Notat om kassasjon og arkivbegrensning i personmapper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om kassasjon og arkivbegrensning i personmapper"

Transkript

1 Notat om kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Fra: Haugnes Kompetanse ved Siw Haugnes Dato: 26. august 2011 Til: Fagforbundets arkivkonferanse 2011 ved Anne Pettersen, Narvik Innhold 1 Bakgrunn for notatet Begrepsdefinisjon Om skribenten/foredragsholderen Mandat Omforent mandat Definisjoner (se også innledningen) Personmapper: Ytre rammer Indre rammer Innhold i personmapper - generelt Innhold personalmapper Innhold elevmapper Innhold klientmapper: Bevaring opp mot kassasjon Gjennomføring av kassasjon Hva kan da fjernes? Eksempler Oppsummering Litteraturforslag og kilder Bakgrunn for notatet Haugnes Kompetanse ble bedt av Fagforbundets faggruppe for arkiv å holde et innlegg på arkivkonferansen Tittelen faggruppen oppgav i programmet for konferansen var «Kassasjon, fysiske mapper med sensitive opplysninger» med undertittelen «personal, elev og klientmapper». I løpet av konferansen ble det klart at deltakerne hadde forventet å høre mer om arkivbegrensning og ikke så mye om kassasjon. I etterkant av foredraget ble faggruppen og Haugnes Kompetanse enig om at Siw Haugnes forfatter et notat som tar for seg arkivbegrensning også. Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 1 av 13

2 I hovedsak er notatet basert på foredraget. Notatet som følger inneholder relevante deler av foredraget. På noen områder har jeg lagt inn flere momenter og opplysninger, andre steder noe fjernet. Der det er formålstjenlig, er lysbildet lagt inn som bilde. 1.1 Begrepsdefinisjon I dette notatet vil de arkivfaglige uttrykkene som benyttes i størst mulig grad være definert slik lovverket eller Arkivverket definerer det. Under listes noen av dem. Arkivbegrensning: Å skille ut dokumenter som ikke er arkivdokumenter. Arkivforskriften 3-19 nevner en del typiske dokumenter som skal arkivbegrenses, i tillegg til et generelt punkt 5: «Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon». Dokument: Forvaltningsloven og offentleglova definerer dokument som «en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende». Definisjonen er noe videre enn den som er å finne i arkivloven, men sammenfaller med definisjonen som vanligvis benyttes i litteratur og i fagmiljøet. Kassasjon: I arkivfaget er kassasjon å ta et arkivdokument og tilintetgjøre det. Kassasjon skal godkjennes generelt eller spesielt av Riksarkivaren, jf. arkivlova 9 punkt c og arkivforskriften Objektsaker eller dossiermapper: Arkivverket definerer objekt som «fysiske eller logiske enheter som arkivmateriale kan omhandle, og som materialet dermed kan ordnes etter, for eksempel personer, eiendommer, bygninger, gjenstander, administrative enheter etc.». For kommunene er dette typisk elevmapper, byggesaksmapper, klientmapper og personalmapper. Saksdokument: Offentleglova definerer saksdokument som «dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.». Dokumentet må altså handle om noe virksomheten har ansvaret for eller om driften av virksomheten, som eksempel eiendoms- og personalforvaltning. Merknad: Dokumentet behøver ikke være registrert, arkivert eller vært utsatt for saksbehandling. Det er nok at det er i virksomhetens eie. 2 Om skribenten/foredragsholderen Jeg heter Siw Haugnes og er nå ansatt i Haugnes Kompetanse. Min karriere som arkivar begynte i 1986 da jeg jobbet på kontor med brevskriving, kontakt med bedrifter og medlemmene. Som mange andre har opplevd, ble jeg en dag pekt på og fortalt at fra nå skulle arkivet være mitt ansvar. Som om jeg ikke hadde nok forskjellige oppgaver fra før. Den gangen hadde jeg null og niks anelse om hva arkiv og arkivarbeid var. Det betyr at jeg i disse dager har 25 års yrkeserfaring som arkivar. Og jeg har aldri blitt lei. Arkiv har vist seg å slettes ikke være dødsens kjedelig, men et fag i stadig utvikling og med mange spennende oppgaver. Et arbeid hvor jeg føler at min innsats betyr noe. For andre, som innbyggere, medlemmer og kolleger Jeg synes arkiv er gøy! Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 2 av 13

3 I løpet av de 25 årene har jeg arbeidet som arkivmedarbeider, arkivrådgiver og arkivleder i og for både kommunale, statlige og private virksomheter. Blant annet mer enn 11 år i Fellesforbundet. Siste ansettelsesforhold var som prosjektrådgiver Vann og avløpsetaten i Oslo kommune. De innførte fullelektronisk saksbehandling og arkiv i oktober Den takknemligheten saksbehandlerne viste over en merkbart enklere hverdag var overraskende og til tider rørende. Den teoretiske kompetansen har jeg fra UiO med arkivkunnskap grunnfag, matte og informatikk i fagkretsen. I tillegg har jeg noen arkivfag fra Høgskolen i Oslo. 3 Mandat Mandatet jeg har fått for seansen er kassasjon i fysiske mapper med sensitive opplysninger med særlig blikk på personal, elev og klientmapper. Kassasjon er et rent ut sagt skummelt tema. Handlingen er endelig, den kan ikke reverseres og vi vil alltid stå i fare for å oppdage at vi har kassert feil. Utgangspunktet for regelverket er at det er kassasjonsforbud for saksdokumenter så lenge Riksarkivaren har gitt tillatelse. Mandat: Kassasjon Fysiske mapper Sensitive opplysninger Personmapper Personal Klient Elev En ikke-reverserbar handling En faktor til er at kasserer vi noe vi ikke uttrykkelig har lov til, er dette den eneste handlingen vi arkivarer kan risikere å bli personlig straffefulgt for. Alt annet galt dere i uvitenhet eller lignende måtte finne på å gjøre med arkivmaterialet slår tilbake på rådmannen. For å gjøre saken verre: Å komme etter Sandberg fra Riksarkivet og si «Kasser i vei» har jeg ikke mot til. Som Sandberg sa: «Nåværende regler er utdaterte, nye regler kommer i løpet av 2011 eller våren Ikke kasser noe materiale nå». Konsekvensen av kassasjon 3.1 Omforent mandat Akkurat nå er det ikke helt OK å kassere. Forbudet eller anbefalingen er midlertidig, fram til Sandberg og gjengen er ferdig med utvalgsarbeidet sitt. Det jeg der i mot er ganske sikker på, er at mange fysiske mapper inneholder dokumenter som enten kan arkivbegrenses, eller som egentlig er bokføringsdokumentasjon og kommer inn under regelverket for regnskap og bokføring. Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 3 av 13

4 4 Definisjoner (se også innledningen) Før jeg går videre skal jeg definere noen uttrykk jeg kommer til å bruke, slik at vi har en felles plattform for å tolke hva jeg snakker om. Arkivsakene jeg skal fokusere på er personal, elev og klientmapper. Objektmapper, også kalt dossiermapper er saker der alle dokumenter om en person, et sted, en hendelse eller lignende samles i en mappe eller sak, uavhengig av hva det enkelte dokumentet omhandler. Slik vi finner i byggesaksarkiver også. Jeg konsentrerer meg her, slik mandatet forutsetter, om personbaserte objektmapper. Det å samle alt om en person i en overordnet mappe, er ikke til hinder for å inni mappen sortere etter tema, altså mer konkret hva saken handler om. I fysiske mapper har jeg erfart at det har vært relativt vanlig, særlig før elektroniske journaler, med saksnummer kom på banen med Noark i I Noark-5 er muligheten større for å fortsette den lagdelen, med felles overordnet mappe og ulike undermapper inn i den. Tittelen forutsetter fysiske mapper, men det er de samme regler og metoder som gjelder, selv om verktøyene er ulike for fysiske og digitale mapper. Dokument slik offentleglova og forvaltningsloven definerer det er en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende. På denne måten defineres dokument som en mengde informasjon, uavhengig av hvilken form informasjonen framstår i eller på hva slags medium informasjonen er lagret. Det er tre viktige forutsetninger i definisjonen: Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 4 av 13

5 1: Informasjonen skal være avgrenset, dvs. ha en begynnelse og en slutt. 2: Den må være lagret på noe fysisk, en gjenstand 3: Det skal være mulig for andre enn forfatteren å benytte seg av den lagrede informasjonen. Dermed kan vi slutte at all informasjonen jeg har lagret i min hjerne slett ikke er et eller flere dokumenter. Selv om hjernen min er fysisk og logisk avgrenset av hodeskallen. Definisjon: Dokument Saksdokument: Ved kassasjon er det som kasseres ikke bare et dokument, men også et saksdokument. Dvs. at innholdet har en betydning for virksomheten. Offentleglova definerer også saksdokument. Det første vilkåret er at Virksomheten faktisk må besitte dokumentet, dvs. det må enten være laget av virksomheten selv, eller det må på et eller annet vis være overrakt den. I tillegg må innholdet enten gjelde virksomhetens fagområde dvs. det ansvarsområdet som berettiger virksomhetens eksistens eller det må omhandle driften av virksomheten, det som ofte kalles egenforvaltning Eksempler på det siste er personalforvaltning, organisasjonsoppbygging, økonomiforvaltning, drift av arbeidslokaler og -utstyr og lignende. Et saksdokument trenger ikke være registrert, det er nok at etaten faktisk har det. Arkivering: Å arkivere eller arkivlegge, de to ordene er synonymer, er å ta vare på opplysninger og saksdokumenter for kortere eller lengre tid, vanligvis for å dekke arkivskaperens behov. Arkivskaperens behov faller som regel under et eller flere av fire kriterier: Det dokumenterer virksomhetens egne handlinger. Det dokumenter virksomhetens egne rettigheter. Det dokumenterer andres rettigheter opp mot virksomheten. Det er et dokument av historisk verdi for virksomheten. Høres det kjent ut? Sjekk mot arkivlovens formålsparagraf. Det er bare forskningsmessig verdi som ikke er med i punktene over. Arkivlovens formål: Formålet med denne loven er å sikre arkiver som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli bevart og gjort tilgjengelig for ettertiden. Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 5 av 13

6 Arkivbegrensning: Arkivbegrensning er når vi lar være å arkivere et dokument fordi ingen av de nevnte punktene slår til. Eksempler på slike dokumenter kan være melding om adresseendring på en ansatt eller klient. Informasjonsverdig inntil endringen er registrert rett sted. sykemeldinger, hvor fraværets art registreres andre steder Arkivforskriften 3-19 pålegger offentlige virksomheter å drive med arkivbegrensning. Paragrafen nevner fem greie kjennetegn på dokumenter som ikke skal arkiveres. 1: Materialet er lett å få tak i annet sted det er allment tilgjengelig, masseprodusert, publisert eller lignende. 2: Utkast og kopier som ikke forteller noe ekstra (for å unngå dobbeltarkivering, også kalt redundans). 1 3: Filer som ikke hører til i det elektroniske arkivet. 4: Saksdokumenter fra utvalg, råd, nemnd eller lignende som andre offentlige virksomheter har arkivansvaret for. 5: Andre artige ting som egentlig er verdiløst og ikke forteller noen historie vi har bruk for. Fornuftig og systematisk arkivbegrensning reduserer arkivets omfang, bedrer kvaliteten på innholdet, er tidsbesparende og har ingenting med kassasjon å gjøre. Kassasjon: Arkivfaglig er kassasjon å ta et arkivdokument og tilintetgjøre det. Da fjernes det fra arkivet. Kassasjon utføres dermed kun på noe som en gang har hatt verdi for arkivskaperen. Og står i sterk motsetning til arkivbegrensning. Kassasjon dukker opp allerede i arkivloven 9, hvor det presiseres at selv om annet lovverk skulle kreve sletting, går arkivlovverket foran. I arkivforskriften 3-21 finner vi bestemmelsen om at Riksarkivaren, dvs. Ivar Fonnes, har nesten all makt. Datatilsynets Bjørn Erik Thon troner over, der personopplysningsloven gjelder. Men også Thon må forhøre seg med Fonnes først. Sensitive personopplysninger: Første betingelsen for at en opplysning er en personopplysning er at den relativt enkelt kan knyttes til en person. Dernest definerer personopplysningslovens 2-8 hva som er sensitive opplysninger: [I denne loven forstås med]: sensitive personopplysninger: opplysninger om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger. Personopplysningene regnes ikke som sensitive hvis de for eksempel er kjente, som at Roar Flåthen er medlem av et LO-forbund (Fellesforbundet). Eller at Dagfinn Høibråthen er medlem av et kristent trossamfunn. Eller at David Toska er dømt for NOKAS-ranet. 1 Mye av det som tas ut av personmappene kommer nettopp inn under dette punktet. Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 6 av 13

7 Det at opplysningene er sensitive endrer ikke på det faktum at Thon må snakke med Fonnes, før et eventuelt slettingsvedtak kan gjennomføres. Sensitive personopplysninger skal selvfølgelig av beskyttelse spesielt og omfattes av taushetsplikt. Utover det omfattes sensitive personopplysninger av samme kriterier som annet materiale. Vi må vurdere om det skal arkiveres eller arkivbegrenses, og deretter pm det skal bevares for evigheten eller kasseres på et senere tidspunkt. 5 Personmapper: Før jeg kan begynne å snakke om kassasjon og arkivbegrensning i fysiske personmapper, vil jeg se litt mer på indre og ytre rammer og hva de inneholder. 5.1 Ytre rammer Hvilke ytre rammer er det som påvirker innhold, bevaring og kassasjon i personbaserte mapper? Noen lover er felles for alle kommunale arkivskapere som blant annet arkivlovverket, kommunelovverket, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven alt med relevante forskrifter, instrukser og rundskriv. Riksarkivarens forskrift 2 er felles, men omarbeides nå og skal helst ikke brukes. Noen av etatene må ta hensyn til spesielle lover og forskrifter, som for eksempel undervisningslovverket, pasientrettighetsregler og andre også. Hvilke rettsregler det gjelder er avhengig av virksomhetens ansvarsområde eller bransje, og kalles særlover. 5.2 Indre rammer Herunder kommer egne instrukser, rutiner og regler, som for eksempel Oslo byarkivs regler for arkivering av personalmapper og for personalarkiv. Slike regler er som regel utarbeidet av etaten eller kommunen selv. Eksempler på indre rammer kan være Ansettelsesprosedyren Rutiner for innsynsbehandling Saksbehandlingsrutiner Regler for informasjonssikkerhet 5.3 Innhold i personmapper - generelt Personmapper av ulike slag vil, selvsagt, inneholde ulike typer opplysninger, avhengig av hvilket forhold etaten har til personen. Felles for alle personmappene er at de inneholder identifiserende opplysninger som Navn Adresse 2 FOR nr 1566: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 7 av 13

8 Fødselsdato Dato for når forholdet til personen startet Det finnes også andre likhetstrekk, men i hovedsak er øvrig innhold i mappene basert på hva slags saksområde mappen hører innunder. 5.4 Innhold personalmapper I hver enkelt personalmappe er det meningen at vi skal finne dokumenter som berører virksomhetens forhold til den aktuelle ansatte. Typiske eksempler på dokumenter i personalmappene er søknader med vedlegg tilbud og aksept, e. forhandling arbeidsavtale og taushetserklæring lønn og andre personlige stillingsforhold som informasjon om stedfortredergodtgjørelse permisjonsforhold f.eks. pga egen eller andres sykdom helseforhold sykemeldinger o.l. advarsler oppsigelse egen eller fra arbeidsgiver/avskjed sluttattest reiseforskudd korrespondanse om ferie o.l. 5.5 Innhold elevmapper Elevmapper inneholder dokumenter og saker som berører undervisningsenhetens forhold til eleven. Mange skoler benytter undervisningsverktøy som Fronter og ItsLearning til kommunikasjon med eleven, slik at innholdet herfra også skal regnes til elevmappen. Typisk innhold kan være informasjon om foresatte elevens status og framdrift om spesielle lærebehov anmerkninger fravær skulk sykdom andre helseforhold besvarelser og lekselevering søknad om utvidet fri i forbindelse med høstferien 5.6 Innhold klientmapper: Hva en klientmappe inneholder, vil avhenge av hvilken type klient det er. Eksempler på innhold: Årsak til klientforholdet Mottatt eller foreslått behandling eller lignende Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 8 av 13

9 Tester, prøver og resultater Løsningsforslag oppfølging Kontaktperson Informasjon om pårørende 6 Bevaring opp mot kassasjon Så hva med kassasjon? Jeg skal si litt om hva kassasjon er og hva man må tenke på. Selve definisjonen for kassasjon er at dokumentet arkiveres først og så kasseres det etterpå. Akkurat nå er det bevaring som er hovedregelen, med mindre det gjelder materiale som også er bokføringsdokumentasjon. Slikt skal jo også være i regnskapssystemet eller lignende. Da er det snakk om å unngå redundans, dvs. dobbeltarkivering, og egentlig arkivbegrensing etter arkivforskriften 3-19 ledd 2. Før kassasjon i det hele tatt kan vurderes må særlig bevaringspåbud og kassasjonspåbud i lover og forskrifter analyseres. I tillegg kan en norm, en huskeregel på fire punkter være til hjelp i vurderingen. Kassasjonsvurdering Bevaringspåbud Kassasjonspåbud Valgfritt Norm Hvorfor bevare Hvordan bevare Når kassere Hvordan kassere VENT PÅ NYE REGLER Merknad: Legg merke til at slettingspåbud og kassasjonspåbud i andre lover enn arkivlovverket, ikke innebærer en tillatelse til kassasjon. Slettingspåbudet skal i arkivsammenheng forstås slik at dokumentet, merknaden, ikke lenger skal være gyldig og påvirke vurderinger av personen. Kassasjon er omstridt fordi det så å si alltid vil være motstridende oppfatning av hva som er unikt og verdifullt for ettertiden. Teoretikere har også argumentert med at arkivaren ikke kan være nøytral. Det er også vanlig å utføre kassasjon i digitale arkiv. Der kan en neppe vise til hensynet til plass, men miljøhensynet muligens blir enda viktigere og mer presserende. Uansett er kravet at en kassasjon skal være samfunnsøkonomisk lønnsom, enkelt sagt at kostnaden for å kassere materialet ikke skal overstige kostnaden ved kassasjon. Kassasjon er aktuelt kun for det som allerede er arkivert, dvs. når du velger å ikke arkivere er det ikke kassasjon du bedriver, men arkivbegrensning. Det å fjerne noe som ikke skulle vært arkivert er også arkivbegrensning, selv om materialet tas ut av en fysiske arkivmapper. Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 9 av 13

10 6.1 Gjennomføring av kassasjon Arkivmateriale som kasseres skal destrueres. Teoretisk kan slikt kastes eller slettes på vanlig måte, men da må alt gjennomgås med lupe for å sikre at det ikke finnes opplysninger som er taushetsbelagte. Det anbefales derfor å makulere eller tilintetgjøre alt på en slik måte at man kan etterprøve destruksjonen. Her gjelder brenning, oppmaling, strimling eller tilsvarende. Digitalt materiale overskrives flere ganger og etter bestemte fremgangsmåter. Sikkerhetsgradert materiale må i visse tilfeller males opp. Mens dokumenter som arkivbegrenses kan kastes i vanlig søppel eller slette ved deleteknappen fra filsystemet, vil dette aldri gjelde for kassasjon. Situasjoner som den under må unngås. Hentet fra Aftenposten. Dokumentene skal rett og slett bli utilgjengelige eller ødelagt og umulig å restaurere. Det vi står igjen med bevares. 6.2 Hva kan da fjernes? I påvente av Riksarkivets revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsene kan ikke egentlig arkivmateriale makuleres. Arkivbegrensning kan og skal fortsette som før. Vær oppmerksom på at innhold i undervisningsverktøy som Fronter og ItsLearning godt kan være saksdokumenter, selv om slett ikke alle dokumentene er det. For eksempel vil mange e-poster o.l. være saksdokument i utgangspunktet, men av svært kortvarig interesse. Kassasjon av innholdet i disse bør avventes til nytt regelverk foreligger. Det vil si at dere kan fjerne alt som har vært lagt i personmappene, men som egentlig ikke sier noe om virksomhetens forhold til personene. Og som heller ikke dokumenterer noe om personens rettigheter eller mangel på sådanne. Materiale som ligger i personmapper må først og fremst vurderes for om det egentlig er arkivmateriale, og dernest om det hører til i mappen. Nyttige kontrollspørsmål i trinn 1 kan være Finnes materialet andre steder? For eksempel i saksarkivet, møtebøker eller økonomisystemet Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 10 av 13

11 Har materialet administrativ verdi for virksomheten? Har materialet dokumentasjonsverdi? Underspørsmål her bør være om - Dokumenterer dette saksbehandling? - Dokumenterer dokumentet rettigheter eller plikter personen har? - Dokumenterer dokumentet virksomhetens rettigheter eller plikter? - Dokumenterer dokumentet rettslige eller økonomiske forhold? Videre bør arkivforskriften 3-19 om arkivbegrensning brukes Arkivforskriften 3-19 (oversatt til bokmål) 1. Trykksaker, rundskriv, annet mangfoldiggjort og allment tilgjengelig materiale og blanketter som ikke er utfylt. Fra dette er det følgende unntak: a) det organet som har utferdiget slikt materiale, skal arkivere et eksemplar og de nødvendige forarbeidene, b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til en sak, skal arkiveres. 2. Konsept, utkast, kladder og kladdenotater 3, ekstra kopier, interne meldinger o.l. som ikke har verdi for saksbehandlingen eller [som] dokumentasjon. Fra dette er det følgende unntak: a) konsept som har noteringer og påtegnelser som er nødvendige for å forstå saken og den sammenhengen den står i, skal arkiveres, b) kopi av utgående dokumenter skal arkiveres, c) andre kopier m.m. som er nødvendige vedlegg til en sak, skal arkiveres. 3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett fra det som eventuelt inngår i elektronisk saksarkiv, jf Sakspapirer som medlem av offentlige utvalg mottar, med mindre dokumentene må regnes som saksdokument for det organet medlemmet representerer. 5. Annet materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Punkt 1 omhandler materiale det er relativt enkelt å få tak i på annet vis, slikt som sendes til flere hundre eller tusen mottakere, dokumenter som kan lastes ned fra nettet, kjøpes i en bokhandel osv. Punkt 2 tar for seg redundans, eller dobbeltarkivering, i tillegg til varianter og versjoner som ikke forteller noe mer eller annet enn det som finnes i allerede arkiverte dokumenter. Punkt 3 påpeker at dokumentfiler som ikke inngår i elektronisk arkiv, heller ikke skal tas vare på. Punktet er antakelig lite interessant i temaet personmapper. Punkt 4 er også neppe relevant for personmapper, men det kan selvsagt tenkes at møtedokumenter en ansatt har fått i egenskap av medlem, er blitt lagt i personalmappen. Poenget med punktet er at for utvalg, råd nemnder osv. ligger arkivansvaret hos den offentlige virksomheten som eier utvalget. Slik sett vil materialet vanligvis oppfattes som redundant. Punkt 5 tar for seg alt annet materiale som ikke har betydning for virksomheten eller de som virksomheten forholder seg til. Her kan sjekkpunktene på forrige side være nyttige. 3 Konsept, utkast og kladd betyr omtrent det samme, i følge ordboken Clue Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 11 av 13

12 Merknad: Materiale som hører til et av de fem punktene over skal arkiveres og kan ikke fjernes uten kassasjonstillatelse, dersom det likevel fører til saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. I hvert fall så lenge det ikke finnes andre steder. 6.3 Eksempler Typiske eksempler på hva som kan være lagt i en personmappe og som ikke er arkivmateriale, vil jeg tro dere som arbeider med mappene har flere av. Her har jeg gitt bare noen får eksempler. Kursinvitasjoner og kursprogram. Selv der deltakelse er betalt av kommunen, vil dokumentasjon på deltakelse finnes i regnskapet. Timelister, dette skal også finnes i regnskapet. Adresseendringer. Folkeregisteret har oversikten. Kursdiplomer. Tilhører egentlig den ansatte. Innkallinger til utviklingssamtaler. Det er ev. referat derfra som er viktig. Melding om stedfortredergodtgjørelse. Skal finnes i regnskapet. 7 Oppsummering I kapitlene over har jeg forsøkt å gi en innføring i hva som er forskjellen på kassasjon og arkivbegrensning. I tillegg har jeg gitt noen hjelpemidler i arbeidet med å skille arkivverdig fra det som er «verdiløst» og arkivuverdig. Dokumentet bør således kunne være et hjelpemiddel i arbeidet med å rydde i personbaserte mapper. Kort oppsummert kan hovedinnholdet i notatet samles i fire punkter: Saksdokumenter kan for tiden ikke kasseres. Arkivbegrensning foregår som før. Dobbeltarkivering kan ryddes opp i. Nøyaktig hva som kan arkivbegrenses må dere selv finne ut av. Lykke til med arbeidet! Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 12 av 13

13 8 Litteraturforslag og kilder ABM-utvikling. Arkiv, demokrati og rettferd. ABM-skrift , (lesedato ). Arkivverkets hjemmeside, arkivbegreper:http://www.arkivverket.no/arkivverket/ Offentlig-forvaltning/Regelverk/Arkivbegreper (lesedato ). Bould, Martin: Hvorfor arkivloven ikke ivaretar arkivdanningen i statsforvaltningen. Artikkel i Arkivråd 2/2010. Fonnes, Ivar. Arkivhåndboken for offentlig forvaltning. Kommuneforlaget, 2009 (ISBN Særlig kapittel 8. Fonnes, Ivar. Nasjonens hukommelse i fare. Artikkel i Aftenposten , (lesedato ) Kolsrud, Ole. Hvilke virkninger har tap eller kassasjon av arkivmateriale for brukerne? Artikkel i Norsk arkivforum 15/2001, s Lovdata, alfabetisk oversikt: (lesedato ) Arkivlova med forskrifter Offentleglova med forskrifter Personopplysningsloven med forskrifter Riksarkivet, (lesedato ) Hovedprinsipper for Riksarkivarens arbeid med bevaring og kassasjon i offentlig forvaltning Rapport fra Bevaringsutvalget Revisjonsprosjektet. Shepherd, Elizabeth og Yeo, Geoffrey. Managing records, a handbook of principles and practice. Facet Publishing, 2007 (ISBN ). Særlig kapittel 5. Tamnes, Rolf. Kassasjonene i forsvaret - konsekvenser for forskningen. Artikkel i Arkivråd nr. 4/1992, s Notat fra Haugnes Kompetanse om Kassasjon og arkivbegrensning i personmapper Side 13 av 13

Bevaring av nettsider

Bevaring av nettsider Bevaring av nettsider Hans Knut Trælhaug Riksarkivet Norsk Arkivråd, 28. oktober 2010 1 Arkivloven formålet med arkivloven ( 1) er å sikre arkiv som o har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet -Så hva har skjedd? Har dere funnet eposten med invitasjonen? - Ja, vi fant

Detaljer

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Thi der var Papirer overalt. Det væltede du av Hylderne langs Væggen, foran og ved Siden av hver Mand laa det i svære Dynger. Der var gaat Papir, gult Papir, Karduspapir,

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF

Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF Retningslinjer for barnemapper i Drammen Barnehager KF FORMÅL... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 PERSONREGISTRE... 3 OPPRETTING AV BARNEMAPPE... 3 ORDNINGSPRINSIPP... 3 INNHOLD I BARNEMAPPE... 3 JOURNALFØRING

Detaljer

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Arbeidsgruppens mandat Foreslå konkrete tiltak innenfor områdene kultur, organisasjon,

Detaljer

NA v/jorunn Bødtker og Geir Walderhaug Norsk Arkivråds høstseminar 2. november 2016

NA v/jorunn Bødtker og Geir Walderhaug Norsk Arkivråds høstseminar 2. november 2016 arkivforskriften på høring NA v/jorunn Bødtker og Geir Walderhaug Norsk Arkivråds høstseminar 2. november 2016 Arkivforskriften er sendt på høring Innspill fra Norsk Arkivråd våren 2016 NA ble invitert

Detaljer

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18.

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. november 2009 Dokumentasjon/fagsystemer/NOARK Hva er dokumentasjon

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune

Arkiv, lagring og gjenfinning. Kari Myhre, Trondheim kommune Arkiv, lagring og gjenfinning Kari Myhre, Trondheim kommune 1 Litt om meg Gift og har 2 barn og 3 stebarn Trondheim byarkiv, fagleder for System og Utvikling Systemansvar for sak-/arkivløsning, prosjekt,

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Turid Holen, arkivsjef. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Turid Holen, arkivsjef. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Turid Holen, arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Program for dagen 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Formål med grunnkurs i arkiv Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv,

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nytt regelverk skal sikre dokumentfangst og gi mulighet til kassasjon Målet er å utarbeide

Detaljer

NOKIOS, 1. november Anne Mette Dørum, Riksarkivet

NOKIOS, 1. november Anne Mette Dørum, Riksarkivet NOKIOS, 1. november 2012 Anne Mette Dørum, Riksarkivet 1 Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Leder for Arkivverket er riksarkivar Ivar Fonnes. Arkivverkets

Detaljer

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Innledning Arkiv er en viktig del av kommunal forvaltning. Arkivene skal dokumentere kommunens saksbehandling, og således være etterprøvbare

Detaljer

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer 18.02.2010 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Læringsplattformer Digitale støttesystemer for undervisningsformål Brukes særlig for å administrere brukere og innhold

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

KAI-konferansen AVTRYKK Aust-Agder museum og arkiv KUBEN 15.-17. september 2015

KAI-konferansen AVTRYKK Aust-Agder museum og arkiv KUBEN 15.-17. september 2015 KAI-konferansen AVTRYKK Aust-Agder museum og arkiv KUBEN 15.-17. september 2015 Ingeborg Stensrud rådgiver Trondheim byarkiv 1 Trondheim byarkiv Bevare eller kaste? Dokumenthåndtering i Trondheim kommune

Detaljer

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden?

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Robert Kalleberg Oslo Byarkiv 6. april 2011 1 Agenda Litt om Oslo byarkiv Papirparadokset Innføring av elektronisk arkiv Krav til format og

Detaljer

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Forord I 2001 ble retningslinje for klientmapper i PP-tjenesten ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon Frokostmøte i region øst 25. september 2014 Trine Nesland trine.nesland@arkivrad.no Om meg, Trine Nesland Kvalitetsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Samdok-konferansen, Gardermoen 11.11.2015 Jon Atle Haugen Riksarkivet 1 Saksbehandling Verdi som

Detaljer

Saksbehandling og bruk av sosiale medier

Saksbehandling og bruk av sosiale medier Saksbehandling og bruk av sosiale medier (Eksamensoppgave SOS6515 levert 12. januar 2012) Fagdag IKA Trøndelag, 12. desember 2012 Anne Mette Dørum, KS 1 Arkivdanning digitale utfordringer Arkivdanning

Detaljer

Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Ålesund, 1. juni 2016. Kari Remseth

Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Ålesund, 1. juni 2016. Kari Remseth Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Ålesund, 1. juni 2016 Kari Remseth Prosjektet «forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet» Administrativt prosjekt - KS Prosjektgruppe

Detaljer

Arkivering og journalføring av SMS- og dokument på sosiale medier

Arkivering og journalføring av SMS- og dokument på sosiale medier Arkivering og journalføring av SMS- og dokument på sosiale medier Turid Holen, IKAVA Spesielle dokumenttyper: sms, mms, chat, facebook, twitter mv. I hvilken grad og på hvilken måte skal disse dokumenttypene

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 Eiliv SVEEN Consulting Senior Manager, Information Management Kristine Synnøve BRORSON Consulting

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Rådgiver Turid Holen Journalføring - lovgrunnlag Arkivlov 2 a Definisjon på dokument: Medium som lagrar informasjon for seinare lesing, lyding, framføring

Detaljer

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter I paragrafenes tegn Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Detaljer

Instruks for deponering for personregistermateriale

Instruks for deponering for personregistermateriale Av IKA Finnmark IKS 2012 Instruks for deponering for personregistermateriale IKA Finnmark IKS, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund, Loppa, Måsøy,

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Bevaring og kassasjon

Bevaring og kassasjon Bevaring og kassasjon Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene Anna Malmø-Lund, Seksjon for Bevaring og kassasjon Riksarkivet Eksisterende lovverk : Arkivloven Arkivlovens

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7

Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 ephorte RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST Versjon 4 Dato: Desember -09 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning 2 Fordeling

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Fremadrettet bevarings- og kassasjonsplan - et eksempel fra virkeligheten

Fremadrettet bevarings- og kassasjonsplan - et eksempel fra virkeligheten Fremadrettet bevarings- og kassasjonsplan - et eksempel fra virkeligheten Medlemsmøte norsk arkivråd region vest 5.Juni 2012 Trude Fjæran Tveit seniorrådgiver arkiv NIFES Nasjonalt institutt for ernærings-

Detaljer

Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950

Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver,

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Kontaktseminar 2014. Nye regler for bevaring og kassasjon i kommuner og fylkeskommuner etter 1950 Hva gjør vi med det elektroniske arkivet?

Kontaktseminar 2014. Nye regler for bevaring og kassasjon i kommuner og fylkeskommuner etter 1950 Hva gjør vi med det elektroniske arkivet? Kontaktseminar 2014 Nye regler for bevaring og kassasjon i kommuner og fylkeskommuner etter 1950 Hva gjør vi med det elektroniske arkivet? Ny forskrift for bevaring og kassasjon Nytt kapittel IV i Forskrift

Detaljer

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3.

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Hva skal registreres og arkiveres?... 5 4. Saks- og journalpostbegrepet...

Detaljer

Brukerveiledning for «Lærers Administrative Oppgaver» - LAO.

Brukerveiledning for «Lærers Administrative Oppgaver» - LAO. Brukerveiledning for «Lærers Administrative Oppgaver» - LAO. PILOT RAUFOSS VGS. Tjenesten «LAO» (Lærers Administrative Oppgaver) erstatter dagens løsning for generering av elevvarsler i OFK. Denne nye

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

Arkivtjenesten HiT - prioriterte tiltak 2010. Områder Tiltak Merknader Ansvar og fremdrift

Arkivtjenesten HiT - prioriterte tiltak 2010. Områder Tiltak Merknader Ansvar og fremdrift Arkivtjenesten HiT - prioriterte tiltak 2010 pr. 1.2.2010 - JPe Områder Tiltak Merknader Ansvar og fremdrift 1 Arkivplan for HiT Arkivplan for HiT utarbeides i ephorte (2009/3-10) Tidligere arkivplan omfattet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON TRONDHEIM BYARKIV. TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING. Arkivsaksnr.: 10/20770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar tilbakemelding

Detaljer

Personopplysninger og opplæring i kriminalomsorgen

Personopplysninger og opplæring i kriminalomsorgen Personopplysninger og opplæring i kriminalomsorgen 06.05.2016 Tema Hva er personopplysninger Hvordan etterleve pliktene i loven 2 Hvem har ansvaret? «Behandlingsansvarlig» = Fylkeskommunen = skoleeier

Detaljer

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter Arkiv i endring Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35 Prosess Tidlig

Detaljer

Arkiv skal ikkje førast ut or landet

Arkiv skal ikkje førast ut or landet Arkiv skal ikkje førast ut or landet Advokat Siv Owing Maanum Copyright 2015 Foyen Torkildsen All Right Reserved 1 Arkivloven 9 b) «Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av 12 i denne lova eller

Detaljer

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Martin.bould@ergogroup.no Telefon 99024972 Martin Bould,ErgoGroup 1 Anbefaling Bruk elektroniske skjemaer

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14 Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen IKA Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Rådgiving Depot Eies av 24 av 26 kommuner i Rogaland + noen interkommunale

Detaljer

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Jubileumsseminar 26. oktober 2011 1 Hvem er jeg? Bibliotekar med påbygning fra Høgskolen i Oslo

Detaljer

RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING AV PERSONAL- OG REKRUTTERINGSSAKER

RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING AV PERSONAL- OG REKRUTTERINGSSAKER Dokumenteier: Seksjon for dokumentasjons- Godkjent av: A.Neergaard og informasjonsforvaltning (SDI) Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato: 10. april 2014 Endret dato: 21.1.2015 RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Forelesning og de faglige «greiene»

Forelesning og de faglige «greiene» MB1 MB2 Periodsering en arkivfaglig gjennomgang 20.4.2015, Martin Bould, med fagleder arkiv Nina Haugen Eidsvoll kommune Forelesning og de faglige «greiene» Slide 1 MB1 MB2 Bestilling - fikse på foilene

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Hva skal i sak/arkivsystemet og hva skal i fagsystem?

Hva skal i sak/arkivsystemet og hva skal i fagsystem? Hva skal i sak/arkivsystemet og hva skal i fagsystem? Solfrid Kjærran, nestleder Arkiv i Nordland 25.11.15 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Bakgrunn Henvendelser fra kommunene til KS

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Rådgiver Turid Holen, IKAVA Dagens program 09.00 09.15 Velkommen 9.15 10.00 Arkiv i skolen? 10.15-11.00 Hva skal arkiveres? 11.15-12.00 Innhold elevmappe 12.00-13.00

Detaljer

RIKSARKIVARENS FORSKRIFT OM BEVARING OG KASSASJON HVA NÅ? KAI-konferanse i Arendal, 17.september 2015 Gro Hendriksen

RIKSARKIVARENS FORSKRIFT OM BEVARING OG KASSASJON HVA NÅ? KAI-konferanse i Arendal, 17.september 2015 Gro Hendriksen RIKSARKIVARENS FORSKRIFT OM BEVARING OG KASSASJON HVA NÅ? KAI-konferanse i Arendal, 17.september 2015 Gro Hendriksen Forskrift inkl veiledning Veiledningen foreligger Praktisk rettet Oppslagsverk Innhold

Detaljer

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1.

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 I romersk mytologi var Janus guden for porter, dører, innganger, start

Detaljer

Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner. Gro K Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner. Gro K Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner Gro K Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Bestemmelsene skal oppgi hva som skal bevares Det som ikke er nevnt

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet

Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid. Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim. Olav Sataslåtten Riksarkivet Skytjenester Status for Riksarkivets arbeid Ta styringen! Norsk Arkivråds seminar 16. - 17. mars 2015 i Trondheim Olav Sataslåtten Riksarkivet 1 Utfordringene Arkivloven pålegger offentlige organer å ha

Detaljer

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Sjekkliste Trondheim kommune Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Listen beskriver en trinnvis prosess som må gjennomgås ved utvikling av ett nytt system

Detaljer

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 1 1.0 INNLEDNING. Mandal kommune samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger som en nødvendig del for å kunne utføre sine

Detaljer

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe Postbehandling og dokumentflyt Beate Aasen Bøe Dokumentflyt Postsortering Journalføring Saksbehandling Arkivering Post- og ekspedisjonsrutiner Til/fra ekspedisjon Post inn Postmottak Til/fra saksbehandler

Detaljer

Geir Magnus Walderhaug NA Region øst Frokostmøte 30. august 2016

Geir Magnus Walderhaug NA Region øst Frokostmøte 30. august 2016 Forvaltningsloven Elementer som bør diskuteres (?) Geir Magnus Walderhaug NA Region øst Frokostmøte 30. august 2016 Mange lover er under vurdering samtidig! Dette utvalget skal vurdere forvaltningsloven

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING

AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING AGDENES KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE POSTBEHANDLING ARKIVERING 1999/revidert 2007 og 2012 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Organisering / ansvar / målsetting... 3 1.3 Rutinebeskrivelsen...

Detaljer

Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole

Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole Elevdokumentasjon Veileder for videregående skole Forslag til håndtering og bevaring Foto: ungnyt.dk Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektgruppen... 3 3. Regulerende lovverk... 3 3.1 Lovverksoversikt:...

Detaljer

Taushetsplikt og offentlighet - kildevern

Taushetsplikt og offentlighet - kildevern Taushetsplikt og offentlighet - kildevern Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Disposisjon 1. Utgangspunkt: ytringsfrihet - taushetsrett - «taleplikt» - innsynsrett - taushetsplikt

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Overgang til elektronisk saksbehandling og arkivering - kortversjonen

Overgang til elektronisk saksbehandling og arkivering - kortversjonen Overgang til elektronisk saksbehandling og arkivering - kortversjonen Rune Lothe dagleg leiar Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS www.ikah.no post@ikah.no 1 IKA Hordaland IKS i eit nøtteskal: Interkommunalt

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01168 Dato for kontroll: 01.12.2011 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drømtorp videregående skole Sted: Ski Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Sammenhenger mellom arkivenes funksjoner og lovverket som regulerer arkivfeltet

Sammenhenger mellom arkivenes funksjoner og lovverket som regulerer arkivfeltet Sammenhenger mellom arkivenes funksjoner og lovverket som regulerer arkivfeltet Trine Nesland Oppgave (svar på arbeidskrav) i kurset Arkiv og samfunn (15 studiepoeng) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Retningslinje for elevmapper i grunnskolen

Retningslinje for elevmapper i grunnskolen Retningslinje for elevmapper i grunnskolen Forord I 2001 ble retningslinje for elevmapper i grunnskolen ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall av konsesjon

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

Martin Bould Ciber Norge AS

Martin Bould Ciber Norge AS Innlegg 6 norske arkivmøte i Ålesund 18 april 2013 Om journalen som verktøy for den digitale innbyggeren Martin Bould Ciber Norge AS 6/21/2013 1 2012 CIBER, Inc. Om journalføringsplikt Journalposthelvetet

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Kva krevst det av arkivtenesta?

Kompetanse og utdanning. Kva krevst det av arkivtenesta? Kompetanse og utdanning Kva krevst det av arkivtenesta? T.d.: Kommunereforma og arkivet Kva skal skje med arkiva dersom to eller fleire kommunar blitt sått saman? Arkiva i alle einingar som blir påverka

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

Arkiv 2013 27. november 2013

Arkiv 2013 27. november 2013 Arkiv 2013 27. november 2013 Innledning... 2 Organisering... 2 Arkivansvar og fullmakter... 5 Regelverk... 6 Arkivordning... 6 Sikkerhet... 7 Deponering... 8 Tiltaksplan... 9 2 Innledning I henhold til

Detaljer

Hva er en funksjon? www.steria.com. Hvilke fordeler gir det?

Hva er en funksjon? www.steria.com. Hvilke fordeler gir det? Hva er en funksjon? Hvilke fordeler gir det? 16.06.2013 Agenda Organisering av arkiv Funksjoner Fordeler med funksjonsbasert organisering 16.06.2013 2 Organisering av arkiv 16.06.2013 Fra mappe til automatisk

Detaljer