Innkalling av Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Kommunestyret"

Transkript

1 Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-20:00 Konstituerande møte for nytt kommunestyre. Eventuelle forfall må meldast til Dagrun Gunnarson per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 048/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 049/15 Godkjenning av møtebok for kommune- og fylkestingsvalet for perioden /15 Godkjenning av møtebok 051/15 Referatsaker 052/15 Val av Formannskap for perioden /15 Val av ordførar for kommunestyreperioden /15 Val av varaordførar for perioden /15 Val av kontrollutval for perioden /15 Val av representant til KS for perioden /15 Val av representantar til nemndenemnd 058/15 Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS 059/15 Vilkår ved sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. 060/15 Tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane. 25. september 2015 Kristin Handeland ordførar Dagrun Gunnarson sekretær

2 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/473 Saksnr Utvalg Type Dato 048/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

3 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /446 Saksnr Utvalg Type Dato 049/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møtebok for kommune- og fylkestingsvalet for perioden T Valprotokoll (L)(12418) Valprotokoll (L)(12417) Saksutgreiing: Bakgrunn Kommunelova 17 og vallova 13-4 : Eigengodkjenning av møteboka frå valstyret skal skje i det konstituerande møtet seinast innan utgangen av oktober månad Vurdering Viser til vedlagte møtebok frå valstyret. Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Forslag til vedtak: Møteboka frå Valstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalet i Fedje for perioden vert godkjent slik ho ligg føre.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/473 Saksnr Utvalg Type Dato 050/15 Kommunestyret PS Godkjenning av møtebok 32T Protokoll - Kommunestyret Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent.

31 Fedje kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:00 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Tone Ratcliffe Per Opsahl Inge Waage Ottar Tangen Otto-Andre Nordby Paul Gunnar Gullaksen Stian Herøy Terje Storemark Jorunn B.Husa Oddvar Nilsen Husa Roy-Asle Tungland Parti Ap Ap Ap Dem Frp Frp H H H H Krf Krf Krf Møtedeltakarar vara Freddy Aga Terje Blomvågnes Parti Ap Ap Forfall meldt frå følgjande medlemmar: Hans Erik Waage Odrun Borge Parti Ap Ap Følgende fra administrasjonen møtte: Bjarte Villanger, Dagrun Gunnarson, Grete Herøy, Vidar Bråthen, Øyvind Tolleshaug

32 Saknr Tittel Sakliste 040/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 041/15 Godkjenning av møtebok 042/15 Arealdel kommuneplan for Fedje kommune. Revisjon Utlegging til offentleg ettersyn. 043/15 Helse Bergen Tenesteavtale 8 - svangerskap, fødsel og barselsomsorg 044/15 Verksemdsmelding per 2. kvartal /15 Rekneskapsrapport 2. kvartal /15 Eventuelt 047/15 Uttale om framtida til sjøtrafikksentralen på Fedje 040/15: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Behandling: Vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Samrøystes vedteke /15: Godkjenning av møtebok Behandling: Vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Samrøystes vedteke /15: Arealdel kommuneplan for Fedje kommune. Revisjon Utlegging til offentleg ettersyn.

33 Behandling: Vedtak: Fedje kommune gjer vedtak om å legga arealdel av kommuneplanen med føresegner ( Revisjon 2015 ) ut til offentleg ettersyn. Høyringa gjeld berre dei endringar som er gjort i Revisjon 2015 sett i høve til planen slik den vart vedteken av kommunestyret den 14. mars På plankartet er det 13 endringar. Ei endring i føresegnene punkt 3.2. Samrøystes vedteke /15: Helse Bergen Tenesteavtale 8 - svangerskap, fødsel og barselsomsorg Behandling: Vedtak: Fedje kommune vedtek "Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps-, fødsels-og barselomsorga". Samrøystes vedteke /15: Verksemdsmelding per 2. kvartal Behandling: Vedtak: Kommunen tar saka til orientering. Samrøystes vedteke /15: Rekneskapsrapport 2. kvartal Behandling: "Økonomiske oversikter 2.kvartal 2015" vart delt ut av økonomiansvarleg i møtet. Vedtak:

34 Kommunen sluttar seg til dei budsjettendringar som her gjort. Kommunen tar saka til orientering. Samrøystes vedteke /15: Eventuelt Behandling: Ingen votering over saker under eventuelt. Vedtak: Ingen votering /15: Uttale om framtida til sjøtrafikksentralen på Fedje Behandling: Ordførar delte ut forslag til uttale om framtida for sjøtrafikksentralen på Fedje. Vedtak: Framtida for sjøtrafikksentralen på Fedje: Regjeringa har ved Samferdselministeren valt å utgreia samanslåing av Sjøtrafikksentralane i landet, med mogleg konsekvens at Fedje Sjøtrafikksentral vert føreslått nedlagt, og flytta til Rogaland. Den maritime overvakinga av eit av Nord-Europas mest trafikkerte og risikofylte farvatn, vert i dag styrt frå Fedje Sjøtrafikksentral. Denne sentralen har med si plassering midt i overvakingsområdet, svært gode føresetnader for å ha kontroll med skipstrafikken, både elektronisk og visuelt. Over halvparten av alle tankskip på norskekysten er innom Fedjesentralen sitt overvakingsområde. På Fedjesentralen står høgkompetent maritimt personell for overvaking, rettleiing og risikovurdering av trafikken i området døgnet rundt. For Fedje kommune er det avgjerande for sjøtryggleiken i vårt område, at Fedje Sjøtrafikksentral vert oppretthalden som i dag. Fedje kommune ber Regjeringa ved Samferdselministeren leggja denne ballen død ein gong for alle, og ikkje bidra til å skapa uro rundt sjøtryggleiken i fylket vårt. Samrøystes vedteke.

35

36

37 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/473 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Kommunestyret PS Referatsaker 32T Saksnummer Tittel 051/15.1 Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. Saksnummer Tittel 051/15.2 Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen Saksnummer Tittel 051/15.3 Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. Saksnummer Tittel 051/15.4 Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland Saksnummer Tittel 051/15.5 Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland

38 Fedje kommune Saksnummer Tittel 051/15.6 Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet: Støtte til sertifisering av Fedje Mekaniske Industrier Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering.

39 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /25 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.1 Formannskapet RS /15.1 Kommunestyret RS Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. 32T Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

40 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august :29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og prosjektrekneskapen er vedlagt. Minner om fylgjande: I KOSTRA kontoplan for regnskapsåret 2015 er det opprettet en ny funksjon 841 for kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2015 skal mva-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet henføres til funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet (ny f.o.m. 2015). Kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som anskaffelsen, dvs. ikke funksjon 841. Kommunen spesifiserer budsjetterte investeringar i budsjettskjema 2B på funksjon. Refundert mva kompensasjon blir bokført på eigen funksjon og skal handsamast som generell finansiering av investeringsrekneskapen (ikkje bunde til bestemte prosjekt). Dermed må investeringar budsjetterast og vedtakast inkl mva på funksjonane der investeringane skal gjennomførast og samanlikning mot rekneskapstal vil og bli inkl. mva. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

41 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /428 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.2 Formannskapet RS /15.2 Kommunestyret RS Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen 32T Byggeregnskap Torvhaugane bustadfelt, Fedje Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

42 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 1. september :11 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland Emne: Byggeregnskap Torvhaugane bustadfelt, Fedje Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og byggerekneskap er vedlagt. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

43 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /25 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.3 Formannskapet RS /15.3 Kommunestyret RS Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. 32T REvisjonsuttale prosjektrekneskap straumagregat Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

44 Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august :58 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland Emne: REvisjonsuttale prosjektrekneskap straumagregat Vedlegg: pdf Hei Revisjonsuttale og prosjektrekneskap er vedlagt. Med venleg helsing Nordhordland Revisjon IKS Reidar Bjørsvik Revisjonssjef Tlf

45 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - U43, TI - &18 14/335 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.4 Formannskapet RS /15.4 Kommunestyret RS Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

46 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - U43, TI - &18 14/337 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.5 Formannskapet RS /15.5 Kommunestyret RS Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

47 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - U01, TI - &40, HistSak - 12/406, HistSak - 12/554 14/876 Saksnr Utvalg Type Dato 051/15.6 Kommunestyret RS Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet: Støtte til sertifisering av Fedje Mekaniske Industrier Saksutgreiing: Forslag til vedtak:

48 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /448 Saksnr Utvalg Type Dato 052/15 Kommunestyret PS Val av Formannskap for perioden Saksutgreiing: Bakgrunn Når det det er avgjort at valget er godkjent, skal det foretakast val av av formannskap med vararepresentanter, for komande kommunestyreperiode. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen forslag

49 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /449 Saksnr Utvalg Type Dato 053/15 Kommunestyret PS Val av ordførar for kommunestyreperioden Saksutgreiing: Bakgrunn Kommunelova 17, 2.ledd Konstiterande møte skal haldast innan utgangen av oktober månad. Val av ordførar skal gjerast etter at kommunstyret har godkjent valet og har vald Formannskap. Ny ordførar trer i funksjon frå det tidspunkt den er vald. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen forslag

50 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /450 Saksnr Utvalg Type Dato 054/15 Kommunestyret PS Val av varaordførar for perioden Saksutgreiing: Bakgrunn Kommuneloven 17, 2 ledd. Val av varaordførar skal skje i det konstituerande kommunstyremøtet, og trer i funksjon frå det tidspunkt den er valgt. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Skriv inn forslag her

51 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /451 Saksnr Utvalg Type Dato 055/15 Kommunestyret PS Val av kontrollutval for perioden Saksutgreiing: Bakgrunn Kommuneloven ledd: Kontrollutval for komande periode skal veljast i det konstituerande kommunestyremøtet. Kontrollutvalet trer i funksjon frå det konstituerande møtet. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen

52 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /123 Saksnr Utvalg Type Dato 056/15 Kommunestyret PS Val av representant til KS for perioden T Valg til KS Valg til KS vedtekterks2012 Valg av representanter til KS fylkesmøte Oversikt over konstituerende fylkesmøter Saksutgreiing: Bakgrunn I samsvar med KS sine vedtekter skal val til KS sine organ gjerast i det konsituerande kommunestyremøtet. Kvar kommune vel tal representanter på bakgrunn av folketal. Det skal velgjast ein representant + vara for Fedje kommune. KS vedteker 12: Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommunalråder utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ordførar vert vald som Fedje kommune sin representant til KS. Varaordførar vert vald til vararepresentant. Forslag til vedtak: Ordførar vert vald som Fedje kommune sin representant til KS. Varaordførar vert vald til

53 Fedje kommune vararepresentant.

54 Fra: Astrid Toft Sendt: 9. september :48 Til: Postmottak Meland; Bergen kommune; Post Masfjorden kommune; Post Osterøy; Postmottak Vaksdal; Postmottak Lindås; Postmottak Modalen; Postmottak Radøy; Post Austrheim; Askøy kommune; Bømlo kommune; Eidfjord kommune; Fjell kommune; Postmottak Fedje; Granvin kommune; Fusa kommune; Jondal kommune Emne: Valg til KS Vedlegg: Valg til KS.docx; vedtekterks2012.pdf; Valg av representanter til KS fylkesmøte.docx; Oversikt over konstituerende fylkesmøter.docx Vi ber om at informasjonen videresendes til de i kommunen/fylkeskommunen som har ansvaret for å forberede valgene, og gjør spesielt oppmerksom på at det velges nok vararepresentanter. Vedlagt følger brev med informasjon om valg til KS som skal foretas på konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting. Vedlagt følgjer ei orientering med formelle og praktiske haldepunkt for val til KS 2015 KS Hordaland sitt konstituerande Fylkesmøte finn stad tysdag 17. november på Quality Edv. Grieg hotell. Vi ber om at utsendingar til konstituerande Fylkesmøte 14. og vert vald på dei konstituerande kommunestyremøta/konstituerande fylkesting i samsvar med det som framgår i vedlagte skriv og tidlegare utsendt skriv frå KS sentralt datert Vi ber vidare om når desse vala er gjennomført i den enkelte kommune/fylkeskommunen at valresultatet umiddelbart vert vidareformidla til KS Hordaland: på rapporteringsskjema. (VIKTIG få med også e-post adresse/mobiltelefonnummer til utsendingane!) Med venleg helsing Astrid Toft Dagleg leiar, KS Hordaland General Manager, KS Hordaland

55 Epost Telefon Phone: (+47) Mobil Cellular: (+47) KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

56 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/ Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres referanse: Dato: Valg til KS I henhold til Vedtekter i KS (vedlegg 1) skal valg til KS organer foretas av de konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting. Valg av tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. I kommuner og fylkeskommuner der det er parlamentarisk styre kan kommune-/by-/fylkesråder velges selv om de ikke er folkevalgt. 1. Valg til KS Fylkesmøte a) Slik gjør kommunene Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte. Om kommunenes valg av representanter til Fylkesmøte Fra KS vedtekter 12: Hver kommune velger representanter med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala: inntil innbyggere 1 representant til innbyggere 2 representanter til innbyggere 3 representanter til innbyggere 4 representanter til innbyggere 5 representanter til innbyggere 6 representanter til innbyggere 7 representanter og flere innbyggere 8 representanter Oslos representasjon er angitt i 4. Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommunalråder utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene. Om kommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøte Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering). Haakon VIIs gate 9 T: Bankgiro Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo F: Org. nr Iban: NO

57 b) Slik gjør fylkeskommunene Konstituerende fylkesting velger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte. Om fylkeskommunenes valg av representanter til Fylkesmøte Fra KS vedtekter 12: Fylkeskommunens representanter til Fylkesmøtet består av fylkesordføreren og 12 fylkestingsmedlemmer/eller fylkesråder. Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om fylkesordfører eller fylkesrådsleder møter. Om fylkeskommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøtet Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering). 2. Valg til Landstinget a) Slik gjør kommunene Kommunenes representanter og vararepresentanter til KS Landsting velges på det konstituerende Fylkesmøtet i KS. Oversikt over datoer for disse møtene er vedlagt (vedlegg 3). Fylkesmøtets valg av delegater til Landstinget Fra KS vedtekter 4: Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for fire år på første fylkesmøte i perioden. Kommunenes representanter på Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr.1.1. i valgåret tilsier: Inntil innbyggere 5 delegater til innbyggere 6 delegater til innbyggere 7 delegater til innbyggere 8 delegater til innbyggere 9 delegater og flere innbyggere 10 delegater Fylkesmøtets valg av varadelegater til Landstinget Fra KS vedtekter 4: Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av to. Bare kommunene har stemmerett på kommunenes landstingsdelegater. Fylkeskommunene velger sine delegater med vara direkte, se pkt. 2b under. b) Slik gjør fylkeskommunene Om fylkeskommunens valg av delegater til Landstinget Fylkeskommunene må velge sine Landstingsdelegater (og varadelegater) før det konstituerende Fylkesmøtet i KS.

58 Fra KS vedtekter 4: Fylkeskommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for fire år innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, jfr. 17 nr. 1 i Kommuneloven. Hver fylkeskommune velger delegater etter nedenstående skala basert på folketall pr det år valg til fylkesting holdes. Inntil innbyggere 2 delegater til innbyggere 3 delegater og flere innbyggere 4 delegater Om fylkeskommunens valg av varadelegater til Landstinget Ved valg av varadelegater brukes samme skala som for delegater + at KS anbefaler 2 ekstra varadelegater for hvert parti/gruppering. Oslo velger delegater etter kommune- og fylkeskommuneskalaen. KS vedtekter regulerer valg til KS organer KS vedtekter er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Det anbefales å lese disse hvis man er usikker på noen av valgene. Det gjelder en del særlige vilkår for Oslo og Longyearbyen. Disse er omtalt i vedtektene. I følge vedtekter for KS 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS organer kreves fremmet som forholdstallsvalg. Ved alle valg til KS organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % av medlemmene. Generelt ved valg til KS organer Hvis en person er valgt som representant eller vararepresentant fra fylkeskommunen, bør ikke vedkommende velges som representant (eller vara) fra en kommune (eller motsatt). Konstituerende fylkesmøte i ditt fylke (= Fylkesmøte) Det konstituerende Fylkesmøtet i ditt fylke vil finne sted i henhold til vedlagte oversikt (vedlegg 2). Foruten valg av landstingsdelegater skal dette møtet i følge vedtektene, velge fylkesstyre. Innkalling til det konstituerende Fylkesmøtet vil bli sendt fra KS i fylket. Her gis nærmere informasjon om valg til fylkesstyret. KS Landsting KS 19. Landsting vil finne sted i Kristiansand februar Kommunal Politisk Toppmøte Det vil i 2016 bli arrangert Kommunal Politisk Toppmøte i tilknytning til Landstinget. Program og invitasjon sendes senere ut til medlemmene fra KS Agenda. Meld inn valgene til KS i eget fylke Beskjed om valgene til KS organer (med navn, privatadresse, partitilhørighet, e-postadresse og mobiltelefonnr.) sendes KS i ditt fylke/din region så snart valget er foretatt (se vedlagte skjema i vedlegg 3). Det er viktig at KS får vite hvem som er valgt til ordfører og varaordfører (oppgis også i skjemaet).

59 Spørsmål? Spørsmål om ovennevnte kan rettes til KS region-/fylkesadministrasjon (se vedlegg 2) eller KS sentralt ved Tor Magne Fredriksen tlf Epost: Lykke til med konstitueringen og valgene! Med vennlig hilsen Gunn Marit Helgesen Lasse Hansen Vedlegg: 1. Vedtekter KS. 2. Oversikt over KS i fylkene og konstituerende møter 3. Skjema for utfylling: Valg av representanter til KS fylkesmøte

60

61 INNHOLD Sde: Vedtekter for KS 3 Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten 13 2

62 3

63 4

64 5

65 o o o o 6

66 7

67 8

68 9

69 10

70 11

71 12

72 13

73 14

74 Mars Forsidebilde: scanstockphoto.com

75 Valg av representanter til KS fylkesmøte Kommune/fylkeskommune Ordfører: Navn: Parti: Mobil: E-post: Varaordfører: Navn: Parti: Mobil: E-post: Representanter for hvert parti/gruppering i nummerert rekkefølge: Nr. Navn: Privat adresse: Parti: Mobiltelefon: E-postadresse:

76 Vararepresentanter for hvert parti/gruppering i nummerert rekkefølge: Nr. Navn: Privat adresse: Parti: Mobiltelefon: E-postadresse: Skjemaet er fylt ut av:. (med navn, funksjon og e-postadresse) Utfylt skjema sendes til KS i din region/fylke så snart det er mulig. Både brevet og de 3 vedleggene finner du også på

77 OVERSIKT OVER KONSTITUERENDE FYLKESMØTER I KS HØSTEN 2015 Fylke Tid Sted Finnmark november Lakselv hotell, Lakselv Troms november Hurtigruta Tromsø-Svolvær t/r Nordland 12. november Radisson Blu, Bodø Nord-Trøndelag november Steinkjer Rådhus, Steinkjer Sør-Trøndelag november Røros Hotell, Røros Møre og Romsdal 18. november Alexandra hotell, Molde Sogn og Fjordane 19. november Quality hotell, Sogndal Hordaland 17. november Quality hotel Edvard Grieg, Sandsli Rogaland november Hotell Maritim, Haugesund Agder november Tyholmen hotell, Arendal Telemark november Bø hotell, Bø Vestfold desember Quality hotell, Tønsberg Buskerud desember Storefjell Hotell, Golsfjellet Oppland november Strand Hotell, Gjøvik Hedmark november Scandic Elgstua, Elverum Akershus 30. oktober Leangkollen hotell, Asker Østfold 11. november Larkollen hotell, Rygge

78 KS Kontakt i fylket Telefon Mailadresse Finnmark: Gunhild Ingilæ Haukenes Troms: Tom Mikalsen Nordland: Elin Bye Nord-Trøndelag: Marit Moe marit. Sør-Trøndelag: Ole Gunnar Kjøsnes Møre og Romsdal: Gunnar Bendixen Sogn og Fjordane: Jan Ryste Hordaland: Astrid Toft Rogaland: Helene Arholm Agder: Jan Inge Tungesvik Telemark: Hanne Winberg Vestfold: Jan Erik Innvær Buskerud: Jan Erik Innvær Oppland: Trond Lesjø Hedmark: Trond Lesjø Akershus: Signe Pape Østfold: Signe Pape

79 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Herøy FE /452 Saksnr Utvalg Type Dato 057/15 Kommunestyret PS Val av representantar til nemndenemnd Saksutgreiing: Bakgrunn Det har vore lang tradisjon for at partia sjølv vel ut representantar til å sitje i ulike råd og utval for ny kommunestyreperiode. Dei valde utgjer ei såkalla nemndenemnd. Vurdering Det har tidlegare vore to representantar frå kvart parti, men det er ingen krav om det. Det bør veljast ein leiar. Forslag til kandidatar til råd og utval vert lagt fram i neste møte i kommunestyret. Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Ingen Forslag til vedtak: Ingen

80 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /441 Saksnr Utvalg Type Dato 097/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS 32T Tilbod om kjøp av Fedje Senter AS Saksutgreiing: Bakgrunn Vedtak om mottak av flyktningar. Rammevedtak i K sak 049/14. Tilbod om overtaking av privat eigedom på Fedje. Vurdering gjort av kommunestyret. K sak 031/15. Samtaler med eigar. Planskisse / pristilbod / framdriftsplan m. m. frå eigar av bygget. Arbeidsform: Saka har vore samordna administrativt for å fram eit godt grunnlagsmateriale. Medspelarar her har vore ass. rådmann, plan og utbyggingssjef, samfunnsutviklar + underteikna. Det er lagt vekt på alle relevante sider ved saka kjem fram på ein tydeleg og innsiktsfull måte. Vurdering Bygget: Butikken vart bygd i Bruksareal : 450 m2. Alt av areal i første etasje vert nytta til ombygging av 6 bustadeiningar i 1. etasje. Minimum 2

81 Fedje kommune soverom. Andre etasje vil stå slik det står i dag til fri bruk. Kort om tilbodet. Første etasje kan byggjast om til 6 funksjonelle 3 roms husvære frå m2. Andre etasje vil vera disponibelt til kontor og/ el. annan bruk. Innreiingsarbeidet vil tilfredsstille gjeldande byggjeforskrifter og standardar som Husbanken fastset. Andre etasje vert ståande uendra. Alt av kvitevarer er inkludert i prisen. Bygget får nytt tak. Spesifikke krav: Universell utforming, tek 10 (varmetap), utvendig sportsbod og privat uteplass. Bygget vil stå innflyttingsklart seinast sommaren Pris mill. kroner for nøkkelferdig bygg el. ca. 2.4 mill. kroner per eining. For Husbanken er dette eit fullt ut akseptabelt prisleie. Vi vil få tilskot etter dei rammer og føringar som Husbanken legg til grunn. Maks støtte: inntil 40 %. I tillegg får kommunen utgifter med møblar, kjøkkenutstyr m. m. Dette må vi få koma attende til på eit seinare tidspunkt. Ramme: inntil 0.5 mill. kroner. Økonomi / finansiering. Pris: 14.5 mill. kroner Finansieringsplan: Tilskot maks 40% 5.8 mill. kroner Lån Husbanken inntil 8.7 mill. kroner *1 Sum finansiering 14.5 mill. kroner *1 Årleg kapitalbelastning: inntil kr avhengig av lånesum, avdragstid og rentenivå. Maks avdragstid : 50 år. Rentenivå i dag: 2.7 %. Ser for meg at lånet ( inntil kr 8.7 mill. kroner ) vert tilbakebetalt over 30 år. Om ønskjeleg kan kommunen gå inn med eigenkapital for å redusera gjeldsbyrda. Inndekning: Leigeinntekter: Gjengs leigenivå gir best finansiell utteljing. Vert leiga høg, går tilskotet ned. Dei som har krav på bu

82 Fedje kommune støtte vil få det etter gjeldande reglar i Husbanken. Vi må ta høgde for at husvære kan bli ståande tomme i kortare periodar. I slike situasjonar vil kommunen har stor fridom for å tildela ledige husvære til folk i ein vanskeleg livssituasjon. Forventa årlege leigeinntekter - berekning: Kr x 6 x 12 kr = kr Informative finansieringsmodeller i exel format ligg tilgjengeleg på Husbanken sine heimesider. Behov: For å kunne gjennomføre K sitt vedtak om mottak av flyktningar, har kommunen behov for utleigebustader i privat og / el. off. eige. Kommunen har i dag ingen ledige kommunale bustader for utleige. Bestilling: Inntil 10 flyktningar kvart år i ein 4 års periode. For å kunne imøtekoma dette ønsket, haster det med å finna gode løysingar på dei utfordringar denne saka reiser. Gjennomføring: Bygging ev overtaking av nøkkelferdig bygg. Siste Fedje kommune bygde utleigebustader, var i 2010/2011. Kostnadene eksklusiv tomt var kr for to bustader. Prisen pr kvaderatmeter bruksareal vart kr Tomtekostnadene kom i tillegg. Frå oktober 2010 til juli 2015 har byggjekostnadene auka med 16.3 % etter SSB sin byggjekostnadsindeks. Justert for prisauke tilsvarer m2 prisen frå 2010, kr i dag. Om vi set tomtekostnadene til kr per eining, får vi følgjande reknestykke: Kr x 450 m2 + kr x 6 = mill. kroner. Om tiltaket går i eigen el. privat regi er ikkje avgjerande for framdriftsplanen. Skal tiltaket gå i eigen regi, vil dette leggja beslag på arbeidskapasiteten til eigne tilsette og fort forsinka framdrift når det gjeld andre utbyggingsoppgåver. Kostnadene ved bruk av eigne tilsette er ikkje med i dette reknestykket. Samfunnsmessige forhold.

83 Fedje kommune Salet her gjer det mogleg for seljar å investera i nye butikklokale på fryseriet. Butikken får meir areal / plass. Drifta lar seg lettare kombinera med eit fornuftig næringssamvirke slik sentrumsplanen frå Fedje Maritime Næringsråd legg opp til. Kommunen sitt bidrag vil kunne understøtte planane om re - vitalisering av sentrum på Fedje. Konklusjon Det må vera eit behov i botn, og det er det. Mottak av flyktningar. Prosjektet må tilfredsstilla Husbanken sine reglar for å kunne oppnå maks finansiering. Prisen må vera konkurransedyktig. Det er han. Det er viktig at ikkje prosjektet forstyrrar kommuneøkonomien. Våre reknestykke viser at byggjekostnadene fullt ut kan dekkjast inn med tilskot igjennom Husbanken og leigeinntekter. Bygging i eigen regi vil vanskeleg kunne matche det tilbodet vi har fått. Prisen er bindande og alle tal er kjent på førehand. Vidare risiko ligg på seljar. Det kjem ikkje til ukjente kostnader i ettertid. For Husbanken ligg det her ingen bindingar som forstyrrar dette reknestykket. Bygget vil kunne stå ferdig seinast sommaren Inntil dette arbeidet står ferdig, må kommunen vera budd på å inngå tidsavgrensa leigekontrakar med private utleigarar. Det er ingen ting i tilbodet som gir grunn til bekymring. Risikoen er minimal. Leigeinntektene vil dekkja kommunen sine kapitalkostnader fullt ut. Kommunen sitt bidrag vil kunne understøtte planane om revitalisering av sentrum på Fedje. Forslag til vedtak: Fedje kommune overtar eit nøkkelferdig bygg til avtalt pris. Bygget tilfredsstiller alle byggtekniske krav + krav frå Husbanken. Bygget står innflyttingsklart til sommaren FK godkjenner finansieringsplanen slik han ligg føre. Finansieringsbehov 14.5 mill. kroner. Finansieringsplan: Tilskot Husbanken 5.8 mill.

84 Fedje kommune Lån i Husbanken inntil 8.7 mill. Avdragstid: 30 år. Rente : f. t. 2.7 % Prosjektet vert innarbeidd i neste års kommunebudsjett og økonomiplan. Formannskapet - 097/15 F - behandling: Terje Storemark meldte seg ugild. Ottar Tangen møtte som vara. Feil i sakstittel må verte endra: Tittel skal vere "Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS" (og ikkje Fedje Handel AS). Teikningar vart utlevert i møtet. Protokolltilføying frå Ottar Tangen/Frp: Fedje Frp hadde sett at bygget hadde vorte nytta på ein annan måte! Ingen votering. F - vedtak: Fedje kommune overtar eit nøkkelferdig bygg til avtalt pris. Bygget tilfredsstiller alle byggtekniske krav + krav frå Husbanken. Bygget står innflyttingsklart til sommaren FK godkjenner finansieringsplanen slik han ligg føre. Finansieringsbehov 14.5 mill. kroner. Finansieringsplan: Tilskot Husbanken 5.8 mill. Lån i Husbanken inntil 8.7 mill. Avdragstid: 30 år. Rente : f. t. 2.7 % Prosjektet vert innarbeidd i neste års kommunebudsjett og økonomiplan.

85

86 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE - 611, FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 096/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Vilkår ved sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. 32T k-sak Saksutgreiing: Bustadtomter Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er ferdig og kommunestyret gjorde i sak 030/15 i juni i år vedtak om vilkår ved sal. Ein del av vedtaket var at vedtaket skulle få ei juridisk vurdering. Denne ligg no føre. Konklusjonen i vurderinga er at den subsidieordninga som kommunestyret gjorde vedtak om, kan gjennomførast men reglane må klargjerast meir. Subsidieordning og tomtepris må haldast frå kvarandre. Saka er difor no delt i to. Kommunestyret sitt vedtak i sak 030/15 er elles innarbeidd i saksutgreiinga. Kostnadsoverslaget i k-sak 059/12, var slik : Tilbod på veg, vatn og kloakk Kloakkpumpestasjon Utgifter i samband med at to eigedomar får ny avkøyrsle Reserve Sum eks. mva mva SUM 4,9 mill kr 0,3 mill kr 0,2 mill kr 0,5 mill kr 5,9 mill kr 0,8 mill kr 6,7 mill kr Kostnader til grunnkjøp av ikkje med i overslaget fordi vi på den tida kostnadsoverslaget vart laga og vedteke, var midt i prosessen med oreigning. Etter at kommunestyret gjorde vedtak i sak 030/15, har eg laga byggerekneskap for prosjektet. Sum eksklusiv Påløpte, ikkje betalte utgifter / inntekter er revidert av Nordhordland Revisjon IKS.

87 Fedje kommune Utgifter grunnkjøp Samnøy Maskin Utbetalt til andre mva Påløpte, ikkje betalte utgifter / -86 inntekter 669 SUM kr kr kr kr kr kr Sist det var gjort vedtak om vilkår for sal av bustadtomter i bustadfelt, var i f-sak 133/96. Dette var for utvidinga av feltet i Husøyna. Vilkåra var då ,- kr for veg, vatn, kloakk, tilknytningsavgifter og oppmåling. Pris for råtomt kom i tillegg. Kjøpar har betalt for tinglysing av skøyte. Prisen i modellen som vart vedteken i f-sak 133/96 har ved alle seinare sal vorte justert i samsvar med gjeldane råtomtpris og konsumprisindeksen. Siste gong denne malen vart nytta, var ved sal til Ilka og Jürgen Verhofstad i Kjøpesummen vart då ,- kr. Ved sal av tomter i Torvhaugane, vil eg rå til at tilknytningsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg til kjøpesummen. Då får vi eit meir ryddig tilhøve til lov om meirverdiavgift. Samla tilknytningsavgift i 2015 for vatn og kloakk er ,- kr inkl mva. Tomtene i feltet er så store at det på dei fleste er det plass til to bustader. Dersom kjøp av ei halv tomt er aktuelt vert kjøpesummen sett til 50% av heil tomt. Ved kjøp av halv tomt må kjøpar laga ein plan for plassering av hus og veg som er slik den andre halvparten av tomta vert likeverdig med den første. Tomtene i utvidinga av Husøyna, er selt med rett for kommunen å kjøpa tomta attende dersom den ikkje vert teken i bruk. Pris for tilbakekjøp har vore sett til same sum som tomta er selt for. Det vil sei at kjøpar får eit tap tilsvarande gebyr for tinglysing og dokumentavgift. Eg vil rå til at vi held fram slik. For Torvhaugane sette lagmannsretten m2-prisen til 30,- kr. Det er ti ( 10 ) tomter i feltet. Samla areal som kan seljast er m2. Med 30 kr/m2 vert dette ,- kr. Kommunen måtte ved oreigninga betala ,- kr for retten til å byggja båthamn. Kommunestyret gjorde i sak 030/15 vedtak om sal til kostpris. Vi må då ta totalkostnaden og trekka frå verdi av areal som kan seljast vidare og kostnaden for retten til å byggja båthamn. Den siste kostnaden tek vi inn at når båtplassane vert selde.

88 Fedje kommune Kostprisen vert : kr kr = ,- kr. Med 10 tomter vert prisen pr tomt ,- kr. Eg vil rå til følgjande vilkår ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. 6. Om ei tomt vert delt I to, vert prisen 50%. Båtplassar I reguleringsplanen for Torvhaugane er det to område for privat båthamn, område på land og område i sjø. Området kan byggjast ut med flytebrygge for maksumum 18 båtplassar. Området er felles for bustad-eigedomane i området. I oreigninga betalte kommunen ,- kr for retten til å byggja båthamn i samsvar med reguleringsplanen. Kommunestyret har sett av ,- kr til å byggja ut båthamna, men utbygginga er ikkje komen i gang. Eg vil rå til at vi nyttar summen som kommunestyret gjorde vedtak om pluss summen som kommunen har betalt for retten til å byggja ut, som grunnlag for å prisa plass i flytebrygga. Samla vert dette ,- kr. Eg ser det slik at for båtplassene bør det vera kostnadsdekning. Eg vil rå til at pris for båtplass førebels vert sett til ,- kr pr meter breidde ( ,- kr for 2,5 meter ) og at formannskapet fastset ny pris når dei endelege kostnadene er kjende. Eg ser det slik at det må vera eit mål at båtplassane følgjer med tomtene i feltet og ikkje kjem på private hender som eigne salsobjekt. Eit punkt i kjøpekontrakt må difor vera at det ikkje er høve til å selja båtplassen som følgjar med tomta. Når kommunen skriv skjøte må retten til båtplass følgje med som servitutt knytta til eigedomen ( reell servitutt ). Eg vil rå til følgjande vilkår som gjeld båtplass, er med i kjøpekontrakt ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. 2. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. 3. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 4. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 5. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 6. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga,

89 Fedje kommune betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 8. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla. Forslag til vedtak: Fedje kommune sel tomter og båtplassar i bustadfeltet Torvhaugane på følgjande vilkår : Tomter : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. 6. Om ei tomt vert delt i to, vert prisen 50%. Båtplassar : 1. Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. 2. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. 3. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 4. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 5. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 6. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 8. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla.

90 Fedje kommune Formannskapet - 096/15 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune sel tomter og båtplassar i bustadfeltet Torvhaugane på følgjande vilkår : Tomter : Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. Om ei tomt vert delt i to, vert prisen 50%. Båtplassar : Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei 10. Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla. Samrøystes vedteke.

91 Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 059/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Pris. Vedlegg: Kjøpekontrakt Torvhaugane Saksutgreiing: Bustadtomter Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er no snart ferdig og vi må ta stilling til kva ei tomt skal kosta. Kostnadsoverslaget var slik : Tilbod på veg, vatn og kloakk Kloakkpumpestasjon Utgifter i samband med at to eigedomar får ny avkøyrsle Reserve Sum eks. mva mva SUM 4,9 mill kr 0,3 mill kr 0,2 mill kr 0,5 mill kr 5,9 mill kr 0,8 mill kr 6,7 mill kr Kostnader til grunnkjøp av ikkje med i overslaget fordi vi på den tida kostnadsoverslaget vart vedteke, var midt i prosessen med oreigning. Kostnaden med grunnkjøp vart 1,5 mill kr. Lagmannsretten sette m2-prisen til 30,- kr. Det er ti ( 10 ) tomter i feltet. Slik eg ser det no, vil kostnadsoverslaget halda. Samla kostnad for feltet vert då 8,2 mill kr. Sist det var gjort vedtak om vilkår for sal av bustadtomter i bustadfelt, var i f-sak 133/96. Dette var for utvidinga av feltet i Husøyna. Vilkåra var då ,- kr for veg, vatn, kloakk, tilknytningsavgifter og oppmåling. Pris for råtomt kom i tillegg. Kjøpar har betalt for tinglysing av skøyte. Prisen i modellen som vart vedteken i f-sak 133/96 har ved alle seinare sal vorte justert i samsvar med gjeldane råtomtpris og konsumprisindeksen. Siste gong denne malen vart nytta, var ved sal til

92 Fedje kommune Ilka og Jürgen Verhofstad i Kjøpesummen vart då ,- kr. Ved sal av tomter i Torvhaugane, vil eg rå til at tilknytningsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg til kjøpesummen. Då får vi eit meir ryddig tilhøve til lov om meirverdiavgift. Samla tilknytningsavgift i 2015 for vatn og kloakk er ,- kr inkl mva. Tomtene i feltet er så store at det på dei fleste er det plass til to bustader. Dersom kjøp av ei halv tomt er aktuelt vert kjøpesummen sett til 50% av heil tomt. Ved kjøp av halv tomt må kjøpar laga ein plan for plassering av hus og veg som er slik den andre halvparten av tomta vert likeverdig med den første. Tomtene i utvidinga av Husøyna, er selt med rett for kommunen å kjøpa tomta attende dersom den ikkje vert teken i bruk. Pris for tilbakekjøp har vore sett til same sum som tomta er selt for. Det vil sei at kjøpar får eit tap tilsvarande gebyr for tinglysing og dokumentavgift. Eg vil rå til at vi held fram slik. Eg vil rå til følgjande vilkår ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. Med desse vilkåra får ikkje kommunen attende pengane vi har nytta på feltet. Eg ser det slik at full kostnadsdekning vil det ikkje vera marknad for. På ei anna side får vil heller ikkje nokon privat marknad for bustadtomter når vi ikkje tek inn kostnaden med utbygginga. Båtplassar I reguleringsplanen for Torvhaugane er det to område for privat båthamn, område på land og område i sjø. Området kan byggjast ut med flytebrygge for maksumum 18 båtplassar. Området er felles for bustad-eigedomane i området. I oreigninga betalte kommunen ,- kr for retten til å byggja båthamn i samsvar med reguleringsplanen. Kommunestyret har sett av ,- kr til å byggja ut båthamna, men utbygginga er ikkje komen i gang. Eg vil rå til at vi nyttar summen som kommunestyret gjorde vedtak om pluss summen som kommunen har betalt for retten til å byggja ut, som grunnlag for å prisa plass i flytebrygga. Samla vert dette ,- kr. Eg ser det slik at for båtplassene bør det vera kostnadsdekning. Eg vil rå til at pris for båtplass førebels vert sett til ,- kr og at formannskapet fastset ny pris når dei endelege kostnadene er kjende. Eg ser det slik at det må vera eit mål at båtplassane følgjer med tomtene i feltet og ikkje kjem på private hender som eigne salsobjekt. Eit punkt i kjøpekontrakt må difor vera at det ikkje er høve til å selja båtplassen som følgjar med tomta. Når kommunen skriv skjøte må retten til båtplass følgje med som servitutt knytta til eigedomen ( reell servitutt ).

93 Fedje kommune Eg vil rå til følgjande vilkår som gjeld båtplass, er med i kjøpekontrakt ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 6. Saman med tomt følgjer det med ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 2,5 meter. 7. Kjøpar betalar ,- kr for denne retten. 8. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 9. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 10. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 11. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 13. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. På grunnlag av desse 13 punkta, har eg laga ein avtale for sal av tomtene i feltet. Sjå vedlegg. Forslag til vedtak: Tomter i bustadfeltet Torvhaugane vert selt i samsvar med avtale merka 13. mai Ved sal av ei halv tomt vert vederlaget for opparbeiding av veg, vatn og kloakk sett til ,- kr. Formannskapet - 059/15 F - behandling: Framlegg frå Roy Asle Tungland (KrF): Tomtene i Torvhaugane vert seld til kostpris. Kommunen ønskjer å sjå på lokale stimuleringsordningar for unge el. småbarnsfamiliar som vil busette seg i Torvhaugane. Kriteriegrunnlaget vil kommunen koma attende til i kommunestyremøte 18/6-15. Sponsing: inntil 50% av kostpris fordelt over ein 5 års periode Behov for ein ny runde i lokalpartia på Fedje Marina: Formannskapet anbefaler ei oppmjuking når det gjeld bredde på båtplassane i planlagt marinaanlegg. Stipulert pris kr ,- pr. løpemeter. Maks 3 meter. Vedlikahaldskostnadene vert fordelt forholdsmessig.

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret

Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 08.10.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-21:00 Konstituerande møte for nytt kommunestyre. Avtroppande ordførar Kristin

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 23.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i fleirbrukshallen Møtetid: 18:15-19:30 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00 Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 14.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:00 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: Møtestad: Møtetid: 10:00-11:00. Møtet vart halde i Kalvedalen.

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Møtedato: Møtestad: Møtetid: 10:00-11:00. Møtet vart halde i Kalvedalen. Fedje kommune Møtebok for Eldrerådet Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Møtetid: 10:00-11:00 Møtet vart halde i Kalvedalen. Møtedeltakarar Arne Stormark Elsa Herøy Erling Walderhaug Oddvar Nilsen Husa Parti

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 30.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 18:15-19:00 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Tone Ratcliffe Per Opsahl

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Leksvik kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 12.09.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 18.00 kl.19.00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 22.04.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret

Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 27.02.2014 Møtestad: Sosiale rommet, fleirbrukshallen Møtetid: 18:15-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Freddy Aga Hilde Koppen Ap Ap Varamedlem Medlem Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling

KOMMUNESTYRE Møteinnkalling KOMMUNESTYRE Møteinnkalling Møtedato: 29.10.2015 Møtestad: Solund Grendahus Møtetid: Kl. 13:30 Solund kommunestyre vert med dette kalle inn til konstituerande møte. Representantar med lovleg forfall eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Marie Karlsen Oddvar Nilsen Husa. Ingrid Handeland Randi Hatlem Per Opsahl

Fedje kommune. Møtebok for Eldrerådet. Marie Karlsen Oddvar Nilsen Husa. Ingrid Handeland Randi Hatlem Per Opsahl Fedje kommune Møtebok for Eldrerådet Møtedato: 11.06.2015 Møtestad: Kalvedalen Møtetid: 10:00-11:30 Møtedeltakarar Marie Karlsen Oddvar Nilsen Husa Parti Krf Møtedeltakarar vara Ingrid Handeland Randi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Fedje kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Hjartebankjen Møtetid: 08:30-16:30 I sak 127/15 var det naudsynt med tre varaer pga ugildskap. Saka vart handsama måndag 07.12.15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE Utval: Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Bekkjarvik gjestgiveri Møtedato: 09.10.2014 Møtetid: 10:00 Tilleggsinnkalling Kommunestyre Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.09.2015 Tid: 12.00 14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:30 Eventuelle forfall må meldast til per tlf., sms til 90637989 eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.01.2017 Tid: kl.12:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort munnleg 16.12.2016 og skriftleg 21.12.2016 i samsvar med 32 i kommunelova

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 -

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1380-2 Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 11:30 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vert kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet. Møtet vil ha ei sak til handsaming. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Det vert kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet. Møtet vil ha ei sak til handsaming. SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtedato: 13.3.2017 kl. 08:00 Møtestad: Kommunehuset formannskapsalen Det vert kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet. Møtet vil ha ei sak til

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 09.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Manger Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, eller

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok

Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok Møtedato: 12.10.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14.30 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 13/15 16/15 Følgjande medlemmar møtte Claus Kvamme Bjørn Skjeldestad Reidun Fimreite

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer