Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis"

Transkript

1 Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis

2 Formålet Formålet med delemne 2 er å gå dypere inn i den praktiske gjennomføringen av økonomistyringen som ble gjennomgått i delemne 1. 3

3 Leseveiledning Presentasjonen er delt i følgende kapitler: Kapittel 2.1 Økonomireglementet, mva m.m. Kapittel 2.2 Kontostreng Kapittel 2.3 Overordnet om anskaffelser Kapittel 2.4 Overordnet om lønn Kapittel 2.5 Regnskapsføring med fokus på Aktivering og utstyrsregistrering Periodeavslutning Kontrollprogrammet 4

4 Kapittel 2.1 Økonomireglementet Økonomireglmentet God bokføringsskikk Mva ved UiO Intern vs eksternregnskap 5

5 Økonomireglementet - Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) forvalter lovverket satt av finansdepartementet, ved hjelp av veiledere og retningslinjer. - UiO er underlagt økonomireglementet i staten og følger veilederne og retningslinjene til DFØ. https://www.uio.no/om/regelverk/okonomi/index.html 6

6 God bokføringsskikk Ihht. Bestemmelser om økonomistyring i staten skal bokførte opplysninger være dokumentert på en måte som gjør etterprøving og kontroll mulig. Jf. 4.2 f) I praksis betyr dette at kontering, tekstlig beskrivelse og eventuell underliggende dokumentasjon sammen skal være på en slik måte at en annen bruker skal kunne forstå hva bokføringen gjelder, finne grunnlaget for denne og bekrefte eller avkrefte dens riktighet. For utgående fakturaer kontert mot og ihht prosjekt vil prosjektdokumentasjonen fungere som grunnlagsdokumentasjon. For utgående fakturaer kontert mot basis skal grunnlagsdokumentasjon legges inn i OA. For omposteringer er det den tekstlige beskrivelsen med referanse til opprinnelig bokføring som er vesentlig. Se egen rutine: 7

7 MVA ved UiO UiO har plikt til å beregne MVA på varer og tjenester som faller innenfor mva-loven. UiO har ikke fradragsrett for inngående MVA på anskaffelse av varer og tjenester til egen virksomhet. MVA i bokføringen håndteres med kodebruk: For inntektsartene er det et en-til-en-forhold mellom inntektsart og mva-kode. I artskontoplanen finner man informasjon om art og tilhørende mva-kode. For kostnads- og investeringsartene er mva-kodene åpne dvs at man selv må spesifisere korrekt mva-kode. Dette gjøres allerede i bestillingssystemet. Fullstendig oversikt over mva-kodeverk: Infoside om MVA ved UiO: Spørsmål om MVA kan rettes til epostgruppa: 8

8 Intern vs eksternregnskap Ved UiO benyttes to ulike typer regnskap: Internregnskap: den enkelte enhets egne driftsregnskap over inntekter og kostnader for en gitt periode. Det er internregnskapet enhetene styrer sin virksomhet etter. Ekstern (finans-) regnskap: rapporteres til eier (Kunnskapsdepartementet) og andre eksterne brukere (som Riksrevisjonen). Utarbeides sentralt basert på enhetenes internregnskap, og justeres for interne transaksjoner. For informasjon om de enkelte transaksjonene benyttes kontostreng. 9

9 Oppsummering Du har nå vært gjennom en innføring økonomireglmentet. I neste kapittel fokuserer vi på kontostrengen 10

10 Kapittel 2.2 Kontostreng Artskontoplan Sted Prosjekt Tiltak Motpart Aktivitet og Firma 11

11 Kontostreng Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma 4 siffer 6 siffer 6 siffer 6 siffer 00/ Kontostrengen, også kalt økonomimodell, består av 7 segmenter som sammen forteller hva slags inntekt/kostnad det er og hvem som har fått/betaler for denne. Den er et viktig grunnlag for styring på alle nivåer i organisasjonen, og benyttes i prognoser, ved bestilling av varer og ved føring av regnskapet. Hele kontostrengen benyttes ikke i alle system. F. eks i bestillingssystemet og i Buddy benyttes kun de 4 første segmentene, mens i OA benyttes alle 7. De neste foilene vil gå mer i detalj på de enkelte segmentene. 12

12 Kontostreng- Artskontoplanen Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma Med art mener vi en 4-sifret kode som forteller om det er en inntekt/kostnad, og hva slags type inntekt/kostnad det er f. eks Bevilgning fra KD. Artskontoplanen inneholder en oversikt over de artene man benytter ved UiO. Artene er gruppert for økt styringsinformasjon. Arten gir viktig styringsinformasjon for sammenligning over tid UiOs artskontoplan bygger på Standard kontoplan for universiteter og høyskoler som tar utgangspunkt i Standard kontoplan for statlige virksomheter Nåværende versjon ble tatt i bruk fra 1. januar Tidligere versjoner av kontoplanen er tilgjengelige samme sted 13

13 Artskonti og struktur Balanse/ resultatarter Artsklasse Navn Balanse Artsklasse 1 Eiendeler Balanse Artsklasse 2 Virksomhetskapital og gjeld Resultat Artsklasse 3 Salgs- og driftsinntekter Resultat Artsklasse 4 Varekostnad Resultat Artsklasse 5 Lønn og godtgjørelser Resultat Artsklasse 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger Resultat Artsklasse 7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivninger Resultat Artsklasse 8 Finansposter, Ekstraordinære poster, Overføringer og disponeringer og avregninger, Årsresultat Resultat Artsklasse 9 Systemarter. Ellers ikke i bruk ved UiO 14

14 Kontostreng - Sted Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma Med sted menes et kostnadssted eller en organisasjonsenhet. Hensikten er å spesifisere hvem det er som får inntekten eller skal betale for kostnaden. En stedkode har 6 sifre, og grupperes for å oppnå bedre styringsinformasjon. Den mest vanlige grupperingen er at de to første sifrene representerer fakultet, de to neste representerer institutt og de to siste er seksjon eller enhet underlagt institutt. Eksempel: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Fysisk institutt Teoretisk fysikk 15

15 Kontostreng - Prosjekt Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma Vi har to prosjekttyper ved UiO i tillegg til basis og interne prosjekt: Bidragsprosjekter (faglig interesse for UiO) Oppdragsprosjekter (kommersielle, fullfinansiert av oppdragsgiver) Prosjektnummer spesifiseres i ulike grupperinger avhengig av kategori og finansiør. Oversikt over aktive prosjekt er tilgjengelig i rapporten «R- prosjektregister- aktive prosjekter». 16

16 Kontostreng - Tiltak Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma Med tiltak menes en 6 sifret kode som gir mulighet til ytterligere spesifikasjon og summering på tvers av art, sted og prosjekt. Hensikten med tiltak er å gi den enkelte enhet mulighet til ytterligere spesifikasjon som igjen kan benyttes i styringsinformasjon. Tiltakene grupperes basert på type, og får et løpende nummer i den enkelte gruppe. Eksempel på tiltaksserier: 1xxxxx Forskning 6xxxxx Undervisning 7xxxxx Utadrettet virksomhet 8xxxxx Annen faglig aktivitet 17

17 Kontostreng- Motpart (MP) Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma Hensikten med motpart er å skille på interne og eksterne transaksjoner. For å se på internregnskap benyttes både 00 og 01. Motpart 99 benyttes kun av Administrativ støtte i forbindelse med tertial- og årsavslutning. 01 Interne transaksjoner. Internt kjøp/salg av varer og tjenester, frikjøp (forflytning av ressursbruk mellom enheter/prosjekt), intern fordeling av investeringer Egenandel UiO basis- bidragsprosjekter Tilbakeføring av resultat for avsluttet oppdragsprosjekt Overheadkostnader/refusjon av indirekte kostnader Skille internt- og eksternt finansiert (andel) Internhusleie 00 Eksterne transaksjoner. Alle andre transaksjoner. Lønn, eksternt kjøp og salg 18

18 Kontostreng- Aktivitet, Firma Art Sted Prosjekt Tiltak MP Aktivitet Firma Aktivitet Segmentet aktivitet er ikke i bruk Må registreres med Firma 01 for UiO 19

19 Oppsummering Du har nå fått en innføring i kontostreng Videre tar vi for oss anskaffelser 20

20 Kapittel 2.3 Overordnet om anskaffelser Anskaffelsesreglementet Etisk eretningslinjer Rammeavtaler Viktige beløpsgrenser Behov til betalingsprosessen Innkjøp i praksis 21

21 Bruk av UiOs midler UiO bruker ca. kr. 1,9 mrd pr år i anskaffelser/innkjøp Etterlevelse av økonomireglementet sikrer blant annet at: statlige midler blir brukt effektivt statlige materielle verdier blir forvaltet på en forsvarlig måte 22

22 Anskaffelsesreglementet Alle som gjør innkjøp på vegne av UiO er underlagt Lov om offentlige anskaffelser 23

23 Etiske retningslinjer ved UiO Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer for innkjøp ved UiO Disse er ment for ansatte i forbindelse med innkjøp og ved kontakt med leverandører av varer og tjenester Retningslinjene skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte forebygge uetisk adferd og korrupsjon i forbindelse med anskaffelser Etiske retningslinjer ved UiO 24

24 Om rammeavtaler Rammeavtale er en avtale som fastsetter vilkårene for kontrakter og kjøp i en gitt periode Rammeavtaler inngås på bakgrunn av konkurranse i markedet og kan være inngått med en enkelt leverandør eller flere UiOs rammeavtaler skal benyttes ved alle innkjøp En oversikt over alle UiOs rammeavtaler er tilgjengelig her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/avtaler/levnavn/ Eneste unntak er om du har et behov som ikke dekkes av en av de eksisterende rammeavtalene 25

25 Viktige beløpsgrenser Hvis det ikke eksisterer en avtale og anskaffelsen er på over kr (eks.moms), skal det gjennomføres en anskaffelsesprosess Det er ansvarlig innkjøper som er ansvarlig for anskaffelsesprosessen og arkivering i henhold til reglement under kr (eks moms), skal anskaffelsen konkurranseutsettes Ingen dokumentasjonsplikt 26

26 Viktige beløpsgrenser og organisering av arbeidet Alle anskaffelser over (eks.moms), skal skje gjennom anbudsprosess v/seksjon for innkjøp unntatt er EA og MN som har egne innkjøpere for denne typen anskaffelser mellom og NOK (eks.moms) utenfor rammeavtale skal skje gjennom anbudsprosess v/seksjon for innkjøp unntatt EA, OD, MN og MED som har egne innkjøpere for denne typen anskaffelser Du kan lese mer om gjeldende rutiner for dette her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/anskaffprosess/prosedyre/index.html 27

27 Behov til betaling Prosessen fra et behov oppstår og til fakturaen er betalt, kaller vi Behov til betalings-prosessen Prosessen kan illustreres som vist i modellen i neste foil: 28

28 Behov til betalingsprosessen 29

29 Hvilke kjøp skal gjøres i bestillingssystemet? Alle kjøp hvor leverandører sender faktura Unntak: Kredittkortkjøp og kontantutlegg Abonnement hvor fakturabeløp varierer fra gang til gang Kjøp hvor faktura skal innom lønn for innrapportering til skattemyndighetene (f.eks. undervisningstjenester levert av enkeltmannsforetak) 30

30 Hvem kan gjøre innkjøp ved UiO? Det er personer med rollen rekvirent eller innkjøper som kan gjøre innkjøp Ansatte som ikke er rekvirent eller innkjøper skal melde og beskrive sitt behov til egen enhets rekvirent/innkjøper Kontostreng må oppgis ved innmelding av behov Det finnes en nettside som forteller deg hvordan behov for innkjøp meldes på de ulike enhetene 31

31 Nødvendig informasjon ved opprettelse av anmodning Ved opprettelse av anmodning i bestillingssystemet skal rekvirenten angi produktinformasjon, kontostreng, mva-sats, eventuell mva-kode og om varen skal anleggs- eller utstyrsregistreres Det genereres et unikt bestillingsnummer (Exxxxxx) ved bestilling, og det er dette nummeret som kobler bestilling og faktura 32

32 Det er BDM sitt ansvar å påse at det er hjemmel for disposisjonen det er budsjettmessig dekning for disposisjonen disposisjonen er økonomisk forsvarlig 33

33 Oppsummering Du har nå fått en overordnet innføring i anskaffelsesområdet Videre kommer litt kort informasjon om lønn 34

34 Kapittel 2.4 Overordnet om lønn SAP Utlegg og refusjoner 35

35 Overordnet om lønnstransaksjoner UiO benytter SAP som lønnssystem, og her kan man ta ut nyttige rapporter til bruk i blant annet prognosearbeid. Utlegg og refusjoner skal kun forekomme på de områdene som er unntatt bestillingssystemet f. eks reiser og abonnement. 36

36 Oppsummering Dette var kort om lønn Videre ser man på regnskapsføringen innen visse områder 37

37 Kapittel 2.5 Overordnet om regnskapsføring med disse fokusområdene: Anleggs- og utstyrsregistrering Periodeavslutning Kontrollprogrammet 38

38 Kapittel Aktivering og utstyrsregistrering av driftsmidler 39

39 Aktivering og utstyrsregistrering av driftsmidler UiO følger Statlig regnskapsstandard nr. 17. Anleggsmidler som skal gi: Systematisk og fullstendig oversikt over statens eiendeler Viser utviklingen av realkapital i virksomheten Grunnlag for bedre investeringsbeslutninger Mulighet for sammenligning av kostnader på tvers av statlige og private virksomheter Bedre informasjon om kostnader ved statlig aktivitet 40

40 Forpliktelsesmodell Ved bokføring av et anleggsmiddel i kontoklasse 1 vil det samtidig oppstå en forpliktelse på gjeldssiden av balansen. Dette kalles forpliktelsesmodellen. Årsaken er at forpliktelsesmodellen skal være resultatnøytral. Denne regnskapsmåten ivaretar både målsetningen om å vise virksomhetens kostnader til avskrivning og om å inntektsføre bevilgninger etter hvert som aktiviteten utføres. Forpliktelsesmodellen: Er budsjettnøytral Gir et bedre investeringsgrunnlag Gir et bedre sammenligningsgrunnlag for interne og eksterne kostnader 41

41 Forskjellen mellom aktivering og kostnadsføring Aktivering: Med aktivering mener vi periodisering av en kostnad over anleggsmiddelets levetid. Gir en god oversikt over hva vi har investert i. Vises i kontoklasse 1 i balansen der man deler inn i ulike kategorier f. eks Driftsbygninger. Kostnadsføring: Med kostnadsføring mener vi at kostnaden tas direkte i regnskapet med en gang. Del av resultatregnskapet i kontoklasse

42 Aktivering eller kostnadsføring - Hovedregel Aktivering: Utstyret har verdi over NOK og levetiden er mer enn 3 år Kostnadsføring: Utstyret har verdi mindre enn NOK eller levetiden er mindre enn 3 år 43

43 Kriterier for aktivering - kategori Kategori Aktiveres Kostnadsføres Immaterielle eiendeler Driftsbygninger Påkostning leide bygg Maskiner, verktøy og anlegg Beløp over ,- og levetid over 3 år Beløp under ,- eller levetid mindre enn 3 år Vitenskapelig utstyr 44

44 Kriterier for aktivering - kategori Kategori Aktiveres Kostnadsføres Transportmidler Skip Kontorutstyr Inventar Kunst Bøker Beløp over ,- og levetid over 3 år Beløp over ,- og levetid over 3 år Pooltilnærming Pooltilnærming Beløp over ,- Levetid I/A Ikke krav ved gave I/A Beløp under ,- eller levetid mindre enn 3 år Beløp under ,- eller levetid mindre enn 3 år Beløp under ,- 45

45 Utstyrsregistrering Med utstyrsregistrering mener vi utstyr som er lett omsettelig og har varig verdi f. Eks mobiltelefoner, fotoapparat og lesebrett. Disse utstyrsregistreres uavhengig av verdi 46

46 Avskrivninger Med avskrivninger mener vi en systematisk fordeling av eiendelens avskrivbare beløp over den perioden virksomheten forventer å ha nytte av eiendelen i egen virksomhet. Den totale avskrivningsperioden er i normaltilfellet sammenfallende med eiendelens økonomiske levetid. Avskrivning er også med på å gi et bedre grunnlag for økonomistyring effekt. 47

47 Huskeregler ift aktivering og utstyrsregistrering Ved bestilling av varer som skal utstyrsregistreres skal innkjøper/rekvirent spesifisere dette i bestillingen Om anleggsmiddelet skal aktiveres blir bestillingen automatisk oppdatert basert på valg av art. Alt som ikke spesifiseres i bestillingssystemet blir kostnadsført Når et prosjekt avsluttes, overføres aktiva for den gjenstående levetiden til basis av konsernnivå. 48

48 Oppsummering Du har nå vært gjennom en innføring i aktivering og utstyrsregistrerning. Nå vil vi gå gjennom periodeavslutning 49

49 Kapittel Periodeavslutning 50

50 Periodeavslutning Regnskapsperioden stenges månedlig Ved hvert tertial (pr og 31.8.) samt ved årsskifte utarbeides det økonomirapporter fra alle enhetene Regnskapsseksjonen utarbeider et rundskriv for hvert tertial-/ årsavslutning som distribueres og publiseres på web. 51

51 Rundskriv I rundskrivet blir nødvendige regnskapshandlinger forklart. Dette gjelder for alle rapporterende enheter. Innholdet omhandler i store trekk - oppgaver som må gjøres ved regnskapsavslutningen - frister for levering av dokumentasjon for utførte handlinger - Spesifisering av krav til innhold og metode for utføring av oppgaver - Gir oversikt og muliggjør planlegging og organisering av avslutningsarbeidet. - Angir kontroll og avstemmingsområder for å sikre kvalitet og ensartethet til tertial-/ årsavslutning/ 52

52 Periodisering Prinsipp: Inntekter skal bokføres i perioden inntekten er opptjent/vunnet rett til Kostnader skal bokføres i perioden de er påløpt Tidspunkt for mottak/levering av varer/tjenester 53

53 Når gjennomføres periodisering? Ved hvert tertial (30.4. og 31.8.) samt ved årsskifte utarbeider enhetene periodiseringsbilag. Disse blir bokført i periodene april, august og desember, for så å bli tilbakeført av Regnskapsseksjonen i påfølgende periode. Vær nøye med posteringstekst, husk at andre skal lett forstå hva som er grunnlaget. 54

54 Periodisering - eksempel Eks. A - Arbeidet er utført i desember år 0, fakturert/postert i januar år 1. Inntekten er opptjent i forrige periode og det er behov for å periodisere inntekten ut fra januar år 1 og tilbake til desember år 0. Eks. B - I desember år 0 mottas det og posteres faktura for abonnement for år 1. Kostnaden tilhører år 1. Kostnaden skal periodiseres ut fra år 0 og inn i år 1. 55

55 Periodeavslutning og omløpsmidler Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Kundefordringer Pålydende pr. faktura (valuta omregnes til NOK) Varelager Redusert for sannsynlige tap (vurderes av enheten, rapporteres i skjema tap på fordringer) Redusert for ukurans (Vurderes av enheten) Rapporteres på skjema for Varebeholdning. Kontantbeholdninger / kasser Valuta omregnes til NOK på balansedagen 56

56 Oppsummering Du har nå fått en innføring i periodeavslutninger Videre skal vi se på kontrollprogrammet 57

57 Kapittel Kontrollprogrammet Økonomi- og innkjøpsområdet Lønnsområdet 58

58 Kontrollprogrammet økonomi- og innkjøpsområdet Kontrollprogrammet består av en rekke ulike kontroller innen økonomi- og innkjøpsområdet. Disse gjøres sentralt eller på den enkelte enhet. Hensikten med kontrollprogrammet er blant annet: Å bidra til verifisering av regnskapskvalitet, samt gi grunnlag for forbedring av eksisterende regnskapsrutiner Å gi økt bevissthet rundt kvalitetssikring og avdekking av risikoområder Å dokumentere internkontroll i tråd med regelverk 59

59 Kontrollprogrammets fokusområder Fokus på risiko i regnskapet Kontrollene er rettet mot bokførte transaksjoner i regnskapet Bevisstgjøring av den enkelte ansattes betydning for totalkvaliteten på regnskapet Enhetlig og fullstendig rapportering gjennom en oppsummerende kontrollmatrise Oppfølging av avvik Kontakt ved spørsmål ift kontroll og utføring av kontroll 60

60 Kontroller på den enkelte enhet Nummer Navn på kontroll 3.2 Kostnadsallokeringskontroll på prosjekt 5.2 Klassifiseringskontroll (Investering/Andre driftskostnader) 5.3 Kontroll av brukertilgang OA, Basware IP og PM 7.9 Kontroll av diverse kostnader og diverse inntekter 7.13 Eiersted / Bokført sted 7.17 Løpende oppfølging av underskudd på oppdragsprosjekter 7.18 Kontroll fakturaflyt i Basware 7.20 Kontroll av inngående fakturaer over kr Kontroll av Anleggsregister (FA- register) 8.5 Kontroll av anlegg under utførelse (AU) 61

61 Kontrollprogram lønnsområdet Kontrollprogrammet for lønnsproduksjon har til hensikt å sikre god kvalitet på lønns- utgifts- og reisebilag. Kontrollen består per i dag hovedsaklig av kontroll av bilagslønn, men kontrollprogrammet er i utvikling Kontrollen er obligatorisk og foregår kvartalsvis På noen enheter utføres kontrollen av personalkonsulentene, andre steder av økonomi. For mer informasjon om kontrollprogrammet: 62

62 Oppsummering Du har nå vært gjennom en innføring i kontrollprogrammet 63

63 Du har nå gjennomført delemne 2 og har fått en innføring i økonomistyring i praksis. Ved spørsmål, kontakt oss på 64

Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Formålet Formålet med dette kurset er: A. å gi kjennskap til hvilke oppgaver og ansvar som tilligger BDM innenfor tilsettinger, anskaffelser, utgifter

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside Introduksjonskurs for økonomicontrollere Delemne 3 UiOs nettside Formålet Formålet med delemne 3 er å gi en innføring i hvordan man finner fram på UiOs nettsider for mer inngående informasjon eller svar

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Tilpasset kontrollprogram lokalt

Tilpasset kontrollprogram lokalt Tilpasset kontrollprogram lokalt Seksjon for regnskap Universitetet i Oslo 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2.0 KONTROLLMATRISE BAKGRUNN FOR KONTROLLPROGRAMMET... 3 3.2 KOSTNADSALLOKERINGSKONTROLL PÅ PROSJEKT...

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Håndbok om anleggsmidlerløsøre

Håndbok om anleggsmidlerløsøre NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Kontoplan/økonomirapportering

Kontoplan/økonomirapportering Kontoplan/økonomirapportering Økonomiseminarene oktober 2012 Avd. dir. Joar Nybo og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Tema Standard kontoplan Føringskontoplan Saldobalansen Krysstabell

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Status regnskapskvalitet

Status regnskapskvalitet Status regnskapskvalitet Utdrag fra et internt notat i Kunnskapsdepartementet fra 2009 som vurderer status for regnskapskvaliteten i Universitets- og høgskolesektoren. Riksrevisjonens merknader de tre

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Innhold i kurset Innkjøperrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om innkjøperrollen i bestillingssystemet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010

Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 1 Logg deg på ansvarsområdet Forespørselsmeny- UiO 1) Velg FA-register Regnskapsopplysninger trykk

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

eompostering Brukerveiledning

eompostering Brukerveiledning eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR Innholdsfortegnelse Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM)... 2 Kontering av faktura i BasWare IP...

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer