SKBV. årsmelding årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKBV. årsmelding 2011. årsmelding 2012 1"

Transkript

1 SKBV årsmelding 2011 FOR KIRKENS BYMISJON VESTFOLd årsmelding

2 innhold 1. Innledning Virksomhet Ung Omsorgsstasjonen for barn og unge - Ungdommens ressurssenter - Myrsnipa 3. Virksomhet Gatenære tiltak Møtestedet - AKS - Bo-teamet - Gatenære Stemmer - FRI 4. Virksomhet Arbeid Amatør - Brukthandel - Tomsbakken 5. Eiendommer Økonomiske nøkkeltall Kultur Fremtidsperspektiver og videre utfordringer Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold Postboks 421 Sentrum Storgata 7, 3101 Tønsberg Tlf e-post: Grafisk form: Lars Kristian Larsen Trykk: Cicero Grafisk AS April årsmelding 2012

3 1. Innledning Kirkens Bymisjon Vestfold (SKBV) er diakonal stiftelse og arbeider nært sammen med offentlige helse og sosialtjenester og er en av i alt 10 bymisjoner i landet. Virksomheten er organisert som en stiftelse med et styre med 7 medlemmer og 4 vara. 3 medlemmer og 2 vara er valgt av representantskapet som er menighetene i Vestfold, 2 medlemmer og 1 vara er oppnevnt av Kirkens Bymisjon Oslo og 2 medlemmer og 1 vara er valgt av og blant ansatte. Hovedmålet vårt er å være til stede der mennesker strever i egne liv og handle med respekt. Kjernen i vår samfunnsbidrag er lovpålagte kommunale oppgaver og å arbeide forebyggende og skadereduserende. Ved utgangen av 2011 hadde stiftelsen 28 ansatte og 150 frivillige, fordelt på tre virksomheter og administrasjon: 75 % av stiftelsens inntekter kommer fra ulike offentlige etater og de resterende 25 % er gaver fra privatpersoner, bedrifter, legater, stiftelser og organisasjoner. SKBV får også vesentlige bidrag fra produsenter av mat og forbruksartikler, noe som gjør det mulig å drive vår allsidige virksomhet. Samarbeidsavtalene med kommunene utgjør 40 % av virksomhetens samlede inntekter har vært et år preget av faglig utvikling og vekst. Det er nedlagt et stort arbeid i planlegging og etablering av FRI prosjektet, Myrsnipa er startet opp og Bo-teamet har skrevet metodebok sammen med en innleid forfatter. Styret har også vedtatt en satsing på samarbeid med næringslivet og SKBV har som en del av satsingen ansatt egen markedskontakt. Satsingene er drevet frem i tillegg til den daglige driften har derfor vært et år med mange gjøremål og stor aktivitet. Vi erfarer at det er mange privatpersoner, organisasjoner og bedrifter som støtter arbeidet vårt. Vi vil med dette takke alle som gir av tiden sin, som gir oppmuntring og støtte, penger, varer og tjenester. Det er disse bidragene som gjør det mulig for oss å hjelpe så mange vanskeligstilte barn, ungdom, familier og enkeltpersoner. Vi opptatt av å se enkeltmennesket og møte kafegjestene, klientene og kundene våre med respekt, verdighet og fellesskap. En annen av kjerneverdiene våre, å være til stede, betyr for oss at vi er tilgjengelige og fleksible, noe som gjør at vi kan møte den enkelte samme dag eller neste dag og at vi kan bruke den nødvendige tiden for å etablere gode relasjoner. «Filip» som bodde i tantens bod en periode i livet før han fikk hjelp til å finne egen bolig sier at «det er ofte enkeltmenneskene du treffer som sender deg utfor stupet, eller er med å redder deg. Jeg møtte en lærer på videregående som jeg har kontakt med ennå. Han har betydd utrolig mye for meg, han har aldri sluppet taket i meg. Hun jeg har hatt kontakt med i Bo-teamet er også en sånn person som jeg vil huske for alltid. Hun bryr seg på ordentlig». Det er dette det handler om for oss: Å bry seg ordentlig! årsmelding

4 2. Virksomhet Ung Målgruppen er aldersgruppen år og deres familier. Virksomhet Ung har ansatte med sosialfaglig kompetanse og lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Virksomheten består av: Omsorgsstasjonen for barn og unge (OBU) Ungdommens ressurssenter (URS) i Larvik Natteravnene i Tønsberg sentrum. Myrsnipa (samvær barn og foreldre med tilsyn) Omsorgsstasjonen for barn og unge OBU har en driftsavtalen med kommunene Tønsberg og Nøtterøy og har i samsvar med avtalene drevet primær- og sekundærforebyggende arbeid ovenfor barn og unge i risikoutsatt livssitu asjon og deres familier. Arbeidet har foregått i nært samarbeid med skoler, barnevern og andre kommunale virksomheter, og i dialog med kommunenes virksomhetsledere. Ungdommens ressurssenter I tillegg har OBU hatt den faglige og administrative oppfølgingen av prosjektet «Ungdommens ressurssenter» (URS) i Larvik siden URS er et leksehjelpprosjekt utviklet i samarbeid mellom Larvik kommune, Larvik Røde Kors, Larvik kirkelige fellesråd og Kirkens Bymisjon Vestfold. Prosjektet finansieres i sin helhet av Larvik kommune og har vært svært vellykket. Fra 2010 ble prosjektet videreført som et permanent tiltak med SKBV som faglig og administrativ ansvarlig. Ved utgangen av 2011 vedtok kommunestyret å legge ned dette leksehjelptilbudet pga store kutt i kommunens budsjetter. Myrsnipa 2011 var første hele driftsår for Myrsnipa. Myrsnipa er et tiltak hvor vi tilrettelegger for samvær mellom barn og deres foreldre, der det er behov for kvalifisert tilsyn. Målgruppen for Myrsnipa er barn som er under barnevernets omsorg, barn hvor retten har bestemt at det skal være tilsyn under samvær, barn med en eller begge foreldre i fengsel og barn med foreldre som er i så store konflikter at den ene part krever tilsyn for at samvær skal kunne finne sted. Myrsnipa tilbyr forutsigbarhet og trygghet for barna ved at samværene foregår i en hyggelig og barnevennlig leilighet, barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og en fast tilsynsfører. Våre tilsynsførere har høy kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn og familier. Innhold og rammer for samværet avtales på forhånd i nær dialog med bestiller, det være seg barneverntjenesten, BUF-etat, eller foreldre selv ved private tilsynsoppdrag. Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger. Natteravner i Tønsberg sentrum. Kirkens bymisjon har drevet med Natteravner i Tønsberg sentrum siden 1996 med hovedmålsetting å bidra til å bevare Tønsberg by som et hyggelig og trygt sted å bo, og oppholde seg i, på kveld og nattetid. Dette ved at voksnes tilstedeværelse demper rus, vold, kriminalitet, fremmedfrykt og fremmed fiendtlighet, ved at unge møter edrue, ansvarsbevisste voksne som «bryr» seg. Vi har i 2011 hatt ca 20 frivillige voksne som har rullert på en 8 uker turnus. På grunn av dette, har vi hatt natteravner ute i sentrum annen hver helg i året som har gått. Fra 2012 har vi innledet et samarbeid med FAU på Borgheim ungdomsskole. Dette betyr at det vil være 5-6 natteravner ute hver lørdagskveld i året som kommer. 4 årsmelding 2012

5 Det er viktig med natteravnenes tilstedeværelse i sentrum. Erfaringer og tilbakemeldinger fra publikum, politi og ungdom selv er klare; det er ønskelig og positivt med natteravner i Tønsbergs gater i helgene. De er med på å bidra til trygghet for de unge i sentrum og engasjement blant voksne i forhold til gjeldene ungdomsgruppe. I sommerhalvåret er dette spesielt relevant da tilstrømningen av mennesker øker til byen. Natteravnenes hovedsamarbeidspartner er Vesta Forsikring. De gir årlig et økonomisk tilskudd, samt utstyr som natteravnene trenger. Mc Donald`s i Tønsberg står for bevertning til natteravnene. Her kan de komme å spise og drikke ved behov. Telekjøp Vestfold har gitt oss fordelaktig abonnement og gratis mobiltelefoner. Thon Hotell på brygga er varmestue og tilbyr gratis kaffe til natteravnene, og Telekjøp Vestfold har bistått med telefoner. Nøkkeltall aktivitet for OBU: I 2011 jobbet OBU med 231 enkeltungdommer og like mange familier. Dette er en klar økning fra 2010 hvor antallet var 212. I 2011 har OBU også drevet jentegruppe rettet mot elever ved ungdomsskolene i Tønsberg og Nøtterøy. I første semester 2011 har OBU også drevet en såkalt ad-hoc gruppe med jenter ved en av Tønsbergs barneskoler (7. trinn) for å løse opp og forbygge konflikter i miljøet. Et økende antall jenter som OBU er i kontakt med sliter med lav selvfølelse, negative tanker rundt egenverdi, negativ opplevelse av kropp og utseende og et negativt møte med egen seksualitet. Det er også bekymringsfullt at mange av disse jentene ikke orker å delta i gymundervisningen i skolen, og / eller ikke dusjer etter gymtimer. Disse temaene blir blant annet tatt opp i jentegruppene og i den individuelle oppfølgingen, ofte i samarbeid med skolene. Temaene har også vært presentert i fylkeskommunens folkehelsenettverk. I 2011 har OBU deltatt i faste møter med en gruppe unge som har foreldre som sliter med rus og/eller psykiske lidelser i samarbeid med Tønsberg kommune. Av disse 231 familiene var 116 hjemmehørende i Tønsberg, 81 fra Nøtterøy, 12 fra Tjøme og resten fra andre omkringliggende kommuner. Tidligere år har andelen jenter vært nesten dobbelt så stor som andelen gutter. Etter noen år med utjevning har vi nå en ny tendens til flere jenter. I 2011 var fordelingen 142 jenter og 89 gutter. I 2011 har vi som i foregående år opplevd at mange av «våre» ungdommer opplever det belastende at foreldrene ligger i vedvarende konflikt etter samlivsbrudd. Som et av flere tiltak for å møte denne problematikken har vi, for tredje år på rad, arrangert kurs/samtalegrupper for for eldre som ønsker å bedre foreldresamarbeidet med ekspartner. To grupper har blitt gjennomført vår og høst 2011 med bl.a støtte fra Fylkeskommunen, og gruppene får svært gode evalueringer fra brukerne. Direkte og indirekte har disse gruppene bidratt til positive endringer for 30 barn i årsmelding

6 3. Virksomhet Gatenære tiltak Virksomheten består avdelingene og prosjektene Kaféen Møtestedet, Bo-teamet, Aktiv kontakt med stoffavhengige (AKS), prosjektet «Gatenære stemmer» og prosjektet FRI Virksomheten har faste møter hvor fagspørsmål og utfordringer i arbeidet blir tatt opp. Møtestedet Møtestedet er en kafé med sosialfaglig profil og med relasjonsbygging som utgangspunkt. Kafeen er et gatenært skadereduserende tiltak for mennesker med sterke rusmiddelskader som oppholder seg i Tønsberg sentrum. Selv om en stor del av våre gjester har botilhørighet i Tønsberg kommune, ser vi at mennesker fra de nærliggende kommunene er hyppige gjester i kafeen. Gjennom tålmodig tilstedeværelse over tid skapes det gode relasjoner. Vi er bevisst romslige, men også grensesettende og vi arbeider kontinuerlig med nærhet til andre hjelpeinstanser i og utenfor Bymisjonen. Vi tilbyr samtaler ved behov, utlån av telefon til offentlige instanser, er behjelpelige med utfylling av søknader, samt at vi har en råd- og veiledningsfunksjon når dette er ønskelig. Møtestedet er for mange porten inn til den øvrige hjelpetjenesten. Kafeen er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl: og på torsdag fra kl Rumenerne som kommer til byen som tiggere har vært faste gjester også i år. Vi ser at gruppen med tiggere stadig skifter og at de er her i perioder. På senvinteren i 2011 var de et daglig syn i kafeen. De har ikke vært her like regelmessig i høst. Hvorfor vet vi ikke. De har heller ikke vært så synlige i bybildet. Når de kommer er de til liten sjenanse. Det er få, - om ingen konflikter mellom disse og de øvrige gjestene. Slik det ser ut nå, vil dette være en gjestegruppe vi vil ha framover. Dette er mennesker som i høy grad lever sine liv gatenært,- noe som er målgruppen for Møtestedet. Etter syv år med Møtestedet i Storgata har kafeen blitt et godt etablert tilbud til målgruppen. Beliggenheten oppleves som gunstig, - litt ut av bykjernen men samtidig sentralt. I tillegg til å være et sted for å være, spise og oppleve sosialt fellesskap, fungerer Møtestedet som en vei inn i en rehabiliteringssituasjon. Vi ser at vi har en sentral og viktig rolle som bindeledd mellom det offentlige hjelpeapparat og mennesker som oppsøker Møtestedet som vi ønsker å utvikle videre. Organiseringen i Gatenære tiltak har forsterket dette samarbeidet og det har i mange tilfeller vært lettere å nå den enkelte som lever et ustabilt liv, som ikke alltid er tilgjengelig, og som har problemer med å komme til avtaler med hjelpeapparatet. Helt konkret minner vi den enkelte på avtaler som er gjort med hjelpeapparatet og bistår med kontakt. Kafeen ble stengt en kort periode på grunn av et innbrudd og hærverk i kafeen. Episoden ble politianmeldt, men er ikke oppklart. Ellers har året forløpt rolig og det er stort sett meget god stemning i kafeen. Møtestedet hadde åpent 196 dager i Gjennomsnittlig ble det servert 100 måltider pr dag, det ble delt ut 1086 matpakker sammen med gratis frukt hver dag. Sitat fra en av gjestene i kafeen, sagt til de frivillige: «Vet du det, at Tønsberg har de feiteste narko mane i Norge, takket være dere». Tirsdag kl er ukentlig messetid på Møte stedet. Aage Müller-Nilssen har hatt de fleste messene i 2011 og Sogneprest Yngve Sagedal fra Domkirken menighet har hatt noen. I 2011 har Per Jahnsen, som diakon og med god kjennskap til gjestene i kafeen, tatt de aller fleste minnestundene. Dette er naturlig i og med at han gjennom sin funksjon i AKS har kjent den enkelte som har dødd. Messen er et sentralt samlingspunkt i bymisjonsbildet og er en viktig 6 årsmelding 2012

7 arena for dialog om vanskelige sider ved livet og tilhørighet til troen. Messen er med på å legitimere troen hos mennesker som lever et krevende liv. Vi bestreber oss på å opprettholde dette ukentlige tilbudet, så langt det er mulig. Samarbeidspartnere/bidragsytere 45 frivillige arbeider i turnus på Møtestedet. Dette utgjør 2,5 årsverk. Disse menneskene som gir av sin fritid og arbeidskapasitet er helt uvurderlig for driften av kafeen. Det har og vært god rekruttering av nye frivillige, et arbeid som går kontinuerlig. Vi har også i året som er gått fått tilgang på flotte råvarer fra leverandører i distriktet som gjør det mulig å tilberede og servere flott næringsrik og variert mat til våre gjester og besøkende. Vi er veldig takknemlig for alle bidragsytere i næringslivet. Uten disse ville vi ikke kunnet servere så god og variert kost og menyen ville vært meget begrenset. I sommer hadde vi stengt i 5 uker. I denne perioden hadde vi avtale med Røde Kors om smøring av matpakker. Vi leverte pålegg til matpakkene. Disse ble levert til Feltpleien i Stoltenbergsgt 24 til utdeling. Dette var en god ordning som fungerte tilfredsstillende. 17. desember hadde vi det årlige julebordet. Også i år lagde flere frivillige kokker fra ulike restauranter i byen maten. De hadde også skaffet råvarene fra ulike leverandører. Festen hadde vi også i år i Svend Foyns bedehus. Det ble en flott kveld og det falt mange lovord om maten, serveringen og lokalene. Kokkene med Truls Frøyland i spissen har tatt initiativ til at dette skal bli en tradisjon hvert år, noe vi ser fram til! Bymisjonene rundt i landet fortsatte tradisjonen vi sammen med initiativtager Truls fikk i stand. Kokker i alle de aktuelle byene stilte opp med lokale julebord som året før. Representanter fra Tønsbergmessa var med på julebordet og delte ut julegaver sammen med 110 sett ullundertøy som i sin helhet ble betalt av en av våre frivillige som har vært mye til stede i kafeen. Quality Hotell Tønsberg arrangerte også i år julebord den 12. desember. Dette er blitt en tradisjon hvor hotellets ansatte gir sitt julegratiale til dette julebordet og selv er med både som gjester og oppvartere. Dette ble en meget hyggelig kveld og vi takker for initiativet! En av våre frivillige har ukentlig gjestet kafeen og vært en viktig sosial faktor i miljøet. Han har bidratt med oppgaver til løsning, vært en samtalepartner, fortalt gode historier og ikke minst arrangert turer til blant annet Stavern, Tjøme, Bolærne, Horten og en dag på ridesenter. På alle turene har det vært inkludert et nydelig måltid og lokal guide. Han har også selv kostet det hele. Dette har vært populære turer som gjestene våre har satt meget stor pris på. Vi setter stor pris på også frivillig arbeid som dette og retter en stor takk! Siden midlene fra TV-aksjonen i 2004 tok slutt i 2009, har tilskuddet bla fra Helsedirektoratet økt samtidig med gaver og tilskudd fra bedrifter, organisasjoner og lag og fra privatpersoner. Dette gjør at vi har kunnet videreføre driften i kafeen også etter at midlene fra TV aksjonen tok slutt. I tillegg til leder i 90 % på Møtestedet har vært det to ansatte i til sammen 100 %, totalt 1,9 årsverk. Vi har 45 frivillige som utgjør 2,5 årsverk. AKS. Aktiv kontakt med stoffavhengige Målgrupper for AKS er mennesker med tung rusavhengighet og deres pårørende. Hovedmålet er å bedre livskvaliteten for denne gruppen og bidra til å redusere antall overdoser. Mandatet for AKS er å ha fokus på målgruppas egenopplevelse og fokuset er å forbygge, behandle/rehabilitere og redusere skade. Tiltaket er lett tilgjengelig for brukerne og samarbeidspartnere og legger vekt på å utvikle gode relasjoner over tid. Samarbeidspartnere er bl.a. rusteam, boligadministrasjonen, NAV, fastleger, institusjoner - både private og i Helse Sør-Øst, samt kriminalomsorgen - både friomsorgen og fengslene. Arbeidsoppgavene faller inn under kommunenes lovpålagte oppgaver: forebyggende, rehabilitering, samarbeid med andre deler av forvalt årsmelding

8 ningen, både kommunalt og i helseforetak, opplysning, råd og veiledning og praktisk bistand. Videre går AKS aktiv inn i de mellomrommene som ofte oppstår mellom ulike fagtjenester. Vår brukergruppe som har stor sårbarhet har ofte store vanskeligheter med å tilegne seg disse lovpålagte tjenestene uten den spesialkompetansen AKS har utviklet gjennom langvarig og målrettet relasjonsarbeid. For mange brukere er et møte med AKS det første skritt i en endringsprosess som kan ende med behandling, rehabilitering og et bedre liv. AKS er tilgjengelig også etter arbeidstid og har gjennom årene avverget mange kriser pga. høy tilgjengelighet. Kjernekompetansen i AKS består av diakonutdannet sykepleier fra 1982 og med 14 år i Kirkens Bymisjon og en sosionom utdannet i 1975 med spesialutdanning og 37 års erfaring fra rusomsorgen. Nøkkeltall aktivitet Totalt antall brukere i 2011 er 128 mennesker, fordelt på 66 menn, 31 kvinner og 31 pårørende. Nye brukere i 2011 er 12 menn, 9 kvinner og 8 pårørende. Siden 1998 er det jobbet med 582 mennesker, 300 menn, 130 kvinner og 152 pårørende. Siden oppstart i 1998 har kvinneandelen økt fra ca. 20 % til 47 % i Dette har vært en tendens i mange år. Vi kunne ha sett på det med uro, men tenker at det er bra at vi når stadig flere kvinner. Bostedsløsheten blant våre klienter har økt fra 7 % til 10 % fra I følge politiet døde en av overdose i Tønsberg i 2011, men vi har hatt 7-8 minnestunder på Møtestedet over mennesker som er døde det siste året. Bo-teamet Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten en fast og/eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressurser som kreves for å kunne delta eller bidra i vårt samfunn. Bo-teamet har som mål å bidra i både små og store sammenhengene med boligsosialt arbeid. Bo-teamet bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne en egnet og varig bolig. Teamet jobber individuelt og strukturelt med å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet. Bo-teamet har fokus på det boligsosiale arbeidet som gjøres. Det å skaffe mennesker tak over hodet er ofte den «letteste» delen av arbeidet. Utfordringene kommer når man må bistå brukerne med etablering, økonomiske utfordringer eller bo-oppfølging på grunnlag av en mangel på elementær kunnskap om hvordan man bor. Bo-oppfølging etter etablering i ny bolig er derfor helt avgjørende. Om ikke disse tingene er på plass, erfarer vi at det nyetablerte boligforholdet snart kan ryke igjen. Brukerne får tett og individuell oppfølging med både et kort og langt tidsperspektiv. Fra høsten 2011 vil Bo-teamets ansatte være aktivt med i etableringen og oppfølgingen av deltagere i prosjektet FRI. Bo-teamet ønsker gjennom boligsosialt arbeid å bidra til forutsigbarhet og stabilitet for de brukergruppene vi arbeider med. Vi vet at bolig påvirker barns oppvekstsvilkår, barn og voksnes inkludering og integrering i arbeids- og samfunnsliv og erfarer at gode boligforhold er forebyggende for alle mennesker, uansett livssituasjon. Teamet har arbeidet med 47 personer til og med 30 år, hvorav 31 stykker fra 18 til 25 år. Økningen av henvisninger på unge fortsatt er stor og tenker at dette er en gruppe som det bør iverksettes tettere oppfølging rundt. Viktigste samarbeidspartnere Vi har i alle år hatt et meget godt samarbeid med Tønsberg Kommunale Eiendom (TKE) og en stor andel av våre brukere har eller får seg leilighet via TKE. Bo-teamets leder møter to ganger i halvåret på møtene til Sentralt tildelingsutvalg (STU) for å orientere om arbeidet og komme med innspill om hvordan vi opplever klimaet på boligmarkedet og hvor eventuelt skoen trykker for brukerne våre. Dette oppleves som svært nyttig. En annen viktig aktør er OBOS. Gjennom både Ung-bo leilighetene og trygdeboligene har vi fått bosatt flere. Dette samarbeidet har vært viktig 8 årsmelding 2012

9 for flere av brukere, ikke minst de unge og/eller enslige mødre vi er i kontakt med. Bo-team samarbeider i klientsaker både med NAV, rusteamet, psykiatriteamet, feltpleien, barnevernet, Krisesenteret i Vestfold, Villa Adler, Nordre Vestfold Distrikt Psykiatrisk Senter (NVDPS), Psykiatrien i Vestfold (PIV), fengsler, institusjoner og Aktiv Kontakt med Stoffavhengige (AKS). Vi bruker/ henter dessuten internt i SKBV sosialfaglig kompetanse ved behov. Kjernekompetanse Samlet innehar Bo-teamet høy formell sosialfaglig kompetanse samt en unik realkompetanse innenfor det feltet vi arbeider i. Bo-teamets metode innebærer stor fleksibilitet og tilgjengelighet, noe som gir rom for relasjonsbygging som viser seg å være helt avgjørende i mange tilfeller. Denne relasjonen er ikke mulig å oppnå like raskt uten kunnskap og erfaring. Bo-teamets spisskompetanse blir best utnyttet i de tilfellene der brukerne har sammensatte hjelpebehov. Bo-team bidrar også i arbeidet med deltagerne i prosjekt FRI. Det innebærer deltagelse i den etablerte faggruppen samt oppfølging i treningsboligen og bo-oppfølging i pilotleilighetene etter utflytting. Med støtte fra Husbanken har Bo-teamet dokumentert metoden som det arbeides etter og den 1. mars 2012 lanseres boken «Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid» Boken skal være et faglig bidrag til boligsosialt arbeid og skal være en praktisk veiviser i Bo-teamets metoder. Boken er rettet mot alle som er interessert i og/eller jobber med boligsosialt arbeid, sosialarbeidere og høgskolestudenter ved helse - og sosialfaglige utdanninger. Nøkkeltall aktivitet Bo-teamet registrerte i 2011, 152 brukere i 2011, 89 menn og 63 kvinner. Det ble jobbet med/for gjennomsnittlig 35 brukere av gangen. 141 fikk hjelp til å finne egnet og varig bolig. 91 har fått hjelp til/med å være i kontakt med hjelpeapparatet og søknader av ymse slag. 77 stykker har vært uten fast bolig (UFB). Det har vært 40 brukere som har fått reåpnet sine saker. Av de 152 henvendelsene har det vært 86 barn involvert. Bo-teamet opplever at enslige foreldre med lav inntekt sliter på boligmarkedet og at deres barn berøres av dette. Barnas stabilitet og forutsigbarhet til nærmiljøet (skole, barnehage og venner) viser seg å gå igjen som en negativ faktor i deres oppvekst. Bo-teamet mener en økning i innvilgede startlån kan være med på å minske dette tallet og bremse en negativ utvikling, spesielt for disse familiene. Bo-teamet merker seg at økningen av henvisninger på unge fortsatt er stor og tenker at dette er en gruppe som det bør iverksettes tettere oppfølg ing rundt. Prosjekt Gatenære stemmer «Gatenære Stemmer» har fått midler fra Extrastiftelsen det første oppstartsåret, Hovedmålet med prosjektet er å finne frem musikalske ressurser hos mennesker som har tung rusavhengighet i et nært samarbeid med Tønsbergs musikermiljø. Det er også et mål å gi ut CD med og å opptre på Slottsfjellfestivalen i Syv personer har tilhørt kjernegruppen av deltakere og fem deltakere har sporadisk vært innom uten helt å ha knyttet seg til tilbudet. Mange har opplevd Gatenære stemmer gjennom syv konserter som startet forsiktig på Møtestedet og endte i et samarbeid med Sjøbodkoret og den tradisjonelle julekonserten i Domkirken, som mange opplevde som magisk. Prosjektet nådde ikke resultatmålene for 2011 på grunn av sykdom, død og plutselig soning blant deltakerne. Arbeidet blir videreført i FRI, prosjekt Prosjektet FRI ble startet opp høsten 2011 og tiden fram til januar 2012 ble brukt til planlegging og legge til rette for å ta i mot deltagerne i prosjektet. Prosjektet tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. Prosjektet har to typer botilbud; treningsbolig med døgnoppfølging og pilotleilighet/egen bolig. Begge årsmelding

10 boformene legger opp til tett oppfølging av deltakerne. Det stilles krav til aktivitet på dagtid, skole, kurs, arbeidstrening og arbeid. Målet er å få flest mulig ut i lønnet arbeid. Prosjektet har ansatt en faglig grunnbemanning, sammen med tidligere innsatte og frivillige. FRI skal bygge opp et nettverk av personer med bakgrunn i kriminalitet og rus som alle har tatt tilbake sin plass i samfunnet. Det overordnede målet er å hjelpe mennesker som løslates fra fengsel til å holde seg borte fra kriminalitet og rus, gjennom å tilby et nytt lovlydig og rusfritt sosialt nettverk. har en unik spisskompetanse gjennom sin bakgrunn. De er rollemodeller for alle deltakerne i FRI og oppgavene vil bla. være å informere om FRI i fengslene, møte mulige nye deltakere i FRI og følge dem opp 3-6 måneder før løslatelse inne i fengslene. Videre vil de følge opp med praktisk hjelp, være med på fritidsaktiviteter, tilby samtaler i boligene. Fri har startet opp på midler fra Justisdepartementet, Helsedirektoratet og kommunenes søknad til Fylkesmannen. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon Vestfold, Politiet i Vestfold, Kriminalomsorgen region sør, Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Målgruppen er innsatte som er motivert for en endring i livet, gjengangere og vinningskriminelle som velger å bryte med sitt gamle liv og som vil tilbake til samfunnet. Prosjektet er frivillig, den enkelte må søke om å bli tatt inn og kjernen i tilbudet er basert på samarbeid mellom fagansatte og likemenn, dvs personer som har gjennomført en vellykket rehabilitering og som er villig til å dele sine erfaringer. Kjernekompetanse: FRI består av ansatte med faglig bakgrunn, tidligere innsatte og frivillige. De fagansatte er rekruttert fra Bo-teamet, AKS, og en ansatt i samarbeidskommunen Nøtterøy med sosialfaglig bakgrunn. I tillegg er nattevakter med egnet kompetanse ansatt fra jan Frivillige er mennesker både med og uten soningserfaring som vil være med å blant annet ta «vakter» i boligen slik at beboerne der alltid har noen de kan henvende seg til og samtale med. De kan også delta på aktiviteter sammen med deltagerne i helger og på fritiden. Likemannsarbeid er en av hjørnestenene i FRI prosjektet. Det vil si et medmenneske som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeiding av egen livssituasjon. Veilederne er likemenn med erfaring fra eget rusmisbruk og soningsbakgrunn, men som har lykkes i sin tilbakeføring til samfunnet og et liv uten rusmisbruk og kriminalitet. Veilederne 10 årsmelding 2012

11 4. Virksomhet Arbeid Virksomhet Arbeid er et tilbud og en arena hvor våre deltakere kan få et tilrettelagt, individuelt tilpasset og helhetlig tilbud hvor hele mennesket blir ivaretatt. Vi ser et behov for en arena hvor arbeid, aktivitet, trening, kosthold og kreative uttrykk kan tilrettelegges for mennesker som faller utenfor det ordinære samfunn og arbeidsliv. Gjennom Virksomhetens praktiske og erfaringsbaserte kunnskap med fokus på mestring, ønsker vi å bidra til at flere kommer i posisjon for fremtidig arbeidsrettet løp og nytte potensiell arbeidsevne inn mot ordinært arbeid. I dette arbeidet er det avgjørende at den enkelte deltakeren har eierskap til egen prosess og utvikling. Virksomheten har lagt mestringsaktiviteter til grunn ut fra kartlegging av den enkeltes ressursområder. Gjennom ulike aktiviteter har deltakerne erfart nye mestringsområder de kan bygge videre på. Vi har sett det som avgjørende å styrke den enkelte i å finne sin egen vei, ta ansvar for sine egne valg, i sitt eget tempo. Med de erfaringer vi har gjort i Virksomheten har vi sett at mennesker har begynt på en vei fra å være tilskuer i eget liv til å bli en aktiv aktør. Vi har sett mennesker reise seg ved å vekke til live sine iboende ressurser i form av aktivitet, utdanning, arbeid, trening og ikke minst nytt nettverk. Her har det vært et viktig samspill mellom individuelle opplegg og gruppebaserte aktiviteter. Deltakerne våre har hatt behov for å bli sett og hørt som det unike mennesket de er, samtidigsom de trenger en arena for sosial trening for å kunne tilpasse seg et fellesskap. Forskjelligheten i gruppen har vært en ressurs hvor de har utfylt hverandre og gjort seg nytte av hverandres kompetanse og erfaring. Her har gjensidig respekt, likeverd, tillit og raushet vært fokusverdier. Samarbeidspartnere: Virksomheten har gjennom året hatt et gjensidig forpliktende samarbeid med Tønsbergs kommune, rus og psykiatri team med arbeidstrening og aktivisering. Utover dette har vi et nært samarbeid med NAV Vestfold om fem tiltaksplasser i Arbeidspraksis i skjermet enhet (APS). I forbindelse med inntak til APS plassene har vi hatt et samarbeid med de lokale NAV kontorene og saksbehandlere innenfor AAP, Kvalifiseringsprogrammet og andre NAV ytelser. Her har Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Re, Andebu vært representert. Dette har også vært viktige samarbeidspartnere med tanke på kjeding av deltakere over i andre tiltak. Videre har vi hatt et godt samarbeid med Vestfold Fylkeskommune Kulturavdelingen vedrørende oppdrag for rydding av kulturminner. Vi har også hatt diverse oppgaver for Oslo Friluftsråd med vedlikehold av Kystledhyttene og Kyststiene. Bymisjonen i Vestfold har gjennom året hatt samarbeid med Tønsberg Næringsforening, Inkluderende Tønsberg. Dette året har vi hatt nær kontakt og samarbeid med Kirkens Bymisjons øvrige Virksomheter som Gatenære tiltak, Gatenære stemmer og etter hvert prosjektet FRI. Kjernekompetanse: Virksomhet Arbeid ar åtte ansatte gjennom dette året, hvorav noen har sluttet og noen har kommet til. Ved årets slutt var det seks fast ansatte med en Virksomhetsleder og fem ansatte med stor bredde i kompetansen: veiledere med sosialfaglig bakgrunn, diakon og sorgarbeid, pedagogikk, veiledning/ coaching til yrkesfaglig bakgrunn. De fleste har mangeårig erfaringskompetanse innen psykiatri og rus. Vi har også fått inn igjen en ansatt med faglig bakgrunn fra kunstterapi og kreative uttrykksformer. Dette har skapt og vil skape et komplementært og dynamisk team i tiden som kommer. I tillegg til dette har vi en viktig gruppe på femten personer av frivillige som jobber i Bruktbutikken. Våre arbeidsarenaer: Amatør Kreativt Verksted Her har vi hatt en dreining av produksjonen fra klær til små tekstilprodukter. Det har i løpet av året blitt produsert sitteunderlag, tøfler og puter, årsmelding

12 blant annet av natur- og gjenbruksmaterialer. Dette fordi vi har ansett det som essensielt med aktiviteter med korte tidshorisonter og stor grad av mestring. Disse produktene har også vært lettsolgte produkter, noe som har vært en viktig ingrediens i arbeidet, med tanke på at det deltakerne produserer har en verdi for andre. Siste del av året startet verkstedet redesign av møbler, inventar og lamper fra Brukthandelen. Ved en naturlig tilgang til slike gjenstander har redekorering av gamle møbler ved fornyet design og et malingsstrøk vært en naturlig forlengelse av arbeidet. Brukthandelen Har gjennom året hatt stor tilgang av varer fra store og små private leverandører. Her har våre deltakere fått prøvd seg på varehåndtering, sortering, kundehåndtering, reparasjoner og markedsføring. For mange har det vært spennende vært å gå gjennom det som kommer inn og finne skatter av ulike slag. Brukthandelen har også begynt å ta inn klær for salg dette året og det har vært en god salgsartikkel med planlegging av utvidelse neste år Bøker med lokalhistorie har også vært svært omsetningsbart. En avdeling med Retrodesign blir også spennende å videreutvikle. Tomsbakken Har hatt diverse oppdrag av skjøtseloppgaver i utmark, innvendig restaurering av Kystledhyttene, transportoppdrag og vedproduksjon. Som de fleste kjenner til ble Tomsbakken forsøkt påtent i sommer og det tok et halvt år før det igjen kunne brukes som base for gjengen. I mellomtiden har Tomsbakken arbeidsstokken hatt Sem som samlingssted. Reåpning planlegges i starten av Neste år vil bli et satsningsår for flere inn i denne viktige delen av vår virksomhet. Det fysiske gode kroppsarbeidet som dette representer vil bli markedsført på bred front inn mot aktuelle aktører som NAV og kommuner og aktuelle samarbeidspartnere. Utover dette har alle deltakerne fra alle våre tilbud, hatt felles temadager og turer i regi av Våge Videre Prosjektet. Dette til inspirasjon, fellesskap og glede. Vi har hatt kompetansehevende tiltak som dataopplæring, førstehjelpskurs, kurs om kosthold og ernæring, Kommunikasjonstemadag, hverdagsøkonomi opplæring og livsmestringskurs med eksterne og interne kursholdere. Utover dette har vi lagt vekt på trening, blant annet en svømmegruppe, turer i skog og mark, avslapningsøvelser og tilbud om massasje en gang i uken. Gjennom året har vi hatt 9 deltakere i regi av NAV Vestfold APS plasser og 10 deltakere gjennom Tønsberg Kommune i kommunale plasser. Noen av disse er kjedet over i praksis i ordinær virksomhet, andre er over i et annet tiltak i en annen Tiltaksbedrift som Fønix og Velle Utvikling, mens noen er tilbake i tiltak gjennom den psykiatriske helsetjenesten og Rusteam. Vi har også hatt noen på gratisplasser, det vil si plasser uten medfølgende midler, men som vi har tatt inn på grunnlag av stort behov for arbeidstrening/ aktivitet. Vi har en solskinnshistorie fra en slik type plass: «Petter» startet på arbeidstrening hos oss etter å ha vært utenfor arbeidslivet gjennom lengre periode. Etter et år på gratisplass ble han kjedet over i APS. Han fikk tiden på seg og ble etter hvert klar for å komme tilbake til arbeid. Gjennom Virksomheten fikk han en praksisplass i en ordinær bedrift og endte opp med å komme over i lønnet arbeid! Fremtidsplaner og satsningsområder: Oppstarten av FRI prosjektet som blir igangsatt i begynnelsen av januar 2012 vil bli en naturlig samarbeidspartner for Virksomhet Arbeid med tanke på arbeidstrening og aktivisering i rehabiliteringsarbeidet. Vi tenker å utvide vårt samarbeid på tvers av alle virksomheter i Kirkens Bymisjon Vestfold. Vi har noen tanker om å opprette en base med mennesker som ønsker seg arbeidsaktiviteter og en base med bedrifter som ønsker seg utført oppdrag av kortere eller lengre tidsperiode og en organisering av dette. Vi ser på den annen side at dette vil fordre ressurser ved at deltakerne vil trenge tett oppfølging inn i de eksterne bedriftene. Dette også satt i sammenheng med de APS plassene vi har og utvidelse av antallet på disse i samarbeid med NAV Vestfold. 12 årsmelding 2012

13 Vi har en målsetning om å etablere et forpliktende samarbeid med flere kommuner som på sikt kan sikre økonomien og gi oss større handlingsrom for å utvide vårt tilbud av arbeidstreningstilbud. Virksomhet Arbeid har et bredt tilbud, men det skal bli enda bredere og mangfoldig. Vi er gode, men vi skal bli enda bedre, synlige og offensive for å kunne sette ut i livet vår visjon om å være til stede i menneskers liv- vi med tilbud om arbeidsrettede tiltak. 5. Eiendommer Vi eier Storgaten 7 og 9 i Tønsberg som huser bymisjonssenteret, og er sentralt i Kirkens Bymisjon Vestfolds virksomhet. Bygården på ca 800 kvadratmeter over tre etasjer, og huser administrasjonen, Virksomhet UNG og Gatenære tiltak. Det er i mange henseender en gammel gård, som består av to sammenslåtte hus med ulik restaureringshistorie. Men bygningene er tatt godt vare på av tidligere eiere, og vi følger opp dette etter beste evne bl.a med svært god hjelp fra kyndige frivillige. I 2011 er det montert varmepumpe i 1. etg. i Storgata 7, ellers er det ikke gjort større vedlikeholdsarbeider. Svend Foyns bedehus i Øvre Langgate 11 er en unik arv overdratt til oss i 2009 av Svend og Lena Foyns minnefond. Bygget var i sin tid Norges største bedehus, og har til og med vikariert som domkirke. Det har ikke vært i regulær bruk på nærmere 50 år, og vi har tatt fatt på en stor restaureringsjobb for å sikre bygningen mot forfall og videreutvikle den til det vi ønsker den skal være; et kulturelt og kirkelig samlingssted til beste for byens innbyggere. SKBV har store planer for den videre bruken av bedehuset. Det er ikke gjort større vedlikeholdsarbeider i Minnefondet gir økonomisk støtte til utbedring av bedehuset. Virksomhet Arbeid holder til i Ysteriveien 4 på Sem. Dette er en adresse vi leier, og de romslige lokalene rommer både den særdeles innholdsrike Brukthandelen med tilhørende bokhandel og verksted og salgstelt i bakgården og kontorer og kreativt verksted i andre etasje. Virksomhet Arbeid leier også den tidligere husmannsplassen Tomsbakken av Jarlsberg hovedgård. Stedet er base for det utejobbende arbeidslaget og er oppmøtested om morgenen. Nytt av året er FRI-boligen. Dette er et ordinært bolighus som Kirkens Bymisjon leier av Tønsberg Kommunale Eiendom som døgnbemannet treningsbolig for deltakere i prosjektet. 6. Økonomiske nøkkeltall Stiftelsen baserer i all hovedsak sin virksomhet på gaver og på tilskudd fra samarbeidspartnere innen det offentlige. Stiftelsens totale inntekter var i 2011 kr hvorav 71 % var tilskudd fra samarbeidspartnere, 18 % var gaver, 1,0 % er leieinntekter og 10 % var salgsinntekter. Totale inntekter var 8,5 % høyere enn året før grunnet økning i tilskudd. årsmelding

14 7. Kultur Bryggekapellet var åpent i 2 måneder fra St. Hans med ukentlige messer og flere godt besøkte konserter. Kapellet har også vært framleid til brylluper. For 4. år var det minijulekonserter på Tønsberg Torv i samarbeid med Tønsberg Sentrum lørdager i advent samt lille julaften. Stallen var for første gang siden oppstart ikke satt opp, noe vi fikk mange «savnetmeldinger» på. Sjøbodkoret gav oss en uforglemmelig opplevelse og julegave i Domkirken i samarbeid med vårt eget musikkprosjekt «Gatenære Stemmer». 8. Fremtidsperspektiver - og videre utfordringer I vårt daglige arbeid møter vi et stadig økende antall familier som sliter med svært dårlig økonomi, noe som ofte fører til konflikter i familien og ungdommer som ekskluderes fra en rekke aktiviteter. Antall unge som sliter med et tungt forventningspress fra foreldre, skole og vennemiljø øker også. Det er forventninger i forhold til karakterer, fremtidig skolevalg og forventninger / press i forhold til kropp og utseende. Mange unge strever også med å forholde seg til to hjem etter foreldres samlivsbrudd. Her varierer det fra foreldre i «krig» med påfølgende belastninger for barna, til foreldre med forskjellige grenser, normer eller muligheter for oppfølging av skolearbeid og aktiviteter. Det å vokse opp i to hjem medfører for mange unge også en rekke praktiske og logistiske utfordringer når det gjelder klær, utstyr, skolebøker og ikke minst kontakten med vennemiljø. Vi merker også at innsparingene i de offentlige budsjettene i stor grad rammer rusavhengige som fra før er en svak gruppe. Innenfor våre rusrelaterte tjenester registrerer vi økt pågang fra både etablerte klienter til nye. Vårt hovedfokus for denne gruppen vil fortsatt være relasjonsbygging, tilgjengelighet og fleksibilitet. I tillegg ønsker vi også å være et tilbud for pårørende som lever med svært store påkjenninger. Unge «dropp outs» mellom år er også en økende brukergruppe hos oss og vi erfarer at flere i denne gruppen trenger tett oppfølging og opplæring i det som hører voksenlivet til. Metodeboken «Bo-team En tilnærmingsmåte for boligsosialt arbeid» er skrevet for å være en praktisk veileder for alle som arbeider med boligsosialt arbeid. Vi ser at det også er behov for etablere nye tilpassede tilbud for den/de som ønsker og trenger tilrettelagte arbeidsaktiviteter. Vi vil derfor satse på å etablere gode samarbeidsrelasjoner med kommuner og enkeltbedrifter som kan åpne for nye arbeidstreningstilbud. Satsingen på å videreutvikle samarbeidet med næringslivet blir videreført i årsmelding 2012

15 TAKK Vi vet at vi spiller en viktig rolle i enkeltmenneskers og familiers liv og vi utfyller de basale tilbudene som kommunene og statlige og fylkeskommunale virksomheter yter. Vi vil derfor takke for det gode samarbeidet vi har med kommunene, privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og stiftelser som støtter arbeidet vårt og som gir oss mulighet til «å være til stede» hos alle som strever. Og ikke minst vil vi takke alle våre trofaste frivillige medarbeidere og våre faste givere som støtter oss i vårt daglige arbeid slik at vi fortsatt kan være til stede der mennesker strever i egne liv og handle med respekt. årsmelding

16 KIRKENS BYMISJON VESTFOLD Storgata 7-9, 3126 Tønsberg Tlf

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen.

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen. Innledning På vei til egen bolig var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Husbanken har i samarbeid

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Organisasjonsstruktur... 3. Økonomi... 4. Statistikk... 4. Avdekke og påvirke... 5. Gi omsorg, bistand og behandling... 6. Fremme rettigheter...

Organisasjonsstruktur... 3. Økonomi... 4. Statistikk... 4. Avdekke og påvirke... 5. Gi omsorg, bistand og behandling... 6. Fremme rettigheter... Innhold Organisasjonsstruktur... 3 Økonomi... 4 Statistikk... 4 Avdekke og påvirke... 5 Gi omsorg, bistand og behandling... 6 Fremme rettigheter... 7 Fremme deltakelse... 8 Fremme aktivitet og arbeid...

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Gatenært og lett tilgjengelig

Gatenært og lett tilgjengelig Gatenært og lett tilgjengelig Evaluering av 22 B Kontaktsenter for barn og unge Et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA og Salem menighet 1 2 Forord Tittelen på rapporten er

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013

ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013 ÅRSRAPPORT FRA MERCY HOUSE Tidsrom: 01.01.2013 31.12.2013 Kirkeveien 43 Maritastiftelsen 2007 Kjeller Holsts gate 6 0473 Oslo E-post: post@mercyhouse.no Telefon: 63 87 22 66 Org. Nr. 971 275 898 Telefontid:

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM 2012 2 Foto: Fotograf Eidsmo ÅRSMELDING 2012 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Innledning Kirkens Bymisjon utfører oppdraget gjennom 14 ulike virksomheter.

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer