Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ)"

Transkript

1 Årsberetning 2013 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Nytt sykehus i Østfold Forberedelsen til ny sykehusstruktur med to-strukturmodell Moss-Kalnes i 2015 går etter planen. Bygningsmassen i Moss rustes opp og flere funksjoner er flyttet til Moss i I løpet av januar 2014 vil dagkirurgisk avdeling flytte fra Sarpsborg til Moss og i august 2014 vil øyeavdelingen være etablert i nye lokaler. Moss er da klargjort for sin del av ny sykehusstruktur. Byggprosjektet Nytt østfoldsykehus på Kalnes er i rute og mange aktiviteter for å utvikle organisasjonen har pågått i OU-prosjektene er stort sett ferdige med planleggingsfasen og er i gjennomføringsfasen blir et svært hektisk år for SØ. PNØ (Prosjekt nytt østfoldsykehus), Sykehuspartner, Sykehusapotekene og SØ har i samarbeid laget en samlet plan for sluttfasen for nytt østfoldsykehus. Det er fortsatt meget krevende å kunne realisere IKT-løsningene inn mot nytt sykehus på Kalnes. Til tross for stram prioritering av IKT-løsninger er det fortsatt utfordringer på flere av de store leveranseprosjektene. Dette betyr en meget stram implementeringstidslinje med stor arbeidsbelastning. For å realisere de IKT-løsningene som lå til grunn for beslutningen om bygging av nytt sykehus, vil gjenstående arbeid etter innflytting øke i omfang. IKT har vært tema eller sak i samtlige styremøter i SØ og PNØ som leveranseansvarlig for IKT mot nytt sykehus er i tett dialog med Helse Sør-Øst om utfordringene. Resultater og måloppnåelse 2013 SØ har et negativt regnskapsmessig resultat i 2013 på 2,6 mill. kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 86 mill. kroner. Det er i regnskapet foretatt en nedskrivning av eiendommer som er planlagt solgt i 2014 med 32 mill. kroner. Videre var det en forutsetning i budsjettet at det ikke var satt av midler til IKT-kostnader til nytt sykehus på Kalnes. Det er i 2013 brukt 28 mill. kroner til dette formålet, som er kostnadsført i regnskapet for Det var forutsatt en betydelig kortere periode med lavere aktiviteten innen ortopedi enn hva ombyggingen av operasjonsstuer i Moss medførte. Konsekvensen av utvidet byggeperiode er at SØ har lavere ISF-inntekter enn forutsatt og økte gjestepasientkostnader. Andre vesentlige områder med negative avvik i forhold til budsjett er merkostnader knyttet til overtid og innleie som følge av et høyt sykefravær i Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsøkning målt i DRG-poeng på ca. 1 %. Samtidig er antall liggedøgn redusert med 0,8 %. Andel liggedøgn for utskrivningsklare pasienter innen somatikk er 0,8 % som er tilnærmet på samme nivå som i Det var i 2013 i gjennomsnitt 3,5 % korridorpasienter i SØ. Andelen viser en positiv utvikling etter gjennomføring av tiltak våren Innen psykisk helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) har aktiviteten økt i 2013 sammenlignet med Veksten er i all hovedsak innen poliklinisk behandling, noe som er i tråd med føringer fra eier. Side 1 av 7

2 Andel fristbrudd for SØ totalt har variert gjennom året, og har stort sett ligget på samme nivå som Resultatet for november er lavere enn 2012, med 1 % fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid er ytterligere redusert fra 70 dager til 66 dager i løpet av Reelt sett er ventetiden lavere på grunn av at 600 pasienter som har ventet mer enn 365 dager, har fått behandling og dermed bidratt til en økning av den gjennomsnittlige ventetiden. Antall åpne dokumenter i sykehusets pasientadministrative system, og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, er på samme nivå som i Hovedårsaken til at antallet ikke er redusert ytterligere, er at flere avdelinger har tatt i bruk DIPS. Den relative andelen synker sakte, men sikkert. Det er gjennomført et omfattende arbeid med kvalitetsforbedring av hjerneslagbehandlingen i SØ i løpet av Etter samling av pasientene i Fredrikstad, er det innført nytt pasientforløp i tråd med nasjonale retningslinjer med fokus på akuttsløyfen. Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling er økt fra 8 % til 20 %. Door-to-needle-time (tid fra ankomst sykehuset til medikamentet som løser opp blodproppen er gitt til pasienten) er betydelig redusert og i mange tilfeller ned mot 20 minutter. Den nasjonale kvalitetsindikatoren "overlevelse 30 dager etter hjerneslag" er forbedret med 1,3 prosentpoeng i løpet av ett år. Det er laget ny informasjon på internettsiden og informasjonskort om hjerneslag, som distribueres til alle legekontorene i Østfold. I 2013 ble det brukt gjennomsnittlig 15,5 stillinger til forskning finansiert av sykehuset, enten ved avdelingene eller via forskningsmidler. Det ble avlagt én doktorgrad. Samhandlingen mellom sykehuset og kommunene har vært regulert gjennom en forpliktende avtale siden Avtalen ble revidert i Samhandlingsarbeidet i 2013 har hatt fokus på å konkretisere de overordnede retningslinjene i samarbeidsavtalen, slik at de er til praktisk nytte i hverdagen. I løpet 2013 har de kommunale øyeblikkelig hjelps-plassene kommet godt i gang i alle samarbeidskommuner. Kommunene i Østfold og SØ har arrangert felles rehabiliteringskonferanse og utarbeidet overordnede rehabiliteringsforløp. Det er sterk brukermedvirkning i alt utviklingsarbeid på samhandlingsfeltet. Styrets virksomhet Styret i SØ har avholdt 8 møter i Det er gjennomført styreseminar i tilknytning til to av styremøtene. Styreevaluering ble gjennomført 25. februar Styret har hatt pasientsikkerhet som fast tema i alle styremøtene, hvor det er informert om ventetider og fristbrudd, GTT (Global Trigger Tool) - resultater i SØ, årsaks- og hendelsesanalyser ved uønskede hendelser, infeksjoner - årsaker og tiltak, sikkerhetspsykiatri, tilbudet til kreftpasientene, radiologi mot SØ 2015 og pasientforløp. Driften i Sykehuset Østfold tilpasses i økende grad de rammebetingelsene som gjelder i ny sykehusstruktur og nytt sykehus. Dette har også preget styrets arbeid i Nytt sykehus på Kalnes frigjør bygningsmasse i Fredrikstad (Cicignon og Veum). Styret har behandlet avhending av disse eiendommene og salgsprosessen pågår. Styret har behandlet salg av Sykehuset Østfold Sarpsborg til Sarpsborg kommune. Frigjort likviditet ved salget skulle benyttes til administrasjonsbygg og AMK-sentral på Kalnes. Konseptrapport for nytt administrasjonsbygg ble lagt frem for styret i desember. Styret ønsket å få saken til ny behandling i 2014, etter at det var gjennomført ytterligere kostnadsvurderinger vedrørende alternative løsninger. Side 2 av 7

3 I løpet av 2013 ble det foretatt en utredning med henblikk på samling av AMK for Oslo, Akershus og Østfold. På bakgrunn av styrets behandling av utredningen, er det igangsatt samtaler med OUS (Oslo universitetssykehus) med henblikk på en eventuell avtale om felles AMK. Avtalen skal styrebehandles i Styret har anbefalt salg av flere av Sykehuset Østfolds eiendommer både i Sarpsborg (Kolstad og Ulfhildsgate 1), Fredrikstad (Østfoldklinikken) og Halden (Konglelunden). Dette er i tråd med endret bruk av bygningsmassen i SØ, hvor det er et overordnet mål å redusere behovet for areal. Verdianslag på disse eiendommene har resultert i en regnskapsmessig nedskrivning per Utfordringer vedrørende gjennomføring av IKT-prosjektene mot nytt sykehus har vært tema eller sak i samtlige styremøter i Styret har en økende uro vedrørende status og fremdrift i IKT-prosjektene. Det er vedtatt å iverksette en analyse av situasjonen, inklusiv en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Det skal benyttes ekstern bistand i dette arbeidet. 21. mars 2013 oppstod en feil i et av de sentrale datalagringsskapene hos Sykehuspartner. Feilen førte til at SØ mistet tilgang til de fleste av datasystemene, administrative så vel som kliniske. Det tok timer før de mest kritiske systemene var tilbake, og flere uker før alt fungerte som normalt igjen. Dette var en alvorlig situasjon. IKT er helt sentral i driften av et moderne sykehus, og når systemene svikter, er det ikke mulig å hente frem vesentlig informasjon om pasienten. Det var nødvendig å øke beredskapsnivået og ta i bruk beredskapsrutinene. Automatiske løsninger ble erstattet med manuelle rutiner. Alle avdelingene klarte overgangen til manuelle rutiner bra, og ingen uønskede hendelser ble meldt inn. Styret er orientert om hendelsen. Merkostnadene ble beregnet til 2,7 mill. kroner som er refundert fra Sykehuspartner i Styret har gitt sin tilslutning til innkjøp av PET-CT i nytt østfoldsykehus, og Helse Sør-Øst har stilt seg positiv til at det nye sykehuset i Østfold er pilot for PET-CT i et områdesykehus. Styret behandler alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen. På bakgrunn av rapportene, utarbeider SØ handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene blir også styrebehandlet. Konsernrevisjonen har gjennomført en oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i SØ. Revisjonen viste at det gjenstod noe arbeid for å imøtekomme anbefalingene og sikre at tiltakene har fått tilstrekkelig effekt. SØ har utarbeidet en handlingsplan, og styret får nå orientering om status to ganger per år. Utviklingen så langt har vært positiv. Arbeidstilsynet for Østfold og Akershus har anmeldt SØ for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid. På bakgrunn av dette har Politimesteren i Østfold siktet SØ og utstedt et forelegg. Styret besluttet å ikke godta forelegget, og saken kommer for retten våren Aktivitets- og økonomirapporter behandles i hvert styremøte, og ledelsens gjennomgåelse (LGG) to ganger i Styret har behandlet vedlikeholdsplan for SØ, for bygg som inngår i den fremtidige sykehusstrukturen. SØ skal innføre miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001, med sertifisering innen utgangen av Styret er informert om innføringen av miljøstyringssystem. Styret er dessuten blitt orientert om fremtidige parkeringsforhold på Kalnes, resultatet av brukerundersøkelsen i SØ, lederkompetanse og støtte til ledere i førstelinjen Side 3 av 7

4 Referat fra brukerutvalget og protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst legges frem i hvert møte. I 2013 har styret vedtatt strategi for brukermedvirkning og oppnevnt nytt brukerutvalg i SØ. Styret har hatt en årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør, og vedtatt erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Personalforhold, HMS og miljørapportering Sykehuset Østfold hadde årsverk (på fast månedslønn) per I disse årsverkene var det ansatt personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, med en stabil kvinne-andel på ca. 80 prosent (77,2 prosent per ). Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2013 var mot i 2012, det vil si 16,7 flere enn i ,2 årsverk var knyttet direkte til prosjektering og organisasjons- og IKT-utvikling i tilknytning til nytt østfoldsykehus. Sykehuset Østfold er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Sykefraværet i 2013 ble 8,4 % (per ). Korttidsfravær utgjorde 2,2 % og langtidsfravær 6,2 %. SØ har arbeidet systematisk med nærværsarbeid og reduksjon av sykefraværet. Blant annet har alle avdelinger/seksjoner med langtids sykefravær over 7 % en egen gjennomgang med IArådgiver for å vurdere mulige tiltak for å redusere sykefraværet. Det har også vært gjennomført flere større prosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter (ca. 1,2 mill. kroner i tilretteleggingstilskudd til både individ- og system-rettede tiltak). Til tross for stor ressursinnsats på dette området ser vi en fortsatt økende trend av sykefraværet gjennom Det ble meldt 161 skader på ansatte i 2013, hvorav 143 innen psykisk helsevern og 18 innen somatikk. I psykisk helsevern var 91 skader relatert til voldsskade og 44 relatert til trusler om vold. Innen somatikk var 12 skader relatert til stikk-/kuttskader. Antall meldte skader i 2012 var totalt 131, hvorav 120 i klinikk for psykisk helsevern og 11 innen somatikk. Sykehusets samlet energibruk i 2013 var Mwh (inkl. boliger). Det er liten endring i forhold til Aktivitetsnivå i de ulike byggene og utetemperatur, er viktige parametere for energibruk. En kald vinter i 2013 kan ha blitt kompensert med en varm høst. I 2013 produserte SØ 229 tonn risikoavfall, 91 tonn matavfall og 970 tonn annet avfall. Mengden risikoavfall er omtrent som 2012, mens mengden matavfall er høyere. Når det gjelder annet avfall så har det vært en markant nedgang. Dette antas å ha sammenheng med at det har vært økt fokus på kildesortering. I forbindelse med miljøsertifiseringen har SØ satt seg som mål å øke graden av kildesortering fra 41 % til over 50 % (i perioden ). SØ har ingen ukontrollerte utslipp til det ytre miljø. Sammen med andre helseforetak i Norge, gjennomfører SØ årlig bench-marking og benchlearning innen interne servicetjenester, blant annet energiforbruk og avfall. Erfaringer viser at SØ er konkurransedyktig på flere områder, men har også noe å lære av de som er best innen andre områder. SØ har i 2013 jobbet med å legge til rette for innføring av miljøstyringssystem i henhold til ISO Godkjent prosjektplan følges, og mål om sertifisering innen utgangen av 2014 opprettholdes. Side 4 av 7

5 Arbeidet med innføring av servicemedarbeider på sengepostene i Fredrikstad har pågått for fullt og vil fortsette i 2014 med innføring i Moss og på Veum. Servicemedarbeiderfunksjonen har blitt godt mottatt og gir oss god erfaring til innflytting på Kalnes. Mathåndteringsprogrammet AIVO2000 ble innført høsten Dette programmet skal sikre bedre styring og dokumentasjon av maten som produseres. Programmet har en egen bestillingsmodul som alle må bruke ved bestilling av mat, både til pasienter og ansatte. SØ er fortsatt i en innkjøringsfase, og programmet er blitt godt mottatt. Likestilling Sykehusets styre var ved utgangen av året sammensatt av sju medlemmer oppnevnt av foretaksmøtet, og fire medlemmer valgt av de ansatte. Blant representantene oppnevnt av foretaksmøtet, er det tre kvinner og fire menn. Styremedlemmer valgt av de ansatte er to kvinner og to menn. Av totalt 231 lederstillinger i Sykehuset Østfold er 66 prosent kvinner. Kjønnsfordelingen i de ulike ledernivåene fordeler seg slik ( ): kvinner menn Ledernivå 1: 100 prosent (administrerende direktør) Ledernivå 2: 45 prosent 55 prosent (direktør) Ledernivå 3: 55 prosent 45 prosent (avdelingssjef) Ledernivå 4: 68 prosent 32 prosent (seksjonsleder) Ledernivå 5: 80 prosent 20 prosent (enhetsleder) Sykehuset har i flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til deltidsstillinger, og gjennomførte allerede i 2008 en undersøkelse for å kartlegge ufrivillig deltid. Med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet etablerte sykehuset et prosjekt med hovedmål å øke stillingsandelen til deltidsansatte. Det har vært nedsatt partssammensatt prosjektgruppe og styringsgruppe der arbeidet avsluttes i mars Av tiltak som har blitt iverksatt kan nevnes: Opprettelse av bemanningsavdeling med bemanningspool, heltidspool (kombinasjon med stilling på seksjon) og trainee-stillinger. Innføring av årsplaner og økt fokus på ressursstyring/arbeidstidsplanlegging. Standard utlysningstekst for 100 % stillinger er utarbeidet med rutine for hvordan leder skal samarbeide med bemanningsavdelingen om utlysning og ansettelse. Diskriminering Sykehuset har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi har individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Sykehuset arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens tilbud kan benyttes av flest mulig. Mål og utfordringer har vært et krevende år, særlig knyttet til IKT-kostnader, ombygging i Moss og høyt sykefravær. Ny operasjonsavdeling i Moss er delvis tatt i bruk. Fra februar 2014 vil hele Side 5 av 7

6 dagkirurgisk enhet være flyttet fra Sarpsborg til Moss, og det vil være full drift i alle operasjonsstuene i Moss. Det er forutsatt at dette skal gi en økning i aktivitet og effektivitet i SØ. Det vil fortsatt være behov for kontroll og oppfølging av allerede gjennomførte organisatoriske endringer, og å sikre forventet aktivitetsvekst og effektivisering. Året vil bli preget av aktiviteter knyttet til ny aktivitet i Moss, samlet plan (Kalnes) og innføring av nye IKT-systemer. For SØ gjelder følgende mål for 2014: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen for SØ var på 4,8 milliarder kroner i 2013 og resultatet ble et underskudd på 2,6 mill. kroner. Forbruk av driftskredittrammen per er 142 mill. kroner av en total kredittramme på 392 mill. kroner. Sykehuset hadde per en kortsiktig gjeld på 81 % i forhold til total gjeld. Totalkapitalen var ved utgangen av året 3,1 milliarder kroner. Egenkapitalandelen utgjorde 60 % per mot 63 % per Disponering av årsresultat Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. Årets resultat for Sykehuset Østfold HF ble et underskudd på 2,6 mill. kroner. Styret foreslår at årets underskudd disponeres som følger: Fra annen egenkapital - 2,6 mill. kroner Oppsummering Styret vil framheve viktigheten av å ha nådd et økonomisk balansert resultat for femte år på rad. Dette er et resultat av systematisk innsats gjennom mange år, og var et vesentlig fundament for bygging av nytt østfoldsykehus. Resultatet er dårligere enn forutsatt i budsjett, men det er samtidig gjennomført betydelige omstillinger for å tilpasse organisasjonen til fremtidig drift på Kalnes. De store omstillingene har i en periode medført større omstillingskostnader enn forutsatt. Styret vil takke ledelse og medarbeidere i Sykehuset Østfold for innsatsen i er det siste året i eksisterende sykehus i Fredrikstad og på Veum. Styret vil ha oppmerksomheten rettet mot alle de forberedelsene som må gjøres før nytt østfoldsykehus på Kalnes tas i bruk i God styring og ledelse skal fortsatt prege driften av Sykehuset Side 6 av 7

7 Østfold. Vi skal også i 2014 vektlegge pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen med spesiell oppmerksomhet rettet mot ventetid og fristbrudd. Styret skal i tillegg sikre en drift i samsvar med de økonomiske rammene vi er gitt. Fredrikstad, 24. mars Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Per Skaugen Bleikelia styrets leder styrets nestleder... Jon E. Johnsen Nina Tangnæs Grønvold Gunn Ovesen... Gro Seim Jane-Ann Lindahl Rune Jakobsen. Jon Lunde. Tone Lie Nilsen. Just Ebbesen administrerende direktør Side 7 av 7

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 4 1.2 Sammendrag av positive resultater

Detaljer

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008 Regnskap med noter Vedtatt av styret for Sykehuset Østfold HF 23. mars 2009 Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2008 Resultatene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling 1 Fremragende behandling St. Olavs Hospital sin visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 1 Styrets årsberetning 2009 Presentasjon av Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF er ett av seks selvstendige helseforetak i Helse Midt-Norge RHF. Helse Nordmøre og Romsdal består av

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer