DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef Byplansjef : : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Stian Rugtvedt : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling Utvalg for byutvikling Bystyret DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN SAKEN GJELDER På vegne av Hove utbyggingsselskap AS fremmer Rambøll Arkitektur og Plan forslag til detaljregulering for feltene B1, B2, B3 og A1 på Hove. Planforslaget omfatter 177 boliger og en barnehage på 43,8 daa planområde. Saken legges frem for 2.gangsbehandling og skal videre til bystyret. SAKSBEHANDLING Varsling av planoppstart Fullstendig planforslag mottatt gangsbehandling Videre behandling: Offentlig ettersyn gangsbehandling i utvalg for byutvikling Endelig vedtak i bystyret VEDTAK: 1. Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens 12-10, at detaljplan for feltene B1, B2; B3 og A1 Hove - plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist datert , legges ut til offentlig ettersyn. 2. Fram til 2.gangsbehandling har utvalget behov for en utredning som belyser energibehovet pr. enhet og de økte kostnader pr. enhet som følger av at enhetene skal ha tilgang på energi, både fra strøm og fjernvarme. Kan et alternativ være vedovn? 3. Minstekravene til solforhold bør i størst mulig grad overholdes.. Til 2.gangs behandling bes det fremlagt fullstendige soldiagram for de angjeldende boliger, som viser de eksakte solforhold med vårjevndøgn. Side 1 av 19

2 Oppfølging av vedtak: Pkt 2 Utbyggingen må forholde seg til energikravene i Tek 10. Følgende utdypning er gitt for krav om direktevirkende elektrisitet og/eller fossile brensler. Dette gjelder minimum 60 % av netto varmebehov i bygninger over 500 m2, og minimum 40 % i bygninger under 500 m2. Varmekilder kan være bioenergi, solvarme, fjernvarme og lignende. Fellestrekket er at systemene krever vannbåren varmefordeling, eller direkte strålingsvarme fra en sentral varmekilde (ovn, peis eller lignende) vannbåren varme er uansett en fordel med hensyn til fleksibilitet i valg av energiforsyning i bygningens levetid. Kravet om direktevirkende elektrisitet synes å bety at varme fra varmepumpe, der elektrisitet benyttes for å hente varme fra varmepumpens lagringsmedium, også vil godkjennes som del av de 40 % / 60 %. Unntaket til dette kravet er boligbygninger med et netto varmebehov under kwh/år, eller der det kan dokumenteres at varmeløsningene vil medføre merkostnader over boligbygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet og/eller fossile brensler. Merk formuleringen bygning med et netto varmebehov under kwh/år ; det vil si at kravet gjelder hele bygningens varmebehov, ikke varmebehovet til en enkel leilighet i et leilighetsbygg. Svaret på spørsmål om et alternativ kan være vedovn, er nei. Det må dokumenteres at man har fornybar energi som dekker minimum 60 % av energien til romoppvarming og varmt tappevann. Jadarhus har sett litt på erfaringstall fra tilsvarende boligområder og har komt frem til følgende energibehov: 1. Snitt BRA = 97 m2 2. Snitt Volum = 257 m3 3. Snitt Netto energibehov = kwh. Dette inkluderer all energi som oppvarming, varmtvann, lys, elektriske maskiner som data, vaskemaskiner etc. 4. Snitt Spesifikt energibehov = 125 kwh/m2. Dette inkluderer all energi som oppvarming, varmtvann, lys, elektriske maskiner som data, vaskemaskiner etc. 5. Snitt varmebehov (varmebehov = varmtvann + romoppvarming) = 8330 kwh. Av denne energien må minimum 60 % være fornybar energi. Dvs kwh. 6. Snitt Spesifikt varmebehov (varmebehov = varmtvann + romoppvarming) = 86 kwh/m2 Merkostnader til sluttkjøper for et fjernvarmeanlegg per bolig vil ligge i størrelsesorden +/- kr ,- Energiprisen på fjernvarme ligger normalt 10 % under strømpris, men i tillegg kommer månedlig abonnement til service og vedlikehold på +/- kr 300 per mnd. Ved utbygging av fjern/nærvarme har ikke sluttkjøper mulighet til å velge energileverandør eller påvirke innkjøp av energi som vi tradisjonelt ellers har hatt i Norge. Lyse har signalisert at de ikke ønsker å bygge ut et fjernvarmeanlegg og da er alternativet egne private anlegg som for eksempel fyres på flis. Denne typen anlegg er miljøvennlige, men medfører at det må transport av flis med lastebiler inn i boligområdene. Jadarhus som utbyggere er betenkt og skeptiske til at Side 2 av 19

3 utbyggingsområder i størrelsesorden som på Hove og Sørbø skal ha energileveranse fra mindre private energileverandører, men dette er eneste nåværende alternativ. Varmepumpe: For Hove sin del er det kun et mindre antall bygg som vil komme under 500 BRA, og de ser ikke på luft/vann varmepumper som god løsning for feltet. Dette er samme vurdering som Sørbø har. Bergvarme er trolig også en lite egnet løsning da det avhenger av fjell eller grunnvann for at det skal bli effektivt. Det som nå er planlagt for planområdet er altså energileveranse fra mindre private energileverandører, sånn som anlegg som for eksempel fyres på flis. Pkt 3 Vedlagt er soldiagrammer over omtalte boliger som ikke hadde tilfredsstillende solforhold ved jevndøgn i planforslaget innlevert til 1. gangs behandling. GJELDENDE PLANER Området ligger innenfor utbyggingsområde i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Området er også regulert til bolig i gjeldene kommuneplan, i tillegg til at det er regulert et grøntdrag med friområde og tursti inntil den sørlige plangrensen. Planområdet er regulert i reguleringsplan , og er i denne vist som allmennyttig barnehage og bolig med tilhørende anlegg. Området grenser til reguleringsplan for del av Sørbø (Reguleringsplan ). Dette området er hovedsakelig regulert til boligbebyggelse, med tilhørende anlegg og grønnstruktur. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet og avgrensing Området ligger 2 km sør for Sandnes sentrum. Området avgrenses av E39 i øst og Fv.330 (Hoveveien) i vest. I nord grenser området til Hove Plantesalg og Fuglepark. I sør grenser området til regulert grøntdrag. 3.2 Størrelse Planområdets areal er 43,8 daa. 3.3 Eierforhold og eksisterende bebyggelse Planområdet består av én eiendom, gnr. 44 bnr. 1. Det er ingen bebyggelse på delfeltene B1, B2, B3 eller A1. Det er et gårdsbruk på eiendommen, dette ligger i felt BN1 som ikke er tatt med i denne detaljplanen, men som vil bli regulert i egen plan. 3.4 Topografi Terrenget heller mot øst. Helningen er størst i det østlige området. Helningen er størst i den delen som ligger mot E39, og er ca. 10 % på det meste. 3.5 Vegetasjon Planområdet og landskapet rundt består for det meste av landbruk. Det er noen trær innenfor planområdet, i hovedsak grantrær som ligger i grensen mot plantesalget i nord. Side 3 av 19

4 3.6 Sol- og skyggeforhold Det er ingen forhold som setter begrensning for solen. Området har åpenhet mot sør og vest. 3.7 Grunnforhold Det er ingen registreringer om forurensing eller radoninnhold i grunnen. 3.8 Vind- og lokalklima Det er ingen spesielle vind eller klimautfordringer på området. 3.9 Kulturminner Det eksisterer bevaringsverdige steingarder i planområdet. I østlige del av planområdet er det registrert et arkeologisk minne, ID Nordvest for planområdet er det registrert et arkeologisk minne med ID Minnefeltene er frigitt fra Riksantikvaren med krav om arkeologiske undersøkelser før iverksetting av tiltak. I minnefeltet nordvest for planområdet er undersøkelser igangsatt Offentlig og privat service/arealbruk Brueland-, Lundegård- og Sprell levende barnehage ligger innenfor er radius på 1 km fra planområdet. Det er dessuten regulert inn barnehage innenfor planområdet. Nærmeste barneskole er Sørbø skole som ligger 700 meter sør for området. Andre barneskoler i nærheten er Ganddal skole (1,5 km) og Austrått skole (1,1 km). Nærmeste ungdomsskole er Høyland ungdomsskole som ligger 1,1 km nord for området. Det er en dagligvarebutikk 800 meter sørover langs Hoveveien Trafikkforhold, atkomst og kollektivbetjening Atkomsten til planområdet skjer via regulert vei til Hoveveien. Planområdet ligger nær E39. ÅDT på denne delen av E39 er I vest ligger Fv330 (Hoveveien) med ÅDT Hoveveien har i dag kollektivtransport og busstopp Spesielle miljøforhold E39 er en stor støykilde for området, i dag er området preget av støy fra E39. Det er planlagt støyskjerming i gjeldende reguleringsplan , 4 meter støyvoll+2 meter skjerm mot E Bruk av tilstøtende arealer Tilstøtende arealer består av boliger, landbruk og plantesalg/fuglepark. Det er ingen andre tilstøtende areal, bortsett fra E39 som kan ha sjenerende påvirkning for boligbebyggelse. Adkomstveien inn til området skiller planområdet fra området med plantesalg og fuglepark Teknisk infrastruktur Det eksisterer høyspentlinjer innen planområdet. Det eksisterer også lavspent- og høyspentkabler like utenfor den østlige plangrensen. Høyspentkabelen som krysser planområdet må legges i bakken før utbyggingen i felt B1, B2, B3 og A1 kan skje. Side 4 av 19

5 3.15 Barnetråkkregistreringer Det er ingen barnetråkkregistreringer innenfor planområdet Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Planområdet har gode tilknytninger til grønnstruktur og friområder. Planområdet ligger 300 meter fra regional overordnet grønnstruktur med tursti fram til Sandvedparken. Området ligger omtrent 400 meter fra turvei langs Storåna i Sandvedparken. Like sør for plangrensen er det et grøntdrag, regulert til turdrag i gjeldende reguleringsplan. Turdraget går under E39 og leder videre til turvei med lysløype, rundt Stokkelandsvatnet. Området ligger omtrent 700 meter fra nordre del av Stokkelandsvatnet. Planområdet ligger omtrent 2 km fra Melsheia hvor man har flere turområder, og flere av dem med lysløype. Nord for området ligger Hove plantesalg og fuglepark som ikke er et friområde, men har landskapskarakter som kan tilnærmes grønnstruktur. Det er regulert inn ballbane i friområdet rett sør for plangrensen i gjeldende reguleringsplan Gang-/ sykkelvegtilknytning til viktige målpunkt Gang og sykkelsti langs Hoveveien sikrer tilknytning til viktige målpunkter som skole, friarealer og Sandnes sentrum. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Bærende ide i planforslaget Den bærende ideen i planforslaget er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling med energieffektive boliger i tett, lav bebyggelse. Planområdet ligger i nærheten til kollektivtrase i Hoveveien og togstasjon på Ganddal. Dette bidrar til å kunne gi et alternativ transportmiddel til bilen. Det er også blitt lagt vekt på å beholde en liten skala på boligene for å gi intime rom og utearealer. Planen tar sikte på å skape gode levekår for beboerne. Dette er gjort ved å legge til rette for både private- og fellesarealer, og gode kvaliteter på disse. Det er tatt hensyn til barnas oppvekst ved å legge til rette for sandlekeplasser sentralt innenfor delfeltene, samt en stor kvartalslekeplass som grenser til friareal. I tillegg skal deler av arealene mellom byggene fungere som gatetun. Disse arealene er bilfrie og opparbeides med dekker av betongstein eller lignende, armert gress og plen. Hvor det er plass vil gatetunene bli møblert med trær, benker og lekeutstyr. Dette for å kunne ta i bruk gatene til lek og opphold, i stedet for trafikk. Tunene kan også fungere som møteplasser for andre generasjoner. Forslaget består av boliger i varierende størrelser, dette for å kunne tilby boliger til forskjellige grupper. Dette er dessuten med på å skape mangfold i området. 4.2 Reguleringsformål Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og en barnehage. Området reguleres til allmennyttig formål barnehage og boliger med tilhørende anlegg, samt kvartalslek. Side 5 av 19

6 4.3 Arealformål og størrelser Bebyggelse og anlegg Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Blokkbebyggelse Barnehage Renovasjonsanlegg Lekeplass M Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gatetun Gangvei/gangareal Annen veigrunn grøntareal Parkeringsplasser på grunnen Parkeringshus/-anlegg Energinett Fjernvarmenett Grønnstruktur Friområde Hensynssoner* Frisiktsone ved veg Bevaring av kulturmiljø Sum planareal daa Forstøtningsmurer Det vil komme en forstøtningsmur på østsiden av bebyggelsen i B3. Denne forstøtningsmuren vil også være veggen i parkeringsanlegget i B3. Det vil også være en forstøtningsmur i langs nedkjørselen til parkeringsanlegget. Dette er blitt gjort for å utnytte arealet bedre. Side 6 av 19

7 BEBYGGELSE 4.5 Byggegrenser/byggeavstander Byggegrenser for delområdene ligger inne i gjeldende reguleringsplan, og er ført videre i planforslag til detaljplan. Det er en generell byggegrense langs delområdene på 4 meter. 4.6 Boligtyper og størrelser Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA B1-1 rekkehus 2, B1-2 rekkehus 2, B1-3 rekkehus 2, B1-4 enebolig 2, B1-5 boligblokk Sum B Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA B2-1 boligblokk B2-2 rekkehus B2-3 rekkehus B2-4 rekkehus B2-5 rekkehus , B2-6 rekkehus , B2-7 enebolig 2, B2-8 rekkehus 2, Sum B Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA B3-1 rekkehus 2, B3-2 rekkehus 2 95/ / B3-3 rekkehus B3-4 rekkehus 2,5 95/ / B3-5 rekkehus 2,5 95/ / B3-6 rekkehus 2,5 95/ / B3-7 rekkehus 2,5 95/ / B3-8 rekkehus 2,5 95/ / B3-9* rekkehus 2/3 etg 122/ / B3-10 boligblokk B3-11* rekkehus 2/3 etg 122/ / B3-12 boligblokk B3-13* rekkehus 2/3 etg 122/ / Sum B Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA A1 barnehage 2 etg Sum A1 940 * B3-9, B3-11 og B3-13 består av rekkehus bredde ca. 6,5 meter i 2 etasjer og Rekkehus ca. 4,2 meter i 2/3 etasjer Maksimalt tillatt bruksareal totalt for feltene B1, B2 og B3 er m 2 eksklusivt parkeringsanlegg. For A1 er maksimal bruksareal 940 m 2, eks parkering. Side 7 av 19

8 4.7 Antall boenheter Planforslaget består av totalt 177 boliger og en barnehage. Boligene fordeles på delområdene slik: B1: 30 boliger (maks BRA 5790m2) B2: 42 boliger (maks BRA 5580 m2) B3: 105 boliger (maks BRA m2) 4.8 Forhold til gjeldende plan 2006 Planforslaget er utarbeidet slik at det hovedsakelig er i tråd med krav og rammer i gjeldende plan. Plan åpner for følgende bebyggelse i delfeltene: B1: boliger i opp til 3 etasjer, maks BRA 5200 m2. B2: boliger i opp til 3 etasjer, maks BRA 6500 m2. B3: boliger i opp til 3+1 og 4+1 etasjer, maks BRA m2. Totalt for de tre boligfeltene tillates det inntil 192 boliger, mens planforslaget legger opp til 177 boliger. Gjeldende plan tillater en utnyttelse på inntil BRA totalt i de tre feltene, planforslaget legger opp til at man kan bygge inntil BRA totalt. Utnyttelse av boligfeltene ligger innenfor hva som tillates i gjeldende plan. For felt A1 tillates det i gjeldende plan oppføring av barnehage med BRA inntil 900 m2. I planforslaget har vi foreslått barnehage med 5 avdelinger og maks BRA 940 m2. Forslaget legger opp til en noe høyere BRA enn hva gjeldende plan setter rammer for. En årsak til dette er store etasjehøyder som inngår i BRA. Dette reellet arealet for 1. etasje er planlagt å være 870 m2. Felt A1 er totalt 3,7 dekar, og maks BRA er 26 % av areal regulert til barnehage. Bebyggelsen er lagt mot nord opp mot parkeringsplassen, og arealet i sør og vest skal benyttes til uteareal. Med solrike utearealer som vender mot et større grøntdrag, sikrer man gode utearealer for barnehagen. 4.9 Grad av utnytting Planforslagets grav av utnytting er 5,4 boliger per dekar. I gjeldende regulering gis det en mulighet til etablering av 5,5 boliger per dekar. I beregning av tetthet i både gjeldende plan og i planforslaget, er alle arealer regulert til bolig og fellesarealer, samt kvartalslek, tatt med. Dette blir totalt 35 dekar.vi mener å ha kommet fram til en planløsning som gir høy tetthet og samtidig ivaretar gode kvaliteter i området Boligstørrelse og boligtyper Størrelser over boliger er beskrevet i matrisen i 4.6. Det er stor variasjon i boligenes størrelse. Blokkbebyggelsen er planlagt å inneholde leiligheter m2, rekkehusene varierer fra m2 og de 10 eneboliger har alle et maksimalt boligareal på 210 m2. Planområdet vil ivareta alle kjøpegrupper og faser i livet med størrelse, miks og variasjon i boligtyper med eneboliger, rekkehus og leiligheter i lavblokk/leilighetsbygg. Fordelingen på de tre områdene B1, B2 og B3 er 10 eneboliger, 101 rekkehus og 66 leiligheter Parkering og garasjer I følge parkeringsvedtekt for Sandnes kommune ligger planområdet i Sone B. Kravene for sone B er som følger: Det kreves en biloppstillingsplass per boenhet. I tillegg skal det anlegges 0,2 gjesteplasser i fellesanlegg og 1 gjesteplass per boenhet ved individuell parkering. Det skal også avsettes plass til minst 1 garasje (bredde 3 meter) per boenhet over 50 ms. For øvrige formål skal det anlegges maksimum 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA uavhengig av formål. Boligene i delfelt B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B2-7 og B2-8 har parkering på egen tomt. Det er mulig å parkere 2 biler på disse tomtene. For feltene B1-1, B1-4, B2-7 og B2-8 Side 8 av 19

9 er begge parkeringene per bolig planlagt i garasje inne i bygningsmassen til boligene. For boligene B1-2 og B1-3, er en parkeringsplass plassert i carport/garasje og en plassert i forkant av denne. Parkeringsanlegget FP1 vil dekke parkering for feltene B1-5 og B2-1 B2-6, totalt 44 boliger, samt 9 gjesteparkeringsplasser. FP1 består totalt av 53 parkeringsplasser hvorav 3 er HC-plasser. Parkeringsanlegget består av en etasjes bygning med parkering på taket. Anlegget skal også ha minimum 3 m2 bod for hver av de 44 boligene. Parkeringsplassene i felt FP2 er gjesteparkeringsplasser, og består av 36 plasser hvorav 3 er HC-plasser. Det vil også bli etablert i parkeringsanlegg under bygningsmassene i felt B B3-13. Anlegget har totalt 106 plasser, hvorav 5 er HC-parkeringsplasser. Parkeringsanlegget vil ha innkjørsel via FV4 og vil dekke parkeringsbehovet for alle boligene i felt B3, totalt 106 boliger. Det vil være heis og trapp fra dette anlegget opp til gatetunet FGT3, merket med H i plankartet. Boligene som har parkering på egen tomt får garasje med minimum bredde 3 meter, vist på plakart (B/C). Boligene som har biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg, enten ved BP1 eller under bakken i BP3, får parkeringsplasser med 2,5 meter bredde. Antallet gjesteparkering for boliger med parkering i fellesanlegg er 45 plasser, dette blir 0,3 plasser per bolig. 5 % av parkeringsplassene i fellesanlegg er utformet som HCparkeringsplasser. Planlagt barnehage får parkering på egen tomt, som vist på plankart. Parkeringsplassen har 19 plasser hvorav 1 er HC-parkering. Utformingen av parkeringsplassen legger til rette for av- og påstigning ved at det er lagt inn en rundkjøring samt to plasser for henting/levering. På denne måten reduseres behovet for rygging av parkerte biler inne på parkeringsområdet Sykkeltilrettelegging Bestemmelsene stiller krav om at alle boligene skal ha sykkelparkering, antallet er i henhold til krav i Sandnes kommune sin parkeringsnorm. Boligene skal fortrinnsvis ha sykkelparkering nær inngang. Leilighetene i felt B1-5 og B2-1 får felles sykkelparkering i parkeringsanlegget FP1 under deler av rampe opp til p-anlegg på andre plan, mens leilighetene i felt B3-10 og B3-12 får felles sykkelparkering i parkeringsanlegget FP3 og/eller utenfor byggene. Det tillates overbygg over utendørs sykkelparkering, dette skal i så tilfelle byggemeldes og oppføres sammen med bygget Arkitektur og estetikk Det finnes tre forskjellige takformer på boligene: asymmetrisk saltak, flatt tak og pulttak. Asymmetrisk saltak er et tak med møne plassert 20 % av husdybde fra fasade i sør/fasade i vest. Pulttakene vil alltid ha veggen med den høyeste vendt mot sør eller vest. Takformene er valgt slik for å minimere skyggeeffektene på området. Det er blitt lagt vekt på å holde en liten dimensjon på byggene. Byggene er stort sett i 2 og 2,5 etasjer. B3-9 B3-13 har fått en større dimensjon på grunn av at de skal fungere som en støyskjerm for planområdet. Disse boligene er planlagt i 3-4 etasjer. Det tillates ikke andre boder og gjerder enn det som er byggemeldt. Det skal foreligge plan for fargesetting før igangsettelse Barnehage Det er planlagt oppføring av barnehage i maks to etasjer, med maks BRA 940 m2, innenfor 3,3 dekar areal regulert til barnehagetomt. Dette er i tråd med normer for barnehagebygging i Side 9 av 19

10 Sandnes kommune og iht gjeldende regulering. Det er planlagt 11 parkeringsplasser, hvorav én er HC-parkeringsplass, i tråd med parkeringskrav for Sandnes kommune. Trafikkarealer 4.15 Veg OV1 er en offentlig vei som er regulert inn i plan og knytter seg til Hoveveien. Denne veien er i planforslaget justert ved at veibredden er redusert fra 6 meter til 5 meter, som er vanlig veibredde i boligområder. Reduksjonen er skjedd inn mot planteskolen for å gi plass rundt eksisterende steingarder til vegetasjon. Den østlige trasé er justert som følge av endret støyskjerm og tilpasning til planen. OV1 er offentlig vei. Videre innover i feltet, og ned mot parkeringsanlegget under bakken er det felles veier. Parkeringsanlegget for feltet B3 er plassert under bebyggelsen mot øst Gang- og sykkelvei Det går en gang- og sykkelvei langs OV1. Denne skal være opparbeidet med nedsenket kantstein der denne krysser kjøreveg Gangvei Det er planlagt gangvei gjennom offentlig friareal OG1 og OG2 som skal binde sammen det nye boligområdet til det offentlige friområdet i sør, utenfor planområdet. FRIOMRÅDER OG FRILUFTSOMRÅDER 4.18 Leke- og oppholdsarealer Innenfor planområdet er det planlagt en kvartalslekeplass på 2,2 dekar som grenser til friområdet utenfor planområdet (L4 og L5). Sentralt i byggeområdet er det planlagt 3 sandlekeplasser L1, L2 og L3 iht Sandnes kommunes lekeplassnorm. Uterommene mellom feltene B2 og B3 skal fungere som gatetun hvor det skal legges til rette for lek og opphold. I felt B3 skal areal vist som gatetun opparbeides med lekeapparater og møblering, siden dette er bilfri sone Støyberegning og tiltak Støyskjermen langs E39 skal sikre at området blir skjermet for støy. Planlagte boliger øst i planen, felt B3, fungerer også som støyskjerming for området. Boligenes fasader ut mot E39 skal oppføres støytette. Støyskjerm ut mot E39 skal oppføres i 6 meter høyde over hele sin lengde. Støyrapport fra Sinus er vedlagt saken (vedlegg 10) Universell utforming I gjeldende plan er det krav om følgende: Atkomst frem til næringsarealer og boliger skal være tilpasset bevegelseshemmede. Atkomst til lekeplasser skal være tilpasset bevegelseshemmede. Det skal ikke plantes busker eller trær som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. Minimum 30 prosent av alle rekkehusene skal oppføres som tilgjengelige boliger iht Norsk standard del 2, som omfatter boliger. Alle lekeplassene skal utformes etter prinsippene om universell utforming. I planforslaget er det sikret i bestemmelsene at utendørsanlegg og lekearealer skal tilfredsstille prinsippene om universell utforming. Minimum 50 % av de planlagte boligene skal utformes som tilgjengelige boliger, og minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladepunkt for el-biler. Side 10 av 19

11 4.21 Avfallshåndtering og kommunalteknikk Det er planlagt nedgravde containere for beboerne i hele planområdet. Plassering av stasjoner er vist på plankartet. Renovasjonsplan er utarbeidet i samråd med Renovasjonsavdelingen i Sandnes kommune. Nettstasjonen er planlagt integrert i parkeringsanlegget FP1, og har en sentral plassering i feltet samtidig som den er enkel å komme til. Anlegg for fjernvarme er plassert i østlige del av planområdet, også denne plassert nært til vei og enkel og komme frem til Sol- og skyggeforhold Planen er basert på tett bebyggelse med urbane trekk, med bebyggelse langs tun og små bilfrie gater. Byggene er plassert for å danne gateforløp og plassdannelser som i en bymessig setting. Planen er et alternativ til en bebyggelse plassert i en lamellstruktur, hvor utearealene plasseres ens orientert for alle hus. Det er ved utarbeiding av planen gjort studier hvor solforhold, tetthet er testet og dokumentert, for å kombinere den bymessige struktur med gode uterom og solforhold. Kommunens retningslinjer tilsier minimum 50% sol på utearealer ved vårjevndøgn kl Dette krav er avveket for enkelte boliger, hvor solforholdene ved vårjevndøgn 15. mars tilsier at det er mindre enn 50 % sol i hagene. Dette avviket mener vi kan aksepteres i og med at det dokumenteres gode solforhold i disse hagene fra 15. april og ut over sommeren, når hagene nyttes til opphold. I denne planen er det lagt vekt på rikelige og solrike fellesarealer på bakken samt solrike hagearealer i sommermånedene, som samlet sett vil sikre gode uteplasser for planens beboere Grøntområder / turområder Området har god tilgang til grøntarealer og turområder. Populære turområder som Sandvedparken, Stokkelandsvatnet og Melsheia ligger i nærheten av planområdet. Det er lagt inn gangveier og offentlige friareal som gir tilkomst fra boligfeltene til offentlig grøntareal i sør, og som fører videre til disse turdragene. VANN OG AVLØP 4.24 Overvann Overvann ledes til overvannsystem i egen ledning til området i sør; Sørbø. Alternativt ledes overvannet til bekk. Begge alternativ leder overvannet til Stokkelandsvatnet. Økning av tette flater gir lavere fordrøyningsevne enn dagens situasjon. Overflatevann håndteres ved en kombinasjon av lokal infiltrasjon og fordrøyning, om nødvendig supplert med fordrøyning i friarealer sør og øst for planområdet. Norsk vanns rapport 162/2008 legges til grunn ved valg av løsninger. Overvann ved flommer som er større enn ledningsnettes kapasitet tenkes ledet ut av feltet via veger og grøntområder. Planlagte tiltak og utbygging medfører ikke spesielle utslipp til overflate eller grunnvann, ved ferdig utbygd område. Det bør anlegges sedimenteringsbasseng og filtrering i anleggsfasen og i driftsfasen, slik at partikler ikke påvirker den økologiske tilstanden i nedstrøms vassdrag. Side 11 av 19

12 4.25 Vann Vannledninger fra feltet tilknyttes utlagte stikk fra nabofeltet samt til ny 300mm hovedvannledning langs Hoveveien. ANNET 4.26 Rekkefølgetiltak Krav til rekkefølgetiltak i gjeldende regulering er innarbeidet i rekkefølgekravene til detaljplanen, foruten om et forslag til endring som omfatter krav til opparbeidelse av kvartalslekeplassen. Iht gjeldende regulering stilles det krav til at kvartalslekeplassen OL4 og OL5, må være ferdig etablert før innflytting i felt B2 og B3. Siden B3 er planlagt ferdigstilt først, og siden utbyggingen vil foregå over flere år, er det ønskelig å kunne vente med opparbeidelsen av OL4 og OL5, inntil felt B3 ferdigstilles Universell utforming Minimum 50 % av boligene er planlagt oppført som tilgjengelige boliger. Utearealene tilrettelegges for universell utforming. Det interne veinettet etableres med stigning under 1:20. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladestasjon for el-bil ROS-analyse ROS-analyse er utarbeidet, og er vedlagt saken (vedlegg 6). Åtte forhold er utredet: Radon Kulturminner Akuttslipp til sjø/vassdrag Støv og støy fra trafikk Stråling fra høyspent Trafikkulykker, påkjørsler mye trafikanter Trafikkulykke, anleggstrafikk Ulykke under lek/fritid Tiltak for disse forholdene er beskrevet i ROS-analysen 4.29 Illustrasjonsplan og 3D modell Det er utarbeidet 3D-modell og sol-/skyggediagram for området, samt illustrasjonsplan som viser bebyggelsen, bygningsvolum, uterom og hvordan lekeplassene og uteoppholdsarealene er tenkt løst (vedlegg 7). HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn følgende uttalelser: Fra offentlige fagmyndigheter, etater og utvalg: 1. Fylkesrådmannen i Rogaland, brev datert Fylkesrådmannen vurderer generelt at planforslaget ivaretar premissene som er satt til planarbeidet, og oppfølging av sårbarhets- og risikoforhold, på en tilfredsstillende måte. Vi stiller imidlertid spørsmål til foreslått støyskjerming langs E-39. Vedlagt planbeskrivelse Side 12 av 19

13 tilsier at deler av planområdet mot E-39 får et støynivå som ligger over grenseverdien for støy på bakkenivå. Videre fremgår det at denne støyproblematikken blant annet skal løses gjennom byggehøyder og fasadetiltak på boligene nærmest E-39. Ovennevnte støy- og støvreduksjon gjennom byggehøyder og fasadetiltak vurderes som en mindre attraktiv løsning med hensyn til bokvaliteten for beboerne nærmest E-39. Vi vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere hvorvidt fysiske støydempende tiltak langs veien kan ta en større del av støybelastningen. Byplansjefens kommentar: Støyskjerming mot E39 er ivaretatt i plan for fire-felts motorvei og i gjeldende reguleringsplan, og dette er lagt til grunn for utarbeidelse av støyrapport. Voll/skjerm som kommer inn i planområdet i detaljplanen er ivaretatt i planforslaget, bortsett fra nordvestlige del som er avkortet noe, opp mot Hove plantesalg. Dette er blitt gjort som en følge av at man i utarbeidet støyvurdering har konkludert med at det ikke er behov for en så lang utstrekning av voll/skjerm på denne strekningen. 2. Lyse Infra AS, brev datert Lyse vil be om at det i reguleringsbestemmelsene 4.6 presiseres at nettstasjon skal etableres på bakkenivå, ha direkte adkomst og uhindret adkomstvei for stor lastebil hele døgnet. Vi gjør i tillegg oppmerksom på eksisterende høyspentlinjer, lavspent- og høyspentkabler innen planområdet. Vi gjør spesielt oppmerksom på 2 stk eksisterende 132 kv høyspentlinjer og 2 stk eksisterende 50 kv kabler som krysser planområdet. 132 kv linjene er vist med røde stiplet streker og 50 kv kablene er vist med røde streker med spenningspiler. Se vedlagt kartutsnitt. Det er inngått avtale mellom utbygger om å legge 132 kv linjene i kabel gjennom planområdet, der utbygger skal betale omleggingen. En eventuell omlegging av 50 kv kablene må avklares i lang tid i forveien, og alle omkostninger ved eventuell omlegging, må bekostes av den eller de som ønsker kablene flyttet. Det vil også bli lagt restriksjoner på når på året disse kablene eventuelt kan kobles ut. Før gravearbeider kan igangsettes, må det innhentes gravemelding hos lyse. På gravmeldingen vil det bli opplyst om hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes for å håndtere våre eksisterende anlegg. Dette må gjøres i lang tid før gravestart. Evt flytting/endring av vårt øvrige nett, samt tilknytninger, skjer til de enhver tid gjeldende retningslinjer. Byplansjefens kommentar: Merknad er tatt til følge. Det er presisert i bestemmelsene at nettstasjon skal etableres på bakkenivå, ha direkte atkomst og uhindret atkomstvei for stor lastebil hele døgnet. 3. Eldrerådet v/godfred Tengesdal, brev datert Eldrerådet krever at planområdet ved regulering blir utformet slik at eldre og bevegelseshemmede lett kan ta seg frem. Dette gjelder både ute- og innenområder. Byplansjefens kommentar: Det er sikret i bestemmelsene at alle utendørsanlegg og lekearealer skal tilfredstille prinsippene om universell utforming. 4. Sandnes kommune Bymiljø, brev datert Renovasjonsteknisk plan samsvarer ikke med høringsforslaget. I høringsforslaget er det vist vegstenging ved FP2. her må det være mulighet for renovasjonsbil å kjøre inn til anlegg FS3. Det må også vises radius for snuplass (lastebil type L) til dette anlegget. Antall anlegg er ok. Side 13 av 19

14 Antall containere kan ved FS2 og FS3 justeres til henholdsvis 4 stk containere ved SF2 og 5 stk containere ved FS3. Det vises til plan hvor det i reguleringsbestemmelsenes 1.1 Rekkefølgekrav og i 1.3 Forurensning i grunn er stilt krav om undersøkelser for å avklare om det finnes grunnforurensning. Dette gjelder også det nå aktuelle området. Byplansjefens kommentar: Merknad er tatt til følge. Renovasjonsteknisk plan samsvarer nå med plankartet. Det er sikret i bestemmelsene at bom skal kunne åpnes av blant annet renovasjonsbil. Antall containere er justert i skjema, og er nå i samråd med ønske fra renovasjonsavdelingen. Oversikt for renovasjon er nå i henhold til oppdatert plankart. Svingradius for lastebil er vist ved f_s3 i eget vedlegg. Bestemmelsene for plan gjelder i tillegg, dette er sikret i forslag til bestemmelser. 5. Ganddal bydelsutvalg, møtedato Ganddal bydelsutvalg tar saken til orientering og ber om at rekkefølgekrav til skolekapasitet, barnehagedekning, gang- og sykkelsti, kollektivtrafikk, idrettsanlegg og boas oppfylles før innflytting tillates. Ganddal bydelsutvalg ser med særlig bekymring på skolekapasiteten i bydelen og trafikkbelastningen på Hoveveien. Ganddal bydelsutvalg ber om at fornminnene i området hensyntas og om mulig integreres i grøntområdene. Ved å for eksempel sette opp minneplaketter vil folk få kjennskap til områdets historie. Det bes også om at det stilles strengere krav til avrenning mot Høylandskanalen ref paragraf 2.7 i Ramboll rapporten. Ganddal bydelsutvalg er positive til at matjord blir gjenbrukt slik som skissert i paragraf 2.8. Byplansjefens kommentar: Det er rekkefølgekrav for å sikre tilfredsstillende skolekapasitet og barnehagedekning i planforslaget. Det samme gjelder for opparbeidelse av veier, gangveier, lekeplasser, parkering, balløkke og kvartalslekeplass. Iht gjeldende regulering og regulerte formål innenfor planområdet, vurderes det som ikke riktig å stille rekkefølgekrav til ønske om kollektivanlegg, idrettsanlegg og boas, siden dette ikke er regulerte formål innenfor planområdet. Arkeologiske utravninger er foretatt. Det er sikret at steingjerder i planen skal sikres for fallende stein. Krav for å hindre avrenning og forurensning til Høylandskanalen er sikret i bestemmelsene, både under 2.7 og 8 rekkefølgekrav. Følgende ble endret med bakgrunn i innkomne merknader ved offentlig ettersyn: Ingen endringer er gjort i plankartet. I bestemmelsene er følgende endringer gjort: - Under 3.1 er benevnelsen byggegrense endret til planlagt bebyggelse - Under 3.1 er det tatt med at areal regulert til parkering, samt bod, heis og trapperom under bakken, ikke skal medregnes i tillatt BRA. - Maks tillatt BRA er justert opp noe, for nesten alle delfelt. (Maks tillatt BRA samlet for planområdet er i tråd med krav i gjeldende regulering) - Det er sikret at nettstasjon skal etableres på bakkenivå, ha direkte atkomst og uhindret atkomstvei for stor lastebil hele døgnet. Areal rundt nettstasjon er endret fra offentlig til privat areal. Det er tatt med i bestemmelsene at dette arealet skal opparbeides som et grønt område. Side 14 av 19

15 BYPLANSJEFENS VURDERING Boligområdet Planområdet grenser til friområde i sør og har gode turveiforbindelser til større turområder som Stokkelandsvannet og Sandvedparken. Området ligger også i nærheten av kollektivtrase i Hoveveien og togstasjon på Ganddal, og har derfor et godt utgangspunkt for å kunne skape et godt boområde. Boligkonsept / arealutnyttelse Hovedkonseptet i planforslaget er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling med energieffektive boliger i tett, lav bebyggelse, med store deler av planområdet planlagt med bilfrie uterom for lek og opphold. 28 av 177 boliger er planlagt med parkering i felles parkeringskjeller under bakken, med heis og trapp, direkte opp til felles gårdstun, eller med parkering i felles parkeringshus. De resterende boligene er planlagt med parkering på egen tomt, hvor størstedelen av bilene er planlagt integrert i boligbebyggelsen. Byplansjefen vurderer planlagt boligkonsept i sin helhet som et godt grep innenfor planområdet. Planforslagets grad av utnytting er 5,4 boliger per dekar. I gjeldende regulering for området gis det mulighet til etablering av 5,5 boliger per dekar, dvs at planforslaget er i tråd med krav om utnyttelse i gjeldende regulering. Bo-konseptet tett lav, med god variasjon i boligtyper og størrelser, som ivaretar ulike kjøpergrupper. Blokkbebyggelsen er planlagt å inneholde leiligheter med størrelser fra 47 til 75 m2, rekkehus varierende fra 75 til 210 m2 og eneboliger med maksimalt boligareal på 210 m2. Fordelingen på de tre områdene med eneboliger, rekkehus (3 typer) og leiligheter, vurderes som god, sett i forhold til utnyttelse, byggehøyder, uterom og planlagte parkeringsløsninger. Alle private hager er lagt mot sør eller vest og er planlagt med god dybde. Størstedelen av bebyggelsen er planlagt med gesimshøyde på to etasjer, med avstander mellom feltene som medfører at de fleste boligene får gode solforhold ved jevndøgn. Fem av de 177 boligene får derimot ikke tilfredstillende solforhold ved jevndøgn i sine private hager, men har derimot gode solforhold fra 15. april og utover. Byplansjefen vurderer dette i sin helhet som tilfredstillende solforhold for planlagte boliger. Planlagte kvartalslekeplasser og sandlekeplasser får også gode solforhold ved jevndøgn. Byplansjefen viser til vedlagte soldiagram for de fem boligene som ikke har tilfredsstillende solforhold ved jevndøgn, iht pkt 3 i vedtak ved 1. gangs behandling av saken (vedlegg 14). Parkeringsdekning Planlagt parkering i området er i tråd med Sandnes kommunes parkeringsnorm for dette området. Barnehage Det er i forslag til bestemmelser sikret at bygging av barnehagen skal være i tråd med normer for bygging av barnehager i Sandnes kommune. Planlagt parkering for barnehagen er i tråd med Sandnes kommunes parkeringsnorm. Byggegrense for barnehagebygning innenfor arealet regulert til barnehage, frigir gode solrike uteområder, tilgrensende friområdet. Skolekapasitet Det er i rekkefølgebestemmelsene forutsatt at det før utbygging skal det dokumenteres at skolekapasiteten for området er tilstrekkelig. Side 15 av 19

16 Boligsosial handlingsplan Planforslaget inneholder en variert sammensetning av boligtyper, og en variert størrelse på boenhetene. Minimum 50 % av boligene er planlagt oppført som tilgjengelige boliger. Utearealene tilrettelegges for universell utforming. Det interne veinettet etableres med stigning under 1:20. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladestasjon for el-bil. Konsekvenser for barn og unge I og med at Sørbø Hove er planlagt med store, sammenhengende friområder, med god nærhet til skoler, idrettshall og friluftsområder med verdifulle kvaliteter utgjør dette en samlet en positiv konsekvens for barn og unges oppvekstvilkår. I planforslaget er det lagt opp til kvartalslekeplass, tilgrensede et større friområde, og sandlekeplasser er plassert sentralt inni boligområdet. Tilkomsten til sandlekeplassen er via bilfrie gang-/sykkelveier eller bilfrie gatetun. Størrelsen på planlagte lekeplasser er i tråd med Sandnes kommunes lekeplassnorm. Konsekvenser for miljø, helse og trivsel Planområdet ligger nært til kollektivtraseén langs Hoveveien og gir derfor mulighet til å benytte annet transportmiddel enn bil. Planområdet ligger i god tilknytning til turområdene ved Stokkelandsvannet og turområdet som strekker seg opp mot Sandvedparken. Regulert turvei tilgrensende planområdet i sør, er forbindelsen til disse to turområdene. Det skal etableres barnehage tilgrensende boligområdet, innenfor feltet, noe som gjør at barnefamilier innenfor planområdet lett kan gå fra hjemmet til barnehagen og levere sine barn. Barnehagen er i tillegg lagt nært til hovedatkomst fra Hoveveien, for i minst mulig grad være forstyrrende for beboerne innenfor planområdet mht trafikk og støy. Planlagte boliger skal være energieffektive. Det skal etableres fjernvarmeanlegg innenfor planområdet som boligene skal koble seg opp mot. Planforslaget legger opp til et intimt og et delvis bilfritt boligområde med gode private og felles utearealer. Vurdering etter naturmangfoldloven Foreliggende planforslag er i tråd med gjeldende regulering for området. I henhold til de dataene kommunen sitter på, er det ikke registrert spesielle naturverdier i dette området. Planområdet benyttes i dag til landbruk. Dette arealet er oppdyrket eller oppgjødslet. Det er dermed ikke grunn til å tro at det vil være naturverdier av spesiell betydning for området. I forhold til avrenning stilles det krav i forslag til bestemmelser at før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet og godkjent tekniske planer for området. Det skal foreligge løsninger for vann og avløp, løsninger for fordrøyning av overvann og for å hindre forurensningstilførsel til Høylandskanalen. Tekniske planer skal godkjennes av ansvarlig myndighet i Sandnes kommune. Sikkerhet og beredskap Viser til ROS-analysen vedlagt saken. Åtte forhold er utredet; radon, kulturminner akuttutslipp til sjø/vassdrag, støy og støv fra trafikk, stråling fra høyspent, trafikkulykker, påkjørsler myke trafikanter, trafikkulykke anleggstrafikk og ulykke under lek/fritid. Side 16 av 19

17 Radon Det kan være fare for radongass i grunnen i utbyggingsområdet. Det er likevel ingen tegn som tyder på økt fare for dette. Iht ny plan- og bygningslov er det tatt med en bestemmelse om at i søknad om byggetillatelse skal eventuell fare for radom i grunnen gjøres rede for, og tiltak for å hindre inntrengning av radongass i bygninger skal beskrives. Kulturminner I Arkeologisk rapport fra Arkeologisk museum, utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for AU 09 og Au 10 Hove plan , er arkeologiske funn påvist i felt BO3. Kulturminne ID ligger i felt B3, dette ble i brev datert fra Riksantikvaren (vedlegg 11) frigitt med krav om arkeologisk undersøkelse før iverksetting av tiltak. Undersøkelse av kulturminne og er bestilt og pågår. Dette er også sikret i bestemmelsene hvor det er tatt med en rekkefølgebestemmelse om at før iverksetting av tiltak skal det foretas arkeologiske utgravinger av de automatisk fredete kulturminnene med id og I bestemmelser i gjeldende regulering for området 6.3 bevaring av kulturminner), er steingjerder innenfor eiendom gnr 44 bnr 1, markert som bevaringsverdig i friområdene og delvis mellom boligfeltene. I detaljplanen er mindre justeringer gjort for å tilpasse steingjerdene til ny bebyggelse. Steingjerdene er vist på plankartet og regulert til bevaring av kulturminner. Plan for gjennoppbyggingen av steingjerdene skal beskrives i utomhusplan i forbindelse med byggesøknad, og skal godkjennes av Sandnes kommune. Dette er sikret i forslag til bestemmelser. Akuttutslipp til sjø/vassdrag Det er risiko for forurenset avrenning til Høylandsånå. Utbygging i nærhet til elven har gitt økt avrenning og har hatt innvirkning på tilsigsmengde til elven. Området hvor Høylandsånå renner inn i Stokkelandsvannet er vernet som naturreservat. Det skal gjennomføres tiltak innenfor planområdet for å unngå partikkelavrenning til vassdraget. Overvann som ledes bort fra planområdet må ha tilfredstillende kvalitet og om nødvendig føres via sedimenteringsdammer/-kamre og sandfilter/våtmarksfilter. Ved behov må det etableres fangdammer for å unngå økt partikkeltilførsel til Høylandskanalen. Dette gjelder både i anleggsperioden og i driftsfasen. Det er tatt med en bestemmelse som sikrer at forurenset avrenning til Høylandsånå ikke vil skje. Støv og støy fra trafikk Byplansjefen viser til vedlagt støyrapport utarbeidet av Sinus AS, datert (vedlegg 10). Støyberegningene viser at deler av planområdet får et støynivå som ligger over grenseverdien på bakkenivå, når man ikke legger til grunn den skjermende effekten av planlagt bygningsmasse. Planlagt bebyggelse ut mot E39 er planlagt i tre til fire etasjer, og vil ha en gunstig effekt med tanke på støy på private uteoppholdsplasser. Det er imidlertid nødvendig med fasadetiltak på boligene nærmest E39, i tillegg. Det produseres en del støv fra trafikken på E39. Planlagt støyvoll/skjerm vil fungere som skjerm for dette støvet, og bebyggelsen som vender mot motorveien vil ta i mot støv som skulle komme over skjermen. Planlagt støyvoll/skjerm i detaljplanen er noe endret i forhold til støyvoll/skjerm i gjeldende reguleringsplan for området. Bebyggelse ut mot E39 er planlagt slik at den vil skjerme for trafikkstøy og støv, slik at deler av regulert støyskjerm i gjeldende reguleringsplan, som grenser opp mot Hove plantesalg, utgår. Regulert støyvoll/skjerm langsmed E39 er iht plan / gjeldende plan. Side 17 av 19

18 Stråling fra høyspent I dag står det høyspentmaster over planområdet. I gjeldende reguleringsplan for området stilles det krav til at høyspentkabelen skal legges i bakken før utbygging av boligområdet B1, B2 og B3. Fra kabler som ligger i bakken er elektromagnetisk stråling mer konsentrert rett over bakken hvor kabelen i lagt ned, men sprer seg ikke like langt ut på sidene som høyspentkabler over bakken gjør. Bestemmelse i gjeldende reguleringsplan gjelder i tillegg til bestemmelsene for detaljplanen. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Det er en risiko for påkjørsel av myke trafikanter innenfor planområdet pga trafikken ny utbygging genererer. Det er i forslag til bestemmelser stilt krav om fartsreduserende tiltak langs offentlig vei / samlevei, langs nordsiden av planområdet. Internt i felt B1 vil det ikke bli tillatt å kjøre over 30 km/t, det samme gjelder for samlevei og felles vei ned til parkeringskjeller. Inne i felt B3 vil det kun være tillatt å kjøre for renovasjonsbil, utrykningskjøretøyer og personbiler ved varelevering eller flytting. Alle innkjørsler til fellesveier inn planområdet vil bli stengt med bom. Bommene er inntegnet på plankartet. Trafikkulykke, anleggstrafikk Under anleggsperioden vil det være en del trafikk med større og tyngre kjøretøy. På dette tidspunkt vil ikke eventuelle trafikksikkerhetstiltak være på plass, og det kan være fare for at anleggsområdet er uoversiktlig for trafikantene i denne perioden Det er viktig at det skiltes hvor varelevering skal skje slik at man unngår unødvendig mye kjøring i området som følge av dårlig skilting. For å hindre at trafikkfarlige situasjoner skjer under anleggsarbeidene spiller dessuten utbyggingsrekkefølgen en rolle, at man unngår gjennomkjøring av anleggstrafikk i innflyttede områder. Det er tatt med en bestemmelse vedrørende skilting under anleggsperioden. Det skal utarbeides egen skiltplan for avvikling av anleggstrafikk, og det skal her legges stor vekt på forholdene for gående og syklende. Ulykke under lek/fritid Eksisterende steingjerder i området kan være en risiko på grunn av løssittende steiner. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre steinene. Det er tatt med en bestemmelse om at før innflytting i boligene må steingjerder være sikret for fallende stein og ras. Plan for gjenoppbygging / sikring skal utarbeides i samråd med Sandnes kommune. Universell utforming I gjeldende plan er det krav om følgende: Atkomst frem til næringsarealer og boliger skal være tilpasset bevegelseshemmede. Atkomst til lekeplasser skal være tilpasset bevegelseshemmede. Det skal ikke plantes busker eller trær som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. Minimum 30 prosent av alle rekkehusene skal oppføres som tilgjengelige boliger iht Norsk standard del 2, som omfatter boliger. Alle lekeplassene skal utformes etter prinsippene om universell utforming. I planforslaget er det sikret i bestemmelsene at utendørsanlegg og lekearealer skal tilfredsstille prinsippene om universell utforming. Minimum 50 % av de planlagte boligene skal utformes som tilgjengelige boliger, og minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladepunkt for el-biler. Kollektivfelt for busser og stier for syklister Området ligger i nærheten av kollektivtrasé i Hoveveien og planlagt gang- og sykkelveier innenfor planområdet knyttes direkte opp til kollektivtraseen. Gang-/sykkelveier i Side 18 av 19

19 planområdet knyttes også til gang-/sykkelveier utenfor planområdet og turveiforbindelser i tilgrensende friområder og til større turveiforbindelser i nærområdet. Digital planfremstilling Digital plan er kontrollert og godkjent av Sandnes kommune. KONKLUSJON Saken legges frem for endelig vedtak i bystyret. Forslag til VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, detaljregulering for feltene B1, B2, B3 og A1, Hove - plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist revidert RÅDMANNEN I SANDNES, Hans Kjetil Aas konstituert rådmann Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til reguleringsplan sist datert Forslag til reguleringsbestemmelser sist datert Gjeldende regulering, plan Gjeldende bestemmelser for plan ROS-analyse 7. 3D-ilustrasjoner 8. Sol-/skyggediagram 9. Renovasjonsteknisk plan 10. Støyrapport 11. Brev fra riksantikvaren vedrørende kulturminner 12. Erklæring fornminneundersøkelser 13. Sjekkliste 14. Sol-/skyggediagram for fem boliger, iht pkt 3 i 1.g.vedtak i UBU Kristin Barvik kommunaldirektør Kopi til: Rambøll, Sjøhagen 6, 4068 Stavanger Tlf Side 19 av 19

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B 5, KLEIVANE - PLAN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B 5, KLEIVANE - PLAN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 201106160-21 Saksbehandler Arne Lea Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 13.11.2013 Bystyret 19.11.2013 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B 5, KLEIVANE -

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr , felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr , felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering av plan nr. 2004 306-04, felt B02, Sørbøhagane, Sandnes kommune Datert 02.10.2012 Sist revidert: 11.03.14 Vedtatt: 1 FORMÅL Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1)

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) Plan nr. 1391 Reguleringsbestemmelser for Justvik B33 Detaljregulering Dato: 08.11.16 1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE (1110) 1.1.1 Bebyggelsestyper Innenfor

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Malvik kommune Planbestemmelser Planid 201208 Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Dato for siste revisjon: 08.01.2012 Reguleringsplan datert: 20.11.2012 Dato for kommunetyrets

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsplan

Reguleringsplan Reguleringsplan 2007 126 Godkjent 08.09.2009 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ENDRET REGULERING 2007 126, gnr. 62, bnr. 3 og 1266, STANGELAND Revidert iht. bystyrets vedtak 08.09.2009 1.0 FORMÅL

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN. Vedtatt av Time kommunestyre den Time Bestemmelser til: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN Vedtatt av Time kommunestyre den 08.09.09 i sak 0479/09 Plan nr. 0308.03 Arkivnr: Sist revidert:

Detaljer

Utvalg for byutvikling sak 1/09 vedlegg 4

Utvalg for byutvikling sak 1/09 vedlegg 4 Utvalg for byutvikling 21.01.09 sak 1/09 vedlegg 4 Bestemmelser til: PLAN 2003 131 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 43, BNR. 51, 52 M.FL. - ÅSEDALEN 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bygging

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 067/

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 067/ Arkiv: PlanID - 0469.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2037-15 Journalpostid: 15/19836 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0469.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER MELLOM HOGNESTADVEGEN OG JERNBANEN Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MALMHEIM VEST. PLAN

DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MALMHEIM VEST. PLAN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201006572 : O: : L12&21 : Øyvind Bjørke : Stian Rugtvedt Behandles av utvalg: Møtedato (legg også inn tidligere behandling)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV GRØDEMVEIEN 93, GNR/BNR 48/331 PLAN 2012006 Randaberg kommune Dato: 24.05.2013 Oppdatert 9.1.2013 (Randaberg kommune) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Plan nr. 2008312-03_B7 Kleivane_bestemmelser 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B7, KLEIVANE PLAN NR. 2008312 03 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak: xx.xx.2012 Dato for sist revisjon: 21.03.14

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015

Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015 Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015 Detaljregulering for del av gnr 69 bnr 29 barnehage Varatun gård. 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare, videreutvikle

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer