NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 1 AF 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 1 AF 17"

Transkript

1 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 1 AF 17 Kristiansen, Nina / Forskningsjournalistikk : en innføring 07 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 163 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 325,00 / 260,00 Forskning er en gullgruve for journalister. Likevel nøler mange journalister med å gå løs på forskningsstoff: Det virker komplisert og uoversiktlig. Og altfor mange journalister blir mikrofonstativer i møte med kunnskapstunge forskere. Så: Hvordan håndterer du forskningsstoff kritisk? Hvor finner du de gode sakene? Hvordan finner du den rette forskeren? Hva gjør du med forskerspråk og vanskelige faguttrykk? Trenger du fagbakgrunn og universitetseksamener for å skrive om forskning? Og dessuten: Hvordan virker egentlig akademia? Hva gjør en dosent, og hva betyr det at et resultat er signifikant? I denne boka får du mange gode råd og praktiske tips om hvordan du kan finne fram i den akademiske jungelen, unngå de vanligste fellene og lage god, kritisk og leservennlig forskningsjournalistikk. Boka passer godt for deg som er journaliststudent og har lyst til å prøve deg på forskningssaker. Eller for deg som har jobbet en stund, og ønsker å bli flinkere til å lage saker om forskning på helse, miljø eller hele bredden av fagfelt. Osmundsen, Roar Vigeland / Public journalism : deltakende journalistikk i norsk lokalpresse 07 IJ-forlaget 2015, ISBN , 149 s. 240 x 171 mm. hft. kr. 290,00 / 232,00 Denne boka er en rapport fra en bransje som rystes i sine grunnvoller av kraftige kutt og press fra den nye digitale hverdagen. Avisene taper penger og slanker redaksjonene. Lokalredaksjoner legges ned, nærheten til innbyggerne reduseres, samtidig som det skal publiseres stadig mer på flere flater. Finnes det noen vei videre? Kan pressen beholde sin historiske plass i demokratiet også i årene som kommer? Svaret er Public Journalism - deltakende journalistikk - en arbeidsmetode som tilfører redaksjonene det verktøyet de trenger for å gjenopprette og videreutvikle kontakten med det lokalsamfunnet de skal kommunisere med. Det handler om: en demokratistyrkende og løsningsorientert journalistikk, å gi mer plass i avisspaltene til innbyggerne i lokalsamfunnet, å velge saker ut fra et innbyggerperspektiv og å oppfordre leserne til engasjement og inkludere så mange som mulig. Kjær, Tom Andersen (red.) / Utenfor tellekantene : essays om rom og rommelighet 10 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 234 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 444,00 / 355,20 I boken diskuteres ulike betydninger av begrepet og fenomenet rom, slik som ontologisk og kulturelt rom, rom mellom mennesker og i mennesker, refleksjonsrom i fysiske rom der pasienter, pårørende, sykepleiere og studenter møtes. Temaer som også tas opp i møtene i fysiske rom er medlidenhet og barmhjertighet, skyld og skam, stemninger i rom, krenkelser og makt, etikk og dannelse. En av bokens inspirasjonskilder som alle forfatterne forholder seg til er den danske teologen og filosofen K. E. Løgstrup. Løgstrups tekster leses og fortolkes imidlertid ulikt av forfatterne, og det ser vi på som en styrke som gir flere innfallsvinkler til stoffet og som kan vise leseren at tekster kan utlegges forskjellig. Boken er en vitenskapelig antologi, et norsk- dansk samarbeid med forfattere fra Herlev hospital, København, Ålborg Universitet og Høgskolen i Harstad, seksjon for sykepleie. Tekster på bokmål og dansk. Boken henvender seg til ulike profesjonsutdanninger i helsesektoren og til profesjonelle i klinisk arbeid. Bakken, Trine Lise / Utviklingshemning og hverdagsvansker : faktorer som påvirker psykisk helse 13 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 208 s. 220 x 156 mm. hft. kr. 391,00 / 312,80 Boken handler om mennesker som lever med intellektuell funksjonsnedsettelse, som utviklingshemning og autisme, møter et utall utfordringer hver dag. Faktorer som hver for seg kanskje ikke er så alvorlige kan til sammen bli et stort og alvorlig problem. Overbelastning, irritabilitet, tristhet, smerte og redsel kan gi seg utslag i voldsom væremåte - såkalte atferdsvansker. I boken presenterer forfatteren faktorer som har innvirkning på psykisk helse. Slike faktorer berører alle mennesker, men er særlig viktige for personer med utviklingshemning som har redusert forståelse for verden og seg selv. De er mindre i stand til å fortelle om hvordan de har det og dermed hva de kan ha behov for. Det er spesielt tre forhold som kan bidra positivt: å utvikle sunne relasjoner, stimulere opplevelsen av mestring, og det å oppdage psykiske vansker tidlig. Disse tre faktorene vil leseren støte på i mange sammenhenger gjennom boken.

2 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 2 AF 17 Haugen, Richard / Barns utvikling i barnehagealder : en utviklingspsykologisk innføring Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 184 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 395,00 / 316,00 Barns utvikling i barnehagealder gjør rede for de mest sentrale endringer som skjer i barns liv og væremåte fra barnet unnfanges, gjennom barnehagealderen og fram til skolealder. De ulike endringene er forankret i relevante teorier som intenderer å forklare disse endringene og som diskuteres mot hverandre. Leseren får et relativt grundig innblikk i barns typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Forskjeller i barns utvikling er også diskutert. Målgruppen for boka er barnehagelærerstudenter og ansatte i barnehagen, men er også egnet for foreldre og andre som er opptatt av barns utvikling. Kipperberg, Elise (red.) / Når verden banker på : nye utfordringer for profesjonsutøvelse 30 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 303 s. 245 x 175 mm. hft. kr. 406,00 / 324,80 Globaliseringen virker inn på vårt flerkulturelle velferdssamfunn. Den stiller nye krav til profesjonsutøvelse overfor mennesker med ulike verdisystemer, etnisitet, kompetanse, klasse, bagasje og språklige forutsetninger. Forfatterne er opptatt av bevissthet rundt vår egen kulturelle bakgrunn og våre egne holdninger når vi samhandler med barn og voksne som trenger vår hjelp. De drøfter hva det innebærer at både majoritet og minoriteter har de samme universelle menneskerettighetene. Hva bidrar til inklusjon og fellesskap? Hva medvirker til marginalisering og utstøting av utsatte grupper? Når verden banker på presenterer refleksjoner rundt møter med kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, tiggere, utviste asylsøkere og utenlandske partnere som opplever vold i ekteskapet. Forfatterne setter også søkelys på integreringsprosesser, religionens betydning i hverdagslivet, interkulturell kommunikasjon og kulturelle variasjoner i synet på barnets beste. Bidragsyterne har fagbakgrunn fra sosialfag, statsvitenskap, sosialantropologi, pedagogikk, religionshistorie og psykologi. Bangstad, Sindre / Hva er rasisme 30.1 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 153 s. 179 x 116 mm. hft. kr. 241,00 / 192,80 Rasisme er et begrep som brukes om forferdelige hendelser, monumental urettferdighet og stor lidelse gjennom tidene - men det beskriver også hendelser, ytringer og holdninger vi finner rundt oss til daglig. Rasisme som fenomen utarter seg på ulike måter og rettes mot ulike grupper. Rasistiske holdninger begrunnes ulikt ulike steder i verden og til ulike tider. Derfor kan ikke rasisme gis en kort, uttømmende og entydig definisjon, skriver forfatterne. Med utgangspunkt i klare eksempler på rasismens mangfold sirkles fenomenet inn: Hvilke mekanismer er i virke når noe kan kalles rasistisk? Hvordan kan vi gjenkjenne rasisme i dag? Hvilke former for islamofobi kan anses som rasistiske? Hva kan antisemittismens historie lære oss om rasisme som fenomen? Er det sammenhenger mellom hudfarge og rasisme i dagens Norge? Hvordan bekjempes rasismen? Peo, Hansen / Eurafrika : EU:s koloniala rötter 32 Leopard Förlag 2015, ISBN , 400 s. 250 x 170 mm. ib. kr. 330,00 / 264,00 EU:s koloniala rötter. EU presenteras ofta som ett fredsprojekt. Men bakom fasaden döljer sig en helt annan historia. För politiker, opinionsbildare och organisationer som från mellankrigstiden och framåt arbetade för europeisk integration stod Afrika i centrum för intresset. Exploateringen av kolonierna krävde samarbete och gemensamma investeringar. Målet var ett tredje block - Eurafrika - som skulle säkra Europas geopolitiska ställning mot de bägge supermakterna. Europas enande skulle alltså börja i Afrika. Eurafrika är en bok som redan väckt internationell uppmärksamhet. Den gör upp med myten om EU som fredsprojekt och konstaterar att dagens EU knappast hade existerat om det inte från början utformats som en eurafrikansk gemenskap. Peo Hansen är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på EU:s historiska och samtida utveckling, med betoning på frågor om migration, politisk ekonomi och geopolitik. Stefan Jonsson är författare till flera uppmärksammade böcker om bland annat västerlandets koloniala arv och professor vid Linköpings universitet. Han verkar också som kritiker i Dagens Nyheter.

3 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 3 AF 17 Reisel, Liza / Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet 32 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 240 s. 241 x 167 mm. hft. kr. 399,00 / 319,00 I denne boka gis et mangfoldig og oppdatert bilde av det som gjerne er blitt kalt det norske likestillingsparadokset, det vil si den tilsynelatende motstridende sammenhengen mellom en «likestillingsorientert» velferdsstat og et særlig kjønnsdelt arbeidsmarked. Blant annet undersøkes det hvordan det kan ha seg at de kjønnsbestemte strukturene holder stand og hvordan disse strukturenehenger sammen med etnisk bakgrunn og klasse. Hvorfor velger for eksempel jenter og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn mindre tradisjonelt enn dem med etnisk majoritetsbakgrunn? Bokas analyser skiller seg fra tidligere studier på ett viktig punkt. Mye tyder på at kjønnsdelingen på det norske arbeidsmarkedet blir mindre. Stadig flere kvinner velger utradisjonelt. Boka gir nyttig kunnskap om noen av prosessene som leder unge kvinner og menn inn på bestemte veier i utdanning og arbeid. Den er skrevet for arbeidslivets aktører, studenter, forskere og andre som ønsker oppdatert kunnskap om arbeidsmarkedets strukturer, og dessuten for dem som vil lære mer om kjønn, etnisitet, klasse og utdannings- og yrkesvalg. Fageland, Benja Stig / Sheconomy : din, min og vår business 33 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 153 s. 210 x 140 mm. hft. kr. 444,00 / 355,20 SHEconomy - din, min og vår business handler om det forretningspotensialet som ligger i kvinnelig lederskap, og om å ta kvinnene på alvor som forbrukere og en politisk maktfaktor. Boken viser hvordan kvinnene stemmer og bestemmer - og hvordan man best kan utnytte dette til å bedre konkurranseevnen og lønnsomheten samt håndtere viktige samfunnsutfordringer. Boken peker på at kvinner er big business. De som innser det, kan virkelig flytte markedsandeler, vinne stemmer, skape verdier og styrke bunnlinjen. Kvinners voksende økonomiske og politiske makt kommer til å innovere måten vi tenker forretninger, produkter og politikk på. Mens vi i det forrige århundret opplevde hvilken forandring det var for både staten, markedet og samfunnet at kvinnene kom ut på arbeidsmarkedet, vil vi i det neste århundret være vitne.til resultatet av det neste skrittet i denne utviklingen, nemlig hva det betyr når kvinnene blir likeverdige medspillere på maktens og pengenes arena. Boken bør leses av alle nåværende og fremtidige beslutningstakere.i private og offentlige virksomheter, politiske partier og medier, som vil være med på å konkurrere om vår tids største ubrukte potensial - nemlig kvinnene. Strandbakken, Pål (ed.) / The consumer in society : festschrift to Eivind Stø 33 Abstrakt 2015, ISBN , 228 x 165 mm. hft. kr. 519,00 / 415,20 The Consumer in Society addresses several important subthemes of consumption, such as liberalization in the 1980s, questions of sustainability and sustainable consumption, the integration of immigrants through (food) consumption, and aspects of consumer poverty. The book also gives an account of the recent history of consumer studies together with discussions of the differences between consumer studies in its current form and approaches such as behavioural economics and the theory of planned behaviour. Eivind Stø s professional career in consumer studies is described, including his recent contribution to the theory and practice of participatory democracy. Finally, he was deceived into contributing to his own Festschrift, believing that he was collaborating on a journal article. Fredwall, Terje Emil / Murer og moral : en bok om straff, verdier og fengselsbetjenter 34 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 466 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 582,00 / 465,00 Dette er en bok om fengsel. Om hvorfor vi straffer, om virkningene av fengselsstraffen, og om kriminalomsorgens utfordrende samfunnsoppdrag. Men mest av alt er det en tekst om menneskene som arbeider der. I nærmere to år intervjuet Terje Emil Fredwall fengselsbetjenter i norske høysikkerhetsfengsler. De snakket om gode arbeidsøyeblikk og kjipe avdelingsdager, tidspress og sikkerhet, skjønn og regler, humor, grensesetting og menneskelig forandring. Han intervjuet også Kriminalomsorgens aspirantnemnd om hva de ser etter i utvelgelsen av hvem som skal få jobbe som fengselsbetjent. Og han har analysert dokumenter som er styrende for fengslenes arbeid. Resultatet er blitt en bok om motstridende verdier, forskjellige idealer for betjentrollen, og det komplekse samspillet mellom vokteren og de som er fengslet. Boka Murer og moral er skrevet for studenter, fagfolk og andre som er opptatt av straff, profesjonsetikk og fengselets rolle i samfunnet.

4 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 4 AF 17 Rui, Jon Petter / Straffeprosessen. Bd.1 34 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 240 x 170 mm. ib. kr. 664,00 / 531,20 Ingen forlagstekst. Befring, Edvard / Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap 37 Cappelen Damm Akademisk 2015, ISBN , 176 s. 240 x 169 mm. hft. kr. 314,00 / 251,20 Denne boka er i første rekke utarbeidet for pedagoger og spesialpedagoger, men vil være velegnet også i helse-, sosial- og samfunnsfag. Bokas fremste formål er å være til hjelp for studenter som skal arbeide med en bachelor- eller masteroppgave. Derfor klargjøres metodespørsmål fra start til mål. Dette er en «alt i én bok», med kvalitative, kvantitative og historiske metoder, samt forskningsetikk, trekk fra vitenskapshistorien og pedagogisk statistikk. Det er lagt størst vekt på empiriske metoder, med klargjøring av innsamling og analyse av forskningsdata. Fossland, Trine / Digitale læringsformer i høyere utdanning 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 256 s. 226 x 154 mm. hft. kr. 422,00 / 337,60 10 år etter Kvalitetsreformen er det fortsatt et gap mellom lærernes digitale kompetanse og studentenes ønsker om mer bruk av digitale verktøy og medier i undervisningen. Boka gir eksempler på hvordan undervisere i høyere utdanning kan bruke digitale læringsformer i sin praksis. Forfatteren har intervjuet digitale innovatører i høyere utdanning, dvs. lærere fra ulike fagmiljø som har lang erfaring med bruk av digitale arbeidsformer. Det er deres fortellinger om hvordan de faktisk tar i bruk digitale verktøy og medier i sin tilnærming til undervisning og læring som boka handler om. Historiene fokuserer på tema som undervisningsplanlegging, studentaktiv undervisning, nettdiskusjoner, bruk av sosiale medier, deling og opptak. Veiledning og vurdering i digitale kontekster er også tematisert, før forfatteren presenterer et fremtidsperspektiv på digitale læringsformer i høyere utdanning. Boka redegjør for nasjonale forventninger om bruk av digital teknologi i høyere utdanning og viser til bruk av digital teknologi i ulike modeller for høyere utdanning. Trine Fossland er førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet - hvor hennes stilling er øremerket universitetspedagogikk og arbeid med kvalitet i høyere utdanning. Jensen, Roald / Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering 37 Gyldendal Norsk Forlag 2015, ISBN , 96 s. 186 x 146 mm. hft. kr. 251,00 / 200,80 Hvorfor er det viktig å snakke om læring? Hvordan kan dialog fremme læring? Og hvordan kan læringsdialogen inngå i en helhetlig vurderingspraksis? Forfatterne tar for seg dialogen som læringsfremmende faktor og viser hvordan læringsdialog i det daglige kan settes i sammenheng med prinsippene for læringsfremmende vurdering, elevsamtalen og kontakten med foresatte i et langsiktig perspektiv. Skolens personale opplever en stor dokumentasjonsbyrde, og da kan det være utfordrende å organisere de ulike elementene til en læringsfremmende helhet, slik at praksisen ikke bare utvikles til ritualiserte handlinger. I denne boken gir forfatterne deg eksempler på hvordan du kan gjøre dette.

5 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 5 AF 17 Johnsen, Janne Aasebø / Nettvett 37 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 79 s. 190 x 149 mm. hft. kr. 180,00 / 144,00 Alle barn har krav på å få bruke nettet på en trygg, ansvarlig og positiv måte. Disse nettreglene oppsummerer de barn og unge har behov for å vite for å beskytte seg og vennene sine på nett.denne boka inneholder åtte små historier, én for hver nettvettregel som Redd Barna har laget. Reglene og historiene er et godt utgangspunkt for å prate med barn om dette temaet. De skal få oss til å tenke over hvordan vi oppfører oss når vi bruker Internett og mobil derfor er historiene åpne, slik at barn og unge, sammen med voksne, kan diskutere og reflektere seg fram til en løsning. Historiene dekker digital mobbing, risikoen ved å dele bilder og opplysninger på åpne nettsteder, passordbeskyttelse, nettbekjentskaper - og hva gjør du hvis du blir utsatt for noe ubehagelig. Boka er skrevet for elever, lærere, foreldre, helsesøstre og alle som arbeider med barn i alderen år. Lærer og forfatter Janne Aasebø Johnsen har skrevet boka i samarbeid med Redd Barna. Wølner, Tor Arne / Interaktive tavler. Endret undervisningspraksis : dialogpedagogikk 37 på ungdomstrinn og i videregående opplæring Fagbokforlaget 2015, ISBN , 230 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 470,00 / 376,00 Tittelen på denne boken forteller at det er en bok om interaktive tavler, didaktikk, læringsledelse og dialogbasert undervisning..i tillegg tar den for seg et stort utvalg aktuelle digitale ressurser og hjelpemidler som egner seg for kommunikasjon mot interaktiv tavle. Pedagogikken som boken presenterer, er anvendbar på flere nivåer i skolen, og undervisningseksemplene er hovedsakelig for undervisning på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring. På den måten er boken spesielt rettet mot lærerstudenter på GLU 5-10, PPU og bachelor- og masterstudier. Undervisningseksemplene er også enkle å konvertere og tilpasse barnetrinnet og GLU 1-7. I tillegg er dette en bok for lærere i grunnskolen og videregående skole som ønsker å videreutvikle egen praksis i klasseromsundervisningen. Bokens hovedidé er konsentrert rundt dialogbasert undervisning som pedagogisk basis for god læringsledelse, sammen med en god utnyttelse av de nevnte digitale ressursene. De aller fleste av undervisningseksemplene er basert på forskning gjennom sju år med interaktive tavler. Det meste er prøvd ut i samarbeid med lærere gjennom lokale så vel som nasjonale prosjekter..dermed er innholdet nytt og unikt materiale i sammenhengen dialogpedagogikk, interaktive tavler og digitale berøringsskjermer. Tor Arne Wølner er dosent i IKT i læring og pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har de siste årene særlig arbeidet med dialogpedagogikk og interaktive tavler, og har vært prosjektleder for Nordic SMART Board project og EU-interregprosjektet GNU (Grenseoverskridende Nordisk Undervisning). Han har gitt ut en rekke bøker og artikler. Tveter Thoresen, Ingeborg / Barnehagelæreren : profesjon, politikk og forskning Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 192 s. 240 x 172 mm. hft. kr. 384,00 / 307,20 Barnehagelæreren : profesjon, politikk og forskning tar opp sentrale problemstillinger knyttet til profesjonens egenart. Boka gir kunnskap om barnehagens fundament og trekker linjer både framover og bakover. Den ruster leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemmaer i barnehagen, og til å treffe faglig funderte valg. Boka gir kunnskap om grunnlagsdokumentene og om internasjonal innflytelse over utdanningspolitikken. Den presenterer et riss av barnehagens sammensatte pedagogiske tradisjon, utviklet og ivaretatt av pionérer på barnehagefeltet og i utdanningen. Boka begrunner også barnehagelærerens omsorgsansvar i velferdsstaten. Boka gir et solid bidrag til debatten om yrket som profesjon, ikke minst i dialog med profesjonsforskning. Professor i praktisk kunnskap Anders Lindseth er gjesteforfatter med kapitlet Dannelsens plass i profesjonsutdanninger. Den nordiske sosialpedagogiske modellen, som Norge roses for, er under press i Norge som i Danmark. Boka går inn i debatten om den politisk-pedagogiske utviklingen av barnehagen, og ruster barnehagelærere til å delta. Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskning henvender seg til ledelsen og personalet i barnehagene, forskere innenfor både pedagogikk og utdanningsledelse, barnehagelærerutdannere samt studenter på både bachelor- og masternivå samt videreutdanning i barnehagelærerutdanningen. Boka kan også leses som et kampskrift for profesjonens egenart, skrevet i solidaritet med sektoren i en tid der profesjonen befinner seg i et politisk og pedagogisk spenningsfelt.

6 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 6 AF 17 Werkmäster, Johan / Lärkorna i L Aquíla : Abruzzo, Italiens hjärta Carlsson Bokförlag 2015, ISBN , 304 s. 216 x 145 mm. ib. kr. 330,00 / 264,00 I sin nya reseskildring Lärkorna i L Aquila utgår Johan Werkmäster från den italienska regionen Abruzzo men hamnar ibland till sist i någon annan del av världen. Abruzzo ligger i mellersta Italien i höjd med Rom men med ansiktet vänt mot Adriatiska havet. Bortom gnistrande sandstränder slingrar sig vägarna över pastoralt böljande kullar, klädda med olivträd och vin, mot ett alltmer dramatiskt landskap med skarpt skurna dalgångar, trolska högplatåer och spetsiga, evigt snöklädda berg. Då befinner man sig i Apenninernas högsta och vildaste trakter. Här finns ont om människor men relativt gott om björn och varg. Werkmäster berättar på ett personligt och kunskapsrikt sätt om möten med människor, historia, natur, kultur, religion, mat, vin och mycket annat. Ofta vandrar han i författares och konstnärers fotspår. I ett kapitel möter han i en bergsby en pensionerad borgmästare som i sin ungdom arbetade som servitör åt Hitler i Örnnästet. Han skriver om när påven Johannes Paulus II ibland smet från Vatikanen för att inkognito susa nedför Abruzzos skidbackar och när den Heliga Birgitta eventuellt snodde en relik i en kyrka i kuststaden Ortona. Johan Werkmäster (född 1955) debuterade 1983 med novellsamlingen Den kvarglömda överrocken och har sedan dess gett ut drygt tjugo böcker i olika genrer. Han är också verksam som kulturskribent. Hansen, Steen G. / Flora of the Seychelles : A Field Guide to Selected Plants 57.3 Flora of the Seychelles 2015, ISBN , 738 s. 205 x 135 mm. ib. kr. 830,00 / 664,00 Flora of the Seychelles focuses on the higher, flowering plants (omitting grasses, sedges, seagrasses, ferns, mosses and clubmosses), and gives amongst others updated information about the flowering season, the preferred habitat, the local distribution, the estimated population size, the frequency of occurrence (very common, less common, common, not common, rare, very rare etc.), the status (endemic, indigenous or introduced, and if indigenous, then native to which other country(ies), and if introduced then the presumed origin of the plant), the status on the IUCN list of threatened plants (and if displayed here, to which degree they are threatened). To that is added ethnobotanical or ethnographic botanical information, e.g. the use of the plant (locally and/or internationally) including possible medicinal use, whether the plant is toxic to some degree, and the presumed origin or meaning behind the scientific, the common English and the local Creole names. Regarding the local Creole names, Flora of the Seychelles presents names that have been accepted and reviewed by the Creole Institute for all of the presented plants, including 40 which previously had no local names. Most striking might however be the many high quality photos taken on location accompanying the descriptions. Flora of the Seychelles is divided into colour sections to allow quick and reliable identification of the different plants especially when being used as a field guide. To this end, the book has been printed using a special print-polish which to some extent rejects drizzling rain. Finally, the book includes an extended glossary and extended indexes for the English, Creole and scientific plant names. Holmqvist, Stig / Barheidas barn : antropologisk berättelse genom 45 år Carlsson 2015, ISBN , 247 s. 217 x 146 mm. ib. kr. 364,00 / 291,20 Ni är Barheidas barn Många av hans barn är borta nu, säger Gharibo eftertänksamt efter en lång tystnad. Hon ser på mig. Många är borta Barheidas barn, det var så de flesta barabaiger i trakten kallade oss under tiden vi bodde här. Det var Barheida som ansvarade för att vi uppförde oss som goda grannar, som förklarade och intruerade oss hur en god barabaig bör uppföra sig. Det var hans ord och råd vi alltid lyssnade till. Nu är det 45 år senare. Barheida är borta. Det lilla folket barabaigers livsvillkor är totalt annorlunda. Stig Holmqvist, författare och filmare, har tillsammans med hustrun Aud Talle, professor i socialantropologi men liksom Barheida borta, fullständigt unikt i en rad böcker följt barabaigernas liv i Tanzania. I denna nya bok, där Holmqvist fångar dagens situation, blandar han då och nu, personligt och allmänt, mikro- och makronivå. Här finns smärta och glädje, kvinnomakt och manlig tradition, politik och utveckling. Barheidas barn utgör ett unikum i det långa perspektiv den har, i närvaron, som gör den till en klassisk bok i sin genre.

7 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 7 AF 17 Semundseth, Rune / Medarbeiderkoden Fagbokforlaget 2015, ISBN , 310 s. 240 x 172 mm. hft. kr. 508,00 / 406,40 Medarbeiderkoden er en metode for å implementere medarbeiderskap. Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer: Plattformen - kjenne deg selv og virksomheten du jobber i. Vekstsonen - videreutvikle deg. Den gode dialogen - gå inn i den gode samtalen. Det første nivået, plattformen, handler om at du må kjenne og forstå deg selv, din egen virksomhet og vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Det spiller ingen rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som betyr noe er at du er ordnet, at du er i vater, og at plattformen din er så robust at du liker deg selv og liker din virksomhet og at du er rustet for videre utvikling og vekst. Neste steg er å videreutvikle deg i en vekstsone. Dette handler om å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Motivasjonen for dette kan være drevet av behag, men det kan også være drevet av et element av nødvendighet. Dette betyr at du må takle og like videreutvikling og vite hvorfor du skal ta neste steg. For å lykkes i denne utviklingsreisen trenger alle en god dialog med minst en god samtalepartner. Dette kan være lederen din, men også gjerne en makker på samme nivå. Det viktige er at du tar ansvar for å sette av tid til refleksjon både i arbeids- og privatlivet ditt og setter den gode samtalen i system. Gråwe, Rolf W. / Mestring av alvorlige psykiske lidelser : et gruppebasert lærings- og mestringsprogram. Manual Fagbokforlaget 2015, ISBN , 151 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 406,00 / 324,80 For personer med alvorlige psykiske lidelser blir rehabilitering ofte forhindret av psykososial funksjonssvikt. Rusmiddelbruk vil ytterligere bidra til å hemme mestring av utdanning, yrkesliv, vennskap og partnerskap. Behovet for trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv, er solid begrunnet i forskning. Dette er en lærings- og mestringsbasert behandlingsmanual rettet mot personer med psykosesykdom, sinne-/aggresjonsproblemer og rusproblemer. Den tar også opp temaer som fritid og venner, bedring av selvfølelse og trening i positiv selvhevdelse. Her kombineres sosial ferdighetstrening, kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. Programmet er laget slik at man kan benytte det i sin helhet eller bruke utvalgte deler av det. Det foreligger kursmanual for gruppelederne (denne boken) og arbeidshefte for gruppedeltakerne. Romsland, Inga Grace / Sykepleie og rehabilitering 61.7 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 240 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 384,00 / 307,20 En viktig fagbok innenfor rehabilitering. Sykepleie og rehabilitering er en fagbok som gir deg en bred innføring i hva som kjennetegner rehabiliteringssykepleie og i hvilke sammenhenger denne sykepleien utøves. Innholdet i boken beveger seg både på samfunns-, institusjons- og individnivå og beskriver sykepleiefunksjoner både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Boken tar opp mange sentrale områder som sykepleiere bør ha kompetanse i når det gjelder rehabilitering, som for eksempel verdighet, mestring, eksistensielle utfordringer, brukermedvirkning, empowerment, mening og håp. Den omhandler aktuelle lover, forskrifter, politiske rammer og andre sentrale områder som setter rammene forarbeidet innen rehabiliteringsfeltet. Videre har boken et tydelig fokus på tverrfaglig samarbeid. Boken fremmer rehabiliteringskunnskap som en del av grunnleggende sykepleie. Den er også velegnet for sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med rehabilitering i kommune- eller spesialisthelsetjenesten.

8 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 8 AF 17 Möller, Lotte / Smultron 63.5 Bokförlaget Arena 2015, ISBN , 200 s. 240 x 240 mm. ib. kr. 346,00 / 276,80 Säg smultron och du får ett leende till svar. Men hur mycket vet vi om smultron mer än att de är doftande röda och smakar sommarlov, fågelsång och solsken? Mångfaldigt prisbelönta Lotte Möller har färdats längs smultronets revor i tid och rum och gjort en mängd märkliga upptäckter. Till exempel att bäret som i dag står för barndom och oskuld en gång i tiden symboliserade falskhet och förräderi. Och att det inte var tillrådligt att äta eftersom paddor kunde ha förgiftat det. Fast Linné åt ändå smultron, upp till två och en halv liter om dagen, utan att må illa. Tvärtom blev han tack vare dem av med sin svåra gikt. Smultron har också haft en erotisk innebörd. Plocka smultron under snön var en populär pantlek på 1800-talet som gick ut på att den som förlorat fick låta sig kyssas under ett utspänt lakan. Allt man kan vilja veta om smultron i trädgården, i formgivningen, i botaniken, i sylt, desserter och brännvin, i Amerika, i dikten, i måleriet och i Shakespeares Othello avhandlas i denna spännande och vackert illustrerade bok som också bjuder på författarens godaste smultrondesserter. Lotte Möller är kulturjournalist och författare, känd för en stor trädgårdsintresserad läsekrets med nyskapande böcker som Trädgårdens natur, Maryhill en trädgård i Lund, Tre mästare tre trädgårdar samt inte minst Citron, den Augustnominerade boken om citronens historia och betydelse för europeisk kultur. Möller, Lotte / Citron Bokförlaget Arena 2015, ISBN , 192 s. 240 x 240 mm. ib. kr. 346,00 / 276,80 Från en dyrbarhet på kungligheters bord är citronen idag en självklarhet i våra kök. Även inom medicin och konst har den lämnat tydliga spår. I Citron beskriver Lotte Möller citronens historia och betydelse för den europeiska kulturen. När Citron först gavs ut sålde den i exemplar och nominerades till Augustpriset. Nu är den åter, med samma tidlösa budskap: Allt blir bättre med lite citron! Iversen, Nina M. (red.) / Norske matvarer : verdier, muligheter og utfordringer 64.1 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 282 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 495,00 / 396,00 Kan vi stole på kvaliteten på maten vi kjøper? Hvor viktig er det at maten er produsert eller dyrket i Norge? I alle kulturer spiller maten en sentral rolle. Det å skaffe, tilberede og spise mat inngår i grunnleggende fellesskapshandlinger og er forbundet med lange tradisjoner. Men i vår tid blir matproduksjonen i stadig større grad teknologisert og globalisert. I denne boken drøfter forskere i biologi, økonomi og etikk flere sentrale spørsmål knyttet til denne utviklingen, bl.a.: Hvor viktig er det for forbrukerne at ingrediensene er sunne, næringsrike eller uten rester av sprøytemidler? Lar vi «grønne verdier» styre våre produktvalg hvis varene koster mer? I hvilken grad er det mulig å erstatte importerte matvarer med norske? Er det moralsk forsvarlig å beskytte norsk matproduksjon gjennom tollbarrierer og subsidier hvis det begrenser fattige lands muligheter til å konkurrere? Hvorfor er genmodifisering så omstridt? Kan det løse problemene med matmangel? Gjennom de faglige bidragene og eksempler fra de deltakende bedriftenes arbeid med noen av disse temaene, gir boken et aktuelt innblikk i sentrale utfordringer for norsk matproduksjon. Zacke, Susanna / Betong i hem och trädgård 64.5 Bokförlaget Semic 2015, ISBN , 108 s. 267 x 200 mm. ib. kr. 270,00 / 216,00 Betong är hetare än någonsin! Det häftiga materialet känns helt rätt i den industriella inredningstrenden men funkar även fint till mer romantiska miljöer. I Sania Hedengrens och Susanna Zackes nya bok ligger fokus på bruksföremål och tingen du gjuter ska fylla en funktion i hemmet eller i trädgården. Här finns något för alla! Vackra marockanska golvplattor, pallar, bordsskivor, bokstöd, coolaste skrivbordslampan, tvålfat och gulliga äggkoppar. Massor av roliga projekt i olika svårighetsgrad. Du får handfasta tips och tydliga steg för steg-beskrivningar för att lätt komma igång med gjutningen. Enkla projekt blandas med mer avancerade idéer allt från att gjuta vaser i plastpåsar till att göra egna latexformar och snickra möbelformar. Succéförfattarna Sania och Susanna bjuder även på sina bästa tips för att gjuta mönster i betongen och visar hur du målar eller trycker ord, siffror och bokstäver på den råa ytan. Boken är sprängfylld med inspiration, kreativa idéer och skaparlust!

9 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 9 AF 17 Löfgren, Bo / Alkoholboken Carlsson 2015, ISBN , 140 s. 146 x 217 mm. ib. kr. 310,00 / 248,00 Detta är en lättbegriplig, faktafylld och mänsklig bok, som vill avliva myter och skapa samtal om hur förändring är möjlig för den som dricker för mycket. Boken vänder sig också till anhöriga, vänner, andra berörda och förstås fackfolk. Läkaren och psykoanalytikern Bo Löfgren arbetade i nästan 50 år med alkoholfrågan. Han uppskattade att han tog del av livshistorier och ansåg att det inte finns någon standardlösning för alkoholproblem. Däremot finns mycken kunskap att hämta som kan underlätta och hjälpa. Bo Löfgren var en auktoritet som sakkunnig och utbildare, han skrev böcker som trycktes i flera upplagor och hade uppskattade frågespalter i media. Som jazzmusiker, hans andra yrke, menade han att en nykter vy från pianopallen gav honom ovärderliga insikter i ämnet. Alkoholboken, som ges ut postumt, skrevs under de sista åren i hans liv. Med hans egna ord: Ambitionen med skrivandet var att få ihop en stillsam sammanfattning av forskning och erfarenheter. Boken innehåller svar på sådant som patienterna frågat om under alla år, och en del sådant som de inte frågat om, men som jag tror det varit bra för dem att få reda på. Caldenby, Claes / Göteborgs rådhus = Gothenburg court house 71 Arkitektur Förlag 2015, ISBN , 168 s. 252 x 307 mm. ib. kr. 378,00 / 302,40 Fyra århundraden av förändringar och tillägg Göteborgs rådhus är ombyggt och tillbyggt många gånger sedan 1600-talet. Två kortlivade rådhus vid Stora Torget föregick Tessin d ä:s byggnad från Den byggdes sedan på under 1800-talet. Asplunds berömda tillbyggnad från 1936 gjorde Rådhuset till en renodlad domstol. Denna märkesbyggnad har med den senaste ombyggnaden 2014 fullbordat en cirkel: det är åter säte för stadens styre. Det här är berättelsen om arkitekturen som den byggda bilden av oss själva genom fyra århundraden och som ett möte mellan gammalt och nytt i ömsesidig respekt. Här återfinns texter om rådhusets historia och arkitektur av Claes Caldenby och om ställningstaganden i restaureringen av Caroline Losman, GAJD arkitekter. Det är en exklusiv bok med folieprägling på omslaget. Cirka 90 nytagna fotografier i stort format av Krister Engström samt ritningar och målningar från husets äldre historia. Texter på både engelska och svenska. Tunström, Moa / Socioekologisk stadsutveckling : begrepp och lokal praktik 71.9 Arkitektur Förlag 2015, ISBN , 104 s. 152 x 126 mm. hft. kr. 355,00 / 284,00 Den här boken handlar om hur miljömässiga och sociala åtgärder i stadsutveckling hänger ihop och påverkar varandra. Boken är tänkt att ge praktisk inspiration och bidra till fortsatta diskussioner kring vad en socioekologisk stadsutveckling kan vara. I den beskrivs ett antal exempel hämtade från Järva i Stockholm, Ålidhem i Umeå och Rosengård i Malmö och de handlar om cykling, konsumtion, lärande om miljöfrågor, deltagande, offentliga rum, odling och lokal ekonomi. Avslutningsvis diskuteras hur en socioekologisk praktik kan utvecklas i framtiden, till exempel genom att starkare ta utgångspunkt i begrepp som rumslig rättvisa eller miljörättvisa. Sidén, Karin (red.) / Nolde : färgstormar 72 Carlsson 2015, ISBN , 175 s. 288 x 252 mm. ib. kr. 495,00 / 396,00 Den tyske konstnären Emil Nolde ( ) var»expressionismens store färgmagiker«. Hans målningar är som färgstormar, hans akvareller glöder av intensitet. Nolde var bondsonen som inte fick måla, men barndomens egenartade landskap i de dansk-tyska gränstrakterna präglade hans skapande, men också det tidiga 1900-talets dekadenta nattliv i Berlin; sökandet efter det ursprungliga som fick honom att resa ända till Nya Guinea, lockelserna till myterna, till naturmystik och den bibliska världen. I augusti 1941 förbjöds Nolde att måla av Nazi-Tysklands makthavare, detta trots hans eget politiska medlöperi. Dessförinnan var han rikligt representerad på nazisternas avskräckande utställning Entartete Kunst 1937, en paradox för Nolde, som förstärktes av att snart över tusen verk av konstnären i offentlig ägo beslagtogs. Åren som följde ägnade sig Nolde i isolering åt akvarell, som blev till en stor samling»omålade bilder«, främst med blom- och trädgårdsmotiv men även med landskap, havsmotiv och porträtt.

10 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 10 AF 17 Stene, Øystein / Skuespillerkunsten 77 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 350 s. 210 x 146 mm. ib. kr. 410,00 / 328,00 Hvordan skapes roller og karakterer i tv-drama, på film eller teater? Hva trenger en skuespiller å vite for å kunne stå der framme? Og er dette det samme i dag som det alltid har vært?denne boken er den første samlede introduksjon til skuespillerkunsten noensinne. Her møter vi sjamaner fra steinalderen, talere fra antikken, gjøglere fra renessansen, filmstjerner fra mellomkrigstiden, performancekunstnere fra åttitallet og realitydeltakere fra vår egen tid. Alt i et forsøk på å finne ut hva slags fag dette er og hvilken kunstform skuespill utgjør. Forfatteren guider oss gjennom skuespillerkunstens historie og metoder, tradisjoner og innovatører. Han definerer de viktigste former, skoler og disipliner innenfor faget, og viser skuespillerkunstens berøring med andre fagfelt, som retorikk, psykologi og antropologi. Engelstad, Audun / Film og fortelling : en innføring 77.6 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 256 s. 234 x 160 mm. hft. kr. 495,00 / 396,00 Vår forståelse og erfaring av verden er formet av fortellinger. Siden film er regnet som vår tids viktigste kulturuttrykk, får filmfortellinger en særegen posisjon i hvordan vi opplever verden rundt oss. Dette gjelder enten filmen gir et realistisk utsnitt av virkeligheten eller pirrer våre drømmer og fantasier. Derfor er det viktig å kunne analysere filmfortellinger. Film og fortelling er en bok om filmanalyse. Enhver fortelling består av et sett virkemidler. Filmnarratologi handler om hvordan det fortelles på film, hvilke virkemidler som anvendes, og hvordan fortellegrepene fungerer. Denne boken presenterer de sentrale begrepene innen narratologi, og gjennom en rekke eksempler fra norske og internasjonale filmer demonstreres innholdet i begrepene og hvilken betydning de har for filmfortellingen. Audun Engelstad (f. 1969) er førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Han disputerte ved Universitetet i Oslo i 2006 med en avhandling om norsk film noir. Han har tidligere hatt et lengre studieopphold ved University of California, Berkeley. Amundsen, Birger / Uten nåde : isbjørn og mennesker på Svalbard 79.8 Vigmostad & Bjørke 2015, ISBN , 377 s. 255 x 240 mm. ib. kr. 635,00 / 508,00 Det er umulig å vite hvordan en isbjørn vil reagere i møte med mennesker. På ekspedisjoner og forskningsopphold gjennom førti år har Birger Amundsen møtt isbjørn under alle tenkelige forhold. De aller fleste møtene har vært fornøyelige. Men det har også hendt at isbjørn har slått seg inn gjennom hyttevinduer, kommet travende uten å ense knallskudd, kasteknall eller rifleskudd i bakken. En morgen våknet Amundsen opp med en isbjørnbinne halvveis inne i teltet. Dette er en bok om menneskets jakt på isbjørn, med alle tenkelige midler. Gjennom å skildre de fem ulykkene der mennesker er drept av isbjørn på Svalbard de siste tiårene, gir Birger Amundsen et levende og intenst innblikk i forholdet mellom bjørn og mennesker. Det er også en historie om ensomme jegere, brutale avlivningsmetoder og jakt på profitt. Kåreland, Lena / Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser 81 Studentlitteratur 2015, ISBN , 248 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 437,00 / 349,60 Skönlitteratur för barn och unga ger kunskap om barnlitteraturens framväxt och exempel på hur barnlitterära texter kan indelas, analyseras och diskuteras utifrån olika litteraturvetenskapliga teorier och metoder. I en tid av kulturell och medieteknologisk förändring då betydelsen av humaniora inte sällan ifrågasätts är det av stor vikt att ge blivande och verksamma lärare redskap att arbeta med litteratur. Boken ger en överblick också över nya genrer inom barnlitteraturen som utvecklats under senare år, till exempel grafisk roman, teen chick lit och fanfiction. Författaren behandlar såväl bilderböcker som ungdomsböcker liksom så kallad cross over, litteratur för både ungdomar och vuxna. Skönlitteratur för barn och unga vänder sig främst till studenter i litteraturvetenskap på universitet och högskolor.

11 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 11 AF 17 Lee, Mara / När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid 81 Daidalos 2015, ISBN , 288 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 318,00 / 254,40 Hur kan skrivande utgöra motstånd, utan att göra avkall på den konstnärliga gestaltningen? Kan Andras skrivande utgöra ett särskilt sätt att ta ansvar och hur skulle en teori om Andras skrivande i så fall kunna se ut? Dessa är några av grundfrågorna i Mara Lees studie. Svaren på frågorna bildar en tänkande och rörlig text som gör teori - poetiskt - genom att utgå från den skrivande erfarenhetens empiri och den kroppsliga, sinnliga erfarenhetens betydelse för kunskapande. Detta kräver en undersökande skrivart, i traditionen efter Hélène Cixous écriture féminine - men uppgraderad för det tredje millenniet. Vidareutvecklingen av traditionen sker särskilt i två dimensioner, som också rör sig genom varandra. Inte minst viktigt är att Mara Lee för in ett postkolonialt tänkande i skrivandets erfarenhetssfär. Här blir Trinh T Minh-ha och Gloria Anzaldúa centrala röster, med sina respektive försök att både formulera en feministisk ståndpunkt och en postkolonial kritik som är förankrad i en litterär och språklig undersökning. Både Trinh och Gayatri Chakravorty Spivak inspirerar också till en ständigt pågående dekonstruktion av det vedertagna, som innebär att författaren också hela tiden måste rannsaka sina egna blinda fläckar, intressen och begär. Mara Lee påminner om att text/stil och kropp aldrig kan hållas isär. Kroppsliga erfarenheter skapar mening. En annan viktig vidareutveckling rör temporalitetens roll i skrivandet och mer specifikt i Andras skrivande. Genom boken finns en rörelse av prövande och omprövande, fram och åter i tiden. Vedertagna teoretiska begrepp sätts i rörelse och förskjuts - som mimikry och det kusliga - och nya (tidsrelaterade) begrepp prövas i form av förkroppsligade figurationer. Temporaliseringen av skrivandet visar sig kunna synliggöra alternativa former för motstånd och/eller ansvar. Mara Lees introducerar i denna studie en rad figurationer och verktyg som visar på andra kroppars sårbarhet, men också hur motspråk och motstrategier kan utvecklas, synliggöras och verka i litteraturen. Hela tiden tänker denna text i den stil som lämpar sig bäst för uppgiften. Det är poesi. Det är konstnärlig forskning. Det är essä. Det är en poetik. Det är en teoretisk studie, men också en berättelse om att skriva som en annan. Melberg, Arne / Litteratur i tid : åtta kapitel ur tidens litteraturhistoria 81 Daidalos 2015, ISBN , 216 s. 210 x 135 mm. hft. kr. 345,00 / 276,00 Litteratur i tid. Åtta kapitel om tidens litteraturhistoria utforskar Arne Melberg litteraturens förhållande till detta komplexa fenomen och till dess återverkningar i våra föreställningar och fantasier. Minnet spelar naturligt nog en stor roll i sammanhanget, minnet som det framträder såväl i texter som på platser, till exempel i Peter Eisenmans omdiskuterade minnesmonument i Berlin för Förintelsens offer eller i olika minnesböcker från hertigen av Saint-Simon till Karl Ove Knausgård. Melberg går dessutom i dialog med centrala tidsfilosofer som Augustinus, Kierkegaard och Heidegger. Men själva ryggraden i Litteratur i tid utgörs av en serie uppslagsrika diskussioner av tidsmedvetna, för att inte säga tidsbesatta författare från Marcel Proust till Virginia Woolf, Elias Canetti, Vladimir Nabokov, W G Sebald, Göran Sonnevi. Hos dessa, och många fler, tar tiden gestalt. Skjeldal, Eskil / Mysteriet i trua : Jon Fosse i samtale med Eskil Skjeldal Samlaget 2015, ISBN , 161 s. 212 x 140 mm. ib. kr. 430,00 / 344,00 I 2013 konverterte Jon Fosse til katolisismen. Fosse melde seg i protest ut av Den norske statskyrkja som 16-åring, men fann seinare attende til ei religiøs livsforståing gjennom skrivinga. Han har vore oppteken av gnostisme, kristen mystikk og har kjent seg nær kvekarrørsla, men er no altså katolikk. Kva har skjedd? Teologen og katolikken Eskil Skjeldal samtalar med Fosse om vegen fram til konverteringa. Dei snakkar om tru og Gud, om åndelege og mystiske opplevingar, om skriving, alkoholisme og sjukdom, om kvardagen som katolikk og om kva Fosse tenkjer om standpunkta til den katolske kyrkja. Her kjem du tett på både Fosse og trua.

12 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 12 AF 17 Svenne, Hans / Johan Falkberget i Norge : en bibliografi Novus 2015, ISBN , 475 s. 245 x 180 mm. ib. kr. 948,00 / 758,40 Denne antologien tar opp maurens kulturhistorie. Den baserer seg på bidrag fra et seminar om mennesker og maur på Ås 31. mai Bakgrunnen for idéen om å utforske menneskers forhold til maur er et samarbeid vi startet i 2010, da vi sammen arbeidet med en utgivelse om maur i Norge. Den utgivelsen omfattet en liste med forslag til navngivning. I dette arbeidet fikk vi se en flik av et felt som gjenspeilet seg i både det språklige, litterære, folkloristiske og filosofiske: menneskets forståelse av maur og menneskets bruk av maur i språk, i litteratur, i folkemedisin, som værtegn, som samfunnssymbol osv. Fosse, Jon / Levande stein 85 Samlaget 2015, ISBN , 89 s. 212 x 140 mm. ib. kr. 279,00 / 223,20 Det siste tiåret har Jon Fosse skrive nokre få kortare prosatekstar, prenta ulike stader. I Levande stein blir desse tekstane samla i ei bok, saman med hymna «Heilt utan ord». Den nyaste teksten, «Drøymt i stein», blei elles nyleg publisert i vårutgåva av det verdskjende engelskspråklege litterære magasinet Granta. «Språket, som dikting, skal seia det språket ikkje kan seia, men som trua øygnar eller veit. Også difor var og er språket, vårt språk, det språk vi kan i hjarta, staden der vi kan nå både vit og tru», skriv Jon Fosse i opningsteksten «Aasen, Welhaven, Hauge». Nesbø, Jo / Blod på snø 85 Aschehoug 2015, ISBN , 172 s. 212 x 136 mm. ib. kr. 339,00 / 271,20 Etter ti Harry Hole-bøker, Hodejegerne og Sønnen har Jo Nesbø skapt enda et nytt romanunivers. Hovedpersonen i Jo Nesbøs nye thriller er Olav Johansen, en ordblind leiemorder som har det med å forelske seg. Vi er i Oslo, desember 1975, den kaldeste vinteren i manns minne. Samtidig som Olav sliter med å få ferdig et langt kjærlighetsbrev, jobber han som leiemorder for Daniel Hoffmann, som kontrollerer hovedstadens heroinmarked. Hoffmanns bande blir utfordret av Fiskeren, en narkoselger som bruker butikken sin på Youngstorget som dekkoperasjon. Hoffmann kjenner seg truet fra alle kanter og lover Olav femdobbelt honorar og evig juleferie for et siste oppdrag: Han skal ekspedere kona, den vakre og forføreriske Corina. Skaranger, Maria Navarro / Alle utlendinger har lukka gardiner : roman 85 Oktober 2015, ISBN , 104 s. 212 x 151 mm. ib. kr. 384,00 / 307,20 Hjemveiene, de sitter klistra på hjernen. Hver dag det var samme greia. Mamma sa han skulle hente meg, og broren min protesterte, alltid, men likevel kom til skolen min, hilsa på de voksne og tok med meg hjem. Jeg gikk bak, han først, og foran oss Røverkollen lå som fredeligste borettslaget, med blå himmel og fremdeles med julepynten blinkende som diskokule i høyeste blokka, for chipperne ennå ikke hadde erna. En gang broren min peka på vindua i tredje etasje utafor blokka til Julia og bare: se, alle utlendinger har lukka gardiner. Alle som bor på Romsås, er egentlig fra et annet sted. Mariana går på ungdomsskolen og er forelska i Mu2. Storebroren hennes sitter i fengsel, lillebroren sitter bak gardinene. Faren deres tar fram en grønn Bibel og ber når han tror ingen ser ham. Alle utlendinger har lukka gardiner er direkte, morsom og ekte. En litterær debut med stor kraft. Økland, Einar / Sykling i søvne 85 Samlaget 2015, ISBN , 98 s. 212 x 140 mm. ib. kr. 314,00 / 251,10 Den nye diktsamlinga til Einar Økland kjem or den dyrebare natta og søvnen, men slentrar også rundt i sola eller lener seg på årane og ser ned mot botnen der livet glir vidare. Når vi dykkar ned i dikta, treffer dei både kropp og tanke med rare trykk. Boka er tredelt og inneheld «Idyllar» (utan å alltid vere like idyllisk), «Erindringar» (som like gjerne kan vere frampeik) og «Formidlingar» (som balanserer sosialt mellom visdom og dårskap). Denne samlinga om livets geografiar, retningar og nedslag snakkar ikkje berre om livet, men også om korleis ein kan snakke om det - når ein sjonglerer med det alvorlege, det humoristiske, det absurde, det attkjennelege og det overraskande.

13 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 13 AF 17 Aspenström, Werner / Samlade dikter Albert Bonniers Förlag 2015, ISBN , 846 s. 210 x 129 mm. ib. kr. 388,00 / 310,40 Om någon av de så kallade 40-talisterna kan sägas ha fått folkets kärlek så är det han. Orden är Bengt Emil Johnsons och de fångar träffande den utveckling Werner Aspenström genomgick i sitt författarskap: från hårt anspänd 40-talist till vardagsnära poet med brett genomslag hos läsarna givet att det i vardagen ingår att hålla ett öga på evigheten. Om hans dikter blev mindre anspråksfulla med åren så blev de i gengäld mångtonigare. Han såg det som ett estetiskt och moraliskt credo att belysa alla sidor av den svårbegripliga och svårhanterliga verkligheten. Motsägelser är inte för inte ett nyckelord i hans dikter. Från mitten av 50-talet och framåt hade han också ambitionen att lyfta sin dikt till en lovsång, och med lovsång menade han då inte en urskiljningslös glorifiering av allsköns skräphögar utan blott att man klart skall inse och fastställa skapelsens brister men ägna uppmärksamheten åt det andra, den gåtfulla föräringen. (- - -) Jag vet att lovsången är den enda poesin värd namnet. I sina dikter formulerade han också vad Göran Greider kallat den mildaste utopi världen har känt en vägran att se människan som överordnad alla andra medvarelser, en avsky inför konsumtionssamhället och viktigast av allt: Jag anser freden vara vår största tanke. Ekbäck, Cecilia / I vargavinterns land 87 Wahlström & Widstrand 2015, ISBN , 400 s. 234 x 161 mm. ib. kr. 359,00 / 287,20 I vargavinterns land är en historisk thriller om en överlevande kvinna och ett grymt brott. Cecilia Ekbäck debuterar med en klassisk bladvändare. Året är 1717 och den kallaste vintern i mannaminne står för dörren. Maija, Paavo och deras två döttrar har flytt från Österbotten och bosatt sig i det kärva men vackra Lappland. I trakten finns en kyrka, en präst och några nybyggare. Alldeles intill dem tornar Svartåsen upp sig, ett berg vars dunkla historia kastar sin skugga över traktens invånare. Det dröjer inte länge förrän en av döttrarna hittar den illa tilltygade kroppen av en man uppe på berget. En vargattack, fastslår nybyggarna, men Maija är övertygad om att ett mord har begåtts. Samtidigt ger sig Paavo av till kusten för att söka jobb och Maija får ensam försöka överleva med sina två barn i det vinterlånga, lappländska mörkret. När hon väl börjar nysta i mordet kliver hon rakt in i traktens mörka förflutna; hemligheter och svek som nybyggarna och prästen gjort allt för att begrava. Och allteftersom snön lägger sig inser hon också vad det kostar att leva i skuggan av Svartåsen och den fruktansvärda sanningen om de människor som betalat priset. Erlandsson, Karin / Minkriket 87 Schildt & Söderströms 2015, ISBN , 301 s. 210 x 140 mm. ib. kr. 385,00 / 308,00 Evert är den första i staden som vågar satsa på minkar. Det finns pengar i det här, pojk, säger Evert till Lars-Mikael. Minkarna stinker, men redan som barn älskar Lars-Mikael dem. Småningom förstår fler i det lilla samhället att minklukten är framtidens doft. Farmerna växer och blir fler, staden utvecklas, välfärden byggs ut, världen är öppen och ny. Karin Erlandssons lysande debutroman Minkriket knyter en österbottnisk familjs historia till rörelserna i samhällskroppen. De personliga uppoffringarna är betydande, men under de goda åren är också vinsten stor. Minkfarmarna tror inte sina öron när de hör talas om rävflickornas framfart. Rykten börjar spridas, rädslan slår rot. Tiderna förändras, men det gör inte alltid människorna. Grimsrud, Beate / Evighetsbarnen 87 Albert Bonniers Förlag 2015, ISBN , 388 s. 202 x 136 mm. ib. kr. 355,00 / 284,00 I Beate Grimsruds nya roman möter vi fyra människor i yngre medelåldern: Siri, André, Louise och Tomas. De försöker förstå vad det innebär att vara vuxen och kastas mellan stark samhörighet och stark ensamhet denna vinter och vår på Södermalm i Stockholm. Beate Grimsrud fortsätter här att vidga berättandets gränser, med sin egensinniga blandning av realism och poesi, av absurd humor och filosoferande allvar.

14 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 14 AF 17 Guillou, Jan / Att inte vilja se 87 Piratförlaget 2015, ISBN , 410 s. 210 x 135 mm. pb. kr. 178,00 / 142,40 Utanför Sveriges gränser dånar den världsbrand som med tiden ska komma att kallas Andra världskriget. För Lauritz, den äldste av bröderna Lauritzen, blir det allt svårare att undvika att ta ställning. Familjens största ekonomiska tillgångar finns i Tyskland, liksom barnens morföräldrar. Men Tyskland har också ockuperat brödernas hemland Norge. Lauritz äldste son Harald är officer i SS och stationerad i Oslo. Äldsta dottern Johanne arbetar inom den norska motståndsrörelsen, hans andra son är officer i den svenska flottan och yngsta dottern förefaller vara någon sorts spion. Kriget är inte bara på väg att slita sönder Europa utan också hela familjen. Och varje gång det ser ut som en ljusning blir det bara värre. Inte ens i det idylliska Saltsjöbaden långt från slagfälten kan man längre skydda sig mot mörkret. Till slut handlar det bara om att överleva fysiskt och moraliskt. Landin, Per / Kan du inte säga något snällt istället 87 Atlantis 2015, ISBN , 175 s. 215 x 145 mm. ib. kr. 396,00 / 316,80 När Peter Magnelius kommer till sommarhuset på Bjärehalvön har han sett fram mot några veckors tennis och salta bad. Han har varit här varje sommar i hela sitt liv.nu är han drygt femtio, har lämnat jobbet på teatern. Huset är numera hans, medan den en gång så charmanta modern sitter på ett exklusivt äldreboende.under två veckor får läsaren följa Peters möte med den avspända och reglerade atmosfären i sommarparadiset, en värld som han både älskar och hatar. Samtidigt som Peter försöker hålla stilen utåt krackelerar fasaden alltmer, och skammens skuggor kryper närmare. Mitt i sommarhettan stiger minnena av den kusligt manipulativa, erotiskt gränslösa modern upp hon vars ord tidigt fick sådan makt över honom. Peter skonar henne inte, och inte heller sig själv, på vägen mot det obönhörliga slutet. Per Landins roman är ett kammarspel för soloröst, med dunkande puls och skarp rytm. Den är också ett skri från en plågad själ, en vuxen man som en gång lärde sig att sluta gråta. Per Landin, född 1956, är författare och fil. dr i tyska. På Atlantis har han tidigare givit ut Dietrich Eckhardts onda öga (2009), översättningen av Thomas Manns En opolitisk mans betraktelser (2012) och Resan till Saaleck (2013). Nilsson, Niclas / Mene tekel 87 Wahlström & Widstrand 2015, ISBN , 75 s. 202 x 136 mm. ib. kr. 250,00 / 200,00 I Niclas Nilssons nya diktsamling Mene tekel tycks undergången oundviklig och nära, liksom en gång vid den gammaltestamentlige kung Belshassars hov. I boken tematiseras det avläsande och uttydande som är en förutsättning för att det mänskliga livet alls ska bli begripligt. Thorell, Carolina / Jungfrukällorna : dikter 87 Albert Bonniers Förlag 2015, ISBN , 95 s. 235 x 159 mm. ib. kr. 313,00 / 250,40 I upptakten till Carolina Thorells nya diktsamling samtalar Orfeus och Eurydike, om dödens ofrånkomlighet och språkets förutsättningar och konsekvenser. Detta samtal kommer sedan att färga in hela samlingen, där sorgen efter en älskad person är påtaglig. I en känslig och rikt nyanserad poesi förenar Carolina Thorell den sinnliga detaljen med en andlig dimension. Kring kallkällan och dess ansamlingar och utflöden finner texten sin grundläggande bild.

15 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 15 AF 17 Wahlberg, Karin / Livet går vidare 87 Wahlström & Widstrand 2015, ISBN , 457 s. 234 x 160 mm. ib. kr. 359,00 / 287,20 I Livet går vidare, andra delen i Karin Wahlbergs romanserie, återser vi människorna kring lasarettet i 50-talets Ekstad. Doktorinnan Nancy Brandh väntar sitt tredje barn och förbereder flytten till nya huset. Det är mycket att se fram emot, inte minst frufridagen, Lennart Hylands påhitt, en dag vikt för husmödrarna, då deras äkta hälfter ska ta hand om barn och hushåll. Tyvärr verkar maken Egon mer än lovligt distraherad. Nog för att arbetet som överläkare är krävande men kvällarna blir ofta långa för Nancy med radion som enda sällskap. På lasarettet oroar sig sjuksköterskeelev Ella-Kristin för Evelina Winnerstrand som kommit in med livshotande knivhugg i buken efter det otäcka överfallet på farstutrappan. Man vet inte vem gärningsmannen är och den lugna småstaden är skakad. Lønn, Cecilie / Nå begynner vi! : for deg som skal begynne å lære norsk, Nivå A1-A2. Grunnbok (2.utg.) Fagbokforlaget 2015, ISBN , 310 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 510,00 / 408,00 Nå begynner vi! er et læreverk for deg som skal begynne å lære norsk. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Nå begynner vi! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr norskkurs både i Norge og i utlandet, og for studier ved universiteter og høyskoler. Nå begynner vi! er første del av tre læreverk for de ulike nivåene i norskopplæringen. De to påfølgende læreverkene er Opp og fram! (B1) og Det går bra! (B2/C1). Grunnboka inneholder ulike typer tekster (dialoger, faktatekster, beskrivende tekster m.m.). Temaene i tekstene er valgt ut på grunnlag av Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og dekker nivåene A1 og A2. Tekstene har et dagsaktuelt og moderne vokabular, og belyser hverdagsrelaterte problemstillinger i dagens Norge - i et enkelt og naturlig språk. Grunnboka inneholder også en minigrammatikk og et kapittel om grunnleggende uttale. Arbeidsboka inneholder mange grammatikkoppgaver av ulik art. Oppgavene følger opp vokabularet og progresjonen i grunnboka. Kvamme, Torstein (red.) / Maurens kulturhistorie 90.1 Novus 2015, ISBN , 146 s. 245 x 180 mm. ib. kr. 404,00 / 323,00 Denne antologien tar opp maurens kulturhistorie. Den baserer seg på bidrag fra et seminar om mennesker og maur på Ås 31. mai Bakgrunnen for idéen om å utforske menneskers forhold til maur er et samarbeid vi startet i 2010, da vi sammen arbeidet med en utgivelse om maur i Norge. Den utgivelsen omfattet en liste med forslag til navngivning. I dette arbeidet fikk vi se en flik av et felt som gjenspeilet seg i både det språklige, litterære, folkloristiske og filosofiske: menneskets forståelse av maur og menneskets bruk av maur i språk, i litteratur, i folkemedisin, som værtegn, som samfunnssymbol osv. Eliassen, Finn-Einar (red.) / Den rianske vending : festskrift i anledning av professor 95 Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015 Novus 2015, ISBN , 366 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 404,00 / 323,30 Den 23. februar 2015 fylte professor Øystein Rian 70 år. Han er blant våre fremste historikere, med perioden som spesialfelt. Rian er en fremragende formidler, som gjennom foredrag, foreles.ninger og normdannende faglitteratur har vist seg som en av Nordens viktigste bidragsytere i utforskningen av den tidlig moderne perioden. I tillegg er han en aktiv debattant, både i faglige fora og i det offentlige rom, ikke minst i diskusjoner om demokrati og mangfold i det norske samfunnet. Kolleger og venner av Øystein Rian hyllet ham med dette festskriftet på 70-årsdagen. Her har noen av Øysteins kolleger i Norge og resten av Norden bidratt med artikler som alle på en eller annen måte er knyttet til Øystein Rians forfatterskap. Tekster på bokmål, nynorsk, dansk og svensk.

16 NYE NORDISKE BØGER MARTS 2015 SIDE 16 AF 17 Rangström, Lena / Dödens teater : kungliga svenska begravningar under 500 år 95.6 Atlantis 2015, ISBN , 300 s. 287 x 231 mm. ib. kr. 467,00 / 373,60 I Dödens teater får vi en bred kulturhistorisk och rikt illustrerad skildring av hur de svenska kungliga begravningarna gestaltats genom femhundra år. Alltifrån Gustav Vasas begravning då man för första gången i Sverige kunde se en högtidlig procession av kontinentalt slag till de förenklade ceremonierna som följde med 1900-talet. Innebörden av en monarks begravning är än idag liksom en gång vid Gustav Vasas jordafärd ett symbolmättat uttryck för att det kungliga ämbetet nu förts vidare. Lena Rangström, tidigare 1:e intendent vid Livrustkammaren, har på Atlantis givit ut En brud för kung och fosterland. Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf ( 2010) och Kanonsalut och vaggor. Kungliga födslar och dop (2011). Laurén, Anna-Lena / Ukraina : gränslandet 97.9 Atlantis 2015, ISBN , 220 s. 191 x 122 mm. hft. kr. 282,00 / 225,60 Ukraina har blivit en vattendelare på den internationella scenen; den slutgiltiga utlösaren av en djup och oåterkallelig kris mellan Ryssland och väst. I Ukraina gränslandet skildrar Anna-Lena Laurén människor hon mött, situationer, platser och upplevelser från fältet medan Peter Lodenius tecknar bakgrunden till både tidigare och senare händelser i Ukraina. Anna-Lena Laurén är utrikeskorrespondent för Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet och har varit på plats i Kiev, på Krim och i östra Ukraina ända från början. Journalisten Peter Lodenius har en lång erfarenhet av Öst- och Centraleuropa och har ofta besökt Lviv och Kiev. Azar, Miichael / Amerikas födelse : korset, guldet och svärdet i Nya världen 98.5 Leopard Förlag 2015, ISBN , 216 s. 210 x 135 mm. hft. kr. 330,00 / 264,00 När Columbus landsteg i Nya världen, Amerika, möttes två för varandra helt okända civilisationer. Vad som kunde ha blivit ett givande utbyte blev ett militärt och ideologiskt underkuvande. I Nya världen flätades korset, guldet och svärdet samman i en dödlig legering. I Amerikas födelse skärskådas de intensiva debatter som ägde rum i Spanien om indianernas väsen, krigens rättfärdighet och mänsklighetens natur. Vad var det egentligen för slags varelser som Spanien hade upptäckt och lagt under sig? Och var conquistadorernas blodiga krig i Nya världen verkligen rättfärdiga i Guds ögon? Holmberg, Lars / Gabrielle Chanel : ett liv, en myt 99.4 Chanel, Gabrielle (Coco) Carlsson 2015, ISBN , 327 s. 218 x 159 mm. ib. kr. 374,00 / 299,20 Chanel en ikon, en myt, ett otroligt liv. Gabrielle Chanel ( ) tillhör modevärldens levande historia. Hon skrev stora delar av den, med hjälp av sina skapelser. Hennes liv är en askungesaga: uppvuxen på ett barnhem i ett kloster med splittrad och tragisk familjeberättelse. Hon försörjde sig som sömmerska, försökte sig på en karriär som sångerska på enkla lokaler och umgicks med välbemedlade män i osannolika miljöer. Hon byggde en existens och en karriär från noll, skapade en egen stil och ett eget modeimperium. Chanel stod för ett nytänkande inom modets värld: hon skapade ett enkelt, funktionellt, djärvt och vackert nytt mode. Plötsligt erbjöds kvinnan något som inte funnits tidigare: frihet. Många av hennes skapelser, som den lilla svarta eller parfymen N 5,tillhör klassikerna. Jag har aldrig sagt sanningen ens till min biktfader, är ett av Chanels många uttalanden. Hon levde hemlighetsfullt, och arbetade till och med aktivt med att dölja delar av sin bakgrund. Därför har det varit omöjligt att på ett trovärdigt vis skriva hennes biografi på ett traditionellt sätt. Lars Holmbergs bok är ett ovanligt arbete där han valt ett sociologiskt perspektiv i studiet av Chanel och hennes värld. På så sätt kan nya frågor ställas, och nya svar läggas fram. Paolo Testolin svarar för de många teckningarna i volymen.

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt. Profetene i GT Filosofi og etikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Presentere noen Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kap 1 (s 623) Muntlig aktivitet betydningsfulle

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS INNHOLD INNLEDNING... 11 DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL MENINGSSKAPENDE DISKURSER... 13 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS NINA ROSSHOLT... 15 1.2 LIKESTILLING OG LIKEVERD BEGREPER SOM

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Universell utforming i et etisk perspektiv

Universell utforming i et etisk perspektiv Universell utforming i et etisk perspektiv Akershus fylkeskommune 7. april 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Etikk: samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Ungdomskultur og gode fellesskap

Ungdomskultur og gode fellesskap Ungdomskultur og gode fellesskap 1 Ungdomskultur som spenningsfelt Ungdomskulturen kan forstås som et spenningsfelt mellom ungdommen og samfunnet - mellom tilpasning og utprøving og mellom fantasi og virkelighet.

Detaljer

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene? ARTIKKEL SIST ENDRET: 23.11.2015 Innhold Innledning Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læreplanverket for Kunnskapsløftet Innledning Europarådets

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Etisk refleksjon Marie Aakre

Etisk refleksjon Marie Aakre Marie Aakre Hvordan forløse og vedlikeholde etisk refleksjon i en travel hverdag? Hvordan bygger vi en reflekterende hverdagskultur? Hvordan videreutvikler vi praktisk klokskap og personlig dømmekraft?

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis.

Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis. Lesson study Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis. SIST ENDRET: 29.03.2016 Lesson Study er en metode brukt i sammenheng med læreres læring innenfor prosjektet

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Kristiansand 20. august 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas Marte Blikstad-Balas 19.10.2017 Å snakke om skole I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for. Det må ta slutt. Påskelabyrinten burde vært pensum i skolen. Turn burde

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Lesing av skjønnlitteratur. Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen

Lesing av skjønnlitteratur. Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen Lesing av skjønnlitteratur Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen «På trikken» av Nina Lykke, fra samlingen Orgien og andre fortellinger. 2010. Hvorfor novellen? Det litterære språket kommer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Innledning Elementer fra skolens historie

Innledning Elementer fra skolens historie Innhold Innledning... 13 Lærernes handlingsrom Peder Haug Eksempler på sammenhenger... 14 Utøya 22. juli 2011... 14 Kristendomsfaget blir til religion, livssyn og etikk... 15 Svekket lærerautoritet...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 ÅRSPLAN Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 FORDYPNING I ENGELSK Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Da er vi i gang med september. Barna begynner å finne seg til rette, og er trygge på oss voksne. Vi ser mye glede

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer