TERTIALRAPPORT 2 /2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 2 /2013"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2 /2013 Årets profilbygger 2013 på landssamling MOT FLESBERG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Hovedoversikt/sammendrag... 3 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 5 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal Sosial, barnevern og flyktningetjenesten Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringer Sykefravær Befolkningsutvikling og demografi Finansforvaltning

3 Hovedoversikt/sammendrag Etat Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial, barnevern og flyktningtjenesten Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs TPR, selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Pr. 2. tertial er etatene samlet i balanse i driftsregnskapet, men den økonomiske situasjonen til Flesberg kommune er anstrengt. Oversiktene viser avvik, og det er en utfordring å dekke det store negative avviket som er oppstått innen etaten Helse og omsorg. NAV-Numedal og oppvekst- og kulturetaten har så langt positive avvik, men NAV-Numedal har varslet mulige økte brukerbehov innen barnevern som kan kreve store ressurser. Det samme gjelder Oppvekst og kultur som pr 2. tertial har et stort positivt avvik, men varsler at de vil være i balanse ved årets slutt. Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter I tråd med budsjett Rammetilskudd ok Eiendomsskatt Mindreinntekt i forhold til anslag i budsjett Innføring eiendomsskatt alle eiendommer Prosjektet er igangsatt Konsesjonskraft - netto Lavere kraftpris enn forutsatt i år Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Regnskapsføres i desember 3

4 Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Kompensasjon mva investeringsregnskapet ok Premieavvik KLP/amortisering (7*) Regnskapsføres i desember Lokale forhandlinger kap 3 og 5 Lønnsoppgjør 2013 til fordeling i gjennomføres i oktober Overføring til investeringsregnskap Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Bruk av disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Netto renter ok Avdrag ok Netto drift Skatteinntekter: Som tabellen over viser er skatteinntektene pr i tråd med anslag i budsjett for 2013 og 10,1 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Flesberg kommune. Landets samlede vekst i skatteinngangen for månedene januar-august, sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 %. Veksten er på 6,9 % for kommunene og 6,6 % for fylkeskommunene. Dette går frem av nye tall fra SSB. 4

5 Politisk administrasjon Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.8 Avvik i % 2.170` 1.175` 1.225` -50` - 4,2 % Kommentar: Politisk administrasjon vil ved årets slutt sannsynlig gå med et lite merforbruk. Størrelsen på merforbruket vil bl.a. avhenge av antall politiske møter og derav utgifter til møtegodtgjøring. I tillegg ser det vanskelig ut å nå målet om nedskjæringer/omstilling med i alt kr ,- Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik 31.8 Avvik i % ` 8.590` 8.693` - 102` - 1,2 % Kommentar: Fellestjenesten vil ved årets slutt sannsynlig gå med et lite merforbruk. Hovedårsaken er økte utgifter til kontormateriell, porto, kopiering, telefonutgifter m.v. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 3,2 % 3,02 % 2,43 % 1,13 % Kommentar: Fellestjenesten har 2. tertial et sykefravær på 1,13 %. Sykefraværet i FT har over lang tid vært svært lavt. 5

6 Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Arbeidsprogram/tiltak 2013 Status pr 2.tertial 2013 Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IAhandlingsplan og løpende personalarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger( kap , kap. 5 og kap ) innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse innen Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Fornyelse av designe av kommunenes hjemmeside med implementering av hva skjer i kommunen. Ny aktivitetskalender i regi av Kongsbergregionen Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Gjennomføres innen Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKTsamarbeid innenfor Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Nytt helsestasjonssystem skal være på plass innen 1. mars. o Felles barnevernsløsning (Familia) skal være på plass innen 1. mars. o Profil (pleie og omsorg) skal inn i Kongsbergregionskya i løpet av mars. o Sosio (sosialsystem) skal være på plass innen 31. desember. o Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. o Telefonisamarbeidet bytte av leverandør Leder/mellomledergruppa er midt inne i en prosess med innføring av elektronisk system for alle kommunens internkontrollsystemer. Dette er et Kongsbergregion-prosjekt og vil ha stor betydning for kvaliteten på oppfølging av kommunens egen internkontroll. Et kontinuerlig arbeid. Revidering av lønnspolitisk plan er vedtatt i administrasjonsutvalget. For øvrig er prosess rundt lokale lønnsforhandlinger godt i rute. Forberedelser igangsatt, men undersøkelse ikke gjennomført enda. Hva skjer er på plass. Fornyelse av design regner vi er på plass i løpet av året. Gjennomført Det er bare småting som gjenstår i forbindelse med K2000. Prosess med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte er startet. Gjennomført o o o o o o Gjennomført Gjennomført (Nore og Uvdal er ansvarlig arbeidsgiver) Gjennomført Sosio-prosjektet er startet opp og løsning er valgt. Saken har vært behandlet i rådmannsutvalget og i regionrådet. Vil komme opp som en sak i kommunestyrene før nyttår. Mobil gjennomført, fasttelefoni gjenstår. 6

7 Sluttføre prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv (NUARK) sammen med Rollag og Nore og Uvdal, inkl. Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Prosjektet vil få store konsekvenser for så vel administrativt som politisk arbeid og saksbehandling. Sak til politisk behandling i løpet av 1. tertial Prosjektet fullført innen Gjennomføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Fullføre hovedprosjektet i løpet av 1. tertial o Anskaffe og etablere nytt kvalitetssystem i regi av Kongsbergregionen. o Følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder at alle etater rapporterer status pr hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Andre oppgaver Bidra i forbindelse med organisering av valg: Rådmannen oppnevner en administrativ gruppe som skal vurdere hvilket lokale som skal benyttes som valglokale (legges fram for valgstyret). Rådmannen oppretter et mottaksprosjekt for å forberede bruk av EVA (elektronisk valgadministrativt system). Stortings- og sametingsvalg: o For og etterarbeid o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhånds-stemmegivning og valgdagene). Vurdering av digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av ipad etc. til politikere, jfr. fullelektronisk arkiv. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen innen Utarbeide reglementer for folkevalgte organer. Revisjon av kommunens politivedtekter innen Bidra i arbeidet med hovedrevidering av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen Bidra i forbindelse med overføring av overformynderiet til fylkesmannen pr Prosjektgruppa er i hovedsak ferdig med sitt arbeid og det gjenstår nå bare små detaljer før sak kan skrives for politisk behandling. Rådmannen har godkjent alle prosedyrer som er utarbeidet og vi er i full gang med etatsvis utarbeidelse av interne prosedyrer. Det jobbes med ny opplæringsløsning i regi av Telemarksregionen. Ifm. nytt kvalitetssystem i Kongsbergregionen (Kvalitetslosen) har vi gjennomført de aktiviteter som er forutsatt pr. i dag. Felles innkjøp vurderes. Gjennomført (Stevningsmogen ble valgt som kommunens valglokale) Etterarbeidet er i rute. Prosessen i forbindelse med digitalisering er i gang (arbeidsutvalg er nedsatt), men ikke konkludert. Revisjonen er nesten sluttført. Forventes ferdig innen Påbegynt Påbegynt Er i prosess med gjennomgang med alle etater. Vil ventelig være klar til politisk behandling våren Gjennomført. 7

8 Målindikatorer: 2012 Mål 2012 Mål 2013 Status pr. 2.tertial 2013 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,0 % 0 0-1,2 % Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Ja Mer målrettet Mer målrettet Fellestjenesten har en målrettet holdning til kompetansetiltak. Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Påbegynt Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke gjennomført Nei innen 1. juni Ikke gjennomført enda. Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja ja Ja Gjennomført (ved hjelp av overtidsjobbing og i helger, makter vi i hovedsak å oppfylle denne målsettingen). Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja (med få Ja Ja Gjennomføres i all hovedsak innen en måned unntak) Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Gjennomføres kontinuerlig Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ja Ikke påbegynt Påbegynnes Er påbegynt Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Pga stort press, hender det nå at vi ikke greier dette ila 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Påbegynt som en del av prosjektet fullelektronisk arkiv (NUARK) Påbegynt Sluttføres Påbegynt, men ikke sluttført Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles En prosess som det jobbes kontinuerlig med. 8

9 Oppvekst og kultur Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` 1 167` 3,2 % Kommentar: Mindre forbruk: - netto lønnsutgifter - kommunalt tilskudd private barnehager Merforbruk: - utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner - utgifter til norsk 2- undervisning Forventede merutgifter: - økte lønnsutgifter i skolen grunnet økt rammetimetall, vernepleierstilling, samarbeidstiltak mellom skole, barnevern og hjem - økning i utgifter til skoleskyss grunnet endret skoledagsorganisering - økte utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner - utgifter til logopedtimer i barnehage og skole Årsregnskapet forventes å gå i balanse. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 18/13 Søknad om støtte til utvidelse av skiskytteranlegg og nytt rifleanlegg Stevningsmogen Bevilget ,- finansiert av disposisjonsfond. Utbetalt 17.juni. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 8,76 % 9,66 % 8,57 % 8,43 % Kommentar: Sykefraværet ligger på 8,43 %, samme nivå som 1. tertial, men med reduksjon i korttidsfravær til 1,8 % og økning i langtidsfravær til 6,63 %. Det totale sykefraværet i etaten har vært høyere i 2012 og 2013 enn tidligere år. Statistikken for 2011 viser 5,77 %. 9

10 Pågående og nye prosjekter 2013 Status pr. 2 tertial 2013 NY GIV - ungdomsskolen x Gjennomført Tiltak 2013 Status pr. 2 tertial 2013 Gjennomføre trekantsamtaler barnehage, hjem og skole før skolestart x Gjennomført Evaluere trekantsamtaler x Gjennomført Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan x Gjennomført Utarbeide 3-årig plan for kompetanseutvikling - grunnskolen x Gjennomført (interkommunal plan) Oppgradering av uteområdene ved alle avdelinger Flesberg barnehage x Ikke gjennomført Lyddemping Flesberg barnehage, avdeling Lampeland. Dette for å legge til rette x Ikke gjennomført for med spesielle behov, men også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. Foreldre og ansatte evaluerer nåværende skoledagsorganisering på Lampeland skole x Gjennomført Arbeidsprogram: Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Periode Status pr. 2 tertial 2013 Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for sine Gjennomført barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i Flesberg barnehage. Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng Gjennomført Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en Gjennomført 80 % medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for ledere i skole og Gjennomført barnehage pr. år. Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov Gjennomført i skolen IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn Gjennomført 85% Tjeneste: Gode og effektive offentlige I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av retningslinjer for 2013 Ikke gjennomført 10

11 tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1) ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av læringsresulteter Gjennomført Gjennomført 75% Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklinsskjema) Gjennomført 50 % Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for Gjennomført 75 % oppfølging av den enkelte elev. Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i skolene. Kursing av alle lærere på Lampeland skole i programmet Det er mitt valg Gjennomført Skolering av Ungdom med MOT Ikke gjennomført Ungdomsklubben (MOT-klubben): Gjennomføre minimum 3 klubbkvelder pr. semester. Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus Ikke gjennomført Gjennomført 90 % Det skal gjennomføres minst to møter i kommunens MOT-team Gjennomført Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett Gjennomført 70 % møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen Gjennomført Utarbeide årlig lokal plan for DKS (den kulturelle skolesekken) Gjennomført Kulturkontoret gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne Gjennomført 50 % Igangsette interkommunalt arbeid med kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet Ikke gjennomført 11

12 Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Arbeidsgruppe nedsettes for utrede/se på endrede behov knyttet til ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen, se kommentarer investeringer Gjennomført Målindikator: Status pr. 2.tertial 2013 Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett ,2 % Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% 80 % Gjennomført medarbeiderundersøkelse x Nei Sykefravær 6% 5% 5% 5% 8,43 % Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % 85 % 85 % 85 % - Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100% 100% 100% 100% 40% Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100% 100% 100% 100% 100% Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) <6 < 6 < 6 < 6 1 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja Ja Ja Ja Ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 85 % 85 % 85% - Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,8 1,9 2,0 2,0 - Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,8 2,9 3,0 3,0 - Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,1 3,2 3,3 3,3 - Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 41,1 41,1 41,1-12

13 NAV Numedal Sosial, barnevern og flyktningetjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Sosial og flyktningetjenesten 7.760` 6.083` 4 865` 1.222` 20,1 % Kommentar: Sosialtjenesten: Mindre forbruket i regnskapet skyldes i hovedsak to forhold; Mindre forbruk av økonomisk sosialstønad Langtidssykemelding som det ikke har blitt satt inn vikar for Flyktningtjenesten: Statstilskuddet utgjør inntektene og dette samsvarer med antall man mottar. Dette igjen påvirker utgiftsbildet. Meningen er at man skal kunne få et mindre forbruk som kan avsettes til disposisjonsfond og utgifter den dagen man ikke lenger har tilskudd (5 år pr flyktning). Kommentar barnevern: Barnevern har pr. 2. tertial et merforbruk. Merforbruket kan i hovedsak forklares med langtids sykefravær/oppsigelse, som medfører innleie av konsulenter. Det forventes ikke mer innleie av konsulenter fremover (Sept, Okt, Nov, Des). Akutte saker medfører merforbruk på lønn/overtid. Viderefører prognosen som varslet pr. 1.tertial 2013 på 540`. Sykefravær NAV og flyktningtjenesten 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 8,35 % 8,59 % 3,98 % 3,52 % Kommentar: Sykefraværet inkluderer også oppmøte for flyktninger som deltar i introduksjonsprogram. Arbeidsprogram: Satsingsområder i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode Status pr 2.tertial 2013 Målstyring Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Gode resultater på målekortet. Kåret til månedens markedskontor i Buskerud for aug-13. Regnskapet for økonomisk sosialstønad viser et mindre forbruk, og det er grunnet høy overgang til arbeid og lav arbeidsledighet. Medarbeidere Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres Sikre kvalitet i Alle veiledere har gjennomført kurs i MI (motiverende intervju) som 13

14 Bosetting flyktninger gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktninger slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. går på både samtaleteknikk og motivering for endring. Det har i tillegg vært jobbet i kollegaveiledningsgrupper annen hver uke hele året for å reflektere rundt praksis og utvikle seg på eget område. Fokus på implementering av standard for arbeidsrettet brukeroppfølging samt NAVs arbeidsmarkeds- og kompetansestrategi. I Flesberg kommune har man allerede bosatt de 10 man har vedtak på i I Rollag er det også bosatt store deler av kvoten, selv om det her har vært en del utfordringer rundt det å skaffe boliger. Prosenten for overgang til arbeid/utdanning viser for Flesberg 67 % der målsetting for landet er 55 %. I Rollag har man ikke tall enda, da ingen er ferdige med introduksjonsprogrammet for i Målindikatorer: Mål for Status pr. 2 tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindre forbruk) 0 % 0 % 0 % 0 % 20,1 % Medarbeidere: Sykefravær i % Målsetting under 7 % 5 % 5 % 5 % 3,52 % Medarbeiderundersøkelse / HKI Energiscore over ,9 i 2012 Kompetansetiltak Gjennomført, jfr. kompetanseplan x x x Følger planen Brukere: Brukerundersøkelse Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) ,89 snitt Målekort Bedre enn nr. 5 i Buskerud x x x genereres ikke data lenger 14

15 Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` Kommentar: Bemanning både i institusjon og i hjemmetjenestene er lav i forhold til de krav til lovpålagte tjenester som stilles til etaten pr. idag. 10 % overbelegg på institusjon, samt økte krav til behandling, økte krav til høyskoleutdannet personale, gjør at etaten er nødt til å leie inn ekstra personale daglig for å kunne gi brukerne forsvarlige og tilstrekkelige tjenester. Hjemmetjenestene har fått en økning på 90 % fler tjenester på kveldstid de siste to år. For to år siden brukte en person 5,5 timer på å gi tjenester, og man kunne kjøre 5-7 mil på en vakt. I dag er det tjenesteyting på 9 timer og 45 minutter, og det er kjørestrekninger på mellom 10 og 20 mil. Hjemmetjenestene har en budsjettert bemanning på èn person på kveldsvakt. En person kan ikke mestre alle disse oppgavene. Det må derfor leies inn ekstra personell hver kveld. Årsaken til denne situasjonen er Samhandlingsreformens nye krav: Pasienter får diagnose og påstartet behandling i sykehus, og deretter overføres pasientene til kommunen for videre behandling. Mye behandles i brukerens hjem, og man forsøker også å gi rehabilitering i hjemmet. Dette er svært effektivt, men man er avhengig av samarbeid og samhandling med pårørende og familie. Det er store forventninger til behandling i sykehjem, og en opplever derfor ofte motstand mot hjemmebehandling. Det legges inn flere pasienter fra Flesberg kommune inn i sykehus enn fra våre nabokommuner. Det er pr. i dag ikke fullgode svar på hvorfor. Noe av årsaken kan være for lite legeressurser i sykehjem, da pasienter blir lagt inn i sykehus på grunn av usikkerhet og utrygghet. Tjenester til funksjonshemmede ligger i balanse. Refusjon for ressurskrevende brukere blir i henhold til budsjett, muligens med et lite positivt avvik. Kjøkkenet vil kunne ende ut med mindre inntekter i år enn budsjettert. Helse, pleie og omsorg administrasjon har et mindreforbruk. Det er i hovedsak på grunn av at personell er i permisjon, og at det har tatt tid å få ansatt personell i stillingene. Refusjonskrav fra andre kommuner og deler av inntektene er usikkerhetsfaktorer som en på rapporteringstidspunktet ikke har full oversikt over. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 12,39 % 11,40 % 10,05 % 12,4 % Kommentar: Total fraværet er 12,3 %. Det er fortsatt for høyt. Det arbeides nitidig og konstant med å følge opp sykefravær i alle avdelinger. Korttidsfravær er lite i alle avdelinger. Langtidsfravær er i hovedsak på grunn av forskjellige kroniske lidelser. Spesielt korttidsfravær kan vi gjøre noe med - og har også gjort det. Mens 15

16 langtidsfravær er mer komplekst og sammensatt, og har andre årsaker enn arbeidsforhold alene. Arbeidsmiljøet er godt. Lederne følger opp arbeidstakere på en god måte, og NAV gir gode tilbakemeldinger på at etaten gjør et godt oppfølgingsarbeid i forhold til langtissykemeldte. Det er grunn til å være svært fornøyd med dette arbeidet. Tjenester: Etaten strever fortsatt med virkningene fra samhandlingsreformen. Kommunen har fått overført kr ,- til med-finansiering av spesialisthelsetjenesten. I 2013 kan det se ut som om dette beløpet er tilstrekkelig. Flesberg kommune betaler kr. 614,- pr. innbygger i med-finansiering. I Rollag betaler man kr. 537,- pr. innbygger, og i Nore og Uvdal betaler man kr. 444,- pr. innbygger. Pasienter blir med andre ord lagt inn oftere/mer fra Flesberg enn fra de andre kommunene uten at man vet sikkert hva som er årsaken. Men pasienter legges ofte inn fra sykehjem og omsorgsbolig. Dette burde kunne reduseres ved å øke muligheten til medisinsk behandling i kommunen. Fortsatt er det slik at brukere med krav på tjenester overstiger det etaten har kapasitet til ut fra eksisterende personalressurser. Det har derfor vært nødvendig med ekstra personell både på institusjon (ved overbelegg) og ute i hjemmetjenestene. Det er med andre ord et stort merforbruk på lønn. Etaten har nå ansatt personale til natt-tjenester, og vil starte med aktive nattevakter fra 1. oktober som budsjettert. Dette vil trolig lette presset noe. Flere brukere vil kunne være hjemme med tryggheten om å kunne få tjenester på natt. Det arbeides samtidig aktivt med å etablere et interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i tilknytting til legevakt på Kongsberg. Kvalitetsrevisjon fra Buskerud kommunerevisjon viser at etaten mangler noe på struktursiden, og det mangler noe på prosedyrer og rutiner. En liten organisasjon slik som HO i Flesberg kommune har ikke hatt de ressurser som skal til for å tilfredsstille de krav som stilles for å utarbeide og implementere omfattende kvalitetssystem. Kvalitetslosen er et verktøy som sammen med Lean vil gi etaten det verktøy som er nødvendig for å ikke bare få systemene på plass, men også få dem implementert inn i organisasjonen.. Fra til har det vært 174 døgn med overbelegg på Flesbergtunet. Det vil si 6 % overbelegg, Fra til har det vært 214 døgn med overbelegg på Flesbergtunet. Det vil si 4% overbelegg Fra til har det vært 609 døgn med overbelegg på Flesbergtunet. Det vil si et belegg på 110,4 %. Viser også til oversikt over pasienter/brukere som har krav på tjenester i hjemmetjenestene. Det går tydelig fram at tidsbruk hos brukere på kveldstid i hjemmetjenestene har økt med ca. 90 % siste to år. Dette er økninger som er en direkte konsekvens av samhandlingsreformen. 16

17 Arbeidsmiljø/HMS: Det har vært en del støy og turbulens i løpet av våren. Personalet i hjemmetjenestene har opplevet et stort arbeidspress og har rapportert både etatens ledelse, politisk ledelse og til arbeidsmiljøutvalg. Dette til tross for at det har blitt satt inn ekstra personell hver eneste kveld gjennom hele uken + ekstra i helgene. Og, til tross for en nærværende leder som har fulgt opp tjenesten tett. Korttidsfravær i hjemmetjenestene har vært/ er for stort. Der er det et forbedringspotensial. Det arbeides med sykefraværsoppfølging i samarbeid med NAV. Dette er krevende arbeid som prioriteres høyt, og som det arbeides aktivt med. Det er med tilfredshet at det kan registreres at sykefraværet faller i rask takt i hjemmetjenestene, og at ansatte opplever at de kan håndtere sin hverdag på en forsvarlig og god måte. På institusjon er korttidsfraværet lite, men kroniske lidelser trekker opp langtidsfraværet. Det er rekruttert flere nye sykepleiere. På tross av at 3 sykepleiere er ut i svangerskapspermisjon har etaten en akseptabel dekning av fagpersoner. Pågående og nye prosjekter 2013 Status pr. 2 tertial 2013 Lederutvikling. Følge opp plan for helsefremmende ledelse. x Ledergruppen får veiledning på lederfunksjonen og samhandlingen i gruppen Fokus på rekruttering x Rekruttert 2 nye sykepleiere. Flere er i et utdanningsløp for å få norsk autorisasjon som sykepleiere. Natt tjeneste starter opp 1. oktober. For øvrig ny folkehelsekoordinator (vikariat) Ny familie terapeut (vikariat) Ny fysioterapeut for barn (vikariat) Ny fysioterapeut med driftsavtale (fast) Kvalifisering: medikamentkurs, hospitering, annen kompetanse utvikling. x Helse og omsorgsetaten har en egen kompetanseutviklingsplan som brukes bevisst i samhandling med fylkesmannens tilskudd til kompetanseutvikling. Etaten har stadig større behov for kompetanse. Etter samhandlingsreformen har kravene til kompetanse økt markant. Kravet til medarbeidere har økt. Det samarbeides godt med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus. (Kongsberg modellen) i forbindelse med kursing og kompetanseheving,. Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for utveksling av utfordringer og mulige løsninger innenfor driften Oppdatert informasjon om etatens utfordringer og planer som følge av samfunnsendringer (demografi) x x Ledergruppen har faste møter x 2 pr. semester med tillitsvalgte og verneombud for å diskutere aktuelle problemstillinger I tillegg er det 2 tun-møter pr. semester for å markere jubileer og gi allmenn informasjon til alle ansatte om alt som skjer i etaten Pågående arbeid. Organisasjonen og hele det kommunale arbeidet er i endring i h.h.t. samhandlingsreformens ide om en ny kommunerolle. Tjenestene må dreies slik at de som trenger det mest får tjenester. 17

18 Delta på møter med frivillige lag og foreninger x Både ergoterapeut, driftsledere og etatsleder har deltatt på møter med pensjonistforeningen og andre møter. Oppdatere informasjon om etatens tjenester på nett x Dette er et felt hvor etaten ligger etter. Dette er et felt som ikke blir prioritert. Kompetansen finnes pr. i dag ikke i HO. Det er stort behov for en IKT-person til denne oppgaven, og til støtte og opplæring i etaten innen for IT. Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora x Etatsleder deltar aktivt i interkommunalt samarbeid i Numedal, kongsbergregionen og samarbeid med helseforetaket. Deltar i lokalt samarbeidsutvalg. Utarbeide behovsanalyse for ressurser til IKT i etaten (support, kompetanse, utvikling) Velferdsteknologi. Øke bruken at tekniske løsninger er nødvendig for å kunne møte utfordringen med at man i fremtiden vil ha «for få» hender til å gjøre jobben. Mange tekniske løsninger finnes allerede tilgjengelig. Forstudie pågår i regi av Kongsbergregionen. x x Det satses på nytenking og teknikk. Velferdsteknologi. Det installeres spyl og føn-toaletter, det kjøpes inn støvsuge-roboter, man prøver ut medikamentdispensere. Kommunen vil være i første rekke for å bruke og få erfaring med velferdsteknologiens muligheter. Etaten drives i økonomisk balanse i Månedlig oppfølging x Etaten har fått oppfølging hver måned av økonomikonsulent. Kravene til lovpålagte tjenester til brukere er større enn det etaten kan klare ut fra vedtatte rammer.. Man får utskrevet flere pasienter fra sykehus tidligere enn før. Pasientene er svært mye dårligere enn tidligere. De trenger avansert medisinsk behandling. Krever mye personell. Dette gjelder både institusjon og hjemmetjenester. Gat-soft er innført i alle avdelinger i 2013 x Gat soft er innført i alle avdelinger som har medarbeidere som jobber turnus. Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg x Interkommunal legevakt planlegger oppstart Det arbeides med løsning på utfordring med øyeblikkelig hjelp senger. De planlegges i tilknytting til legevakt. Tiltak 2013 Status pr. 2 tertial 2013 Etablering av natt tjeneste i hjemmetjenesten fra høst Kr. 0,3 mill i x Tjenesten starter opp Kr. 1,6 mill. er lagt inn fra Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner. K lean-metodikk x Det arbeides fortsatt med å legge inn alle rutiner og prosedyrer i Kvalitetslosen. Ferdigstilles i k-lean i 2014? Etablere bolig for yngre funksjonshemmede (investering) x Planlegger innflytting våren Helsenettet implementeres i Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Prioritert i investeringsbudsjettet for x Arbeidet er utsatt. Det er komplisert. Det er mye opplæring og mange forberedelser som er i gang. Testing av systemet har vist utfordringspunkter. 18

19 Arbeidsprogram Fokus på tjenesten Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Mål om å øke antall korttidsplasser til 8 i 2013 Status pr 2.tertial Endringene hindres i at trykket på tjenestene er så stort at tjenesten ikke får gjort annet enn å forsøke å møte de kravene som kommer. - Det brukes korttidsplasser både inne på Flesbergtunet og ute i omsorgsboligene. 10% overbelegg på Flesbergtunet hittlil i år. Etablere et lavterskel øyeblikkelig hjelptilbud på Flesbergtunet Styrking av hjemmetjenesten nødvendig for å kunne frigjøre plasser på Flesbergtunet til øyeblikkelig hjelp, og et økt tilbud om korttidsplasser. Avhengig av finansiering oppstart Styrking av psykiatritjenesten flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Bemanningsøkning må vurderes inn mot neste rullering av økonomiplanen Ikke mulig å få til i dagens situasjon. Trenger økt legeressurs. - Hjemmetjenesten styrkes i forbindelse med etablering av nattjeneste fra oktober Det meldes behov for ytterligere styrking i budsjett Psykiatriplan legges frem til politisk behandling i høst. På lik linje med somatiske tjenester er det stort press på tjenesten og det er økte krav til kommunal behandling også økt behov i forhold til rus. Det meldes behov for styrking i budsjett Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i en startfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig øke lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet etablere et team for tilrettelegging og rehabilitering i hjemmet Samarbeid med skoler og barnehager: Gi kunnskap om hva kost og aktivitet gjør med helsen din ( ). Samarbeid folkehelse og helsestasjonslege om kartlegging av risikoområder i Flesberg kommune, og hvordan man kan møte/forebygge disse ( ). Samarbeid med teknisk etat om fremtidige bygninger tilgjengelighet for alle, innemiljø etc. (2013). - Innsatsteam er forsøkt i noen tilfeller og har vært særdeles vellykket. Det vil bli arbeidet ytterligere med disse tiltakene. Det samarbeides mye mellom helse og skole. Det skal arbeides med å sette dette bedre i system. Det er etablert en overordnet koordinerende enhet for brukere med sammensatte og tverrfaglige utfordringer. Folkehelsesatsningen må arbeides videre med tverrfaglig. Samarbeid med teknisk etat er utmerket. 19

20 Øke antall sykepleiere Styrke kompetanse innen forvaltning Øke legeressurs på institusjon Øke kapasitet dagsenter Bidra aktivt i arbeidet med å utvikle gang- og sykkelveier - Sykkelveier venter fortsatt Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet, se interkommunalt samarbeid. Vurdere saksbehandlerstilling. Økt behandling lokalt krever økte legeressurser til tjeneste i institusjon. Vurderes som et interkommunalt samarbeid. Det er et behov for et eget dagtilbud til demente. I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud (2014) Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter ( ) - Ikke lykkes i dette så langt i Ikke kommet lenger på dette punktet i Ikke kommet lenger inntil nå, men dette er en av prioriteringene ved budsjett Etaten gir tilbud til demente innenfor de rammer som finnes id ag. Det er behov for å utvide tilbudet. Det arbeides videre med saken. Arbeidet pågår og vil fortsette fremover. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med samhandlingsreformen. Målindikatorer: Status pr. 1.september 2013 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Enkeltvedtak hjemmehjelp Antall Antall 89 Enkeltvedtak hjemmesykepleie Antall Antall 82 Gjennomsnittlig liggedøgn korttidsopphold Antall Antall 26 Gjennomsnittlig liggedøgn langtidsopphold * * Antall Antall *Variasjon mellom 1. døgn og 5 år. Noen brukere fikk tidligere langtidsopphold i institusjon pga funksjonshemming og manglende sosialt nettverk. Disse kan bli boende i mange år. En annen gruppe som må gis et heldøgns tilbud er personer m demens sykdom. Stadig fler yngre pasienter som er fysisk spreke får en demens sykdom. De kan bli boende i flere år. Antall liggedøgn etter utskrivningsklar sykehus Antall Antall 0 Forvaltning saksbehandlingstid 14 dager 100 % 100 % 100 % 100 % Alle saker behandles innen en uke Skriftlig svar sendes ut etter senest 3 uker i hht forvaltningsloven Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet 100 % 100 % 100 % 100 % Alle brukere får primær kontakt ved innleggelse. Tjenesteplan skal utarbeides for langtidsbrukere. Mål og plan for korttidsopphold skal være klart innen 3 dager. 20

21 Medarbeidere: Sykefravær 11% 9% 8% 6-7 % 12,4 % Sykefraværet er på vei nedover. Men det er fortsatt utfordringer som det må arbeides videre med. Ansatte med stort sykefravær blir fulgt opp tett. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 100 % 100 % 100 % 50 % gjennomført Vikar for leder på institusjon medarbeidersamtaler skal gjennomføres når leder er tilbake etter svangerskapspermisjon Øke andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet. Jamfør Kostra indikatorer. Gjøres ved ledighet i stillinger. Jamfør arbeidsgivers styringsrett Ansatt 3 sykepleiere i tjeneste på natt. Ansatt to nye sykepleiere fast. Har rekruttert utenlandske sykepleiere med god teoretisk og praktisk bakgrunn. Disse er i et kvalifiseringsløp for å få norsk godkjenning. 21

22 Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % TPR uten selvkostområdene ` ,1 Selvkostområder ` ,1 Totalt ` ,8 Innføring av eiendomsskatt 1.500` ,6 Kommentar: Skyldes i hovedsak utgifter innen brannvesenet og det faktum at fordelingen av vaktutgifter ikke blir fordelt før ved årets slutt. Det er også ett overforbruk på kr. 195 til nødvendig vedlikehold av kommunale boliger. Som nevnt i første tertialrapport hadde selvkostområdene opparbeidet seg ett negativt avvik ett negat p.g.a. skyldes pumpehavari ved Svene vannverk og flere store ledningsbrudd. Tendensen har bare fortsatt i andre tertial med ledningsbrudd og andre feil, som har ført til uforutsette kostnader. Imidlertid har VA-sektoren de siste årene bygd seg opp ett stort fond, som kommunen må bruke innen 5 år. Dersom VA ender negativt i regnskapet for 2013, kan dette hentes fra fond. Kommentar/Prognose Innføring av eiendomsskatt: Det ble avsatt 1.500` til innføring av eiendomskatt i 2013, dette var kun ett estimat. Prognosen er pr. i dag ett merforbruk på ca 640`. Årsaken er at estimatet er for lavt, prosjektleder har jobbet i 100 % fra og med 1. juni. Prognosen er for 2013 antar vi ett merforbruk på kr.785 Prosjektet er i rute i henhold til fremdriftsplanen. Sykefravær 2.tertial tertial tertial 13 2,04 % 1,93 % 3,71 % 5,93 % Kommentar: Etaten har en økning i sykefraværet. Dette skyldes at mye vi nå har to ansatte som er langtidssykemeldte, mot en i første tertial. 22

23 Pågående og nye prosjekter 2013 Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. Avsatt 1 mill. til prosjektet i 2013, se investeringer. x Igangsatt. Ekstern prosjektleder er engasjert. Det kjøres workshop for ansatte i oktober. Fremdriften som planlagt Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider fra x Forslag til omprioritering er oversendt som orientering til kommunestyret. Rambøll er engasjert som konsulent (etter konkurranse). Hydrogeolog har befart området og det blir kjørt geo-radar i det aktuelle området i løpet av uke 38/39. Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt Ikke påbegynt flyttes til investeringsbudsjettet for Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen x Endelig konklusjon foreligger ikke pr d.d. Forventes behandlet høsten (forprosjekt). Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. X Må sees i sammenheng med ovenstående prosjekt. Noen gamle containere er skiftet ut hittil i år. Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. x Skiltingen vil bli utført høst 2013 og vår Adressering av fritidsboliger vil bli startet opp høst vinter 2013/14. Implementering av IK bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. målsettinger i k.sak 44/12. x Utføres i hht plan. Uteområder og lekeplasser. Ønske om oppgradering av lekeplasser vil bli fulgt opp x Pågår. i Grønn dal. Fortsette samarbeidet i x Gjennomføres. System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak. x Gjennomført. Månedlig rapportering. Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. feietjeneste/forebyggende x Ikke diskutert i første/andre tertial. Vil bli tatt opp igjen til høsten brann. Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som påhviler planen i løpet av x Planen er nå hos MD. Det er planlagt befaring med MD, Fylkesmannen i Buskerud og statens vegvesen i oktober. Klima og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). x Fulgt opp ved at denne er medtatt i planleggingen av ny avdeling ved Svene barnehage. Områdeplan for Lampeland. Bidra ved sluttbehandling av denne dersom ressurssituasjonen tilsier det. x Ikke arbeidet med. Tiltak 2013 Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering, se investeringsoversikt. x Skisseprosjekt er utarbeidet. Planlagt byggestart er våren 2014 og foreløpig ferdigstillelsesdato er satt til Er så langt gjennomført i hht fremdriftsplan. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt. x Anbudsåpning er satt til 5. oktober og ferdigstillelse til våren Er så langt gjennomført i hht fremdriftsplan. Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av x Ferdigstilles i løpet av medio oktober. Pga bare to anbud, ble prosjektet dyrere en 23

24 renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av utbyggingsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Innføring av eiendomsskatt vil kreve mye av TPR-etaten. Selve prosessen med innføring må styres gjennom en egen prosjektorganisering. forventet. Merkostnadene vil bli dekket gjennom omprioritering innen investeringsbudsjettet. x Gjennomføres i hht plan. Det forventes at boligområdet kan legges ut for salg våren X Her er det lagt ned mye arbeid av innleid personell, prosjektleder og andre ansatte ved TPR etaten. Det forventes at alle besiktigelser er ferdige i løpet av oktober. Vi er derfor i god rute med gjennomføringen. X Komtek er installert for vann og avløp. Slamtømming planlegges gjennomført i Nytt faktureringssystem for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Må utredes sammen med innføring av eiendomsskatt (valg av systemløsning). Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. gjennomføring X Rutiner ved etaten er endret. Gjennomføring av fullelektronisk arkiv og Lean er ikke TPR av investeringsoppgaver. Vurdere arbeidsflyt i forbindelse med innføring av etaten sitt ansvar. fullelektronisk arkiv, byggesaksmodul m.v. (Lean). Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for X Etaten har foreslått å bygge ett nytt renseanlegg på Moen for å avlaste Svene renseanlegg. rehabilitering/modernisering. Svene renseanlegg vil bli bygd om i 2013 for mottak Ett nytt anlegg vil bli dimensjonert for slammottak og septikk i fra bobiler. av slam, ettersom slamlagunen på Fossan vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og behandlet x Dette er arbeider, som ikke vil bli igangsatt p.g.a. mangel på ressurser. innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene. Overtakelse av vei i Furulia, jfr nytt driftstiltak budsjett 2013 ( ,-) x Gjennomført våren Målindikatorer: Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag Mål 2013 Status pr 2.tertial 2013 fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 TPR (uten selvkostområder) 5,1 %. Selvkostområder 8,1 %. Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Etatens største utfordring i 2013 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, innen drift og investeringer, slik at vedtatte tiltak blir gjennomført i h.h.t. plan. Organisere etaten (særlig innen plan- og byggesak) for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. 24 Gjennomført. Gjennomført. 1/3 gjennomført i første tertial. 100 % skal gjennomføres i løpet av året. Gjennomføre minst en vernerunde. Overholdes. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk. Overholdes.

25 Sykefravær 5 % Ligger på 3,71 % i første tertial. Gode og effektive offentlige tjenester til Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Overholdes. brukerne: (2,6) Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. 100 % gjennomført. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Ajour pr. 2 tertial. Være à jour med kartforretninger. Ajour pr 2 tertial. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i Overholdes. drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i hht Overholdes. gjeldende lovverk. Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Utføres og søker får all mulig hjelp til sine søknader. Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Utføres i h.h.t. lov. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Årets tildelinger er gjennomført. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Herunder delta med innspill til Statens Vegvesen/Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Har fått bevilget kr. 300 av Fylkeskommunen til planlegging av gangvei Søre Moen Lampeland. Planen for gangvei må først stadfestes gjennom godkjent kommuneplan før planleggingsarbeidet kan startes opp. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper. 3 av befalsvaktene deltar nå på kurs i regi av Kongsberg Brann- og redning. Vil være ferdig utdannet før sommerferien. Mannskapene har fått opplæring i førstehjelp (mens vi venter op ambulansen) og Flesberg er en av deltakerkommunene. 25

26 Investeringer Beløp i hele kroner Proj.nr. Område Budsjett 2013 Regnskap Avvik Status 2.tertial Svene barnehage - utbygging Arkitektkontoret Nils Tveit m/prosjekteringsgruppe vant konkurransen. Skisseprosjekt er utarbeidet. Planlagt byggestart er våren 2014 og foreløpig dato for ferdigstillelse er satt til avdelinger totalt 26 plasser. Grunnskole IT-utstyr 723 ElevPCer, smartboard Innkjøp gjort som planlagt. 727 Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Framdriftsplan for høsten 2013 er utarbeidet. Det er planlagt 4 workshop med arkitekt og en bredt sammensatt arbeidsgruppe. 738 Prosjektering ventilasjon ungbo, barnehager, lyngdalsfløy Sees i sammenheng med prosjektet under 882 Prosjektering tilrettelagte boliger Utarbeidet kalkyle viser at man ligger over kostnadsprognosen. Hvor man ender økonomisk, får man ikke svar på før anbudene er åpnet. Anbudsfrist 7. oktober. Ferdigstillelse vår Prosjektet er i rute. 739 Nærstugo: Nye boliger Sees i sammenheng med ovenstående. 740 ENØK Det er vedtatt sak på omfordeling av midler, fra vindusskift til energianalyser, k-sak 20/ Fullelektronisk arkiv Prosjektet har ikke kommet så langt at det er kjøpt inn ny programvare med mer. Investering Kongsbergregionen 771 Tre prosjekter: IKT-platform, Meldingsløftet Aktuelle fakturaer fra Kongsbergregionen vil først komme senere i år. Taklekkasjen ble utbedret i I forbindelse med skifte av takrenner, ble det oppdaget hull i ett beslag som var årsaken til 799 Investering kirkeformål, Lyngdal kirke lekkasjen. Rehabilitering skolebygg, skifte undertak, samt lufting. Lampeland 805 skole Utført. 814 Kommunale bygg Etterisoleringfasader ved vinduskift Det er vedtatt sak på omfordeling av midler, fra vindusskift til energianalyser, k-sak 20/ Dusj og gard.anlegg brannstasjon Må sees i sammenheng med ny brannstasjon (fremtidig investering) 26

27 Proj.nr. Område Budsjett Flesberg vannverk Regnskap Avvik Status 2.tertial Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Omprioriteres til prosjekt Avløpspumpestasjon Klufterhølen Avløpspumpeledning solvoll-svene Selvkost Tilkobling av boliger på vestsiden av Svene til Svene renseanlegg Hydrogeolog fra Rambøll konsulenttjenester har gjennomført feltarbeid for lokalisering av grunnvannsbrønner. Brønn skal nedsettes (medio oktober) og langtids testes (2-8 mnd) før konklusjon av hydrogeolog/mattilsyn. Tilbud på ny pumpestasjon innhentet, men andre løsninger må utredes. På grunn av ekstra kostnader vedr grunnvann og montering av ny stasjonen. Denne utgår, pga planlagt nytt renseanlegg på Moen. Omprioriteres til overføringsledning 835 Rehab Flesberg Renseanlegg Forventes ferdigstilt i Anbud (inkl. mva.) - 1,6 mill. Ferdigstilles i oktober Resterende midler hentes gjennom omprioriteringer. Hadde forventet flere anbud, prosjektet har en budsjettoverskridelse på 1,1 mil. 838 Rehab Svene Renseanlegg, innløp/silgods Omprioriteres til overføringsledning 845 Høydebaseng Lampeland Merarbeid grunnet nødvendig skifting av kledning i tillegg til skifte av tak. Ferdigstilt. 846 Vannbehandlinganlegg Lampeland Hydrogeolog Rambøll konsulenttjenester starter feltarbeid etter ferdigstillelse av prosjekt 821. Noe kostnader vil påløpe i 2013 og resten i Dette er del av en fler årlig avsetning (Investering `) 847 Vannbehandlingsanlegg Svene Brann/innbruddalarm, Flesberg skole Ferdigstilt. 854 Brannsikringsmateriell Diverse spesialmateriell innkjøpt 857 Brann. Pumpe til tankbil Kommunale veger - boligfelt Turvei Lampeland-Flesberg Veksthus m/lys Fortsatt i bestilling hos leverandør grunnet kapasitetsproblemer. Forventes levert oktober. Haugsjøbrua er ferdigstilt. Resterende midler brukes på Gretteveien og Førlijordet. Avventer ny kommuneplan. Bevilgningen er økt med kroner jfr. tilsagn om tilskudd fra Fylkeskommunen på kroner. 27

28 Proj.nr. 863 Område Budsjett 2013 Regnskap Avvik Status 2.tertial 2013 Flesberg skole Ny parkering/tilkomstareal buss Asfaltering av skole/bussrundkjøring er utført. Ny tilkomst blir ikke utført på grunn av naboprotest. 865 Kommunale veier/plasser Sees i sammenheng med prosjekt Trafikksikkerhetsplan Lage ny trafikksikkerhetsplan. Avventer ny kommuneplan. 883 Kartverk/adressering/planregister komm Montering pågår utover høsten. 886 Nødutgang Stevningsmogen grendehus Utsatt etter forespørsel fra entreprenør. Oppstart oktober. 989 Saldering ved overføring til neste år Sum prosjekter

29 Sykefravær Det totale sykefraværet for Flesberg kommune 2.tertial 2013 er nå 7,12 %. Dette er en reduksjon på 0,69 % sammenlignet med 1.tertial 2013 og -2,15 % sammenlignet med hele *Sykefravær gjelder kun egen sykdom, ikke barns sykdom, svangerskapspermisjon etc. 29

30 Kommentar: En total reduksjon på 1,2 % sammenlignet med 1.tertial Kommentar: En total økning på 0,51 % sammenlignet med 1.tertial

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.11.2015 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.11.2015 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.11.2015 kl. 13:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1 /2013

TERTIALRAPPORT 1 /2013 TERTIALRAPPORT 1 /2013 Foto: Asbjørn Brækhus FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Hovedoversikt/sammendrag... 3 Politisk administrasjon... 6 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 10 NAV Numedal Sosial,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Borderlenke. Tertialrapport 2 2014

FLESBERG KOMMUNE. Borderlenke. Tertialrapport 2 2014 FLESBERG KOMMUNE Borderlenke Tertialrapport 2 2014 INNHOLD SIDE Hovedoversikt/sammendrag...2 Internkontroll...4 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr. etat:...5 Handlingsprogram HMS... 5 Samfunnssikkerhet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 18.06.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 62/2012 INNHOLD SIDE K-sak 62/2012 av 14. desember 2012 Vedtak

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer