SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET CORT ADELERS GATE 25. Selskapsnr. 7079. Vedlikeholdsnøkkelen"

Transkript

1 SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utsiftsdato: 14. august 2015

2 Oppdragsbesivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Sameiet Cort Adelers Gate 25 Org.nr POSTADRESSE CORT ADELERS GATE 23 CORT ADELERS GATE 25 HANSTEENS GATE 16 HANSTEENS GATE 18 HANSTEENS GATE 20 STYRELEDER Knut Aga Hansteens Gate Oslo T E FORRETNINGSFØRER OBOS Eiendomsforvaltning AS RAPPORTEN ER UTFØRT AV OBOS Prosjekt AS - Oslo Pb St. Olavs Plass 0129 Oslo SAKSBEHANDLER Jørgen Espen T E Befaring Det er avholdt en befaring: Befaringen er visuell og bygningsdeler over terreng er i hovedsak befart fra bakkeplan. Eventuelle unntak er besevet direkte inn i den enkelte bygningsdel. Et representativt utvalg av bygningsmassen er befart og vurdert: 2. stk garasjeplan, bodrom, tekniske rom, 3 stk. oppganger, 2 stk. leiligheter, 1 stk. tak, fellesarealer og bakgård. Tilstede under befaringen: Knut Aga Rolf Zapffe Styreleder Styremedlem Jørgen Espen Hovedansvarlig OBOS Prosjekt AS Ragnar Englund Elektro OBOS Prosjekt AS Tommy Asp VVS OBOS Prosjekt AS Kontroll og godkjenning PROSJEKTNR KONTROLLERT AV Glenn Arvesen GODKJENT AV Tron Høglund

3 Om rapporten 3 Formålet med rapporten er å gi en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand. Konstruksjoner, tilstand og aktuelle tiltak for fellesarealer og anlegg besives, og alle forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring omhandles. Rapporten vil danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av spesifikke tiltak. Vurderingene er basert på registreringer og visuelle observasjoner i forbindelse med gjennomførte befaringer, samt på lover og forsifter, håndverksmessig utførelse og aktuelle bransjestandarder fra bygningene ble oppført. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. I alle kostnadsestimater er det lagt inn antatt kostnad for prosjektledelse (7,5%), entreprenørens rigg og drift av byggeplass (15%), samt 25% merverdiavgift. For tiltak som er planlagt utført de neste årene er det beregnet en prisstigning på 4% pr. år. TILSTANDSGRAD TG 0 Ingen symptomer TG 1 Svake symptomer TG 2 aftige symptomer TG 3 Kraftige symptomer TG IU Ikke undersøkt Tilnærmet nytt og uten symptomer på slitasje Bygningsdel/element har kun normal bruksslitasje Bygningsdel/element har behov for vedlikehold Forhold som må påregnes utbedret umiddelbart Tilstanden er ikke undersøkt KONSEKVENSGRAD OG KONSEKVENSER Bygningsdelenes tilstand blir besevet med en konsekvensgrad (KG) med tilhørende konsekvens KONSEKVENSGRAD KG 0 Ingen konsekvenser KG 1 Små og middels konsekvenser KG 2 Vesentlige konsekvenser KG 3 Store og alvorlige konsekvenser KONSEKVENSER Sikkerhet (prioriteres høyest) Brudd på lover og forsifter Mulige helseskader Belastning på ytre miljø Økonomi Energiforbruk Konsekvens for virksomheten Tap av kulturminner Utseende, estetikk PRIORITERING AV TILTAK Besivelse av prioriteringsgrader og femårsplaner Høy Tiltaket anbefales utført umiddelbart Tiltaket anbefales utført Lav Tiltaket kan utsettes Ikke relevant Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet

4 Konklusjon 4 Byggene er oppført 1997 i konstruksjoner typiske for byggetiden. Det er tidligere utført noe vedlikeholdsarbeid ytterligere spesifisert/utdypet under "Tidligere utført vedlikehold" og under den enkelte bygningsdel. Der det i vedlikeholdsplanen er henvist til levetider/brukstid er tallene hentet fra relevante fagblader, SINTEF Byggforskserie og erfaringstall hos OBOS. På generelt grunnlag anbefales det at periodisk vedlikehold utføres som større prosjekter. Dette for enhetlig utførelse/standard. Erfaringsmessig oppnås det bedre enhetspriser ved større prosjekter, gjerne ved at flere vedlikeholdsoppgaver slås sammen. Boligselskapet har ikke fast rutine for tilstandsregistrering og utarbeidelse av vedlikeholdsplan for bygningsmassen. Styret forestår løpende vedlikeholdsoppgaver. Bygget bærer preg av etterslep av periodisk vedlikehold og har behov for større påkostninger. Gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver er en evende og ofte kostbar prosess. For å få en best mulig utnyttelse av ressursene, anbefales boligselskapet å benytte profesjonell hjelp i gjennomføringen. OBOS Prosjekt A/S har lang erfaring med slike prosjekter og kan bistå boligselskapet med blant annet lage besivelser, anbudsinnhenting, kontraktsinngåelse og kontroll med gjennomføringen av tiltakene. BYGG: - Rengjøring av fasade - Lokal utbedring av fasade - Vedlikehold/reparasjon av garasjeanlegget - Overflatebehandling av vinduer og balkongdører - Planlegge omlegging av tak VVS: Vannledningene er fra byggeåret og man bør allerede nå planlegge og avsette midler til fremtidige oppgraderinger/utskiftinger. - Intern gjennomgang av vannrør - Utføre ventilasjonsrens av alle ventilasjonskanaler. - Informere om bruk av ventilasjon samt registrere faktiske forhold i boliger. - Komplettere isolasjon på vannrør - Serviceavtale på fjernvarmeanlegg ELEKTRO: Boligselskapet virker å ha god kontroll og er bevisste på vedlikehold av det elektrotekniske anlegget. Styrets representanter rapporterer om et driftssikkert anlegg med få eller ingen driftsproblemer. Det vil likevel anbefales tiltak for oppgraderinger og energiøkonomiske anbefalinger i nær fremtid. Av anbefalte tiltak nevnes: - Kontrollmåling av jordingsanlegg - Termografering av hovedtavle - Oppgradering av belysningsanlegg i de arealer som fortsatt har gammel belysning - Oppgradering av personsikkerheten ved å installere flere nødlys, spesielt trapp ned til kjeller fra gårdsrom samt etablere service og vedlikeholdsavtale med autorisert entreprenør. UNIVERSELL UTFORMING: Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Dette kan være vanskelig å oppfylle i en eksisterende bolig, men det bør i størst mulig grad tilstrebes en tilnærming til universell utforming. SE Cort Adelers gate 25 har en planløsning der tilrettelegging for bevegelseshemmede er vurdert vanskelig uten en større ombygning. Eksempler på utfordringer vil være; å åpne gitterporten, stor terskelhøyde på dører/spesielt

5 ved bad som vil være en utfordring for personer i rullestol. Videre er heisstolene små og kan ikke bygges om på en enkel måte. Universell utforming omfatter også tilrettelegging for synshemmede. Ved senere oppgraderinger av heiser, ringetablå, nummerskilt, osv. bør det legges vekt på produkter og plassering tilrettelagt for synshemmede. Trappene i bygget har en enhetlig farge i opptrinn og inntrinn og kan være vanskelig å se. Det anbefales å montere automatiske døråpnere ved inngangsporten og inngangsdørene. 5 Det er sannsynlig at boligselskaper, som kan dokumentere en best mulig tilnærming til iteriene i universell utforming, vil være mer attraktive for en del kjøpergrupper. Attraktiviteten vil igjen gjenspeiles i verdien på eiendommen og en tilpasning vil kunne være en god investering. ENERGI- OG MILJØTILTAK: - Radonmåling for å kartlegge radonforekomst i byggene - Utbedring/kartlegging av ventilasjon for å bedre inneklima

6 Tilstandsprofil 6 Tilstand defineres som et objekts eller en bygningsdels status vedrørende beskaffenhet og forfatning på befaringstidspunktet. En tilstandssvekkelse for konstruksjonen tilsier at det er symptom på eller at det allerede er oppstått en svekkelse eller en skade. Alder er også et symptom. TG 3 TG 2 TG 1 TG 0 For bygningsmassen er det ikke registret noen tilstander for bygningsdeler med TG 3. For bygningsmassen er det registrert 66 stk. tilstand for bygningsdeler med TG 2. Dette er forhold der det er behov for vedlikehold. For bygningsmassen er det registrert 51 stk. tilstand for bygningsdeler med TG 1. Dette er forhold der det kun er registret normal bruksslitasje. For bygningsmassen er det ikke registret noen tilstander for bygningsdeler med TG 0. TG1 40% TG2 60%

7 Anbefalte prioriteringer 7 Bør utbedres snarlig TG 2 MIDDELS KRAFTIGE SYMPTOMER SIDE DEL BYGNINGSDEL PLASSERING TILSTAND ANBEFALTE TILTAK KONSEKVENS C Folietekking Bygg Uheldig tilstand Fjerning av løse gjenstander - tak KG 3 Sikkerhet B Innvendige trapper Oppganger Utidsmessig tilstand Siing av rekkverk KG 3 Sikkerhet A Entredører Boenheter God stand Ingen tiltak KG 2 Sikkerhet A Dører Kjeller Varierende stand Overflatebehandling av dører - kjeller KG 2 Sikkerhet A Innvendige trapper Oppganger Generelt god stand Boning av trapper - kjeller KG 2 Sikkerhet A Belysningsutstyr Fellesarealer Normal aldersslitasje Delvis oppgradering - belysning KG 2 Sikkerhet A Utstyr for vann Bygg Generelt god stand Årlig kontroll/vedlikehold av brannslanger KG 2 Sikkerhet A Gårdsrom Tomt Generelt god stand Vedlikehold - uteområde KG 1 Sikkerhet A Balkonger Fasader Generelt god stand Infosiv - rekkverkshøyder KG 1 Sikkerhet B Gårdsrom Tomt Utidsmessig Overgang til nedgravd søppelsystem KG 2 Helse A Kanalnett over Blokker Generelt god Kanalrens KG 2 grunn stand Helse A Plassbygde himlinger Garasjer Varierende stand Utskiftning av himlingsplater - garasjeanlegg KG 1 Helse A Varmeanlegg Teknisk rom Generelt god stand Serviceavtale - fyringsanlegg KG 2 Energiforbruk B Ventiler og aner Kjeller Uheldig tilstand Tilgjengeligjøre stengeraner - bodrom KG 3 Konsekvens for virksomheten B Yttervegger generelt Fasader Kritisk tilstand Reparasjon av fasade KG 3 Økonomi A Dekker Bygg Varierende stand Reparasjon av garasjeanlegg KG 3 Økonomi

8 A Yttervegger Fasader Generelt god Fasadevask KG 2 generelt stand Økonomi A Vinduer og balkongdører Fasader Varierende stand Overflatebehandling av vinduer og balkongdører KG 2 Økonomi A Porter Kjeller Tilsynelatende god stand Vedlikehold av garasjeport KG 2 Økonomi B Dekker Bygg Holde armeringen i god stand Serviceavtale - katodisk beskyttelse KG 2 Økonomi A Betonggulv Bygg Generelt god stand Vedlikehold av garasjeanlegg KG 2 Økonomi A Flatt tak Bygg Generelt god stand Ingen tiltak KG 2 Økonomi A Folietekking Bygg Tilsynelatende god stand Rengjøring av sluk - tak KG 2 Økonomi B Folietekking Bygg Lav gjenværende brukstid Utskiftning av tak KG 2 Økonomi A Overlys Bygg Generelt god stand Rengjøring av overlyskupler KG 2 Økonomi A Ledningsnett Blokker Varierende stand Intern gjennomgang av vannrør KG 2 Økonomi B Balkonger Fasader Lav gjenværende brukstid Omlegging av membran - øvre balkonger KG 2 Økonomi A Isolasjon Kjeller Varierende stand Utbedre isolasjon rundt ventiler/rør KG 2 Økonomi A Ytterdører Fasader Generelt god stand Vedlikehold av dører KG 1 Økonomi A Fliser oppganger Generelt god stand Løpende vedlikehold av fliser KG 1 Økonomi B Hovedstoppean Utean Ukjent tilstand Merke hovedstoppean KG 2 Andre brudd på lover og forsifter

9 Samlet tiltaksplan Tiltak 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2015 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Oppgradering Undersøkes nærmere Totalt for Tiltak 2016 Tiltak 2016 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Totalt for Tiltak 2017 Tiltak 2017 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Totalt for Tiltak 2018 Tiltak 2018 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Totalt for Tiltak 2019 Tiltak 2019 Tiltak 2019 Løpende vedlikehold Periodisk vedlikehold Utskifting Totalt for Totalt for

10 Årlig tiltaksplan Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Infosiv - radonmåling Styret A Vedlikehold i drenskum A Fasadevask A Overflatebehandling av vinduer og Høy balkongdører A 2.2.4A 2.3.3A 2.5.2A 2.5.3A 2.6.1A A A 2.7.4A 2.7.5A A A Vedlikehold av dører Vedlikehold av garasjeport Flekkmaling - oppganger Rengjøring av sluk - tak Rengjøring av overlyskupler Boning av trapper - kjeller Vedlikehold - uteområde Vedlikehold av søppelskur Rengjøring av sluk Funksjonsteste stengeaner Kanalrens Kontrollmåling jording Vaktmester Vaktmester Beboer Vaktmester Høy A A A A A 2.7.6A 2.8.1A Termografering hovedtavle Kontroll nødlys Årlig service brannalarmanlegg Serviceavtale - adgangskontroll Kontroll utendørs varmekabelanlegg Funksjonsteste hovedstoppean Serviceavtale - fyringsanlegg Styret Vaktmester Høy Høy Høy Høy Høy A Årlig kontroll/vedlikehold av Høy brannslanger Totalt for periodisk vedlikehold

11 Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Reparasjon av fasade Høy A Reparasjon av garasjeanlegg Høy A Vedlikehold av garasjeanlegg Vaktmester A Utskiftning av himlingsplater - garasjeanlegg C Fjerning av løse gjenstander - tak Vaktmester Høy B Siing av rekkverk B Tilgjengeligjøre stengeraner - bodrom A Utbedre isolasjon rundt ventiler/rør B Merke hovedstoppean A Løpende vedlihold - drypplekkasjer Vaktmester Totalt for løpende vedlikehold Undersøkes nærmere SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Intern gjennomgang av vannrør OBOS Prosjekt AS - Oslo Høy A Infosiv - rekkverkshøyder Styret Totalt for undersøkes nærmere Oppgradering SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Delvis oppgradering - belysning Totalt for oppgradering Totalt for

12 Årlig tiltaksplan Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A 2.2.4A 2.3.2A 2.3.3A 2.4.1B 2.5.2A A 2.7.5A A A A A Vedlikehold av dører Vedlikehold av garasjeport Overflatebehandling av dører - kjeller Flekkmaling - oppganger Serviceavtale - katodisk beskyttelse Rengjøring av sluk - tak Vedlikehold - uteområde Funksjonsteste stengeaner Kontroll nødlys Årlig service brannalarmanlegg Serviceavtale - adgangskontroll Kontroll utendørs varmekabelanlegg Vaktmester Vaktmester Vaktmester Styret Høy Høy Høy A Serviceavtale - fyringsanlegg Høy A Årlig kontroll/vedlikehold av Høy brannslanger Totalt for periodisk vedlikehold Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Vedlikehold av garasjeanlegg Vaktmester A Løpende vedlihold - drypplekkasjer Vaktmester Totalt for løpende vedlikehold Totalt for

13 Årlig tiltaksplan Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A 2.2.4A 2.3.3A 2.4.1B 2.5.2A 2.6.1A A 2.7.5A A A A A Vedlikehold av dører Vedlikehold av garasjeport Flekkmaling - oppganger Serviceavtale - katodisk beskyttelse Rengjøring av sluk - tak Boning av trapper - kjeller Vedlikehold - uteområde Funksjonsteste stengeaner Termografering hovedtavle Kontroll nødlys Årlig service brannalarmanlegg Serviceavtale - adgangskontroll Vaktmester Vaktmester Vaktmester Høy Høy Høy A Kontroll utendørs varmekabelanlegg Styret Høy A Serviceavtale - fyringsanlegg Høy A Årlig kontroll/vedlikehold av Høy brannslanger Totalt for periodisk vedlikehold Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Vedlikehold av garasjeanlegg Vaktmester A Løpende vedlihold - drypplekkasjer Vaktmester Totalt for løpende vedlikehold Totalt for

14 Årlig tiltaksplan Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A 2.2.4A 2.3.3A 2.4.1B 2.5.2A A 2.7.5A A A A A 2.8.1A Vedlikehold av dører Vedlikehold av garasjeport Flekkmaling - oppganger Serviceavtale - katodisk beskyttelse Rengjøring av sluk - tak Vedlikehold - uteområde Funksjonsteste stengeaner Kontroll nødlys Årlig service brannalarmanlegg Serviceavtale - adgangskontroll Kontroll utendørs varmekabelanlegg Serviceavtale - fyringsanlegg Vaktmester Vaktmester Vaktmester Styret Høy Høy Høy Høy A Årlig kontroll/vedlikehold av Høy brannslanger Totalt for periodisk vedlikehold Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Vedlikehold av garasjeanlegg Vaktmester A Løpende vedlihold - drypplekkasjer Vaktmester Totalt for løpende vedlikehold Totalt for

15 Årlig tiltaksplan Periodisk vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A 2.2.4A 2.3.3A 2.4.1B 2.5.2A 2.5.3A 2.6.1A A 2.7.1A 2.7.5A A A Vedlikehold av dører Vedlikehold av garasjeport Flekkmaling - oppganger Serviceavtale - katodisk beskyttelse Rengjøring av sluk - tak Rengjøring av overlyskupler Boning av trapper - kjeller Vedlikehold - uteområde Videokontroll av uttrekksledninger Funksjonsteste stengeaner Termografering hovedtavle Kontroll nødlys Vaktmester Vaktmester Vaktmester Lav Høy Høy A A A 2.8.1A Årlig service brannalarmanlegg Serviceavtale - adgangskontroll Kontroll utendørs varmekabelanlegg Serviceavtale - fyringsanlegg Styret Høy Høy Høy A Årlig kontroll/vedlikehold av Høy brannslanger Totalt for periodisk vedlikehold Løpende vedlikehold SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD A Vedlikehold av garasjeanlegg Vaktmester A Løpende vedlikehold av fliser Lav A Utskiftning av himlingsplater - garasjeanlegg A Løpende vedlihold - drypplekkasjer Vaktmester Totalt for løpende vedlikehold

16 Utskifting SIDE ID UTFØRES AV PRIORITET KOSTNAD B Utskiftning av tak B Omlegging av membran - øvre balkonger Totalt for utskifting Totalt for

17 Innhold 17 Oppdragsbesivelse Om rapporten Konklusjon Tilstandsprofil Anbefalte prioriteringer Samlet tiltaksplan Årlig tiltaksplan 2015 Årlig tiltaksplan 2016 Årlig tiltaksplan 2017 Årlig tiltaksplan 2018 Årlig tiltaksplan Om boligselskapet 18 2 Tilstandsvurdering Høyblokk 21 3 Vedlegg 3.1 Definisjoner og begreper 3.2 Analysenivå 3.3 Generelt om vedlikehold 3.4 Energivurderinger 3.5 Universell utforming 3.6 Kostnadsoverslag 3.7 Vedlikehold av vinduer 3.8 Informasjon om betongskader 3.9 Fakta om radon 3.10 VVS faguttrykk 3.11 Energi og energiøkonomisering 3.12 Info om Internkontrollforsiften 3.13 Ventilasjonsforhold i boliger 3.14 Informasjon - sikkerhet el-anlegg 3.15 Informasjon om avfallshåndtering

18 1 Om boligselskapet Adresse CORT ADELERS GATE 23 CORT ADELERS GATE 25 HANSTEENS GATE 16 HANSTEENS GATE 18 HANSTEENS GATE ANTALL BOENHETER 110 ANTALL BYGNINGER 1 ANTALL ETASJER 2 Sameie Cort Adelers gate 25 består av en boligblokk oppført i 6 etasjer samt to plan med kjeller. Totalt er det 112 seksjoner i sameiet, benyttet til boligformål og 1.stk næringvirksomhet. Beliggende i populært område på Russeløkka i bydel Frogner i Oslo kommune. Gangavstand til en rekke av byens fasiliteter og servicetilbud, samt kollektivtransport i form av buss, trikk og tog. Direkte adkomst fra offentlig vei inn på sameiets tomt. Eiet tomt bestående av Gnr: 209 Bnr: 17. Sameiet utgjør ca 1/3 av et lukket kvartal og deler bakgård med flere boligselskaper. Bakgården er fullt opparbeidet med belegningstein, sykkelparkering, plen, trær, busker og beplantning. Det er garasjeanlegg over to plan med 84 stk. biloppstillingsplasser. Det er totalt 4.oppganger For øvrig parkering i gate etter gjeldende regler for området. Området preges av bygårds- og blokkbebyggelse. Tidligere utført vedlikehold Borettslaget har de senere år utført oppgraderinger/vedlikeholdsarbeid på bygningsmassen/tomten. Årstallene er å anse som omtrentlige og baserer seg på opplysninger gitt under befaring og fra OBOS Eiendomsforvaltning AS. Kun arbeid av større omfang nevnes: Nytt brannvarslinganlegg til alle leiligheter Nytt låsesystem til inngangsdører og garasjer

19 Oversiktskart 19 Kilde:

20 BYGNINGSTYPE Boligblokk Høyblokk 20 Boligblokk sammenbygget med nabogårder. Bygget er oppført i 6 etasjer samt kjelleretasje. Øvre plan er inntrukket slik at deler av planet utgjør takterrasser. Bærende konstruksjoner samt etasjeskillere i betong. Flat takkonstruksjon i betong, isolert og tekket med papp. Utagede balkonger i betong med rekkverk i smijern. Fasade med moderat utsmykning med pussystem. Ingen større ombygninger er registrert siden byggeåret. Det er personheis i bygget.

21 2 Tilstandsvurdering Høyblokk 21

22 2.1 SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079 Grunn og fundamenter Byggegrop Rundt bygninger, radon Radon er en naturlig radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes fra radioaktiv nedbrytning av radium (Ra-226), et grunnstoff som forekommer i små mengder i de fleste bergarter og jord. I Oslo og omegn kan den særlig finnes i alunskifer og enkelte granitter. Radongass i inneluften øker risikoen for lungeeft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Krav til radonnivået i boliger er omtalt i flere forsifter. Strålevernforsiften stiller av til radonnivået i utleieboliger. Kravene gjelder fra 1. januar Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforsiften. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom nivået overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforsiften i teknisk forsift omtaler radon med samme grensenivåer A Radon ikke målt TG IU Ikke undersøkt KG 3 Store og alvorlige konsekvenser Boligselskapet har ikke gjennomført organisert radonmåling og radonnivået i bygningsmassen er derfor ukjent. I henhold til radonoversikt fra er forekomsten av radon i området moderat. Høy konsentrasjon av radon i boliger kan utgjøre en stor helsemessig risiko. KG er satt av denne grunn. Infosiv - radonmåling ÅR Periodisk vedlikehold utføres av styret Tiltaket anbefales utført Det anbefales at styret lager et inforsiv der man orienterer om gjeldende regelverk for radon. Statens strålevern anbefaler at alle leiligheter som har kontakt med bakken måles. Videre oppover i etasjene bør et representativt utvalg av leilighetene måles. Se måleskisse fra Det er viktig at det orienteres om at radonmåling er lovpålagt ved utleie/bruksoverlating. Tiltaket reflekterer kostnaden for etablering av infosiv samt distribusjon. Kilde:

23 Grunn og fundamenter Fundamentering Under bygninger Boligblokk med fundament i betong. Fundamenteringen er hovedsaklig utført med pæler. Tverrgående vegger er støpt rett på pælehodene. Byggegrunn antas å være fjell. Jf. løsmassekart sevet ut fra preges området av tykk havavsetning. Det er ikke foretatt grunnundersøkelse A Generelt god stand KG 1 TG 1 Svake symptomer Små og middels konsekvenser Det er ikke registrert tegn til nedsatt/sviktende funksjon som setninger, skjevheter, såriss eller andre symptomer av større art. Fundamenteringen synes å være tilfredsstillende og opprettholde sin opprinnelige funksjon, dog er det registrert mindre riss i gulv på grunn. Ingen tiltak ÅR Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt Ikke relevant utføres av ikke relevant Ikke relevant Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet Kilde:

24 Grunn og fundamenter Drenering Rundt bygninger Dreneringen er fra byggeår. Normal utførelse ved tidspunktet var drensledninger i plast samt utvendig drensplate på grunnmur. Ledningene antas tilkoblet offentlig overvannsledninger. Det er drenskummer på tomten. Ingen påkostninger registrert A God stand KG 1 TG 1 Svake symptomer Små og middels konsekvenser Kjelleren fremstod på befaringen som tørr uten symptomer på funksjonssvikt. Drenering og fuktsiing synes å fungere tilfredsstillende. Det antas at det er utvendig fuktsiing på byggets fasader da dette ikke ble observert. Vedlikehold i drenskum ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Det anbefales å innhente kartgrunnlag, og at det etableres en oversikt over drenssystemet rundt bygningsmassen. Tiltaket gjelder også eventuelle kummer/ledningsnett for takvann. Det foretas kontroll av kummer. Drensledninger og kummer rengjøres og spyles ved behov. Det avsettes rundsum til tiltaket da omfanget er usikkert. Normal intervall for utskiftning av drenssystem er år. Normal intervall for vedlikehold i form av spyling av drensledningen og kontroll i drenskummen er 1-5 år.

25 Yttervegger Yttervegger generelt Fasader, betong 2.2.1A Generelt god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Bærende konstruksjoner i betong. Fasaden er utført med pussede flater med pussystem. Systemet er ofte benyttet ved etterisolering av fasader og har følgende oppbygning: Isolasjon foranet med plugger inn i eksisterende veggkonstruksjonen. Grunnpuss med armeringsnett. Systemet avsluttes normalt med en farget sluttpuss. Sluttpussen kommer i en rekke varianter med ulike farger/kornstørrelser slik at man kan oppnå ønsket overflate/utseende. Det er moderat utsmykning i fasaden mellom vinduene. Det er en trekning mellom kjeller i 1. etasje og mellom 5.etasje. Ingen påkostninger registrert siden byggeår. Fasaden fremstod i generelt god stand. Det ble stedvis registrert tilsmussede overflater, spesielt i nedre del av fasaden og på forkanten på balkonger. Overflatebehandlingen fremstod som tilfredsstillende. TG settes med bakgrunn i alder og registrerte symptomer. 25 Fasadevask ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Det anbefales fasadevask som er en viktig del av renholdet for å kunne på best mulig måte ivareta bygget og fasadens materiale. Forurensing, veistøv, pollen og smuss legger seg som et belegg på byggets kledning og kan over tid være skadelig for fasaden. Boligselskapet bør vurdere å overflatebehandle bygget iløpet av kommende 10-årsperiode. Fasader i generelt god stand Nedre del av vegg er noe tilsmusset

26 Yttervegger Yttervegger generelt Fasader, betong 2.2.1B Kritisk tilstand 26 KG 3 TG 2 aftige symptomer Store og alvorlige konsekvenser Det har over tid vist seg at fasader utført med pussystem ofte har skader av større eller mindre omfang. Fasader med denne utførelsen bør derfor holdes under oppsyn slik at eventuelle skader oppdages på et tidlig tidspunkt. Mindre skader utbedres lokalt og man unngår utvikling og forverring av skaden. Typiske skadeområder er skjøter, avslutning mot vinduer/beslag og ved bunnavslutning. Ved rengjøring må dette utføres særskilt og på en skånsom måte slik at fasadene ikke påføres skader ved rengjøringsarbeidet. Kontrollerte fasader fremstod i generelt god stand, dog er det registrert stedvise skader. I øvre plan ble det registrert avskallet puss mot bakgård. Fasaden utsettes for direkte nedfuktig ved nedbør. Det ble registrert enkelte riss i nedre del av vegglivet. TG settes med bakgrunn i registrerte symptomer. Reparasjon av fasade ÅR Løpende vedlikehold utføres av entreprenør Høy Tiltaket anbefales utført umiddelbart Det anbefales at avskallet puss utbedres med egnet produkt og metode slik at skaden ikke utarter seg videre. Til orientering vil flekkmaling kunne gi fargeforskjeller. Rissene bør holdes under oppsyn. Aktuelt tiltak for å se om rissene er i utvikling, er å legge en gipsplombe eller en gipsklump over risset og la den være der over tid. Hvis gipsen sprekker opp, kan det være en indikasjon på betongen/pussen er i bevegelse. Riss Avskallet puss på fasade

27 Yttervegger Vinduer og balkongdører Fasader, tre Vinduer og balkongdører med ramme og karm i trevirke fra Nordan. Innvendig er det komplettert med malte utforinger og gerikter. Utvendig overflatebehandling i form av dekkende maling. Kontrollerte vinduer/balkongdører var utført med energiglass merket produksjonsår Det er spalteventil i vinduene. Ingen påkostninger registrert siden byggeår A Varierende stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Det har ikke blitt foretatt vedlikehold av vinduer og balkongdører siden byggeår. Vinduer og balkongdører fremstod i varierende stand. Det ble registrert avflasset maling på vinduer og beslag. Vinduer og balkongdører i dårligst forfatning i partier som typisk gjelder fasader eksponert for slagregn og sol. TG settes med bakgrunn i alder og registrerte symptomer. Overflatebehandling av vinduer og balkongdører ÅR Det anbefales periodisk overflatebehandling av vinduer og balkongdører. Skadede vinduer og balkongdører utbedres lokalt og overflatebehandles med egnet produkt og metode. Vedlikehold av mekanisme forestås av den enkelte eier. Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Høy Tiltaket anbefales utført umiddelbart Normal intervall for kontroll og justering av vinduer er 2-8 år. Normal intervall for overflatebehandling av malt vindu i tre 6-12 år. Avflasset maling på beslag og noe på vindu Bildet viser balkongdør med avflasset maling

28 Yttervegger Ytterdører Fasader, aluminium Inngangsparti konstruert med ramme og karm i eloksert aluminium partier med trådglassvinduer. Midtre felt er utført som utadslående dør. Låskasse tilkoblet callinganlegg. Døren er fra byggeåret A Generelt god stand KG 1 TG 2 aftige symptomer Små og middels konsekvenser Ytterdørene fremstod i god stand med normal alder- og brukslitasje. Hengsler og mekanisme var på funksjonstestede ytterdører i relativt godt stand. TG settes med bakgrunn i alder. Vedlikehold av dører ÅR ÅR 2016 Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt foruten løpende vedlikehold i form av smøring, justering, m.m. Det avsettes rundsum til vedlikehold av dører. Normal kontroll og justering av dører er 2-8 år ÅR ÅR ÅR Periodisk vedlikehold utføres av vaktmester Tiltaket anbefales utført Ytterdør i eloksert aluminium

29 Yttervegger Porter Kjeller Garasjeport utført som leddport konstruert i aluminum/stål i grå utførelse, med gangdør. Skinner og beslag i stål. Porten er elektrisk og fjernstyres. Porten er trolig fra byggeår, ingen påkostninger registrert A Tilsynelatende god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Porten fremstod på befaringsdagen i relativt god stand med normal alders- og bruksslitasje. Porten ble ikke funksjonstestet og det er ikke meldt om driftsproblemer med porter, automatikk eller mekanismer. TG settes med bakgrunn i alder. Vedlikehold av garasjeport ÅR For brukerne av fellesgarasjen er det viktig at portene til en hver tid fungerer slik at man kommer seg inn og ut og at garasjen ikke står "ulåst". Det anbefales fast serviceavtale med egnet selskap for å sie kontinuerlig drift av portene. Det er estimert kostnad på serviceavtale og drift av porter. ÅR ÅR ÅR ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført

30 Innervegger Entredører Boenheter, tre 2.3.1A God stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Befarte leiligheter har opprinnelig leilighetsdør. Dørene er produsert i 1996 i malt glatt utførelse merket med brannklasse. Dørblad med hovedlås, sikkerhetslås og selvlukker. Malte foringer og gerikter. Dørene fremstod i god stand med normal alder og bruksslitasje. Det ble ikke registrert slagskader eller bruksmerker av større art. Det ble registrert dør i 1.etasje som var innadslående. Dette kan være pga. tilgang til bodrom. TG settes med bakgrunn i alder. 30 Ingen tiltak ÅR Ikke relevant utføres av ikke relevant Ikke relevant Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt. Vedlikehold av dør gjøres av den enkelte seksjonseier. Innadslående dører bør undersøkes om det er gitt dispensasjon jf. rømningsveier. Innadslående leilighetsdør Leilighetsdør

31 Innervegger Dører Kjeller Brannklassifiserte kjellerdører i stål merket med produksjonsår Det er påmontert selvlukker på dørene A Varierende stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Kjellerdører/dører til brannceller fremstod i varierende stand. Noen med normal alder- og bruksslitasje og andre med bruks- og slagskader. Hengsler, lås- /lukkemekanisme er vurdert i orden. Det ble registrert slag og bruksmerker på flere dører. TG settes med bakgrunn i alder og registrerte symptomer. Overflatebehandling av dører - kjeller ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Det anbefales periodisk overflatebehandling av kjellerdørene og løpende vedlikehold i form av smøring, justering, m.m. Det avsettes rundsum til vedlikehold av dører. Normal vedlikehold i form av overflatebehandling av malt ståldør er 4-12 år. Dør til bodrom med bruks- og slagskader Kjellerdør

32 Innervegger Malte overflater Oppganger Trapperom og inngangspartier med glattsparklede flater malt i lyse farger. Enkelte vegger i oppganger malt i kontrast. Underlag i betong. Overflatebehandling fra byggeår A Generelt god stand KG 1 TG 1 Svake symptomer Små og middels konsekvenser Vegger fremstod på befaringsdagen i god stand med normal alders- og bruksslitasje. Det ble registrert stedvise slagskader. TG settes med bakgrunn i alder samt de registrerte forhold. Flekkmaling - oppganger ÅR ÅR Ingen tiltak anbefales foruten løpende vedlikehold i form av flekkmaling. Det estimeres årlig beløp for flekkmaling av vegger. Tiltaket gjelder også flekking av himling og trapper. Normal intervall for vedlikehold i form av overflatebehandling av malt mur/betong er år. ÅR ÅR ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført

33 2.4 Dekker Dekker Bygg, betong 2.4.1A Varierende stand Dekket mellom garasjene er utført med etterspente kabler konstruert i betong. Ingen påkostninger registrert. Det ble utført en betonganalyse av Ødegaard & Lund AS i KG 3 TG 2 aftige symptomer Store og alvorlige konsekvenser Etasjeskillet fremstod i varierende stand. Det ble registrert en del uregelmessige riss i betongdekket. I tak i nedre plan er det spor etter riss med fuktgjennomgang i nesten alle biloppstillingsplasser. I henhold til betongundersøkelse har rissene transportert klorider gjennom dekket fra ovenliggende gulv. For noen lokaliteter viser resultatene svært høye kloridinnhold i betongen, men også at det er variasjoner. TG settes av denne grunn. Reparasjon av garasjeanlegg ÅR Løpende vedlikehold utføres av entreprenør Høy Tiltaket anbefales utført umiddelbart Med bakgrunn i visuell befaring og betongundersøkelse anbefales det at vedlikehold/reparasjon av garasjeanlegget prioriteres. Resultatet av betongundersøkelen viser at det er funnet skader i betongen og det er registrert høye nivåer av klorider. Det er lønnsomt å foreta preventive tiltak før skader oppstår. Kostnader til vedlikehold kan mangedobles om skader utvikler seg. Det avsettes rundsum til reparasjon/vedlikehold. Kostnaden vil variere ut fra valgt løsning og omfang. Priset tiltak reflekterer katodisk beskyttelse over hele planet. Riss Riss

34 Dekker Dekker Bygg, betong 2.4.1B Holde armeringen i god stand 34 KG 2 TG 2 aftige symptomer Vesentlige konsekvenser Ved katodisk beskyttelse bruker man påtrykt strøm for å tvinge armeringen inn i en tilstand der den ikke kan ruste. Synlige skader må repareres, og det må etableres kontinuitet i armeringen. Deretter påføres en spesiell elektrisk ledende maling som koples til en svak strømkilde. Strømmen bidrar til å tvinge betongen inn i en tilstand hvor korrosjonen opphører. Da katodisk beskyttelse er avhengig av å være tilkoplet strøm i flere år etter montering, må systemet overvåkes. Serviceavtale - katodisk beskyttelse ÅR 2016 Det anbefales videre serviceavtale etter katodisk beskyttelse er montert ÅR ÅR ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført

35 35

36 Dekker Betonggulv Bygg Hele underetasjen er utført med gulv på grunn/plate på mark i armert betong. Det er montert vannrenne. Ingen påkostninger registrert siden byggeår A Generelt god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Det ble registrert lokale skjevheter og riss. Garasjegulv er utsatt for tilførsel av fuktighet med stort innhold av veisalt, dog er det varierende hvor mye det saltes fra område til område. Smeltevann fra biler vil over tid kunne gi et høyt kloridinnhold som bryter ned det passiviserende sjiktet rundt armeringen, spesielt ved søyler/vegger. Konsekvensen kan være skjult armeringskorrosjon. TG settes med bakgrunn i registrerte symptomer. Vedlikehold av garasjeanlegg ÅR 2015 Ingen tiltak anbefales foruten årlig rengjøring/feiing. Estimert beløp gjelder kostnader til fjerning av avfall og forbruksmateriell ÅR ÅR ÅR ÅR Løpende vedlikehold utføres av vaktmester Tiltaket anbefales utført

37 Dekker Fliser oppganger I alle oppganger er gulvene og veggene delvis flisbelagt med fliser i flerfarget utførelse. Flisene er fra byggeår A Generelt god stand KG 1 TG 2 aftige symptomer Små og middels konsekvenser Flisene fremstod i generelt god stand med normal alderog bruksslitasje. Erfaringsmessig kan enkelte fliser løsne fra underlaget over tid. Forholdet kan oddages ved hul lyd under flisene. TG settes med bakgrunn i alder. Løpende vedlikehold av fliser ÅR Løpende vedlikehold utføres av entreprenør Lav Tiltaket kan utsettes Ingen tiltak foruten løpende vedlikehold av fliser ved behov. Estimert beløp satt av til vedlikehold. Normal intervall for reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal intervall for utskiftning av linoleumsbelegg er år Fliser i god stand

38 Dekker Belegg Bygg, Fellesarealer I alle fellesarealer fra 2.etasje til 6.etasje er belagt med teppegulv i svart utførelse A God stand TG 1 Svake symptomer Teppegulvet fremstod i god stand med normal alder- og brukslitasje. KG 1 Små og middels konsekvenser Ingen tiltak ÅR Ingen tiltak anbefales foruten ukentlig rengjøring. 0 Ikke relevant utføres av ikke relevant Ikke relevant Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet Teppegulv og rekkverk

39 Dekker Plassbygde himlinger Garasjer I øvre plan i garasjeanlegget er det nedsenkede systemhimlinger med bæreskinner i stål og himlingsplater i mineralull. Platene har ensfarget og glatt overflate. Det er mulighet for å inspisere ovenliggende konstruksjoner. Himlinger er fra byggeår A Varierende stand KG 1 TG 2 aftige symptomer Små og middels konsekvenser Himlingene fremstod i varierende stand. Det er partier med svært tilsmussede overflater og partier som er demontert grunnet vannlekkasjer. De fleste områdene er i generelt god stand. TG settes med bakgrunn i alder og dårlige partier. Utskiftning av himlingsplater - garasjeanlegg ÅR Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt foruten løpende utskiftning av himlingsplater ved behov. Tiltaket gjelder rundsum for løpende utskiftning og remontering av systemhimling. Ved utskiftning av himlingsplater bør også ovenliggende konstruksjoner inspiseres. ÅR Løpende vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Møkkete overflater Demontert systemhimling

40 Yttertak Flatt tak Bygg 2.5.1A Generelt god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Flat takkonstruksjon med bærende konstruksjoner i betong. Over betong er det fallskjert isolasjon i ukjent tykkelse. Avrenning til 2 stk. taksluk tilkoblet innvendige takvannsledninger. Ingen større påkostninger registrert på takets primærkonstruksjoner. Takkonstruksjonen er vurdert i generelt god stand uten tegn til funksjonssvikt eller andre symptomer. Fallforhold er vurdert tilstrekkelig, dog er dette ikke målt. Taket tilfredsstiller ikke dagens av til varmegjennomgang og tetthet. Ved en senere omtekking bør etterisolering vurderes. TG settes med bakgrunn i alder og utidsmessighet. 40 Ingen tiltak ÅR Ingen tiltak anbefales foruten etterisolering ved senere omtekking Ikke relevant utføres av ikke relevant Ikke relevant Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet

41 41

42 Yttertak Folietekking Bygg Taket er tekket med PVC folie belagt med elvestein. Folien er ikke mekanisk festet og det er kun elvesteinen som holder folien på plass. Ingen påkostninger registrert A Tilsynelatende god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Taket fremstod i tilsynelatende god stand. Det som var synlig av tekkingen fremstod med normal alder- og værslitasje. Det er ikke opplyst om vannlekkasjer siden byggeår og tekking er således tilfredsstillende. PVCfolier kan over tid ympe når den blir eksponert for sol. Når folien begynner å stramme, spesielt synlig ved synlige flater (bilde 1 fra venstre) er dette et tegn på ymp. Elvesteinen ligger jevnt fordelt på taket. TG settes med bakgrunn i alder og registrerte symptomer. Rengjøring av sluk - tak ÅR Det anbefales årlig tilsyn og rens av taksluk. Sluk renses ved behov for å unngå vannansamling på taket, minimum en gang pr. år. Ved tilsyn vektlegges spesielt løse partikler som kan falle ned samt overganger mellom takfolien og gjennomføringer. ÅR ÅR Normal intervall før omlegging av takfolie med singelballast er år. Taket har således begrenset gjenværende brukstid rent statistisk. Styret bør sette av midler til omlegging av tak som normalt bør utføres iløpet av neste 5-års periode. ÅR ÅR Periodisk vedlikehold utføres av vaktmester Tiltaket anbefales utført Taket er tekket med pvc-folie Taket er tilsynelatende i god stand

43 Yttertak Folietekking Bygg 2.5.2B Lav gjenværende brukstid 43 KG 2 TG 2 aftige symptomer Vesentlige konsekvenser Med bakgrunn i lav gjenværende brukstid og registrerte symptomer bør taket vurderes omtekket iløpet av neste 5-års periode. Det bør foretas en ytterligere undersøkelse om ca. 5 år. Når folien ligger tildekket av singel, kan det være vanskelig å anslå restlevetiden. Utskiftning av tak ÅR Utskifting utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Det bør foretas en ytterligere undersøkelse ved slutten av 5-års perioden. For å synliggjøre kostnaden som kommer legges det inn et grovestimat på utskiftning av tak i Yttertak Folietekking Bygg 2.5.2C Uheldig tilstand KG 3 TG 2 aftige symptomer Store og alvorlige konsekvenser Det ble registrert løse gjenstander på taket. Gjenstandene kan blåse ned ved aftig vindforhold. Forøvrig poengteres at det er kun arbeid med tilstrekkelig siing som kan ferdes på takene. Fjerning av løse gjenstander - tak ÅR 2015 Løse gjenstander på tak fjernes omgående Løpende vedlikehold utføres av vaktmester Høy Tiltaket anbefales utført umiddelbart Løse gjenstander på tak Løse gjenstander på tak

44 Yttertak Overlys Bygg, Overlyskupler Det er en overlyskuppel på hvert tak med kuppel i PVC påmontert kantbeslag. Ingen påkostninger registrert A Generelt god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser Overlysene fremstod på befaringsdagen i god stand med normal alders- og værslitasje. TG settes av denne grunn. Rengjøring av overlyskupler ÅR 2015 Det anbefales periodisk rengjøring av overlyskuplene. Normal utskiftning av overlyskupler er år ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Overlyskuppel bør rengjøres

45 Trapper, balkonger, m.m. Innvendige trapper Oppganger 2.6.1A Generelt god stand TG 2 aftige symptomer KG 2 Vesentlige konsekvenser 180-graders repostrapp i betong. Fra U2 til 1. etasje er inntrinn belagt med belegg med trappenese og fra 2 til 6 etasje er inntrinn teppebelagt med alumniniumsbeslag i forkant. Rekkverk i malt stål med stående spiler. I U1-U2 er det rekkverk i trekonstruksjoner med liggende spiler. Trappene fremstod i god stand. Det ble ikke registrert svekket/nedsatt funksjon utover normal bruksslitasje. Rekkverk i stål er vurdert i orden jf. sikkerhet i bruk. Det ble registert noe slitasje på belegg i inntrinn. TG settes med bakgrunn i alder og registrerte forhold. 45 Boning av trapper - kjeller ÅR ÅR ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Det anbefales at trapper med belegg bones/poleres som preventivt vedlikehold. Boning vil være en oppgradering rent estetisk og vil i tillegg bidra til å lette rengjøringsarbeidet. Normal intervall for vedlikehold i form av boning av linoleumsbelegg er 0,5 2 år. Normal intervall for utskiftning av belegg i trapper av betong er år. Trapp er teppebelagt Trapp med belegg

46 Trapper, balkonger, m.m. Innvendige trapper Oppganger 2.6.1B Utidsmessig tilstand 46 KG 3 TG 2 aftige symptomer Store og alvorlige konsekvenser I U1 og U2 har trappeløpene og repos større åpninger i rekkverk enn dagens av/anbefalinger. Rekkverkene er utformet med liggende spiler med stort mellomrom. Det er fare for klatring og fallskader. Krav om maksimal åpning i trappeløp og rekkverk og utforming av rekkverk er over tid blitt strengere med bakgrunn i sikkerhet i bruk, spesielt med tanke på klem-/fallskader samt klatring. Det anbefales at siing i trapperom bør prioriteres. Siing av rekkverk ÅR Det anbefales siing og utbedring av rekkverk. Det avsettes rundsum til siing. Aktuell siing kan være f.eks med plexiglass fra innsiden. Løpende vedlikehold utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Rekkverk med liggende spiler. Eks. siing av rekkverk

47 Trapper, balkonger, m.m. Balkonger Fasader, betong Utagede balkonger med dekker og skillevegger i betong. Skillevegger og underkant av balkonger i malt utførelse. Rekkverk i stål med stående spiler og rund håndløper. Naturlig avrenning via forkanten på balkongdekket. På øvre plan er balkongen intrukket og belagt med PVC-folie og steinheller. Enkelte beboere har ettermontert tremmegulv/fliser på balkongene. Ingen større påkostninger registrert A Generelt god stand KG 1 TG 2 aftige symptomer Små og middels konsekvenser Balkongene fremstod i god stand med normal alder- og værslitasje. Forkanten på balkongene er tilsmusset og har ikke blitt rengjort siden byggeår. I forbindelse med ettermontering av tregulv/tremmegulv på balkonger er det viktig at dette ikke gjøres på bekostning av rekkverkshøyden. Infosiv - rekkverkshøyder ÅR Undersøkes nærmere utføres av styret Tiltaket anbefales utført På generelt grunnlag anbefales det at styret orienterer seksjonsseier om at rekkverkshøyde må vurderes ved ettermontering av gulv. Tiltaket gjøres som del av internkontrollen. Hver enkelt seksjonseier fjerner tremmegulv om rekkverkshøyden ikke er tilstrekkelig. Det er avene på oppføringstidspunktet som er gjeldende for vurdering av rekkverkshøyde. Tiltaket gjelder distribusjon av infosiv. Rengjøring av forkanten av balkongene utføres i sammenheng med fasadevask. Forkanten på balkongene er tilsmusset Tilsmusset

48 Trapper, balkonger, m.m. Balkonger Fasader, betong 2.6.2B Lav gjenværende brukstid 48 TG 2 aftige symptomer Normal intervall før omlegging av foliemembran på balkonger er år. KG 2 Vesentlige konsekvenser Omlegging av membran - øvre balkonger ÅR Utskifting utføres av entreprenør Tiltaket anbefales utført Med bakgrunn i lav gjenværende brukstid anbefales det omlegging av membranduk på de øvre balkongene. Dette anses som preventiv vedlikehold slik at eventuelle skader/lekkasjer unngås. Anbefalt tiltak bør utføres samtidig som omtekking av taket. Bildet viser PVC-folie på balkong

49 Sanitær Bunnledninger Blokker 2.7.1A Tilsynelatende god stand Her menes bunn- og uttrekksledninger og vanninnlegg. Bunnledninger er rørene som ligger under kjellergulv og uttrekksledningen er forlengelsen av bunnledningen fra grunnmur til offentlig ledning. Vanninnlegg er vannrørene fra offentlig hovedvannsledning frem til oppstikk i kjellergulv. Bunn- og uttrekksledninger utført som støpejernsrør. Som vanninnlegg er det benyttet kobberrør i dimensjon 1 1/4". Ingen større påkostninger registrert siden byggeår. 49 KG 1 TG 1 Svake symptomer Små og middels konsekvenser Rørene ligger skjult i bakken og kan ikke kontrolleres visuelt uten spesialutstyr. Det er ikke opplyst om symptomer på funksjonssvikt som tilstopninger/tilbakeslag, og rørenes funksjon er med bakgrunn i dette vurdert tilfredsstillende. Videokontroll av uttrekksledninger ÅR Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør Lav Tiltaket kan utsettes Det anbefales i første omgang å utføre en innvendig rørinspeksjon / TV-kontroll med tilstandsrapport av alle bunn- og uttrekksledninger. Når en slik tilstandsvurdering er utført samles alle data og nødvendige tiltak kan besives.

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

ELLINGSRUDJORDET B/L. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen

ELLINGSRUDJORDET B/L. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen ELLINGSRUDJORDET B/L Selskapsnr. 0568 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utsiftsdato: 4. desember 2015 Oppdragsbesivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Ellingsrudjordet B/L Org.nr 947 854 232 POSTADRESSE MUNKEBEKKEN

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

1 Sameiet Cort Adelers Gate 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Cort Adelers Gate 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 TILSTANDSRAPPORT RINGNES PARK ØST OPPDRAGSGIVER: Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 Aase Byggeadministrasjon AS, Fyrstikkallèen 7, 0661 Oslo Telefon: 23 06 05 50, Telefax: 23 06 05 51, Org.nr.: 990 238

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG S.nr. 990072 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG utarbeidet av: mars 2012 0072 Hovin Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

STIGENGA BORETTSLAG. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen

STIGENGA BORETTSLAG. Selskapsnr Vedlikeholdsnøkkelen STIGENGA BORETTSLAG Selskapsnr. 0390 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Desember 2016 STIGENGA BORETTSLAG Selskapsnummer 0390 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Stigenga Borettslag Org.nr 948

Detaljer

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd)

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd) Nr. Bygningsdel Område Kontrollintervall 1 TAK 1.1 Taktekking 6 Lapping Omtekking 1.2 Beslag 6 Innfesting 5 Rustebehandle 5 1.3 Takgjennomføringer 6 Kontroll tetting 1 Rustbehandle 2 1.4 Sluk 6 Rense 1

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Referat styremøte Vega borettslag 19.06.13. Øyvind Myhre, Trond Bakke, Hans Sverre Bekk, Wenche Skogvold og Erik Øygarden

Referat styremøte Vega borettslag 19.06.13. Øyvind Myhre, Trond Bakke, Hans Sverre Bekk, Wenche Skogvold og Erik Øygarden Referat styremøte Vega borettslag 19.06.13 Tilstede: Øyvind Myhre, Trond Bakke, Hans Sverre Bekk, Wenche Skogvold og Erik Øygarden SAK 50-13 Godkjenning av referat 06.06.13 Godkjent SAK 51-13 Finansiering

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse: TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 11.03.2015 30.03.2015 20123632 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: 92220101 E-post: rune@takstmannen.com

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR SAMEIEFORENINGEN KOLSÅSSTIEN 9

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR SAMEIEFORENINGEN KOLSÅSSTIEN 9 VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR SAMEIEFORENINGEN KOLSÅSSTIEN 9 2 0 1 3 Befaring ble avholdt 30.8.2013 UTARBEIDET AV ABBLs TEKNISKE FORVALTNING v/ Erlend E. Mæhlum Til stede: Fra sameiet: Asker og Bærum Boligbyggelag

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 1. oppdatering juli 2010 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as Oslo 27. april 2007 2 Sammendrag Eksisterende taktekking er ca. 20 år gammel.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer