Ei kort innføring i Naboskapsprogram Kolarctic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ei kort innføring i Naboskapsprogram Kolarctic"

Transkript

1 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, 9815 Vadsø FFK-journal: 06/ Saksbeh.: soja2 Dato: Begrensning: ÅPEN til: > Partnerskapet i Nordnorge > øvrige utviklingsaktører i Nordnorge Ei kort innføring i -i perioden innen Interreg IIIA Nord NORDNORSK SIDE (pr ): 1 FRA INTERREG IIIA NORD TIL ENPI KOLARCTIC 2 PARTNERSKAPET; OVERSIKT, ANSVARSBESKRIVELSER 3 SKJEMATISK OVERSIKT INTERREG IIIA NORD INTERREG bygger på "Partnerskaps"-prinsippet -styringsstruktur som forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige myndigheter og private. Har de siste årene bidratt til parterskapsløsninger også på andre områder i Europa- også i Norge. 1

2 1 FRA INTERREG IIIA NORD TIL ENPI KOLARCTIC Mer info: norsk side under PROGRAM: går i to faser; først innen Interreg IIIA Nord fra høsten 2005 til og med 2008 dernest som eget program utenom INTERREG; ENPI Kolarctic CBC (kort: Kolarctic ). Prosjekter fra inneværende fase må være avsluttet , siste søknadsfrist Fra neste fase blir det et viktigere utenrikspolitisk instrument for EU. Nordnorsk side har likevel interesse i å bevare mest mulig av INTERREG-arven, da Kolarctic er eneste finansiering til direkte utvikling på nordnorsk side i prosjektsamarbeid med Russland (f.eks kompetanseoverføring fra russlandsk side innen mange felter). Foreløpige anslag indikerer at budsjett for norsk side i programmet vil være litt lavere enn inneværende periode Det regionalpolitiske instrumentet INTERREG, med sine programmer, fortsetter imidlertid også i neste EU-strukturfondsperiode Nuværende Interreg IIIA Nord blir antakelig betegnet Interreg IV Nord, men altså uten Kolarctic. Dagens Interreg IIIA Nord, med sine delprogrammer Kolarctic, Nordkalotten og Sapmi, er et regionalpolitisk instrument for utvikling av forretningsliv, velferd og infrastruktur på Nordkalotten. Dette vil som nevnt forsøksvis vektlegges innen Kolarctic også videre fremover, dvs prosjektene skal gi utviklingseffekt på "vestlig" side av grensene til Russland, f.eks i de norske prosjektbudsjettene. Kompetanseoverføring og lignende skal f.eks i norsk part sine budsjetter skje fra Russland til Norge. På slutten av inneværende periode har Norge hatt prinsipielt lik adgang til å ha bilaterale (tosidige) prosjekter med Russland innen programmet, som øvrige nordkalottparter, men ikke klart å få igjennom noen i praksis. Fra neste programperiode ønsker EU-sida å frata Norge denne likeverdige deltakelsen, noe som i så fall svekker programmets effekt på nordnorsk side. Et argument mot norsk likeverdighet har vært manglende norsk finansielt likeverdig bidrag med EU-sida. Søkere oppfordres til å avklare og helst sende søknad i god tid innen søknadsfristen som på norsk side er 28 februar, da dette vil fremskynde behandlingsprosessen. Etter avklaringer med norsk del av sekretariatet og sendt prøveversjon, kan endelig søknad oversendes inntil 5 mars. SØKNAD hentes på og sendes i første rekke elektronisk, såvel prøveversjoner som endelig versjon. Innsats- og tiltaksområder i - Status pr januar 2007 er svært usikker: Anslått ledige midler kan økes på flere tiltaksområder pga ubrukte deler i gamle prosjekter, så totalt tilgjengelig kan bli 1-2 millioner kroner på norsk side, men også lavere. EKSEMPLER 3 Forretningssamarbeid søkere: i hovedsak bedrifter/nettverk 3.1 Produktivt samarbeid og bedriftsnettverk Utvikling av samarbeidsstrategier innen olje-/gass antakeligvis ikke 3.2 Kompetanseoppbygging hos bedrifter Utveksling/kurs for ansatte litt 4 Kompetanse og velferd søkere: i hovedsak læresteder, organisasjoner 4.1 Utdanning Skoleutvekslinger, språkkurs, utdanningsprogram endel 4.2 Forskning og utvikling Forskning, analyser, utveksling litt 4.3 Kultur og velferd Kulturarrangementer, kulturindustri, ungdom nei 5 Programområdets indre funksjonalitet søkere: i hovedsak myndigheter, nettverk, foretak 5.1 Infrastruktur og transport Bygging/opprustning grenseoverganger, transport endel 5.2 Informasjonsteknologi og info-formidling Tele/data-samarbeid, teknologiske forbedringer nei 2

3 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, 9815 Vadsø 2 PARTNERSKAPET NORSK SIDE (videreføres ut 2008): A : REPRESENTERT I OVERVÅKNINGSKOMITÉEN FOR INTERREG IIIA NORD Innsatsområder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (norsk del av sekretariatet; KRD, Oslo) partnerskapsorganisasjon representant telefon Epost Nordland fylkeskommune Kjetil Rønning fylkespolitiker Troms fylkeskommune Ronald Rindestu fylkesordfører Finnmark fylkeskommune Kirsti Saxi fylkesordfører Fylkesmannen Nordland: Åshild Hauan Fylkesmann LO -Troms: Jan Elvheim distriktssekr NHO -Finnmark: Erling Fløtten regiondir KS -Troms: Torbjørn Evanger styreleder KS -Nordland Hanne Wika styreleder Sametinget Gunn-Britt Retter sametingsrep KRD Pål Erik Holte avdelingsdir B : REPRESENTERT I STYRINGSKOMITÉEN FOR NABOSKAPSPROGRAM KOLARCTIC tilsv. "NBG" (Norsk Beslutningsgruppe; Innsatsområder 3-5, 7 ved bl.a bilateralt Norge/Russland) partnerskapsorganisasjon representant telefon Epost Finnmark fylkeskommune Outi Torvinen plansjef Troms fylkeskommune Roald Røkeberg avd.leder Nordland fylkeskommune Heidi Theodorsen rådgiver Fylkesmannen i Finnmark Bente Christiansen miljøvernsjef Innovasjon -Nordland: Inger Teigstad soussjef Utenom styringskomitéene: Barentssekretariatet, Aetat'ene, FoU-miljøene i fylkene TIL B: :: NORSK DEL AV SEKRETARIATET FOR SK KOLARCTIC Fax: telefoner: Utbetalingsmyndighet: Linda Mosand prosjektansvarlig epost: : Jan M. Saigusjkin Solstad programkoordinator epost: 3

4 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, 9815 Vadsø 2b STRUKTUR FRA (GODKJENT AV NORSK DEL AV PARTNERSKAPET ) KOLARCTIC; OPPGAVESPESIFIKASJON NORSK SIDE (NORDNORGE) ADM. JUSTERT I HHT ORG.ENDRINGER I FFK Ansvarlige institusjoner ansvar KRD (for alle tre A-programmene) Sekretariat Overvåkningskomié v/nutek, Stockholm Hovedsekretariatet v/lapin liitto, Rovaniemi Finnmark fylkeskommune Fylkesmannen i Finnmark Troms fylkeskommune Innovasjon Nordland Nordland fylkeskommune A: Sikre norske interesser innen målsettingene med samarbeidet B: Sikre enhetlig programgjennomføring norsk side, og vs EU Ivareta programmets prinsipielle oppfylling av målsettinger, ved betjening av felles Overvåkningskomité Interreg IIIA Nord Sikre saksbehandlingssamarbeidet med norsk side for å betjene Styringskomiteen, samt prosjektene. A: Ansvar for norsk Utbetalingsmyndighet B: Ansvar for drift av norsk del av sekretariatet C: Fremme Finnmark fylkes interesser i Styringskomitéen Fremme Finnmark fylkes interesser i Styringskomitéen Fremme Troms fylkes interesser i Styringskomitéen Fremme nordnorske næringsinteresser i Styringskomiteen Fremme Nordland fylkes interesser i Styringskomitéen Øvrige nordnorske partnerskap Ivareta programmets prinsipper gjennom Overvåkningskomitéen og sektorinteresser og målsettinger i programsaker 2 Styringskomité hovedfunksjon oppgaver, samt kvalitetskriterier A Utbetalingsmyndighet B Sikre utbetaling til norske deler av INTERREG-prosjekter etter tilnærmet programenhetlige kriterier, og føre regnskap for dette. Herunder: A1 Økonomi- og oppfølging overfor prosjektene A2 Programregnskap og utveksling med relevante myndigheter A3 Rapporterings- og informasjonsoppgaver om resultater Sikre tilfang og utvelgelse av prioriterte nordnorske tiltak, og betjene de norske delene av Partnerskapet v/styringskomitéen. Herunder: B1 Informasjons- og veiledningsoppgaver overfor interessenter B2 Informasjonsutveksling med norsk del av Partnerskapet B3 Saksbehandling i samarbeid med Hovedsekretariatet B4 Utveksling finansiering med i hovedsak Barentssekretatet 4

5 A Utbetalingsmyndighet: ansvarsområde (ved Plan- og Nordområdeavdelinga) A1 Øk.-/oppfølging prosjekter Sikre optimal gjennomføringsmulighet norsk side, gjennom å sikre at prosjekteierne norsk side har full informasjon om suksesskriteriene og kjenner formelle krav fra INTERREG. Innebærer tilsagnsutforming og direkte kontakt med prosjektlederne og økonomiansvarlige i prosjektene, men samtidig et tilstrekkelig granskningsnivå norsk side før INTERREG-utbetaling. Ansvar for prosjektutbetalinger. Tilsagnsutforming som ivaretar kriteriene. Formell og annen datautveksling med prosjekteierne, som innebærer oppfølgingsskjema, overvåkning av prosjekters styringsgrupper, samt fortrinnsvis prosjektbesøk Utarbeide og drifte et forutsigbart regime for utbetalinger av INTERREG-midler norsk side, bl.a med utgangspunkt i samråd med EU-sida. Forestå utbetalinger. A2 Programregnskap/utveksl. Ansvar for forsvarlig oppfølgingssystem, tilsvarende BAS2000, og sikre et programregnskap på innteks- og utgiftssida, samt økonomirapportering innen dette til relevante myndigheter. Sikre delprogrammets likviditet norsk side. Stille ressurser for å effektuere godkjent saksbehandlings- og oppfølgingssystem norsk side. Registrering og vedlikehold av prosjektdatabank. Synliggjøre delprogrammets økonomistatus, og anmode om utbetaling fra hovedfinansiør, og stille økonomirapporterering fra delprogrammets norske del. A3 Rapporterings-/info-oppg. Akkumulering- og videreformidling av prosjektresultater til relevante norske og utenlandske myndigheter og offentlighet. Ved bruk av oppfølgingsapparatet norsk side utarbeide innholdsmessige resultatrapporteringer, og formidle disse på relevante måter, gjennom dokumenter og f.eks pressemeldinger. 5

6 B : ansvarsområde (ved Plan- og Nordområdeavdelinga) * B1 Informasjon og veiledning Ansvar for informasjon og veiledningsoppgaver til miljøer og offentlighet om finansieringsvirkemiddelet. Formidling av forprosjektmuligheter, og eventuell behandling og oppfølging av INTERREG-forprosjektpott. Annonser, pressemeldinger og annen åpen informasjons-formidling om finansieringsmuligheter. Veiledning utarbeidelse av hovedprosjekt, herunder forprosjektfinansiering gjennom handtering av INTERREGforprosjektpott fra T.A. B2 Infoutveksling Partnerskap Sikre informasjonsutveksling mht Partnerskapets førende prioriteringer for program- og prosjektinnhold, informasjon om prosjektbehandlingsstatus, samt handtere forefallende beslutningssaker overfor norsk del Styringskomitéen (NBG). Informere og oppdatere norske medlemmer av Styringskomitéen om nye søknader. Motta og formidle forhåndsprioriteringer fra norske medlemmer av Styringskomitéen. Være formidler i saker som berører programjustering. Lage saksfremlegg og oppfølging i saker som tilligger norsk Partnerskap å beslutte. B3 Saksbehandling Hovedsekr. Saksbehandling i hht INTERREG-kriterier, i samarbeid med Hovedsekretariatet i Rovaniemi. Utarbeidelse og produktansvar for innstillinger i bilaterale prosjekter Norge/Russland, samt prosedyrer i forbindelse med alle beslutningsgrunnlag. Gjennomføre fullført saksbehandling og sikring oversetting til finsk, russisk og evt samisk i bilaterale saker. I samarbeid med Hovedsekretariatet utgjøre saksbehandlingsgrunnlaget for innstillinger i multilaterale saker, samt i programsaker. * Signering innstillinger bilaterale prosjekter Norge/Russland gjøres delegert til norsk side av Utviklingssjefen i Finnmark fylkeskommune. Saksbehandling/parafering: norsk del av teknisk sekretariat. B4 Saksutveksling Barentssekr. Sikre optimal samfinansiering med Barentssekretariatet, og gjensidig prosjekt- og finansieringsinformasjon, evt også med øvrige tilsvarende medfinansiører for part i Russland. Sikre optimal samfinansiering av prosjekter mellom INTERREG og Barentssekretariatet for å følge sentrale føringer, særlig i relevante bilaterale prosjekter. Handtere utfordringene som knyttes til hhv finansiering for part i Russland og på norsk side, evt også gjennom finansiering utenom Barentssekretariatet. 6

7 Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Lapin liitto, FIN ROVANIEMI Tlf Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: / Fax: Norge: Finnmark, Troms, Nordland Adr.: Finnmark fylkeskommune, 9815 Vadsø 2c NÆRSTRUKTUR INTERREG IIIA NORD, DELPROGRAM KOLARCTIC NORSK SIDE GJELDENDE FRA , GODKJENT AV NORSK DEL AV PARTNERSKAPET MEN ADM. TILPASSET VARIANT MHT PROSJEKTER NORGE/RUSSLAND. VIDERE JUSTERT ETTER OMORGANISERING FFK-ORG OVERVÅKNINGSKOMIÉEN INTERREG IIIA NORD (felles for delprogrammene Kolarctic, Nordkalotten, Sápmi) STYRINGSKOMITÉEN Fi Sv No Ru Sekretariat: NUTEK, Stockholm FORVALTNINGSMYNDIGHET (inkl. ansv. for Utbetalingsmyndighet) :Hovedsekretariatet Interreg IIIA Nord +sekretariat Nabosk.progr. Kolarctic Lapin liitto, Rovaniemi Kolarctic +UTBETALINGSMYNDIGHET norsk side Finnmark fylkeskommune, Vadsø Finnmark fylkeskommune sine 3 operative roller innen Interreg IIIA Nord, delprogram Kolarctic: UTBETALINGSMYNDIG- HET NORSK SIDE Plan- og Nordområdeavd. v/plansjefen (MOLI) Inkl. økonomisk o.a gransking og utbetaling som delegert til norsk side, for nordnorsk partnerskap. NB: Sentral del av økonomisk rapportering på prosjekt og programnivå: Utviklingssefen og norsk del av teknisk sekretariat. NORSK DEL AV SEKRETARIATET Plan- og Nordområdeavd. v/plansjefen (SOJA2) Inkl. program- og prosjektarbeid med rapportering, samt tilsagnutforming og oppfølging for nordnorsk partnerskap. NB: Innstilling i og signering av saker til Styringskomitéen, inkl. NBG: Utviklingssjefen og norsk del av teknisk sekretariat. Utgjøre Utbetalingsmyndighet norsk side, samt adm. ansvar for drift av norsk del av sekretariatet i : FFK, Plan- og Nordområdeavd., med hovedinndeling som over. STYRINGSKOMITÉEN Fylkesrådmannen v/outi Torvinen (repr.) Inkl. FFK-organisasjon prioriteringer utfra egne regionale interesser. Gjelder representasjon i Styringskomitéen (SK) og norsk partnerskap (NBG), for beslutninger om prosjektfinansiering og relevante programsaker. I tillegg kommer ressurs for handtering av FFK-representasjon i Overvåkningskomiteen (fylkesordfører), ved Fylkesrådmannen. 7

8 3 Skjematisk oversikt - EU-fellesskapsinitiativet INTERREG: Programmet Interreg IIIA Nord Norge: -struktur: Finnmark, Troms, Nordland Murmansk, Arkhangelsk, Nenets (Karelen: kultur, St.Petersburg: forretning) En komité Interreg IIIA Nord for kontroll, prioriterte strategier o.l Overvåkningskomitéen (ledere for regionale organer) sekretariat (NUTEK, Stockholm) Interreg IIIA Nord er et program som jf programdokumentene er grunnlagt på partnerskapsprinsippet, dvs avtalesamarbeid mellom myndigheter og forretningsliv. Utbetalingsmyndighet: midler fra EU-kommisjonen +felles sekretariat (Lapplands forbund/"lapin liitto", Rovaniemi) 3 delprogrammer (prosjektvilkår: aktører fra to land eller mer): Nordkalotten (aktører kun fra Finland, Sverige, Norge) Sápmi (samiske saker på Nordkalotten, pluss mulig medaktør i tillegg fra Murmansk) Kolarctic Naboskapsprogram (Nordkalotten, med obligatorisk medaktør fra russlandsk side) 3 respektive komitéer for beslutning av prosjektfinansiering o.l. Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Delprogram Nordkalotten Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Delprogram Sápmi Styringskomitéen (ledere for underavdelinger i partnerskapet) Sekretariat (Lapin liito, Rovaniemi) Sekretariat (Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå) Sekretariat (Sametinget i Sverige, Kiruna) +Utbetalingsmyndighet i Norge (Finnmark fylkeskommune, Vadsø Russlandsk del av sekretariatet (Lappi service AS, Murmansk) +Utbetalingsmyndighet i Norge (Troms fylkeskommune, Tromsø) () +Utbetalingsmyndighet i Norge (Sametinget i Norge, Karasjok) Sekretariatets avdeling i Murmansk og systematisk informasjonsutveksling mellom sekretariatets avdelinger ble styrket etter høsten 2005 etter iverksetting av ; fase I. 8

Naboskapsprogram Kolarctic

Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING. for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark

Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING. for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark Ved uklarheter gjelder engelsk originalversjon: Guidelines

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE / PROSJEKTPLAN Internasjonalt samarbeid Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 Hjemmeside:

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Handlingsplan for bruk av. næringsrettede utviklingstiltak i. Nordland 2004-2007.

Handlingsplan for bruk av. næringsrettede utviklingstiltak i. Nordland 2004-2007. Handlingsplan for bruk av næringsrettede utviklingstiltak i Nordland 2004-2007. Side 1 av 63 Innhold: 0 SAMMENDRAG... 4 0.1 PROSESS OG STYRINGSGRUPPENS ARBEID... 4 0.2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 4 0.3

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013

EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013 EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i fylkeskommunen.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet

Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet Masteroppgave Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Regnskap 2007. Sum kap. 118 256 154 300 318 310 618

Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Regnskap 2007. Sum kap. 118 256 154 300 318 310 618 Kap. 118 Nordområdetiltak mv. (i 1 000 kr) Post Betegnelse Regnskap 2007 Saldert budsjett 2008 Forslag 2009 70 71 76 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres Fred- og demokratitiltak,

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Høringsnotat Utgitt av: Kommunal- og regionaldepartementet Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Trykk: Departementenes servicesenter - 02/08-1200 MILJØMERKET

Detaljer