ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE"

Transkript

1 ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE 1 Ferdigstiltpr

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s Mål s Økonomi s Antall barn med tiltak, antall og undersøkelser s Tilsynmed Hallingdalbarneverntjeneste s Barneverntjenestensine lokaler i FamiliensHus s Barnevernsvaktafor Hallingdal s Frasammenslåingog frem til i dag s Familieteamet s Personalsituasjonenog kompetanse/opplæring s Samarbeidog samhandlingmed andreinstanser s Konklusjon,måloppnåelseog utfordringer videre s Vedlegg kommuneviseoversikter - Hol kommune s.17 - Ål kommune s.18 - Golkommune s Hemsedalkommune s.20 - Neskommune s.21 - Flåkommune s.22 3

4 ÅRSMELDING FORHALLINGDALBARNEVERNTENESTE 1. INNLEDNING Årsmeldingenbelyservirksomheteni Hallingdalbarneverntenestehvor det seespå målsettinger, økonomi,antall sakerog bemanningsamtandrefaktorer somhar påvirketvirksomheteni. 2. MÅL Lovens målsetting: Barneverntjenestenshovedoppgaveer å sikreat barnog ungesomleverunderforhold somkan skadedereshelseog utvikling,får nødvendighjelp og omsorgtil rett tid. Barneverntjenestenskal ogsåbidra til at barnog ungefår tryggeoppvekstsvilkår. Målsettingene i samarbeidsavtalen for Hallingdal barnevernteneste: Sitatfra samarbeidsavtalen: «Målsettingamedoppretting av eit fellesbarneverner todelt: 1. Bidratil tryggingav eit breitt fag- og kompetansemiljøinnantenestaog dermedsytefor god rekruttering. 2. Endraorganiseringsompå sikt fører til kostnadseffektivisering.» Statens mål for satsing på barnevernet gjennom øremerkede tilskudd: Målsettingenmedsatsingener å styrkebarneverntjenesteri de mestutsattekommunene. Mer detaljerte målsettingerer å få nedandelenfristoverskridelser, økeandelenavbarni barnevernetmedtiltaksplanog omsorgsplansamtøkeandelenbarn i fosterhjemmedtilsynsfører. Dissemåleneer satt fordi sværtmangekommunerhar hatt avvikpå disselovhjemledeområdene. I tilleggskaløremerkedemidler til barnevernetbidra til økt kompetansehosde ansatte. Utfordringer/mål for I årsmeldingenfor 2013står det at barneverntjenesteni og åreneframoverfortsatt har disse utfordringene: Videreutvikleet trygt og bredt kompetansemiljøsomsørgerfor godrekruttering. Fortsattfokuspå kostnadseffektivisering. Opprettholdefokuspå lovkravog unngåfristoverskridelserog andreavvik. Forbedrerutiner og implementereog følgeopp internkontrollsystemeti barneverntjenesten. Fortsattfokuspå å reduseresykefraværog turnover sombidragtil økt stabilitet i personalgruppen. Videreutvikledet forebyggendebarnevernsarbeidet(i.h.h.t. 4-4 i barnevernloven).utvikle de kommunalehjemmebasertetjenestene.seellerssaki Ål kommunestyreom styrkingav Hallingdalbarneverntenestegjennomopprettingav 2 nyetiltaksstillinger. Kommunale forskjeller Det er storekommunaleforskjelleri hvordanutviklingenhar vært i de ulike kommunenesomer medi Hallingdalbarnevernteneste.Variasjoneneer storebådepå økonomi og på antall saker.i 4

5 selveårsmeldingenblir helheteni tjenestenkommentert,mendet er ogsåutarbeidetet vedlegg medkommuneviseoversikterogtabeller. Måloppnåelsekommenteresi årsmeldingenskonklusjon. 3. ØKONOMI Budsjett og regnskap Avvik. Tjeneste Budsjett %avvik 244 Administrasjon/ fellesutgifter ,29% 244 Advokat/ psykolog ,19% 251 Barneverntiltaki hjemmet ,97% 252 Barneverntiltakutenfor hjemmet ,96% ,41% Kommentarer til budsjett og regnskap og kommentar vedrørende avvik. Prinsippenefor utgiftsfordelingenmellomkommuneneer slik:utgiftenetil administrasjon/fellesutgifter(tjeneste244)betalesetter avtalt fordelingsnøkkelkommunenei mellom. Unntak er utgifter til advokatog psykologisksakkyndigsomdekkesav den kommunen hvor barnet hørerhjemme. Lønntil tiltakskonsulenterblir kostnadsførtunder tjeneste251,og fordelt etter samme fordelingsnøkkelsomøvrigelønnsutgifter. Utgifter somgårpå det enkeltebarn,enten i hjemmet(tjeneste251)eller utenfor hjemmet (tjeneste252),betalesav den kommunenhvor barnet er hjemmehørende. Hallingdalbarneverntenestehadde i totalt et overforbruk på 2,41%prosent i forhold til budsjett. Overforbruketutgjør cakr Dette overforbruketskyldesi all hovedsakøkteutgifter til barneverntiltakutenfor hjemmet og økteadvokatutgifter.disseto utgiftspostenehengersammen, da omsorgsovertakelseravgjøresi rettssystemet,og forutsetter advokatbistand. Totalt på tjeneste«244administrasjon/fellesutgifter»har vi et merforbruk på cakr Merforbruk på advokat- og psykologhar sammenhengmedøkteutgifter undertjeneste252, «Barnevernstiltakutenfor hjemmet».i tillegg er det flere ankesakeri fylkesnemndog tingrett enn tidligere,noe sominnebærerflere runder i rettssystemetpr barn. Forvar det budsjettert medkr 0 til kjøpav konsulenttjenester.sykefraværet i løpet avåret har gjort det nødvendigå leie inn eksternbistandfor å kunneoverholde gitte frister. Størstedelenav kostnadentil dette er dekt inn vedledigelønnsmidlerog refusjonav sykelønn. Påtjeneste«251Barneverntiltaki hjemmet» har vi et mindreforbruk på ca.24 prosent i forhold til budsjett. Størstedelenavmindreforbruketkanforklaresmedvakansei to stillingergjennommestepartenav året. I tilleggtil mindreinnleidkonsulenthjelptil hjemmebasertetiltak og mindre kjøpav 5

6 tjenester.det har vært en økning av barnsommottar hjelpetiltaki hjemmetde sisteto år. Barnevernethar i løpet av etablert et egetfamilieteam,iverksattfra Dette for å kunneha spesiellkompetanseinnadi tjenesten,fremfor å kjøpebistandfra eksterne. Dette innebæreri praksisat økt innsatspå tiltak i hjemmet ikkenødvendigvisgir økteutgifter i regnskapet, da det handlerom hvordanmanorganisererog prioriterer bruk av ressurserinnad. Påtjeneste«252barneverntiltak utenfor hjemmet» har vi et overforbruk på 5,96% sammenlignetmed budsjettet. Til sammenligninghaddevi i 2013et overforbrukpå 19%.Merforbruk på ca.kr i, skyldesi hovedsakøkte utgifter til kjøpavtjenesterfra Bufetat(Statligbarnevern).Den kommunaleegenandelenfor kjøpav institusjonsplasserfra Bufetatble betraktelig økt i. Forflere detaljer vedrørendeavvikmellomregnskapog budsjett;seøkonomirapportfra Hallingdal barneverntenestepr. 31/12-. Den økonomiske utviklingen de siste 5 årene: perioden %endring Tjeneste244 Administrasjon/ fellesutgifter ,57% Tjeneste251 Barneverntiltaki hjemmet ,91% Tjeneste252 Barneverntiltakutenfor hjemmet ,17% ,63% Tabellenvisertall for barneverntjenestenei helehallingdal. stallenefor 2010er tall fra denenkeltekommune før sammenslåing,mens2011,2012,2013og er tall for Hallingdalbarnevernteneste. Kommentarer til den økonomiske utviklingen i perioden Tabellenover viserat utgiftene til administrasjon/fellesutgifter (tjeneste244)har økt med22,57% siden2010. Hallingdalbarneverntjenesteble etablert Det kanligge feilkilderi tallene,bl.a.somfølgeavnoe ulike praksisi regnskapsføringen. Påsammemåte kandet værenoe ulikt hvilkeutgifter de ulike kommunenehar ført på de ulike tjenestenei Sammenligningstall for landetfor øvrigviseren økningpå 30,15%på sammetjeneste. Påtjeneste«251Barneverntiltaki hjemmet»har det vært en reduksjonpå 12,91%i perioden Det er imidlertid en økningfra året før på cakr ,-. Paralleltsermanen økningi antall barn sommottar hjelpetiltaki hjemmet. Sammenligningstallfor landetfor øvriger en økningpå 2,54%på dennetjenesten. Tjeneste«252Barneverntiltakutenfor hjemmet» har hatt en økningpå 35,17%de sistefem år. Det er en økningpå cakr ,- sammenlignetmedtall fra i fjor. Sammenligningstallfor landetfor øvrigviseren økningpå 49,6%på dennetjenesten. 6

7 4. ANTALL BARNMED TILTAK, ANTALL MELDINGEROGUNDERSØKELSER Antall : 2011 og : Gjennomgåtte 2011 Henlagte Gjennomgåtte 2011 Flå Henlagte Gol Hemsedal Hol Nes Ål Totalt Kommentartil tabellen:tabellenvisertall fra oppstart2011og for utgangenav.forytterlig tallmateriale,gå inn på regjeringen.no-> rapporteringsbankbarnevern. Antall undersøkelser: 2011 og : Ant. Undersøkelser i alt 2011 Vedtak om tiltak fra bv.tjenesten 2011 Ant undersøkelser i alt Vedtak om tiltak fra bvtjenesten Flå Gol Hemsedal Hol Nes Ål Totalt Forytterligeretallmateriale,gå inn på regjeringen.no-> rapporteringsbankbarnevern. Antall barn med tiltak etter lov om barneverntjenester: 2011 og : Antall barn i hjelpetiltak 2011 Antall barn under omsorg 2011 Antall barn i hjelpetiltak Antall barn under omsorg Flå Gol Hemsedal Hol Nes (Buskerud) Ål Totalt Kommentartil tabellen:tallfor heleåret og tall vedutgangenav året, vil ikkeharmonere.det er på grunn av at sakerblir avsluttetunderveisog nyekommertil i løpetav året. Tallenei tabellen viserantall vedårets slutt

8 Kommentar til antall og undersøkelser. Det har vært en økningi antall nye de tre sisteår. 2011:233nye 2012:184nye 2013:185nye :208nye Vi har ogsåsett at flere avde sakenesomblir meldt fra andreinstanserer mer komplekseog alvorlige.dermedogsåmer ressurskrevendeå håndtere.det har gjennomflere år vært sterkt fokusfra statligemyndigheterpå kompetansehevinginnenforområdetvold i nærerelasjoner. Dette gjelderalle instanserog det har gitt resultater. Tjenestenmottar flere fra øvrig hjelpeapparatmed mistankeom vold og seksuelleovergrep. Vi serogsåen økningi sakersomomhandlerhøyt konfliktnivåmellomforeldre,der barnablir skadelidende.dette er sakersomer tidkrevendeog kreverutstrakt samarbeidmed andre instanser. Deansattehar gjennomåret gjort en formidabeljobb med å gjennomgåog gjennomføreundersøkelserinnenforgitte frister, til trossfor stor pågangoghøyt sykefravær. 5. TILSYNMED HALLINGDALBARNEVERNTENESTE Fylkesmannengjennomførteto ulike tilsyn medhallingdalbarneverntenestei 2013: 1. Tilsynmed kommunenesarbeidmedoppfølgingav barni fosterhjem 2. Tilsynmed Hallingdalbarneverntenesteog arbeidmed voldssaker. I har det ikkevært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen. Etter tilsynet i 2013har det vært lagt ned myetid og ressurserpå å utvikle systemfor internkontroll for å forebyggeavviki forhold til frister og lovpålagtekrav. I har det vært stort fokuspå å videreføreog implementeredette for å forebyggeavvik. Tallfra fylkesmannenetter rapporteringfor virksomhetenfor viserat dette arbeidethar gitt sværtpositiveresultater. Tabell vedrørende avvik i forhold til lovpålagte krav: Barnuten tiltaksplan Barnuten omsorgsplan Barnuten tilsynsfører Pr Tilsynsbesøk ikke oppfylt (4 pr.år) Oppfølgingsbesøk ikke oppfylt (2/4 pr. år) Hol Ål Gol Hemsedal Nes Flå Sum

9 Tabell antall avslutta undersøkelser og fristoversittelser 2013 og : Avslutta u.s. 1.H 2013 Ant. over frist 1H.2013 Avslutta u.s 2H.2013 Ant over frist 2H 2013 Avslutta u.s. 1.H Ant.over frist 1H Avslutta u.s 2H Flå Gol Hemsedal Hol Nes (Buskerud) Ål Ant. over frist 2H 6. BARNEVERNSTJENESTENSINELOKALERI FAMILIENSHUS Tjenestenhar flotte og nyelokaleri FamiliensHuspå Ål. I byggeprosessenble det ikke tatt høydefor fremtidig utviklingav Hallingdalbarneverntjeneste, selvom dette ble poengtert.alleredei daghar tjenestenvokstut av lokaleneog manglerareal. Dette har resultert i at mani har funnet en midlertidig løsningder man«låner»lokalerfra helsestasjonen.dette er ikketilfredsstillendei lengden,hverkenfor barneverneller helsestasjon. Det vil fremoverbli ytterligerebehovfor å utvide areal. Det gårmot en nedbyggingav tiltaksapparateti det statligebarnevernet,og ansvarog oppgavervil sannsynligvisbli overført til kommunaltnivå.noesomsannsynligvisinnebærer at antall ansattevil øke. Fellesarealerer heller ikkestorenok,og det fins ikkemøtelokalersomer storenok for fellesmøter medalle ansatte. Dette gjelderogsåkantinen. 7. BARNEVERNSVAKTAFORHALLINGDAL Barneverntjenestenhar akuttvaktutenom ordinærarbeidstid.vaktordningenbetjenesavde ansatte,somhar dette somen del av sitt ansettelsesforhold.deansattehar en uke vakt om gangen,frem til kl. 23. i ukedagerog heledøgneti helgerog en del høytider. Denneordningen skaldekkebehovetfor akutt bistandfra barneverntjenestenutenom ordinær kontortid. I tilleggtil barnevernetselver det kun politi, legevakt,ambulanseog krisesentersomhar telefonnummerettil barnevernsvakta.dekantilkalle barneverneti situasjonerder de selver ute på utrykningog der det er barninvolvert. I løpet avhaddebarnevernsvakta38 henvendelser.avdisseble det utrykningi 27 av tilfellene,mens11 av henvendelseneble løst medråd og veiledningpr telefon. 9

10 Det å skulleha vakt i tilleggtil full jobb kanværeen utfordring i de periodeneder det er stor pågang.vaktjobbingsomfører til utrykningmedføreroftest arbeidpå kveldognatt. Det har flere gangeri løpet avvist segat det å ha vakt ut fra dagensordning,i tilleggtil full jobb, blir for stor belastningpå ansatte. Dersompågangenfortsetter å øke,vil vi måtte sepå alternativemåter å organiseredenne ordningenpå. 8. FRASAMMENSLÅINGOGFREMTIL I DAG Årene2011og 2012kankarakteriseressomto omstillingsårmed sammenslåings - og oppryddingsarbeidpå ulike områder. 2013ble et år preget av oppbyggingog utviklingav tjenesten.ogsåi har kompetanseheving og utviklingav organisasjonskulturvært viktig. Organisasjonskulturener pregetav et mål om å utføre godt kvalitativt arbeidog utvikle gode relasjonerinternt ogutad. Barneverntjenestener i dagen velfungerendeorganisasjon.det er fortsatt fokuspå å utvikle tjenestenytterligere,samtidigsommanhar fokuspå å opprettholdeden organisasjonskulturen somer blitt bygdopp sidensammenslåingeni Det er et megetgodt arbeidsmiljøi Hallingdalbarnevernteneste.Et godt arbeidsmiljøer en viktig forutsetningi et arbeidsfeltsomer sværtkrevendefor de ansatte,bådefagligog menneskelig. Det ble i gjennomførten medarbeiderundersøkelsefor alle ansattei Ål kommune.resultatet avdennevistesværthøyt scorepå trivsel og arbeidsmiljø,ogsåsett i sammenhengmed landetfor øvrig. 9. FAMILIETEAMET Vedsammenslåingeni 2011lovte Bufetatå etablere2 stillingeri tilknytningtil Hallingdal barneverntjeneste.disseble seneretrukket tilbake, og det tiltaksapparatsomvar tenkt ble derfor betydeligredusert. I løpet aver det etablert to nyetiltaksstillingeri tjenesten,og det er opprettet et eget familieteam.denenestillingener finansiertgjennomøremerkedetilskuddfra statenmensden andreer finansiertvedinnsparingerpå kjøpavtjenestersamtomdisponeringav ressurserinnadi tjenesten. Teametvar operativt fra oktober,og har fire ansattesomikkeskalha saksbehandlingsansvar, men kun jobbetiltaksrettet i familier.deansattei teamet har høy kompetanseinnenforfamilieterapi,circleof security,marte-meoutdanning,psykiatriog gestaltterapi. PådennemåtenønskerHallingdalbarneverntjenesteå sørgefor høykompetanseinnenfor egen tjenestepå tiltak. Dette vil kunneføre til redusertkjøpav slikkompetanseutenfra. 10

11 Satsingpå høykompetanseinnenfor egentjenesteinnebærerå kunnejobbeintensivtmed de familiene somtrengerdet. Målet er å tilby høyt kvalifiserte tiltak somvil kunnejobbe kvalitativt godt medendringi familier. Barneverneti Hallingdalhar hatt en økningi tiltak utenfor hjemmet,på lik linje medrestenav landet. I tillegghar det blitt brukt myeressurserpå å leie inn eksternhjelp og kompetanseutenfra i krevendesaker.familieteametvil forhåpentligvisstyrkevårt egettiltaksapparatslikat vi kangi familier somtrengerdet godhjelp til rett tid. 10. PERSONALSITUASJONENOGKOMPETANSE/OPPLÆRING I 2012var sykefraværetvedhallingdalbarneverntjenestepå årsbasishele12,9prosent.i 2013var det på årsbasis8,2 prosent.forvar sykefraværsprosentenpå 11%. Dette er høyt,og gjenspeilerat dette er et krevendefagfelt å arbeidei. I har sykemeldingsprosentenvært høypå ledernivå,blant teamledereog barnevernleder. Dette har selvsagtpregetorganisasjonenog gitt ekstrautfordringeri forhold til drift. Det somimidlertid pregerpersonalgruppener en utrolig stå-på-vilje, ønskeom å gjøreen god jobb, arbeidsgledeog evnetil å ivaretaog stille opp for hverandre. I løpet avhar det vært bytte av barnevernleder.larsevenolsenhar vært barnevernleder sidensammenslåingen,og har myeav ærenfor utviklingenavhallingdalbarneverntjenestetil det dener i dag,sammenmedsinemedarbeidere. HeleneSagabråtenbegyntefor fullt i stillingensombarnevernleder fra 1. november,menvar alleredeansattfør det og kjennertjenestengodt. Utviklingav tjenesten,stadignyesatsingsområderog nye ansattestiller kravtil kontinuerlig opplæring. Kursog opplæringer kostbart.det er fokuspå å finne og søkestatligemidler til opplæring. I tilleggprioriterer tjenestenå arrangerefagdagerselvhvor manleier inn foredragsholderetil Hallingdal,fremfor å sendemangeansattepå kurslangtav gårde.dette er svært kostnadsbesparendei tilleggtil at vi i større gradkanforme kursoppleggeneselv,slikat faglig innholdblir mestmuligrelevanti forhold til det behovvi har. Det er en utfordring å finne godesystemerfor å ivaretaog utvikle de ansattei en krevendejobb. Alleansattehar tilbud om veiledning, og det er etablert veiledningsgruppermedveiledningen gangpr månedmedeksternog intern veileder. I tilleggmå det jobbesmed å finne fast ordningpå stresshåndteringog debriefingfor å kunne forebyggesykefravær. Det er myegodkompetansei Hallingdalbarnevernteneste.Imidlertid er det behovfor å utvikle kompetansefor å dekkebehovenei de mestutfordrendeog vanskelige sakene. 11

12 Videreutviklingav kompetansenskjergjennommålrettet opplæringi henholdtil opplæringsplaner.nestenalle tiltakenei «Opplæringsplanenfor»har blitt gjennomført. Unntaketer et par tiltak somer forskjøvettil gjennomføringi SAMARBEIDOGSAMHANDLINGMED ANDREINSTANSER Samarbeid med andre kommunale instanser Forat barnog familier skalfå et godt og helhetligtilbud er det viktig å ha godesamarbeidsrutiner og samarbeidsrelasjoner til bl.a.barnehager,skoler,helsestasjoner,pp-tjenester,avdelingerfor psykiskhelse,bup,vop,nav,legetjenestenog pleie- og omsorgsavdelingene. Hallingdalbarneverntjenesteskaldekkeallesekskommuneri Hallingdal. Man har kommettil en erkjennelseav at det ikkeer muligå væresåtilstedeværendei ulike samarbeidsforasommangehaddeønsket. Eksempelviskannevnesat det hverhøster et ønskeat barneverntjenestenskaldelta på foreldremøtervedoppstartav nytt skoleår. Hallingdalhar totalt 19 skolerog 27 barnehager.baredisseutgjør 46 ulike arenaer,og det krever storeressurserå få dette til. I tillegg kommeralle andresamarbeidsinstanser. Allikevelhar barnevernetet utstrakt samarbeidmed andreinstanseri forhold til de enkeltebarn mansamarbeiderom. Hvertbarn har kontakt med flere instanserog det forutsettessamarbeidfor å finne frem til godetiltak for dissefamiliene. I ble det etablert et konsultasjonsteammot vold og seksuelleovergrep.dette har vært aktivt fra april,medfastemøter en gangpr måned.teameter bredt fagligsammensattav representantfra helsestasjon,ppt,bup,familievern,psykiskhelseog barnevern.dette er et tilbud til alle somkommeri kontakt medbarn og unge,bådeoffentlig ansatte,fra frivillige lagog organisasjonerog private.herkanmanleggefrem sin bekymringanonymtog få råd til hvaman bør gjørevidere. Målet er at dette teamet kanbidra til bedretverrfagligsamarbeidog høykompetansei de mest utfordrendeog vanskeligesakene. Barnevernleder / teamlederdeltar i de overordnedetverrfagligeteam somskalsamordnearbeid blant barnogungei alle6 kommuner. Samarbeid med Bufetat Noenav Bufetatsviktigsteoppgaverer å biståkommunenemedfosterhjemsplasser, beredskapshjem, institusjonsplasserog akuttplasser.samarbeidsrelasjonene til Bufetater rimelig gode,mendet er fortsatt behovfor å videreutvikleog forbedresamarbeidet.hallingdal barneverntenestemenerat tiltaksapparatettil Bufetat ikkeer tilstrekkeligutbyggetøversti regionenhvor vi bor, og at innbyggerei Hallingdalikkehar et likeverdigtilbud fra Bufetat som andredelerav landet. Bufetatskalogsåtil en vissgradbiståkommunenemedevidensbasertehjelpetiltaki hjemmet. Bufetatlovde2 statligestillingeri Hallingdalvedsammenslåingeni Vedutgangenav

13 haddebufetattrukket tilbakebeggestillingene.begrunnelsenehar delvisvært dårligøkonomii Bufetat,delvishenvisningtil endringenei ansvarsfordelingenmellomstat kommuneog delvismed likebehandlingav alle kommuner.rådmanneni Ål og barnevernledergavbådeskriftlig og i møte tydelig uttrykk for at dette var avtalebrudd. Akuttilbudettil barnog ungei Hallingdaler ikkegodt nok.i akuttsakerder det er behovfor plasseringssted,ofte på nattestid,må mankjørelangeavstandertil beredskapshjem.dette kan ofte væremedpå å forsterkeen situasjonsomi utgangspunktetalleredeer sværtvanskeligog traumatiskfor barna. Samarbeid med familievernet Familievernkontoreti Hallingdalog Halingdalbarneverntjenestehar utviklet et godt og utstrakt samarbeid.i 2012ble det startet et samarbeidrundt de aller vanskeligstesakene.dette gikkover til et prosjekthvor familievernkontoretbl.a.fikk lønnstilskuddfra Bufetatpå kr for å samarbeidebl.a.medbarnevernetom høykonfliktsakerog voldssaker.det arbeidesmedulike løsningerfor å søkeøkonomisketilskuddfor å videreføreprosjektet. Prosjektethar ogsåvært videreførti,og målet er at dette skalbli en permanentordning medfast stillingvedfamilievernkontoretsomskaldekkedette formålet. Hallingdalbarneverntjenestefikk i tildelt kr ,- i øremerkedetilskuddtil dette samhandlingstiltaket. Lederav familievernkontorethar utarbeidetegenrapport om prosjektetog detsresultater.forflere detaljer; serapporten. Samarbeid med BUP Hallingdalbarneverntenestehar tidligerehatt et mindre godt samarbeidmed BUP. I løpet av har BUPfått flere ansatteog videreutviklettjenesten.dette har ført til tett ere og bedresamarbeid mellombupog barnevernet. Samarbeid med asylmottakene KommuneneÅl, Hemsedalog Neshar asylmottak.barnevernlovengjelderogsåfor de barnasom leveri mottakene.desisteårenehar barnevernethatt flere sakeri mottakene. Barneverntjenestenhar ogsåutrykningerpå barnevernvaktai akuttsakertil mottak. Det er viktig å ha et godt samarbeidmed mottakeneder det er klarelinjer for hvabarnevernetskalbidramed og hvadet forventesat mottakeneselvskalhåndtere. Omfangog kvalitet på samarbeidetmed de ulike mottakenevariereri stor gradog barneverntjenestenserat det er stor ulikhet i forhold til samarbeidog ivaretakelseav beboernepå det enkeltemottak. Samarbeid med politiet Samarbeidetmedpolitiet er godt og i stadigutvikling.utviklingenviserat nødvendighetenav samarbeidmedpolitiet er økende.politiet stiller med bistandi enkeltesakerfor å ivaretade barnevernsansattesikkerhet.politiet er en viktig samarbeidspartner når det skalforetastrusselog sikkerhetsvurderingeri saker.barnevernetmåselvbli bedrepå å sette fokuspå sikkerhetstenking. Vi samarbeiderogsåi sakermedmistankeom vold og seksuelleovergrep.rolleavklaringi disse sakeneer viktig blant annetfor å tydeliggjøreskilletmellom barnevernssakog straffesak. 13

14 12. KONKLUSJON,MÅLOPPNÅELSEOGUTFORDRINGERVIDERE Lovens målsetting: Barneverntjenestenshovedoppgaveer å sikreat barnog ungesomleverunderforhold somkan skadedereshelseog utvikling,får nødvendighjelp og omsorgtil rett tid. Barneverntjenestenskal ogsåbidra til at barnog ungefår tryggeoppvekstvilkår. Målopp nåelse: Statistikkenviserat de tre sisteårenehar vi arbeidetmer enn tidligeremed de barnasomer mestutsatt. Det visesvedat vi har gitt flere barnet tilbud utenfor opprinnelig familie(fosterhjemog institusjonsplass)og vi har fortsatt gitt mange barntiltak i opprinnelig familie.tilbudettil barni opprinneligfamilie kanstyrkesog utviklesgjennom vårt eget tiltaksapparatog familieteamet. Målsettingene i samarbeidsavtalen for Hallingdal barnevernteneste: Mål: Bidratil tryggingavet bredt fagog kompetansemiljøi tjenestenog dermedsørgefor god rekruttering. Måloppnåelse: - Det er utviklet et godt arbeidsmiljøog en godorganisasjonskulturdet sisteåret. har vært preget av myepågangsmotog høyarbeidsmoral,til trossfor høyt sykefravær. Dette er et viktig grunnlagfor å beholdeog rekruttere fagpersonerog for å videreutvikleet bredt fag- og kompetansemiljø. - Fokuspå opplæringog kompetansehevingi egentjenesteer et viktig ledd i forhold til å rekruttere og beholdepersonalet.alleansattehar tilbud om veiledningsomet ledd i ivaretagelseog utviklingsomfagperson. - Stabilitetenog kontinuitetenkanfortsatt bli bedre. Høytsykefraværer fortsatt en utfordring - Vedutlysningav stillingerhar mansett en positivutvikling.det er mangesøkeremed relevant kompetansepå stillingersomlysesut. Barneverntjenestenhar rekruttert flere fra andre instansersomf.eks.lærer,sykepleier,førskolelærer,gestaltterapeut.dette bidrar til en bred kompetansei tjenesten.det må ogsåpåpekesat det da stillesekstrakravtil opplæringpå det barnevernsfagligeog saksbehandlerrollen. Mål: Endretorganiseringsompå sikt fører til kostnadseffektivisering. Måloppnåelse: Økonomitabellenoverde siste5 årene(s.3) viseren økningpå 24,63%i løpet av de siste5 år. Utfordringeneliggeri utgiftene somgårtil tiltakenepå barnaog somførespå den enkeltekommune.kostnadenetil tiltak i og utenfor hjemmetvariererveldigfra kommunetil kommune.etter sammenslåinghar manfått en fellestjeneste medlik vurderingog behandlingav alle saker,uavhengigav hvor barnetbor. Ulikhetenefra kommunetil kommuneskyldesi stor grad tilfeldigheterog er avhengigavhvor den enkeltefamilie er bosattog kompleksiteteni denenkelte sak. Kostnadseffekti viseringmå ogsåseesopp i mot barnevernlovensprinsippog målsettingom barnetsbeste. Statens mål for satsing på barnevernet gjennom øremerkede tilskudd: Målsettingen med satsingener å styrkebarneverntjenesteri de mestutsattekommunene.mer detaljerte målsettingerer å få andelenfristoverskridelserpå og undersøkelserned. 14

15 Måloppnåelse: Tallfra rapporteringtil fylkesmannenviserat tjenestensitt storefokuspå interne rutiner og målet om å få ned antall avvikhar gitt resultater.tallfra viserat barneverntjenesteni Hallingdaliggerpå et tilfredsstillendenivå. Måloppnåelse : Tjenestenhar i etablert et egetfamilieteammed tiltakskonsulentermed høykompetansefor å jobbemed tiltak i familiene. Dette er i henholdtil målet om å styrke barneverneti utsatte kommuner.geografisk liggervi i utkant i vår regionog har ikkesamme tilgangtil spesialisertetiltak og tjenestersomkommuneri mer sentralestrøk. Mål i fjorårets årsmelding: Fåned sykefraværetog redusereturnover. Jobbevideremedtiltak somfår ansattetil å stå i den utfordrendebarnevernsjobben. Måloppnåelse: Sykefraværsprosentenvar i 20138,2 prosentpå årsbasis.forhar tjenesten en sykefraværsprosentpå 11%.Dette er en økningfra året før og viserat det fortsatt er utfordring å skapegodesystemerfor å ivaretaansattei en utfordrendejobb. Utfordringer framover: I 2015og åreneframoverhar tjenestefortsatt disseutfordringene: Videreutvikleet trygt, bredt og stabilt kompetansemiljøsomsørgerfor godrekruttering. Sikrerett og høykompetansei tjenestengjennomopplæringog kompetanseheving, i tråd med vedtatt budsjettog kompetansekrav,samtstadignyesatsingsområder Fortsattfokuspå kostnadseffektivisering Opprettholdefokuspå interne rutiner, lovkravog unngåfristoverskridelserog andreavvik Fokuspå å effektiviseretjenesteni forhold til de geografiskeutfordringenemanhar i Hallingdalog i regionsørforøvrig. Herundereffektiviseringmedtankepå oppfølgingav fosterhjemsomer spredt overstore geografiskeområderi regionen Byggeopp et systemrundt veiledning, stressmestringog debriefing. Dettefor å sikre ivaretakelseavde ansattei spesieltkrevendesakerog situasjonerog for å unngå sykeog oppsigelser Fortsattfokuspå å reduseresykefraværog turnover sombidragtil økt stabilitet i personalgruppen. Reduseresykefraværog dermedreduserebruk aveksternekonsulenter Videreutvikledet forebyggendebarnevernsarbeidetog egettiltaksapparat, herunderogså familieteamet. Fortsattfokuspå å utvikle gode samarbeidsrelasjoner til samarbeidsparteri alle kommuner Fokuspå å utvikle og bedrebarnevernetsansiktog rennommeutad. Det er viktig for at familier, barn,ungdomog andresomtrengerdet kanta kontakt tidligere. Dette gjelderogså ifht andresamarbeidsparter. Fokuspå å bidratil et bedreakuttilbudfor barn i Hallingdal. 15

16 13. VEDLEGG:KOMMUNEVISEOVERSIKTER Vedlagtfølgeren oversiktfor hver avkommunene.forhver kommuneer det lagetfølgende tabeller: Økonomitabell:Utviklingende siste5 årene Økonomitabell:Budsjettog regnskapmedavvik Antallbarnmedtiltak Oversiktover antall og antallundersøkelsessaker Dekommunevisetabelleneer tatt medfordi det er storevariasjonerfra kommunetil kommune bådenår det gjelderøkonomi,antall barnmed tiltak og antall og undersøkelser. I den kommuneviseoversiktenfor Flåog Hemsedalmanglerenkeltetall. Dette er på grunn avpersonverni småkommuner,sådissetalleneblir ikkegjort kjent i offentlig statistikk. 16

17 Hol kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,02% Barneverntiltaki hjemmet ,00 % Barneverntiltakutenfor hjemmet ,15% ,92% Budsjett og regnskap med avvik Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,28 % Advokat/ psykolog ,78% Barneverntiltaki hjemmet ,51% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,17% ,00% Antall barn med tiltak Ant. Barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd

18 Ål kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,43% Barneverntiltaki hjemmet ,20% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,58% ,79% Budsjett og regnskap med avvik Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,31% Advokat/ psykolog ,07% Barneverntiltaki hjemmet ,80% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,40% Antall barn med tiltak ,00% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 14av14undersøkelserover3 mnder besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 18

19 Gol kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,04% Barneverntiltaki hjemmet ,03% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,70% Budsjett og regnskap med avvik ,03% Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,28% Advokat/ psykolog ,42% Barneverntiltaki hjemmet ,94% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,04% Antall barn med tiltak ,62% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 1 av2 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 19

20 Hemsedal kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,37% Barneverntiltaki hjemmet ,84% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,98% Budsjett og regnskap med avvik ,79% Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,31% Advokat/ psykolog ,03% Barneverntiltaki hjemmet ,50% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,08% Antall barn med tiltak ,98% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 3 av3 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 20

21 Nes kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,13% Barneverntiltaki hjemmet ,06% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,55% ,39% Budsjett og regnskap med avvik Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,28% Advokat/ psykolog ,09% Barneverntiltaki hjemmet ,06% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,83% ,49% Antall barn med tiltak Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt 21 Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 1 av1 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist

22 Flå kommune Utviklingen de siste 5 årene %endring Administrasjon/ fellesutgifter ,98% Barneverntiltaki hjemmet ,17% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,84% Budsjett og regnskap med avvik ,97% Budsjett %avvik Administrasjon/ fellesutgifter ,21% Advokat/ psykolog ,11% Barneverntiltaki hjemmet ,16% Barneverntiltakutenfor hjemmet ,37% Antall barn med tiltak ,21% Ant. barn I løpet av året Slutten av året Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) Omsorg Hj.tiltak 251a) 252b) a) Barnmedtiltak i hjemmet b) Barnmedtiltak utenfor hjemmet Oversikt over antall og antall undersøkelsessaker Antall Henlagte Antall og undersøkelser Avslutta undersøkelseri Undersøkelseri alt alt Vedtaketter BVL Undersøkelser over 3 mnd * 1 av1 undersøkelserover3 mnd er besluttetutvidet til 6 mnd-undersøkelsesfrist 22

ÅRSMELDING 2013 Ferdigstilt pr. 25. mars 2014

ÅRSMELDING 2013 Ferdigstilt pr. 25. mars 2014 ÅRSMELDING Ferdigstilt pr. 25. mars 2014 (Noen av økonomitallene stemmer ikke med innrapporterte KOSTRA-tall fra den enkelte kommune. stallene i denne årsmeldingen bygger på det som er regnskapsført på

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

ÅRSMELDING FOR 2012 FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE ÅRSMELDING FOR FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE 1 ÅRSMELDING FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE 1. INNLEDNING Årsmeldingen belyser virksomheten i Hallingdal barnevernteneste hvor det sees på målsettinger,

Detaljer

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405. 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405. 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000 FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE FRÅ 1.1.2015 Budsjett 2015 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel

Detaljer

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405

Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405 SAK 9/2013: Budsjettforslag for 2014 2.gangs behandling. Budsjett 2014 Fordelings- Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT nøkkel Budsjett 2013 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 2441 Barnevernsteneste (

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr

PDF Rapporteringsskjema for kommunene pr Utvalg for kultur og oppvekst 1.1.9 sak 6/9 vedlegg 1 PF Rapporteringsskjema for kommunene pr. 3.6.9 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen

Detaljer

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet

Tabellen under gir nærmere informasjon om stillinger i det kommunale barnevernet Kommunenes rapportering på barnevernfeltet, per 30. juni 2013 Her gis det nærmere informasjon om resultatet av kommunenes rapporteringer for første halvår 2013. Tabellene gir informasjon om situasjonen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 Vertskommunens adresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål Tidsrom

Detaljer

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr

P D F Rapporteringsskjema for kommune pr P F Rapporteringsskjema for kommune pr. 30.0.201 3 Les dette før du begynner: ette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. u kan skrive ut hele

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Satsing på kommunalt barnevern 2014

Satsing på kommunalt barnevern 2014 Satsing på kommunalt barnevern 2014 Kompetanseutvikling i barnevernet - Nye satsinger 2014 Øremerket satsing resultat? Satsing 2014 Søknader Møte med barneverntjenestene 30.01.2014 Berit Hågensen Fylkesmannen

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Vest-Viken vannregion Bildeoversikt HALLINGDAL vannområde August 2011 Flå Fv211 6697768 510447 60,61 45,46

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

PDF Rapporteringsskjema for kommune pr

PDF Rapporteringsskjema for kommune pr PDF Rapporteringsskjema for kommune pr. 3.6.216 Les dette før du begynner: Dette skjema skal fylles ut og sendes inn elektronisk til fylkesmannen innen tidsfristen nevnt nedenfor. Du kan skrive ut hele

Detaljer

Årsrapport 2013. LevangerFrivilligsentral,Kirkegata11, 7600Levanger tlf. 74 05 24 78/99113 569www.levanger.frivilligsentral.no

Årsrapport 2013. LevangerFrivilligsentral,Kirkegata11, 7600Levanger tlf. 74 05 24 78/99113 569www.levanger.frivilligsentral.no Årsrapport 2013 LevangerFrivilligsentral,Kirkegata11, 7600Levanger tlf. 74 05 24 78/99113 569www.levanger.frivilligsentral.no 1 Sammendrag Frivilligsentralenesvisjonnasjonalt,er å skape møte mellommennesker.levanger

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport 2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 1.1 STILLINGSHJEMLER... 3 2. SYKEFRAVÆR

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/8188 Arkiv sakid.: 13/1942 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 091/13 DRIFTSUTVALG Dato: 16.10.2013

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved

Detaljer

BARNEVERNET I FROSTATING

BARNEVERNET I FROSTATING SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Barnevernets 4 føtter Kommunal barneverntjeneste Bufetat (statlig barnevern) Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten

Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2016 38379/2016 2016/3717 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 01.06.2016 Formannskapet 09.06.2016 Bystyret 16.06.2016

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 5/17 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Ringebu Sør-Fron MGBV-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24.05.2017 Vedlegg: Årsberetning for 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmannen. Kopi : SITUASJONEN I SENTER FOR OPPVEKST - VÅREN 2006

Notat. Til : Bystyrekomite for oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmannen. Kopi : SITUASJONEN I SENTER FOR OPPVEKST - VÅREN 2006 Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-27 033 C83 DRAMMEN 02.06.2006 SITUASJONEN I SENTER FOR OPPVEKST - VÅREN 2006 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkivsaksnr.: 14/452 Arkiv: F40 SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Midt-Buskerud barneverntjenesten

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Lovverk som regulerer tjenesten FN s barnekonvensjon Lov om barneverntjeneste Forvaltningsloven Offentlighetsloven Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene(q-1101) Rutinehåndbok for kommunenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Land barneverntjeneste

Land barneverntjeneste Land barneverntjeneste Orientering Land barnevern mai 2017 Status i tjenesten Fylkesmannens rapport Ressurser - innleie Økonomi- prognose Prosjekt Land barnevern- forsvarlige tjenester Oppsummering Fylkesmannens

Detaljer

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 Høring Nasjonaltraumeplan Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 St.OlavsHospitalHFvisertil NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologisinhøringvedrørende revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002203 : E: 210 &34 : T Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt.

Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt. Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt. Straffesaker og oppdrag Særlige forhold -basert på egen kunnskap og innspill Vurderinger

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggsliste. Oppvekst, skole- og kulturutvalg

MØTEINNKALLING - tilleggsliste. Oppvekst, skole- og kulturutvalg MØTEINNKALLING - tilleggsliste Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 27.10.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 27/15

Detaljer

Vfl. Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka og Naerøy. Plan for lukking av avvik ihht systemrevisjonensrapport fra Fylkesmannen.

Vfl. Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka og Naerøy. Plan for lukking av avvik ihht systemrevisjonensrapport fra Fylkesmannen. Vfl Barneverntjenesten i Ytre Namdal Vikna, Leka og Naerøy Plan for lukking av avvik ihht systemrevisjonensrapport fra Fylkesmannen. Ved systemrevisjonen ble det gitt et avvik. Avviket gikk på at Vikna

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Det vises til henvendelse fra Fylkesmannen i Buskerud der kommunen inviteres til å søke om øremerkede midler til satsning på kommunalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2016 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Helse- og sosialetaten foreslås følgende budsjettendringer:

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3743 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/981 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans : Driftsutvalget Sak nr. 037/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

Detaljer

Levanger kommune ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN

Levanger kommune ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN ORIENTERING FORMANNSKAPET 21.05.14 BARNEVERNTJENESTEN Barnevernet? Rådmann Politikere Barn Ungdom Media Advokatene Ansatte Lege? Helsesøster Skole Foreldre Slekta Barnehage Barne- og familietjenesten 2014

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

BARNEVERNLEDERSAMLINGEN 05.12.2013 STYRKING AV BARNEVERNET

BARNEVERNLEDERSAMLINGEN 05.12.2013 STYRKING AV BARNEVERNET BARNEVERNLEDERAMLINGEN 05.12.2013 TYRKING AV BARNEVERNET 1 Barnevernet Prop 1 (2013-2014) Til sammen kr 508 mill kroner 85 mill kr til kommunalt barnevern 19 mill kr til fylkesnemndene 28 mill kr til kompetansetiltak

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MAI 2011

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MAI 2011 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000080-23 Arkivkode: 321.9 Saksbeh: Mary Ann Gursli /Gry Røste Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 14.06.2011 Bydelsutvalget 20.06.2011

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Rutinar statistikk og ajourhold av Familia.

Rutinar statistikk og ajourhold av Familia. Rutinar statistikk og ajourhold av Familia. SSB-felt er merket med ekstra blå farge og ein prikk i alle aktuelle bilda. Desse felta må fyllast ut. Huskeliste: Til behandling, oppgåver som ikkje er ferdigstilt.

Detaljer

FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR. Metoder: Identifikasjon av risikogrupper Arbeidsoppgave- og helsebarometer

FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR. Metoder: Identifikasjon av risikogrupper Arbeidsoppgave- og helsebarometer BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR RISIKOGRUPPER. TIDLIG OPPMERKSOMHET MOT HELSEPROBLEM OG ARBEIDSUFØRHET Metoder: Identifikasjon av risikogrupper Arbeidsoppgave- og helsebarometer

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014

Q-31/ / RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q-31/2014 13/4850 17.1.2014 RETNINGSLINJER FOR SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 1. INNLEDNING I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner

Detaljer

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt.

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Muligheten for at Balsfjordkommunekan tilrettelegge for deler av aktiviteten. Notat utarbeidet av FjellfroskAS v/ Arne Rydningen 1 Bakgrunn Flerelandbruksfagligeforskningsmiljøersamlesi

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern.

Kartleggingsrapport. Arbeidsgruppe: Barnevern. Denne gruppen har ansvar for barnevern. Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Barnevern Denne gruppen har ansvar for barnevern. Gruppeleder: Yngve Cappelen 11.10.2017 Innhold Status på tjenesteområdet i dag... 2 Tjenesteområde Barnevern... 2 Hvordan

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s. 4. 2. Mål s. 4. 3. Økonomi s. 5. 4. Antall barn med tiltak, antall meldinger og undersøkelser s.

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s. 4. 2. Mål s. 4. 3. Økonomi s. 5. 4. Antall barn med tiltak, antall meldinger og undersøkelser s. 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s. 4 2. Mål s. 4 3. Økonomi s. 5 4. Antall barn med tiltak, antall meldinger og undersøkelser s. 7 5. Tilsyn med Hallingdal barneverntjeneste s. 9 6. Evaluering av

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land

Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Samarbeidsavtale om en felles barneverntjeneste i Land Dato: 20.01.2015. Avtalen bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine regler om vertskommunesamarbeid

Detaljer

BOSETTINGOGINTEGRERINGAV FLYKTNINGER I ORKDALKOMMUNE PERIODEN 2012 2015

BOSETTINGOGINTEGRERINGAV FLYKTNINGER I ORKDALKOMMUNE PERIODEN 2012 2015 BOSETTINGOGINTEGRERINGAV FLYKTNINGER I ORKDALKOMMUNE PERIODEN 2012 2015 Dokumenteter i tilleggbeslutningsgrunnlagfor forpliktende samarbeidmedimdi INNLEDNING...3 ANMODNINGFRAIMDIOM BOSETTINGAVFLYKTNINGER.........

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:00 Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer