BI - Norwegian School of Management. Handelshögskolan BI/NMH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BI - Norwegian School of Management. Handelshögskolan BI/NMH"

Transkript

1 BI - Norwegian School of Management Handelshögskolan BI/NMH BI Norwegian School of Management is one of Norway's largest educational institutions. The School`s research meets international standards of excellence. The School hosts Norway`s largest academic mileu within the areas of business economics and administration, marketing and management. BI Norwegian School of Management received, under the auspices of European Foundation for Management Development (EFMD), the European Quality Label Equis in (European Quality Improvement System). BI is eligible for participation in programs authorized by the US Higher Education Act of The School is a member of the European Foundation for Management Development (EFMD). BI Norwegian School of Management employs over 800 people and has about 330 faculty members. Over 80 of Norway's major enterprises within industry, trade and services are linked with The Norwegian School of Management BI through various co-operation agreements. Today the total number of full-time and part-time students exceeds Mostly Norwegians and other Scandinavians, but with a growing number of international students from all corners of the world. The BI faculty holds degrees from American universities such as Wharton, Yale, M.I.T., Harvard, Case Western and Stanford, from Swedish schools such as the University of Lund and the Stockholm School of Economics, and from many European schools such as INSEAD in France, Hochschule St.Gallen in Switzerland, Universität Stuttgart in Germany and the London School of Economics and Political Science in the UK. Bachelor s Degree in International Marketing and Management (120p) - Program description: Objective The objective is to provide a solid knowledge about the whole marketing function through courses such as marketing research, marketing channels, product management etc. The program has an international character which provides a deep understanding of international marketing and cultural environment. In addition, the program aims to develop skills in language, presentation, and negotiation.

2 Courses: 1st year Fall 2000 The Evolution of the Market Economy Marketing Law Marketing Management Organization Psychology & Management Macro Economics Spring 2001 Managerial Accounting Statistics and Data Analysis Consumer Behavior Media and Communication 2nd year Fall 2001 Introduction to International Marketing Product Management Marketing Communication Marketing Research Intercultural Communication (written part) Spring 2002 Information Management Logistics Marketing Channels Organization Theory Intercultural Communication (oral part) 3rd year Fall 2002 Business-to-Business (B2B) Marketing Account Management and Personal Sales Methodology and Philosophy of Science Organizational and Managerial Communication Spring 2003 International Negotiations Marketing Planning and Strategy Grade Diploma Work

3 Thorough course description (in Norwegian) HT st year The Evolution of the Market Economy / Markedsøkonomiens utvikling Kurset skal gi en innføring i hovedtrekkene ved markedsøkonomiens røtter, fremvekst og internasjonale utvikling med vekt på den rolle bedriftene har spilt. Gjennom historiske eksempler vil ulike alternativer til markedet som økonomisk koordineringssystem bli presentert. Studentene skal lære å se utviklingen av den kapitalistiske markedsøkonomien i et kritisk lys. Kurset vil gi studentene en idéhistorisk innføring i noen sentrale økonomiske teorier med fundamentalt ulike visjoner og perspektiver på markedsøkonomien. Studentene vil også lære å reise spørsmål knyttet til etiske og miljømessige utfordringer ved markedsøkonomien. Marketing Law / Markedsrett Kurset skal gi studentene en innføring i de rettsregler som gjelder for markedsføring og salg av varer og tjenester og bedriftsrettslig lovgivning og hvordan bedriften kan tilpasse seg disse i praksis. Det legges særlig vekt på retts- og ansvarsforhold av sentral betydning i forholdet til kunder (forbrukere) og i forholdet til bedriftseiere og ansatte Marketing Management / Markedsføringsledelse Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i faget markedsføring. Kurset skal fokusere på forståelsen av sentrale begreper i markedsføring. Denne kunnskapen danner basis for videregående kurs innen fagfeltet. Studentene skal lære de grunnleggende prinsipper i markedsføring og hvordan disse kan anvendes på praktiske problemer. Organization Psychology and Management / Organisasjonspsykologi og ledelse Kurset skal gi studentene forståelse for individers atferd og holdninger, hvordan beslutninger fattes og hvordan samspillet mellom individer fungerer. Studentene skal lære å forstå de mest sentrale psykologiske prosesser i organisasjoner. Kurset vil også legge vekt på å gi en grunnleggende innføring i ledelse. Det legges vekt på å formidle en bred fortolkningsramme for lederens atferd og de effekter dette har på ulike forhold i organisasjoner. Macro Economics / Makroøkonomi Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at studentene får et godt grunnlag til å sette seg inn i aktuelle problemstillinger i norsk økonomi og økonomisk politikk. Kurset tar spesielt sikte på å: forklare de viktigste begrepene og sammenhengene i nasjonalregnskapet forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og pengevesenet og nominelle størrelser på den andre gi en innføring i teorier om økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, renter, valutakurser og inflasjon gjøre greie for hvordan finanspolitikk og pengepolitikk påvirker den makroøkonomiske utviklingen i en liten åpen økonomi som den norske.

4 VT 2001 Managerial Accounting / Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse I Del 1: INNFØRING I REGNSKAP OG REGNSKAPSANALYSE Studentene skal få innsikt i grunnleggende regnskapsregistrering og de enkleste prinsippene for regnskapsavslutning. Det skal skapes forståelse for begrepene utgift, kostnad, utbetaling, inntekt, innbetaling og beholdninger. Det legges vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene og effekten på resultat og balanse. De mest sentrale verdivurderingsreglene for anleggsmidler og omløpsmidler blir også gjennomgått, og studentene vil lære å anvende de vanlige nøkkeltallene innenfor regnskapsanalyse. Del 2: INNFØRING I BEDRIFTSØKONOMI Studentene skal få de nødvendige grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomiske teorier og metoder, og få oversikt over funksjonene i foretaket som økonomisk enhet. Kurset skal videre gi innsikt i bedriftsøkonomisk tankegang og hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger, og kunne utnytte dette i praksis. Studentene skal også få relevant kunnskap fra ulike bransjer. Evnen til å finne frem til relevant informasjon og å kunne bruke denne på en riktig måte i beslutningssammenheng skal oppøves. Statistics / Statistikk Kursets mål er å lære studentene: Å innhente og behandle kvantitativ informasjon på en hensiktsmessig måte, herunder bruk av dataverktøy. Å forholde seg kognitivt til usikkerhet, slik at de bedre kan skille mellom tilfeldighet og systematikk ved hjelp av intuisjon. Prinsippene for statistisk inferens slik at de kan forstå og verdsette forsknings- og utredningsarbeid og kommunisere med eksperter. Å forstå utskrifter av vanlige tester med standard statistisk programvare Å løse problemer på en selvstendig måte. Å lære praktisk og hensiktsmessig analyse og tilrettelegging av data. Å tilegne seg kunnskap ved hjelp av standard statistisk analyse Consumer Behavior / Forbrukeratferd Målet med kurset er at studentene skal få en forståelse for de prosesser som leder frem til valg av et produkt og de prosesser som skjer etter kjøp, og som påvirker fremtidige kjøp. Studentene vil lære hvordan faget forbrukeratferd benytter teori fra økonomi, psykologi, sosiologi og antropologi. Kurset vil gi kunnskap om hvordan markedsføreren praktisk skal kunne utvikle markedsstrategier for ulike segmenter. Media and Communication / Medier og kommunikasjon Kurset skal gi studentene en grunnleggende innføring i og forståelse for hvordan media fungerer og hvordan de utøver sin rolle i samfunnet. Studentene skal lære teorier om kommunikasjon, med vekt på massekommunikasjon. Videre vil studentene bli gitt en gjennomgang av den historiske utvikling av mediene, mediestrukturen i Norge og internasjonalt, samt innhold i mediene og medienes virkninger på mediekanalene TV, radio, aviser, film og internett. Studentene skal lære om samspillet mellom næringslivet og mediene, for bevisstgjøring av hvordan næringslivsledere bedre kan samspille med mediene for å nå sine mål. Kurset vil gi forståelse av hvordan nye medier omskaper den kommunikative virkeligheten for individet, bedriftene og samfunnet. Studentene vil også lære å skrive fagoppgaver som del av

5 2 nd year HT 2001 Introduction to International Marketing / Internasjonal markedsføring Kurset skal gi studentene kompetanse i å analysere interne og eksterne arbeidsbetingelsers påvirkning på bedriftens internasjonalisering, utvikle internasjonale markedsstrategier på basis av disse arbeidsbetingelsene og benytte kunnskapen i praktiske case. Globaliseringskreftene påvirker alle organisasjoner, også de som har all sin virksomhet på hjemmemarkedet. Det er viktig for alle å ha en godt utviklet forståelse for denne utviklingen for å kunne vurdere endringer i konkurransesituasjonen og nye muligheter og trusler. I kurset behandler vi de viktigste trekk i utviklingen, gir teoretisk innsikt i hvilke krav utviklingen stiller til egen organisasjon, og utvikler forståelse for alternative markedsstrategier. Product Management - Produktledelse The course is designed to introduce students to tactical and strategic issues facing product and marketing managers, and more specifically: To teach traditional assumptions/advice on key product management issues To explain why the real world often doesn't correspond to traditional assumptions and theories To explain how changes in environment are changing or may change traditional assumptions / advice Marketing Communication / Markedskommunikasjon Kurset skal gi studentene en bred innføring i kommunikasjon som en viktig del av markedsførerens verktøy, så vel som en innføring i ulike kommunikasjonsteorier. Gjennom å fokusere på massekommunikasjon så vel som personlig kommunikasjon, kommunikasjon mellom avdelinger og mellom bedrifter er det et mål at studentene skal utvikle et helhetssyn på kommunikasjon i et markedsføringsperspektiv. Studentene vil tilegne seg kunnskaper om annonsøren og dens samarbeidspartnere samt andre aktører i reklamebransjen. Kurset vil gi kunnskap om hvordan en annonsør og et reklamebyrå planlegger kommunikasjonsstrategien, samt redegjøre for de premissene som ligger bak reklamens utforming. Studentene skal utvikle en kommunikasjonsforståelse, og lære hvordan ulike måter å kommunisere på, kan gi ulike resultater både for organisasjoner og bedrifter Marketing Research / Markedsanalyse Dette kurset har som mål å lære studentene ulike teknikker og metoder innenfor dataanalyse. Det legges vekt på å formulere undersøkelsesopplegg i tilknytning til beslutningsproblemer i bedrifter og organisasjoner. Studentene skal kunne gjennomføre enkle analyser selv, og anvendelse av statistikk står i denne forbindelsen sentralt. Intercultural Communication in English: Business Cultures and Ethical Dilemmas Written part The course is an introduction to intercultural communication focusing on how culture impacts on Norway's business relationship with its most important trading partners. In addition, it gives participants the opportunity to analyze business dilemmas in an ethical context. The overall objective of the course is to develop essential skills in English to

6 enable the participants to communicate effectively in the international business environment. VT 2002 Information Management / Informasjonsledelse Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse for ledelsesmessige utfordringer og problematikk knyttet til bruk av informasjonssystemer (IS) og informasjonsteknologi (IT) i en virksomhet. Studentene skal lære hvordan anskaffelse (eller utvikling) og bruk av IS og IT henger sammen med forretningsvirksomheten. Videre vil studentene få kunnskap om hvordan man identifiserer informasjonsbehov i en virksomhet og overfører disse informasjonsbehovene til en datamodell. Logistics Management / Logistik Studentene skal etter gjennomført kurs ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling. Kurset vil gi kunnskap om vareflyten gjennom innkjøp, lagerstyring, produksjonsstyring og fysisk distribusjon. Studentene skal videre tilegne seg forståelse av faget rundt problemstillinger som miljø, e-handel og interorganisatoriske relasjoner. Marketing Channels / Markedsføringskanaler Målet med kurset er å skape forståelse for strategiske og ledelsesmessige utfordringer for markedsføringskanaler som helhet og detaljister spesielt. Studentene skal lære hvordan man med et kundefokusert og markedsorientert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere markedsføringskanaler. Videre legges det vekt å gi forståelse av at det er relasjoner mellom bedriftene som utgjør markedsføringskanalen, og at agenter i kanalen er kritisk for konkurranseevnen og lønnsomheten på lang sikt. Organization Theory / Organisasjonsteori Målet med kurset er at studentene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. Studentene skal også lære de mest sentrale temaer innenfor organisasjonsteorien, hvor klassiske tilnærminger og nyere perspektiver blir presentert side om side for å belyse hva som påvirker hvordan mennesker tenker og handler i organisasjoner. Studentene skal gjennom kurset ha fått forståelse av de sentrale begrepene og bidragene innenfor organisasjonsteorien, samt ferdigheter i å anvende teorien på problemstillinger i det praktiske arbeidsliv. Studentene skal også som en del av kurset gjøre seg kjent med bruk av BIs elektroniske bibliotekstjeneste, som et av flere forberedende ledd til senere arbeid med akademiske oppgaver Intercultural Communication in English: Negotiations and Presentations Oral part To help participants develop their competence as negotiators and their ability to make business presentations effectively. The overall objective of the course is to develop essential skillsin English to enable the participants to communicate effectively in the international business environment.

7 3 rd year HT 2002 Business-to-Busniess (B2B) Marketing / Markedsføring på Bedriftsmarkedet Markedsføring til bedrifter er på mange måter mer komplisert enn til forbrukere og stiller spesielle krav til markedsstrategi og den mer utøvende markedsføringen. Dette gjelder spesielt organisasjoners kjøpsadferd, internorganisatoriske relasjoner og betydningen av personlig salg. Målet med kurset er at studentene skal få innsikt i og forståelse for de problemområder bedriftene står ovenfor når de skal markedsføre sine produkter og tjenester til andre organisasjoner. Kurset skal gi studentene kunnskap om de teorier og metoder som er mest anerkjente blant praktikere og teoretikere. En praktisk forståelse for fagområdet vil bli tilegnet gjennom case arbeid og eksempler fra Norge og utlandet. Account Management and Personal Sales Målet for dette kurs er å lære våre studenter hvordan man målrettet utvikler sine viktige kunder gjennom aktiv relasjonsbygging og salgsarbeid. Å betrakte alle kunder som like hører fortiden til. Den enkelte kunde blir idag vurdert for at leverandørens organisasjon kan gi den støtte kundens status og fremtidige muligheter rettferdiggjør. Personlig salg, salgsstyring, salgsledelse og ettermarkedsføring på enkeltkundenivå blir i stadig økende grad fokusert av bedrifter i det industrielle marked som en forutsetning for lønnsom utvikling og vekst. Å miste en kunde fordi kunden følte seg glemt, å mangle forståelse for hvordan bedriften behandler gode kunder, er dødbringende for bedrifter i dag. Vi er inne i en periode hvor det å ta vare på, å bygge relasjoner er blitt mer enn et moteord som må realiseres av salgsfunksjonen. Key Account Management er et sentralt emne innen Account Management og temaet vil bli inngående drøftet for å sette studentene i stand til å forstå rollen som Key Account Manager. I kurset inngår temaet "personlig salg og salgsplanlegging" som en vesentlig og integrert del. Methodology and Philosophy of Science / Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid Kurset har som mål å redegjøre for ulike syn på vitenskap og forskning innenfor samfunnsvitenskapene, samt å understreke behovet for begrunnede valg av undersøkelsemetode(r) i forbindelse med gjennomføring av egne undersøkelser. Særlig vekt vil bli lagt på å redegjøre for konsekvenser av ulike metodiske valg innenfor markedsføring og økonomisk-administrative fag. Både kvantitative og kvalitative tilnærminger vil bli belyst. Etiske utfordringer og dilemmaer knyttet opp mot forskningsog utredningsarbeid vil også bli drøftet. Det vil likeledes bli lagt vekt på planlegging og gjennomføring av egne undersøkelser for derved å gjøre studentene bedre rustet til å møte de utfordringer diplomoppgaven innebærer. Organizational and Managerial Communication Markedsføring har en tendens til å fokusere på kunden og på å maksimere overskuddet. Mens kunder er avgjørende for en organisasjons økonomiske helse så viser nye trender og fremveksten av interessenttilnærmingen at det å unnlate å ta hensyn til andre viktige interessentgrupper kan ha en negativ virkning på bedriftens image og dermed også på overskuddet. Kurset bygger på premisset om at all informasjon om en organisasjon kommuniserer et budskap. Det er derfor helt avgjørende for fremtidige ledere å forstå kompleksiteten til organisasjonens totale kommunikasjonsmiljø og deres ulike kommunikasjonsroller i dette miljøet, enten det er i den private, offentlige eller frivillige

8 sektor samt både eksternt og internt i organisasjonen. Dette kurset er laget for alle studenter som studerer økonomi og ledelse. Kursets mål er derfor å 1) gi studenter en forståelse av de ulike kreftene og interessentene som kan virke inn på en organisasjon og dens image, 2) å understreke betydningen av en integrert tilnærming til bedriftens kommunikasjon, hvis organisasjonen ønsker å kommunisere effektivt. 3) å gi studentene en forståelse av hvilke kommunikasjonsevner som er nødvendige for å bli en god leder. Hovedinnholdet i kurset er bedriftens merkevarebygging, dvs. organisasjonsideen som et produkt. VT 2003 International Negotiations / Internasjonale forhandlinger Kurset skal gi studentene et teoretisk, analytisk og erfaringsbasert grunnlag for tilnærming og evaluering av internasjonale forhandlinger. Studentene vil få kunnskap om internasjonale forhandlinger både ut fra et strukturelt og en kulturelt perspektiv. Studentene vil utvikle evne til å analysere, planlegge og gjøre bruk av sine egne forhandlingserfaringer, samt lære hvordan man forbereder seg til forhandlinger som de vil møte i sine fremtidige karrierer. Marketing Planning and Strategy / Markedsplanlegging og strategi Kurset har som mål å sette studentene i stand til å analysere og lede samspillet mellom bedriftens interne ressurser for å utnytte muligheter og motvirke trusler i eksisterende og nye markeder. Dette forutsetter at studentene tilegner seg en inngående forståelse av bedriftens interne kapabiliteter, rutiner og beslutningsstrukturer. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse om bedriftens eksterne konkurranseforhold og relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Med basis i dette vil studentene settes i stand til å utvikle fleksible markedsplaner tilpasset ulike bedrifters og produkters behov og orientering mot markedet. Det er videre et mål at kurset skal gi studentene et helhetsbilde på marketing, der dette kurset sammen med kunnskapene fra tidligere kurs anvendes i form av planleggings- og strategiutviking. Grade Diploma Work / Diplomoppgave Diplomarbeidet skal gi studentene trening i å planlegge og gjennomføre et selvstendig utredningsoppdrag innen et bestemt tidsrom. Resultatet skal leveres i form av en skriftlig diplomoppgave. Oppgaven skal oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for sju år i UUV-sak 96/13 Gjelder fra høst 2013 Side 1 av 24 Innhold 1. Innledning... 3 2. Læringsutbytte... 3 3.

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 2015 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 15 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Bachelor i Service Management

Bachelor i Service Management STUDIEPLAN Bachelor i Service Management 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 09.10.08 - 2-1. Innledning Studiet Bachelor i servicemanagement er blitt

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 22.10.13, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Inge Jan Henjesand, leder forsknings-, innovasjons- og næringslivspolitikk, Abelia

Detaljer

Våren 2009. Relasjonsmarkedsføring i strømmarkedet: - Kommunikasjon med unge kunder

Våren 2009. Relasjonsmarkedsføring i strømmarkedet: - Kommunikasjon med unge kunder EK205E Våren 2009 Relasjonsmarkedsføring i strømmarkedet: - Kommunikasjon med unge kunder Handelshøgskolen i Bodø, 20. mai 2009 av Catherine Olsen Bjørnli og Marie Klakegg Grastveit ABSTRACT This paper

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer