Innkalling av Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Kommunestyret"

Transkript

1 Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-20:00 Konstituerande møte for nytt kommunestyre. Eventuelle forfall må meldast til Dagrun Gunnarson per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 048/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 049/15 Godkjenning av møtebok for kommune- og fylkestingsvalet for perioden /15 Godkjenning av møtebok 051/15 Referatsaker 052/15 Val av Formannskap for perioden /15 Val av ordførar for kommunestyreperioden /15 Val av varaordførar for perioden /15 Val av kontrollutval for perioden /15 Val av representant til KS for perioden /15 Val av representantar til nemndenemnd 058/15 Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS 059/15 Vilkår ved sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. 060/15 Tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane. 25. september 2015 Kristin Handeland ordførar Dagrun Gunnarson sekretær

2 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/473 Saksnr Utvalg Type Dato 048/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

3 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /446 Saksnr Utvalg Type Dato 049/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møtebok for kommune- og fylkestingsvalet for perioden T Valprotokoll (L)(12418) Valprotokoll (L)(12417) Saksutgreiing: Bakgrunn Kommunelova 17 og vallova 13-4 : Eigengodkjenning av møteboka frå valstyret skal skje i det konstituerande møtet seinast innan utgangen av oktober månad Vurdering Viser til vedlagte møtebok frå valstyret. Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Forslag til vedtak: Møteboka frå Valstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalet i Fedje for perioden vert godkjent slik ho ligg føre.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/473 Saksnr Utvalg Type Dato 050/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møtebok 32T Protokoll - Kommunestyret Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent.

31 Fedje kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:00 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Tone Ratcliffe Per Opsahl Inge Waage Ottar Tangen Otto-Andre Nordby Paul Gunnar Gullaksen Stian Herøy Terje Storemark Jorunn B.Husa Oddvar Nilsen Husa Roy-Asle Tungland Parti Ap Ap Ap Dem Frp Frp H H H H Krf Krf Krf Møtedeltakarar vara Freddy Aga Terje Blomvågnes Parti Ap Ap Forfall meldt frå følgjande medlemmar: Hans Erik Waage Odrun Borge Parti Ap Ap Følgende fra administrasjonen møtte: Bjarte Villanger, Dagrun Gunnarson, Grete Herøy, Vidar Bråthen, Øyvind Tolleshaug

32 Saknr Tittel Sakliste 040/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 041/15 Godkjenning av møtebok 042/15 Arealdel kommuneplan for Fedje kommune. Revisjon Utlegging til offentleg ettersyn. 043/15 Helse Bergen Tenesteavtale 8 - svangerskap, fødsel og barselsomsorg 044/15 Verksemdsmelding per 2. kvartal /15 Rekneskapsrapport 2. kvartal /15 Eventuelt 047/15 Uttale om framtida til sjøtrafikksentralen på Fedje 040/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Behandling: Vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Samrøystes vedteke /15: Godkjenning av møtebok Behandling: Vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Samrøystes vedteke /15: Arealdel kommuneplan for Fedje kommune. Revisjon Utlegging til offentleg ettersyn.

33 Behandling: Vedtak: Fedje kommune gjer vedtak om å legga arealdel av kommuneplanen med føresegner ( Revisjon 2015 ) ut til offentleg ettersyn. Høyringa gjeld berre dei endringar som er gjort i Revisjon 2015 sett i høve til planen slik den vart vedteken av kommunestyret den 14. mars På plankartet er det 13 endringar. Ei endring i føresegnene punkt 3.2. Samrøystes vedteke /15: Helse Bergen Tenesteavtale 8 - svangerskap, fødsel og barselsomsorg Behandling: Vedtak: Fedje kommune vedtek "Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps-, fødsels-og barselomsorga". Samrøystes vedteke /15: Verksemdsmelding per 2. kvartal Behandling: Vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Samrøystes vedteke /15: Rekneskapsrapport 2. kvartal Behandling: "Økonomiske oversikter 2.kvartal 2015" vart delt ut av økonomiansvarleg i møtet. Vedtak:

34 Kommunen sluttar seg til dei budsjettendringar som her gjort. Kommunen tar saka til orientering. Samrøystes vedteke /15: Eventuelt Behandling: Ingen votering over saker under eventuelt. Vedtak: Ingen votering /15: Uttale om framtida til sjøtrafikksentralen på Fedje Behandling: Ordførar delte ut forslag til uttale om framtida for sjøtrafikksentralen på Fedje. Vedtak: Framtida for sjøtrafikksentralen på Fedje: Regjeringa har ved Samferdselministeren valt å utgreia samanslåing av Sjøtrafikksentralane i landet, med mogleg konsekvens at Fedje Sjøtrafikksentral vert føreslått nedlagt, og flytta til Rogaland. Den maritime overvakinga av eit av Nord-Europas mest trafikkerte og risikofylte farvatn, vert i dag styrt frå Fedje Sjøtrafikksentral. Denne sentralen har med si plassering midt i overvakingsområdet, svært gode føresetnader for å ha kontroll med skipstrafikken, både elektronisk og visuelt. Over halvparten av alle tankskip på norskekysten er innom Fedjesentralen sitt overvakingsområde. På Fedjesentralen står høgkompetent maritimt personell for overvaking, rettleiing og risikovurdering av trafikken i området døgnet rundt. For Fedje kommune er det avgjerande for sjøtryggleiken i vårt område, at Fedje Sjøtrafikksentral vert oppretthalden som i dag. Fedje kommune ber Regjeringa ved Samferdselministeren leggja denne ballen død ein gong for alle, og ikkje bidra til å skapa uro rundt sjøtryggleiken i fylket vårt. Samrøystes vedteke.

35

36

37 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/473 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Kommunestyret PS Referatsaker 32T Saksnummer Tittel 051/15.1 Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. Saksnummer Tittel 051/15.2 Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen Saksnummer Tittel 051/15.3 Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. Saksnummer Tittel 051/15.4 Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland Saksnummer Tittel 051/15.5 Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland

38 Fedje kommune Saksnummer Tittel 051/15.6 Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet: Støtte til sertifisering av Fedje Mekaniske Industrier Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering.

39 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /25 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.1 Formannskapet RS /15.1 Kommunestyret RS Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. 32T Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

40 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august :29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og prosjektrekneskapen er vedlagt. Minner om fylgjande: I KOSTRA kontoplan for regnskapsåret 2015 er det opprettet en ny funksjon 841 for kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2015 skal mva-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet henføres til funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet (ny f.o.m. 2015). Kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som anskaffelsen, dvs. ikke funksjon 841. Kommunen spesifiserer budsjetterte investeringar i budsjettskjema 2B på funksjon. Refundert mva kompensasjon blir bokført på eigen funksjon og skal handsamast som generell finansiering av investeringsrekneskapen (ikkje bunde til bestemte prosjekt). Dermed må investeringar budsjetterast og vedtakast inkl mva på funksjonane der investeringane skal gjennomførast og samanlikning mot rekneskapstal vil og bli inkl. mva. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

41 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /428 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.2 Formannskapet RS /15.2 Kommunestyret RS Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen 32T Byggeregnskap Torvhaugane bustadfelt, Fedje Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

42 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 1. september :11 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland Emne: Byggeregnskap Torvhaugane bustadfelt, Fedje Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og byggerekneskap er vedlagt. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

43 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /25 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.3 Formannskapet RS /15.3 Kommunestyret RS Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. 32T REvisjonsuttale prosjektrekneskap straumagregat Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

44 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august :58 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland Emne: REvisjonsuttale prosjektrekneskap straumagregat Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og prosjektrekneskap er vedlagt. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

45 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - U43, TI - &18 14/335 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.4 Formannskapet RS /15.4 Kommunestyret RS Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

46 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - U43, TI - &18 14/337 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.5 Formannskapet RS /15.5 Kommunestyret RS Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

47 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - U01, TI - &40, HistSak - 12/406, HistSak - 12/554 14/876 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15.6 Kommunestyret RS Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet: Støtte til sertifisering av Fedje Mekaniske Industrier Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

48 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /448 Saksnr Utvalg Type Dato 052/15 Kommunestyret PS Val av Formannskap for perioden Saksutgreiing: Bakgrunn Når det det er avgjort at valget er godkjent, skal det foretakast val av av formannskap med vararepresentanter, for komande kommunestyreperiode. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen forslag

49 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /449 Saksnr Utvalg Type Dato 053/15 Kommunestyret PS Val av ordførar for kommunestyreperioden Saksutgreiing: Bakgrunn Kommunelova 17, 2.ledd Konstiterande møte skal haldast innan utgangen av oktober månad. Val av ordførar skal gjerast etter at kommunstyret har godkjent valet og har vald Formannskap. Ny ordførar trer i funksjon frå det tidspunkt den er vald. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen forslag

50 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /450 Saksnr Utvalg Type Dato 054/15 Kommunestyret PS Val av varaordførar for perioden Saksutgreiing: Bakgrunn Kommuneloven 17, 2 ledd. Val av varaordførar skal skje i det konstituerande kommunstyremøtet, og trer i funksjon frå det tidspunkt den er valgt. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Skriv inn forslag her

51 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /451 Saksnr Utvalg Type Dato 055/15 Kommunestyret PS Val av kontrollutval for perioden Saksutgreiing: Bakgrunn Kommuneloven ledd: Kontrollutval for komande periode skal veljast i det konstituerande kommunestyremøtet. Kontrollutvalet trer i funksjon frå det konstituerande møtet. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen

52 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /123 Saksnr Utvalg Type Dato 056/15 Kommunestyret PS Val av representant til KS for perioden T Valg til KS Valg til KS vedtekterks2012 Valg av representanter til KS fylkesmøte Oversikt over konstituerende fylkesmøter Saksutgreiing: Bakgrunn I samsvar med KS sine vedtekter skal val til KS sine organ gjerast i det konsituerande kommunestyremøtet. Kvar kommune vel tal representanter på bakgrunn av folketal. Det skal velgjast ein representant + vara for Fedje kommune. KS vedteker 12: Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommunalråder utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ordførar vert vald som Fedje kommune sin representant til KS. Varaordførar vert vald til vararepresentant. Forslag til vedtak: Ordførar vert vald som Fedje kommune sin representant til KS. Varaordførar vert vald til

53 Fedje kommune vararepresentant.

54 Fra: Astrid Toft Sendt: 9. september :48 Til: Postmottak Meland; Bergen kommune; Post Masfjorden kommune; Post Osterøy; Postmottak Vaksdal; Postmottak Lindås; Postmottak Modalen; Postmottak Radøy; Post Austrheim; Askøy kommune; Bømlo kommune; Eidfjord kommune; Fjell kommune; Postmottak Fedje; Granvin kommune; Fusa kommune; Jondal kommune Emne: Valg til KS Vedlegg: Valg til KS.docx; vedtekterks2012.pdf; Valg av representanter til KS fylkesmøte.docx; Oversikt over konstituerende fylkesmøter.docx Vi ber om at informasjonen videresendes til de i kommunen/fylkeskommunen som har ansvaret for å forberede valgene, og gjør spesielt oppmerksom på at det velges nok vararepresentanter. Vedlagt følger brev med informasjon om valg til KS som skal foretas på konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting. Vedlagt følgjer ei orientering med formelle og praktiske haldepunkt for val til KS 2015 KS Hordaland sitt konstituerande Fylkesmøte finn stad tysdag 17. november på Quality Edv. Grieg hotell. Vi ber om at utsendingar til konstituerande Fylkesmøte 14. og vert vald på dei konstituerande kommunestyremøta/konstituerande fylkesting i samsvar med det som framgår i vedlagte skriv og tidlegare utsendt skriv frå KS sentralt datert Vi ber vidare om når desse vala er gjennomført i den enkelte kommune/fylkeskommunen at valresultatet umiddelbart vert vidareformidla til KS Hordaland: på rapporteringsskjema. (VIKTIG få med også e-post adresse/mobiltelefonnummer til utsendingane!) Med venleg helsing Astrid Toft Dagleg leiar, KS Hordaland General Manager, KS Hordaland

55 Epost Telefon Phone: (+47) Mobil Cellular: (+47) KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

56 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/ Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres referanse: Dato: Valg til KS I henhold til Vedtekter i KS (vedlegg 1) skal valg til KS organer foretas av de konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting. Valg av tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. I kommuner og fylkeskommuner der det er parlamentarisk styre kan kommune-/by-/fylkesråder velges selv om de ikke er folkevalgt. 1. Valg til KS Fylkesmøte a) Slik gjør kommunene Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte. Om kommunenes valg av representanter til Fylkesmøte Fra KS vedtekter 12: Hver kommune velger representanter med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala: inntil innbyggere 1 representant til innbyggere 2 representanter til innbyggere 3 representanter til innbyggere 4 representanter til innbyggere 5 representanter til innbyggere 6 representanter til innbyggere 7 representanter og flere innbyggere 8 representanter Oslos representasjon er angitt i 4. Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommunalråder utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene. Om kommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøte Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering). Haakon VIIs gate 9 T: Bankgiro Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo F: Org. nr Iban: NO

57 b) Slik gjør fylkeskommunene Konstituerende fylkesting velger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte. Om fylkeskommunenes valg av representanter til Fylkesmøte Fra KS vedtekter 12: Fylkeskommunens representanter til Fylkesmøtet består av fylkesordføreren og 12 fylkestingsmedlemmer/eller fylkesråder. Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om fylkesordfører eller fylkesrådsleder møter. Om fylkeskommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøtet Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering). 2. Valg til Landstinget a) Slik gjør kommunene Kommunenes representanter og vararepresentanter til KS Landsting velges på det konstituerende Fylkesmøtet i KS. Oversikt over datoer for disse møtene er vedlagt (vedlegg 3). Fylkesmøtets valg av delegater til Landstinget Fra KS vedtekter 4: Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for fire år på første fylkesmøte i perioden. Kommunenes representanter på Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr.1.1. i valgåret tilsier: Inntil innbyggere 5 delegater til innbyggere 6 delegater til innbyggere 7 delegater til innbyggere 8 delegater til innbyggere 9 delegater og flere innbyggere 10 delegater Fylkesmøtets valg av varadelegater til Landstinget Fra KS vedtekter 4: Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av to. Bare kommunene har stemmerett på kommunenes landstingsdelegater. Fylkeskommunene velger sine delegater med vara direkte, se pkt. 2b under. b) Slik gjør fylkeskommunene Om fylkeskommunens valg av delegater til Landstinget Fylkeskommunene må velge sine Landstingsdelegater (og varadelegater) før det konstituerende Fylkesmøtet i KS.

58 Fra KS vedtekter 4: Fylkeskommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for fire år innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, jfr. 17 nr. 1 i Kommuneloven. Hver fylkeskommune velger delegater etter nedenstående skala basert på folketall pr det år valg til fylkesting holdes. Inntil innbyggere 2 delegater til innbyggere 3 delegater og flere innbyggere 4 delegater Om fylkeskommunens valg av varadelegater til Landstinget Ved valg av varadelegater brukes samme skala som for delegater + at KS anbefaler 2 ekstra varadelegater for hvert parti/gruppering. Oslo velger delegater etter kommune- og fylkeskommuneskalaen. KS vedtekter regulerer valg til KS organer KS vedtekter er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Det anbefales å lese disse hvis man er usikker på noen av valgene. Det gjelder en del særlige vilkår for Oslo og Longyearbyen. Disse er omtalt i vedtektene. I følge vedtekter for KS 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS organer kreves fremmet som forholdstallsvalg. Ved alle valg til KS organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % av medlemmene. Generelt ved valg til KS organer Hvis en person er valgt som representant eller vararepresentant fra fylkeskommunen, bør ikke vedkommende velges som representant (eller vara) fra en kommune (eller motsatt). Konstituerende fylkesmøte i ditt fylke (= Fylkesmøte) Det konstituerende Fylkesmøtet i ditt fylke vil finne sted i henhold til vedlagte oversikt (vedlegg 2). Foruten valg av landstingsdelegater skal dette møtet i følge vedtektene, velge fylkesstyre. Innkalling til det konstituerende Fylkesmøtet vil bli sendt fra KS i fylket. Her gis nærmere informasjon om valg til fylkesstyret. KS Landsting KS 19. Landsting vil finne sted i Kristiansand februar Kommunal Politisk Toppmøte Det vil i 2016 bli arrangert Kommunal Politisk Toppmøte i tilknytning til Landstinget. Program og invitasjon sendes senere ut til medlemmene fra KS Agenda. Meld inn valgene til KS i eget fylke Beskjed om valgene til KS organer (med navn, privatadresse, partitilhørighet, e-postadresse og mobiltelefonnr.) sendes KS i ditt fylke/din region så snart valget er foretatt (se vedlagte skjema i vedlegg 3). Det er viktig at KS får vite hvem som er valgt til ordfører og varaordfører (oppgis også i skjemaet).

59 Spørsmål? Spørsmål om ovennevnte kan rettes til KS region-/fylkesadministrasjon (se vedlegg 2) eller KS sentralt ved Tor Magne Fredriksen tlf Epost: Lykke til med konstitueringen og valgene! Med vennlig hilsen Gunn Marit Helgesen Lasse Hansen Vedlegg: 1. Vedtekter KS. 2. Oversikt over KS i fylkene og konstituerende møter 3. Skjema for utfylling: Valg av representanter til KS fylkesmøte

60

61 INNHOLD Sde: Vedtekter for KS 3 Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten 13 2

62 3

63 4

64 5

65 o o o o 6

66 7

67 8

68 9

69 10

70 11

71 12

72 13

73 14

74 Mars Forsidebilde: scanstockphoto.com

75 Valg av representanter til KS fylkesmøte Kommune/fylkeskommune Ordfører: Navn: Parti: Mobil: E-post: Varaordfører: Navn: Parti: Mobil: E-post: Representanter for hvert parti/gruppering i nummerert rekkefølge: Nr. Navn: Privat adresse: Parti: Mobiltelefon: E-postadresse:

76 Vararepresentanter for hvert parti/gruppering i nummerert rekkefølge: Nr. Navn: Privat adresse: Parti: Mobiltelefon: E-postadresse: Skjemaet er fylt ut av:. (med navn, funksjon og e-postadresse) Utfylt skjema sendes til KS i din region/fylke så snart det er mulig. Både brevet og de 3 vedleggene finner du også på

77 OVERSIKT OVER KONSTITUERENDE FYLKESMØTER I KS HØSTEN 2015 Fylke Tid Sted Finnmark november Lakselv hotell, Lakselv Troms november Hurtigruta Tromsø-Svolvær t/r Nordland 12. november Radisson Blu, Bodø Nord-Trøndelag november Steinkjer Rådhus, Steinkjer Sør-Trøndelag november Røros Hotell, Røros Møre og Romsdal 18. november Alexandra hotell, Molde Sogn og Fjordane 19. november Quality hotell, Sogndal Hordaland 17. november Quality hotel Edvard Grieg, Sandsli Rogaland november Hotell Maritim, Haugesund Agder november Tyholmen hotell, Arendal Telemark november Bø hotell, Bø Vestfold desember Quality hotell, Tønsberg Buskerud desember Storefjell Hotell, Golsfjellet Oppland november Strand Hotell, Gjøvik Hedmark november Scandic Elgstua, Elverum Akershus 30. oktober Leangkollen hotell, Asker Østfold 11. november Larkollen hotell, Rygge

78 KS Kontakt i fylket Telefon Mailadresse Finnmark: Gunhild Ingilæ Haukenes Troms: Tom Mikalsen Nordland: Elin Bye Nord-Trøndelag: Marit Moe marit. Sør-Trøndelag: Ole Gunnar Kjøsnes Møre og Romsdal: Gunnar Bendixen Sogn og Fjordane: Jan Ryste Hordaland: Astrid Toft Rogaland: Helene Arholm Agder: Jan Inge Tungesvik Telemark: Hanne Winberg Vestfold: Jan Erik Innvær Buskerud: Jan Erik Innvær Oppland: Trond Lesjø Hedmark: Trond Lesjø Akershus: Signe Pape Østfold: Signe Pape

79 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /452 Saksnr Utvalg Type Dato 057/15 Kommunestyret PS Val av representantar til nemndenemnd Saksutgreiing: Bakgrunn Det har vore lang tradisjon for at partia sjølv vel ut representantar til å sitje i ulike råd og utval for ny kommunestyreperiode. Dei valde utgjer ei såkalla nemndenemnd. Vurdering Det har tidlegare vore to representantar frå kvart parti, men det er ingen krav om det. Det bør veljast ein leiar. Forslag til kandidatar til råd og utval vert lagt fram i neste møte i kommunestyret. Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen

80 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /441 Saksnr Utvalg Type Dato 097/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS 32T Tilbod om kjøp av Fedje Senter AS Saksutgreiing: Bakgrunn Vedtak om mottak av flyktningar. Rammevedtak i K sak 049/14. Tilbod om overtaking av privat eigedom på Fedje. Vurdering gjort av kommunestyret. K sak 031/15. Samtaler med eigar. Planskisse / pristilbod / framdriftsplan m. m. frå eigar av bygget. Arbeidsform: Saka har vore samordna administrativt for å fram eit godt grunnlagsmateriale. Medspelarar her har vore ass. rådmann, plan og utbyggingssjef, samfunnsutviklar + underteikna. Det er lagt vekt på alle relevante sider ved saka kjem fram på ein tydeleg og innsiktsfull måte. Vurdering Bygget: Butikken vart bygd i Bruksareal : 450 m2. Alt av areal i første etasje vert nytta til ombygging av 6 bustadeiningar i 1. etasje. Minimum 2

81 Fedje kommune soverom. Andre etasje vil stå slik det står i dag til fri bruk. Kort om tilbodet. Første etasje kan byggjast om til 6 funksjonelle 3 roms husvære frå m2. Andre etasje vil vera disponibelt til kontor og/ el. annan bruk. Innreiingsarbeidet vil tilfredsstille gjeldande byggjeforskrifter og standardar som Husbanken fastset. Andre etasje vert ståande uendra. Alt av kvitevarer er inkludert i prisen. Bygget får nytt tak. Spesifikke krav: Universell utforming, tek 10 (varmetap), utvendig sportsbod og privat uteplass. Bygget vil stå innflyttingsklart seinast sommaren Pris mill. kroner for nøkkelferdig bygg el. ca. 2.4 mill. kroner per eining. For Husbanken er dette eit fullt ut akseptabelt prisleie. Vi vil få tilskot etter dei rammer og føringar som Husbanken legg til grunn. Maks støtte: inntil 40 %. I tillegg får kommunen utgifter med møblar, kjøkkenutstyr m. m. Dette må vi få koma attende til på eit seinare tidspunkt. Ramme: inntil 0.5 mill. kroner. Økonomi / finansiering. Pris: 14.5 mill. kroner Finansieringsplan: Tilskot maks 40% 5.8 mill. kroner Lån Husbanken inntil 8.7 mill. kroner *1 Sum finansiering 14.5 mill. kroner *1 Årleg kapitalbelastning: inntil kr avhengig av lånesum, avdragstid og rentenivå. Maks avdragstid : 50 år. Rentenivå i dag: 2.7 %. Ser for meg at lånet ( inntil kr 8.7 mill. kroner ) vert tilbakebetalt over 30 år. Om ønskjeleg kan kommunen gå inn med eigenkapital for å redusera gjeldsbyrda. Inndekning: Leigeinntekter: Gjengs leigenivå gir best finansiell utteljing. Vert leiga høg, går tilskotet ned. Dei som har krav på bu

82 Fedje kommune støtte vil få det etter gjeldande reglar i Husbanken. Vi må ta høgde for at husvære kan bli ståande tomme i kortare periodar. I slike situasjonar vil kommunen har stor fridom for å tildela ledige husvære til folk i ein vanskeleg livssituasjon. Forventa årlege leigeinntekter - berekning: Kr x 6 x 12 kr = kr Informative finansieringsmodeller i exel format ligg tilgjengeleg på Husbanken sine heimesider. Behov: For å kunne gjennomføre K sitt vedtak om mottak av flyktningar, har kommunen behov for utleigebustader i privat og / el. off. eige. Kommunen har i dag ingen ledige kommunale bustader for utleige. Bestilling: Inntil 10 flyktningar kvart år i ein 4 års periode. For å kunne imøtekoma dette ønsket, haster det med å finna gode løysingar på dei utfordringar denne saka reiser. Gjennomføring: Bygging ev overtaking av nøkkelferdig bygg. Siste Fedje kommune bygde utleigebustader, var i 2010/2011. Kostnadene eksklusiv tomt var kr for to bustader. Prisen pr kvaderatmeter bruksareal vart kr Tomtekostnadene kom i tillegg. Frå oktober 2010 til juli 2015 har byggjekostnadene auka med 16.3 % etter SSB sin byggjekostnadsindeks. Justert for prisauke tilsvarer m2 prisen frå 2010, kr i dag. Om vi set tomtekostnadene til kr per eining, får vi følgjande reknestykke: Kr x 450 m2 + kr x 6 = mill. kroner. Om tiltaket går i eigen el. privat regi er ikkje avgjerande for framdriftsplanen. Skal tiltaket gå i eigen regi, vil dette leggja beslag på arbeidskapasiteten til eigne tilsette og fort forsinka framdrift når det gjeld andre utbyggingsoppgåver. Kostnadene ved bruk av eigne tilsette er ikkje med i dette reknestykket. Samfunnsmessige forhold.

83 Fedje kommune Salet her gjer det mogleg for seljar å investera i nye butikklokale på fryseriet. Butikken får meir areal / plass. Drifta lar seg lettare kombinera med eit fornuftig næringssamvirke slik sentrumsplanen frå Fedje Maritime Næringsråd legg opp til. Kommunen sitt bidrag vil kunne understøtte planane om re - vitalisering av sentrum på Fedje. Konklusjon Det må vera eit behov i botn, og det er det. Mottak av flyktningar. Prosjektet må tilfredsstilla Husbanken sine reglar for å kunne oppnå maks finansiering. Prisen må vera konkurransedyktig. Det er han. Det er viktig at ikkje prosjektet forstyrrar kommuneøkonomien. Våre reknestykke viser at byggjekostnadene fullt ut kan dekkjast inn med tilskot igjennom Husbanken og leigeinntekter. Bygging i eigen regi vil vanskeleg kunne matche det tilbodet vi har fått. Prisen er bindande og alle tal er kjent på førehand. Vidare risiko ligg på seljar. Det kjem ikkje til ukjente kostnader i ettertid. For Husbanken ligg det her ingen bindingar som forstyrrar dette reknestykket. Bygget vil kunne stå ferdig seinast sommaren Inntil dette arbeidet står ferdig, må kommunen vera budd på å inngå tidsavgrensa leigekontrakar med private utleigarar. Det er ingen ting i tilbodet som gir grunn til bekymring. Risikoen er minimal. Leigeinntektene vil dekkja kommunen sine kapitalkostnader fullt ut. Kommunen sitt bidrag vil kunne understøtte planane om revitalisering av sentrum på Fedje. Forslag til vedtak: Fedje kommune overtar eit nøkkelferdig bygg til avtalt pris. Bygget tilfredsstiller alle byggtekniske krav + krav frå Husbanken. Bygget står innflyttingsklart til sommaren FK godkjenner finansieringsplanen slik han ligg føre. Finansieringsbehov 14.5 mill. kroner. Finansieringsplan: Tilskot Husbanken 5.8 mill.

84 Fedje kommune Lån i Husbanken inntil 8.7 mill. Avdragstid: 30 år. Rente : f. t. 2.7 % Prosjektet vert innarbeidd i neste års kommunebudsjett og økonomiplan. Formannskapet - 097/15 F - behandling: Terje Storemark meldte seg ugild. Ottar Tangen møtte som vara. Feil i sakstittel må verte endra: Tittel skal vere "Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS" (og ikkje Fedje Handel AS). Teikningar vart utlevert i møtet. Protokolltilføying frå Ottar Tangen/Frp: Fedje Frp hadde sett at bygget hadde vorte nytta på ein annan måte! Ingen votering. F - vedtak: Fedje kommune overtar eit nøkkelferdig bygg til avtalt pris. Bygget tilfredsstiller alle byggtekniske krav + krav frå Husbanken. Bygget står innflyttingsklart til sommaren FK godkjenner finansieringsplanen slik han ligg føre. Finansieringsbehov 14.5 mill. kroner. Finansieringsplan: Tilskot Husbanken 5.8 mill. Lån i Husbanken inntil 8.7 mill. Avdragstid: 30 år. Rente : f. t. 2.7 % Prosjektet vert innarbeidd i neste års kommunebudsjett og økonomiplan.

85

86 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE - 611, FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 096/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Vilkår ved sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. 32T k-sak Saksutgreiing: Bustadtomter Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er ferdig og kommunestyret gjorde i sak 030/15 i juni i år vedtak om vilkår ved sal. Ein del av vedtaket var at vedtaket skulle få ei juridisk vurdering. Denne ligg no føre. Konklusjonen i vurderinga er at den subsidieordninga som kommunestyret gjorde vedtak om, kan gjennomførast men reglane må klargjerast meir. Subsidieordning og tomtepris må haldast frå kvarandre. Saka er difor no delt i to. Kommunestyret sitt vedtak i sak 030/15 er elles innarbeidd i saksutgreiinga. Kostnadsoverslaget i k-sak 059/12, var slik : Tilbod på veg, vatn og kloakk Kloakkpumpestasjon Utgifter i samband med at to eigedomar får ny avkøyrsle Reserve Sum eks. mva mva SUM 4,9 mill kr 0,3 mill kr 0,2 mill kr 0,5 mill kr 5,9 mill kr 0,8 mill kr 6,7 mill kr Kostnader til grunnkjøp av ikkje med i overslaget fordi vi på den tida kostnadsoverslaget vart laga og vedteke, var midt i prosessen med oreigning. Etter at kommunestyret gjorde vedtak i sak 030/15, har eg laga byggerekneskap for prosjektet. Sum eksklusiv Påløpte, ikkje betalte utgifter / inntekter er revidert av Nordhordland Revisjon IKS.

87 Fedje kommune Utgifter grunnkjøp Samnøy Maskin Utbetalt til andre mva Påløpte, ikkje betalte utgifter / -86 inntekter 669 SUM kr kr kr kr kr kr Sist det var gjort vedtak om vilkår for sal av bustadtomter i bustadfelt, var i f-sak 133/96. Dette var for utvidinga av feltet i Husøyna. Vilkåra var då ,- kr for veg, vatn, kloakk, tilknytningsavgifter og oppmåling. Pris for råtomt kom i tillegg. Kjøpar har betalt for tinglysing av skøyte. Prisen i modellen som vart vedteken i f-sak 133/96 har ved alle seinare sal vorte justert i samsvar med gjeldane råtomtpris og konsumprisindeksen. Siste gong denne malen vart nytta, var ved sal til Ilka og Jürgen Verhofstad i Kjøpesummen vart då ,- kr. Ved sal av tomter i Torvhaugane, vil eg rå til at tilknytningsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg til kjøpesummen. Då får vi eit meir ryddig tilhøve til lov om meirverdiavgift. Samla tilknytningsavgift i 2015 for vatn og kloakk er ,- kr inkl mva. Tomtene i feltet er så store at det på dei fleste er det plass til to bustader. Dersom kjøp av ei halv tomt er aktuelt vert kjøpesummen sett til 50% av heil tomt. Ved kjøp av halv tomt må kjøpar laga ein plan for plassering av hus og veg som er slik den andre halvparten av tomta vert likeverdig med den første. Tomtene i utvidinga av Husøyna, er selt med rett for kommunen å kjøpa tomta attende dersom den ikkje vert teken i bruk. Pris for tilbakekjøp har vore sett til same sum som tomta er selt for. Det vil sei at kjøpar får eit tap tilsvarande gebyr for tinglysing og dokumentavgift. Eg vil rå til at vi held fram slik. For Torvhaugane sette lagmannsretten m2-prisen til 30,- kr. Det er ti ( 10 ) tomter i feltet. Samla areal som kan seljast er m2. Med 30 kr/m2 vert dette ,- kr. Kommunen måtte ved oreigninga betala ,- kr for retten til å byggja båthamn. Kommunestyret gjorde i sak 030/15 vedtak om sal til kostpris. Vi må då ta totalkostnaden og trekka frå verdi av areal som kan seljast vidare og kostnaden for retten til å byggja båthamn. Den siste kostnaden tek vi inn at når båtplassane vert selde.

88 Fedje kommune Kostprisen vert : kr kr = ,- kr. Med 10 tomter vert prisen pr tomt ,- kr. Eg vil rå til følgjande vilkår ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. 6. Om ei tomt vert delt I to, vert prisen 50%. Båtplassar I reguleringsplanen for Torvhaugane er det to område for privat båthamn, område på land og område i sjø. Området kan byggjast ut med flytebrygge for maksumum 18 båtplassar. Området er felles for bustad-eigedomane i området. I oreigninga betalte kommunen ,- kr for retten til å byggja båthamn i samsvar med reguleringsplanen. Kommunestyret har sett av ,- kr til å byggja ut båthamna, men utbygginga er ikkje komen i gang. Eg vil rå til at vi nyttar summen som kommunestyret gjorde vedtak om pluss summen som kommunen har betalt for retten til å byggja ut, som grunnlag for å prisa plass i flytebrygga. Samla vert dette ,- kr. Eg ser det slik at for båtplassene bør det vera kostnadsdekning. Eg vil rå til at pris for båtplass førebels vert sett til ,- kr pr meter breidde ( ,- kr for 2,5 meter ) og at formannskapet fastset ny pris når dei endelege kostnadene er kjende. Eg ser det slik at det må vera eit mål at båtplassane følgjer med tomtene i feltet og ikkje kjem på private hender som eigne salsobjekt. Eit punkt i kjøpekontrakt må difor vera at det ikkje er høve til å selja båtplassen som følgjar med tomta. Når kommunen skriv skjøte må retten til båtplass følgje med som servitutt knytta til eigedomen ( reell servitutt ). Eg vil rå til følgjande vilkår som gjeld båtplass, er med i kjøpekontrakt ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. 2. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. 3. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 4. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 5. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 6. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga,

89 Fedje kommune betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 8. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla. Forslag til vedtak: Fedje kommune sel tomter og båtplassar i bustadfeltet Torvhaugane på følgjande vilkår : Tomter : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. 6. Om ei tomt vert delt i to, vert prisen 50%. Båtplassar : 1. Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. 2. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. 3. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 4. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 5. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 6. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 8. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla.

90 Fedje kommune Formannskapet - 096/15 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune sel tomter og båtplassar i bustadfeltet Torvhaugane på følgjande vilkår : Tomter : Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. Om ei tomt vert delt i to, vert prisen 50%. Båtplassar : Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei 10. Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla. Samrøystes vedteke.

91 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 059/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Pris. Vedlegg: Kjøpekontrakt Torvhaugane Saksutgreiing: Bustadtomter Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er no snart ferdig og vi må ta stilling til kva ei tomt skal kosta. Kostnadsoverslaget var slik : Tilbod på veg, vatn og kloakk Kloakkpumpestasjon Utgifter i samband med at to eigedomar får ny avkøyrsle Reserve Sum eks. mva mva SUM 4,9 mill kr 0,3 mill kr 0,2 mill kr 0,5 mill kr 5,9 mill kr 0,8 mill kr 6,7 mill kr Kostnader til grunnkjøp av ikkje med i overslaget fordi vi på den tida kostnadsoverslaget vart vedteke, var midt i prosessen med oreigning. Kostnaden med grunnkjøp vart 1,5 mill kr. Lagmannsretten sette m2-prisen til 30,- kr. Det er ti ( 10 ) tomter i feltet. Slik eg ser det no, vil kostnadsoverslaget halda. Samla kostnad for feltet vert då 8,2 mill kr. Sist det var gjort vedtak om vilkår for sal av bustadtomter i bustadfelt, var i f-sak 133/96. Dette var for utvidinga av feltet i Husøyna. Vilkåra var då ,- kr for veg, vatn, kloakk, tilknytningsavgifter og oppmåling. Pris for råtomt kom i tillegg. Kjøpar har betalt for tinglysing av skøyte. Prisen i modellen som vart vedteken i f-sak 133/96 har ved alle seinare sal vorte justert i samsvar med gjeldane råtomtpris og konsumprisindeksen. Siste gong denne malen vart nytta, var ved sal til

92 Fedje kommune Ilka og Jürgen Verhofstad i Kjøpesummen vart då ,- kr. Ved sal av tomter i Torvhaugane, vil eg rå til at tilknytningsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg til kjøpesummen. Då får vi eit meir ryddig tilhøve til lov om meirverdiavgift. Samla tilknytningsavgift i 2015 for vatn og kloakk er ,- kr inkl mva. Tomtene i feltet er så store at det på dei fleste er det plass til to bustader. Dersom kjøp av ei halv tomt er aktuelt vert kjøpesummen sett til 50% av heil tomt. Ved kjøp av halv tomt må kjøpar laga ein plan for plassering av hus og veg som er slik den andre halvparten av tomta vert likeverdig med den første. Tomtene i utvidinga av Husøyna, er selt med rett for kommunen å kjøpa tomta attende dersom den ikkje vert teken i bruk. Pris for tilbakekjøp har vore sett til same sum som tomta er selt for. Det vil sei at kjøpar får eit tap tilsvarande gebyr for tinglysing og dokumentavgift. Eg vil rå til at vi held fram slik. Eg vil rå til følgjande vilkår ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. Med desse vilkåra får ikkje kommunen attende pengane vi har nytta på feltet. Eg ser det slik at full kostnadsdekning vil det ikkje vera marknad for. På ei anna side får vil heller ikkje nokon privat marknad for bustadtomter når vi ikkje tek inn kostnaden med utbygginga. Båtplassar I reguleringsplanen for Torvhaugane er det to område for privat båthamn, område på land og område i sjø. Området kan byggjast ut med flytebrygge for maksumum 18 båtplassar. Området er felles for bustad-eigedomane i området. I oreigninga betalte kommunen ,- kr for retten til å byggja båthamn i samsvar med reguleringsplanen. Kommunestyret har sett av ,- kr til å byggja ut båthamna, men utbygginga er ikkje komen i gang. Eg vil rå til at vi nyttar summen som kommunestyret gjorde vedtak om pluss summen som kommunen har betalt for retten til å byggja ut, som grunnlag for å prisa plass i flytebrygga. Samla vert dette ,- kr. Eg ser det slik at for båtplassene bør det vera kostnadsdekning. Eg vil rå til at pris for båtplass førebels vert sett til ,- kr og at formannskapet fastset ny pris når dei endelege kostnadene er kjende. Eg ser det slik at det må vera eit mål at båtplassane følgjer med tomtene i feltet og ikkje kjem på private hender som eigne salsobjekt. Eit punkt i kjøpekontrakt må difor vera at det ikkje er høve til å selja båtplassen som følgjar med tomta. Når kommunen skriv skjøte må retten til båtplass følgje med som servitutt knytta til eigedomen ( reell servitutt ).

93 Fedje kommune Eg vil rå til følgjande vilkår som gjeld båtplass, er med i kjøpekontrakt ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 6. Saman med tomt følgjer det med ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 2,5 meter. 7. Kjøpar betalar ,- kr for denne retten. 8. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 9. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 10. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 11. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 13. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. På grunnlag av desse 13 punkta, har eg laga ein avtale for sal av tomtene i feltet. Sjå vedlegg. Forslag til vedtak: Tomter i bustadfeltet Torvhaugane vert selt i samsvar med avtale merka 13. mai Ved sal av ei halv tomt vert vederlaget for opparbeiding av veg, vatn og kloakk sett til ,- kr. Formannskapet - 059/15 F - behandling: Framlegg frå Roy Asle Tungland (KrF): Tomtene i Torvhaugane vert seld til kostpris. Kommunen ønskjer å sjå på lokale stimuleringsordningar for unge el. småbarnsfamiliar som vil busette seg i Torvhaugane. Kriteriegrunnlaget vil kommunen koma attende til i kommunestyremøte 18/6-15. Sponsing: inntil 50% av kostpris fordelt over ein 5 års periode Behov for ein ny runde i lokalpartia på Fedje Marina: Formannskapet anbefaler ei oppmjuking når det gjeld bredde på båtplassane i planlagt marinaanlegg. Stipulert pris kr ,- pr. løpemeter. Maks 3 meter. Vedlikahaldskostnadene vert fordelt forholdsmessig.

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtebok for Formannskapet

Møtebok for Formannskapet Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-22:30 Kristin Handeland (Ap) var ugild i SAK 047/15 (RS 047/15.4) og 063/15,

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Kristin Handeland var ugild i sak 76/14. Møtedeltakarar Hans Erik

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret. Sakliste

Innkalling av Kommunestyret. Sakliste Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-21:00 Eventuelle forfall må meldast til Evy Uthaug per tlf. 56165100, sms til 95157569

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:30 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165100,

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 16.04.2015 Møtestad: Alver hotell Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 029/2015 Søknad om støtte til EM-deltaking 030/2015 Tilskot til idrettsanlegg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer