Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006"

Transkript

1 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl/Eli-Anne Skaug Frode Fjeldseth Ida Skjerve Martin H. Hansen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: Fax: Vår ref: BN/jlb Dato 1. mai 2006 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006 Tid: Fredag 5. mai kl Sted: Avdeling for helse- og sosialfag, møterom A-120 Saksliste: 18/06 Godkjenning av referat fra møte (vedlegg) 19/06 Gjennomgang og diskusjon av retningslinjer for rapportering etter 1. tertial 2006 (retningslinjer med vedlegg ligger som vedlegg) 20/06 Idedugnad om momenter til årsplan LMU 2006/2007 (årsplan 2005/2006 ligger som vedlegg) 21/06 Gjennomgang og diskusjon av dokumenter til planseminar 11. og 12.5 (dokumenter ettersendes før møtet) 22/06 Eventuelt Jan-Lorang Brynildsen p.t. sekretær i LMU Kopi til: Studentparlamentet, Studentsamskipnaden, StudentRådgivningen, Ledergruppen, Hovedverneombud

2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET Dato: 27. mars 2006 Varighet: Sted: Avdeling for ingeniørfag, møterom bak lærerrom Medlemmer: Brit Ø. Østmo, Jan Høiberg, Eli-Anne Skaug, Frode Fjeldseth, Ida Skjerve, Martin H. Hansen Forfall: Terje Grøndahl Administrasjonen: Jan-Lorang Brynildsen referent Andre: Per Lauvaas Kopi til: Ledergruppen, Hovedverneombud, Studentparlamentet, Studentsamskipnaden, StudentRådgivningen Neste møte: Fredag, , kl i Fredrikstad 13/06 Godkjenning av referat fra møte Gjelder møte med det sentrale studiekvalitetsutvalget for å avklare nærmere ansvarsfordelingen mellom de to utvalgene. I dialog med studiedirektør har vi kommet frem til en arbeidsmetodikk der LMU og det sentrale studiekvalitetsutvalget plukker ut 2 personer som går igjennom mandatene og som legger frem et forslag for å avklare ansvarsfordelingen nærmere i et fellesmøte med de to utvalgene i begynnelsen av juni. Fra LMU ble Ida Skjerve og Jan Høiberg plukket ut. Gjelder omvisning i det nye kantineområdet. Leder av bygningsmessig drift har foreslått aktuelle datoer for omvisning. LMU foreslår at dette skjer onsdag 10. mai kl eventuelt onsdag 3. mai kl Referatet ble godkjent. 14/06 Behandling av årsrapport 2005 for Læringsmiljøutvalget I forbindelse med behandling av årsrapporten for 2005 kom følgende synspunkter frem: Strukturen på årsrapporten er OK denne gang siden LMU rapporterer ordentlig for første gang. Strukturen bør revurderes foran neste rapport og det anmodes om at stukturen i plandokumenter/kvalitetssystemet følges. Neste årsrapport bør ha dybdefokus/detaljert beskrivelse på noen få fokusområder. Det anbefales at årsrapporten avgis etter sammen tidshorisont som LMUs årsplan som følger studieåret. Det fremlagte forslag til årsrapport 2005 for LMU ble godkjent. 15/06 Diskusjon om 1. utkast til revidering av Serviceerklæringen Jan-Lorang orienterte om prosessen bak 1. utkast til ny serviceerklæring. Følgende innspill kom fra representantene i LMU: På side 1 skal det stå fag- og studieplaner eller bare studieplaner? C:\Backup\Ft\LMU\Mai\Referat fra doc 1

3 På side 2, 4. dot-punkt bør formuleres å kurse nye studentrepresentanter i formelle styrer, råd og utvalg Det opereres med begrep som studiehåndbøker, studenthåndbøker osv. Bør bruke et begrep. Studentene i LMU er opptatt av at studentene får informasjon i en eller annen form på papir. Under IT, 5. dot-punkt anbefaler LMU å flytte punktet tilgang til å hente informasjon fra nasjonale og internasjonale informasjonsbaser i Internett til bruk i studiene fra IT til Bibliotek. Studentene er opptatt av at det settes en frist på å svare på mail til max 1 uke. Det bør diskuteres hvem som skal underskrive serviceerklæringen fra ledelsens side idet Knut nå går av som rektor. 16/06 Diskusjon om LMUs rolle sette fra studentenes side ved Ida og Martin Studentene i LMU har utarbeidet et notat til LMU som ligger som vedlegg til referatet. Med bakgrunn i notatet ble det diskutert/konkludert følgende: Bred positiv tilbakemelding fra høgskolens representanter i LMU på studentenes initiativ på å konkretisere arbeidet i LMU. LMU henstiller til studieseksjonen å etablere en rapporteringsstruktur som sikrer relevant informasjon fra driftsenhetene til institusjonsnivå slik at LMU kan ivareta sin rolle som intern revisjon. LMUs sekretær tar initiativ til et arbeidsmøte med studentene i LMU og Brit rett over påske i forbindelse med aktiviteter i LMUs årsplan. 17/06 Eventuelt Frode Fjeldseth erstatter Renée Dalan i LMU. LMUs hjemmeside og distribusjonsliste endres. Per L. orienterte om evaluering av undervisningen (eva 2) Jan-Lorang orienterte om resultatet Studmag-undersøkelsen hvor allmennlærerutdanningen har deltatt trykk her Vedlegg: Notat fra studentene i LMU se sak 1606 C:\Backup\Ft\LMU\Mai\Referat fra doc 2

4 Revidert årsplan for LMU (studieåret 2005/2006) - Mål for arbeidet med læringsmiljøet ved HiØ Arbeidet med læringsmiljøet er synlig på alle nivå i høgskolen og bygger på analyse av kartlegging av viktige sider av det helhetlige læringsmiljøet Høgskolen har prosedyrer og rutiner som sikrer at læringsmiljøet ivaretas og utvikles på alle nivå i organisasjonen LMU som internt kontrollorgan for kvalitetssystemet Område Mål Aktivitet Tidsperspektiv Forutsetning Ansvar LMU sin rolle som internt Høgskoledirektør kontrollorgan er reell Læringsmiljøundersøkelse Planer Rapportering vedr. læringsmiljø Høgskolen har felles ståsted for utvikling av et helhetlig læringsmiljø LMU deltar aktivt i planprosessene og har reell innflytelse i saker som vedrører læringsmiljøet Rapporteringer har slik form at de gir grunnlag for forbedring. a) Utarbeide en plan for hvordan slik kontroll kan gjennomføres - klargjøre områder det skal ses spesielt på b) Gjennomføre kontroll LMU gjennomfører en felles spørring vedr. læringsmiljøet jf HS sin undersøkelse Innspill fra LMU i forbindelse med rullering av Strategisk plan, Handlingsplan og Aktivitetsplan for 2007 A) Årsmelding - Krav til rapportering som gjelder læringsmiljø og studiekvalitet B) Tertialrapporter - innspill til krav til rapportering vedrlæringsmiljø og studiekvalitet C) LMUs Årsrapport - evaluering av høgskolens arbeid med læringsmiljø - evaluering av LMUs arbeid og deltakelse a) Behandles i møte i juni. b) Gjennomføres høsten 2006 Gjennomføres i februar/april Behandles i mai møte. Planseminar mai. Behandles i mai møte. Behandles i mars møtet. Gode rapporteringsrutiner Tilstrekkelig administrativ kapasitet Kompetanse Aktiv deltakelse fra studenter Klare målformuleringer Noen indikatorer er definert Høgskoledirektør og studentparlamentet + evt. studentsamskipnaden LMU LMU C:\Backup\Ft\LMU\Mai\ Årsplan LMU revidert utgave.doc - Revidert av Jan-Lorang Brynildsen 1

5 Område Mål Aktivitet Tidsperspektiv Forutsetning Ansvar Avviksrapportering Høgskolen har tilfredsstillende system for avviksrapportering - Utarbeide gode rutiner for avviksrapportering 2006 Samarbeid på tvers Høgskoledirektør - Gode rutiner for oppfølging av slike Opplæring/informasjon Serviceerklæring Handlingsplan for funksjonshemmete Helse, miljø og sikkerhet Høgskolen sin informasjon om læringsmiljøutvalget og krav til læringsmiljøet skal være lett tilgjengelig Høgskolen har systematisk opplæring av studenttillitsvalgte og ansatte slik at de i fellesskap kan ta fatt på utfordringer som gjelder læringsmiljøet på alle nivåer iorganisasjonen Høgskolens serviceerklæring er høgskolens intensjonserklæring når det gjelder krav til læringsmiljøet Høgskolens plan for funksjonshemmete studenter fungerer i tråd med intensjonene Studenters og ansattes fysiske lærings-/arbeidsmiljø er i tråd med fastsatte retningslinjer meldinger A) Utvikling av nettstedet B) Fellesseminar - samarbeid med studentparlamentet C) Opplæring av studenttillitsvalgte - avdelingsvise fellesmøter - informasjon om kvalitetssystemet og planverket i studiet om styrearbeid for studenttillitsvalgte Revisjon krav i revisjonsarbeidet Evaluerer planen og de tiltak som er iverksatt A) Samarbeid med AMU om å ivareta studenters og ansattes fysiske arbeids- /læringsmiljø B) verneombudets rolle og kontakt med studenttillitsvalgte utvikles C) Studentrådsleder deltar på vernerunde (de deler av lokalitetene som studentene berøres av Kontinuerlig Høgskoledirektør Klar før studiestart 2006 Vår 2006 behandles i mai møtet. Kontinuerlig Opplæring og oppfølging av verneombudene Studentleder Høgskoledirektør Studentleder Studentsamskipnaden Høgskoledirektør Høgskoledirektør C:\Backup\Ft\LMU\Mai\ Årsplan LMU revidert utgave.doc - Revidert av Jan-Lorang Brynildsen 2

6 N O T A T Dato: Vår ref: 2006/79 Anne Berit Løland Akademi for scenekunst Bernt Evensen Bygningstjenester og teknisk drift Beth Linde Studieseksjonen Else Helene Norheim Bibliotek/Arkiv Eva Lambertsson Bjørk Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Til: Eystein Arntzen Avdeling for lærerutdanning Hans Blom Avdeling for ingeniørutdanning Jan Høiberg Avdeling for informasjonsteknologi Jan Olav Aarflot Personalseksjonen Synnøve Narten Jonassen Avdeling for helse- og sosialfag Trond Akerbæk IT-drift Fra: Administrativ fellestjeneste Kopi: Anne Suther Bunes Brit Ørum Østmo Jan-Lorang Brynildsen Kari Buer Kirsti Juliussen Leif Nyland Unni Helen Vik Rapport for 1. tertial Retningslinjer Regnskap for 1. tertial 2006 skal sendes DBH, Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen med frist 15. mai 2006, mens samla virksomhetsrapport for 1. tertial 2006 skal legges fram for styret i styremøte Rapporteringen til styret skal ha den samme tredeling som rapporteringen for 2005: - Studiekvalitet og læringsmiljø - Oppfølging av aktivitetsplanen - Regnskap pr Når det gjelder punktet studiekvalitet, ble innholdet i dette diskutert i ledergruppa Det er dette som er utgangspunkt for utforming av rapporteringskravene, se pkt. 1. Regnskap 1. tertial, er basert på kravene fra Kunnskapsdepartementets regnskapsmal. Dette er nærmere omtalt i pkt 3. Rapporten til styret skal som tidligere bygge på innspill fra driftsenhetene og andre som har et spesifikt ansvar i forhold til oppfølging av vedtak i styret. Nedenfor er de tre delene av tertialrapporten omtalt hver for seg.

7 1. Studiekvalitet og læringsmiljø Rapporteringen er delt i 4 underpunkter: 1.1 Oppfølging av evalueringsresultater 1.2 er i forbindelse med gjennomstrømming 1.3 Utvikling/kvalitetssikring av personalets kompetanse 1.4 Status for kvalitetsarbeidet Hvert av punktene er nærmere omtalt nedenfor. På noen av punktene framskaffes en del data/materiale fra direktørens stab/puls. De faglige vurderingene må imidlertid foretas av driftsenhetene/avdelingene. Dersom det er behov for supplerende datagrunnlag, bes dere ta kontakt med Brit Ørum Østmo. 1.1 Oppfølging av evalueringsresultater Det er i løpet av februar-april gjennomført to større studentevalueringer, den ene knyttet til det helhetlige læringsmiljøet og den andre knyttet til undervisningen. Det vil innen rapporterings-fristen foreligge en foreløpig rapport fra begge evalueringer. I 1. tertials rapport bes det om en kort redegjørelse for gjennomføringen av de to evalueringene samt driftsenhetens oppfatning av hovedtrekkene. Evalueringen av undervisningen berører i hovedsak kun avdelingene, mens evalueringen av det helhetlige læringsmiljøet skal kommenteres av alle driftsenheter. I neste rapport forventes det en nærmere analyse av resultatene med en redegjørelse for hvordan resultatene følges opp (planlagte/iverksatte tiltak). 1.2 Gjennomstrømming Det er valgt ut enkelte parametere som skal kommenteres/analyseres der hovedtyngden vil skje i forbindelse med rapporten for 2. tertial samt i årsrapporteringen. For 1. tertial har vi kun data fra 2005, men vi vil begynne en fokusering på studieår, det vil si at vi vil trekke fram data fra høsten 2005 for deretter å følge opp med vårsemester/studieår i rapporten for 2. tertial. I denne omgang vil vi be avdelingene om kommentarer når det gjelder: - utviklingen i studiepoengsproduksjon høstsemesteret (se vedlegg 1) - strykprosent (se vedlegg 1) Studiepoengsproduksjon Vedlagte oversikt viser utviklingen i høstsemesteret for perioden for ordinære bevilgningsfinansierte studier. Vi ber avdelingene kommentere eventuelle trender og tiltak som er satt inn for å bedre produksjonen. Strykprosent Når det gjelder det sistnevnte strekpunktet, mangler vi grunnlag for å vurdere hva som er normal strykprosent. Som utgangspunkt for å komme et skritt videre, har vi valgt å legge ved en oversikt over emner med avlagt eksamen høsten 2005 der strykprosenten er 50 eller høyere, se vedlegg 1. DBHdatene gir imidlertid ikke grunnlag for å skille mellom ordinær eksamen og utsatt eksamen. I tillegg er det relativt sett få emner der eksamen avholdes på høsten, noe som gir oss et begrenset materiale å vurdere ut fra. Vi ber likevel avdelingene i denne omgang trekke ut ordinære emner med det som avdelingene vurderer som høy strykprosent og gi en kort redegjørelse for antatte årsaker samt hvilke tiltak som er iverksatt/skal iverksettes for å bedre resultatene. I tillegg kan avdelingene velge ut emner der man har hatt positive erfaringer man ønsker å dele med andre. Hensikten med rapporteringen er å få en tilbakemelding om iverksatte tiltak virker over tid på bakgrunn av en systematisk innsats mot konkret emner. 2

8 1.3 Utvikling/kvalitetssikring av personalets kompetanse Dette er et punkt som må utvikles ytterligere, men i denne omgang ønskes det en tilbakemelding når det gjelder status for kompetanseplanene og planlagte/iverksatte tiltak for kompetanseoppbygging med særlig fokus på oppfyllelse av kravene i akkrediterings-forskriften. Dette er blant annet viktig som grunnlag for tideling av strategiske midler til kompetanseoppbygging. 1.4 Status for kvalitetsarbeidet Driftsenhetene bes om en kort redegjørelse for status når det gjelder: - systematiske opplegg for oppfølging av studentevalueringer, herunder tilbakemelding til studentene - implementering av kvalitetssystemet, jfr. tiltaksplan ved avvik må det redegjøres for årsaker og når arbeidet forventes ferdig - andre forhold knyttet til kvalitetsarbeidet som driftsenheten ønsker å trekke fram 2. Oppfølging av tiltak i aktivitetsplanen Vedlagt følger en komplett oversikt over tiltakene i aktivitetsplanen for 2006 (vedlegg 2). Oversikten sendes også driftsenheten elektronisk slik at den kan brukes til å rapportere status for de tiltak som er aktuelle. I egen kolonne er det vist til hvem som er ansvarlig for oppfølgingen og hvem som involveres i prosessen. Styret har understreket viktigheten av at tertialrapportene gir et så komplett og balansert bilde av aktiviteten som mulig. Det er derfor viktig at alle rapporterer hvordan de aktuelle tiltak er fulgt opp og gir en vurdering av status med vekt på avvik i forhold til plan og årsakene til avvikene. 3. Regnskap 1. tertial Struktur og presentasjon Regnskapet for 1. tertial skal avsluttes og presenteres etter en mal gitt av Kunnskapsdepartementet. Nevnte mal er forsinket fra departementet, men vil sannsynligvis ikke inneholde store endringer fra Dette innebærer at kravene til innhold og presentasjon av tertialregnskapet er identiske med årsregnskapet for 2005, men med noe mindre krav til forklaringer på den enkelte post i regnskapet, dvs. at antall noter er noe redusert i forhold til årsregnskapet. Vi forutsetter at de aktuelle regnskapsbegrepene er kjent fra tidligere. I den grad noen er usikre på dette, viser vi til vårt brev datert Regnskapsavslutning 2005 Behov for innspill. 3.2 Krav til driftsenhetene i forbindelse med regnskapsavslutningen Prosjekter Det er viktig at alle prosjekter er à jour med både direkte og indirekte kostnader ved avslutningen av tertialregnskapet. I mange tilfeller overføres stores deler av kostnadene på det enkelte prosjekt gjennom interne transaksjoner (omposteringer). Dette gjelder både direkte og indirekte kostnader. Lønnskostnader som ikke blir belastet prosjektene direkte, skal overføres enten på grunnlag av timelister eller i henhold til prosjektets budsjett. Det samme gjelder indirekte kostnader som for eksempel rekvisita, telefon, it, administrasjon, lokaler mv. Sammenligningen med prosjektbudsjettet vil være god indikator på om man har fått med alle kostnadene på det enkelte prosjekt. Driftsenhetene må derfor - før regnskapsavslutningen - gå gjennom alle sine prosjekter som har vært aktive i 1. tertial 2006, og sørge for å lage posteringsgrunnlag for alle slike interne omposteringer som skal foretas i kontoklasse 9. Driftsenhetene må også gi en oversikt over alle prosjekter som er sluttført i 1. tertial Spesielt gjelder dette EFV-prosjekter hvor resultatet av disse skal føres i resultatregnskapet. 3

9 3.2.2 Periodiseringer Periodiseringer kan bestå av: tidsavgrensning for utgifter og inntekter vesentlige endringer i varelageret fra et år til et annet Tidsavgrensning av utgifter vil si at man går gjennom alle sine utgiftsposter og ser om noen av de utgiftene som er ført i regnskapet for 1. tertial 2006 er kostnader som tilhører 2. eller 3. terial Dette dreier seg som regel om forskuddsbetalte utgifter som for eksempel husleieutgifter energiutgifter, lisensavtaler, abonnementer mv. Disse utgiftene må trekkes fra i 1. tertial regnskapet for å få fram reelle kostnader for 1. tertial Tidsavgrensning gjelder også utgifter som er påløpt og forbrukt i 1. tertial 2006, men som først blir fakturert senere i Disse utgiftene må legges til i 1. tertial regnskapet for å få fram reelle kostnader for 1. tertial. På inntektssiden må man gjøre tilsvarende endringer. Det må korrigeres for eventuelle inntekter som har påløpt, men som av forskjellige årsaker ikke er blitt fakturert. Disse må plusses på. På den annen side må inntektsføringer som er gjort i 1. tertial 2006 (utfakturert i tertial), men som gjelder aktivitet som skal utføres senere i 2006 trekkes fra på 1. tertial inntektene, for å få reelle inntekter for 1. tertial. Høgskolen foretar ikke lagerføring eller vareopptelling og normalt vil ikke lagerendringer påvirke regnskapet. Men dersom vi vet at lageret av visse produkter avviker vesentlig i forhold til det normale, skal det korrigeres for dette ved en periodiseringspostering. Høgskolen foretar ikke aktivering og avskrivning av investeringer. Det vil si at alle utstyrsanskaffelser kostnadsføres når de tas i bruk. For å få periodiseringsposteringene så korrekt som mulig, må alle driftsenhetene gå gjennom sine utgifts- og inntektsarter og se om noen av disse skal periodiseres. I tillegg må de vurdere om varelageret avviker vesentlig fra det normale. Det skal arkiveres posteringsbilag for slike periodiseringsposteringer. Bilaget skal attesteres Interne transaksjoner mellom driftsenheter Driftsenhetene forskutterer i noen tilfeller kostnader som gjelder flere driftsenheter i høgskolen. Det kjøpes også ofte tjenester internt. Dette må følges opp før regnskapsavslutningen slik at man er à jour med interne transaksjoner. Eksempler på dette er: - Flere avdelinger kjøper undervisningstjenester eller andre tjenester fra andre avdelinger (kryssleveranse). Her bør man sørge for oppgjør minst hvert tertial. Det er den driftsenheten som har hatt kostnaden som normalt er ansvarlig for at det sendes en intern faktura. I de tilfeller der driftsenhetene tildeles midler fra strategiske midler/fellesformål sørger den Administrative fellestjenesten for overføring av midler. Vi har også oversikt over de interne overføringene av kostnader til fremmedspråksenteret og de som er berørt av disse trenger ikke rapportere Formål Alle ansatte får registrert sin lønn på det formål der hovedtyngden av deres arbeid utføres. Det må derfor lages omposteringsbilag av lønnskostnader for å få fram et mest mulig korrekt bilde av den faktiske fordelingen. Vi ber driftsenhetene fylle ut omposteringsbilag der dette er aktuelt. For U/F-personalet er det arbeidsplanene som er utgangspunkt for fordelingsnøkkelen. For det øvrige personalet vil det måtte foretas en skjønnsmessig beregning ut fra de oppgaver som er utført i perioden Virksomhetskapital Det er kun EFV-prosjekter som er avsluttet i 1. tertial 2006 som føres som overskudd/underskudd i resultatregnskapet og dermed medfører endring i høgskolens virksomhetskapital Driftsenhetenes virksomhetskapital framkommer på konto

10 Virksomhetskapitalen kan benyttes slik (i prioritert rekkefølge): - til dekning av underskudd på avsluttede EFV-prosjekter - til dekning av underskudd på BFV - til særskilte formål vedtatt av avdelingsstyret/ledelsen ved enheten. Det siste tilfellet kan kun oppfylles dersom enheten har disponibel virksomhetskapital etter at resultat EFV er ført og man har vurdert situasjonen innen BFV Sjekkliste Med bakgrunn i ovenstående oppsummeres arbeidet i følgende punkter: EFV BFV SAM 1. Sjekke at ikke prosjekter som er definert som bevilgningsfinansierte er ført feil. Eventuelle korrigeringer foretas i samarbeid med økonomiseksjonen. 2. Synliggjøre og overvelte direkte lønnskostnader ført på BFV til aktuelle prosjekter. 3. Overvelte indirekte kostnader (lønn og drift) i tråd med kalkyle/budsjett til aktuelle prosjekter. 4. Lage oversikt over hvilke prosjekter som er avsluttet i perioden. 5. Inntektsføre beløp tilsvarende kostnader på hvert prosjekt (gjøres av økonomiseksjonen). 1. Sørge for at direkte og indirekte kostnader knyttet til BFV-prosjekter er ført og at de er ført korrekt. 2. Synliggjøre utgifter som er ført i 1. tertial 2006, men som gjelder etterfølgende tertial (periodisere). 3. Estimere kostnader som gjelder 1. tertial 2006, men som først vil bli ført/utbetalt senere (periodisere). 4. Føring av interne transaksjoner. 5. Synliggjøre inntekter som er ført, men som gjelder senere i Synliggjøre/estimere inntekter som gjelder 1. tertial 2006, men som ennå ikke utfakturert og inntektsført. 7. Dokumentere beløp som skal overveltes fra ett formål til et annet/ajourhold av formålsdimensjonen. 8. Avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet foretas av økonomiseksjonen. 1. Sjekke at det virkelig dreier seg om et samfinansiert prosjekt, dvs. prosjektet er basert på en egenandel finansiert med BFV midler. 2. Synliggjøre og overvelte direkte lønnskostnader ført på BFV til de aktuelle prosjekter. 3. Overvelte indirekte kostnader (lønn og drift) i tråd med kalkyle/budsjett til aktuelle prosjekter. 4. Lage oversikt over hvilke prosjekter som er avsluttet i perioden 5. Er det påløpt kostnader, som ikke kan/skal finansieres av eksterne inntekter, skal disse udekkede kostnadene forløpende dekkes av BFV. Man skal ikke vente til prosjektet er avsluttet før man belaster BFV. Avrund beløpene til hele 1000 kroner og slå sammen så mye som mulig det er ikke nødvendig å sende over detaljdokumentasjonen, men dere må ta vare på grunnlaget selv Prosess og dokumentasjon på avslutningsposteringer Riksrevisjonen har bedt om en mer enhetlig og oversiktlig dokumentasjon av de føringer som foretas i forbindelse med periodeavslutningene. I 2003/2004 ble det utviklet en mal for denne type dokumentasjon som ble gjort tilgjengelig for de som ønsket å bruke den. Denne malen gjøres nå obligatorisk, se vedlegg 3. Dokumentasjonen skal i tillegg attesteres av den i driftsenheten som har attestasjonsmyndighet. 5

11 4. Frister 4.1 Frister innsending av regnskapsbilag og grunnlagsbilag for avslutningsposteringer Frist for innsending av regnskapsbilag til økonomiseksjonen, som skal føres på ordinær måte i 1. tertial 2006 er 25. april Betalingsdato/forfallsdato må settes i april Alle bilag som gjelder 1. tertial 2006, men som kommer inn etter denne fristen, må føres som periodisering og driftsenhetene må ta disse med i sitt periodiseringsbilag. Frist for innsendelse av driftsenhetenes grunnlag til regnskapsavslutningen (periodiseringer, omposteringer til prosjekter, omposteringer på formål og oversikt over avslutede prosjekter) må sendes økonomiseksjonen senest 28. april Unni Helén Vik og Kari Buer ved økonomiseksjonen vil ta kontakt med driftsenhetene på Remmen i løpet av uke 17. Utover dette legges ikke opp til særskilte møter, men skulle noen driftsenheter likevel ønske det, er det bare å ta kontakt med økonomiseksjonen. Regnskapet for 1. tertial 2006 vil bli forelagt høgskolestyret som en del av rapporteringen av høgskolens virksomhet for 1. tertial Så snart grunnlaget foreligger vil føringene bli foretatt, og regnskap for 1. tertial 2006 kan deretter tas ut. Økonomiseksjonen vil bistå med uttak av nødvendig informasjon. Økonomiseksjonen vil gi beskjed via e-post om når regnskapet stenges. Endelige regnskapstall for 1. tertial 2006, vil foreligge 15. mai 2006, som er høgskolens frist for rapportering til DBH, riksrevisjonen og departementet. 4.2 Frist for rapport 1. tertial Frist for rapportering av studiekvalitet/ læringsmiljø (pkt 1), oppfølging av aktivitetsplan (pkt 2) samt kommentarer til regnskap 1. tertial 2006 er 23. mai 2006 Med vennlig hilsen Birgitta Næss høgskoledirektør Asmund Skåren økonomidirektør 6

12 Vedlegg 1. Datagrunnlag studiekvalitet/læringsmiljø 1.1 Oversikt over strykprosent studieåret 2005/ semester Avdeling Studium/emne Stryk-% Lærerutd. Helse/sos.fag Ingeniørfag Informasjonstekn. Sam.fag/språk Allmennlærerutdanning Matematikk, modul 3: Data, funksjoner, didaktikk 80,0 Norsk 1, modul 1: Innføring i språk og litteratur 50,0 Kristendomskunnskap m/religions- og livssynsorientering 52,9 Matematikk, tallære 50,0 Førskolelærerutdanning Norsk 50,0 Matematikk 50,0 Samfunnsfag 60,0 Års/halvårsenheter Engelsk 1: Språklig kompetanse 1 50,0 Samfunnsfag, historie 100,0 Bioingeniørutdanning Medisinske laboratorieemner 50,0 Vernepleierutdanning Vernepleiefaglig fordypning 100,0 Bygg Matematiske metoder II 100,0 Kjemi Ingeniørmatematikk 3 50,0 Bachelor informatikk Datanettverk 100,0 Algoritmer og datastrukturer 100,0 Engelsk og internajsonal markedskommunikasjon Innføring i bedriftsøkonomisk analyse 50,0 Fransk og internasjonal markedskommunikasjon Organisasjonsteori I 100,0 Verdibasert økonomistyring 100,0 Bachelor i økonomi/adm. Finans- og driftsregnskap 66,7 Engelsk muntlig og skriftlig forretningskommunikasjon 100,0 Mikroøkonomi med anvendelser 100,0 Metodekurs II Samfunnsvitenskaplig metode 100,0 Bachelor samfunn, språk og kultur Lingvistikk for språkstudenter 56,3 Tysk: språk, tekst og situasjon 100,0 Tysk og internasjonal markedskommunikasjon Innføring i økonomisk analyse 100,0 Engelsk muntlig og skriftlig forretningskommunikasjon 100,0 Årsstudium i fransk Innføring i bedriftsøkonomisk analyse 50,0 Det antas at emner med strykprosent på 100 i stor grad er utsatte eksamener.

13 1.2 Studiepoengsproduksjon høstsemester Avdeling Studium Lærerutdanning Allmennlærer 55,0 34,8 71,3 82,5 122,3 Førskolelærer 40,7 49,7 15,6 24,5 33,4 PPU 3,3 1,8 1,3 0,0 3,8 Årsstudier 19,2 1,4 17,6 22,5 29,2 Halvårsenheter 0,5 1,9 8,3 15,9 32,0 Sum 118,7 89,6 114,1 145,4 220,7 Helse- og sosialfag Bioingeniør 28,1 29,4 35,6 37,3 26,5 Barnevern 15,0 16,5 1,5 3,0 0,0 Sykepleie 107,3 122,4 132,3 83,8 66,0 Vernepleie 47,8 52,0 31,0 49,0 21,5 Videreutdanninger 2,4 20,6 21,2 31,2 31,3 Sum 200,6 240,9 221,6 204,3 145,3 Ingeniørfag Bygg 15,6 11,6 11,1 8,2 23,0 Elektro 25,1 20,6 6,6 8,6 8,5 Tekn.inn./entreprenørskap 2,5 Kjemi 7,0 6,3 6,7 8,4 6,1 Maskin 14,4 8,0 7,2 0,7 1,4 Industriell design 8,2 13,3 7,1 16,6 18,8 Produktutvikling/annet 14,6 8,6 2,3 1,3 1,6 Sum 84,9 68,4 41,0 43,8 61,9 Informasjonstekn. Dataingeniør 32,8 29,8 28,7 20,8 16,3 Informatikk flere-årig 108,9 86,7 74,5 44,9 34,0 Informatikk år 10,5 6,7 5,5 6,0 4,2 Inf.systemer/IT-ledelse 2,7 7,8 Digital medieproduksjon 15,3 Master informatikk 1,6 11,4 24,8 20,8 18,7 Annet 0,3 0,6 0,7 Sum 154,1 135,2 133,5 95,9 96,3 Samfunnsfag/språk Øk/adm 77,9 79,9 85,1 90,5 94,7 Ex fac/ex phil 19,4 7,2 3,0 Engelsk/int.markedskomm. 6,6 19,6 23,1 27,4 23,3 Fransk/int. markedskomm. 3,2 10,4 2,3 4,5 2,2 Revisjon 11,4 20,6 34,4 35,8 31,9 Samfunn, språk, kultur 7,8 14,0 19,3 Tysk/int. markedskomm. 4,9 8,0 5,6 6,5 8,6 Diverse språkfag 21,4 25,4 21,4 16,2 21,8 Statsvitenskap 19,9 26,2 25,0 24,5 13,0 Videreutdanninger 0,3 0,5 0,5 Master org/ledelse 0,5 1,5 51,0 Hovedfag tysk 3,0 0,3 Annet 0,6 4,1 0,3 5,8 6,2 Sum 168,6 202,2 208,5 227,2 272,0 Scenekunst Sum 22,0 11,5 13,0 13,5

14 Vedlegg 2. OPPFØLGING AV TILTAKENE I AKTIVITETSPLANEN Studieportefølje og studieutvikling Tiltak Tekst Ansvar/Berører 1 Gjennomgangen av studieporteføljen sluttføres, herunder avslutning av utredningene av nye Studiedirektør/avd. masterstudier, der styret, på bakgrunn av utredningene og ressursmessige vurderinger, foretar en prioritering i forhold til søkning om godkjenning. 2 I arbeidet med utredningen av høgskolens realfagssatsing engasjeres det en ekstern utreder, Studiedirektør og alternativer presenteres for høgskolestyret innen utgangen av første tertial. 3 Utredning av et doktorgradsstudium i informatikk gjennomføres i løpet av Studiedirektør/Avd. IT 4 Utredningen knyttet til organisering av koordinerings- og støttefunksjon for høgskolens eksternt finansierte etter- og videreutdanningsvirksomhet sluttføres. 5 Enkelte moduler innenfor høgskolens eksisterende studietilbud tilrettelegges for undervisning på engelsk slik at tilbudet til innkomne utvekslingsstudenter utvides. Studiedirektør Studiedirektør/avd. 3. Studentrekruttering og markedsføring Tiltak Tekst Ansvar/Berører 6 I 2006 skal høgskolens markedsføring særlig fokusere på: Studiedirektør/avd. jenter og realfag studier med lav søkning høgskolens unike studier samarbeid med Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen om markedsføring av språkstudiene 7 Det gjennomføres en utredning knyttet til høgskolens markedsføring som skal avklare: Studiedirektør merkevarebegrepet målgrupper og behov for differensiert markedsføring 8 Høgskolen søker departementet om opprettelse av ny forkursklasse ved Avdeling for ingeniørfag tilrettelagt for studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Studiedirektør/Avd. IR

15 4. Gjennomføring av studiene Aktivitet Aktivitets-/ resultatmål 2006 Studiepoengsproduksjon (antall 60-poengsenheter alle) Studiepoengsproduksjon (antall 60-poengsenheter BFV) Gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon pr student BFV 41,0 47,0 43,0 Antall utvekslingsstudenter (opphold minimum 3 mndr) vår 2006 høst Tiltak Tekst Ansvar/Berører 9 Kvalitetssystemet videreutvikles og fullføres, herunder: Direktør/Kvalitetskoordinator/ Avdelingene skal utarbeide/dokumentere rutiner for tilbakemelding til studenter og tilbakemelding om hvordan studentevalueringer følges opp driftsenhetene Det foretas en samlet gjennomgang av avdelingenes eksamens- og vurderingsordninger med tanke på å komme fram til felles overordnede retningslinjer 10 Som grunnlag for å oppnå aktivitetsmålene knyttet til økt gjennomstrømming legges Studiedirektør/avd. erfaringene fra analysen av gjennomstrømmingen ved Avdeling for lærerutdanning til grunn for tilsvarende analyser i de andre avdelingene. 11 Høgskolen skal kvalitetssikre Blackboard som læringsplattform. IT-drift/avd. 12 Internasjonaliseringsarbeidet skal i 2006 ha fokus på: videreutvikling av internasjonalt kontor arbeidsdeling, mandat og ressursbehov ytterligere tilrettelegging for utenlandsopphold 13 Høgskolen skal delta i forprosjekt knyttet til etablering av et regionalt karrieresenter i regi av Østfold Fylkeskommune. 14 Høgskolen skal intensivere sin innsats overfor relevante sentrale politikere/politiske organer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2006 og statsbudsjett 2007 for å få hevet studentprisen for utdanningen ved Akademi for scenekunst og dermed sikre akademiets framtid. Studiedirektør/Prorektor/ Int.gruppa/avd. Rektor Rektor, direktør/ Akademiet 5. Forskning og utvikling Aktivitet Aktivitets-/ resultatmål 2006 Antall publikasjoner med referee Antall tilsatte stipendiater 6,8 8,0 12 Avlagte doktorgrader 0 2 vår 2006 høst

16 Tiltak Tekst Ansvar/Berører 15 Arbeid med videreutvikling av rammebetingelsene for høgskolens FoU-arbeid videreføres Rektor/FoU-utvalget/avd. med hensyn til: videreutvikling og fullføring av Fou-modulen i kvalitetssystemet avklaring av høgskolens og avdelingenes satsingsområder prioritering av virksomhet som er relevant for kravene i akkrediteringsforskriften ved tildeling av FoU-tid tilrettelegging av rammebetingelsene for å øke publisering med relevans for både kompetansekravene i akkrediteringsforskriften, departementets finansieringsmodell og opprykksordninger 16 Mulighetene for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten utredes. Rektor/FoU-koordinator/ 17 Pilotprosjekt knyttet til system for kommersialisering av FoU-resultater avsluttes og erfaringene brukes som grunnlag for etablering av et endelig system. avd. Rektor/FoU-koordinator 6. Personal- og organisasjonsutvikling Tiltak Tekst Ansvar/Berører 18 Det gjennomføres en avklaring av høgskolens styrings- og ledelsesstruktur i lys av Personaldirektør den nye universitets- og høgskoleloven erfaringer fra endringene gjennomført i 2003 erfaringer fra samlokalisering på Remmen i Med bakgrunn i evaluering av de administrative tjenestene på Remmen utarbeides det en Personaldirektør revidert organisasjonsplan som er tydelig på ansvar, lederroller, fullmakter og delegering. 20 Som del av driftsenhetenes personalplaner skal det utarbeides individuelle Driftsenhetene kompetanseplaner for ansatte i alle stillingsgrupper. 21 Kompetanseutvikling for undervisnings- og forskningspersonalet skal ha følgende fokus i Personaldirektør/avd. 2006: oppfølging i forhold til akkrediteringsforskriften tilrettelegging for opprykk til førsteamanuensis og professor førstelektorprogrammet 22 Kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personale skal i 2006 ha fokus på opplæring i Personaldirektør administrative systemer. 23 Det avsettes ressurser til rekrutterings- og stimuleringstiltak for undervisningsstillinger innen Direktør økonomi/adm.studiene. 24 Det gjennomføres et særskilt lederutviklingsprogram for studielederne. Rektor/personaldirektør 25 Avtalen om inkluderende arbeidsliv iverksettes. Personaldirektør

17 7. Infrastruktur og støttefunksjoner Tiltak Tekst Ansvar/Berører 26 Det foretas en gjennomgang av IT-drift med sikte på å kvalitetssikre tjenestene med fokus IT-drift på: styrking av brukerstøtte overfor studenter og ansatte samordning av administrative systemer klarere avgrensning mellom drifts- og støttefunksjoner 27 Bibliotekets virksomhet i 2006 skal ha fokus på: Leder bibliotek testing av elektroniske bokpakker med sikte på abonnement tilgjengelighet til bibliotekets ressurser gjennom en felles nettportal deltakelse i felles open access prosjekt i BIBSYS-regi som ledd i utviklingen av et institusjonelt arkiv for forsknings- og formidlingsarbeider deltakelse i et samarbeidsprosjekt med chat-tjeneste 28 Det foretas en helhetlig gjennomgang av høgskolens organisering og lokalisering. Rektor/direktør 29 Elektronisk arkiv innføres i Leder bibliotek 30 Implementeringen av SAP sluttføres. Personaldirektør 31 Tiltaksplan for videre arbeid med kvalitetssystemet gjennomføres Direktør/Kvalitetskoordinator/ driftsenhetene 32 Den økte innsatsen knyttet til høgskolens web skal i 2006 fokusere på: Direktør å utvikle sider som kan gi en god presentasjon av høgskolens FoU-virksomhet styrking av arbeidet med høgskolens engelskspråklige sider utvikling av avdelingsspesifikk informasjon knyttet til hvilke fag studentene ved gitte tidspunkt kan ta ved høgskolens partnerinstitusjoner som et tiltak for å legge bedre til rette for utenlandsopphold 33 Ressursanalysen av den faglige virksomheten avsluttes og brukes i revurderingen av Direktør/avd. høgskolens budsjettmodell. 34 I forbindelse med revurderingen av budsjettmodellen, skal det vurderes om fellestjenestene Direktør skal følge samme metodikk som avdelingene. 35 For å bedre kontorforholdene for Avdeling for lærerutdanning skal det i 2006: Leder bygningsmessig drift foretas konkrete utbedringstiltak på kort sikt planlegges mer permanente løsninger 36 Retningslinjer for nynorsk i forvaltningen skal implementeres. Direktør/driftsenhetene

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 18. juni 2007 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Eva

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: Tid: 10:30-16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: Tid: 10:30-16:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: 15.06.2009 Tid: 10:30-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Nesje Vestli Leder Underv.Pers

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 15.september 2006

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 15.september 2006 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl Frode Fjeldseth Ida Skjerve Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: 69 21 50

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. februar 2006 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk,

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Brukes Blackboard i dag? Bruk av Blackboard i 2006? Avd Studieprogramnavn stp JA NEI ant. stud. JA NEI LU 4-årig allmennlærerutdanning 240 x x LU

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: Strömstad Quality Spa & Resort Dato: 28.03.2011 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Nesje Vestli

Detaljer

HØGSKOLENI ØSTFOLD PROTOKO LL FRA STYREMØTE. Rom N-304, Avd. For Helse- og sosialfag Kr~kerøy

HØGSKOLENI ØSTFOLD PROTOKO LL FRA STYREMØTE. Rom N-304, Avd. For Helse- og sosialfag Kr~kerøy HØGSKOLENI ØSTFOLD PROTOKO LL FRA STYREMØTE Dato: 28. januar 2008 Sted: Rom N-304, Avd. For Helse- og sosialfag Kr~kerøy Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl (forlot

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. april 2005. Varighet: kl. 08.30 12.00. Sted: Quality Hotell & Resort i Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. april 2005. Varighet: kl. 08.30 12.00. Sted: Quality Hotell & Resort i Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. april 2005 Varighet: kl. 08.30 12.00 Sted: Quality Hotell & Resort i Sarpsborg Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon Trygve Pihlstrøm, Eva

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET Dato: 25. mai 2005 Varighet: 11.30 13.00 Sted: Os allé 9, Lille møterom Medlemmer: Monita Skaali, Andreas Bergstrøm, Terje M. Martinsen Jan Høiberg,

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv.

Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Østfold som kompetanseregion Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Beth Linde Studie- og forskningsdirektør, HiØ Medlem i styret Incubator Halden og styringsgruppe NCE. 1 DISPOSISJON FOR

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom 1 Disposisjon 1. HiØs deltakelse i utviklingen av NCE Smart 2. Studier ved HiØ relevante for NCE Smart 3. HiØs deltakelse

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

wijixggfik )''/ ]fi?µ^jbfc\e ` jk]fc[ STATISTIKK nnn% n _ % `f _ ]% ] ef

wijixggfik )''/ ]fi?µ^jbfc\e ` jk]fc[ STATISTIKK nnn% n _ % `f _ ]% ] ef STATISTIKK INNHOLD 1 STUDIEPORTEFØLJE OG STUDIEUTVIKLING Tabell 1. Sammensetning av studieporteføljen 2004-2008 4 Tabell 2. Desentralisering og fjernundervisning 2004-2008 4 Tabell 3. Avviklede studietilbud

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Dato: Møte nr: Avd IR, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Avd IR, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 02.02.06 Møte nr: 2-2006 Sted: Avd IR, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes Nestleder og Arbeidsutvalget Avd. IT Kjersti Bruntveit Arbeidsutvalget Avd. HS

Detaljer

Dato: Møte nr:

Dato: Møte nr: PROTOKOLL Dato: 08.03.06 Møte nr: 4-2006 Sted: Remmen Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Raymond Eriksson Internasjonal representant Avd. IT Kjersti Bruntveit Arbeidsutvalget Avd. HS Anuradha Singh

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: F1-060, Studiested Halden Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

KVALITETS- RAPPORT FOR 2005 HØGSKOLEN I ØSTFOLD

KVALITETS- RAPPORT FOR 2005 HØGSKOLEN I ØSTFOLD KVALITETS- RAPPORT FOR 2005 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Utkast til kvalitetsrapport 2005 for Høgskolen i Østfold 1 1. Innledning Å arbeide med, videreutvikle og vurdere kvalitet (studiekvalitet) er en stor, mangfoldig

Detaljer

FoU ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk

FoU ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Avdelingsstyremøte 09.11.2004 Eva Lambertsson Björk Sak 15/04 FoU ved avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk FoU er en umistelig del av en høgskoles virksomhet

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 25. september 2006 Arkiv: 06/151 Varighet: kl. 12.00 16.15 Sted: A2-229, Remmen Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Ida H. Brekke,

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

REFERAT STUDIEKVALITETSUTVALGET

REFERAT STUDIEKVALITETSUTVALGET REFERAT STUDIEKVALITETSUTVALGET Tid: 3. mars 2006, kl. 0900-1430 Sted: A127, Avdeling for helse- og sosialfag Tilstede: Knut Aarvak, Roar Pettersen, Christian Heide, Per Lauvås, Hanne Dybvig, Solgunn Strand,

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 30. oktober 2012 Varighet: 14:15-16:00 Sted: Palmehagen Medlemmer: Marianne Maugesten (leder), Eystein Arntsen, Irene

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5 BAKGRUNN I gjeldende Strategisk plan 2015 2018 er det lagt til grunn at høgskolen skal satse på fleksibel læring. Målet er å gjøre alle HiØs studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEKVALITETSUTVALGET Dato: 2. juni 2006, kl. 1200-1500, styrerommet, Remmen Roar Pettersen, Avdeling HS Odd Eriksen, Avdeling LU Terje Karlsen Avdeling IR Christian Heide, Avdeling IT Sverre Vesterhus, avdeling SF PULS ved Per Lauvås Hanne Dybvik, Biblioteket Solgunn Strand, IT

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 9.april 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 02/0152-400 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 36/2003 SAK: Benevning på grader, utskrift av vitnemål

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer