerer som flys inn. Her har Bodø et unikt fortrinn i forhold til andre snuhavnkandidater i landsdelen pga. den meget korte avstanden mellom lufthavn og havn, samt at lufthavnen ved har mulighet til å ta ned de største passasjerflyene i verden. Trenden viser større interesse fra cruisepassasjerer for kortere cruise. F.eks. vil et en ukes cruise utfra Bodø være interessant i motsetning til et normalt sett et to ukers cruise fra en kontinental havn og tilbake igjen hvis man primært ønsker å se Nordnorge. 3. Vintercruise: Cruiseanløp på vinterhalvåret. Dette er et relativt nytt segment, men som øker kraftig. Vintercruise er også erfaringsmessig den type anløp som genererer størst inntekter for det regional reise- og næringsliv per anløp. 4. Hurtigruten: Cruisedelen, dvs. den del av de reisende med Hurtigruten som er på full rundreise eller halv rundreise (med anløp Bodø på nord dvs. dagtid). Her ligger det et uutnyttet potensiale for det regionale reiseliv, da disse passasjerene som for ordinære cruisepassasjerer i stor grad ønsker opplevelser. Utfordringen er at nordgående hurtigrute ligger i Bodø kun for 2,5 timer (12:30 15:00). Bodø Havn ønsker å bidra som koordinator for å gjøre Bodøregionen attraktiv som cruisedestinasjon. Bodø Havn og lokale partnere arbeider sammen med Cruise Norway, Cruise Europe, Cruisenettverket for Nord-Norge og Svalbard, offentlige organisasjoner og det private næringsliv for å realisere markedspotensialet. Bodø Havns cruisesatsning vurderes å få positiv synergi med Hurtigrutens satsning på å videreutvikle sitt reiselivs/ cruiseprodukt. Overordnede mål: Etablere Bodøregionen som stor og attraktiv cruisedestinasjon i Nord-Norge Bli landsdelens ledende snuhavn Etablere Bodøregionen som vintercruisedestinasjon Etablere et velfungerende cruisenettverk for Bodøregionen 24 Side650

31 7.5. Passasjertrafikk Et betydelig antall passasjerer reiser til/fra Bodø med ferge, hurtigbåt og med Hurtigruten og da særlig fra Lofoten, Vesterålen, Helgeland og innad i Bodøregionen. Disse reiser med ruter som i stor grad er en del av det offentlige tjenestetilbudet, hvor den ansvarlige part for ruten lyser disse ut som anbud. For hurtigbåtrutene som trafikkerer til/fra Bodø er Nordland fylkeskommune ansvarlig. Nordland fylkeskommunen er i ferd med å innføre et nytt system for anbud for hurtigbåtsektoren, hvor et anbud blir tredelt: 1. Fylkeskommunen utlyser anbud for kjøp av fartøy, brukt eller nybygg dvs. at de blir et rederi 2. Fylkeskommunen utlyser anbud for finansiering av det nevnt i pkt Fylkeskommunen utlyser anbud for drift av fartøyene nevnt i pkt. 1 Vestfjordfergene som trafikkerer mellom Bodø, Moskenes, Værøy og Røst inngår i riksvegsambandet som en del av Riksvei 80 hvor Statens vegvesen er ansvarlig. Hurtigruten trafikkerer som kjent i rute mellom Bergen og Kirkenes med elleve skip, hvor deler av ruten dekkes gjennom en avtale mellom Hurtigruten ASA og staten ved Samferdselsdepartementet. Det forventes ikke vesentlige endringer i ruteproduksjonen for hurtigbåter, fergene eller hurtigruten i strategiplanperioden. Overordnede mål: Bli blant de ledende i landet mht. fasiliteter og infrastruktur for passasjertrafikken som går over kai. 25 Side651

32 8. Samfunnsansvar: Folk og samfunn 8.1. Forsvaret Som Norges ledende forsvarsby forventer vi hyppige besøk av både norske og utenlandske orlogsfartøy i Bodø. Vi ønsker primært å legge disse fartøyene nærmest mulig sentrum, til glede for de besøkende fartøy, dets besetning på den ene siden og både byens næringsliv og dets befolking. Bodø Havn vil kartlegge hva skip og besetning legger igjen i det lokale næringslivet, direkte og indirekte. Dette vil bli benyttet for å etablere de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av besøk av orlogsfartøy til Bodø-regionen. Overordnede mål Fortsatt være en attraktiv havn for norske og utenlandske flåtebesøk 8.2. By, gjestehavn og fritidsflåte Bodø Havn forvalter populære bruks- og utfartsområder i Bodø, som; moloen, småbåthavna, Rønvik Havn & Marina og Nyholmen. Flere av disse er yndede utfartssteder både for byens befolkning og besøkende. Området regnes som et av byens mest kjente varemerker. For Bodø Havn som forvalter av området vil vi arbeide for at denne gjør Bodø til en bedre by å både bo i og besøke. Overordnede mål Være pådriver for ferdigstilling av havnepromenaden Være blant de ti beste gjestehavnene i Norge 8.3. Sikkerhet og beredskap 80 prosent av Norges havområder ligger i Arktis, og i dag går om lag 90 prosent av den arktiske skipstrafikken gjennom norske farvann. Gjennom den internasjonale søk- og redningsavtalen mellom Arktisk råds medlemsland, er Norges ansvar for søk og redning utvidet helt opp mot polpunktet. Som arktisk kyststat med råderett over store havområder har Norge et stort ansvar for å styrke maritim sikkerhet og beredskap i nordområdene. En sterk søk- og redningstjeneste er en forutsetning for å kunne møte den forventede økningen i maritim aktivitet i nord på en forsvarlig måte Bodø har som mål å bli den ubestridte sikkerhets- 26 og beredskapshovedstaden i nord basert på det store antall selskaper, statlige institusjoner- Side652 og myndigheter og utdanningssentra som allerede i dag arbeider innen for sikkerhet- og beredskap. Over 10% av sysselsatte i Bodø har sitt arbeid knyttet til sikkerhet, beredskap og luftfart. Dette området sammenfaller direkte med hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel, nemlig: Bodø - Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad. Overordnede mål Tilrettelegge for ytterlige etableringer innen sikkerhet og beredskap i maritim sektor

33 9. Fra strategi til resultat prosessen videre Den overordnede strategiplanen skal inverksettes og operasjonaliseres slik at de overordnede målene for de forskjellige forretningsområdene vil brytes ned i klare kvantifiserbare delmål. Mål og handlingsplan vil bli forelagt kun for havnestyret for behandling og vedtak. Deretter skal strategiene brytes ned i klare oppdrag (eller prosjekt) som det skal utarbeides en handlingsplan hvor aktiviteter, milepæler, fremdriftsplan, økonomi, personalressurser og entydig gjennomføringsansvar konkretiseres. Dette muliggjør strukturert arbeide mot måloppnåelse innenfor strategiperioden. Strategiplanen har som målsetning å rulleres hvert fjerde år, eller oftere ved behov. 27 Side653

34 Bodø Havn Postboks Bodø Tlf.: Faks.: Epost: 028 bodohavn.no Side654

Strategiplan for Bodø Havn

Strategiplan for Bodø Havn Strategiplan for Bodø Havn 2014-2018 Kortversjon 01 Innhold 1. Innledning 3 2. Bakgrunn og prosess 4 3. Bodø Havn i dag 5 3.1. Formål 5 3.2. Utpekt havn 6 3.3. Organisasjon og oppgaver 6 3.4. Finansiering

Detaljer

PS15/27Referatsaker. Side620

PS15/27Referatsaker. Side620 PS15/27Referatsaker Side620 Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.03.2015 20658/2015 2015/1712 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Bystyret 26.03.2015 Bodø Havn KF - Strategiplan

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Sp 1 Det går på å summere opp hvor mange da dere

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Saksframlegg Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til Rådmannens uttalelse vedrørende høring av forslag

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Trådte i kraft 1. januar 2010 Hovedmål: Bidra til havneutvikling Sikre sjøtransporten Oversiktlig og brukervennlig regelverk

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS STRATEGIPLAN

HELGELAND HAVN IKS STRATEGIPLAN HELGELAND HAVN IKS STRATEGIPLAN 2015 2020 Visjon Den foretrukne logistikkoperatør i Nord-Norge Hovedmål Helgeland havn IKS skal fremstå som en aktiv samarbeidspartner i regionen og bidra til å tilby kostnadseffektive

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

HAVNESTYREMØTE

HAVNESTYREMØTE HAVNESTYREMØTE 29.09.17 Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 29. september 2017 Tidspunkt: 08:30-12:00 Sted: Clarion Collection Hotel Helma Mo i Rana Saksliste: Sak 42/2017 Godkjenning

Detaljer

Havnesamarbeid - prosess og forankring

Havnesamarbeid - prosess og forankring Havnesamarbeid - prosess og forankring Orientering for eierskapskonferansen 2 september 2014 Ivar F. Hagenlund, havnesjef Agenda Orientering om Harstad Havn KF 5 min Regionalt havnesamarbeid prosessen

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A Formannskapet behandlet saken den 12.06.2017, saksnr. 86/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at kaiområdet på Husøy utvides

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen»

Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen» Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen» - en sjøverts forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø, og et svar på et nasjonalt ønske om å flytte gods fra vei til jernbane og sjø Erlend A. Willumsen

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

Hva har skjedd i BOH i siste året

Hva har skjedd i BOH i siste året Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-49/2007 Saksbehandlende avdeling: Nautisk avdeling Saksbehandler: Rune Haukland Dato: 04.10.2007 Saksnummer: 2004/57 SAK: Cruisestrategi for Oslo Havn

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 26.04.2017 under sak 84/17 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og lov av 17. april 2009 nr. 19

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 06.02.2004 Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen. Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen.

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/7341-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Etablering av havnestyre Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS 2015-2017 Vedtatt 30. september 2014 Visjon: Stavangerregionen havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn Overordnet mål: Havnene

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN

VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN VEDTEKTER FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Innledning. De tanker som har vært diskutert under prosessen foreligger nå i en ferdig strategiplan. Oslo, 7. november. Dag H Sem Styreleder

Innledning. De tanker som har vært diskutert under prosessen foreligger nå i en ferdig strategiplan. Oslo, 7. november. Dag H Sem Styreleder Strategiplan Målet er å skape en organisasjon som kan slå igjennom næringspolitisk, samtidig som den skal ivareta og videreutvikle den faglige kompetansen. 2 Innledning Norsk Havneforening har over en

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Plannettverket Plannettverket mars 2014

Plannettverket Plannettverket mars 2014 Plannettverket Plannettverket 18 18. mars 2014 18. mars 2014 Foto: Tommy Andreassen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Connie Ernst Roger Furuhatt Johansen S. Olsen Disposisjon 1. Info om Salten Regionråd 2. Samarbeid

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid HELGELAND HAVN IKS Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid Planlagt samarbeid Helgeland Havn IKS Initiativ fra Helgeland Regionråd januar 2010 Samarbeidskommuner: - Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

1 Strategisk næringsplan Høringsdokument

1 Strategisk næringsplan Høringsdokument Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2016 54784/2016 2016/186 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/46 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/145 Bystyret 08.09.2016 Strategisk

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Etatsinterne analyser

Etatsinterne analyser Strategiske analyser Tverretatlige: Transportscenarier 2030 Transportnett for utenriks intermodal godstransport Transport av fiskeri- og havbruksprodukter Veg- og jernbanetilknytting til trafikkhavnene

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer