Forprosjekt Varme og infrastruktur. Sluttrapport pr 25. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Varme og infrastruktur. Sluttrapport pr 25. november 2010"

Transkript

1 Forprosjekt Varme og infrastruktur Sluttrapport pr 25. november 2010

2 Innhold 1. Innledning 2. Hemne kommune 3. Aktuelle energikilder og energibærere 4. Aktuelle områder og objekter 5. Økonomi 6. Virkemidler

3 1.1 Innledning - Energimyndighetenes politikk Enova har en sentral plass i Regjeringens arbeid for grønne arbeidsplasser, og har blitt tilført 1,19 milliarder kroner i ekstra tilskudd gjennom Regjeringens tiltakspakke. Bygg og varme er de to store områdene Enova vil prioritere for å motvirke de negative effektene av finanskrisen. Enova vil gjennom sine virkemidler bidra til å heve kompetansen og gjøre kommunene bedre kvalifisert til å løse energi- og klimautfordringene. Dette gjøres blant annet gjennom programmet "Kommunal energi- og klimaplanlegging", som gir støtte til utarbeidelse av energi- og klimaplaner og forprosjekter. Det er også mulig for kommunene å få investeringsstøtte til gjennomføring av forskjellige energitiltak fra Enovas øvrige programmer for varme og infrastruktur og bolig, bygg og anlegg.

4 1.2 Innledning - Klima- og energiplan for Hemne kommune Hemne kommune utviklet på 1980-tallet sin egen energiplan, som en av få kommuner i landet. Kommunen har siden den tid vært påpasselig med å installere vannbårne varmesystem i sine nye og rehabiliterte bygg. Det er også investert i et system for sentral driftskontroll av kommunale bygninger. Den foreliggende klima- og energiplanen er utviklet i samarbeid mellom Hemne kommune og Hemne Kraftlag. Arbeidet er støttet økonomisk av Enova SF og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Arbeidet med klima- og energiplan for Hemne ble organisert og gjennomført som et tidsavgrenset prosjekt vinteren 2007/08, og resulterte i konkrete mål og tiltak beskrevet i en egen rapport. Klima- og energiplanen har status som sektorplan, og er vedtatt av kommunestyret

5 1.3 Innledning - Forprosjekt Varme og infrastruktur Forprosjektet Varme og infrastruktur er forankret i klima- og energiplan for Hemne kommune. Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge områder i kommunen som egner seg for fjernvarme, samt områder som er bedre egnet for mindre nærvarmenett med bruk av lokale energisentraler. Forprosjektet skal tjene som grunnlag for En investeringsbeslutning om fjern- eller nærvarme Søknad til Enovas varmeprogram Eventuell søknad om fjernvarmekonsesjon I tillegg skal forprosjektet gjøre rede for hvilke virkemidler kommunen vil ta i bruk for å sikre at det blir lagt til rette for vannbåren fornybar varme. Forprosjekt Enøk i komm.. bygg og anlegg Hovedprosjekt Hovedprosjekt Hovedprosjekt KEP Hemne Forprosjekt Grønn varme og infrastruktur Hovedprosjekt Hovedprosjekt Hovedprosjekt Forprosjekt XX Hovedprosjekt Hovedprosjekt Hovedprosjekt Forprosjekt XX Hovedprosjekt

6 1.4 Innledning - Prosjektorganisering Hemne kommune er prosjektets A-eier og oppdragsgiver. Hemne Kraftlag og Hemne Fjernvarme er prosjektets B-eiere. Styringsgruppen har bestått av medlemmer fra Hemne kommune og Hemne Fjernvarme. Kommunalsjef Oddbjørn Berg i Hemne kommune er prosjektansvarlig (PA). Hemne kommune har engasjert ECgroup som energifaglig rådgiver i arbeidet. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Hemne kommune, Hemne Kraftlag, Hemne Fjernvarme og ECgroup: Oddbjørn Berg (HK), Olav Hunnes (HK), Per Arne Kaarstad (Hemne Fjernvarme / Hemne Kraftlag), Kristian Heide (ECG) og Ove T. Nesbø (ECG). Energirådgiver Ove Taranger Nesbø i ECgroup AS har vært prosjektleder. Styringsgruppe (PA) Prosjektleder Arbeidsgruppen

7 1.5 Innledning - Referanseprosjekter Følgende relevante prosjekter er gjennomført de siste årene: Lokal energiutredning for Hemne 2010 (Hemne Kraftlag) Klima- og energiplan Hemne (Hemne kommune) Grønn Industrikraft (Hemne kommune, Sør- Trøndelag FK og Nord-Trøndelag FK) Ekspansjon av Hemne Fjernvarmes nett (Hemne Fjernvarme) Januarkonferansen 2008 Det store klimaskiftet (Hemne kommune) Forstudier / seminar småskala vannkraft (Hemne kommune)

8 2.1 Hemne kommune - Generelt om kommunen Hemne er en kystkommune i Sør-Trøndelag. Kommunesenteret Kyrksæterøra ligger 110 km fra Trondheim og 60 km fra Orkanger. Den grenser i øst til Snillfjord og Orkdal, i sør til Rindal og Surnadal, og i vest til Aure og Halsa. Nord for Trondheimsleia ligger Hitra. Kommunen har 3 grunnskoler. Fire kommunale og fire private barnehager dekker stort sett etterspørselen etter barnehageplasser. I kommunen er det også lokalisert en videregående skole, Hemne Videregående skole Kommunen har et variert næringsliv. Den største industriarbeidsplassen er fabrikken Wacker Chemicals Holla Metall som produserer silisiummetall. Andre viktige næringer er landbruk, oppdrett av laksefisk, rogn- og smoltproduksjon, trevareproduksjon, transport og service med bl.a. handel og hotell. Viktige faktorer for næringslivet i Hemne er nærheten til ilandføringssted for gass på Tjeldbergodden i Aure kommune. Her ligger også Statoils metanolfabrikk.

9 2.2 Hemne kommune - Sysselsetting og næring Det er i 2008 totalt 2106 sysselsatte i Hemne, som er fordelt på: Lederyrker 5 % Akademiske yrker 6 % Høyskoleyrker 15 % Kontoryrker 6 % Salgs- og serviceyrker 23 % Bønder, fiskere, mv. 10 % Håndverkere 14 % Sysselsetting i Hemne (SSB 2008) Lederyrker Akademiske yrker Høyskoleyrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv. Håndverkere Operatører, sjåfører mv. Andre yrker Operatører, sjåfører mv. 14 % Andre yrker 7 %

10 2.3 Hemne kommune - Energi- og industrikommunen (1) Hemne kommune har en lang historie knyttet til energibasert verdiskaping, fra oppgangssagenes storhetstid til nåtid med et vidt spekter energikrevende næringsvirksomheter. Vi har flere industrivirksomheter som er avhengig av gode energiløsninger. Detter er svært positivt for kommunen, men gir samtidig store utfordringer i å bidra til å sikre: Nok energi Miljøriktig og bærekraftig energi Konkurransedyktig pris. Kilde: Kilde:

11 2.4 Hemne kommune - Energibruk Det totale energiforbruket i Hemne kommune er 837 GWh (2008). Dette omfatter både stasjonær og mobil forbrenning. Forbruket av elektrisitet er 750 GWh (90 % av totalforbruket). Det produseres 196 GWh elektrisitet i egne vannkraftverk. Bruken av fossile brensler utgjør 75 GWh. Mesteparten av dette brukes til transport i form av bensin og diesel. Det brukes også 12,5 GWh i form av ved til oppvarming i husholdningene. Energiforbruket i industrien (698 GWh) viser Hemne sin status som industrikommune. Holla Metall står for mesteparten av dette forbruket. Den nederste figuren viser et estimat på energiflyten der fabrikken på Holla er holdt utenom. I dette tilfellet er strømforbruket i industrien satt til 20 GWh, mens de andre størrelsene er uforandret. Denne fremstillingen viser blant annet at energiforbruket i transportsektoren utgjør en vesentlig del av energiforbruket i Hemne, noe som ikke kommer like tydelig frem i den opprinnelige oversikten.

12 2.6 Hemne kommune - Allerede gjennomførte tiltak Olav / Ove Oppdatert Hemne kommune har de siste årene gjennomført følgende relevante tiltak i sine bygg og anlegg: Energiledelse for driftspersonell 2005 Utbygging av SD-anlegg 2000/10 Klima- og energiplan 2009 Utfasing av oljefyringsanlegg 2009/10

13 3.1 Aktuelle energikilder og -ressurser - Oversikt Energimyndighetene ønsker å legge til rette for en utvikling av varmeløsninger som er basert på fornybar energi og/eller spillvarme som grunnlast og realistiske økonomiske forutsetninger. Gjennom arbeidet med klima- og energiplan for Hemne ble følgende lokale varmekilder / -ressurser vurdert som aktuelle: Spillvarme fra industri Bioenergi fra biprodukter fra lokal industri Bioenergi fra skogsressurser Varmeproduksjon ved varmepumpeteknologi Naturgass fra rør eller i form av LPG og LNG

14 3.2 Aktuelle energikilder og -ressurser - Spillvarme fra industri Wacker Chemicals Holla Metall: er en klimaeffektiv fabrikk som bruker rein vannkraft og store mengder treflis har store mengder spillvarme i form av varmeenergi i røykgasser Har store mengder spillvarme i form av lavtemperert kjølevann Damp Turbin Grønn kraft Wacker Chemicals Holla Metall kan: Varme produsere GWh elektrisk kraft hvert år basert på spillvarmen fra røykgassene bidra med store varmemengder til annen varmekrevende industri (eksempelvis pelletsproduksjon) øke sin konkurransekraft ved satsing på grønn kraft bidra positivt til energi- og effektbalansen i Midt- Norge

15 3.3 Aktuelle energikilder og -ressurser - Bioenergi basert på biprodukter fra industrien Hemne Fjernvarme produserer i dag en vesentlig del av varmen fra briketter som lages av biprodukter fra Lian Trevarefabrikk. Tilgangen på disse biproduktene er direkte avhengig av omsetningen til trevarefabrikken. Lian Trevare kan ikke garantere for leveranse av nok briketter til et større fjernvarmeanlegg i all fremtid, og innkjøp av flis og pellets skjer derfor periodevis fra andre leverandører. En fersk markedsundersøkelse viser imidlertid at det i dagens marked for møbel- /og treindustrien, kan kjøpes tørt trevirke i form av briketter fra industrivirksomheter i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I reserve har en dessuten muligheter for kjøp og bruk av biopellets. Det er også tilgang til rått, fuktig virke i kommunen. FESIL Holla Metall har overskudd av restprodukter fra deres produksjon av smelteverksflis. Produktene beskrives som finstoff og raskflis/bark. Dette er rått, utørket materiale med fuktighet på ca. 50 %. Tilgjengelige energimengder: Tørr flis / briketter fra Lian 2-4 GWh/år Våt treflis fra Holla GWh/år Lian Trevarefabrikk. Foto:

16 3.4 Aktuelle energikilder og -ressurser - Bioenergi basert på skogressurser I Klimameldingen og Klimaforliket er det uttrykt en klar politisk vilje til økt satsing på skog som et nødvendig tiltak for å nå nasjonale energi- og klimamål. Med bakgrunn i dette skal det legges ytterligere til rette for et aktivt skogbruk. Et aktivt skogbruk vil bidra til bl.a.: økt skogproduksjon og tilvekst, at mer CO2 lagres i skog, mer trevirke til produkter som kan erstatte mindre miljøvennlige materialer, mer trevirke til energiformål, som sammen med jordbruksavfall kan redusere bruken av fossile, ikkefornybare energikilder. Hemne har betydelige skogressurser, i form av produktiv barskog og store arealer lauvskog. Skogen i Hemne binder ca tonn CO2- ekvivalenter årlig. Dette tilsvarer mer enn all utslipp av CO2 i Hemne, unntatt utslippene fra industrien. Økt avvirkning med påfølgende økt skogkulturinnsats gir økt CO2-binding i Hemneskogen. Produktivt skogareal i Hemne er: daa Tilvekst (nyere anslag) er: m3

17 3.5 Aktuelle energikilder og -ressurser - Naturgass i form av LPG og LNG Industriområdet Tjeldbergodden er lokalisert i Aure kommune, tett ved kommunegrensa til Hemne. Anlegget henter naturgass fra Heidrunfeltet på Haltenbanken, og består av fire fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk og LNG-fabrikk. Metanolfabrikken er den største i Europa, og har en produksjonskapasitet på omlag tonn metanol årlig. LNG-fabrikken er relativt liten, med en produksjonskapasitet på omlag tonn LNG i året. Naturgass er, sammenlignet med diesel og fyringsolje, en miljøvennlig energibærer: Halvparten så mye partikkelutslipp til luft % mindre utslipp av NOX % reduksjon av CO 2 -utslipp, avhengig av naturgasskilden Naturgass kan være en del av løsningen for reduksjon av klimagassutslipp fra båttrafikk og annen tung transport, og en fleksibel energiløsning for industrien. 17

18 3.6 Aktuelle energikilder og -ressurser - Varmeproduksjon ved varmepumpeteknologi I likhet med de fleste kommuner i Kyst-Norge er det i Hemne et stort teoretisk potensial for utnyttelse av varme fra ferskvann og sjø. Fjorden og Rovatnet er store varmemagasiner, og er potensielle varmekilder for boliger, yrkesbygg og industriell virksomhet. Ved bruk av varmepumper kan en hente ut 2-4 ganger så mye varme, sett i forhold til hvor mye energi en bruker på kompressordrift. I dag henter havbruksvirksomheten AquaGen i Hemne varme fra fjorden til sin varmeproduksjon. De siste årene har mange husholdninger investert i luft-til-luft varmepumper, og ved det redusert sitt forbruk av fyringsolje, elektrisitet og ved. Kilde:

19 3.7 Aktuelle energikilder og -ressurser - Konklusjon Det er tilgang på store energiressurser i Hemne, som kan omformes og foredles til nyttig varme. Arbeidsgruppen har konkludert med og prioritert følgende energiressurser: 1. Spillvarme fra Holla 2. Bioenergiressurser fra lokal industri og skogbruk 3. Naturgass fra Tjeldbergodden 4. Småskala og storskala varmepumpe Arbeidsgruppen har lagt følgende kriterier til grunn for sin prioritering: Lokal og fornybar ressurs Gjennomførbarhet med lokale ressurser og midler Spillvarme fra Holla Store mengder spillvarme 500 GWh/år høgtemperert Bioenergi fra industri og skogbruk Tørr flis / briketter fra Lian Våt flis fra Holla til lav pris Naturgass fra Tjeldbergodden Egnet som spisslast Ikke fornybar Småskala varmepumper Egnet i boliger, yrkesbygg, næring Konkurrerer med bioenergi

20 4.1 Aktuelle områder og objekter - Aktuelle områder for fjern- og nærvarme Med bakgrunn i analyser fra Klima- og energiplan for Hemne har vi i denne studien vurdert at det er tre geografiske områder i kommunen som er aktuelle for lokale energisentraler, fjern- og nærvarmeløsninger basert på fornybar energi. Følgene tettsteder / områder er vurdert: 1. Kyrksæterøra Tettsted og kommunesenter 2. Holla Industriområde 3. Taftøyan Næringspark Industriområde 3 1 2

21 4.2 Aktuelle områder og objekter - Varmebehov i Kyrksæterøra (1) Kyrksæterøra er et tettsted, og kommunesenter i Hemne kommune. Antall innbyggere i Kyrksæterøra er ca På Kyrksæterøra finnes hotell, dagligvarebutikker, kles- og sportsbutikker, elektroentreprenør, frisør, verksted, trelast, camping- og hytteutleie, småbåthavn, bank og spisesteder. Kyrksæterøra har 10-årig grunnskole og videregående skole med allmenne- og yrkesfag. Offentlige tjenester inkluderer lege og tannlege, samt helse- og eldresenter. Av større næringsvirksomheter har tettstedet energiverk, skipsverft, byggfirma, trevarefabrikk og avlsfabrikk for laks og regnbueørret. Viktige bedrifter og offentlige virksomheter: Hemne Kraftlag med dattervirksomheter Lian Trevarefabrikk AquaGen Hemne videregående skole / Hemnehallen Sodin skole / Samfunnshuset

22 4.2 Aktuelle områder og objekter - Varmebehov i Kyrksæterøra (2) Det er gjennomført undersøkelser der varmeforbruket i offentlige og private yrkesbygg og næringsvirksomheter i Kyrksæterøra sentrum er kartlagt. Basert på informasjon fra Hemne kommune, Hemne Kraftlag og Hemne Fjernvarme er følgende varmebehov estimert: Det eksisterende fjernvarmeanlegget leverer årlig ca. 2,5 GWh varme til Sodin skole, Lian Trevarefabrikk, Sagatun, Rema, Hemnehallen og Hemne videregående skole. I tillegg til dette er det inngått intensjonsavtale med Hemne kommune om leveranse til svømmehallen og samfunnshuset ved Sodin skole. Basert på et nært samarbeid med Hemne kommune og grundige vurderinger av planlagte og mulige byggprosjekter og industriutviklingstiltak er følgende prognose for framtidige varmeleveranser utviklet: Hemne helsesenter 1.0 GWh/år Ny Sodin barneskole 0,3 GWh/år Vessøra industriområde 1,0 GWh/år Sentrum (Rådhus / kulturhus) 0,7 GWh/år Varmebeh. nytt leveringsomr. 3,0 GWh/år

23 4.3 Aktuelle områder og objekter - Området rundt Holla Metall Wacker Chemicals Holla Metall er, og har alltid vært, hjørnesteinsbedriften i Hemne kommune. Smelteverket er, nest etter Hemne kommune, bygdas største arbeidsplass med ca. 150 ansatte. Verket produserer SiMetall, i hovedsak til den kjemiske industrien. Fabrikken på Holla bruker ca. 700 GWh elektrisk kraft årlig. Det er over det tidobbelte av øvrig kraftforbruk i Hemne. På Holla er det 4 kjeler med elektrisk input mellom 12 og 35 MW. I den kjemiske prosessen brukes store mengder treflis, trekull og steinkull. Energi frigjøres, og energiinnholdet i røykgassen er derfor høyere enn elektrisk input. Effektene i røykgassene er målt til ca 130 % av elektrisk input (MW). Temperatur i røykgassen på ovnene varierer grunnet tekniske valg i forbindelse med renseanlegg. Nedre grense for røykgasstemperatur er 200 o C før filter, slik at kondensasjon av svovel unngås. Brukstid for de fire ovnene varierer i forhold til vedlikehold og revisjoner, men beregnes til å være minst 8000 timer/år i gjennomsnitt over tid.

24 4.4 Aktuelle områder og objekter - Taftøyan Næringspark I umiddelbar nærhet til Tjeldbergodden har Hemne kommune etablert Taftøyan Næringspark som et attraktivt område for blant annet industri som bruker gass som råstoff og/eller energibærer. Taftøy Næringspark har et planlagt areal på ca. 900 daa; 700 daa på land og 200 daa i sjøen. Det er på lokalt og regionalt hold et mål om økt verdiskaping med basis i naturgassen som ilandføres på Tjeldbergodden. Taftøyan Næringspark er vurdert til å ha følgende positive egenskaper med hensyn på ny industrietablering: God beliggenhet i forhold til tilgang på ulike typer naturgass. God tilgang til sjønære områder nær skipsleia gir enkel skipning av råvarer og ferdigprodukt Relativt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft i nærområdet, og gode muligheter til å bosette innflyttere Godt utbygd infrastruktur for energi og vannforsyning Relativt stort tilgjengelig areal gir gode muligheter for å etablere underleverandører til industri. Dette vil redusere lagerhold En etablert lokal industrikultur God byggegrunn for tunge konstruksjoner Lite fast bosetting i umiddelbar nærhet

25 4.5 Aktuelle områder og objekter - Konklusjon og tilråding Arbeidsgruppen tilrår følgende prioritering av aktuelle områder og objekter for utvikling av varmeløsninger i Hemne kommune: 1. Kommunesenteret Kyrksæterøra Moderat volum Eksisterende fjernvarmeanlegg Framtidig byutvikling Økt konkurransekraft for industriområdet 2. Industriområdet på Holla Bare Holla Metall i dag Tilgang på store mengder spillvarme Begrenset ledig areal industriområde Eksisterende infrastruktur for bioflis Økt konkurransekraft for industriområdet 3. Taftøyan Ingen energibrukere etablert i dag Stort areal regulert for industrivirksomhet Tilgang på naturgass Kort avstand til Tjeldbergodden Økt konkurransekraft for industrihavna Fjernvarme Kyrksæterøra Spillvarme Holla Gass og spillvarme Taftøyan

26 5.1 Prioritert område og tiltak - Fjernvarme på Kyrksæterøra Hemne Fjernvarme planlegger å utvide fjernvarmeanlegget i til å omfatte en rekke offentlige og private bygg på Kyrksæterøra. Utvidelsen av fjernvarmeanlegget vil foregå etappevis i perioden Ønsket om økt varmeleveranse medfører behov for ny kjelkapasitet i forhold til dagens situasjon. Det er ikke endelig besluttet om hvilket alternativ som blir valgt, dette blant annet avhengig av bidrag fra offentlig myndigheter. Beslutning må fattes innen rimelig tid. Den planlagte utvidelsen omfatter følgende bygg: Hemne helsesenter 1,0 GWh Ny Sodin barneskole 0,3 GWh Vessøra industriområde 1,0 GWh Sentrum (rådhus+meieribygg) 0,7 GWh Sum nytt leveringsområde 3,0 GWh Det samlede potensialet for varme er estimert til ca 5,5 GWh/år på en sirkel med radius 1000 meter.

27 5.2 Prioritert område og tiltak - Grov beskrivelse av fjernvarmeanlegget Kartet til høyre viser Kyrksæterøra sentrum med nåværende og planlagt leveringsområde for fjernvarme inntegnet. Område A (beige) er det eksisterende nettet 1. Lian Trevarefabrikk 2. Sagatun 3. Rema Hemnehallen 5. Hemne videregående skole 6. Sodin skole Område B (blått) viser den planlagte utvidelsen 1. Samfunnshus/svømmehall 2. Hemne helsesenter 3. Ny Sodin barneskole 4. Vessøra industriområde, eksist. og nye aktører 5. Sentrum (rådhus, meieribygg) Området merket C på kartet markerer potensial for ytterligere ekspansjon, men som ikke er omfattet av utbyggingsplanene i første omgang. Dette er i realiteten resten av sentrumsområdet på Kyrksæterøra. Kart: Eksisterende og planlagt fjernvarmeområde på Kyrksæterøra. Hemne Fjernvarme arbeider pr oktober 2010 med sin strategi for utvikling av fjernvarmesystemet i Kyrksæterøra. Slik planene nå foreligger, vil Hemne Helsesenter holdes utenfor fjernvarmenettet, og fornsynes med varme fra en lokal varmesentral ved senteret.

28 5.3 Prioritert område og tiltak - Brensel Hemne Fjernvarme produserer i dag all varmen fra briketter som lages av biprodukter fra Lian Trevarefabrikk. Tilgangen på disse biproduktene er direkte avhengig av omsetningen til trevarefabrikken, det kan derfor periodevis være aktuelt å kjøpe flis og pellets fra andre leverandører. En fersk markedsundersøkelse viser imidlertid at det i dagens marked for møbel- /og treindustrien, kan kjøpes tørt trevirke i form av briketter fra industrivirksomheter i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I reserve har en dessuten muligheter for kjøp og bruk av biopellets. For å utnytte eksisterende biobrenselanlegg og tilgjengelig biobrensel fullt ut, planlegges det innkjøp og installasjon av et fyringsanlegg basert på eksempelvis propangass. Propan er et godt alternativ til strøm og olje til oppvarmingsformål. Geografisk nærhet til ilandføringssted for gass på Tjeldbergodden i nabokommunen Aure gjør gass til et særdeles godt alternativ for Hemne Fjernvarme. Propangass vil dekke behovet for spiss- og reservelast, mens grunnlasten fremdeles dekkes av briketter. Hemne Fjernvarmes beregninger viser at % av energiproduksjon og leveransene dekkes av biobrensel, mens % vil dekkes av LPG.. Energimengde Biomasse LPG

29 5.4 Prioritert område og tiltak - Økonomi Hemne Fjernvarme planlegger å utvikle varmesentralen til også å kunne benyttet andre innsatsstoffer som f.eks. pellets, vått trevirke og naturgass. Det er utviklet et investeringsbudsjett for ekspansjon av dagens fjernvarmenett, med økt levering fra 2,5 5,5 GWh/år. basert på erfaringstall. Den samlede investeringen er beregnet til ca kr. 9,6 MNOK. Dette inkluderer ekspansjon av fjernvarmenettet (800 meter), oppgradering av eksisterende biobrenselanlegg og investering i gassfyrt spisslastkjel. Eksisterende varmeleveranse vil utgjøre ca 40 % av den framtidige varmeleveransen. 60 % av kostnadene til ny fyrkjele er derfor relatert til ekspansjon av nettet som er objektet for dette dette tilbudet omfatter. Driftsbudsjettet er basert på egne beregninger basert på erfaringstall. De samlede driftskostnadene relatert til den planlagte og omsøkte ekspansjonen av varmeleveransen og fjernvarmenettet er beregnet til ca kr pr år ved full drift. Hemne Fjernvarme har søkt Enova om delfinansiering av investeringen. Økonomiske vurderinger angir marginal lønnsomhet, beregnet til 9,1 %.inkludert et bidrag fra Enova på kr 1,5 MNOK..

30 5.6 Prioritert område og tiltak - Konklusjoner Hemne Fjernvarme planlegger å konvertere varmesentralen fra briketter til vått trevirke. Videre planlegges det en ekspansjon av fjernvarmenettet til nye kunder på Kyrksæterøra. Kritiske faktorer for realisering av planene er: Iverksetting av avtalte påkoplinger på Sodin-platået (samfunnshuset og svømmehallen) Tett samarbeid med Hemne kommune som energikunde forvalter av lovverk planlegger og tilrettelegger Finansiering av nødvendige investeringer, blant annet ønsket delfinansiering fra Enova

31 6.1 Virkemidler - Mulige virkemidler Gjennom plan- og bygningsloven er kommunal sektor tildelt et helhetlig og langsiktig planansvar, først og fremst gjennom overordnede kommuneplaner. Under disse kan det sorteres en lang rekke plantyper, fra de lovpålagte reguleringsplanene til kommunedelplaner for blant annet transport, energiforsyning og næringsplaner. Alle beslutninger om lokalisering av næring, boliger og infrastruktur vil påvirke nivå på transport og stasjonær energibruk i en kommune i lang tid framover. Som forvaltningsorgan skal kommunene følge opp gjennomføring av ulike typer lovverk gjennom oppfølging av forskrifter innen avfall og bygg, og forvalte støtteordninger innen landbruk og annen type næringsvirksomhet. En slik rolle er viktig for utvikling av energiforbruk og utslipp av klimagasser. Eksempel på aktuelle og relevante virkemidler er: Tilknytningsplikt Hensynssoner Pålegg om vannbåren varme i kommunale bygg og andre store bygg

32 6.2 Virkemidler - Tilknytningsplikt Et fjernvarmeanlegg er konsesjonspliktig dersom anlegget har en ytelse over 10 MW, og forsyner eksterne forbrukere. Med eksterne forbrukere menes andre brukere enn selskapet som produserer varmen. Utvidelse og ombygging av anlegg som har konsesjon, eller som etter utvidelsen får en ytelse over 10 MW, krever også konsesjon. Når konsesjon er gitt, kan utbygger søke de berørte kommunene om at det etableres tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikt innebærer at alle nye eller totalrenoverte bygg innenfor hele, eller deler av konsesjonsområdet, plikter å knytte seg til fjernvarmeanlegget. Det er kommunene som avgjør hvordan en vedtekt om tilknytningsplikt skal utformes. Tilknytningsplikten gjelder kun for byggeier, og ikke konsesjonær. Det vil si at konsesjonær ikke har plikt til å forsyne alle enkeltbygg i konsesjonsområdet med fjernvarme. Det pålegges ikke byggeierne plikt til å bruke fjernvarme (www.nve.no).

33 6.3 Virkemidler - Hensynssoner Kommunene kan, i kommuneplanens arealdel, definere hensynssoner. Hensikten med å definere hensynssoner er å vise hvilke viktige hensyn og restriksjoner som må iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. En hensynssone kan blant annet være en sone der det stilles krav til infrastruktur i et utbyggingsområde. Dette dekker forbud mot eller påbud om nærmere angitte vann-, avløps-, energi-, transport- eller veiløsninger. Formålet med en slik sone er å sikre miljø- og samfunnsmessige gode helhetsløsninger. Denne sonen er derfor særlig aktuell for utbyggingsområder med sammensatte arealbruksformål hvor utbygging av deler av området har sammenheng med hvordan infrastrukturen (vei, vann, avløp, energiforsyning osv.) løses for resten av området. Når det gjelder infrastruktur for energi kan det bestemmes at det skal tilrettelegges for at ny bebyggelse kan forsynes med vannbåren varme (www.regjeringen.no).

34 6.4 Virkemidler - Pålegg om vannbåren varme i større bygg Ny teknisk forskrift (TEK10) i Plan- og bygningsloven sier at bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 prosent av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. For bygg under 500 m2 er kravet 40 prosent fornybar energi til oppvarming. Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, nær- og fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass etc. Varmeløsningene må kunne tas i bruk med det samme bygningen er ferdigstilt og må kunne brukes kontinuerlig gjennom bygningens levetid (www.oljefri.no). For å tilrettelegge for bruk av fjernvarme, og samtidig sikre nødvendig fornybarandel i kommunale bygg, kan pålegg om vannbåren varme være et viktig virkemiddel for kommunen.

Klima- og energiplan for Hemne kommune. Presentasjon

Klima- og energiplan for Hemne kommune. Presentasjon Klima- og energiplan for Hemne kommune Presentasjon Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Nasjonal statistikk 3. Konklusjoner fra analysene 4. Mål og tiltak 5. Eksempler på mulige tiltak 2 1.1 Bakgrunn -

Detaljer

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Ove Taranger Nesbø og Kristian Heide, ECgroup AS Sluttrapport 29. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010 Klima-og energiplan Måsøy kommune 2011-2023 Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Desember 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning

Detaljer

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 4 3.1 Revisjonsoversikt... 4 4.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Klima- og energiplan for Loppa kommune

Klima- og energiplan for Loppa kommune Klima- og energiplan for Loppa kommune Sluttrapport, 17. november 2010 Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune

Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune Lokal energiutredning 2013 Bamble kommune Februar 2014 Innhold INNHOLD... 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Stokke kommune

Lokal energiutredning 2013 Stokke kommune Lokal energiutredning 2013 Stokke kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Orkdal kommune

Lokal energiutredning 2011 Orkdal kommune Lokal energiutredning 2011 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 2. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 3 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem... 4 3.1 Kort om kommunen...

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutredning Hurum kommune 2013

Energiutredning Hurum kommune 2013 Energiutredning Hurum kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG PROSESS... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 UTREDNINGSPROSESS... 4 3 OM HURUM KOMMUNE... 6 3.1 GENERELT... 6 3.2 INNBYGGERE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer