Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ)"

Transkript

1 Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Nytt sykehus i Østfold Forberedelsen til ny sykehusstruktur med to-strukturmodell Moss-Kalnes i 2015 går etter planen. Bygningsmassen i Moss rustes opp og flere funksjoner er flyttet til Moss i I løpet av januar 2014 vil dagkirurgisk avdeling flytte fra Sarpsborg til Moss og i august 2014 vil øyeavdelingen være etablert i nye lokaler. Moss er da klargjort for sin del av ny sykehusstruktur. Byggprosjektet Nytt østfoldsykehus på Kalnes er i rute og mange aktiviteter for å utvikle organisasjonen har pågått i OU-prosjektene er stort sett ferdige med planleggingsfasen og er i gjennomføringsfasen blir et svært hektisk år for SØ. PNØ (Prosjekt nytt østfoldsykehus), Sykehuspartner, Sykehusapotekene og SØ har i samarbeid laget en samlet plan for sluttfasen for nytt østfoldsykehus. Det er fortsatt meget krevende å kunne realisere IKT-løsningene inn mot nytt sykehus på Kalnes. Til tross for stram prioritering av IKT-løsninger er det fortsatt utfordringer på flere av de store leveranseprosjektene. Dette betyr en meget stram implementeringstidslinje med stor arbeidsbelastning. For å realisere de IKT-løsningene som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus, vil gjenstående arbeid etter innflytting øke i omfang. IKT har vært tema eller sak i samtlige styremøter i SØ og PNØ som leveranseansvarlig for IKT mot nytt sykehus er i tett dialog med Helse Sør-Øst om utfordringene. Resultater og måloppnåelse 2013 SØ har et negativt regnskapsmessig resultat i 2013 på 2,6 mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 86 mill. kroner. Det er i regnskapet foretatt en nedskrivning av eiendommer som er planlagt solgt i 2014 med 32 mill. kroner. Videre var det en forutsetning i budsjettet at det ikke var satt av midler til IKT-kostnader til nytt sykehus på Kalnes. Det er i 2013 brukt 28 mill. kroner til dette formålet, som er kostnadsført i regnskapet for Det var forutsatt en betydelig kortere periode med lavere aktiviteten innen ortopedi enn hva ombyggingen av operasjonsstuer i Moss medførte. Konsekvensen av utvidet byggeperiode er at SØ har lavere ISF-inntekter enn forutsatt og økte gjestepasientkostnader. Andre vesentlige områder med negative avvik i forhold til budsjett er merkostnader knyttet til overtid og innleie som følge av et høyt sykefravær i Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsøkning målt i DRG-poeng på ca. 1 %. Samtidig er antall liggedøgn redusert med 0,8 %. Andel liggedøgn for utskrivningsklare pasienter innen somatikk er 0,8 % som er tilnærmet på samme nivå som i Det var i 2013 i gjennomsnitt 3,5 % korridorpasienter i SØ. Andelen viser en positiv utvikling etter gjennomføring av tiltak våren Innen psykisk helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) har aktiviteten økt i 2013 sammenlignet med Veksten er i all hovedsak innen poliklinisk behandling, noe som er i tråd med føringer fra eier. Side 1 av 7

2 Andel fristbrudd for SØ totalt har variert gjennom året, og har stort sett ligget på samme nivå som Resultatet for november er lavere enn 2012, med 1 % fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er ytterligere redusert fra 70 dager til 66 dager i løpet av Reelt sett er ventetiden lavere på grunn av at 600 pasienter som har ventet mer enn 365 dager, har fått behandling og dermed bidratt til en økning av den gjennomsnittlige ventetiden. Antall åpne dokumenter i sykehusets pasientadministrative system, og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, er på samme nivå som i Hovedårsaken til at antallet ikke er redusert ytterligere, er at flere avdelinger har tatt i bruk DIPS. Den relative andelen synker sakte, men sikkert. Det er gjennomført et omfattende arbeid med kvalitetsforbedring av hjerneslagbehandlingen i SØ i løpet av Etter samling av pasientene i Fredrikstad, er det innført nytt pasientforløp i tråd med nasjonale retningslinjer med fokus på akuttsløyfen. Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling er økt fra 8 % til 20 %. Door-to-needle-time (tid fra ankomst sykehuset til medikamentet som løser opp blodproppen er gitt til pasienten) er betydelig redusert og i mange tilfeller ned mot 20 minutter. Den nasjonale kvalitetsindikatoren "overlevelse 30 dager etter hjerneslag" er forbedret med 1,3 prosentpoeng i løpet av ett år. Det er laget ny informasjon på internettsiden og informasjonskort om hjerneslag, som distribueres til alle legekontorene i Østfold. I 2013 ble det brukt gjennomsnittlig 15,5 stillinger til forskning finansiert av sykehuset, enten ved avdelingene eller via forskningsmidler. Det ble avlagt én doktorgrad. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunene har vært regulert gjennom en forpliktende avtale siden Avtalen ble revidert i Samhandlingsarbeidet i 2013 har hatt fokus på å konkretisere de overordnede retningslinjene i samarbeidsavtalen, slik at de er til praktisk nytte i hverdagen. I løpet 2013 har de kommunale øyeblikkelig hjelps-plassene kommet godt i gang i alle samarbeidskommuner. Kommunene i Østfold og SØ har arrangert felles rehabiliteringskonferanse og utarbeidet overordnede rehabiliteringsforløp. Det er sterk brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid på samhandlingsfeltet. Styrets virksomhet Styret i SØ har avholdt 8 møter i Det er gjennomført styreseminar i tilknytning til to av styremøtene. Styreevaluering ble gjennomført 25. februar Styret har hatt pasientsikkerhet som fast tema i alle styremøtene, hvor det er informert om ventetider og fristbrudd, GTT (Global Trigger Tool) - resultater i SØ, årsaks- og hendelsesanalyser ved uønskede hendelser, infeksjoner - årsaker og tiltak, sikkerhetspsykiatri, tilbudet til kreftpasientene, radiologi mot SØ 2015 og pasientforløp. Driften i Sykehuset Østfold tilpasses i økende grad de rammebetingelsene som gjelder i ny sykehusstruktur og nytt sykehus. Dette har også preget styrets arbeid i Nytt sykehus på Kalnes frigjør bygningsmasse i Fredrikstad (Cicignon og Veum). Styret har behandlet avhending av disse eiendommene og salgsprosessen pågår. Styret har behandlet salg av Sykehuset Østfold Sarpsborg til Sarpsborg kommune. Frigjort likviditet ved salget skulle benyttes til administrasjonsbygg og AMK-sentral på Kalnes. Konseptrapport for nytt administrasjonsbygg ble lagt frem for styret i desember. Styret ønsket å få saken til ny behandling i 2014, etter at det var gjennomført ytterligere kostnadsvurderinger vedrørende alternative løsninger. Side 2 av 7

3 I løpet av 2013 ble det foretatt en utredning med henblikk på samling av AMK for Oslo, Akershus og Østfold. På bakgrunn av styrets behandling av utredningen, er det igangsatt samtaler med OUS (Oslo universitetssykehus) med henblikk på en eventuell avtale om felles AMK. Avtalen skal styrebehandles i Styret har anbefalt salg av flere av Sykehuset Østfolds eiendommer både i Sarpsborg (Kolstad og Ulfhildsgate 1), Fredrikstad (Østfoldklinikken) og Halden (Konglelunden). Dette er i tråd med endret bruk av bygningsmassen i SØ, hvor det er et overordnet mål å redusere behovet for areal. Verdianslag på disse eiendommene har resultert i en regnskapsmessig nedskrivning per Utfordringer vedrørende gjennomføring av IKT-prosjektene mot nytt sykehus har vært tema eller sak i samtlige styremøter i Styret har en økende uro vedrørende status og fremdrift i IKT-prosjektene. Det er vedtatt å iverksette en analyse av situasjonen, inklusiv en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Det skal benyttes ekstern bistand i dette arbeidet. 21. mars 2013 oppstod en feil i et av de sentrale datalagringsskapene hos Sykehuspartner. Feilen førte til at SØ mistet tilgang til de fleste av datasystemene, administrative så vel som kliniske. Det tok timer før de mest kritiske systemene var tilbake, og flere uker før alt fungerte som normalt igjen. Dette var en alvorlig situasjon. IKT er helt sentral i driften av et moderne sykehus, og når systemene svikter, er det ikke mulig å hente frem vesentlig informasjon om pasienten. Det var nødvendig å øke beredskapsnivået og ta i bruk beredskapsrutinene. Automatiske løsninger ble erstattet med manuelle rutiner. Alle avdelingene klarte overgangen til manuelle rutiner bra, og ingen uønskede hendelser ble meldt inn. Styret er orientert om hendelsen. Merkostnadene ble beregnet til 2,7 mill. kroner som er refundert fra Sykehuspartner i Styret har gitt sin tilslutning til innkjøp av PET-CT i nytt østfoldsykehus, og Helse Sør-Øst har stilt seg positiv til at det nye sykehuset i Østfold er pilot for PET-CT i et områdesykehus. Styret behandler alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen. På bakgrunn av rapportene, utarbeider SØ handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene blir også styrebehandlet. Konsernrevisjonen har gjennomført en oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i SØ. Revisjonen viste at det gjenstod noe arbeid for å imøtekomme anbefalingene og sikre at tiltakene har fått tilstrekkelig effekt. SØ har utarbeidet en handlingsplan, og styret får nå orientering om status to ganger per år. Utviklingen så langt har vært positiv. Arbeidstilsynet for Østfold og Akershus har anmeldt SØ for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid. På bakgrunn av dette har Politimesteren i Østfold siktet SØ og utstedt et forelegg. Styret besluttet å ikke godta forelegget, og saken kommer for retten våren Aktivitets- og økonomirapporter behandles i hvert styremøte, og ledelsens gjennomgåelse (LGG) to ganger i Styret har behandlet vedlikeholdsplan for SØ, for bygg som inngår i den fremtidige sykehusstrukturen. SØ skal innføre miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001, med sertifisering innen utgangen av Styret er informert om innføringen av miljøstyringssystem. Styret er dessuten blitt orientert om fremtidige parkeringsforhold på Kalnes, resultatet av brukerundersøkelsen i SØ, lederkompetanse og støtte til ledere i førstelinjen Side 3 av 7

4 Referat fra brukerutvalget og protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst legges frem i hvert møte. I 2013 har styret vedtatt strategi for brukermedvirkning og oppnevnt nytt brukerutvalg i SØ. Styret har hatt en årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør, og vedtatt erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Personalforhold, HMS og miljørapportering Sykehuset Østfold hadde årsverk (på fast månedslønn) per I disse årsverkene var det ansatt personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, med en stabil kvinne-andel på ca. 80 prosent (77,2 prosent per ). Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2013 var mot i 2012, det vil si 16,7 flere enn i ,2 årsverk var knyttet direkte til prosjektering og organisasjons- og IKT-utvikling i tilknytning til nytt østfoldsykehus. Sykehuset Østfold er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Sykefraværet i 2013 ble 8,4 % (per ). Korttidsfravær utgjorde 2,2 % og langtidsfravær 6,2 %. SØ har arbeidet systematisk med nærværsarbeid og reduksjon av sykefraværet. Blant annet har alle avdelinger/seksjoner med langtids sykefravær over 7 % en egen gjennomgang med IArådgiver for å vurdere mulige tiltak for å redusere sykefraværet. Det har også vært gjennomført flere større prosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter (ca. 1,2 mill. kroner i tilretteleggingstilskudd til både individ- og system-rettede tiltak). Til tross for stor ressursinnsats på dette området ser vi en fortsatt økende trend av sykefraværet gjennom Det ble meldt 161 skader på ansatte i 2013, hvorav 143 innen psykisk helsevern og 18 innen somatikk. I psykisk helsevern var 91 skader relatert til voldsskade og 44 relatert til trusler om vold. Innen somatikk var 12 skader relatert til stikk-/kuttskader. Antall meldte skader i 2012 var totalt 131, hvorav 120 i klinikk for psykisk helsevern og 11 innen somatikk. Sykehusets samlet energibruk i 2013 var Mwh (inkl. boliger). Det er liten endring i forhold til Aktivitetsnivå i de ulike byggene og utetemperatur, er viktige parametere for energibruk. En kald vinter i 2013 kan ha blitt kompensert med en varm høst. I 2013 produserte SØ 229 tonn risikoavfall, 91 tonn matavfall og 970 tonn annet avfall. Mengden risikoavfall er omtrent som 2012, mens mengden matavfall er høyere. Når det gjelder annet avfall så har det vært en markant nedgang. Dette antas å ha sammenheng med at det har vært økt fokus på kildesortering. I forbindelse med miljøsertifiseringen har SØ satt seg som mål å øke graden av kildesortering fra 41 % til over 50 % (i perioden ). SØ har ingen ukontrollerte utslipp til det ytre miljø. Sammen med andre helseforetak i Norge, gjennomfører SØ årlig bench-marking og benchlearning innen interne servicetjenester, blant annet energiforbruk og avfall. Erfaringer viser at SØ er konkurransedyktig på flere områder, men har også noe å lære av de som er best innen andre områder. SØ har i 2013 jobbet med å legge til rette for innføring av miljøstyringssystem i henhold til ISO Godkjent prosjektplan følges, og mål om sertifisering innen utgangen av 2014 opprettholdes. Side 4 av 7

5 Arbeidet med innføring av servicemedarbeider på sengepostene i Fredrikstad har pågått for fullt og vil fortsette i 2014 med innføring i Moss og på Veum. Servicemedarbeiderfunksjonen har blitt godt mottatt og gir oss god erfaring til innflytting på Kalnes. Mathåndteringsprogrammet AIVO2000 ble innført høsten Dette programmet skal sikre bedre styring og dokumentasjon av maten som produseres. Programmet har en egen bestillingsmodul som alle må bruke ved bestilling av mat, både til pasienter og ansatte. SØ er fortsatt i en innkjøringsfase, og programmet er blitt godt mottatt. Likestilling Sykehusets styre var ved utgangen av året sammensatt av sju medlemmer oppnevnt av foretaksmøtet, og fire medlemmer valgt av de ansatte. Blant representantene oppnevnt av foretaksmøtet, er det tre kvinner og fire menn. Styremedlemmer valgt av de ansatte er to kvinner og to menn. Av totalt 231 lederstillinger i Sykehuset Østfold er 66 prosent kvinner. Kjønnsfordelingen i de ulike ledernivåene fordeler seg slik ( ): kvinner menn Ledernivå 1: 100 prosent (administrerende direktør) Ledernivå 2: 45 prosent 55 prosent (direktør) Ledernivå 3: 55 prosent 45 prosent (avdelingssjef) Ledernivå 4: 68 prosent 32 prosent (seksjonsleder) Ledernivå 5: 80 prosent 20 prosent (enhetsleder) Sykehuset har i flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til deltidsstillinger, og gjennomførte allerede i 2008 en undersøkelse for å kartlegge ufrivillig deltid. Med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet etablerte sykehuset et prosjekt med hovedmål å øke stillingsandelen til deltidsansatte. Det har vært nedsatt partssammensatt prosjektgruppe og styringsgruppe der arbeidet avsluttes i mars Av tiltak som har blitt iverksatt kan nevnes: Opprettelse av bemanningsavdeling med bemanningspool, heltidspool (kombinasjon med stilling på seksjon) og trainee-stillinger. Innføring av årsplaner og økt fokus på ressursstyring/arbeidstidsplanlegging. Standard utlysningstekst for 100 % stillinger er utarbeidet med rutine for hvordan leder skal samarbeide med bemanningsavdelingen om utlysning og ansettelse. Diskriminering Sykehuset har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi har individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Sykehuset arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens tilbud kan benyttes av flest mulig. Mål og utfordringer har vært et krevende år, særlig knyttet til IKT-kostnader, ombygging i Moss og høyt sykefravær. Ny operasjonsavdeling i Moss er delvis tatt i bruk. Fra februar 2014 vil hele Side 5 av 7

6 dagkirurgisk enhet være flyttet fra Sarpsborg til Moss, og det vil være full drift i alle operasjonsstuene i Moss. Det er forutsatt at dette skal gi en økning i aktivitet og effektivitet i SØ. Det vil fortsatt være behov for kontroll og oppfølging av allerede gjennomførte organisatoriske endringer, og å sikre forventet aktivitetsvekst og effektivisering. Året vil bli preget av aktiviteter knyttet til ny aktivitet i Moss, samlet plan (Kalnes) og innføring av nye IKT-systemer. For SØ gjelder følgende mål for 2014: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen for SØ var på 4,8 milliarder kroner i 2013 og resultatet ble et underskudd på 2,6 mill. kroner. Forbruk av driftskredittrammen per er 142 mill. kroner av en total kredittramme på 392 mill. kroner. Sykehuset hadde per en kortsiktig gjeld på 81 % i forhold til total gjeld. Totalkapitalen var ved utgangen av året 3,1 milliarder kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 60 % per mot 63 % per Disponering av årsresultat Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. Årets resultat for Sykehuset Østfold HF ble et underskudd på 2,6 mill. kroner. Styret foreslår at årets underskudd disponeres som følger: Fra annen egenkapital - 2,6 mill. kroner Oppsummering Styret vil framheve viktigheten av å ha nådd et økonomisk balansert resultat for femte år på rad. Dette er et resultat av systematisk innsats gjennom mange år, og var et vesentlig fundament for bygging av nytt østfoldsykehus. Resultatet er dårligere enn forutsatt i budsjett, men det er samtidig gjennomført betydelige omstillinger for å tilpasse organisasjonen til fremtidig drift på Kalnes. De store omstillingene har i en periode medført større omstillingskostnader enn forutsatt. Styret vil takke ledelse og medarbeidere i Sykehuset Østfold for innsatsen i er det siste året i eksisterende sykehus i Fredrikstad og på Veum. Styret vil ha oppmerksomheten rettet mot alle de forberedelsene som må gjøres før nytt østfoldsykehus på Kalnes tas i bruk i God styring og ledelse skal fortsatt prege driften av Sykehuset Side 6 av 7

7 Østfold. Vi skal også i 2014 vektlegge pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen med spesiell oppmerksomhet rettet mot ventetid og fristbrudd. Styret skal i tillegg sikre en drift i samsvar med de økonomiske rammene vi er gitt. Fredrikstad, 24. mars Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Per Skaugen Bleikelia styrets leder styrets nestleder... Jon E. Johnsen Nina Tangnæs Grønvold Gunn Ovesen... Gro Seim Jane-Ann Lindahl Rune Jakobsen. Jon Lunde. Tone Lie Nilsen. Just Ebbesen administrerende direktør Side 7 av 7

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Årsberetning 2014 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2014 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Nytt sykehus i Østfold Årsberetning 2014 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Forberedelsen til ny sykehusstruktur med to-strukturmodell Moss-Kalnes i 2015 går etter planen. I august 2014 flyttet øyeavdelingen

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. november 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 23. november 2015 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. desember 2015 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (til kl. 11.30)

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent)

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent) i. SYKEHUSET østfolo Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF E: Mandag 14. september 2015 S_t(fi: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard am Én SYKEHUSET ØSTFOLD Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF lg: Mandag 23. februar 2015 Sted: Sykehuset Østfold Veum Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 21. oktober 2014 Side 1 av 9 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2014-2015 inkl. for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2014-2015

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

m: Mandag 23. mars 2015 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær

m: Mandag 23. mars 2015 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær W SYKEHUSET østfolo Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF m: Mandag 23. mars 2015 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 29. oktober 2012 Sted: Haldenklinikken Tilstede: Hans Jørn Rønningen fungerende styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 5117 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 30. oktober 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 6417 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2009 Resultatene for SØ i 2009 var svært gode. SØ har oppnådd et positivt økonomisk resultat på 45 mill. kroner i forhold til balansekravet.

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 21. mai 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein-Are Agledal styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt H. Egeland Gulbrandsen

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 27. februar 2017 Sted: Sykehuset Østfold Haldenklinikken Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (deltok

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak:

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak: STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7 Styresak nr.: 5516 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 201617 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Årsberetning 2012 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2012 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2012 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Nytt sykehus i Østfold Byggingen av det nye sykehuset på Kalnes og etablering av ny sykehusstruktur er i rute, og dette har i 2012 kommet til syne gjennom

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 18. desember 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder til kl. 14.20 Marianne Nordby Fålun

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Fredrikstad. Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fredrikstad. Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 30. oktober 2017 Sted: Ambulansestasjonen, Helsehuset i Fredrikstad Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Marianne Nordby Fålun

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009 STYREMØTE 22. mars 10 Side 1 av 5 Styresak nr.: 22-10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/557 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial Sammendrag: Ledelsens gjennomgåelse med

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 Forslag til vedtak: Styret tar årsplan

Detaljer

STYREMØTE 15. mai 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 15. mai 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 15. mai 2017 Side 1 av 9 Styresak nr.: 25-17 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00705 1. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 4,9

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00013-1 Endringsskjema - Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/00184-1 Endringsskjema - Dok. dato: 03.11.2014

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestillinger per 2. tertial 2011

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestillinger per 2. tertial 2011 STYREMØTE 26. september 2011 Side 1 av 10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestillinger per 2. tertial 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 STYREMØTE 23. mars 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07072 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2014 Sammendrag: Risikoen er redusert for flere av områdene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF

Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF Ibruktakelse av nytt sykehus Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF I 2016 var det fokus på riktig bruk og optimalisering av nye IKT-systemer og ny teknologi. Det har vært viktig for Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. undervisningssenteret

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. undervisningssenteret Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. november 2008 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp,

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016

STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse I-2016 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00021 Ledelsens gjennomgåelse I-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført januar 2016. Områdene med høyest risiko gjelder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/854 Unntatt offentlighet jf offentleglova 23, 1. ledd Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Sammendrag: Det er innledet

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer