ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE"

Transkript

1 ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE 1 Ferdigstiltpr

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s Mål s Økonomi s Antall barn med tiltak, antall og undersøkelser s Tilsynmed Hallingdalbarneverntjeneste s Barneverntjenestensine lokaler i FamiliensHus s Barnevernsvaktafor Hallingdal s Frasammenslåingog frem til i dag s Familieteamet s Personalsituasjonenog kompetanse/opplæring s Samarbeidog samhandlingmed andreinstanser s Konklusjon,måloppnåelseog utfordringer videre s Vedlegg kommuneviseoversikter - Hol kommune s.17 - Ål kommune s.18 - Golkommune s Hemsedalkommune s.20 - Neskommune s.21 - Flåkommune s.22 3

4 ÅRSMELDING FORHALLINGDALBARNEVERNTENESTE 1. INNLEDNING Årsmeldingenbelyservirksomheteni Hallingdalbarneverntenestehvor det seespå målsettinger, økonomi,antall sakerog bemanningsamtandrefaktorer somhar påvirketvirksomheteni. 2. MÅL Lovens målsetting: Barneverntjenestenshovedoppgaveer å sikreat barnog ungesomleverunderforhold somkan skadedereshelseog utvikling,får nødvendighjelp og omsorgtil rett tid. Barneverntjenestenskal ogsåbidra til at barnog ungefår tryggeoppvekstsvilkår. Målsettingene i samarbeidsavtalen for Hallingdal barnevernteneste: Sitatfra samarbeidsavtalen: «Målsettingamedoppretting av eit fellesbarneverner todelt: 1. Bidratil tryggingav eit breitt fag- og kompetansemiljøinnantenestaog dermedsytefor god rekruttering. 2. Endraorganiseringsompå sikt fører til kostnadseffektivisering.» Statens mål for satsing på barnevernet gjennom øremerkede tilskudd: Målsettingenmedsatsingener å styrkebarneverntjenesteri de mestutsattekommunene. Mer detaljerte målsettingerer å få nedandelenfristoverskridelser, økeandelenavbarni barnevernetmedtiltaksplanog omsorgsplansamtøkeandelenbarn i fosterhjemmedtilsynsfører. Dissemåleneer satt fordi sværtmangekommunerhar hatt avvikpå disselovhjemledeområdene. I tilleggskaløremerkedemidler til barnevernetbidra til økt kompetansehosde ansatte. Utfordringer/mål for I årsmeldingenfor 2013står det at barneverntjenesteni og åreneframoverfortsatt har disse utfordringene: Videreutvikleet trygt og bredt kompetansemiljøsomsørgerfor godrekruttering. Fortsattfokuspå kostnadseffektivisering. Opprettholdefokuspå lovkravog unngåfristoverskridelserog andreavvik. Forbedrerutiner og implementereog følgeopp internkontrollsystemeti barneverntjenesten. Fortsattfokuspå å reduseresykefraværog turnover sombidragtil økt stabilitet i personalgruppen. Videreutvikledet forebyggendebarnevernsarbeidet(i.h.h.t. 4-4 i barnevernloven).utvikle de kommunalehjemmebasertetjenestene.seellerssaki Ål kommunestyreom styrkingav Hallingdalbarneverntenestegjennomopprettingav 2 nyetiltaksstillinger. Kommunale forskjeller Det er storekommunaleforskjelleri hvordanutviklingenhar vært i de ulike kommunenesomer medi Hallingdalbarnevernteneste.Variasjoneneer storebådepå økonomi og på antall saker.i 4

5 selveårsmeldingenblir helheteni tjenestenkommentert,mendet er ogsåutarbeidetet vedlegg medkommuneviseoversikterogtabeller. Måloppnåelsekommenteresi årsmeldingenskonklusjon. 3. ØKONOMI Budsjett og regnskap Avvik. Tjeneste Budsjett %avvik 244 Administrasjon/ fellesutgifter ,29% 244 Advokat/ psykolog ,19% 251 Barneverntiltaki hjemmet ,97% 252 Barneverntiltakutenfor hjemmet ,96% ,41% Kommentarer til budsjett og regnskap og kommentar vedrørende avvik. Prinsippenefor utgiftsfordelingenmellomkommuneneer slik:utgiftenetil administrasjon/fellesutgifter(tjeneste244)betalesetter avtalt fordelingsnøkkelkommunenei mellom. Unntak er utgifter til advokatog psykologisksakkyndigsomdekkesav den kommunen hvor barnet hørerhjemme. Lønntil tiltakskonsulenterblir kostnadsførtunder tjeneste251,og fordelt etter samme fordelingsnøkkelsomøvrigelønnsutgifter. Utgifter somgårpå det enkeltebarn,enten i hjemmet(tjeneste251)eller utenfor hjemmet (tjeneste252),betalesav den kommunenhvor barnet er hjemmehørende. Hallingdalbarneverntenestehadde i totalt et overforbruk på 2,41%prosent i forhold til budsjett. Overforbruketutgjør cakr Dette overforbruketskyldesi all hovedsakøkteutgifter til barneverntiltakutenfor hjemmet og økteadvokatutgifter.disseto utgiftspostenehengersammen, da omsorgsovertakelseravgjøresi rettssystemet,og forutsetter advokatbistand. Totalt på tjeneste«244administrasjon/fellesutgifter»har vi et merforbruk på cakr Merforbruk på advokat- og psykologhar sammenhengmedøkteutgifter undertjeneste252, «Barnevernstiltakutenfor hjemmet».i tillegg er det flere ankesakeri fylkesnemndog tingrett enn tidligere,noe sominnebærerflere runder i rettssystemetpr barn. Forvar det budsjettert medkr 0 til kjøpav konsulenttjenester.sykefraværet i løpet avåret har gjort det nødvendigå leie inn eksternbistandfor å kunneoverholde gitte frister. Størstedelenav kostnadentil dette er dekt inn vedledigelønnsmidlerog refusjonav sykelønn. Påtjeneste«251Barneverntiltaki hjemmet» har vi et mindreforbruk på ca.24 prosent i forhold til budsjett. Størstedelenavmindreforbruketkanforklaresmedvakansei to stillingergjennommestepartenav året. I tilleggtil mindreinnleidkonsulenthjelptil hjemmebasertetiltak og mindre kjøpav 5

6 tjenester.det har vært en økning av barnsommottar hjelpetiltaki hjemmetde sisteto år. Barnevernethar i løpet av etablert et egetfamilieteam,iverksattfra Dette for å kunneha spesiellkompetanseinnadi tjenesten,fremfor å kjøpebistandfra eksterne. Dette innebæreri praksisat økt innsatspå tiltak i hjemmet ikkenødvendigvisgir økteutgifter i regnskapet, da det handlerom hvordanmanorganisererog prioriterer bruk av ressurserinnad. Påtjeneste«252barneverntiltak utenfor hjemmet» har vi et overforbruk på 5,96% sammenlignetmed budsjettet. Til sammenligninghaddevi i 2013et overforbrukpå 19%.Merforbruk på ca.kr i, skyldesi hovedsakøkte utgifter til kjøpavtjenesterfra Bufetat(Statligbarnevern).Den kommunaleegenandelenfor kjøpav institusjonsplasserfra Bufetatble betraktelig økt i. Forflere detaljer vedrørendeavvikmellomregnskapog budsjett;seøkonomirapportfra Hallingdal barneverntenestepr. 31/12-. Den økonomiske utviklingen de siste 5 årene: perioden %endring Tjeneste244 Administrasjon/ fellesutgifter ,57% Tjeneste251 Barneverntiltaki hjemmet ,91% Tjeneste252 Barneverntiltakutenfor hjemmet ,17% ,63% Tabellenvisertall for barneverntjenestenei helehallingdal. stallenefor 2010er tall fra denenkeltekommune før sammenslåing,mens2011,2012,2013og er tall for Hallingdalbarnevernteneste. Kommentarer til den økonomiske utviklingen i perioden Tabellenover viserat utgiftene til administrasjon/fellesutgifter (tjeneste244)har økt med22,57% siden2010. Hallingdalbarneverntjenesteble etablert Det kanligge feilkilderi tallene,bl.a.somfølgeavnoe ulike praksisi regnskapsføringen. Påsammemåte kandet værenoe ulikt hvilkeutgifter de ulike kommunenehar ført på de ulike tjenestenei Sammenligningstall for landetfor øvrigviseren økningpå 30,15%på sammetjeneste. Påtjeneste«251Barneverntiltaki hjemmet»har det vært en reduksjonpå 12,91%i perioden Det er imidlertid en økningfra året før på cakr ,-. Paralleltsermanen økningi antall barn sommottar hjelpetiltaki hjemmet. Sammenligningstallfor landetfor øvriger en økningpå 2,54%på dennetjenesten. Tjeneste«252Barneverntiltakutenfor hjemmet» har hatt en økningpå 35,17%de sistefem år. Det er en økningpå cakr ,- sammenlignetmedtall fra i fjor. Sammenligningstallfor landetfor øvrigviseren økningpå 49,6%på dennetjenesten. 6

7 4. ANTALL BARNMED TILTAK, ANTALL MELDINGEROGUNDERSØKELSER Antall : 2011 og : Gjennomgåtte 2011 Henlagte Gjennomgåtte 2011 Flå Henlagte Gol Hemsedal Hol Nes Ål Totalt Kommentartil tabellen:tabellenvisertall fra oppstart2011og for utgangenav.forytterlig tallmateriale,gå inn på regjeringen.no-> rapporteringsbankbarnevern. Antall undersøkelser: 2011 og : Ant. Undersøkelser i alt 2011 Vedtak om tiltak fra bv.tjenesten 2011 Ant undersøkelser i alt Vedtak om tiltak fra bvtjenesten Flå Gol Hemsedal Hol Nes Ål Totalt Forytterligeretallmateriale,gå inn på regjeringen.no-> rapporteringsbankbarnevern. Antall barn med tiltak etter lov om barneverntjenester: 2011 og : Antall barn i hjelpetiltak 2011 Antall barn under omsorg 2011 Antall barn i hjelpetiltak Antall barn under omsorg Flå Gol Hemsedal Hol Nes (Buskerud) Ål Totalt Kommentartil tabellen:tallfor heleåret og tall vedutgangenav året, vil ikkeharmonere.det er på grunn av at sakerblir avsluttetunderveisog nyekommertil i løpetav året. Tallenei tabellen viserantall vedårets slutt

8 Kommentar til antall og undersøkelser. Det har vært en økningi antall nye de tre sisteår. 2011:233nye 2012:184nye 2013:185nye :208nye Vi har ogsåsett at flere avde sakenesomblir meldt fra andreinstanserer mer komplekseog alvorlige.dermedogsåmer ressurskrevendeå håndtere.det har gjennomflere år vært sterkt fokusfra statligemyndigheterpå kompetansehevinginnenforområdetvold i nærerelasjoner. Dette gjelderalle instanserog det har gitt resultater. Tjenestenmottar flere fra øvrig hjelpeapparatmed mistankeom vold og seksuelleovergrep. Vi serogsåen økningi sakersomomhandlerhøyt konfliktnivåmellomforeldre,der barnablir skadelidende.dette er sakersomer tidkrevendeog kreverutstrakt samarbeidmed andre instanser. Deansattehar gjennomåret gjort en formidabeljobb med å gjennomgåog gjennomføreundersøkelserinnenforgitte frister, til trossfor stor pågangoghøyt sykefravær. 5. TILSYNMED HALLINGDALBARNEVERNTENESTE Fylkesmannengjennomførteto ulike tilsyn medhallingdalbarneverntenestei 2013: 1. Tilsynmed kommunenesarbeidmedoppfølgingav barni fosterhjem 2. Tilsynmed Hallingdalbarneverntenesteog arbeidmed voldssaker. I har det ikkevært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen. Etter tilsynet i 2013har det vært lagt ned myetid og ressurserpå å utvikle systemfor internkontroll for å forebyggeavviki forhold til frister og lovpålagtekrav. I har det vært stort fokuspå å videreføreog implementeredette for å forebyggeavvik. Tallfra fylkesmannenetter rapporteringfor virksomhetenfor viserat dette arbeidethar gitt sværtpositiveresultater. Tabell vedrørende avvik i forhold til lovpålagte krav: Barnuten tiltaksplan Barnuten omsorgsplan Barnuten tilsynsfører Pr Tilsynsbesøk ikke oppfylt (4 pr.år) Oppfølgingsbesøk ikke oppfylt (2/4 pr. år) Hol Ål Gol Hemsedal Nes Flå Sum

9 Tabell antall avslutta undersøkelser og fristoversittelser 2013 og : Avslutta u.s. 1.H 2013 Ant. over frist 1H.2013 Avslutta u.s 2H.2013 Ant over frist 2H 2013 Avslutta u.s. 1.H Ant.over frist 1H Avslutta u.s 2H Flå Gol Hemsedal Hol Nes (Buskerud) Ål Ant. over frist 2H 6. BARNEVERNSTJENESTENSINELOKALERI FAMILIENSHUS Tjenestenhar flotte og nyelokaleri FamiliensHuspå Ål. I byggeprosessenble det ikke tatt høydefor fremtidig utviklingav Hallingdalbarneverntjeneste, selvom dette ble poengtert.alleredei daghar tjenestenvokstut av lokaleneog manglerareal. Dette har resultert i at mani har funnet en midlertidig løsningder man«låner»lokalerfra helsestasjonen.dette er ikketilfredsstillendei lengden,hverkenfor barneverneller helsestasjon. Det vil fremoverbli ytterligerebehovfor å utvide areal. Det gårmot en nedbyggingav tiltaksapparateti det statligebarnevernet,og ansvarog oppgavervil sannsynligvisbli overført til kommunaltnivå.noesomsannsynligvisinnebærer at antall ansattevil øke. Fellesarealerer heller ikkestorenok,og det fins ikkemøtelokalersomer storenok for fellesmøter medalle ansatte. Dette gjelderogsåkantinen. 7. BARNEVERNSVAKTAFORHALLINGDAL Barneverntjenestenhar akuttvaktutenom ordinærarbeidstid.vaktordningenbetjenesavde ansatte,somhar dette somen del av sitt ansettelsesforhold.deansattehar en uke vakt om gangen,frem til kl. 23. i ukedagerog heledøgneti helgerog en del høytider. Denneordningen skaldekkebehovetfor akutt bistandfra barneverntjenestenutenom ordinær kontortid. I tilleggtil barnevernetselver det kun politi, legevakt,ambulanseog krisesentersomhar telefonnummerettil barnevernsvakta.dekantilkalle barneverneti situasjonerder de selver ute på utrykningog der det er barninvolvert. I løpet avhaddebarnevernsvakta38 henvendelser.avdisseble det utrykningi 27 av tilfellene,mens11 av henvendelseneble løst medråd og veiledningpr telefon. 9

10 Det å skulleha vakt i tilleggtil full jobb kanværeen utfordring i de periodeneder det er stor pågang.vaktjobbingsomfører til utrykningmedføreroftest arbeidpå kveldognatt. Det har flere gangeri løpet avvist segat det å ha vakt ut fra dagensordning,i tilleggtil full jobb, blir for stor belastningpå ansatte. Dersompågangenfortsetter å øke,vil vi måtte sepå alternativemåter å organiseredenne ordningenpå. 8. FRASAMMENSLÅINGOGFREMTIL I DAG Årene2011og 2012kankarakteriseressomto omstillingsårmed sammenslåings - og oppryddingsarbeidpå ulike områder. 2013ble et år preget av oppbyggingog utviklingav tjenesten.ogsåi har kompetanseheving og utviklingav organisasjonskulturvært viktig. Organisasjonskulturener pregetav et mål om å utføre godt kvalitativt arbeidog utvikle gode relasjonerinternt ogutad. Barneverntjenestener i dagen velfungerendeorganisasjon.det er fortsatt fokuspå å utvikle tjenestenytterligere,samtidigsommanhar fokuspå å opprettholdeden organisasjonskulturen somer blitt bygdopp sidensammenslåingeni Det er et megetgodt arbeidsmiljøi Hallingdalbarnevernteneste.Et godt arbeidsmiljøer en viktig forutsetningi et arbeidsfeltsomer sværtkrevendefor de ansatte,bådefagligog menneskelig. Det ble i gjennomførten medarbeiderundersøkelsefor alle ansattei Ål kommune.resultatet avdennevistesværthøyt scorepå trivsel og arbeidsmiljø,ogsåsett i sammenhengmed landetfor øvrig. 9. FAMILIETEAMET Vedsammenslåingeni 2011lovte Bufetatå etablere2 stillingeri tilknytningtil Hallingdal barneverntjeneste.disseble seneretrukket tilbake, og det tiltaksapparatsomvar tenkt ble derfor betydeligredusert. I løpet aver det etablert to nyetiltaksstillingeri tjenesten,og det er opprettet et eget familieteam.denenestillingener finansiertgjennomøremerkedetilskuddfra statenmensden andreer finansiertvedinnsparingerpå kjøpavtjenestersamtomdisponeringav ressurserinnadi tjenesten. Teametvar operativt fra oktober,og har fire ansattesomikkeskalha saksbehandlingsansvar, men kun jobbetiltaksrettet i familier.deansattei teamet har høy kompetanseinnenforfamilieterapi,circleof security,marte-meoutdanning,psykiatriog gestaltterapi. PådennemåtenønskerHallingdalbarneverntjenesteå sørgefor høykompetanseinnenfor egen tjenestepå tiltak. Dette vil kunneføre til redusertkjøpav slikkompetanseutenfra. 10

11 Satsingpå høykompetanseinnenfor egentjenesteinnebærerå kunnejobbeintensivtmed de familiene somtrengerdet. Målet er å tilby høyt kvalifiserte tiltak somvil kunnejobbe kvalitativt godt medendringi familier. Barneverneti Hallingdalhar hatt en økningi tiltak utenfor hjemmet,på lik linje medrestenav landet. I tillegghar det blitt brukt myeressurserpå å leie inn eksternhjelp og kompetanseutenfra i krevendesaker.familieteametvil forhåpentligvisstyrkevårt egettiltaksapparatslikat vi kangi familier somtrengerdet godhjelp til rett tid. 10. PERSONALSITUASJONENOGKOMPETANSE/OPPLÆRING I 2012var sykefraværetvedhallingdalbarneverntjenestepå årsbasishele12,9prosent.i 2013var det på årsbasis8,2 prosent.forvar sykefraværsprosentenpå 11%. Dette er høyt,og gjenspeilerat dette er et krevendefagfelt å arbeidei. I har sykemeldingsprosentenvært høypå ledernivå,blant teamledereog barnevernleder. Dette har selvsagtpregetorganisasjonenog gitt ekstrautfordringeri forhold til drift. Det somimidlertid pregerpersonalgruppener en utrolig stå-på-vilje, ønskeom å gjøreen god jobb, arbeidsgledeog evnetil å ivaretaog stille opp for hverandre. I løpet avhar det vært bytte av barnevernleder.larsevenolsenhar vært barnevernleder sidensammenslåingen,og har myeav ærenfor utviklingenavhallingdalbarneverntjenestetil det dener i dag,sammenmedsinemedarbeidere. HeleneSagabråtenbegyntefor fullt i stillingensombarnevernleder fra 1. november,menvar alleredeansattfør det og kjennertjenestengodt. Utviklingav tjenesten,stadignyesatsingsområderog nye ansattestiller kravtil kontinuerlig opplæring. Kursog opplæringer kostbart.det er fokuspå å finne og søkestatligemidler til opplæring. I tilleggprioriterer tjenestenå arrangerefagdagerselvhvor manleier inn foredragsholderetil Hallingdal,fremfor å sendemangeansattepå kurslangtav gårde.dette er svært kostnadsbesparendei tilleggtil at vi i større gradkanforme kursoppleggeneselv,slikat faglig innholdblir mestmuligrelevanti forhold til det behovvi har. Det er en utfordring å finne godesystemerfor å ivaretaog utvikle de ansattei en krevendejobb. Alleansattehar tilbud om veiledning, og det er etablert veiledningsgruppermedveiledningen gangpr månedmedeksternog intern veileder. I tilleggmå det jobbesmed å finne fast ordningpå stresshåndteringog debriefingfor å kunne forebyggesykefravær. Det er myegodkompetansei Hallingdalbarnevernteneste.Imidlertid er det behovfor å utvikle kompetansefor å dekkebehovenei de mestutfordrendeog vanskelige sakene. 11

12 Videreutviklingav kompetansenskjergjennommålrettet opplæringi henholdtil opplæringsplaner.nestenalle tiltakenei «Opplæringsplanenfor»har blitt gjennomført. Unntaketer et par tiltak somer forskjøvettil gjennomføringi SAMARBEIDOGSAMHANDLINGMED ANDREINSTANSER Samarbeid med andre kommunale instanser Forat barnog familier skalfå et godt og helhetligtilbud er det viktig å ha godesamarbeidsrutiner og samarbeidsrelasjoner til bl.a.barnehager,skoler,helsestasjoner,pp-tjenester,avdelingerfor psykiskhelse,bup,vop,nav,legetjenestenog pleie- og omsorgsavdelingene. Hallingdalbarneverntjenesteskaldekkeallesekskommuneri Hallingdal. Man har kommettil en erkjennelseav at det ikkeer muligå væresåtilstedeværendei ulike samarbeidsforasommangehaddeønsket. Eksempelviskannevnesat det hverhøster et ønskeat barneverntjenestenskaldelta på foreldremøtervedoppstartav nytt skoleår. Hallingdalhar totalt 19 skolerog 27 barnehager.baredisseutgjør 46 ulike arenaer,og det krever storeressurserå få dette til. I tillegg kommeralle andresamarbeidsinstanser. Allikevelhar barnevernetet utstrakt samarbeidmed andreinstanseri forhold til de enkeltebarn mansamarbeiderom. Hvertbarn har kontakt med flere instanserog det forutsettessamarbeidfor å finne frem til godetiltak for dissefamiliene. I ble det etablert et konsultasjonsteammot vold og seksuelleovergrep.dette har vært aktivt fra april,medfastemøter en gangpr måned.teameter bredt fagligsammensattav representantfra helsestasjon,ppt,bup,familievern,psykiskhelseog barnevern.dette er et tilbud til alle somkommeri kontakt medbarn og unge,bådeoffentlig ansatte,fra frivillige lagog organisasjonerog private.herkanmanleggefrem sin bekymringanonymtog få råd til hvaman bør gjørevidere. Målet er at dette teamet kanbidra til bedretverrfagligsamarbeidog høykompetansei de mest utfordrendeog vanskeligesakene. Barnevernleder / teamlederdeltar i de overordnedetverrfagligeteam somskalsamordnearbeid blant barnogungei alle6 kommuner. Samarbeid med Bufetat Noenav Bufetatsviktigsteoppgaverer å biståkommunenemedfosterhjemsplasser, beredskapshjem, institusjonsplasserog akuttplasser.samarbeidsrelasjonene til Bufetater rimelig gode,mendet er fortsatt behovfor å videreutvikleog forbedresamarbeidet.hallingdal barneverntenestemenerat tiltaksapparatettil Bufetat ikkeer tilstrekkeligutbyggetøversti regionenhvor vi bor, og at innbyggerei Hallingdalikkehar et likeverdigtilbud fra Bufetat som andredelerav landet. Bufetatskalogsåtil en vissgradbiståkommunenemedevidensbasertehjelpetiltaki hjemmet. Bufetatlovde2 statligestillingeri Hallingdalvedsammenslåingeni Vedutgangenav

13 haddebufetattrukket tilbakebeggestillingene.begrunnelsenehar delvisvært dårligøkonomii Bufetat,delvishenvisningtil endringenei ansvarsfordelingenmellomstat kommuneog delvismed likebehandlingav alle kommuner.rådmanneni Ål og barnevernledergavbådeskriftlig og i møte tydelig uttrykk for at dette var avtalebrudd. Akuttilbudettil barnog ungei Hallingdaler ikkegodt nok.i akuttsakerder det er behovfor plasseringssted,ofte på nattestid,må mankjørelangeavstandertil beredskapshjem.dette kan ofte væremedpå å forsterkeen situasjonsomi utgangspunktetalleredeer sværtvanskeligog traumatiskfor barna. Samarbeid med familievernet Familievernkontoreti Hallingdalog Halingdalbarneverntjenestehar utviklet et godt og utstrakt samarbeid.i 2012ble det startet et samarbeidrundt de aller vanskeligstesakene.dette gikkover til et prosjekthvor familievernkontoretbl.a.fikk lønnstilskuddfra Bufetatpå kr for å samarbeidebl.a.medbarnevernetom høykonfliktsakerog voldssaker.det arbeidesmedulike løsningerfor å søkeøkonomisketilskuddfor å videreføreprosjektet. Prosjektethar ogsåvært videreførti,og målet er at dette skalbli en permanentordning medfast stillingvedfamilievernkontoretsomskaldekkedette formålet. Hallingdalbarneverntjenestefikk i tildelt kr ,- i øremerkedetilskuddtil dette samhandlingstiltaket. Lederav familievernkontorethar utarbeidetegenrapport om prosjektetog detsresultater.forflere detaljer; serapporten. Samarbeid med BUP Hallingdalbarneverntenestehar tidligerehatt et mindre godt samarbeidmed BUP. I løpet av har BUPfått flere ansatteog videreutviklettjenesten.dette har ført til tett ere og bedresamarbeid mellombupog barnevernet. Samarbeid med asylmottakene KommuneneÅl, Hemsedalog Neshar asylmottak.barnevernlovengjelderogsåfor de barnasom leveri mottakene.desisteårenehar barnevernethatt flere sakeri mottakene. Barneverntjenestenhar ogsåutrykningerpå barnevernvaktai akuttsakertil mottak. Det er viktig å ha et godt samarbeidmed mottakeneder det er klarelinjer for hvabarnevernetskalbidramed og hvadet forventesat mottakeneselvskalhåndtere. Omfangog kvalitet på samarbeidetmed de ulike mottakenevariereri stor gradog barneverntjenestenserat det er stor ulikhet i forhold til samarbeidog ivaretakelseav beboernepå det enkeltemottak. Samarbeid med politiet Samarbeidetmedpolitiet er godt og i stadigutvikling.utviklingenviserat nødvendighetenav samarbeidmedpolitiet er økende.politiet stiller med bistandi enkeltesakerfor å ivaretade barnevernsansattesikkerhet.politiet er en viktig samarbeidspartner når det skalforetastrusselog sikkerhetsvurderingeri saker.barnevernetmåselvbli bedrepå å sette fokuspå sikkerhetstenking. Vi samarbeiderogsåi sakermedmistankeom vold og seksuelleovergrep.rolleavklaringi disse sakeneer viktig blant annetfor å tydeliggjøreskilletmellom barnevernssakog straffesak. 13

14 12. KONKLUSJON,MÅLOPPNÅELSEOGUTFORDRINGERVIDERE Lovens målsetting: Barneverntjenestenshovedoppgaveer å sikreat barnog ungesomleverunderforhold somkan skadedereshelseog utvikling,får nødvendighjelp og omsorgtil rett tid. Barneverntjenestenskal ogsåbidra til at barnog ungefår tryggeoppvekstvilkår. Målopp nåelse: Statistikkenviserat de tre sisteårenehar vi arbeidetmer enn tidligeremed de barnasomer mestutsatt. Det visesvedat vi har gitt flere barnet tilbud utenfor opprinnelig familie(fosterhjemog institusjonsplass)og vi har fortsatt gitt mange barntiltak i opprinnelig familie.tilbudettil barni opprinneligfamilie kanstyrkesog utviklesgjennom vårt eget tiltaksapparatog familieteamet. Målsettingene i samarbeidsavtalen for Hallingdal barnevernteneste: Mål: Bidratil tryggingavet bredt fagog kompetansemiljøi tjenestenog dermedsørgefor god rekruttering. Måloppnåelse: - Det er utviklet et godt arbeidsmiljøog en godorganisasjonskulturdet sisteåret. har vært preget av myepågangsmotog høyarbeidsmoral,til trossfor høyt sykefravær. Dette er et viktig grunnlagfor å beholdeog rekruttere fagpersonerog for å videreutvikleet bredt fag- og kompetansemiljø. - Fokuspå opplæringog kompetansehevingi egentjenesteer et viktig ledd i forhold til å rekruttere og beholdepersonalet.alleansattehar tilbud om veiledningsomet ledd i ivaretagelseog utviklingsomfagperson. - Stabilitetenog kontinuitetenkanfortsatt bli bedre. Høytsykefraværer fortsatt en utfordring - Vedutlysningav stillingerhar mansett en positivutvikling.det er mangesøkeremed relevant kompetansepå stillingersomlysesut. Barneverntjenestenhar rekruttert flere fra andre instansersomf.eks.lærer,sykepleier,førskolelærer,gestaltterapeut.dette bidrar til en bred kompetansei tjenesten.det må ogsåpåpekesat det da stillesekstrakravtil opplæringpå det barnevernsfagligeog saksbehandlerrollen. Mål: Endretorganiseringsompå sikt fører til kostnadseffektivisering. Måloppnåelse: Økonomitabellenoverde siste5 årene(s.3) viseren økningpå 24,63%i løpet av de siste5 år. Utfordringeneliggeri utgiftene somgårtil tiltakenepå barnaog somførespå den enkeltekommune.kostnadenetil tiltak i og utenfor hjemmetvariererveldigfra kommunetil kommune.etter sammenslåinghar manfått en fellestjeneste medlik vurderingog behandlingav alle saker,uavhengigav hvor barnetbor. Ulikhetenefra kommunetil kommuneskyldesi stor grad tilfeldigheterog er avhengigavhvor den enkeltefamilie er bosattog kompleksiteteni denenkelte sak. Kostnadseffekti viseringmå ogsåseesopp i mot barnevernlovensprinsippog målsettingom barnetsbeste. Statens mål for satsing på barnevernet gjennom øremerkede tilskudd: Målsettingen med satsingener å styrkebarneverntjenesteri de mestutsattekommunene.mer detaljerte målsettingerer å få andelenfristoverskridelserpå og undersøkelserned. 14

15 Måloppnåelse: Tallfra rapporteringtil fylkesmannenviserat tjenestensitt storefokuspå interne rutiner og målet om å få ned antall avvikhar gitt resultater.tallfra viserat barneverntjenesteni Hallingdaliggerpå et tilfredsstillendenivå. Måloppnåelse : Tjenestenhar i etablert et egetfamilieteammed tiltakskonsulentermed høykompetansefor å jobbemed tiltak i familiene. Dette er i henholdtil målet om å styrke barneverneti utsatte kommuner.geografisk liggervi i utkant i vår regionog har ikkesamme tilgangtil spesialisertetiltak og tjenestersomkommuneri mer sentralestrøk. Mål i fjorårets årsmelding: Fåned sykefraværetog redusereturnover. Jobbevideremedtiltak somfår ansattetil å stå i den utfordrendebarnevernsjobben. Måloppnåelse: Sykefraværsprosentenvar i 20138,2 prosentpå årsbasis.forhar tjenesten en sykefraværsprosentpå 11%.Dette er en økningfra året før og viserat det fortsatt er utfordring å skapegodesystemerfor å ivaretaansattei en utfordrendejobb. Utfordringer framover: I 2015og åreneframoverhar tjenestefortsatt disseutfordringene: Videreutvikleet trygt, bredt og stabilt kompetansemiljøsomsørgerfor godrekruttering. Sikrerett og høykompetansei tjenestengjennomopplæringog kompetanseheving, i tråd med vedtatt budsjettog kompetansekrav,samtstadignyesatsingsområder Fortsattfokuspå kostnadseffektivisering Opprettholdefokuspå interne rutiner, lovkravog unngåfristoverskridelserog andreavvik Fokuspå å effektiviseretjenesteni forhold til de geografiskeutfordringenemanhar i Hallingdalog i regionsørforøvrig. Herundereffektiviseringmedtankepå oppfølgingav fosterhjemsomer spredt overstore geografiskeområderi regionen Byggeopp et systemrundt veiledning, stressmestringog debriefing. Dettefor å sikre ivaretakelseavde ansattei spesieltkrevendesakerog situasjonerog for å unngå sykeog oppsigelser Fortsattfokuspå å reduseresykefraværog turnover sombidragtil økt stabilitet i personalgruppen. Reduseresykefraværog dermedreduserebruk aveksternekonsulenter Videreutvikledet forebyggendebarnevernsarbeidetog egettiltaksapparat, herunderogså familieteamet. Fortsattfokuspå å utvikle gode samarbeidsrelasjoner til samarbeidsparteri alle kommuner Fokuspå å utvikle og bedrebarnevernetsansiktog rennommeutad. Det er viktig for at familier, barn,ungdomog andresomtrengerdet kanta kontakt tidligere. Dette gjelderogså ifht andresamarbeidsparter. Fokuspå å bidratil et bedreakuttilbudfor barn i Hallingdal. 15

16 13. VEDLEGG:KOMMUNEVISEOVERSIKTER Vedlagtfølgeren oversiktfor hver avkommunene.forhver kommuneer det lagetfølgende tabeller: Økonomitabell:Utviklingende siste5 årene Økonomitabell:Budsjettog regnskapmedavvik Antallbarnmedtiltak Oversiktover antall og antallundersøkelsessaker Dekommunevisetabelleneer tatt medfordi det er storevariasjonerfra kommunetil kommune bådenår det gjelderøkonomi,antall barnmed tiltak og antall og undersøkelser. I den kommuneviseoversiktenfor Flåog Hemsedalmanglerenkeltetall. Dette er på grunn avpersonverni småkommuner,sådissetalleneblir ikkegjort kjent i offentlig statistikk. 16

17 Hol kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,02% Barneverntiltaki hjemmet ,00 % Barneverntiltakutenfor hjemmet ,15% ,92% Budsjett og regnskap med avvik Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,28 % Advokat/ psykolog ,78% Barneverntiltaki hjemmet ,51% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,17% ,00% Antall barn med tiltak Ant. Barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd

18 Ål kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,43% Barneverntiltaki hjemmet ,20% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,58% ,79% Budsjett og regnskap med avvik Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,31% Advokat/ psykolog ,07% Barneverntiltaki hjemmet ,80% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,40% Antall barn med tiltak ,00% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 14av14undersøkelserover3 mnder besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 18

19 Gol kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,04% Barneverntiltaki hjemmet ,03% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,70% Budsjett og regnskap med avvik ,03% Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,28% Advokat/ psykolog ,42% Barneverntiltaki hjemmet ,94% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,04% Antall barn med tiltak ,62% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 1 av2 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 19

20 Hemsedal kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,37% Barneverntiltaki hjemmet ,84% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,98% Budsjett og regnskap med avvik ,79% Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,31% Advokat/ psykolog ,03% Barneverntiltaki hjemmet ,50% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,08% Antall barn med tiltak ,98% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 3 av3 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 20

21 Nes kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,13% Barneverntiltaki hjemmet ,06% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,55% ,39% Budsjett og regnskap med avvik Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,28% Advokat/ psykolog ,09% Barneverntiltaki hjemmet ,06% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,83% ,49% Antall barn med tiltak Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt 21 Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 1 av1 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist

22 Flå kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,98% Barneverntiltaki hjemmet ,17% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,84% Budsjett og regnskap med avvik ,97% Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,21% Advokat/ psykolog ,11% Barneverntiltaki hjemmet ,16% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,37% Antall barn med tiltak ,21% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 1 av1 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 22

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013 FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET SULDAL KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405 SAK 9/2013: Budsjettforslag for 2014 2.gangs behandling. Budsjett 2014 Fordelings- Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT nøkkel Budsjett 2013 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 2441 Barnevernsteneste (

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE - KVALITET OG RESSURSBRUK Forvaltningsrevisjonsrapport April 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Barneverntjenestenhjelpetiltak

Barneverntjenestenhjelpetiltak Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenestenhjelpetiltak i hjemmet Vestby kommune 28. oktober 2009 RAPPORT 7/09 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 VESTBY KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 I året som gikk hadde Krisesenteret en økning på 30 40 prosent i de fleste kategorier, bortsatt fra antall dagbrukere som hadde en nedgang. Det

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste

Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste Evaluering av Aurland og Lærdal barneverntjeneste AUD ØRNES WE WILL RAPPORT 2014 Tittel: Forfatter: Dato: Bilder: Prosjekt: Prosjektleder: Oppdragsgiver: Rapport Eier: Aud Ørnes 24.01.14 Fra hjemmesiden

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Barnevernet Moss kommune

Barnevernet Moss kommune Barnevernet Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport 2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 1.1 STILLINGSHJEMLER... 3 2. SYKEFRAVÆR

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERN SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING OPPEGÅRD KOMMUNE 28. november 2013 RAPPORT 10/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE INNHOLD 1 SAMMENDRAG,

Detaljer

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 Barnevernet i Larvik - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iv 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/02937-23 8/14 14/01835-2 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer