Protege ZM-brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protege ZM-brukerveiledning"

Transkript

1 Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT _NO Rev. B

2

3 Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT _NO Rev. B _NO Rev. B

4 2012 Scott Safety. SCOTT, -logoen, Protege, Proton, Scout, Freedom, Masterdock er registrerte og/eller ikke-registrerte merker som tilhører Scott Technologies, Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Ingen del av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noen form eller på noen måte eller brukes i utarbeidelsen av avledede verk (f.eks. ved oversettelse, bearbeiding eller tilpassing) uten skriftlig samtykke fra Scott Safety. Scott Safety forbeholder seg retten til å revidere denne dokumentasjonen og gjøre tidvise endringer i innholdet uten at Scott Safety er forpliktet til å melde om slike revisjoner eller endringer. Scott Safety leverer denne dokumentasjonen uten garantier, betingelser eller vilkår av noe slag, det være seg underforståtte eller uttrykte, og inkluderer, men er ikke begrenset til underforståtte garantier, betingelser eller vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet og anvendelighet for et bestemt formål. Scott Safety kan når som helst forbedre eller endre produktet eller produktene som er beskrevet i denne dokumentasjonen. Selv om det ytterste har blitt gjort for å sikre at denne veiledningen er nøyaktig, kan bedriften ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser. Denne publikasjonen er ikke tiltenkt å være grunnlaget for en kontrakt, og bedriften reserverer seg retten til å gjøre endringer i design, innhold og detektorspesifikasjoner uten varsel. Scott Safety, 4320 Goldmine Road, Monroe, NC 28110, telefon , faks , e-post nettside: Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer og MS-DOS er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land. Solaris og JAVA er enten varemerker eller registrerte varmerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. Alle andre produkt- eller tjenestenavn er eiendommen til sine respektive eiere. Internasjonal transport av denne enheten er regulert under USAs eksportreguleringer og kan være regulert av importreguleringer i andre land.

5 _NO Rev. B INNHOLD Om denne veiledningen Oversikt over veiledningen xi Veiledningskonvensjoner xii Relatert produktdokumentasjon xii Revisjonshistorikk xii Sertifiseringer oggodkjenninger xiii Generell sikkerhetsinformasjon xiv Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av kontrollinstrumentet xv Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av sensoren xvii Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av batteriet xvii KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 KAPITTEL 3 TILLEGG A TILLEGG B Innledning Kapitteloversikt Enhetsoversikt Bekrefte sendte elementer Bruk Kapitteloversikt Bruke kontrollinstrumentet Starte kontrollinstrumentet Kontrollinstrumentets LCD-varsler og alarmer Vedlikehold Kapitteloversikt Teste kontrollinstrumentet Funksjonstest ved bruk av kalibreringsadapter Kalibrere O 2 -kontrollinstrumentet ved bruk av knappen pĺ forsiden Vedlikehold Selvtest av kontrollinstrumentet Slĺ av et alarmvarsel for funksjonstestintervall Feilkoder Spesifikasjoner Tilleggsoversikt Spesifikasjoner Sensorinformasjon Tilleggsoversikt Gassinterferenser

6 VI INNHOLD TILLEGG C Støtte Tilleggsoversikt Teknisk service Deleliste Garantierklćring Indeks

7 _NO Rev. B FIGUROVERSIKT 1 Hoveddelene til kontrollinstrumentet Kontrollinstrumentets LCD-Indikatorer Funksjonstest Kalibreringsadapter festet

8 VIII FIGUROVERSIKT

9 TABELLOVERSIKT _NO Rev. B 1 Scott Safety-dokumentasjonssett xii 2 Revisjonshistorikk for Protege ZM-brukerveiledning xii 3 Sertifiseringer og godkjenninger for kontrollinstrumentet xiii 4 Tilgjengelige kontrollalternativer Hoveddelene til kontrollinstrumentet Kontrollinstrumentets LCD-elementer og beskrivelser Kontrollinstrumentets oppstartssekvens Kontrollinstrumentets varsels- og alarmbeskrivelser Trinn for selvtest Feilkoder for Protege ZM Kontrollinstrumentets spesifikasjoner Gassinterferenser Liste over anvendelige deler

10 X TABELLOVERSIKT

11 _NO Rev. B OM DENNE VEILEDNINGEN Oversikt over veiledningen Denne veiledningen beskriver de nødvendige trinnene for bruk av Protege ZM bærbart gasskontrollinstrument. Dette dokumentet er utarbeidet for å hjelpe gasspåvisningspersonale med å håndtere gasskontrollinstrumentet. Dette dokumentet inneholder informasjon om bruk og vedlikehold. Denne brukerveiledningen forutsetter at brukeren har grunnleggende kjennskap til prosedyrer for gasspåvisning. Brukerveiledningen er inndelt i følgende emner: Innledning Bruk Vedlikehold Spesifikasjoner Sensorinformasjon Støtte Advarsel: Du må lese, forstå og følge alt innholdet i denne veiledningen før du tar i bruk utstyret. Hvis dette ikke gjøres, kan alvorlig personskade eller død forekomme.

12 XII OM DENNE VEILEDNINGEN Veiledningskonvensjoner Følgende visuelle elementer er brukt i denne veiledningen: Advarsel: Dette ikonet og tilhørende tekst varsler om en potensielt livsfarlig situasjon som kan føre til død eller personskade hvis den ikke unngås. Forsiktig: Dette ikonet og tilhørende tekst varsler om en potensielt farlig prosedyre. Instruksjonene i advarselen må følges. Hvis dette ikke gjøres, kan utstyret bli skadet. Dette ikonet og tilhørende tekst varsler om risikoen for elektrostatisk utladning (ESD) i en prosedyre som krever at leseren treffer passende ESD-forholdsregler. Dette ikonet og tilhørende tekst viser tekst som må legges spesielt merke til. Relatert produktdokumentasjon Tabell 1 viser dokumentasjonssettet til Scott Safety-familien. Tabell 1 Scott Safety-dokumentasjonssett DOKUMENTNAVN HENSIKT DOKUMENT-ID Protege Gir informasjon om bruk og vedlikehold av ZM-brukerveiledning Protege ZM-kontrollinstrumentet. Protege ZM-systemveiledning Gir informasjon om installasjon, konfigurering, bruk, vedlikehold og feilsøking av Protege ZM-kontrollinstrumentet, teststasjonen, egnet programvare og fastvare Revisjonshistorikk Tabell 2 viser revisjonshistorikken til denne veiledningen og gir en beskrivelse av endringene. Tabell 2 Revisjonshistorikk for Protege ZM-brukerveiledning REV. A B ENDRING Opprinnelig utgave. Spesifikasjonskapittel Klarerte temperaturområder.

13 Sertifiseringer og godkjenninger XIII Sertifiseringer og godkjenninger Tabell 3 indikerer at kontrollinstrumentet har blitt testet og overholder det følgende. Tabell 3 Sertifiseringer og godkjenninger for kontrollinstrumentet MERKE Klasse I, gruppe A, B, C, D T4-50 C til +50 C (O 2 ) -40 C til +50 C (H 2 S) -30 C til +50 C (CO) Ex ia IIC T4 Ga Romtemperatur: -50 C til +50 C (O 2 ) -40 C til +50 C (H 2 S) -30 C til +50 C (CO) ATEX-direktiv EMC-direktiv Ex ia IIC T4 Ga Romtemperatur: -50 C til +50 C (O 2 ) -40 C til +50 C (H 2 S) -30 C til +50 C (CO)

14 XIV OM DENNE VEILEDNINGEN Generell sikkerhetsinformasjon For din egen sikkerhet må du sørge for at du etterlever det følgende. Advarsel: Du må lese og følge alt innholdet i denne veiledningen før du tar i bruk utstyret. Hvis dette ikke gjøres, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Advarsel: Alle personer som er eller kommer til å være ansvarlige for å bruke eller teste dette produktet, må lese og forstå innholdet i denne håndboken. Produktet vil bare fungere som tiltenkt hvis det brukes og testes i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. Hvis produsentens instruksjoner ikke følges, vil garanti og godkjenninger ugyldiggjøres. Alvorlig personskade og død kan også forekomme hvis disse instruksjonene ikke følges. Scott Safety påtar seg ikke noe ansvar for bruken av utstyret hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene. Hvis det er nødvendig med ytterligere informasjon om bruk eller vedlikehold, men dette ikke er å finne i denne veiledningen, må du kontakte Scott Safety eller deres representant. Scott Safety skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader som kan kobles til endringer, feil eller utelatelser i denne veiledningen. Alle relevante statlige, regionale og lokale sikkerhetsforskrifter må overholdes ved installasjon og bruk av dette produktet. Av sikkerhetsmessige årsaker samt for å sikre overensstemmelse med dokumenterte systemdata må reparasjoner av komponenter kun utføres av produsenten. Industristandarder, koder og lovgivning kan endres. Brukere må sørge for å anskaffe oppdaterte eksemplarer for å sikre at de nyeste forskriftene, standardene og retningslinjene er tilgjengelige. Alle relevante statlige, regionale og lokale sikkerhetsforskrifter må etterfølges ved håndtering og kassering av farlige materialer, giftige (elektrokjemiske) sensorer, batterier og lignende elementer som kan falle inn under klassifiseringen farlige materialer. Dette produktets elektriske og elektroniske elementer samt batterielementer skal ikke kasseres som offentlig avfall, men skal leveres til innsamlingsanlegg. Informasjon om innsamlingsanlegg kan fås fra lokale myndigheter eller fra importørens representant. Korrekt avhending vil bidra til gjenvinning av materialer og vil forhindre negative konsekvenser for miljøet. For produkter som er solgt i Europa, må avhendingsprosedyrene for batteridrevne elektroniske produkter være i overensstemmelse med RoHS-direktiv 2002/95/EF, WEEE-direktiv 2002/96/EF og batteridirektivet 2006/66/EF. Disse direktivene dikterer hvordan et produkts elektroniske elementer og batterielementer skal avhendes etter bruk. Scott Safety Ltd tilbyr en innsamlingstjeneste for Protege-produkter solgt i Storbritannia. Du kan få tilgang til denne tjenesten ved å ringe vår behjelpelige kundestøtte på Ikke send produkter tilbake til Scott. Andre systemer er implementert i andre deler av Europa. Du kan få mer informasjon ved å kontakte din lokale leverandør av Scott-produkter. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Scott Safety.

15 Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av kontrollinstrumentet XV Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av kontrollinstrumentet Sørg for at du følger de anvendelige advarslene og forsiktighetsreglene som er indikert her. Advarsel: Dette utstyret må kun brukes og vedlikeholdes av kvalifisert personale. Før du bruker eller utfører vedlikehold, må du lese og forstå hele denne veiledningen. Kvalifisert personale som definert i henhold til lokale, kommunale, regionale, statlige og nasjonale standarder samt individuelle bedriftsstandarder. Advarsel: Ikke forsøk å bytte ut eller erstatte deler, da dette kan redusere den innebygde sikkerheten og vil ugyldiggjøre garantien for produktet. Advarsel: Hvis du er i tvil, må du umiddelbart forlate området. Hvis kontrollinstrumentet indikerer en advarsels- eller alarmtilstand, må du umiddelbart forlate området. Du må ha kjennskap til, forstå og følge sikkerhetsprotokollene til din bedrift. Advarsel: Påse at atmosfæren er fri for giftige gasser før du påbegynner en av prosedyrene. Advarsel: Når det primære kontrollinstrumentet er frakoblet, må du sørge for å ha et annet, tilkoblet kontrollinstrument tilgjengelig for å aktivt påvise gasser. Kontrollinstrumentet kan være frakoblet grunnet aktiviteter som, men ikke begrenset til, kalibrering, installering, vedlikehold, feilsøking, konfigurering, kabling og andre aktiviteter. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke fungerer som beskrevet her, må du ikke bruke det, og du må merke det for vedlikehold. Der det er nødvendig med reservedeler, må du kun bruke reservedeler fra Scott Safety. Advarsel: Kontrollinstrumentet skal kun brukes til å kontrollere tilstedeværelsen av gasser og konsentrasjoner det er konfigurert til å registrere. Advarsel: For å unngå at eksplosive gasser antennes, må du lese og følge produsentens prosedyrer for direktevedlikehold. Advarsel: Les denne håndboken for innebygde sikkerhetsforholdsregler. Hvis komponenter byttes ut, kan den innebygde sikkerheten reduseres, noe som kan føre til alvorlig personskade eller død. Advarsel: Du må utføre en funksjonstest hver dag. Hvis en daglig funksjonstest ikke utføres, vil alvorlig personskade eller død kunne forekomme. Forsiktig: Kontrollinstrumentet vil ikke fungere uten strøm. Det vil altså kun påvise gasser så lenge det mottar strøm. Forsiktig: Kontroller regelmessig at systemets alarmhendelser fungerer korrekt ved å eksponere kontrollinstrumentet for en konsentrasjon av målgassen som er høyere enn det høyeste settpunktet for alarm. Forsiktig: Kontroller at portene for gassinntak er frie for smuss og avfall før du bruker instrumentet.

16 XVI OM DENNE VEILEDNINGEN Forsiktig: Kontrollinstrumentet må ikke eksponeres for kraftige mekaniske eller elektriske støt. Hvis det skulle bli utsatt for slike støt, må du alltid utføre prosedyrene for enhetsoppstart og funksjonstest for å bekrefte at kontrollinstrumentet fungerer, og at det er nøyaktig.

17 Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av sensoren XVII Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av sensoren Sørg for at du følger de anvendelige advarslene og forsiktighetsreglene som er indikert her. Advarsel: Hvis detektoren over lengre tid eksponeres for høye konsentrasjoner av giftige gasser, kan sensorytelsen bli redusert. Hvis en alarm utløses på grunn av høye konsentrasjoner av giftige gasser, må du gå til et trygt område, utføre en funksjonstest, rekalibrere om nødvendig eller, hvis det trengs, ringe oss. Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av batteriet Sørg for at du følger de anvendelige advarslene og forsiktighetsreglene som er indikert her. Forsiktig: Du må ikke forsøke å endre eller reparere kontrollinstrumentet. Forsiktig: Du må ikke forsøke å bytte ut batteriet til kontrollinstrumentet. Det er ikke utbyttbart. Forsiktig: Kasser kontrollinstrumentet når batteriindikatoren viser at batteriet er helt utladet.

18 XVIII OM DENNE VEILEDNINGEN

19 Kapittel _NO Rev. B INNLEDNING Kapitteloversikt Dette kapittelet dekker følgende emne: Enhetsoversikt

20 2 KAPITTEL 1: INNLEDNING Enhetsoversikt Protege ZM er et bærbart engangs kontrollinstrument med klips for én (1) gass som opereres med én knapp og har en (typisk) livstid på to (2) år. Instrumentet leveres med et litium-ion-batteri som ikke kan byttes av brukeren, et filter og en sensor allerede installert og er klart til bruk. Gassvarsling indikeres via en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med direkte avlesning, flere kraftige LED-lys, en høy hørbar alarm og en vibrasjonsalarm. Kontrollinstrumentet inkluderer en nedlastbar datalogg for tjuefem (25) hendelser og registrerer ved å angi eksponeringer, kalibreringer og gassverdier. Det personlige kontrollinstrumentet for gasspåvisning er utformet for å registrere potensielle farlige gassnivåer i atmosfæren. Du kan velge mellom tre (3) typer: oppsamling eller tømming av hydrogensulfid (H 2 S), karbonmonoksid (CO) eller oksygen (O 2 ). Tabell 4 viser de tilgjengelige alternativene for disse typene. Tabell 4 Tilgjengelige kontrollalternativer ELEMENT ALTERNATIV FOR DVALEMO- DUS Hvis du har spørsmål om kontrollinstrumentet eller hvordan du bruker det, kan du kontakte Scott Safety. Se Teknisk service på side 20. Figur 1 viser hoveddelene til kontrollinstrumentet. FABRIKKINNSTILTE SETT- PUNKTER FOR ALARM* Oksygen (O 2 ) Nei Lavt = 19,5 % Høyt = 23,5 % Hydrogensulfid (H 2 S) Ja Lavt = 10 ppm Høyt = 15 ppm Karbonmonoksid (CO) Ja Lavt = 35 ppm Høyt = 200 ppm * Kunden kan endre disse settpunktene ved å bruke IR Connect etter levering. Trykk på knappen på forsiden av kontrollinstrumentet for å vise settpunktene for alarmen til kontrollinstrumentet. Settpunkter kan også bestilles fra fabrikken med tilpassede verdier.

21 Enhetsoversikt 3 Figur 1 Hoveddelene til kontrollinstrumentet Tabell 5 viser hoveddelene til kontrollinstrumentet. Tabell 5 Hoveddelene til kontrollinstrumentet REFERAN- SENUMMER ELEMENT 1 LED-alarm (øverst) 2 IR-grensesnittsport (bak) 3 LED-alarmer (2, på sidene) 4 LCD-skjerm 5 Port for hørbar alarm 6 Port for gassinntak 7 Gassmerke 8 Driftsknapp 9 Alligatorklemme (bak) 7 Bekrefte sendte elementer Dette avsnittet inneholder en liste over elementene som vanligvis følger med kontrollinstrumentet. Kontroller at du har alle elementene. Hvis ikke, se Teknisk service på side 20. Kontrollinstrument Kalibreringsadapter Protege ZM-gassdetektor-CD Alligatorklemme for belte

22 4 KAPITTEL 1: INNLEDNING

23 Kapittel _NO Rev. B BRUK Kapitteloversikt Dette kapittelet dekker følgende emne: Bruke kontrollinstrumentet

24 6 KAPITTEL 2: BRUK Dette avsnittet beskriver de forskjellige driftsmodiene til kontrollinstrumentet. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke reagerer som det skal når du starter det, eller hvis kalibreringen er utdatert, må du ikke bruke enheten før den har blitt kalibrert skikkelig. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Når kontrollinstrumentets LCD-skjerm er tom og ikke reagerer, er dette et tegn på at enhetens to-årige livstid har utløpt. Kontrollinstrumentet bruker en spesiell LCD-skjerm med høy synsvinkel som er utviklet for å bedre synligheten til skjermen. Hvis det ikke er gass tilstede, vises gjenværende levetid. Hvis gass oppdages, endres visningen automatisk til en visning som viser gasskonsentrasjonen og et batteriikon. Trykk på og hold nede knappen på forsiden i omtrent fem (5) sekunder for å aktivere kontrollinstrumentet. Når det aktiveres, vil kontrollinstrumentet vibrere, blinke og spille av en hørbar alarm. Ved aktivering vises gjenværende levetid i måneder på LCD-skjermen som 24 måneder. Se Starte kontrollinstrumentet på side 7. Det viste tallet (i normalmodus) som vises på kontrollinstrumentets LCD-skjerm, kan endres ved å bruke parameteren Display i IR Connect. Figur 2 viser LCD-elementene. Figur 2 Kontrollinstrumentets LCD-Indikatorer Tabell 6 viser LCD-elementene og deres beskrivelser. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke fungerer som beskrevet her, må du ikke bruke det. Merk det som ute av drift. Hvis du ikke kontrollerer at det fungerer som det skal, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Advarsel: Du må gjøre deg kjent med ikonene i både ikke-alarm- og alarm-tilstandene. Advarsel: Hvis skjermen mangler ikoner eller ikke kan leses korrekt, må du kontakte oss. Tabell 6 Kontrollinstrumentets LCD-elementer og beskrivelser Bruke kontrollinstrumentet REFERAN- SENUMMER BESKRIVELSE 1 Ikon for alarmtilstand 2 Ikon for selvteststatus

25 Bruke kontrollinstrumentet 7 Tabell 6 Kontrollinstrumentets LCD-elementer og beskrivelser (fortsetter) REFERAN- SENUMMER BESKRIVELSE 3 Ikon for testpåminnelse Skjermen viser at en selvtest er nødvendig 4 Ikon for gasstype 5 Ikon for batteriindikator (brukes ved gassavlesning i sanntid) 6 Gjenværende instrumentlivstid eller sanntidsdata for gassavlesning 7 Ikoner for høyt og lavt settpunkt for alarm 1/7 Ikoner for alarmtilstand 6/8 Ikoner for gjenværende instrumentlivstid 9 Ikon for infrarød dataoverføring 10/11 Måneder/dager/timer siden forrige maksimumseksponering 6/11 Data og ikon for indikator for gjenværende instrumentlivstid Starte kontrollinstrumentet Dette avsnittet beskrevet oppstartssekvensen. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke fungerer som beskrevet her, må du ikke bruke det. Merk det som ute av drift. Hvis dette ikke gjøres, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Tabell 7 beskriver sekvensen detaljert. Tabell 7 Kontrollinstrumentets oppstartssekvens HANDLING LCD-SKJERM RESULTATER Trykk på og hold nede knappen i fem (5) sekunder. Kontrollinstrumentet starter og går gjennom en selvtest. Kontroller det følgende under selvtesten: Kontrollinstrumentet spiller av ett hørbart pip Alle LED-lysene lyser, og kontrollinstrumentet vibrerer Alle elementene på LCD-skjermen vises Etter at LCD-skjermen har vist alle elementene, vises de lave og høye settpunktene for alarm. Etter en vellykket selvtest går kontrollinstrumentet tilbake til det opprinnelige skjermbildet som viser måneder med et klokkeikon, viser et AVHUKINGS- MERKE og spiller av et kort, hørbart pip.

26 8 KAPITTEL 2: BRUK Kontrollinstrumentets LCD-varsler og alarmer Dette avsnittet beskriver ulike varsler og alarmer. Tabell 8 viser detaljert informasjon om dette. Tabell 8 Kontrollinstrumentets varsels- og alarmbeskrivelser LCD-SKJERM ÅRSAK LED-LYS PIP VIBRERING Lav alarm 1 langsomt blink hvert sekund 1 langsomt pip hvert sekund 1 langsom vibrering hvert sekund Høy alarm og over grensen-alarm (OL) 2 raske blink hvert sekund 2 raske pip hvert sekund 2 raske vibreringer hvert sekund Alarm for nedtelling av detektorlivstid* 8 langsomme blink per minutt 8 langsomme pip per minutt 8 langsomme vibreringer per minutt På tide med funksjonstest** Merk: LCD-skjermen veksler mellom BUP og avlesning. Avgir vekslende blink (venstre og høyre) hvert 5. sekund * Når kontrollinstrumentets klokke for gjenværende tid viser 0 timer, vil detektoren fungere i 8 timer og deretter deaktiveres. ** Dette gjelder bare når et intervall for funksjonstest er angitt.

27 Kapittel 3 _NO Rev. B VEDLIKEHOLD Kapitteloversikt Dette kapittelet dekker følgende emner: Teste kontrollinstrumentet Vedlikehold Feilkoder

28 10 KAPITTEL 3: VEDLIKEHOLD Teste kontrollinstrumentet Dette avsnittet dekker kalibrering av kontrollinstrumentet. Advarsel: Hvis en enhet som har gått over kalibreringsdatoen, brukes, kan avlesningen av registrerte gasser bli feil. Avlesninger som oppnås mens kontrollinstrumentet er ute av kalibrering, er ugyldige og vil kunne føre til død eller personskade. Scott Safety innser at kontrollinstrumentet har potensiale for å være en enhet som kan redde liv når det brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Som sådan er det særdeles viktig å kontrollere at kontrollinstrumentet vil fungere som det skal i potensielt livsfarlige miljøer. Dette gjøres ved regelmessig å kalibrere og utføre funksjonstester av instrumentet. Hvor ofte kalibrering og funksjonstester skal utføres, fastsettes basert på lokale forskrifter, retningslinjer i bedriften og beste praksis for bransjen. Scott Safety er ikke ansvarlig for å angi retningslinjer eller praksiser. Kalibrering Utføres for å påse at enheten registrerer målgasser innenfor spesifiserte driftsparametre. Kalibrering er justeringen av kontrollinstrumentets respons slik at det reageres på en kjent gasskonsentrasjon. Følsomheten til sensorene kan reduseres på grunn av normalt ytelsestap, eksponering for høye gasskonsentrasjoner eller sensorforgiftning. Funksjonstest ved bruk av kalibreringsadapter Dette avsnittet beskriver hvordan du utfører en manuell funksjonstest. Nødvendig utstyr: Kalibreringsgass Kontroller at konsentrasjonsnivået overskrider settpunktene til kontrollinstrumentet, og at utløpsdatoen for sylinderen ikke er passert. Tygon-slange 60 cm (2 fot) med 0,5 cm (3/16") ID Regulator Stilt inn til å gi strømning på 0,5 lpm Kalibreringsadapter Følger med kontrollinstrumentet 1 Kontroller at konsentrasjonsnivået til målgassen i sylinderen overskrider alarminnstillingene til kontrollinstrumentet. 2 Fest regulatoren til gassylinderen, og kontroller sylindertrykket. 3 Koble Tygon-slangen til både regulatoren og kalibreringsadapteren. 4 Fest kalibreringsadapteren på kontrollinstrumentet, og tilsett gass. Se Figur 3. Påse at kalibreringsadapteren er festet på kontrollinstrumentet, og at pilhodet peker mot høyre for korrekt gjennomstrømning. Påse også at slangen fra regulatoren er festet til kalibreringsinntaket (enden uten pil).

29 Teste kontrollinstrumentet 11 Figur 3 Funksjonstest Kalibreringsadapter festet 5 Kontroller at kontrollinstrumentet reagerer på målgassen, og at de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene aktiveres. 6 Slå av gassylinderen, og fjern kalibreringsadapteren. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke aktiverer alle alarmene innen ett (1) minutt, må kontrollinstrumentet tas ut av drift og merkes. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Kalibrere O 2 -kontrollinstrumentet ved bruk av knappen på forsiden Dette avsnittet beskriver hvordan du kan kalibrere et O 2 -kontrollinstrument ved kun å bruke knappen på forsiden. Advarsel: O 2 -kalibrering må kun utføres i vanlig luft (20,9 % oksygen) som er fri for farlige gasser. 1 Trykk på og hold nede knappen på forsiden i fire (4) sekunder. 2 CAL (Kalibrering) vises, og O 2 -ikonet blinker i det nedre venstre hjørnet. 3 Etter en vellykket kalibrering spiller kontrollinstrumentet av ett (1) pip, instrumentet vibrerer og LED-lysene blinker. 4 Etter en mislykket kalibrering spiller ikke kontrollinstrumentet av noen pip eller blinker og fortsetter å vise CAL. Hvis kalibreringen mislykkes flere ganger, må du kontakte oss.

30 12 KAPITTEL 3: VEDLIKEHOLD Vedlikehold Selvtest av kontrollinstrumentet Dette avsnittet dekker vedlikeholdskrav. Dette avsnittet dekker selvtest av kontrollinstrumentet. Før det brukes daglig, viser enheten en melding om å utføre en selvtest. Denne prosessen er en enkel og effektiv metode som brukes for å sikre at kontrollinstrumentet fungerer som det skal og er trygt å bruke. Under selvtesten aktiveres lyd-, bilde- og vibreringsalarmene, og sensoren testes. Tabell 9 viser trinn for trinn hvordan selvtesten kan utføres. Advarsel: Selvtesten erstatter ikke en funksjonstest eller kalibrering for å sikre at kontrollinstrumentet reagerer på gass. Tabell 9 Trinn for selvtest LCD-SKJERM TRINN Når ikonet TEST vises i øvre venstre hjørne, er det nødvendig å utføre en selvtest. Trykk på knappen på forsiden av kontrollinstrumentet for å utføre selvtesten. Når du har trykket på knappen, vises dette skjermbildet. Under selvtesten må du sikre at følgende skjer: Kontrollinstrumentet spiller av ett hørbart pip Alle LED-lysene lyser, og kontrollinstrumentet vibrerer Alle elementene på LCD-skjermen vises Etter at LCD-skjermen har vist alle elementene, vises de lave og høye settpunktene for alarm. Merk: Etter at en vellykket selvtest er gjennomført, vises avhukingsmerket automatisk, og de høye og lave settpunktene vises. Merk: Gitt at kontrollinstrumentet ikke har blitt eksponert for gass, vises dette. I motsatt fall går du til neste trinn. Etter en vellykket selvtest går kontrollinstrumentet tilbake til det opprinnelige skjermbildet og viser et AVHUKINGSMERKE der ikonet TEST ble vist tidligere, og ett kort, hørbart pip spilles av. Kontrollinstrumentet ber som standard om en annen selvtest etter tjue (20) timer fra tidspunktet knappen ble trykket på. (Hvis det gjelder) Hvis enheten er programmert med en BRUKER-ID, vil en kombinasjon av tall eller bokstaver rulle over LCD-skjermen etter at settpunktene for alarm vises. Dette inkluderer maksimalt to (2) skjermbilder med en maksimal tegnbegrensning for BRUKER-ID på seks (6) tegn.

31 Vedlikehold 13 Tabell 9 Trinn for selvtest (fortsetter) LCD-SKJERM TRINN (Hvis det gjelder) Hvis kontrollinstrumentet har blitt eksponert for gassnivåer som overskrider det lave settpunktet for alarm, vil en verdi med MAX (Maksimalt) vises ved siden av. Dette representerer toppverdien (den høyeste) som kontrollinstrumentet har registrert. Etter dette skjermbildet vises et annet som viser en verdi (med timer, dager eller måneder). Dette representerer mengde tid som har gått siden forrige toppavlesning. (Hvis det gjelder) Etter skjermbildene for toppavlesning og tid siden toppavlesning, vises et annet skjermbilde med CLP (Fjern siste topp). Hvis du trykker på denne knappen når den vises, vil toppverdien til kontrollinstrumentet nullstilles. Merk: Verdien fjernes fra skjermen, men er lagret i hendelsesloggen til kontrollinstrumentet. Denne verdien kan fjernes i neste skjermbilde. Forsiktig: Hvis selvtesten er mislykket, vil kontrollinstrumentet spille av fem (5) korte pip og blinke før skjermen viser TEST. Forsiktig: Hvis selvtesten mislykkes tre (3) ganger etter hverandre, går kontrollinstrumentet inn i driftssikker modus. Kontakt oss for å få tilsendt en ny enhet. Forsiktig: Under normal drift kontrolleres batterinivået kontinuerlig. Hvis batterinivået er lavt i mer enn tre (3) timer, går kontrollinstrumentet inn i driftssikker modus. Forsiktig: Hvis selvtesten til batteriet mislykkes fem (5) ganger etter hverandre, vises ingenting på LCD-skjermen. Hvis LCD-skjermen er tom, må du avslutte bruken av instrumentet og kontakte oss for å få tilsendt en ny enhet. Slå av et alarmvarsel for funksjonstestintervall Dette avsnittet beskriver hvordan du kan slå av et alarmvarsel for funksjonstestintervall. Kontrollinstrumentet leveres vanligvis med standardinnstillingen 0 dager for parameteren funksjonstestintervall. Det kan imidlertid bli angitt til å varsle deg hvis det er på tide med en funksjonstest. Når det er på tide med en funksjonstest for kontrollinstrumentet, blinker kontrollenheten (vekslende venstre og høyre) hvert femte (5) sekund. Ikonet TEST forblir vist selv om du trykker på knappen på forsiden. Dette alarmvarselet kan slås av ved å bruke en av to (2) metoder: Bruke kontrollinstrumentet manuelt Trykk ned knappen på forsiden én gang for å bruke denne metoden. Instrumentet viser da flere skjermbilder før ordet GAS (Gass) vises mens ikonet TEST blinker. Kontrollinstrumentet venter 45 sekunder på at målgassen skal tilsettes, eventuelt kan du trykke på knappen for å hoppe over funksjonstesten.

32 14 KAPITTEL 3: VEDLIKEHOLD Feilkoder Tabell 10 gir deg en liste over feilkoder for Protege ZM. Tabell 10 Feilkoder for Protege ZM FEILKODER E01 E02 E03 E05 E06 ÅRSAK Konfigurasjonsminnet er skadet Gassminnet er skadet Programminnet er skadet Dårlig batteri Dårlig sensor

33 Tillegg A _NO Rev. B SPESIFIKASJONER Tilleggsoversikt Dette tillegget dekker følgende emne: Spesifikasjoner

34 16 TILLEGG A: SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner Tabell 11 viser kontrollinstrumentets spesifikasjoner. Tabell 11 Kontrollinstrumentets spesifikasjoner Batteriliv Alarmer KONTROLLINSTRUMENTETS SPESIFIKASJONER 2 år, 4 minutter alarmtid per dag Visuell, vibrering, hørbar (95 db) Tester Fullfunksjons selvtest ved aktivering og hver 20. time, kontinuerlige automatiske batteritester Datalogg Siste 25 hendelser Hus Støtabsorberende overstøp Hydrogensulfid Område ppm, 1 ppm Lavt settpunkt for 10 ppm* alarm Høyt settpunkt for 15 ppm* alarm Gasskonsentrasjon for 25 ppm kalibrering Karbonmonoksid Område ppm, 1 ppm Lavt settpunkt for 35 ppm* alarm Høyt settpunkt for 200 ppm* alarm Gasskonsentrasjon for 100 ppm kalibrering Oksygen Område 1 30 % volum, 0,1 % Lavt settpunkt for 19,5 %* alarm Høyt settpunkt for 23,5 %* alarm Gasskonsentrasjon for 16 % kalibrering Dimensjoner 94mm H x 56mm B x 33 mm D (3,7" H x 2,2" B x 1,3" D) Vekt 76 g (2,7 unser) Egensikkert godkjent temperaturområde Temperaturområde ved drift Luftfuktighet ved drift H 2 S: -40 til +50 C (-40 til +122 F) CO: -30 til +50 C (-22 til +122 F) O 2 : -50 til +50 C (-58 til +122 F) Egensikker godkjent temperatur reflekterer ikke nødvendigvis driftstemperatur. H 2 S, CO og O 2 : -10 til +50 C ( F) Hvis instrumentet eksponeres for temperaturer utenfor dette området, kan du oppleve redusert ytelse eller alarmfunksjonalitet % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende *Merk: Disse verdiene er standard fra fabrikken og kan endres.

35 Tillegg B _NO Rev. B SENSORINFORMASJON Tilleggsoversikt Dette tillegget dekker følgende emne: Gassinterferenser

36 18 TILLEGG B: SENSORINFORMASJON Gassinterferenser Et begrenset antall kjemiske blandinger har kjente gassinterferenser. Scott Safety forsøker å identifisere mulige gassinterferenser som gassensorer kan bli eksponert for. Ikke alle eksisterende kjemiske blandinger har imidlertid blitt testet. Tabell 12 viser kjente interferenser fra giftige gasser. Tabell 12 viser ikke at ingen andre interferenser kan forekomme, noe som heller ikke må tas for gitt. Disse selektivitetsratene brukes kun som en veiledning. De skal ikke brukes som kalibreringsfaktorer. Gasstypenes faktiske kryssensitivitet kan variere fra de viste verdiene. Forklaring for Tabell 12. Null Indikerer at det er testet og at ingen interferenser er bekreftet Tom Indikerer at det ikke er testet Neg Indikerer at en gass produserer et negativt signal To verdier i en celle Indikerer innledende toppverdi og avslutningsoffset (ustabil gass eller overgangsgass) og skal ikke brukes for krysskalibrering Tabell 12 Gassinterferenser Interfererende gass SENSORTYPER (ALLE VERDIER I PPM) CO H 2 S CO 1 < 0,02 H 2 S < 0,02 1 SO 2 0 = 0,3 NO < 0,1 H 2 < 0,4 < 0,1 C 2 H 5 OH 0 = -0,005 Forklaring: < mindre enn; ~ cirka. For hver sensortype viser tabellen hvordan 1 ppm av en interfererende gass vises på den spesifikke sensortypen. For eksempel vises 1 ppm CO som mindre enn < 0,02 ppm på en H 2 S-sensor.

37 Tillegg C _NO Rev. B STØTTE Tilleggsoversikt Dette tillegget dekker følgende emner: Teknisk service Deleliste Garantierklæring

38 20 TILLEGG C: STŘTTE Teknisk service Gratulerer med kjøpet av et produkt fra Scott Safety. Det er utarbeidet for å gi deg pålitelig ytelse uten problemer. Hvis du har tekniske spørsmål, trenger brukerstøtte eller ønsker å returnere et produkt, kan du kontakte oss. Hvis du vil returnere et produkt, må du først kontakte teknisk brukerstøtte for å få et returnummer (RMA) som du må bruke ved innsending av produkter for servicereparasjoner. Nord-Amerika Scott Safety Monroe Corporate Center 4320 Goldmine Road Monroe, NC USA Telefon til teknisk brukerstøtte: Faks til teknisk brukerstøtte: E-post: Nettsted: Storbritannia Scott Safety Pimbo Road Skelmersdale, Lancashire WN8 9RA, UK Telefon: +44 (0) E-post: Nettsted: Australia / New Zealand Scott Safety Kundeservice 137 McCredie Road Guildford, NSW 2161, Australia Telefon: E-post: Finland PO Box 501 FI-65101, Vaasa Finland Telefon: +358 (0) , 544, 555 Faks: +358 (0) E-post:

39 Teknisk service 21 Russland 5 floor, 1 Timiriazevskaya str. Moscow, Russland Telefon: +7 (495) E-post: Tyskland Telefon: Faks: E-post: Frankrike Telefon: Faks: E-post: De forente arabiske emirater Telefon: +971 (02) Faks: +971 (02) E-post: Kina Kina, Beijing, avdelingen for teknisk brukerstøtte Beijing-avdelingen, Shanghai Eagle Safety Equipment Co. Ltd. Suite 708, Scitech Tower, No.22 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, , Folkerepublikken Kina Telefon: Asia Scott Safety Asia Serviceavdelingen 2 Serangoon North Ave 5, #07-01 Singapore Telefon: Faks: E-post:

40 22 TILLEGG C: STŘTTE Deleliste Tabell 13 viser en liste over deler. Tabell 13 Liste over anvendelige deler KATEGORI ELEMENT BESKRIVELSE DELENUMMER Kontrollinstrument Kontrollinstrument xx -01= CO (rød) -02= H 2 S (rød) -03= O 2 (rød) Tilbehør til kontrollinstrumentet Kalibreringsdeksel/-adapter Tygon-slange med 0,5 cm (3/16") ID, 3 m (10 fot) lengde, myk (for ikke-reaktive gasser) Alligatorklemme for belte Håndbok Protege ZM-gassdetektor-CD Gassylindere og regulator Enkel gassylinder for H 2 S, 25 ppm, flaske på 34 l, (500 psi) Enkel gassylinder for CO, 100 ppm, flaske på 103 l, (1000 psi) Enkel gassylinder for O 2, 16 %, flaske på 6 D (103 l), (1000 psi) Regulator, 0,5 lpm (for manuell kalibrering) Merk: Kontakt din salgsrepresentant for Scott angående kalibreringsutstyr.

41 Garantierklæring 23 Garantierklæring Scott Safety (SCOTT) garanterer at Protege ZM BÆRBARE KONTROLLINSTRUMENTPRODUKTER FOR GASSPÅVISNING (PRODUKTENE) ikke har defekter i utførelse eller materialer ved normal bruk og vedlikehold i en periode på to (2) år fra og med aktiveringsdagen for alle Protege ZM-kontrollinstrumenter for oksygen og tre (3) år fra aktiveringsdagen eller 24 måneder operasjonell levetid for alle andre Protege ZM-kontrollinstrumenter, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien er kun gyldig hvis detektoren aktiveres innen ett år fra den opprinnelige produksjonsdatoen fra Scott. Denne garantien gjelder for alle komponenter til PRODUKTENE som leveres på det opprinnelige salgstidspunktet for PRODUKTENE, MED UNNTAK AV forbruksvarer. SCOTTs forpliktelse under denne garantien er begrenset til å bytte ut eller reparere (ettersom hva SCOTT måtte velge) PRODUKTENE eller komponentene som viser seg å være defekte i enten utførelse eller materialer. Kun personale fra SCOTT eller, når administrert fra SCOTT, autoriserte SCOTT-agenter har tillatelse til å utføre garantiplikter. Denne garantien gjelder ikke for defekter eller skade påført av reparasjoner eller modifikasjoner av PRODUKTENE utført av eieren eller tredjepart, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av SCOTTs produkthåndbøker eller ved skriftlig tillatelse fra SCOTT. For å motta ytelser i henhold til denne garantien, og som en betingelse for et hvilken som helst ansvar fra SCOTT, må kjøperen returnere slike produkter til SCOTT, en SCOTT-autorisert forhandler eller et SCOTT-autorisert servicesenter. Se Teknisk service på side 20. Denne garantien gjelder ikke for feil eller skade på PRODUKTENE som skyldes uhell, endringer, feil bruk eller misbruk. DENNE GARANTIEN GIS ISTEDENFOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I TILLEGG FRASIER SCOTT SEG UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE KAN KOBLES TIL SALG ELLER BRUK AV SCOTT-PRODUKTER, OG INGEN ANDRE FIRMAER ELLER PERSONER HAR TILLATELSE TIL Å ANTA SLIKE FORPLIKTELSER.

42 24 TILLEGG C: STŘTTE

43 _NO Rev. B INDEKS A Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av batteriet xvii Bruk og pleie av kontrollinstrumentet xv Bruk og pleie av sensoren xvii B Bruk og pleie av batteriet Advarsler og forsiktighetsregler xvii Bruk og pleie av enheten Advarsler og forsiktighetsregler xv Bruk og pleie av sensoren Advarsler og forsiktighetsregler xvii D Deleliste 22 F Feilkoder Protege ZM 14 Funksjonstest Kalibreringsadapter festet 11 G Gassinterferenser Sensortyper 18 Generell sikkerhetsinformasjon xiv H Hoveddeler Kontrollinstrument 3 K Kalibreringsadapter festet Funksjonstest 11 Kontaktinformasjon Teknisk brukerstøtte 20 Kontrollinstrument Hoveddeler 3 LCD-skjerm 6 Oppstartssekvens 7 Spesifikasjoner 16 Tilgjengelige alternativer 2 Varsels- og alarmbeskrivelser 8 Kontrollinstrumentet Sertifiseringer og godkjenninger xiii L LCD-skjerm Kontrollinstrument 6 O Oppstartssekvens Kontrollinstrument 7 P Protege ZM Feilkoder 14 R Relatert produktdokumentasjon xii Revisjonshistorikk for denne veiledningen xii S Sensortyper Gassinterferenser 18 Sertifiseringer og godkjenninger Kontrollinstrumentet xiii Spesifikasjoner Kontrollinstrument 16

44 26 INDEKS T Teknisk brukerstøtte Kontaktinformasjon 20 Tilgjengelige alternativer Kontrollinstrument 2 V Varsels- og alarmbeskrivelser Kontrollinstrument 8 Veiledningskonvensjoner xii Veiledningsoversikt xi

45

46 Monroe Corporate Center P.O. Box 569 Monroe, NC Telefon: Faks: (704) Internett:

Protégé Bærbar gassmåler

Protégé Bærbar gassmåler Protégé Bærbar gassmåler ADVARSEL ALT INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG FORSTÅS FØR DEN BÆRBARE GASSMÅLEREN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM. QSG_rev_8001840016.book Page 1 Friday, October 14, 2005 4:07 PM Opphavsrett 1 Opphavsrett Opphavsrett 2005 NEC Computers S.A.S. Alle rettigheter

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Volcano Revo-tillegg

Volcano Revo-tillegg Volcano Revo-tillegg For bruk med systemer i Volcano s5 /s5i -serien Brukerhåndbok Programvareversjon nivå 3.3.X Samsvarer med rådsdirektivet 93/42/EØF Volcano-systemet overholder TUVs sikkerhetskrav Obs!

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc eller et tilknyttet selskap.

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer