Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Håkon Rønbeck Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem KYST Ronny Holm Medlem AP Medlem AP Alf E. Jakobsen Ordfører AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Snorre Sundquist MEDL AP Wenche Stenvoll MEDL AP Jonas Valle Paulsen MEDL AP Hans Mathias Ellingsen MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Bente Orvik MEDL SV Raymond Robertsen MEDL H Bjørg Eva Eliassen Hamsund MEDL H Herold Paul Paulsen MEDL H Ole Martin Rønning MEDL H Steve Sivertsen MEDL FRP Svein Aspelund MEDL SV Kristine Jørstad Bock Tom Mortensen Alvin Vaseli Varaordfører MEDL MEDL AP AP RØDT

2 Varamedlemmer som møtte: Navn Liv Lorentzen Snorre Sundquist AP Grethe Ernø Johansen Kristine Jørstad Bock AP Willy Olsen Monica Strømme AP Haldis Olsen Hans Mathias Ellingsen AP Bodil Negård Wenche Stenvoll AP Bjørn Dagfinn Johansen Jonas Valle Paulsen AP Åse Marie Småvik Bente Orvik SV Per-Gunnar Arnesen Raymond Robertsen H Kristel Monique Jørgensen Ole Martin Rønning H Mia Hansen Steve Sivertsen FRP Tore Stenersen Bjørg Eva Eliassen Hamsund H Tor Birger Grønnum Herold Paul Paulsen H Rigmor Taralsvik Dan Andersen Malene Kjemsaas Svein Aspelund Tom Mortensen Alvin Vaseli SV H RØDT 28 representanter (av 29) til stede. Elin M. Holmgren ankom 10:20 29 representanter (av 29) til stede. Åse Marie Småvik fikk innvilget permisjon fra kl. 11: representanter (av 29) til stede. Rigmor Taraldsvik (SV) fikk innvilget midlertidig permisjon i tidsrommet 12:45 27 representanter (av 29) til stede. Rigmor Taraldsvik (SV) ankom 13: representanter (av 29) til stede. Tore Stenersen fikk innvilget permisjon fra 13: representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen, Kommunalsjef Geir Nesse, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, virksomhetsleder Jan Rune Mortensen, økonomisjef Trond Rognlid, regnskapssjef Rune Mauno, jurist Hilde Strømme, virksomhetsleder Arve Paulsen og kultursjef Gerd Hagen. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte leder Arild Johansen, virksomhetsleder Terje Mauseth og byggeprosjektleder Alf Sakshaug. Fra hammerfest havn KF møtte havnedirektør Per-Åge Hansen og økonomisjef Trond E. Nilsen. Fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Olav Svanholm. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapsmøte Muntlig orientering: - Om framdrift i Omsorgsentersaken v/hammerfest Eiendom KF v/ leder Arild Johansen Saksliste Saksnr Innhold

3 PS 36/11 PS 37/11 PS 38/11 PS 39/11 PS 40/11 PS 41/11 PS 42/11 PS 43/11 PS 44/11 PS 45/11 PS 46/11 PS 47/11 PS 48/11 PS 49/11 PS 50/11 PS 51/11 PS 52/11 PS 53/11 Tilleggssaker PS 54/11 PS 55/11 Svar på søknad om støtte til spillefilmen "NÅDE" Kontrollutvalget - styrt egenkontroll i kommunene Forvaltningsrapport - økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrapport- økonomistyring i byggeprosjekter Økonomiske handlingsregler Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF Budsjettregulering Juni 2011 hammerfest havn KF Budsjettregulering Hammerfest kommune juni Endring økonomiplan Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF Regnskap Hammerfest Parkering KF Regnskap Hammerfest Havn KF Regnskap Hammerfest Eiendom KF Regnskap Hammerfest kommune Diverse referatsaker Godkjenning av møteprotokoll Interpellasjon - Hammerfest kommune må sikre seg nye arealer Søknad om endret skjenketid - Hammerfest Bistro ANS Innkallingen godkjent Saksliste / dagsorden: Den ordinære sakslista har sakene 36/11 til og med 53/11 og ordfører ønsket i tillegg å behandle sakene 54/11 og 55/11 godkjent. I tillegg er det utsendt tilleggsnotat til sak 46/11 angående budsjettregulering i Hammerfest Eiendoms KF. Marianne Sivertsen Næss ble valgt som settevaraordfører i varaordfører Kristine Jørstad Bock sitt fravær. PS 36/11 Svar på søknad om støtte til spillefilmen "NÅDE" 1. Hammerfest kommunestyre bevilger kr ,- i tilskudd til sluttscener og ferdigstillelse av spillefilmen NÅDE.

4 2. Tilskuddet belastes formannskapets disponible midler for Hammerfest kommunestyre bevilger kr ,- i tilskudd til sluttscener og ferdigstillelse av spillefilmen NÅDE. 2. Tilskuddet belastes formannskapets disponible midler for PS 37/11 Kontrollutvalget - styrt egenkontroll i kommunene (Rådmannen innstiller ikke i saker fra kontrollutvalget) Votering: Som kontrollutvalgets vedtak den enstemmig vedtatt. Kommunestyret slutter seg til kontroll utvalgets vedtak: 1. Kontrollutvalget vedtar å sende følgende henvendelse til kommunestyret v/ordfører: Oppfølging av "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane" Kontrollutvalget i Hammerfest kommune har vurdert de 85 anbefalingene som er gitt i rapport fra Kommunal- og regionaldepartementets arbeidsgruppe for styrking av kommunens egenkontroll. De fleste punktene krever oppfølging fra departementet, og disse må bare taes til etterretning og avvente departementets behandling. Men noen av tiltakene kan kontrollutvalget ta tak i på egen hånd. Kontrollutvalget har behandlet denne saken i møte den 2. desember 2010 og diskutert mulig oppfølging. Utvalget har valgt å dele anbefalingene i noen "grupperinger" og vil ut fra det følge dem opp ved henvendelser til kommunestyret, rådmannen og revisjonen. Noen av anbefalingene følger sekretariatet opp direkte. I denne henvendelsen er det tatt fram de anbefalingene som retter seg mot kommunestyret. Noen av punktene er rettet mot valg av kontrollutvalg. Selv om noen av anbefalingene ikke kan anses som "pålegg" vil kontrollutvalget allikevel anbefale at kommunestyret vurderer anbefalingene ved valg av nytt kontrollutvalg høsten Dette gjelder først og fremst:

5 Tilråding 1: Kontrollutvalet bør veljast på det konstituerande møtet, saman med formannskap og ordførar. På dette punktet bør kommunelova 17 nr. 2 og 3 endrast. Tilråding 3: Medlemmene i kontrollutvalet må få opplæring. Det er eit ansvar for kommunestyret å sørgje for slik opplæring og tilstrekkelege ressursar. Tilråding 4: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kva slags yrkes- og organisasjonserfaring, utdanning og forhold til andre folkevalde organ ein er tent med å ha i kontrollutvalet. Tilråding 5: I kvar kommune bør ein gjennomføre ei drøfting av kor mange medlemmer det bør vere i kontrollutvalet. Det er også noen andre anbefalinger som kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å vurdere. To av dem er rettet mot kirkelig fellesråd: Tilråding 71: Kommunane bør sikre at dialogen med fellesrådet er tilstrekkeleg og god. Tilråding 72: Dersom det er ønskjeleg lokalt, kan kommunen stille vilkår om kontroll med dei kommunale tilskota til fellesråda. Ein kan her tenkje seg eit vilkår om at kommunen har rett til å føre kontroll med at midlane blir nytta etter føresetnadene. I tillegg har arbeidsgruppa laget fire anbefalinger til "Samspelet mellom kommunestyret og kontrollutvalet." Det er også naturlig å ta med disse i denne forbindelsen. Vi kan også nevne at det økonomiske aspektet i anbefalingene nr. 73 og 76 allerede er hensyntatt i kontrollutvalgets saksbehandling vedrørende forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for Tilråding 73: Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Tilråding 74: Rolla som medlem i kontrollutvalet tilseier at ein ikkje tenkjer parti, men kontroll. Tilråding 75: Det er behov for rettleiing om rolla og arbeidet som medlem i kontrollutvalet. Rettleiinga bør få fram hovudtrekk i dei forventningane og rettane som ligg til rolla som medlem i utvalet, mellom anna i lova og forskrifta. Rettleiinga bør åg få fram ulike personlege erfaringar om korleis kontrollutvalet og medlemmene kan lukkast med oppgåvene og ansvaret sitt. Rettleiinga bør vidare få fram korleis ordføraren, administrasjonssjefen, revisoren og sekretariatet kan medverke til at kontrollutvalet lukkast. Tilråding 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvaret for å leggje til rette for ein velfungerande eigenkontroll. Dette handlar 6g om tilstrekkelege løyvingar Når det gjelder anbefaling nr. 74 er dette en bevisstgjøringsprosess, som må tas i flere fora. Anbefaling nr. 75 er allerede tatt tak i fra departementets side, gjennom et igangsatt arbeid med utarbeidelse av en veileder. Den siste anbefalingen, som vi tar med her, handler om Fylkesmannens tilsyn med kommunen og hvordan tilsynsrapporter behandles: Tilråding 83: Kommunane bør sørgje for at tilsynsrapportar blir behandla på ein eigna måte i dei folkevalde organa i kommunen.

6 Kontrollutvalget anbefaler derfor kommunestyret å ta en diskusjon om ovennevnte punkter. Kontrollutvalget ønsker å ta en videre gjennomgang, etter samme mal som i denne del av gjennomgangen, av anbefalinger i rapporten som retter seg mot revisjonen og rådmannen. PS 38/11 Forvaltningsrapport - økonomistyring i pleie- og omsorgssektoren (Rådmannen innstiller ikke i saker fra kontrollutvalget) Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyre ber om at Forvaltningsrapport for pleie og omsorgstjenesten blir framlagt Styret for Kultur, omsorg og undervisning, slik at fagutvalget kan starte et arbeid med å løse de problemer som beskrives i konklusjonen av rapporten. Votering: Som kontrollutvalget vedtak den ,( punkt 2) enstemmig vedtatt. Som AP s forslag enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrapporten "Økonomistyring i pleie og omsorgssektoren" til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Kommunestyre ber om at Forvaltningsrapport for pleie og omsorgstjenesten blir framlagt Styret for Kultur, omsorg og undervisning, slik at fagutvalget kan starte et arbeid med å løse de problemer som beskrives i konklusjonen av rapporten. PS 39/11 Forvaltningsrapport- økonomistyring i byggeprosjekter (Rådmannen innstiller ikke i saker fra kontrollutvalget) Votering: Som kontrollutvalgets innstilling til kommunestyre enstemmig vedtatt.

7 Kommunestyret tar kontrollutvalgets orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring i byggeprosjekter til etterretning. Kommunestyret merker seg at ikke alle anbefalingene i kommunestyrets vedtak i sak 20/10 er fulgt opp. Kommunestyret ber om at den reviderte byggesaksrutinen legges fram for kommunestyret innen utgangen av Forøvrig ønsker kommunestyret tilbakemelding på de anbefalingene som i henhold til revisjonens oppfølging ikke er fulgt opp. PS 40/11 Økonomiske handlingsregler 1. Hammerfest kommunestyre vedtar økonomiske handlingsregler slik de fremgår av saksfremlegget. Saksprotokoll i Formannskapet Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes til etter valget. Votering over utsettelsesforslaget: 3 stemmer for og 6 stemmer mot. Votering: Saken fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar økonomiske handlingsregler slik de fremgår av saksfremlegget. Åse Marie Småvik fikk innvilget permisjon fra kl. 11: representanter (av 29) til stede. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes til etter valget. Votering over utsettelsesforslaget: 8 stemmer for og 21 stemmer mot. 5 stemmer mot.

8 1. Hammerfest kommunestyre vedtar økonomiske handlingsregler slik de fremgår av saksfremlegget. PS 41/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 for Hammerfest kommune til etterretning. PS 42/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar Tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet

9 1. Hammerfest kommunestyre tar Tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar Tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. PS 43/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport 1. tertial 2011 for Hammerfest parkering KF til etterretning.

10 PS 44/11 Tertialrapport 1.tertial 2011 Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1. tertial 2011 for Hammerfest havn KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1. tertial 2011 for Hammerfest havn KF til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar tertialrapport for 1. tertial 2011 for Hammerfest havn KF til etterretning. PS 45/11 Budsjettregulering Juni 2011 hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag for Hammerfest havn Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill til totalt kr.38,6 mill for Saksprotokoll i Formannskapet Votering. Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag for Hammerfest havn Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill til totalt kr.38,6 mill for 2011.

11 Votering. Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar det fremlagte forslag til revidert investeringsforslag for Hammerfest havn Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak Hammerfest havn med kr.12,5 mill til totalt kr.38,6 mill for PS 46/11 Budsjettregulering Hammerfest kommune juni Endring økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune s investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden slik de fremgår i saksutredningen. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF s investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden slik de fremgår i saksutredningen. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med kr til kr ,00 (eks startlån). a. Det tas opp et lån på inntil kr ,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet løper avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som tomtene selges. b. Det tas opp et lån på kr ,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp. Avdragstid 30 år. c. Det tas opp et lån på kr ,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år. 4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med kr ,00 til kr ,00. I tillegg kommer låneopptak på kr ,653,00 som følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til kommunestyrevedtak 19/ Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i Hammerfest kommune stort kr ,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest eiendom KF. Saksprotokoll i Formannskapet

12 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune s investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden slik de fremgår i saksutredningen. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF s investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden slik de fremgår i saksutredningen. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med kr til kr ,00 (eks startlån). a. Det tas opp et lån på inntil kr ,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet løper avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som tomtene selges. b. Det tas opp et lån på kr ,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp. Avdragstid 30 år. c. Det tas opp et lån på kr ,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år. 4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med kr ,00 til kr ,00. I tillegg kommer låneopptak på kr ,653,00 som følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til kommunestyrevedtak 19/ Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i Hammerfest kommune stort kr ,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest eiendom KF. Rigmor Taraldsvik (SV) fikk innvilget midlertidig permisjon i tidsrommet 12:45 13:45 Hun kom tilbake mens før votering i saken. Tore Stenersen fikk innvilget permisjon fra 13: representanter (av 29) til stede. Rådmannen fremmet følgende tillegg i innstillingen: I formannskapets innstilling tilføyes et punkt Hammerfest kommunestyre vedtar å øke vedlikeholdsbudsjettet for Hammerfest eiendom KF med kr.8,5 mill i Tiltaket finansieres med å redusere avsetningen til disposisjonsfond med kr.8,5 mill for Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Reduserte kostnader - politikergodtgj., kommunale tjenestetlf, reisevirksomhet, leasing av biler, red. kjøp av varer og tjenester red. div tilskudd næring

13 - red div gen. tilskudd private Økte inntekter - økt utbytte Hfest Energi økt utbytte Hfest Parkering økt utbytte Hfest havn Sum red kost/økte inntekter Disponeres slik; Kollektivfond for hele kommunen Distriktsfond Kulturfond (AKS brukere ikkekom mersiell aktivitet, drifts og investeringstilskudd barne og ungdomstiltak. Frikjøp tillitsvalgte Seniortiltak BU 18 Lærerstilling BU 10 flexistilling bhg BU 15 varig videreutdanning HO 04 TIF fagkons beholdes HO 06 Aktivitørstilling KS 11 Allmenn kultur tilskuddsordninger KS 12 Bibliotek tilbakeføre kutt KS 16 Idrett tilbakeføre vedlikeholdsm Til disposisjonsfond Disposisjonsfondet disponeres slik; 1. Kommunestyret ber rådmannen utsette og endre innhold i driftskutt på postene KS 07, KS 13 og komme tilbake til kommunestyret med disse tiltakene for ny vurdering innen 1. september. 2. Kommunestyret ber rådmannen utsette HO 05 (praktisk bistand) med samme begrunnelse og tidsperspektiv. 3. Innenfor avsatt disposisjonfond har rådmannen fullmakt til å videreføre tiltakene innenfor postene referert i punktene 1 og Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til hvordan Hammerfest kommune kan utvide og utvikle lærlingeplasser innen kommunens ulike virksomheter til budsjettbehandlinga i desember. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag; BU 18 Ingen kutt lærerstillinger Ingen lærerstillinger fjernes fra Hammerfest kommune. Dette som følge av fremtidig satsning på tiltaket Skoleløftet i Hammerfest som ble foreslått av Hammerfest Høyre i kommunestyre 12.mai 2011.

14 BU 15 Varig videreutdanning av lærere Videreutdanning av lærere i Hammerfest fortsetter som planlagt. Dette som følge av fremtidig satsning på tiltaket Skoleløftet i Hammerfest som ble foreslått av Hammerfest Høyre i kommunestyre 12.mai KS 04 Ingen reduksjoner veivedlikehold Det gjennomføres ingen kutt i nivået på veivedlikehold i Hammerfest kommune. Vedtatte planer gjennomføres som planlagt. Dette for å bidra til god infrastruktur i kommunen til fordel for folk og næringsliv. KS 07 Ingen kutt vedlikehold av utearealer Det gjennomføres ikke kutt i vedlikehold av utearealer i Hammerfest kommune. Høyre mener det er viktig for trivsel i Hammerfest at parker og fellesarealer vedlikeholdes på en akseptabel måte. H1 Tilskudd realisering av Bowling Hammerfest Bowling har søkt Hammerfest kommune om et engangstilskudd på kr ,-. Dette for å kompensere for bortfall av tilskudd fra Innovasjon Norge. Dersom Hammerfest kommune yter dette tilskuddet vil Hammerfests befolkning få et nytt etterlengtet fritidstilbud i Hammerfest. H2 Økte driftsutgifter næringsavdelingen kr ,- Hammerfest kommune er inne i en spennende periode, og det er stort behov for offensiv utviklingsarbeid i samarbeid med ulike aktører i og utenfor Hammerfest. Oppbyggingen av Hammerfest som en petroleumsby, satsning på fiskeri, samt en prioritering av handel og turisme er viktige områder for kommunen. Stedsutviklingsprogram for nordre Sørøya/ Akkarfjord prioriteres oppstart av. I tillegg er det behov for økt trykk på arbeidet med ny flyplass i Hammerfest. Hammerfest Kommune må ha ubundne midler som kan settes inn i ulike prosjekter og satsninger i årene fremover. Festival og aktivitetsfond skal være ett av tiltakene som styrkes som følge av økt bevilgning. H3 Opprette flere lærlingeplasser og en ettårig traineestilling i IT-sektoren Hammerfest kommune oppretter 1 ny lærlingeplass og 1 ett årig traineestilling. Dette medfører at hammerfest kommune går fra 10 til 11 lærlingeplasser i 2011 og øker til 13 lærlingeplasser i Dette vil sikre kommunen rekrutering av viktig kompetanse i fremtiden, og vil på sikt bidra til lavere personalkostander i kommunen, spesielt innenfor sektoren helse og omsorg. Den ettårige traineestilling innen IT opprettes for å bedre brukergrensesnittet og bidra til effektivisering. H4 Desentralisert førskolelærer/lærerutdanning Hammerfest Høyre ønsker å gi flest mulig mulighet til å ta førskolelærer og lærerutdanning. Mange som arbeider i kommunene i dag ønsker å heve sin kompetanse gjennom å utdanne seg til lærere og førskolelærere. Rammen for frikjøp av egne ansatte for å kunne gjøre dette økes. Dette vil etter Høyres mening også redusere rekrutteringskostander for kommunen. H 5 Hammerfest Arena Hammerfest Høyre ønsker en realisering av ny fotballhall i Hammerfest så snart som mulig. Dette er viktig for trivsel, og befolkningsveksten samt en yngre befolkning i Hammerfest bidrar til at kapasiteten i treningshaller i Hammerfest er sprengt. Hammerfest Høyre mener at Hammerfest kommune ikke alene kan finansiere ny fotballhall i kommunen. Hammerfest Høyre foreslår derfor følgende: 1. Hammerfest kommune bidrar med inntil 20 millioner kroner i et investeringstilskudd for aktører som ønsker å bygge ny fotballhall i Hammerfest. Finansieringen av tilskuddet gjøres gjennom bruk av fond. 2. Hammerfest kommune stiller seg åpen til å kunne kjøpe tjenester fra utbygger i en driftsfase dersom dette er hensiktsmessig mht. oppgaver kommunen har ansvar for. 3. Endelig godkjenning av et investeringstilskudd skal behandles av kommunestyre.

15 4. Kommunestyret ser omgjøringen av flerbrukshallen til bl.a. turnhall i sammenheng med realiseringen av ny fotballhall, og vil behandle den økonomiske siden i dette formålet sammen med investeringstilskudd for ny fotballhall. Innsparinger Høyre Reduksjon eiendomsmasse i Hammerfest Eiendom KF Hammerfest kommune bruker 114 millioner kroner i året på å betjenes kapitalutgifter og drifte eiendommer man i dag eier. Hammerfest Høyre har ved en rekke anledninger foreslått tiltak for å få areal kommunen benytter til sin tjenesteproduksjon ned. Høyre legger til grunn at antall kvadratmeter kommunen eier og betaler for skal ned med inntil 9,75 % i løpet av planperioden. Rådmannen får i samarbeid med Hammerfest Eiendom i oppgave å omstrukturere slik at eiendom kan selges og/eller avhendes på annen måte for å oppnå disse målene. Konkurranseutsetting veivedlikehold. Hammerfest kommune driver utstrakt veivedlikehold innenfor egen organisasjon. Beregninger gjort med tall fra Hammerfest kommune viser at man bruker kr pr km vei driftet av Hammerfest kommune, mens man bare bruker ca kr ,- pr km vei som er satt ut på anbud. Hammerfest Høyre foreslår derfor at hele sektoren skal ut på anbud, og legger til grunn at en snittpris på veivedlikehold på kr ,-er tilstrekelig under en slik organisering. Dette vil gi en årlig besparelse på kr 6,75 millioner kroner på drift, i tillegg til en årlig driftsbesparelse på kr ,- som følge av lavere gjeld når utstyr selges. Tiltaket forventes gjennomført fra og med 1.oktober Anbudsutsetting av tjenestepensjoner Rundt 40 kommuner i Norge har valgt å anbudsutsette tjenestepensjonene. Alle disse kommunene melder om besparelser for kommunen ved å gjøre dette. Hammerfest Høyre mener derfor at Hammerfest kommune skal sette dette området ut på anbud. Ytelsene i tjenestepensjonene er lovbestemt, så de som får ytelser derfra vil ikke merke noen forskjell. Vadsø kommune har nylig satt dette området ut på anbud, og sparer totalt 3,5 millioner kroner. Hammerfest Høyre foreslår å sette dette ut på anbud allerede i 2012, med en implementering av ny avtale innen 1.januar Forventet årlig besparelse fra og med 2012 er kr 4 millioner. I tillegg kan kommunen ta ut sin egenkapital av KLP dersom en annen leverandør velges. Dette utgjør kr 15,4 millioner pr 20.desember Driftsbesparelser innenfor tjenesten for funksjonshemmede Høyre viser til kommunestyresak 86/10 Omsorgsboliger for funksjonshemmede sett i sammenheng med kommunestyresak 85/10 hovedstrategier etter drifts- og ressursanalyse. I forslag fra Rådmannen skisseres det en strukturendring innenfor sektoren og en investeringsløsning som bidrar til besparelser innenfor sektoren på mellom 7 og 12 millioner kroner. Hammerfest Høyre legger til grunn en besparelse på maks 9 millioner kroner i Nedleggelse av ungdomstrinnet Forsøl Ungdomstrinnet i Forsøl legges ned fra og med skoleåret 2011/12. Tilbudet har forholdsvis lite elever, og er innenfor en akseptabel reisedistanse til nyoppussede Breilia skole. På Breilia skole vil også elevene fra Forsøl få tilgang på spesialrom, samt at større fagmiljø for både elever og ansatte som underviser elevene. Reduksjon bilpark Biler som disponeres av ansatte i Hammerfest kommune har økt betydelig de siste årene. Kommunen har ikke en enhetlig politikk og forvaltning av sin bilpark, samt at behovsprøvingen av bilbehov er mangelfull. Hammerfest Høyre legger til grunn i sitt forslag at rådmannen

16 igangsetter tiltak som medfører bedre drift av bilparken, samt at antall biler i går ned. Forventet årlig besparelse er kr ,-. Avvikling tilskudd Folkets Hus AS Det årlige tilskuddet til folkets Hus AS på kr ,- avvikles fra og med 1.januar Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon prioriteres ikke å gi tilskudd til dette formålet. SA 18 Reversering kutt stilling personalavdelingen Kuttet gjennomføres som planlagt. Innsparingene som skal gjennomføres i Hammerfest kommune skal også gjøres innenfor administrative stillinger. BU 01 Utekontakt Det tilsettes ikke ny utekontakt i Hammerfest kommune. For å unngå kutt i seksjonen for Barn og unge, økes ikke antall stillingshjemler, men de hjemlene som er i sektoren videreføres. Ytteligere reduksjon tilskudd private Ordningen med tilskudd for å bygge i Forsøl og Bekkeli avvikles helt. Følgende forslag fremmet på vegne av Hammerfest Arbeiderparti: V/ John Wahl SA.03 Politikernes midler Rådmannen har foreslått kuttet i hele økonomiplanperioden av de midlene som står til formannskapets disposisjon. Dette betyr at budsjettposten er satt til 0 for resten av året. Det er problematisk at en ikke lenger skal ha noe midler til jubileer, andre vertskommuneforpliktelser eller vurdere finansiering av tiltak som politikerne synes er viktig å støtte. Det foreslås at reduksjonen settes til kr for hvert av årene i økonomiplanperioden. Inndekningen skjer ved økning av skatteanslaget. v/ Grethe Ernø Johansen SA.20 Redusere frikjøp på tillitsvalgtordningen Tiltaket som er foreslått fjernet fra og med budsjettåret 2012 og resten av økonomiplanperioden tas inn igjen med kr per år. Dette dekkes inn ved oppjustering av skatteanslaget. v/marianne Sivertsen Næss SA.22 Seniortiltak I sak 30/11 i kommunestyret , fattet kommunestyret vedtak om ikke å følge administrasjonens innstilling om å endre fra 20 til 10% redusert arbeidstid. Dette er av rådmannen beregnet til en merkostnad på kr per år for 2013 og Hva utgiftene blir vil imidlertid ha sammenheng med hvor mange som heller velger å ta ut AFP (avtalefestet førtidspensjon) da en må se helheten i disse utgiftene enten de kommer gjennom merutgifter AFP - ordningen eller innenfor våre seniortiltak. Dette må en komme tilbake til i en ordinær budsjettbehandling. v/ Tor Ivar Heggelund HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen I sak 29/11 i kommunestyret ble det fattet et annet vedtak enn det som var rådmannens innstilling. Ordlyden i kommunestyrets vedtak er i korte trekk at saken utsettes til etter vedtak om bygging av omsorgssenter på valgt tomt er foretatt. De foreslåtte omsorgsboliger og plassering sees i sammenheng med det nye omsorgssenteret for da lettere kunne vurdere hensiktsmessige driftsmodeller. Videre heter det at det også gis en

17 gjennomarbeidet beskrivelse av drifts- og eiermodell for prosjektet hvor det også tas inn andre kostnader for beboerne, eventuelt kommunen, enn bare de finansielle. Dette betyr at kommunestyret da ikke har fattet endelig vedtak verken om å gå videre med saken eller drifts- og eiermodeller for prosjektet. Med bakgrunn i dette, velger en å la innsparingstiltaket stå inntil endelig bestemmelse er tatt om prosjektet skal videreføres eller ikke. Saken må da bringes inn for politisk behandling i budsjettsammenheng. v/ Jarle Edvardsen IN.KS.06. Mellomvannet boligfelt I kommunestyret vedtok kommunestyret en subsidiering av Mellomvannet boligfelt. Dette vil gi et inndekningsbehov som er større enn det som lå i rådmannens innstilling og dette vil få konsekvenser i forhold til renter og avdrag. Feltet har inntil m3 som skal bort. Det er ikke beregnet inntekt av salg av masse. Det er tvert i mot lagt inn en utgiftspost for å uttransportere masse det ikke er behov for. Det er i prosjektet også lagt inn en relativt stor sikkerhetsmargin på uforutsette utgifter. Det er sagt i vedtaket av at eventuelle salgsinntekter av masse skal gå til nedbetaling av lånet knyttet til prosjektet. Vårt forslag bygger på at en skal synliggjøre et beløp som en inntekt av salg av masse og mindre transportkostnader i prosjektet. Samlet forutsettes en reduksjon i låneopptak på 6 mill.kr. Det anslås foreløpig at salg av masse utgjør 4 mill. kr og mindre transportkostnader 2 mill. kr. Når vi har fått inn anbudene og en har oversikt over prosjektets totale kostnader, legges saken fram for politisk behandling snarest dersom anbudene overskrider det den budsjetterte totalrammen. Det ligger som kjent en margin på uforutsett på 10 % i foreløpige anslaget. v/ Grethe E.Johansen Kuppel tak Arktisk kultursenter - Verbalt forslag fra Hammerfest AP Arktisk kultursenter har en utearene (Frysa) som blant annet benyttes til Barentshavkonferansen hvert år. Barentshavkonferansen har de to siste årene vært avviklet i tilknytning til Frysa. Det har lenge vært en diskusjon om heve og senkbare vegger. Dette er imidlertid et prosjekt som er kostbart (antatt kostnad mill. kr.) Her arbeides det for å få et spleiselag på noe lengre sikt. Taket har imidlertid en åpning som må kles igjen hver gang det er Barentshavskonferanse. Takområdet rundt denne åpningen er i ferd med å forringes og det er et spørsmål hvor lenge en kan holde på med taktettingen på denne måten og kommunestyret ber om å få denne saken fram som egen sak tidligst mulig på høsten. Det forutsetes at behandlingen starter i KOU-styret. Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Fratrekket på kr ,- pr. tomt gjelder ikke tomter til offentlig formål. Kostnadsrammen etter refusjon mva på kr 51 mill inkluderer renter for 2011/2012. Det forventes at anbudsutlysningen tar hensyn til et anslått masseoverskudd på ca m3 som entreprenør kan selge eller bruke til et eget formål. Votering: Det voteres i sin helhet budsjettreguleringsforslag fra SV u/pkt 4 fikk 3 stemmer for og 24 stemmer mot Høyre fikk 8 stemmer for og 19 stemmer mot Formannskapets innstilling falt - enstemmig AP inkl. punktene 1-5 fikk 16 stemmer for og 11 stemmer mot Nytt punkt 6 enstemmig vedtatt. Høyres forslag fikk 8 stemmer for og 19 stemmer mot.

18 Ap forslag (verbalt) fikk 24 stemmer for og 3 stemmer mot. SV s pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest kommune s investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden slik de fremgår i saksutredningen. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettendringene for Hammerfest eiendom KF s investerings- od driftsbudsjett for 2011 og i økonomiplanperioden slik de fremgår i saksutredningen. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest kommune med kr til kr ,00 (eks startlån). a. Det tas opp et lån på inntil kr ,00 til mellomvannet boligfelt. Lånet løper avdragsfritt og nedbetales med ekstraordinære terminer etter hvert som tomtene selges. b. Det tas opp et lån på kr ,00 tilsvarende investeringer på vann og avløp. Avdragstid 30 år. c. Det tas opp et lån på kr ,00 til øvrige investeringer. Løpetid 20 år. 4. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke låneopptak for Hammerfest eiendom KF med kr ,00 til kr ,00. I tillegg kommer låneopptak på kr ,653,00 som følge av overtagelse av eiendommer fra Hammerfest kommune i henhold til kommunestyrevedtak 19/ Hammerfest kommunestyre vedtar å betale et ekstraordinært avdrag på nåværende lån i Hammerfest kommune stort kr ,00 som tilsvarer overførselen fra Hammerfest eiendom KF. 6. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke vedlikeholdsbudsjettet for Hammerfest eiendom KF med kr.8,5 mill i Tiltaket finansieres med å redusere avsetningen til disposisjonsfond med kr.8,5 mill for SA.03 Politikernes midler Rådmannen har foreslått kuttet i hele økonomiplanperioden av de midlene som står til formannskapets disposisjon. Dette betyr at budsjettposten er satt til 0 for resten av året. Det er problematisk at en ikke lenger skal ha noe midler til jubileer, andre vertskommuneforpliktelser eller vurdere finansiering av tiltak som politikerne synes er viktig å støtte. Det foreslås at reduksjonen settes til kr for hvert av årene i økonomiplanperioden. Inndekningen skjer ved økning av skatteanslaget. SA.20 Redusere frikjøp på tillitsvalgtordningen Tiltaket som er foreslått fjernet fra og med budsjettåret 2012 og resten av økonomiplanperioden tas inn igjen med kr per år. Dette dekkes inn ved oppjustering av skatteanslaget. SA.22 Seniortiltak I sak 30/11 i kommunestyret , fattet kommunestyret vedtak om ikke å følge administrasjonens innstilling om å endre fra 20 til 10% redusert arbeidstid. Dette er av rådmannen beregnet til en merkostnad på kr per år for 2013 og 2014.

19 Hva utgiftene blir vil imidlertid ha sammenheng med hvor mange som heller velger å ta ut AFP (avtalefestet førtidspensjon) da en må se helheten i disse utgiftene enten de kommer gjennom merutgifter AFP - ordningen eller innenfor våre seniortiltak. Dette må en komme tilbake til i en ordinær budsjettbehandling. HO.02 Restrukturering av eldreomsorgen I sak 29/11 i kommunestyret ble det fattet et annet vedtak enn det som var rådmannens innstilling. Ordlyden i kommunestyrets vedtak er i korte trekk at saken utsettes til etter vedtak om bygging av omsorgssenter på valgt tomt er foretatt. De foreslåtte omsorgsboliger og plassering sees i sammenheng med det nye omsorgssenteret for da lettere kunne vurdere hensiktsmessige driftsmodeller. Videre heter det at det også gis en gjennomarbeidet beskrivelse av drifts- og eiermodell for prosjektet hvor det også tas inn andre kostnader for beboerne, eventuelt kommunen, enn bare de finansielle. Dette betyr at kommunestyret da ikke har fattet endelig vedtak verken om å gå videre med saken eller drifts- og eiermodeller for prosjektet. Med bakgrunn i dette, velger en å la innsparingstiltaket stå inntil endelig bestemmelse er tatt om prosjektet skal videreføres eller ikke. Saken må da bringes inn for politisk behandling i budsjettsammenheng. IN.KS.06. Mellomvannet boligfelt I kommunestyret vedtok kommunestyret en subsidiering av Mellomvannet boligfelt. Dette vil gi et inndekningsbehov som er større enn det som lå i rådmannens innstilling og dette vil få konsekvenser i forhold til renter og avdrag. Feltet har inntil m3 som skal bort. Det er ikke beregnet inntekt av salg av masse. Det er tvert i mot lagt inn en utgiftspost for å uttransportere masse det ikke er behov for. Det er i prosjektet også lagt inn en relativt stor sikkerhetsmargin på uforutsette utgifter. Det er sagt i vedtaket av at eventuelle salgsinntekter av masse skal gå til nedbetaling av lånet knyttet til prosjektet. Vårt forslag bygger på at en skal synliggjøre et beløp som en inntekt av salg av masse og mindre transportkostnader i prosjektet. Samlet forutsettes en reduksjon i låneopptak på 6 mill.kr. Det anslås foreløpig at salg av masse utgjør 4 mill. kr og mindre transportkostnader 2 mill. kr. Når vi har fått inn anbudene og en har oversikt over prosjektets totale kostnader, legges saken fram for politisk behandling snarest dersom anbudene overskrider det den budsjetterte totalrammen. Det ligger som kjent en margin på uforutsett på 10 % i foreløpige anslaget. Verbalt Kuppel tak Arktisk kultursenter Arktisk kultursenter har en utearene (Frysa) som blant annet benyttes til Barentshavkonferansen hvert år. Barentshavkonferansen har de to siste årene vært avviklet i tilknytning til Frysa. Det har lenge vært en diskusjon om heve og senkbare vegger. Dette er imidlertid et prosjekt som er kostbart (antatt kostnad mill. kr.) Her arbeides det for å få et spleiselag på noe lengre sikt. Taket har imidlertid en åpning som må kles igjen hver gang det er Barentshavskonferanse. Takområdet rundt denne åpningen er i ferd med å forringes og det er et spørsmål hvor lenge en kan holde på med taktettingen på denne måten og kommunestyret ber om å få denne saken fram som egen sak tidligst mulig på høsten. Det forutsetes at behandlingen starter i KOU-styret. Lærlingeplasser Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til hvordan Hammerfest kommune kan utvide og utvikle lærlingeplasser innen kommunens ulike virksomheter til budsjettbehandlinga i desember.

20 PS 47/11 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune, Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF Årsrapport 2010 for Hammerfest kommune inkl.hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Årsrapport 2010 for Hammerfest kommune inkl. Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning. Årsrapport 2010 for Hammerfest kommune inkl. Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og Hammerfest havn KF tas til etterretning. PS 48/11 Regnskap Hammerfest Parkering KF Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr ,- og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,43. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet dekkes av disposisjonsfond, samt at mindreforbruk i driftsregnskapet avsettes disposisjonsfond. Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt avlagte investeringsregnskap med manglende finansiering pålydende kr ,- og driftsregnskapet med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,43.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer