Miljøredegjørelsen for 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøredegjørelsen for 2006"

Transkript

1 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods

2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods Norge AS, avdeling Disenå ut en egen miljørapport som ett bevisst ledd i avdelingens miljøsatsing. Rapporten dokumenterer ravare- og energiforbruk, avfallsmengder, miljøeffekter, tiltak samt utslippsmengder. Den har også med helse- og sikkerhetsforhold. Kraft Foods Norge AS avd. Disenå er sertifisert etter IS , IS0 9001, BRC (Britisch Retail Consortium) og er i tillegg EMAS (ECO Managment and Audit Scheme) registrert. Bedriften Kraft Foods Norge er en del av Kraft Foods Inc. som er et internasjonalt. børsnotert næringsmiddelselskap. Konsernet produserer b1.a. ost, sjokolade, kaffe og snacks. Kraft Foods har to snacksbedrifter i Norden, en i Litauen, en i Ukraina og en i Tyrkia. Kraft Foods på Disenå i Sør-Odal produserer Potetgull og Originalchips fra ferske poteter. snacks fra pellets, som Potetskruer, Potetringer og Superchips, og peanøtter og popcorn. Produktporteføljen omfatter også importvarer som varemerket «Old El Paco», Saltstenger og Tortillachips. Avdelingen på Disenå har ca. 140 ansatte. Prosessene Produksjonen består av sju prosesslinjer som hovedsakelig følger samme prinsipp. Produktene friteres, krydres eller saltes og pakkes. Unntaket er popcornlinja hvor råmais blir poppet til popcorn. To av linjene produserer Maaruds kjente varemerke Potetgull. Prosessene krever vann og energi, og det dannes avfall i form av potetskrell, stivelse, prosessvann, matolje, plast og papp. Foruten produksjonsavdelingen består bedriften av hjelpefunksjoner som potetlager, verksted, renseanlegg og laboratorium.

3 MILJØPOLITIKK OG STYRING Kraft Foods Disenå Policy Våre produkter skal tilfredsstille forbrukernes høye forventninger til innhold, smak og utseende og skal være helsemessig sikre å spise. e Våre kunders og forbrukernes ønsker og behov for informasjon og service skal imøtekommes på alle områder. Våre produkter skal leveres til rett tid og sted. For å kunne leve opp til våre høye mål skal vi skape motiverte, bevisste og engasjerte medarbeidere gjennom opplæring og personalutvikling. Våre ansatte skal omsluttes av et trygt og trivelig arbeidsmiljø som forebygger skader på mennesker, miljø og maskiner. Vår virksomhet skal baseres på en høy etisk standarder overfor leverandører, kunder, myndigheter, eiere. egne ansatte og øvrige interessegrupper. Vi vil framstå som en pålitelig bedrift og imøtekomme de lover og regler som gjelder vår virksomhet. Vi ønsker en åpen dialog som bygger på gjensidig respekt. Vi skal produsere snacksprodukter av høy kvalitet på en miljømessig forsvarlig måte. Vi vil arbeide for en bærekraftig utvikling, og vil framstå som en ren, ryddig og lovlydig bedrift med hensyn til alle forhold slik at vi ikke sjenerer eller volder skade på mennesker, dyr og planter i våre omgivelser. Vi skal ikke bruke mer ressurser enn nødvendig og skal arbeide kontinuerlig for å minimere vår innvirkning på miljøet. Vi vil alltid søke å forbedre oss med tanke på resultater, miljø, kvalitet. helse og sikkerhet. Fabrikkens miijeengasjement og miljøstyringssystem Produksjonsenheten på Disenå har engasjert seg i miljøtiltak lenge før bedriften ble EMASregistrert. Derfor eksisterte det allerede gode løsninger på avfallsområdet da bedriften begynte miljøregistreringsarbeidet. Vårt renseanlegg ble også bygd noen år i forveien og har fungert meget tilfredsstillende. Produksjonsenheten ble EMAS registrert i juni 1996, noe som betyr at vi satser kontinuerlig videre på miljøet og tar miljøhensyn i alt vi gjør. EMAS står for ECO Managment and Audit Scheme, på norsk System for miljøledelse og miljørevisjon. Målet med EMAS er en bærekraftig vekst ved å forebygge, redusere og helst fjerne all forurensing. Industrien er selv ansvarlig for sine aktiviteter, den må selv betale for de miljøtiltakene som er nødvendige, og den bør være banebrytende på miljøområdet. Kraft Foods på Disenå er med i materialselskaper som arbeider for å samle inn og gjenvinne og resirkulere emballasje. På denne måten tar vi også ansvar for emballasjeavfallet utenfor fabrikkens område. Ledelsessvsternet hos Kraft Foods oå Disenå ivaretar oroduktkvalitet. vtre rniliø. matvaresikkerhet og arbeidsmiljø. 1'2006 omfattet systemet produksjoh og pkking. Hensynet til miljøpåvirkning er med i hele produksjonskjeden. i valg av råvarer og emballasje, innkjøp av maskiner og utstyr. u Kraft Fuods

4 Avdelingen på Disenå arbeider aktivt med konsernets SSE krav (Safety, Security & Environment). Dette tilsvarer det norske svstemet. for internkontroll oå HMS området. men kravene er strengere og mer detaljerte. EPI (Environmental ~erformance indicators) - nøkkeltall for miliø blir ra~~ortert til konsernet hvei år. ~økkeltallene omfatter blant annei produsert volum, ;annforb;;k, energiforbruk, fast avfall, farlig avfall og mengde prosessvann. Bedriften har også interne miljømål og blir årlig fulgt opp av konsernet Etter en introduksjon av konsernets Continous Improvement (CI) program i 2001, ble arbeidet med Total Productivity Management (TPM) satt i gang for fult i Implementering av TPM gjennomgår 6 trinn (figur 1). CI organisering av ansatte 5s (Systematisere, Skinne, Sortere, Standardisere og Sikre) Målstyring (oppfølging av nøkkeltall) SMED - Single Minute Exchange of Die, (effektive omlegg) Operatø~edlikehold Optimalisert vedlikehold I løpet av 2006 ble størsteparten av alle produksjonslinjene 5s sertifisert. Aktivt arbeid med oppfølging av nøkkeltall for produksjon, kvalitet og miljø i alle ledd av organisasjonen har gitt en positiv effekt for å nå de ulike målene. Figur l TPM Implementerings trinn. TPM steps Target Autono. Eff. [ CIorg 5 S and tracklng SMED Maintenance Maintenance

5 RÅVAREFORBRUK OG PRODUKSJONSVOLUM Bedriftens råvareforbruk og konsesjonsgrenser for 2006 går fram av tabell 1. Konsesjonsgrensene er satt av SFT. Tabell i. Ravareforbruk og produksjonsvolum i Råstoff Iferdig produkt Poteter Pellets, peanøtter. mais Totalt råstoff forbruk Volum 2005 (tonn) Volum 2006 (tonn) Endring i YO Konsesjonsgrense (SFT) Tonn - Forbruket av poteter er redusert som følge av lavere produksjonsvolum på chips. Endret produksjon har ført til at pelletsforbruket er noe redusert, mens produksjon og salg av peanøtter økte i Det samlede produksjonsvolurnet for 2006 går fram av tabell 2. Konsesjonsgrensene er satt av SFT, og er uavhenging av produksjonsvolum. Tabell 2. Produksjonsvolum for 2006, Produksjonsvolumet for 2006 har økt litt i forhold til Dette skyldes noe høyere etterspørsel.

6 Side 6 av 17 MILJØPÅVIRKNINGER I SNACKSPRODUKSJON Bedriftens miljøaspekter og miljøpåvirkninger vurderes årlig av bedriftens ledergruppe som består av fabrikksjef og avdelingsledere. Miljøaspektene deles i to kategorier. De betydelige, som kan ha vesentlig påvirkning på miljøet og som krever at man iverksetter tiltak og kontroll, og de ubetydelige. Miljørnål som er satt kan føre til at miljøaspektene endrer kategoristatus når mål er gjennomført. For hvert miljøaspekt skal en risikovurdering gjennomføres og miljøaspektene graderes i henhold til alvorlighets grad. Parameter som vurderes i en slik risikoanalyse er om miljøaspektet er i overensstemmelse med gjeldende lowerk, om kontrollmekanismer for å redusere og kontrollere miljørisiko er på plass, evt. andre grunner som omfatter forringelse av produktkvalitet, kunder eller myndigheter. Bedriftens vesentlige direkte og indirekte miijepåvirkninger er Utslipp til vann i form av KOF (Kjemisk oksygenforbruk). SS (suspendert stoff) og Tot-P (total fosfor) bidrar til algeoppblomstring og større oksygenforbruk når algene brytes ned. Utslippene til vann ligger langt under utslippstillatelsen. Forbruk av vann forurenser ikke, men vann er en ressurs som må kontrolleres fordi vann inn er det samme som prosessert vann som kjøres tilbake via renseanlegget og genererer utslipp til resipient. Slam til jordforbedring er ett risikopunkt for spredning av sykdommer når slammet ikke er varmebehandlet. Kraft Foods på Disenå har anlegg for stabilisering og hygienisering av slam. Energiforbruk - Utslipp til luft. Oljefyring gir utslipp som fører til sur nedbør og global oppvarming. De siste årene har bedriften i stor grad erstattet fyringsolje med gass, som har renere forbrenning og totalt sett lavere miljøbelastning. Energiforbruk - Elektrisitet. Elektrisitetsforbruket er under fortløpende vurdering og ENØKtiltak blir satt i verk der dette er mulig. Avfall. Matavfall går til dyrefor, stivelse leveres til brenneri, olje- og fettavfall blir gjenbrukt, glass og plast leveres til resirkulering, jern og metall leveres til gjenbruk, betong, stein og jord går til godkjent intern deponi. Farlig avfall blir sendt til godkjent avfallsmottaker. Restavfallet blir sortert hos mottaker i fraksjoner for energigjenvinning, materialgjenvinning og deponi. Transport. Fra 1996 har grossistene ansvaret for distribusjon av ferdigvarer. Derfor har ikke Kraft Foods på Disenå noen direkte påvirkning på transporten. Vi er derimot involvert i arbeidet med å utvikle optimal emballasje som gir effektiv transport i hele verdikjeden. Utslipp til vann Alle utslipp til vann blir renset ved bedriftens renseanlegg. Utslippene ligger innenfor Statens Forurensningstilsynets (SFT) konsesjonsgrenser, men det arbeides likevel kontinuerlig med å få

7 så lave utslipp som mulig. Sammenlignet med avrenning fra jordbruket har Kraft Foods på Disenå liten direkte innvirkning på Glomma. som renner like ved. Bedriften renser prosessvannet i ett topp moderne renseanlegg med en gjennomsnittlig renseeffekt på 97 % for KOF, Tot-P og SS. Ferdig renset vann blir sluppet ut i Glomma. Alt varmebehandlet slam fra renseprosessen brukes som jordforbedringsmiddel. Fra 2002 har vi tilsatt fiber produsert av avispapir i slammet. Dette har redusert både kjemikalieforbruket og slammengden betydelig. Det har også medført en stor forbedring av arbeidsmiljøet på renseanlegget, fordi luktplagene er redusert til ett minimum. Utslippstillatelsen fra SFT stiller meget strenge krav til rensing og egenkontroll. Utslippene kontrolleres hver uke mot fastsatte grenser. Ved akuttutslipp rapporteres det øyeblikkelig til SFT. Bedriften hadde ingen akuttutslipp Figur 2 er en grafisk oversikt over utslipp fra renseanlegget. Tabell 3 viser det totale utslippet til vann i Tabell 3. Totalt utslipp til vann i Utslippene av KOF, SS og Tot-P har økt fra 2005 til 2006 både absolutte tall (tabell 3) og per tonn produsert mengde. Økningen skyldes variasjoner i potetkvaliteten som gir ulik belastning på renseanlegget og renseprosessen fra år til år. Utslippene ligger godt under kravene for konsesjonsgrensen til både KOF, SS og Tot-P var utslippsøkningen per tonn produserte varer for KOF 1 %, Tot-P 23 % og SS 9 % (tabell 4 og figur 2). Tabell 4. Utslipp til vann per tonn produsert mengde,

8 ~ ~... Figur 2. Utslipp til vann. Utslipp i forhold til produksjonsmengde P ~ *-r --p KOFltonn produsert c kg Tot-Pl1000 tonn produsert 4 - SS110 tonn produsert o Ar <KRAFT> Kraft Foods

9 Avfall Produksjonsenheten på Disenå arbeider kontinuerlig med å utvikle god avfallshåndtering. Alt varmebehandlet slam fra renseanlegget går til jordforbedring. Stivelsen som blir dannet i produksjonen av Potetgull og Originalchips blir solgt som råstoff til råsprit. Alt potetskrell og snacksavfall leveres til dyrefor. Bedriften har avtale med Veolia miljø og gjenvinning om "Grønt Ansvar". Avtalen sikrer miljøvennlig behandling av alt avfall. Størsteparten av avfallet blir sortert internt (plast, papplpapir. metall mm.), mens mottaker sorterer det blandede avfallet. 99 % av alt avfallet fra bedriften går til materialgjenvinning, energigjenvinning eller jordforbedringsmiddel, se figur gikk ca. 50 % av det usorterte produksjonsavfallet til energigjenvinning, og ca 35 % til materialgjenvinning. Vår produksjon gir emballasjeavfall hos forbrukerne. Emballasjen fra forbruker vil hovedsakelig gå til kommunalt deponi eller energigjenvinning. Kraft Foods på Disenå er medlem av Materialretur, som er en næringslivsdrevet organisasjon for emballasjeavfall. Materialretur har ansvaret for innsamling og gjenvinning av drikkekartong, plast, papp, kartong, glass og metall. Ordningen finansieres ved at medlemmene betaler et gebyr per benyttet emballasjeenhet. Avfallsmenaden er avhengig av råstoffkvaliteten på Dotetene som benyttes i produksjonen. potetkvaliteten er avhengiav vekstforholdene og varierer fra ar til ar..~erfo; gir ikke relative tall om produksionsavfallet ett entydig bilde av avfallsbehandlingen. Kraft Foods pa Disenå arbeider kontinuerlig-med å sikre så god potetkvalitet som mulig, og Stiller strenge kvalitetskrav til potetene som blir kjøpt. Bedriften har ansatt dyrkningsrådgivere som veileder og følger opp potetprodusentene. Bedriften genererer relativt lite farlig avfall. Det dreier seg kun om kjemikalie- og oljerester fra laboratoriene og verkstedet og lysstoffrør. Alt farlig avfall blir lagret forskriftesmessig og levert til godkjent mottaker. Det er i tabellform, tabell 5, satt opp type- og mengde avfall produsert ved bedriften i Figur 3 viser generert avfall i forhold til produsert volum.

10 , Si? ~ly-~a Tabell 5. Samlet avfallsmengde 2006 delt inn etter sorteringsfraksjon I Material Avfallsfraks'on 1 Papir Mengde, t 0,7 gjenvinning, t Papp Energi gjenvinning, t Deponi, t 0,7 I I I Levert godkjent mottaker Jern og metall Bearbeidet tre Potetavfall' Vegetabilsk olje I 306 I 308 I I I Stivelse' Våtorganisk avfall Slam fra renseanlegget Usortert avfall Blandet, ukjent, ombygging etc. Farlig avfall O 2, O O 7,4 O 2,6 Jord utsortert I 439 I 439 I I I Totalt 2006 Totalt 2005 ' Beregnet som TS ,4 I I I I I l I I I I ,6 1,s Den totale avfallsmengden er tilnærmet lik sammenlignet med Dette samsvarer med relativt stabilt volum og jevn drift. Figur 3 Mengde avfall i forhold til produsert volum 1 Mengde avfall i forhold til produksjonsmengde

11 Figur 4. Gjenvinningsgrad av generert avfallsmengde Gjenvinningsgrad Utslipp til luft: Våre egne utslipp til luft (tabell 6) skriver seg vesentlig fra fyring med olje og propan. Utslippene til luft er redusert i forhold til 2005 både totalt sett og per tonn produsert volum. Bedre effektivitet per linje kan ha vært med på å redusere bruken av fyringsoue og gass. Kraft Foods på Disenå har minimal transport av ferdige produkter fordi kundene er ansvarlige for distribusjon og valg av transportmåte. Bedriften samarbeider med kundene for å lage optimal emballasje, slik at all håndtering av paller og esker helt fram til butikk blir så rasjonell som mulig. Varene blir hentet på Disenå med biler og distribuert på Østlandet uten omlasting. Varer til Nord-Norge går for det meste med tog fra Oslo. Varer til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet fordeler seg med en halvpart på bil og den andre på tog direkte til kunden. Var egen transport av produkter utføres kun av &n bil som frakter varer til Oslo-området. Utslippene til luft gir et bidrag til drivhuseffekten og sur nedbør. Produksjonsenheten har seks kjøleanlegg. I det ene anlegget ble kjølevæsken i 1998 skiftet ut fra Freon R-12 til R 134A som ikke har noen ozonødeleggende effekt. De andre kjøleanleggene bruker Freon R-22. ffftt Kraft Foodi

12 Tabell 6. Uslipp til lun i 2005 og 2006 Type utslipp til luft Ved beregning mot produsert volum vises samme nedgangstrend som absolutte utslipp. d Kraft Foods

13 VANN OG ENERGIFORBRUK Bedriftens vann og energiforbruk og SFT's konsesjonsgrenser går frem av tabell 7 og 8 Tabell 7. Totalt vann- og energiforbruk i Tabell 8. Vann og energiforbruk per tonn produserte varer. \vann I enerai I Totalt forbruk I Totalt forbruk Der I Endrina fra 1 I 1 I I per tonn tonn produsert 2005 p;tonn " produsert mengde 2006 produsert Fyringsolje mengde l tonn I mengde (%) 17 tonn I - 14 Elektrisitet Kwh 646 Kwh I - 1 Propanlbutan tonn 135 tonn I - 10 Vann 1 121mJ I 13 m' + 10 Forbruket av fyringsoqe per produserte tonn er redusert med 14 %. Dette skyldes at fabrikken har gått over til å bruke gass som energikilde i produksjonen. Propanforbruket har for noen år økt tilsvarende gikk også forbruket av gass ned både i absolutte tall og per tonn produsert. Dette skyldes høyere effektivitet på linjene (produserer samme mengde på kortere tid) og god oppfølging av brennere og varmegjenvinningsanlegg. Forbruk av strøm gikk også ned i 2006, både absolutt og kwh per produserte tonn varer. Vannforbruket økte i Det skyldes variasjoner i prosessen og varierende potetkvalitet. Det er stort fokus på å holde forbruket av vann og energi kilder lavt i alle prosesser. Dette følges opp med nøkkeltall. Absolutte tall viser samme trend som relativt forbruk. PÅVIRKNING PA NABOER De viktigste forholdene som kan påvirke naboer er støy fra renseanlegget og stekeos fra produksjonene. Målinger i 2004 viste at støyen ikke er høyere en SFT's retningslinjer. Dette er i samsvar med tidligere målinger. Bedriften har god dialog med naboer og andre interesserte om miljøspørsmål. Det er planlagt nye støymålinger våren 2007.

14 Side 14 av 17 MILJØMÅLENE Dette oppnådde bedriften fra 2005 til 2006 Redusere det relative vannforbruket med 5 % i ENØK arbeid videreføres der dette er Hygienisere og stabilisere 93 % av slammet Redusere avfallsmengden med 5 %

15 Side 15 av 17 MILJØMÅLENE Dette vil bedriften oppnå i 2007 i forhold til 2006.

16 Side 16 av 17 HELSE OG SIKKERHET Helse Kraft Foods på Disenå har i 2006 vært tilknyttet Odal Felles Bedriftshelsetjeneste (OFB). OFB aikk ved årsskiftet inn i HMS Øst som bedriften vil fortsette samarbeidet med i Bedriftshelsetjenesten kan bidra med kurs, støymålinger, målinger i arbeidsmiljøet og oppfølging av hver enkelts helsetilstand. Bedriften har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Sykefraværet gikk opp fra 7,6 % i 2005 til 9 % i Sikkerhet ble det registrert 2 arbeidsulykker som førte til fravær. Antall ulykker ble dermed likt med Bedriften leaaer stor vekt oå holdninasskaoende arbeid oa fokus oå sikre arbeidsrutiner for å unngå arbeikdykker. FO; å styrke fokuset på holdningsf&mmende arbeid og sikkerhetskulturen i bedriften ble to nye program implementert i løpet av Behaviour Observation Program - Observasjon av adferd - En systematisk gjennomgang som vil føre til en reduksjon i ulykker og forbedret sikkerhet, ved å fokusere på ob~e~a~joner, identifisering, måling og korrigering av usunne arbeidsvaner på arbeidsplassen. Safety Scanning - Sikkerhets scanning - En kort sikkerhetsinspeksjon (15 min observasjon1 10 min diskusjon), som involverer alle funksjoner inkludert fabrikksledelsen. I tillegg er bruken av rapportering av nestenulykker styrket. For alle tiltakene er oppfølging og implementering av tiltak en del av arbeidet for alle linjer og arbeidsplasser. Inspeksjoner og pålegg ble bedriften revidert av Det Norske Veritas (DNV) etter EMAS forskriften. Awikene som ble påvist kunne raskt lukkes innaikk Kraft Foods sentralt en eurooeisk avtale med DNV om ~araolvsertifiserina for den sentrale enheten sammen med de europeiske fabrikkene. Denne seifiseiingen gjelde;for IS og IS Bedriften ble i 2006 første gang revidert under paraplysertifiseringen. Ingen alvorlige avvik ble avdekket. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved bedriften i Det ble ikke gitt noen vedtak i forbindelse med tilsynet, kun en anmerkning. Bedriften har overholdt alle konsesjonskrav gitt av myndighetene i 2006

17 Andre opplysninger Bedriftens adresse: Kraff Foods Norge AS, Disenå Miljøkontrollør: Det Norske Veritas Certification AS, Veritasveien 1, 1322 Høvik Innsending av neste migøredegjørelse skal senest være gjort innen: Disenå. apporten er utarbeidet av: - Kvalitetsleder Kraft Foods Norge, avd. Disenå erfkje$j& J- Stefan 1-* Granlu ka Administrerende direktør Kraft Foods Norge AS Kraft Foods

EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3

EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3 --- -mv- --,, Brønnøysundregistrene EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme firetak: Organisasjt~nsnr. Foretaksnavii Adressc OmrKdr: BeliggenRei Adresse 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall.

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall. miljørapport 29 en ener på helse- og pleiemøbler holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten Tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Oktober 2015 2014 Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes

I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes 1 Rapport nr.: Virksomhet: Virksomhetens adresse: 2007.127.I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes Organisasjonsnummer: 972027847 SFTs saksnr.: 2002/538 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Miljøpolitikk. Miljøaspekt i vår produksjon. Bedriftens produksjon er inndelt i følgende avdelinger.

Miljøpolitikk. Miljøaspekt i vår produksjon. Bedriftens produksjon er inndelt i følgende avdelinger. MILJØRAPPORT 214 en ener på helse- og pleiemøbler Holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Til produksjon av armering blir det benyttet kamtråd som blir sveiset sammen til armeringsnett og U-blokkarmering.

Til produksjon av armering blir det benyttet kamtråd som blir sveiset sammen til armeringsnett og U-blokkarmering. MILJØRAPPORT 2009 Weber Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2009 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Inderøy Slakteri AS Meieribakken 4, 7670 Inderøy Deltakere fra virksomheten Håvard Gausen (daglig leder) Anton Næss

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet august 29 Miljørapport 29 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. Glava A/S er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll:

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 2007.101.I. SFT Virksomhet: Røros Tweed AS Bedriftsnummer: 923 250 182 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Mars 215 214 Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 214 Dette er en rapport for internt bruk i Weber og som en orientering til allmennheten som viser Weber

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

MILJØRAPPORT NORMILK AS 2016

MILJØRAPPORT NORMILK AS 2016 MILJØRAPPORT NORMILK AS 2016 09.02.2017 Innhold MILJØRAPPORT NORMILK AS 2016... 1 Miljøprofil... 3 Generelle miljøkrav... 3 Miljøpolitikk - Policy... 4 Prinsipper for miljøarbeidet... 5 Avfall og gjenvinning...

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 14.04.2011 2011/2393 Saksbehandler, innvalgstelefon/e-post: Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer