Miljøredegjørelsen for 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøredegjørelsen for 2006"

Transkript

1 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods

2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods Norge AS, avdeling Disenå ut en egen miljørapport som ett bevisst ledd i avdelingens miljøsatsing. Rapporten dokumenterer ravare- og energiforbruk, avfallsmengder, miljøeffekter, tiltak samt utslippsmengder. Den har også med helse- og sikkerhetsforhold. Kraft Foods Norge AS avd. Disenå er sertifisert etter IS , IS0 9001, BRC (Britisch Retail Consortium) og er i tillegg EMAS (ECO Managment and Audit Scheme) registrert. Bedriften Kraft Foods Norge er en del av Kraft Foods Inc. som er et internasjonalt. børsnotert næringsmiddelselskap. Konsernet produserer b1.a. ost, sjokolade, kaffe og snacks. Kraft Foods har to snacksbedrifter i Norden, en i Litauen, en i Ukraina og en i Tyrkia. Kraft Foods på Disenå i Sør-Odal produserer Potetgull og Originalchips fra ferske poteter. snacks fra pellets, som Potetskruer, Potetringer og Superchips, og peanøtter og popcorn. Produktporteføljen omfatter også importvarer som varemerket «Old El Paco», Saltstenger og Tortillachips. Avdelingen på Disenå har ca. 140 ansatte. Prosessene Produksjonen består av sju prosesslinjer som hovedsakelig følger samme prinsipp. Produktene friteres, krydres eller saltes og pakkes. Unntaket er popcornlinja hvor råmais blir poppet til popcorn. To av linjene produserer Maaruds kjente varemerke Potetgull. Prosessene krever vann og energi, og det dannes avfall i form av potetskrell, stivelse, prosessvann, matolje, plast og papp. Foruten produksjonsavdelingen består bedriften av hjelpefunksjoner som potetlager, verksted, renseanlegg og laboratorium.

3 MILJØPOLITIKK OG STYRING Kraft Foods Disenå Policy Våre produkter skal tilfredsstille forbrukernes høye forventninger til innhold, smak og utseende og skal være helsemessig sikre å spise. e Våre kunders og forbrukernes ønsker og behov for informasjon og service skal imøtekommes på alle områder. Våre produkter skal leveres til rett tid og sted. For å kunne leve opp til våre høye mål skal vi skape motiverte, bevisste og engasjerte medarbeidere gjennom opplæring og personalutvikling. Våre ansatte skal omsluttes av et trygt og trivelig arbeidsmiljø som forebygger skader på mennesker, miljø og maskiner. Vår virksomhet skal baseres på en høy etisk standarder overfor leverandører, kunder, myndigheter, eiere. egne ansatte og øvrige interessegrupper. Vi vil framstå som en pålitelig bedrift og imøtekomme de lover og regler som gjelder vår virksomhet. Vi ønsker en åpen dialog som bygger på gjensidig respekt. Vi skal produsere snacksprodukter av høy kvalitet på en miljømessig forsvarlig måte. Vi vil arbeide for en bærekraftig utvikling, og vil framstå som en ren, ryddig og lovlydig bedrift med hensyn til alle forhold slik at vi ikke sjenerer eller volder skade på mennesker, dyr og planter i våre omgivelser. Vi skal ikke bruke mer ressurser enn nødvendig og skal arbeide kontinuerlig for å minimere vår innvirkning på miljøet. Vi vil alltid søke å forbedre oss med tanke på resultater, miljø, kvalitet. helse og sikkerhet. Fabrikkens miijeengasjement og miljøstyringssystem Produksjonsenheten på Disenå har engasjert seg i miljøtiltak lenge før bedriften ble EMASregistrert. Derfor eksisterte det allerede gode løsninger på avfallsområdet da bedriften begynte miljøregistreringsarbeidet. Vårt renseanlegg ble også bygd noen år i forveien og har fungert meget tilfredsstillende. Produksjonsenheten ble EMAS registrert i juni 1996, noe som betyr at vi satser kontinuerlig videre på miljøet og tar miljøhensyn i alt vi gjør. EMAS står for ECO Managment and Audit Scheme, på norsk System for miljøledelse og miljørevisjon. Målet med EMAS er en bærekraftig vekst ved å forebygge, redusere og helst fjerne all forurensing. Industrien er selv ansvarlig for sine aktiviteter, den må selv betale for de miljøtiltakene som er nødvendige, og den bør være banebrytende på miljøområdet. Kraft Foods på Disenå er med i materialselskaper som arbeider for å samle inn og gjenvinne og resirkulere emballasje. På denne måten tar vi også ansvar for emballasjeavfallet utenfor fabrikkens område. Ledelsessvsternet hos Kraft Foods oå Disenå ivaretar oroduktkvalitet. vtre rniliø. matvaresikkerhet og arbeidsmiljø. 1'2006 omfattet systemet produksjoh og pkking. Hensynet til miljøpåvirkning er med i hele produksjonskjeden. i valg av råvarer og emballasje, innkjøp av maskiner og utstyr. u Kraft Fuods

4 Avdelingen på Disenå arbeider aktivt med konsernets SSE krav (Safety, Security & Environment). Dette tilsvarer det norske svstemet. for internkontroll oå HMS området. men kravene er strengere og mer detaljerte. EPI (Environmental ~erformance indicators) - nøkkeltall for miliø blir ra~~ortert til konsernet hvei år. ~økkeltallene omfatter blant annei produsert volum, ;annforb;;k, energiforbruk, fast avfall, farlig avfall og mengde prosessvann. Bedriften har også interne miljømål og blir årlig fulgt opp av konsernet Etter en introduksjon av konsernets Continous Improvement (CI) program i 2001, ble arbeidet med Total Productivity Management (TPM) satt i gang for fult i Implementering av TPM gjennomgår 6 trinn (figur 1). CI organisering av ansatte 5s (Systematisere, Skinne, Sortere, Standardisere og Sikre) Målstyring (oppfølging av nøkkeltall) SMED - Single Minute Exchange of Die, (effektive omlegg) Operatø~edlikehold Optimalisert vedlikehold I løpet av 2006 ble størsteparten av alle produksjonslinjene 5s sertifisert. Aktivt arbeid med oppfølging av nøkkeltall for produksjon, kvalitet og miljø i alle ledd av organisasjonen har gitt en positiv effekt for å nå de ulike målene. Figur l TPM Implementerings trinn. TPM steps Target Autono. Eff. [ CIorg 5 S and tracklng SMED Maintenance Maintenance

5 RÅVAREFORBRUK OG PRODUKSJONSVOLUM Bedriftens råvareforbruk og konsesjonsgrenser for 2006 går fram av tabell 1. Konsesjonsgrensene er satt av SFT. Tabell i. Ravareforbruk og produksjonsvolum i Råstoff Iferdig produkt Poteter Pellets, peanøtter. mais Totalt råstoff forbruk Volum 2005 (tonn) Volum 2006 (tonn) Endring i YO Konsesjonsgrense (SFT) Tonn - Forbruket av poteter er redusert som følge av lavere produksjonsvolum på chips. Endret produksjon har ført til at pelletsforbruket er noe redusert, mens produksjon og salg av peanøtter økte i Det samlede produksjonsvolurnet for 2006 går fram av tabell 2. Konsesjonsgrensene er satt av SFT, og er uavhenging av produksjonsvolum. Tabell 2. Produksjonsvolum for 2006, Produksjonsvolumet for 2006 har økt litt i forhold til Dette skyldes noe høyere etterspørsel.

6 Side 6 av 17 MILJØPÅVIRKNINGER I SNACKSPRODUKSJON Bedriftens miljøaspekter og miljøpåvirkninger vurderes årlig av bedriftens ledergruppe som består av fabrikksjef og avdelingsledere. Miljøaspektene deles i to kategorier. De betydelige, som kan ha vesentlig påvirkning på miljøet og som krever at man iverksetter tiltak og kontroll, og de ubetydelige. Miljørnål som er satt kan føre til at miljøaspektene endrer kategoristatus når mål er gjennomført. For hvert miljøaspekt skal en risikovurdering gjennomføres og miljøaspektene graderes i henhold til alvorlighets grad. Parameter som vurderes i en slik risikoanalyse er om miljøaspektet er i overensstemmelse med gjeldende lowerk, om kontrollmekanismer for å redusere og kontrollere miljørisiko er på plass, evt. andre grunner som omfatter forringelse av produktkvalitet, kunder eller myndigheter. Bedriftens vesentlige direkte og indirekte miijepåvirkninger er Utslipp til vann i form av KOF (Kjemisk oksygenforbruk). SS (suspendert stoff) og Tot-P (total fosfor) bidrar til algeoppblomstring og større oksygenforbruk når algene brytes ned. Utslippene til vann ligger langt under utslippstillatelsen. Forbruk av vann forurenser ikke, men vann er en ressurs som må kontrolleres fordi vann inn er det samme som prosessert vann som kjøres tilbake via renseanlegget og genererer utslipp til resipient. Slam til jordforbedring er ett risikopunkt for spredning av sykdommer når slammet ikke er varmebehandlet. Kraft Foods på Disenå har anlegg for stabilisering og hygienisering av slam. Energiforbruk - Utslipp til luft. Oljefyring gir utslipp som fører til sur nedbør og global oppvarming. De siste årene har bedriften i stor grad erstattet fyringsolje med gass, som har renere forbrenning og totalt sett lavere miljøbelastning. Energiforbruk - Elektrisitet. Elektrisitetsforbruket er under fortløpende vurdering og ENØKtiltak blir satt i verk der dette er mulig. Avfall. Matavfall går til dyrefor, stivelse leveres til brenneri, olje- og fettavfall blir gjenbrukt, glass og plast leveres til resirkulering, jern og metall leveres til gjenbruk, betong, stein og jord går til godkjent intern deponi. Farlig avfall blir sendt til godkjent avfallsmottaker. Restavfallet blir sortert hos mottaker i fraksjoner for energigjenvinning, materialgjenvinning og deponi. Transport. Fra 1996 har grossistene ansvaret for distribusjon av ferdigvarer. Derfor har ikke Kraft Foods på Disenå noen direkte påvirkning på transporten. Vi er derimot involvert i arbeidet med å utvikle optimal emballasje som gir effektiv transport i hele verdikjeden. Utslipp til vann Alle utslipp til vann blir renset ved bedriftens renseanlegg. Utslippene ligger innenfor Statens Forurensningstilsynets (SFT) konsesjonsgrenser, men det arbeides likevel kontinuerlig med å få

7 så lave utslipp som mulig. Sammenlignet med avrenning fra jordbruket har Kraft Foods på Disenå liten direkte innvirkning på Glomma. som renner like ved. Bedriften renser prosessvannet i ett topp moderne renseanlegg med en gjennomsnittlig renseeffekt på 97 % for KOF, Tot-P og SS. Ferdig renset vann blir sluppet ut i Glomma. Alt varmebehandlet slam fra renseprosessen brukes som jordforbedringsmiddel. Fra 2002 har vi tilsatt fiber produsert av avispapir i slammet. Dette har redusert både kjemikalieforbruket og slammengden betydelig. Det har også medført en stor forbedring av arbeidsmiljøet på renseanlegget, fordi luktplagene er redusert til ett minimum. Utslippstillatelsen fra SFT stiller meget strenge krav til rensing og egenkontroll. Utslippene kontrolleres hver uke mot fastsatte grenser. Ved akuttutslipp rapporteres det øyeblikkelig til SFT. Bedriften hadde ingen akuttutslipp Figur 2 er en grafisk oversikt over utslipp fra renseanlegget. Tabell 3 viser det totale utslippet til vann i Tabell 3. Totalt utslipp til vann i Utslippene av KOF, SS og Tot-P har økt fra 2005 til 2006 både absolutte tall (tabell 3) og per tonn produsert mengde. Økningen skyldes variasjoner i potetkvaliteten som gir ulik belastning på renseanlegget og renseprosessen fra år til år. Utslippene ligger godt under kravene for konsesjonsgrensen til både KOF, SS og Tot-P var utslippsøkningen per tonn produserte varer for KOF 1 %, Tot-P 23 % og SS 9 % (tabell 4 og figur 2). Tabell 4. Utslipp til vann per tonn produsert mengde,

8 ~ ~... Figur 2. Utslipp til vann. Utslipp i forhold til produksjonsmengde P ~ *-r --p KOFltonn produsert c kg Tot-Pl1000 tonn produsert 4 - SS110 tonn produsert o Ar <KRAFT> Kraft Foods

9 Avfall Produksjonsenheten på Disenå arbeider kontinuerlig med å utvikle god avfallshåndtering. Alt varmebehandlet slam fra renseanlegget går til jordforbedring. Stivelsen som blir dannet i produksjonen av Potetgull og Originalchips blir solgt som råstoff til råsprit. Alt potetskrell og snacksavfall leveres til dyrefor. Bedriften har avtale med Veolia miljø og gjenvinning om "Grønt Ansvar". Avtalen sikrer miljøvennlig behandling av alt avfall. Størsteparten av avfallet blir sortert internt (plast, papplpapir. metall mm.), mens mottaker sorterer det blandede avfallet. 99 % av alt avfallet fra bedriften går til materialgjenvinning, energigjenvinning eller jordforbedringsmiddel, se figur gikk ca. 50 % av det usorterte produksjonsavfallet til energigjenvinning, og ca 35 % til materialgjenvinning. Vår produksjon gir emballasjeavfall hos forbrukerne. Emballasjen fra forbruker vil hovedsakelig gå til kommunalt deponi eller energigjenvinning. Kraft Foods på Disenå er medlem av Materialretur, som er en næringslivsdrevet organisasjon for emballasjeavfall. Materialretur har ansvaret for innsamling og gjenvinning av drikkekartong, plast, papp, kartong, glass og metall. Ordningen finansieres ved at medlemmene betaler et gebyr per benyttet emballasjeenhet. Avfallsmenaden er avhengig av råstoffkvaliteten på Dotetene som benyttes i produksjonen. potetkvaliteten er avhengiav vekstforholdene og varierer fra ar til ar..~erfo; gir ikke relative tall om produksionsavfallet ett entydig bilde av avfallsbehandlingen. Kraft Foods pa Disenå arbeider kontinuerlig-med å sikre så god potetkvalitet som mulig, og Stiller strenge kvalitetskrav til potetene som blir kjøpt. Bedriften har ansatt dyrkningsrådgivere som veileder og følger opp potetprodusentene. Bedriften genererer relativt lite farlig avfall. Det dreier seg kun om kjemikalie- og oljerester fra laboratoriene og verkstedet og lysstoffrør. Alt farlig avfall blir lagret forskriftesmessig og levert til godkjent mottaker. Det er i tabellform, tabell 5, satt opp type- og mengde avfall produsert ved bedriften i Figur 3 viser generert avfall i forhold til produsert volum.

10 , Si? ~ly-~a Tabell 5. Samlet avfallsmengde 2006 delt inn etter sorteringsfraksjon I Material Avfallsfraks'on 1 Papir Mengde, t 0,7 gjenvinning, t Papp Energi gjenvinning, t Deponi, t 0,7 I I I Levert godkjent mottaker Jern og metall Bearbeidet tre Potetavfall' Vegetabilsk olje I 306 I 308 I I I Stivelse' Våtorganisk avfall Slam fra renseanlegget Usortert avfall Blandet, ukjent, ombygging etc. Farlig avfall O 2, O O 7,4 O 2,6 Jord utsortert I 439 I 439 I I I Totalt 2006 Totalt 2005 ' Beregnet som TS ,4 I I I I I l I I I I ,6 1,s Den totale avfallsmengden er tilnærmet lik sammenlignet med Dette samsvarer med relativt stabilt volum og jevn drift. Figur 3 Mengde avfall i forhold til produsert volum 1 Mengde avfall i forhold til produksjonsmengde

11 Figur 4. Gjenvinningsgrad av generert avfallsmengde Gjenvinningsgrad Utslipp til luft: Våre egne utslipp til luft (tabell 6) skriver seg vesentlig fra fyring med olje og propan. Utslippene til luft er redusert i forhold til 2005 både totalt sett og per tonn produsert volum. Bedre effektivitet per linje kan ha vært med på å redusere bruken av fyringsoue og gass. Kraft Foods på Disenå har minimal transport av ferdige produkter fordi kundene er ansvarlige for distribusjon og valg av transportmåte. Bedriften samarbeider med kundene for å lage optimal emballasje, slik at all håndtering av paller og esker helt fram til butikk blir så rasjonell som mulig. Varene blir hentet på Disenå med biler og distribuert på Østlandet uten omlasting. Varer til Nord-Norge går for det meste med tog fra Oslo. Varer til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet fordeler seg med en halvpart på bil og den andre på tog direkte til kunden. Var egen transport av produkter utføres kun av &n bil som frakter varer til Oslo-området. Utslippene til luft gir et bidrag til drivhuseffekten og sur nedbør. Produksjonsenheten har seks kjøleanlegg. I det ene anlegget ble kjølevæsken i 1998 skiftet ut fra Freon R-12 til R 134A som ikke har noen ozonødeleggende effekt. De andre kjøleanleggene bruker Freon R-22. ffftt Kraft Foodi

12 Tabell 6. Uslipp til lun i 2005 og 2006 Type utslipp til luft Ved beregning mot produsert volum vises samme nedgangstrend som absolutte utslipp. d Kraft Foods

13 VANN OG ENERGIFORBRUK Bedriftens vann og energiforbruk og SFT's konsesjonsgrenser går frem av tabell 7 og 8 Tabell 7. Totalt vann- og energiforbruk i Tabell 8. Vann og energiforbruk per tonn produserte varer. \vann I enerai I Totalt forbruk I Totalt forbruk Der I Endrina fra 1 I 1 I I per tonn tonn produsert 2005 p;tonn " produsert mengde 2006 produsert Fyringsolje mengde l tonn I mengde (%) 17 tonn I - 14 Elektrisitet Kwh 646 Kwh I - 1 Propanlbutan tonn 135 tonn I - 10 Vann 1 121mJ I 13 m' + 10 Forbruket av fyringsoqe per produserte tonn er redusert med 14 %. Dette skyldes at fabrikken har gått over til å bruke gass som energikilde i produksjonen. Propanforbruket har for noen år økt tilsvarende gikk også forbruket av gass ned både i absolutte tall og per tonn produsert. Dette skyldes høyere effektivitet på linjene (produserer samme mengde på kortere tid) og god oppfølging av brennere og varmegjenvinningsanlegg. Forbruk av strøm gikk også ned i 2006, både absolutt og kwh per produserte tonn varer. Vannforbruket økte i Det skyldes variasjoner i prosessen og varierende potetkvalitet. Det er stort fokus på å holde forbruket av vann og energi kilder lavt i alle prosesser. Dette følges opp med nøkkeltall. Absolutte tall viser samme trend som relativt forbruk. PÅVIRKNING PA NABOER De viktigste forholdene som kan påvirke naboer er støy fra renseanlegget og stekeos fra produksjonene. Målinger i 2004 viste at støyen ikke er høyere en SFT's retningslinjer. Dette er i samsvar med tidligere målinger. Bedriften har god dialog med naboer og andre interesserte om miljøspørsmål. Det er planlagt nye støymålinger våren 2007.

14 Side 14 av 17 MILJØMÅLENE Dette oppnådde bedriften fra 2005 til 2006 Redusere det relative vannforbruket med 5 % i ENØK arbeid videreføres der dette er Hygienisere og stabilisere 93 % av slammet Redusere avfallsmengden med 5 %

15 Side 15 av 17 MILJØMÅLENE Dette vil bedriften oppnå i 2007 i forhold til 2006.

16 Side 16 av 17 HELSE OG SIKKERHET Helse Kraft Foods på Disenå har i 2006 vært tilknyttet Odal Felles Bedriftshelsetjeneste (OFB). OFB aikk ved årsskiftet inn i HMS Øst som bedriften vil fortsette samarbeidet med i Bedriftshelsetjenesten kan bidra med kurs, støymålinger, målinger i arbeidsmiljøet og oppfølging av hver enkelts helsetilstand. Bedriften har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Sykefraværet gikk opp fra 7,6 % i 2005 til 9 % i Sikkerhet ble det registrert 2 arbeidsulykker som førte til fravær. Antall ulykker ble dermed likt med Bedriften leaaer stor vekt oå holdninasskaoende arbeid oa fokus oå sikre arbeidsrutiner for å unngå arbeikdykker. FO; å styrke fokuset på holdningsf&mmende arbeid og sikkerhetskulturen i bedriften ble to nye program implementert i løpet av Behaviour Observation Program - Observasjon av adferd - En systematisk gjennomgang som vil føre til en reduksjon i ulykker og forbedret sikkerhet, ved å fokusere på ob~e~a~joner, identifisering, måling og korrigering av usunne arbeidsvaner på arbeidsplassen. Safety Scanning - Sikkerhets scanning - En kort sikkerhetsinspeksjon (15 min observasjon1 10 min diskusjon), som involverer alle funksjoner inkludert fabrikksledelsen. I tillegg er bruken av rapportering av nestenulykker styrket. For alle tiltakene er oppfølging og implementering av tiltak en del av arbeidet for alle linjer og arbeidsplasser. Inspeksjoner og pålegg ble bedriften revidert av Det Norske Veritas (DNV) etter EMAS forskriften. Awikene som ble påvist kunne raskt lukkes innaikk Kraft Foods sentralt en eurooeisk avtale med DNV om ~araolvsertifiserina for den sentrale enheten sammen med de europeiske fabrikkene. Denne seifiseiingen gjelde;for IS og IS Bedriften ble i 2006 første gang revidert under paraplysertifiseringen. Ingen alvorlige avvik ble avdekket. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved bedriften i Det ble ikke gitt noen vedtak i forbindelse med tilsynet, kun en anmerkning. Bedriften har overholdt alle konsesjonskrav gitt av myndighetene i 2006

17 Andre opplysninger Bedriftens adresse: Kraff Foods Norge AS, Disenå Miljøkontrollør: Det Norske Veritas Certification AS, Veritasveien 1, 1322 Høvik Innsending av neste migøredegjørelse skal senest være gjort innen: Disenå. apporten er utarbeidet av: - Kvalitetsleder Kraft Foods Norge, avd. Disenå erfkje$j& J- Stefan 1-* Granlu ka Administrerende direktør Kraft Foods Norge AS Kraft Foods

EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3

EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3 --- -mv- --,, Brønnøysundregistrene EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme firetak: Organisasjt~nsnr. Foretaksnavii Adressc OmrKdr: BeliggenRei Adresse 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2

Detaljer

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 Innhold Dette er Gyproc AS... 3 Miljøpolitikk... 4 Betydelige miljøforhold... 5 Råvarer blir byggevarer... 6 Betydelige miljøforhold... 7 Forbruk av energi...8 9 Forbruk

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT HMS ÅRSRAPPORT 01 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side:. Rapportering Side: 4. Ressurs- og råvareforbruk Side: 5. Utslipp Side: 6. Avfallsbehandling

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET

HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA Bankgiro 9750.07.04962

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD

INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD MILJØRAPPORT 2014 HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD SO-002 SV-005 NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001 MILJØRAPPORT 2014 I 2014 ble totalmarkedet for

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR. Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2004/2005 Innhold: Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12-13 VIRKSOMHETEN LEDELSE PRODUKTENE KONTAKT MED NABOER OG MYNDIGHETSKONTROLL

Detaljer

09 årsrapporten Organisasjonen representantskap styre adm. direktør GJENVINNING HMS / Kvalitetssikring PLAN OG UTBYGGING drift TJENESTEUTVIKLING MERKEVARE / INFO PERSONAL økonomi / ADM INNHOLD Leder Nyheter

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer