OMRÅDEREGULERING FOR SANDNES INDRE HAVN. PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING FOR SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2009116"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef Byplansjef : : E: L10 : Svein Erik Røed : Lars Olav Tjeldflaat : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /10 Formannskapet /10 Utvalg for byutvikling /10 Formannskapet /11 Utvalg for byutvikling /11 Utvalg for byutvikling /11 Bystyret OMRÅDEREGULERING FOR SANDNES INDRE HAVN. PLAN SAKEN GJELDER Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i oktober Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet er senere godkjent. Etter plan- og bygningslovens 12-2 skal områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Kommunen har gjennom avtale valgt å overlate planleggingen til SIH KF. Avtale om dette ble godkjent av utvalg for byutvikling, deretter av formannskapet Gjennomføring av planarbeidet har skjedd i nær kontakt med kommunen. Vedlagt rapport fra Asplan Viak redegjør utførlig for bakgrunnen og organiseringen av prosjektet og formålet med planarbeidet. Saken, som har vært til offentlig ettersyn, legges frem for 2. gangs behandling og skal videre til bystyret. SAKSBEHANDLING Varsling av planoppstart høring planprogram Godkj. Planprogram Utvalg for byutvikling Godkj. Planprogram Formannskapet Godkj. Avtale områderegulering Utvalg for byutvikling Godkj. Avtale områderegulering Formannskapet gangsbehandling Utvalg for byutvikling Offentlig ettersyn gangs behandling Utvalg for byutvikling Videre behandling: Endelig vedtak i bystyret UTVALG FOR BYUTVIKLING VEDTAK VED 1. GANGS BEHANDLING Utvalget gjorde slikt vedtak ved 1. gangs behandling: Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr , at områdereguleringsplan for Sandnes indre havn plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist datert , legges ut til offentlig ettersyn sammen med trafikkanalyse for Strandgata m.fl, med følgende endring: Side 1 av 39

2 P1 er avsatt til parkering. Dette området skal være til sentrumsformål. Parkeringen løses i henhold til gjeldende parkeringsnorm i nedgravde parkeringsanlegg. I forbindelse med saken: En viktig forutsetning for utviklingen av sentrumsområdene er at vi får redusert gjennomgangstrafikken i sentrum. En av forutsetningene er å få på plass utvidelsen til 4 felt fra Sandved til Hove. Etter vedtaket har Asplan Viak utført et notat om konsekvensene av vedtaket, med forslag til alternativ løsning - se vedlegg 11. GJELDENDE PLANER Reguleringsplaner innenfor planområdet er satt til side av gjeldende kommunedelplan for sentrum Det er derfor kommunedelplan for sentrum som gjelder. Gjeldende reguleringsplaner som grenser inn til planområdet er plan ang. dobbeltspor på jernbanen i vest og plan angående gjestehavnen i sør. Vedlagt rapport, kapittel 2, fra Asplan Viak redegjør for nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, kjøpesentre og klima, for regionale føringer som ligger i fylkesdelplaner for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP-J under revisjon) og universell utforming, strategisk næringsplan , rapport vedrørende næringsarealer i regionen og Sandnes kommunes deltakelse i forpliktende samarbeid mellom staten og et utvalg kommuner Framtidens byer. Kommunedelplan for sentrum og forhistorien til foreliggende planforslag blir nærmere omtalt, under henvisning til en områdeplan fra BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet er tydelig avgrenset med jernbanefyllingen i vest, havnebassenget i øst og Olav V s plass og gjestehavnen i sør. I nord strekker planen seg til og med Gnr 111 bnr 907 (Monter), og sammenfaller her med avgrensning av kommunedelplan for Sandnes sentrum. Via aktivitetene langs den søndre plangrensen forbindes området mot øvrige deler av sentrum. Side 2 av 39

3 Varslet planområde Elvegata og dens fortsettelse Strandgata går gjennom hele planområdet med betydelig gjennomgangstrafikk, og dette preger i stor grad området. Eksisterende veiføring danner en barriere, samt forårsaker ulemper ved støy, støv og annen forurensning. Hele planområdet ligger på flaten mellom indre deler av Gandsfjorden og jernbanen. Eksisterende bebyggelse vest for området ligger delvis i høyere terreng, noe som sammen med mellomliggende jernbane- og gategrunn virker til at planområdet tåler en betydelig byggehøyde. Hele området er tilnærmet flatt og topografien gir da ingen føringer for valg av planløsning. Området inneholder i dag hovedsakelig lagerbygninger, samt plasskrevende handel. Tinghuset og forretningsbyggene lengst sør, samt bebyggelsen ved dypvannskaia i nord skiller seg ut ved annen bruk og større byggehøyder. Bebyggelsen rett vest for dypvannskaia har elementer som ønskes vernet. Som vist i figuren under består området av en betydelig andel grunn som er i offentlig eie. Det er foretatt makebytte mellom kommunene og jernbaneverket i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet. Dette framkommer ikke av figuren. Leieavtaler som er inngått med Sandnes havn som utleier i planområdet går ut i 2012 for deler av området. Da kan havna frigjøre ca 15 da helt i sør (A4 og A5). Videre fraflytting av Sandnes havn er ikke avklart. En antar at hele havneområdet kan fristilles for utbygging i Framdrift for fraflytting av arealene i indre havn vil antagelig ikke være tidskritiske i forhold til ny byutvikling i indre havn. Side 3 av 39

4 Eiendomsstruktur BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Forutsetningene for utvikling av foreliggende planløsning er redegjort for i vedlagt rapport fra Asplan Viak, se kapittel 4. Her omtales visjon, verdier, mål for områdereguleringen som verktøy, mål knyttet til funksjon og innhold, klimamål, parkeringspolitikk, energiforbruk, avfallshåndtering og klimatilpassing. I kapittel 5 gis det en planbeskrivelse som i hovedsak dekkes av påfølgende beskrivelse. Planforslaget består av følgende dokumenter: Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse Kvalitetsprogram Plankartet og bestemmelsene er de juridisk bindende dokumentene. Imidlertid vil innhold og føringer i planbeskrivelsen og kvalitetsprogrammet også være viktige ved videre utvikling av området. Kvalitetsprogrammet gir inngående beskrivelse av visjoner og mål for området, samt at det settes klare krav til kvalitet. Ved detaljregulering er det satt som krav at regulanten skal redegjøre for hvordan detaljplanen forholder seg til programmet, og avvik vil kunne være grunnlag for å avvise planforslag. Det konkrete formålet med planarbeidet er å få vedtatt en områdereguleringsplan for hele området, som setter rammer for senere detaljreguleringsplaner og legger grunnlag for framtidig utbygging i området. Planen må i størst mulig grad ivareta god forutsigbarhet, samtidig som det opprettholdes robusthet i forhold til skiftende eksterne rammebetingelser over tid. Dette gir utfordringer i forhold til valg av detaljeringsnivå og fastsetting av rammebetingelser gjennom bestemmelsene. I planforslaget er det valgt å begrense bestemmelsene til forhold som er helt nødvendige for å sikre de strategiske Side 4 av 39

5 valgene i planarbeidet, og så la kvalitetsprogrammet redegjøre for de utfyllende forventningene til utvikling av området. Sentrene i regionen har mistet relative markedsandeler for handel og service de seneste årene, og arbeidsplassveksten har vært betydelig høyere i Forusområdet enn i kommunesentrene. Sterke sentre er viktig som drivkraft for hele regionen. Det er derfor en høyt prioritert oppgave å legge til rette for videre utvikling av Sandnes sentrum. Utvikling av området skal gjennom det foreliggende planforslaget bidra til å nå kommuneplanens mål for styrking av sentrum. Se videre kap. 4 i planbeskrivelsen for utdyping av målsettingene med planen. I utgangspunktet var det ment å legge den eksisterende sentrumsplanen med dens fysiske struktur/konsept direkte til grunn for videre arbeid. Underveis har en imidlertid nytolket disse forholdene for å vurdere om andre konsepter i større grad vil kunne gi bedre måloppnåelse. I planforslaget er det lagt vekt på å kunne skape en levende urban utvidelse av sentrum. Det har ført til at selve bebyggelsesstrukturen er revidert i forhold til sentrumsplanen, og en har lagt til grunn en mer tradisjonell kvartalsstruktur som grunnlag for bebyggelsen. Bebyggelsen skal være urban, variert og med sammensatt funksjonsinnhold med kontor, handel, boliger og service. Kvartalsstrukturen gir klare rammer for de offentlige rommene mellom husene. Elvegata er utformet med sikte på å bli ryggraden i området og et viktig sted for sosiale møteplasser, handel og publikumsrettete servicevirksomheter. Bestemmelsene for bygge-områdene langs Elvegata er utformet med tanke på å fremme opplevelseskvalitet og trivsel på gateplan. Det er bl.a satt krav om arkader, utforming av fasader, samt minimumskrav til andel handel. Første etasjene i hele bebyggelsen legges til rette med byggehøyder som muliggjør handel og publikumsrettet service, servering og utstillinger osv med ulikt innhold. Grøntområdene er strukturert i form av 2 allmenninger med 30 meter bredde som åpner seg mot sjøen, og som forbinder gangsonen i Elvegata med havnefronten og promenaden. I tillegg vil gårdsrommene inne i kvartalene i stor grad være offentlig tilgjengelige. Lekeplasser forutsettes løst innenfor hvert byggeområde, og må detaljreguleres. Grøntområder og byrom har krav om innslag av vann. Havnefronten skal tilrettelegges for uteliv og sosiale samlingssteder, for fysisk aktivitet, opphold og med tilbud knyttet til sjøen - som havnepiren med folkebad og bystrand. Mot gjestehavna i sør tar planen opp i seg at dette er det viktigste uterommet i kulturaksen, med gode klimaforhold planen viser et 20m bredt areal. I forbindelse med kulturhuset kan området brukes til utstillinger, konserter, servering osv, som vil kunne tilføre sentrum kvaliteter det i dag ikke har. Omlegging av hovedveien er beholdt som i gjeldende planer, med ny hovedåre langs jernbanen. Dette gjør at et område på nesten 100 daa sentralt i Sandnes kan framstå som stilleområde uten trafikkstøy, hvilket er sjeldent i sentrumsområder. Planområdet utgjør ca 152 daa. Byggeområder dekker til sammen ca 56 daa, herav ca 47 daa sør for havnepiren og ca 9,5 da nord for piren. Nord for piren gis det eventuelt mulighet for utbygging utover dagens strandlinje, som da vil øke byggearealet. De grønne områdene utgjør ca 7 da, fordelt på 2 hovedstrukturer. I tillegg er det ca 48 daa andre uteområder, inkludert kaifront, gågate og andre byrom. Det er tillatt med bebyggelse opptil 21,5 meter over bakkenivå i store deler av området, tilsvarende 6 etasjer. Der en legger opp til 6. etasjer skal øvre etasje være tilbaketrukket. I søndre og nordre del er byggehøyden begrenset til 16 meter over gatenivå, som gir rom for 4-5 etasjer. I område N1, som er tiltenkt hotellvirksomhet, tillates det høyere bebyggelse for deler av området (minimum 12 etasjer). Side 5 av 39

6 Foreløpig program for området er: Ca 200 boliger (sør) ca kvm Ca 150 boliger (nord) ca kvm Handel/service/kultur ca kvm Kontor/næring ca kvm Hotell ca kvm Folkebad ca kvm Sum antatt areal ca kvm Byggeområdene er foreslått fordelt i en kvartalsstruktur med 16 kvartaler. Bestemmelsene til byggeområdene har ikke krav om at en skal utforme bebyggelsen som lukkede kvartaler, men legger andre føringer, som anbefaler og illustrerer en klarere kvartalsbebyggelse og bymessig bebyggelsesform med gater og byrom i mellom, enn det illustrasjonene til områdeplanen fra 2004 viste. Mot Elvegata er byggegrense og byggelinje sammenfallende og det er regulert inn arkade langs begge sider av Elvegata. Folkebadet er plassert rett sør for havnepiren i et anlegg ute i sjøen, på toppen av et undersjøisk parkeringsanlegg. I hovedtrekk legges det opp til flere typer byrom. Elvegata med plassdannelse, de grønne parkene/allmenningene, havnefronten, de mindre gatene og gårdsrommene. Alle skal bidra til at området får ulike og spennende offentlige rom. Kaifronten er opprettholdt hele veien med 15 meters bredde mot øst - hele 30 meter i søndre del, og 20 meter mot gjestehavna. I tillegg åpnes det for å legge flytende eller faste konstruksjoner utenfor kaikanten - nærmere vannflaten. Havnefronten gir grunnlag for å legge betydelige aktiviteter til dette området Trafikken gjennom området i Elvegt har i dag en ÅDT på ca kjøretøyer. Hvor mye av dette som er gjennomgangstrafikk, som kan kanaliseres utenom sentrum, og hvor mye som genereres av dagens aktivitet i området, er usikkert. Utbygging av området som foreslått, vil i seg selv generere ca bilturer daglig. Andel tungtrafikk til og fra området vil imidlertid reduseres vesentlig Vi regner videre med at området vil ha betydelig lavere bilandel av samlet antall reiser enn et tilsvarende område utenfor sentrum, og erfaringer tilsier at gjennomsnittlig lengde på turene er kortere. Angående parkering gir bestemmelsene åpning for parkeringsdekning innenfor kommunens P- vedtekter, kfr. revisjon av kommunedelplanen. Det legges opp til to parkeringsanlegg på ca plasser hver, samt parkeringskjellere for resten - all parkering skal være offentlig. Ved beregning av trafikk har en lagt til grunn den antatte funksjonsdelingen omtalt ovenfor. Ved å øke andelen boliger på bekostning av næring noe som er spesielt aktuelt i nordre del av planområdet, vil trafikkbelastningen i rushtiden reduseres. Nærmeste del av planområdet ligger kun ca 150 meter fra kollektivknutepunktet Ruten, med buss, tog og taxi. I rushtiden tangeres området av ca 20 bussavganger både morgen og kveld. To bussholdeplasser ligger tett opp til området. Begge disse gir rimelig gangavstand til det meste av planområder. Oppgangen til Sandnes stasjon ligger rett ved Tinghuset som er nærmeste del av planområdet, mens planområdet er hele 750 meter langt. Akseptabel gangavstand antas normalt å være ca 500 meter fra holdeplass for tog og 300 for buss, men det avhenger i stor grad av hvilke aktiviteter det er underveis der en går. Avstanden fra Olav V s plass og til tomt for folkebad er bare ca 400 meter. Generelt sett har området meget god tilgang til kollektivtilbud. Planen legger til grunn og hjemler en egen sykkelvei fra nord til sør sentralt gjennom området i dagens Elvegt. Store deler av planområdets offentlige arealer er forbeholdt ikke-motorisert trafikk og derfor godt tilrettelagt for gang og sykkeltransport. En regner også med at alle utearealer tilrettelegges for universell utforming. Side 6 av 39

7 Tema miljø har et vidt innhold. I denne planen har en konsentrert seg om forhold knyttet til reduksjon av utslipp. I kvalitetsprogrammet har en utdypet ambisjonene knyttet til miljø og energimål. For ytterligere beskrivelse av planen vises det til de vedlagte plandokumentene. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Områdereguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn følgende uttalelser: Fra offentlige myndigheter: 1. Rogaland fylkeskommune - regionalutvikling, brev datert Fylkesrådmannen viser til utdrag fra rådmannen i Sandnes sin saksutredning til utvalg for byutvikling 11.mai 2011: Sentrene i regionen har mistet relative markedsandeler for handel og service de seneste årene, og arbeidsplassveksten har vært betydelig høyere i Forusområdet enn i kommunesentrene. Sterke sentre er viktig som drivkraft for hele regionen. Det er derfor en høyt prioritert oppgave å legge til rette for videre utvikling av Sandnes sentrum. Utvikling av (Indre Havn) området skal gjennom det foreliggende planforslaget bidra til å nå kommuneplanens mål for styrking av sentrum. Fylkesrådmannen vurderer det som positivt at Sandnes kommune søker å styrke Sandnes sentrum gjennom utviklingen av Sandnes Indre Havn. Dette gjelder både i forhold til tydelige krav til variasjon i arkitektur og boligtyper innenfor de ulike delfeltene og krav til at første etasjene i bebyggelsen legges til rette med byggehøyder som muliggjør handel og publikumsrettet service, servering og utstillinger mm. med ulikt innhold. En bemerker imidlertid at vedlagt konsekvensutredning er mangelfull med hensyn til alternativsvurderinger og beskrivelse av konsekvenser for samfunn og miljø. Fylkesrådmannen har ellers merknader angående bygningsmiljø og attraktivitet, gangareal uterom og møteplasser, tilrettelegging for kontorarbeidsplasser, forbindelser til eksisterende handelsområde i Langgata, bybane, arealbruk i sjø, næring (N1) og parkering. Bygningsmiljø og attraktivitet Fylkesrådmannen vurderer at utviklingen av Sandnes Indre Havn har stor betydning for Sandnes sentrums attraktivitet og tiltrekningskraft som et knutepunkt i kommunen og regionen. Det presenteres kreative løsninger knyttet til foreslått bystrand, krav om utforming av fasader, minimumskrav til andel handel og byggehøyder for første etasjer som muliggjør handel og publikumsrettet service, servering og utstillinger med mer. Fylkesrådmannen bemerker imidlertid at Sandnes kommune allerede har planlagt for karrébebyggelse med ca. fem til seks etasjer i store deler av området. Utbygging av en stor andel høyhus med samme byggehøyder og struktur kan gi området et homogent uttrykk. Videre vurderes det at en utbygging med ca. fem til seks etasjer mot havnepromenaden kan medføre at havneområdet i stor grad lukkes (visuelt og fysisk) mot det øvrige sentrumsområdet. Fylkesrådmannen tilrår Sandnes kommune å vurdere hvorvidt en kan tilrettelegge for mer variasjon i bygningsmiljøet og planløsninger som i større grad åpner bygningsmiljøet mot havna. Side 7 av 39

8 Gangareal, uterom og møteplasser Fylkesrådmannen er kritisk til foreslått kulepunkt 3 under bestemmelse til 3-7 sentrumsformål (A1-A8). Her fremgår følgende: Områdene A4 og A5 og områdene A6 og A7 tillates sammenbygd over offentlig gangareal. Offentlig areal kan da stenges for allmenn ferdsel for de tidspunkter tilgrensende handel eller tjenesteyting er stengt. Fylkesrådmannen vil understreke at ovennevnte bestemmelse åpner for privatisering av en offentlig gatestruktur og fysisk avstengning av sentrumsgater som medfører en begrensning i allmennhetens adkomst og tilgjengelighet i sentrumsområdet utenom åpningstider. Videre vil også dette kunne medføre at noen brukergrupper ekskluderes fra byrommet, for eksempel barn og unge uten kjøpekraft. Vi minner om at bygater er et fellesgode og ikke minst en viktig arena for byliv. Videre minner vi om at utviklingen av Sandnes Indre Havn har stor betydning for Sandnes sentrums attraktivitet og tiltrekningskraft som et knutepunkt i kommunen og regionen. På denne bakgrunn vil fylkesrådmannen sterkt frarå foreslått bestemmelse som åpner for sammenbygning over offentlig areal. Dersom Sandnes kommune likevel ønsker å realisere overbygget, tilrår fylkesrådmannen at området utformes som en åpen struktur (altså som et offentlig, overdekt uteoppholdsareal) slik at dette også blir tilgjengelig utenom eventuelle åpningstider for publikumsrettede funksjoner. I tillegg til det ovennevnte gis følgende vurderinger og faglige råd: Fylkesrådmannen vurderer at Sandnes kommune bør tilrettelegge for en større andel torg og møteplasser i planområdet. En ber om at havnepromenaden vurderes nærmere med tanke på økt bredde og mulighet for etablering av torg, møtepasser og lekeareal i forbindelse med detaljregulering. Fylkesrådmannen etterspør en gjennomgående grøntstruktur i bebyggelsen, som et tillegg til havnepromenaden. I denne sammenheng vises til fylkesrådmannens vurdering i forbindelse med høring av kommunedelplan for Sandnes sentrum ( ): Sandnes kommune berømmes for en tydelig satsing på et fotgjengerbasert sentrumsområde med attraktive møteplasser. Vi henviser kommunedelplanens bestemmelser 4 angående turdrag/ parker og parker/ uterom. Her fastsettes det at arealene lags Storåna skal brukes til turdrag og park. Videre sikres det at parkene skal tilrettelegges slik at områdene blir tilgjengelige for alle brukergrupper. Det går også frem av overnevnte bestemmelser at Ruten og Olav 5s plass skal utvikles til byens mest sentrale byrom, fri for personbiler og unødig trafikk. Overnevnte fokus bygger opp under sentrumsområdets funksjon som et attraktivt sosial, kulturelt og økonomisk knutepunkt i kommunen og regionen, i tråd med intensjonen i FDP-J og Fremtidens byer. ( )Fylkesrådmannen vurderer imidlertid at arealene i havneområdet bør tillegges større verdi enn ved overnevnte sikring av ferdsel. Det understrekes at havneområdene i sentrumsområdet har særskilt stor verdi for både barn, unge og voksne. Videre understrekes det at en er pålagt særskilte hensyn til allmennhetens tilgang i strandsonene. Dette går tydelig frem av PBL 1-8. Her understrekes det at en skal ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved spørsmål om utbygging i strandsonen langs sjøen. Side 8 av 39

9 I tillegg til det overnevnte tilråder også Fylkesrådmannen at Sandnes kommune tilrettelegger forbindelser mellom torg/ møteplasser i havneområdet, gang- og sykkelstier og underganger fra jernbanen. Videre henvises det til fylkesutvalget vedtak : - Rogaland fylkeskommune tilråder at det tegnes inn flere møteplasser / torg langs havnebassenget og fjorden. - Det understrekes at havneområdene i sentrumsområdet har særskilt stor verdi for både barn, unge og voksne. Havneområdene attraktivitet og tiltrekningsfaktor knyttes til mål om å styrke Sandnes sentrum som et sosialt, kulturelt og økonomisk knutepunkt. Videre understrekes det at en er pålagt særskilte hensyn til allmennhetens tilgang i strandsonen gjennom Plan- og bygningsloven. - Rogaland fylkeskommune tilråder at Sandnes kommune sikrer attraktive forbindelser mellom turvei og torg/ møteplasser i havneområdet og gang- og sykkelstier/ underganger fra jernbanen Tilrettelegging for kontorarbeidsplasser Det er positivt at Sandnes kommune åpner for en stor andel nye kontorarbeidsplasser i Sandnes sentrum ved utleggelse av ca kvm kontor/ næring i områdeplan for Sandnes Indre Havn. Fylkesrådmannen bemerker imidlertid at Sandnes kommune bør vurdere hvorvidt det er mulig å realisere et større omfang av både mindre og større kontorarbeidsplass- etableringer i planområdet. Vi registrerer at det kun inngår et delfelt som åpner for større næringsvirksomheter i Sandnes Indre Havn, herunder delområde N1. En henviser i denne sammenheng til fylkesrådmannens vurdering av områdeplan for Lura bydelssenter (med behandling i fylkesutvalget ), hvor en har oppfordret Sandnes kommune til å revurdere foreslått kontorareal (27 000m 2 BRA), sett i lys av regionale og kommunale mål om å styrke Sandnes sentrum som et attraktivt knutepunkt for både handel og kontorarbeidsplasser. Det er således svært viktig at Sandnes kommune tilrettelegger tilstrekkelig mulighet for nye handelsetableringer og kontorvirksomheter i Sandnes Indre Havn, slik at Sandnes sentrum kan styrkes som et kommunalt og regionalt knutepunkt for både handel- og kontorvirksomhet og sosial/ kulturell aktivitet. Det vises for øvrig til fylkeskommunens høringsuttalelse til kommunedelplan for Sandnes sentrum ( ). Fylkesrådmannens ga følgende vurdering av mulighetene for etablering av nye kontorarbeidsplasser i Sandnes sentrum i forbindelse med denne høringen: Fylkesrådmannen uttrykker stor bekymring knyttet til vedlagt tallmateriale som beskriver en fordeling av arbeidsplasser mellom Sandnes sentrum og Forus-Lura som viser at Sandnes sentrum hadde i overkant av 5000 arbeidsplasser i 2004, mens Forus-Lura hadde nærmere Overnevnte fordeling av arbeidsplasser er svært uheldig med hensyn til mål om å styrke Sandnes sentrum. En økt andel arbeidstakere i Sandnes sentrum har stor betydning med hensyn til både økonomisk vekst og økt kundegrunnlag for kollektivtilbudet her. Det fremgår av kommunedelplanens planbeskrivelse at Sandnes ønsker en økt andel arbeidsplasser i Sandnes sentrum. Fylkesrådmannen etterspør imidlertid tydeligere strategier med hensyn til overnevnte mål. Mer spesifikt oppfordres Sandnes kommune til å foreta en vurdering av tilgjengelige arealer for Side 9 av 39

10 arbeidsplassintensive virksomheter i sentrumsområdet. På tilsvarende måte som for handel bør en også sikre tilstrekkelig rom for arbeidsplassintensive virksomheter i foreslåtte transformasjonsområder. Fylkesutvalget fattet følgende vedtak i forbindelse med høring av kommunedelplan for Sandnes sentrum : Rogaland Fylkeskommune gir faglig råd om utarbeidelse av tydeligere strategier med hensyn til mål om en økt andel arbeidsplasser i Sandnes sentrum. Vi tilråder at kommunen foretar en analyse som vurderer tilgjengelige arealer for arbeidsplass-intensive virksomheter i Sandnes sentrum. Det understrekes at Sandnes kommune må sikre arealer for en økt andel arbeidsplassintensive virksomheter i transformasjonsområdene. Forbindelser til eksisterende handelsområde i Langgata Fylkesrådmannen henviser til uttale som ble gitt ved oppstartsvarsel. Et nytt ekspansivt sentrumsområde kan få utilsiktede negative konsekvenser for eksisterende deler av sentrum. Veksten i dette området må supplere, knytte sammen og gi et løft til øvrige deler av sentrumsområdet. Fylkesrådmannen mener at de tiltak som er foreslått for å aktivisere Elvegata som et viktig sted for sosiale møteplasser, handel og publikumsrettete servicevirksomheter er positive. En etterspør imidlertid tiltak som styrker forbindelser mellom Sandnes Indre Havn og eksisterende handelsområde i Langgata. Sandnes kommune oppfordres til å etablere en grøntstruktur med forbindelser mellom Sandnes Indre Havn og Langgata, slik at en sikrer fotgjengerbasert ferdsel, aktivitet, liv og uteopphold i området mellom Langgata og Sandnes Indre Havn. Fylkesrådmannen ber også Sandnes kommune vurdere hvorvidt foreslått areal på m 2 til handel/service/kultur danner et tilstrekkelig grunnlag for byliv og aktivitet i Sandnes Indre Havn, og dekker behov for nye arealer til handelsetablering i Sandnes sentrum. Bybane Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det pågår kommunedelplanarbeid for bybane mellom Stavanger og Sandnes, som er i direkte berøring med varslet planområde. Det vises for øvrig til planprogrammet for overnevnte kommunedelplan som ble vedtatt i begge kommuner 25.januar I forhold til reguleringsplanen for byggeprosjektet er det foreløpig vurdert at det er mulig at bybanen vil kunne komme i berøring med dette området, men så langt i planprosessen er det for tidlig til å kunne bekrefte dette eller ikke, og å angi noen form for detaljer. Vi kan derfor ikke si noe mer presist på dette tidspunkt om holdeplasslokaliseringer eller traséføringer. Fylkesrådmannen oppfatter dette som et sted hvor man har store muligheter til å øke merverdien for området og Sandnes sentrum. I den videre planleggingen bør en tenke strategisk med hensyn til kollektivtransport for å minske bilbruk og legge til rette for muligheten til å nå mål om høyere kollektivandeler. Arealbruk i sjø Fylkesrådmannen forutsetter at en gjennomfører konsekvensutreding og ROSanalyse for havneområder i sjø (VA1, VA2, VA3). Vi henviser til Plan-og bygningsloven Dersom det fremmes forslag til områderegulering som avviker vesentlig fra kommuneplanen, skal det foretas en konsekvensutredning etter reglene i 4 2 andre ledd. Sandnes kommune har ikke vurdert forslag om Side 10 av 39

11 småbåthavn og/eller utfylling og utbygging i sjø (VA1, VA2 og VA3) i forbindelse med høring av kommuneplan for Sandnes og/eller kommunedelplan for Sandnes sentrum. En må derfor foreta en konsekvensutredning (inkludert ROS-analyse) etter reglene i 4 2. Fylkesrådmannen ber om at ROS-analyse og konsekvensutredning for arealbruk i sjø (VA1, VA2 og VA3) gjennomføres i forbindelse med områderegulering. Vi viser til at områderegulering skal avklare overordnede føringer for byutviklingen og konsekvenser for nærliggende områder. Videre bemerker også fylkesrådmannen at en eventuell utvidelse vil redusere adkomsten for småbåter til Sandnes gjestehavn. Det vises videre til rådmannen i Sandnes sin saksfremstilling hvor det fremgår at eventuelle utbygninger foran feltene NB5 og NB6 (VA1) bør vurderes i forbindelse med områderegulering hvor det fremgår at den prinsipielle avklaring av spørsmålet småbåthavn kontra utfylling og utbygging i sjø må skje i regi av kommunens områdeplan for å kunne få et overordnet grep på problemstillingen Videre henviser vi til Plan- og bygningsloven 12-2: Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Dersom Sandnes kommune likevel velger å gjennomføre konsekvensutredning og ROS-analyse i forbindelse med detaljregulering, ber vi om at dette fremgår som en forutsetning i bestemmelse 8.2 Krav om opparbeidelse. Næring (N1) Fylkesrådmannen henviser til 3-10, Næring (N1). Innenfor dette området tillates hotell med tilhørende virksomheter, kontor og bevertning. Fylkesrådmannen oppfordrer Sandnes kommune til å konsekvensutrede foreslått høyhus på minimum 12 etasjer mer detaljert i forbindelse med foreslått områdeplan. Vi henviser til vedlagt konsekvensutredning, s. 31, bygningsvolumer (punkt 6.3.3), hvor det fremgår at området er sterkt vindutsatt. Høyhus i vindutsatte områder kan utløse tunelleffekter/ økt vindforhold rundt høyhuset, med negative konsekvenser for uteopphold. Dette forholdet bør helt klart utredes og avklares i forbindelse med områdeplan. Parkering Fylkesrådmannen oppfordrer Sandnes kommune til å fastsette makskrav for bilparkering for nærings- og forretningsformål i områdereguleringsplan for Sandnes Indre Havn. Vi henviser til kommunale og regionale mål om endret reisemiddelbruk og reduserte klimagassutslipp. Byplansjefens kommentar: Generelt Konsekvensvurderingen er med hensikt gjort så enkel som mulig. Alternativ 0 er dagens situasjon (gjeldende kommunedelplan), mens Alternativ 1 er foreslått plan. Alternativ 1 bygger på en omfattende prosess, der en til slutt har landet på en tradisjonell kvartals-struktur. Planbeskrivelse og konsekvensvurdering er altså resultatet av en skrittvis planutvikling. Bygningsmiljø og attraktivitet Det er fremtidig detaljregulering av enkelt kvartaler som skal ivareta behovet for varierende byggehøyder og kvalitet innenfor og utenfor kvartalene. Det vises særlig til kvalitetsprogrammet som supplerer plan og bestemmelser og som synliggjør kommunens ambisjoner for området. Side 11 av 39

12 Gangareal, uterom og møteplasser Bestemmelsen som åpner opp for mulig sammenbygging av kvartaler er omformulert, slik at gaterommet er entydig som form, men overdekket og innebygd med glass. Videre detaljplanlegging må fastsette nærmere vilkår. Grønnstrukturer vil bli knyttet til parkområdene G1-G4, gågatene, promenaden og gårdsrommene, og til resten av sentrum (Ruten, parkdraget langs Storåna). Til sammen dreier det seg om store arealer. Torg, møteplasser og lekeareal kan tilrettelegges både i de offentlige arealene og inne i kvartalene. Tilrettelegging for kontorarbeidsplasser En sier seg enig med fylkeskommunen i behovet for tydeligere strategier med hensyn til mål om en økt andel arbeidsplasser i Sandnes sentrum. Strategiene bør utvikles med utgangspunkt i fylkesdelplan for byutvikling på Nord-Jæren, kommuneplan, kommunedelplan og en analyse. Forbindelser til eksisterende handelsområde i Langgata Målsettingen for videre planlegging og gjennomføring av Sandnes indre havn må fremstå som et viktig supplement til byens etablerte miljøer sannsynligheten for å oppnå dette er størst dersom Indre havn bidrar til å trekke mer folk til sentrum og at Langgata kan videreutvikle sitt særpreg og få større tyngde. Det er utvikling av Ruten som kollektivknutepunkt, byrom og park som vil være dreieskiven for kontakt mellom de to sidene av jernbanen. I tillegg finnes det to underganger under jernbanen som gir muligheter for tverrforbindelser. Ved videre planlegging og utbygging på vestsiden av jernbanen kan det vurderes om det bør etableres en tredje undergang for fotgjengere. For å underbygge en strategi for utvikling av handel, service og kultur bør også behovet for handelsareal vurderes. Bybane Kommunedelplan for sentrum viser ikke trasé for bybane - kommunedelplan for bybane må avklare slik trasé. Ruten inneholder imidlertid kollektivknutepunkt, og deler av St. Olavsgate og hele Julie Egesgate er avsatt til kollektivnett. Arealbruk i sjø Tidsaspektet tilsier at konsekvensutredning og ROS-analyse ikke kan gjennomføres før planlagt sluttbehandling det vises til svært forsinket uttalelse fra fylkeskommunen. Sett i lys av at det dreier seg om flytende anlegg, bør det være tidsnok å gjennomføre KU og ROS-analyse i forbindelse med detaljregulering. I bestemmelsene er det lagt inn krav om KU og ROS-analyse for tiltak i sjø. Næring Område N1 har begrenset omfang der det ligger klemt mellom sjøen og jernbanen, og skal en lykkes med å etablere hotell, kontorer og bevertning her, så er en avhengig av å gå i høyden. Samtidig er det ønskelig å utnytte den spesielle posisjonen til å utforme bygningen som et landemerke. I bestemmelsene er det lagt inn krav om KU og ROS-analyse for tiltak på område N1. Parkering Bestemmelsene til områdereguleringen for Indre havn henviser til parkeringsbestemmelsene til kommunedelplan for sentrum, som igjen er et resultat av mekling med overordnede myndigheter. Disse bestemmelsene innholder fastkrav og ikke minimumskrav som tidligere. 2. Rogaland fylkeskommune regionalutvikling/kultur, e-post datert 20. og Angår felt B/F/K1: Hensynssone skal være type C, jf og 11-8 med særlige hensyn til kulturmiljø SOSI-kode 570. Ny bestemmelse: Kvartalet som omfattes Side 12 av 39

13 av sonen (Strandgata 5, 7, 9 og 11) må anses som en enhet. Bygningene må ikke rives eller endres. Søknad om dispensasjon fra bestemmelsen skal forelegges sektormyndighet innen kulturminnevern (pt. Fylkeskommunen). Byplansjefens kommentar: Plan og bestemmelse er endret for å unngå innsigelse. Se også uttalelse fra grunneier under pkt. 16. Bygningenes videre utvikling må avklares gjennom detaljregulering. 3. Statens vegvesen, brev av Som påpekt i vår uttale til forslag til planprogram er det en utfordring å oppnå gode kryssløsninger langs jernbanen og ved Olav V s plass. Vi savner en mer fyldig utgreiing rundt dette spørsmålet, herunder om det enkelte kryss bør reguleres som rundkjøring/ lysreguleres for å sikre best mulig trafikkavvikling. Adkomst til T1 er vist i krysset Strandgata/Langgaten. Det må sikres en avviklingsmessig forsvarlig løsning på denne adkomsten. Statens vegvesen imøteser for øvrig trafikkanalyse fra Strandgaten som forventes å foreligge i den nærmeste fremtid. Statens vegvesen mener at parkeringsrestriksjonene i Sandnes sentrum fortsatt ikke er kraftige nok. Kommunen sier selv at en struping av parkeringstilbudet er ønskelig i forhold til kommunens miljømål. Om ikke dette følges ytterligere opp risikerer man å havne i en situasjon med trafikkaos i og rundt bykjernen. Det må tas med som rekkefølgebestemmelse til planen at kollektivfelt i Oalsgata skal være etablert før utbygging av Indre Havn igangsettes. Det må tas med i bestemmelsene til planen at tekniske planer som berører fylkesvegnettet skal godkjennes av Statens vegvesen. Byplansjefens kommentar: Trafikkanalyse for Strandgata ble ikke gjennomført mens planarbeidet pågikk, og forelå først kort tid før høring ble avsluttet 1. juli. Byplansjefen mener imidlertid det er satt av tilstrekkelig areal til trafikkformål. Det forutsettes at kryssløsningene opparbeides med ordinære lyskryss der det er nødvendig - rundkjøringer hører ikke hjemme i et bysentrum, der både bilister, syklister og fotgjengere skal ferdes. Områderegulerings-plan, trafikkanalyse og støyrapport legges til grunn for videre detaljplanlegging. Parkeringsnormen vil i fremtiden være avhengig av regional avklaring. I forbindelse med revisjon av kommuneplan og kommunedelplan er det foreslått som midlertidig løsning å endre parkeringsnormen fra minimumskrav til fastkrav inntil det foreligger en regional norm. I bestemmelsene er det nå stilt krav om at tekniske planer som berører fylkesveinettet skal godkjennes av Statens vegvesen. Kollektivanlegg i Oalsgata vil bli et positivt bidrag for å løse framtidig tilgjengelighet til sentrum. I forhold til den overordnede målsetting om å gjøre Sandnes sentrum til et regionalt senter vil det imidlertid være uheldig dersom det settes rekkefølgekrav som forsinker utviklingen av området, og i praksis medfører at aktuelle utbyggere finner løsninger utenfor sentrum. Det kan derfor ikke anbefales å innføre krav til rekkefølge for tiltak som ligger utenfor planområdet, og som verken grunneiere i området eller kommunen har noen kontroll over. Statens vegvesen og Sandnes kommune må i stedet søke å samordne sine planer så langt som mulig gjennom medvirkning og prioritering. Side 13 av 39

14 Det vises for øvrig til vedtaket i utvalg for byutvikling før høring, der det minnes om betydningen av 4 felt fra Sandved til Hove som viktig forutsetning for redusert gjennomgangstrafikk og god sentrumsutvikling. 4. Jernbaneverket, brev av For øvrig er vi positive til en utbygging av nærings- og boligbebyggelse som er i tråd med overordnede planer om utbygging/fortetting og videreutvikling av sentrums-området i Sandnes, med høy tetthet, nærhet til kollektivknutepunkt m.m. Det må ikke skje tiltak som påvirker stabilitet for jernbanesporet eller jernbanens dreneringssystem, eller som er i konflikt med øvrig jernbaneinfrastruktur som bl.a kontaktledningsanlegget. Vi kan ikke se at det i reguleringsbestemmelsene er stilt tilstrekkelig krav om skjerming mot støy, rystelser, strukturlyd og elektroniske forstyrrelser fra jernbanevirksomheten i området. I ROS-analysen pkt. 19 er det vurdert at planen ikke kan få konsekvenser for kraftforsyning og i pkt. 33 at planområdet ikke berøres av høyspentlinje (elektro-magnetisk stråling). Med tanke på at jernbanen, med dets infrastruktur, er nærmeste nabo til planområdet, synes ikke dette å være tilstrekkelig godt utredet. Jernbaneverket stiller krav om at det må inn i bestemmelsene at disse tema skal utredes grundigere i en ROS-analyse for de enkelte detaljreguleringene. Jernbaneverket stiller også krav om at det i de videre detaljreguleringer må gjøres geotekniske vurderinger dersom det skal gjøres inngrep som kan skape usikkerhet om jernbanesporets stabilitet. Dette må inn i bestemmelsene, som tema som må utredes i en ROS-analyse til detaljreguleringen. Vi legger ellers til grunn at ny områderegulering ikke er i strid med gjeldende reguleringsplan for dobbeltsporet. Et av hovedmålene for planarbeidet var i følge planprogrammet å nå klimamål om redusert transport ved bevisst bruk av parkeringspolitikken ( ) for å minimalisere transport til og fra og i området. Lokalisering og antall parkeringsplasser skal bidra til å nå mål om bærekrafig utbygging. Jernbaneverket savner med denne bakgrunn tydelige maksimumskrav til parkering i bestemmelse 3-3, som vil være gjeldende for hele planområdet. I et så sentrumsnært område, og med de mål planarbeidet har, vil Jernbaneverket gi faglig råd om tydeligere parkeringskrav (kfr. planbeskrivelse og konsekvensutredning). Det er vår vurdering at det også bør utformes minimumskrav til sykkelparkering, for å sikre at sykkelen som transportmiddel blir attraktiv. Byplansjefens kommentar: ROS-analysen og bestemmelsene er bearbeidet med utgangspunkt i uttalelsen fra Jernbaneverket. Parkeringsbestemmelsene samordnes med kommunedelplan for sentrum, i første omgang ved at gjeldende minimumskrav gjøres til fastkrav. 5. Kystverket, brev av (ang. varsling av plan).. Dagens havneområde utgjør en stor del av det området som det er igangsatt planarbeid på. Kystverket anbefaler at 0-alternativet i konsekvensutredningen tar utgangspunkt i den havnedriften som er i området i dag. Kystverket vil påpeke viktigheten av å la hensynet til havnen stå sentralt ved valg av løsninger, slik at frigivelse av areal/utflytting av havneaktivitet til Somaneset skjer på en måte som medfører minst mulig ulempe for havnen. Kystverket oppfordrer kommunen om å legge forholdene til rette, slik at Sandnes havn får opparbeide tilstrekkelig med havneareal på Somaneset til å kunne drive en fremtidsrettet og effektiv havn. Byplansjefens kommentar: Med de føringer som er gitt for området gjennom ulike vedtak, og de tiltak som allerede er gjennomført, kan det ikke anbefales at nåværende havnedrift velges som 0-alternativ. Sandnes havn spiller en sentral rolle i utviklingen av området og Side 14 av 39

15 planutviklingen utføres i nær forståelse med foretaket. Vedtatt kommunedelplan for sentrum bør opprettholdes som 0-alternativ, i tråd med foreslått planprogram. Opparbeidelse av havneareal på Somaneset må håndteres uavhengig av reguleringsarbeidet for Indre Havn. 6. IVAR, brev av (ang. varsling av plan). Vi vil gjøre oppmerksom på at IVAR har hovedavløpsledning innenfor det aktuelle planområdet. Dette må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Avløpsledningen har et restriksjonsbelte på 4m til hver side, målt fra ytterkant rørvegg. Byplansjefens kommentar: IVAR s hovedavløpsledning vil bli tatt hensyn til. Det bør vurderes å flytte pumpestasjonen ved gjestehavnen lenger nord og finne bedre løsninger for overløp ved flom, slik at vannkvaliteten i havneområdet, særlig gjestehavnen, kan bedres. 7. Lyse Infra AS, brev av For å kunne strømforsyne området, er det nødvendig å etablere flere nye nettstasjoner innen området. Ber om at det i detaljreguleringen blir tatt høyde for å avsette areal til nye nettstasjoner innen området. Nettstasjonene må etableres i bakkenivå, ha direkte adkomst og tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Nettstasjoner og tilhørende kabelnett må være driftsatt før innflytting ny bebyggelse. Det ønskes også avsatt areal til en bredbåndsnode i området. Noden er tiltenkt som transittnode og aksessnode for kunder i Sandnes havn området, samt for Sandnes sentrum. Noden må ha en flomsikker plassering minimum kotehøyde 2 m. Arealbehovet er ca. 20 m 2 (4x5 m). Vi gjør i tillegg oppmerksom på eksisterende nettstasjoner og kabler innen planområdet. Flytting/endring samt nytilknytning skjer til de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Lyse har ikke merknader til forslaget i reguleringsbestemmelsene om krav til felles energilevering til området. Lyse sin målsetning i et samfunnsperspektiv, og i tråd med avtalen om Framtidens byer om bl.a fjernvarme, er å utvikle det felles fjernvarme-nettet i Sandnes, Stavanger og Sola. Dermed kan en på en rasjonell måte ta i bruk biomasse, solvarme, direkte jordvarme o.a fornybar energi som mellomlast. Foreslår følgende i reguleringsbestemmelsene: Innen felt T1 skal det i nordre hjørne legges til rette for rom til varmevekslere med tilhørende adkomst. Innen felt T1 skal det også kunne bygges rom for kjølemaskiner i tilknytning til parkeringsanlegget. I tilfelle rom for kjølemaskiner ikke kan etableres når det er behov for kjøling innen planområdet, skal det kunne bygges et midlertidig bygg for kjølemaskiner på felt S1. Byplansjefens kommentar: I tillegg til uttalelsene over har Lyse flere kommentarer til saksutredningen. Kommentarene hører hjemme på et mer detaljert nivå. Bestemmelsene stiller krav om godkjent teknisk plan for all infrastruktur før detaljregulering kan vedtas. Det kan bli nødvendig med provisorier i en overgangsperiode. 8. Avdeling Park, notat av Vi vil be om at det foretas en risikovurdering av nødsituasjoner ved et undersjøisk parkeringsanlegg og badeanlegg ut i sjø. Vi vil igjen peke på det flotte og viktige uterommet rundt Vågen som bør gis høy prioritet og langt større bredde (areal). Dette vil bli et uterom, en offentlig plass, med mange muligheter hvis man passer på å være raus nok med plassen. Side 15 av 39

16 Grønnstrukturene i planen er for smale og har en dårlig orientering. Blokker på 6. etasjer gir mye skygge. En bedre orientering er etter vår mening å orientere parkbeltene fra sørvest mot nordøst. Byplansjefens kommentar: Det vises til utført ROS-analyse for felt T1. Ved videre detaljregulering og prosjektering av p-anlegg og badeanlegg i sjø vil dette bli fulgt opp. Parksjefen har rett i at området rundt gjestehavnen har potensial til å bli et flott og viktig uterom i byen. Foran kulturhuset på sydsiden av gjestehavnen har plassen en bredde på 35-40m, mens på nordsiden er det satt av 20m - normal bredde på kaipromenaden for øvrig er 15m. Vågen i Stavanger har varierende bredde ca m mellom bebyggelse og kaikant. Dette åpne arealet inneholder i det daglige også biltrafikk, slik at en eventuell sammenlikning med Sandnes ikke blir helt relevant. I det daglige vil bredde på 20 m være tilstrekkelig for uteservering og opphold på promenaden ved store arrangementer kan det være ønskelig med større bredde. Større bredde vil gå på bekostning av byggeareal i feltene A4 og A5 felt A5 blir i minste laget dersom tilliggende promenade i syd utvides. Avvikling av store arrangement bør baseres på samvirke mellom gjestehavnen og Olav V s plass. For den daglige bruk av plassen/promenaden er det viktig og ønskelig at den har et intimt preg, og ikke blir utflytende og ødslig. Ut fra en samlet vurdering anbefales derfor at planforslaget opprettholdes med 20 m kaibredde mot gjestehavnen. Ut fra betraktninger om sol og skygge kunne orienteringen på grønnstrukturen vært bedre. En har imidlertid valgt å legge vekt på tilknytningen til sentrum på vestsiden av jernbanen og på retningene i det ortogonale gatenettet der. Bredden på grønnstrukturen bør opprettholdes - ved detaljregulering av kvartalene må det vurderes nærmere hvorledes forholdet til sol og skygge kan tas hensyn til. 9. Kommuneoverlegen, brev av (ang. varsling av plan). Selve utbyggingen i anleggsperioden vil føre til støy og forurensing. Retningslinjene for støy fra bygg og anleggsvirksomhet (T-1442) må følges. Støygrenser for dag og kveld skjerpes for støyende aktivitet med driftsperiode lengre enn 6 uker. Området som skal bygges ut er et utfyllingsområde, og det kan være forurensing i grunnen. For utendørs oppholdsareal med eventuelle grøntområder og lekeplass vil det være nødvendig med konkrete grunnundersøkelser. Det må også tas hensyn til at grunnforholdene i området er betegnet som svake, jf. Miljøplanen. Sandnes sentrum har lite grøntområder, og det er viktig å satse på at det skal utvikles flere grøntområder i sentrum. Lekeplassnorm for Sandnes kommune må følges. Det vises også til Sandnes Sunn by rapport 2008, program 2009, hvor barn og unges bystyre mener at det er viktig å ha grønne lunger og vil ha bypark. Det må tilrettelegges for allmenn ferdsel langs Vågen, og utslipp i Vågen må stoppes. Innslag av boliger kan føre til interessekonflikt mellom bolig og næringsvirksomhet. Byplansjefens kommentar: Bestemmelsene gir retningslinjer for støy, føringer for behandling av forurensing og stiller krav om grunnundersøkelser. For Sandnes sentrum er det gitt egne bestemmelser for uteoppholdsareal, herunder også lekeplasser. Grønne lunger er vektlagt i sentrums-planen, og videreføres i områdeplanen. Ferdsel langs Vågen er i samsvar med sentrums-planen. Forholdet mellom bolig og næring avklares nærmere i detaljregulering. Side 16 av 39

17 10. Brannvesenet Sør-Rogaland, brev av I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og atkomstmuligheter for brannvesenets personell og utstyr, jf. teknisk forskrift 7-28 (TEK97), eller ny Byggeteknisk forskrift (TEK10). Det er spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen. Brannvesenet ber derfor om at prosjekterende ivaretar brannvesenets behov mht. veibredde, svingradius, oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse mv i tidlig planleggingsfase... Byplansjefens kommentar: Planen vil ikke i detalj løse de planbehov som brannvesenet gir uttrykk for, men plan og bestemmelser vil innholde de føringer som er nødvendige for den videre planlegging, fram til området er ferdig bygd ut. 11. Trones og sentrum bydelsutvalg sak 25/ og sak 15/ Varsling: Bydelsutvalget tar saken til orientering, og vil støtte forslaget om et svømmeanlegg innenfor planområdet, plassert mot sjøen og med utebassenger og en eventuell sandstrand. Bydelsutvalget vil videre be om at det blir vurdert om et nytt rådhus kan lokaliseres i planområdet sentrumsnært og nær knutepunktet for kollektivtrafikk, buss og tog. Bydelsutvalget ber videre om at det sikres nødvendig grønnstruktur som offentlige arealer innenfor planområdet. Høring: Bydelsutvalget vil måtte utsette saken til neste møte og be om at høringsfristen forlenges til bydelsutvalget har sakspapirene vedlagt innkallingen. Bydelsutvalget vil videre be om at det blir sendt ut fullstendige sakspapirer og nødvendige vedlegg, da bydelsutvalget ikke har fått utdelt politiker PC er til medlemmene. Byplansjefens kommentar: Svømmeanlegget er plassert ved sjøen videre detaljregulering må avklare eventuell badestrand. Lokalisering av eventuelt nytt rådhus bør avklares gjennom en egen prosess. Grønnstruktur inngår i plangrunnlaget, kfr. sentrumsplanen. Det er innført ny praksis ved høring av nye planer. Ny praksis tilsvarer den praksis Stavanger kommune har hatt over lengre tid. Bydelsutvalget er eneste part som har unnlatt å gi uttalelse begrunnet ut fra ny praksis. Ny praksis annonserer at høringsdokumentene finnes på kommunens nettsider, samtidig som gammel praksis med utleggelse av plandokumentene i kommunens servicekontor opprettholdes. For de som ber om det skrives dokumentene ut. Hensikten med ny praksis er å spare tid, penger og miljø. I følge informasjon på kommunens nettsider så har alle medlemmene og de fleste av varamedlemmene til bydelsutvalget oppgitt egen epost-adresse, slik at det bør være mulig å anvende private PC-er for å gjennomgå høringsdokumentene - på lik linje med andre parter som avgir uttalelse. Spørsmålet om politiker PC er må tas opp i annen sammenheng. Utvalgets medlemmer er imidlertid tilsendt alle høringsdokumenter som utskrift. Neste møte i utvalget er 7. september. Det vil ikke være mulig å innarbeide ny uttalelse i foreliggende saksframstilling, slik at eventuell uttalelse vil måtte ettersendes. 12. Funksjonshemmedes råd, brev av (ang. varsling av plan). Funksjonshemmedes råd ser svært positivt på at kravene til universell utforming, skissert i Fylkesdelplanen (FDP), gjenspeiles i planprogrammet for Sandnes indre havn. Samtidig ser funksjonshemmedes råd frem til å følge planprosessen videre med tanke på ivaretakelsen av kravene til universell utforming. Side 17 av 39

18 Byplansjefens kommentar: Følges opp i det videre arbeid. Fra grunneiere: 13. Gnr. 111 bnr. 903, 905, 907 / 898 / 889, 891, 894 / 318 / 140, 141 / 317 / 316 / 315 / 1114 / 1111, 1112 / 314 / 253, Grunneiere innenfor planområdet, brev mottatt Kommentarer til planene: Det er i planen gjort et overordnet grep for å flytte gjennomgangsåren, Elvegaten, inn mot Jernbanen. Her blir det store kostnader både til opparbeidelse og innløsning av nye veg- og trafikkareal. Videre er det oppgradering av de bestående vegarealene til ny bruk. Det er videre lagt opp til en betydelig bredere veg der den nye skal gå enn det som er den bestående. I den bestående er det ett kjørefelt i hver retning og 2,5m fortau på sidene. I planforslaget er det lagt opp til en veg som har, i tillegg til kjørebane i hver retning, 3,5m brede fortau på begge sider og midtrabatt på 3m. Vi spør om planforslagets viste løsninger bredder/teknisk m.v. er nødvendige, eller om det er mulig å finne mindre arealkrevende og kostnadsmessig rimeligere løsninger. Langs Elvegatens vestside er det vist inntrukket 1. etasje som skal danne overbygget areal til trafikkformål (arkade). De berørte eiendommene er i privat eie, og den inntrukne 1. etasjen går på bekostning av mulig utbyggingsvolum. Det er imidlertid ikke regulert inn slike inntrukne 1. etasjer på østsiden av Elvegaten, hvor Sandnes Havn er grunneier. Vi ber byplansjefen om å vurdere på ny om det er en rimelig løsning med slik inntrukket 1. etasje på vestsiden av Elvegaten. Det er ikke tiltaket og forslaget om flytting av veitracéen som det protesteres mot. Vi finner det naturlig at gjennomgangstrafikken samles langs jernbanen. Protesten gjelder at vedtektene kan tolkes som at denne flyttingen av veg skal finne økonomisk dekning hos alle grunneierne innenfor planens begrensning. En slik kostnadsbelastning på grunneierne i tillegg til de øvrige kostnadene til infrastruktur som planene medfører, vil kunne føre til at realiseringen av planen ikke vil bli satt i gang. Det legges også opp til i rekkefølgebestemmelsene at flyttingen av veien først skal skje når feltene NB1-4 skal realiseres. Det betyr at alle A-kvartalene skal kunne realiseres før veien er ferdig. Dette vil kunne føre til at en får anleggsarbeid i lang tid etter at disse kvartalene er opparbeidet og tatt i bruk. En slik situasjon vet vi vil medføre alvorlige skadevirkninger for alle næringsdrivende. Disse har nettopp flyttet inn i de nye byggene med høye etableringskostnader og har derfor behov for gode og stabile vilkår for sin aktivitet. Vi ber om at byplansjefen ser på rekkefølgebestemmelsene på ny ut fra disse momenter. Ved utbygging innenfor sentrumskjernen vil alle grunneiere som vil gjennomføre utbygginger være pålagt å betale en sentrumsavgift på NOK 950 pr. m 2 bolig og NOK 650 pr m 2 næring. Dette er kostnader som skal gå til gjennomføring av overordnede infrastrukturtiltak. Dersom utbyggerne i dette området på toppen av disse kostnadene skal bære kostnader til flytting av overordnet vegnett blir dette etter vårt syn en urimelig kostnadsbelastning. Hva kan Sandnes kommune lære av andre: Ved start av større bymessige utbygginger andre steder har vi sett at det offentlige (kommune, fylke og stat) har gått inn og finansiert de store infrastrukturtiltakene før utbyggingen av bygningene har startet. Dette gjelder i stor grad Drammen hvor det er investert betydelige ressurser av stat, fylke og kommune på å forbedre den overordnede infrastruktur. Lokalt har Gjesdal kommune gjennomført en betydelig endring av trafikk-mønsteret for å skaffe rom for videre utbygging av sentrum. Kommunen bør søke samarbeid med fylket og statlige organ for å skaffe midler til denne omleggingen av hovedgjennomfartsåren gjennom sentrum av byen. Når Side 18 av 39

19 andre kommuner kan skaffe slike midler må Sandnes kommune gjøre det på samme måten. Det vi ber om er altså at Sandnes kommune søker å finne finansieringsmessige løsninger på omlegging av hovedfartsåren uten at grunneierne i området belastes med denne kostnaden. Kostnaden bør etter vårt syn bæres av det offentlige; Staten Rogaland fylkeskommune Sandnes kommune. Konklusjon: Grunneierne mener at omleggingen av gjennomgangsveien må realiseres med Sandnes kommune, med eventuell støtte fra overordnet vegmyndighet, og at den gjennomføres før utbyggingen av området starter og uten økonomisk belastning for områdets grunneiere. En vil slik unngå tunge anleggsmessige tiltak etter at deler av området er utbygget. Utbygging av overordnet vegnett i etter tid medfører alvorlige skade-virkninger for nyetablerte tiltak og det kan føre til at nyetablering stopper av frykt for kommende ulemper. Kostnadene med å belaste grunneierne i området dette tiltaket, i tillegg til andre infra-strukturtiltak som ligger i planen og innen rammene for Sentrumsplanen, kan føre til at realiseringen av planen vil bli meget vanskelig og eventuelt vil kunne stoppe helt opp. Grunneierne mener at kostnader og gjennomføring av flytting av vei er en offentlig oppgave som kommunen må stå ansvarlig for. Krav om inntrukket 1. etasje langs vestsiden av Elvegaten vurderes på ny. Byplansjefens kommentar: Jernbanelovens 10 krever 30 m byggeavstand fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan i dette tilfelle er regulert avstand ca. 25 m. Byggelinjen for bebyggelsen langs gaten nærmest jernbanen samsvarer med Tinghusets fasade mot jernbanen - god avstand til jernbanen reduserer risikoen for skader på sporene ved utbygging av kvartalene. Alle hovedgatene i området har et tverrsnitt på 17 m og ligger helt eller i hovedsak på kommunal grunn. Ved omlegging og dimensjonering av gjennomfartsåren Elvegaten er det lagt vekt på at gaten skal være representativ, at den kan gi et positivt inntrykk av sentrum for besøkende som kommer fra nord og at den som hovedgate bør ha en romslighet som gjør det mulig eventuelt å revurdere tverrsnittet i fremtiden. Planens forslag om dimensjonering av gatetverrsnittene opprettholdes. Inntrukket 1. etasje (arkade) mot gaten tilfører gaten en ekstra kvalitet for fotgjengere. Ved å plassere den på vestsiden av gaten oppnås det best skjerming mot fremherskende vindretninger og nedbør fra sørøst-sørvest. Det gir denne siden av gaten en fordel i forhold til publikum. Planens forslag om arkade på vestsiden av dagens Elvegate opprettholdes. Byplansjefen har gjort en ny vurdering som grunneierne ber om, og har kommet til at det legges inn en tilsvarende arkade på østsiden av gaten. Dette vil forsterke det urbane preget og kvaliteten i Elvegata ytterligere Områdereguleringsplanen kan ikke definere hvem som skal betale for tiltakene, men kun sette krav om rekkefølge av disse. Med unntak for feltene A4 og A5, krever de reviderte rekkefølgekrav at omlegging av hovedvei skal være gjennomført før noen utbygging tillates (A4 og A5 ligger lengst sør på kaien - mot gjestehavnen). Det gjøres oppmerksom på at omlegging av hovedveien gjennom planområdet og sjøpromenaden er fastlagt som GASS-prosjekter i kommunedelplanen, og vil bli finansiert gjennom dette regimet. Utbyggingsavtale(r) må inngås og avklare fordeling av finansiering. Side 19 av 39

20 14. Gnr. 111 bnr. 898, Helge Wiig, epost datert Vi ønsker at NB5 kan ha muligheten til å anlegge parkering under Tollbugata. Byplansjefens kommentar: Det er viktig at gater kan opprettholdes som naturlige tracéer for infrastruktur uten å måtte komme i konflikt med private parkeringsanlegg. Statisk er det best å bygge parkeringsanlegg under terreng kombinert med overliggende bebyggelse. 15. Gnr , Betonginvest AS, Brev av Plankartet - Oppdeling av bygninger i Vågsgaten nord for Olav V s plass: Vågsgaten er stanset ca. 40m inn fra Olav V s plass av en ny tverrgate mellom Jernbaneveien og Elvegaten. Denne tverrgaten går på den ene siden tvers over en nyanlagt plass framfor hovedinngangen til høgskolen. Denne plassen ble vi pålagt av Sandnes kommune til å anlegge og bekoste i sin helhet. Plassen er anlagt med 15 cm granittplater lagt i betong med plantinger av store trær. Kostnaden til anlegg av denne plassen og fortau rundt kvartalet var på NOK 3,1 mill. På den andre siden av Vågsgaten deler en ny gate et etablert kvartal og eierstruktur, nemlig kvartalene som i områdeplanen har fått benevnelsene A2 og A3. Her etableres det et av de aller minste kvartal i hele Sandnes inn mellom Tinghuset og gjestehavnen og Olav V s plass. Utnyttelsen på kvartal A2 er satt til det laveste i hele områdeplanen for Sandnes indre havn. Her trenger man et stort og viktig bygg for å danne nordveggen for Olav V s plass og hele festplassen. Da må man også ha en større grunnflate på kvartalet, som nå er foreslått til kun 2100 m 2. Kvartalet bør strekke seg fra Olav V s plass til den nye veien som går ut i Elvegaten fra den nye gjennomgangen i Jernbanefyllingen. Vågsgaten bør også ende i denne nye gaten og slik danne en naturlig atkomst inn til den nordre dele av dette området. Både Tinghuset, høgskolen og butikkene har behov for en god kjøreforbindelse fram til varemottak og hovedinnganger. Hit må det kunne kjøres både for brudepar og fangetransporter. Det foreslås at kvartalet fra Olav V s plass går fram til ny tverrforbindelse mellom Elvegaten og St. Olavs gate. For gående skal det legges inn en fotgjengergjennomgang slik som det er gjort på den nye videregående skole. Gangveien bør gå vinkelrett på Vågsgaten. Kvartalet løses med utseende som flere bygninger med forskjellig fasadeuttrykk og varierende høyder inntil 6 etasjer. Med en slik løsning vil det kunne bli et kvartal med muligheter for bruk både til framtidig praktbygg og/eller videreføre dagens løsninger med blandet næringsvirksomhet. Bestemmelser høyder: Det er for eiendommene vest for Elvegaten lagt opp til gesimshøyde på 21,5 m med unntak av del av eiendommen Vågsgaten 41, kvartal A2. Det er ikke tungtveiende grunner for å holde denne eiendommen lavere enn de andre eiendommene som omkranser Festplassen. Tinghuset er på 5 høye etasjer tilsvarende nær 6 normaletasjer. Bebyggelsen sør for festplassen er på 6 etasjer (2 inntrukne etasjer) og bebyggelsen øst for festplassen er også på 6 etasjer (med unntak av de vernede byggene i nord). Slik kan en få en festplass som er omkranset av tilnærmet jevnhøye bygg. Det er ingen skyggeproblemer med å legge 6 etasjer slik plassert m.h.t. gjestehavnen eller plassen foran kulturhuset. Forslag til nytt punkt i bestemmelsene: I alle kvartalene nord for Olav V s plass og vest for Strandgaten skal det kunne bygges med inntil 6 etasjer. Tilbaketrukket inne i kvartalene kan en bygge inntil 8 etasjer med en vinkel på maksimalt 45 grader regnet fra topp gesims mot gate. Side 20 av 39

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utvalg for byutvikling 15.10.08 sak 110/08 vedlegg 4 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utgave: 1 Dato: 2008-09-10 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde,

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Områdereguleringsplan Levanger Havn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune kirstine.karlsaune@innherred-samkommune.no 74 04 82 73 Arkivref: 2008/6808 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM 1. 2. 1. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1 Mandat utgangspunkt for planarbeidet... 5 3.2 Kommunestyrevedtak -

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Revidert 08.05.2015 1 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 5 1.1 Forord 5 1.2 Sentrale begreper 7 2. Bakgrunn for områdereguleringen 9 2.1 Formål med planarbeidet

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling.

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling. Dato: 04.11.09 Saksnr.: 200812542 Arkivkode O: PLAN: 1210 Saksbehandler: Eirik Martens Svensen Saksgang Byutviklingsstyret Formannskapet Bystyret Møtedato 12.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse byromsnett gangforbindelser områderegulering / et samarbeid mellom skedsmo kommune og blå arkitektur landskap ab og plasser november 2013 lillestrøm øst planbeskrivelse kvartal 8 meierikvartalet stortorvet

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Reguleringsplan for Lura bydelssenter

Reguleringsplan for Lura bydelssenter Utvalg for byutvikling 19.05.10 sak 60/10 vedlegg 7 Reguleringsplan for Lura bydelssenter Forslag til planprogram Prosjektnummer/oppdragsnummer: 08260 Kommunens arkivsaksnummer: 2008 04533 Tiltakshaver:

Detaljer