TERTIALRAPPORT 2 /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 2 /2013"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2 /2013 Årets profilbygger 2013 på landssamling MOT FLESBERG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Hovedoversikt/sammendrag... 3 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 5 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal Sosial, barnevern og flyktningetjenesten Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringer Sykefravær Befolkningsutvikling og demografi Finansforvaltning

3 Hovedoversikt/sammendrag Etat Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial, barnevern og flyktningtjenesten Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs TPR, selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Pr. 2. tertial er etatene samlet i balanse i driftsregnskapet, men den økonomiske situasjonen til Flesberg kommune er anstrengt. Oversiktene viser avvik, og det er en utfordring å dekke det store negative avviket som er oppstått innen etaten Helse og omsorg. NAV-Numedal og oppvekst- og kulturetaten har så langt positive avvik, men NAV-Numedal har varslet mulige økte brukerbehov innen barnevern som kan kreve store ressurser. Det samme gjelder Oppvekst og kultur som pr 2. tertial har et stort positivt avvik, men varsler at de vil være i balanse ved årets slutt. Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter I tråd med budsjett Rammetilskudd ok Eiendomsskatt Mindreinntekt i forhold til anslag i budsjett Innføring eiendomsskatt alle eiendommer Prosjektet er igangsatt Konsesjonskraft - netto Lavere kraftpris enn forutsatt i år Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Regnskapsføres i desember 3

4 Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Kompensasjon mva investeringsregnskapet ok Premieavvik KLP/amortisering (7*) Regnskapsføres i desember Lokale forhandlinger kap 3 og 5 Lønnsoppgjør 2013 til fordeling i gjennomføres i oktober Overføring til investeringsregnskap Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Bruk av disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Netto renter ok Avdrag ok Netto drift Skatteinntekter: Som tabellen over viser er skatteinntektene pr i tråd med anslag i budsjett for 2013 og 10,1 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Flesberg kommune. Landets samlede vekst i skatteinngangen for månedene januar-august, sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 %. Veksten er på 6,9 % for kommunene og 6,6 % for fylkeskommunene. Dette går frem av nye tall fra SSB. 4

5 Politisk administrasjon Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.8 Avvik i % 2.170` 1.175` 1.225` -50` - 4,2 % Kommentar: Politisk administrasjon vil ved årets slutt sannsynlig gå med et lite merforbruk. Størrelsen på merforbruket vil bl.a. avhenge av antall politiske møter og derav utgifter til møtegodtgjøring. I tillegg ser det vanskelig ut å nå målet om nedskjæringer/omstilling med i alt kr ,- Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.8 Avvik i % ` 8.590` 8.693` - 102` - 1,2 % Kommentar: Fellestjenesten vil ved årets slutt sannsynlig gå med et lite merforbruk. Hovedårsaken er økte utgifter til kontormateriell, porto, kopiering, telefonutgifter m.v. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 3,2 % 3,02 % 2,43 % 1,13 % Kommentar: Fellestjenesten har 2. tertial et sykefravær på 1,13 %. Sykefraværet i FT har over lang tid vært svært lavt. 5

6 Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Arbeidsprogram/tiltak 2013 Status pr 2.tertial 2013 Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IAhandlingsplan og løpende personalarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger( kap , kap. 5 og kap ) innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse innen Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Fornyelse av designe av kommunenes hjemmeside med implementering av hva skjer i kommunen. Ny aktivitetskalender i regi av Kongsbergregionen Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Gjennomføres innen Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKTsamarbeid innenfor Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Nytt helsestasjonssystem skal være på plass innen 1. mars. o Felles barnevernsløsning (Familia) skal være på plass innen 1. mars. o Profil (pleie og omsorg) skal inn i Kongsbergregionskya i løpet av mars. o Sosio (sosialsystem) skal være på plass innen 31. desember. o Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. o Telefonisamarbeidet bytte av leverandør Leder/mellomledergruppa er midt inne i en prosess med innføring av elektronisk system for alle kommunens internkontrollsystemer. Dette er et Kongsbergregion-prosjekt og vil ha stor betydning for kvaliteten på oppfølging av kommunens egen internkontroll. Et kontinuerlig arbeid. Revidering av lønnspolitisk plan er vedtatt i administrasjonsutvalget. For øvrig er prosess rundt lokale lønnsforhandlinger godt i rute. Forberedelser igangsatt, men undersøkelse ikke gjennomført enda. Hva skjer er på plass. Fornyelse av design regner vi er på plass i løpet av året. Gjennomført Det er bare småting som gjenstår i forbindelse med K2000. Prosess med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte er startet. Gjennomført o o o o o o Gjennomført Gjennomført (Nore og Uvdal er ansvarlig arbeidsgiver) Gjennomført Sosio-prosjektet er startet opp og løsning er valgt. Saken har vært behandlet i rådmannsutvalget og i regionrådet. Vil komme opp som en sak i kommunestyrene før nyttår. Mobil gjennomført, fasttelefoni gjenstår. 6

7 Sluttføre prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv (NUARK) sammen med Rollag og Nore og Uvdal, inkl. Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Prosjektet vil få store konsekvenser for så vel administrativt som politisk arbeid og saksbehandling. Sak til politisk behandling i løpet av 1. tertial Prosjektet fullført innen Gjennomføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Fullføre hovedprosjektet i løpet av 1. tertial o Anskaffe og etablere nytt kvalitetssystem i regi av Kongsbergregionen. o Følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder at alle etater rapporterer status pr hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Andre oppgaver Bidra i forbindelse med organisering av valg: Rådmannen oppnevner en administrativ gruppe som skal vurdere hvilket lokale som skal benyttes som valglokale (legges fram for valgstyret). Rådmannen oppretter et mottaksprosjekt for å forberede bruk av EVA (elektronisk valgadministrativt system). Stortings- og sametingsvalg: o For og etterarbeid o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhånds-stemmegivning og valgdagene). Vurdering av digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av ipad etc. til politikere, jfr. fullelektronisk arkiv. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen innen Utarbeide reglementer for folkevalgte organer. Revisjon av kommunens politivedtekter innen Bidra i arbeidet med hovedrevidering av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen Bidra i forbindelse med overføring av overformynderiet til fylkesmannen pr Prosjektgruppa er i hovedsak ferdig med sitt arbeid og det gjenstår nå bare små detaljer før sak kan skrives for politisk behandling. Rådmannen har godkjent alle prosedyrer som er utarbeidet og vi er i full gang med etatsvis utarbeidelse av interne prosedyrer. Det jobbes med ny opplæringsløsning i regi av Telemarksregionen. Ifm. nytt kvalitetssystem i Kongsbergregionen (Kvalitetslosen) har vi gjennomført de aktiviteter som er forutsatt pr. i dag. Felles innkjøp vurderes. Gjennomført (Stevningsmogen ble valgt som kommunens valglokale) Etterarbeidet er i rute. Prosessen i forbindelse med digitalisering er i gang (arbeidsutvalg er nedsatt), men ikke konkludert. Revisjonen er nesten sluttført. Forventes ferdig innen Påbegynt Påbegynt Er i prosess med gjennomgang med alle etater. Vil ventelig være klar til politisk behandling våren Gjennomført. 7

8 Målindikatorer: 2012 Mål 2012 Mål 2013 Status pr. 2.tertial 2013 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,0 % 0 0-1,2 % Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Ja Mer målrettet Mer målrettet Fellestjenesten har en målrettet holdning til kompetansetiltak. Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Påbegynt Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke gjennomført Nei innen 1. juni Ikke gjennomført enda. Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja ja Ja Gjennomført (ved hjelp av overtidsjobbing og i helger, makter vi i hovedsak å oppfylle denne målsettingen). Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja (med få Ja Ja Gjennomføres i all hovedsak innen en måned unntak) Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Gjennomføres kontinuerlig Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ja Ikke påbegynt Påbegynnes Er påbegynt Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Pga stort press, hender det nå at vi ikke greier dette ila 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Påbegynt som en del av prosjektet fullelektronisk arkiv (NUARK) Påbegynt Sluttføres Påbegynt, men ikke sluttført Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles En prosess som det jobbes kontinuerlig med. 8

9 Oppvekst og kultur Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` 1 167` 3,2 % Kommentar: Mindre forbruk: - netto lønnsutgifter - kommunalt tilskudd private barnehager Merforbruk: - utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner - utgifter til norsk 2- undervisning Forventede merutgifter: - økte lønnsutgifter i skolen grunnet økt rammetimetall, vernepleierstilling, samarbeidstiltak mellom skole, barnevern og hjem - økning i utgifter til skoleskyss grunnet endret skoledagsorganisering - økte utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner - utgifter til logopedtimer i barnehage og skole Årsregnskapet forventes å gå i balanse. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 18/13 Søknad om støtte til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg Stevningsmogen Bevilget ,- finansiert av disposisjonsfond. Utbetalt 17.juni. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 8,76 % 9,66 % 8,57 % 8,43 % Kommentar: Sykefraværet ligger på 8,43 %, samme nivå som 1. tertial, men med reduksjon i korttidsfravær til 1,8 % og økning i langtidsfravær til 6,63 %. Det totale sykefraværet i etaten har vært høyere i 2012 og 2013 enn tidligere år. Statistikken for 2011 viser 5,77 %. 9

10 Pågående og nye prosjekter 2013 Status pr. 2 tertial 2013 NY GIV - ungdomsskolen x Gjennomført Tiltak 2013 Status pr. 2 tertial 2013 Gjennomføre trekantsamtaler barnehage, hjem og skole før skolestart x Gjennomført Evaluere trekantsamtaler x Gjennomført Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan x Gjennomført Utarbeide 3-årig plan for kompetanseutvikling - grunnskolen x Gjennomført (interkommunal plan) Oppgradering av uteområdene ved alle avdelinger Flesberg barnehage x Ikke gjennomført Lyddemping Flesberg barnehage, avdeling Lampeland. Dette for å legge til rette x Ikke gjennomført for med spesielle behov, men også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. Foreldre og ansatte evaluerer nåværende skoledagsorganisering på Lampeland skole x Gjennomført Arbeidsprogram: Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Periode Status pr. 2 tertial 2013 Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for sine Gjennomført barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i Flesberg barnehage. Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng Gjennomført Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en Gjennomført 80 % medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for ledere i skole og Gjennomført barnehage pr. år. Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov Gjennomført i skolen IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn Gjennomført 85% Tjeneste: Gode og effektive offentlige I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av retningslinjer for 2013 Ikke gjennomført 10

11 tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1) ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av læringsresulteter Gjennomført Gjennomført 75% Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklinsskjema) Gjennomført 50 % Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for Gjennomført 75 % oppfølging av den enkelte elev. Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i skolene. Kursing av alle lærere på Lampeland skole i programmet Det er mitt valg Gjennomført Skolering av Ungdom med MOT Ikke gjennomført Ungdomsklubben (MOT-klubben): Gjennomføre minimum 3 klubbkvelder pr. semester. Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus Ikke gjennomført Gjennomført 90 % Det skal gjennomføres minst to møter i kommunens MOT-team Gjennomført Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett Gjennomført 70 % møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen Gjennomført Utarbeide årlig lokal plan for DKS (den kulturelle skolesekken) Gjennomført Kulturkontoret gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne Gjennomført 50 % Igangsette interkommunalt arbeid med kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet Ikke gjennomført 11

12 Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Arbeidsgruppe nedsettes for utrede/se på endrede behov knyttet til ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen, se kommentarer investeringer Gjennomført Målindikator: Status pr. 2.tertial 2013 Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett ,2 % Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% 80 % Gjennomført medarbeiderundersøkelse x Nei Sykefravær 6% 5% 5% 5% 8,43 % Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % 85 % 85 % 85 % - Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100% 100% 100% 100% 40% Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100% 100% 100% 100% 100% Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) <6 < 6 < 6 < 6 1 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja Ja Ja Ja Ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 85 % 85 % 85% - Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,8 1,9 2,0 2,0 - Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,8 2,9 3,0 3,0 - Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,1 3,2 3,3 3,3 - Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 41,1 41,1 41,1-12

13 NAV Numedal Sosial, barnevern og flyktningetjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Sosial og flyktningetjenesten 7.760` 6.083` 4 865` 1.222` 20,1 % Kommentar: Sosialtjenesten: Mindre forbruket i regnskapet skyldes i hovedsak to forhold; Mindre forbruk av økonomisk sosialstønad Langtidssykemelding som det ikke har blitt satt inn vikar for Flyktningtjenesten: Statstilskuddet utgjør inntektene og dette samsvarer med antall man mottar. Dette igjen påvirker utgiftsbildet. Meningen er at man skal kunne få et mindre forbruk som kan avsettes til disposisjonsfond og utgifter den dagen man ikke lenger har tilskudd (5 år pr flyktning). Kommentar barnevern: Barnevern har pr. 2. tertial et merforbruk. Merforbruket kan i hovedsak forklares med langtids sykefravær/oppsigelse, som medfører innleie av konsulenter. Det forventes ikke mer innleie av konsulenter fremover (Sept, Okt, Nov, Des). Akutte saker medfører merforbruk på lønn/overtid. Viderefører prognosen som varslet pr. 1.tertial 2013 på 540`. Sykefravær NAV og flyktningtjenesten 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 8,35 % 8,59 % 3,98 % 3,52 % Kommentar: Sykefraværet inkluderer også oppmøte for flyktninger som deltar i introduksjonsprogram. Arbeidsprogram: Satsingsområder i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode Status pr 2.tertial 2013 Målstyring Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Gode resultater på målekortet. Kåret til månedens markedskontor i Buskerud for aug-13. Regnskapet for økonomisk sosialstønad viser et mindre forbruk, og det er grunnet høy overgang til arbeid og lav arbeidsledighet. Medarbeidere Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres Sikre kvalitet i Alle veiledere har gjennomført kurs i MI (motiverende intervju) som 13

14 Bosetting flyktninger gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktninger slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. går på både samtaleteknikk og motivering for endring. Det har i tillegg vært jobbet i kollegaveiledningsgrupper annen hver uke hele året for å reflektere rundt praksis og utvikle seg på eget område. Fokus på implementering av standard for arbeidsrettet brukeroppfølging samt NAVs arbeidsmarkeds- og kompetansestrategi. I Flesberg kommune har man allerede bosatt de 10 man har vedtak på i I Rollag er det også bosatt store deler av kvoten, selv om det her har vært en del utfordringer rundt det å skaffe boliger. Prosenten for overgang til arbeid/utdanning viser for Flesberg 67 % der målsetting for landet er 55 %. I Rollag har man ikke tall enda, da ingen er ferdige med introduksjonsprogrammet for i Målindikatorer: Mål for Status pr. 2 tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindre forbruk) 0 % 0 % 0 % 0 % 20,1 % Medarbeidere: Sykefravær i % Målsetting under 7 % 5 % 5 % 5 % 3,52 % Medarbeiderundersøkelse / HKI Energiscore over ,9 i 2012 Kompetansetiltak Gjennomført, jfr. kompetanseplan x x x Følger planen Brukere: Brukerundersøkelse Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) ,89 snitt Målekort Bedre enn nr. 5 i Buskerud x x x genereres ikke data lenger 14

15 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` Kommentar: Bemanning både i institusjon og i hjemmetjenestene er lav i forhold til de krav til lovpålagte tjenester som stilles til etaten pr. idag. 10 % overbelegg på institusjon, samt økte krav til behandling, økte krav til høyskoleutdannet personale, gjør at etaten er nødt til å leie inn ekstra personale daglig for å kunne gi brukerne forsvarlige og tilstrekkelige tjenester. Hjemmetjenestene har fått en økning på 90 % fler tjenester på kveldstid de siste to år. For to år siden brukte en person 5,5 timer på å gi tjenester, og man kunne kjøre 5-7 mil på en vakt. I dag er det tjenesteyting på 9 timer og 45 minutter, og det er kjørestrekninger på mellom 10 og 20 mil. Hjemmetjenestene har en budsjettert bemanning på èn person på kveldsvakt. En person kan ikke mestre alle disse oppgavene. Det må derfor leies inn ekstra personell hver kveld. Årsaken til denne situasjonen er Samhandlingsreformens nye krav: Pasienter får diagnose og påstartet behandling i sykehus, og deretter overføres pasientene til kommunen for videre behandling. Mye behandles i brukerens hjem, og man forsøker også å gi rehabilitering i hjemmet. Dette er svært effektivt, men man er avhengig av samarbeid og samhandling med pårørende og familie. Det er store forventninger til behandling i sykehjem, og en opplever derfor ofte motstand mot hjemmebehandling. Det legges inn flere pasienter fra Flesberg kommune inn i sykehus enn fra våre nabokommuner. Det er pr. i dag ikke fullgode svar på hvorfor. Noe av årsaken kan være for lite legeressurser i sykehjem, da pasienter blir lagt inn i sykehus på grunn av usikkerhet og utrygghet. Tjenester til funksjonshemmede ligger i balanse. Refusjon for ressurskrevende brukere blir i henhold til budsjett, muligens med et lite positivt avvik. Kjøkkenet vil kunne ende ut med mindre inntekter i år enn budsjettert. Helse, pleie og omsorg administrasjon har et mindreforbruk. Det er i hovedsak på grunn av at personell er i permisjon, og at det har tatt tid å få ansatt personell i stillingene. Refusjonskrav fra andre kommuner og deler av inntektene er usikkerhetsfaktorer som en på rapporteringstidspunktet ikke har full oversikt over. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 12,39 % 11,40 % 10,05 % 12,4 % Kommentar: Total fraværet er 12,3 %. Det er fortsatt for høyt. Det arbeides nitidig og konstant med å følge opp sykefravær i alle avdelinger. Korttidsfravær er lite i alle avdelinger. Langtidsfravær er i hovedsak på grunn av forskjellige kroniske lidelser. Spesielt korttidsfravær kan vi gjøre noe med - og har også gjort det. Mens 15

16 langtidsfravær er mer komplekst og sammensatt, og har andre årsaker enn arbeidsforhold alene. Arbeidsmiljøet er godt. Lederne følger opp arbeidstakere på en god måte, og NAV gir gode tilbakemeldinger på at etaten gjør et godt oppfølgingsarbeid i forhold til langtissykemeldte. Det er grunn til å være svært fornøyd med dette arbeidet. Tjenester: Etaten strever fortsatt med virkningene fra samhandlingsreformen. Kommunen har fått overført kr ,- til med-finansiering av spesialisthelsetjenesten. I 2013 kan det se ut som om dette beløpet er tilstrekkelig. Flesberg kommune betaler kr. 614,- pr. innbygger i med-finansiering. I Rollag betaler man kr. 537,- pr. innbygger, og i Nore og Uvdal betaler man kr. 444,- pr. innbygger. Pasienter blir med andre ord lagt inn oftere/mer fra Flesberg enn fra de andre kommunene uten at man vet sikkert hva som er årsaken. Men pasienter legges ofte inn fra sykehjem og omsorgsbolig. Dette burde kunne reduseres ved å øke muligheten til medisinsk behandling i kommunen. Fortsatt er det slik at brukere med krav på tjenester overstiger det etaten har kapasitet til ut fra eksisterende personalressurser. Det har derfor vært nødvendig med ekstra personell både på institusjon (ved overbelegg) og ute i hjemmetjenestene. Det er med andre ord et stort merforbruk på lønn. Etaten har nå ansatt personale til natt-tjenester, og vil starte med aktive nattevakter fra 1. oktober som budsjettert. Dette vil trolig lette presset noe. Flere brukere vil kunne være hjemme med tryggheten om å kunne få tjenester på natt. Det arbeides samtidig aktivt med å etablere et interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i tilknytting til legevakt på Kongsberg. Kvalitetsrevisjon fra Buskerud kommunerevisjon viser at etaten mangler noe på struktursiden, og det mangler noe på prosedyrer og rutiner. En liten organisasjon slik som HO i Flesberg kommune har ikke hatt de ressurser som skal til for å tilfredsstille de krav som stilles for å utarbeide og implementere omfattende kvalitetssystem. Kvalitetslosen er et verktøy som sammen med Lean vil gi etaten det verktøy som er nødvendig for å ikke bare få systemene på plass, men også få dem implementert inn i organisasjonen.. Fra til har det vært 174 døgn med overbelegg på Flesbergtunet. Det vil si 6 % overbelegg, Fra til har det vært 214 døgn med overbelegg på Flesbergtunet. Det vil si 4% overbelegg Fra til har det vært 609 døgn med overbelegg på Flesbergtunet. Det vil si et belegg på 110,4 %. Viser også til oversikt over pasienter/brukere som har krav på tjenester i hjemmetjenestene. Det går tydelig fram at tidsbruk hos brukere på kveldstid i hjemmetjenestene har økt med ca. 90 % siste to år. Dette er økninger som er en direkte konsekvens av samhandlingsreformen. 16

17 Arbeidsmiljø/HMS: Det har vært en del støy og turbulens i løpet av våren. Personalet i hjemmetjenestene har opplevet et stort arbeidspress og har rapportert både etatens ledelse, politisk ledelse og til arbeidsmiljøutvalg. Dette til tross for at det har blitt satt inn ekstra personell hver eneste kveld gjennom hele uken + ekstra i helgene. Og, til tross for en nærværende leder som har fulgt opp tjenesten tett. Korttidsfravær i hjemmetjenestene har vært/ er for stort. Der er det et forbedringspotensial. Det arbeides med sykefraværsoppfølging i samarbeid med NAV. Dette er krevende arbeid som prioriteres høyt, og som det arbeides aktivt med. Det er med tilfredshet at det kan registreres at sykefraværet faller i rask takt i hjemmetjenestene, og at ansatte opplever at de kan håndtere sin hverdag på en forsvarlig og god måte. På institusjon er korttidsfraværet lite, men kroniske lidelser trekker opp langtidsfraværet. Det er rekruttert flere nye sykepleiere. På tross av at 3 sykepleiere er ut i svangerskapspermisjon har etaten en akseptabel dekning av fagpersoner. Pågående og nye prosjekter 2013 Status pr. 2 tertial 2013 Lederutvikling. Følge opp plan for helsefremmende ledelse. x Ledergruppen får veiledning på lederfunksjonen og samhandlingen i gruppen Fokus på rekruttering x Rekruttert 2 nye sykepleiere. Flere er i et utdanningsløp for å få norsk autorisasjon som sykepleiere. Natt tjeneste starter opp 1. oktober. For øvrig ny folkehelsekoordinator (vikariat) Ny familie terapeut (vikariat) Ny fysioterapeut for barn (vikariat) Ny fysioterapeut med driftsavtale (fast) Kvalifisering: medikamentkurs, hospitering, annen kompetanse utvikling. x Helse og omsorgsetaten har en egen kompetanseutviklingsplan som brukes bevisst i samhandling med fylkesmannens tilskudd til kompetanseutvikling. Etaten har stadig større behov for kompetanse. Etter samhandlingsreformen har kravene til kompetanse økt markant. Kravet til medarbeidere har økt. Det samarbeides godt med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus. (Kongsberg modellen) i forbindelse med kursing og kompetanseheving,. Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for utveksling av utfordringer og mulige løsninger innenfor driften Oppdatert informasjon om etatens utfordringer og planer som følge av samfunnsendringer (demografi) x x Ledergruppen har faste møter x 2 pr. semester med tillitsvalgte og verneombud for å diskutere aktuelle problemstillinger I tillegg er det 2 tun-møter pr. semester for å markere jubileer og gi allmenn informasjon til alle ansatte om alt som skjer i etaten Pågående arbeid. Organisasjonen og hele det kommunale arbeidet er i endring i h.h.t. samhandlingsreformens ide om en ny kommunerolle. Tjenestene må dreies slik at de som trenger det mest får tjenester. 17

18 Delta på møter med frivillige lag og foreninger x Både ergoterapeut, driftsledere og etatsleder har deltatt på møter med pensjonistforeningen og andre møter. Oppdatere informasjon om etatens tjenester på nett x Dette er et felt hvor etaten ligger etter. Dette er et felt som ikke blir prioritert. Kompetansen finnes pr. i dag ikke i HO. Det er stort behov for en IKT-person til denne oppgaven, og til støtte og opplæring i etaten innen for IT. Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora x Etatsleder deltar aktivt i interkommunalt samarbeid i Numedal, kongsbergregionen og samarbeid med helseforetaket. Deltar i lokalt samarbeidsutvalg. Utarbeide behovsanalyse for ressurser til IKT i etaten (support, kompetanse, utvikling) Velferdsteknologi. Øke bruken at tekniske løsninger er nødvendig for å kunne møte utfordringen med at man i fremtiden vil ha «for få» hender til å gjøre jobben. Mange tekniske løsninger finnes allerede tilgjengelig. Forstudie pågår i regi av Kongsbergregionen. x x Det satses på nytenking og teknikk. Velferdsteknologi. Det installeres spyl og føn-toaletter, det kjøpes inn støvsuge-roboter, man prøver ut medikamentdispensere. Kommunen vil være i første rekke for å bruke og få erfaring med velferdsteknologiens muligheter. Etaten drives i økonomisk balanse i Månedlig oppfølging x Etaten har fått oppfølging hver måned av økonomikonsulent. Kravene til lovpålagte tjenester til brukere er større enn det etaten kan klare ut fra vedtatte rammer.. Man får utskrevet flere pasienter fra sykehus tidligere enn før. Pasientene er svært mye dårligere enn tidligere. De trenger avansert medisinsk behandling. Krever mye personell. Dette gjelder både institusjon og hjemmetjenester. Gat-soft er innført i alle avdelinger i 2013 x Gat soft er innført i alle avdelinger som har medarbeidere som jobber turnus. Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg x Interkommunal legevakt planlegger oppstart Det arbeides med løsning på utfordring med øyeblikkelig hjelp senger. De planlegges i tilknytting til legevakt. Tiltak 2013 Status pr. 2 tertial 2013 Etablering av natt tjeneste i hjemmetjenesten fra høst Kr. 0,3 mill i x Tjenesten starter opp Kr. 1,6 mill. er lagt inn fra Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner. K lean-metodikk x Det arbeides fortsatt med å legge inn alle rutiner og prosedyrer i Kvalitetslosen. Ferdigstilles i k-lean i 2014? Etablere bolig for yngre funksjonshemmede (investering) x Planlegger innflytting våren Helsenettet implementeres i Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Prioritert i investeringsbudsjettet for x Arbeidet er utsatt. Det er komplisert. Det er mye opplæring og mange forberedelser som er i gang. Testing av systemet har vist utfordringspunkter. 18

19 Arbeidsprogram Fokus på tjenesten Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Mål om å øke antall korttidsplasser til 8 i 2013 Status pr 2.tertial Endringene hindres i at trykket på tjenestene er så stort at tjenesten ikke får gjort annet enn å forsøke å møte de kravene som kommer. - Det brukes korttidsplasser både inne på Flesbergtunet og ute i omsorgsboligene. 10% overbelegg på Flesbergtunet hittlil i år. Etablere et lavterskel øyeblikkelig hjelptilbud på Flesbergtunet Styrking av hjemmetjenesten nødvendig for å kunne frigjøre plasser på Flesbergtunet til øyeblikkelig hjelp, og et økt tilbud om korttidsplasser. Avhengig av finansiering oppstart Styrking av psykiatritjenesten flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Bemanningsøkning må vurderes inn mot neste rullering av økonomiplanen Ikke mulig å få til i dagens situasjon. Trenger økt legeressurs. - Hjemmetjenesten styrkes i forbindelse med etablering av nattjeneste fra oktober Det meldes behov for ytterligere styrking i budsjett Psykiatriplan legges frem til politisk behandling i høst. På lik linje med somatiske tjenester er det stort press på tjenesten og det er økte krav til kommunal behandling også økt behov i forhold til rus. Det meldes behov for styrking i budsjett Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i en startfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig øke lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet etablere et team for tilrettelegging og rehabilitering i hjemmet Samarbeid med skoler og barnehager: Gi kunnskap om hva kost og aktivitet gjør med helsen din ( ). Samarbeid folkehelse og helsestasjonslege om kartlegging av risikoområder i Flesberg kommune, og hvordan man kan møte/forebygge disse ( ). Samarbeid med teknisk etat om fremtidige bygninger tilgjengelighet for alle, innemiljø etc. (2013). - Innsatsteam er forsøkt i noen tilfeller og har vært særdeles vellykket. Det vil bli arbeidet ytterligere med disse tiltakene. Det samarbeides mye mellom helse og skole. Det skal arbeides med å sette dette bedre i system. Det er etablert en overordnet koordinerende enhet for brukere med sammensatte og tverrfaglige utfordringer. Folkehelsesatsningen må arbeides videre med tverrfaglig. Samarbeid med teknisk etat er utmerket. 19

20 Øke antall sykepleiere Styrke kompetanse innen forvaltning Øke legeressurs på institusjon Øke kapasitet dagsenter Bidra aktivt i arbeidet med å utvikle gang- og sykkelveier - Sykkelveier venter fortsatt Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet, se interkommunalt samarbeid. Vurdere saksbehandlerstilling. Økt behandling lokalt krever økte legeressurser til tjeneste i institusjon. Vurderes som et interkommunalt samarbeid. Det er et behov for et eget dagtilbud til demente. I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud (2014) Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter ( ) - Ikke lykkes i dette så langt i Ikke kommet lenger på dette punktet i Ikke kommet lenger inntil nå, men dette er en av prioriteringene ved budsjett Etaten gir tilbud til demente innenfor de rammer som finnes id ag. Det er behov for å utvide tilbudet. Det arbeides videre med saken. Arbeidet pågår og vil fortsette fremover. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med samhandlingsreformen. Målindikatorer: Status pr. 1.september 2013 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Enkeltvedtak hjemmehjelp Antall Antall 89 Enkeltvedtak hjemmesykepleie Antall Antall 82 Gjennomsnittlig liggedøgn korttidsopphold Antall Antall 26 Gjennomsnittlig liggedøgn langtidsopphold * * Antall Antall *Variasjon mellom 1. døgn og 5 år. Noen brukere fikk tidligere langtidsopphold i institusjon pga funksjonshemming og manglende sosialt nettverk. Disse kan bli boende i mange år. En annen gruppe som må gis et heldøgns tilbud er personer m demens sykdom. Stadig fler yngre pasienter som er fysisk spreke får en demens sykdom. De kan bli boende i flere år. Antall liggedøgn etter utskrivningsklar sykehus Antall Antall 0 Forvaltning saksbehandlingstid 14 dager 100 % 100 % 100 % 100 % Alle saker behandles innen en uke Skriftlig svar sendes ut etter senest 3 uker i hht forvaltningsloven Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet 100 % 100 % 100 % 100 % Alle brukere får primær kontakt ved innleggelse. Tjenesteplan skal utarbeides for langtidsbrukere. Mål og plan for korttidsopphold skal være klart innen 3 dager. 20

21 Medarbeidere: Sykefravær 11% 9% 8% 6-7 % 12,4 % Sykefraværet er på vei nedover. Men det er fortsatt utfordringer som det må arbeides videre med. Ansatte med stort sykefravær blir fulgt opp tett. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 100 % 100 % 100 % 50 % gjennomført Vikar for leder på institusjon medarbeidersamtaler skal gjennomføres når leder er tilbake etter svangerskapspermisjon Øke andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet. Jamfør Kostra indikatorer. Gjøres ved ledighet i stillinger. Jamfør arbeidsgivers styringsrett Ansatt 3 sykepleiere i tjeneste på natt. Ansatt to nye sykepleiere fast. Har rekruttert utenlandske sykepleiere med god teoretisk og praktisk bakgrunn. Disse er i et kvalifiseringsløp for å få norsk godkjenning. 21

22 Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % TPR uten selvkostområdene ` ,1 Selvkostområder ` ,1 Totalt ` ,8 Innføring av eiendomsskatt 1.500` ,6 Kommentar: Skyldes i hovedsak utgifter innen brannvesenet og det faktum at fordelingen av vaktutgifter ikke blir fordelt før ved årets slutt. Det er også ett overforbruk på kr. 195 til nødvendig vedlikehold av kommunale boliger. Som nevnt i første tertialrapport hadde selvkostområdene opparbeidet seg ett negativt avvik ett negat p.g.a. skyldes pumpehavari ved Svene vannverk og flere store ledningsbrudd. Tendensen har bare fortsatt i andre tertial med ledningsbrudd og andre feil, som har ført til uforutsette kostnader. Imidlertid har VA-sektoren de siste årene bygd seg opp ett stort fond, som kommunen må bruke innen 5 år. Dersom VA ender negativt i regnskapet for 2013, kan dette hentes fra fond. Kommentar/Prognose Innføring av eiendomsskatt: Det ble avsatt 1.500` til innføring av eiendomskatt i 2013, dette var kun ett estimat. Prognosen er pr. i dag ett merforbruk på ca 640`. Årsaken er at estimatet er for lavt, prosjektleder har jobbet i 100 % fra og med 1. juni. Prognosen er for 2013 antar vi ett merforbruk på kr.785 Prosjektet er i rute i henhold til fremdriftsplanen. Sykefravær 2.tertial tertial tertial 13 2,04 % 1,93 % 3,71 % 5,93 % Kommentar: Etaten har en økning i sykefraværet. Dette skyldes at mye vi nå har to ansatte som er langtidssykemeldte, mot en i første tertial. 22

23 Pågående og nye prosjekter 2013 Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. Avsatt 1 mill. til prosjektet i 2013, se investeringer. x Igangsatt. Ekstern prosjektleder er engasjert. Det kjøres workshop for ansatte i oktober. Fremdriften som planlagt Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider fra x Forslag til omprioritering er oversendt som orientering til kommunestyret. Rambøll er engasjert som konsulent (etter konkurranse). Hydrogeolog har befart området og det blir kjørt geo-radar i det aktuelle området i løpet av uke 38/39. Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt Ikke påbegynt flyttes til investeringsbudsjettet for Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen x Endelig konklusjon foreligger ikke pr d.d. Forventes behandlet høsten (forprosjekt). Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. X Må sees i sammenheng med ovenstående prosjekt. Noen gamle containere er skiftet ut hittil i år. Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. x Skiltingen vil bli utført høst 2013 og vår Adressering av fritidsboliger vil bli startet opp høst vinter 2013/14. Implementering av IK bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. målsettinger i k.sak 44/12. x Utføres i hht plan. Uteområder og lekeplasser. Ønske om oppgradering av lekeplasser vil bli fulgt opp x Pågår. i Grønn dal. Fortsette samarbeidet i x Gjennomføres. System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak. x Gjennomført. Månedlig rapportering. Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. feietjeneste/forebyggende x Ikke diskutert i første/andre tertial. Vil bli tatt opp igjen til høsten brann. Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som påhviler planen i løpet av x Planen er nå hos MD. Det er planlagt befaring med MD, Fylkesmannen i Buskerud og statens vegvesen i oktober. Klima og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). x Fulgt opp ved at denne er medtatt i planleggingen av ny avdeling ved Svene barnehage. Områdeplan for Lampeland. Bidra ved sluttbehandling av denne dersom ressurssituasjonen tilsier det. x Ikke arbeidet med. Tiltak 2013 Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering, se investeringsoversikt. x Skisseprosjekt er utarbeidet. Planlagt byggestart er våren 2014 og foreløpig ferdigstillelsesdato er satt til Er så langt gjennomført i hht fremdriftsplan. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt. x Anbudsåpning er satt til 5. oktober og ferdigstillelse til våren Er så langt gjennomført i hht fremdriftsplan. Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av x Ferdigstilles i løpet av medio oktober. Pga bare to anbud, ble prosjektet dyrere en 23

24 renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av utbyggingsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Innføring av eiendomsskatt vil kreve mye av TPR-etaten. Selve prosessen med innføring må styres gjennom en egen prosjektorganisering. forventet. Merkostnadene vil bli dekket gjennom omprioritering innen investeringsbudsjettet. x Gjennomføres i hht plan. Det forventes at boligområdet kan legges ut for salg våren X Her er det lagt ned mye arbeid av innleid personell, prosjektleder og andre ansatte ved TPR etaten. Det forventes at alle besiktigelser er ferdige i løpet av oktober. Vi er derfor i god rute med gjennomføringen. X Komtek er installert for vann og avløp. Slamtømming planlegges gjennomført i Nytt faktureringssystem for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Må utredes sammen med innføring av eiendomsskatt (valg av systemløsning). Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. gjennomføring X Rutiner ved etaten er endret. Gjennomføring av fullelektronisk arkiv og Lean er ikke TPR av investeringsoppgaver. Vurdere arbeidsflyt i forbindelse med innføring av etaten sitt ansvar. fullelektronisk arkiv, byggesaksmodul m.v. (Lean). Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for X Etaten har foreslått å bygge ett nytt renseanlegg på Moen for å avlaste Svene renseanlegg. rehabilitering/modernisering. Svene renseanlegg vil bli bygd om i 2013 for mottak Ett nytt anlegg vil bli dimensjonert for slammottak og septikk i fra bobiler. av slam, ettersom slamlagunen på Fossan vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og behandlet x Dette er arbeider, som ikke vil bli igangsatt p.g.a. mangel på ressurser. innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene. Overtakelse av vei i Furulia, jfr nytt driftstiltak budsjett 2013 ( ,-) x Gjennomført våren Målindikatorer: Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag Mål 2013 Status pr 2.tertial 2013 fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 TPR (uten selvkostområder) 5,1 %. Selvkostområder 8,1 %. Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Etatens største utfordring i 2013 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, innen drift og investeringer, slik at vedtatte tiltak blir gjennomført i h.h.t. plan. Organisere etaten (særlig innen plan- og byggesak) for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. 24 Gjennomført. Gjennomført. 1/3 gjennomført i første tertial. 100 % skal gjennomføres i løpet av året. Gjennomføre minst en vernerunde. Overholdes. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk. Overholdes.

25 Sykefravær 5 % Ligger på 3,71 % i første tertial. Gode og effektive offentlige tjenester til Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Overholdes. brukerne: (2,6) Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. 100 % gjennomført. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Ajour pr. 2 tertial. Være à jour med kartforretninger. Ajour pr 2 tertial. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i Overholdes. drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i hht Overholdes. gjeldende lovverk. Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Utføres og søker får all mulig hjelp til sine søknader. Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Utføres i h.h.t. lov. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Årets tildelinger er gjennomført. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Herunder delta med innspill til Statens Vegvesen/Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Har fått bevilget kr. 300 av Fylkeskommunen til planlegging av gangvei Søre Moen Lampeland. Planen for gangvei må først stadfestes gjennom godkjent kommuneplan før planleggingsarbeidet kan startes opp. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper. 3 av befalsvaktene deltar nå på kurs i regi av Kongsberg Brann- og redning. Vil være ferdig utdannet før sommerferien. Mannskapene har fått opplæring i førstehjelp (mens vi venter op ambulansen) og Flesberg er en av deltakerkommunene. 25

26 Investeringer Beløp i hele kroner Proj.nr. Område Budsjett 2013 Regnskap Avvik Status 2.tertial Svene barnehage - utbygging Arkitektkontoret Nils Tveit m/prosjekteringsgruppe vant konkurransen. Skisseprosjekt er utarbeidet. Planlagt byggestart er våren 2014 og foreløpig dato for ferdigstillelse er satt til avdelinger totalt 26 plasser. Grunnskole IT-utstyr 723 ElevPCer, smartboard Innkjøp gjort som planlagt. 727 Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Framdriftsplan for høsten 2013 er utarbeidet. Det er planlagt 4 workshop med arkitekt og en bredt sammensatt arbeidsgruppe. 738 Prosjektering ventilasjon ungbo, barnehager, lyngdalsfløy Sees i sammenheng med prosjektet under 882 Prosjektering tilrettelagte boliger Utarbeidet kalkyle viser at man ligger over kostnadsprognosen. Hvor man ender økonomisk, får man ikke svar på før anbudene er åpnet. Anbudsfrist 7. oktober. Ferdigstillelse vår Prosjektet er i rute. 739 Nærstugo: Nye boliger Sees i sammenheng med ovenstående. 740 ENØK Det er vedtatt sak på omfordeling av midler, fra vindusskift til energianalyser, k-sak 20/ Fullelektronisk arkiv Prosjektet har ikke kommet så langt at det er kjøpt inn ny programvare med mer. Investering Kongsbergregionen 771 Tre prosjekter: IKT-platform, Meldingsløftet Aktuelle fakturaer fra Kongsbergregionen vil først komme senere i år. Taklekkasjen ble utbedret i I forbindelse med skifte av takrenner, ble det oppdaget hull i ett beslag som var årsaken til 799 Investering kirkeformål, Lyngdal kirke lekkasjen. Rehabilitering skolebygg, skifte undertak, samt lufting. Lampeland 805 skole Utført. 814 Kommunale bygg Etterisoleringfasader ved vinduskift Det er vedtatt sak på omfordeling av midler, fra vindusskift til energianalyser, k-sak 20/ Dusj og gard.anlegg brannstasjon Må sees i sammenheng med ny brannstasjon (fremtidig investering) 26

27 Proj.nr. Område Budsjett Flesberg vannverk Regnskap Avvik Status 2.tertial Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Omprioriteres til prosjekt Avløpspumpestasjon Klufterhølen Avløpspumpeledning solvoll-svene Selvkost Tilkobling av boliger på vestsiden av Svene til Svene renseanlegg Hydrogeolog fra Rambøll konsulenttjenester har gjennomført feltarbeid for lokalisering av grunnvannsbrønner. Brønn skal nedsettes (medio oktober) og langtids testes (2-8 mnd) før konklusjon av hydrogeolog/mattilsyn. Tilbud på ny pumpestasjon innhentet, men andre løsninger må utredes. På grunn av ekstra kostnader vedr grunnvann og montering av ny stasjonen. Denne utgår, pga planlagt nytt renseanlegg på Moen. Omprioriteres til overføringsledning 835 Rehab Flesberg Renseanlegg Forventes ferdigstilt i Anbud (inkl. mva.) - 1,6 mill. Ferdigstilles i oktober Resterende midler hentes gjennom omprioriteringer. Hadde forventet flere anbud, prosjektet har en budsjettoverskridelse på 1,1 mil. 838 Rehab Svene Renseanlegg, innløp/silgods Omprioriteres til overføringsledning 845 Høydebaseng Lampeland Merarbeid grunnet nødvendig skifting av kledning i tillegg til skifte av tak. Ferdigstilt. 846 Vannbehandlinganlegg Lampeland Hydrogeolog Rambøll konsulenttjenester starter feltarbeid etter ferdigstillelse av prosjekt 821. Noe kostnader vil påløpe i 2013 og resten i Dette er del av en fler årlig avsetning (Investering `) 847 Vannbehandlingsanlegg Svene Brann/innbruddalarm, Flesberg skole Ferdigstilt. 854 Brannsikringsmateriell Diverse spesialmateriell innkjøpt 857 Brann. Pumpe til tankbil Kommunale veger - boligfelt Turvei Lampeland-Flesberg Veksthus m/lys Fortsatt i bestilling hos leverandør grunnet kapasitetsproblemer. Forventes levert oktober. Haugsjøbrua er ferdigstilt. Resterende midler brukes på Gretteveien og Førlijordet. Avventer ny kommuneplan. Bevilgningen er økt med kroner jfr. tilsagn om tilskudd fra Fylkeskommunen på kroner. 27

28 Proj.nr. 863 Område Budsjett 2013 Regnskap Avvik Status 2.tertial 2013 Flesberg skole Ny parkering/tilkomstareal buss Asfaltering av skole/bussrundkjøring er utført. Ny tilkomst blir ikke utført på grunn av naboprotest. 865 Kommunale veier/plasser Sees i sammenheng med prosjekt Trafikksikkerhetsplan Lage ny trafikksikkerhetsplan. Avventer ny kommuneplan. 883 Kartverk/adressering/planregister komm Montering pågår utover høsten. 886 Nødutgang Stevningsmogen grendehus Utsatt etter forespørsel fra entreprenør. Oppstart oktober. 989 Saldering ved overføring til neste år Sum prosjekter

29 Sykefravær Det totale sykefraværet for Flesberg kommune 2.tertial 2013 er nå 7,12 %. Dette er en reduksjon på 0,69 % sammenlignet med 1.tertial 2013 og -2,15 % sammenlignet med hele *Sykefravær gjelder kun egen sykdom, ikke barns sykdom, svangerskapspermisjon etc. 29

30 Kommentar: En total reduksjon på 1,2 % sammenlignet med 1.tertial Kommentar: En total økning på 0,51 % sammenlignet med 1.tertial

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.11.2015 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.11.2015 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.11.2015 kl. 13:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 /2013

TERTIALRAPPORT 1 /2013 TERTIALRAPPORT 1 /2013 Foto: Asbjørn Brækhus FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Hovedoversikt/sammendrag... 3 Politisk administrasjon... 6 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 10 NAV Numedal Sosial,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Borderlenke. Tertialrapport 2 2014

FLESBERG KOMMUNE. Borderlenke. Tertialrapport 2 2014 FLESBERG KOMMUNE Borderlenke Tertialrapport 2 2014 INNHOLD SIDE Hovedoversikt/sammendrag...2 Internkontroll...4 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr. etat:...5 Handlingsprogram HMS... 5 Samfunnssikkerhet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 18.06.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 05.10. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: /1322- Katalin Simon, 23431038 BU SAK SAMHANDLINGSREFORMEN - FORELØPIG

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 62/2012 INNHOLD SIDE K-sak 62/2012 av 14. desember 2012 Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer