Årsrapport Søndre Oslo DPS. (Distriktspsykiatrisk senter) Klinikk psykisk helse og avhengighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Søndre Oslo DPS. (Distriktspsykiatrisk senter) Klinikk psykisk helse og avhengighet"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Søndre Oslo DPS (Distriktspsykiatrisk senter) Klinikk psykisk helse og avhengighet 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 OM AVDELINGEN... 5 AVDELINGSLEDELSEN... 6 ALLMENPSYKIATRISK SEKSJON... 6 PSYKIATRISK POLIKLINIKK HOLMLIA... 7 PSYKIATRISK POLIKLINIKK RYEN... 7 GRUPPEENHETEN... 8 AKUTTENHETEN... 8 PSYKOSE- OG RUSBEHANDLINGSSEKSJONEN... 8 ENHET FOR POLIKLINISK PSYKOSEBEHANDLING(EPP) FRA PSYKOSEPOLIKLINIKKEN... 8 ENHET FOR AMBULANT PSYKOSEBEHANDLING (EAP) FRA AMBULANT PSYKOSEBEHANDLING... 9 RUSPOLIKLINIKKEN... 9 SEKSJON FOR DØGNBEHANDLING... 9 ENHET ENHET ENHET DBT-TEAMET ORGANISATORISK UTVIKLING FAGLIG UTVIKLING EGENKONTROLL OG EKSTERNE REVISJONER RESSURSER, AKTIVITET OG RESULTATER RESSURSER AKTIVITET OG RESULTATER OPPSUMMERING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPEHOLD(TPH-U) AVVIK MEDARBEIDERE UNDERVISNINGSUTVALGET KOMPETANSEUTVIKLINGSPROGRAMMET TRYGGERE TRAUMETERAPEUTER FAGRÅD FAGRÅDETS SAMMENSETNING FRAM TIL AVDELINGENS REORGANISERING : ETTER AVDELINGENS REORGANISERING FIKK FAGRÅDET FØLGENDE SAMMENSETNING: PASIENTER MED PSYKISK LIDELSE OG MINORITETSBAKGRUNN, PPM PASIENTSIKKERHETS- OG KVALITETSRÅD BRUKERRÅDET Mandat VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE BARN SOM PÅRØRENDE OG ETABLERING AV BARNEANSVARLIGE SAMHANDLING

3 SAMARBEIDSFORUM II / BYDELSVISE ARBEIDSGRUPPER SAMARBEIDSFORUM PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET UTVALG FOR PSYKIATRISK KOMPETANSEBYGGING (UPK) BYDELSSAMARBEIDET VILJE VISER VEI ORGANISATORISK UTVIKLING FAGLIG UTVIKLING ARBEIDSMILJØ SØNDRE OSLO DPS-PROFIL

4 Innledning Årsrapporten for Søndre Oslo DPS beskriver avdelingens aktiviteter i Rapporten Beskriver det forbedringsarbeidet som foregår for å omstille, videreutvikle og modernisere tjenestene slik at disse blir faglig gode og tilgjengelige, og den er rettet til brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre interesserte. Arbeidet gjøres i tråd med føringer som blir gitt av helsemyndigheter, sykehuseiere og behov mange brukere gir uttrykk for. Denne årsrapporten gir en kort presentasjon av avdelingens seksjoner og enheter. Deretter beskrives organisatorisk og faglig utvikling, prosjekter og tilgjengelige ressurser, faktisk aktivitet, kvalitetsarbeid og forhold knyttet til HMS-arbeidet. Videre gjennomgås de ulike rådene og utvalgene ved avdelingen, før rapporten til slutt skisserer de utfordringene som Søndre Oslo DPS planlegger å arbeide med i En kort sammenstilling av aktiviteten er gitt i det som omtales som Søndre Oslo DPS-profil. Denne sammenstillingen er utarbeidet for å gi et bilde av i hvilken grad det enkelte DPS har en profil i tråd med Helsedirektoratets DPS-veileder (IS-1388 Distriktspsykiatriske sentre - med blikket vendt mot kommunene og sentraliserte sykehusfunksjoner i ryggen). Bakgrunnen for avdelingens arbeid i 2013 har vært et overordnet helsepolitisk mål om å gi mennesker med psykiske lidelser muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av deltakelse, selvstendighet og mestring. Oppgaven for det psykiske helsevernet er å utvikle desentraliserte, tilgjengelige og sammenhengende tjenester av høy faglig kvalitet som er tilpasset befolkningens behov. Det viktigste tiltaket for å skape en desentralisert spesialisthelsetjeneste har vært å etablere distriktspsykiatriske sentre, DPS. Denne oppbygningen av DPS er i samsvar med utviklingen i andre vestlige land og i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, WHO. I tråd med dette er avdelingens visjon: Søndre Oslo DPS Mangfoldig, fleksibelt og framsynt. Sykehusets nye visjon er Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling. Klinikkleder i Klinikk Psykisk helse og Avhengighetsbehandling igangsatte i 2012 en omstrukturering av klinikken der målsettingen blant annet har vært å finne frem til en organisering som styrker DPSene som lokalsykehusfunksjon med bedret og utvidet tilgjengelighet for akutt hjelpebehov og som vil kunne bidra til styrket samhandling mellom bydelene i Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten ble Søndre Oslo DPS lagt direkte under Klinikkledelsen ved at senterstrukturen ble avviklet. Avdeling Søndre Oslo DPS har parallelt med utviklingen i klinikken, gjennomført en omstillingsprosess der man har samlet avdelingens enheter i 3 seksjoner. En stor takk til ansatte, brukere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og flott innsats i året som har gått. Avdelingen opplever at det er stort behov for og ønske om våre tjenester. Vi har de siste årene opplevd et økende antall henvisninger til avdelingen, noe som har medført en noe lengre ventetid for deler av våre tjenester. Dette er en utfordring vi må arbeide videre med å finne løsninger på. Det har likevel ikke vært noen brudd på kravene til ventetid på behandling for pasientene. Ansatte og brukere gir fortsatt uttrykk for tilfredshet med våre tjenester. Det er gledelig å se at avdelingen også i 2013 har et lavt sykefravær. Det faglige engasjementet hos kunnskapsrike medarbeidere skaper et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er dermed godt rustet for nok et spennende og utfordrende år i Eli Lund Magnusson Konstituert Avdelingsleder 4

5 Om avdelingen Søndre Oslo DPS er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og rus - og avhengighetsbehandling for voksne i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med en total befolkning på ca (i overkant av er over 18 år). Avdelingen skal i samarbeid med bydelenes helse- og sosialfaglige tjenester gi befolkningen i opptaksområdet de tjenester de til enhver tid har behov for. Behovet for tjenester fra DPS endrer seg i tråd med utviklingen av tjenester i de samarbeidende bydelene. I vårt opptaksområde har det vært stor forandring de seneste årene i forhold til hvilke målgrupper bydelene ber DPS om å prioritere. For få år siden var personer med psykoselidelser (F20-29) og personer i akutt psykisk krise de målgrupper DPS ble bedt om å prioritere. Fordi bydelene selv har opparbeidet seg bedre kompetanse på å ivareta målgruppen med psykoselidelser og etablert flere bemannete boliger tilpasset målgruppen, ivaretar bydelene selv omsorgsbehovene for denne gruppen relativt godt i dag. Endringene i avdelingens pasienttilbud er så langt omstilling av ulike døgntilbud til fordel for styrking av ambulante og polikliniske tjenester, etablering av ambulant akutteam (Akuttenheten) og Ruspoliklinikken i , Seksjon for døgnbehandling ble i 2011 omstilt fra to enheter til tre og man etablerte tjenesten brukerstyrt seng 2. Avdelingens øvrige tjenester er under stadig utvikling og ny metodikk tas i bruk. Avdelingen tilbyr som eneste DPS i Oslo dialektisk atferdsterapi, DAT/DBT 3, for personer med en ustabil personlighetsforstyrrelse og selvskading. Fagutviklings-programmet Tryggere traumeterapeuter var avdelingens storsatsing i 2010, og denne utviklingen har fortsatt i årene etterpå. Flere av avdelingens ansatte har tilegnet seg kompetanse på volds og risikovurdering DPS-et har i 2013 fortsatt arbeidet med å tilpasse tjenestetilbudet i forhold til helsepolitiske føringer og tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere. Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling har som ledd i omstillingsarbeidet i Oslo Universitetssykehus gjort endringer i sitt tjenestetilbud som også påvirker Søndre Oslo DPS og krever endringer i måten avdelingen organiserer tjenestene sine på. Et eksempel på dette er å flytte ressurser i form av årsverk fra sykehusnivå til DPS. DPS har planer om og behov for å styrke sine døgntjenester med 8-10 senger. Disse planene kan ikke realiseres før DPS får nye lokaler på Mortensrud. Behovet for mer hensiktsmessige lokaler er stort. Arbeidet med nytt hus for DPS-et har derfor fortsatt i En samlokalisert virksomhet i ett hus, tilpasset moderne DPS - drift, vil være en ressurs for hele Klinikk psykisk helse og avhengighet. Endelig beslutning om å bygge nytt moderne DPS på Mortensrud ble fattet i desember Byggearbeidet ble igangsatt i oktober 2013 og er planlagt ferdigstilt 1. mai Prosjekt Mortensrud ble etablert med styringsgruppe og to prosjektgrupper. En for bygg og en for fag/organisering. I det nye bygget vil DPS være samlokalisert med BUP Syd 4 og Ruspoliklinikken En av avdelingens endringer i 2013 har vært å samle avdelingens enheter i seksjoner. Hensikten med denne omstruktureringen har vært for å skape mer robuste og fleksible fagmiljøer, samt å tilrettelegge for en tilpasset organisering av tjenestene gitt et nytt hus der virksomheten samles. Dette vil kunne bidra til mer effektive pasientforløp, gi mulighet for økt tverrfaglighet og sikre at avdelingen framstår med en mer enhetlig behandlingsprofil og bedre 1 Ruspoliklinikken ble i 2013 orginatorisk flyttet til Avdeling Rus og avhengighet, men er fortsatt samlokalisert med vårt DPS på Ryen 2 Brukerstyrte døgnplasser vil si at inntaksteamet på DPS har foretatt en vurdering av hvilke pasienter som bør tildeles dette. Pasienten tilbys en kontrakt om bruk av seng eksempelvis 5 dager per måned. Når pasienten først har slik kontrakt kan pasienten, pårørende eller samarbeidspartnere ta kontakt og be om direkte innleggelse i DPS. Pasientens faste behandlere følger opp pasienten under innleggelsen. 3 DAT= Dialektisk atferdsterapi og DBT= dialectical behaviour therapy benyttes i Norge om hverandre 4 BUP= Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 5

6 differensierte behandlingstilbud enn i dag. De tjenester som særlig må styrkes er lege- og psykologtjenesten, tilbudet til personer med personlighetsforstyrrelser med alvorlig problematferd, og tilbudet til personer med psykisk lidelse og samtidig rus og avhengighetsproblematikk. Avdelingen trenger å styrke sin fagprofil i form av å stimulere til kliniske utviklings og prosjektarbeid samt etablere samarbeid med forskningsmiljøene. Avdelingen må fortsatt legge tilrette for brukermedvirkning. Tjenestene er organisert i 3 seksjoner med 9 ulike enheter som sammen skal gi et variert og moderne behandlingstilbud til befolkningen. Tjenestene spenner over et bredt spekter av tiltak og metoder, og omfatter blant annet poliklinisk utredning og behandling, behandling individuelt og i gruppe, ambulant behandling, rehabilitering og døgnbehandling. Avdelingsledelsen Avdelingsledelsen består av 8 stillinger. Katrine Hippe var avdelingsleder fram til Etter dette overtok Eli Lund Magnusson som konstituert avdelingsleder. Mona Semb innehar stillingen som sjefpsykolog og Dag T. Hanoa som avdelingsoverlege. Samhandlingskoordinator Vigdis Jacobsen Rehn har et spesielt ansvar for samhandlingen internt og eksternt. Avdelingsledelsen har i 2013 hatt en administrasjonskonsulent, Karin Bekkestad. Stillingene for assisterende avdelingsleder og en administrasjonskonsulentstilling ble høsten 2012 omgjort til seksjonslederstillinger og ble i 2013 besatt. Seksjonsleder May Kristin Øverby tiltrådte som seksjonsleder for Allmenpsykiatrisk seksjon og Eli Lund Magnusson ble ansatt som seksjonsleder for Psykose- og rusbehandlingsseksjonen Hun arbeidet fram til seksjoneringen skulle iverksettes som ass. avdelingsleder. Da Katrine Hippe sluttet i stillingen som avdelingsleder ble Eli Lund Magnusson konstituert som avdelingsleder. Jorund Dahl har vært konstituert i stillingen som seksjonsleder for psykoseog rusbehandlingsseksjonen og har inngått i avdelingens lederteam. Det samme gjelder seksjonsleder for Døgntjenester Marit Krogsrud. Ny avdelingsleder Petter Bugge ble tilsatt 1.desember og vil tiltre stillingen 10. februar Nedenfor følger en kort beskrivelse av avdelingens seksjoner og kliniske enheter. Alle enheter, unntatt de psykiatriske poliklinikkene på henholdsvis Holmlia og Ryen, gir tjenester til hele opptaksområdet. De psykiatriske poliklinikkene på Holmlia og Ryen har delt opptaksområdet og er organisert med hvert sitt inntaksteam. I tillegg har døgnseksjonen eget inntaksteam. For informasjon om våre inntaksrutiner og inntaksadresser henvises det til OUS nettside, Allmenpsykiatrisk seksjon Seksjonen ble etablert og ledes av May Kristin Øverby og har 60 ansatte (56,9 årsverk) og består av følgende fire enheter: Psykiatrisk poliklinikk Holmlia Psykiatrisk poliklinikk Ryen, Gruppeenheten som er lokalisert på Ryen og Akuttenheten som er lokalisert på Holmlia. Seksjonen tilbyr behandling til mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Tilbudet gis poliklinisk og omfatter utredning, psykoterapi, medikamentell behandling, støttesamtaler og familiesamtaler. Behandlingen gis individuelt og/eller i gruppe. Seksjonen tilbyr også akutt krisehjelp i form av ambulant og poliklinisk behandling. Allmennpsykiatrisk seksjon samarbeider med pårørende, ansatte i bydeler, fastleger og klinikkens øvrige enheter. 6

7 1882 pasienter mottok behandling fra Allmennpsykiatrisk seksjon i Se tabellen under med antall pasienter, fordelt etter hoveddiagnoser. Pasienter behandlet i Allmennpsykiatrisk seksjon i 2013 (kun hoveddiagnoser): Deprsjoner Tilpasningsfor. Bipolare lidelser Uspes.angst Psykoser PTSD/dissosiative Gen.angst/fobier Utv.forstr./ADHD Personlightesforstr. Tvang Spiseforstr. Rus Annet Uspesifiserte En årsak til at raten uspesifisert forstyrrelse eller lidelse (F99) er så høy er at Akuttenheten ikke utreder pasientene. I tillegg er det en del nyhenviste pasienter som ikke er ferdig utredet. Psykiatrisk poliklinikk Holmlia Allmennpsykiatrisk poliklinikk Holmlia ledes av enhetsleder Kari Vangen. Poliklinikken har 19 ansatte (18,5 årsverk) bestående av merkantile stillinger, overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. De fleste pasientene får individuell behandling i en tidsramme på 3 18 måneder. Antall mottatte henvisninger i Antall avslåtte henvisninger i (29,3 %) Antall pasienter i behandling i Antall konsultasjoner i Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med behandlingsrett i dager Antall henvisninger til Inntaksteamet Holmlia har økt med 19 % i løpet av de siste to år (fra ). Psykiatrisk poliklinikk Ryen Allmennpsykiatrisk poliklinikk Ryen ledes av enhetsleder/seksjonsoverlege Annikken Eid. Poliklinikken har 19 ansatte (18,8 årsverk) bestående av merkantile stillinger, overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. De fleste pasientene får individuell behandling i en tidsramme på 3 18 måneder. 5 Dette er det totale tallet av henvisninger som kom til felles inntaksmøte på Holmlia og innbefatter også henvisninger som ble vurdert for inntak på psykose- og rusbehandlinggseksjonen i tillegg til poliklinikken. 7

8 Antall mottatte henvisninger i Antall avslåtte henvisninger i (29,6 %) Antall pasienter i behandling i Antall konsultasjoner i Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med behandlingsrett i dager Gruppeenheten Gruppeenheten ledes av enhetsleder Kirsten Namli og har 9 ansatte (7 årsverk) bestående av merkantil stilling, psykologspesialister, spesialsykepleiere, klinisk sosionom, spesialergoterapeut og spesialfysioterapeut. Behandlingen foregår både i gruppe og individuelt, innenfor en tidsramme på 6 18 måneder. Henvisninger sendes psykiatrisk poliklinikk. Akuttenheten Akuttenheten ledes av enhetsleder Kari Langholm og har 12 ansatte (11,6 årsverk) bestående av merkantil stilling, overlege, psykologspesialister, spesialsykepleiere og kliniske sosionomer. Akuttenheten har hovedansvar for øyeblikkelighjelp funksjonen ved DPSet. Enheten tilbyr oppfølging i inntil 3 uker for personer i en psykisk krise. Enheten disponerer en døgnplass ved avdelingens krise- og stabiliseringsenhet. Akuttenheten tilbyr også raskt time når pasienter skrives ut fra akuttpsykiatrisk døgnbehandling (i påvente av time på poliklinikk). Akuttenheten har åpent mandag fredag kl og lørdag/søndag kl pasienter mottok behandling ved enheten, det ble gitt 3476 konsultasjoner. Psykose- og rusbehandlingsseksjonen Seksjonen ble etablert Seksjonen har siden vært ledet av Jorund Dahl ettersom Eli Lund Magnusson har vært konstituert i avdelingslederstillingen. Seksjonen har ved utgangen av ansatte og består av Psykosepoliklinikken og Ambulant psykosebehandlingsenhet (Ruspoliklinikken ble flyttet ut av avdelingen ) Enhet for poliklinisk psykosebehandling(epp) fra Psykosepoliklinikken Enheten ble, fram til hun sluttet , ledet av enhetsleder Sidsel Horn Nørgaard tiltrådte Torill Gjerpe Hansen som ny enhetsleder. Psykosepoliklinikken har 16 ansatte fordelt på 15.7 stillinger. Disse er psykiatere, psykologer, psykologspesialister, spesialsykepleiere, kliniske sosionomer, LIS-lege, merkantil stilling og miljøarbeider. En overlegestilling er ved årskiftet ubesatt. Enheten er delt i to team, Psykoseteamet og Tipsteamet. Målgruppe for Psykoseteamet er voksne med kjent lidelse i psykosespekteret, og hvor symptombildet og funksjonsnivå gjenspeiles i GAF 7 under 40 ved innskrivning i enheten. Pasienter i Tipsteamet er ungdom og voksne med mistanke om eller utviklet psykoselidelse, som ikke tidligere har vært i behandling for dette, uavhengig av GAF ved inntak. Begge team tilbyr individuelt tilrettelagt utredning, behandling og rehabilitering, med vekt på samarbeid med pasientens familie og helsetjenester på bydelsnivå. Psykosepasienter som har behov for langvarige og sammensatte tjenester fordeles mellom enhet for poliklinisk behandling og enhet for ambulant psykosebehandling som beskrevet nedenfor. 6 Dette er det totale tallet av henvisninger som kom til felles inntaksmøte på Ryen og innbefatter også henvisninger som ble vurdert for inntak på psykose- og rusbehandlinggseksjonen i tillegg til poliklinikken. 7 GAF= Global Assessment of Functioning 8

9 En gjennomgang av pasienter innskrevet i psykoseteamet i 2012 viste en dreining mot stadig yngre pasienter, flest menn, også i dette teamet. I Tipsteamet er det økning av antall henviste pasienter, med stadig flere unge med alvorlig funksjonsfall og sammensatt symptombilde, men uten psykosegjennombrudd. Denne tendensen har fortsatt i 2013 uten at det er foretatt en ny systematisk gjennomgang. I løpet av året er det er gjennomført flere pasientrettede kurs. Enhet for ambulant psykosebehandling(eap) fra Ambulant psykosebehandling Enheten er ledet av enhetsleder Jorund Dahl. Mens Dahl har vært konstituert seksjonsleder har enheten vært ledet av konstituert enhetsleder Jaqueline Chapman. Enheten har 9 ansatte fordelt på 8 stillinger. Disse er merkantil stilling, psykiater, spesialsykepleiere, spesialutdannet sosionom og spesialergoterapeut. Målgruppen er voksne med kjent psykoselidelse, hvor symptombilde og funksjonsnivå tilsvarer GAF under 40 og hvor pasientene ikke nyttiggjør seg stasjonær poliklinisk behandling og har behov for et mer oppsøkende tilbud. Det har også i 2013 vært en økning av antall pasienter med en samtidig ruslidelse som søkes til enheten. Behandlingen tilpasses individuelt etter innledende fase med kontaktetablering og validering av tidligere diagnose, og evt. pågående medikamentell behandling. Under videre utredning vektlegges pasientens ressurser ut fra en helhetlig tankegang der alle livsområder er med. De fleste pasienter har eller får etablert en ansvarsgruppe. Målet med behandlingen er å bistå pasienten til selvstendighet og kvalitet i eget liv utenfor institusjon. Ruspoliklinikken Ruspoliklinikken var fram til en del av avdelingen og seksjonen. Ruspoliklinikken ble fram til ledet av enhetsleder Eli Lund Magnusson. Ved hennes fratreden ble Kjetil Johnsen konstituert inn i stillingen som enhetsleder. Ruspoliklinikken har 9 stillinger fordelt på merkantil stilling, psykiater, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleier, kliniske sosionomer og sosialkonsulent. Målgruppen er pasienter med rusmiddelmisbruk/avhengighet, ofte med psykiske, somatiske og sosiale tilleggsproblemer. Tilbudet er utredning og behandling av affektive lidelser, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, traumerelaterte tilstander i tillegg til avhengighetsproblemene. De fleste av pasientene får individualbehandling. Ruspoliklinikken ble organisatorisk tilknyttet Avdeling Rus og avhengighetsbehandling. Seksjon for døgnbehandling Døgnseksjonen ledes av seksjonsleder Marit Krogsrud og har 39 årsverk fordelt på 44 ansatte. Seksjonen arbeider tverrfaglig med psykiater, psykologer, sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, sosionomer og hjelpepleiere. Seksjonen tilbyr frivillig behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Behandlingen gis som døgnbehandling og omfatter utredning, psykoterapi, medikamentell behandling, støttesamtaler og familiesamtaler. Behandlingen gis individuelt og tilrettelegges for den enkelte pasient. Seksjonen samarbeider med pårørende, ansatte i bydeler, fastleger og klinikkens øvrige enheter. Henvisninger sendes til Døgnseksjonen fra andre avdelinger i psykisk helsevern eller fra primærhelsetjenesten 9

10 Enhet 1 Er ledet av Luc Louison og har 8 senger. Behandlingen tilrettelegges for den enkelte pasient etter individuell utredning. Liggetid: Fra 6 uker-3 mnd. Enheten har beliggenhet i Holmliasentervei 1b. Enhet 2 Er ledet av Luc Louison. Enheten har 1 seng til akuttenhetens pasienter, hvor de har et tilbud om opphold inntil en uke. 1 seng er brukerstyrt, dvs at pasienter med skriftlig avtale selv kan kontakte enheten og be om innleggelse. Inntil 15 pasienter kan ha kontrakt på inntil et år. 5 senger er til øvrige pasienter innskrevet på Søndre Oslo DPS med opphold på inntil 3 uker. Enhet 3 Er ledet av Tove Vestheim og har 7 senger. Behandlingen er lik enhet 1, men med noe lengre liggetid. Liggetid: Fra 3-9 mnd Enheten har beliggenhet på Holmlia Senter. DBT-teamet Avdelingens DBT-team (dialektisk atferdsterapi) ledes av psykologspesialist Tone Enge Bertelsen. DBT-teamet er et matriseteam ved at ansatte fra ulike enheter i avdelingen deltar i behandlingen av teamets pasienter. Behandlingstilbudet retter seg mot mennesker med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse med atferdsproblemer som følelsesmessig ustabilitet, ustabile relasjoner, ustabilt selvbilde, tankeforstyrrelser og ustabil atferd. Behandlingstilbudet går over 1,5 år og består av ukentlig individualterapi i kombinasjon med ukentlig ferdighetstrening i gruppe, hjemmeoppgaver og telefonkonsultasjoner. Henvisninger sendes psykiatrisk poliklinikk. De fleste enhetene i Søndre Oslo DPS har hatt faste veiledningsoppdrag til ulike personellgrupper i bydelenes omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester og rustjenester. (For en konkret oversikt over avdelingens bemanning og faglige profil se DPS-profilen til slutt i rapporten). Organisatorisk utvikling Søndre Oslo DPS har vært gjennom omfattende endringsprosesser med modernisering og forbedring av tjenestetilbudet siden 2003 da de to DPSene Holmlia og Ryen ble slått sammen til en avdeling. Avdelingen fremstår i dag som et fullverdig DPS 8 og tjenestene er i tråd med overordnede helsepolitiske føringer og beslutninger i Klinikk psykisk helse og avhengighet. Avdelingen påbegynte i 2003 en organisasjonsendring der hensikten var å samle avdelingens enheter i 3 seksjoner og Seksjon for døgnbehandling med sine enheter ble etablert. Endringene i pasienttilbudet som så langt er foretatt er følgende: Omstilling av ulike døgntilbud til fordel for styrking av ambulante og polikliniske tjenester. Etablering av Akuttenheten i Etablering av Ruspoliklinikken i 2006 Rehabiliteringsenhetene Holmlia og Ryen har fra 1.januar 2010 innsnevret målgruppen til å være pasienter innenfor F-20 spekteret og med GAF under 40. Rehabiliteringsenhetene endret samtidig status til å bli Enhet for ambulant 8 jf. DPS-veilederen IS

11 psykosebehandling og Enhet for poliklinisk psykosebehandling (Enhet for poliklinisk psykosebehandling ble organisert i to team hhv TIPS-team og psykoseteam). Fra og med 1. september 2011 ble Enhet for poliklinisk psykosebehandling omgjort til inntektsgivende poliklinikk. I forbindelse med Klinikkens omstilling i 2013 ble enhetenes navn endret til Ambulant psykosebehandlingsenhet og Psykosepoliklinikken. Seksjon for døgnbehandling har fra 1. oktober 2011 omstilt fra to enheter til tre (en krise og avlastningsenhet og 2 behandlingsenheter), etablert brukerstyrte senger og seksjonen er styrket med 3 sykepleierstillinger. Seksjonen har 22 senger totalt. Allmennpsykiatrisk seksjon og Psykose- og rusbehandlingsseksjonen ble etablert Arbeidet med seksjonering av hele avdelingen var dermed fullført. Intensjonen med å seksjonere var vurderingen at avdelingen måtte styrke sitt tilbud for å kunne innfri krav til forventet tjenestelevering basert på befolkningssammensetning, levekår og sykelighet i vårt opptaksområde, samt de utfordringer som Samhandlingsreformen gir. Avdelingen vil stimulere til kliniske utviklings og prosjektarbeid og etablere samarbeid med forskningsmiljøene. Avdelingen må legge bedre til rette for brukermedvirkning. Det forventes at seksjoneringen vil kunne bidra til det. Andre fordeler som seksjoneringen var forventet å gi er realistiske lederspenn for ledere på alle nivåer og at man dermed legger til rette for å sikre en fag- og organisasjonsutvikling i tråd med behov og kunnskapsbaserte løsninger. Det er som nevnt bestemt at avdelingen skal samle sin virksomhet og flytte inn i nytt bygg på Mortensrud i mai BUP Syd skal flytte inn i samme bygg og det samme gjelder Ruspoliklinikken. Det var vurdert som en fordel at seksjoneringen ble gjennomført før flyttingen fordi polikliniske og merkantile tjenester kan effektiviseres som følge av samlokaliseringen. Lederstøtte til de to nye seksjonslederne hentes i første omgang fra enhetene i de to nyopprettede seksjonene. Da det i august 2012 ble det vedtatt å opprette en Seksjon for psykose- og rusbehandling skulle Enhet for ambulant psykosebehandling(eap), Enhet for poliklinisk psykosebehandling(epp) og Ruspoliklinikken samles der. I Allmenpsykiatrisk seksjon skulle de to psykiatriske poliklinikkene hhv på Holmlia og Ryen, Akuttenheten, og Gruppeenheten. samles Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) har parallelt med avdelingens omstillingsprosess arbeidet med å innført en ny organisasjonsstruktur for klinikken. Dette medførte i 2013 en restrukturering av KPHA ble Søndre Oslo DPS lagt direkte under Klinikkledelsen ved at senterstrukturen ble avviklet. Samtidig ble ruspoliklinikken organisatorisk flyttet ut av Søndre Oslo DPS og lagt til avdeling rus- og avhengighetsbehandling. Avdelingen har i 2013 fortsatt arbeidet med å utvikle bemanningsprofilen slik at vi oppnår tverrfaglighet i alle seksjoner/enheter. Hovedsaklig dreier dette seg om å tilrettelegge for at alle enheter har tilgang til leger og psykologer i en slik grad at det ivaretar kravet om forsvarlighet og kapasitet. Fortsatt mangler Ambulant psykosebehandling psykolog, og vi ønsker også å styrke Gruppeenheten med legestilling. En psykologstilling ved Psykosepoliklinikken ble søkt omgjort til stilling for seksjonsoverlege ved Psykose- og 11

12 rusbehandlingsseksjonen. Seksjonsoverlege ble tilsatt. Seksjon for døgnbehandling søkte om og fikk godkjenning til å omgjøre en merkantil stilling til stilling for LIS-lege. Seksjonen søkte i tillegg om midlertidig omgjøring av en vakant enhetslederstilling til en behandlerstilling og tilsatte en psykolog. Fortsatt er det behov for å styrke bemanningen med lege- og psykologkompetanse i døgnseksjonen. Dette vil være i tråd med fordeling av oppgaver i Klinikken, der DPS-ene skal ivareta større del av de pasientene som har behov for døgnbehandling. Arbeidet videreføres i Avdelingen arbeider kontinuerlig for å få rekruttere og beholde dyktige medarbeidere til Søndre Oslo DPS. Faglig utvikling Vår overordnete strategiske utfordring er å styrke kompetanse og kontinuitet for å bedre kvalitet. Det er et mål å sikre bruk av kunnskapsbasert praksis samt å styrke kompetanse innen utredning og diagnostikk. Kvalitetskrav knyttet til pasientbehandling er videreført i form av et fortsatt fokus på epikrisetid, ventetid og andel avslag i henhold til de eksterne henvisningene. Sykehuset generelt trenger å videreutvikle sitt system (LIS) for at den enkelte leder skal kunne følge viktige kvalitetsindikatorer som ovennevnte. Avdelingen har et kontinuerlig fokus på bruk av individuell plan, behandlings- og kriseplan for pasientene. Avdelingen har fortsatt sitt arbeid med å bruke avvikssystemet på en nyttig måte og kvalitetssikre bruken av tvunget psykisk helsevern. Avdelingens mål er å ha god dokumentasjon og god kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere. Avdelingen ønsker fortsatt å styrke kompetansen innen DAT/DBT (dialektisk atferdsterapi). Avdelingen bør vurdere behov for etablering av tjenester til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet. Det er en strategisk utfordring å sikre at barn av foreldre med psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet blir identifisert og ivaretatt. Barneansvarlige ved DPS-et har en spesielt viktig rolle i dette arbeidet. Avdelingen ble i 2013 godkjent for 9 måneders fordypningstjeneste for transkulturell psykiatri for leger i spesialisering Egenkontroll og eksterne revisjoner I november og desember 2013 ble det gjennomført egenkontroll ved alle avdelinger i klinikken. Temaet var Internkontroll og styring av virksomheten. Dette som et ledd i klinikkens interne kvalitetsarbeid, og er en metode som klinikken bruker for å kartlegge hvordan avdelingene følger lover, forskrifter samt helseforetakets og klinikkens egne prosedyrer og retningslinjer. Internrevisjoner og egenkontroller skal sikre at klinikkens oppgaver planlegges, organiseres og utføres i tråd med lovverket. Hensikten er å sikre at dette er implementert i alle avdelinger. Vi hadde spesielt fokus på Epikrisetiden. Avdelingen hadde også høsten 2013 ekstern legemiddelrevisjon ved døgnseksjonen. Avdelingen fikk ingen avvik. 12

13 Ressurser, aktivitet og resultater I dette avsnittet presenteres avdelingen ved noen utvalgte nøkkeltall. Statistikken er delvis hentet ut av sykehusets ledelses- og informasjonssystem, LIS. Tallene fra LIS er fortsatt heftet med usikkerhet. Dette skyldes at det nye LIS ikke har fungert tilfredsstillende og det omfatter heller ikke alle måleparametere som det tidligere LisUs systemet hadde. For å kompensere for dette er det foretatt manuell telling i utvalgte måneder av blant annet epikrisetid, individuell plan, andel ikke møtt og andel avslag av eksterne henvisninger og tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold m.m Ressurser Årsverk Sum basis (driftsinntekter) mill mill Avdelingen har virksomhet på tre ulike adresser på hhv Holmlia (2) og Ryen (1). Antall årsverk angitt i tabellen over er budsjetterte stillinger per januar Faktisk antall ansatte varierer gjennom året i de ulike enhetene, jf. gjennomgangen innledningsvis, men det har ikke vært større avvik i forhold til budsjett. Det ble vurdert nødvendig, av budsjettmessige årsaker, å holde noen stillinger(3.5) vakante 1. halvdel av året. Behandlergruppen består i hovedsak av psykiatere/leger, psykologer/psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, kliniske sosionomer og fagpersoner med annen høyskoleutdanning. I tillegg kommer stillinger for merkantilt personale. For ytterligere informasjon om avdelingens fagprofil se DPS-profilen til slutt i rapporten. Mange behandlere har i tillegg videreutdanning innen ulike psykoterapeutiske metoder (psykodynamisk terapi, gruppeterapi, kognitiv terapi, DBT og miljøterapi). Avdelingens inntekter er basert på rammetildeling og inntekter knyttet til polikliniske konsultasjoner (egenandeler fra pasientene og trygderefusjoner). Aktivitet og resultater Område Parameter Mål Resultat Kvalitet Epikrisetid, epikrise sendt innen 7 dager etter avsluttet behandling 100 % LIS har ikke gitt statistikk på epikrisetid i Avdelingen foretar av og til manuelle tellinger. Disse har vist at vi fortsatt har et Medarbeider Ventetid, gjennomsnitt 65 dagers ventetid for pasienter med rett til prioritert behandling forbedringspotensiale. Gjennomsnitt ventetid 54 dager Individuell plan, IP 100 % Alle pasienter med behov for og ønske om IP har det Sykefravær Under 8 % Korttid: 2,7 Langtid: 3,6 Totalt: 6,3 %. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført høst 2012 Pasient Pasientundersøkelse Gjennomføre pasientundersøkelse i 90 % svarprosent 85 % Avdelingen oppnådde jevnt over gode resultater og lå over referanseverdiene på mange områder Oppstart av pasientundersøkelse 1.november 2012 som ble videreført i 9 Nedgangen i antall ansatte skyldes hovedsakelig at Ruspoliklinikkens 9 ansatte ble flyttet ut av avdelingen. 13

14 avdelingen 2013 og evaluert sammen med brukerrådet. Skademeldinger/avvik Færrest mulig 40 totalt. Fordelt på pasientrelaterte (29), HMS og andre avvik (11) inntektsgivende og 4977 ikke inntektsgivende. Liggedøgn (+695 permisjonsdøgn) Aktivitet Antall poliklinikk-konsultasjoner totalt (Ruspoliklinikken ikke medregnet) Beleggsprosent: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 90 % 60 % 90 % % totalt for seksjonen Enheten(7senger) var stengt i 7 uker ifbm. sommerferieavvikling 186 pasienter ble utskrevet fra døgnseksjonen Avdelingen legger til grunn en aktivitet for den enkelte ansatte på 2,3 konsultasjoner per dag i 220 virkedager. Dette utgjør 506 konsultasjoner per ansatt per år (2,3 x 220 = 506). Dette gjelder de psykiatriske poliklinikkene på Ryen og Holmlia. De øvrige enhetene har lavere aktivitetskrav pga målgruppe og arbeidsform. Avdelingen skiller på inntektsgivende polikliniske konsultasjoner og ikke inntektsgivende konsultasjoner. Avdelingen har gjennomført totalt konsultasjoner i året som gått, dvs. noe under plantallet som var konsultasjoner. Man har behandlet 2100 personer mot 2197 personer i I forhold til andelen pasienter som ikke har møtt til avtale (inkludert meldte avbud) så har avdelingen pleid å foreta manuell telling for 4 av årets siste måneder i tre av poliklinikkene. Dette for å få et inntrykk. Fordi sykehuset i 2012 fjernet rapporten i LIS som viser andel konsultasjoner per enhet er dette ikke lenger mulig å gjøre. Andel pasienter ikke møtt fokuseres uansett av enhetene og en søker kontinuerlig å ha fokus på å motivere og støtte pasienter til å møte til den planlagte behandlingen. I 2013 mottok avdelingen 1459 henvisninger (mot 1424 henvisninger i 2012). Majoriteten var eksterne og kommer fra fastlegene i opptaksområdet. Disse ble vurdert i avdelingens to inntaksteam 10. Antall avslag utgjorde i gjennomsnitt 31%. I disse tallene inngår ikke henvisningene til avdelingens døgnseksjon. Disse er interne og kommer fra andre avdelinger i KPHA og har derfor ikke tall i LIS. Avdelingen anslår at andelen henvisninger til døgnseksjonen utgjør ca.5 per uke. I gjennomsnitt har pasienter med rett til prioritert behandling ventet i 54 dager. Ventetiden til første behandling for pasienter som ikke ble definert i denne gruppen var 80 dager. Ventetid for personer under 23 år har ikke overskredet maksgrensen på 65 dager. Pasienter i en akutt krise blir mottatt i løpet av 24 timer og pasienter som utskrives fra akuttavdelingen med behov for videre oppfølging fra DPS og som selv ønsker det tilbys time innen 5 dager. Vi følger med på antallet eksterne henvisninger. Avdelingen har hatt fokus på å holde ventetid på behandling nede. Dette har vært utfordrende og tallene rapporteres månedlig til klinikken. Når det gjelder diagnosene fordeler disse seg over hele spekteret, med hovedvekt på affektive lidelser, angstlidelser og psykoselidelser Mange er registrert med uspesifisert psykisk lidelse. Det er i hovedsak Akuttenheten som har brukt denne diagnosen i møte med pasienter som er i en akutt krise og med en behandlingstid inntil 3 uker for de fleste pasientene. En del pasienter 10 Henvisninger til Ruspoliklinikken er her fratrukket for begge årene for å få sammenlignbare tall 14

15 er også gitt en rusdiagnose (Psykisk lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer) som hoveddiagnose. Målet er at pasienter med behov for sammensatte og omfattende tjenester og som selv ønsker en individuell plan skal ha det. Dette målet er innfridd. Et annet behandlingsmål er at alle pasienter som mottar behandling i avdelingen skal ha en behandlingsplan inkludert en kriseplan hvis det foreligger behov for det. Vi har fortsatt et forbedringspotensial vedrørende å nå målet om at alle pasienter skal ha en kriseplan. Antall liggedøgn i seksjonen lå under estimerte tall også hvis en inkluderer andelen permisjonsdøgn. Dette skyldes at henvisningsmengden har vært mindre og liggetiden har gått betraktelig ned. Personalsituasjonen har vært utfordrende ved at det har manglet spesialistkompetanse i seksjonen. En av enhetene hadde 7 ukers ferielukking. Sykehusets registrering av epikrisetiden har ikke fungert i Epikrisene skal være sendt til motagende instans senest innen 7 dager etter avsluttet behandling. Dette vet vi at avdelingen ikke klarer å innfri. Det ble i vår nedsatt en arbeidsgruppe med 3 personer som i samarbeid med linjelederne arbeidet for å bedre avdelingens epikrisetid. Vi arbeider parallelt med å kvalitetssikre innholdet i epikrisene slik at disse blir nyttige og gode verktøy i kommunikasjonen mellom DPS, pasienten og fastlege/1.linje. Oppsummering av tvunget psykisk helsevern uten døgnoppehold(tph-u) Ved Søndre Oslo DPS er 45 pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold(tph-u) ved utgangen av 2013 (mot 32 i 2012). Av disse er 14 pasienter overført til eller etablert på TPH-u ved avdelingen i Avdelingen har i 2012 hele 5 pasienter som er dømt til behandling. Andelen pasienter på TPH-u/dømt til behandling er økende. Avdelingen har som mål at frivillig behandling skal være det bærende prinsipp. Avvik Avdelingen har totalt hatt 40 avviksmeldinger, meldt i sykehusets avvikssystem 11 i Avvikene kategoriseres i pasienthendelser som er uønskede hendelser eller forhold som har medført eller kunne medføre skade på pasient (29), HMS som er hendelser eller forhold som påvirker arbeidsmiljøet og ansattes helse negativt og andre avvik og forbedringsforslag som kan være avvik relatert til IT og intern service (11). Avdelingen har hatt 16 alvorlige pasienthendelser. Av disse er 2 selvmord, 2 er unaturlige dødsfall, 5 er selvmordsforsøk og 7 hendelser er alvorlige utageringer eller voldshandlinger mot andre. De alvorlige pasienthendelsene er meldt til klinikkens kvalitetsutvalg og sykehusets pasient-skaderåd (PSR). Noen av sakene er i tillegg oversendt eksterne myndigheter, Helsetilsynet, for vurdering. I to alvorlige tilfeller meldte avdelingen selv avvik til Helsetilsynet. Målet er at dødsfall og alvorlige pasienthendelser ikke skal være knyttet til uforsvarlig behandling. Etter gjennomgang i klinikken er dette målet innfridd. Avdelingen har hatt 5 avvik relatert til pasienter og medikamenthåndtering (mot 8 i 2012). Disse er samtlige vurdert til å ha mindre alvorlig konsekvens eller ingen/ubetydelig konsekvens for pasientene. Likevel har gjennomgang av disse avvikene ført til at avdelingen har hatt/har fokus på sine rutiner knyttet til medikamenthåndteringen og utbedret disse. 11 sykehusets elektroniske system for å rapportere uønskede hendelser i Virksomhetsportalen 15

16 Noen avvik omhandler trussel og/eller utagering fra pasienter (2)og har påvirket ansattes arbeidsmiljø og helse. (mot 8 i 2012)Vi har systematisk gjennomgått våre rutiner og bedret sikkerheten i den grad det er mulig i åpne behandlingsenheter I 2013 har avdelingen mottatt 3 klager fra Norsk Pasientskadeerstatning. Alle sakene gjennomgås grundig, det skrives redegjørelser og brukes i kvalitetsarbeidet på samme måte som avvikshendelser. Alle avvik behandles av nærmeste leder og berørte ansatte. Videre gjennomgås avvikene ukentlig av avdelingsledelsen og 2-3 ganger pr halvår av avdelingens kvalitetsråd, samt i avdelingens enheter. De alvorligste hendelsene gjennomgås som nevnt også av klinikkens Kvalitetsråd og eksterne tilsynsmyndigheter. Hendelsene gjennomgås med fokus på å lære og avdelingen iverksetter tiltak for å utbedre praksis. Medarbeidere Sykehuset gjennomførte høsten 2013 en medarbeiderundersøkelse. Målsetningen var at 90 % av sykehusets ansatte skulle delta i undersøkelsen. I Søndre Oslo DPS deltok 85 % av alle ansatte. Flere av enhetene hadde 100% oppslutning og ble belønnet med kake fra Klinikkledelsen. Undersøkelsen kartlegger ulike forhold som virker inn på trivsel, motivasjon og helse. Rapporten etter undersøkelsen er et redskap til å iverksette forbedringsarbeid. Avdelingen hadde jevnt over gode resultater, noe som indikerer høy grad av trivsel og arbeidsglede. Undersøkelsen viste at avdelingen bør sette inn tiltak i forhold til at mange ansatte rapporterte om for høy arbeidsbelastning og for lav kontroll over egne arbeidsoppgaver. Tiltak er innarbeidet i enhetenes og avdelingens HMS-handlingsplaner for Målet om at det totale sykefraværet skal ligge under 8 % er nådd. Sykefraværet i avdelingen var 6.3 %. Det er også i år arbeidet systematisk med å få ned sykefraværet, blant annet gjennom et aktivt samarbeid mellom verneombudene og ledelsen. Sykefravær fokuseres i personalmøter. IA - avtalen følges opp kontinuerlig og en fokuserer på viktige trivselsfaktorer. Det er i avdelingen som helhet fokus på å bevare det generelt positive arbeidsmiljøet. En søker å tilrettelegge for at den enkelte ansatte skal kunne trimme en time per uke i arbeidstiden. Avdelingen har et kontinuerlig fokus på fagutvikling. Det faglige engasjementet og kunnskapsrike medarbeidere bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Dette fokuset blir særlig vektlagt som positivt av de ansatte i avdelingen. Undervisningsutvalget Utvalget ledes av sjefpsykolog Mona Semb og har et overordnet ansvar for den interne undervisningen ved Søndre Oslo DPS. Undervisningen skal bidra til ansattes fagutvikling og kompetanseheving, samt bidra til fellesskap innad i avdelingen på tvers av faggrupper og seksjon/enheter. Undervisningsutvalget planlegger, samordner og gjennomfører undervisning iht. definerte satsingsområder ved Søndre Oslo DPS og Klinikk psykisk helse og avhengighet. I tillegg til den nødvendige kompetanseheving, ønsker vi at undervisningen skal stimulere til faglig refleksjon og arbeidsglede. I 2013 har vi hatt undervisning om fagetikk, barn som pårørende, bruk av GAF (Global Assessment Functioning scale) og om vurdering av selmords- og voldsrisiko. 16

17 Kompetanseutviklingsprogrammet Tryggere traumeterapeuter RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) har et program for tverrfaglig kompetanseutvikling, hvor målet er å gjøre deltakerne enda bedre til å kunne oppdage, kartlegge, forstå og arbeide med pasienter med traumelidelser. Søndre Oslo DPS har videreført satsingen på dette, med mange som har deltatt på ulike kurs og veiledningsgrupper gjennom hele året. Fagråd I forbindelse med omorganiseringen i avdelingen ble hele møtestrukturen i avdelingen evaluert og endret. Dette gjelder også avdelingens fagråd. Fagrådet skal synliggjøre og styrke den faglige virksomheten og utviklingen ved Søndre Oslo DPS. Fagrådets sammensetning fram til avdelingens reorganisering : Leder: Sjefpsykolog Mona Semb, Sekretær: Adm.konsulent Karin Bekkestad Medlemmer: Avdelingsleder Katrine Hippe, avdelingsoverlege Dag Hanoa, DPS-koordinator Vigdis Jacobsen Rehn, seksjonsleder Marit Krogsrud, enhetsleder Annikken Eid, enhetsleder Kari Langholm, enhets-/seksjonsleder Eli Lund Magnusson, enhetsleder Kirsten Namli, enhetsleder Sidsel H. Nørgaard, enhetsleder Jorund Dahl, enhetsleder Kari Vangen, fagrådgiver Britt Bøen, fagrådgiver Trine Melvær, fagrådgiver Cecilie Pettersen og leder for brukerrådet Siri Blumenthal Etter avdelingens reorganisering fikk fagrådet følgende sammensetning: Leder: Sjefpsykolog Mona Semb, Sekretær: Adm.konsulent Karin Bekkestad Medlemmer: Konst.avdelingsleder/seksjonsleder Eli Lund Magnusson, seksjonsleder Marit Krogsrud, seksjonsleder May Øverby, avdelingsoverlege Dag Hanoa, fagrådgiver Britt Bøen, fagrådgiver Cecilie Pettersen, fagrådgiver Vesna Moe og leder for brukerrådet Siri Blumenthal Som grunnlag for fagrådets arbeid ligger nasjonale føringer i form av Helse Sør-Øst sine strategidokumenter innen psykisk helse. Fagrådet skal forelegges alle vesentlige forslag og problemstillinger knyttet til avdelingens faglige virksomhet. Fagrådet skal gi råd til avdelingsleder. Rådet skal ha særlig oppmerksomhet på følgende forhold: Helseplaner og retningslinjer nasjonale og lokale Klinisk evaluering og dokumentasjon Tverrfaglige nettverksgrupper Kompetanseutvikling satsingsområder ihht strategiske planer og ansvar for avdelingens fellesundervisning Følgende tema har vært diskutert på møtene i 2013: Nytt mandat 2013 Strategisk plan 2013 Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Samhandling status og framtidig samarbeid 17

18 Tilbud om opplæringsprogram v/psykologspesialist Morten Bekk fra Regionalt fagmiljø for autismeforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Avdelingens fellesundervisning Brukerundersøkelsen v/ous Transkulturell psykiatri: Samarbeid om forskning og fagutvikling med prof. Edvard Hauff Pasientpilotundersøkelsen: Status og veien videre v/enhetsledere i Allmennpsykiatrisk seksjon Pasienter med psykisk lidelse og Minoritetsbakgrunn, PPM Ledes av klinisk sosionom Trine Melvær (Psykiatrisk poliklinikk, Ryen) i 10 % stilling. Arbeidsgruppa har i flere år utviklet og arrangert grunnkurs i transkulturell psykiatri/psykologi for ansatte i Klinikk for psykiatri i Oslo universitetssykehus; om kulturforståelse, interkulturell kommunikasjon og tolkebruk. Dette arrangeres i samarbeid med Seksjon for utdanning og fagutvikling og Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), men vår arbeidsgruppe lager innhold og skaffer forelesere etc. Det ble ikke avholdt kurs i 2013 grunnet lite påmelding til oppsatt kurs i oktober. Neste kurs planlegges holdt april Deltakerne i PPM deltar jevnlig på relevante konferanser. Pasientsikkerhets- og Kvalitetsråd Pasientsikkerhets- og Kvalitetsråd ble ledet av avdelingsoverlege Dag T. Hanoa og er tverrfaglig sammensatt av ansatte i ulike enheter i avdelingen Rådet arbeider med: Uønskede hendelser i avdelingen og rapporteringen videre til overordnet myndighet. Det orienteres om de tilbake-meldinger vi har fått fra klinikken/sykehuset og tilsynsmyndigheter. Vi drøfter hva som kan gjøres for å forebygge nye hendelser og gir råd/innspill til avdelingsleder om dette. Retningslinjer/prosedyrer som avdelingen arbeider med, diskuteres i den utstrekning det er relevant/mulig. Revisjoner tilbakemeldinger på egenkontroller/-revisjoner drøftes i kvalitetsråd. Planlagt egenkontroll, omtalt over, ble gjennomført i november Godkjente referater fra kvalitetsråd sendes seksjonsledere/enhetsledere, som videreformidler til medarbeiderne i egen enhet. Referatene legges også ut på avdelingens fellesområde. Vi har ønske om å fokusere på kvalitet og forsøker å forebygge, altså arbeide med å unngå uheldige hendelser/avvik. Det er behov for en gjennomgang av rådets organisering og sammensetning, noe som vil gjøres i løpet av våren Brukerrådet Brukerrådet ledes av Siri Blumenthal, som representerer LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Brukerrådet består videre av representanter fra disse bruker og pårørendeorganisasjonene: Mental helse, Mental Helse Ungdom, Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, LPP Medlemmene fra FHN. Rådet har både mistet og fått flere nye deltakererådet har 3 ansatterepresentanter Mandat Være et formalisert og rådgivende organ for ledelsen ved DPS. Være et likestilt organ for brukermedvirkning ved DPS. 18

19 Være et bindeledd mellom DPS og pasientene. Gi råd til pasienter og pårørende i generelle saker. Aktivitet Brukerrådet har hatt 9 møter og 7 arbeidsmøter. Rådet har levert budsjettforslag for 2014 samt uttalelse til avdelingens budsjett. Brukerrådet har revidert og endret både sin informasjonsbrosjyre og instruks. De har motatt to brukersaker, hatt noe kommunikasjon med annet brukerråd, deltatt i arrangement rundt den årlige verdensdagen for psykisk helse. Rådsmedlemmer har besøkt flere av enhetenes bruker- og pårørendearrangementer, presentert rådsarbeidet for faggrupper samt tatt plass i nye prosjekter og grupper. En ny organisasjon kom med i brukerrådet. Sentrale saker som rådet har arbeidet med er: økt representasjonsbredde i brukerrådet, deltakelse i avdelingens Pasientsikkerhets- og kvalitetsråd, og Prosjekt Nytt hus. Brukerrådet var representert i disse foraene: Fagråd, Utvidet lederråd, gruppene for pårørende barn, Tverrfaglig traumenettverk, UPK og Pasientsikkerhets- og kvalitatsrådets årlige oppsummeringsmøte. Alle bruker- og pårørenderepresentantene har fullført Modul 1 -kurs ved Helse Sør-Øst og FFO. Verdensdagen for psykisk helse 2013 Verdensdagen for psykisk helse ble markert av Søndre Oslo DPS torsdag 10. oktober i Nordstrandshuset. Årets tema var Se hverandre gjør en forskjell! Markeringen av Verdensdagen startet i 1992 da World Federation for Mental Health satte 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele verden. I Norge markeres dagen i perioden oktober hvert år med ca 1500 ulike arrangementer. Målet med årets arrangement var å sette fokus på at resultatet av mobbing og ensomhet er noe man drar med seg gjennom hele livet og som kan føre til psykiske helseplager. Det kan også bidra til alkohol- og andre rusproblemer som, klassifiseres som en psykisk lidelse. Mange kjemper med slike problemer. Disse lidelsene rammer ikke bare den enkelte, men også familien kan oppleve seg stigmatisert, mistenkeliggjort og oppleve at andre unngår en. Resultatet kan bli skyld og skam og i mange tilfeller ensomhet. Interessen for Verdensdagen for psykisk helse er stor. Vi er stolte og glade for at i overkant av 80 personer deltok på årets markering hvor vi hadde flere spennende og kunnskapsrike foredragsholdere som bidro til å belyse årets tema. Blant disse var; Helse- og omsorgsminister Johnas Gahr Støre. Psykologspesialist Kjetil Johnsen med temaet. Avhengighetsproblematikk- myter og fakta. Forfatter Vigdis Hjort snakket om skyld og skam knyttet til avhengighetsproblematikk Sanger Kari Gjerdrum bidro med flott sang og musikk. Nylig avgåtte avdelingsleder Katrine Hippe var dagens vert. Barn som pårørende og etablering av barneansvarlige Stortinget vedtok i 2009 endringer i Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringen trådte i kraft 1. januar Det ble i 2010 oppnevnte barneansvarlige representanter i alle avdelingens enheter. I 2013 har avdelingen 14 barneansvarlige representanter. DPS-koordinator fungerer som barneansvarlig på system-nivå. 19

20 Avdelingens barneansvarlige har hatt høy aktivitet i Det har vært regelmessige kollegaveiledninger og felles møter med alle barneansvarlige på SO DPS. Arbeidsgruppa Godt arbeid rundt felles barn fullførte sitt arbeid og leverte rapport til bydelsdirektører og klinikkleder i juli Den var fortsatt ikke saksbehandlet innen utløpet av I 2011 tok Enhet for utdanning og Fagutvikling initiativ for å etablere netteverk for alle barneansvarlige i Klinikken. Dette arbeidet er videreført. Det har vært samlinger hver 2 måned. Innholdet i disse samlingene har vært faglig påfyll, utveksling av erfaringer og nettverksbygging. Rådet for barn som pårørende i OUS er etablert. Enhetsleder ved Akuttenheten Kari Langholm representerer KPHA i rådet. Rådet inviterte alle barneansvarlige i OUS til en egen fagdag den Samhandling Samarbeidsforum I var fram til høsten 2011 et overordnet forum for samhandling mellom Oslo Kommune og helseforetaket. Målsetting var å samarbeide for å bedre tjenestetilbudet til målgruppen. Utveksling av informasjon om prioriteringer og overordnede planer i bydelene og helseforetaket som angår målgruppens levekår, omsorgs- og behandlingsmuligheter. Samarbeid om tiltak som kan bidra til en samordnet tjenesteyting på tvers. Utveksling av informasjon om prioriteringer og overordnede planer i bydelene og helseforetaket som angår målgruppens levekår, omsorgs- og behandlingsmuligheter. Et nytt overordnet samarbeidsforum mellom Oslo Kommune og Oslo universitetssykehus HF, Direktørmøtet ble etablert våren I tillegg til dette ble det etablert samarbeidsforum for somatikk og psykisk helse og avhengighet som skulle erstatte samarbeidsforum II Samarbeidsforum II / Bydelsvise arbeidsgrupper Sentralt i Samarbeidsforum II har vært utveksling av erfaringer og gjensidig informasjon. I tillegg til å drøfte felles faglige utfordringer i samhandlingen for målgruppen på systemnivå. Målet har vært å tilstrebe god dialog, samhandling og beslutninger til beste for den enkelte pasient. Forumet har hatt brukerrepresentanter og representanter /koordinatorer/ ledere på systemnivå fra alle tre bydelene og fra OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet( KPHA) Det har vært totalt 14 representanter i forumet. DPS koordinator har vært leder. Det har vært avholdt 3 møter i Siste møtet var Sentrale temaer på møtene i 2013 har vært: Samhandlingsreformen: Status, utveksling av informasjon og erfaringer. Planlegging og gjennomføring av Dialogkonferansen 2013 Gjensidig informasjonsutveksling fra tjenestestedene både i KPHA, bydelene og brukerorganisasjonene og drøfting av aktuelle utfordringer vedr. samarbeid og målgruppen. Avvikling av Tåsen og Louises gt ettervernshjem Informasjon om DBT (Dialectical Behavior Therapy) v Søndre Oslo DPS. Dialogkonferansen 2013 ble ikke avviklet. Arbeidsgruppa satte konferansen på vent da Samarbeidsforum II ble avviklet og nytt samarbeidsforum ble etablert. Bydelsvise arbeidsgrupper har vært en del av Samarbeidsforum II. Disse fortsetter. Gruppene diskuterer enkeltsaker hvor man har spesielle utfordringer eller ikke får til ønskede løsninger. I tillegg informerer avdelinger i KPHA om behandlingsflyt og staser i systemet og bydelen informerer om tilsvarende fra sitt ståsted. Arbeidsgruppene er sammensatt av representant fra aktuell bydel og representanter fra KPHA. Søndre Oslo DPS er representert med en ansatt fra døgnsseksjonen og Samhandlingskoordinator som også leder møtene. I tillegg er Akuttpsykiatrisk seksjon og Seksjon psykosebehandling representert i arbeidsgruppene. 20

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Klinikk psykisk helse og. Organisasjonskart. pr. 01.03.2015

Klinikk psykisk helse og. Organisasjonskart. pr. 01.03.2015 Klinikk og avhengighet Organisasjonskart pr. 01.03.2015 Klinikk og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder Ingrid Melle Fag- og kvalitetsstab

Detaljer

Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester

Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester Sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester Bedre behandling til mennesker med alvorlig psykoselidelse på JDPS Norsk netteverk HPH 24.10.14 Psykosebehandling JDPS Kløver 2, sengepost med 12

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi ved Nordfjord psykiatrisenter

Dialektisk atferdsterapi ved Nordfjord psykiatrisenter Dialektisk atferdsterapi ved Nordfjord psykiatrisenter Nasjonal konferanse - DBT Nordfjordeid 10.-11.november Overlege Petter Bugge Nordfjord Nordfjord psykiatrisenter DPS 25 000 innbyggere i seks kommuner

Detaljer

De viktigste resultatene for voksne

De viktigste resultatene for voksne De viktigste resultatene for voksne Professor Odd E. Havik Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse 17.06.09 1 Opptrappingsplanens mål: Psykiske helsetjenester for

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Klinikkoverlege Lars Onsrud, Kronstad DPS, Helse Bergen lars.onsrud@helse-bergen.no KRONSTAD DPS Kronstad DPS Flyttet

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 19.11.2015

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 19.11.2015 Klinikk og avhengighet Organisasjonskart pr. 19.11.2015 Klinikk og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder Ingrid Melle Fag- og kvalitetsstab

Detaljer

Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet

Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet 1 Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv 2 Anne-Grethe Terjesen Leder av brukerrådet for klinikk for psykisk helse og avhengighet 23 september

Detaljer

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram Åshild Vangen Utviklingsprosjekt Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester Nasjonalt topplederprogram April 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Psykiatrisk senter

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt. Bydelsbesøk 26.

Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt. Bydelsbesøk 26. Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt Bydelsbesøk 26.mars 2012 Janne Sonerud avd.sjef Lovisenberg DPS side 1 Psykiatrisk

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS)

Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS) Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS) Lite er vakkert: Engasjerte fagfolk som får det til sammen med erfaringsrådet Nøkkeltall Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Jæren DPS er

Detaljer

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot STATUS RAPPORT Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015 Innholdsfortegnelse Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015... 3 Organisering av prosjektet... 3 Hovedmål:... 4 Delmål:... 4 Brukerstyrt

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart?

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Erfaringer med arbeid med pakkeforløp i psykisk helsevern Christine Bull Bringager Overlege PhD Nydalen DPS, OUS Et pakkeforløp er et helhetlig,

Detaljer

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud?

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Professor Torleif Ruud Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet Oslo 16.oktober 2007

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling OSS 13.09.2013 Klinikksjef Oddvar Sæther Organisasjon 2013 KPH Stab ABUP ARA PSA DPS Lister DPS Solvang DPS Strømme DPS

Detaljer

Hva er ACT og FACT?

Hva er ACT og FACT? Hva er ACT og FACT? anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden Hva er ACT og FACT? Hva viser den norske forskningen om ACT Potensialet for ACT- og FACT-modellene i Norge? Hva er ACT og FACT? ACT ble

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar

Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar Amund Aakerholt, Nasjonal kompetansetjeneste ROP Kortversjon I HF-ene har ansvar for at ROP-pasientene får et samordnet og integrert behandlingstilbud innen

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet

Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Tidlig intervensjon ved psykoser - hva er beste tilnærmingsmetoder? Ellinor F. Major Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet 1 Hva skal norske helsemyndigheter ha fokus på? 2 Fra helsemyndighetenes

Detaljer

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Psykisk Helsevern Orkdal Distriktpsykiatriske Senter DPS-ledelsen Besøksadresse: Orkdal Sanitetsforenings Sykehus Telefon: 72 47 07 00 Telefaks: 72

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Sak nr.: Tekst: Ansvarlig: 45/2012 Godkjenning av referat av 20/6-12 Godkjent.

Sak nr.: Tekst: Ansvarlig: 45/2012 Godkjenning av referat av 20/6-12 Godkjent. Godkjent 6/9-12 REFERAT Møtetema: Brukerrådet i klinikken Referent: Kirsten Krogh Hansen Dato møte: 22. august 2012 Møtetid: 09.00-14.00 Sted: Sognsvannsveien 63 Tilstede: Erik Torjussen, Lill Ann Welhaven

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim 29.11.17 Irene Dahl Andersen Viseadministrerende direktør Hva jeg vil snakke

Detaljer

noen foreløpige resultater og utfordringer

noen foreløpige resultater og utfordringer Sidsel Sverdrup og Lisbet Borge Evaluering av TEDD noen foreløpige resultater og utfordringer Erfaringskonferansen, RKDD Lillehammer 23.september - 2010 1 Evaluering av TEDD Bakgrunn TEDD = Tverrfaglig

Detaljer

30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer. Seniorrådgiver Per Skretting

30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer. Seniorrådgiver Per Skretting 30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer Seniorrådgiver Per Skretting Målgrupper og målsetting med nasjonale kvalitetsindikatorer Målgrupper: Målsetting: Fagmiljøene, virksomhetene Erfaringsoverføring,

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Medikamentfrie behandlingstilbud til psykoselidelser

Medikamentfrie behandlingstilbud til psykoselidelser MEDIKAMENTFRIE BEHANDLINGSTILBUD TIL PSYKOSELIDELSER Medikamentfrie behandlingstilbud til psykoselidelser Bakgrunn I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2015 ble det satt følgende

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer