Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier"

Transkript

1 HS-V-015/11 vedlegg Side 1 av 79 Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Saksbehandlar: Ester K. Hasle, Vår dato: Vår ref.: 2010/2118 Dykkar dato: Dykkar ref.: Høring - Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Vedlagt sender vi over høringsuttalelsen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Departementets utkast til endring av forskriftsbestemmelser har vært sendt til behandling i høgskolens avdelinger, og vår høringsuttalelse er vedtatt i HiSTs FoU-utvalg. Med hilsen Trond Michael Andersen rektor Ester K. Hasle avdelingsdirektør Vedlegg: Høringsuttalelse fra HiST om: Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Kopi: Gunnar Bendheim Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Sverresgate 15 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

2 HS-V-015/11 vedlegg Side 2 av 79 Høringsuttalelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag om: Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Kunnskapsdepartementet sendte i fjor ut et høringsnotat med ulike alternativ til endringer av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Departementet følger nå opp saken med en høring på konkrete endringer i forskriftsbestemmelsene for akkreditering av doktorgradsstudier. De siste årene har det skjedd en stor vekst i antall ph.d.-utdanninger også ved de statlige høgskolene. Dette følger av et politisk ønske om spesielt å ivareta kompetansebehovene innenfor profesjonsutdanningene ved disse institusjonene. Dagens modell, nedfelt i gjeldende lover og forskrifter, bygger på en tillit til at institusjonene selv ivaretar kvalitetshensyn og ressurstilgang. Imidlertid viser undersøkelser at det er blitt store kvalitetsforskjeller i ph.d.- utdanningene når det gjelder veiledningsressurser og bedømming av graden. Videre blir det pekt på at en del ph.d.-løp preges av svært snevre fagområder. På denne bakgrunn ønsker Kunnskapsdepartementet å fastsette aktivitetskrav både til størrelse på fagmiljøet (minst 8 årsverk med førstekompetanse hvorav minst 4 med professorkompetanse) og til antall doktorgradsstudenter som knyttes til studiet (minst 20 doktorgradsstudenter til enhver tid innen 4 år etter oppstart). Disse minstekravene skal gjelde ved akkreditering av nye doktorgradsutdanninger. En presisering av forskriften bør etter vår mening innrettes slik at man motvirker faglig snevre utdanninger, ved for eksempel å forskriftsfeste at doktorgradsprogrammer skal bestå av en viss bredde av beslektede fag og spesialiteter. Slik vil man kunne utvikle bredere og mer robuste fagmiljø. HiST synes dette vil være mest formålstjenelig gitt de problemer som departementet påpeker eksisterer i sektoren. Dette vil også motivere til bredde i ph.d.- utdanningene, noe som spesielt kan være en styrke innen mange profesjonsutdanninger. For å sikre kontinuitet og robuste fagmiljøer over tid er høgskolen enig i det foreslåtte kravet om størrelse/kompetanse på fagmiljøet, men vi syns at antallet doktorgradsstudenter som kreves er for høyt. Varierende tilgang på arbeidskraft innen visse profesjonsgrupper har vist seg å medføre flere påfølgende år med vanskelig rekrutteringssituasjon for visse doktorgradsprogram, også ved universitetene. Ofte er det innen fagfeltene der det er knapphet på doktorgradsstudenter at det også er skrikende mangel på folk med ph.d.-grad, og det foreslåtte minsteantall programstudenter kan medføre en negativ kompetansespiral i enkelte miljøer, og fare for at viktige ph.d.-studier må legges ned. På denne bakgrunn er vi uenige i at det forskriftsfestes en kvantifisering antall doktorgradsstudenter. Samarbeid i Forskerskoler er en god måte å sikre ph.d.-studentene samarbeid med likesinnede. Høgskoler og universiteter er underlagt samme lov. Kravene til doktorgradsutdanninger må være utformet slik at lik praksis i størst mulig grad tilstrebes mellom ulike fag, fagtradisjoner og institusjoner. Det er urimelig at det skal stilles strengere kvantitetskrav til nye ph.d.- programmer ved høgskolene, som samfunnet har et stort behov for, enn det som er tilfelle for universitetenes eksisterende fakultetsvise programmer. Kort oppsummering av HiSTs høringssvar:

3 HS-V-015/11 vedlegg Side 3 av 79 - HiST støtter endringsforslaget om minimum 8 fagpersoner med førstekompetanse, derav minst 4 professorer - Ph.d.-programmene må ha en viss faglig bredde - særlig vil det være en styrke for profesjonsutdanninger - HiST er uenig i at forskriften skal fastsette et minste antall doktorgradsstudenter pr. program - Siden høgskoler og universiteter omfattes av samme lov må de samme kvalitetskrav vedrørende ph.d.-studier også gjelde for alle disse institusjonene

4 HS-V-015/11 vedlegg Side 4 av 79 Saksbehandler: Geir Ove Frostad, Vår dato: Vår ref.: 2009/445 Deres dato: Deres ref.: Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Statsbudsjettet budsjett for Høgskolen i Sør-Trøndelag Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av vedrørende innspill til budsjett for Høgskolestyret ved HiST vedtar i møte følgende budsjettforslag innenfor rammen for 2012 og satsningstiltak utenfor rammen Budsjettforslag innenfor rammen 2012 Endring i studieplasser Budsjettforslaget for 2012 er utarbeidet på bakgrunn av videreføring av de studieplassendringer som vi kjenner til i dag. Studieplasser fra RNB 2009 Det er videreført halvårsvirkning for 3-årige studier og helårsvirkning for lærerutdanning som er 4- årig. Totalt 95 plasser. Estimat basert på satser fra 2010 er ca kr. 4,2 mill. Nye studieplasser i Statsbudsjettet 2011 Det er videreført halvårsvirkning for videreutdanning MR, og helårsvirkning for resten. Totalt 180 plasser.3-årige studier og helårsvirkning for lærerutdanning som er 4-årig. Estimat basert på satser fra 2011 er ca kr. 10,5 mill. Resultatbasert omfordeling (RBO) Det antas at HiST vil redusere det relative nivå for 2011 da dette var betydelig høyere enn gjennomsnitt for de foregående år. RBO er som følge av dette redusert i forhold til 2011, uten at dette må forstå som et uttrykk for HiST sine ambisjoner knyttet til FoU. Studiepoengsproduksjon Videre er budsjettet justert for antatt endring i inntekter knyttet til studiepoengsproduksjon. Det er endringene i produksjonen fra 2009 til 2010 som legges til grunn for beregning av ny tildeling. Vi kjenner produksjonen i 2009, men for 2010 er det kun produksjonen i vårsemesteret som er kjent. Produksjonen i høstsemesteret er estimert ut i fra følgende beregning: Antall eksamensmeldte x studiepoeng emne = Brutto studiepoengproduksjon, og så justert for forventet frafall. Studiepoengsproduksjon DIFF VÅR HØST VÅR HØST HIST 3384,3 1822,4 3553, På bakgrunn av dette er det estimert en økning i tildeling basert på økt studiepoengsproduksjon på kr 15 mill. for 2012 i forhold til året Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Sverresgate 15 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

5 HS-V-015/11 vedlegg Side 5 av 79 Vår dato: Vår ref.: 2009/445 Side 2 av 3 Kompensasjon for økte husleiekostnader Som omtalt i budsjett og Budsjett- og Plandokument, har HiST utfordringer mht økte husleiekostnader og varighet på kontraktene. Dette er direkte relatert til framdriften på campusutviklingen og tildeling av prosjektmidler fra KD. Denne utfordringen forsterkes ytterligere fra og med 2011 etter hvert som nye leieavtaler skal fremforhandles og iverksettes. HiST har erfart en husleieøkning på ca 30% ved en kortsiktig forlengelse av leieavtaler. Dette er en situasjon og risiko vi står overfor for flere av våre leiekontrakter som avhenger av bevilgning og tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse av nybygg. Dette gjelder konkret: - Utvikling av EC-Dahlskvartalet og flytting av lærer fra Rotvoll - Nytt teknologibygg - Nybygg i Elgesetergate 10, felles bibliotek på Øya flytting av AHS fra Ranheimsveien. - Videreutvikling og tilpasninger ift samarbeidet mellom TØH og IØT på Hesthagentomten Fremskriving av økning i husleiekostnadene for HiST i perioden , er avhengig av reforhandling av igangværende leieforhold som utløper i perioden samt vekst i studenttall i forhold til kjente opptaksrammer. Det må påregnes betydelige kostnadsøkninger fremover som er avhengige av hvordan de ulike campusprosjektene igangsettes og hvilke betingelser man får ift kortsiktige leieforhold. I satsingstiltak utenfor rammen for budsjettårene 2010 og 2011 ble det søkt om en permanent økt tildeling som kompensasjon for merkostnader i forbindelse med at Avdeling for sykepleie flyttet inn i Øya Helsehus våren HiST har ikke mottatt slik kompenasjon i statsbudsjettet for 2009 eller Vi har derfor også i 2012 valgt å legge inn en søknad om en kompensasjon på 3,0 mill. kr. Leiekontrakten i Ranheimsveien 10 for Avdeling for helse- og sosialfag ble i 2009 forlenget med to år, fra Dette medførte en husleieøkning for denne kontrakten med ca 4,0 mill pr år i kontraktsperioden. Årsaken til husleieøkningen ble begrunnet i avtalens korte varighet (2 års forlengelse). Bakgrunnen for kun 2 års forlengelse var at prosjektet for nybygg i Elgeseter gt. 10 var forutsatt og antatt ferdigstilt i Som følge av dette har vi for 2012 valgt å legge inn en søknad om 4,0 mill. kr for dekning av merkostnaden knyttet til husleieøkning ved Ranheimsveien 10. Det hefter betydelig usikkerhet når det gjelder realisering av ny campus for AHS på Øya. HiST risikerer derfor å måtte inngå en ny kortsiktig leieavtale med KLP på Ranheimsveien, og som mest sannsynlig vil medføre ytterligere økte leiekostnader. Rektor ser det som vesentlig at KD er orientert om denne utviklingen, og vil i budsjettforslaget for 2012 (som i budsjettforslaget for 2011) markere behovet for økt tildeling knyttet til husleiekostnadene. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag N-7004 Trondheim Besøksadresse: Sverresgate 15 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

6 HS-V-015/11 vedlegg Side 6 av 79 Vår dato: Vår ref.: 2009/445 Side 3 av 3 Forslag til budsjett for 2012 blir som følger (beløp i 1 000). Estimat / prognose utvikling tildeling fra KD HiST Tildeling Nye Studieplasser Studiepl. RNB Resultatbasert / utdanningskomponent - endring Resultatbasert / forskningskomponent - endring Kompensasjon for økte husleiekostnader Øya Helsehus Kompensasjon for økte husleiekostnader Ranheimsveien Prognose tildeling KD legger til grunn at budsjettet ikke skal justeres for generell pris- og lønnsvekst. 2. Satsingsforslag utenfor rammen 2012 For budsjettåret 2012 fremmer HiST forslag om følgende satsingsforslag utenfor rammen: A) Faglige tiltak: 1. Master i barnevern (egenakkreditert) 2. Master i tegnspråk- og tolkefag (egenakkreditert) 3. Master i IKT-basert læring og samhandling 4. Doktorgradsutdanning i økonomistyring 5. Videreutdanning i mattrygghet B) UF-utstyr 1. Etablering av laboratorium i Fornybar energi 2. Etablering av simuleringslaboratorium ved avdeling for sykepleie. C) Campus / infrastrukturelle tiltak 1) Tiltak ifm teknisk infrastriktur og IKT 2) Midlertidige arealløsninger for AFT, AITeL og AHS 3) Etablering av felles helsefaglig bibliotek. 4) Innplassering av avdeling ALT på Kalvskinnet. 5) Innplassering av avdeling TØH på Hesthagen. 6) Økt satsning og tilrettelegging for idrettstilbudet ved HiST Med hilsen Trond Michael Andersen rektor Geir Ove Frostad økonomidirektør Vedlegg 1 Omtale av satsingstiltak utenfor rammen Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag N-7004 Trondheim Besøksadresse: Sverresgate 15 Trondheim E-post: Web: Telefon: Org.nr.:

7 HS-V-015/11 vedlegg Side 7 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 1 av 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag: Satsingstiltak utenfor ramma 2012 utfyllende informasjon Kategori A) faglige tiltak: 1. MASTER I BARNEVERN (egenakkreditert) Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag vedtok i strategisk plan for at det skal etableres en master i barnevern. Vedtaket er i tråd med tilrådningen i NOU 2009:8 om kompetanseutvikling i barnevernet. Ekspertutvalget som ble oppnevnt for å fremme forslag til kvalitetsutvikling av barnevernets framtidige kompetanse- og kvalifiseringsbehov, tilrår en mastergrad i barnevern knyttet til ett eller flere fagmiljø som gir bachelorutdanning. I Prop 1 S ( ) henvises det til ekspertutvalgets krav til kompetanse i en bachelorutdanning. Ekspertutvalgets tilrådning om emneområder som bør være representert i en bachelorutdanning henger sammen med muligheten for videre forskningsbasert kvalifisering i form av en masterutdanning. Mastersøknaden vil gjelde en 3 master, en disiplinmaster med fordypning i barnevernets forskningsmetoder (kunnskaping). Det legges til grunn et opptak på 20 studenter pr studieår. Studietilbudet vil ligge i priskategori D som tilsvarer kr pr student (basisfinansiering og studiepoengsproduksjon). Budsjett Talloppsettet refererer til etableringskostnader samt gjennomføring av 1 kull over to år, med oppstart høst 2012 og avslutning vår Høgskolen tar imidlertid sikte på opptak hvert år. (Tall i kr) Tiltak 1 Master i Barnevern Lønns- og driftsmidler Etableringskostnader Sum For lønns- og driftsmidlene er det tatt hensyn til full pris (2011-priser) pr. studieplass i kat. D (basisfinansiering og studiepoengsproduksjon). For 2012 er det lagt inn en halvårsvirkning for lønns- og driftsmidlene. 2. MASTER I TEGNSPRÅK- OG TOLKEFAG (egenakkreditert) Høgskolestyret vedtok i strategisk plan for at HiST skal utvikle nye masterstudier gjennom målrettet FoU-satsing. Det skal utvikles seks egenakkrediterte mastergradsutdanninger, og en av disse er mastergrad i tegnspråk- og tolkefag. 27. juni 2008 la Kunnskapsdepartementet frem St.meld. nr. 35: Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. Denne språkmeldingen kan ses som et ledd i oppbygningen av en ny språkpolitikk i Norge. Når norsk tegnspråk omtales ved siden av norsk og norske minoritetsspråk, representerer dette en klar anerkjennelse av norsk tegnspråk og i språkmeldingen legges det på en rekke områder føringer som vil heve statusen til norsk tegnspråk.

8 HS-V-015/11 vedlegg Side 8 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 2 av 10 Tolker er profesjonsutøvere som skal fungere som språklige bindeledd mellom mennesker som har ulikt språk. Tegnspråktolk-profesjonen har i Norge utviklet seg fra å være en uorganisert tjeneste som hørende mennesker med tegnspråkkompetanse på frivillig basis kunne yte til hørselshemmede, til å bli en offentlig tjeneste som monopoliserer sin virksomhet. Denne utviklingen har vært rivende i forhold til etablering av tolker som profesjon, men forskning på spesifikke anliggender knyttet til tolkers virksomhet har knapt blitt foretatt. For å svare på utfordringene i den nye språkmeldingen, og for å styrke det vitenskapelige faggrunnlaget for tegnspråktolk-profesjonen i Norge, vil HiST utvikle en mastergradsutdanning i tegnspråk og tolkefag. Tilgangen til høyere utdanning for døve (tegnspråklige), tolker og andre som arbeider innenfor dette fagområdet bør styrkes. Per i dag har tegnspråklige selv ikke tilgang til helhetlige studieprogrammer knyttet til tegnspråk. For hørende er bachelorutdanning i tegnspråk og tolking den høyeste utdanningen innen fagområdet det er tilbud om. Denne mangelen har konsekvenser for tilgangen til tegnspråkkompetente fagpersoner på høyere nivå. Dette vil være et tiltak for å løse rekrutteringsproblemene innenfor forskning i tegnspråkrelaterte fag. En ny språklov vil gi økt behov for forskning innenfor tegnspråk- og tolkefag. Per dags dato finnes det ikke et eget forskningsløp som fører fram til høyere grads kompetanse i NTS. Eneste veien for interesserte er å samle studiepoeng og kompetanse fra forskjellige studieløp som ikke danner et sammenhengende tilbud. Dette er et problem for forskerrekrutteringen og rekrutteringen av høyutdannede fagpersoner. Mulighet for rekruttering av yngre forskertalenter eksisterer i liten grad, noe som allerede nå begynner å bli synlig i aldersfordelingen innenfor det eksisterende forskermiljøet, inkludert stipendiatene. For å sikre fremtidig forskning og nødvendig høy kompetanse innenfor fagfeltet bør det bygges rekrutteringsløp mot en forskerutdanning for personer med tegnspråklig kompetanse. Innsatsen bør koordineres med de andre institusjonene som tilbyr tegnspråk- og tolkefaget som høyere utdanning. Det bør sikres at de forskjellige tilbud er kompatible med hverandre. Det er behov for å intensivere dokumentasjons- og forskningsarbeid innenfor fagfeltet. Fagområdet er stort og involverer både språkvitenskapelig og samfunnsfaglig kompetanse. Mastersøknaden vil gjelde en 3 master, en profesjonsrettet master på 120 studiepoeng. Enkelte delemner vil bli gitt sammen med NTNU (Institutt for språk og kommunikasjonsstudier). En tar sikte på et opptak på 20 heltidsstudenter. Studiet består av samlinger samt aktiv deltagelse ved nettforum. Formen på studiet er toårs heltidsutdanning, men vil også tilbys som en samlingsbasert deltidsutdanning. Budsjett Talloppsettet refererer til etableringskostnader samt gjennomføring av 1 kull over to år, med oppstart høst 2012 og avslutning vår Høgskolen tar imidlertid sikte på opptak hvert år. (Tall i kr) Tiltak 2 Master i tegnspråk/tolk Lønns- og driftsmidler Etableringskostnader Sum

9 HS-V-015/11 vedlegg Side 9 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 3 av 10 For lønns- og driftsmidlene er det tatt hensyn til full pris (2011-priser) pr. studieplass i kat. D (basisfinansiering og studiepoengsproduksjon). For 2012 er det lagt inn en halvårsvirkning for lønns- og driftsmidlene. 3. MASTER I IKT-BASERT LÆRING OG SAMHANDLING (egenakkreditert) Som del av oppfølgingen av strategisk plan vedtar høgskolestyret i desember 2010 å arbeide med etablering av en mastergradsutdanning i IKT-basert læring og samhandling. Vi søker om å etablere en 3 master, dvs. 120 studiepoeng med opptaksgrunnlag fra bachelor- eller cand.mag.-grad. Det er planlagt et årlig opptak på 30 studenter, Denne satsingen er basert på et mangeårig FoU-arbeid innen e-læring et relativt nytt FoU-område der kunnskap om samhandling slik vi finner det innen Concurrent design anvendt i romfart og olje/gass-industri er generalisert til anvendelse innen prosjekt- og utviklingsarbeid i organisasjoner. HiST ved Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) har gjennom konkrete utviklingsprosjekt med bedrifter erfart at det er behov i arbeidsmarkedet for denne kompetansen. Vi har arbeidet sammen med tunge industriaktører som for eksempel Statoil, Aker, ConocoPhillips, Sintef, Fabricom, som mener de har behov for masterkandidater i IKTbasert samhandling. Høgskolen er i ferd med å bygge opp fagmiljøet, og har en person i dosentkvalifisering og en førsteamanuensis med professorsøknad som har vært til behandling i et år, begge innen dette fagområdet. Vi har nettopp fått ledelsen av et EU-prosjekt innen fagområdet, og vi er søker i et NFR-prosjekt sammen med Sintef, NTNU og en rekke olje/gass-bedrifter innen læring og beslutningstaking i organisasjoner. Budsjett Talloppsettet refererer til etableringskostnader samt gjennomføring av 1 kull over to år, med oppstart høst 2012 og avslutning vår Høgskolen tar imidlertid sikte på opptak hvert år. Etableringskostnader omfatter oppbygging av et samhandlingslaboratorium som er et viktig premiss for å kunne kjøre en slik utdanning. (Tall i kr) Tiltak 3 Master i IKT-basert læring og samhandling Lønns- og driftsmidler Etableringskostnader Sum For lønns- og driftsmidlene er det tatt hensyn til full pris (2011-priser) pr. studieplass i kat. C (basisfinansiering og studiepoengsproduksjon). For 2012 er det lagt inn en halvårsvirkning for lønns- og driftsmidlene.

10 HS-V-015/11 vedlegg Side 10 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 4 av DOKTORGRADSUTDANNING I ØKONOMISTYRING (egenakkreditert) Høgskolen har over lengre tid arbeidet med etablering av en egen doktorgradsutdanning i økonomistyring. Det er klart behov for en slik utdanning i Norge, og tiltaket faller godt inn i det nasjonale samarbeidet om en forskerskole i bedriftsøkonomi. Høgskolen har allerede komme langt med etableringen og har hatt en akkrediteringsprosess i gang hos NOKUT. Den foreløpige kommisjonsvurderingen forelå høsten 2010, og konkluderte positivt på en rekke av de krav som stilles for en slik søknad. Samtidig konkluderte komiteen med at noen krav ikke var oppfylt, bl.a. fagmiljøets størrelse. Rektor innstiller overfor høgskolestyret på at høgskolen i budsjettet for 2011 investerer ytterligere ressurser i å bygge opp fagmiljøet, slik at en revidert/fornyet søknad om akkreditering kan sendes til NOKUT i Det er forventet at det kommer forskriftsendringer som øker kravet til antall stipendiater som må være involvert i en doktorgradsutdanning. I denne forbindelsen søker høgskolen om tilførsel av 4 nye øremerkede stipendiatstillinger utenfor ramma for Budsjett (Tall i kr) Tiltak 4 Ph.d. i økonomistyring Lønns- og driftsmidler Sum VIDEREUTDANNING I MATTRYGGHET 30 studiepoeng Strategisk forankring. HiST satser på forsking og utvikling som fremmer regionalt næringsliv og offentlig sektor og som støtter opp under utdanningene. Knyttet til vår matteknologiske utdanning er Lokal mat: Innovasjon, produktkvalitet og mattrygghet er et viktig FoU-område. Utdanningsprogrammet har et godt samarbeid med regionalt næringsliv, deltar aktivt i VRI Trøndelag. Forskningsaktiviteten innen satsingsområdet er i en oppbyggingsfase. HiST, HiNT, NTNU og SINTEF samarbeider om å utvikle videreutdanningstilbud som næringslivet i verdikjede mat etterspør. Utviklingen av videreutdanningsmodulen i mattrygghet vil senere evt. kunne inngå som HiSTs bidrag i en matergrad som vurderes etablert sammen med HiNT, NTNU og SINTEF. Tilbudet er rettet mot studenter med en basis i en relevant bachelor fra HiST, NTNU eller andre universiteter/høgskoler. Videreutdanningen er et svar på industriens uttrykte behov for kompetanse innen mattrygghet og kunnskap om hele verdikjeden. Sentrale temaer (emner) i videreutdanningen er: Etterforskning av matbårne sykdomsutbrudd, Matforgiftning, Matforgiftning (laboratoriekurs), Matens verdikjede og Videregående matmikrobiologi. Utdanningen vil fortrinnsvis tilrettelegges som konsentrerte undervisningsenheter, med selvstudium og prosjektarbeid som arbeidskrav utenom undervisningsperioden. Emnene vil bli tilbudt i løpet at ett studieår. Emnene i videreutdanningen skal tilbys på et høyere grads nivå, og noen kan tilbys på engelsk.

11 HS-V-015/11 vedlegg Side 11 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 5 av 10 Undervisningspersonale I gjennomføringen av tilbudet vil en trekke på kompetanse hos samarbeidspartnere både internt og eksternt. Samarbeid med eksterne bedrifter vil være ønskelig spesielt innen toksikologi og utbruddsetterforskning. Det vil være nødvendig å tilsette en prof. II tilknyttet videreutdanningen i både planleggingsog oppstartsperioden. Fagmiljøer innen mattrygghet i Norge finnes i Oslo (Veterinærinstituttet, Veterinærhøgskolen, Folkehelseinstituttet) og på UMB. Internasjonalt har fagmiljøet allerede etablert kontakt med mattrygghetsmiljøet ved Universitetet i Wageningen, NL. For øvrig har avdelingen tilstrekkelig med førstekompetanse til videreutdanningen. Budsjett Talloppsettet refererer til etableringskostnader samt gjennomføring av årlige opptak på 30 studenter (15 studieplasser) fra og med høsten Tiltak 5 Videreutdanning i mattrygghet Lønns- og driftsmidler Etableringskostnader 800 SUM For lønns- og driftsmidlene er det tatt hensyn til full pris (2011-priser) pr. studieplass i kat. C (basisfinansiering og studiepoengsproduksjon). For 2012 er det lagt inn en halvårsvirkning for lønns- og driftsmidlene. Kategori B) UF-utstyr: 1. Etablering av laboratorium i Fornybar energi HIST AFT er blitt utfordret av industrien til å utvikle en ingeniørkompetanse omtalt som vindingeniør. Det er både en mulighet og en utfordring å kunne møte dette uttrykte behovet på en måte som både sikrer studentenes fremtidige kompetanse og ivaretar et bredere behov ved HIST. Det er trolig behov for en ingeniørtung bachelor utdannelse i Norge og i landsdelen, som kan dekkes av betegnelsen fornybar energi. Dette er en prosess som er i gang, men hvor det gjenstår et utviklingsarbeid. Det vil være behov for lab. lokaler til en slik satsing. En slik lab vil være relevant, uavhengig av en beslutning om en eksplisitt satsing på fornybar energi. De teknologiene som dekkes av denne labben er uansett relevante i fremtidens samfunn og alle programmene bør ha et element av dette. Det er trolig at det vil være et betydelig rekrutteringspotensial i en slik lab. Det er et populært tema hos unge mennesker, også blant unge jenter. Med forbedret søknadsmasse vil vi i neste omgang også trekke stadig bedre lærekrefter og anerkjennelse hos bevilgende myndigheter. En slik lab og tilhørende bacheloroppgaver vil i sin natur være tverrfaglig og fremme et samarbeid og en tverrfaglighet som er en naturlig del av arbeidslivet i dag og ennå sterkere i fremtiden. I faget tverrfaglig prosjektering (CCD) tenkes det brukt en case som er en innovativ ny type fornybar energi ovn. Det er naturlig at dette fortsetter og utvikles videre til bachelor- oppgaver

12 HS-V-015/11 vedlegg Side 12 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 6 av 10 som også løses gjennom bruk av CCD. Dette er et godt eksempel på en type undervisning og forskning hvor en slik lab. vil være meget gunstig. Vindmøller på tak vil være synlig, men ikke på noen måte sjenerende. De vil imidlertid send et sterkt signal til studenter og ansatte om at HIST AFT ønsker å satse på en fornybar fremtid. Det vil også være naturlig å invitere presse og andre til en åpning av en slik lab. Det kan ha en meget positiv effekt på HIST og AFT sin profil og generelle omdømme. Sannsynlig konsekvens dersom investeringen ikke foretas: Det er av avgjørende betydning for HIST AFT at en investering i egnet lab. for fornybar energi gjøres parallelt (i beste Concurrent Design tradisjon) med en organisasjonsmessig utvikling. Dersom denne investeringen skal utføres etter at ny organisering er på plass kan mye av den positive driven en slik organisasjonmessig utvikling medfører forsvinne i ventingen på egnede lab. lokaler. Ettersom muligheten til å søke denne type investering ved HIST bare er gang pr. år vil en utsettelse av en denne investeringen bety et fullt års utsettelse. En så lang utsettelse synes kritisk i lys av det som trolig er et tidsvindu for HIST og for landsdelen. Selv om det åpenbart hadde vært en fordel at organisasjonsutviklingsprosessen frem mot en fornybar energi fremtid var kommet lenger, er det liten fare for at de relativt generelle enkeltdelene som er foreslått i denne investeringen ikke vil være relevant under alle omstendigheter. Budsjett Tiltak 1 Laboratorium for fornybar energi Lønns- og driftsmidler Etableringskostnader Sum Etablering av laboratorium i medisinsk simulering Medisinsk simulering tas i bruk i stadig økende grad og kan brukes til trening og opplæring av studenter og helsepersonell, samt i utviklings og forskningsarbeid1. Medisinsk simulering kan være et simulert scenario som for eksempel behandling av akutt oppståtte pasientproblem. En simuleringssetting kan defineres som en hendelse der mennesker samhandler på en målrettet måte med hverandre, med simulatoren og utstyr i en definert hensikt. Disse hensiktene inkluderer både grunnleggende opplæring, avansert trening, faglig utvikling eller vurdering. Medisinsk simulering omfatter altså både enkel ferdighetstrening og sammensatt avansert samhandlings- og beslutningstrening hos en gruppe helsepersonell. Det er målet med simuleringen som er avgjørende hvor avansert simuleringsverktøyet behøver å være. 1 En kan her se for seg felles FoU prosjekter med andre avdelinger ved HiST og andre institusjoner

13 HS-V-015/11 vedlegg Side 13 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 7 av 10 Fordelene ved simulering er mange. Dette kan underbygges av at flere studier viser at simulering er en god måte å øve sine kliniske ferdigheter samt evne til å ta beslutninger i realistiske behandlingssituasjoner2. Først og fremst er det i gjennomføring av realistiske pasientscenarier og trening på akuttmedisinske prosedyrer, som samtidig ikke utgjør en trussel for pasientens liv og helse, at studenter evaluerer simulering som nyttig for deres egen læring. Man kan altså tillate seg å prøve og feile. Prosedyren kan startes og stoppes når som helst for å komme med tilbakemeldinger og innspill til deltakerne underveis. Prosedyren og samhandlingen kan repeteres til den gjennomføres på en god nok måte. Faste team kan trene sammen og evaluering kan skje ved at man tar opp den simulerte episoden på video, og deltakerne selv kan evaluere egne og andres prestasjoner. Man kan gjennom systematisk bruk utvikle prosedyrer og samhandlingsmønstre for å heve kompetansen hos studenter og bedre utnyttelsen av det tilgjengelige personalet under en akuttsituasjon. Videre viser studier at utvikling av profesjonell yrkesutøvelse og studenters egen opplevelse av læring, styrkes gjennom simulering og er god argumentasjon for anvendelse av medisinsk simulering i helsefaglig utdanning3. Kompetansekrav for både bachelornivået og videreutdanningsnivået innenfor fagområdene akuttsykepleie og akuttmedisin er nedfelt i fagplaner for bachelorutdanningen og for flere av videreutdanningene, nemlig jordmor, anestesisykepleie, intensivsykepleie, akuttsykepleie, barnesykepleie, operasjonssykepleie og paramedic. Til disse utdanningene tas det opp hvert år ca 350 studenter. Det er i dag en nødvendighet for en moderne høgskole som skal sikre samfunnet kvalifisert helsepersonell, å ha et godt utstyrt simuleringslaboratorium. Det er etablert et tett samarbeid mellom høgskolen, St. Olavs hospital og Trondheim kommune blant annet gjennom Øya Helsehus og Trondheim helseklynge. Et godt utstyrt simuleringslaboratorium vil være et viktig tiltak for å utvikle nye samarbeidsprosjekter innen utdanning av nytt helsepersonell, kompetanseheving og forskning. Stortingsmelding 47 understreker nødvendigheten av styrket spesialistkompetanse innen helseforetaket og i kommunehelsetjenesten. Det er også pekt på nødvendigheten av å øke utdanningskapasiteten, særlig innen sykepleierutdanningen. Simuleringstrening vil kunne øke studentenes handlingskompetanse og forberedthet for praksisstudier, noe som kan bidra til å øke kapasiteten for mottak av studenter i praksisfeltet. Simuleringsutstyr er teknisk meget avansert og er IKT styrt. For å kunne utnytte de pedagogiske mulighetene dette utstyret gir, vil innkjøp av eget IKT- og AV-utstyr være nødvendig. Driftsikkerheten av laben er avhengig av at det er en egen hovedansvarlig som har ansvar for drift og opplæring av et eget korps av instruktører. Budsjett Tiltak 2 Simuleringslaboratorium Lønns- og driftsmidler 650 Etableringskostnader 950 Sum Cant & Cooper, Weller JM, 2004

14 HS-V-015/11 vedlegg Side 14 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 8 av 10 Kategori C) Campus og infrastrukt-tiltak: Campusutviklingen ved HiST har foregått med ulik intensitet siden 1996, etter forutgående høgskolereform i Det er kun Avdeling for sykepleie som er realisert mht campustilpasning og flytting i Teknologibygget for AFT og AITeL er omtalt som forprosjekt i Stp nr1. Flytting av AHS til Øya er under tilpasning ved Statsbyggs kjøp av Elgesetergt i juni Høgskolestyret har fattet vedtak om å flytte de resterende respektive avdelinger til hhv Kalvskinnet (ALT og matteknologi), og Hesthagen (TØH). De politiske signalene, tidsaspektet og de økonomiske forutsetningene for flytteprosessene ved HiST er meget usikre. Sammen med sterk vekst og stor faglig aktivitet gir dette en meget uheldig og fordyrende driftssituasjon, da alle investeringer og tilpasninger på eksisterende campuser blir kortsiktige. I det etterfølgende, legges disse forutsetningene til grunn når det gjelder når de nye campuser vil være innflytningsklare: Flytting av ALT til Kalvskinnet 2013 Flytting av AFT inkl matteknologi, Ha og AITeL 2014 Flytting av TØH til Hesthagen 2014 Flytting av AHS til Øya 2015 Tiltakene er omtalt i henhold til tidspunktet de økonomiske belastningene kommer. 1 TILPASNINGER AV TEKNISK INFRASTRUKTUR Det må påregnes større kostnader forbundet med arealtilpasninger, tilpasninger til ny IKTstrategi og brukerutstyrstilpasninger langt ut over de leieforutsetninger som er tilstede i dag. Også endrede studieprogram, økt satsning på FoU samt økt opptak av studenter vil kreve tiltak. For enkelte avdelinger vil situasjonen kunne bli prekær i planperioden. Budsjett Talloppsettet viser ekstraordinære utgifter ved gjennomføring av IKT strategien, oppgradering av AV-utstyr og av felles nettverk for NTNU/ HiST for studenter høst 2012 med avslutning vår Økt grad av integrasjon mellom HiST og NTNU sine dataløsninger vil fremme SAK både for studenter og ansatte. Dette er spesielt sentralt for virksomheten på Øya innenfor helse og velferd. Høgskolen tar sikte på løpende innfasing og tilpasninger inntil realisering av siste campus (AHS). (Tall i kr) Campus Kalvskinnet (ALT, AFT) Tunga (Matteknologi) 500 Rotvoll (ALT) Ranheimsveien (AHS) Moholt (TØH) Øya Sum

15 HS-V-015/11 vedlegg Side 15 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 9 av TILPASNING AV AREALLØSNINGER FOR AFT, AITeL og AHS Strategisk plan for poengterer at HiST skal tilrettelegge for en effektiv organisasjon. Høgskolestyret viderefører dette gjennom vedtakene i om nye campuslokaliseringer. HiST har tilpasset eksisterende leiekontrakter ut ifra forutsetninger om ønsket og mulig innfasing av nye campus. Tilsvarende har HiST hensyntatt oppdragsbrevets henvisning til at HiST ikke har anledning til å tegne leiekontrakter som kan sette Staten i en situasjon hvor det må betales husleie på fraflyttet areal samtidig som det løper husleie på nye leiearealer. Det er stor usikkerhet forbundet med reforhandling av leiekontrakter med usikker og kort tidsangivelse. En kan ikke forvente at de avsatte driftsmidler kan kompensere for de kortsiktige tiltakene. I tillegg kommer kostnader til nødvendig oppgradering og vedlikeholdskostnader ut over det normale. Budsjett Talloppsettet viser forventede økte kostnader knyttet til kortsiktige leieforhold. Det er stor usikkerhet mht tidsaspektet og til det økte kostnadsnivået i perioden. Høgskolen tar imidlertid sikte på å redusere omfanget av merkostnadene så mye som mulig. (Tall i kr) Leieobjekt/ Campus Kalvskinnet/ Gunnerusgt Kalvskinnet/ EC Dahls kvartalet Ranheimsveien Rotvoll Tunga (Alt B for matteknologi) 200 Sum E.C.Dahls og Tunga må diskuteres nærmere 3. ETABLERING AV FELLES HELSEFAGLIG BIBLIOTEK Som del av en større satsning på samarbeid og økt kvalitet på det helsefaglige bibliotektilbudet på Øya, har Departementet sammen med NTNU og HiST fattet vedtak om å etablere et felles bibliotek i Kunnskapssenteret. Imidlertid følger det ikke med bevilgninger for andelen som HiST skal bidra med i fellesskapet, verken hva angår investeringskostnader eller brukerutstyr. Det er veldig viktig at denne satsningen lykkes og kan gi grobunn for ytterligere samarbeid mellom institusjonene, samt økt kvalitet på tilbudet for ansatte og studenter. Budsjett Talloppsettet tar utgangspunkt i de foreløpige forutsetninger som er gitt av KD, uten at endelige kontraktuelle mellomværende er ferdigforhandlet. (Tall i kr) Post Dekning av 20% investeringskostnader Brukerutstyrskostnader Sum

16 HS-V-015/11 vedlegg Side 16 av 79 Vedlegg 1: Omtale av satsningstiltak utenfor rammen 2012 side 10 av INNPLASSERING AV AVDELING ALT PÅ KALVSKINNET Det er meget stor usikkerhet knyttet til dagens leieforhold og tilpasninger for ALT på Rotvoll, jfr pkt 1. og 2. Høgskolestyret fattet vedtak om lokalisering av ALT på Kalvskinnet i styremøtet I ettertid er det vurdert alternative lokaler i området. Høgskolestyret vil drøfte en mulig innplassering i nybygg/rehabiliterte arealer i EC Dahls kvartalet i desember 2010, med mulig vedtak februar Budsjett Tallmaterialet er basert på umiddelbar oppstart etter et eventuelt vedtak primo (Tall i kr) Post Kompensasjon for økt husleie Kompensasjon for brukerutstyr Sum

17 HS-V-015/11 vedlegg Side 17 av 79 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT MOTTATT HIST 2 1 DE s Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato Statsbudsjettet for 2011 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør- Trøndelag Tildelingsbrevet for 2011 består av følgende deler: Innledning Hovedprioriteringer Mål, styring og intern kontroll Budsjettildeling for Rapportering om planer og resultater Etatsstyringsmøtet Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets - og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 no Telefon Immanuel Olaussen 0032Oslo Telefaks Tlf: Org no

18 HS-V-015/11 vedlegg Side 18 av 79 Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Innledning Hovedprioriteringer Mål, styring og intern kontroll Styrets ansvar Mål- og resultatstyring Mål for Fullmakter og delegering Særskilte forventninger og krav til institusjonenes virksomhet Kvalitet i forskning og utdanning Internasjonalisering Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Grunnskolelærerutdanningene Styring av kapasitet for enkelte utdanninger... l i Bruk av midler til nye studieplasser... I l Likestilling Midlertidige tilsettinger Universell tilrettelegging Intern styring og kontroll Felles føringer for alle statlige virksomheter Budsjettildeling for Budsjettvedtak kap Høgskolen i Sør-Trøndelag Endringer i budsjettrammen fra 2010 til Kap. 281 post Rapportering om planer og resultater Rapport og planer for endringer i rapporteringskrav Rapporteringskrav for Frister for rapportering Etatsstyringsmøtet

19 HS-V-015/11 vedlegg Side 19 av 79 Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør-Trøndelag Innledning Universitets- og høyskolesektoren har en helt sentral rolle i å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Kunnskap vil være avgjørende for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping. Norge vil trenge flere personer med høyere utdanning i framtiden. Styret er det øverste organ ved universitetene og høyskolene, og er således tillagt et stort samfunnsansvar for å møte de nasjonale utfordringene. Det er viktig at styrene er dette ansvaret bevisst og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomhetene. Styret må utarbeide strategier og planer for å sikre høy kvalitet i utdanning og forskning i tråd med samfunnets behov. Formålet med de årlige tildelingsbrevene er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er departementets sentrale styringsdokument overfor underliggende institusjoner og hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. Det er derfor viktig at styret er godt kjent med tildelingsbrevets innhold. Endringer i tildelingsbrevet for 2011 Departementet har ønsket å gjøre tildelingsbrevets formål og styringsinnhold tydeligere. Årets tildelingsbrev har derfor fått en annen struktur enn tidligere. Departementet har lagt til grunn at føringer som ikke endrer seg vesentlig over tid, og administrative krav til oppfølging og rapportering, kan legges i vedlegg eller gjøres tilgjengelige på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Kapittel 1 omtaler regjeringens hovedprioriteringer for universitets- og høyskolesektoren for 2011, og som institusjonene og styret forutsettes å være kjent med og planlegge sin aktivitet i forhold til. Tildelingsbrevet gjengir her de hovedprioriteringene som er lagt frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, jf. Prop. 1 S ( ). Kapittel 2 presenterer mål for 2011 og beskriver de mer konkrete forventningene departementet har til institusjonenes virksomhet og til institusjonenes styrer for Blant annet presenteres departementets mål for institusjonen i 2011 og hvilke krav og forventninger som knyttes til institusjonens oppfølging og planlegging av virksomheten. I dette kapittelet er også inntatt enkelte fellesføringer som regjeringen har fastsatt for alle statlige virksomheter for Delegering av budsjettfullmakter og administrative fullmakter til institusjonen fremgår av vedlegg 1 med unntak av endringer i disse, som omtales både i tildelingsbrev og vedlegg. Kapittel 3 inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til institusjonen i

20 HS-V-015/11 vedlegg Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør-Trøndelag Side 20 av 79 Kapittel 4 omhandler rapporteringskrav. Selve rapporteringskravene er lagt i vedlegg 1 samt i DBH. Kapittel 5 orienterer om etatsstyringsmøtet i Hovedprioriteringer Nedenfor gis et kort overblikk over de viktigste satsingene i En mer utfyllende oversikt over strategier og tiltak innenfor de ulike områdene finnes i Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet i avsnittet Strategiar og tiltak etter omtale av mål for høyere utdanning og forskning og tilstandsvurdering. I tillegg er tiltak nærmere presisert under de enkelte kapitler i kategori Utviklingen i sektoren - økt opptakskapasitet Universitets- og høyskolesektoren har utviklet seg raskt og positivt i de senere år. Søknadstallene har økt og flere studenter gjennomfører i samsvar med progresjonen som er avtalt i utdanningsplanene. Det er blitt mer internasjonal utveksling og institusjonene har utviklet og omstilt studietilbud. Forskningen er i positiv utvikling både når det gjelder omfang og kvalitet på vitenskaplig publisering, avlagte doktorgrader og internasjonalt forskningssamarbeid. Det er flere prosesser i sektoren for økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon med sikte på å øke det faglige samarbeidet både innenfor utdanning og forskning, og på det administrative området. Det er viktig å fortsette med den positive utviklingen og være forberedt på flere omstillinger, økte kompetansekrav og vekst i tallet på studenter. Regjeringen vil øke opptakskapasiteten i sektoren med ca. 76 mill. kroner knyttet til ca studieplasser i Det er behov innenfor både teknologi, naturvitenskap, lærerutdanning, helse- og sosialfag og juss. Med videreføring av flerårige plasser gir dette opp mot nye studieplasser i Grunnskolelærerutdanningene Regjeringen styrker også grunnskolelærerutdanningene for å medvirke til å nå de ambisiøse målene med disse nye utdanningene. Grunnskolelærerutdanningene vil derfor få høyere uttelling i finansieringssystemet sammenliknet med allmennlærerutdanningen. Tiltaket innebærer en økning på ca. 13 mill. kroner i 2011 og opp mot 114 mill. kroner i Det innebærer en betydelig ressursheving for utdanningene på sikt. Departementet legger til grunn at ressursøkningen blir brukt til å følge opp forutsetningene om høyere kvalitet, blant annet gjennom en mer integrert forskningsforankret utdanning og bedre kvalitet i praksisopplæringen. Bygg og infrastruktur Regjeringen viderefører midler til nye bygg, vedlikehold og utstyr i sektoren for å medvirke til god og effektiv infrastruktur. Dette omfatter blant annet 469,7 mill. kroner i utstyrsmidler til universitets- og høyskolesektoren og en oppstartsbevilgning på 45 mill. kroner til andre fase i restaureringen av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo, sistnevnte over budsjettet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 4

21 HS-V-015/11 vedlegg Side 21 av 79 Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Universitets- og høyskolesektoren skal være mangfoldig, robust og forberedt til å møte de økte behovene innenfor høyere utdanning og forskning i årene som kommer. Kunnskapsdepartementet vil medvirke til prosesser som gir tydeligere arbeidsdeling og mer faglig konsentrasjon gjennom samarbeid i sektoren, både innenfor utdanning og forskning og på det administrative området. Det innebærer også at ca. 50 mill. kroner videreføres til slike prosesser i Departementet legger videre til rette for strukturendring og samordning ved å styrke de felles administrative enhetene i sektoren med ca. 19 mill. kroner. Samtidig må institusjonene ta ansvaret for den strategiske utviklingen og for å møte nye og økte forventninger fra samfunnet og enkeltindivider. 2. Mål, styring og intern kontroll 2.1. Styrets ansvar Styret har ansvar for strategisk og faglig utvikling av institusjonen i tråd med de målene myndighetene har satt og samfunnets behov. Styret har overordnet ansvar for institusjonens samlede virksomhet og et særlig ansvar for institusjonens strategier og oppfølging av disse, jf universitets- og høyskoleloven kapittel 9 og hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler. Styret har ansvar for å handle strategisk innenfor rammene og forvalte og prioritere den samlede rammebevilgningen best mulig for å nå de overordnede målene for sektoren. Styret må derfor blant annet: - etablere strategier, planer og tiltak for å følge opp målene som er satt av departementet og ev. definere egne mål og styringsparametre. - sørge for nødvendige internkontroll- og risikovurderingssystemer. - sørge for at rapporteringen tilfredsstiller lovbestemte krav i særlover som Kunnskapsdepartementet ikke har ansvar for og som derfor ikke omtales særskilt i tildelingsbrev eller vedlegg. - sørge for at lover og regler følges, for en ansvarlig økonomiforvaltning og for å gi pålitelig regnskapsinformasjon Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. I henhold til økonomireglementet i staten skal alle statlige virksomheter legge mål- og resultatstyring til grunn for planlegging og oppfølging av virksomheten. Departementet har på bakgrunn av dette fastsatt en målstruktur som et overordnet rammeverk for styring. Institusjonene skal innenfor denne rammen selv vurdere å fastsette egne mål og strategier tilpasset den enkelte institusjons egenart, prioriteringer og særskilte utfordringer. 5

22 HS-V-015/11 vedlegg Side 22 av 79 Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør-Trøndelag Risikostyring skal være integrert i mål- og resultatstyringen. Med utgangspunkt i strategiske risikovurderinger har styret ansvar for å etablere et system for risikostyring som innbefatter: vurdering av akseptabel risiko. risikoelementer som det tas hensyn til etter at akseptabel risiko er vurdert. vurdering av risikostørrelse for hvert risikoelement tiltak for å redusere risikoen. vurdering av restrisikoen etter at tiltak er iverksatt. Nedenfor i punkt 2.3 gjengis de sektormål og virksomhetsmål som er fastsatt for universiteter og høyskoler i Styringsparametrene, både de kvantitative og de kvalitative, er inntatt i DBH. Lenke til dette området i DBH er inntatt i vedlegg 1. Målstrukturen for 2011 er i hovedsak uforandret fra Nytt av året er at det under sektormål 5 er fastsatt nye kvantitative styringsparametre for de institusjoner som har ansvar for museumsvirksomhet. Departementet forutsetter at den enkelte institusjon i sine planer for 2011 dekker målstrukturen slik den er fastsatt av departementet og inkluderer de virksomhetsmål og styringsparametre institusjonen selv har fastsatt. Endringer i målstrukturfor 2012 Departementet arbeider for tiden med å gjennomgå den samlede målstrukturen for universitets- og høyskolesektoren, og vurdere mulige justeringer i denne. Dette skjer i samarbeid med sektoren. Departementet vil holde institusjonene godt orientert om dette. Departementet tar sikte på å legge frem en ny målstruktur i Prop. 1 S ( ) og tildelingsbrevet for Må1 for 2011 Sektormål 1. Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Virksomhetsmål 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Virksomhetsmål 1.2 Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Virksomhetsmål 1.3 Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. 6

Endring i studieplasser Budsjettforslaget for 2012 er utarbeidet på bakgrunn av videreføring av de studieplassendringer som vi kjenner til i dag.

Endring i studieplasser Budsjettforslaget for 2012 er utarbeidet på bakgrunn av videreføring av de studieplassendringer som vi kjenner til i dag. Saksbehandler: Geir Ove Frostad, Vår dato: 30.11.2010 Vår ref.: 2009/445 Deres dato: 12.18.2009 Deres ref.: 200905460-32 Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Statsbudsjettet 2011

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen Trondheimsregionen 27.04.2012 Kort om HiST Norges nest største høgskole 8000 studenter 750 ansatte 1600 kandidater/år En bred profesjonshøgskole i utvikling og vekst En rekke flere mastertilbud Doktorgradsakkreditering

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 15/05305-2 / Dato: 07.01.2016 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

NOTAT. Til Ledelsen i organisasjonen. Høringsuttalelse - evaluering av avdelingsstrukturen

NOTAT. Til Ledelsen i organisasjonen. Høringsuttalelse - evaluering av avdelingsstrukturen NOTAT Saksbehandler: Kirsten Ballo, 73 55 89 71 Vår dato: 26.03.2010 Ref.: 2010/14 Deres dato: Til Ledelsen i organisasjonen LED Høringsuttalelse - evaluering av avdelingsstrukturen Vedlagte høringsuttalelse

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet.

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 02-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.13 Arkivref.: 2012/5093 SJO063/115 S 02-13 Statsbudsjettet 2013 -tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges handelshøyskole

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges handelshøyskole DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Norges handelshøyskole Hellevn. 30 5045 Bergen Deres ref Vår ref 201004359 Dato 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges handelshøyskole

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

2 NOKUTs tilsynsvirksomhet og oppnevning av sakkyndige

2 NOKUTs tilsynsvirksomhet og oppnevning av sakkyndige Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Bergen 03.02.16 Høring på forslag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Side 1 av 6. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-055/08

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Side 1 av 6. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-055/08 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 19.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Campusprosjektet i Trondheim (CiT) HS-V-055/08 Saksbehandler/-sted: Christian Brødreskift Tidligere

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Optimal Læring. Et strategisk program for et kvalitetsløft i høgskolens utdanningsvirksomhet. Høgskolestyret 20. februar 2013

Optimal Læring. Et strategisk program for et kvalitetsløft i høgskolens utdanningsvirksomhet. Høgskolestyret 20. februar 2013 Optimal Læring Et strategisk program for et kvalitetsløft i høgskolens utdanningsvirksomhet Høgskolestyret 20. februar 2013 Kjell Hansen, seniorrådgiver/spo Strategisk forankring og utfordring Strategisk

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning Drøftingsnotat fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 6. oktober 2009 Frist for kommentarer og innspill 31.desember 2009 Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Hogskolen i Sogn og Fjordane

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Hogskolen i Sogn og Fjordane DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Hogskolen i Sogn

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Forslagetil satsinger bygger på vedtatt strategiplan for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forslagetil satsinger bygger på vedtatt strategiplan for Høgskolen i Oslo og Akershus. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO D ato : 29.10.2015 Vår ref.: 15/08203 Saksbehandler : Gudrun Elisabeth Njå Deres ref.: Budsjettforslag 2017 - satsinger utenfor rammen Det vises til Statsbudsjettet

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer