Protege ZM-brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protege ZM-brukerveiledning"

Transkript

1 Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT _NO Rev. B

2

3 Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT _NO Rev. B _NO Rev. B

4 2012 Scott Safety. SCOTT, -logoen, Protege, Proton, Scout, Freedom, Masterdock er registrerte og/eller ikke-registrerte merker som tilhører Scott Technologies, Inc. eller dets datterselskaper. Med enerett. Ingen del av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noen form eller på noen måte eller brukes i utarbeidelsen av avledede verk (f.eks. ved oversettelse, bearbeiding eller tilpassing) uten skriftlig samtykke fra Scott Safety. Scott Safety forbeholder seg retten til å revidere denne dokumentasjonen og gjøre tidvise endringer i innholdet uten at Scott Safety er forpliktet til å melde om slike revisjoner eller endringer. Scott Safety leverer denne dokumentasjonen uten garantier, betingelser eller vilkår av noe slag, det være seg underforståtte eller uttrykte, og inkluderer, men er ikke begrenset til underforståtte garantier, betingelser eller vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet og anvendelighet for et bestemt formål. Scott Safety kan når som helst forbedre eller endre produktet eller produktene som er beskrevet i denne dokumentasjonen. Selv om det ytterste har blitt gjort for å sikre at denne veiledningen er nøyaktig, kan bedriften ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser. Denne publikasjonen er ikke tiltenkt å være grunnlaget for en kontrakt, og bedriften reserverer seg retten til å gjøre endringer i design, innhold og detektorspesifikasjoner uten varsel. Scott Safety, 4320 Goldmine Road, Monroe, NC 28110, telefon , faks , e-post nettside: Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer og MS-DOS er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land. Solaris og JAVA er enten varemerker eller registrerte varmerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. Alle andre produkt- eller tjenestenavn er eiendommen til sine respektive eiere. Internasjonal transport av denne enheten er regulert under USAs eksportreguleringer og kan være regulert av importreguleringer i andre land.

5 _NO Rev. B INNHOLD Om denne veiledningen Oversikt over veiledningen xi Veiledningskonvensjoner xii Relatert produktdokumentasjon xii Revisjonshistorikk xii Sertifiseringer oggodkjenninger xiii Generell sikkerhetsinformasjon xiv Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av kontrollinstrumentet xv Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av sensoren xvii Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av batteriet xvii KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 KAPITTEL 3 TILLEGG A TILLEGG B Innledning Kapitteloversikt Enhetsoversikt Bekrefte sendte elementer Bruk Kapitteloversikt Bruke kontrollinstrumentet Starte kontrollinstrumentet Kontrollinstrumentets LCD-varsler og alarmer Vedlikehold Kapitteloversikt Teste kontrollinstrumentet Funksjonstest ved bruk av kalibreringsadapter Kalibrere O 2 -kontrollinstrumentet ved bruk av knappen pĺ forsiden Vedlikehold Selvtest av kontrollinstrumentet Slĺ av et alarmvarsel for funksjonstestintervall Feilkoder Spesifikasjoner Tilleggsoversikt Spesifikasjoner Sensorinformasjon Tilleggsoversikt Gassinterferenser

6 VI INNHOLD TILLEGG C Støtte Tilleggsoversikt Teknisk service Deleliste Garantierklćring Indeks

7 _NO Rev. B FIGUROVERSIKT 1 Hoveddelene til kontrollinstrumentet Kontrollinstrumentets LCD-Indikatorer Funksjonstest Kalibreringsadapter festet

8 VIII FIGUROVERSIKT

9 TABELLOVERSIKT _NO Rev. B 1 Scott Safety-dokumentasjonssett xii 2 Revisjonshistorikk for Protege ZM-brukerveiledning xii 3 Sertifiseringer og godkjenninger for kontrollinstrumentet xiii 4 Tilgjengelige kontrollalternativer Hoveddelene til kontrollinstrumentet Kontrollinstrumentets LCD-elementer og beskrivelser Kontrollinstrumentets oppstartssekvens Kontrollinstrumentets varsels- og alarmbeskrivelser Trinn for selvtest Feilkoder for Protege ZM Kontrollinstrumentets spesifikasjoner Gassinterferenser Liste over anvendelige deler

10 X TABELLOVERSIKT

11 _NO Rev. B OM DENNE VEILEDNINGEN Oversikt over veiledningen Denne veiledningen beskriver de nødvendige trinnene for bruk av Protege ZM bærbart gasskontrollinstrument. Dette dokumentet er utarbeidet for å hjelpe gasspåvisningspersonale med å håndtere gasskontrollinstrumentet. Dette dokumentet inneholder informasjon om bruk og vedlikehold. Denne brukerveiledningen forutsetter at brukeren har grunnleggende kjennskap til prosedyrer for gasspåvisning. Brukerveiledningen er inndelt i følgende emner: Innledning Bruk Vedlikehold Spesifikasjoner Sensorinformasjon Støtte Advarsel: Du må lese, forstå og følge alt innholdet i denne veiledningen før du tar i bruk utstyret. Hvis dette ikke gjøres, kan alvorlig personskade eller død forekomme.

12 XII OM DENNE VEILEDNINGEN Veiledningskonvensjoner Følgende visuelle elementer er brukt i denne veiledningen: Advarsel: Dette ikonet og tilhørende tekst varsler om en potensielt livsfarlig situasjon som kan føre til død eller personskade hvis den ikke unngås. Forsiktig: Dette ikonet og tilhørende tekst varsler om en potensielt farlig prosedyre. Instruksjonene i advarselen må følges. Hvis dette ikke gjøres, kan utstyret bli skadet. Dette ikonet og tilhørende tekst varsler om risikoen for elektrostatisk utladning (ESD) i en prosedyre som krever at leseren treffer passende ESD-forholdsregler. Dette ikonet og tilhørende tekst viser tekst som må legges spesielt merke til. Relatert produktdokumentasjon Tabell 1 viser dokumentasjonssettet til Scott Safety-familien. Tabell 1 Scott Safety-dokumentasjonssett DOKUMENTNAVN HENSIKT DOKUMENT-ID Protege Gir informasjon om bruk og vedlikehold av ZM-brukerveiledning Protege ZM-kontrollinstrumentet. Protege ZM-systemveiledning Gir informasjon om installasjon, konfigurering, bruk, vedlikehold og feilsøking av Protege ZM-kontrollinstrumentet, teststasjonen, egnet programvare og fastvare Revisjonshistorikk Tabell 2 viser revisjonshistorikken til denne veiledningen og gir en beskrivelse av endringene. Tabell 2 Revisjonshistorikk for Protege ZM-brukerveiledning REV. A B ENDRING Opprinnelig utgave. Spesifikasjonskapittel Klarerte temperaturområder.

13 Sertifiseringer og godkjenninger XIII Sertifiseringer og godkjenninger Tabell 3 indikerer at kontrollinstrumentet har blitt testet og overholder det følgende. Tabell 3 Sertifiseringer og godkjenninger for kontrollinstrumentet MERKE Klasse I, gruppe A, B, C, D T4-50 C til +50 C (O 2 ) -40 C til +50 C (H 2 S) -30 C til +50 C (CO) Ex ia IIC T4 Ga Romtemperatur: -50 C til +50 C (O 2 ) -40 C til +50 C (H 2 S) -30 C til +50 C (CO) ATEX-direktiv EMC-direktiv Ex ia IIC T4 Ga Romtemperatur: -50 C til +50 C (O 2 ) -40 C til +50 C (H 2 S) -30 C til +50 C (CO)

14 XIV OM DENNE VEILEDNINGEN Generell sikkerhetsinformasjon For din egen sikkerhet må du sørge for at du etterlever det følgende. Advarsel: Du må lese og følge alt innholdet i denne veiledningen før du tar i bruk utstyret. Hvis dette ikke gjøres, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Advarsel: Alle personer som er eller kommer til å være ansvarlige for å bruke eller teste dette produktet, må lese og forstå innholdet i denne håndboken. Produktet vil bare fungere som tiltenkt hvis det brukes og testes i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. Hvis produsentens instruksjoner ikke følges, vil garanti og godkjenninger ugyldiggjøres. Alvorlig personskade og død kan også forekomme hvis disse instruksjonene ikke følges. Scott Safety påtar seg ikke noe ansvar for bruken av utstyret hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene. Hvis det er nødvendig med ytterligere informasjon om bruk eller vedlikehold, men dette ikke er å finne i denne veiledningen, må du kontakte Scott Safety eller deres representant. Scott Safety skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader som kan kobles til endringer, feil eller utelatelser i denne veiledningen. Alle relevante statlige, regionale og lokale sikkerhetsforskrifter må overholdes ved installasjon og bruk av dette produktet. Av sikkerhetsmessige årsaker samt for å sikre overensstemmelse med dokumenterte systemdata må reparasjoner av komponenter kun utføres av produsenten. Industristandarder, koder og lovgivning kan endres. Brukere må sørge for å anskaffe oppdaterte eksemplarer for å sikre at de nyeste forskriftene, standardene og retningslinjene er tilgjengelige. Alle relevante statlige, regionale og lokale sikkerhetsforskrifter må etterfølges ved håndtering og kassering av farlige materialer, giftige (elektrokjemiske) sensorer, batterier og lignende elementer som kan falle inn under klassifiseringen farlige materialer. Dette produktets elektriske og elektroniske elementer samt batterielementer skal ikke kasseres som offentlig avfall, men skal leveres til innsamlingsanlegg. Informasjon om innsamlingsanlegg kan fås fra lokale myndigheter eller fra importørens representant. Korrekt avhending vil bidra til gjenvinning av materialer og vil forhindre negative konsekvenser for miljøet. For produkter som er solgt i Europa, må avhendingsprosedyrene for batteridrevne elektroniske produkter være i overensstemmelse med RoHS-direktiv 2002/95/EF, WEEE-direktiv 2002/96/EF og batteridirektivet 2006/66/EF. Disse direktivene dikterer hvordan et produkts elektroniske elementer og batterielementer skal avhendes etter bruk. Scott Safety Ltd tilbyr en innsamlingstjeneste for Protege-produkter solgt i Storbritannia. Du kan få tilgang til denne tjenesten ved å ringe vår behjelpelige kundestøtte på Ikke send produkter tilbake til Scott. Andre systemer er implementert i andre deler av Europa. Du kan få mer informasjon ved å kontakte din lokale leverandør av Scott-produkter. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Scott Safety.

15 Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av kontrollinstrumentet XV Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av kontrollinstrumentet Sørg for at du følger de anvendelige advarslene og forsiktighetsreglene som er indikert her. Advarsel: Dette utstyret må kun brukes og vedlikeholdes av kvalifisert personale. Før du bruker eller utfører vedlikehold, må du lese og forstå hele denne veiledningen. Kvalifisert personale som definert i henhold til lokale, kommunale, regionale, statlige og nasjonale standarder samt individuelle bedriftsstandarder. Advarsel: Ikke forsøk å bytte ut eller erstatte deler, da dette kan redusere den innebygde sikkerheten og vil ugyldiggjøre garantien for produktet. Advarsel: Hvis du er i tvil, må du umiddelbart forlate området. Hvis kontrollinstrumentet indikerer en advarsels- eller alarmtilstand, må du umiddelbart forlate området. Du må ha kjennskap til, forstå og følge sikkerhetsprotokollene til din bedrift. Advarsel: Påse at atmosfæren er fri for giftige gasser før du påbegynner en av prosedyrene. Advarsel: Når det primære kontrollinstrumentet er frakoblet, må du sørge for å ha et annet, tilkoblet kontrollinstrument tilgjengelig for å aktivt påvise gasser. Kontrollinstrumentet kan være frakoblet grunnet aktiviteter som, men ikke begrenset til, kalibrering, installering, vedlikehold, feilsøking, konfigurering, kabling og andre aktiviteter. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke fungerer som beskrevet her, må du ikke bruke det, og du må merke det for vedlikehold. Der det er nødvendig med reservedeler, må du kun bruke reservedeler fra Scott Safety. Advarsel: Kontrollinstrumentet skal kun brukes til å kontrollere tilstedeværelsen av gasser og konsentrasjoner det er konfigurert til å registrere. Advarsel: For å unngå at eksplosive gasser antennes, må du lese og følge produsentens prosedyrer for direktevedlikehold. Advarsel: Les denne håndboken for innebygde sikkerhetsforholdsregler. Hvis komponenter byttes ut, kan den innebygde sikkerheten reduseres, noe som kan føre til alvorlig personskade eller død. Advarsel: Du må utføre en funksjonstest hver dag. Hvis en daglig funksjonstest ikke utføres, vil alvorlig personskade eller død kunne forekomme. Forsiktig: Kontrollinstrumentet vil ikke fungere uten strøm. Det vil altså kun påvise gasser så lenge det mottar strøm. Forsiktig: Kontroller regelmessig at systemets alarmhendelser fungerer korrekt ved å eksponere kontrollinstrumentet for en konsentrasjon av målgassen som er høyere enn det høyeste settpunktet for alarm. Forsiktig: Kontroller at portene for gassinntak er frie for smuss og avfall før du bruker instrumentet.

16 XVI OM DENNE VEILEDNINGEN Forsiktig: Kontrollinstrumentet må ikke eksponeres for kraftige mekaniske eller elektriske støt. Hvis det skulle bli utsatt for slike støt, må du alltid utføre prosedyrene for enhetsoppstart og funksjonstest for å bekrefte at kontrollinstrumentet fungerer, og at det er nøyaktig.

17 Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av sensoren XVII Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av sensoren Sørg for at du følger de anvendelige advarslene og forsiktighetsreglene som er indikert her. Advarsel: Hvis detektoren over lengre tid eksponeres for høye konsentrasjoner av giftige gasser, kan sensorytelsen bli redusert. Hvis en alarm utløses på grunn av høye konsentrasjoner av giftige gasser, må du gå til et trygt område, utføre en funksjonstest, rekalibrere om nødvendig eller, hvis det trengs, ringe oss. Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av batteriet Sørg for at du følger de anvendelige advarslene og forsiktighetsreglene som er indikert her. Forsiktig: Du må ikke forsøke å endre eller reparere kontrollinstrumentet. Forsiktig: Du må ikke forsøke å bytte ut batteriet til kontrollinstrumentet. Det er ikke utbyttbart. Forsiktig: Kasser kontrollinstrumentet når batteriindikatoren viser at batteriet er helt utladet.

18 XVIII OM DENNE VEILEDNINGEN

19 Kapittel _NO Rev. B INNLEDNING Kapitteloversikt Dette kapittelet dekker følgende emne: Enhetsoversikt

20 2 KAPITTEL 1: INNLEDNING Enhetsoversikt Protege ZM er et bærbart engangs kontrollinstrument med klips for én (1) gass som opereres med én knapp og har en (typisk) livstid på to (2) år. Instrumentet leveres med et litium-ion-batteri som ikke kan byttes av brukeren, et filter og en sensor allerede installert og er klart til bruk. Gassvarsling indikeres via en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med direkte avlesning, flere kraftige LED-lys, en høy hørbar alarm og en vibrasjonsalarm. Kontrollinstrumentet inkluderer en nedlastbar datalogg for tjuefem (25) hendelser og registrerer ved å angi eksponeringer, kalibreringer og gassverdier. Det personlige kontrollinstrumentet for gasspåvisning er utformet for å registrere potensielle farlige gassnivåer i atmosfæren. Du kan velge mellom tre (3) typer: oppsamling eller tømming av hydrogensulfid (H 2 S), karbonmonoksid (CO) eller oksygen (O 2 ). Tabell 4 viser de tilgjengelige alternativene for disse typene. Tabell 4 Tilgjengelige kontrollalternativer ELEMENT ALTERNATIV FOR DVALEMO- DUS Hvis du har spørsmål om kontrollinstrumentet eller hvordan du bruker det, kan du kontakte Scott Safety. Se Teknisk service på side 20. Figur 1 viser hoveddelene til kontrollinstrumentet. FABRIKKINNSTILTE SETT- PUNKTER FOR ALARM* Oksygen (O 2 ) Nei Lavt = 19,5 % Høyt = 23,5 % Hydrogensulfid (H 2 S) Ja Lavt = 10 ppm Høyt = 15 ppm Karbonmonoksid (CO) Ja Lavt = 35 ppm Høyt = 200 ppm * Kunden kan endre disse settpunktene ved å bruke IR Connect etter levering. Trykk på knappen på forsiden av kontrollinstrumentet for å vise settpunktene for alarmen til kontrollinstrumentet. Settpunkter kan også bestilles fra fabrikken med tilpassede verdier.

21 Enhetsoversikt 3 Figur 1 Hoveddelene til kontrollinstrumentet Tabell 5 viser hoveddelene til kontrollinstrumentet. Tabell 5 Hoveddelene til kontrollinstrumentet REFERAN- SENUMMER ELEMENT 1 LED-alarm (øverst) 2 IR-grensesnittsport (bak) 3 LED-alarmer (2, på sidene) 4 LCD-skjerm 5 Port for hørbar alarm 6 Port for gassinntak 7 Gassmerke 8 Driftsknapp 9 Alligatorklemme (bak) 7 Bekrefte sendte elementer Dette avsnittet inneholder en liste over elementene som vanligvis følger med kontrollinstrumentet. Kontroller at du har alle elementene. Hvis ikke, se Teknisk service på side 20. Kontrollinstrument Kalibreringsadapter Protege ZM-gassdetektor-CD Alligatorklemme for belte

22 4 KAPITTEL 1: INNLEDNING

23 Kapittel _NO Rev. B BRUK Kapitteloversikt Dette kapittelet dekker følgende emne: Bruke kontrollinstrumentet

24 6 KAPITTEL 2: BRUK Dette avsnittet beskriver de forskjellige driftsmodiene til kontrollinstrumentet. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke reagerer som det skal når du starter det, eller hvis kalibreringen er utdatert, må du ikke bruke enheten før den har blitt kalibrert skikkelig. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Når kontrollinstrumentets LCD-skjerm er tom og ikke reagerer, er dette et tegn på at enhetens to-årige livstid har utløpt. Kontrollinstrumentet bruker en spesiell LCD-skjerm med høy synsvinkel som er utviklet for å bedre synligheten til skjermen. Hvis det ikke er gass tilstede, vises gjenværende levetid. Hvis gass oppdages, endres visningen automatisk til en visning som viser gasskonsentrasjonen og et batteriikon. Trykk på og hold nede knappen på forsiden i omtrent fem (5) sekunder for å aktivere kontrollinstrumentet. Når det aktiveres, vil kontrollinstrumentet vibrere, blinke og spille av en hørbar alarm. Ved aktivering vises gjenværende levetid i måneder på LCD-skjermen som 24 måneder. Se Starte kontrollinstrumentet på side 7. Det viste tallet (i normalmodus) som vises på kontrollinstrumentets LCD-skjerm, kan endres ved å bruke parameteren Display i IR Connect. Figur 2 viser LCD-elementene. Figur 2 Kontrollinstrumentets LCD-Indikatorer Tabell 6 viser LCD-elementene og deres beskrivelser. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke fungerer som beskrevet her, må du ikke bruke det. Merk det som ute av drift. Hvis du ikke kontrollerer at det fungerer som det skal, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Advarsel: Du må gjøre deg kjent med ikonene i både ikke-alarm- og alarm-tilstandene. Advarsel: Hvis skjermen mangler ikoner eller ikke kan leses korrekt, må du kontakte oss. Tabell 6 Kontrollinstrumentets LCD-elementer og beskrivelser Bruke kontrollinstrumentet REFERAN- SENUMMER BESKRIVELSE 1 Ikon for alarmtilstand 2 Ikon for selvteststatus

25 Bruke kontrollinstrumentet 7 Tabell 6 Kontrollinstrumentets LCD-elementer og beskrivelser (fortsetter) REFERAN- SENUMMER BESKRIVELSE 3 Ikon for testpåminnelse Skjermen viser at en selvtest er nødvendig 4 Ikon for gasstype 5 Ikon for batteriindikator (brukes ved gassavlesning i sanntid) 6 Gjenværende instrumentlivstid eller sanntidsdata for gassavlesning 7 Ikoner for høyt og lavt settpunkt for alarm 1/7 Ikoner for alarmtilstand 6/8 Ikoner for gjenværende instrumentlivstid 9 Ikon for infrarød dataoverføring 10/11 Måneder/dager/timer siden forrige maksimumseksponering 6/11 Data og ikon for indikator for gjenværende instrumentlivstid Starte kontrollinstrumentet Dette avsnittet beskrevet oppstartssekvensen. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke fungerer som beskrevet her, må du ikke bruke det. Merk det som ute av drift. Hvis dette ikke gjøres, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Tabell 7 beskriver sekvensen detaljert. Tabell 7 Kontrollinstrumentets oppstartssekvens HANDLING LCD-SKJERM RESULTATER Trykk på og hold nede knappen i fem (5) sekunder. Kontrollinstrumentet starter og går gjennom en selvtest. Kontroller det følgende under selvtesten: Kontrollinstrumentet spiller av ett hørbart pip Alle LED-lysene lyser, og kontrollinstrumentet vibrerer Alle elementene på LCD-skjermen vises Etter at LCD-skjermen har vist alle elementene, vises de lave og høye settpunktene for alarm. Etter en vellykket selvtest går kontrollinstrumentet tilbake til det opprinnelige skjermbildet som viser måneder med et klokkeikon, viser et AVHUKINGS- MERKE og spiller av et kort, hørbart pip.

26 8 KAPITTEL 2: BRUK Kontrollinstrumentets LCD-varsler og alarmer Dette avsnittet beskriver ulike varsler og alarmer. Tabell 8 viser detaljert informasjon om dette. Tabell 8 Kontrollinstrumentets varsels- og alarmbeskrivelser LCD-SKJERM ÅRSAK LED-LYS PIP VIBRERING Lav alarm 1 langsomt blink hvert sekund 1 langsomt pip hvert sekund 1 langsom vibrering hvert sekund Høy alarm og over grensen-alarm (OL) 2 raske blink hvert sekund 2 raske pip hvert sekund 2 raske vibreringer hvert sekund Alarm for nedtelling av detektorlivstid* 8 langsomme blink per minutt 8 langsomme pip per minutt 8 langsomme vibreringer per minutt På tide med funksjonstest** Merk: LCD-skjermen veksler mellom BUP og avlesning. Avgir vekslende blink (venstre og høyre) hvert 5. sekund * Når kontrollinstrumentets klokke for gjenværende tid viser 0 timer, vil detektoren fungere i 8 timer og deretter deaktiveres. ** Dette gjelder bare når et intervall for funksjonstest er angitt.

27 Kapittel 3 _NO Rev. B VEDLIKEHOLD Kapitteloversikt Dette kapittelet dekker følgende emner: Teste kontrollinstrumentet Vedlikehold Feilkoder

28 10 KAPITTEL 3: VEDLIKEHOLD Teste kontrollinstrumentet Dette avsnittet dekker kalibrering av kontrollinstrumentet. Advarsel: Hvis en enhet som har gått over kalibreringsdatoen, brukes, kan avlesningen av registrerte gasser bli feil. Avlesninger som oppnås mens kontrollinstrumentet er ute av kalibrering, er ugyldige og vil kunne føre til død eller personskade. Scott Safety innser at kontrollinstrumentet har potensiale for å være en enhet som kan redde liv når det brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Som sådan er det særdeles viktig å kontrollere at kontrollinstrumentet vil fungere som det skal i potensielt livsfarlige miljøer. Dette gjøres ved regelmessig å kalibrere og utføre funksjonstester av instrumentet. Hvor ofte kalibrering og funksjonstester skal utføres, fastsettes basert på lokale forskrifter, retningslinjer i bedriften og beste praksis for bransjen. Scott Safety er ikke ansvarlig for å angi retningslinjer eller praksiser. Kalibrering Utføres for å påse at enheten registrerer målgasser innenfor spesifiserte driftsparametre. Kalibrering er justeringen av kontrollinstrumentets respons slik at det reageres på en kjent gasskonsentrasjon. Følsomheten til sensorene kan reduseres på grunn av normalt ytelsestap, eksponering for høye gasskonsentrasjoner eller sensorforgiftning. Funksjonstest ved bruk av kalibreringsadapter Dette avsnittet beskriver hvordan du utfører en manuell funksjonstest. Nødvendig utstyr: Kalibreringsgass Kontroller at konsentrasjonsnivået overskrider settpunktene til kontrollinstrumentet, og at utløpsdatoen for sylinderen ikke er passert. Tygon-slange 60 cm (2 fot) med 0,5 cm (3/16") ID Regulator Stilt inn til å gi strømning på 0,5 lpm Kalibreringsadapter Følger med kontrollinstrumentet 1 Kontroller at konsentrasjonsnivået til målgassen i sylinderen overskrider alarminnstillingene til kontrollinstrumentet. 2 Fest regulatoren til gassylinderen, og kontroller sylindertrykket. 3 Koble Tygon-slangen til både regulatoren og kalibreringsadapteren. 4 Fest kalibreringsadapteren på kontrollinstrumentet, og tilsett gass. Se Figur 3. Påse at kalibreringsadapteren er festet på kontrollinstrumentet, og at pilhodet peker mot høyre for korrekt gjennomstrømning. Påse også at slangen fra regulatoren er festet til kalibreringsinntaket (enden uten pil).

29 Teste kontrollinstrumentet 11 Figur 3 Funksjonstest Kalibreringsadapter festet 5 Kontroller at kontrollinstrumentet reagerer på målgassen, og at de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene aktiveres. 6 Slå av gassylinderen, og fjern kalibreringsadapteren. Advarsel: Hvis kontrollinstrumentet ikke aktiverer alle alarmene innen ett (1) minutt, må kontrollinstrumentet tas ut av drift og merkes. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan alvorlig personskade eller død forekomme. Kalibrere O 2 -kontrollinstrumentet ved bruk av knappen på forsiden Dette avsnittet beskriver hvordan du kan kalibrere et O 2 -kontrollinstrument ved kun å bruke knappen på forsiden. Advarsel: O 2 -kalibrering må kun utføres i vanlig luft (20,9 % oksygen) som er fri for farlige gasser. 1 Trykk på og hold nede knappen på forsiden i fire (4) sekunder. 2 CAL (Kalibrering) vises, og O 2 -ikonet blinker i det nedre venstre hjørnet. 3 Etter en vellykket kalibrering spiller kontrollinstrumentet av ett (1) pip, instrumentet vibrerer og LED-lysene blinker. 4 Etter en mislykket kalibrering spiller ikke kontrollinstrumentet av noen pip eller blinker og fortsetter å vise CAL. Hvis kalibreringen mislykkes flere ganger, må du kontakte oss.

30 12 KAPITTEL 3: VEDLIKEHOLD Vedlikehold Selvtest av kontrollinstrumentet Dette avsnittet dekker vedlikeholdskrav. Dette avsnittet dekker selvtest av kontrollinstrumentet. Før det brukes daglig, viser enheten en melding om å utføre en selvtest. Denne prosessen er en enkel og effektiv metode som brukes for å sikre at kontrollinstrumentet fungerer som det skal og er trygt å bruke. Under selvtesten aktiveres lyd-, bilde- og vibreringsalarmene, og sensoren testes. Tabell 9 viser trinn for trinn hvordan selvtesten kan utføres. Advarsel: Selvtesten erstatter ikke en funksjonstest eller kalibrering for å sikre at kontrollinstrumentet reagerer på gass. Tabell 9 Trinn for selvtest LCD-SKJERM TRINN Når ikonet TEST vises i øvre venstre hjørne, er det nødvendig å utføre en selvtest. Trykk på knappen på forsiden av kontrollinstrumentet for å utføre selvtesten. Når du har trykket på knappen, vises dette skjermbildet. Under selvtesten må du sikre at følgende skjer: Kontrollinstrumentet spiller av ett hørbart pip Alle LED-lysene lyser, og kontrollinstrumentet vibrerer Alle elementene på LCD-skjermen vises Etter at LCD-skjermen har vist alle elementene, vises de lave og høye settpunktene for alarm. Merk: Etter at en vellykket selvtest er gjennomført, vises avhukingsmerket automatisk, og de høye og lave settpunktene vises. Merk: Gitt at kontrollinstrumentet ikke har blitt eksponert for gass, vises dette. I motsatt fall går du til neste trinn. Etter en vellykket selvtest går kontrollinstrumentet tilbake til det opprinnelige skjermbildet og viser et AVHUKINGSMERKE der ikonet TEST ble vist tidligere, og ett kort, hørbart pip spilles av. Kontrollinstrumentet ber som standard om en annen selvtest etter tjue (20) timer fra tidspunktet knappen ble trykket på. (Hvis det gjelder) Hvis enheten er programmert med en BRUKER-ID, vil en kombinasjon av tall eller bokstaver rulle over LCD-skjermen etter at settpunktene for alarm vises. Dette inkluderer maksimalt to (2) skjermbilder med en maksimal tegnbegrensning for BRUKER-ID på seks (6) tegn.

31 Vedlikehold 13 Tabell 9 Trinn for selvtest (fortsetter) LCD-SKJERM TRINN (Hvis det gjelder) Hvis kontrollinstrumentet har blitt eksponert for gassnivåer som overskrider det lave settpunktet for alarm, vil en verdi med MAX (Maksimalt) vises ved siden av. Dette representerer toppverdien (den høyeste) som kontrollinstrumentet har registrert. Etter dette skjermbildet vises et annet som viser en verdi (med timer, dager eller måneder). Dette representerer mengde tid som har gått siden forrige toppavlesning. (Hvis det gjelder) Etter skjermbildene for toppavlesning og tid siden toppavlesning, vises et annet skjermbilde med CLP (Fjern siste topp). Hvis du trykker på denne knappen når den vises, vil toppverdien til kontrollinstrumentet nullstilles. Merk: Verdien fjernes fra skjermen, men er lagret i hendelsesloggen til kontrollinstrumentet. Denne verdien kan fjernes i neste skjermbilde. Forsiktig: Hvis selvtesten er mislykket, vil kontrollinstrumentet spille av fem (5) korte pip og blinke før skjermen viser TEST. Forsiktig: Hvis selvtesten mislykkes tre (3) ganger etter hverandre, går kontrollinstrumentet inn i driftssikker modus. Kontakt oss for å få tilsendt en ny enhet. Forsiktig: Under normal drift kontrolleres batterinivået kontinuerlig. Hvis batterinivået er lavt i mer enn tre (3) timer, går kontrollinstrumentet inn i driftssikker modus. Forsiktig: Hvis selvtesten til batteriet mislykkes fem (5) ganger etter hverandre, vises ingenting på LCD-skjermen. Hvis LCD-skjermen er tom, må du avslutte bruken av instrumentet og kontakte oss for å få tilsendt en ny enhet. Slå av et alarmvarsel for funksjonstestintervall Dette avsnittet beskriver hvordan du kan slå av et alarmvarsel for funksjonstestintervall. Kontrollinstrumentet leveres vanligvis med standardinnstillingen 0 dager for parameteren funksjonstestintervall. Det kan imidlertid bli angitt til å varsle deg hvis det er på tide med en funksjonstest. Når det er på tide med en funksjonstest for kontrollinstrumentet, blinker kontrollenheten (vekslende venstre og høyre) hvert femte (5) sekund. Ikonet TEST forblir vist selv om du trykker på knappen på forsiden. Dette alarmvarselet kan slås av ved å bruke en av to (2) metoder: Bruke kontrollinstrumentet manuelt Trykk ned knappen på forsiden én gang for å bruke denne metoden. Instrumentet viser da flere skjermbilder før ordet GAS (Gass) vises mens ikonet TEST blinker. Kontrollinstrumentet venter 45 sekunder på at målgassen skal tilsettes, eventuelt kan du trykke på knappen for å hoppe over funksjonstesten.

32 14 KAPITTEL 3: VEDLIKEHOLD Feilkoder Tabell 10 gir deg en liste over feilkoder for Protege ZM. Tabell 10 Feilkoder for Protege ZM FEILKODER E01 E02 E03 E05 E06 ÅRSAK Konfigurasjonsminnet er skadet Gassminnet er skadet Programminnet er skadet Dårlig batteri Dårlig sensor

33 Tillegg A _NO Rev. B SPESIFIKASJONER Tilleggsoversikt Dette tillegget dekker følgende emne: Spesifikasjoner

34 16 TILLEGG A: SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner Tabell 11 viser kontrollinstrumentets spesifikasjoner. Tabell 11 Kontrollinstrumentets spesifikasjoner Batteriliv Alarmer KONTROLLINSTRUMENTETS SPESIFIKASJONER 2 år, 4 minutter alarmtid per dag Visuell, vibrering, hørbar (95 db) Tester Fullfunksjons selvtest ved aktivering og hver 20. time, kontinuerlige automatiske batteritester Datalogg Siste 25 hendelser Hus Støtabsorberende overstøp Hydrogensulfid Område ppm, 1 ppm Lavt settpunkt for 10 ppm* alarm Høyt settpunkt for 15 ppm* alarm Gasskonsentrasjon for 25 ppm kalibrering Karbonmonoksid Område ppm, 1 ppm Lavt settpunkt for 35 ppm* alarm Høyt settpunkt for 200 ppm* alarm Gasskonsentrasjon for 100 ppm kalibrering Oksygen Område 1 30 % volum, 0,1 % Lavt settpunkt for 19,5 %* alarm Høyt settpunkt for 23,5 %* alarm Gasskonsentrasjon for 16 % kalibrering Dimensjoner 94mm H x 56mm B x 33 mm D (3,7" H x 2,2" B x 1,3" D) Vekt 76 g (2,7 unser) Egensikkert godkjent temperaturområde Temperaturområde ved drift Luftfuktighet ved drift H 2 S: -40 til +50 C (-40 til +122 F) CO: -30 til +50 C (-22 til +122 F) O 2 : -50 til +50 C (-58 til +122 F) Egensikker godkjent temperatur reflekterer ikke nødvendigvis driftstemperatur. H 2 S, CO og O 2 : -10 til +50 C ( F) Hvis instrumentet eksponeres for temperaturer utenfor dette området, kan du oppleve redusert ytelse eller alarmfunksjonalitet % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende *Merk: Disse verdiene er standard fra fabrikken og kan endres.

35 Tillegg B _NO Rev. B SENSORINFORMASJON Tilleggsoversikt Dette tillegget dekker følgende emne: Gassinterferenser

36 18 TILLEGG B: SENSORINFORMASJON Gassinterferenser Et begrenset antall kjemiske blandinger har kjente gassinterferenser. Scott Safety forsøker å identifisere mulige gassinterferenser som gassensorer kan bli eksponert for. Ikke alle eksisterende kjemiske blandinger har imidlertid blitt testet. Tabell 12 viser kjente interferenser fra giftige gasser. Tabell 12 viser ikke at ingen andre interferenser kan forekomme, noe som heller ikke må tas for gitt. Disse selektivitetsratene brukes kun som en veiledning. De skal ikke brukes som kalibreringsfaktorer. Gasstypenes faktiske kryssensitivitet kan variere fra de viste verdiene. Forklaring for Tabell 12. Null Indikerer at det er testet og at ingen interferenser er bekreftet Tom Indikerer at det ikke er testet Neg Indikerer at en gass produserer et negativt signal To verdier i en celle Indikerer innledende toppverdi og avslutningsoffset (ustabil gass eller overgangsgass) og skal ikke brukes for krysskalibrering Tabell 12 Gassinterferenser Interfererende gass SENSORTYPER (ALLE VERDIER I PPM) CO H 2 S CO 1 < 0,02 H 2 S < 0,02 1 SO 2 0 = 0,3 NO < 0,1 H 2 < 0,4 < 0,1 C 2 H 5 OH 0 = -0,005 Forklaring: < mindre enn; ~ cirka. For hver sensortype viser tabellen hvordan 1 ppm av en interfererende gass vises på den spesifikke sensortypen. For eksempel vises 1 ppm CO som mindre enn < 0,02 ppm på en H 2 S-sensor.

37 Tillegg C _NO Rev. B STØTTE Tilleggsoversikt Dette tillegget dekker følgende emner: Teknisk service Deleliste Garantierklæring

38 20 TILLEGG C: STŘTTE Teknisk service Gratulerer med kjøpet av et produkt fra Scott Safety. Det er utarbeidet for å gi deg pålitelig ytelse uten problemer. Hvis du har tekniske spørsmål, trenger brukerstøtte eller ønsker å returnere et produkt, kan du kontakte oss. Hvis du vil returnere et produkt, må du først kontakte teknisk brukerstøtte for å få et returnummer (RMA) som du må bruke ved innsending av produkter for servicereparasjoner. Nord-Amerika Scott Safety Monroe Corporate Center 4320 Goldmine Road Monroe, NC USA Telefon til teknisk brukerstøtte: Faks til teknisk brukerstøtte: E-post: Nettsted: Storbritannia Scott Safety Pimbo Road Skelmersdale, Lancashire WN8 9RA, UK Telefon: +44 (0) E-post: Nettsted: Australia / New Zealand Scott Safety Kundeservice 137 McCredie Road Guildford, NSW 2161, Australia Telefon: E-post: Finland PO Box 501 FI-65101, Vaasa Finland Telefon: +358 (0) , 544, 555 Faks: +358 (0) E-post:

39 Teknisk service 21 Russland 5 floor, 1 Timiriazevskaya str. Moscow, Russland Telefon: +7 (495) E-post: Tyskland Telefon: Faks: E-post: Frankrike Telefon: Faks: E-post: De forente arabiske emirater Telefon: +971 (02) Faks: +971 (02) E-post: Kina Kina, Beijing, avdelingen for teknisk brukerstøtte Beijing-avdelingen, Shanghai Eagle Safety Equipment Co. Ltd. Suite 708, Scitech Tower, No.22 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, , Folkerepublikken Kina Telefon: Asia Scott Safety Asia Serviceavdelingen 2 Serangoon North Ave 5, #07-01 Singapore Telefon: Faks: E-post:

40 22 TILLEGG C: STŘTTE Deleliste Tabell 13 viser en liste over deler. Tabell 13 Liste over anvendelige deler KATEGORI ELEMENT BESKRIVELSE DELENUMMER Kontrollinstrument Kontrollinstrument xx -01= CO (rød) -02= H 2 S (rød) -03= O 2 (rød) Tilbehør til kontrollinstrumentet Kalibreringsdeksel/-adapter Tygon-slange med 0,5 cm (3/16") ID, 3 m (10 fot) lengde, myk (for ikke-reaktive gasser) Alligatorklemme for belte Håndbok Protege ZM-gassdetektor-CD Gassylindere og regulator Enkel gassylinder for H 2 S, 25 ppm, flaske på 34 l, (500 psi) Enkel gassylinder for CO, 100 ppm, flaske på 103 l, (1000 psi) Enkel gassylinder for O 2, 16 %, flaske på 6 D (103 l), (1000 psi) Regulator, 0,5 lpm (for manuell kalibrering) Merk: Kontakt din salgsrepresentant for Scott angående kalibreringsutstyr.

41 Garantierklæring 23 Garantierklæring Scott Safety (SCOTT) garanterer at Protege ZM BÆRBARE KONTROLLINSTRUMENTPRODUKTER FOR GASSPÅVISNING (PRODUKTENE) ikke har defekter i utførelse eller materialer ved normal bruk og vedlikehold i en periode på to (2) år fra og med aktiveringsdagen for alle Protege ZM-kontrollinstrumenter for oksygen og tre (3) år fra aktiveringsdagen eller 24 måneder operasjonell levetid for alle andre Protege ZM-kontrollinstrumenter, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien er kun gyldig hvis detektoren aktiveres innen ett år fra den opprinnelige produksjonsdatoen fra Scott. Denne garantien gjelder for alle komponenter til PRODUKTENE som leveres på det opprinnelige salgstidspunktet for PRODUKTENE, MED UNNTAK AV forbruksvarer. SCOTTs forpliktelse under denne garantien er begrenset til å bytte ut eller reparere (ettersom hva SCOTT måtte velge) PRODUKTENE eller komponentene som viser seg å være defekte i enten utførelse eller materialer. Kun personale fra SCOTT eller, når administrert fra SCOTT, autoriserte SCOTT-agenter har tillatelse til å utføre garantiplikter. Denne garantien gjelder ikke for defekter eller skade påført av reparasjoner eller modifikasjoner av PRODUKTENE utført av eieren eller tredjepart, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av SCOTTs produkthåndbøker eller ved skriftlig tillatelse fra SCOTT. For å motta ytelser i henhold til denne garantien, og som en betingelse for et hvilken som helst ansvar fra SCOTT, må kjøperen returnere slike produkter til SCOTT, en SCOTT-autorisert forhandler eller et SCOTT-autorisert servicesenter. Se Teknisk service på side 20. Denne garantien gjelder ikke for feil eller skade på PRODUKTENE som skyldes uhell, endringer, feil bruk eller misbruk. DENNE GARANTIEN GIS ISTEDENFOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I TILLEGG FRASIER SCOTT SEG UTTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE KAN KOBLES TIL SALG ELLER BRUK AV SCOTT-PRODUKTER, OG INGEN ANDRE FIRMAER ELLER PERSONER HAR TILLATELSE TIL Å ANTA SLIKE FORPLIKTELSER.

42 24 TILLEGG C: STŘTTE

43 _NO Rev. B INDEKS A Advarsler og forsiktighetsregler Bruk og pleie av batteriet xvii Bruk og pleie av kontrollinstrumentet xv Bruk og pleie av sensoren xvii B Bruk og pleie av batteriet Advarsler og forsiktighetsregler xvii Bruk og pleie av enheten Advarsler og forsiktighetsregler xv Bruk og pleie av sensoren Advarsler og forsiktighetsregler xvii D Deleliste 22 F Feilkoder Protege ZM 14 Funksjonstest Kalibreringsadapter festet 11 G Gassinterferenser Sensortyper 18 Generell sikkerhetsinformasjon xiv H Hoveddeler Kontrollinstrument 3 K Kalibreringsadapter festet Funksjonstest 11 Kontaktinformasjon Teknisk brukerstøtte 20 Kontrollinstrument Hoveddeler 3 LCD-skjerm 6 Oppstartssekvens 7 Spesifikasjoner 16 Tilgjengelige alternativer 2 Varsels- og alarmbeskrivelser 8 Kontrollinstrumentet Sertifiseringer og godkjenninger xiii L LCD-skjerm Kontrollinstrument 6 O Oppstartssekvens Kontrollinstrument 7 P Protege ZM Feilkoder 14 R Relatert produktdokumentasjon xii Revisjonshistorikk for denne veiledningen xii S Sensortyper Gassinterferenser 18 Sertifiseringer og godkjenninger Kontrollinstrumentet xiii Spesifikasjoner Kontrollinstrument 16

44 26 INDEKS T Teknisk brukerstøtte Kontaktinformasjon 20 Tilgjengelige alternativer Kontrollinstrument 2 V Varsels- og alarmbeskrivelser Kontrollinstrument 8 Veiledningskonvensjoner xii Veiledningsoversikt xi

45

46 Monroe Corporate Center P.O. Box 569 Monroe, NC Telefon: Faks: (704) Internett:

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor Instruksjons ark Introduksjon Gassdetektoren GasAlertClip Extreme (detektoren) er en personlig sikkerhetsinnretning som varsler

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

G TECTA SG Singelgassdetektor

G TECTA SG Singelgassdetektor G TECTA SG Singelgassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA SG oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Protégé Bærbar gassmåler

Protégé Bærbar gassmåler Protégé Bærbar gassmåler ADVARSEL ALT INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG FORSTÅS FØR DEN BÆRBARE GASSMÅLEREN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER

Detaljer

G TECTA 4GP Personlig multigassdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigassdetektor G TECTA 4GP Personlig multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 Oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruksjonsark Innledning CO-220 Carbon Monoxide Meter (heretter kalt måleapparatet ) registrerer karbondioksid (CO) og måler konsentrasjoner mellom 1-1000 deler per

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

DET ER DET INDRE SOM TELLER. ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi

DET ER DET INDRE SOM TELLER. ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi DET ER DET INDRE SOM TELLER ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi KRAFTIG YTELSE UNDER DEKSELET VÅR SIKKERHETSVISJON. Medarbeidere som utsettes for risikable situasjoner i arbeidet,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Dräger Alcotest 3820 Alkometer

Dräger Alcotest 3820 Alkometer Dräger Alcotest 3820 Alkometer Dräger Alcotest 3820 gir deg en sikker måte å teste alkoholhold i kroppen på, og gir deg en trygg beskjed om når det er lovlig å kjøre. Oppfyller standarder for både privat

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Innhold su0577b su0434a (1) (1) (6) (4) (1) (1) (2) (2) (2) Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Les sikkerhetsveiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer