HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE OM ÅS KOMMUNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Ås kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE OM ÅS KOMMUNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Ås kommune"

Transkript

1 HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE OM ÅS KOMMUNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Ås kommune Mai 2006

2 2

3 FORORD Arbeidet med fornyelse av det offentlige tjenestetilbudet i kommunen skjer i en løpende dialog med brukere av de ulike tjenestene. Ås kommune ønsker med denne rapporten å legge forholdene til rette for slik dialog, ved å frambringe informasjon om brukernes tilfredshet med bostedet og med den offentlige tjenesteproduksjon. Undersøkelsen beskriver befolkningens vurdering av kommunen som bostedskommune, og gjengir innbyggernes vurdering av det offentlige tjenestetilbud. I tillegg til å skape dialog med brukerne, er undersøkelsen innrettet mot å etablere standard indikatorer for en bredere vurdering av brukertilfredsheten og gi referanse ut over kommunens egne grenser. Ved hjelp av en enkelt tilfredshetsindikator sammenliknes kvaliteten for den enkelte tjeneste med andre kommunale tjenester og med tall fra TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse fra desember 200 januar TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse er gjennomført hvert år siden 1992 (siden 1995 med et utvidet informasjonsgrunnlag). Rapporten legger dermed grunnlag for å overvåke eventuelle endringer i innbyggernes tilfredshet over tid i kommunen, og sammenliknet med landet forøvrig. Informasjonen gir dermed enkeltvirksomheter og sektormyndigheter bedre grunnlag for sammenligning av tjenestene, og til å avstemme forventninger mellom brukere og tjenesteleverandører (eksempelvis gjennom serviceerklæringer). Til sammen deltar 58 innbyggere (husstander) i vurderingene i Ås. Det er utarbeidet en tabellrapport brutt ned på utvalgte bakgrunnsvariabler i kommunen så vel som nasjonale sammenligninger nevnt over. Undersøkelsen ble gjennomført i mars - mai Et utvalg på 1200 av husstandene i Ås som er registrert i Telenors fasttelefonregister fikk tilsendt skjema. 58 skjema ble returnert i utfylt stand innen fristen. Posten returnerte 87 skjema grunnet flytting/ukjent adresse. Totalt 1113 husstander ha dermed fått skjema. Dette gir en svarandel på 1% prosent, hvilket er noe over det som årlig oppnås i de nasjonale undersøkelsene (35% i 200/2005). Avdelingsleder Roar Hind har gjennomført undersøkelsen fra TNS Gallup. Oslo, Roar Hind Avdelingsleder Politikk og samfunn 3

4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING UNDERSØKELSENS BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER UNDERSØKELSESDESIGN OG METODE VURDERING AV ÅS SOM BOSTEDSKOMMUNE MEDVIRKNING OG INFORMASJON SENTRUMSUTVIKLING TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON NÆRING BOLIG OG BOOMRÅDER OPPVEKSTMILJØ KOMMUNEN SOM BOSTEDSKOMMUNE HELHETLIG VURDERT TILFREDSHET MED DE KOMMUNALE TJENESTENE OPPVEKST OG KULTUR PLEIE- OG OMSORG ANDRE TJENESTER TJENESTENE HELHETLIG VURDERT DIFFERANSEN MELLOM BRUKERTILFREDSHET OG OMDØMME KOMMUNENS OMDØMME - PÅSTANDER... 1 Vedlegg: Grafikkvedlegg for hovedfunn, trykt vedlegg til denne rapporten... 15

5 1 INNLEDNING I denne rapporten kartlegges innbyggernes vurdering av Ås kommune som bosted, samtidig som den vurderer innbyggernes tilfredshet med den offentlige tjenesteproduksjon i kommunen. Hensikten med undersøkelsen er å tilveiebringe et helhetlig og sammenfattet uttrykk for innbyggernes vurderinger. Vurderingene vil bli brukt av den kommunale administrasjon i utforming og tilrettelegging av det fremtidige tjenestetilbud, slik at det i best mulig grad innrettes mot innbyggernes ønsker og behov. TNS Gallup har siden 1992 gjennomført en årlig landsrepresentativ befolknings- og brukerundersøkelse rettet mot innbyggerne i alle landets kommuner. Den nasjonale undersøkelsen tjener i utgangspunktet som referanseramme for sammenlikning med resultatene i Ås kommune. 1.1 UNDERSØKELSENS BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER Den offentlige tjenesteproduksjon kjennetegnes ved fraværet av en markedsfunksjon som korrigerende faktor når det gjelder etterspørselens volum og tjenesteproduksjonens kvalitet. Samtidig har det i den senere tid vært økt fokus på behovet for å ivareta brukernes ønsker og behov på en best mulig måte. Blant annet pekes det på de betydelige forventninger og krav innbyggerne generelt vil stille til morgendagens offentlige forvaltning. Utviklingstrender i retning av mer brukerindivid- og rettighetsorientering fremheves som særlig viktige, og forventes å stille forvaltningen overfor store utfordringer når det gjelder informasjon, kvalitet, fleksibilitet og effektivitet (NOU 2000: 22, 61 og 89). Dette eksemplifiseres i noen grad også gjennom utviklingen av kvalitetsindikatorer for den offentlige tjenesteproduksjon, eventuelt koplet opp mot offentlige serviceerklæringer. Andre vil peke på at offentlig forvaltning er noe annet enn rén tjenesteproduksjon. Forvaltningen er et politisk styringsorgan, der brukeren som samfunnsborger i tillegg til å benytte seg av, eller å være berørt av ulike tjenester også vil være en aktiv deltaker i prosessene omkring de politiske forhold som berører tjenesteproduksjonen (Aars 2000). I dette perspektivet vil brukernes synspunkter være avgjørende som politisk korrektiv. Denne undersøkelsen måler innbyggernes og brukernes tilfredshet med Ås kommune opp i mot en rekke unike styringsvariabler / måleparametre utformet av kommune selv. Ved i tillegg å kople undersøkelsene i Ås med TNS Gallups nasjonale brukerundersøkelse, gjør undersøkelsesdesignet det mulig for kommunen å vurdere systematisk egen tjenesteproduksjon helhetlig, langs en rekke sektorer og opp i mot en felles nasjonal standard. Den tjener dermed som et sentralt styringsverktøy i kvalitetsutviklingen av det lokale tjenestetilbud for den enkelte etat og for kommunen generelt. 5

6 1.2 UNDERSØKELSESDESIGN OG METODE Undersøkelsen er lagt opp som en tilfredshetsundersøkelse der et representativt tilfeldig utvalg innbyggere vurderer ulike sider ved hjemstedskommunen som bosted. Brukere av de kommunale tjenester vurderer de tjenestene de har benyttet, og ikkebrukerne vurderer tjenestene ut i fra sitt generelle inntrykk. Representativt utvalg Undersøkelsen omfatter et representativt bruttoutvalg innbyggere i kommunen, og ble gjennomført i perioden Det ble gjennomført en purring i perioden. Totalt antall utsendte skjema var Av disse kom 87 i retur grunnet flytting/adresseendring. I alt 58 skjema ble returnert i utfylt stand og godkjent for inklusjon i undersøkelsen. Dette gir en svarandel på 1% som er noe høyere enn for Gallups nasjonale brukerundersøkelse (35% i 200/2005). Resultatene i rapporten er veiet i h.h.t. kjønns- og aldersfordelingen i kommunen. Dette innebærer bl.a. at vurderingene til de ungdommene som er med i undersøkelsen «veier tyngre» i totalresultatene enn svarene fra de andre aldersgruppene, fordi svarprosenten er lavere blant ungdom (særlig aldersgruppen 20-2 år). Brukererfaringer uttrykker en subjektiv kvalitetsvurdering Undersøkelsen kartlegger erfaringene til brukerne av de offentlige tjenester i kommunen. Som bruker regnes en person som har benyttet den aktuelle tjenesten i løpet av de siste 12 månedene. For oppvekst-, pleie- og omsorgstjenestene regnes også nære pårørende som brukere. Hver enkelt innbygger rangerer sine vurderinger av de ulike forhold og tjenester langs en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). I vedlagte tabellrapport, rapporteres undersøkelsen ved at svarkategoriene 1 og 2 er slått sammen. Det samme er svarkategoriene 5 og 6. Gjennomsnittindeks er beregnet med utgangspunkt i 6-punkt skalaen, men hvor skalaen 1 6 er omregnet til skala Gjennomindeksstall fra TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse 200/2005 er satt inn i tabellen. Et indeks på 50 prosentpoeng tilsvarer 3,5 (midtpunktet) på skalaen 1-6. Dersom alle gir karakteren 3 vil dette tilsvare en skår på 0 prosentpoeng. Dersom alle gir karakteren 5, vil dette tilsvare en skår på 80 prosentpoeng. Se figur neste side. 6

7 Bruk av skårer/gjennomsnitt - omregning fra 6 - til punktsskala Spørsmål Hvor fornøyd er du totalt sett med med Ås kommune? Svært misfornøyd Svært fornøyd Omregning 1-6 punkt Tolkning Eks: En som krysser av skalaverdi på 6 punktsskalaen, vil etter omregningen få en skår på 60,0 på punktsskalaen. 0,0 20,0 0,0 60,0 80,0 100, punkt Den opprinnelige punktsskalaen omregnes til punktsskala. Vi oppgir gjennomsnittet av alle svarene i skår, fordi det er intuitivt lettere å forstå: For eksempel gir et gjennomsnitt på,6 en skår på 71 poeng. Hensikten er å nyansere holdningene og få et generelt temperaturmål Forklaring av grafikken Til høyre for midtstreken framstilles prosentandelen som har gitt karakteren (hvit) og de som har svart 5 eller 6 er slått sammen i den gule delen av søylen ytterst til høyre. Til venstre for midtstreken er angitt andelen som har gitt karakteren 3 (hvit) og 1 eller 2 (slått sammen i den røde delen til venstre på søylen). Til høyre for grafen har vi i tillegg angitt det faktiske gjennomsnittet basert på andeler som har svart hhv 1, 2, 3,, 5 og 6. Tall fra TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse er satt i parentes der slike finnes. Til venstre for grafen vises antallet brukere som har svart på hvert enkelt spørsmål. Antall 397 Trygghet ute i Ås sentrum Indeks Ås Nasj. 77 (70) 07 Gang og sykkelveier i Ås sentrum % -50 % 0 % 50 % 100 % Svært misfornøyd (1) og karakter 2 Karakter 3 og Svært fornøyd (6) og karakter 5 7

8 Vurdering av resultatene Undersøkelsen måler innbyggernes og brukernes subjektive opplevelse og vurdering (subjektiv kvalitet). Kvalitetsdimensjonen uttrykker brukerens egen oppfatning og evaluering av de ulike forhold og tjenester. Denne vurderingen kan i enkelte tilfeller gå på tvers av det som ellers måtte være opplagt gitt andre objektive forhold ved kommunen eller tjenesteproduksjonen. Subjektiv kvalitet er derfor et mål som gir viktig supplerende informasjon ut over de mer vanlige produksjonsindikatorene man gjerne opererer med, slik som tjenesteproduksjonens volum eller driftsutgift. Brukerens karakteristikk av en tjeneste er med andre ord basert på egne erfaringer, sett i forhold til de forventningene vedkommende har. Forventningene er knyttet til tidligere erfaringer, hva man har hørt fra andre som har benyttet tjenesten, hva man har lest i media, løfter som er gitt fra kommunen, generell holdning til kommunen og tjenesten, brukssituasjonen o.l. Forventningene vil dessuten være preget av hvilken type tjeneste det er snakk om. F.eks. vil det være forskjeller mellom klientbaserte tjenester og de mer direkte servicepregede tjenestene (sosialkontoret i forhold til biblioteket etc.). Mange tjenester har også tilsynsoppgaver for fellesskapet i tillegg til å skulle yte individuell og god service for den enkelte (f.eks. administrasjon av tekniske tjenester), noe som innebærer at tjenesteproduksjonen ikke i alle sammenhenger nødvendigvis skal optimere den enkelte brukers tilfredshet på alle områder. En uforbeholden sammenligning mellom ulike tjenester vil derfor ikke være helt rettferdig. 2. VURDERING AV ÅS SOM BOSTEDSKOMMUNE Ås kommune har vurdert kommunen som bostedskommune etter følgende temaområder: Medvirkning og informasjon Sentrumsutvikling Transport og kommunikasjon Næring Bolig og boområder Oppvekstmiljø 2.1 MEDVIRKNING OG INFORMASJON Medvirkning og informasjon er vurdert med 10 kvalitetsaspekter 1. Et flertall er fornøyd med fem av forholdne, mens fem forhold har et flertall misfornøyde. Best vurderes informasjonen om kommunen i Ås nytt. 85 prosent er fornøyd med dette forholdet, det vil si at de har gitt karakteren, 5 eller 6. Så mange som 5 prosent er meget eller svært fornøyd (gitt karakteren 5 eller 6). Samlet oppnår informasjon om kommunen i Ås nytt en skår på 71 indekspoeng. Detter rangeres Servicetorget (indeks 67), tilgjengelighet til ordfører (indeks 60). 1 Ingen av disse er vurdert i TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse, og det finnes dermed ikke sammenligningstall for dette området. 8

9 Svakest vurderes medvirkning i utvikling av kommunens tjenester. Så mange som 66 prosent er misfornøyd med dette forholdet. Forholdet oppnår en snittskår på 2 poeng. Andre forhold som vurderes svakt er kommunens informasjon om det politiske arbeidet (skår 6 poeng), medvirkning i utvikling av Ås som lokalsamfunn (skår 6 poeng), tilgjengelighet til andre politikere (skå 8 poeng) og informasjon om utvikling av kommunens tjenester (skår 9 poeng). 2.2 SENTRUMSUTVIKLING Sentrumsutviklingen er vurdert etter 9 kvalitetsområder. Det er særdeles stort sprik i vurderinger mellom de ulike forholdene. Tre forhold vurderes godt med et stort flertall fornøyde. Best vurderes trygghet ute i Ås sentrum (indeks 77 poeng). Dette er en mehet høy skår for dette forholdet. Deretter vurderes gang og sykkelveier og fortau i Ås sentrum (skår 63 poeng) og trafikksikkerheten i Ås sentrum (skår 62 poeng). Forhold som vurderes særdeles svakt er utvalg av butikker/varer i sentrum (skår 28 poeng), utseende på bygninger i sentrum (skår 31 poeng) og innslag av folkeliv/aktiviteter (skår 33 poeng). I en mellom kategori kommer fysisk tilgjengelighet for alle, utviklingen av Nordby lokalsentrum og utviklingen av Ås sentrum, med skår mellom 1 og 8 poeng. Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet Fire forhold sammenlignes med TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse for 200/2005. For ett forhold, trygghet ute i Ås sentrum kommer Ås betydelig bedre ut enn landsgjennomsnittet, hhv 77 mot 70 poeng. For de tre øvrige forholdene skårer Ås betydelig svakere. Særlig svakt vurderes utvalget av butikker/varer i sentrum med et gap på 8 poeng i disfavør Ås. Innslag av folkeliv/aktiviteter skårer 26 poeng bak landsgjennomsnittet og utseende på bygningene i sentrum skårer 21 poeng bak. 2.3 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON Det kollektive transporttilbudet vurderes etter to forhold, hhv i kommunen og ut av kommunen. Det er et flertall misfornøyde med begge forhold. Mest misfornøyd er innbyggerne med tilbudet i kommunen. 5 prosent svarer at de er svært eller meget misfornøyd. I tillegg oppgir 20 prosent å være noe misfornøyd (gir karakteren 3). Indeksskår for forholdet er 37. Transporttilbudet ut av kommunen vurderes noe bedre (skår 6 poeng). Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet Ås kommune skårer en del svakere enn landsgjennomsnittet for begge disse to forholdne, om lag 10 prosentpoeng bak for begge. 2. NÆRING Muligheter for arbeid og tilrettelegging for næringsvirksomhet vurderes etter tre forhold. Blant de som har vurdert disse, er det et flertall misfornøyde med alle tre 2. Vel 80 prosent er misfornøyd med tilrettelegging for å etablere egen arbeidsplass. Dette forholdet skårer svakest (indeks 3). Kommunens tilrettelegging for 2 Merk at mange ikke har vurdert disse forholdene. Dette skyldes nok i all vesentlighet at mange føler de har for liten kunnskap til å vurdere kommunen på disse forholdene. 9

10 næringsutvikling oppnår skår på 2 poeng og mulighetene for arbeid i kommunen oppnår skår 8 poeng. Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet Når det gjelder mulighet for arbeid i kommunen, skårer Ås kommune om lag som landsgjennomsnitte (hhv 8 mot 50 poeng). Noe svakere vurderes muligheten for etablering av egen arbeidsplass med 3 poeng i Ås mot poeng på landsbasis. 2.5 BOLIG OG BOOMRÅDER Bolig og boområder vurderes med i alt 7 forhold. Fire forhold skårer godt. Best vurderes tilgang til friluftsområder. 86 prosent er meget eller svært fornøyd med dette forholdet. I tillegg svarer 10 prosent at de er noe fornøyd (skår 85 poeng). Deretter rangeres trygghet der du bor (80 poeng), tilgang til lekearealer (70 poeng) og trafikksikkerhet der du bor (67 poeng). Tre forehold skårer svakt. Svakest vurderes boligtilbud for unge i kommunen og bolkigtilbud for de som ønsker å flytte. Et flertall, mellom 55 og 60 prosent, er misfornøyd med disse to forholdene (indeks på hhv 2 og 8 poeng). I en mellomkategori kommer dekning boliger spesielt tilpasset eldre (indeks 5). Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet Ett forhold vurderes i TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse dekning boliger spesielt tilpasset elder. På dette tilbudet kommer Ås kommune poeng bedre ut en landsgjennomsnittet. 2.6 OPPVEKSTMILJØ Kommunes oppvekstmiljø generelt vurderes etter 7 dimensjoner. Det er et flertall fornøyde med alle forhold. Best vurderes friluftsliv i kommunen (inkludert omland). Dette forholdet oppnår en skår på 82 poeng. Deretter rangeres forurensningssituasjonen (skår 70 poeng), fritidstilbudet for barn (68 poeng) og tilbudet lag og foreninger (skår 65). Svakest kulturtilbudet for ungdom (skår 50), fritidstilbudet for ungdom (skår 52) og kulturtilbudet for barn (skår 60). Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet To forhold sammenlignes med TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse. Dette gjelder mulighetene for friluftsliv i kommunen og graden av forurensning. I TNS Gallups nasjonale undersøkelse, bes kommunens innbyggere om å vurdere mulighetene for natur- og friluftsliv, mens de i Ås kommunes undersøkelse bare bes om å vurdere mulighetene for friluftsliv. Det betyr at en sammenligning på dette spørsmålet må tolkes noe varsomt. Ås kommune skårer her 10 poeng lavere enn landsgjennomsnittet, som for øvrig er det forhold som vurderes aller best i TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse. På det andre forholdet, graden av forurensning (eks. luft, støy), skårer Ås kommune på den annen side 9 poeng bedre enn landsgjennomsnittet. 10

11 2.7 KOMMUNEN SOM BOSTEDSKOMMUNE HELHETLIG VURDERT Innbyggerne har vurdert det å leve/være bosatt i Ås kommune helhetlig sett. På dette spørsmålet oppnår Ås kommune en skår på 7 poeng. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 3 TILFREDSHET MED DE KOMMUNALE TJENESTENE Både de som har benyttet den enkelte tjeneste i løpet av siste 12 måneder (brukere) og de som ikke har benyttet den (ikke-brukere), bes om å vurdere tjenesten. I punktene.1.3 gjengis brukernes erfaringer med tjenestene, mens ikkebrukernes vurderinger speiles i lys av brukerne under punkt OPPVEKST OG KULTUR I alt 13 (15) 3 tjenester vurderes under temaområdet oppvekst og kultur. Av disse sammenlignes 13 tjenester med TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse. Antall brukere varierer med de ulike tjenestene. Flest brukere innenfor oppvekst og kultur har biblioteket (23), kinotilbudet (183), idrettsanleggene (163) og svømmehalltilbudet (12). Færrest brukere har PP-tjenesten (26), det forebyggende arbeidet for barn og unge (28) og teatertilbudet (29). Det er et flertall fornøyde brukere med 13 (1) av tjenestene. Best vurderes barnehagetilbudet, hvor nær alle brukere (95 prosent) er fornøyd med tilbudet (skår 81). Dernest vurderes biblioteket (skår 80), kulturskolen barnet benytter (skår 76) og kinotilbudet i regionen (skår 72). Barneskolen og SFO oppnår begge skår 71 poeng, mens idrettsanleggene vurderes noe svakere (skår 66). Svakest vurderes det forbyggende arbeid for barn og unge (skår 8), ungdomsskolen (skår 59), PP-tjenesten og teatertilbudet (begge skår 60) og fritids-/ungdomsklubben (skår 63). Barnehagedekningen vurderes særdeles svakt av brukerne (skår 0). Brukerne vurderer som vi har sett samtidig barnehagen barnet går i helt på topp. Aspektet åpningstid i barnehagen vurderes også godt, med skår 77 poeng. Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet For 13 av tjenestene vi sammenligner med nasjonale tall, kommer Ås bedre ut på 6, mens 3 tjenester skårer svakere. tjenester vurderes likt med nasjonalt gjennomsnitt. Best ut kommer SFO med 6 poeng foran landsgjennomsnittet. Svømmehalltilbudet skårer poeng bedre, mens kulturskolen, biblioteket, åpningstiden i barnehagen og fritids-/ungdomsklubben oppnår mellom 3 2 poeng bedre. 3 Under dette punktet er det også satt inn barnehagedekningen i kommunen, samt åpningstid i barnehagen. Normalt vurderes det første punktet under egenskaper ved kommunen. Det andre forholdet er et aspekt ved barnehagetilbudet. 11

12 Det forhold som skårer klart svakest er teatertilbudet, men 13 poeng dårligere enn landsgjennomsnittet. Ungdomsskolen skårer 5 poeng bak og kinotilbudet i regionen poeng bak. 3.2 PLEIE- OG OMSORG Brukervurderinger I alt 8 tjenester blir vurdert av brukerne under dette området, alle med nasjonal sammenligningstall. tjenester har får få brukere (under 20) til at tjenesten rapporters. Ås kommune skårer meget høyt for 7 av de 8 tjenestene. Best vurderes fysioterapeuttjenesten. Vel 90 prosent er fornøyd, og vel 80 prosent er meget eller svært fornøyd (indeks 83). Vel så mange fornøyde har eldresenteret med 98 prosent fornøyde (skår 82 poeng) og hjemmesykepleien (82 poeng og 9 prosent fornøyde). Det er også stor grad av tilfredshet med helsestasjonen (skår 80), hjemmehjelp (skår 77), tilrettelagt bolig uten heldøgnspleie (skår 76) og legen sist benyttet (skår 71). Noe svakere vurderes sykehjemmet. Vel 30 prosent er misfornøyd med dette mens 70 prosent er fornøyd (skår 67). Dekningsgrader Innbyggerne (brukere og ikke-brukere) har vurdert aspekter knyttet til kommunens dekningsgrader av hhv hjemmesykepleie, hjemmehjelp, øyeblikkelig hjelp til lege og dekningsgrad sykehjem/institusjonsplasser. Forholdene oppleves relativt likt av innbyggerne og oppnår indeksverdier mellom 55 og 51 poeng. Det er omtrent like mange misfornøyde som fornøyde, og andel svært/meget misfornøyde er om lag like stor som andelen svært/meget fornøyde, på om lag 25 prosent. Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet Ås skårer klart bedre enn landsgjennomsnittet for 7 av de 8 tjenestene som brukerne vurderer. Best vurderes hjemmehjelp hvor Ås kommune oppnår 16 poeng bedre enn landsgjennomsnittet. Dernest kommer tilrettelagt bolig uten heldøgnspleie med 11 poeng over landsgjennomsnittet og helsestasjon med 9 poeng over landsgjennomsnittet. Fire forhold oppnår mellom 5 og 6 poeng over landsgjennomsnittet. Dette er; fysioterapeuttjensten, eldresenteret, hjemmesykepleie og sykehjemmet. På ett område skårer Ås svakere enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder tilfredshet med legen sist benyttet, hvor Ås kommer 3 poeng ut bak landsgjennomsnittet. Når det gjelder spørsmål om dekningsgrader, sammenlignes Ås med landsgjennomsnittet på spørsmålet om dekningsgrad sykehjem/institusjonsplasser. På dette området kommer Ås kommune bedre ut med 6 poeng foran landsgjennomsnittet. 12

13 3.3 ANDRE TJENESTER Ulike andre tjenester utgjør en gruppe på i alt 12 tjenesteforhold, hvorav 3 vurdere av brukere så vel som ikke-brukere, mens øvrige 9 forhold vurderes av innbyggerne generelt. Det vil si at disse tjenestene er av en slik karakter at alle eller nær alle innbyggerne er brukere. Av disse tjenestene vurderes Landbrukskontoret best. 85 prosent av brukerne har vurdert dette kontoret positivt, og 81 prosent svært eller meget positivt (indeks 78). Deretter rangeres Servicetorgets mottakelse av henvendelser (indeks 69), drikkevannskvaliteten (indeks 66), renovasjon/søppeltømming i Ås kommune og veivedlikehold gang/sykkelstier sommertid (begge 60 poeng), kommunens økonomiavdeling (59 poeng) siste brukervurdering Svakest vurderes tjenestene knyttet til bygg, regulering og oppmåling (vurdert av brukerne). Nær 60 prosent er misfornøyd med denne tjenesten, og så mange som 28 prosent er meget/svært misfornøyd (indeks 6 poeng). Andre tjenester som vurderes relativt svakt er veivedlikehold gang/sykkelstier vintertid (indeks 7), de kommunale avgiftene (indeks 9), veivedlikehold kommunale veier sommertid (indeks 50), kommunens effektuering av henvendelser (indeks 52) og veivedlikehold kommunale veier vintertid (indeks 56). Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet Av disse 12 tjenestene sammenlignes Ås kommune med et nasjonalt gjennomsnitt for 6 tjenester. 3 tjenester vurderes bedre enn landsgjennomsnittet, 2 tjenester vurderes svakere, mens en tjeneste kommer likt ut. Klart best kommer Landbrukekontoret som skårer 12 poeng bedre enn landsgjennomsnittet. Veivedlikehold kommunale veier vintertid vurderes 9 poeng foran, mens de kommunale avgiftene kommer 2 poeng foran. Drikkevannskvaliteten vurderes på sin side betydelig svakere (10 poeng bak) landsgjennomsnittet. Det samme gjør renovasjon/søppeltømming som har et avvik på 9 poeng i disfavør Ås kommune. 3. TJENESTENE HELHETLIG VURDERT Innbyggerne er spurt hva de synes om de kommunale tjenestene i Ås kommune, alle forhold tatt i betrakting. 73 prosent gir her uttrykk for å være fornøyde (skår 59 poeng). Dette er 3 prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet. 3.5 DIFFERANSEN MELLOM BRUKERTILFREDSHET OG OMDØMME Det er stor forskjell mellom brukere og ikke-brukere når det gjelder hvordan tjenestene vurderes. Brukerne er mer fornøyd enn ikke-brukerne med 21 tjenester. Fire fem tjenester har brukere som er mer misfornøyde enn ikke-brukerne. Størst gap finnes for kinotilbudet i regionen. Mens brukerne gir denne tjenesten en skår på 72 poeng, oppnås en skår blant ikke-brukerne på bare 30 poeng. Med andre Det er regnet ut differanse mellom brukere og ikke-brukere når det gjelder barnehagedekningen i kommunen. Dette er i streng forstand ikke en vurdering av selve tjenesten, men en vurdering av tilbudets omfang. 13

14 ord en differanse på hele 2 poeng. Andre tjenester med stort omdømmegap er teatertilbudet (gap 31 poeng), hjemmehjelp (gap 26 poeng), fysioterapeut, hjemmesykepleie (begge gap 2 poeng), tilrettelagt bolig uten heldøgnspleie og fritids-/ungdomsklubber (begge gap 23 poeng). Normalt skal brukerne være mer fornøyde enn ikke-brukerne. Dette skyldes at nærhet til tjenesten normalt gir økt tilfredshet. Når brukerne er mindre fornøyd, er dette ofte en indikasjon på at tjenestene skårer særdeles svakt. De fire tjenester som har et positivt omdømme sammenlignet med brukervurderingen er det forebyggende arbeid for barn og unge, bygg, regulering og oppmåling, kommunens økonomiavdeling og ungdomsskolen. Størst avvik finnes for ungdomsskolen med et gap på 7 prosentpoeng.. KOMMUNENS OMDØMME - PÅSTANDER Innbyggerne er bedt om å ta stilling til 9 påstander om kommunen, inkludert standardpåstandene som inngår i TNS Gallups nasjonale kommuneundersøkelse. Den påstand som får størst oppslutning er at kommunen samarbeider godt med andre kommuner. Så mange som 72 prosent er fornøyd med dette forholdet, det vil si har svart, 5 eller 6 (helt enig) i påstanden (skår 62 poeng). Det er også et klart flertall som er enige i påstandene om at kommunen satser på informasjon til innbyggerne (skår 60 poeng) og at kommunen tilbyr tjenester med høy kvalitet og service (skår 56 poeng). I en midtgruppe faller påstandene om at min kommune satser på tverrfaglig samarbeid, min kommune inviterer til medvirkning og dialog og min kommune er mulighetenes kommune der livskvalitet i hverdagen står i sentrum. 3 prosent av innbyggerne er uenig i disse påstandene (indeksverdier mellom 52 og 53 poeng). Flest er uenig i påstandene min kommune lytter til innbyggerne, min kommune utnytter ressursene effektivt og min kommune prioriterer de riktige tingene. Mellom 8 og 5 prosent er uenig i disse påstandene (indeksverdier mellom 7 og 50 poeng). Ås kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet For alle forhold det finnes sammenligningstall, kommer Ås bedre ut enn landsgjennomsnittet. Best vurderes min kommune lytter til innbyggerne og kommunen utnytter ressursene effektivt. Begge oppnår 8 poeng bedre enn landsgjennomsnittet. Kommunen prioriterer de riktige tingene skårer 6 poeng bedre og kommunen tilbyr tjenester med høy kvalitet og service har et positivt avvik på 3 poeng. 1

15 Vedlegg: Grafikkvedlegg for hovedfunn, trykt vedlegg til denne rapporten Grafikkvedlegg for hovedfunn, trykt vedlegg til denne rapporten 15

16 ÅS VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN MEDVIRKNING OG INFORMASJON RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 27 INFORMASJON OM KOMMUNEN I ÅS NYTT SERVICETORGET TILGJENGELIGHET TIL ORDFØRER INFO OM UTVIKLINGEN AV ÅS SOM LOKALSAMFUNN INTERNETTSIDEN INFO OM UTVIKLINGEN AV KOMMUNENS TJENESTER TILGJENGELIGHET TIL ANDRE POLITIKERE MEDVIRKNING I UTVIKLING AV ÅS SOM LOKALSAMFUNN INFORMASJON OM DET POLITISKE ARBEIDET MEDVIRKNING I UTVIKLING AV KOMMUNENS TJENESTER (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) karisma 16

17 ÅS VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN SENTRUMSUTVIKLING RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 397 TRYGGHET UTE I ÅS SENTRUM (70) 07 GANG OG SYKKELVEIER, FORTAU I ÅS SENTR TRAFIKKSIKKERHETEN I ÅS SENTRUM FYSISK TILGJENGELIGHET FOR ALLE UTVIKLINGEN AV NORDBY LOKALSENTRUM UTVIKLINGEN AV ÅS SENTRUM INNSLAGET AV FOLKELIV/AKTIVITETER (59) 06 UTSEENDE PÅ BYGNINGENE I SENTRUM (52) 26 UTVALGET AV BUTIKKER/VARER I SENTRUM (7) 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 17

18 ÅS VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 18 DET KOLLEKTIVE TRANSPORTTILBUDET UT AV KOM (57) 371 DET KOLLEKTIVE TRANSPORTTILBUDET I KOMMUNEN (7) 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 18

19 ÅS VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN NÆRING RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 298 MULIGHETENE FOR ARBEID I KOMMUNEN (50) 170 KOM. TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING ETABLERE AV EGEN ARBEIDSPLASS () 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 19

20 ÅS VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN BOLIG OG BOOMRÅDER RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 1 TILGANG TIL FRILUFTSOMRÅDER TRYGGHET UTE DER DU BOR TILGANG TIL LEKEAREALER TRAFIKKSIKKERHET DER DU BOR DEKNING BOLIGER SPES. TILPASSET ELDRE (50) 332 BOLIGTILBUD FOR DE SOM ØNSKER Å FLYTTE BOLIGTILBUD FOR UNGE I KOMMUNEN (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 20

21 ÅS VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OPPVEKSTMILJØ RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 33 NATUR/FRILUFTSLIV I KOMMUNEN (90) 13 FORURENSNINGSSITUASJONEN (61) 305 FRITIDSTILBUDET FOR BARN TILBUDET TIL LAG OG FORENINGER KULTURTILBUDET FOR BARN FRITIDSTILBUDET FOR UNGDOM KULTURTILBUDET FOR UNGDOM (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 21

22 ÅS ALLE FORHOLD TATT I BETRAKTNING FORNØYDHET MED Å LEVE/VÆRE BOSATT I ÅS RESULTAT 2006 ANT. TEMA TILFREDSHET INDEKS 35 ALLE FORHOLD TATT I BETRAKTNING (69) 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 22

23 ÅS VURDERING AV KOMMUNALE TJENESTER OPPVEKST OG KULTUR RESULTAT 2006 ANT. TEMA BRUKERTILFREDSHE T INDEKS 56 BARNEHAGEN (81) 23 BIBLIOTEKET (78) 58 ÅPNINGSTID I BARNEHAGEN (75) 36 KULTURSKOLEN BARNET BENYTTER (73) 183 KINOTILBUDET I REGIONEN (76) 90 BARNESKOLEN (71) 1 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (65) 163 IDRETTSANLEGGENE (66) 53 FRITIDS/UNGDOMSKLUBBEN (61) 12 SVØMMEHALLTILBUDET (57) 29 TEATERTILBUDET (73) 26 PPTJENESTEN (60) 67 UNGDOMSSKOLEN (6) 28 DET FOREB. ARBEID FOR BARN/UNGE BARNEHAGEDEKNINGEN I KOM (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 23

24 ÅS VURDERING AV KOMMUNALE TJENESTER HELSE, PLEIE OG OMSORG, SOSIAL RESULTAT 2006 ANT. TEMA BRUKERTILFREDSHE T INDEKS 119 FYSIOTERAPEUTEN (78) 6 ELDRESENTERET (76) 28 HJEMMESYKEPLEIE (66) 72 HELSESTASJONEN (71) 32 HJEMMEHJELP (61) 23 TILRETTELAGT BOLIG U/HELDØGNSPLEIE (65) 33 LEGEN DU SIST BENYTTET (7) 21 SYKEHJEMMET (62) 19 SOSIALKONTORE T For få d t 17 TILBUD TIL PSYKISK SYKE NOEN I HUSSTANDEN For få d t 6 BARNEVERNSTJENESTE N For få d t TILBUD TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE For få d t 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 2

25 ÅS VURDERING AV KOMMUNALE TJENESTER DEKNINGSGRADER RESULTAT 2006 ANT. TEMA BRUKERTILFREDSHE T INDEKS 139 DEKNINGSGRAD HJEMMESYKEPLEIE DEKNINGSGRAD HJEMMEHJELP DEKNING AV ØYEBLIKKELIG HJELP DEKNINGSGRAD SYKEHJEM/INSTITUSJONSPLASSER (5) 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 25

26 ÅS VURDERING AV KOMMUNALE TJENESTER ANDRE TJENESTER RESULTAT 2006 ANT. TEMA BRUKERTILFREDSHE T INDEKS 26 LANDBRUKSKONTORET (66) 295 SERVICETORGET DRIKKEVANNSKVALITET (76) 22 RENOVASJON/SØPPELTØMMING I ÅS KOMMUNE (69) 12 VEIVEDLIKEHOLD GANG/SYKKELSTIER SOMMERSTID KOMMUNENS ØKONOMIAVDELING VEIVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER VINTERSTID (7) 251 EFFEKTUERING AV HENVENDELSER VEIVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER SOMMERSTID (50) 0 DE KOMMUNALE AVGIFTER (7) 15 VEIVEDLIKEHOLD GANG/SYKKELSTIER VINTERSTID BYGG, REGULERING OG OPPMÅLING (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 26

27 ÅS ALLE FORHOLD TATT I BETRAKTNING FORNØYDHET MED DE KOMMUNALE TJENESTER TOTALT SETT RESULTAT 2006 ANT. TEMA BRUKERTILFREDSHE T INDEKS 22 TJENESTER SETT UNDER ETT (56) 5+6 (Svært/meget fornøyd) (Svært/meget misfornøyd) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 27

28 ÅS PÅSTANDER OM KOMMUNEN DU BOR I ENIGHET RESULTAT 2006 ANT. TEMA ENIGHET (FORDELING I PROSENT) INDEKS 272 KOMMUNEN SAMARBEIDER GODT MED ANDRE KOM KOMMUNEN SATSER PÅ INFO. TIL INNBYGGERNE TILBYR TJENESTER MED HØY KVALITET OG SERVICE (53) 219 MIN KOMMUNE SATSER PÅ TVERRFAGLIG SAMARBEID MEDVIRKNING TIL DIALOG ER MULIGHETENES KOMMUNE MIN KOMMUNE LYTTER TIL INNBYGGERNE (2) 299 KOMMUNEN UTNYTTER RESSURSENE EFFEKTIVT (1) 319 KOMMUNEN PRIORITERER DE RIKTIGE TINGENE (1) 5+6 (Helt/meget enig) (Helt/meget uenig) Tall i parentes er nasjonalt gjennomsnitt 200 karisma 28

29 ÅS KOMMUNALE TJENESTER DIFFERANSEN MELLOM BRUKERTILFREDSHET OG IMAGE RESULTAT 2006 TJENESTE DIFFERANSE MÅLT I SKALAPOENG BRUKER IMAGE KINOTILBUDET I REGIONEN TEATERTILBUDET HJEMMEHJELP FYSIOTERAPEUTEN HJEMMESYKEPLEIE TILRETTELAGT BOLIG U/HELDØGNSPLEIE FRITIDS/UNGDOMSKLUBBEN ELDRESENTERET HELSESTASJONEN LANDBRUKSKONTORET SVØMMEHALLTILBUDET BARNEHAGEN KULTURSKOLEN BARNET BENYTTER PPTJENESTEN BIBLIOTEKET ÅPNINGSTID I BARNEHAGEN LEGEN DU SIST BENYTTET SKOLEFRITIDSORDNINGEN SYKEHJEMMET IDRETTSANLEGGENE BARNESKOLEN DET FOREB. ARBEID FOR BARN/UNGE BYGG, REGULERING OG OPPMÅLING 6 51 KOMMUNENS ØKONOMIAVDELING UNGDOMSSKOLEN BARNEHAGEDEKNINGEN I KOM Brukertilfredshet høyere enn image Image høyere enn brukertilfredshet Differansen kan i noen tilfelle være større/mindre enn synlig differanse mellom bruker og idette skyldes di bl tikk DIFFKOMM 29

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

INNBYGGERNES VURDERING: HAUGESUND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: HAUGESUND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: HAUGESUND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service Møteplass Medborgere MSM/ Best på service 2009 Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet, og vurderinger av kommunale tjenester 2009 Side 2 av 62 Forord Fredrikstad kommune har gjennomført en

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1.

Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Politikk og samfunn. Innbyggerundersøkelsen 2013 TNS 22.1. Innbyggerundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hamar kommune? Innbyggerundersøkelsen TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Vurdering av bostedskommunen Vurdering av bostedskommunen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rennesøy kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rennesøy kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Velkommen. til seminar. 1. mars 2016

Velkommen. til seminar.  1. mars 2016 Velkommen til seminar http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 1. mars 2016 Målsetting Bredere innsikt i kommunereformen og de alternativene vi inngår i: For det videre arbeidet med prosessen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer