Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009"

Transkript

1 Revidert handlingsplan SFTS ARBEID MED PERFLUORERTE FORBINDELSER

2 Revidert handlingsplan for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser Oppmerksomheten rundt perfluorerte forbindelser og deres miljømessig problematiske egenskaper øker. I Norge omfattes PFOS, PFOS-relaterte forbindelser og PFOA av målet om vesentlig reduksjon innen 2010, og de er oppført på den utvidede prioritetslisten i St. melding nr. 14 ( ) om Regjeringens politikk for en giftfri fremtid. Den reviderte handlingsplanen for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser beskriver tiltakene SFT planlegger å gjennomføre for å oppnå de nasjonale reduksjonsmålene for PFOS og PFOA. SFT vil også fortsette å kartlegge om andre perfluorerte forbindelser er helse- eller miljøfarlige, og hvilke typer perfluorerte forbindelser vi finner i produkter på det norske markedet. 2

3 1. Problembeskrivelse Perfluorerte forbindelser har de senere årene fått stadig større oppmerksomhet fordi stoffenes skadelige helse- og miljøvirkninger har blitt bedre kjent. Industriell produksjon av perfluorerte forbindelser har foregått i mer enn 50 år. Stoffene har unike vann- og fettavvisende egenskaper, og brukes for eksempel i slipp-belegg på kokekar og i pustende, vanntett materiale. Industrien og forskerne trodde lenge at de perfluorerte forbindelsene ikke hadde noen helseeller miljøfarlige egenskaper. Da de kjemiske analysemetodene for å påvise perfluorerte forbindelser ble gode nok, oppdaget forskerne at stoffene fantes i relativt høye nivåer i miljøprøver og at de oppkonsentreres i organismer inkludert mennesker. Undersøkelser viser også at enkelte perfluorerte forbindelser kan spres til luft og vann og transporteres med hav og luftstrømmer. I St. melding nr. 14 ( ) Sammen for et giftfritt miljø forutsetninger for en tryggere fremtid er det et nasjonalt resultatmål at utslippene av Perfluoroktylsyre (PFOA) og Perfluoroktylsulfonat (PFOS)-relaterte forbindelser skal stanses eller reduseres vesentlig innen Det er også en målsetning å få kunnskaper om andre perfluorerte forbindelser kan være like farlige som PFOS. Kunnskapen om helse-og miljø egenskaper ved de fleste perfluorerte forbindelsene er fremdeles mangelfull. Resultatene så langt tyder allikevel på at lengden av de perfluorerte karbonkjedene og typen funksjonelle grupper i de perfluorerte forbindelsene kan påvirke helse- og miljøegenskapene. Både PFOS og PFOA har åtte perfluorerte karbonatomer i kjede, men de har forskjellige funksjonelle grupper. Miljøvernmyndighetene utarbeidet i 2005 en handlingsplan for perfluorerte forbindelser. Planen inneholder risikoreduserende tiltak for å redusere utslippene av PFOS og planer for å øke kunnskapsnivået når det gjelder helse- og miljøegenskapene ved andre perfluorerte forbindelser. Handlingsplanen er nå oppdatert med hensyn til nye kunnskaper og tiltak. 3

4 2. Perfluorerte forbindelser I biologiske miljøprøver er det spesielt PFOS og langkjedede perfluorert karboksylsyrer (PFCA) som dominerer og som derfor har fått stor oppmerksomhet. Disse stoffene er veldig stabile i miljøet og spesielt PFOS akkumuleres i næringskjeden slik at topp-predatorer i marine næringskjeder (for eksempel isbjørn) får høye nivåer. Miljøeffektene av de perfluorerte alkylstoffene er ufullstendig kartlagt, men toksisiteten ved eksponering av akvatiske organismer via vannfasen er forholdsvis lav. Likevel kan oppkonsentreringen ved bioakkumulering føre til nivåer i organismer som gir biologiske effekter. 8:2 FTOH Perfluorerte forbindelser (PFAS) PFOA PFNA PFOS Illustrasjon: Perfluorerte forbindelser er en gruppebetegnelse for stoffer som PFOS, PFOA og fluortelomeralkoholer. Det finnes også mange andre perfluorerte forbindelser på markedet. Blant de perfluorerte forbindelsene har det til nå vært mest fokus på de med åtte perfluorerte karboner i kjede slik som perfluoroktylsulfonat forbindelser (PFOS-relaterte forbindelser) og perfluoroktylsyre (PFOA). Vi vet i dag lite om helse- og miljøegenskapene ved de perfluorerte forbindelsene med unntak av PFOS og PFOA. Det er også økende fokus på andre perfluorerte syrer (PFCA) og til forløpere eller nedbrytningsprodukter til de perfluorerte syrene slik som fluortelomeralkoholer (FTOH). Vi produserer ikke perfluorerte forbindelser i Norge. Alle produkter med perfluorerte forbindelser som omsettes i Norge er importerte, enten i form av kjemisk-tekniske produkter eller som bestanddeler i faste bearbeidede produkter. Perfluorerte forbindelser utgjør viktige byggesteiner i kjente produkter med varemerker som Gore Tex og Teflon. 2.1 PFOS og PFOS-relaterte forbindelser Forkortelsen PFOS står for perfluoroktylsulfonat. PFOS fremstilles syntetisk eller kan dannes ved nedbrytning av PFOS-relaterte forbindelser. Betegnelsen PFOS-relaterte forbindelser brukes om alle stoffer som inneholder en eller flere PFOS-grupper (definert som C 8 F 17 SO 2 ) og som kan eller antas å kunne brytes ned i miljøet til PFOS. PFOS brytes ikke ned i naturen. Undersøkelser av ulike dyrearter viser at PFOS og enkelte andre PFOS-relaterte forbindelser også kan oppkonsentreres i næringskjeden. PFOS er giftig ved gjentatt eksponering og har vist reproduksjonsskadelige effekter på pattedyr. Det foreligger også studier som viser at stoffet kan være kreftfremkallende. PFOS er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 4

5 Det er funnet høye nivåer av PFOS-relaterte forbindelser i blodet hos arbeidstakere i USA som har vært yrkesmessig eksponert under produksjon av stoffene. Det er også funnet relativt lave nivåer av PFOS-relaterte forbindelser i blod fra den vanlige befolkning flere steder i verden. PFOS kan binde seg til proteiner i blodet og kan opphopes i kroppen, først og fremst i lever og gallebære. 2.2 Perfluorinert oktansyre (PFOA) PFOA (PerFluorOctylAcid = perfluorinert oktansyre) har vist seg å ha mange tilsvarende egenskaper som PFOS. PFOA brytes svært sakte ned i naturen og er giftig. Nivåene som er målt i organismer er imidlertid vesentlig lavere for PFOA enn for de PFOS-relaterte forbindelsene. Laboratorieforsøk har vist lavere bioakkumuleringspotensiale for PFOA enn for PFOS. PFOA er påvist i menneskeblod, men nivåene er lavere enn for PFOS. Helseskader hos mennesker er ikke påvist, men dyreforsøk indikerer at PFOA kan være reproduksjonsskadelig. I følge industrien blir PFOA hovedsakelig brukt i produksjonen av fluorpolymerer. Der finnes ikke fluorpolymerproduksjon i Norge. Det er uklart hvorfor vi allikevel påviser PFOA i relativt høye konsentrasjoner i miljøprøver og i blodprøver i Norge. SFT utreder nasjonale kilder for PFOA. 2.3 Perfluorinert nonylsyre (PFNA) Perfluorinert nonylsyre er forskjellig fra PFOA ved at den har ni perfluorerte karbonatomer i alkylkjeden. PFNA er den dominerende perfluorerte syren man finner i tekstiler (Berger og Herzke 2006). Fiskeprøver fra Nord Amerika og Asia viser at PFNA er den dominerende perfluorerte syren PFCA Houde påviste i et studie fra Studier av perfluorerte syrer i lever fra kanadisk isbjørn viser en firedobling i mengdene PFNA fra 1972 til :2 Fluortelomerakohol (8:2 FTOH) Undersøkelsen som SFT, Svenska Naturskyddsföreningen og Norges Naturvernforbund har gjort viser at tekstiler og impregneringsmidler inneholder mye 8:2 fluortelomeralkol (8:2 FTOH). Dette stemmer overens med at 8:2 FTOH er den viktigste byggesteinen i høymolekylære polyakrylater som brukes i overflatebehandling av tekstiler, papir og tepper for å oppnå olje, smuss og vannavstøtende egenskaper. I den vitenskapelige litteraturen viser blant annet Dinglasan et al. (2004) 1 at 8:2 FTOH kan brytes ned til PFOA og Perfluornonylsyre (PFNA). SFT frykter at 8:2 FTOH kan medføre tilsvarende helserisiko som PFOA: virke kreftfremkallende og ha reproduksjonsskadelige egenskaper. 1 Dinglasan MJA, Ye Y, Edwards EA, Mabury SA (2004) Fluorotelomer alcohol biodegradation yields poly- and perfluorinated acids. Environmental Science & Technology

6 3. Reguleringer i dag I den senere tid har oppmerksomheten rundt høyfluorerte forbindelser og deres miljømessig problematiske egenskaper økt. Store internasjonale organisasjoner som blant annet OECD og EU har satt i gang arbeid for å kartlegge risiko ved bruk og fremstilling av disse forbindelsene. Nasjonalt omfattes PFOS, PFOS-relaterte forbindelser og PFOA av målet om vesentlig reduksjon innen 2010 og de er oppført på den utvidede prioritetslisten i St. melding nr. 14 ( ) om Regjeringens politikk for en giftfri fremtid. Norge innførte et forbud mot PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler i april EU vedtok i desember 2006 et direktiv som regulerer bruken av PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i blant annet glansforkrommingsbad, tekstiler og impregneringsmidler. PFOS holdig brannskum som var på markedet før 27. desember 2006 er tillatt brukt i EU frem til 27. juni Dette EU direktivet gir også kommisjonen i oppdrag å foreslå nødvendige tiltak for å minimere identifisert risiko ved PFOA og nærbeslektede stoffer. EU kommisjonen vil sannsynligvis presentere en risikoutredning for PFOA i løpet av OECD har diskutert PFOS og dets derivater siden 2000 og besluttet i 2002 at landene som produserer PFOS (Italia, Japan, Sveits og UK) skal undersøke om industrien har planer om å fase ut denne produksjonen. Arbeidet med disse kartleggingene er i gang. OECD har også gjennomført en risikovurdering av PFOS og konstatert at PFOS er persistent, bioakkumulerende og giftig. OECD utarbeider for tiden en risikovurdering av PFOA, og har gjennomført en konferanse om perfluorerte syrer og forløperene til disse. OECD jobber med en internasjonal risikoutredning for PFOA. OSPAR har to perfluorerte forbindelser på sin liste over farlige stoffer (List of substances of possible concern) og har bestemt seg for at perfluorerte forbindelser skal prioriteres som gruppe basert på lignende kjemisk struktur og ikke som enkeltstoffer. UK leder OSPARs arbeid på PFOS og har lagt fram et dokument med forslag til tiltak for perfluorerte stoffer i OSPAR. USAs miljøvernmyndigheter (US EPA) har inngått en frivillig avtale med fluorpolymer industrien. Med denne avtalen (PFOA Stewardship Programme) forplikter industrien seg til 95 % reduksjon i utslippene av PFOA fra sin produksjon og sine produkter innen 2010 og til en 100 % reduksjon i utslippene innen

7 4. Planlagte tiltak for perioden SFT prioriterer arbeidet med å redusere helse- og miljørisiko ved perfluorerte forbindelser. Vi har allerede planer for tolv konkrete tiltak som vi mener er nødvendige ut fra dagens kunnskap. Kunnskapen om helse- og miljørisiko ved perfluorerte forbindelser øker stadig. Vi kan derfor ikke utelukke at ny kunnskap eller endret fokus gjør at planene må endres i løpet av planperioden. 4.1 PFOS og PFOS-relaterte forbindelser Den viktigste kilden til utslipp av PFOS i Norge er sannsynligvis gammelt PFOS-holdig brannskum. Forbudet mot PFOS-holdig brannskum fra 2007 er det viktigste tiltaket for å nå målsetningen om vesentlige reduksjoner i utslippene av PFOS og PFOS-relaterte forbindelser innen Det er derfor viktig å kontrollere at forbudet blir fulgt. Vi må også sørge for at utslipp av PFOS fra andre kilder reduseres vesentlig. Vi planlegger å gjennomføre følgende tiltak for å nå dette reduksjonsmålet: SFT vil i løpet av 2008 gjennomføre kontroller av det norske forbudet mot PFOS i tekstiler, impregneringsmidler og brannskum. Miljøverndepartementet innførte et forbud mot PFOS i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler i Med dette forbudet er Norge først ute i Europa med å forby PFOS innenfor disse bruksområdene. Vi vil følge opp utfasingen av PFOS ved aktuelle virksomheter i aksjoner (flyplasser og importører av faste, bearbeidede produkter) og frekvenskontroll (industritilsyn og offshore). SFT vil i løpet av 2008 utrede ytterligere forbud mot PFOS slik at relevante deler av EU direktiv 2006/122 om PFOS blir implementert i produktforskriften. EU direktiv 2006/122 regulerer bruken og innhold av PFOS i en rekke produkter og prosesser, blant annet i glansforkrommingsbad. EU-landene har en frist på seg til å gjøre direktivet gjeldende innen 27. juni Det gjeldende norske forbudet omfatter brannskum og dette bruksområdet er unntatt fra EU-direktivet frem til EU direktivet vil primært ramme bruk av PFOS til glansforkromming, og det er viktig at dette bruksområdet også blir regulert i Norge. Vi planlegger også en tilsynsaksjon mot galvanoindustri i 2009 der dette kan være et tema. SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om PFOS-forurenset jord ved brannøvingssteder. PFOS brytes svært sakte ned i miljøet. PFOS holdig brannskum har vært på det norske markedet i lengre tid. Det ble forbudt å ha og bruke PFOS holdig brannskum i april Brannøvingssteder har sannsynligvis i lengre tid gjennomført øvelser med PFOS holdig brannskum. Grunnen rundt brannøvingsstedene kan dermed være PFOS forurenset og medføre fare for utlekking. SFT vil i løpet av 2008 ta initiativ til dialog med overflateforbundet og arbeidstilsynet om mulighetene for substitusjon av PFOS i hardforkromming (som er tillatt i EUdirektivet). PFOS brukes som skumdemper i forkrommingsbad. Bruken er viktig for arbeidsmiljøet. Samtidig har vi en målsetning om å redusere bruken av PFOS. Tidligere møter med 7

8 overflateforbundet og arbeidstilsynet har gitt oss viktige innspill til prosessene som har gått i EU om regulering av PFOS. (Foreslå faglig innlegg på overflatedagene) SFT vil i løpet av 2008 ta initiativ til dialog med petroleumsbransjen om hvilke erfaringer de har gjort seg i forbindelse med utfasingen av det PFOS-holdige brannskummet generelt og om hvilke helse- og miljørisikovurderinger de har gjort. Petroleumsbransjen var tidlig ute med å skifte ut sitt PFOS holdige brannskum. Vi forventer at bransjen sitter på mye erfaring når det gjelder gjennomføring av utskiftingen og om helseog miljøegenskapene ved det nye brannskummet. 4.2 PFOA Den nasjonale målsetningen er at utslippene av PFOA skal reduseres vesentlig innen Vi planlegger å gjennomføre følgende tiltak for å nå dette reduksjonsmålet: Et forslag til forbud mot PFOA i forbrukerprodukter er under vurdering. Den videre prosessen med forslaget vil fortsette i Vi har hatt på høring et forslag til nasjonalt forbud mot en rekke miljøgifter i forbrukerprodukter, blant annet PFOA. Den videre prosessen med forslaget i MD og EU vil fortsette i :2 FTOH Undersøkelsen viser at tekstiler og impregneringsmidler inneholder mye 8:2 FTOH. Helse- og miljøegenskapene ved stoffet er ikke kjent. Vi planlegger følgende tiltak for å øke kunnskapen om helse- og miljørisiko ved dette stoffet: SFT vil i løpet av 2008 fremme forslag overfor EU om helsefareklassifisering av 8:2 FTOH. Allværstekstiler og impregneringsmidler inneholder relativt mye 8:2 FTOH. Industrien har gitt oss resultater fra testing av 8:2 FTOHs helse- og miljøegenskaper. Resultatene tyder på at stoffet er reproduksjonsskadelig. Vi vil derfor fremme et forslag om harmonisert klassifisering og merking av dette stoffet i EUs CLP-forordning. SFT vil i løpet av 2008 miljørisikovurdere 8:2 FTOH. Vi har fått nye data fra industrien om miljøegenskaper ved 8:2 FTOH. Vi vil få ekspertbistand til å gjennomgå litteraturen og gjøre en ny miljørisikovurdering av stoffet. 4.4 Økt kunnskap om andre perfluorerte forbindelser Også andre perfluorerte forbindelser kan være like farlige som PFOS og PFOA. Vi vil derfor gjennomføre følgende tiltak for å øke kunnskapen om helse- og miljørisiko ved disse: SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om eventuell helse- og miljøfare og deretter aktuelle bruksområder for PFNA. Studier av lever fra kanadisk isbjørn viser en firedobling i mengdene PFNA fra 1972 til US EPA har inngått en frivillig avtale med sin industri om å redusere utslippene av blant annet PFOA og PFNA. Vi kjenner ikke til kildene for utslipp av PFNA eller farligheten ved stoffet. Vi vil derfor få ekspertbistand til å vurdere helse- og miljøfare ved PFNA. 8

9 SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om innhold av perfluorerte forbindelser i relevante produkter. Flere produkter til forbrukere og profesjonelle inneholder perfluorerte forbindelser. Næringslivet har dårlig kunnskap om hvilke perfluorerte forbindelser som finnes i produktene de bruker og selger. Kjemiske analyser og litteraturstudier av innholdet av perfluorerte forbindelser i forskjellige produkter vil bidra til å øke kunnskapen om hvilke perfluorerte forbindelser som er mest aktuelle i produktene. Denne kunnskapen kan brukes videre til å identifisere hvilke perfluorerte forbindelser som kan medføre uakseptabel helse- og miljørisiko på grunn av iboende egenskaper og fordi de finnes i produktene. SFT ønsker i perioden å øke kunnskapen om dannelse av klimagasser ved forbrenning av fluorpolymerer som finnes for eksempel Teflon eller Gore Tex Vitenskapelige artikler har pekt på forbrenning av Teflon som en mulig kilde til dannelse av klimagasser. Det forbrukes mye fluorpolymerprodukter som Teflon, Gore Tex osv. i Norge. Dersom forbrenning av disse i realiteten danner klimagasser slik teorien tilsier, vil dette være viktig kunnskap i klimadebatten. 4.5 Dialog med andre SFT har en målsetning om å være ledende innen miljøkunnskap og formidling. Dialog med industri og miljøvernorganisasjoner er viktig for å øke kunnskapen og fokuset på de perfluorerte forbindelsene. Vi vil derfor gjennomføre følgende tiltak: SFT vil i løpet av våren 2008 invitere interesserte parter til heldagsmøte om perfluorerte forbindelser. Kunnskapen om helse- og miljøegenskaper, samt forekomst av de perfluorerte forbindelsene er økende. Kartlegginger vi har gjort tidligere viser at kunnskapen om perfluorerte forbindelser er til dels mangelfull innenfor enkelte bransjer. Andre bransjer har høy kunnskap om perfluorerte forbindelser og bruker perfluorerte forbindelser til viktige, tekniske formål. Det er viktig for oss å utveksle informasjon med de aktuelle bransjene. Vi vil gjennom det planlagte heldagsmøtet tilrettelegge for dialog og kunnskapsutveksling mellom forskere, miljøvernorganisasjoner og brukere av perfluorerte forbindelser. 9

10 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974 som et direktorat under miljøverndepartementet. SFT skal bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Vi arbeider for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og selvfornyelse. TA-2395/2008

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES RAPPORT AVINOR AS HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES UNDERSØKELSER AV PFAS I JORD, VANN OG BIOTA MED RISIKOVURDERING 2015-04-20 Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168186-17-J8

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania.

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 1 2. INNSATS FOR Å REDUSERE

Detaljer

Kunstige østrogener - en trussel for det biologiske mangfold?

Kunstige østrogener - en trussel for det biologiske mangfold? NR. 10/94 Kunstige østrogener - en trussel for det biologiske mangfold? ISBN 82-7478-130-9 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 Innhold:

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Sluttrapport. for. Kjemikaliekampanjen 2003-2006

Sluttrapport. for. Kjemikaliekampanjen 2003-2006 Sluttrapport for Kjemikaliekampanjen 2003-2006 Sluttrapport Kjemikaliekampanjen Kjemisk helsefare Oppsummering etter tilsyn i tre utvalgte bransjer. Saksnummer: 2002/14271 Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS

Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Rapport nr 04/03 Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS Kjemikalieregulering og biologisk mangfold v/ mag. art. Rasmus Reinvang Tittel Defensiv norsk miljøpolitikk i og utenfor EØS. Kjemikalieregulering

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 2012/13

Norsk Vann. Rapport. Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 2012/13 Norsk Vann Rapport 198 213 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra undersøkelsen i 212/13 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Årsrapport 2012. Ingen tegn til klimagassbedring side 6. Askevarsling snart en realitet side 18

Årsrapport 2012. Ingen tegn til klimagassbedring side 6. Askevarsling snart en realitet side 18 Årsrapport 2012 Ingen tegn til klimagassbedring side 6 Askevarsling snart en realitet side 18 Innhold Internasjonalisering av forskningen.............................3 Bioetanol - løsning eller blindspor?............................

Detaljer

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003 23/29 Notater 23 Anne Finstad og Kristin Rypdal Notater Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Emnegruppe:

Detaljer

Rapport 2006-019. Virkemidler for å fremme miljøteknologi

Rapport 2006-019. Virkemidler for å fremme miljøteknologi Rapport 2006-019 Virkemidler for å fremme miljøteknologi ECON-rapport nr. 2006-019, Prosjekt nr. 47550 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-838-6 KIB/JHM/TPJ/pil, HVE, 13. februar 2006 Offentlig Virkemidler for

Detaljer

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Årsmagasin 2012 HøydepunktER FRA 2011 En giftfri fremtid også for fattige land side 14 Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Innhold Klimaforskning er viktig overvåkning likeså...3 Ingen tegn

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og mattrygghet

Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og mattrygghet Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere og mattrygghet Av Roald Bøe, Claudette Bethune og Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning). Internasjonalt

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det?

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? 1 HVA ER PCB? 2 2 BRUK AV PCB 2 3 PCB I NORGE 3 4 SPREDNING OG OPPTAK AV PCB I NATUREN 4 5 PCB I MENNESKER 6 6 LOVVERK 8 7 ANALYSER AV PCB

Detaljer

Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra en ny undersøkelse i 2001-02

Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra en ny undersøkelse i 2001-02 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam Resultater fra en ny undersøkelse i 2001-02 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 02-018 Prosjekt nr: O-01031 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Forskningsprogram om grunnforurensning GRUF

Forskningsprogram om grunnforurensning GRUF 211567_GRUF layout 20.11.02 11:03 Side 1 Området for miljø og utvikling Forskningsprogram om grunnforurensning GRUF Sluttrapport til Norges forskningsråd 1995 2000 211567_GRUF layout 20.11.02 10:14 Side

Detaljer

Farlige forbindelser om kjemikalieprodusenter, miljøgiftofre og ansvarspulver

Farlige forbindelser om kjemikalieprodusenter, miljøgiftofre og ansvarspulver Farlige forbindelser om kjemikalieprodusenter, miljøgiftofre og ansvarspulver Ikke alt Innhold Side 2 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 19 Side 20 Utgitt av Redaksjon Illustrasjon

Detaljer