Brukergrensesnitt for et digitalt samhandlingssystem under redningsaksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukergrensesnitt for et digitalt samhandlingssystem under redningsaksjoner"

Transkript

1 Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Digitalt Samhandlingssystem i KO Brukergrensesnitt for et digitalt samhandlingssystem under redningsaksjoner Prosjektoppgave i TBA4735 Geomatikk fordypning høsten 2005 Av Merete Sørjoten Veileder: Terje Midtbø Ekstern veileder: Kenneth Gulbrandsøy, Norges Røde Kors Hjelpekorps Multifakultært studieprogram Geomatikk Institutt for Datateknikk og Informasjonvitenskap,

2 ii

3 OPPGAVETEKSTEN Norges teknisknaturvitskapelge universitet NTNU Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Multifakultært studieprogram Geomatikk Besøksadresse Høgskoleringen 7A Telefon Telefaks PROSJEKTOPPGÅVE for Merete Sørjoten Brukergrensesnitt for et digitalt samhandlingssystem under redningsaksjoner Bakgrunn Større redningsoperasjonar i Norges Røde kors hjelpekorps inneber at mange folk er involvert over eit relativt stort område. For at aksjonane skal vere så effektive som mogeleg må dei vere godt organisert av ei leiing (KO) som har god oversikt over situasjon, hendingar og ulike ressursar. For å effektivisere operasjonane er det ynskjeleg å ta i bruk eit digitalt samhandlingsverktøy der mellom anna ein kartmodul vil inngå som eit viktig hjelpemiddel. Oppgåva Eksisterande brukargrensesnitt i GIS og kartapplikasjonar skal vurerast opp mot ein enkel funksjonalitet som er nødvendig for at eit samhandlingsverktøy kan vere eit effektivt hjelpemiddel for folk utan spesiell GIS erfaring. Det skal spesielt vurderast bruk av "touchscreen" teknikkar i denne samanhengen. Vidare skal rutinar og metodar som er brukt av Norges Røde Kors Hjelpekorps studerast og vurerast opp mot aktuelle brukargrensesnitt. I neste omgang skal det utarbeidast ein prototyp på brukargrensesnitt for bruk i KO under redningsaksjonar. Brukargrensesnittet skal vere tredelt, slik at dei tre funksjonane i KO (Aksjonsleiar, NK og sambandsleiar) vil ha sin eige tilpassa versjon. Det skal leggast vekt på integrering av kart i brukargrensesnittet. Ekstern vegleiar: Kenneth Gulbrandsøy, Norges Røde Kors Hjelpekorps Geomatikk, NTNU, 9/ Terje Midtbø Faglærar iii

4 FORORD FORORD Dette er starten på et prosjekt iverksatt av Norges Røde Kors. Denne høsten (2005) har vi vært 3 studenter som har jobbet med dette prosjektet. Pål Husum som tar mastergrad innen geografi, Asbjørn Bjørgum som skriver prosjektoppgave for geomatikk og jeg som skriver prosjektoppgave, 9. semester, for geomatikk innen geografiske informasjonssystemer. Jeg vil takke Norges Røde Kors for at jeg fikk delta som observatør på Sentralt Kurs i Operativ Ledelse Barmark på Merket. Og spesielt Kenneth Gulbrandsøy som har vært tilgjengelig under hele prosjektet og veiledet i prosjektet etter behov. Jeg vil takke Andreas Engh-Halst som stilte opp på kort tid og hjalp meg med dataproblemer. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å si lykke til for alle som skal fortsette med videreføringen av prosjektet DISKO! Trondheim 19.desember Merete Sørjoten iv

5 SAMMENDRAG SAMMENDRAG Bakgrunnen for dette prosjektet, som er satt i gang av Norges Røde Kors Hjelpekorps (NRKH), er at de har sett behovet for et digitalt samhandlingssystem (DISKO) som kan være et viktig verktøy for KO når de planlegger og gjennomfører en aksjon som for eksempel et søksoppdrag. Målet til NRKH for et samhandlingssystem er at man skal kunne redusere tiden før mannskapet kommer seg ut i søk. Da vil den savnede ha større muligheter til å overleve innsparing av tid kan redde liv! Prosjektoppgaven tar utgangspunkt i en prosjektrapport som Norges Røde Kors har skrevet der de har sett på bruken av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer. I den rapporten har man kommet fram til en del krav for et slik system. Ut fra denne rapporten, observasjon av hjelpekorps og teoristudium innen brukergrensesnitt og visualiering av geografisk informasjon, beskriver denne prosjektrapporten arbeidet som er lagt til grunn for en grensesnitt pilot. Piloten består av grensesnittet til kartapplikasjonen for et digitalt samhandlingssystem som NRKH etterlyser. Kartapplikasjonen er utviklet spesielt for hver av de tre rollene som KO består av, aksjonsleder, nestleder og sambandsleder. Mye er likt for grensesnittet til de tre rollene, men hver av rollene har et grensesnitt som er spesialutviklet for rollens fokus og hovedoppgaver under en redningsaksjon. Denne prosjektoppgaven tar for seg hvordan grensesnittet kan utformes, og mulige løsninger for funksjonalitet til søketeiger i teorien. Andre prosjektoppgaver som pågår parallelt tar for seg implementering av funksjonaliteten. Piloten er bare et forslag til videre arbeid. v

6 INNHOLD INNHOLD 1 innledning Teori Brukergrensesnitt Overordnet designprosess Å lage en funksjonell modell Brukeren Designprinsipp Interaksjon med samhandlingssystemet Direkte manipulasjon Touchscreen Visualisering av geografisk informasjon Visuelle variabler Bruk av visuelle variabler Datainnsamling Feltarbeid på Merket 19.september til 25.september Gangen i en aksjon Arbeidsoppgaver fordelt i roller Tidsforbruk på ulike arbeidsoppgaver Hva fungerte bra og hva var utfordringene i KO? Analyse Brukergrensesnitt Kart og kartfunksjoner Kartfunksjoner Søketeiger Laste til/fra GPS Funksjonalitet til aksjonsleder Funksjonalitet til nestlederen Funksjonalitet til sambandslederen Implementering Utfordringer videre i prosjektet Konklusjon Definisjoner Litteraturliste...44 vi

7 INNHOLD Oversikt over Billag og Vedlegg Billag 1: Tabell over tidsforbruk i KO Billag 2: Screenshots fra kartapplikasjonen til Aksjonsleder Billag 3: Screenshots fra kartapplikasjonen til Nestleder Billag 4: Screenshots fra kartapplikasjonen til Sambandsleder Vedlegg 1: Planverk i ettersøkning: Mottak av melding om ettersøkning. NRKH. Vedlegg 2: Planverk i ettersøkning Analyseverktøy. NRKH. Vedlegg 3: KO-logg. NRKH Vedlegg 4: Sambandslogg. NRKH Vedlegg 5: Sambandsdiagram. NRKH vii

8 1 INNLEDNING 1 INNLEDNING Norges Røde Kors satte i 2003 sammen en prosjektgruppe som skulle evaluere eksisterende programmer og verktøy for kartpresentasjon i KO. De kom fram til at ingen av dagens programmer og verktøy tilfredsstilte NRKH sine krav, og de gikk derfor i gang med å se på mulighetene for et nytt digitalt samhandlingssystem i KO (Prosjektgruppe Digitale Kart, 2005). Denne prosjektoppgaven er et ledd i dette arbeidet. Det er en gruppe på NTNU som skal utvikle et digitalt samhandlingssystem som er spesielt utviklet for Norges Røre Kors. Dette er i startfasen og målet fram til jul 2005 er å få i gang en pilot med noe funksjonalitet innen kartapplikasjonen. I denne prosjektrapporten ser en spesielt på brukergrensesnitt og finner løsninger som tilfredsstiller brukernes krav. Dette er en svært utfordrende oppgaven, spesielt fordi at brukerne har ulike erfaringer med data og GIS-programmer. Systemet må være intuitivt og lett og forstå. Det skal være et hjelpemiddel som skal lette arbeidet til KO, og ikke et tungt system som krever mye forkunnskaper og ressurser under aksjoner. For å få et bedre inntrykk av hva Norges Rød Kors ønsket seg, var det viktig å få være tilstede under øvelser blant hjelpekorps. Kursuken på Merket ved Gol hadde NRKH kurs i operativ ledelse barmark. Dette kurset lærer medlemmer hvordan de skal lede søks- og redningsaksjoner på barmark i fra kommandoområdet (KO), det vil si hvordan de skal lede en redningsaksjon, søksoppdrag eller koordinering av mannskap på åsted ved katastrofer eller ulykker. På dette kurset fikk man godt innblikk i arbeidsoppgavene, arbeidsmetodikken og hjelpemidlene KO benyttet i sitt arbeid og kursuken gav et veldig godt inntrykk av at det virkelig var behov for et digitalt samhandlingssystem. En fikk forståelse av hva det var mest behov for, og hva som fungerte bra med og uten digitale verktøy. Prosjektrapporten inneholder en oversikt over tiden medlemmene brukte på de vanligste arbeidsoppgavene til KO. Dettt for å se hva de brukte mest tid på, hvor de største innsparingene i tid kunne være og for å kunne måle eventuelle tidsforskjeller med DISKO som et verktøy. Det ble lagt mest vekt på observasjon av søksoppdrag, fordi det er denne typen aksjoner som DISKO skal støtte i første omgang. Planen var at alle som jobbet med DISKO i forbindelse med prosjektoppgaaver eller masteroppgaver skulle få delta som observatør på en øvelse eller aksjon i Trondheimsområdet i løpet av høsten, men det har ikke vært noen aksjoner for Trondheim RKH senhøstes. Derfor har ingen fått mulighet til å observere erfarne KO-arbeidere i aksjon dette semesteret. Sammen med feltarbeidet har teoristudium av grensesnitt vært viktig bakgrunnsstoff. Da generelt for hele systemet og spesielt mot kartapplikasjonen. Det er viktig å ha god kunnskap om brukergrensesnitt før man begynner på implementasjonen av pilotgrensesnittet. Å ha god kunnskap om grensesnittet innebærer kunnskap om brukeren, psykologi, data, kartografi, arbeidsmetoder, funksjoner mm. 1

9 1 INNLEDNING Som en del av oppgaven skulle det studeres eksisterende brukergrensesnitt i GIS og kartapplikasjoner og vurdere det opp mot systemet som skal utvikles. Det finnes ikke mange eksisterende brukergrensesnitt som kan sammenlignes med det systemet som skal utvikles og lite teori finnes på området. Prosjektgruppen Digital Kart (2005) har sett på noen produkter som Maria, Locus, MapSource og OziExplorer og evaluert de i forhold til de krav som stilles til samhandlingssystemet. Alle har blitt forkastet som mulige programmer, derfor er det ikke gått videre inn på evaluering av disse da denne jobben allerede er gjort (se Prosjektgruppe Digitale Kart 2005). Ut over disse produktene har det blitt lansert et produkt som har vært av interesse, men dessverre har ikke det vært mulighet å få utforske dette produktet. Derfor blir den delen av prosjektoppgaven kuttet ut, rett og slett fordi det ikke finnes alternativer som er aktuelle og som man har fått tilgang til. Det finnes ikke mye teori om digitale hjelpemidler for redningsarbeid. Det har blitt forsket på muligheter og begrensinger ved bruk av dataprogrammet CoordCom som benyttes av SOS alarmsenter i Sverige.(Normark, 2002). Der har man sett på hele arbeidssituasjonen til de ansatte på noen av alarmsentralene. Situasjonen og oppgavene på en slik alarmsentral har noe til felles med arbeidet i KO, for eksempel er tiden en kritisk faktor, ellers er samarbeid, koordinering og målet om å redde liv felles. Når det gjelder datasystemet, så konkluderte Normark (2002) med at systemet håndterer fakta bra, ellers var grensesnittet dårlig, det var svakt med tanke på informasjon som ikke var direkte fakta, da det ikke ble bokført i systemet. Dette gjenspeiler noen av de utfordringene DISKO må overvinne. Pettersson, et. al. (2002) har også studert en alarmsentral i Sverige, der de har sett på hvordan arbeidssituasjonen og teknologien fungerer gjennom to case studier. For mer se (Pettersson, et. al., 2002). Tilsvarende studie er også gjort på norske AMK 1 sentraler (Tjora, 2004). En del norske AMK sentraler har implementert AMIS 2, som er et informasjonssystem, som integrerer en del av de funksjonene som tidligere ble kjørt på egne spesialiserte systemer i et system. Tjora (2004) har studert samarbeid og bruk at kommunikasjonsteknologi i team arbeid. For mer se (Tjora, 2004). Det som man har kommet fram til i disse studiene er viktig å ta med seg videre i utviklingen av DISKO, da mange av de samme utfordringene kan oppstå innenfor teknologien og samarbeid. 1 AMK står for Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral. Det er ved AMK sentralene at nødtelefonene 113 tas imot. 2 AMIS står for Akuttmedisinsk Informasjonssystem. AMIS brukes blant annet til registrering av hendelsesdata, veiledning, koordinering av ressurser, og inneholder statistikkfunksjoner, ambulansejournaler og søkefunksjoner. AMIS er integrert med radio-, kart- og telefonisystemer og folkeregisteret mm. (System.Unit, 2005) 2

10 2 TEORI 2 TEORI 2.1 Brukergrensesnitt Å ha et intuitivt og godt grensesnitt er helt essensielt og nødvendig for at brukeren skal kunne mestre systemet (i en stresset situasjon) og at han skal føle at systemet er et viktig verktøy og hjelpemiddel i arbeidsprosessen. Den faglige termen som benyttes for brukergrensesnitt er gjerne menneske-maskin interaksjon forkortet MMI eller Humancomputer interaction forkortet til HCI på engelsk. MMI eller HCI består av mange disipliner. Disse disiplinene dekker alle aspektene som er med og påvirker når mennesker samhandler (interacts) med datamaskinen, som datavitenskap, psykologi, grafisk design, ergonomi (ergonomics), kunst, design, lingvistisk(linguistics), filosofi, antropologi og ingeniørvitenskap. (Mandel, 1997) og (Faulkner, 1998). Dette er med på å gjøre MMI til et kompleks arbeidsområdet der det er mye å ta hensyn til for å oppnå et bra system for brukeren. Fra brukerens ståsted så oppfattes gjerne brukergrensesnittet som datamaskinen, det er gjennom brukergrensesnittet at brukeren kommuniserer med datasystemet. Brukeren har ikke nødvendigvis kontroll over den underliggende datastrukturen og teknologien som ligger bak systemet. Godt grensesnitt kan beskrives slik: A good user interface design encourages an easy, natural, and engaging interaction between a user and a system, and it allows users to carry out their required tasks (Stone, et al., 2005). De skriver videre at med et godt brukergrensesnitt kan brukeren glemme at han eller hun bruker en datamaskin, og istedenfor konsentrere seg om oppgaven som skal utføres. Evaluering av brukergrensesnittet må ses i sammenheng med brukbarheten (usability). Dårlige brukergrensesnitt kan føre til frustrasjon og missnøye blant brukerne, at man blir mindre effektiv og mindre produktive. Dette har gjerne en sammenheng med dårlig anvendelse av systemet (Stone, et al., 2005). 2.2 Overordnet designprosess This would be at great job it weren t for all those damn users. Most software is run by confused users acting on incorrect an incomplete information, doing things the designer never expected Ed Kennedy, programmerer Paul Hecker, 1984 (Mandel, 1997) (Mandel, 1997) Viktigheten av å involvere brukerne i design og utviklingsprosessen gjenspeiles i mange modeller og retningslinjer som er skrevet om temaet. Debbie Stone et al. (2005) nevner ISO-standard ISO 13407, Human-Centered Design Process for Interactive Systems (ISO, 1997) som gir retningslinjer og prinsipper for menneske-sentrert design. En av de fire hovedprinsippene som nevnes er aktiv involvering av brukere (Stone, et al., 2005). 3

11 2 TEORI Mange modeller og retningslinjer prøver å illustrere hvordan design av brukergrensesnitt burde foregå. I disse modellene av designprosessen er den iterative tankegangen viktig. Dette er blant annet fordi at alle har forskjellige forventinger til systemet og roller i utviklerfasen. Theo Mandel (1997) skriver at tre mentale modeller former brukergrensesnittet. Brukerens konseptuelle modell, programmererens mentale modell og designerens mentale modell. Disse modellene inneholder de konsepter og forventinger man utvikler gjennom erfaring fra omverdenen og systemet (Mandel, 1997). Designerens mentale modell består av brukerens konseptuelle modell programmererens modell prinsipper og retningslinjer for brukergrensesnitt design Programmererens mentale modell består av plattform operativsystem rammeverk utviklingsverktøy retningslinjer Brukerens konseptuelle modell består av erfaringer fra den virkelige verden som Oppgaver Prosesser Verktøy Resultat Dette er elementær kunnskap og teori, men dette er hele fundamentet for at systemet skal bli bra. Dersom en som programmerer og designere ikke er bevist ulike rollers forventninger og forutsetninger, og kommunikasjonen er fraværende, så vil systemet gjenspeile dette og ikke bli optimalt. For å optimalisere systemet slik at brukeren føler stor grad av mestring og at systemet skal kunne være det verktøyet en ønsker, så er det viktig at designprosessen blir iterativ og at alle er beviste sine roller og andres roller i prosessen. Debbie Stone et. al. (2005) nevner 3 modeller som tar for seg designprosessen til brukergrensesnitt: 1. Vannfallsmodellen (Sommerville, 1995) 2. Iterativ brukergrensesnittdesign og evalueringsprosess (Greenberg, 1996) 3. Stjernemodellen. (Hix and Hartson, 1993) Alle disse modellene legger vekt på kommunikasjon med brukeren og iterativt design. Det er viktig å være bevist designprosessen, og derfor nevnes disse modellene. Men før man kommer til design og layout av skjermen, så må en forstå oppgavene og problemene som brukerne av systemet kan komme opp i. For å forstå brukerens mål og behov kan man bruke oppgaveanalyse, denne oppgaveanalysen bruker man videre til å produsere en funksjonell modell over hva grensesnittet skal oppnå og støtte. Dette vil hjelpe for å få et klart bilde over hva man skal utvikle. (Olsen, 1998). 4

12 2 TEORI Å lage en funksjonell modell Hensikten med oppgaveanalyse og å produsere en funksjonell modell er at man ved hjelp av den funksjonelle modellen av grensesnittet vil møte de målene som brukeren har. Å lage en funksjonell modell består av 3 steg; Oppgaveanalyse, evaluering av oppgaveanalysen og identifisere de objekter, den informasjon og de handlinger som modellen skal bestå av (Olsen, 1998). Å bruke mye tid på en god funksjonell modell kan spare utviklerteamet for mye arbeid senere. Desto tidligere i prosessen man får kartlagt brukerens behov og krav, desto enklere blir designprosessen og man slipper å bruke mye tid på prøving og feiling av funksjonalitet. Det er viktig at alle har en klar formening og er enige om hva som skal utvikles. Her kan en funksjonell modell være til god hjelp. Skriver videre litt om de tre stegene, men for mer utfyllende informasjon se Dan R. Olsen jr. (1998). 1. Oppgaveanalyse Meningen med oppgaveanalyse er å identifisere målene og problemene til brukerne og forstå hvordan de jobber for å oppnå målene. Man ønsker å finne måter slik at brukeren enklere kan oppnå resultatene. Her finnes ingen matematisk løsning og godt design kommer som et resultat av visdom, innsikt, nøyaktig og metodisk arbeid, og kontinuerlig evaluering av designet. Viktige spørsmål man må stille er blant annet: Hva vil brukeren gjøre? Hvilke informasjonsobjekt kreves? Og hvilke handlinger kreves? Man kan lage konkrete scenarios som man tror brukeren vil komme opp i når han eller hun benytter programmet. 2. Evaluering av analysen Etter at man har definert oppgaver, mål, scenarios, objekter og handlinger, så må en vite hvordan brukerens interaksjon med disse konseptene er. Man må forstå brukeren. Dette kan gjøres ved at brukeren blir stilt ovenfor spørsmål og scenarios eller use cases som han eller hun må løse. Dette hjelper utviklerne til å få bedre innsikt. Man lager nye scenarios ved å analysere de eksisterende og se på hva som kan gå galt og hvilke problemer som kan oppstå. Dette er nødvendig for å finne strategier som løser de feil og problemer som oppstår. Ut fra dette punktet får man en abstrakt beskrivelse av alle objekt og hendelser som kreves for å utføre oppgavene som er beskrevet i scenarioene. 3. Funksjonelt design Den funksjonelle modellen man danner ut fra de to forrige punktene definerer brukerens og systemets grenser. Her bestemmer man hvilke oppgaver som programmet skal støtte. Man organiserer attributter, objekter og handlinger til klassedefinisjoner som passer til det programmeringsspråket man ønsker å benytte. Klassene deklareres uten at metode for implementasjon spesifiseres. 5

13 2 TEORI Som resultat fra denne prosessen får man en beskrivelse av grensesnittet og de funksjonene som systemet skal bestå av, klar til implementering. (Olsen, 1998) Brukeren Det er brukerens følelse av mestring og i hvor stor grad brukeren føler at systemet er nyttig som avgjør om systemet blir vellykket eller ikke. Derfor er det viktig å ta for seg brukerens mestringsfølelse og situasjon og alltid se for seg brukerens behov når man utvikler programmet. Man må bevisstgjøre seg brukerens fysiske kapasitet, dette vil si brukerens kognitive evner og brukerens sanser. Man må kjenne til brukerens begrensninger og utnytte brukerens muligheter og evner. (Faulkner, 1998) Fire psykologiske prinsipp nevnes som viktige å huske for utviklere, slik at brukbarheten til grensesnittet skal bli bra (Stone, et al, 2005): 1. Brukere ser hva de forventer å se Derfor er det viktig at systemet og grensesnittet er konsistent. Brukeren må kunne finne ulike funksjoner og knapper der han eller hun tror de er. For eksempel burde Avslutt -knappen være på en fast plass på skjermen uavhengig av bruker eller tilstand. På den måten vet brukeren hvor han kan forvente å finne knappen og der er den! Et eksempel på at man fortolker i forhold til tidligere erfaringer og kunnskap er: Konteksten til de andre bokstavene i de to ordene og vår tidligere kunnskap gjør at en fortolker den midterste bokstaven som en H i første ord og en A i andre ord. Man leser THE CAT istedenfor TAE CHT. For de som skal designe systemet betyr dette at en må ta hensyn til The principle of consistency og The principle of exploiting prior knowledge (Stone, et. al., 2005). 2. Brukere har problemer med å fokusere på mer enn en aktivitet om gangen Systemet vil bli brukt av mange ulike mennesker og alle er ikke like flink til å fokusere på flere ting samtidig. Derfor burde designere gjøre det de kan for å legge systemet til rette. To prinsipp nevnes for å fokusere oppmerksomheten til brukeren: The principle of perceptual organization og The principle of importance (Stone, et al, 2005). Første prinsipp går ut på at man grupperer ting som hører sammen. Dette gjør det enklere for bruker å fokusere oppmerksomheten til rett gruppe. Prinsippet om viktighet går ut på at ting og beskjeder som er viktig for brukeren blir plassert på en passende og lett synlig plass. Eksempler på det er at alarmer og warnings kommer ofte opp midt på skjermen og blokkerer arbeidet. 6

14 2 TEORI 3. Det er enklere å oppfatte en strukturert layout 3 Gestalt Psykologene mener at man oppfatter verden etter noen lover om sammenstilling, mønstre og formasjoner. Disse lovene hjelper oss til å tolke meningen til objekter og scener ved å organisere objektene. Gestalt prinsippene for perseptuell organisering er: Kontinuitet/felles bevegelse (continuity) Nærhet i rom (proximity) Likhet i form (symmetry/inclusiveness) Likhet (similarity) Lukkethet (closure) Et annet prinsipp som gestaltpsykologene er kjent for er figur-grunn-prinsippet. Dette prinsippet sier at av alle stimuli som omgir oss, så vil noe organiseres som figur (som blir objekt for vår oppmerksomhet) og noe som grunn (som blir bakgrunnsstøy eller mindre viktig). (Guttormsen, 2001) 4. Det er enklere å gjenkjenne enn å gjenkalle. Derfor burde designere av grensesnitt hjelpe brukeren til å gjenkjenne det de ønsker isteden for at brukeren må gjenkalle. Dette kan gjøres ved hjelp av menyer, ikon og skjerm-metaforer. Men dette må ses i sammenheng av bruken, dersom brukergruppen er erfaren og bruker datasystemet mye kan grensesnitt som er basert på prinsippet om gjenkjenning bli lite effektivt og et irritasjonsmoment for brukeren. (Stone, et al, 2005) Designprinsipp The golden rule of design: Don t do others what others have done to you. Remember the things you don t like in software interfaces you use. Then make sure you don t do the same things to users of interfaces you design and develop. Tracy Leonard (1996) (Mandel, 1997) Tidligere ble programvare designet med lite hensyn til brukeren, og brukeren måtte tilpasse seg systemet. I dag må systemet tilpasse seg brukeren. Dette fordi en ønsker at brukeren skal ha gode erfaringer fra systemet og at brukeren skal føle en form for mestring når han kommuniserer med datamaskinen. (Mandel, 1997) I tråd men denne utviklingen, så er mange prinsipp og regler for grensesnittdesign blitt laget fra ulike forfattere, og alle bøker som omhandler MMI og design har en eller annen liste over de viktigste prinsippene. Det gås ikke gjennom alle disse listene med prinsipper 3 Gestaltpsykologi er en retning innenfor psykologien som hevder at helheten (gestalten) har egenskaper som påvirker de enkelte detaljer som inngår i helheten. I psykologisk forstand er helheten noe annet og mer enn summen av de enkelte deler. (CAPLEX nettleksikon, gestalt) 7

15 2 TEORI som er foreslått, men velger å ta utgangspunkt i Debbie Stone, et al.(2005) sine 4 designprinsipp. Disse prinsippene tar hensyn til de psykologiske prinsippene som er nevnt under brukeren, og de fleste andre prinsipp som finnes, kan plasseres under en av de fire hovedprinsippene. Enkelhet Make it simple, but not simpler. Albert Einstein (Mandel, 1997) Grensesnittet burde være så enkelt som mulig og kommunisere entydig og enkelt slik at det oppfattes naturlig for brukeren. Brukeren skal ha kontroll over grensesnittet og det skal være fleksibelt (Mandel, 1997). Grensesnittet må inneholde de knapper, ikoner og kontroller som er naturlig for brukeren og være på brukerens språk. Komplekse oppgaver burde brytes ned i mindre deloppgaver. Å holde grensesnittet enkelt og brukervennlig er en utfordring for designer, spesielt når systemet skal ha mye og kompleks funksjonalitet. (Stone, et al., 2005). Grensesnittet burde ikke spørre etter redundant informasjon, bare et minimum av input av brukeren skal være nødvendig. Samtidig så skal systemet gi kun det nødvendige av output til brukeren som han eller hun trenger for å utføre oppgaven. For mye output og informasjon kan virke forvirrende og senke effektiviteten til brukeren. Informasjon på skjermen må være kort og relevant og gi mening for brukeren (Faulkner, 1998). Struktur Grensesnittet burde organiseres på en praktisk, fornuftig og meningsfull måte. De funksjoner som brukeren føler er relatert burde være i nærheten til hverandre eller på en eller annen måte være koblet sammen. Funksjoner som ikke er relatert til hverandre verken i brukerens tanker eller i arbeidsoppgaver som skal utføres burde være separert. Strukturen til grensesnittet skal reflektere brukerens forståelse og forventinger til hvordan displayet skal være organisert (Stone, et al., 2005). Prinsipper som organisering, kontinuitet og helhet burde følges. Ofte så har programmer for mye informasjon i displayet, dette gjør brukeren forvirret og brukeren vet ikke hvor på skjermen han skal kikke for å finne rett informasjon. Derfor burde informasjonen på skjermen blir presentert etter prioritet og rekkefølge på en slik måte at brukeren forstår hvordan det er organisert (Mandel, 1997). Konsistens Et system som er konsistent er raskere å lære seg og brukeren vil enklere huske hvordan han eller hun skal kommunisere med systemet. Systemet skal være uniformt i forhold til framtoning, plassering og atferd. Slik at når brukeren trykker på en knapp så vet han eller hun hva som vil skje og hvordan systemet reagerer på interaksjonen. Med andre ord så skal grensesnittet forsterke brukerens forventninger fra tidligere interaksjon og erfaring (Faulkner, 1998). Brukeren danner seg en mental modell av systemet og bruker denne 8

16 2 TEORI modellen til å forutsi hva som vil skje når han eller hun kommunisere med systemet. Konsistens har nær sammenheng med brukbarheten til systemet. Dersom systemet ikke reagerer på en måte som brukeren forventer kan brukeren bli forvirret og brukbarheten oppfattes som dårligere. (Stone, et al., 2005). Toleranse Dette prinsippet legger vekt på at designer lager grensesnittet slik at brukeren ikke gjør feil. Det er mange ytre faktorer som er med på å påvirke brukene til å gjøre feil. Å lage et grensesnitt som reduserer antall feil en bruker gjør og som gjøre det enkelt for brukeren og gjenopprette (recover) etter en feil. En metode for å unngå at brukeren skal gjøre feil er å deaktivere de menyer, knapper og funksjoner som er feil valg. Men å deaktivere funksjoner kan være frustrerende for brukeren dersom han eller hun ikke vet at det er feil valg. Eksempler som illustrere hvordan funksjoner eller valg skal utføres kan også hjelpe. Det optimale er at brukeren kan gjøre hva han vil med systemet, systemet må derfor være fleksibelt. Men dersom det ikke er mulig og brukeren gjøre en feil så er det viktig at grensesnittet er tolerant. Det må hjelpe brukeren til å rette opp etter en feil (recovery) (Stone, et al., 2005). Systemet må være utviklet slik at brukeren slipper å huske så mye. Det vil si at systemet har funksjoner som gjør det mulig å gjøre ting om igjen eller gjøre om ting som allerede er gjort (undo og redo). Og som nevnt om brukeren, så er han eller hun flinkere til å gjenkjenne enn å gjenkalle. Derfor burde man lage et grensesnitt som hjelper brukeren å gjenkjenne. Ved hjelp av menyvalg og lister der brukeren kan velge et alternativ istedenfor at brukeren selv må huske alternativet. (Mandel, 1997) 2.3 Interaksjon med samhandlingssystemet Det finnes mange måter man kommunisere med systemet. Christine Faulkner (1998) skiller mellom to hovedtyper interaksjon, der en hovedtype er kommandospråk og den andre hovedtypen er den som benytter seg at GUI 4 og der ikoner og direkte manipulasjon er interaksjonsstilen (Faulkner, 1998). Det er laget en prototyp på et GIS grensesnitt som støtter styring av nødssituasjoner der stemme og gestikulering er to av input fasilitetene. (Rauschert, et al., 2002). Fokus på prototypen til Rauschert, et. al. (2002) var at de ønsket et naturlig, multimodalt 5, flerbruker system der grensesnittet støttet dialogbasert input og der de benyttet en stor skjerm og VR 6 teknologi. I dette digitale samhandlingssystemet så benytter en et grafisk brukergrensesnitt og oppdragsgiver ønsker at interaksjon med systemet skal være så intuitivt og enkelt som 4 GUI = Graphic User Interface (Grafisk brukergrensesnitt) 5 Multimodalt vil i denne sammenhengen si at det skulle støtte flere ulike moduler input 6 VR teknologi står for virtual reality og er en retning innen datateknologien som går ut på modellering av en kunstig virkelighet ved bruk av en spesiell brille og eventuelt en hanske med sensorer. For mer se (CAPLEX nettleksikon, virtuell virkelighet). 9

17 2 TEORI mulig. Oppdragsgiver ønsker at bruker skal benytte direkte manipulasjon og at man ikke må skrive kommandoer for å få gjort en oppgave. DISKO vil i første omgang ikke støtte stemmegjenkjenning og gestikulering. Går nøyere inn på interaksjonsstilen direkte manipulasjon. Så må denne interaksjonsstilen sees i sammenheng med touchscreen fordi oppdragsgiver ønsker at systemet skal støtte touchscreen og at det skal være en mulig, om ikke nødvendig interaksjonsform Direkte manipulasjon Et grensesnitt som benytter seg av en interaksjonsstil som gir direkte manipulasjon har en kontinuerlig grafisk representasjon av de objekter man ønsker å framstille. Disse kan manipuleres av en eller annen form for pekeverktøy (pointing device). Eksempler på objektrepresentasjoner kan være knapper som man kan trykke på, ikoner som kan dras over skjermen og overskrives, menyer som kan trekkes ned og emner som kan velges. Manipulasjonen og systemet må etterstreve en transparent følelse for brukeren. Man kan ofte se på slike systemer som utvidede metaforer av den virkelige verden som systemet representerer. (Faulkner, 1998) Grafiske representasjoner er gjerne enklere å huske å gjenkjenne enn systemer som baserer seg på kommandolinjer, men ikoner kan være vanskelig å tolke. Og med mange metaforer og ikoner, så er det viktig at funksjonaliteten og meningsinnholdet ikke blir misforstått. Det er ofte behov for å supplementere med menyer for å dekke systemets funksjonalitet. Da er det viktig at menyene ikke blir for store og uoversiktlige, det kan føre til tilstander der systemet ikke er transparent og innlysende for brukeren. (Faulkner, 1998) Touchscreen Touchscreen egner seg bra til direkte manipulasjon. På sett og vis kan man nesten si at touchscreen er det interaksjonsverktøyet som gir mest direkte manipulasjon ved at bruker bokstavlig talt kan ta på objekter eller knapper og manipulere ved å røre skjermen. Dersom det skal være mulig å benytte fingrene for å trykke på skjermen, så må knappene eller objektene være så store at det er mulig for brukeren å benytte fingrene. En fordel med touchscreen framfor andre input alternativer er at ulike deler av skjermen kan fungere som valgbare taster, og dermed kan taster man ikke har bruk for, fjernes fra skjermen.(sears, et. al., 1990) Dermed slipper man å overlaste brukeren med muligheter og valg. Det er ikke mulig ved et tradisjonelt tastatur. Andre varianter av touchscreen er pen system og light pen. Pen system er en touch screen der du bruker en penn istedenfor fingrene. En penn er mye tynnene enn en finger, så dersom man benytter et pen system, så kan man ha mindre knapper og objekter. Pen system blir ofte benyttet på PDAer. Light pen, eller lys penn, benytter en type CRT skjerm som oppfatter små endringer i lysintensitet. Lyspennen sender ut elektroniske signal som CRT skjermen oppsporer/oppfatter. Lyspenner var vanlige før, men nå har touchscreen og pen system tatt over. (Stone et al., 2005) 10

18 2 TEORI Det er veldig enkelt å lære seg touchscreen og man trenger ikke så lang tid for å venne seg til denne interaksjonsformen med penn eller fingrene. Men dersom man ønsker å benytte touchscreen, så legger det noen begrensinger på systemet også, spesielt dersom man ikke har et tastatur tilgjenglig (dvs. kun touchsreen). Det tar lang tid å taste inn bokstaver og er nesten umulig å skrive lengre meldinger med en touchscreen. Sears, et al. (1990) har sett på hvor effektivt touchscreen kan være der det er eneste mulighet for input. De har sett på hvordan bokstaver eller tastatur kan effektiviseres ved ulike muligheter av touchscreeen realiseringer. 7 De fant ut at fordelene med et RIDE interface økte når databasestørrelsen minket, men ellers konkluderte de med at et vanlig QWERTY 8 design eller tastatur var best for de fleste oppgavene som omfattet skriving. (Sears, et. al., 1990). Så dersom det er mye skriving og man har funksjonalitet som krever mange tastetrykk, er ikke touchscreen veldig effektivt. Touchscreen krever ingen ekstra innretninger og er enkelt å ta med seg i og med at man slipper ekstrautstyr som ledninger, mus etc. 2.4 Visualisering av geografisk informasjon Det å visualisere geografisk informasjon vil i dette prosjektet bli delt i to hoveddeler, der en er kartet som bakgrunnsinformasjon og det kartet som er utgangspunkt for analyse og tolkning. Den andre hoveddelen vil være visualisering av den manipuleringen brukeren gjøre med kartet, det vil si visualisering av søketeiger og tilstander til disse. Visualisering av viktige punkter, funn og annen relevant informasjon for mannskapet og KO. De samme prinsippene og den samme teorien gjelder for store deler av den geografiske informasjonen uavhengig av om det er bakgrunnsinformasjon som i stor grad er statisk eller manipulering av brukeren der brukeren legger til punkt, teiger etc. Skiller ikke mellom ulik bruk her, men istedenfor gå gjennom grunnleggende prinsipp som gjelder innen visualisering av geografisk informasjon. Terry A. Slocum, et al (2005) deler inn i 5 grunnleggende steg for å kommunisere kart informasjon. 7 RIDE interface står for Reduced Input Data Entry. Denne typen grensesnitt reduserer antall tastetrykk når man skal taste inn ord ved at RIDE grensesnittet presenterer brukeren for en liste med mulige startbokstaver. Når brukeren har valgt startbokstav, så presenterer RIDE grensesnittet alle kombinasjoner i databasen med de to første bokstavene, brukeren velger. Slik fortsetter det, ved få kombinasjoner i databasen, så vil ønsket ord komme etter få trykk. (Sears, et al., 1990) 8 QWERTY design er standard tastatur slik vi kjenner det. QWERTY kommer av de 6 første tastene øverste rekke til høyre. 11

19 2 TEORI Steg 1: Forestille seg hvordan distribusjon av fenomen vil se ut i den virkelige verden Steg 2: Bestemme hensikten med kartet og den tiltenkte brukeren Steg 3: Samle data tilpasset kartets hensikt Steg 4: Designe og konstruere kartet Steg 5: Evaluerer om kartet er brukbart og informativt for brukeren Figur 1: 5 steg for å kommunisere kartinformasjon (Slocum, et al, 2005) Dette er en velkjent figur for alle som har konstruert kart og figuren viser den grunnleggende tenkemåten og gangen. Det finnes mange alternative metoder for å komme til samme resultat med det som er viktig uansett hvilke metode man benytter er at man ikke ignorerer steg 1-3. Hvor god denne jobben blir gjort gjenspeiler seg i kartets brukbarhet. Ved å gjøre et godt forarbeid kan man spare mye ekstra arbeid senere i prosessen Visuelle variabler For statiske kart har man noen variabler som benyttes for å symbolisere geografiske fenomen. Disse variablene hjelper brukeren til å se sammenhengen mellom ulike fenomen, skille mellom ulike egenskaper og ordne informasjonen i rekkefølge. Ulike forfatter benytter forskjellige navn på disse variablene og noen opererer med 6 variabler mens andre benytter 7 variabler men budskapet er det samme hos alle forfatterne. Bernhardsen (2000) opererer med de visuelle variablene størrelse, tetthet, farge, form, tekstur og retning. Her tas utgangspunkt i MacEachren (1995) som presenterer et utvidet utvalg av variabel syntaks som kan brukes til representasjon i kart. Se tabell 1. 12

20 2 TEORI Visuell Nummerisk Ordinal Nominal variabel mål mål mål syntaks Lokalisering Bra Bra Bra Størrelse Bra Bra Bra Crispness Dårlig Bra Dårlig Oppløsning Dårlig Bra Dårlig Transparent Dårlig Bra Litt effekt Farge verdi Litt effekt Bra Dårlig Farge metning Litt effekt Bra Dårlig Fargetone Litt effekt Litt effekt Bra Tekstur Litt effekt Litt effekt Bra Orientering Litt effekt Litt effekt Bra Arrangement Dårlig Dårlig Litt effekt Form Dårlig Dårlig Bra Tabell 1: Visuell variabel syntaks (MacEachren, 1995) Dette er kjente variabler innen geografisk informasjonsbehandling, så det vil ikke gås nærmere inn på disse variablene. Men vil kommentere forskjellen mellom nummeriske, ordinale og nominale mål. Ved nominale mål kan man skille kategorier eller attributter, men kategoriene er ikke ordnet, man kan ikke si noe om rekkefølge eller verdier. Ordinale mål er ordnet, men uten verdi. Det vil si at man kan si at det er mer av a enn b, a er lik b eller a er mindre enn b. Men man kan ikke si noe av graden av likhet/ulikhet. Ved nummeriske mål kan man kvantifisere med verdier eller tall. Man kan skille nummeriske mål videre inn i ratio og intervall, men det blir ikke gjort her. Det kan være viktig å skille mellom disse målene når man skal velge en av de visuelle variablene til å illustrere det man ønsker. Men disse variablene er langt fra eneste symbolene som kan brukes for å visualisere et fenomen, ofte brukes pictographic symbols (Slocum, et al., 2005) som er billedlige symboler som ligner på fenomenet man skal visualisere. Her er det bare ens egen fantasi som er begrensingen i motsetning til de geometriske symbolene der utvalget er begrenset til geometriske objekt. Foruten disse visuelle variablene som ofte kobles til statiske kart, har man også definert en rekke dynamiske variable som kan for eksempel benyttes for å beskrive endringer over tid. De dynamiske variablene MacEachren (1995) nevner er: 1. Tid for visning (Display date) 2. Varighet (Duration) 3. Rekkefølge (Order) 4. Grad av forandring (Rate of change) 5. Frekvens (Frequency) 6. Synkronisering (Syncronization) (MacEachren, 1995). 13

21 2 TEORI Så lang er ulike variabler nevnt, men deter sagt lite om hvordan man skal benytte disse variablene for at de skal komme til sitt rett og ikke bli misbrukt. Det kommer i neste avsnitt Bruk av visuelle variabler Den grafiske framstillingen av fenomen blir kun riktig dersom en velger en visuell variabel som har de samme egenskapene med hensyn til orden, likhet og størrelse som det fenomenet som skal illustreres (Bernhardsen, 2000). Derfor er det viktig å analysere fenomenet med hensyn til disse egenskapene og i forhold til om det er et kontinuerlig eller diskret fenomen. Man velger den variabelen som best får fram budskapet. Tor Bernhardsen (2000) gir noen tips dersom man er i tvil om man skal velge punkt-, linje- eller flatesymbol. Han sier at man må ta hensyn til kartets bruksområde og brukernes kompetanse, egenskapene til de geografiske variablene, at symboler med samme viktighet skal ha samme tyngde i kartet, beslektede fenomener burde ha beslektede symboler, visuelle fenomen som dominerer eller ikke dominerer i kombinasjon med andre symbol og til tradisjon som at havet er blått. Dessuten skriver han at man burde benytte eksisterende standarder (Bernhardsen, 2000). Det er viktig å ta lærdom av tidligere erfaringer, slik at man slipper å gjøre samme feil som andre eller man selv har gjort tidligere. Av de feil som ofte gjøres så nevner Tor Bernhardsen at man bruker de visuelle variablene feil, eller man bruker for sterk bakgrunnsfarge i forhold til den informasjonen som skal illustreres, man bruker gjerne for mange tema på ett kart og det er ofte dårlige tegnforklaringer og tekst (Bernhardsen, 2000). Fasiliteter fra Kraak & Ormeling (2003) For at brukeren skal kunne gjøre de manipulasjoner, tolkninger og endringer på kartet som han eller hun ønsker, så nevnes en rekke fasiliteter eller funksjoner som burde være inkludert i et geografisk grensesnitt (Kraak, et al., 2003): Basic display. Man trenger verktøy som tillater brukeren å zoome, flytte på kartet (pan), skalere, transformere og rotere. Disse verktøyene burde alltid være tilgjengelig og uavhengige av dimensjonene til de geografiske dataene som vises. Orientation and identification. Brukeren må alltid kunne vite retningen til kartet og fra hvilke perspektiv man kikker på kartet. Symbolene må være forklart. Query data. Brukeren skal ha tilgang til databasen og kunne spørre etter hva, hvor og når. Multi-scale. Når ulike datasett kombineres, er det ikke sikkert at de har samme grad av datatetthet, så at man kan se datasett fra ulike nivå av abstraksjon er ønskelig Re-expression. At man kan se samme data på ulike former for å få en bedre forståelse. 14

22 2 TEORI Multiple dynamically linked views. Brukeren kan få kommunisere og se på data i ulike vinduer der alle representere samme data på ulik måte, f. eks. linker til samme tema på internett ol. Animation. Komplekse prosesser kan enkelt bli uttrykt ved animasjon. Dette kan for eksempel benyttes for å illustrere temporale data. Dette er foreslått med tanke på utvikling av kartografisk grensesnitt og bruk av geografiske data. Alle er ikke like relevante for dette prosjektet da man har begrensinger som skal forenkle situasjonen til brukeren. Disse punktene burde alle evalueres opp mot det systemet en ønsker, for å se om en ønsker å implementere alle disse fasilitetene. 15

23 3 DATAINNSAMLING 3 DATAINNSAMLING 3.1 Feltarbeid på Merket 19.september til 25.september Har deltatt som observatør på Sentralt kurs i operativ ledelse barmark arrangert av Norges Røde Kors. Kurset er for erfarne Røde Kors medlemmer. Hensikten med kurset er å lære opp medlemmer i KO-arbeid og i de roller og oppgaver som gjøres i KO. Fordelen med å få delta som observatør i et slik kurs er at en fikk en dypere forståelse for arbeidsmetodikken og oppgavene som KO utfører. En fikk observert mange øvelser og fikk etter hvert en forståelse av hva som fungerer bra med dagens system og hvor de største forbedringspotensialene ligger med tanke på et digital samhandlingsverktøy. Deltakerne var ikke erfarne med KO-arbeid, dette ses som en fordel og en ulempe. Fordelen var at man fikk et umiddelbart inntrykk av hva som ikke fungerte og hvor potensielle forbedringer var størst. Behovet for et verktøy var klart til stede blant deltagerne som ikke var dreven i KO-arbeidet. Ulempen er at man ikke får sett erfarne KO-medlemmer der informasjon og arbeidet flyter lettere og man ikke har de samme problemene som nybegynnere. Muligheten for at fokuset blir feil når en kun har observert nybegynnere er tilstedet. Det er viktig å være bevisst, og forhøre seg med mer erfarne medlemmer som har lang erfaring med KOarbeid. Ved å få delta på en reell aksjon eller et planspill blant erfarne, så får en bekreftet eller avkreftet observasjonene, men muligheten har ikke vært til stede denne høsten. Det har ikke vært noen aksjoner i oktober eller november i Trondheimsområdet Gangen i en aksjon En aksjon starter alltid med at aksjonsleder eller annet medlem i KO får en melding om et oppdrag fra en oppdragsgiver. Aksjonsleder får all informasjon som er tilgjengelig om den savnede, området som skal søkes, tidsbegrensinger, signalement, fysisk tilstand på savnede etc. Kartreferanser blir oppgitt på viktige punkter i søksområdet og ytre søksområdet blir begrenset/definert. KO samles så fort som mulig, oppgaver fordeles, aksjonsleder lager en tidsplan og man begynner å forberede aksjonen. Hele tiden skriver man ned viktige hendelser i en KOlogg. Man bestemmer tid for ordremøte og kaller inn mannskap. Før ordremøte må KO fylle ut mottak av melding om ettersøkning, gå gjennom Planverk i ettersøkning - analyseverktøy der de fyller ut all tilgjengelig informasjon om den savnede, vær, føre, lysforhold, lendet og egne mannskap. Så gjør de en taktisk vurdering ut fra de fakta man har, konkluderer og finner hvilke konsekvenser dette har for den savnede og 16

24 3 DATAINNSAMLING hjelpekorpsets ressurser. Ut fra dette lager de seg hypoteser om hva som kan ha skjedd og prioritere disse hypotesene ut fra sannsynlighet. Ut fra denne hypotesen finner de oppdrag og søksteiger til hvert enkelt lag som skal ut i søk. Samband må ordnes og aksjonsleder må forberede 5 punktsorderen til ordremøtet. Etter ordremøtet sendes lagene fortløpende ut i søk, og man får oppdateringer av funn, områder som er under søking og ferdig søkt. Ut fra nye hendelser og funn, så må hypotesene og søksområdene revurderes og nye oppdrag produseres fortløpende. For å gi en bedre oversikt kan arbeidsgangen illustreres med et typisk eksempel som illustrerer arbeidsoppgaver før og etter ordremøte: Figur 2: Eksempel på arbeidsoppgaver i KO Her er det skilt mellom aksjonslederens, nestlederens og sambandslederens oppgaver, men disse oppgavene kan variere fra aksjon til aksjon, avhengig av mannskap i KO og aksjonens karakteristikk. Det er et mål i seg selv at oppgavene fordeles mest hensiktsmessig etter egenskaper og kompetanse blant de ulike medlemmene i KO. Det kan være nokså kaotiske forhold i KO under en aksjon, fordi mye informasjon og opplysninger skal behandles og det er mye å ta hensyn til når man skal forbrede søk. KO kommuniserer med mannskapene, men også med omverden, som politi, pårørende, media mm. 17

25 3 DATAINNSAMLING Arbeidsoppgaver fordelt i roller I og med at DISKO skal skille mellom ulike roller, henholdsvis aksjonsleder, nestleder og sambandsleder, så vil prosjektrapporten ta for seg hver at de rollene og skrive litt om funksjonaliteten hver rolle må ha i et samhandlingsverktøy som DISKO ut fra hva som ble observert. Når man observerer mennesker i arbeid og stressede situasjoner, så legger man mest merke til det som ikke fungerte så bra. Det var der en så de største forbedringspotensialet i forhold til et digitalt verktøy. Men det er også viktig å ta med seg alt som fungerte bra og lære noe av det. Oppgaver som fungerte bra med dagens system må evalueres i forhold til DISKO for å se om man ønsker å implementere disse funksjonene i systemet. Først nevnes de hjelpemidler som burde være tilgjengelig for alle rollene, det er gjerne små detaljer, men dersom disse detaljene er fraværende, så påvirket det arbeidet til deltakerne: Klokke Tidslinje. Denne utarbeides som regel av aksjonsleder, men alle i KO må forholde seg til den KO-logg. Aksjonsleder var den som ofte hadde ansvar for KO-loggen, men dersom aksjonsleder er opptatt, må andre kunne oppdatere den. Kart med god oversikt over aksjonen. Søketeiger og mulighet til å se ulike tilstander på disse teigene (skal søkes, i søk eller ferdig søkt). Mulighet til å legge inn punkt og informasjon i kartet. Dersom kun en rolle har mulighet til å for eksempel se de ulike tilstandene til søketeigene, så vil de andre rollene være avhengig av den ene personen for å utføre sine arbeidsoppgaver som er relatert til dette. Dessuten vil den ene rollen med funksjonaliteten få press på seg og et stressmoment om at han eller hun må videreformidle dette til de andre. Aksjonsleder Som man ser ut fra figur 2, og som ble observert så brukte aksjonsleder tiden før ordremøte på å fylle ut skjema melding om ettersøking der kommunikasjon med oppdragsgiver var vesentlig. Aksjonslederen satte opp en tidsplan, førte KO-logg og jobbet med analyseverktøyet. Ut fra analysen satte han opp hypoteser og alternative hypoteser. Det var aksjonslederen som hadde oversikt over hele aksjonene og fordelte arbeidsoppgaver etter hvert som de dukket opp. Ut fra observasjoner burde følgende punkter være inkludert i et grensesnitt tilpasset AL: KO-logg. Noe kan genereres automatisk fra SB og AL kan selv oppdatere og endre. Tidsplan som AL kan endre, kikke i og oppdatere Kart som gir god oversikt over situasjonen 18

26 3 DATAINNSAMLING Analyseverktøy (inkl all info tilgjengelig, hypoteser, ordre) 5PO (noe generert fra analyseverktøy og resten tilrettelagt for å minimalisere tiden de bruker på det) Historikk. For å se framdrift i aksjonen og et viktig hjelpemiddel for videre planlegging Ordre fra oppdragsgiver. Dette er med på å øke kontroll og kvalitetssikre informasjonen. Hele aksjonen tar utgangspunkt i denne ordren! Nestleder På de fleste øvelsene som ble observert, gikk nestleder straks i gang med å analysere og studere kartet. Han eller hun brukte en del tid på å finne rett kart og område, og skjøte kart dersom området var fordelt over to kart. NL fikk oversikt over ytre søksområder, viktige punkter/områder og lendet. Den andre hovedoppgaven før ordremøtet var analyseverktøyet sammen med aksjonsleder. Så snart de hadde bestemt seg for en hypotese og primær søketeig, så startet nestleder å produsere oppdrag til de enkelte lagene. Grensesnittet til nestleder burde være optimalisert med følgende funksjonalitet: Kart som gir stor mulighet til interaksjon Oppdragsprotokoll Analyseverktøy De benyttet en oppdragsprotokoll som de hang på veggen og oppdaterte kontinuerlig under hele aksjonen. Denne kan illustreres slik: ENHET OPPDRAG I SØK NYTT OPPDRAG UTFØRT Lag 1 osv Tabell 2: Plakat over oppdragsprotokoll Denne plakaten oppdateres og fylles med gule post-it lapper der hvert lag får et oppdrag som skrives på en post-it-lapp. De flyttes rundt omkring på plakaten etter hvert som nye oppdrag blir iverksatt og utført. Sambandsleder Sambandsmann hadde ansvaret for at alt som hadde med samband å gjøre var i orden og klart til ordremøte. Sambandslederen fikk som regel små oppgaver som dukket opp og hadde gjerne ansvar for å varsle mannskap, ha oversikt over ressurser og utstyr og skaffe kontaktinformasjon om mannskapet. Dersom han eller hun var ledig hjalp han/hun til med analyse og andre oppgaver som nestleder eller aksjonsleder trengte hjelp til. Etter ordremøtet var det sambandsleder som hadde all kontakt med mannskapet som var ute i søk. Det var viktig å føre sambandslogg kontinuerlig om alle henvendelser på sambandet. Han videreformidlet oppdrag som nestleder produserte til mannskapet. Og fikk viktig informasjon over sambandet som funn og situasjonsrapporter fra lag i søk. Ut fra observasjonene kom man fram til at sambandslederens grensesnitt burde optimaliseres i forhold til: Sambandslogg 19

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005 Sammendrag Utgangspunktet for denne

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder Anne Birgit Ro Cand Scient oppgave August 2004 Forord Denne oppgaven er den skriftlige delen

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt

ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt Anders Eivind Bråten Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI Medveileder(e):

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Semantisk annotering av læringsmateriale

Semantisk annotering av læringsmateriale Semantisk annotering av læringsmateriale Hvordan gjenbruk av ressurser i diskusjonsforumer hjelper studenter i deres kollaborative læringsprosess Masteroppgave for Richard Persen Institutt for informasjons-

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Vi ønsker å takke følgende personer

Vi ønsker å takke følgende personer Forord Høsten 2001 begynte Anders Rindal, Arne Magnus Bakke og Ståle Kopperud med prosessen som skulle ende i et hovedprosjekt den etterfølgende våren. Alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) må siste

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN

BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN Dato: 15.05.2015 SAMMENDRAG Tittel: Nettbutikk for Kunstplaneten.no Dato : 15.05.15 Deltakere Håkon Strøm, Thomas Mork Nordsven

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

WEBBASERT BRUKEROPPLÆRING FOR VIDEOKONFERANSEUTSTYR

WEBBASERT BRUKEROPPLÆRING FOR VIDEOKONFERANSEUTSTYR HOVEDPROSJEKT: WEBBASERT BRUKEROPPLÆRING FOR VIDEOKONFERANSEUTSTYR FORFATTERE: Ingvild Tollehaug Jevne Torunn Hillesvik Tone Lise Hjørnevik Gunn Nebylien Eirik Fagereng Dato: 19. mai 2004 SAMMENDRAG AV

Detaljer

Pasientsignalsystemet

Pasientsignalsystemet Pasientsignalsystemet - samspill mellom IKT og sengetunsorganisering Rose Simeon Ukwitegetse Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mars 2011 Hovedveileder: Lill Kristiansen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord Denne rapporten redegjør for hvordan vi har jobbet, hvilken metodikk vi har fulgt, hvilke verktøy vi har brukt og hvilke nye teknologier vi måtte sette oss inn i. Videre vil vi drøfte effekten

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE

DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE ET IDÉ- OG VEILEDNINGSHEFTE I π DESIGNPROSESSEN SOM ARBEIDSMETODE Elisabeth Killie Kanebog Heftet er utarbeidet med støtte av RENATEsenteret OM FORFATTEREN. Elisabeth Rebekka Killie Kanebog Født 1972.

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer