HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1907/2006 RTV 108Q

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1907/2006 RTV 108Q"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke : REACH-registreringsnr. : ikke anvendelig 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anvendelse : Silicon elastomer Bruksområder som frarådes : 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Selskap: : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE Leverkusen telefon : informasjonskontakt: : 1.4 Telefonnummer for bruk i krisesituasjoner 24-timers nødtelefon : Europe, Israel & All other: +44 (0) ; Middle East:+44 (0) VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen: Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Produktet er ikke klassifisert som farlig i følge gjeldende lovgivning. Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer: Ikke et farlig stoff eller preparat i henhold til EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. 2.2 Etikettelementer GHS-merking Forskrift (EU) nr. 1272/2008: Farepiktogrammer Bemerkning: Ikke aktuelt 1/9

2 Merking i henhold til EF direktiver Andre opplysningerr : I henhold til Direktiv 1999/45/EF, er det ikke nødvendig å klassifisere eller merke produktet. Særlig merking av visse preparater : HMS-datablad kan fåes på anmodning for profesjonelle brukere. Octamethylcyclotetrasiloxane 2.3 Andre farer 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Produktbeskrivelse / kjemisk karakteristikk: Blanding av polydimetylsiloksaner, fyllmasser, fargepigmenter og tverrbindingsmiddel. Farlig(e) bestanddel(er) Konsentrasjon % >= 1,000 - < 5,000 Kjemikalienavn CAS-nr.; EF nr.; REACHregistreringsnr. Octamethylcyclotetrasiloxan ; ; XXXX; EUklassifisering XnXn;R53, R62;;R53, R62; Forskrift (EU) nr. 1272/2008 Kategori 2; Repr.; H361f; Kategori 4; Aquatic Chronic; H413; Kategori 3; Flam. Liq.; H226; Eddiksyre ; ; gjelder ikke < 1,000 CC;R10, R35;;R10, R35; Kategori 3; Flam. Liq.; H226; Kategori 1A; Skin Corr.; H314; 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Hudkontakt : Vask området med såpe og vann. Øyekontakt : Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Inntak/svelging : Drikk rikelig vann. IKKE framkall brekning. Kontakt lege. 2/9

3 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 4.3 Indikasjon av all øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesifikk behandling som er nødvendig 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Brannslokkingsmidler Egnete brannslokkingsmedier Uegnete brannslokkingsmedier : Alle vanlige slokkingsmiddeler kan brukes : 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen: 5.3 Råd til brannmenn: Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. 6.2 Miljøverntiltak: Utslipp i kloakk, vassdrag eller i grunnen er ikke tillatt. 6.3 Metoder og materiell for avgrensning og opprenskning av utslipp: Spa opp og plasser i beholder for gjenvinning eller avhending. 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Håndtering : Eddiksyre dannes under behandling. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. 3/9

4 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikeligheter Krav til lagringsområder og containere : Sørg for at beholderen er tett lukket på et kjølig, godt ventilert sted. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametre Yrkesmessige eksponeringsgrenser Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier. Komponenter CAS-nr. Yrkesmessige eksponeringsgrenser EDDIKSYRE Grunnlag: ELV (NO); Oppdatere: 2001; Administrative normer 10 ppm Grunnlag: EU ELV; Oppdatere: ; Oppført DNEL-verdier: PNEC-verdier: 8.2 Forebyggende tiltak Personlig verneutstyr (PVU): Respirasjonsvern : Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. Åndedrettsmaske med filtertype ABEK Håndvern : Råd: Det finnes ingen helserisiko i forbindelse med kontakt med kjemikaliet. Bruk håndbeskyttelse for å forhindre mekaniske skader. Øyevern : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166 Hygienetiltak : Unngå kontakt med øyne, hud og klær. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og kontaminerte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 4/9

5 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : pasta Fargeløs Lukt : Eddiksyre. Luktterskel ph Smeltepunkt Kokepunkt/kokeområde : Flammepunkt : >93,3 C metode: estimert Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Nedre eksplosjonsgrense Øvre eksplosjonsgrense Damptrykk Damptetthet tetthet Løselighet(er) Vannløselighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann Selvantennelsestemperatur Termisk nedbrytning Viskositet, kinematisk Eksplosjonsegenskaper Oksideringsegenskaper : Ikke aktuelt : Ikke aktuelt : ca g/cm3 : Toluene : Uløselig : Merknad: Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 5/9

6 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet: 10.2 Kjemisk stabilitet: Materialet er stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner: Reagerer med vann og frigjør små mengder med eddiksyre.; Eddiksyre dannes under behandling.; Ingen farlig reaksjon dersom det brukes som anbefalt Forhold som må unngås: 10.6 Farlige spaltningsprodukter: 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Toksikologiske opplysninger Menneskelig erfaring : Erfaring har påvist at ovennevnte produkt kan brukes uten å utsette helsen for fare så lenge de vanlige betingelsene til industriell hygiene observeres 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Toksisitet Produkt: 12.2 Stabilitet og nedbrytbarhet Utskillingsopplysninger (persistens og nedbrytbarhet) Produkt: 12.3 Opphoping i vev Produkt: 12.4 Mobilitet i jord 6/9

7 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger Produkt: 12.6 Andre skadelige virkninger Økologisk tilleggsinformasjon : Ekotoksikologisk data for dette produktet er ikke tilgjengelig. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt : Kan forbrennes, så lenge det er tillatt ifølge lokale forskrifter. Forurenset emballasje : Avhend på samme måte som ubrukt produkt. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Andre opplysningerr : Dette produktet ansees ikke som farlig i henhold til de nasjonale og internasjonale bestemmelsene for transportering av farlig gods. Hold unna matvarer og dyrefor. hold unna duft følsomme materialer 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/-lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen 15.2 Vurdering av kjemisk sikkerhet Fortegnelser Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) Canada DSL Inventory EU list of existing chemical substances Japan Inventory of Existing & New Chemical Substances (ENCS) China Inventory of Existing 7/9

8 Chemical Substances Korea Existing Chemicals Inventory (KECI) Canada NDSL Inventory Philipines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) TSCA list NZIOC n(negativ listeføring) For inventories that are marked as quantity restricted or special cases, please contact Momentive. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Innholdet i R-setningene og H-setningene i avsnitt 2 og 3 : H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. H226: Brennbar væske og damper. H226: Brennbar væske og damper. H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. R10 R35 R53 R62 Brannfarlig. Sterkt etsende. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Momentive produkter skal kun brukes til industrielle formål. De er ikke tenkt til bestemte medisinske bruksformer, verken permanent (som regel 30 dager eller mer) implantering i den menneskelige kropp, injisering eller direkte inntak, eller til produksjon av prevensjonsmidler som kan benyttes gjentatte ganger. Andre opplysningerr Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. 8/9

9 9/9

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

: AROMA FRESH LEMON 2 X 5 L EAST WEST

: AROMA FRESH LEMON 2 X 5 L EAST WEST SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61936 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1892 501 - Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1892 501 - Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Ekspress Vinterlim Artikel nr. 1892 501 Produktkode : 1892 501 SDS-Identcode : 10041286

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 20.11.2013 Utgave 1.4 NO / NO

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 20.11.2013 Utgave 1.4 NO / NO SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato 20.11.2013 Utgave 1.4 NO / NO 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator :

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktbetegnelse Varemerke Stoffnavn Indeks-Nr. EC-nr. : : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 PRN-nr. : 30050 1.2.

Detaljer

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 114015E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Copper shine special

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Copper shine special SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 111774E Bruk

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06.

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 Versjon 1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 110982E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116058E Bruk

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/2010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer