Styrets årsberetning Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2010. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus (SUS)"

Transkript

1 Styrets årsberetning 2010 Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus (SUS) Helse Stavanger HF er heleid av Helse Vest RHF. Helse Vest RHF forvalter eierfunksjonen på vegne av Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehuset yter spesialisthelsetjenester til en befolkning på innbyggere. Stavangerregionen har i de senere år hatt en stor befolkningsvekst, og denne veksten ser ut til å ville fortsette i årene som kommer. Stavanger har også en spesiell demografi med stor tilflytting til regionen på 70-tallet. I løpet av en generasjon er folketallet i vårt nedslagsfelt (Sør-Rogaland) blitt fordoblet. Dette innebærer at vi nå ser begynnelsen på en eldrebølge som er større enn andre steder på grunn av denne markerte folkeveksten på 70-tallet. Helse Stavanger HF har en god struktur med hovedvekten av tjenestetilbudet i Bekkefaret i Stavanger, men det er også flere enheter innen somatikk og psykiatri som er geografisk spredt fra Egersund i sør og til Strand i nord. Tjenestene som helseforetaket utfører er forankret i blant annet Helseforetaksloven 1, spesialisthelsetjenesteloven 1-1, psykisk helsevernloven 1, pasientrettighetsloven 1-1 og i øvrig helselovgivning og annen lovgivning som retter seg mot foretaket sin virksomhet. Helse Vest RHF utøver sin eierstyring gjennom det årlige styringsdokumentet som gis styret i Helse Stavanger HF i foretaksmøtet. Dette legges til grunn for styrets prioriteringer og styrets oppdrag til administrerende direktør. Våre lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Spesialisthelsetjenesten har også en veiledningsplikt overfor primærhelsetjenesten. Brukerorienterte oppgaver Pasientbehandling Etterspørselen etter helsetjenester generelt øker, i tillegg har vi i vårt område en økning i innbyggertallet - samtidig som befolkningen blir eldre. Befolkningsøkningen i området kommer blant annet av en betydelig arbeidsinnvandring. Dette medfører i sum at helseforetaket i 2010 hadde en betydelig økning i aktiviteten, utover det som var forutsatt i aktivitetsbestillingen fra eier. Vi har i 2010 økt dagbehandling og poliklinisk behandling mer enn døgnopphold (inneliggende pasienter). Dette er gjeldende for alle fagområder, både innenfor somatikk og psykiatri. Det ble pr registrert pasienter som kom inn til mottak og observasjon. Av disse ble 4244 behandlet og skrevet ut til hjem fra Mottaksavdelingen (MOBA). Dette utgjør 15 % og er en økning fra foregående år. Dette er en ønsket utvikling og i tråd med helseforetakets strategi, nedfelt i det såkalte MOBA-konseptet. At MOBA-konseptet fungerer godt gir gevinst i form av sparte innleggelser i avdelingene og kortere sykehusopphold for de pasientene som skrives ut direkte fra mottaket. Fødende og elektive pasienter inngår ikke i antallet pasienter som går gjennom akuttmottak, heller ikke majoriteten av barna som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp.

2 I 2010 var det innenfor somatikken i alt innleggelser (heldøgnopphold), en økning på 2,9 % fra Det var dagopphold, en økning på 4,7 % fra året før. Antall polikliniske konsultasjoner var , en økning på 7,4 % fra året før. Dette er en kraftig økning, og langt over aktivitetsbestillingen på 2,5 % % fra vår eier for 2010 Aktivitetstall for psykiatrien viser 2969 utskrivninger for BUPA og voksenpsykiatrien, herav 1069 fra akuttpostene. Dette er økning på 5 %, målt mot fjoråret. Det var 1747 oppholdsdager for dagpasienter, en reduksjon på 15 %, men som oppveies av ny rekord innen poliklinikkene, med 7 % vekst, til sammen polikliniske konsultasjoner. Innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble flere pasienter gitt et tilbud i Rogaland, og det ble etablert 6 nye LAR-plasser på Ryfylke DPS. LAR ble godkjent som ruspoliklinikk fra Foretaket har fokus på å redusere antall tvangsinnleggelser i psykiatrien, og 18,6 % av pasientene ble lagt inn til behandling med tvangsparagraf eller til tvungen observasjon. Helse Stavanger HF har også i 2010 fått ny fødselsrekord. Antall fødsler i 2010 ble registrert til 4982 og antall fødte barn var Foretaket er nå den tredje største fødeklinikken i landet. I 2010 ble det utarbeidet en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen med flere forslag til forbedringer på kort og lang sikt. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom foretakene i Helse Vest og kommunene og var et oppdrag som var gitt fra HOD (helse og omsorgsdepartementet). Økt antall pasienter til behandling gir en økning i aktiviteten i alle avdelinger. Vi har gjennom året også registrert en betydelig økning i både radiologiske undersøkelser og i laboratorieanalyser. Det er likevel verdt å merke seg at forbruket av radiologiske undersøkelser og laboratorieanalyser har økt mer enn den generelle aktivitetsveksten. Det sees nå nærmere på de bakenforliggende årsakene til dette. Selv om vi har behandlet flere pasienter enn tidligere, opplevde foretaket i 2010 økende ventetider og fristbrudd både i somatikken og psykiatrien frem til august. Utover høsten har foretaket klart å redusere både ventetider og fristbrudd betydelig gjennom hardt og målrettet arbeid. Mye er forbedret, men vi er ennå ikke i mål med dette arbeidet. Driften har i deler av året vært preget av overbelegg, korridorpasienter og mange utskrivingsklare pasienter og dermed ført til en utfordrende driftssituasjon. Det pågår en rekke samarbeidsprosjekter med kommunene omkring utskrivingsklare pasienter, men vi har hittil ikke klart å løse denne problemstillingen. Utskrivingsklare pasienter var i 2010 vår største driftsutfordring. Vi er avhengige av å finne nye løsninger i samarbeid med kommunene, til beste for både de pasientene som venter på kapasitet i kommunene for å komme ut fra sykehuset men ikke minst for de pasientene som venter på vår kapasitet til å ta dem inn til diagnostikk og behandling. Økningen i aktiviteten gjør at vi stadig må ha fokus på mest mulig effektiv drift. Til tross for en vedvarende situasjon med mange utskrivingsklare pasienter har vi redusert den gjennomsnittlige liggetiden i somatikken noe, fra 5,38 dager i 2009 til 5,35 dager i I psykiatrien har vi hatt en gjennomsnittlig liggetid i voksenpsykiatrien på 28 dager og i barne- og ungdomspsykiatrien 29. Akuttpostene hadde gjennomsnittlig 11 dagers liggetid. I fjor var tallene for psykiatrien henholdsvis 29 dager for voksenpsykiatri, 29 dager for barne- og ungdomspsykiatrien og akuttpostene hadde 12 dager. 2

3 Balansen mellom elektiv og øyeblikkelig hjelp målt i prosent er svært lik i 2009 og 2010, med henholdsvis 83 % og 82 %. Antallet pasienter har imidlertid økt, slik at 2010 hadde 5402 flere øyeblikkelig hjelp-pasienter til behandling, mens elektiv behandling økte med 1602 pasienter. Økningen i antall for øyeblikkelig hjelp-pasienter er den største utfordringen når aktiviteten øker, da det er vanskeligere å møte dette med økt overgang til med poliklinikk og dagbehandling. Bruken av Pasienthotellet har økt også i 2010 og det er svært gode tilbakemeldinger fra pasienter som bruker hotellet. Fortsatt har vi ledig kapasitet på hotellsenger, noe vi kontinuerlig søker å utnytte. På kort sikt utgjør pasienthotellet vår beste kapasitetsbuffer. Ny anskaffelse av to nye strålemaskiner er utført i 2010 og den første maskinen er under installasjon i Etter planen vil vi i løpet av 2012 ha skiftet begge strålemaskinene og er da godt rustet til å gi god behandling for pasienter som trenger stråling. Foretaket er nå inne i en fase med betydelige utskiftninger på stort og tungt medisinsk utstyr i tillegg til den kontinuerlige utskiftningen av mindre utstyr. I 2010 utvidet vi også tilbudet med en ny ekstremitets MR og ultralyd og det ble tatt i bruk en ny maskin til å gjøre beintetthetsmålinger. Kvalitet og pasientsikkerhet Helse Stavanger HF har i 2010 videreført kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid i tråd med lokal og regional strategi for kvalitetssatsing, der lederansvar og medarbeidermedvirkning er sentrale virkemidler. Kvalitet- og pasientsikkerhet er fast punkt på ledermøter på alle nivå i helseforetaket. Det er etablert et eget, overordnet kvalitetsforum, der alle kliniske divisjoner er representert. Det er i vårt avvikssystem i 2010, registrert ca 2200 pasientrelaterte, uønskede hendelser. Antall registrerte saker er forholdsvis stabilt over de to siste årene. Av disse var 86 av en så alvorlig karakter at de etter Spesialisthelsetjenestelovens 3-3 var meldepliktige til Helsetilsynet i Rogaland. De meldepliktige hendelsene ble behandlet i foretakets skadeutvalg, som er underutvalg til Kvalitetsutvalget. Styret får i hvert styremøte rapport om avvik, uønskede hendelser og 3-3-meldinger. God kultur for rapportering av uønskede hendelser er viktig. Foretaket har i 2010 satt i gang et prosjekt for metodisk og systematisk journalgjennomgang ( Global Trigger Tool ), for å registrere eventuelt alvorlige komplikasjoner og pasientskader. Vi ser dette som et viktig supplement til den daglige avviksregistreringen, og dette vil også gi et bilde av hvor fullstendig avvik blir meldt i det ordinære avvikssystemet. Tilsvarende metodikk for journalgransking vil inngå i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som blir igangsatt i I tillegg til foretaksinterne prosjekter deltar Helse Stavanger HF i regionale og nasjonale prosjekter, der vi for enkelte av disse også har et pådriver- og ledelsesansvar. Flere av prosjektene vil fortsette inn i Helse Stavanger HF deltok i følgende regionale prosjekt i 2010: Kunnskapsbaserte retningslinjer innen helsefag Utvikling av standardiserte pasientforløp Feilernæring og rus som risikofaktorer Trygg kirurgi Læring fra uønskede hendelser Helsefaglig system for beslutningsstøtte ved innføring av nye, kostbare metoder for medisiner Legemidler og pasientsikkerhet Pasienterfaringsundersøkelser. 3

4 Helseforetaket deltar i regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkelser. Nettverket skal bidra til etablering av felles rutiner og felles bruk av IKT-verktøy. I 2010 er det gjennomført et omfattende arbeid for implementering og bruk av nasjonale, kliniske prioriteringsveiledere. En optimal prioritering mellom henviste pasienter er en viktig forutsetning for å redusere ventelister og hindre fristbrudd, samt sikre lik tilgang til helsetjenester i regionen. Det er gjennomført interne revisjoner i bruken av prioriteringsveilederne og tiltak blir gjennomført på bakgrunn av disse. Helse Stavanger HF har i løpet av året implementert nytt elektronisk dokumentstyringssystem. Systemet legger til rette for at styrende dokumenter, prosedyrer og retningslinjer er samlet, oppdatert og tilgjengelige. Nettverk og samarbeid Samhandling Samhandlingsorganet avholdt det årlige stor-møtet i mai 2010, hvor ordførere, rådmenn og øverste administrative ledelse møtte øverste ledelse i foretaket. Hovedforedraget her var ved ekspedisjonssjef Nils F. Wisløff og tema på innlegget hans var Samhandlingsreformen bærekraft og kvalitet. Samhandlingsutvalget hadde seks ordinære møter og behandlet totalt 34 saker. Samhandlingsutvalget var i tillegg på studietur til Oslo og Kristiansand hvor tema var Utskrivningsklare pasienter. Her fikk vi innføring i hvordan andre sykehus og kommuner møtte utfordringene omkring utskrivningsklare pasienter. Det ble i 2010 utarbeidet helhetlig strategi for samhandling mellom Helse Stavanger og kommunene iht. Stortingsmelding nr.47 med: Handlingsplan, med fokus på behandlingslinjer/pasientforløp og elektronisk samhandling. Behandlingslinjer for KOLS pasienter og barn og unge med Aspergers syndrom, ble etablert høsten 2010 etter et kick-off møte hvor inviterte representanter fra kommunene og sykehuset deltok. Arbeidet med behandlingsforløpene er planlagt sluttført ultimo Det er utarbeidet en helhetlig strategi for samhandling mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune som tar inn i seg storbyens særlige utfordringer. To møter på direktørnivå og fire møter i fagforum er avholdt i henhold til plan. Etablering av klinisk utvalg innen psykisk helsevern og etablering av nettverksgruppe innen habilitering og rehabilitering er forankret i samhandlingsstrukturen mellom kommunene og sykehuset. Stavanger kommune har mottatt prosjektmidler knyttet til Stavanger lokalmedisinske senter. Midlene skal benyttes til pilotprosjekt, og prosjektlederstilling, samt to medarbeidere i 50 % stilling fra hhv Helse Stavanger HF og kommunen blir lyst ut. 4

5 I tillegg til kr ,- i samhandlingsmidler for 2009 for å prøve ut modell og vurdere muligheten for å etablere et ambulant sykepleierteam mot Sandnes kommune, mottok Helse Stavanger HF ytterligere kr ,- for 2010 for å kunne gjennomføre ordningen med ambulant sykepleierteam. Målet for teamet er å kunne bygge opp kompetansen ute i kommunen, slik at pasienter i sykehjem kan behandles der framfor innleggelse i sykehus der det er mest hensiktsmessig. Teamet vil være i funksjon fra januar 2011 og ordning skal evalueres i løpet av året. PKO-ordningen med leger og sykepleiere ble videreført i Behovet for å involvere legene i arbeidet med pasientforløp har aktualisert seg ettersom flere forløp skal etableres. Dette vil det jobbes videre med fremover. Gjensidig hospiteringsordning for helsepersonell mellom Helse Stavanger HF og kommunene fortsetter. Pr hadde i alt 154 hospitanter/helsearbeidere deltatt i ordningen for har hospitert i SUS og 37 har hospitert i kommunene. I regi av samhandlingsutvalget har Medisinsk divisjon inngått avtale med Ryfylke-kommunene og Sandnes kommune om etablering av prosjekt vedrørende tidlig planlegging og tettere oppfølging av pasienter som skrives ut til kommunene. Prosjektet starter opp i I tillegg har seksjon for samhandling, sammen med seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet, hatt fire internrevisjoner i løpet av året. Avtale med kommunene om inn- og utskriving av pasienter i somatikken, var revisjonsgrunnlag. Her ble der gitt noen enkle anmerkninger og et avvik. Avviket ble gitt på grunnlag av at sengeposten i stor grad definerte omsorgsnivå i kommunen, noe som er kommunen sitt anliggende. Utdanning og undervisning Helse Stavanger HF har en omfattende undervisningsaktivitet. Følgende utdanninger og studenter er registrert i året: Sykepleierutdanning Bachelorstudenter somatisk praksis Praksis innen psykisk helsearbeid Totalt Utenlandske studenter iht. samarbeid med UiS 353 studenter 165 studenter 518 studenter 39 studenter Sykepleiere i spesialisering: Anestesi intensiv og operasjon 2009/2010 Kreftutdanning Jordmor 29 studenter 23 studenter 18 studenter Andre studenter som får veiledet praksisopplæring Avd. for patolog Bioingeniør Røntgen Fysio/ergoterapi 2 bachelorstudenter 1 bachelorstudent 14 bachelorstudenter + 1 spesialutdanning i barneradiografi 7 fysioterapi- og 4 ergoterapistudenter 5

6 Lærling og utdanninger Helseforetaket har nå lærlinger innen ambulansefagarbeidet, helsefagarbeidere og logistikk. Av 65 lærlinger, er 13 i ambulansefaget, 42 helsefagarbeidere og 1 i logistikk. For første gang gjennomførte foretaket sommeren 2010 fagprøve for helsefagarbeidet, 17 helselærlinger tok fagprøven og samtlige besto. Under Norgesmesterskapet for helsearbeiderfaget høsten 2010 ble en av våre helsefaglærlinger Norgesmester, i europamesterskapet oppnådde lærlingen en flott bronsemedalje. Medisinerutdanning/spesialistutdanning av leger og psykologer/fysioterapeuter Foretaket samarbeider med Universitetet i Bergen om medisinerutdanningen og tok i 2010 imot 80 studenter i klinisk praksis/undervisning. Samtidig har Helse Stavanger HF i 2010 gitt siste års praksis for 8 norske medisinstudenter fra universitetene ved Semmelweiss, Pecs og Debrecen i Ungarn. Foretaket har ca 35 ansatte med 20 % stilling eller med ved Universitetet i Bergen (UiB) og av disse er 17 professorer. Sykehuset har til enhver tid leger og ca 5 fysioterapeuter som avtjener sin turnustjeneste. Videre er ca 200 av våre leger ansatt i utdanningsstillinger for spesialisering i de forskjellige medisinske spesialiteter, i tillegg til et antall psykologer i spesialiseringsløp. Forskning Foretaket hadde i 2010 høy forskningsaktivitet. Det var i 2010 hele 16 ansatte personer som disputerte for doktorgraden ved Helse Stavanger HF og forskerne ved sykehuset produserte 140 vitenskaplige publikasjoner. Det kan nevnes spesielt at de siste 2 årene har 5 sykepleiere tatt en PhD-grad. Sykehuset har nå 94 personer med doktorgradskompetanse, og vil i løpet av 2011 få over 100 ansatte med doktorgradskompetanse. Av disse er det nå 17 som innehar et professorat, og ansatte ved sykehuset har nå 40 akademiske stillinger totalt ved (UiB, UiS, UiO, NTNU). 80 personer har påbegynt eller planlegger en doktorgrad, og av disse er ca 50 oppmeldt til et doktorgradsstudium ved et universitet. I 2010 var der 201 personer som var involvert i forskningen i foretaket, og dette utgjorde totalt 67 årsverk. Det blir hvert år utarbeidet måltall for forskningsproduksjon i helseforetakene i Norge i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Tallene for 2010 blir ikke ferdig beregnet og publisert før medio 2011, og derfor er det 2009 tallene som er med i denne rapporten. Helse Stavanger HF hadde fra en kraftig økning i forskningsproduksjon, og produserte 131,9 forskningspoeng, noe som utgjorde 4,8 % av all forskning ved helseforetakene i Norge, og hele 20,6 % av forskningen i Helse Vest. Tabell 1 viser utviklingen i forskningsproduksjonen fra

7 Tabell 1: Forskningsproduksjonen i Helse Stavanger HF År Publikasjonspoeng PhD poeng Totale poeng % i Norge % i Helse Vest RHF , ,9 4,8 20, , ,5 3,5 15, , ,6 4,0 18, , ,1 4,1 17, ,0 0 53,0 2,3 10,2 Arbeidsmiljø og ansatte Totalt sykefravær i Helse Stavanger HF var i 2010 på 5,7 %. Dette er en reduksjon på 1 % i forhold til 2009 og ligger 0,2 % over målsetningen på 5,5 % satt av Helse Vest RHF. Det er en svak økning av korttidsfraværet, det vil si det egenmeldte sykefraværet og sykemeldt fravær under 17 dager. Det er en svak nedgang i langtids sykefravær over 17 dager. I gjennomsnitt hadde 65,5 % av enhetene (målt på kostnadssted) et sykefravær under 5,5 % målt i Det arbeides med helsefremmende og forebyggende tiltak på ulike nivåer i organisasjonen. Aktiv bedrift som er et tiltak for å motivere ansatte til økt fysisk aktivitet og egentrening gjennom tilrettelegging av tilbud og fasiliteter, er blitt planlagt og organisert for oppstart januar Helse Stavanger HF står likevel overfor utfordringer når det gjelder systematisk sykefraværsreduserende arbeid og tettere oppfølging av ansatte med sykefravær. Det er derfor satset mye på opplæring av ledere med personalansvar innen sykefraværsoppfølging, samt overfor tillitsvalgte og verneombud for å klargjøre deres rolle i dette arbeidet. Helseforetaket har fokus på inkluderende arbeidsliv og har gjort en betydelig innsats vedrørende oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte, samt for ansatte som har stått i fare for å bli sykemeldte. Inngått IA-avtale gikk ut i 2010 og det pågår arbeid med utarbeiding av ny avtale. Sykefraværet pr. aldersgruppe og kjønn var i 2010 registrert med følgende: Kvinnelige ansatte i aldersgruppen år: 5,4 %, år: 7,0 %, år: 6,4 %, år: 5,6 % og år: 7,6 % Mannlige ansatte i aldersgruppen år: 2,2 %, år: 4,1 %, år: 2,7 %, år: 5,3 % og år: 2,9 % Uønskede hendelser/uhell/ulykker/skader, nesten-uhell og farlige forhold for ansatte 2010 Fraværsfrekvensen (FS/H1 verdi) totalt antall skader med fravær x 1 mill/totalt antall timer, var 1,42 i 2010 og utgjør 14 skader med fravær i forbindelse med arbeidet. Dette er en reduksjon i FS på 0,14 i forhold til 2009 (15 skader) 7

8 Av totalt 14 skader med fravær skyldes 7 vold. Det har vært en økning av registrerte voldsskader i forhold til Det arbeides godt med terapeutisk mestring av aggresjon TMA innen Psykiatrisk divisjon, hvor det drives systematisk opplæring og trening av ansatte. Tilbudet har også omfattet aktuelle enheter i somatikken. Totalt 18 medisinske behandlingsskader, hvorav 12 stk 1. halvår 2010 og 6 stk 2. halvår. Arbeidet med det skadeforebyggende arbeidet vil i 2011 få enda større oppmerksomhet i hele foretaket. Arbeidstilsynet - God vakt! Høsten 2008 avholdt Arbeidstilsynet oppfølgingstilsyn etter God Vakt! kampanjen. Som en oppfølging av kampanjen ble Helse Stavanger HF i brev av fra Arbeidstilsynet, gitt pålegg vedrørende avvik i forhold til oppgaver og ressurser med krav om utarbeidelse av handlingsplan med tidsbestemte statusrapporteringer. For å lukke pålegget ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra bl.a. vernetjenesten og tillitsvalgte. Det ble lagt vekt på bred medvirkning på alle nivå i foretaket, hvor samtlige divisjoner har vært engasjert i arbeidet med identifisere tiltak som kan bidra til en bedre ivaretakelse av samsvaret mellom oppgaver og ressurser. Det er foretatt ROS analyser i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanene, som ble sendt til Arbeidstilsynet Det er sendt to tilbakemeldinger til Arbeidstilsynet vedrørende evaluering av iverksatte tiltak. Det gjenstår en tilbakemelding med frist Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Foretaket arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Foretaket har som målsetning å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Foretaket er en IA-bedrift og arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge hovedløsningene i de fysiske arbeidsforholdene. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Foretaket har fokus på mangfold i rekruttering. Vi har medarbeidere med ulike nasjonale opprinnelser og har hittil registrert ca 8 % ansatte med innvandrerbakgrunn. Av disse er relativ jevn fordeling mellom medarbeidere med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Likestilling Helse Stavanger HF er en kompetansebedrift og en kvinnedominert arbeidsplass. Forholdet ansatte kvinner/menn er 80/20. Ledere på alle nivåer har et spesielt ansvar for at Likestillingsloven blir fulgt ved nye ansettelser. Det er en god fordeling blant menn og kvinner på toppledernivå. De andre ledernivåene preges av at den største andel er kvinner, mens fagansvarlige preges av å være menn. Helseforetaket har et aktivt likestillingsutvalg som arbeider for like muligheter og betingelser for ansatte uavhengig av kjønn. Likestillingsutvalget har i sin handlingsplan for likestilling er en selvfølgelig holdning og handling i Helse Stavanger HF hatt stort fokus på kjønn og like muligheter og betingelser uavhengig av kjønn innen organisasjonen, og har jobbet med ulike tema innen dette området. 8

9 I 2010 har likestillingsutvalget hatt gjennomgang av handlingsplanen og dens mål og oppsummering av det arbeidet som likestillingsutvalget har gjennomført i handlingsplanens periode. Videre har likestillingsutvalget fokusert på det å stake ut ny kurs for den kommende perioden. Likestillingsutvalget har besluttet å utvide sitt fokus til å gjelde kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i ny handlingsplan for perioden Miljørapportering Miljøutvalget ved Helse Stavanger HF har i 2010 spesielt konsentrert seg om å få kontroll på alt Farlig avfall og påse at dette håndteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt reduksjon av vårt bruk av fossilt brensel. Det er også gledelig å se at foretaket har maktet å redusere sin totale avfallsmengde med hele 13 %. Graddagskorrigert energiregnskap for sykehuset er også redusert med 6,2 %. Varmepumpeanlegget som benytter seg av varme fra Gandsfjord er nå satt i drift og vil fremover gi sykehuset miljøvennlig, fornybar energi. Tiltaket har redusert foretakets CO 2 utslipp med tonn, og redusert utslippene av NO x med kg. Det er også gledelig å nevne at det ved rivning av gamle Barnepsykiatrisk avdeling ble hele 92 % av rivningsavfallet kildesortert. Helse Stavanger HF er representert i Miljø og Klimaforum i Spesialisthelsetjeneste i regi av Helse Vest RHF. Foretaket har deltatt aktivt i nasjonalt delprosjekt for miljø og etikk i innkjøp. Det er en klar anbefaling fra dette delprosjektet at: I anbudskonkurranser vil miljørelaterte krav fort tape kampen mellom krav knyttet til fag/kvalitet/funksjon på den ene siden og pris/totalkostnad på den andre siden. Det er derfor viktig at offentlige innkjøpere blir flinkere til å omformulere miljøkrav til henholdsvis kvalifikasjonskrav, absolutte minstekrav knyttet til vare/tjeneste og/eller kontraktskrav. Helse Stavanger HF leder et regionalt prosjekt for forbedring av regionale konkurransedokumentmaler, og disse prinsippene ble inkorporert i de nye malene fra sommeren Dessverre har Helse Stavanger HF pr dags dato ingen god systemstøtte for på en robust måte å måle og styre i hvilken grad vi kjøper miljømerkede varer eller tjenester fra leverandører som har en eller annen form for miljøsertifisering. Miljø er imidlertid satt på dagsorden i forbindelse med arbeidet som har startet i 2010 i forbindelse med regional kategoristyring. Det gjøres en strategisk analyse av 23 navngitte kategorier i et regionalt Helse Vest RHF perspektiv, og miljøkriterier er én av de tema som her står på oppgavelisten. Videre har Helse Vest RHF sentralt ansatt en jurist med ansvar for bl.a. miljø og etikk. Allerede fra sommeren 2010 inkorporerte vi i våre dokumentmaler initiativ for etisk handels standardkrav til etikk (ILO-konvensjon m.m.) 9

10 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning for fortsett drift er lagt til grunn når årsregnskapet ble avsluttet. Til grunn for dette er at Staten har gitt 100 % driftsgaranti for helseforetakene og at foretaket derfor ikke kan gå konkurs. Styrets oppfatning er at det ikke er forhold som kan føre til annet enn fortsatt drift. Generelt om regnskapet Regnskapet for 2010 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapskikk. Regnskapet for året består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og note - opplysinger. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipp for regnskap i samsvar med god norsk regnskapsskikk; transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, kongruensprinsippet, sikring, beste anslag, konsistent bruk av prinsipp og forutsetning om fremdeles drift. Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og anslag som vil påvirke regnskapsført verdi av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt note opplysinger vedrørende forpliktelser med vilkår. (se særlig forklaring i note 1) Resultat Foretakets driftsresultat ble positivt med 245,6 mill av en totalomsetning på 4,377 mill. Resultat etter finans ble 217,1 mill. Driften tilførte foretaket en netto positiv kontantstrøm på 40,8 mill. Kontantstrøm etter investering og finansieringsaktiviteter var positiv på 11,3 mill. Likviditetsbeholdning pr var 104,3 mill. Pr var driftskreditten på 354,1 mill. Netto bankbeholdning inklusiv fratrekk på driftskreditten var -249,9 mill. Investeringer Foretaket hadde en investeringsramme på 279 mill. Pr utgangen av 2010 hadde vi et forbruk på 174,5 mill. Av de totale investeringene ble 116,1 mill knyttet til byggeprosjekter. Produksjonsutstyr som MTU (medisintekniske utstyr) står for 41,2 mill, mens andre investeringer hadde et forbruk på 17,2 mill. I 2010 har vi hatt en netto tilgang anleggsmidler på 153,6 mill. Av dette er 77,8 mill som netto tilgang for anlegg under utføring. Kapital Foretakets totalkapital var pr kr Sum egenkapital pr kr Likviditet Foretakets likviditet pr var kr Det var bundne midler kr Vi disponerer i tillegg en driftskreditt på 300 mill. I forbindelse med ny pensjonsreform fikk vi utvidet driftskreditten og disponerer nå totalt 530 mill Av denne var det pr trukket kr 354,1 mill. 10

11 Årlig resultat og disponerting Styret foreslår følgende disponering av årets resultat for Helse Stavanger HF: Overført annen eigenkapital kr Sum disponert kr Usikkerhet og ekstraordinære forhold i regnskapet Det er ikke registrert usikkerhet eller ekstraordinære forhold i regnskapet i Vi har heller ikke noen klager som er registrert fra KOFA. For øvrig har vi ikke registrert andre uavstemtheter med samarbeidspartnere og leverandører. Framtidig utvikling I 2011 har vi planlagt nye investeringer for 369 mill. Av dette er 158 mill bygningsmessige investeringer med nybygg for BUPA og påbegynnelse for nytt Stavanger DPS. Andre byggeprosjekter er ferdigstillelse av midlertidige tiltak for mikrobiologi, nødstrøm og kjøkken på Forus. Videre har vi planlagt å kunne påbegynne og fullføre ny intensivenhet i MOBA. Det er prioritert 93 mill til medisinsk teknisk utstyr i Av dette er 60 mill dedikert til utskiftning av større utstyr som ny strålemaskin, MR og lab-analysesystem. Helseforetaket styrte mot et budsjettkrav på 26,3 mill i Vi oppnådde ikke helt styringsmålet, men fikk et avvik på 18,8 mill ved årets slutt. Selv om våre rammer har økt, vil det også i 2011 bli krevende å nå budsjettkravet, som er satt til et overskudd på 40 mill. Foretaket har utarbeidet omstillingsplaner for å imøtekomme budsjettkravet og det arbeides aktivt i alle divisjoner for å oppnå dette. Foretaket hadde i 2010 fokus på å kunne utføre en kvalitetsmessig god pasientbehandling ved et økende antall pasienter samtidig med å utnytte ressursbruken optimalt. I 2011 har vi budsjettert med en ytterligere økning i pasientbehandlingen og har også planlagt for å innfri et høyere økonomisk krav. Dette er en stor utfordring da vi i hele 2010 har hatt et stort press på vår tilgjengelige kapasitet når det gjelder ressurser og utstyr. I første halvdel av 2010 økte ventetidene frem til august og foretaket fikk flere fristbrudd. Utover høsten 2010 har man gradvis kortet ned ventetidene og redusert fristbrudd gjennom målrettet arbeid. I desember ble det satt inn ytterligere tiltak med ekstraordinært arbeid for å få redusert antall fristbrudd og få lavere ventetider raskt. Dette bedret situasjonen ytterligere, men foretaket er ikke i mål. I 2011 vil dette arbeidet ha svært høy prioritet. Ventetidene skal reduseres i tråd med krav og det skal bare unntaksvis forekomme fristbrudd. Samtidig vil foretakets fokus i 2011 være å redusere overbelegg, antall korridorpasienter, samt å løse utfordringen med utskrivingsklare pasienter. Det er videre planlagt for å endre enda mer av pasientbehandlingen fra døgnbehandling og til mer dagaktivitet og poliklinisk behandling. Vi har budsjettert med en økning på døgnbehandling på 0,4 % målt fra fjoråret og en økning på poliklinisk behandling med 4,5 %. Kontroll på tilgjengeligheten til våre tjenester målt ved ventetider og fristbrudd, og kontroll på økonomien gjennom å nå budsjettkravet vil være helt avgjørende virkemidler for å kunne videreutvikle det faglige innholdet i foretaket, med fokus på kvalitet og kompetanse, samt fornyelse av utstyr og bygg. 11

12 Samhandlingsreformen er under planlegging og forberedelser. Det vil arbeides mye med reformen i hele 2011 i samarbeid med kommunene, øvrige foretak i foretaksgruppen og med det regionale helseforetaket. Vi ser frem til hva reformen vil gi av positive elementer for våre pasienter. Andre opplysninger Det forventes ikke endringer til foretakets vedtekter eller eierstruktur som igjen kan påvirke verdiene i foretaket. Styret gir sin takk til alle ansatte i foretaket for en stor innsats som er utført i Styrets medlemmer Stavanger 30. mars 2010 Oddbjørg Starrfelt Per Endre Bjørnevik Marit Amundsen Egil Olsen Styreleder nestleder styremedlem styremedlem Erna Harboe Karen Irene Stangeland Jan Friestad styremedlem styremedlem styremedlem Aud Riise Brit Bøe John Petter Hernes Styremedlem styremedlem styremedlem Bård Lilleeng Administrerende direktør 12

Styrets årsberetning 2012. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Styrets årsberetning 2012. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Styrets årsberetning 2012 Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Helse Stavanger HF er heleid av Helse Vest RHF. Helse Vest RHF forvalter eierfunksjonen på vegne av Staten ved Helse- og

Detaljer

Styrets årsberetning 2009. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus (SUS)

Styrets årsberetning 2009. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus (SUS) Styrets årsberetning 2009 Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus (SUS) Helse Stavanger HF er et 100 % heleid selskap i Staten. Det regionale helseforetaket, Helse Vest RHF, forvalter eierfunksjonen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styrets årsberetning 2014. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Styrets årsberetning 2014. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Styrets årsberetning 2014 Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Helse Stavanger HF er heleid av Helse Vest RHF. Helse Vest RHF forvalter eierfunksjonen på vegne av Staten ved Helse- og

Detaljer

Styrets årsberetning 2013. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Styrets årsberetning 2013. Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Styrets årsberetning 2013 Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Helse Stavanger HF er heleid av Helse Vest RHF. Helse Vest RHF forvalter eierfunksjonen på vegne av Staten ved Helse- og

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.08.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2011 Arkivsak 0

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester De regionale helseforetakene Deres ref Vår ref Dato 200903207-SOA/TR 19.03.2010 Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester Det vises til Oppdragsdokument 2010 til

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer