INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 2. STYRETS ÅRSMELDING - behandling 3. REGNSKAP behandling av revidert regnskap 4. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER - behandling 5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 6. BUDSJETT - vedtak 7. VALG Styret 1

2 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING

3 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter og kommunikasjon. De fleste komiteer og utvalg har vært invitert minst en gang i styremøter, men dette har kun skjedd etter sakenes behov. Alle styrereferater fra styreperioden har blitt lagt ut på hjemmesida kort tid i etterkant, slik at alle som er interessert kan følge styrets arbeid og være informert. Det er klubbens web-side som er viktigste informasjonskilde, men vi har egentlig ikke hatt et eget Data- og informasjonsutvalg sist året, men enkeltpersoner har stilt opp og løst behovet på en god måte, slik at informasjonsflyten vurderes å ha vært god med utstrakt bruk av bilder og utlegging av aktiviteter på aktivitetskalenderen. Skistuakomiteen manglet en person for utleiedelen etter årsmøtet, og dette har blitt løst på en god og fleksibel måte. Skistuakomiteen har selv tatt initiativet til å videreutvikle Skistuadelen av websida, og det er gledelig. I tillegg arbeides det fint med å markedsføre Skistua ytterligere på flere måter. Styret har også gitt klarsignal til å skifte ut gardiner i løpet av neste styreperiode. Styret har som de siste årene lagd informasjonsbrosjyre til sesongstart. Denne ligger på websiden, men er også delt ut til de fleste medlemmer og sendt til alle sponsorer. I forbindelse med O-Festivalen på Beitostølen hadde klubben en meget vellykket og trivelig miljøsamling som høstet mye ros og som samtidig gjorde at vi fikk bygd bedre bro mellom gamle og nye medlemmer. Styret har mottatt signaler om at noe tilsvarende ønskes neste år i forbindelse med O-Festivalen i Kristiansand, og er innstilt på følge opp dette. Årets styre har også i år videreført tradisjonen med å markere både sesongstart- og sesongavslutning på Skistua, og begge disse arrangementene har hatt flott oppslutning. Pr hadde klubben 132 medlemmer. Medlemmene fordeler seg på 84 menn hvorav 25 under 17 år og 48 kvinner, hvorav 23 under 17 år. Gjø-Vard har arrangert fine konkurranser med Aries Cup på Eiktunet og KM langdistanse og KM stafett for Hedmark og Oppland på Skjelbreiakartet i august. Statistikkførers grundige rapport viser mye aktivitet og gode resultater. Det er gledelig at det har vært 106 medlemmer som har deltatt i minst et løp i løpet av sesongen, og at antall starter blant de yngre er i fin utvikling. For 4. året på rad vant Gjø-Vard lagkonkurransen for flest deltagere i Aries-cup'n! Årets beste mesterskapsresultat hadde Sindre Godager med 8. og 10. plass i H19-20 i henholdsvis Ultralang NM og Natt-NM. Det henvises her til for øvrig oppmannens rapport for øvrige detaljer. Utdeling av vandrepremier ble foretatt på sesongavslutningen 17. november. Trimkomiteen har også dette året lagt ned en flott innsats i å organisere tur-orienteringstilbudet. Antall solgte tur-o-poser for året er 149 mot 148 og 156 årene i forkant. Styret har konkrete planer om å lage et nærmiljøbasert tur-o opplegg for å nå lettere og bedre fram til nye orientere. Økonomien i klubben er meget god. Overskuddet på er rekordhøyt, men vil nok ikke være et typisk resultat i årene framover. Det har vært mindre utgifter til kartproduksjon en forutsatt, restdelen av overskudd fra O-Festivalen er relativt høyt, sponsorinntektene er meget flotte og også større enn budsjettert. Offentlig driftsstøtte er også betydelig høyere enn budsjettert, samt at Skistua har et bedre resultat enn et nøkternt budsjett. Reisene og utgiftene til NM og Norges-cup har vært lave i år og lavere enn budsjettert. Et normalår vil av ovennevnte grunner ha lavere inntekter og også mer utgifter, og da spesielt til kartproduksjon som i noen år har ligget veldig. Dette skyldes at vi har utnyttet Skjelbreiakartet fra O- Festivalen til mange løp i 2011 og 2012, uten at de øvrige kartproduksjonsutgiftene har vært høye. 3

4 Klubbens kontantbeholdning er dermed meget og utgjør et solid fundament for klubbens videre drift. Reelt sett sitter vi igjen med betydelige mer verdier etter O-festivalen pga en oppdatert og verdifull kartdatabase, trykte kart, mye innkjøpt utstyr og gjenværende premier. Selv om det er brukt mindre penger enn budsjettert på kartproduksjon har det vært god aktivitet. Det er ferdigstilt nytt sprintkart ved Kopperud og ved Bjørnsveen. I tillegg er kartet på Øverby/ Eiktunet revidert i forbindelse med Aries-cup'n. Turkartprosjektet har pågått gjennom året og skal være ferdig til sommeren. Anders Bergum har gjort en fremragende innsats ved å både synfare og rentegne 2 kart i år, samtidig er han sentral i turkartprosjektet. Neste års 2-dagers løp er forøvrig planlagt til Kopperud (sprint) og mellomdistanse på Osbakken august. O-Festival-regnskapet har blitt ferdigstilt i løpet av året, og den siste delen av overskuddet har på sensommeren blitt overført til arrangementsklubbene. Styret har valgt å fordeler inntektene i budsjett og regnskap over flere år. Totalt overskudd for Gjø-Vard ble , men den reelle gevinsten er langt høyere siden vi sitter igjen med verdifulle kartbaser og arrangementsutstyr. Styret ser at det har kommet mange nye orienteringsfamilier i Gjø-vard de siste årene, og på mange måter pågår nå et generasjonsskifte. Samtidig har styret gjennom året arbeidet med å revidere både strategi- og handlingsplan for de nærmeste årene, og denne vil følges opp av det nye styret. Planene vil være tilgjengelig fra klubbens web-side. Styret har valgt å legge seg på en offensiv linje hvor vi også vil legge til rette for høyt aktivitetsnivåer på både barne- og ungdomsnivå, samt på seniornivå. Avslutningsvis vil vi rette en kjempestor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer for sesongen Styret ønsker også å takke alle klubbens medlemmer for flott innsats i 2012 både i form av alt frivillig arbeid og sportslig innsats! Styret ved leder 4

5 REPRESENTASJONER FRA GJØ-VARD I 2012 HAR VÆRT: Eskil Gullord Aktivitetsleder Mjøs-O Jens Harald Fossheim Lagleder for Oppland på Hovedløp/ O-landsleir Bjørn Godager Deltatt på lagledermøte for O-kretsen Bjørn Godager Deltatt på Årsmøte i Idrettsrådet Tommy Gullord Deltatt på Årsmøte i Mjøs-O Tommy Gullord Gjø-Vard s Mjøs-O-kontakt Knut Sterten Leder Valgkomite Oppland O-krets I tillegg har Bengt Erik Johansson, Jens Harald Fossheim, Astrid Kravdal, Tommy Gullord, Sondre Gullord og Bjørn Godager deltatt på Forbundets Rekrutteringsseminar for Oppland o-krets. Til opplysning har det ikke blitt avholdt kretsting i verken 2011 eller 2012, men dette blir avholdt 6. januar SAMMENSETNING AV STYRE OG UTVALG 2012 Leder: Bjørn Godager (på valg) Nestleder: Bengt Erik Johansson (ikke på valg) Sekretær: Margrete Jørandli (på valg) Kasserer: Knut Sterten (ikke på valg) Styremedlem: Martin Øhman (ikke på valg) Ungdomsreprentant: Anders Bergum (på valg) Varamedlem: Arnfinn Pedersen (på valg) Statistikkfører: Materialforvalter: Tekstilforvalter: Kartutvalg: Treningskomite : Data- og informasjonsutvalg: Trimutvalg: Skistuakomite: Arnfinn Pedersen Ingen Knut Sterten Hans Jørgen Bergum Torbjørn Kravdal Sindre Godager Anders Bergum Audun Strandlie Are Strandlie Astrid Kravdal Martin Øhman (ansvar Bengt Erik Johansson Praktisk løsning iverksatt av styret med arbeidsdeling mellom: Anders Bergum, Torbjørn Kravdal og Bjørn Godager Einar Sigstad Arne Strandlie Rune Engen Svein Skoglund Åshild Stuve Strandlie Ann-Magritt Sande Olaf Småstuen til 17/6 Aneta Laskowska fra 17/6 Mjøs o kontakt: Valgkomite: Revisorer: Tommy Gullord Eirik Gullord (leder), Hege Solerød, Tore Jøranlid, Sondre Sande Gullord (vara) Erik Slettum (på valg) Randi Skaaraaen (på valg) Bjørn Godager (sign) Bengt Erik Johansson (sign) Martin Øhman (sign) (Leder) (Nestleder) (Styremedlem) Knut Sterten (sign) Margrete Jørandli (sign) Anders Bergum (sign) (Kasserer) (Sekretær) (Ungdomsrepresentant) 5

6 ÅRSRAPPORT FRA JUNIOR-SENIOR GRUPPEN Arbeidsgruppe: Bengt Erik Johansson (Leder) Hans Jørgen Bergum Audun Strandlie Jens Harald Fossheim Eskil Gullord Under 2011 har Gjø-Vard hatt fem aktive juniorløpere; H19-20: Sindre Godager Eskil Gullord H17-18: Anders Bergum Elling Fossheim Asplin Jens Waage Klubben har ikke hatt aktive seniorløpere under året. Oppgavene til junior-senior gruppen har vært å støtte løpere ved deltakelse i NM og NC, samt organisere lag til TIOMILA og JUKOLA. Løpere har deltatt ved NM-natt, NM-sprint, NM-ultralang, NM-lang, NM-mellom, NM-stafett junior og NM-stafett senior. Resultatene framgår av årsstatistikken. Klubben har deltatt med lag i følgende stafetter: TIOMILA plass 164 (246) Sindre Godager Anders Bergum Martin Öhman Øyvind Lien Eskil Sande Gullord Nils Harald Staff (Toten-Troll) Elling Fossheim Asplin Are Strandlie Jens Waage Audun Strandlie JUKOLA plass 282 (1391) Sindre Godager Martin Öhman Eskil Sande Gullord Jens Waage Elling Fossheim Asplin Anders Bergum Vegard Ølstad Gjø-Vards styre har under 2012 tatt et beslutt om at klubben ønsker å etablere en aktiv junior-senior gruppe med målsetting fem aktive seniorløpere om fem år. Ledergruppen for junior-senior har derfor satt opp følgende arbeidsmål: 1. Skape gode forutsettinger for løpere i målgruppen, inkludert løpere som ikke bor i Gjøvik 6

7 2. Opprette et utviklingsprogram der klubben beskriver hvordan løpere i målgruppens ulike alderskategorier skal ivaretas. 3. Krav til løpere: Viset interesse og aktivitet. Ingen krav til prestasjon. Alle aktive løpere i målgruppen skal ivaretas. Handlingsplan før målgruppen: 1. Definere rolle for sportslig leder 2. Individuelle treningsprogram 3. Ukentlig fellestrening under vintersesong 4. O-teknisk trening 5. Utvikle prosedyre og verktøy for å muliggjøre bruk av GPS-sporanalyse 6. Årlig deltagelse i 10MILA og Jukola 7. Støtteordninger for jr-sr løpere ved deltakelse i NM, NC, prioriterte stafetter og øvrige prioriterte løp. 8. Klubbens aktiviteter skal planlegges så at de ikke konkurrerer med aktiviteter arrangert av Mjøs-O. Under høsten har klubben etablert et treningssamarbeid med Erlend Slokvik, leder på treningssenter 360- grader CC Gjøvik og med stor trenererfaring bl.a. landslagstrener i orientering og skiskytte. Treningene blir på torsdager gjennom vintersesongen, intervall og styrke Treningene er åpne for klubbens medlemmer fra 13 år. Erlend Slokvik kommer at lede o-tekniske treninger under våren 2013 og kan i tillegg opprette individuelle treningsplaner for jr-sr løpere. Klubbens medlemmer kommer å få tilbud om medlemskap i treningssenter 360-grader. Rekrutt 2012 (Barn födda 1998 eller senare) Tränare för de äldre barnen har varit Astrid Kravdal, Are Strandlie och Martin Öhman. Tränare för de yngre har varit Hege Solerød med stöd från aktiva föräldrar. Vi har haft aktivitet fördelat på 2 grupper födda och Sammanlagt har vi ca 40 aktiva ungdommar där 35 st av dessa är så pass aktiv att man minst får en liten pokal i "Pokal cup". I pokal cup har vi valt ut 12 tävlingar (5 aries cuper och 7 andra löp) där barn födda 2002 eller tidigare får en liten pokal för deltagande i minst 5 löp och där barn födda 2003 eller senare får liten pokal för deltagande i minst 3 tävlingar. Väldigt positiv utveckling. Klubben tog återigen hem aktivitetspremien för flest deltagare på Aries cup. Träning har varit förlagd till tisdagar medan Mjøs O aktiviteter, däribland Aries cup, har varit förlagd till onsdagar. Den aktiva träningsperioden har varit mitten av april till mitten av juni samt mitten av augusti till början av oktober. Flera av rekrutterna har tagit steget upp till C nivå och detta har medfört upplägg på träning på flera nivåer. Utövare från äldsta gruppen har deltagit både på O troll läger och Mjøs O samling med övernattning. Flera har löpt stafett för första gång (TiOmila, KM och Ringreven). Vi hade också lag på ungdomstävling på O festivalen. Vi har också jobbat aktivt för att få med föräldrar till att löpa själv. Hälsningar Rekruttkommiteen 7

8 TRIMUTVALGET, ÅRSRAPPORT 2012 Trimutvalget har bestått av Arne Strandlie, Svein Skoglund, Rune Engen og Einar Sigstad. Utvalget har i 2012 hatt 2 møter utenom telefonkontakt. Stifinneren 2012 ble arrangert for 43. gang. Følgende kart ble benyttet: Øverby Bymarka Vindhytta Vesterås Flystripa, Reinsvoll, i samarbeid med Toten-Troll Utprinting av kart og trykk på poser blitt ordnet av klubbens egne medlemmer. Postene ble satt ut til 1. mai. Vi deltok på Naturens Dag i juni med stand og enkel innføring i kart og kompass og på Øverbydagen i september med merket postløype. Det ble som i fjor, lagt ut sykkelposter på Bymarka-kartet. Vi fikk noen kommentarer på at enkelte poster var lite tilgjengelig med sykkel, og at kartet var gammelt. Det ble til sammen solgt 149 poser på 6 utsalgssteder, en økning på 28 poser i forhold til i fjor. 14 stifinnere har levert inn klippekort etter endt sesong, mange med positive merknader. Til neste år bør vi prøve å få til registrering/klipping på nett, da flere har etterspurt dette. Vi har i år søkt og fått kr fra NOF til kulturminneposter. Tilsagnet fra NOF kom imidlertid etter at vi hadde satt ut postene. Og i påvente av det nye turkartet som kommer neste år, ble vi derfor enige om å vente med kulturminneposter til neste år. Vi håper likevel at vi får tilskuddet fra NOF for i år. For Trimutvalget Einar Sigstad 8

9 ÅRSMELDING KARTUTVALGET Kartutvalget 2012 har bestått av: Torbjørn Kravdal, Sindre Godager, Anders Bergum og Hans Jørgen Bergum (leder) Møtevirksomhet Kartutvalget har hatt 3 møter, samt korrespondanse på telefon og e post. I tillegg har det vært avholdt 2 møter i tur-kart prosjektet. Status kartprosjekter 2012 Sprintkart/skolekart Kopperud 2012, ferdigstilt. Synfart og digitalisert av Anders Bergum. Det er aktuelt å benytte kartet til sprintløp neste år, samt til trening. I tillegg vil kartet bli gjort tilgjengelig for Kopperud skole. Sprintkart/skolekart Bjørnsveen 2011/2012, Ferdigstilt. Synfart og digitalisert av Anders Bergum. Flyplassen 2012, Mindre endringer gjort ifm KM. Synfart av Tommy Gullord og digitalisert av Anders Bergum. Sprintkart Øverby/Eiktunet, revidert i forkant av ARIES Cup i vår. Både synfaring og digitalisering utført av Sindre Godager. Skumsjøen øst 2012/2013, oppstart revidering. Noe synfaring er utført av Bjørn Godager. Turkart Bymarka 2012/2013. Gjø Vard har fått fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort Turorienteringskart over Gjøvikmarka Åslendet - Glæstad. Kartet skal være i målestokk 1: og vil dekke et område på ca. 36 km2. Området er i høst grovsynfart av Einar Sigstad, Svein Skoglund og Hans Jørgen Bergum. I tillegg Øystein Ingvaldsen startet arbeidet med å skrive små artikler over aktuelle turmål. Disse er tenkt trykt på baksiden av kartet. Torbjørn Kravdal arbeider med å legge til rette grunnlagsdataene. Svein Skoglund og Anders Bergum vil i løpet av vinteren digitalisere kartet. Kartet utgis våren Kartplan Kartplan er revidert og går nå fram til og med Kartprosjektene vil dekke kart til trening og ordinære løp i perioden. Klubben har over tid vært heldige som har hatt kvalifiserte synfarere som har hatt kapasitet i egne rekker. På noen av prosjektene vi nå står overfor kan det være aktuelt å leie inn eksterne synfarere. Nye kartprosjekter Følgende nye kartprosjekter vil bli prioritert i 2013: 1. Skumsjøen øst. 1. halvår: Ferdigstille revidering av området som skal benyttes under Gjø-Vard sitt løp. 2. halvår legges det opp til å revidere resten av kartet dersom det lar seg gjøre å skaffe synfarer. 2. Sprintkart/skolekart Myrvang Biri, synfart og digitalisert av Anders Bergum Vi håper å ferdigstille kartet i løpet av Øverbymarka. Revidering/utvidelse av Øverbymarka. Synfarerkapasiteten vil være avgjørende for hvor mye som vil bli synfart på dette prosjektet neste år. Utskrift av kart og løyper Utskrift av kart og løyper har blitt en stor jobb for kartutvalget. Derfor har utvalget delt på denne oppgaven ved at Torbjørn har printet kart til treningene, mens Hans Jørgen har printet til løpene. I høst ble det kjøpt inn et opplag med vannfast papir til printing av kart. Papiret ble testet ut på det siste treningsløpet nå i høst med godt resultat. Kartlageret Opplaget av trykte kart ligger hjemme hos Torbjørn Kravdal. Eldre kart ligger på Skistua. NOF's anleggsregister Kartutvalget oppdaterer informasjon i NOF's anleggsregister fortløpende. 9

10 Kartarkiv på hjemmesida Kartutvalget har installert programvare (Doma) for visning av kart på Gjø Vards nye webserver. Alle digitale kart er lagt og arkivet oppdateres forløpende. Utlegging av eldre analoge kart vil kreve skanning og er mer tidskrevende og vil ikke bli en prioritert oppgave. Se: Kartarkiv for løpere Programvaren som er installert for kartarkivet på hjemmesida gir mulighet til å opprette flere brukerkontoer. Alle aktive medlemmer kan nå få brukernavn og passord for å legge ut sine egne kart med veivalg fra løp. Torbjørn tildeler brukernavn og passord til nye brukere. Få har tatt muligheten i bruk. Se: Laserskanning Kartutvalget har testet ut programvare som generer høydekurver, høydepunkt, vegetasjon og skrenter fra laserskanning. Programvaren kommer fra Finland og testene ser meget lovende ut. Kartutvalget ser for seg at de genererte grafikkfilene kan brukes som synfaringsgrunnlag i tillegg til gamle o-kart, kommunale kartdata og kommunale flybilder. Se: Veivalgstegning Kartutvalget har installert programvare (RouteGadget) for inntegning av veivalg etter våre arrangementer. Det ble planlagt å tilrettelegge for veivalgstegning i forbindelse med KM, men dette ble ikke gjennomført da vi ikke fikk ut strekktider fra tidtakerprogrammet. Systemet krever at kart og løyper legges ut i tillegg til strekktider fra tidstakningsprogramvaren. Se: bin/reitti.cgi Kart til skoler Kartutvalget har laget PDF filer av alle oppdaterte kart i nærheten av skoler slik at disse kan lastes ned og skrives ut av skolene gratis. Det er sendt informasjonsbrev til skolene om dette tilbudet og dette vil følges opp hver vinter/vår. Programvare Gjø Vard har i sommer oppgradert til OCAD 11 og har nå følgende lisenser på OCAD: 3 x OCAD 11 standard 5 x OCAD 10 Course setting For kartutvalget Hans Jørgen Bergum 10

11 ÅRSMELDING DATA- OG INFORMASJONSUTVALGET Det har ikke vært noe eget utvalg dette året, men Anders Bergum og Jens Vaage har sammen med Bjørn Godager og Torbjørn Kravdal sammen driftet hjemmesiden. Aktivitetskalenderen har vært flittig brukt, og det er forsøkt å bruke bilder for å friske opp de ulike nyhetssakene. Det er utarbeidet gode løsninger for å få fram en banner med alle sponsorene, samt få god kobling til nyhetssaker fra Mjøs-O, Norsk orientering og OPN. Det er nå meget enkelt å legge ut stoff, og det er å håpe at flere kan bidra med stoff fra ulike aktiviteter. Styret har i samarbeid med Skistuakomiteen ved Aneta Laskowska satt i gang et arbeid for å videreutvikle websida for Skistua, og denne har allerede blitt mye bedre. Styret ved leder ÅRSRAPPORT SPONSORUTVALGET Utvalget har bestått av Arnfinn Pedersen og Terje Gullord. Vi fortsatte på det gode arbeidet som har gitt gode resultater de siste årene. Flere av våre sponsorer/ samarbeidspartnere har stilt positivt opp for Gjø-Vard i flere år nå og vi har kun gode erfaringer med samarbeidet. Målet var derfor å forlenge samarbeidet med disse firmaene samt å se på muligheten for å knytte til oss enda noen nye sponsorer. Arbeidet med reforhandling av tidligere avtaler gikk lettere enn forventet. Vi har også klart å skaffe noen nye sponsorer i løpet av året. Vi erfarer at Gjø Vard har god standing i det lokale næringslivet. Ikke minst er lagets bidrag til folkehelse godt likt. Lagets innsats med drifting av Skistua, tilbud om turorientering og aktivisering av barn og unge har stor verdi da sponsoravtaler skal inngås. Vi har nå 12 sponsoravtaler til en verdi av , kroner. For utvalget, Terje Gullord 11

12 ÅRSRAPPORT SKISTUAKOMITEEN Skistuakomiteen har bestått av følgende medlemmer: Ann-Magritt Sande Åshild Stuve Strandlie Olaf Småstuen (kun enkelte oppgaver) Komiteen har tradisjonelt bestått av firemedlemmer. Vi har kun bestått av tre medlemmer siden 2005, fordi det er vanskelig å bemanne denne komiteen. I år 2,5 medlemmer fra klubben. Olaf hadde ønske om å trekke seg fra komiteen på forrige årsmøte. Da ingen var villig til å ta på seg vervet etter Olaf, var han så snill å bli med litt til. Han har hatt ansvar for utleie fram til sommerferien. Etter den tid har vi måtte henvende oss til personer utenfor klubben for å få noen til å ta ansvar for utleien. Aneta Laskowska har tatt ansvar for utleie av Skistua mot en godtgjøring. Hun er veldig positiv, hjelpsom og bor rett ved Skistua, så vi er godt fornøyd med ordningen. Hun har også redigert Skistuasidene som ligger ute på nettet. Olaf har nå kun forefallende oppgaver som vi avtaler med han. Vi to andre i komiteen er veldig glade for at Olaf er villig til å være litt altmuligmann når det trengs. Ann-Magritt og Åshild har sine faste jobber med kasse, vaktlister, innkjøp osv. Vi har hatt to møter i løpet av året, i tillegg har vi hatt mye uformell kontakt. Møtet med Skistuas venner er avholdt i høst. Dette er et årlig møte hvor vi avklarer ulike spørsmål om vedlikehold, nødvendige investeringer m.m. Alle involverte opplever dette som et meget konstruktivt møte som gir økt innsats for Skistua. Driften på Skistua har vært som tidligere år. Vi har hatt åpent lørdager og søndager i vintersesongen, og søndager på høsten. Årets vinter startet sent og sluttet tidlig. Dette medførte at inntjeningen ble litt lavere enn året før. Det som er positivt er at de helgene som vi hadde åpent, var stort sett helger med bra besøk. Utleien gjennom året har vært meget bra. Også i år ble Skistuadagen arrangert i februar. Skistuas Venner og Gjø-Vard samarbeidet om denne dagen. Det ble delt ut gratis pølser, samt solgt tradisjonelle varer. Jordet ved siden av var kjørt opp til skileik. Været var ikke helt topp i år, men til tross for det var mange gjester innom denne dagen. Vedlikehold som er utført i år er maling av alle vinduer i kafeen og vegger innerst i kafeen. Inntektene fra Skistua kan leses i regnskapet. Vi i Skistuakomiteen vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått for Skistuakomiteen Åshild Stuve Strandlie 12

13 ÅRSRAPPORT TØYFORVALTNING Knut Sterten har i styreperioden sagt seg villig til å overta tøyforvaltningen etter at dette har vært hos Torunn Ølstad i veldig mange år. Det har vært stort salg av tøy etter at styret besluttet å kjøpe inn nye løpsdrakter, samt å subsidiere prisene på klubbtøy relativt mye. Løpsdraktene har ferdig påtrykt logoer fra sponsorer, samt egen klubblogo, og dette har høstet meget gode tilbakemeldinger. Det må rettes en helt spesiell takk til Arnfinn Pedersen som har koordinert prosessen med de nye draktene! Omsetningen er å finne i regnskapet. Gjeldene priser er å finne på klubbens hjemmeside. Styret har på slutten av året besluttet å sette i gang en prosess for å lage ny Gjø-Vard-klubblue. Styret ved leder 13

14 ÅRSRAPPORT STATISTIKKFØRER 14

15 15

16 3. REGNSKAP 16

17 4. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 5. FASTSETTING AV KONTINGENT Styret foreslår uendret kontingent: Enkeltmedlem tom. 16 år, kr. 150,- Enkeltmedlem fom. 17 år, kr. 400,- Familiemedlemsskap, kr. 800,- 6. BUDSJETT Forslag til budsjett er satt opp sammen med regnskap. 7. VALG 17

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2008 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 2009 7. Valg NOTODDEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 Liv og røre på klubbmesterskapet SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I HEDRUM O-LAG 26. JANUAR 2011 KL 18.30 PÅ ÅSHALL 1. Åpning 2. Godkjenning 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen

Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen Organ for Eiker o - lag 4-2014 FOTOSESSION PÅ PINSELØPET PÅ KONGSBERG FOTO: Hans Roar Bakken ÅRSMELDING 2014 Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAKLISTE

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås HALDEN SKIKLUBB Årsmøte 2013 ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås SAKSLISTE 1. Godkjenne antall stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Godkjenne saksliste 4. Valg av møteleder, referent og 2 til

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell)

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) 1. Styrets beretning Dette året er det 75 år siden o-idretten så dagens lys i Porsgrunn

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING

HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HALDEN SKIKLUBB, HOVEDSTYRET... Feil! Bokmerke er ikke definert. KAG... 10 HYTTESTYRET... 12 ORIENTERINGSGRUPPA... 15 UFO GRUPPA...

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 17 1/07 Årsmeldingsutgave Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta Årsmeldingen for 2006 Se s. 5-18 Ribbeløpet Se s. 22 Orientering i

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Detaljer

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 17 Visjon Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! Det innebærer at; orientering skal ha en framtredende plass i bybildet orienteringsaktiviteter skal være høyt

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

ÅRSMELDING Sesongen 2014

ÅRSMELDING Sesongen 2014 ÅRSMELDING Sesongen 2014 1 Innkalling til: Årsmøte Ålgård Orientering Når: Mandag 2. mars 2015 kl. 19:30 Sted: Åslandsbakken 50 Forslag må være styret i hende senest 14 dager før. Saksliste: Sak 1: Godkjenne

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer