Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006"

Transkript

1 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl/Eli-Anne Skaug Frode Fjeldseth Ida Skjerve Martin H. Hansen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: Fax: Vår ref: BN/jlb Dato 1. mai 2006 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006 Tid: Fredag 5. mai kl Sted: Avdeling for helse- og sosialfag, møterom A-120 Saksliste: 18/06 Godkjenning av referat fra møte (vedlegg) 19/06 Gjennomgang og diskusjon av retningslinjer for rapportering etter 1. tertial 2006 (retningslinjer med vedlegg ligger som vedlegg) 20/06 Idedugnad om momenter til årsplan LMU 2006/2007 (årsplan 2005/2006 ligger som vedlegg) 21/06 Gjennomgang og diskusjon av dokumenter til planseminar 11. og 12.5 (dokumenter ettersendes før møtet) 22/06 Eventuelt Jan-Lorang Brynildsen p.t. sekretær i LMU Kopi til: Studentparlamentet, Studentsamskipnaden, StudentRådgivningen, Ledergruppen, Hovedverneombud

2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET Dato: 27. mars 2006 Varighet: Sted: Avdeling for ingeniørfag, møterom bak lærerrom Medlemmer: Brit Ø. Østmo, Jan Høiberg, Eli-Anne Skaug, Frode Fjeldseth, Ida Skjerve, Martin H. Hansen Forfall: Terje Grøndahl Administrasjonen: Jan-Lorang Brynildsen referent Andre: Per Lauvaas Kopi til: Ledergruppen, Hovedverneombud, Studentparlamentet, Studentsamskipnaden, StudentRådgivningen Neste møte: Fredag, , kl i Fredrikstad 13/06 Godkjenning av referat fra møte Gjelder møte med det sentrale studiekvalitetsutvalget for å avklare nærmere ansvarsfordelingen mellom de to utvalgene. I dialog med studiedirektør har vi kommet frem til en arbeidsmetodikk der LMU og det sentrale studiekvalitetsutvalget plukker ut 2 personer som går igjennom mandatene og som legger frem et forslag for å avklare ansvarsfordelingen nærmere i et fellesmøte med de to utvalgene i begynnelsen av juni. Fra LMU ble Ida Skjerve og Jan Høiberg plukket ut. Gjelder omvisning i det nye kantineområdet. Leder av bygningsmessig drift har foreslått aktuelle datoer for omvisning. LMU foreslår at dette skjer onsdag 10. mai kl eventuelt onsdag 3. mai kl Referatet ble godkjent. 14/06 Behandling av årsrapport 2005 for Læringsmiljøutvalget I forbindelse med behandling av årsrapporten for 2005 kom følgende synspunkter frem: Strukturen på årsrapporten er OK denne gang siden LMU rapporterer ordentlig for første gang. Strukturen bør revurderes foran neste rapport og det anmodes om at stukturen i plandokumenter/kvalitetssystemet følges. Neste årsrapport bør ha dybdefokus/detaljert beskrivelse på noen få fokusområder. Det anbefales at årsrapporten avgis etter sammen tidshorisont som LMUs årsplan som følger studieåret. Det fremlagte forslag til årsrapport 2005 for LMU ble godkjent. 15/06 Diskusjon om 1. utkast til revidering av Serviceerklæringen Jan-Lorang orienterte om prosessen bak 1. utkast til ny serviceerklæring. Følgende innspill kom fra representantene i LMU: På side 1 skal det stå fag- og studieplaner eller bare studieplaner? C:\Backup\Ft\LMU\Mai\Referat fra doc 1

3 På side 2, 4. dot-punkt bør formuleres å kurse nye studentrepresentanter i formelle styrer, råd og utvalg Det opereres med begrep som studiehåndbøker, studenthåndbøker osv. Bør bruke et begrep. Studentene i LMU er opptatt av at studentene får informasjon i en eller annen form på papir. Under IT, 5. dot-punkt anbefaler LMU å flytte punktet tilgang til å hente informasjon fra nasjonale og internasjonale informasjonsbaser i Internett til bruk i studiene fra IT til Bibliotek. Studentene er opptatt av at det settes en frist på å svare på mail til max 1 uke. Det bør diskuteres hvem som skal underskrive serviceerklæringen fra ledelsens side idet Knut nå går av som rektor. 16/06 Diskusjon om LMUs rolle sette fra studentenes side ved Ida og Martin Studentene i LMU har utarbeidet et notat til LMU som ligger som vedlegg til referatet. Med bakgrunn i notatet ble det diskutert/konkludert følgende: Bred positiv tilbakemelding fra høgskolens representanter i LMU på studentenes initiativ på å konkretisere arbeidet i LMU. LMU henstiller til studieseksjonen å etablere en rapporteringsstruktur som sikrer relevant informasjon fra driftsenhetene til institusjonsnivå slik at LMU kan ivareta sin rolle som intern revisjon. LMUs sekretær tar initiativ til et arbeidsmøte med studentene i LMU og Brit rett over påske i forbindelse med aktiviteter i LMUs årsplan. 17/06 Eventuelt Frode Fjeldseth erstatter Renée Dalan i LMU. LMUs hjemmeside og distribusjonsliste endres. Per L. orienterte om evaluering av undervisningen (eva 2) Jan-Lorang orienterte om resultatet Studmag-undersøkelsen hvor allmennlærerutdanningen har deltatt trykk her Vedlegg: Notat fra studentene i LMU se sak 1606 C:\Backup\Ft\LMU\Mai\Referat fra doc 2

4 Revidert årsplan for LMU (studieåret 2005/2006) - Mål for arbeidet med læringsmiljøet ved HiØ Arbeidet med læringsmiljøet er synlig på alle nivå i høgskolen og bygger på analyse av kartlegging av viktige sider av det helhetlige læringsmiljøet Høgskolen har prosedyrer og rutiner som sikrer at læringsmiljøet ivaretas og utvikles på alle nivå i organisasjonen LMU som internt kontrollorgan for kvalitetssystemet Område Mål Aktivitet Tidsperspektiv Forutsetning Ansvar LMU sin rolle som internt Høgskoledirektør kontrollorgan er reell Læringsmiljøundersøkelse Planer Rapportering vedr. læringsmiljø Høgskolen har felles ståsted for utvikling av et helhetlig læringsmiljø LMU deltar aktivt i planprosessene og har reell innflytelse i saker som vedrører læringsmiljøet Rapporteringer har slik form at de gir grunnlag for forbedring. a) Utarbeide en plan for hvordan slik kontroll kan gjennomføres - klargjøre områder det skal ses spesielt på b) Gjennomføre kontroll LMU gjennomfører en felles spørring vedr. læringsmiljøet jf HS sin undersøkelse Innspill fra LMU i forbindelse med rullering av Strategisk plan, Handlingsplan og Aktivitetsplan for 2007 A) Årsmelding - Krav til rapportering som gjelder læringsmiljø og studiekvalitet B) Tertialrapporter - innspill til krav til rapportering vedrlæringsmiljø og studiekvalitet C) LMUs Årsrapport - evaluering av høgskolens arbeid med læringsmiljø - evaluering av LMUs arbeid og deltakelse a) Behandles i møte i juni. b) Gjennomføres høsten 2006 Gjennomføres i februar/april Behandles i mai møte. Planseminar mai. Behandles i mai møte. Behandles i mars møtet. Gode rapporteringsrutiner Tilstrekkelig administrativ kapasitet Kompetanse Aktiv deltakelse fra studenter Klare målformuleringer Noen indikatorer er definert Høgskoledirektør og studentparlamentet + evt. studentsamskipnaden LMU LMU C:\Backup\Ft\LMU\Mai\ Årsplan LMU revidert utgave.doc - Revidert av Jan-Lorang Brynildsen 1

5 Område Mål Aktivitet Tidsperspektiv Forutsetning Ansvar Avviksrapportering Høgskolen har tilfredsstillende system for avviksrapportering - Utarbeide gode rutiner for avviksrapportering 2006 Samarbeid på tvers Høgskoledirektør - Gode rutiner for oppfølging av slike Opplæring/informasjon Serviceerklæring Handlingsplan for funksjonshemmete Helse, miljø og sikkerhet Høgskolen sin informasjon om læringsmiljøutvalget og krav til læringsmiljøet skal være lett tilgjengelig Høgskolen har systematisk opplæring av studenttillitsvalgte og ansatte slik at de i fellesskap kan ta fatt på utfordringer som gjelder læringsmiljøet på alle nivåer iorganisasjonen Høgskolens serviceerklæring er høgskolens intensjonserklæring når det gjelder krav til læringsmiljøet Høgskolens plan for funksjonshemmete studenter fungerer i tråd med intensjonene Studenters og ansattes fysiske lærings-/arbeidsmiljø er i tråd med fastsatte retningslinjer meldinger A) Utvikling av nettstedet B) Fellesseminar - samarbeid med studentparlamentet C) Opplæring av studenttillitsvalgte - avdelingsvise fellesmøter - informasjon om kvalitetssystemet og planverket i studiet om styrearbeid for studenttillitsvalgte Revisjon krav i revisjonsarbeidet Evaluerer planen og de tiltak som er iverksatt A) Samarbeid med AMU om å ivareta studenters og ansattes fysiske arbeids- /læringsmiljø B) verneombudets rolle og kontakt med studenttillitsvalgte utvikles C) Studentrådsleder deltar på vernerunde (de deler av lokalitetene som studentene berøres av Kontinuerlig Høgskoledirektør Klar før studiestart 2006 Vår 2006 behandles i mai møtet. Kontinuerlig Opplæring og oppfølging av verneombudene Studentleder Høgskoledirektør Studentleder Studentsamskipnaden Høgskoledirektør Høgskoledirektør C:\Backup\Ft\LMU\Mai\ Årsplan LMU revidert utgave.doc - Revidert av Jan-Lorang Brynildsen 2

6 N O T A T Dato: Vår ref: 2006/79 Anne Berit Løland Akademi for scenekunst Bernt Evensen Bygningstjenester og teknisk drift Beth Linde Studieseksjonen Else Helene Norheim Bibliotek/Arkiv Eva Lambertsson Bjørk Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Til: Eystein Arntzen Avdeling for lærerutdanning Hans Blom Avdeling for ingeniørutdanning Jan Høiberg Avdeling for informasjonsteknologi Jan Olav Aarflot Personalseksjonen Synnøve Narten Jonassen Avdeling for helse- og sosialfag Trond Akerbæk IT-drift Fra: Administrativ fellestjeneste Kopi: Anne Suther Bunes Brit Ørum Østmo Jan-Lorang Brynildsen Kari Buer Kirsti Juliussen Leif Nyland Unni Helen Vik Rapport for 1. tertial Retningslinjer Regnskap for 1. tertial 2006 skal sendes DBH, Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen med frist 15. mai 2006, mens samla virksomhetsrapport for 1. tertial 2006 skal legges fram for styret i styremøte Rapporteringen til styret skal ha den samme tredeling som rapporteringen for 2005: - Studiekvalitet og læringsmiljø - Oppfølging av aktivitetsplanen - Regnskap pr Når det gjelder punktet studiekvalitet, ble innholdet i dette diskutert i ledergruppa Det er dette som er utgangspunkt for utforming av rapporteringskravene, se pkt. 1. Regnskap 1. tertial, er basert på kravene fra Kunnskapsdepartementets regnskapsmal. Dette er nærmere omtalt i pkt 3. Rapporten til styret skal som tidligere bygge på innspill fra driftsenhetene og andre som har et spesifikt ansvar i forhold til oppfølging av vedtak i styret. Nedenfor er de tre delene av tertialrapporten omtalt hver for seg.

7 1. Studiekvalitet og læringsmiljø Rapporteringen er delt i 4 underpunkter: 1.1 Oppfølging av evalueringsresultater 1.2 er i forbindelse med gjennomstrømming 1.3 Utvikling/kvalitetssikring av personalets kompetanse 1.4 Status for kvalitetsarbeidet Hvert av punktene er nærmere omtalt nedenfor. På noen av punktene framskaffes en del data/materiale fra direktørens stab/puls. De faglige vurderingene må imidlertid foretas av driftsenhetene/avdelingene. Dersom det er behov for supplerende datagrunnlag, bes dere ta kontakt med Brit Ørum Østmo. 1.1 Oppfølging av evalueringsresultater Det er i løpet av februar-april gjennomført to større studentevalueringer, den ene knyttet til det helhetlige læringsmiljøet og den andre knyttet til undervisningen. Det vil innen rapporterings-fristen foreligge en foreløpig rapport fra begge evalueringer. I 1. tertials rapport bes det om en kort redegjørelse for gjennomføringen av de to evalueringene samt driftsenhetens oppfatning av hovedtrekkene. Evalueringen av undervisningen berører i hovedsak kun avdelingene, mens evalueringen av det helhetlige læringsmiljøet skal kommenteres av alle driftsenheter. I neste rapport forventes det en nærmere analyse av resultatene med en redegjørelse for hvordan resultatene følges opp (planlagte/iverksatte tiltak). 1.2 Gjennomstrømming Det er valgt ut enkelte parametere som skal kommenteres/analyseres der hovedtyngden vil skje i forbindelse med rapporten for 2. tertial samt i årsrapporteringen. For 1. tertial har vi kun data fra 2005, men vi vil begynne en fokusering på studieår, det vil si at vi vil trekke fram data fra høsten 2005 for deretter å følge opp med vårsemester/studieår i rapporten for 2. tertial. I denne omgang vil vi be avdelingene om kommentarer når det gjelder: - utviklingen i studiepoengsproduksjon høstsemesteret (se vedlegg 1) - strykprosent (se vedlegg 1) Studiepoengsproduksjon Vedlagte oversikt viser utviklingen i høstsemesteret for perioden for ordinære bevilgningsfinansierte studier. Vi ber avdelingene kommentere eventuelle trender og tiltak som er satt inn for å bedre produksjonen. Strykprosent Når det gjelder det sistnevnte strekpunktet, mangler vi grunnlag for å vurdere hva som er normal strykprosent. Som utgangspunkt for å komme et skritt videre, har vi valgt å legge ved en oversikt over emner med avlagt eksamen høsten 2005 der strykprosenten er 50 eller høyere, se vedlegg 1. DBHdatene gir imidlertid ikke grunnlag for å skille mellom ordinær eksamen og utsatt eksamen. I tillegg er det relativt sett få emner der eksamen avholdes på høsten, noe som gir oss et begrenset materiale å vurdere ut fra. Vi ber likevel avdelingene i denne omgang trekke ut ordinære emner med det som avdelingene vurderer som høy strykprosent og gi en kort redegjørelse for antatte årsaker samt hvilke tiltak som er iverksatt/skal iverksettes for å bedre resultatene. I tillegg kan avdelingene velge ut emner der man har hatt positive erfaringer man ønsker å dele med andre. Hensikten med rapporteringen er å få en tilbakemelding om iverksatte tiltak virker over tid på bakgrunn av en systematisk innsats mot konkret emner. 2

8 1.3 Utvikling/kvalitetssikring av personalets kompetanse Dette er et punkt som må utvikles ytterligere, men i denne omgang ønskes det en tilbakemelding når det gjelder status for kompetanseplanene og planlagte/iverksatte tiltak for kompetanseoppbygging med særlig fokus på oppfyllelse av kravene i akkrediterings-forskriften. Dette er blant annet viktig som grunnlag for tideling av strategiske midler til kompetanseoppbygging. 1.4 Status for kvalitetsarbeidet Driftsenhetene bes om en kort redegjørelse for status når det gjelder: - systematiske opplegg for oppfølging av studentevalueringer, herunder tilbakemelding til studentene - implementering av kvalitetssystemet, jfr. tiltaksplan ved avvik må det redegjøres for årsaker og når arbeidet forventes ferdig - andre forhold knyttet til kvalitetsarbeidet som driftsenheten ønsker å trekke fram 2. Oppfølging av tiltak i aktivitetsplanen Vedlagt følger en komplett oversikt over tiltakene i aktivitetsplanen for 2006 (vedlegg 2). Oversikten sendes også driftsenheten elektronisk slik at den kan brukes til å rapportere status for de tiltak som er aktuelle. I egen kolonne er det vist til hvem som er ansvarlig for oppfølgingen og hvem som involveres i prosessen. Styret har understreket viktigheten av at tertialrapportene gir et så komplett og balansert bilde av aktiviteten som mulig. Det er derfor viktig at alle rapporterer hvordan de aktuelle tiltak er fulgt opp og gir en vurdering av status med vekt på avvik i forhold til plan og årsakene til avvikene. 3. Regnskap 1. tertial Struktur og presentasjon Regnskapet for 1. tertial skal avsluttes og presenteres etter en mal gitt av Kunnskapsdepartementet. Nevnte mal er forsinket fra departementet, men vil sannsynligvis ikke inneholde store endringer fra Dette innebærer at kravene til innhold og presentasjon av tertialregnskapet er identiske med årsregnskapet for 2005, men med noe mindre krav til forklaringer på den enkelte post i regnskapet, dvs. at antall noter er noe redusert i forhold til årsregnskapet. Vi forutsetter at de aktuelle regnskapsbegrepene er kjent fra tidligere. I den grad noen er usikre på dette, viser vi til vårt brev datert Regnskapsavslutning 2005 Behov for innspill. 3.2 Krav til driftsenhetene i forbindelse med regnskapsavslutningen Prosjekter Det er viktig at alle prosjekter er à jour med både direkte og indirekte kostnader ved avslutningen av tertialregnskapet. I mange tilfeller overføres stores deler av kostnadene på det enkelte prosjekt gjennom interne transaksjoner (omposteringer). Dette gjelder både direkte og indirekte kostnader. Lønnskostnader som ikke blir belastet prosjektene direkte, skal overføres enten på grunnlag av timelister eller i henhold til prosjektets budsjett. Det samme gjelder indirekte kostnader som for eksempel rekvisita, telefon, it, administrasjon, lokaler mv. Sammenligningen med prosjektbudsjettet vil være god indikator på om man har fått med alle kostnadene på det enkelte prosjekt. Driftsenhetene må derfor - før regnskapsavslutningen - gå gjennom alle sine prosjekter som har vært aktive i 1. tertial 2006, og sørge for å lage posteringsgrunnlag for alle slike interne omposteringer som skal foretas i kontoklasse 9. Driftsenhetene må også gi en oversikt over alle prosjekter som er sluttført i 1. tertial Spesielt gjelder dette EFV-prosjekter hvor resultatet av disse skal føres i resultatregnskapet. 3

9 3.2.2 Periodiseringer Periodiseringer kan bestå av: tidsavgrensning for utgifter og inntekter vesentlige endringer i varelageret fra et år til et annet Tidsavgrensning av utgifter vil si at man går gjennom alle sine utgiftsposter og ser om noen av de utgiftene som er ført i regnskapet for 1. tertial 2006 er kostnader som tilhører 2. eller 3. terial Dette dreier seg som regel om forskuddsbetalte utgifter som for eksempel husleieutgifter energiutgifter, lisensavtaler, abonnementer mv. Disse utgiftene må trekkes fra i 1. tertial regnskapet for å få fram reelle kostnader for 1. tertial Tidsavgrensning gjelder også utgifter som er påløpt og forbrukt i 1. tertial 2006, men som først blir fakturert senere i Disse utgiftene må legges til i 1. tertial regnskapet for å få fram reelle kostnader for 1. tertial. På inntektssiden må man gjøre tilsvarende endringer. Det må korrigeres for eventuelle inntekter som har påløpt, men som av forskjellige årsaker ikke er blitt fakturert. Disse må plusses på. På den annen side må inntektsføringer som er gjort i 1. tertial 2006 (utfakturert i tertial), men som gjelder aktivitet som skal utføres senere i 2006 trekkes fra på 1. tertial inntektene, for å få reelle inntekter for 1. tertial. Høgskolen foretar ikke lagerføring eller vareopptelling og normalt vil ikke lagerendringer påvirke regnskapet. Men dersom vi vet at lageret av visse produkter avviker vesentlig i forhold til det normale, skal det korrigeres for dette ved en periodiseringspostering. Høgskolen foretar ikke aktivering og avskrivning av investeringer. Det vil si at alle utstyrsanskaffelser kostnadsføres når de tas i bruk. For å få periodiseringsposteringene så korrekt som mulig, må alle driftsenhetene gå gjennom sine utgifts- og inntektsarter og se om noen av disse skal periodiseres. I tillegg må de vurdere om varelageret avviker vesentlig fra det normale. Det skal arkiveres posteringsbilag for slike periodiseringsposteringer. Bilaget skal attesteres Interne transaksjoner mellom driftsenheter Driftsenhetene forskutterer i noen tilfeller kostnader som gjelder flere driftsenheter i høgskolen. Det kjøpes også ofte tjenester internt. Dette må følges opp før regnskapsavslutningen slik at man er à jour med interne transaksjoner. Eksempler på dette er: - Flere avdelinger kjøper undervisningstjenester eller andre tjenester fra andre avdelinger (kryssleveranse). Her bør man sørge for oppgjør minst hvert tertial. Det er den driftsenheten som har hatt kostnaden som normalt er ansvarlig for at det sendes en intern faktura. I de tilfeller der driftsenhetene tildeles midler fra strategiske midler/fellesformål sørger den Administrative fellestjenesten for overføring av midler. Vi har også oversikt over de interne overføringene av kostnader til fremmedspråksenteret og de som er berørt av disse trenger ikke rapportere Formål Alle ansatte får registrert sin lønn på det formål der hovedtyngden av deres arbeid utføres. Det må derfor lages omposteringsbilag av lønnskostnader for å få fram et mest mulig korrekt bilde av den faktiske fordelingen. Vi ber driftsenhetene fylle ut omposteringsbilag der dette er aktuelt. For U/F-personalet er det arbeidsplanene som er utgangspunkt for fordelingsnøkkelen. For det øvrige personalet vil det måtte foretas en skjønnsmessig beregning ut fra de oppgaver som er utført i perioden Virksomhetskapital Det er kun EFV-prosjekter som er avsluttet i 1. tertial 2006 som føres som overskudd/underskudd i resultatregnskapet og dermed medfører endring i høgskolens virksomhetskapital Driftsenhetenes virksomhetskapital framkommer på konto

10 Virksomhetskapitalen kan benyttes slik (i prioritert rekkefølge): - til dekning av underskudd på avsluttede EFV-prosjekter - til dekning av underskudd på BFV - til særskilte formål vedtatt av avdelingsstyret/ledelsen ved enheten. Det siste tilfellet kan kun oppfylles dersom enheten har disponibel virksomhetskapital etter at resultat EFV er ført og man har vurdert situasjonen innen BFV Sjekkliste Med bakgrunn i ovenstående oppsummeres arbeidet i følgende punkter: EFV BFV SAM 1. Sjekke at ikke prosjekter som er definert som bevilgningsfinansierte er ført feil. Eventuelle korrigeringer foretas i samarbeid med økonomiseksjonen. 2. Synliggjøre og overvelte direkte lønnskostnader ført på BFV til aktuelle prosjekter. 3. Overvelte indirekte kostnader (lønn og drift) i tråd med kalkyle/budsjett til aktuelle prosjekter. 4. Lage oversikt over hvilke prosjekter som er avsluttet i perioden. 5. Inntektsføre beløp tilsvarende kostnader på hvert prosjekt (gjøres av økonomiseksjonen). 1. Sørge for at direkte og indirekte kostnader knyttet til BFV-prosjekter er ført og at de er ført korrekt. 2. Synliggjøre utgifter som er ført i 1. tertial 2006, men som gjelder etterfølgende tertial (periodisere). 3. Estimere kostnader som gjelder 1. tertial 2006, men som først vil bli ført/utbetalt senere (periodisere). 4. Føring av interne transaksjoner. 5. Synliggjøre inntekter som er ført, men som gjelder senere i Synliggjøre/estimere inntekter som gjelder 1. tertial 2006, men som ennå ikke utfakturert og inntektsført. 7. Dokumentere beløp som skal overveltes fra ett formål til et annet/ajourhold av formålsdimensjonen. 8. Avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet foretas av økonomiseksjonen. 1. Sjekke at det virkelig dreier seg om et samfinansiert prosjekt, dvs. prosjektet er basert på en egenandel finansiert med BFV midler. 2. Synliggjøre og overvelte direkte lønnskostnader ført på BFV til de aktuelle prosjekter. 3. Overvelte indirekte kostnader (lønn og drift) i tråd med kalkyle/budsjett til aktuelle prosjekter. 4. Lage oversikt over hvilke prosjekter som er avsluttet i perioden 5. Er det påløpt kostnader, som ikke kan/skal finansieres av eksterne inntekter, skal disse udekkede kostnadene forløpende dekkes av BFV. Man skal ikke vente til prosjektet er avsluttet før man belaster BFV. Avrund beløpene til hele 1000 kroner og slå sammen så mye som mulig det er ikke nødvendig å sende over detaljdokumentasjonen, men dere må ta vare på grunnlaget selv Prosess og dokumentasjon på avslutningsposteringer Riksrevisjonen har bedt om en mer enhetlig og oversiktlig dokumentasjon av de føringer som foretas i forbindelse med periodeavslutningene. I 2003/2004 ble det utviklet en mal for denne type dokumentasjon som ble gjort tilgjengelig for de som ønsket å bruke den. Denne malen gjøres nå obligatorisk, se vedlegg 3. Dokumentasjonen skal i tillegg attesteres av den i driftsenheten som har attestasjonsmyndighet. 5

11 4. Frister 4.1 Frister innsending av regnskapsbilag og grunnlagsbilag for avslutningsposteringer Frist for innsending av regnskapsbilag til økonomiseksjonen, som skal føres på ordinær måte i 1. tertial 2006 er 25. april Betalingsdato/forfallsdato må settes i april Alle bilag som gjelder 1. tertial 2006, men som kommer inn etter denne fristen, må føres som periodisering og driftsenhetene må ta disse med i sitt periodiseringsbilag. Frist for innsendelse av driftsenhetenes grunnlag til regnskapsavslutningen (periodiseringer, omposteringer til prosjekter, omposteringer på formål og oversikt over avslutede prosjekter) må sendes økonomiseksjonen senest 28. april Unni Helén Vik og Kari Buer ved økonomiseksjonen vil ta kontakt med driftsenhetene på Remmen i løpet av uke 17. Utover dette legges ikke opp til særskilte møter, men skulle noen driftsenheter likevel ønske det, er det bare å ta kontakt med økonomiseksjonen. Regnskapet for 1. tertial 2006 vil bli forelagt høgskolestyret som en del av rapporteringen av høgskolens virksomhet for 1. tertial Så snart grunnlaget foreligger vil føringene bli foretatt, og regnskap for 1. tertial 2006 kan deretter tas ut. Økonomiseksjonen vil bistå med uttak av nødvendig informasjon. Økonomiseksjonen vil gi beskjed via e-post om når regnskapet stenges. Endelige regnskapstall for 1. tertial 2006, vil foreligge 15. mai 2006, som er høgskolens frist for rapportering til DBH, riksrevisjonen og departementet. 4.2 Frist for rapport 1. tertial Frist for rapportering av studiekvalitet/ læringsmiljø (pkt 1), oppfølging av aktivitetsplan (pkt 2) samt kommentarer til regnskap 1. tertial 2006 er 23. mai 2006 Med vennlig hilsen Birgitta Næss høgskoledirektør Asmund Skåren økonomidirektør 6

12 Vedlegg 1. Datagrunnlag studiekvalitet/læringsmiljø 1.1 Oversikt over strykprosent studieåret 2005/ semester Avdeling Studium/emne Stryk-% Lærerutd. Helse/sos.fag Ingeniørfag Informasjonstekn. Sam.fag/språk Allmennlærerutdanning Matematikk, modul 3: Data, funksjoner, didaktikk 80,0 Norsk 1, modul 1: Innføring i språk og litteratur 50,0 Kristendomskunnskap m/religions- og livssynsorientering 52,9 Matematikk, tallære 50,0 Førskolelærerutdanning Norsk 50,0 Matematikk 50,0 Samfunnsfag 60,0 Års/halvårsenheter Engelsk 1: Språklig kompetanse 1 50,0 Samfunnsfag, historie 100,0 Bioingeniørutdanning Medisinske laboratorieemner 50,0 Vernepleierutdanning Vernepleiefaglig fordypning 100,0 Bygg Matematiske metoder II 100,0 Kjemi Ingeniørmatematikk 3 50,0 Bachelor informatikk Datanettverk 100,0 Algoritmer og datastrukturer 100,0 Engelsk og internajsonal markedskommunikasjon Innføring i bedriftsøkonomisk analyse 50,0 Fransk og internasjonal markedskommunikasjon Organisasjonsteori I 100,0 Verdibasert økonomistyring 100,0 Bachelor i økonomi/adm. Finans- og driftsregnskap 66,7 Engelsk muntlig og skriftlig forretningskommunikasjon 100,0 Mikroøkonomi med anvendelser 100,0 Metodekurs II Samfunnsvitenskaplig metode 100,0 Bachelor samfunn, språk og kultur Lingvistikk for språkstudenter 56,3 Tysk: språk, tekst og situasjon 100,0 Tysk og internasjonal markedskommunikasjon Innføring i økonomisk analyse 100,0 Engelsk muntlig og skriftlig forretningskommunikasjon 100,0 Årsstudium i fransk Innføring i bedriftsøkonomisk analyse 50,0 Det antas at emner med strykprosent på 100 i stor grad er utsatte eksamener.

13 1.2 Studiepoengsproduksjon høstsemester Avdeling Studium Lærerutdanning Allmennlærer 55,0 34,8 71,3 82,5 122,3 Førskolelærer 40,7 49,7 15,6 24,5 33,4 PPU 3,3 1,8 1,3 0,0 3,8 Årsstudier 19,2 1,4 17,6 22,5 29,2 Halvårsenheter 0,5 1,9 8,3 15,9 32,0 Sum 118,7 89,6 114,1 145,4 220,7 Helse- og sosialfag Bioingeniør 28,1 29,4 35,6 37,3 26,5 Barnevern 15,0 16,5 1,5 3,0 0,0 Sykepleie 107,3 122,4 132,3 83,8 66,0 Vernepleie 47,8 52,0 31,0 49,0 21,5 Videreutdanninger 2,4 20,6 21,2 31,2 31,3 Sum 200,6 240,9 221,6 204,3 145,3 Ingeniørfag Bygg 15,6 11,6 11,1 8,2 23,0 Elektro 25,1 20,6 6,6 8,6 8,5 Tekn.inn./entreprenørskap 2,5 Kjemi 7,0 6,3 6,7 8,4 6,1 Maskin 14,4 8,0 7,2 0,7 1,4 Industriell design 8,2 13,3 7,1 16,6 18,8 Produktutvikling/annet 14,6 8,6 2,3 1,3 1,6 Sum 84,9 68,4 41,0 43,8 61,9 Informasjonstekn. Dataingeniør 32,8 29,8 28,7 20,8 16,3 Informatikk flere-årig 108,9 86,7 74,5 44,9 34,0 Informatikk år 10,5 6,7 5,5 6,0 4,2 Inf.systemer/IT-ledelse 2,7 7,8 Digital medieproduksjon 15,3 Master informatikk 1,6 11,4 24,8 20,8 18,7 Annet 0,3 0,6 0,7 Sum 154,1 135,2 133,5 95,9 96,3 Samfunnsfag/språk Øk/adm 77,9 79,9 85,1 90,5 94,7 Ex fac/ex phil 19,4 7,2 3,0 Engelsk/int.markedskomm. 6,6 19,6 23,1 27,4 23,3 Fransk/int. markedskomm. 3,2 10,4 2,3 4,5 2,2 Revisjon 11,4 20,6 34,4 35,8 31,9 Samfunn, språk, kultur 7,8 14,0 19,3 Tysk/int. markedskomm. 4,9 8,0 5,6 6,5 8,6 Diverse språkfag 21,4 25,4 21,4 16,2 21,8 Statsvitenskap 19,9 26,2 25,0 24,5 13,0 Videreutdanninger 0,3 0,5 0,5 Master org/ledelse 0,5 1,5 51,0 Hovedfag tysk 3,0 0,3 Annet 0,6 4,1 0,3 5,8 6,2 Sum 168,6 202,2 208,5 227,2 272,0 Scenekunst Sum 22,0 11,5 13,0 13,5

14 Vedlegg 2. OPPFØLGING AV TILTAKENE I AKTIVITETSPLANEN Studieportefølje og studieutvikling Tiltak Tekst Ansvar/Berører 1 Gjennomgangen av studieporteføljen sluttføres, herunder avslutning av utredningene av nye Studiedirektør/avd. masterstudier, der styret, på bakgrunn av utredningene og ressursmessige vurderinger, foretar en prioritering i forhold til søkning om godkjenning. 2 I arbeidet med utredningen av høgskolens realfagssatsing engasjeres det en ekstern utreder, Studiedirektør og alternativer presenteres for høgskolestyret innen utgangen av første tertial. 3 Utredning av et doktorgradsstudium i informatikk gjennomføres i løpet av Studiedirektør/Avd. IT 4 Utredningen knyttet til organisering av koordinerings- og støttefunksjon for høgskolens eksternt finansierte etter- og videreutdanningsvirksomhet sluttføres. 5 Enkelte moduler innenfor høgskolens eksisterende studietilbud tilrettelegges for undervisning på engelsk slik at tilbudet til innkomne utvekslingsstudenter utvides. Studiedirektør Studiedirektør/avd. 3. Studentrekruttering og markedsføring Tiltak Tekst Ansvar/Berører 6 I 2006 skal høgskolens markedsføring særlig fokusere på: Studiedirektør/avd. jenter og realfag studier med lav søkning høgskolens unike studier samarbeid med Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen om markedsføring av språkstudiene 7 Det gjennomføres en utredning knyttet til høgskolens markedsføring som skal avklare: Studiedirektør merkevarebegrepet målgrupper og behov for differensiert markedsføring 8 Høgskolen søker departementet om opprettelse av ny forkursklasse ved Avdeling for ingeniørfag tilrettelagt for studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Studiedirektør/Avd. IR

15 4. Gjennomføring av studiene Aktivitet Aktivitets-/ resultatmål 2006 Studiepoengsproduksjon (antall 60-poengsenheter alle) Studiepoengsproduksjon (antall 60-poengsenheter BFV) Gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon pr student BFV 41,0 47,0 43,0 Antall utvekslingsstudenter (opphold minimum 3 mndr) vår 2006 høst Tiltak Tekst Ansvar/Berører 9 Kvalitetssystemet videreutvikles og fullføres, herunder: Direktør/Kvalitetskoordinator/ Avdelingene skal utarbeide/dokumentere rutiner for tilbakemelding til studenter og tilbakemelding om hvordan studentevalueringer følges opp driftsenhetene Det foretas en samlet gjennomgang av avdelingenes eksamens- og vurderingsordninger med tanke på å komme fram til felles overordnede retningslinjer 10 Som grunnlag for å oppnå aktivitetsmålene knyttet til økt gjennomstrømming legges Studiedirektør/avd. erfaringene fra analysen av gjennomstrømmingen ved Avdeling for lærerutdanning til grunn for tilsvarende analyser i de andre avdelingene. 11 Høgskolen skal kvalitetssikre Blackboard som læringsplattform. IT-drift/avd. 12 Internasjonaliseringsarbeidet skal i 2006 ha fokus på: videreutvikling av internasjonalt kontor arbeidsdeling, mandat og ressursbehov ytterligere tilrettelegging for utenlandsopphold 13 Høgskolen skal delta i forprosjekt knyttet til etablering av et regionalt karrieresenter i regi av Østfold Fylkeskommune. 14 Høgskolen skal intensivere sin innsats overfor relevante sentrale politikere/politiske organer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2006 og statsbudsjett 2007 for å få hevet studentprisen for utdanningen ved Akademi for scenekunst og dermed sikre akademiets framtid. Studiedirektør/Prorektor/ Int.gruppa/avd. Rektor Rektor, direktør/ Akademiet 5. Forskning og utvikling Aktivitet Aktivitets-/ resultatmål 2006 Antall publikasjoner med referee Antall tilsatte stipendiater 6,8 8,0 12 Avlagte doktorgrader 0 2 vår 2006 høst

16 Tiltak Tekst Ansvar/Berører 15 Arbeid med videreutvikling av rammebetingelsene for høgskolens FoU-arbeid videreføres Rektor/FoU-utvalget/avd. med hensyn til: videreutvikling og fullføring av Fou-modulen i kvalitetssystemet avklaring av høgskolens og avdelingenes satsingsområder prioritering av virksomhet som er relevant for kravene i akkrediteringsforskriften ved tildeling av FoU-tid tilrettelegging av rammebetingelsene for å øke publisering med relevans for både kompetansekravene i akkrediteringsforskriften, departementets finansieringsmodell og opprykksordninger 16 Mulighetene for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten utredes. Rektor/FoU-koordinator/ 17 Pilotprosjekt knyttet til system for kommersialisering av FoU-resultater avsluttes og erfaringene brukes som grunnlag for etablering av et endelig system. avd. Rektor/FoU-koordinator 6. Personal- og organisasjonsutvikling Tiltak Tekst Ansvar/Berører 18 Det gjennomføres en avklaring av høgskolens styrings- og ledelsesstruktur i lys av Personaldirektør den nye universitets- og høgskoleloven erfaringer fra endringene gjennomført i 2003 erfaringer fra samlokalisering på Remmen i Med bakgrunn i evaluering av de administrative tjenestene på Remmen utarbeides det en Personaldirektør revidert organisasjonsplan som er tydelig på ansvar, lederroller, fullmakter og delegering. 20 Som del av driftsenhetenes personalplaner skal det utarbeides individuelle Driftsenhetene kompetanseplaner for ansatte i alle stillingsgrupper. 21 Kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonalet skal ha følgende fokus i Personaldirektør/avd. 2006: oppfølging i forhold til akkrediteringsforskriften tilrettelegging for opprykk til førsteamanuensis og professor førstelektorprogrammet 22 Kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personale skal i 2006 ha fokus på opplæring i Personaldirektør administrative systemer. 23 Det avsettes ressurser til rekrutterings- og stimuleringstiltak for undervisningsstillinger innen Direktør økonomi/adm.studiene. 24 Det gjennomføres et særskilt lederutviklingsprogram for studielederne. Rektor/personaldirektør 25 Avtalen om inkluderende arbeidsliv iverksettes. Personaldirektør

17 7. Infrastruktur og støttefunksjoner Tiltak Tekst Ansvar/Berører 26 Det foretas en gjennomgang av IT-drift med sikte på å kvalitetssikre tjenestene med fokus IT-drift på: styrking av brukerstøtte overfor studenter og ansatte samordning av administrative systemer klarere avgrensning mellom drifts- og støttefunksjoner 27 Bibliotekets virksomhet i 2006 skal ha fokus på: Leder bibliotek testing av elektroniske bokpakker med sikte på abonnement tilgjengelighet til bibliotekets ressurser gjennom en felles nettportal deltakelse i felles open access prosjekt i BIBSYS-regi som ledd i utviklingen av et institusjonelt arkiv for forsknings- og formidlingsarbeider deltakelse i et samarbeidsprosjekt med chat-tjeneste 28 Det foretas en helhetlig gjennomgang av høgskolens organisering og lokalisering. Rektor/direktør 29 Elektronisk arkiv innføres i Leder bibliotek 30 Implementeringen av SAP sluttføres. Personaldirektør 31 Tiltaksplan for videre arbeid med kvalitetssystemet gjennomføres Direktør/Kvalitetskoordinator/ driftsenhetene 32 Den økte innsatsen knyttet til høgskolens web skal i 2006 fokusere på: Direktør å utvikle sider som kan gi en god presentasjon av høgskolens FoU-virksomhet styrking av arbeidet med høgskolens engelskspråklige sider utvikling av avdelingsspesifikk informasjon knyttet til hvilke fag studentene ved gitte tidspunkt kan ta ved høgskolens partnerinstitusjoner som et tiltak for å legge bedre til rette for utenlandsopphold 33 Ressursanalysen av den faglige virksomheten avsluttes og brukes i revurderingen av Direktør/avd. høgskolens budsjettmodell. 34 I forbindelse med revurderingen av budsjettmodellen, skal det vurderes om fellestjenestene Direktør skal følge samme metodikk som avdelingene. 35 For å bedre kontorforholdene for Avdeling for lærerutdanning skal det i 2006: Leder bygningsmessig drift foretas konkrete utbedringstiltak på kort sikt planlegges mer permanente løsninger 36 Retningslinjer for nynorsk i forvaltningen skal implementeres. Direktør/driftsenhetene

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 07/2002 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE ALLTID OPPDATERT VERSJON I FRONTER 1 DEL I: SYSTEMHÅNDBOK DEL I: INNHOLD 1. OPPBYGGING OG GYLDIGHETSOMRÅDE 4 1.1 OPPBYGGING 4 1.2 GYLDIGHETSOMRÅDE

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer