Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009"

Transkript

1 Revidert handlingsplan SFTS ARBEID MED PERFLUORERTE FORBINDELSER

2 Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser Oppmerksomheten rundt perfluorerte forbindelser og deres miljømessig problematiske egenskaper øker. I Norge omfattes PFOS, PFOS-relaterte forbindelser og PFOA av målet om vesentlig reduksjon innen 2010, og de er oppført på den utvidede prioritetslisten i St. melding nr. 14 ( ) om Regjeringens politikk for en giftfri fremtid. Den reviderte handlingsplanen for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser beskriver tiltakene SFT planlegger å gjennomføre for å oppnå de nasjonale reduksjonsmålene for PFOS og PFOA. SFT vil også fortsette å kartlegge om andre perfluorerte forbindelser er helse- eller miljøfarlige, og hvilke typer perfluorerte forbindelser vi finner i produkter på det norske markedet. 2

3 1. Problembeskrivelse Perfluorerte forbindelser har de senere årene fått stadig større oppmerksomhet fordi stoffenes skadelige helse- og miljøvirkninger har blitt bedre kjent. Industriell produksjon av perfluorerte forbindelser har foregått i mer enn 50 år. Stoffene har unike vann- og fettavvisende egenskaper, og brukes for eksempel i slipp-belegg på kokekar og i pustende, vanntett materiale. Industrien og forskerne trodde lenge at de perfluorerte forbindelsene ikke hadde noen helseeller miljøfarlige egenskaper. Da de kjemiske analysemetodene for å påvise perfluorerte forbindelser ble gode nok, oppdaget forskerne at stoffene fantes i relativt høye nivåer i miljøprøver og at de oppkonsentreres i organismer inkludert mennesker. Undersøkelser viser også at enkelte perfluorerte forbindelser kan spres til luft og vann og transporteres med hav og luftstrømmer. I St. melding nr. 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid er det et nasjonalt resultatmål at utslippene av Perfluoroktylsyre (PFOA) og Perfluoroktylsulfonat (PFOS)-relaterte forbindelser skal stanses eller reduseres vesentlig innen Det er også en målsetning å få kunnskaper om andre perfluorerte forbindelser kan være like farlige som PFOS. Kunnskapen om helse-og miljø egenskaper ved de fleste perfluorerte forbindelsene er fremdeles mangelfull. Resultatene så langt tyder allikevel på at lengden av de perfluorerte karbonkjedene og typen funksjonelle grupper i de perfluorerte forbindelsene kan påvirke helse- og miljøegenskapene. Både PFOS og PFOA har åtte perfluorerte karbonatomer i kjede, men de har forskjellige funksjonelle grupper. Miljøvernmyndighetene utarbeidet i 2005 en handlingsplan for perfluorerte forbindelser. Planen inneholder risikoreduserende tiltak for å redusere utslippene av PFOS og planer for å øke kunnskapsnivået når det gjelder helse- og miljøegenskapene ved andre perfluorerte forbindelser. Handlingsplanen er nå oppdatert med hensyn til nye kunnskaper og tiltak. 3

4 2. Perfluorerte forbindelser I biologiske miljøprøver er det spesielt PFOS og langkjedede perfluorert karboksylsyrer (PFCA) som dominerer og som derfor har fått stor oppmerksomhet. Disse stoffene er veldig stabile i miljøet og spesielt PFOS akkumuleres i næringskjeden slik at topp-predatorer i marine næringskjeder (for eksempel isbjørn) får høye nivåer. Miljøeffektene av de perfluorerte alkylstoffene er ufullstendig kartlagt, men toksisiteten ved eksponering av akvatiske organismer via vannfasen er forholdsvis lav. Likevel kan oppkonsentreringen ved bioakkumulering føre til nivåer i organismer som gir biologiske effekter. 8:2 FTOH Perfluorerte forbindelser (PFAS) PFOA PFNA PFOS Illustrasjon: Perfluorerte forbindelser er en gruppebetegnelse for stoffer som PFOS, PFOA og fluortelomeralkoholer. Det finnes også mange andre perfluorerte forbindelser på markedet. Blant de perfluorerte forbindelsene har det til nå vært mest fokus på de med åtte perfluorerte karboner i kjede slik som perfluoroktylsulfonat forbindelser (PFOS-relaterte forbindelser) og perfluoroktylsyre (PFOA). Vi vet i dag lite om helse- og miljøegenskapene ved de perfluorerte forbindelsene med unntak av PFOS og PFOA. Det er også økende fokus på andre perfluorerte syrer (PFCA) og til forløpere eller nedbrytningsprodukter til de perfluorerte syrene slik som fluortelomeralkoholer (FTOH). Vi produserer ikke perfluorerte forbindelser i Norge. Alle produkter med perfluorerte forbindelser som omsettes i Norge er importerte, enten i form av kjemisk-tekniske produkter eller som bestanddeler i faste bearbeidede produkter. Perfluorerte forbindelser utgjør viktige byggesteiner i kjente produkter med varemerker som Gore Tex og Teflon. 2.1 PFOS og PFOS-relaterte forbindelser Forkortelsen PFOS står for perfluoroktylsulfonat. PFOS fremstilles syntetisk eller kan dannes ved nedbrytning av PFOS-relaterte forbindelser. Betegnelsen PFOS-relaterte forbindelser brukes om alle stoffer som inneholder en eller flere PFOS-grupper (definert som C 8 F 17 SO 2 ) og som kan eller antas å kunne brytes ned i miljøet til PFOS. PFOS brytes ikke ned i naturen. Undersøkelser av ulike dyrearter viser at PFOS og enkelte andre PFOS-relaterte forbindelser også kan oppkonsentreres i næringskjeden. PFOS er giftig ved gjentatt eksponering og har vist reproduksjonsskadelige effekter på pattedyr. Det foreligger også studier som viser at stoffet kan være kreftfremkallende. PFOS er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 4

5 Det er funnet høye nivåer av PFOS-relaterte forbindelser i blodet hos arbeidstakere i USA som har vært yrkesmessig eksponert under produksjon av stoffene. Det er også funnet relativt lave nivåer av PFOS-relaterte forbindelser i blod fra den vanlige befolkning flere steder i verden. PFOS kan binde seg til proteiner i blodet og kan opphopes i kroppen, først og fremst i lever og gallebære. 2.2 Perfluorinert oktansyre (PFOA) PFOA (PerFluorOctylAcid = perfluorinert oktansyre) har vist seg å ha mange tilsvarende egenskaper som PFOS. PFOA brytes svært sakte ned i naturen og er giftig. Nivåene som er målt i organismer er imidlertid vesentlig lavere for PFOA enn for de PFOS-relaterte forbindelsene. Laboratorieforsøk har vist lavere bioakkumuleringspotensiale for PFOA enn for PFOS. PFOA er påvist i menneskeblod, men nivåene er lavere enn for PFOS. Helseskader hos mennesker er ikke påvist, men dyreforsøk indikerer at PFOA kan være reproduksjonsskadelig. I følge industrien blir PFOA hovedsakelig brukt i produksjonen av fluorpolymerer. Der finnes ikke fluorpolymerproduksjon i Norge. Det er uklart hvorfor vi allikevel påviser PFOA i relativt høye konsentrasjoner i miljøprøver og i blodprøver i Norge. SFT utreder nasjonale kilder for PFOA. 2.3 Perfluorinert nonylsyre (PFNA) Perfluorinert nonylsyre er forskjellig fra PFOA ved at den har ni perfluorerte karbonatomer i alkylkjeden. PFNA er den dominerende perfluorerte syren man finner i tekstiler (Berger og Herzke 2006). Fiskeprøver fra Nord Amerika og Asia viser at PFNA er den dominerende perfluorerte syren PFCA Houde påviste i et studie fra Studier av perfluorerte syrer i lever fra kanadisk isbjørn viser en firedobling i mengdene PFNA fra 1972 til :2 Fluortelomerakohol (8:2 FTOH) Undersøkelsen som SFT, Svenska Naturskyddsföreningen og Norges Naturvernforbund har gjort viser at tekstiler og impregneringsmidler inneholder mye 8:2 fluortelomeralkol (8:2 FTOH). Dette stemmer overens med at 8:2 FTOH er den viktigste byggesteinen i høymolekylære polyakrylater som brukes i overflatebehandling av tekstiler, papir og tepper for å oppnå olje, smuss og vannavstøtende egenskaper. I den vitenskapelige litteraturen viser blant annet Dinglasan et al. (2004) 1 at 8:2 FTOH kan brytes ned til PFOA og Perfluornonylsyre (PFNA). SFT frykter at 8:2 FTOH kan medføre tilsvarende helserisiko som PFOA: virke kreftfremkallende og ha reproduksjonsskadelige egenskaper. 1 Dinglasan MJA, Ye Y, Edwards EA, Mabury SA (2004) Fluorotelomer alcohol biodegradation yields poly- and perfluorinated acids. Environmental Science & Technology

6 3. Reguleringer i dag I den senere tid har oppmerksomheten rundt høyfluorerte forbindelser og deres miljømessig problematiske egenskaper økt. Store internasjonale organisasjoner som blant annet OECD og EU har satt i gang arbeid for å kartlegge risiko ved bruk og fremstilling av disse forbindelsene. Nasjonalt omfattes PFOS, PFOS-relaterte forbindelser og PFOA av målet om vesentlig reduksjon innen 2010 og de er oppført på den utvidede prioritetslisten i St. melding nr. 14 ( ) om Regjeringens politikk for en giftfri fremtid. Norge innførte et forbud mot PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler i april EU vedtok i desember 2006 et direktiv som regulerer bruken av PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i blant annet glansforkrommingsbad, tekstiler og impregneringsmidler. PFOS holdig brannskum som var på markedet før 27. desember 2006 er tillatt brukt i EU frem til 27. juni Dette EU direktivet gir også kommisjonen i oppdrag å foreslå nødvendige tiltak for å minimere identifisert risiko ved PFOA og nærbeslektede stoffer. EU kommisjonen vil sannsynligvis presentere en risikoutredning for PFOA i løpet av OECD har diskutert PFOS og dets derivater siden 2000 og besluttet i 2002 at landene som produserer PFOS (Italia, Japan, Sveits og UK) skal undersøke om industrien har planer om å fase ut denne produksjonen. Arbeidet med disse kartleggingene er i gang. OECD har også gjennomført en risikovurdering av PFOS og konstatert at PFOS er persistent, bioakkumulerende og giftig. OECD utarbeider for tiden en risikovurdering av PFOA, og har gjennomført en konferanse om perfluorerte syrer og forløperene til disse. OECD jobber med en internasjonal risikoutredning for PFOA. OSPAR har to perfluorerte forbindelser på sin liste over farlige stoffer (List of substances of possible concern) og har bestemt seg for at perfluorerte forbindelser skal prioriteres som gruppe basert på lignende kjemisk struktur og ikke som enkeltstoffer. UK leder OSPARs arbeid på PFOS og har lagt fram et dokument med forslag til tiltak for perfluorerte stoffer i OSPAR. USAs miljøvernmyndigheter (US EPA) har inngått en frivillig avtale med fluorpolymer industrien. Med denne avtalen (PFOA Stewardship Programme) forplikter industrien seg til 95 % reduksjon i utslippene av PFOA fra sin produksjon og sine produkter innen 2010 og til en 100 % reduksjon i utslippene innen

7 4. Planlagte tiltak for perioden SFT prioriterer arbeidet med å redusere helse- og miljørisiko ved perfluorerte forbindelser. Vi har allerede planer for tolv konkrete tiltak som vi mener er nødvendige ut fra dagens kunnskap. Kunnskapen om helse- og miljørisiko ved perfluorerte forbindelser øker stadig. Vi kan derfor ikke utelukke at ny kunnskap eller endret fokus gjør at planene må endres i løpet av planperioden. 4.1 PFOS og PFOS-relaterte forbindelser Den viktigste kilden til utslipp av PFOS i Norge er sannsynligvis gammelt PFOS-holdig brannskum. Forbudet mot PFOS-holdig brannskum fra 2007 er det viktigste tiltaket for å nå målsetningen om vesentlige reduksjoner i utslippene av PFOS og PFOS-relaterte forbindelser innen Det er derfor viktig å kontrollere at forbudet blir fulgt. Vi må også sørge for at utslipp av PFOS fra andre kilder reduseres vesentlig. Vi planlegger å gjennomføre følgende tiltak for å nå dette reduksjonsmålet: SFT vil i løpet av 2008 gjennomføre kontroller av det norske forbudet mot PFOS i tekstiler, impregneringsmidler og brannskum. Miljøverndepartementet innførte et forbud mot PFOS i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler i Med dette forbudet er Norge først ute i Europa med å forby PFOS innenfor disse bruksområdene. Vi vil følge opp utfasingen av PFOS ved aktuelle virksomheter i aksjoner (flyplasser og importører av faste, bearbeidede produkter) og frekvenskontroll (industritilsyn og offshore). SFT vil i løpet av 2008 utrede ytterligere forbud mot PFOS slik at relevante deler av EU direktiv 2006/122 om PFOS blir implementert i produktforskriften. EU direktiv 2006/122 regulerer bruken og innhold av PFOS i en rekke produkter og prosesser, blant annet i glansforkrommingsbad. EU-landene har en frist på seg til å gjøre direktivet gjeldende innen 27. juni Det gjeldende norske forbudet omfatter brannskum og dette bruksområdet er unntatt fra EU-direktivet frem til EU direktivet vil primært ramme bruk av PFOS til glansforkromming, og det er viktig at dette bruksområdet også blir regulert i Norge. Vi planlegger også en tilsynsaksjon mot galvanoindustri i 2009 der dette kan være et tema. SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om PFOS-forurenset jord ved brannøvingssteder. PFOS brytes svært sakte ned i miljøet. PFOS holdig brannskum har vært på det norske markedet i lengre tid. Det ble forbudt å ha og bruke PFOS holdig brannskum i april Brannøvingssteder har sannsynligvis i lengre tid gjennomført øvelser med PFOS holdig brannskum. Grunnen rundt brannøvingsstedene kan dermed være PFOS forurenset og medføre fare for utlekking. SFT vil i løpet av 2008 ta initiativ til dialog med overflateforbundet og arbeidstilsynet om mulighetene for substitusjon av PFOS i hardforkromming (som er tillatt i EUdirektivet). PFOS brukes som skumdemper i forkrommingsbad. Bruken er viktig for arbeidsmiljøet. Samtidig har vi en målsetning om å redusere bruken av PFOS. Tidligere møter med 7

8 overflateforbundet og arbeidstilsynet har gitt oss viktige innspill til prosessene som har gått i EU om regulering av PFOS. (Foreslå faglig innlegg på overflatedagene) SFT vil i løpet av 2008 ta initiativ til dialog med petroleumsbransjen om hvilke erfaringer de har gjort seg i forbindelse med utfasingen av det PFOS-holdige brannskummet generelt og om hvilke helse- og miljørisikovurderinger de har gjort. Petroleumsbransjen var tidlig ute med å skifte ut sitt PFOS holdige brannskum. Vi forventer at bransjen sitter på mye erfaring når det gjelder gjennomføring av utskiftingen og om helseog miljøegenskapene ved det nye brannskummet. 4.2 PFOA Den nasjonale målsetningen er at utslippene av PFOA skal reduseres vesentlig innen Vi planlegger å gjennomføre følgende tiltak for å nå dette reduksjonsmålet: Et forslag til forbud mot PFOA i forbrukerprodukter er under vurdering. Den videre prosessen med forslaget vil fortsette i Vi har hatt på høring et forslag til nasjonalt forbud mot en rekke miljøgifter i forbrukerprodukter, blant annet PFOA. Den videre prosessen med forslaget i MD og EU vil fortsette i :2 FTOH Undersøkelsen viser at tekstiler og impregneringsmidler inneholder mye 8:2 FTOH. Helse- og miljøegenskapene ved stoffet er ikke kjent. Vi planlegger følgende tiltak for å øke kunnskapen om helse- og miljørisiko ved dette stoffet: SFT vil i løpet av 2008 fremme forslag overfor EU om helsefareklassifisering av 8:2 FTOH. Allværstekstiler og impregneringsmidler inneholder relativt mye 8:2 FTOH. Industrien har gitt oss resultater fra testing av 8:2 FTOHs helse- og miljøegenskaper. Resultatene tyder på at stoffet er reproduksjonsskadelig. Vi vil derfor fremme et forslag om harmonisert klassifisering og merking av dette stoffet i EUs CLP-forordning. SFT vil i løpet av 2008 miljørisikovurdere 8:2 FTOH. Vi har fått nye data fra industrien om miljøegenskaper ved 8:2 FTOH. Vi vil få ekspertbistand til å gjennomgå litteraturen og gjøre en ny miljørisikovurdering av stoffet. 4.4 Økt kunnskap om andre perfluorerte forbindelser Også andre perfluorerte forbindelser kan være like farlige som PFOS og PFOA. Vi vil derfor gjennomføre følgende tiltak for å øke kunnskapen om helse- og miljørisiko ved disse: SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om eventuell helse- og miljøfare og deretter aktuelle bruksområder for PFNA. Studier av lever fra kanadisk isbjørn viser en firedobling i mengdene PFNA fra 1972 til US EPA har inngått en frivillig avtale med sin industri om å redusere utslippene av blant annet PFOA og PFNA. Vi kjenner ikke til kildene for utslipp av PFNA eller farligheten ved stoffet. Vi vil derfor få ekspertbistand til å vurdere helse- og miljøfare ved PFNA. 8

9 SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om innhold av perfluorerte forbindelser i relevante produkter. Flere produkter til forbrukere og profesjonelle inneholder perfluorerte forbindelser. Næringslivet har dårlig kunnskap om hvilke perfluorerte forbindelser som finnes i produktene de bruker og selger. Kjemiske analyser og litteraturstudier av innholdet av perfluorerte forbindelser i forskjellige produkter vil bidra til å øke kunnskapen om hvilke perfluorerte forbindelser som er mest aktuelle i produktene. Denne kunnskapen kan brukes videre til å identifisere hvilke perfluorerte forbindelser som kan medføre uakseptabel helse- og miljørisiko på grunn av iboende egenskaper og fordi de finnes i produktene. SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om dannelse av klimagasser ved forbrenning av fluorpolymerer som finnes for eksempel Teflon eller Gore Tex Vitenskapelige artikler har pekt på forbrenning av Teflon som en mulig kilde til dannelse av klimagasser. Det forbrukes mye fluorpolymerprodukter som Teflon, Gore Tex osv. i Norge. Dersom forbrenning av disse i realiteten danner klimagasser slik teorien tilsier, vil dette være viktig kunnskap i klimadebatten. 4.5 Dialog med andre SFT har en målsetning om å være ledende innen miljøkunnskap og formidling. Dialog med industri og miljøvernorganisasjoner er viktig for å øke kunnskapen og fokuset på de perfluorerte forbindelsene. Vi vil derfor gjennomføre følgende tiltak: SFT vil i løpet av våren 2008 invitere interesserte parter til heldagsmøte om perfluorerte forbindelser. Kunnskapen om helse- og miljøegenskaper, samt forekomst av de perfluorerte forbindelsene er økende. Kartlegginger vi har gjort tidligere viser at kunnskapen om perfluorerte forbindelser er til dels mangelfull innenfor enkelte bransjer. Andre bransjer har høy kunnskap om perfluorerte forbindelser og bruker perfluorerte forbindelser til viktige, tekniske formål. Det er viktig for oss å utveksle informasjon med de aktuelle bransjene. Vi vil gjennom det planlagte heldagsmøtet tilrettelegge for dialog og kunnskapsutveksling mellom forskere, miljøvernorganisasjoner og brukere av perfluorerte forbindelser. 9

10 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og selvfornyelse. TA-2395/2008

Bærekraftig produksjon utfordringer i forbindelse med ulike miljøgifter i sportsprodukter som skismurning og bekledning

Bærekraftig produksjon utfordringer i forbindelse med ulike miljøgifter i sportsprodukter som skismurning og bekledning Bærekraftig produksjon utfordringer i forbindelse med ulike miljøgifter i sportsprodukter som skismurning og bekledning CHRISTIAN GLØGÅRD, Ph.D. R&D, SWIX SPORT AS Avfall Innlandet 2014 1 SWIX Virksomhet

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/05 Klager: Innklaget: Charlotte Lycke Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse -

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse - Lindum Vannrens AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Oslo, 20.01.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Rita Romsås Fjeldberg Overføring av tillatelse til virksomhet

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/12 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Eurosko

Detaljer

Svar på oppdrag om hormonforstyrrende stoffer

Svar på oppdrag om hormonforstyrrende stoffer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 25.09.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9777 Saksbehandler: Heidi Morka Svar på oppdrag om hormonforstyrrende

Detaljer

Nye miljøgifter - utfordringer

Nye miljøgifter - utfordringer Nye miljøgifter - utfordringer Anne Mari Opheim 21. November 2013 Miljøgifter Lister som er grunnleggende for arbeidet Nasjonal liste over prioriterte miljøgifter Målsetning om stans i bruk og utslipp

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Deklareringsforskriften

Deklareringsforskriften Deklareringsforskriften Forslag til ny forskrift om deklarering til produktregisteret og sikkerhetsdatablader på pib.no Mette Follestad, Miljødirektoratet Kjemikaliedagene november 2013 Produktregisteret

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av regulering av PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i forbrukerprodukter

Vurdering av konsekvenser av regulering av PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i forbrukerprodukter Vurdering av konsekvenser av regulering av PFOA og enkelte salter og estere av PFOA i forbrukerprodukter Innhold Sammendrag... 1 1 Bakgrunn og tidligere prosess... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Tidligere prosess...

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

Miljøgifter i bynært miljø spor av skismøring. Christel M Olsen, Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid

Miljøgifter i bynært miljø spor av skismøring. Christel M Olsen, Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid Miljøgifter i bynært miljø spor av skismøring Christel M Olsen, Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid Miljødirektoratet - miljøgiftprogrammer Screening av nye miljøgifter Miljøgifter i kystområder

Detaljer

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler.

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler. Handlingsplan for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere. Oppdatert november 2009 ------------------------------------------------------------------------------------- Bromerte flammehemmere brukes

Detaljer

NEMNDSVEDTAK. Saksnr: 2004/03. Kroerveien 82D 1430 Ås. Hageveien 4 2613 Lillehammer

NEMNDSVEDTAK. Saksnr: 2004/03. Kroerveien 82D 1430 Ås. Hageveien 4 2613 Lillehammer NEMNDSVEDTAK Saksnr: 2004/03 Klager: Innklaget: Bengt Sviu Kroerveien 82D 1430 Ås Swix Sport AS Hageveien 4 2613 Lillehammer Saken gjelder Saken gjelder klage på avslag om begjæring av miljøinformasjon

Detaljer

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften VIRKE frokostseminar «Dokumentasjon i handel med byggevarer», 17. september 2013; Linda Reierson, seksjon for kjemikalieregulering, Miljødirektoratet

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Møte 21. mars 2013 Miljøringen Vegard Kvisle, Delprosjektleder forurenset grunn Miljøprosjektet Sammen for framtidens luftfart

Detaljer

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Miljøgifter i vanndirektivet. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Miljøgifter i vanndirektivet Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning I vannforskriften klassifiseres miljøgifter etter to systemer Prioriterte stoffer Fastsettes av EU Vannregionspesifikke stoffer Bestemmes

Detaljer

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. 1 2 Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er politisk styrt gjennom stortingsmeldinger proposisjoner statsbudsjett instruks

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mattilsynet Arbeidstilsynet Statens Strålevern Statens

Detaljer

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Biociddirektivet Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Biociddirektivet, Statens forurensningstilsyn 1 Lover og forskrifter - biociddirektivet Innhold BIOCIDDIREKTIVET (98/8/EF) OG NORSK BIOCIDFORSKRIFT... 2 BIOCIDDIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke

Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke _n_ DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Forskrift T-1388 Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke Ws '3 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Forskrift T-1388 Forskrift om forbud mot bruk av

Detaljer

Hvordan eksponeres vi for PFOS og PFOA og hva er mulig konsekvens/toleranse

Hvordan eksponeres vi for PFOS og PFOA og hva er mulig konsekvens/toleranse Hvordan eksponeres vi for PFOS og PFOA og hva er mulig konsekvens/toleranse Fagtreff i vannforeningen 29.10.2012 Line Småstuen Haug, Folkehelseinstituttet ng/ml ng/ml PFOS PFAS i blod i Norge gjennom

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/01 Klager: Innklaget: Jøran Sten Pettersen Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta?

Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Hva er- og hvor finnes nanopartikler, og hvilke forhåndsregler bør man ta? Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Formål Hva er Nano? Nanopartikler og nanomaterialer? Hvor finnes nanopartikler?

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Sammendrag. Innhold. Rapport, 7. desember 2004. Per-Erik Schulze. Farlige forbindelser: PFOS- Evig Din! 1

Sammendrag. Innhold. Rapport, 7. desember 2004. Per-Erik Schulze. Farlige forbindelser: PFOS- Evig Din! 1 Miljøgift i brannslukkingsskum: Store urapporterte utslipp av fluormiljøgifter fra oljeplattformer i Nordsjøen tas opp i fisk, spres i næringskjeden og truer allerede helsa til marine pattedyr og sjøfugl.

Detaljer

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet Greenpeace Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501683-/AE 06112006 Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet)

Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet) M 210-2014 RAPPORT Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet) Statusrapport KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Cecilie

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Faktaark Figur 1. Molekylstruktur av HBCD (E. Heimstad, NILU) Store programmer

Faktaark  Figur 1. Molekylstruktur av HBCD (E. Heimstad, NILU) Store programmer Store programmer Faktaark www.forskningsradet.no/havkyst Utslipp av bromerte flammehemmere i Åsefjorden Prosjekt: Assessment of risk posed by high levels of the brominated flame retardant hexabromocyclododecane

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet

Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet 1 Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet Jeg vil først takke for at jeg også i år er invitert til Kjemikaliedagene.

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Møtereferat. SKIM-møte

Møtereferat. SKIM-møte Møtereferat Fra: SKIM-møte Til stede: Lars Ystanes, Morten Løkken, Linda Aadnøy, Harald Fosshagen, Grø Øfjord, Stokke, På telefon: Julie Reinholdtsen, Robert Tipton, Katrine Kirkebøe, Monica Aasberg Dato:

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Kartlegging av perfluoralkylstoffer (PFAS) i utvalgte tekstiler

Kartlegging av perfluoralkylstoffer (PFAS) i utvalgte tekstiler Kartlegging av perfluoralkylstoffer (PFAS) i utvalgte tekstiler TA-2173/2006 ISBN 82-7655-285-4 Kartlegging av perfluoralkylstoffer (PFAS) i utvalgte tekstiler Forord Perfluoralkylstoffer (PFAS) er en

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.

Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v. Vista Analyse rapport nr. 2010/09 Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v. John Magne Skjelvik Vista Analyse AS 15. april 2010 Forord Vista Analyse legger med dette fram en

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen. Kommune: Prosjektnr.: Murpuss Betong Veggplater

Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen. Kommune: Prosjektnr.: Murpuss Betong Veggplater Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2000.136 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen

Detaljer

Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Komite for kultur og miljø Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget i Nordland vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge

Detaljer

Arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere fra helseskadelig til best i klassen.

Arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere fra helseskadelig til best i klassen. Arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere fra helseskadelig til best i klassen. Samtidig som løperne har lykkes i skisporet, har Norges Skiforbund kjempet en kamp mot smørernes eksponering av helseskadelige

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Miljøringen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. november 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Koblingen mellom kostholdsråd

Detaljer

Plastal AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.SFT 2831 RAUFOSS Att: Siw Wærås

Plastal AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.SFT 2831 RAUFOSS Att: Siw Wærås Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Plastal AS 17.06.2009 Postboks

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Myndighetenes arbeid med miljøgifter

Myndighetenes arbeid med miljøgifter Vannforeningen 23. april 2008 Myndighetenes arbeid med miljøgifter Bård Nordbø, Vannseksjonen, SFT Oversikt: Generelt om arbeid med miljøgifter Norsk prioritetsliste (trender 1995-2005) Prioritetsliste

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen Sikkerhetsdatablad HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars 2011 Eva Haug, miljøgiftavdelingen Disposisjon Krav til sikkerhetsdatablad Endringer i kravene til innhold i sikkerhetsdatablad Overgangsordninger

Detaljer

Regelverksutvikling kosttilskudd

Regelverksutvikling kosttilskudd Regelverksutvikling kosttilskudd Quality-dagen Legemiddelindustriforeningen 17. april 2012 Svanhild Vaskinn, Mattilsynet, Regelverksavdelingen Eksisterende regler for kosttilskudd Kosttilskuddforskriften

Detaljer

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters

Risikoanalyse - Et viktig verktøy. Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Risikoanalyse - Et viktig verktøy Jens Chr Fjelldal Environmental manager Elkem AS Corporate Headquarters Agenda Litt om plikten Gjør det enkelt Kost/nytte 2 Internkontrollforskriften Internkontroll innebærer

Detaljer

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2 Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen Vedlegg 2 1-METOKSYPROPAN-2-OL CAS-nr 107-98-2 / EC-nr 203-539-1 / Indeks-nr 603-064-00-3 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter. Produksjon av maling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Miljøgifter i kroppen vår

Miljøgifter i kroppen vår Miljøgifter i kroppen vår Therese Haugdahl Nøst Universitetet i Tromsø og Norsk Institutt for Luftforskning Miljøgifter i kroppen vår Miljøgifter og menneskers eksponering Mitt studie og tidstrender for

Detaljer

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur:

5021 BERGEN 27910 5 + 1 Prosjekt./Rapport referanse: Jordprøver 29.05.2007 Rev. Nr.: Kundens bestillingsnr./ ref.: Utført av: Signatur: Kunde: HELSE BERGEN HF Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

19.01.2012. Miljøgifter i samspill med andre faktorer Kunnskapsbehov. 2011: 7.000.000.000 mennesker

19.01.2012. Miljøgifter i samspill med andre faktorer Kunnskapsbehov. 2011: 7.000.000.000 mennesker 1 Miljøgifter i samspill med andre faktorer Kunnskapsbehov Professor Bjørn Munro Jenssen Institutt for biologi, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim. Miljøgiftkonferansen, Klif, 18

Detaljer

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Publisert 12.06.07 Fra 1. juli 2007 har Statens forurensingstilsyn (SFT) endret avfallsregelverket. Alle som leverer avfall til deponering må fra denne datoen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

St.meld. nr. 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid

St.meld. nr. 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid St.meld. nr. 14 (2006 2007) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid Innhold 1 Regjeringens politikk for en giftfri fremtid.................. 5 2 Utfordringer fra helse- og

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/14 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Coop

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier og regelverk for ytre miljøet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier og regelverk for ytre miljøet Forholdet mellom eksponeringsscenarier og regelverk for ytre miljøet Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Angelika Baumbusch, seksjon for kjemikalieregulering Innhold Hvordan blir eksponeringsscenarier

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Norsk Forening for Farlig Avfall

Norsk Forening for Farlig Avfall Norsk Forening for Farlig Avfall Farlig avfallskonferansen 2015 POP forordningen v/einar Bratteng www.nffa.no www.farligavfallskonferansen.no Først litt grunnleggende forståelse Det kommer i hovedsak to

Detaljer

Forord ! "#$%&'()*!#+!,#&$),-)&$)*!'-!.%/'$0&+!'-!$%#//)*!#+! $%#//+*.11)*!23-3!!! 4#5&!6'+&)!7,8)9-0,! :0$%'!;&'9<$)!;7!

Forord ! #$%&'()*!#+!,#&$),-)&$)*!'-!.%/'$0&+!'-!$%#//)*!#+! $%#//+*.11)*!23-3!!! 4#5&!6'+&)!7,8)9-0,! :0$%'!;&'9<$)!;7! Vista Analyse rapport nr. 2010/09! "#$%&'()*!#+!,#&$),-)&$)*!'-!.%/'$0&+!'-!$%#//)*!#+! $%#//+*.11)*!23-3!!! 4#5&!6'+&)!7,8)9-0,! :0$%'!;&'9

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/16 Klager: Innklaget: Jøran Sten Pettersen Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003 M Ø T E R E F E R A T STFO TEK F&T MST HN 22.05.2003 TIL DELTAKERNE KOPI FRA Hege Nilsen SAK Referat fra møte i SKIM MØTESTED Baker Hughes DATO/TID 08.05.03 DELTAKERE Morten Løkken, Baker Hughes Inteq

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Substitusjonsvurdering november 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014

Substitusjonsvurdering november 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014 Innhold 1 Innledning... 2 2 Hensikt... 2 3 Prioriteringskriterier for substitusjonsvurdering... 2 4 Prioriterte kjemikalier...

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer