HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:30-17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke Ingvar Svendsen Laila Levorsen Anne Grethe Svendsen Sevlejordet Elsi Haug Arild Hellekleiv Ola Grøvdal Ole Jørgen Hallingstad Lars Egedahl Arnt Jacobsen Magne Berg Eirik Solheim Jon Brun Bent Roger Hegg Nils Halvor Loftsgård Torill Karlsrud Guri Sørlie Lars Fullu Torkel Wetterhus Halvard Glesne Eli Hovd Prestegården Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Ronny Andersen Følgende varamedlemmer møtte: Brita Rudi Sommer

2 Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann, økonomisjef og fagsjefer. Merknader: Rådmannen foretok opprop, kommunestyret møtte med 23 representanter. Ordføreren spurte om noen hadde merknader til innkalling og protokoll, det framkom ikke. Sak 66/09 ble foreslått tatt ut av sakslisten, dette ble enstemmig vedtatt. Protokollen godkjent : Bent Roger Hegg Elsi Haug Kirsten Gjestemoen Hovda ordfører Unni Wetlesen politisk sekretær Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 65/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til Lukket/åpent

3 PS 66/09 Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF PS 67/09 Møteplan 2010 PS 68/09 Søknad fra Uvdal Bioenergi AS om endring av tilbakebetalingstid for næringslån. PS 69/09 Søknad om ettergivelse av lån og rentenedsettelse. PS 70/09 Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Nore og Uvdal kommuneskog - Søkere Erling og Kjell Hole PS 71/09 Søknad om lån - Miljøringen AS. PS 72/09 Økonomiplan budsjettrammer for 2010 PS 65/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 16,6 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet 2009 som ikke brukes i år overføres til Behandling Formannskap : Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet følgende forslag: 3. frigjorte midler i prosjekt 8109 Ombygging K-hus omdisponeres til bruk for evt. prosjekt knyttet til mobildekning i Innstilling Formannskap : 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 16,6 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet 2009 som ikke brukes i år overføres til Frigjorte midler i prosjekt 8109 Ombygging K-hus omdisponeres til bruk for evt. prosjekt knyttet til mobildekning i 2010.

4 Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Jon Brun (Sp) Senterpartiet fremmet følgende forslag: 4. Det legges fram en sak til kommunestyret 1. mars med en gjennomgang av investeringsprosjektene. Saken skal inneholde status, framdriftsplan og ansvarlig for gjennomføringen. VOTERING: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Senterpartiet ble også enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 16,6 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet 2009 som ikke brukes i år overføres til Frigjorte midler i prosjekt 8109 Ombygging K-hus omdisponeres til bruk for evt. prosjekt knyttet til mobildekning i Det legges fram en sak til kommunestyret 1. mars med en gjennomgang av investeringsprosjektene. Saken skal inneholde status, framdriftsplan og ansvarlig for gjennomføringen PS 66/09 Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF Rådmannens forslag til vedtak: Vedtektene til Nore og Uvdal kommuneskoger KF godkjennes og foretaket registrerer seg i enhetsregisteret snarest. Det settes i gang en prosess med å ansette daglig leder og videre leie inn administrative ressurser utover dette til bruk innen eiendomsforvaltning og utmarksforvaltning, totalt inntil 100 % stilling. Det legges frem en egen sak til kommunestyret i forhold til justering av kommuneskogens årsbudsjett i 2010 med bakgrunn i ringvirkninger som denne saken har. Behandling Formannskap : Felles forslag fra formannskapet:

5 Saken sendes tilbake for nærmere presisering, og legges fram igjen så snart som mulig. Innstilling Formannskap : Saken sendes tilbake for nærmere presisering, og legges fram igjen så snart som mulig. Behandling Kommunestyret : Saken ble trukket. Vedtak Kommunestyret : Saken ble trukket. PS 67/09 Møteplan 2010 Ordførerens forslag til vedtak: Møteplan for kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, hovedutvalgene, kulturutvalget, energiutvalget og politisk ledergruppe vedtas i henhold til oppsatte plan. Behandling Formannskap : Møtet i pol./adm. ledergruppe 17. juni er feil og går ut. Innstilling Formannskap : Møteplan for kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, hovedutvalgene, kulturutvalget, energiutvalget og politisk ledergruppe vedtas i henhold til oppsatte plan. Møtet i formannskapet/pol./adm. ledergruppe 17. juni går ut. Behandling Kommunestyret : Følgende representant hadde innlegg i saken: Torkel Wetterhus (Sp) Torkel Wetterhus (Sp) fremmet følgende forslag: Kulturarvstyrets møte endres til

6 Vedtak Kommunestyret : Møteplan for kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, hovedutvalgene, kulturutvalget, energiutvalget og politisk ledergruppe vedtas i henhold til oppsatte plan. Møtet i formannskapet/pol./adm. ledergruppe 17. juni går ut. Kulturarvstyrets møte endres til PS 68/09 Søknad fra Uvdal Bioenergi AS om endring av tilbakebetalingstid for næringslån. Rådmannens forslag til vedtak: Søknaden fra UB As om utsettelse av tilbakebetalingstiden aksepteres, det rentefrie lånet på kr gjøres avdragsfritt fram til og tilbakebetales over de neste fem år med like store halvårlige avdrag. Behandling Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Brita Rudi Sommer ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med 5 stemmer. Innstilling Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Søknaden fra UB As om utsettelse av tilbakebetalingstiden aksepteres, det rentefrie lånet på kr gjøres avdragsfritt fram til og tilbakebetales over de neste fem år med like store halvårlige avdrag. Behandling Kommunestyret : Brita Rudi Sommer ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Olav Julius Deinboll stilte som vara. Eli Hovd Prestegården ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Lars Inge Enerstvedt stilte som vara. Jon Brun og Eirik Solheim ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabile. Halvard Glesne ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Saken ble behandlet med 20 representanter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ole Jørgen Hallingstad (H) Lars Egedahl (H)

7 Høyre v/ole Jørgen Hallingstad fremmet følgende forslag: Lånet på kr ,- rentebelastes med 0,5 % over plasseringen som kommunen oppnår med virkning fra VOTERING: Innstillingen fra NMK ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt. Deretter ble Hallingstad sitt forslag tatt opp til votering, hvor det ble vedtatt med 19 mot 1 stemme. Vedtak Kommunestyret : Søknaden fra UB As om utsettelse av tilbakebetalingstiden aksepteres, det rentefrie lånet på kr gjøres avdragsfritt fram til og tilbakebetales over de neste fem år med like store halvårlige avdrag. Lånet på kr ,- rentebelastes med 0,5 % over plasseringen som kommunen oppnår med virkning fra PS 69/09 Søknad om ettergivelse av lån og rentenedsettelse. Rådmannens forslag til vedtak: Med bakgrunn Dagali Opplevelser meget vanskelige økonomiske situasjon innvilges det rentereduksjon ned til 0,5 % over kommunens plasseringsrente for kr i næringslån, bevilget i K-sak , betingelsene for kr i næringslån bevilget i K-sak forandres ikke. Lånene nedbetales etter oppsatt plan i løpet av de neste fem år. Behandling Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Brita Rudi Sommer ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med 5 stemmer. Innstilling Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Med bakgrunn Dagali Opplevelser meget vanskelige økonomiske situasjon innvilges det rentereduksjon ned til 0,5 % over kommunens plasseringsrente for kr i

8 næringslån, bevilget i K-sak , betingelsene for kr i næringslån bevilget i K-sak forandres ikke. Lånene nedbetales etter oppsatt plan i løpet av de neste fem år. Behandling Kommunestyret : Brita Rudi Sommer ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Olav Julius Deinboll stilte som vara. Eli Hovd Prestegården ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Lars Inge Enerstvedt stilte som vara. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ingvar Svendsen (Ap) Hans Beltesbrekke (Ap) Lars Egedahl (H) Magne Berg (Frp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Arild Hellekleiv (Ap) Halvard Glesne (Sp) Jon Brun (Sp) Rådmannen orienterte til saken. Deler av møtet ble det foretatt lukket behandling på. Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Med bakgrunn Dagali Opplevelser meget vanskelige økonomiske situasjon innvilges det rentereduksjon ned til 0,5 % over kommunens plasseringsrente for kr i næringslån, bevilget i K-sak , betingelsene for kr i næringslån bevilget i K-sak forandres ikke. Lånene nedbetales etter oppsatt plan i løpet av de neste fem år.

9 PS 70/09 Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Nore og Uvdal kommuneskog - Søkere Erling og Kjell Hole Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre vil ikke avhende og selge det omsøkte areal til beiteformål. Dette på grunnlag av at det omsøkte arealet fortsatt skal anvendes til skogbruksformål med dagens beiting og at inngjerding helt ned mot Pålsbufjorden er uakseptabel ut fra friluftshensyn. Det oppfordres at søker legger frem en helhetlig plan på hvordan det er tenkt å øke forgrunnlaget for produksjonen fremover, da særlig med tanke på behov for nydyrkningsareal. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommunestyre imøtekommer søknad om kjøp av areal i kommuneskogen v/breivikodden. Administrasjonen går i forhandlinger med søker ang. videre prosess. Følgende punkter må avklares før sluttbehandling: - andre rettighetshavere ift. beite. - skogskjøtsel - taksering - helhetlig plan for gårdsdrifta. Ved votering ble forslaget vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre imøtekommer søknad om kjøp av areal i kommuneskogen v/breivikodden. Administrasjonen går i forhandlinger med søker ang. videre prosess. Følgende punkter må avklares før sluttbehandling: - andre rettighetshavere ift. beite. - skogskjøtsel - taksering - helhetlig plan for gårdsdrifta. Behandling Kommunestyret : Bent Roger Hegg (Sp) ville ha sin habilitet vurdert, og ble vurdert inhabil. Tor Olav Røisgaard stilte som vara. Følgende representanter hadde innlegg i saken:

10 Ingvar Svendsen (Ap) Ole Grøvdal (Sv) Eli Hovd Prestegården (Sp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommunestyre imøtekommer søknad om kjøp av areal i kommuneskogen v/breivikodden. Administrasjonen går i forhandlinger med søker ang. videre prosess. Følgende punkter må avklares før sluttbehandling: - andre rettighetshavere ift. beite. - skogskjøtsel - taksering - helhetlig plan for gårdsdrifta. PS 71/09 Søknad om lån - Miljøringen AS. Rådmannens forslag til innstilling: Miljøringen SA gis tilsagn om lån på fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Behandling Formannskap : Inhabilitet: Eli Hovd Prestegården ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert inhabil og forlot behandlingen. Torkel Wetterhus trådte inn i hennes sted. Ordfører orienterte om feil i saken: Beholdningen i næringsfondet består av 7 og ikke 2 millioner kroner. Det presiseres at det heter Miljøringen SA. Deler av saksbehandlingen ble foretatt i lukket behandling pga dokumenter unntatt offentlighet. Ingvar Svendsen (Ap) fremmet følgende forslag: Søknaden avslås.

11 Kirste G. Hovda, Lars Fullu, Eirik Solheim og Torkel Wetterhus fremmet følgende fellesforslag: Miljøringen SA gis tilsagn om lån på inntil fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til eventuelt å fremforhandle endelig lånevilkår. VOTERING: Ingvar Svendsen (AP) sitt forslag ble avstemt og falt med 1 mot 4 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling ble satt imot fellesforslaget, første avsnitt, hvor det siste ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Tilleggsforslaget (siste setning) ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Innstilling Formannskap : Miljøringen SA gis tilsagn om lån på inntil fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til eventuelt å fremforhandle endelig lånevilkår. Behandling Kommunestyret : Eli Hovd Prestegården ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Tor Olav Røisgaard trådte inn. Jon Brun ville ha sin habilitet vurdert og ble vurdert inhabil. Lars Inge Enerstvedt trådte inn. Ingvar Svendsen (Ap) fremmet spørsmål vedr. habilitet. Rådmannen svarte på dette. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Eirik Solheim (Frp)

12 Hans Beltesbrekke (Ap) Lars Inge Enerstvedt (Sp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Magne Berg (Frp) Torkel Wetterhus (Sp) Ola Grøvdal (Sv) Ingvar Svendsen (Ap) Brita Rudi Sommer (Frp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Arild Hellekleiv (Ap) Lars Egedahl (H) Under ordførerens innlegg overtok varaordføreren møteledelsen. Lars Fullu (Sp) H. v/ole Jørgen Hallingstad fremmet følgende forslag: Lånet sikres med pant i Uvdal alpinsenter inkludert næringsbygg med prioritet etter Innovasjon Norge og andre finansinstitusjoner som gir lån i forbindelse med finansiering av kjøper. Deler av møtet ble avholdt i lukket behandling. Rådmannen orienterte til saken. Det ble avholdt gruppemøte i saken. Følgende omforente forslag ble lagt fram fra Ingvar Svendsen (Ap), Arild Hellekleiv (Sp) og Ola Grøvdal (Sv): Kommunestyret gir lån til Miljøringen SA tilsvarende innbetalt andelsbeløp begrenset oppad til 5 mill. for kjøp av Uvdal Alpinsenter. VOTERING: Formannskapets innstilling bla satt opp mot det omforente forslaget fra Svendsen, Hellekleiv og Grøvdal og ble vedtatt med 20 mot 3 stemmer. Deretter ble tilleggsforslaget fra H. v/hallingstad vedtatt med 16 mot 7 stemmer. Vedtak Kommunestyret : Miljøringen SA gis tilsagn om lån på inntil fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til eventuelt å fremforhandle endelig lånevilkår. Lånet sikres med pant i Uvdal alpinsenter inkludert næringsbygg med prioritet etter Innovasjon Norge og andre finansinstitusjoner som gir lån i forbindelse med finansiering av kjøper.

13 PS 72/09 Økonomiplan budsjettrammer for 2010 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal kommuneskog godkjennes. 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2010 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 4,4 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune % stilling som kulturarbeider gjøres til fast stilling. Behandling Formannskap : Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Drift: * Rådmannen bes om å komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. * Reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond.

14 Investering: Kulturarvstyret: Rødungsaga, Mølla, kvern, Kråkefoss, Granhaug Foto ,- Næringsfond styrkes ,- SBK Ballbinge ,- Ombygging skolene ,- Økt avsetning disposisjonsfond ,- NMK Ungbo ,- Redusert lånopptak ,- Arbeidsprogram: Sentraladm.: Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger. Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig? Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Skole, barnehage og kultur: Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester. Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv. Helse, sosial og omsorg: Folkehelse Næring, miljø og kommunalteknikk: Organisasjonsutvikling NMK avd. Politisk sak til febr Planlegging av nytt boligfelt Norefjord Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Overført fra 2009: Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styre. Gjennomgang og evaluering av bruk av kommunens næringsfond. Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg. Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 1. Det settes av ,- til vedlikeholdsarbeider i Rødberg barnehage som en prøveordning for 2010, som styrer disponerer med samarbeidsutvalget ,- tas fra avsetting disposisjonsfond. 2. Det framlegges sammenligningstall (kostra-tall) for sammenlignbare kommuner for gebyr og avgifter. Dette sendes ut med kommunestyreinnkalling for desember Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg for SBK, øverst s 27 SBK. Senterpartiet v/lars Fullu fremmet følgende forslag:

15 1. Slett investering til kunstgress med ,-. 2. Innsetting av kirkelig fellesråds økonomiplan unntatt Orgel i Nore Kirke og ,- til Skjønne kirkegård. Finansieres ved låneopptak. 3. Inn i arbeidsprogram SBK. Iverksettelse av en plan for rehabilitering av Norehallen. VOTERING: Arbeiderpartiets forslag: Drift: * Rådmannen bes om å komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. * Reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond. Investering: Kulturarvstyret: Rødungsaga, Mølla, kvern, Kråkefoss, Granhaug Foto ,- Næringsfond styrkes ,- SBK Ballbinge ,- Ombygging skolene ,- Økt avsetning disposisjonsfond ,- Vedtatt med 4 mot 1 stemme. NMK Ungbo ,- Redusert lånopptak ,- Arbeidsprogram: Sentraladm.: Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger. Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig? Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Skole, barnehage og kultur: Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester. Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv.

16 Helse, sosial og omsorg: Folkehelse. Næring, miljø og kommunalteknikk: Organisasjonsutvikling NMK avd. Politisk sak til febr Planlegging av nytt boligfelt Norefjord Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Overført fra 2009: Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styre. Gjennomgang og evaluering av bruk av kommunens næringsfond. Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg. Fremskrittspartiets forslag 1. Det settes av ,- til vedlikeholdsarbeider i Rødberg barnehage som en prøveordning for 2010, som styrer disponerer med samarbeidsutvalget ,- tas fra avsetting disposisjonsfond. Falt med 2 mot 3 stemmer. 2. Det framlegges sammenligningstall (kostra-tall) for sammenlignbare kommuner for gebyr og avgifter. Dette sendes ut med kommunestyreinnkalling for desember Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 3. Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg for SBK, øverst s 27 SBK. Enstemmig vedtatt. Senterpartiet v/lars Fullu sitt forslag: 1. Slett investering til kunstgress med ,-. Falt med 4 mot 1 stemme. 2. Innsetting av kirkelig fellesråds økonomiplan unntatt Orgel i Nore Kirke og ,- til Skjønne kirkegård. Finansieres ved låneopptak. Falt med 4 mot 1 stemme. 3. Inn i arbeidsprogram SBK. Iverksettelse av en plan for rehabilitering av Norehallen. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling Formannskap : 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes med endringer gjort i formannskapet , se punkt Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal kommuneskog godkjennes med endringer gjort i formannskapet , se punkt Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement.

17 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2010 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 4,1 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune % stilling som kulturarbeider gjøres til fast stilling. 11. Endringer i formannskapet : Drift: Rådmannen bes om å komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. Reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond. Investering: Kulturarvstyret: Rødungsaga, Mølla, kvern, Kråkefoss, Granhaug Foto ,- Næringsfond styrkes ,- SBK Ballbinge ,- Ombygging skolene ,- Økt avsetning disposisjonsfond ,- NMK Ungbo ,- Redusert lånopptak ,- Arbeidsprogram: Sentraladm.: Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger. Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig? Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Skole, barnehage og kultur: Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester. Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv. Helse, sosial og omsorg:

18 Folkehelse Næring, miljø og kommunalteknikk: Organisasjonsutvikling NMK avd. Politisk sak til febr Planlegging av nytt boligfelt Norefjord Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Overført fra 2009: Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styre. Gjennomgang og evaluering av bruk av kommunens næringsfond. Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg. Det framlegges sammenligningstall (kostra-tall) for sammenlignbare kommuner for gebyr og avgifter. Dette sendes ut med kommunestyreinnkalling for desember Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg for SBK, øverst s 27 SBK. Inn i arbeidsprogram SBK. Iverksettelse av en plan for rehabilitering av Norehallen. Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Under ordførerens innlegg overtok varaordføreren møteledelsen. Eli Hovd Prestegården (Sp) Eirik Solheim (Frp) Hans Beltesbrekke (Ap) Ole Jørgen Hallingstad (H) Lars Fullu (Sp) Torill Karlsrud (Sp) Torkel Wetterhus (Sp) Ola Grøvdal (Sv) Jon Brun (Sp) Senterpartiet fremmet følgende forslag: Investeringer: SBK side 53: IT utstyr til skolene: - Det skal i løpet av januar 2010 anskaffes 20 stk bærbare pc er til supplering av elev pc er på ungdomsskolen.

19 - Fra og med høst 2010, skoleåret 2010/11og t.o.m. 2012/13 skal det anskaffes en pc pr elev på 8. trinn. Kulturarvstyret side 54: Seterfjos fra Lauvbrenna , utgår overføres disposisjonsfond. Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: Det settes av ,- til vedlikeholdsarbeider i Rødberg barnehage for 2010, som styrer disponerer med samarbeidsutvalget ,- tas fra avsetting disposisjonsfond. Det fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg SBK øverst s 27 SBK. Forslag gebyrendringer SBK: SFO økes med 3,1%. Barnehage, ingen økning. Kulturskole 3,1% Inndekning i ramma for SBK økes med ,- fra disposisjonsfond. Forslag gebyrendring NMK: Oppmåling økes med 15% Byggesak økes med 15% Plansaker økes med 15% Det foreslås ingen inndekningsforslag. Tilleggspunkt arbeidsprogram sentraladm side 25: Riksantikvaren har i vedtak om midlertidig vern av opphevet Fylkeskommunens tidligere oppheving av vern av Numedalsbanen. Dette påvirker også kommunens mulighet til planlegging og utnyttelse av stasjonsområdet på Rødberg. I forslag til budsjettrammer 2010, økonomiplan 2011/2013, side 3, avsnitt 5 siteres: Det settes også av investeringsmidler for å starte et planarbeid som omfatter stasjonsområdet på Rødberg og som gjør det mulig å komme i inngrep mot Jernbaneverket og statlige myndigheter sed sikte på en samlet utvikling i og omkring Fritidsparken. For at kommunen skal kunne planlegge ønsket bruk av dette området fremmer Frp følgende forslag: * Rådmannen pålegges å starte forhandlinger som beskrevet ovenfor med sikte på en raskest mulig avklaring om mulig utnyttelse og bruk av hele jernbaneområdet. I forslag til budsjettrammer 2010, økonomiplan Høyre fremmet følgende forslag: Foreslått innsparing på SBK, PRO og NMK på til sammen 2,5 mill fordeles % vis likt på sentraladministrasjon alle fagavdelinger, kirke og kuturarvstyret.

20 Ombygging Nore, Tunhovd og Uvdal skoler på ,- benyttes til dusj og garderobeanlegg i Nore og Tunhovd i Senterpartiet v/lars Fullu fremmet følgende forslag: Nytt punkt under investeringer: Nærmiljøprosjekt Norefjord. 2010= ,. 2011= ,- (Gjennomføring av diverse nærmiljøtiltak på Norefjord, herunder skileikanlegg m.m.) Finansieres over næringsfondet. Nye punkter under investeringer, kirke: 1. Oppvarming og isolering av Uvdal kirke 2010= ,- 2. Lynvernanlegg forprosjektet 2010= ,- 3. Lyssetting kirker 2010= ,- Tiltakene finansieres gjennom økt lånopptak. Senterpartiet v/bent Roger Hegg fremmet følgende forslag: Det legges inn i økonomiplanen for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 et beløp på kr ,- for årlig etterskjøtsel av ryddeareal langs RV 40. Midlene dekkes over driftsbudsjettet for NMK avd. Senterpartiet v/torill Karlsrud (Sp) fremmet følgende forslag: Fremmer Lars Fullu sitt forslag fra formannskapet opp igjen. Saken gjelder investeringsbudsjettet: Slett investering til kunstgressbane på Rødstubben Rødberg 2012, med henvisning til tidligere vedtatte plan for idrett friluftsliv, og fysisk aktivitet som ble vedtatt i mars Tjenesteproduksjon s 26 i økonomiplan SBK: Øke idrettskonsulentstillingen til 50 % stilling. Midlene til stillingen dekkes opp innen kulturskolens midler. Senterpartiet v/jon Brun (Sp) Overført fra setning: Utrede sak for at næringsbygg/arealer i kommunens eie kan driftes av eget styre. Det ble avholdt gruppemøte i saken. VOTERING:

21 Forslaget fra Høyre v/ole J. Hallingstad: Foreslått innsparing på SBK, PRO og NMK på til sammen 2,5 mill fordeles % vis likt på sentraladministrasjon alle fagavdelinger, kirke og kuturarvstyret. ble satt opp mot formannskapet innstilling: - rådmannen bes komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. - reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond. og falt med 2 mot 21 stemmer. Rådmannen la fram 2 alternativ til innsparing som innstilt fra formannskapet: Alternativ 1: Total innsparing på 1,6 mill kroner. Tall i tusen kroner. sentraladministrasjonen og fellestjenester fagavd. For HSB 200 fagavd for PRO 400 fagavd for SBK -400 fagavd for NMK -400 Alternativ 2: Flat reduskjon med lik prosentsats med sum 1,4 mill. kroner. Fellesutgifter i sentraladministrasjonen, politisk aktivitet og FØNK er holdt utenom. Tall i tusen kroner. sentraladministrasjonen og fellestjenester fagavd. For HSB 180 fagavd for PRO 443 fagavd for SBK -375 fagavd for NMK -222 Alternativ nr 1 enstemmig vedtatt. Senterpartiet fremmet følgende forslag: Investeringer: SBK side 53: IT utstyr til skolene: - Det skal i løpet av januar 2010 anskaffes 20 stk bærbare pc er til supplering av elev pc er på ungdomsskolen. - Fra og med høst 2010, skoleåret 2010/11og t.o.m. 2012/13 skal det anskaffes en pc pr elev på 8. trinn. Votering: Kulturarvstyret side 54: Seterfjos fra Lauvbrenna , utgår overføres disposisjonsfond.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:00 Fra saknr.: 20/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer