Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl og 1400.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 1100 og 1400."

Transkript

1 Ekspedisjonskontor. Telefon: Telefaks: E mail: Hjemmeside: Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl og STUDIETILBUD Utdanningspro gram Naturbruk Studiekompetan se Teknikk og industriell produksjon Undervisningstilbud Klasse Kontaktlærere Vg 1 Naturbruk Arbeidslivs- / hverdagslivstrening 1 NAA 1 NAB 1BA01 1BA02 1 ST01 1 ST02 Lennart Hatlehol Arnar Christian Aas Lin Hege Olsen Siri Anette Nordby Irene Auestad Lin Hege Olsen Vg 2 Landbruk og gartnernæring 2 NALG Bjørn Myklebust Vg 2 Hest og hovslagerfag 2 NAHH Siren Frandsen Holte Vg 2 Anleggsgartner 2 NAAD Terje Kvamme Vg 3 Naturbruk (studiekompetanse) 3 NAST Geir Hananger Vg 3 Påbygging til generell studiekompetanse Vg 1 Teknikk og industriell produksjon 3 STPB Tor Magnesen 1 TPA 2 TPPI Per Åge Skaar Tore Ingebrigtsen 1

2 SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen eies og drives av Vest-Agder fylkeskommune og ledes av rektor. Rektor er skolens ansvarlige leder for undervisning og de praktiske avdelingene i gårdsbruket. I tillegg til rektor består skolens ledelse av to avdelingsledere. ELEVRÅD Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse ved skolen. Elevrådet velger et styre med leder, nestleder, kasserer og sekretær. Et aktivt og engasjert elevråd er en forutsetning for god elevmedvirkning og mulighet for innflytelse på egen skolehverdag. RÅDGIVER Rådgiveren er den person du går til dersom du som elev har spørsmål eller problemer du ikke ønsker å ta opp med faglærer eller klassestyrer. Rådgiver er skolens yrkes og studieveileder. Rådgiverkontoret er i 1. etasje i undervisningsbygget. SPESIALPEDAGOGISK KOORDINATOR. Skolens spes.ped. koordinator har kontor i 2. etg Husmorbygget HELSESØSTER OG SKOLELEGE Helsesøster og skolelegen i Søgne kommune har blant annet Søgne vgs som ansvarsområde. De tar i mot besøk av alle som har noe på hjertet, enten av medisinsk art eller noe annet som du tror de kan hjelpe deg med. De har kontor i undervisningsbrygget (utgangen mot Søgne gamle kirke). Elevene vil få informasjon om treffetider for helsepersonellet. Det vil også bli gitt informasjon om andre tilbud utenfor skolen som kan være aktuelle for elever. 2

3 ORIENTERING OM: Søgne Skyss Stipend og lån Bøker Egenandeler Røyking Kantine Parkering Hest Bilkjøring Hagen Mange elever er lite kjent i Søgne. I Søgneguiden kan du bli litt bedre kjent med kommunen, og de forskjellige tilbud som finnes. Alle spørsmål om skyss rettes til Kristin Åtland på kontoret. Alle spørsmål om lån og stipend rettes til Kristin Åtland på kontoret. Alle elevene låner bøker av skolen, gratis. Elevene i Vg 1 vil få tilbud om å kjøpe bærbar PC. Informasjon om dette vil bli gitt like etter skolestart. Utlevering av PC er til nye elever: Innen 1. September For arbeider som elevene tar med hjem gjelder følgende: Elevene må dekke skolens materiellutgifter enten gjennom en egenandel betalt inn ved skolestart eller ved fakturering ved avslutning av hvert semester. Eksempler på arbeider som tas med hjem: Blomsteroppsatser, formingsarbeider, og utstyr laget på mekanisk verksted. Røyking er ikke tillatt på skolens område Skolens kantine er åpen i ett frimunitt før lunsj og i lunsjen Du kan kjøpe mat eller spise egen matpakke. Du kan også spise i biblioteket, men ikke i klasserommene. Biler og motorsykler skal settes på parkeringsplassene utenfor bommene. Spørsmål vedrørende hest rettes til Aina Berge. Hesteaktiviteter på indre skoleområde er forbudt. Det har forekommet uvettig kjøring på veiene rundt skolen. Skolen vil ikke tolerere villmannskjøring. Bil og mopedkjøring mellom bygningene er ikke tillatt. Elever får 10% avslag på varer som kjøpes i hagebruket. 3

4 SKOLENS PERSONALE Ledelse: Rektor Kari Brunvatne Kleivset Avdelingsleder Tor Arne Eilertsen Avdelingsleder Knut Sigurd Haugå Rådgiver: Spes.ped.koord: IKT ansvarlig: Bibliotek: Henriette Severinsen Siri Anette Nordby Stein Arne Svendsen Anne Gunn Eikaas Kontoret: Kristin Åtland Konsulent Teknisk personale: Øyvind Åtland May Britt Farestad Edel Lohne Alicia Flores Ana Arsulic vaktmester renholder I renholder renholder kantine/renholder Gårdsdrift: Roy Magne Jensen fagarbeider fjøs, jordbruk, skogbruk Ole Johansen mekaniker Aina Berge ansvar stall, fagarbeider, fjøs Ingeborg Folkestad fagarbeider, fjøs. Lillian Kvalen fagarbeider, fjøs. Aud Maren Rosseland fagarbeider, hagebruket. 4

5 Lærlinger: Helene Stea Mydland hest og hovslagerfaget Monika Djupesland Wehus hest og hovslagerfaget Jørgen Jepsen IKT-driftsfag Arbeidsterapeuter: Randi Eldhuset Ann Mari Johansen Janne G. Fossdal Anne Gunn Eikaas Aina Berge Cecilie Fornes Bente Dale 5

6 Lærere: Terje Abusland Irene Auestad Christian Aas programfag naturbruk. Marianne Aamodt Berget programfag hest og hovslagerfag Anne Kjersti Beurling spesialpedagog Trine Danielsen engelsk, norsk, historie Laila Merete Eikrem biologi, naturfag og kroppsøving Lars Jøran Eilertsen matematikk. Tor Arne Eilertsen engelsk Andreas Engebrethsen engelsk, kroppsøving, friluftsfag Marianne Finnsen norsk Ingeborg Folkestad programfag naturbruk Anette Frigstad matematikk Geir Hananger naturforvaltning, naturbruk/friluftsfag Lennart Hatlehol programfag teknikk og industriell produksjon Knut Sigurd Haugå Christina Frandsen Holte programfag hest og hovslagerfag, naturfag Siren Frandsen Holte programfag hest og hovslagerfag Tore Ingebrigtsen programfag teknikk og industriell produksjon. Gudbrand Kaurstad programfag naturbruk Terje Kvamme programfag anleggsgartnerfag Nicolas Peter Lewell programfag anleggsgartnerfag Tor Magnesen engelsk, historie Olga Wenche Mortensen programfag design og håndverk. Mona S. Mosgren norsk Bjørn Myklebust programfag i naturbruk Anders K. Nilsen matematikk, samfunnsøkonomi. Siri Anette Nordby spesialpedagogisk koordinator, arbeidslivs-/hverdagslivstrening Lin Hege Olsen engelsk, samfunnsfag, Jon Ribe traktoropplæring Per Åge Skaar programfag teknikk og industriell produksjon Kirsti Stengrundet permisjon fram til Torstein Berg Torjussen norsk, engelsk, arbeidsliv- /hverdagslivstrening Unni Wathne matematikk 6

7 SKOLEREGLEMENT INNLEDNING For en elev som etter søknad er tatt inn i den videregående skolen, kan de generelle rettigheter og plikter settes opp slik: a. Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid. b. Eleven blir medlem av et samfunn som utgjøres av elevene og personalet tilknyttet skolen. c. Eleven har forpliktet seg til, i samarbeid med de andre medlemmene i skolesamfunnet, å bidra til et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. d. Eleven har forpliktet seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder for opplæring i den videregående skolen. NB! Det vises også til reglement for videregående skoler i Vest Agder. Dette kan du finne i It s learning, faget Info elever og Regelverk. Dessuten finnes den også på internett, under følgende adresse:http://vaf.no. Gå deretter til Utdanning og reglement. FRAMMØTEPLIKT Eleven plikter å møte fram til rett tid og delta i den opplæringen som er fastsatt for basisgruppa. 7

8 FRAVÆR a. Når en elev vet at han/hun skal være borte fra undervisningen, skal eleven gi beskjed om dette på forhånd til kontaktlærer/faglærer. b. En elev skal ikke forlate undervisningen uten at han/hun har gitt beskjed til den faglæreren som klassen har. c. Dersom fraværet pr. termin blir så høyt at karaktergrunnlaget mangler, kan eleven risikere at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter. d. Eleven har selv plikt til å holde rede på sitt eget fravær. e. Følgende regnes ikke som fravær: - møter i skolens utvalg, råd og komiteer - deltagelse som tillitsvalgt i frivillige organisasjoner på regional- eller landsplan - deltakelse som tillitsvalgt på landsplan i landsdekkende ungdomsorganisasjoner inntil 14 dager pr. år - innkalling til rektor/avdelingsleder - attestert besøk hos rådgiver - attestert besøk hos helsesøster/psykiatrisk sykepleier/skolelege - militær sesjon - organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer. f. For å få termin/standpunktkarakter i et fag må en elev: - ikke ha mye fravær - ha lagt fram pålagt arbeid til rett tid - ha vært til stede ved tilstrekkelig mange prøver i faget etter faglærers vurdering slik at eleven kan vurderes mot måloppnåelse i faget Ved langvarig sykefravær skal skolen søke å sette inn tiltak overfor eleven som kan gi grunnlag for å sette termin/standpunktkarakter. Skolen kan etter søknad stryke inntil 10 dager fravær. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring eller annen dokumentasjon. Ved sykdom er det kun fravær fra og med 4. dagen som kan strykes. Sykdom ved eksamen: For at en elev skal få registrert gyldig fravær ved eksamen grunnet sykdom, må eleven ha med legeerklæring til skolen. VERNEREGLER Eleven plikter å følge de verneregler og bruke det verneutstyr og arbeidstøy som kreves for faget, eller som skolen påbyr. Elever som ikke retter seg etter dette, kan utelukkes fra undervisningen. 8

9 UNDERVISNINGSMATERIELL Alle lærebøker lånes gratis av elevene. ERSTATNING Skolens verktøy, maskiner, lærebøker, inventar og alt annet utstyr skal brukes med omtanke og forsiktighet. En elev som gjør seg skyld i at noen av skolens eiendeler blir borte eller påføres skade, gjøres økonomisk ansvarlig såfremt årsaken ikke er et hendelig uhell. Dette gjelder også skade som påføres skolens bygninger. RUSMIDLER Det er forbudt å nyte alkohol eller andre rusmidler på skolens område og i skolens nærområde. RØYKING Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler eller på skolens uteområder, kun på anviste plasser. BRUK AV INTERNETT Bruk av internett skal være knyttet til opplæringen. Uvettig bruk vil medføre at eleven utelukkes fra videre bruk av nettet. ANSVAR Skolen er ikke ansvarlig for elevers personlige eiendeler som tas med/oppbevares på skolen og i skolens område, for eksempel mobiltelefoner. ELEVAKTIVITETER Elever og elevorganisasjoner har lov til å drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen både i og utenom skoletid. De har videre rett til å bruke skoleanlegget etter nærmere avtale med rektor. Det må innhentes tillatelse av rektor dersom det skal arrangeres tilstelninger utenfor skolen, under skolens ledelse og ansvar. Elevene kan bruke skolens oppslagstavler etter at oppslaget er godkjent og stemplet av skolens administrasjon. Etter nærmere avtale kan løpesedler, underskriftslister og annen informasjon deles ut i skolebygningen og på skolens område. SKOLEMILJØET Eleven må vise en slik atferd at samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet fremmes. I skoletida er det ikke adgang til å bruke motorkjøretøyer uten at det er innhentet tillatelse. Motorkjøretøyer skal parkeres på anvist plass. Eleven må rette seg etter de instrukser de får av foresatte ved skolen. Skolereglementet gjelder også ved arrangementer, skoleturer, ekskursjoner og lignende og utenfor skolen i skolens regi. BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET Dersom en elev ikke følger skolereglementets bestemmelser, kan skolen nytte følgende tiltak: a. Refsing - utelukkelse fra resten av timen (faglærer har myndighet) 9

10 - påtale fra rektor/avdelingsleder - utelukking fra resten av skoledagen (rektor i samråd med elevens lærer). b. Særskilte tiltak Når en elev vedvarende har vist en adferd som i alvorlig grad går utover orden og arbeidsro i skolen, eller når en elev i alvorlig grad forsømmer sitt arbeid eller sine plikter, kan eleven utvises fra skolen. Dersom eleven ikke er myndig, skal elevens foreldre/foresatte på forhånd ha fått melding om forhold som kan føre til bortvisning. Det henvises for øvrig til forvaltningslovens 16. Vedtak om utvisning fattes av utdanningssjefen i fylket. BRANNALARM Elever som utløser falsk brannalarm ved skolens alarmanlegg, vil bli anmeldt til politiet/lensmannen uten opphold. 10

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter.

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Deltakelse Samværsformer og arbeidsmiljø Undervisningsmateriell Fravær Permisjoner Egenmelinger Reaksjoner ved brudd på reglementet Underskrift

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer