Årsberetning Innledning. Virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. Innledning. Virksomheten"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Innledning Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset betjener et befolkningsgrunnlag på omtrent , tilhører sykehusområdet Vestfold Telemark og drives med lokaliteter i 8 kommuner, Skien, Porsgrunn, Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden, Kragerø og Seljord. Virksomheten har hatt gjennomsnittlig ansatte i 2013, et bruttobudsjett på om lag 3,6 milliarder kroner og et behandlingsvolum på pasienter. Sykehusets verdigrunnlag er gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foretaket har en bred aktivitet, tilbyr god og kompetent behandling og opplæring av pasienter og pårørende, forskning samt utdanning av helsepersonell. Styret vurderer at sørge for ansvaret som Helse Sør-Øst RHF har pålagt sykehuset er oppfylt for Det erkjennes at 2013 var et krevende år med store utfordringer knyttet til innføring av nye IKT-systemer, presset økonomi og utilfredsstillende måloppnåelse på en del kvalitetsindikatorer. Sykehuset Telemark står fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag. Virksomheten Reduserte inntekter som følge av nedgang i basisbevilgningene og aktiviteten, kombinert med effekten av samhandlingsreformen og bidraget til etablering av ØH-plasser i kommunene har gitt økonomiske utfordringer. Arbeidet med kostnadsreduserende tiltak har pågått parallelt og har vært krevende. I januar 2013 vedtok styret mandatet for Utviklingsplan Mandatet tok utgangspunkt i nasjonale føringer, demografisk utvikling i fylket, konsekvenser av samhandlingsreformen og forespeilede rammevilkår i årene framover. Medarbeidere fra hele organisasjonen, brukere, tillitsvalgte og kommuneleger har gjennomført et grundig arbeid. Administrasjonens forslag til struktur og tjenestetilbud ble sendt ut til bred høring i desember og det reviderte forslaget skal etter planen behandles i mars I mai 2013 tok sykehuset i bruk nytt dataverktøy for pasientjournaler og pasientadministrasjon. Innføringen av DIPS er tidenes største IKT-løft ved Sykehuset Telemark. Implementeringen har vært utfordrende for organisasjonen og aktivitetsnivået. Tilpasningen til nye arbeidsrutiner har vært mer krevende enn forutsett, noe som resulterte i en forverring av resultatene for flere styringsparametre, herunder ventetider, antall langtidsventende og antall/andel fristbrudd. Det er et tydelig fokus på riktig og optimalisert bruk av IKT-systemet i hele organisasjonen. Helseforetaket har hatt stort fokus på pasientsikkerhet og opplever gjennom systematisk bruk av pasientsikkerhetsvisitter og andre verktøy i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender å ha fått et stort og bredt engasjement internt. Pasientadministrativt arbeid Helseforetaket har fokus på kvalitet i det pasientadministrative arbeidet. Svikten som ble avdekket i konsernrevisjonen i 2011 er fulgt opp gjennom organisatoriske endringer, samt bedre fordeling Sykehuset Telemark HF er ein del av det regionale helseforetaket

2 og definering av roller, ansvar og myndighet. Forbedringsarbeidet er tett knyttet opp til det regionale prosjektet Glemt av sykehuset. Risiko og uønskede hendelser knyttet til dette området følges tett i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. Konsernrevisjonen gjennomførte i desember en ny revisjon av intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet. Det ble avdekket nye forhold som må følges opp og enkelte områder som krever ekstra innsats for å få forventet effekt. Disse vil inngå i revidert handlingsplan. Pasientbehandling Styringsindikatorene og kvalitetsmålene er viktige parameter i vurderingen av behandlingstilbudet som tilbys. Det legges vekt på områdene med forbedringspotensial og arbeidet for å nå målene er prioritert. Arbeidet med reduksjon av sykehusinfeksjoner pågår kontinuerlig, men viser etter styrets mening for langsom forbedring. Styringsindikatorene viser at helseforetaket gradvis gjenvinner kontroll over ventetider og fristbrudd. Sykehusets gjennomsnitt ventetid viser en reduksjon i desember og samlet for året har vært 63 dager. Målet er ingen fristbrudd er ikke oppnådd, om lag 16 % av pasientene har opplevd brudd på behandlingsfristen. Det er registrert pasienter ved dagbehandling, poliklinisk- og inneliggende virksomhet i 2013 og tilsvarer innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Dette er en nedgang på 6 % i forhold til Forskning Utviklingen innen forskning følger målsettingene i Handlingsplanen for forskning og utvikling Forskningsmiljøene ved Sykehuset Telemark er små og det utfordrer kontinuiteten i arbeidet. I 2013 er det startet opp et stort felles forskningsprosjekt mellom forskningsmiljøet ved seksjon for genetikk og Senter for Sykelig Overvekt ved Sykehuset i Vestfold. Arbeidet knyttet til de nasjonale kvalitetsregistrene fortsetter, med vekt på å skape forståelse av viktigheten ved å bidra med data til registrene, legge forholdene til rette i en travel klinisk hverdag samt stimulere miljøene til å bruke registerdata til kvalitetsforbedring. I 2013 har sykehuset hatt 45 publiserte vitenskapelige artikler og 4 Ph.D. disputaser. Arbeidsmiljø Bemanning Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. Styret er opptatt av at medarbeidernes kompetanseutvikling, og ferdigheter må sees i sammenheng mellom oppgaver og det daglige arbeidet. I 2013 har sykehuset prioritert enhetslederne når det gjelder lederopplæring. I tillegg er det gjennomført kurs for nye og eksisterende ledere i utvalgte temaer, som bruk av medarbeiderundersøkelsen for å bedre arbeidsmiljøet, HMS arbeid og arbeidsplanleggingsverktøyet GAT. Totalskåren i årets medarbeiderundersøkelse var 74 % på en skala fra 0 til 100, omtrent samme resultat som året før. Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell innen ledelse, fag, forskning og utvikling. Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde en god rekrutteringssituasjon, men vi har fortsatt utfordringer innen enkelte legespesialiteter.

3 Sykehuset Telemark hadde et gjennomsnitt bemanning på årsverk i Bemanningen har vært stabil i psykiatrien, mens det er registrert en økning på 15 årsverk innen somatikken. Sykehuset har en ambisjon om å øke andelen av 100 prosent stillinger og den har hatt en svak økning fra 2012 til I den overordnede HMS handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder skal være minimum 64 år. Gjennomsnittsalder for pensjonering har gått ytterligere ned fra 2011 (63,36 år) til 2012 (62,93 år). Sykefravær Sykefraværet ved sykehuset har ligget stabilt på 7,0 % tidligere år. I 2013 rapporteres en nedgang i sykefraværet til 6,5 %. Det jobbes godt i enhetene med forebygging og oppfølging av sykefravær. Generelt er sykefraværet ved en del av dagarbeidsplassene lavere enn ved de større sengepostene i både somatikk og psykiatri. Skader og ulykker Antall registrerte skader på ansatte, har gått opp det siste året. Det er ingen som er smittet i forbindelse med stikk- og sprutskader. Skader som går igjen er fallskader og løftskader. Antall meldte voldsskader har økt fra 82 til 124. De fleste voldsskader registreres i psykiatrien, der det ikke er uvanlig at antall hendelser varierer fra år til år. Øvrige skader skyldes en kombinasjon av fokus på registrering, men også noe mer vold og trusler mot ansatte. Antall fraværsdager grunnet skader økte fra 147 til 149 dager. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i hele foretaket, herunder avviksbehandling og forebygging, både i opplæring av ledere og verneombudene ved sykehuset tas dette opp som tema. Lønn og lønnsoppgjør Foretakets lønnskostnader har hatt en samlet årlig økning på 4,2 %, hensyntatt pensjonskostnadene som har gått noe ned. Lønnsoppgjøret 2013 var et mellomoppgjør, der det forhandles lønnstillegg og ikke endringer i tariffavtalene. I alle lokale forhandlinger ble det oppnådd enighet mellom partene, for to av forbundene etter bistand av partene sentralt. Lønnsoppgjøret ble samlet sett gjennomført med økonomisk ramme på 3,5 %, et resultat på linje med andre helseforetak og offentlig sektor for øvrig. Likestilling og diskriminering Styret i Sykehuset Telemark har en god balanse mellom kvinner og menn. Av de syv styremedlemmene som er oppnevnt av foretaksmøte er det fire kvinner og tre menn. De ansattvalgte styremedlemmene fordeler seg med to kvinner og to menn. Ledergruppen i Sykehuset Telemark består av fem kvinner og syv menn. Av totalt 183 lederstillinger, er det 132 kvinner og 51 menn. Det utgjør en kvinneandel på ca. 70 % kvinner. Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, så utgjør antall kvinner 77 % og antall menn 23 %. I helseforetaket skal det være full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, karriereutvikling eller rekruttering. I sykehusets personalpolitikk slås det fast at ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen og i samspillet mellom partene. Sykehuset Telemark tolerer ikke noen form for diskriminering mot sine ansatte. I sykehusets personalpolitikk slås det fast at alle ansatte har krav på rettferdig og lik behandling. Ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen og i samspillet mellom partene. Sykehuset har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

4 Menneskerettigheter Sykehuset Telemark verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller religiøs tilknytning. Foretaket har medarbeidere fra mange nasjoner som gir stort kulturelt mangfold, er en IA bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidslivspolitikk. Sykehuset Telemark anerkjenner internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter, de ansatte har rett til å være medlem av arbeidstakerorganisasjoner. Korrupsjonsbekjempelse Det er utarbeidet en misligholdsrevisjon fra sykehusets ekstern revisor. Sykehuset vil arbeide videre med tiltak og kontinuerlig intern kontroll. Foretaket har ikke utarbeidet egne retningslinjer for korrupsjonsbekjempelse og følger Helse Sør-Øst sine retningslinjer. Ytre miljø Alle norske helseforetak skal innføre miljøledelse og sertifiseres etter den internasjonale miljøstandarden ISO som gir konkrete krav til oppbygging av styringssystemet og til kontinuerlig forbedring. Sykehuset Telemark er godt i gang med innføring av system for miljøledelse med bred involvering fra aktuelle fagmiljøer. Miljøledelse innebærer at helseforetaket får oversikt over hvordan aktiviteter og tjenester påvirker det ytre miljø og setter inn tiltak for å ha styring og kontroll med vesentlige miljøutfordringer. De største miljøutfordringene i sykehus finnes innenfor energiforbruk, avfall, innkjøp og kjemikaliebruk. Sykehuset benytter seg av fjernvarme til oppvarming av bygningsmassen i Porsgrunn og Notodden. I Skien benyttes flytende naturgass til oppvarming. Totalt var forbruket i 2013 i underkant av 2,2 mill. standard m3. Dette gir et utslipp på 4000 tonn CO2 og 1,6 tonn NOX. Sykehuset har så godt som fullført energimerking av alle bygg over 1000 m2. I forbindelse med behandling av tappevann for å hindre legionellavekst, tilsettes vannet kopper og sølv, i mengde som ligger under anbefalte grenseverdier. Alternativet ville vært å bruke store mengder energi til varmebehandling av anleggene, med tilhørende utslipp av CO2 og NOX. Sykehuset har i 2013 hatt en total avfallsmengde på tonn. Dette omfatter alle typer avfall, fra risikoavfall til avfall fra byggeprosjekter, 48 tonn høyere enn Økningen skyldes fjerning av grus på tak på et av våre bygg i Porsgrunn. Vår kildesortering er forbedret med 2 % siste år, til 37 %. Årsregnskap 2013 Årsregnskapet I henhold til regnskapsloven 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et rettvisende bilde av Sykehuset Telemark HF s drift og finansielle stilling pr Styringsmål og resultat Sykehuset har hatt som mål å levere et driftsregnskap i balanse, i henhold til eiers resultatkrav. Årsresultatet for 2013 ble et underskudd på 15,0 mill. kr. Inntekter

5 Basisrammen utgjorde 2.521,2 mill. kr., aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske inntekter) utgjorde 875,8 mill. kr. Øvrige inntekter utgjorde 212,9 mill. kr. og finansielle inntekter 8,6 mill. kr. Kostnader Driftskostnadene utgjorde 3.631,1 mill. kr. Lønns- og personalkostnadene var 63,5 % av totale driftskostnader (eksklusiv finans) og utgjorde 2.304,0 mill. kr. Øvrige kostnader utgjorde 1.327,1 mill. kr., herav avskrivninger 127,6 mill. kr. og finanskostnadene utgjorde 2,4 mill. kr. Balanse og likviditet Balansesummen pr var på 2.741,4 mill. kr. I løpet av 2013 ble det foretatt investeringer for mill. kr. Ved utgangen av 2013 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 1.467,9 mill. kr. Medisinskteknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 212,8 mill. kr. og anlegg under utførelse en verdi av 19,7 mill. kr. Balansesummen pr er på 2.827,7 mill.kr. Kortsiktig gjeld pr. 31. desember 2013 er 629,9 mill. kr. og overstiger omløpsmidlene, som er på 276,7 mill. kr. Dette innebærer at deler av foretakets eiendeler er finansiert med kortsiktig gjeld. Sykehuset Telemark HF har pr en samlet brutto pensjonsforpliktelse på mill. kr. mot mill. kr. pr , mens netto pensjonsforpliktelse er på henholdsvis mill. kr. og mill. kr. Pensjonsfor pliktelsene vil påvirke sykehusets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr utgjør resultatført estimatog planendringer mill. kr. mot mill. kr. pr Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. Ved utgangen av 2013 hadde foretaket en kontantbeholdning på 74,2 mill. kr. (inkludert skattetrekksmidler). I tillegg har sykehuset 137,6 mill. kr som innskudd på konsernkonto som er klassifisert som en fordring i regnskapet og inngår ikke i oppført bankbeholdning i regnskapet. Den bevilgede driftskredittlimiten er på 189 mill. kr. og er ubenyttet pr Dekning Årets underskudd på 15,0 mill. kr. dekkes ved overføring fra Annen egenkapital på 0,2 mill. kr. og avsetning til Udekket underskudd på 14,8 mill.kr. Sum egenkapital utgjør etter dette 2.057,8 mill. kr. Foretaket har ikke fri egenkapital. Markedsrisiko Sykehuset Telemark HF er ikke eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Likviditetsrisiko Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Avleggelse av regnskapet

6 Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og administrerende direktør er ikke kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som fremgår av årsberetning og årsregnskap. Helseforetaksloven 5 fastslår at Sykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurs eller at gjeldsforhandlinger kan åpnes. Fremtidsutsikter Etterspørselen etter helsetjenester er økende og i lys av dette har virksomheten et godt fundament for videre drift. Samtidig vil nye behandlingstilbud, pasientvekst og teknologiutvikling utfordre sykehuset på flere områder i årene som kommer. Videre medfører stagnasjon i befolkningsutviklingen i opptaksområdet at virksomheten utfordres av de økonomiske rammebetingelsene. Utviklingen i medisinsk behandling, pasientrettigheter og fritt sykehusvalg, etableringen av ulike private behandlingstilbud og gjestepasientordningen internt i helseregionen påvirker konkurranseforholdene. Tilpasning av behandlingstilbudet i tråd med pasientenes behov og krav til kvalitet er i sterk fokus, slik at Sykehuset Telemark HF alltid blir det foretrukne valget for Telemarks pasienter. Et forutsigbart og stabilt pasientgrunnlag er en viktig forutsetning for å etablere en økonomisk bærekraftig drift. Sykehusets ambisjon er at det skal være høy tilgjengelighet til helsetjenester i opptaksområdet, og har konkrete ambisjoner om å avvikle køer og ventetider. Helseforetaket prioriterer pasientsikkerhetsarbeid høyt og man har kommet langt med innfasing av alle innsatsområdene fra pasientsikkerhetskampanjen i relevante enheter. Arbeidet videreføres og vil danne grunnlag for kontinuerlig forbedring i enda større grad enn tidligere. Organisasjonsutvikling knyttet til innføringen av nytt pasientsystem videreføres. Felles prosedyrer og arbeidsprosesser danner grunnlag for økt kvalitet i pasientbehandlingen. Sykehuset har høyt fokus på bedre styring av bemanningsressursene, for å sikre samsvar mellom aktivitet, oppgaver og bemanning. Arbeidet videreføres og forsterkes i Det forventes fortsatt et godt arbeidsmiljø ved sykehuset, men arbeidet med omstilling vil være krevende for organisasjonen kommende år. Mobilisering av ledere og ansatte er en forutsetning for å få til gode resultater. Sykehuset Telemark HF vil derfor fortsatt vektlegge videre utvikling av organisasjonen og arbeidsmiljøet. Samhandlingsarbeidet videreføres og videreutvikles når også de resterende kommunene i Telemark etablerer øyeblikkelig- hjelp tilbud i løpet av Felles samarbeidsprosjekter videreføres til 2014 og arbeid med å utvikle de etablerte avtalene mellom sykehus og kommuner står sentralt. Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2013.

7 Sykehuset Telemark HF, Skien, 26.mars 2014 Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Åse Himle, styremedlem Barthold Vonen, styremedlem Thorleif Fluer Vikre, styremedlem Kari Dalen, styremedlem Ann Iserid Vik-Johansen, styremedlem Ellen Årøen, styremedlem Thor Helge Gundersen, styremedlem Thor Severinsen, styremedlem Bess M. Frøyshov, administrerende direktør

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2013 Tok i bruk nødnett I november tok Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet i bruk det nye nødnettet. Ambulansetjenesten, AMK og leger i kommunal

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling 1 Fremragende behandling St. Olavs Hospital sin visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 4 1.2 Sammendrag av positive resultater

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013 herunder disponering av resultat

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013 herunder disponering av resultat Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/194 Solfrid Nicolaysen, 78421127 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 20/2014 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato:

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING 2012 -

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING 2012 - UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF - STYRETS ÅRSBERETNING 2012-1 Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble stiftet 18.12.2001 som

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000418 ÅRSREGNSKAP 2005 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2005 - bestående av: Vedlegg 1. årsberetning, resultatregnskap, balanse,

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer