SIKKERHETSDATABLAD 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: skrivertoner InfoPrint 4000/3900 Forbedret Produktnr.: Synonymer: Firmaets kjemikalienummer: Leverandør: InfoPrint Solutions United Kingdom Limited Ricoh House, 1 Plane Tree Crescent Feltham, Middlesex TW13 7HG United Kingdom Telefonnummer for bruk i krisesituasjoner: ; Access code: Bruk etter hensikten: InoPrint-skrivere Toner for bruk i Kontaktperson: 2 FAREIDENTIFIKASJON Dette materialet betraktes ikke som farlig i følge veiledende regelverk (se avsnitt 15). Potensielle helsevirkninger Innånding: Det kan oppstå irritasjon i åndedrettssystemet ved eksponering for store mengder støv. Øyekontakt: Mekanisk irritasjon av øyne. Hudkontakt: Ikke kjent for InfoPrint Solutions Company som irriterende eller allergifremkallende på huden. Inntak/svelging: Ingen kjente skadevirkninger ved Svelging av de mengder som kan forventes inntatt ved et uhell. Andre helseskader: Kronisk eksponering kan medføre potensiell risiko for ubotelige lungeskader. Kronisk eksponering er meget lite sannsynlig når produktet brukes som tiltenkt. Potensielle fysisk / kjemisk virkninger: Stoffet er ikke brannfarlig. Finpartikler kan danne eksplosive blandinger med luft. Skadevirkninger på miljøet: Produktet inneholder et stoff som er toksisk for vannlevende organismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. NORWEGIAN SDS 1 / 6

2 3 SAMMENSETNING/ANGIVELSE AV BESTANDDELER Kjemisk navn EF nr. CAS-nummer Konsentrasjon * Klassifisering Anm. Karbonsvart % - - Benzyltributylammonium-4-hydro Trade secret < 1% Xn;R20, N;R51/53 - ksynaftalen-1-sulfonat * Alle konsentrasjoner er i vektprosent hvis ingrediensen ikke er en gass. Gasskonsentrasjoner oppgis i volumprosent. Hele teksten for alle R-setninger er vist i avsnitt FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding: Hvis behandlingen er symptomatisk, bør den skadde flyttes ut i frisk luft. ubehag gir seg. Kontakt lege hvis ikke ev. Øyekontakt: Skyll grundig med vann. Søk legehjelp ved irritasjon. Hudkontakt: Vask kontaktstedene med såpe og vann. -allergi. Kontakt lege dersom det skulle oppstå hudirritasjon eller Inntak/svelging: Skyll munnen grundig. Ved inntak av støv, skyll munnen grundig. Kontakt lege hvis ikke ev. ubehag gir seg. 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK Brannslokkingsmidler: Ved brannslokking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Uegnede slukkemidler: Ingen. Særlige brannslokkingstiltak: Unngå støvdannelse. Særlige brann- og eksplosjonsfarer: Støv kan danne en eksplosiv blanding med luft. Farlige forbrenningsprodukter: Karbonoksider, uidentifiserte organiske forbindelser Vernetiltak: Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige sikkerhetstiltak: Bruk nødvendig verneutstyr. Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Metoder for opprydning: Kost eller skyfle opp utslippet og fjern det. Unngå støvdannelse. Unngå gnister og oppbygging av statisk elektrisitet. utslipp samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13. Miljøverntiltak: Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Varslingsrutiner: Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større utslipp/lekkasjer. NORWEGIAN SDS 2 / 6

3 7 HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering: Unngå innånding av støv, og eksponering av øyne og hud. Brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr. Følg yrkeshygienisk praksis. Lagring: Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Må ikke eksponeres for varme, gnister eller åpen ild. Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier. Se avsnitt 10 for ikke-kompatible stoffer. 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR Grenseverdier: Kjemisk navn Kilde Type Grenseverdier Anm. Karbonsvart Eksponeringsgrenser, Norge Adm. Norm (8-timer) 3.5 mg/m3 Verneutstyr: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Respirasjonsvern: Ingen vern vanligvis nødvendig ved vanlige arbeidsforhold og med tilstrekkelig ventilasjon. Ved støvende arbeid: Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Øyevern: Hvis det er vesentlig mulighet for at øynene kan bli eksponert for dette stoffet, anbefaler vi bruk av kjemiske vernebriller. Håndvern: Bruk vernehansker. anbefaler vi bruk av vernehansker. Hvis det er vesentlig mulighet for at huden kan bli eksponert for dette stoffet, Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Hudvern: Ingen vern vanligvis nødvendig ved vanlige arbeidsforhold. Hygienetiltak: Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne forurensninger. Kontrolltiltak for miljøeksponering: Underrett kommuneingeniør/miljøsjef ved større utslipp. 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Aggregattilstand: pulver Farge: Svart Lukt: Svak Luktterskel: Data ikke tilgjengelig. ph: gjelder ikke Smeltepunkt: Data ikke tilgjengelig. frysepunkt: Gjelder ikke her Kokepunkt: Gjelder ikke her Relativ tetthet: 1.16 Damptrykk: Gjelder ikke her Damptetthet (luft=1): Gjelder ikke her Fordampningshastighet: Gjelder ikke her Vannløselighet: neglisjerbar NORWEGIAN SDS 3 / 6

4 Løselighet (annen): Data ikke tilgjengelig. Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Gjelder ikke her Viskositet: Gjelder ikke her Flyktige, organiske sammensetninger (VOC): Gjelder ikke her Flammepunkt: Gjelder ikke her Selvantennelsestemperatur: Gjelder ikke her Eksplosjonsgrense, nedre (%): Data ikke tilgjengelig. Eksplosjonsgrense, øvre (%): Data ikke tilgjengelig. Eksplosive egenskaper: Data ikke tilgjengelig 10 STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Stabilt under normale temperaturforhold. Forhold som må unngås: Varme, gnister, flamme. Materialer å unngå: Sterke oksidasjonsmidler. Farlige spaltningsprodukter: ved høy temperatur: Mulighet for farlige reaksjoner: uidentifiserte organiske forbindelser Vil ikke forekomme. 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Spesifisert(e) substans(er) Akutt giftighet: Kjemisk navn Testresultater Karbonsvart Oral LD50 (Rotte): >15400 mg/kg Karbonsvart Dermal LC50 (kanin): >3000 mg/kg Innånding: Lav toksisitet ved akutt inhalering. Det kan oppstå irritasjon i åndedrettssystemet, som ved eksponering for hvilken som helst type støv i høye konsentrasjoner. Personer med eksisterende problemer i de øvre luftveiene, som bronkitt eller astma, har forhøyet risiko for irritasjon. Øyekontakt: Mekanisk irritasjon av øyne. Hudkontakt: Ikke kjent som irriterende eller allergifremkallende på huden. Inntak/svelging: Ingen kjente skadevirkninger ved Svelging av de mengder som kan forventes inntatt ved et uhell. Allergifremkalling: Ingen kjente. Kreftfremkallende evne: Ren kjønrøk, som er en mindre bestanddel i dette produktet, er ikke klassifisert som skadelig når det er bundet i polymerer i tonermaterialet. Oppførte kreftfremkallende stoffer: Kjemisk navn IARC NTP OSHA ACGIH Karbonsvart 2B Ikke oppført Ikke oppført A4 IARC: 1 = Karsinogent for mennesker; 2A = Sannsynligvis karsinogent for mennesker; 2B = Mulig karsinogent for mennesker; 3 = Kan NORWEGIAN SDS 4 / 6

5 ikke klassifiseres som karsinogent for mennesker; 4 = Sannsynligvis ikke karsinogent for mennesker; Ikke oppført = Ikke vurdert av IARC. ACGIH: A1 = Bekreftet karsinogent for mennesker; A2 = Mistenkt å være karsinogent for mennesker; A3 = Bekreftet karsinogent for dyr; A4 = Kan ikke klassifiseres som karsinogent for mennesker; A5 = Ikke mistenkt å være karsinogent for mennesker; Ikke oppført = Ikke vurdert av ACGIH. Mutagenese: Data ikke tilgjengelig. Reproduksjonsskade: Ikke kjent. Andre virkninger: Ikke kjent. 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet: Produktet inneholder et stoff som er toksisk for vannlevende organismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. Mobilitet: Produktet er ikke løselig i vann. Stabilitet og nedbrytbarhet: Tendens til bioakkumulering: Data ikke tilgjengelig. Data ikke tilgjengelig. 13 DISPONERINGSHENSYN Generelt: Fjernes/avhendes i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter. Metoder til fjerning: Ingen spesiell metode til fjerning er nødvendig. Europeiske avfallskoder Ubrukt materiale: TRANSPORTOPPLYSNINGER ADR/RID Ikke lovregulert. IMDG Ikke lovregulert. IATA Ikke lovregulert. 15 OPPLYSNINGER OM REGELVERK Produktet er ikke klassifisert som farlig i følge gjeldende lovgivning. 16 ANDRE OPPLYSNINGER Ordlyd av R-setningene i avsnitt 2 og 3: R20; Farlig ved innånding. R51/53; Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. NORWEGIAN SDS 5 / 6

6 Status, kjemikaliefortegnelse: Alle bestanddeler er enten oppført eller unntatt fra oppføring i EINECS/ELINCS. Utgivelsesdato: Erstatter dato: 03-Sep-2010 HMS-databladnr.: Forbehold om ansvar: Opplysningene i dette HMS-databladet er korrekte etter InfoPrint Solutions Companys kunnskap, foreliggende informasjon og overbevisning på utgivelsesdatoen for databladet. Det gitte opplysningene er laget bare som en veiledning for sikker håndtering, bruk, behandling, lagring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke kunne gtolkes som en garanti, verken uttrykt eller underforstått, for det som gjelder nøyaktigheten av data eller opplysninger i databladet. Opplysningene gjelder bare for det spesifikke materialet, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten. Ricoh, InfoPrint og Infoprint-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Ricoh Co., Ltd., i Japan, USA og andre land, og brukes under lisens fra eieren av varemerket. InfoPrint Solutions er et varemerke som tilhører InfoPrint Solutions Company, LLC i USA, andre land eller begge deler. NORWEGIAN SDS 6 / 6

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X COBALT CHLORIDE Utstyrnavn: SOLiD(TM) BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID Report Date : 03/01/2011 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. SYNONYMER, VARENAVN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 05-Mars-2015

SIKKERHETSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 05-Mars-2015 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Navn på stoffet Nikkel Handelsnavn på stoffet Identificatienummer 028-002-00-7 Registreringsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: MOBIL DELVAC 1330 Produktbeskrivelse:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI)

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI) Endret APRIL 2013 Revisjon 6 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. LRM-db, ELRM200DB, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Endret 16/09/2013 Erstatter dato 21/01/2013 1 / 9 SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: Produktbeskrivelse: Baseolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SCC3 CONFORMAL COATING

SIKKERHETSDATABLAD SCC3 CONFORMAL COATING Endret JUNE 2014 Revisjon 8 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. DCA-a, EDCA200H, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER Report Date : 13/01/2010 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. MCC-POCGG, MCC-POC03M,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD SEKSJON 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 Produktbeskrivelse:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: MOBILUBE GX 80W-90 Produkttype: Anvendelsesområde:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B Endret 29/05/2015 Revisjon 2 Erstatter dato 25/10/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 82640,

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Erazer Fresh (eple lukt)

SIKKERHETSDATABLAD Erazer Fresh (eple lukt) Endret 10/07/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11111

Detaljer