DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN 2006 326-1"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef Byplansjef : : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Stian Rugtvedt : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling Utvalg for byutvikling Bystyret DETALJREGULERING FOR FELTENE B1, B2, B3 OG A1, HOVE, PLAN SAKEN GJELDER På vegne av Hove utbyggingsselskap AS fremmer Rambøll Arkitektur og Plan forslag til detaljregulering for feltene B1, B2, B3 og A1 på Hove. Planforslaget omfatter 177 boliger og en barnehage på 43,8 daa planområde. Saken legges frem for 2.gangsbehandling og skal videre til bystyret. SAKSBEHANDLING Varsling av planoppstart Fullstendig planforslag mottatt gangsbehandling Videre behandling: Offentlig ettersyn gangsbehandling i utvalg for byutvikling Endelig vedtak i bystyret VEDTAK: 1. Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens 12-10, at detaljplan for feltene B1, B2; B3 og A1 Hove - plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist datert , legges ut til offentlig ettersyn. 2. Fram til 2.gangsbehandling har utvalget behov for en utredning som belyser energibehovet pr. enhet og de økte kostnader pr. enhet som følger av at enhetene skal ha tilgang på energi, både fra strøm og fjernvarme. Kan et alternativ være vedovn? 3. Minstekravene til solforhold bør i størst mulig grad overholdes.. Til 2.gangs behandling bes det fremlagt fullstendige soldiagram for de angjeldende boliger, som viser de eksakte solforhold med vårjevndøgn. Side 1 av 19

2 Oppfølging av vedtak: Pkt 2 Utbyggingen må forholde seg til energikravene i Tek 10. Følgende utdypning er gitt for krav om direktevirkende elektrisitet og/eller fossile brensler. Dette gjelder minimum 60 % av netto varmebehov i bygninger over 500 m2, og minimum 40 % i bygninger under 500 m2. Varmekilder kan være bioenergi, solvarme, fjernvarme og lignende. Fellestrekket er at systemene krever vannbåren varmefordeling, eller direkte strålingsvarme fra en sentral varmekilde (ovn, peis eller lignende) vannbåren varme er uansett en fordel med hensyn til fleksibilitet i valg av energiforsyning i bygningens levetid. Kravet om direktevirkende elektrisitet synes å bety at varme fra varmepumpe, der elektrisitet benyttes for å hente varme fra varmepumpens lagringsmedium, også vil godkjennes som del av de 40 % / 60 %. Unntaket til dette kravet er boligbygninger med et netto varmebehov under kwh/år, eller der det kan dokumenteres at varmeløsningene vil medføre merkostnader over boligbygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet og/eller fossile brensler. Merk formuleringen bygning med et netto varmebehov under kwh/år ; det vil si at kravet gjelder hele bygningens varmebehov, ikke varmebehovet til en enkel leilighet i et leilighetsbygg. Svaret på spørsmål om et alternativ kan være vedovn, er nei. Det må dokumenteres at man har fornybar energi som dekker minimum 60 % av energien til romoppvarming og varmt tappevann. Jadarhus har sett litt på erfaringstall fra tilsvarende boligområder og har komt frem til følgende energibehov: 1. Snitt BRA = 97 m2 2. Snitt Volum = 257 m3 3. Snitt Netto energibehov = kwh. Dette inkluderer all energi som oppvarming, varmtvann, lys, elektriske maskiner som data, vaskemaskiner etc. 4. Snitt Spesifikt energibehov = 125 kwh/m2. Dette inkluderer all energi som oppvarming, varmtvann, lys, elektriske maskiner som data, vaskemaskiner etc. 5. Snitt varmebehov (varmebehov = varmtvann + romoppvarming) = 8330 kwh. Av denne energien må minimum 60 % være fornybar energi. Dvs kwh. 6. Snitt Spesifikt varmebehov (varmebehov = varmtvann + romoppvarming) = 86 kwh/m2 Merkostnader til sluttkjøper for et fjernvarmeanlegg per bolig vil ligge i størrelsesorden +/- kr ,- Energiprisen på fjernvarme ligger normalt 10 % under strømpris, men i tillegg kommer månedlig abonnement til service og vedlikehold på +/- kr 300 per mnd. Ved utbygging av fjern/nærvarme har ikke sluttkjøper mulighet til å velge energileverandør eller påvirke innkjøp av energi som vi tradisjonelt ellers har hatt i Norge. Lyse har signalisert at de ikke ønsker å bygge ut et fjernvarmeanlegg og da er alternativet egne private anlegg som for eksempel fyres på flis. Denne typen anlegg er miljøvennlige, men medfører at det må transport av flis med lastebiler inn i boligområdene. Jadarhus som utbyggere er betenkt og skeptiske til at Side 2 av 19

3 utbyggingsområder i størrelsesorden som på Hove og Sørbø skal ha energileveranse fra mindre private energileverandører, men dette er eneste nåværende alternativ. Varmepumpe: For Hove sin del er det kun et mindre antall bygg som vil komme under 500 BRA, og de ser ikke på luft/vann varmepumper som god løsning for feltet. Dette er samme vurdering som Sørbø har. Bergvarme er trolig også en lite egnet løsning da det avhenger av fjell eller grunnvann for at det skal bli effektivt. Det som nå er planlagt for planområdet er altså energileveranse fra mindre private energileverandører, sånn som anlegg som for eksempel fyres på flis. Pkt 3 Vedlagt er soldiagrammer over omtalte boliger som ikke hadde tilfredsstillende solforhold ved jevndøgn i planforslaget innlevert til 1. gangs behandling. GJELDENDE PLANER Området ligger innenfor utbyggingsområde i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Området er også regulert til bolig i gjeldene kommuneplan, i tillegg til at det er regulert et grøntdrag med friområde og tursti inntil den sørlige plangrensen. Planområdet er regulert i reguleringsplan , og er i denne vist som allmennyttig barnehage og bolig med tilhørende anlegg. Området grenser til reguleringsplan for del av Sørbø (Reguleringsplan ). Dette området er hovedsakelig regulert til boligbebyggelse, med tilhørende anlegg og grønnstruktur. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet og avgrensing Området ligger 2 km sør for Sandnes sentrum. Området avgrenses av E39 i øst og Fv.330 (Hoveveien) i vest. I nord grenser området til Hove Plantesalg og Fuglepark. I sør grenser området til regulert grøntdrag. 3.2 Størrelse Planområdets areal er 43,8 daa. 3.3 Eierforhold og eksisterende bebyggelse Planområdet består av én eiendom, gnr. 44 bnr. 1. Det er ingen bebyggelse på delfeltene B1, B2, B3 eller A1. Det er et gårdsbruk på eiendommen, dette ligger i felt BN1 som ikke er tatt med i denne detaljplanen, men som vil bli regulert i egen plan. 3.4 Topografi Terrenget heller mot øst. Helningen er størst i det østlige området. Helningen er størst i den delen som ligger mot E39, og er ca. 10 % på det meste. 3.5 Vegetasjon Planområdet og landskapet rundt består for det meste av landbruk. Det er noen trær innenfor planområdet, i hovedsak grantrær som ligger i grensen mot plantesalget i nord. Side 3 av 19

4 3.6 Sol- og skyggeforhold Det er ingen forhold som setter begrensning for solen. Området har åpenhet mot sør og vest. 3.7 Grunnforhold Det er ingen registreringer om forurensing eller radoninnhold i grunnen. 3.8 Vind- og lokalklima Det er ingen spesielle vind eller klimautfordringer på området. 3.9 Kulturminner Det eksisterer bevaringsverdige steingarder i planområdet. I østlige del av planområdet er det registrert et arkeologisk minne, ID Nordvest for planområdet er det registrert et arkeologisk minne med ID Minnefeltene er frigitt fra Riksantikvaren med krav om arkeologiske undersøkelser før iverksetting av tiltak. I minnefeltet nordvest for planområdet er undersøkelser igangsatt Offentlig og privat service/arealbruk Brueland-, Lundegård- og Sprell levende barnehage ligger innenfor er radius på 1 km fra planområdet. Det er dessuten regulert inn barnehage innenfor planområdet. Nærmeste barneskole er Sørbø skole som ligger 700 meter sør for området. Andre barneskoler i nærheten er Ganddal skole (1,5 km) og Austrått skole (1,1 km). Nærmeste ungdomsskole er Høyland ungdomsskole som ligger 1,1 km nord for området. Det er en dagligvarebutikk 800 meter sørover langs Hoveveien Trafikkforhold, atkomst og kollektivbetjening Atkomsten til planområdet skjer via regulert vei til Hoveveien. Planområdet ligger nær E39. ÅDT på denne delen av E39 er I vest ligger Fv330 (Hoveveien) med ÅDT Hoveveien har i dag kollektivtransport og busstopp Spesielle miljøforhold E39 er en stor støykilde for området, i dag er området preget av støy fra E39. Det er planlagt støyskjerming i gjeldende reguleringsplan , 4 meter støyvoll+2 meter skjerm mot E Bruk av tilstøtende arealer Tilstøtende arealer består av boliger, landbruk og plantesalg/fuglepark. Det er ingen andre tilstøtende areal, bortsett fra E39 som kan ha sjenerende påvirkning for boligbebyggelse. Adkomstveien inn til området skiller planområdet fra området med plantesalg og fuglepark Teknisk infrastruktur Det eksisterer høyspentlinjer innen planområdet. Det eksisterer også lavspent- og høyspentkabler like utenfor den østlige plangrensen. Høyspentkabelen som krysser planområdet må legges i bakken før utbyggingen i felt B1, B2, B3 og A1 kan skje. Side 4 av 19

5 3.15 Barnetråkkregistreringer Det er ingen barnetråkkregistreringer innenfor planområdet Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Planområdet har gode tilknytninger til grønnstruktur og friområder. Planområdet ligger 300 meter fra regional overordnet grønnstruktur med tursti fram til Sandvedparken. Området ligger omtrent 400 meter fra turvei langs Storåna i Sandvedparken. Like sør for plangrensen er det et grøntdrag, regulert til turdrag i gjeldende reguleringsplan. Turdraget går under E39 og leder videre til turvei med lysløype, rundt Stokkelandsvatnet. Området ligger omtrent 700 meter fra nordre del av Stokkelandsvatnet. Planområdet ligger omtrent 2 km fra Melsheia hvor man har flere turområder, og flere av dem med lysløype. Nord for området ligger Hove plantesalg og fuglepark som ikke er et friområde, men har landskapskarakter som kan tilnærmes grønnstruktur. Det er regulert inn ballbane i friområdet rett sør for plangrensen i gjeldende reguleringsplan Gang-/ sykkelvegtilknytning til viktige målpunkt Gang og sykkelsti langs Hoveveien sikrer tilknytning til viktige målpunkter som skole, friarealer og Sandnes sentrum. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Bærende ide i planforslaget Den bærende ideen i planforslaget er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling med energieffektive boliger i tett, lav bebyggelse. Planområdet ligger i nærheten til kollektivtrase i Hoveveien og togstasjon på Ganddal. Dette bidrar til å kunne gi et alternativ transportmiddel til bilen. Det er også blitt lagt vekt på å beholde en liten skala på boligene for å gi intime rom og utearealer. Planen tar sikte på å skape gode levekår for beboerne. Dette er gjort ved å legge til rette for både private- og fellesarealer, og gode kvaliteter på disse. Det er tatt hensyn til barnas oppvekst ved å legge til rette for sandlekeplasser sentralt innenfor delfeltene, samt en stor kvartalslekeplass som grenser til friareal. I tillegg skal deler av arealene mellom byggene fungere som gatetun. Disse arealene er bilfrie og opparbeides med dekker av betongstein eller lignende, armert gress og plen. Hvor det er plass vil gatetunene bli møblert med trær, benker og lekeutstyr. Dette for å kunne ta i bruk gatene til lek og opphold, i stedet for trafikk. Tunene kan også fungere som møteplasser for andre generasjoner. Forslaget består av boliger i varierende størrelser, dette for å kunne tilby boliger til forskjellige grupper. Dette er dessuten med på å skape mangfold i området. 4.2 Reguleringsformål Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse og en barnehage. Området reguleres til allmennyttig formål barnehage og boliger med tilhørende anlegg, samt kvartalslek. Side 5 av 19

6 4.3 Arealformål og størrelser Bebyggelse og anlegg Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Blokkbebyggelse Barnehage Renovasjonsanlegg Lekeplass M Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gatetun Gangvei/gangareal Annen veigrunn grøntareal Parkeringsplasser på grunnen Parkeringshus/-anlegg Energinett Fjernvarmenett Grønnstruktur Friområde Hensynssoner* Frisiktsone ved veg Bevaring av kulturmiljø Sum planareal daa Forstøtningsmurer Det vil komme en forstøtningsmur på østsiden av bebyggelsen i B3. Denne forstøtningsmuren vil også være veggen i parkeringsanlegget i B3. Det vil også være en forstøtningsmur i langs nedkjørselen til parkeringsanlegget. Dette er blitt gjort for å utnytte arealet bedre. Side 6 av 19

7 BEBYGGELSE 4.5 Byggegrenser/byggeavstander Byggegrenser for delområdene ligger inne i gjeldende reguleringsplan, og er ført videre i planforslag til detaljplan. Det er en generell byggegrense langs delområdene på 4 meter. 4.6 Boligtyper og størrelser Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA B1-1 rekkehus 2, B1-2 rekkehus 2, B1-3 rekkehus 2, B1-4 enebolig 2, B1-5 boligblokk Sum B Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA B2-1 boligblokk B2-2 rekkehus B2-3 rekkehus B2-4 rekkehus B2-5 rekkehus , B2-6 rekkehus , B2-7 enebolig 2, B2-8 rekkehus 2, Sum B Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA B3-1 rekkehus 2, B3-2 rekkehus 2 95/ / B3-3 rekkehus B3-4 rekkehus 2,5 95/ / B3-5 rekkehus 2,5 95/ / B3-6 rekkehus 2,5 95/ / B3-7 rekkehus 2,5 95/ / B3-8 rekkehus 2,5 95/ / B3-9* rekkehus 2/3 etg 122/ / B3-10 boligblokk B3-11* rekkehus 2/3 etg 122/ / B3-12 boligblokk B3-13* rekkehus 2/3 etg 122/ / Sum B Byggeområde Boligtype Etasjer Boligareal BRA Antall Sum BRA A1 barnehage 2 etg Sum A1 940 * B3-9, B3-11 og B3-13 består av rekkehus bredde ca. 6,5 meter i 2 etasjer og Rekkehus ca. 4,2 meter i 2/3 etasjer Maksimalt tillatt bruksareal totalt for feltene B1, B2 og B3 er m 2 eksklusivt parkeringsanlegg. For A1 er maksimal bruksareal 940 m 2, eks parkering. Side 7 av 19

8 4.7 Antall boenheter Planforslaget består av totalt 177 boliger og en barnehage. Boligene fordeles på delområdene slik: B1: 30 boliger (maks BRA 5790m2) B2: 42 boliger (maks BRA 5580 m2) B3: 105 boliger (maks BRA m2) 4.8 Forhold til gjeldende plan 2006 Planforslaget er utarbeidet slik at det hovedsakelig er i tråd med krav og rammer i gjeldende plan. Plan åpner for følgende bebyggelse i delfeltene: B1: boliger i opp til 3 etasjer, maks BRA 5200 m2. B2: boliger i opp til 3 etasjer, maks BRA 6500 m2. B3: boliger i opp til 3+1 og 4+1 etasjer, maks BRA m2. Totalt for de tre boligfeltene tillates det inntil 192 boliger, mens planforslaget legger opp til 177 boliger. Gjeldende plan tillater en utnyttelse på inntil BRA totalt i de tre feltene, planforslaget legger opp til at man kan bygge inntil BRA totalt. Utnyttelse av boligfeltene ligger innenfor hva som tillates i gjeldende plan. For felt A1 tillates det i gjeldende plan oppføring av barnehage med BRA inntil 900 m2. I planforslaget har vi foreslått barnehage med 5 avdelinger og maks BRA 940 m2. Forslaget legger opp til en noe høyere BRA enn hva gjeldende plan setter rammer for. En årsak til dette er store etasjehøyder som inngår i BRA. Dette reellet arealet for 1. etasje er planlagt å være 870 m2. Felt A1 er totalt 3,7 dekar, og maks BRA er 26 % av areal regulert til barnehage. Bebyggelsen er lagt mot nord opp mot parkeringsplassen, og arealet i sør og vest skal benyttes til uteareal. Med solrike utearealer som vender mot et større grøntdrag, sikrer man gode utearealer for barnehagen. 4.9 Grad av utnytting Planforslagets grav av utnytting er 5,4 boliger per dekar. I gjeldende regulering gis det en mulighet til etablering av 5,5 boliger per dekar. I beregning av tetthet i både gjeldende plan og i planforslaget, er alle arealer regulert til bolig og fellesarealer, samt kvartalslek, tatt med. Dette blir totalt 35 dekar.vi mener å ha kommet fram til en planløsning som gir høy tetthet og samtidig ivaretar gode kvaliteter i området Boligstørrelse og boligtyper Størrelser over boliger er beskrevet i matrisen i 4.6. Det er stor variasjon i boligenes størrelse. Blokkbebyggelsen er planlagt å inneholde leiligheter m2, rekkehusene varierer fra m2 og de 10 eneboliger har alle et maksimalt boligareal på 210 m2. Planområdet vil ivareta alle kjøpegrupper og faser i livet med størrelse, miks og variasjon i boligtyper med eneboliger, rekkehus og leiligheter i lavblokk/leilighetsbygg. Fordelingen på de tre områdene B1, B2 og B3 er 10 eneboliger, 101 rekkehus og 66 leiligheter Parkering og garasjer I følge parkeringsvedtekt for Sandnes kommune ligger planområdet i Sone B. Kravene for sone B er som følger: Det kreves en biloppstillingsplass per boenhet. I tillegg skal det anlegges 0,2 gjesteplasser i fellesanlegg og 1 gjesteplass per boenhet ved individuell parkering. Det skal også avsettes plass til minst 1 garasje (bredde 3 meter) per boenhet over 50 ms. For øvrige formål skal det anlegges maksimum 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA uavhengig av formål. Boligene i delfelt B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B2-7 og B2-8 har parkering på egen tomt. Det er mulig å parkere 2 biler på disse tomtene. For feltene B1-1, B1-4, B2-7 og B2-8 Side 8 av 19

9 er begge parkeringene per bolig planlagt i garasje inne i bygningsmassen til boligene. For boligene B1-2 og B1-3, er en parkeringsplass plassert i carport/garasje og en plassert i forkant av denne. Parkeringsanlegget FP1 vil dekke parkering for feltene B1-5 og B2-1 B2-6, totalt 44 boliger, samt 9 gjesteparkeringsplasser. FP1 består totalt av 53 parkeringsplasser hvorav 3 er HC-plasser. Parkeringsanlegget består av en etasjes bygning med parkering på taket. Anlegget skal også ha minimum 3 m2 bod for hver av de 44 boligene. Parkeringsplassene i felt FP2 er gjesteparkeringsplasser, og består av 36 plasser hvorav 3 er HC-plasser. Det vil også bli etablert i parkeringsanlegg under bygningsmassene i felt B B3-13. Anlegget har totalt 106 plasser, hvorav 5 er HC-parkeringsplasser. Parkeringsanlegget vil ha innkjørsel via FV4 og vil dekke parkeringsbehovet for alle boligene i felt B3, totalt 106 boliger. Det vil være heis og trapp fra dette anlegget opp til gatetunet FGT3, merket med H i plankartet. Boligene som har parkering på egen tomt får garasje med minimum bredde 3 meter, vist på plakart (B/C). Boligene som har biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg, enten ved BP1 eller under bakken i BP3, får parkeringsplasser med 2,5 meter bredde. Antallet gjesteparkering for boliger med parkering i fellesanlegg er 45 plasser, dette blir 0,3 plasser per bolig. 5 % av parkeringsplassene i fellesanlegg er utformet som HCparkeringsplasser. Planlagt barnehage får parkering på egen tomt, som vist på plankart. Parkeringsplassen har 19 plasser hvorav 1 er HC-parkering. Utformingen av parkeringsplassen legger til rette for av- og påstigning ved at det er lagt inn en rundkjøring samt to plasser for henting/levering. På denne måten reduseres behovet for rygging av parkerte biler inne på parkeringsområdet Sykkeltilrettelegging Bestemmelsene stiller krav om at alle boligene skal ha sykkelparkering, antallet er i henhold til krav i Sandnes kommune sin parkeringsnorm. Boligene skal fortrinnsvis ha sykkelparkering nær inngang. Leilighetene i felt B1-5 og B2-1 får felles sykkelparkering i parkeringsanlegget FP1 under deler av rampe opp til p-anlegg på andre plan, mens leilighetene i felt B3-10 og B3-12 får felles sykkelparkering i parkeringsanlegget FP3 og/eller utenfor byggene. Det tillates overbygg over utendørs sykkelparkering, dette skal i så tilfelle byggemeldes og oppføres sammen med bygget Arkitektur og estetikk Det finnes tre forskjellige takformer på boligene: asymmetrisk saltak, flatt tak og pulttak. Asymmetrisk saltak er et tak med møne plassert 20 % av husdybde fra fasade i sør/fasade i vest. Pulttakene vil alltid ha veggen med den høyeste vendt mot sør eller vest. Takformene er valgt slik for å minimere skyggeeffektene på området. Det er blitt lagt vekt på å holde en liten dimensjon på byggene. Byggene er stort sett i 2 og 2,5 etasjer. B3-9 B3-13 har fått en større dimensjon på grunn av at de skal fungere som en støyskjerm for planområdet. Disse boligene er planlagt i 3-4 etasjer. Det tillates ikke andre boder og gjerder enn det som er byggemeldt. Det skal foreligge plan for fargesetting før igangsettelse Barnehage Det er planlagt oppføring av barnehage i maks to etasjer, med maks BRA 940 m2, innenfor 3,3 dekar areal regulert til barnehagetomt. Dette er i tråd med normer for barnehagebygging i Side 9 av 19

10 Sandnes kommune og iht gjeldende regulering. Det er planlagt 11 parkeringsplasser, hvorav én er HC-parkeringsplass, i tråd med parkeringskrav for Sandnes kommune. Trafikkarealer 4.15 Veg OV1 er en offentlig vei som er regulert inn i plan og knytter seg til Hoveveien. Denne veien er i planforslaget justert ved at veibredden er redusert fra 6 meter til 5 meter, som er vanlig veibredde i boligområder. Reduksjonen er skjedd inn mot planteskolen for å gi plass rundt eksisterende steingarder til vegetasjon. Den østlige trasé er justert som følge av endret støyskjerm og tilpasning til planen. OV1 er offentlig vei. Videre innover i feltet, og ned mot parkeringsanlegget under bakken er det felles veier. Parkeringsanlegget for feltet B3 er plassert under bebyggelsen mot øst Gang- og sykkelvei Det går en gang- og sykkelvei langs OV1. Denne skal være opparbeidet med nedsenket kantstein der denne krysser kjøreveg Gangvei Det er planlagt gangvei gjennom offentlig friareal OG1 og OG2 som skal binde sammen det nye boligområdet til det offentlige friområdet i sør, utenfor planområdet. FRIOMRÅDER OG FRILUFTSOMRÅDER 4.18 Leke- og oppholdsarealer Innenfor planområdet er det planlagt en kvartalslekeplass på 2,2 dekar som grenser til friområdet utenfor planområdet (L4 og L5). Sentralt i byggeområdet er det planlagt 3 sandlekeplasser L1, L2 og L3 iht Sandnes kommunes lekeplassnorm. Uterommene mellom feltene B2 og B3 skal fungere som gatetun hvor det skal legges til rette for lek og opphold. I felt B3 skal areal vist som gatetun opparbeides med lekeapparater og møblering, siden dette er bilfri sone Støyberegning og tiltak Støyskjermen langs E39 skal sikre at området blir skjermet for støy. Planlagte boliger øst i planen, felt B3, fungerer også som støyskjerming for området. Boligenes fasader ut mot E39 skal oppføres støytette. Støyskjerm ut mot E39 skal oppføres i 6 meter høyde over hele sin lengde. Støyrapport fra Sinus er vedlagt saken (vedlegg 10) Universell utforming I gjeldende plan er det krav om følgende: Atkomst frem til næringsarealer og boliger skal være tilpasset bevegelseshemmede. Atkomst til lekeplasser skal være tilpasset bevegelseshemmede. Det skal ikke plantes busker eller trær som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. Minimum 30 prosent av alle rekkehusene skal oppføres som tilgjengelige boliger iht Norsk standard del 2, som omfatter boliger. Alle lekeplassene skal utformes etter prinsippene om universell utforming. I planforslaget er det sikret i bestemmelsene at utendørsanlegg og lekearealer skal tilfredsstille prinsippene om universell utforming. Minimum 50 % av de planlagte boligene skal utformes som tilgjengelige boliger, og minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladepunkt for el-biler. Side 10 av 19

11 4.21 Avfallshåndtering og kommunalteknikk Det er planlagt nedgravde containere for beboerne i hele planområdet. Plassering av stasjoner er vist på plankartet. Renovasjonsplan er utarbeidet i samråd med Renovasjonsavdelingen i Sandnes kommune. Nettstasjonen er planlagt integrert i parkeringsanlegget FP1, og har en sentral plassering i feltet samtidig som den er enkel å komme til. Anlegg for fjernvarme er plassert i østlige del av planområdet, også denne plassert nært til vei og enkel og komme frem til Sol- og skyggeforhold Planen er basert på tett bebyggelse med urbane trekk, med bebyggelse langs tun og små bilfrie gater. Byggene er plassert for å danne gateforløp og plassdannelser som i en bymessig setting. Planen er et alternativ til en bebyggelse plassert i en lamellstruktur, hvor utearealene plasseres ens orientert for alle hus. Det er ved utarbeiding av planen gjort studier hvor solforhold, tetthet er testet og dokumentert, for å kombinere den bymessige struktur med gode uterom og solforhold. Kommunens retningslinjer tilsier minimum 50% sol på utearealer ved vårjevndøgn kl Dette krav er avveket for enkelte boliger, hvor solforholdene ved vårjevndøgn 15. mars tilsier at det er mindre enn 50 % sol i hagene. Dette avviket mener vi kan aksepteres i og med at det dokumenteres gode solforhold i disse hagene fra 15. april og ut over sommeren, når hagene nyttes til opphold. I denne planen er det lagt vekt på rikelige og solrike fellesarealer på bakken samt solrike hagearealer i sommermånedene, som samlet sett vil sikre gode uteplasser for planens beboere Grøntområder / turområder Området har god tilgang til grøntarealer og turområder. Populære turområder som Sandvedparken, Stokkelandsvatnet og Melsheia ligger i nærheten av planområdet. Det er lagt inn gangveier og offentlige friareal som gir tilkomst fra boligfeltene til offentlig grøntareal i sør, og som fører videre til disse turdragene. VANN OG AVLØP 4.24 Overvann Overvann ledes til overvannsystem i egen ledning til området i sør; Sørbø. Alternativt ledes overvannet til bekk. Begge alternativ leder overvannet til Stokkelandsvatnet. Økning av tette flater gir lavere fordrøyningsevne enn dagens situasjon. Overflatevann håndteres ved en kombinasjon av lokal infiltrasjon og fordrøyning, om nødvendig supplert med fordrøyning i friarealer sør og øst for planområdet. Norsk vanns rapport 162/2008 legges til grunn ved valg av løsninger. Overvann ved flommer som er større enn ledningsnettes kapasitet tenkes ledet ut av feltet via veger og grøntområder. Planlagte tiltak og utbygging medfører ikke spesielle utslipp til overflate eller grunnvann, ved ferdig utbygd område. Det bør anlegges sedimenteringsbasseng og filtrering i anleggsfasen og i driftsfasen, slik at partikler ikke påvirker den økologiske tilstanden i nedstrøms vassdrag. Side 11 av 19

12 4.25 Vann Vannledninger fra feltet tilknyttes utlagte stikk fra nabofeltet samt til ny 300mm hovedvannledning langs Hoveveien. ANNET 4.26 Rekkefølgetiltak Krav til rekkefølgetiltak i gjeldende regulering er innarbeidet i rekkefølgekravene til detaljplanen, foruten om et forslag til endring som omfatter krav til opparbeidelse av kvartalslekeplassen. Iht gjeldende regulering stilles det krav til at kvartalslekeplassen OL4 og OL5, må være ferdig etablert før innflytting i felt B2 og B3. Siden B3 er planlagt ferdigstilt først, og siden utbyggingen vil foregå over flere år, er det ønskelig å kunne vente med opparbeidelsen av OL4 og OL5, inntil felt B3 ferdigstilles Universell utforming Minimum 50 % av boligene er planlagt oppført som tilgjengelige boliger. Utearealene tilrettelegges for universell utforming. Det interne veinettet etableres med stigning under 1:20. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladestasjon for el-bil ROS-analyse ROS-analyse er utarbeidet, og er vedlagt saken (vedlegg 6). Åtte forhold er utredet: Radon Kulturminner Akuttslipp til sjø/vassdrag Støv og støy fra trafikk Stråling fra høyspent Trafikkulykker, påkjørsler mye trafikanter Trafikkulykke, anleggstrafikk Ulykke under lek/fritid Tiltak for disse forholdene er beskrevet i ROS-analysen 4.29 Illustrasjonsplan og 3D modell Det er utarbeidet 3D-modell og sol-/skyggediagram for området, samt illustrasjonsplan som viser bebyggelsen, bygningsvolum, uterom og hvordan lekeplassene og uteoppholdsarealene er tenkt løst (vedlegg 7). HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn følgende uttalelser: Fra offentlige fagmyndigheter, etater og utvalg: 1. Fylkesrådmannen i Rogaland, brev datert Fylkesrådmannen vurderer generelt at planforslaget ivaretar premissene som er satt til planarbeidet, og oppfølging av sårbarhets- og risikoforhold, på en tilfredsstillende måte. Vi stiller imidlertid spørsmål til foreslått støyskjerming langs E-39. Vedlagt planbeskrivelse Side 12 av 19

13 tilsier at deler av planområdet mot E-39 får et støynivå som ligger over grenseverdien for støy på bakkenivå. Videre fremgår det at denne støyproblematikken blant annet skal løses gjennom byggehøyder og fasadetiltak på boligene nærmest E-39. Ovennevnte støy- og støvreduksjon gjennom byggehøyder og fasadetiltak vurderes som en mindre attraktiv løsning med hensyn til bokvaliteten for beboerne nærmest E-39. Vi vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere hvorvidt fysiske støydempende tiltak langs veien kan ta en større del av støybelastningen. Byplansjefens kommentar: Støyskjerming mot E39 er ivaretatt i plan for fire-felts motorvei og i gjeldende reguleringsplan, og dette er lagt til grunn for utarbeidelse av støyrapport. Voll/skjerm som kommer inn i planområdet i detaljplanen er ivaretatt i planforslaget, bortsett fra nordvestlige del som er avkortet noe, opp mot Hove plantesalg. Dette er blitt gjort som en følge av at man i utarbeidet støyvurdering har konkludert med at det ikke er behov for en så lang utstrekning av voll/skjerm på denne strekningen. 2. Lyse Infra AS, brev datert Lyse vil be om at det i reguleringsbestemmelsene 4.6 presiseres at nettstasjon skal etableres på bakkenivå, ha direkte adkomst og uhindret adkomstvei for stor lastebil hele døgnet. Vi gjør i tillegg oppmerksom på eksisterende høyspentlinjer, lavspent- og høyspentkabler innen planområdet. Vi gjør spesielt oppmerksom på 2 stk eksisterende 132 kv høyspentlinjer og 2 stk eksisterende 50 kv kabler som krysser planområdet. 132 kv linjene er vist med røde stiplet streker og 50 kv kablene er vist med røde streker med spenningspiler. Se vedlagt kartutsnitt. Det er inngått avtale mellom utbygger om å legge 132 kv linjene i kabel gjennom planområdet, der utbygger skal betale omleggingen. En eventuell omlegging av 50 kv kablene må avklares i lang tid i forveien, og alle omkostninger ved eventuell omlegging, må bekostes av den eller de som ønsker kablene flyttet. Det vil også bli lagt restriksjoner på når på året disse kablene eventuelt kan kobles ut. Før gravearbeider kan igangsettes, må det innhentes gravemelding hos lyse. På gravmeldingen vil det bli opplyst om hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes for å håndtere våre eksisterende anlegg. Dette må gjøres i lang tid før gravestart. Evt flytting/endring av vårt øvrige nett, samt tilknytninger, skjer til de enhver tid gjeldende retningslinjer. Byplansjefens kommentar: Merknad er tatt til følge. Det er presisert i bestemmelsene at nettstasjon skal etableres på bakkenivå, ha direkte atkomst og uhindret atkomstvei for stor lastebil hele døgnet. 3. Eldrerådet v/godfred Tengesdal, brev datert Eldrerådet krever at planområdet ved regulering blir utformet slik at eldre og bevegelseshemmede lett kan ta seg frem. Dette gjelder både ute- og innenområder. Byplansjefens kommentar: Det er sikret i bestemmelsene at alle utendørsanlegg og lekearealer skal tilfredstille prinsippene om universell utforming. 4. Sandnes kommune Bymiljø, brev datert Renovasjonsteknisk plan samsvarer ikke med høringsforslaget. I høringsforslaget er det vist vegstenging ved FP2. her må det være mulighet for renovasjonsbil å kjøre inn til anlegg FS3. Det må også vises radius for snuplass (lastebil type L) til dette anlegget. Antall anlegg er ok. Side 13 av 19

14 Antall containere kan ved FS2 og FS3 justeres til henholdsvis 4 stk containere ved SF2 og 5 stk containere ved FS3. Det vises til plan hvor det i reguleringsbestemmelsenes 1.1 Rekkefølgekrav og i 1.3 Forurensning i grunn er stilt krav om undersøkelser for å avklare om det finnes grunnforurensning. Dette gjelder også det nå aktuelle området. Byplansjefens kommentar: Merknad er tatt til følge. Renovasjonsteknisk plan samsvarer nå med plankartet. Det er sikret i bestemmelsene at bom skal kunne åpnes av blant annet renovasjonsbil. Antall containere er justert i skjema, og er nå i samråd med ønske fra renovasjonsavdelingen. Oversikt for renovasjon er nå i henhold til oppdatert plankart. Svingradius for lastebil er vist ved f_s3 i eget vedlegg. Bestemmelsene for plan gjelder i tillegg, dette er sikret i forslag til bestemmelser. 5. Ganddal bydelsutvalg, møtedato Ganddal bydelsutvalg tar saken til orientering og ber om at rekkefølgekrav til skolekapasitet, barnehagedekning, gang- og sykkelsti, kollektivtrafikk, idrettsanlegg og boas oppfylles før innflytting tillates. Ganddal bydelsutvalg ser med særlig bekymring på skolekapasiteten i bydelen og trafikkbelastningen på Hoveveien. Ganddal bydelsutvalg ber om at fornminnene i området hensyntas og om mulig integreres i grøntområdene. Ved å for eksempel sette opp minneplaketter vil folk få kjennskap til områdets historie. Det bes også om at det stilles strengere krav til avrenning mot Høylandskanalen ref paragraf 2.7 i Ramboll rapporten. Ganddal bydelsutvalg er positive til at matjord blir gjenbrukt slik som skissert i paragraf 2.8. Byplansjefens kommentar: Det er rekkefølgekrav for å sikre tilfredsstillende skolekapasitet og barnehagedekning i planforslaget. Det samme gjelder for opparbeidelse av veier, gangveier, lekeplasser, parkering, balløkke og kvartalslekeplass. Iht gjeldende regulering og regulerte formål innenfor planområdet, vurderes det som ikke riktig å stille rekkefølgekrav til ønske om kollektivanlegg, idrettsanlegg og boas, siden dette ikke er regulerte formål innenfor planområdet. Arkeologiske utravninger er foretatt. Det er sikret at steingjerder i planen skal sikres for fallende stein. Krav for å hindre avrenning og forurensning til Høylandskanalen er sikret i bestemmelsene, både under 2.7 og 8 rekkefølgekrav. Følgende ble endret med bakgrunn i innkomne merknader ved offentlig ettersyn: Ingen endringer er gjort i plankartet. I bestemmelsene er følgende endringer gjort: - Under 3.1 er benevnelsen byggegrense endret til planlagt bebyggelse - Under 3.1 er det tatt med at areal regulert til parkering, samt bod, heis og trapperom under bakken, ikke skal medregnes i tillatt BRA. - Maks tillatt BRA er justert opp noe, for nesten alle delfelt. (Maks tillatt BRA samlet for planområdet er i tråd med krav i gjeldende regulering) - Det er sikret at nettstasjon skal etableres på bakkenivå, ha direkte atkomst og uhindret atkomstvei for stor lastebil hele døgnet. Areal rundt nettstasjon er endret fra offentlig til privat areal. Det er tatt med i bestemmelsene at dette arealet skal opparbeides som et grønt område. Side 14 av 19

15 BYPLANSJEFENS VURDERING Boligområdet Planområdet grenser til friområde i sør og har gode turveiforbindelser til større turområder som Stokkelandsvannet og Sandvedparken. Området ligger også i nærheten av kollektivtrase i Hoveveien og togstasjon på Ganddal, og har derfor et godt utgangspunkt for å kunne skape et godt boområde. Boligkonsept / arealutnyttelse Hovedkonseptet i planforslaget er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling med energieffektive boliger i tett, lav bebyggelse, med store deler av planområdet planlagt med bilfrie uterom for lek og opphold. 28 av 177 boliger er planlagt med parkering i felles parkeringskjeller under bakken, med heis og trapp, direkte opp til felles gårdstun, eller med parkering i felles parkeringshus. De resterende boligene er planlagt med parkering på egen tomt, hvor størstedelen av bilene er planlagt integrert i boligbebyggelsen. Byplansjefen vurderer planlagt boligkonsept i sin helhet som et godt grep innenfor planområdet. Planforslagets grad av utnytting er 5,4 boliger per dekar. I gjeldende regulering for området gis det mulighet til etablering av 5,5 boliger per dekar, dvs at planforslaget er i tråd med krav om utnyttelse i gjeldende regulering. Bo-konseptet tett lav, med god variasjon i boligtyper og størrelser, som ivaretar ulike kjøpergrupper. Blokkbebyggelsen er planlagt å inneholde leiligheter med størrelser fra 47 til 75 m2, rekkehus varierende fra 75 til 210 m2 og eneboliger med maksimalt boligareal på 210 m2. Fordelingen på de tre områdene med eneboliger, rekkehus (3 typer) og leiligheter, vurderes som god, sett i forhold til utnyttelse, byggehøyder, uterom og planlagte parkeringsløsninger. Alle private hager er lagt mot sør eller vest og er planlagt med god dybde. Størstedelen av bebyggelsen er planlagt med gesimshøyde på to etasjer, med avstander mellom feltene som medfører at de fleste boligene får gode solforhold ved jevndøgn. Fem av de 177 boligene får derimot ikke tilfredstillende solforhold ved jevndøgn i sine private hager, men har derimot gode solforhold fra 15. april og utover. Byplansjefen vurderer dette i sin helhet som tilfredstillende solforhold for planlagte boliger. Planlagte kvartalslekeplasser og sandlekeplasser får også gode solforhold ved jevndøgn. Byplansjefen viser til vedlagte soldiagram for de fem boligene som ikke har tilfredsstillende solforhold ved jevndøgn, iht pkt 3 i vedtak ved 1. gangs behandling av saken (vedlegg 14). Parkeringsdekning Planlagt parkering i området er i tråd med Sandnes kommunes parkeringsnorm for dette området. Barnehage Det er i forslag til bestemmelser sikret at bygging av barnehagen skal være i tråd med normer for bygging av barnehager i Sandnes kommune. Planlagt parkering for barnehagen er i tråd med Sandnes kommunes parkeringsnorm. Byggegrense for barnehagebygning innenfor arealet regulert til barnehage, frigir gode solrike uteområder, tilgrensende friområdet. Skolekapasitet Det er i rekkefølgebestemmelsene forutsatt at det før utbygging skal det dokumenteres at skolekapasiteten for området er tilstrekkelig. Side 15 av 19

16 Boligsosial handlingsplan Planforslaget inneholder en variert sammensetning av boligtyper, og en variert størrelse på boenhetene. Minimum 50 % av boligene er planlagt oppført som tilgjengelige boliger. Utearealene tilrettelegges for universell utforming. Det interne veinettet etableres med stigning under 1:20. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladestasjon for el-bil. Konsekvenser for barn og unge I og med at Sørbø Hove er planlagt med store, sammenhengende friområder, med god nærhet til skoler, idrettshall og friluftsområder med verdifulle kvaliteter utgjør dette en samlet en positiv konsekvens for barn og unges oppvekstvilkår. I planforslaget er det lagt opp til kvartalslekeplass, tilgrensede et større friområde, og sandlekeplasser er plassert sentralt inni boligområdet. Tilkomsten til sandlekeplassen er via bilfrie gang-/sykkelveier eller bilfrie gatetun. Størrelsen på planlagte lekeplasser er i tråd med Sandnes kommunes lekeplassnorm. Konsekvenser for miljø, helse og trivsel Planområdet ligger nært til kollektivtraseén langs Hoveveien og gir derfor mulighet til å benytte annet transportmiddel enn bil. Planområdet ligger i god tilknytning til turområdene ved Stokkelandsvannet og turområdet som strekker seg opp mot Sandvedparken. Regulert turvei tilgrensende planområdet i sør, er forbindelsen til disse to turområdene. Det skal etableres barnehage tilgrensende boligområdet, innenfor feltet, noe som gjør at barnefamilier innenfor planområdet lett kan gå fra hjemmet til barnehagen og levere sine barn. Barnehagen er i tillegg lagt nært til hovedatkomst fra Hoveveien, for i minst mulig grad være forstyrrende for beboerne innenfor planområdet mht trafikk og støy. Planlagte boliger skal være energieffektive. Det skal etableres fjernvarmeanlegg innenfor planområdet som boligene skal koble seg opp mot. Planforslaget legger opp til et intimt og et delvis bilfritt boligområde med gode private og felles utearealer. Vurdering etter naturmangfoldloven Foreliggende planforslag er i tråd med gjeldende regulering for området. I henhold til de dataene kommunen sitter på, er det ikke registrert spesielle naturverdier i dette området. Planområdet benyttes i dag til landbruk. Dette arealet er oppdyrket eller oppgjødslet. Det er dermed ikke grunn til å tro at det vil være naturverdier av spesiell betydning for området. I forhold til avrenning stilles det krav i forslag til bestemmelser at før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet og godkjent tekniske planer for området. Det skal foreligge løsninger for vann og avløp, løsninger for fordrøyning av overvann og for å hindre forurensningstilførsel til Høylandskanalen. Tekniske planer skal godkjennes av ansvarlig myndighet i Sandnes kommune. Sikkerhet og beredskap Viser til ROS-analysen vedlagt saken. Åtte forhold er utredet; radon, kulturminner akuttutslipp til sjø/vassdrag, støy og støv fra trafikk, stråling fra høyspent, trafikkulykker, påkjørsler myke trafikanter, trafikkulykke anleggstrafikk og ulykke under lek/fritid. Side 16 av 19

17 Radon Det kan være fare for radongass i grunnen i utbyggingsområdet. Det er likevel ingen tegn som tyder på økt fare for dette. Iht ny plan- og bygningslov er det tatt med en bestemmelse om at i søknad om byggetillatelse skal eventuell fare for radom i grunnen gjøres rede for, og tiltak for å hindre inntrengning av radongass i bygninger skal beskrives. Kulturminner I Arkeologisk rapport fra Arkeologisk museum, utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for AU 09 og Au 10 Hove plan , er arkeologiske funn påvist i felt BO3. Kulturminne ID ligger i felt B3, dette ble i brev datert fra Riksantikvaren (vedlegg 11) frigitt med krav om arkeologisk undersøkelse før iverksetting av tiltak. Undersøkelse av kulturminne og er bestilt og pågår. Dette er også sikret i bestemmelsene hvor det er tatt med en rekkefølgebestemmelse om at før iverksetting av tiltak skal det foretas arkeologiske utgravinger av de automatisk fredete kulturminnene med id og I bestemmelser i gjeldende regulering for området 6.3 bevaring av kulturminner), er steingjerder innenfor eiendom gnr 44 bnr 1, markert som bevaringsverdig i friområdene og delvis mellom boligfeltene. I detaljplanen er mindre justeringer gjort for å tilpasse steingjerdene til ny bebyggelse. Steingjerdene er vist på plankartet og regulert til bevaring av kulturminner. Plan for gjennoppbyggingen av steingjerdene skal beskrives i utomhusplan i forbindelse med byggesøknad, og skal godkjennes av Sandnes kommune. Dette er sikret i forslag til bestemmelser. Akuttutslipp til sjø/vassdrag Det er risiko for forurenset avrenning til Høylandsånå. Utbygging i nærhet til elven har gitt økt avrenning og har hatt innvirkning på tilsigsmengde til elven. Området hvor Høylandsånå renner inn i Stokkelandsvannet er vernet som naturreservat. Det skal gjennomføres tiltak innenfor planområdet for å unngå partikkelavrenning til vassdraget. Overvann som ledes bort fra planområdet må ha tilfredstillende kvalitet og om nødvendig føres via sedimenteringsdammer/-kamre og sandfilter/våtmarksfilter. Ved behov må det etableres fangdammer for å unngå økt partikkeltilførsel til Høylandskanalen. Dette gjelder både i anleggsperioden og i driftsfasen. Det er tatt med en bestemmelse som sikrer at forurenset avrenning til Høylandsånå ikke vil skje. Støv og støy fra trafikk Byplansjefen viser til vedlagt støyrapport utarbeidet av Sinus AS, datert (vedlegg 10). Støyberegningene viser at deler av planområdet får et støynivå som ligger over grenseverdien på bakkenivå, når man ikke legger til grunn den skjermende effekten av planlagt bygningsmasse. Planlagt bebyggelse ut mot E39 er planlagt i tre til fire etasjer, og vil ha en gunstig effekt med tanke på støy på private uteoppholdsplasser. Det er imidlertid nødvendig med fasadetiltak på boligene nærmest E39, i tillegg. Det produseres en del støv fra trafikken på E39. Planlagt støyvoll/skjerm vil fungere som skjerm for dette støvet, og bebyggelsen som vender mot motorveien vil ta i mot støv som skulle komme over skjermen. Planlagt støyvoll/skjerm i detaljplanen er noe endret i forhold til støyvoll/skjerm i gjeldende reguleringsplan for området. Bebyggelse ut mot E39 er planlagt slik at den vil skjerme for trafikkstøy og støv, slik at deler av regulert støyskjerm i gjeldende reguleringsplan, som grenser opp mot Hove plantesalg, utgår. Regulert støyvoll/skjerm langsmed E39 er iht plan / gjeldende plan. Side 17 av 19

18 Stråling fra høyspent I dag står det høyspentmaster over planområdet. I gjeldende reguleringsplan for området stilles det krav til at høyspentkabelen skal legges i bakken før utbygging av boligområdet B1, B2 og B3. Fra kabler som ligger i bakken er elektromagnetisk stråling mer konsentrert rett over bakken hvor kabelen i lagt ned, men sprer seg ikke like langt ut på sidene som høyspentkabler over bakken gjør. Bestemmelse i gjeldende reguleringsplan gjelder i tillegg til bestemmelsene for detaljplanen. Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Det er en risiko for påkjørsel av myke trafikanter innenfor planområdet pga trafikken ny utbygging genererer. Det er i forslag til bestemmelser stilt krav om fartsreduserende tiltak langs offentlig vei / samlevei, langs nordsiden av planområdet. Internt i felt B1 vil det ikke bli tillatt å kjøre over 30 km/t, det samme gjelder for samlevei og felles vei ned til parkeringskjeller. Inne i felt B3 vil det kun være tillatt å kjøre for renovasjonsbil, utrykningskjøretøyer og personbiler ved varelevering eller flytting. Alle innkjørsler til fellesveier inn planområdet vil bli stengt med bom. Bommene er inntegnet på plankartet. Trafikkulykke, anleggstrafikk Under anleggsperioden vil det være en del trafikk med større og tyngre kjøretøy. På dette tidspunkt vil ikke eventuelle trafikksikkerhetstiltak være på plass, og det kan være fare for at anleggsområdet er uoversiktlig for trafikantene i denne perioden Det er viktig at det skiltes hvor varelevering skal skje slik at man unngår unødvendig mye kjøring i området som følge av dårlig skilting. For å hindre at trafikkfarlige situasjoner skjer under anleggsarbeidene spiller dessuten utbyggingsrekkefølgen en rolle, at man unngår gjennomkjøring av anleggstrafikk i innflyttede områder. Det er tatt med en bestemmelse vedrørende skilting under anleggsperioden. Det skal utarbeides egen skiltplan for avvikling av anleggstrafikk, og det skal her legges stor vekt på forholdene for gående og syklende. Ulykke under lek/fritid Eksisterende steingjerder i området kan være en risiko på grunn av løssittende steiner. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre steinene. Det er tatt med en bestemmelse om at før innflytting i boligene må steingjerder være sikret for fallende stein og ras. Plan for gjenoppbygging / sikring skal utarbeides i samråd med Sandnes kommune. Universell utforming I gjeldende plan er det krav om følgende: Atkomst frem til næringsarealer og boliger skal være tilpasset bevegelseshemmede. Atkomst til lekeplasser skal være tilpasset bevegelseshemmede. Det skal ikke plantes busker eller trær som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. Minimum 30 prosent av alle rekkehusene skal oppføres som tilgjengelige boliger iht Norsk standard del 2, som omfatter boliger. Alle lekeplassene skal utformes etter prinsippene om universell utforming. I planforslaget er det sikret i bestemmelsene at utendørsanlegg og lekearealer skal tilfredsstille prinsippene om universell utforming. Minimum 50 % av de planlagte boligene skal utformes som tilgjengelige boliger, og minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede og ha ladepunkt for el-biler. Kollektivfelt for busser og stier for syklister Området ligger i nærheten av kollektivtrasé i Hoveveien og planlagt gang- og sykkelveier innenfor planområdet knyttes direkte opp til kollektivtraseen. Gang-/sykkelveier i Side 18 av 19

19 planområdet knyttes også til gang-/sykkelveier utenfor planområdet og turveiforbindelser i tilgrensende friområder og til større turveiforbindelser i nærområdet. Digital planfremstilling Digital plan er kontrollert og godkjent av Sandnes kommune. KONKLUSJON Saken legges frem for endelig vedtak i bystyret. Forslag til VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, detaljregulering for feltene B1, B2, B3 og A1, Hove - plan nr , sist datert , med tilhørende bestemmelser, sist revidert RÅDMANNEN I SANDNES, Hans Kjetil Aas konstituert rådmann Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til reguleringsplan sist datert Forslag til reguleringsbestemmelser sist datert Gjeldende regulering, plan Gjeldende bestemmelser for plan ROS-analyse 7. 3D-ilustrasjoner 8. Sol-/skyggediagram 9. Renovasjonsteknisk plan 10. Støyrapport 11. Brev fra riksantikvaren vedrørende kulturminner 12. Erklæring fornminneundersøkelser 13. Sjekkliste 14. Sol-/skyggediagram for fem boliger, iht pkt 3 i 1.g.vedtak i UBU Kristin Barvik kommunaldirektør Kopi til: Rambøll, Sjøhagen 6, 4068 Stavanger Tlf Side 19 av 19

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08 120/08 Utvalg for byutvikling 03.06.2009 73/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200700497 : O: : L13-48 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 05.11.08

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune

Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of 1 Forslag til reguleringsplan for Biterud B3 gnr.1/bnr.460 m.fl., Asker kommune Forslagsstiller: Oppdragsgiver: Fakturamottaker: Felix Arkitekter AS Biterud

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR TRØGSTADVEIEN BAKKEGATA LØVSTIEN, GNR 52 BNR 364 M.FL. Plan-ID: 20120008. Dato: 21.06.2013

OMRÅDEREGULERING FOR TRØGSTADVEIEN BAKKEGATA LØVSTIEN, GNR 52 BNR 364 M.FL. Plan-ID: 20120008. Dato: 21.06.2013 OMRÅDEREGULERING FOR TRØGSTADVEIEN BAKKEGATA LØVSTIEN, GNR 52 BNR 364 M.FL. Plan-ID: 20120008 PLANBESKRIVELSE Dato: 21.06.2013 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 4 2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET... 5

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE SAKSPROTOKOLL - PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 04.12.2014, saksnr. 197/14 Behandling: Aarhus (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Det foretas

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer