Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008."

Transkript

1 Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni Landsstyret har i siste periode bestått av: Leder Nestleder/styremedlem Sør- og Vestlandet Styremedlem Østlandet Styremedlem Midt-Norge Styremedlem Nord-Norge Jonny Nauste Norvald Visnes Elling Krogen Halvor Hartz Stig Alf Hansen Evelyn Liseth Bente Markhus Nils Johan Mikalsen Leo Johansen Halvor Hartz har i deler av perioden tjenestgjort i Afghanistan og Stig Alf Hansen har møtt i landsstyret. Representantskapet består av medlemmene av landsstyret og lederne av lokallagene. Lokallagslederne er pr. i dag følgende: Akershus og Østfold Geir Krogh Ås Hedmark/Oppland Bjørn Bergundhaugen Lillehammer Buskerud Reidar Foss Hurum Vestfold Øystein Holt Tønsberg Telemark Agder Odd Nordmo Randesund Rogaland og Haugaland Kjetil Andersen Bjerkreim Hordaland Odd Dale Askøy Sogn og Fjordane Nils Erik Eggen Florø Sunnmøre Evelyn Liseth Sykkylven Nordmøre og Romsdal Alf Sollid Tingvoll Sør-Trøndelag Arve Forslund Skaun Nord-Trøndelag Snorre Haugdahl Steinkjer Helgeland og Salten Ole-Gustav Årnes Alstadhaug Hålogaland Kjell Rambøl Narvik Finnmark Leo Johansen Tana Adresse: Brugata 19, Oslo Telefon: Post: Pb. 9096, Grønland Epost: 0133 Oslo Web:

2 Organisasjonsfondets styre har hatt denne sammensetning: Jens Bruun Lørenskog (formann) Helge Samuelsen Steinar Angard Tana Lom Revisor Beckman Lundevall Revisjon AS har fungert som lagets revisor i perioden. Sekretariatet Norges Politilederlags Sekretariat er lokalisert i YS-Huset, Brugt. 19, Oslo. Sekretariatet ledes av lagets leder Jonny Nauste, som har permisjon fra stillingen som namsfogd i Asker og Bærum. Generalsekretær Svein Stuberg er ansatt på deltid. Geir Krogh har fra utført spesielle oppgaver i Sekretariatet tilsvarende 1 dag pr. uke samtidig som han har vært ansvarlig for hjemmesiden m.v. Egen organisasjon Det er holdt 5 styremøter i perioden; de fleste som endagsmøter. Represntantskapsmøtet 2008 ble holdt 12.juni 2008 i YS-huset, Brugt. 19,Oslo. Dagens i forveien ble det avholdt fagdag med deltagelse av justisminister Knut Storberget og riksadvokat Tor- Aksel Busch. 28.august 2008 ble det arrangert seminar for representanter fra samtlige politidistrikter og lokallagslederne med fokus på ledelse og lokale lønnsforhandlinger. Forelesere var professor Jan Thorsen, Universitetet i Agder, politistasjonssjef Henry Tendenes, Egersund og rådgiver Kristine Sandvik, YS. Politidirektør Ingelin Killengreen åpnet seminaret. Seminaret ble holdt Radisson SAS Hotell,Oslo. Lederen har lagt vekt på i størst mulig utstrekning å etterkomme ønsker fra lokallagene om deltagelse på medlemsmøter og årsmøter i lokallagene. Med enkelte beklagelige unntak er aktiviteten i lokallagene jevnt over tifredsstillende. Norges Politilederlag Hedmark og Oppland ble i mars slått sammen til et lokallag som dekker tre politidistrikt. Norges Politilederlag Helgeland og Salten har samtaler med lokallaget i Nord-Trøndelag om et samarbeid med dem. Det er viktig at lokallagene er aktive også utenom lønnsforhandlingene, dette for å skape et miljø og en tilhørighet for medlemmene. Sentralt har vi utfordret lokallagene til å avholde lederseminar og det har skjedd i Hedmark, Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre, Rogaland, Vestfold, Nord Trøndelag og Sør Trøndelag og Akershus og Østfold. Til sammen seks lederseminar har vært avviklet det siste året. Foredragsholdere har vært riksadvokat Tor-Aksel Busch, politidirektør Ingelin Killengreen, rektor ved Politihøgskolen Hans Sverre Sjøvold, tidligere direktør i Aker Inge K Hansen, professor Kjell Åge Gotvassli, professor Jan H Thorsvik, politistasjonssjef Øystein Holt, politimester Arnt Jørgen Olafsen og spesialetterforsker Jens Ørbeæk ved Spesialenheten for Politisaker og pi Erik Liaklev fra Politidirektoratet. Lokallagen har invitert Side 2 av 7

3 politiledere i sine politidistrikt til seminarene og de tilbakemeldingene vi har fått er udelt positive. Leder og generalsekretær har deltatt og laget sentralt har ytt økonomisk støtte. Hovedorganisasjon Etter landsstyrets oppfatning har forholdet til YS også i denne perioden vært utmerket. YS-Stat har aktivt fremmet våre lønnskrav i de sentrale forhandlinger i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2008 og totalt sett var resultatet for våre grupper tilfredsstillende. NPL har også i denne perioden deltatt aktivt i YS-Stats sektorstyre og YS s Representantskap.I tillegg deltar NPL i de aktuelle faste utvalg hovedorganisasjonen s.s. Pensjonsutvalget og Hovedavtaleutvalget. NPL s målsetting er bl.a. å få satt lagets målgrupper og deres krav forventninger i fokus i hovedorganisasjonen. Samarbeid med andre organisasjoner Også i denne perioden har det vært landsstyrets klare målsetting å videreutvikle et godt og konstruktivt samarbeid med de andre organisasjonene i politi- og lensmannsetaten. Dette har man langt på veg lykkes med. Informasjon fagbladet Sekretariatet har i perioden sendt ut 15 nyhetsbrev, de er også lagt på vår hjemmeside, Hjemmesiden har også blitt brukt til å informere medlemmene, for eksempel ved å legge ut artikler, lederen i fagbladet, høringsuttalekser o s v. Lensmannsbladet har skiftet navn til: Lensmannsbladet Politilederen. Vi har satt ned en redaksjonskomite` som består av Gunnar Orskaug, Øystein Holt og Svein Stuberg som redaktør. De har ansvar for hver sitt fagfelt, ledelse, politifag, sivile gjøremål og fagforeningsstoff. Bladet har også en gjesteskribent, den første var politidirektøren. Bladet kommer ut 6 ganger per år. I tillegg til at bladet blir sendt til alle medlemmer,også pensjonistmedlemmer, blir det også sendt til alle driftsenheter og minst en avisredaksjon i hvert politidistrikt. Bladet har et opplag på ca eks. Ny Giv-prosjektet På Representantskapsmøtet den skiftet laget navn fra Norges lensmanns- og politiledelag til Norges Politilederlag. Bakgrunnen for navneskiftet var at Representantskapet ønsket at laget skulle drives videre og med en sterkere fokus på at vi var en organisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten. Landstyret vedtok den at laget skulle sette ned er prosjektgruppe som skulle fornye organisasjonen slik at vi skulle bli en attraktiv organisasjon for ledere i etaten. Prosjektgruppen ble ledet av lensmann Geir Krogh og har hatt seksmedlemmer i tillegg til ham: Lensmann i Verran, Bente Markhus Lensmann Sotra, Askøy og Øygarden, Odd Dale Lensmann i Lenvik, Arnold Nilsen Lensmann i Nannestad og Gjerdrum, Bjørn Hoff Politistasjonssjef i Randesund, Odd Nordmo Politistasjonssjef på Lillehammer, Bjørn Borgundhaugen. Side 3 av 7

4 Landsstyret har vært Styringsgruppe. I det daglige har det vært et nært samarbeid mellom prosjektleder Geir Krogh, generalsekretær Svein Stuberg og leder Jonny Nauste. Prosjektleder Geir Krog har sammen med medlemmene i gruppen gjort en meget viktig jobb for laget. De har tenkt nytt og kommet med forslag til mange tiltak som laget har gjennomført. Bl.a. kan her nevnes: Ny logo Ny hjemmeside Ny vervbrosjyre Profileringsutstyr Fornying av fagbladet Landsstyret vil gi en honnør til alle medlemmene i Ny Giv prosjektet og spesielt til Geir Krogh for hans arbeid og engasjement. Vi finner det riktig å legge ved sluttrapporten fra prosjektgruppa Ny giv i NPL Lønns- og arbeidsvilkår Hovedtariffoppgjøret pr ble samlet sett et godt lønnsoppgjør for våre grupper. Det generelle tillegget pr ble for våre grupper 4,55% Under det sentrale justeringsoppgjøret med virkning pr ble alle lensmenn, politistasjonssjefer, politiinspektører og namsfogder flyttet opp 1 lønnstrinn. Lønnsspennet for lensmann og politistasjonssjef ble endret til trinn 58 77, for politiinspektør til trinn 54 78, for namsfogd til trinn og for administrasjonssjef til trinn YS-Stat fulgte i stor grad opp våre krav under forhandlingene, men det lyktes ikke å komme helt i mål. Forhandlingene var til dels svært kompliserte og det måtte foreta vanskelige prioriteringer. Fengselsvesenet, Toll og politilederstillingene sammen med Forsvar og Unisersistet- og høgskolesektoren var prioritert. YS-Stat brøt underveis ut av samarbeidet med LO-Stat og UNIO-Stat bl.a. for å kunne følge opp disse prioriteringer. I de lokale forhandlinger med virkning pr ble det stort sett oppnådd tilfredsstillende resultater for våre grupper. Mellomoppgjøret pr ble et moderat oppgjør for vår gruppe. Den økonomiske rammen ble ca 4,4 % og gav følgende uttelling: Det gis et generelt tillegg på 2400 kroner fra ltr. 1-45, Det gis et prosenttillegg på 0,68% fra ltr , Det gis et kronebeløp på 4800 kroner fra ltr Side 4 av 7

5 Lokal forhandlingsbestemmelse åpnes, men det avsettes ingen sentrale midler til å gjennomføre disse. Partene har også blitt enige om å starte et partsammensatt utvalg som skal jobbe med eventuelle likelønnsutfordringer innefor det statlige tarifffområdet fram mot hovedoppgjøret Årets mellomoppgjør skulle også reformere pensjonsordningen. Etter megling en uke på overtid ble resultatet at dagens tjenestepensjonsordningen forlenges inntil videre. Den tilpasses endringene i folketrygden. Vi mener at dette er et godt resultat for våre medlemmer. Når dette skrives pågår det forhandlinger mellom organisasjonene og POD om kompensasjon for unntak fra arbeidsmiljøloven. Vi har også satt ned et lønnutvalg bestående av adm.sjef Olav Valland, personalsjef Hans Erik Pettersen, generalsekretær Svein Stuberg og leder Jonny Nauste. Mandatet til utvalget er å kartlegge lønnsforskjellene for ledere mellom politidistriktene. Materialet skal brukes for eksempel i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Arbeidet er ikke avsluttet. Omorganiseringer Politimestrene i Follo og Hordaland fikk i St.prp anledning til å starte organisasjonsutvikling med tanke på å iverksette en prøveordning av en nyorganisering av politidistriktene. Fra den ble prøveordningen iverksatt i Hordaland politidistrikt med en reduksjon fra 28 til 14 geografiske driftsenheter. Prøveordningen skal evalueres innen Prosjektet for Follo politidistrikt er politisk stanset og skal behandles i Stortinget i forbindelse med St.prp statsbudsjettet for Statsråd Storberget har bestemt at det skal gjennomføres en driftsanalyse av politi- og lensmannsetaten for perioden Prosjektet er organisert med en referansegruppe og en styringsgruppe. Lederen i NPL, Jonny Nauste sitter i referansegruppen og nestleder, Norvald Visnes sitter i styringsgruppa. Formålet med driftsanalysen er å få mer kunnskap om ressursfordeling og disponering i forhold til kjerneoppgavene for bedre enn i dag- å kunne prioritere, disponere og effektivisere. Bemanningsrapporten Politiet mot 2020 og Analyse av ressursbruken i politiet begge fra 2008, legges til grunn. Politidistriktene Vestfold, Sør-Trøndelag Midtre Hålogaland, Asker og Bærum og Oslo er med i prosjektet. Norges Politilederlag mener at dette er et viktig arbeid og blir fulgt nært av vår organisasjon. Analysen skal ligge ferdig til Konflikten i politi og lensmannsetaten Fra tidlig på høsten 2008 har polititjenestemennene vernet om sin fritid på en helt annen måte enn tidligere. Bakgrunnen for aksjonen er at de ønsker et betydelig lønnstillegg for Side 5 av 7

6 den risikoen som de mener seg utsatt for i tjenesten. Det har til tider vært umulig å få tjenestemenn til å jobbe overtid og beordringer til tjenesteoppdrag er vanlig. Situasjonen ble ytterligere tilspisset etter at regjeringen den 26.januar besluttet å utferdige en forskrift om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for politi- og lensmannsetaten. Slike unntak er regulert i en avtale mellom partene som utløper Alle hovedsammenslutningene og fagorganisasjonene i politi- og lensmannsetaten har vært svært kritisk til regjeringens handlemåte; å utferdige en forskrift istedenfor å forhandle med organisasjonene om en ny avtale. Politidirektoratet har satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede hvilke behov politi- og lensmannsetaten har i forhold til unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeids og hviletid fra Lensmann Erling Arne Meek er NPL s representant i arbeidsgruppa, og arbeidet er ikke avsluttet p.r d d. Konflikten som vi har hatt i vinter og i vår har vært en stor belastning for de av våre medlemmer som er direkte berørt. Ledere har selv i større grad enn tidligere måttet stå på tjenestelister eller ta enkelte polisiære oppdrag. I tillegg må lederne gå en balansegang i det daglige i forhold til sine medarbeidere og den tjenesten som skal utføres. Det medfører en stor slitasje på lederne i etaten. Konflikten har også vist at det kan oppstå interessekonflikter mellom lederne og de som skal ledes. Vi ser fram til at en særavtale i forbindelse med unntakene fra arbeidsmiljøloven og håper at denne vil løse konflikten og at forholdene raskt kan normaliseres. Dette gjelder også særavtalen for lederne. Medlemssituasjonen Medlemsutviklingen har de senere årene vært negativ. Vi har ikke hatt mange utmeldinger i løpet av perioden; tilbakegangen skyldes relativt stor avgang etter oppnådd pensjonsalder. Våren 2009 har vi imidlertid hatt en positiv medlemsutvikling og vi har fått ca 20 nye medlemmer; noe som betyr en netto tilgang. Vi er pr. d.d. 230 aktive medlemmer. Målet er i første omgang å øke medlemstallet til 300 aktive medlemmer. Ny Giv- prosjektet har vært og vil komme til å være et viktig instrument i dette arbeidet. Møter sentralt med justisminister politidirektør - politikere Norges Politilederlag har sammen med de andre fagforeningene i politiet møte med justisministeren og ledelsen i politiavdelingen. Møtet avholdes en gang i kvartalet. Dette er et viktig møtepunkt der vi kan ta opp aktuelle saker, og hvor justisministeren orienterer om sitt politiske arbeid. Medlemmene har spilt inn spørsmål som lederen har tatt med seg til dette møtet, og hvor vi har fått avklaring på problemstillinger. Politidirektør Killengreen har en gang i måneden møte med lederen i NPL. Møtet skifter på å være i våre lokaler og i direktoratet. Det er ikke satt dagsorden, men saker som opptar oss blir tatt opp. Medlemmene kommer med innspill til lederen på saker som en ønsker å ta opp med politidirektøren. Side 6 av 7

7 NPL møtte til høring i Justiskomiteen om budsjettet for 2009, der vi blant annet kom med innspill om opprettelse av flere nye sivile stillinger. Dette ble fulgt opp i møte med justisministeren den , med en oppfordring til justisministeren til å ta med seg inn i regjeringen at sivile stillinger i politi- og lensmannsetaten kunne være en del av Krisepakka som kom i januar Denne pakka ga som kjent 460 nye stillinger. Lederen har også hatt særmøter med stortingsrepresentanter som sitter i Justiskomiteen. Vi deltar som observatør i HAMU. Side 7 av 7

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer