Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for studenter (Versjon august 2012)"

Transkript

1 Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1

2 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE TJENESTER 7 Studie- og forskningsadministrativ avdeling 7 Studieåret 8 Informasjonskanaler 8 Eksamen, progresjon og obligatorisk undervisning 10 STUDENTFASILITETER 12 Undervisningslokaler 12 Eksamenslokaler 12 Kollokvirom/gruppeundervisning 12 Reservasjon av lokaler 12 Lesesaler 13 Vaskeri 13 IT 13 Kopiering og printing 13 Utstyr/litteratur nødvendig for studiet 14 Biblioteket Feil! Bokmerke er ikke definert. STUDENTVELFERD 14 Lånekassen 14 Studentsamskipnaden i Oslo - SiO 15 Helse/sikkerhet 15 Studentaktiviteter på Campus 16 STUDIEPROSESSEN 17 Kort introduksjon til studieoppbygning 17 STUDENTUTVEKSLING 18 KVALITETSSYSTEMET 18 Oppbygging av NVHs kvalitetssystem på internett 19 STUDENTMEDVIRKNING 20 Studieorganisering: 21 Komiteer og utvalg 21 Studentevalueringssystemet 23

3 3 Om håndboken Det skal foreligge en ny revidert versjon av denne håndboken ved studiestart hvert år. Målgruppe: Veterinær og dyrepleierstudenter, og dessuten veterinærstudenter tatt opp på tilleggsutdannelsen og ved erstatningsopptaket. Hensikt med håndboken: Håndboken skal gi praktisk informasjon til studenter om studieforhold ved NVH. Håndboken skal også beskrive kvalitetsssystemet sett fra studentens side. Forslag til forbedringer av håndboken sendes: Det er også utarbeidet en håndbok for blokkansvarlig til bruk i undervisningsplanleggingen. Disse håndbøkene supplerer hverandre. Studieplanene gir informasjon om emner og studieoppbygging. Håndboken for studentene er inndelt i temaer. Det er de samme temaer som kvalitetsområdene i kvalitetssikringssystemet (Se s 21) er inndelt i, men for å lette bruken av håndboken for studentene, er det brukt andre navn her: Ny student på NVH. (2. Inntakskvalitet) Studieadministrative tjenester. (5. Rammekvalitet) Studentfasiliteter (5. Rammekvalitet) Studentvelferd (5. Rammekvalitet) Studieprosessen. (3. Program og resultatkvalitet) Studentutveksling. (4. Internasjonalisering) Studentmedvirkning (1. Styringskvalitet) Begreper brukt i studieorganiseringen ved NVH Studieprogram: De ulike studier NVH tilbyr. Et studieprogram er ved NVH et sammenhengende studieløp bygget opp av ulike bestanddeler. NVH har per i dag følgende studieprogram: Veterinærstudiet, Dyrepleierstudiet Studieplan: Den gjeldende plan for vedkommende studieprogram. Blokk: Studiene ved NVH er hovedsakelig organisert i blokker. En blokk består av ulike fagområder som integreres til en enhet innen en bestemt periode. Vanligvis kan man ta eksamen i hovedemnet som er det samme som blokkens navn. Alle blokker har en blokkansvarlig. Emne, fagområde, modul: Underoppdeling av et studieprogram eller blokk. Klinikkperiode/rotasjon: Intern praksis på høgskolens klinikker. Ekstern praksis: Yrkesrettede opphold utenfor NVH som del av studiene. Differensiering: Inndeling av studiet i 5 deler med mulighet for fordypning innen et av fem områder på veterinærstudiet i siste studieår. Fordypningsoppgave: Selvstendig arbeid med egen veileder. Blokkansvarlig: har ansvar for blokkene i veterinær og dyrepleierstudiet. Eksamensfagansvarlig: har ansvar for et fagområde i 8. og 9. semester av veterinærstudiet. Veileder: har ansvar for å veilede studenten på fordypningsoppgaven på veterinær og dyrepleierstudiet. Faglærer: har ansvar for å undervise i et fag. Fagansvarlig veterinær i dyrepleierstudiet: er studieansvarlig for hele studieprogrammet. Retningsansvarlig: Er ansvarlig for en av de 5 fordypningsretningene.

4 4 Ny student på NVH Opptak og mottak Grunnutdanning veterinær NVH tar opp 70 veterinærstudenter årlig fom Veterinærstudiet er normert til 5 ½-6 år. Det er fritatt for gradsstrukturen og ferdige kandidater får tittelen cand.med.vet. For å arbeide som veterinær må man autoriseres etter endt utdanning. Det er Mattilsynet som har autorisasjonsmyndighet i Norge. Grunnutdanning dyrepleier NVH tar opp 30 dyrepleierstudenter årlig fom Dyrepleierstudiet er normert til 2 år, og man får tittelen høgskolekandidat. For å kunne kalle seg dyrepleier må man autoriseres. Det er Mattilsynet som har autorisasjonsmyndighet i Norge. Tilleggsutdannelse veterinærstudiet Veterinærer med utdannelse fra utlandet som ikke får autorisasjon i Norge, får tilbud om en tilleggsutdannelse ved NVH som kvalifiserer til autorisasjon. For å bli tatt opp til dette studiet må man ha gyldig veterinærutdanning, dokumenterte norskkunnskaper og høyere utdanning som er dokumentert av Nokut. Tilleggstudenter blir vanligvis plassert på det veterinærkullet som starter 6. semester undervisning og følger dette kullet i 2 år (120 studiepoeng). Erstatningsopptak veterinærstudiet Ved ledige studieplasser på veterinærstudiet i løpet av de 3 første år, kan plassene bli lyst ut for veterinærstudenter som studerer i utlandet. Se forskrift om opptak, studium og eksamen og informasjon på nettsiden. Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. Organisasjonen NVH Styret har det øverste ansvar for NVH. Rektor er styrets leder og har det daglige faglige ansvaret ved NVH. Adm.dir er ansvarlig for studienes støttesystemer (Administrasjonen). Studie- og forskningsadministrativ avdeling (SFA) er en del av Administrasjonen. SFA administrerer søkning, opptak og mottak av studenter, og mange andre studieadministrative oppgaver (Se s 7). Studiesjefen er avdelingsleder for SFA. NVH har 4 institutter. Det er Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM), Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf), Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) og Institutt for sport og familiedyrmedisin (SportFaMed). Instituttleder er leder av instituttene. Instituttene er videre organisert i seksjoner. Seksjonsleder er leder av disse. To seksjoner er utenfor Adamstuen, seksjon for arktisk veterinærmedisin i Tromsø og seksjon for småfeforskning i Sandnes. NVH har 3 strategiske utvalg som er av spesiell betydning for studentene. Det ene er studieutvalget (SU) som er rådgivende overfor rektor om faglig og pedagogisk kvalitet på alle studieprogrammer. Det andre er læringsmiljøutvalget som rapporterer direkte til Styret om fysisk og psykisk læringsmiljø. Det tredje er internasjonalt utvalg (IU) som blant annet skal arbeide med studentutveksling.

5 5 Studentverv og organer Studentene ved NVH deltar selv aktivt for å få et godt læringsmiljø og undervisning. Veterinærmedisinsk studentutvalg (VSU) er studentenes lovpålagte politiske organ. Veterinærstudentenes forening (VSF) er studentenes forening for sosiale aktiviteter. Studentene har også mange andre lag og foreninger. Alle studentkull må velge tillitsperson i løpet av de første ukene på NVH. Kullet melder ifra til SFA og VSU om hvem som er blitt tillitsperson. Tillitspersonens oppgaver er å være bindeledd mellom kullet, studieavdelingen, blokkansvarlige, undervisere og VSU. Tillitspersonen skal jevnlig delta på møter med VSU, og kan der ta opp problemstillinger som kullet er opptatt av. Tillitspersonen får også flere praktiske oppgaver av undervisere og studieavdelingen. Tillitspersonen kan også bli innkalt til møter hvor studieforhold er tema. Studentene blir også av SFA inndelt i referansegrupper som har knyttet til studentevaluering av undervisningen. Dette legges ut på Hippocampus Mer om studentverv og organer kan du lese på s 23 om studentmedvirkning. Studieorganisering Både veterinær- og dyrepleierstudiet har hovedsakelig en blokkorganisering. Det betyr at studiets ulike deler er bygget opp som byggeklosser som avsluttes før man starter på neste. Blokkene består av flere tradisjonelle fag som skal belyse ulike deler av et tema. Vanligvis er undervisnings- og vurderingsopplegget felles for blokka. De som underviser kalles faglærer. Den faglærer som har ansvaret for å administrere og koordinere blokken kalles blokkansvarlig. Hver blokk er tilknyttet et institutt. Instituttleder er faglig og pedagogisk ansvarlig for sine blokker. Dyrepleierstudiet har i tillegg en fagansvarlig veterinær. Denne har oppgaver innen å administrere og koordinere dyrepleierstudiet innen SportFaMed sine områder (nesten hele studiet). Mer om studieorganiseringen kan du lese under studieprosessen på s 17. Informasjon ved studiestart I løpet av de første dagene introduseres studentene til NVH. I løpet av de første ukene avholder SFA et informasjonsmøte om eksamen. Studentene vil bli tettere fulgt opp første semester hvor gode studievaner og teknikker med mer blir vektlagt. Det blir også gitt innføring i kvalitetssystemet og studentevalueringssystemet. Sikkerhetsopplæring i brannvern blir gitt ved studiestart (Se kapitlet om HMS) Immatrikulering og fotografering 1.september blir det avholdt en høytidelig seremoni som vanligvis holdes i høgskolens festsal. Antrekk: Pent. Studenter har ofte på seg bunad på denne seremonien. Skriftlig informasjon Alle administrative dokumenter som er relevant for din tid som student ved NVH er lagt ut på kvalitetssystemet på internett. For å gjøre det enklere for deg å finne relevant informasjon for ditt studium velger du studentrollen, deretter enten veterinær,- eller dyrepleierstudent, og tilslutt dokumenter. På studentnettet (Hippocampus) legger fagmiljøet ut all informasjon som de har ansvar for på de respektive fagområder i nedre venstremeny.

6 6 Fadderordning VSF administrerer flere sosiale aktiviteter og har en fadderordning for å integrere de nye studentene sosialt på NVH de første ukene. Hvordan finne fram i administrasjonen SFA er lokalisert i Hovedbygningen (bygning 1) i 2. etasje. SFA i nært samarbeid med de ulike instituttene er ansvarlig for tilrettelegging og administrering av studiene. Sekretariatet ligger også i 2. etg. i Hovedbygningen. Rektor og høgskolens direktør har sitt kontor her. All post til høgskolens administrasjon arkivføres og fordeles herfra. Økonomiseksjonen og personalseksjonen er lokalisert i 1. etg. i Hovedbygningen. Teknisk avdeling ligger i egen bygning (bygning 10) bak Hovedbygningen. De er ansvarlig for drift på høgskolens område. Teknisk avdeling er betjent mellom (15). Utenom ordinær arbeidstid har NVH vaktordning mellom Vakten kan tilkalles ved å løfte røret av telefonen ved inngangen ved velferdsbygget. IT-avdelingen ligger i bygning 21. Ved problemer med IT bruk responsskjema på nettet. Studiekort/nøkkelkortfunksjonen/betalingssystem SFA utsteder studiekort til studentene. Studiekortet fungerer også som både nøkkel- og betalingskort. Det fremstilles elektronisk og bilde tas hos høgskolens fotograf. Hvis man er så uheldig å miste studiekortet, kan man få nytt ved å henvende seg til SFA. Studentene må betale for å få nytt kort (p.t. kr 150). Studenter som slutter ved høgskolen, må levere tilbake studiekortet. Mistet kort blir sperret. Ved alle inngangsdører, auditoriene og PC-rommene i Hovedbygningen, samt inngang til lesesalene og velferdsbygningen er det montert nøkkelkortlåser i dørene. For å ha adgang dit utenom normal åpningstid, må man bruke studie/nøkkelkortet samt kode. Studiekortet ditt må benyttes som betalingskort for å få brukt printer og kopimaskinene. Dette kortet må kobles til en personlig konto som kan lades opp med penger på en nettside med VISA eller MASTERCARD. Kontoen opphører automatisk 3 måneder etter studieslutt. Du har da ikke lengre tilgang til mail, studentweb og kopimaskiner. Taushetsplikterklæring I henhold til 41 i Lov om universiteter og høgskoler: En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studentene dette er aktuelt for. og Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 20 Dyrehelsepersonell og deres hjelpere skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger som han eller hun har fått i sin virksomhet om 1. noens personlige forhold eller

7 7 2. driftsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår. Studentene har taushetsplikt i alle forhold som gjelder pasientene og deres eiere. Taushetsplikten gjelder også opplysninger som fremkommer gjennom innsendt materiale og resultat av analyse/vurdering. Studentene skriver under denne erklæring ved studiestart, og erklæringen oppbevares i den enkelte students mappe som arkiveres i SFA. Erklæring om bruk av forsøksdyr i undervisningen Studenter ved NVH må underskrive erklæring som viser at de har fått informasjon om at dyr brukes i undervisningen ved NVH ved studiestart. Det er mulig å reservere seg mot visse deler av dyreforsøk ved NVH. Nærmere informasjon er gitt på informasjonsskrivet. Dine rettigheter og plikter som student ved NVH Dine rettigheter og plikter som student er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler og beskrevet i følgende sentrale dokumenter: Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Serviceerklæring for studenter ved NVH Studieplan (revideres 31. mai/30. nov.) Semesterplan (revideres 31. mai/30. nov.) Studieadministrative tjenester Studie- og forskningsadministrativ avdeling SFA har 9 fast tilsatte, og har ansvar for følgende områder: Administrasjon av søkning, opptak og mottak av studenter. Administrasjon av studiene som f. eks romtildeling, emneoppmelding, eksamensavvikling, vitnemål og autorisasjon. Studieveiledning i forhold til f. eks håndheving av regelverk, utdanningsplaner og progresjon. Studentnettet og andre IT systemer rettet mot studenter Studentutveksling/Internasjonaliseringsarbeid Kvalitetssystem Administrasjon av PhD studiet Forskningsadministrasjon Utvalgsarbeid Utrednings og utviklingsarbeid SFA har en åpen resepsjonsløsning. Det betyr at vi har åpent i arbeidstiden hver dag (sommertid til 15.00), med unntak av lunsjtiden Det vil også være stengt når avdelingen er opptatt i møte. Dette blir varslet med skilt. Dersom avdelingen er stengt en hel dag, varsles dette på studentnettet. Det kan gjøres individuelle avtaler direkte med aktuell person. Studiesekretæren kan også ta imot forespørsler om det. Post til SFA kan puttes i postkasse ved oppslagstavlen i 2 etg utenfor Studieavdlingen. Telefon Telefax

8 8 Mail: Selv om SFA stort sett har oppe så kan du ikke påregne å få utført ærendet med en gang. Vi har mange oppgaver. Vi vil imidlertid forsøke å gjøre det så raskt som mulig. Du kan imidlertid bestille per mail på forhånd. Einar Amundsen, fungerende Studiesjef. Avdelingsleder. Ansvarlig for all virksomhet ved SFA. Sekretær i SU. Gry Stubberud, studiesekretær. Resepsjon, rombestilling, det praktiske ved eksamen og disputas, studiebevis. NB! Alle spørsmål om eksamen, regelverk, progresjon, studieplaner, praksis og lignende skal rettes til en studieveileder. Se den enkeltes hovedarbeidsområde: Ellen Nordstrøm, studieveileder Studieveiledning på veterinærstudiet, praksis, eksamen, studiekort, FS, utdanningsplan, vitnemål og autorisasjon, søkning og opptaksleder for grunnutdanningene. Tilleggsutdannelse Turid Hegerstrøm, studieveileder Studieveiledning på dyrepleierutdanningen, søkerinformasjon og veiledning, eksamen, praksis, semesterplan, vitnemål og autorisasjon for dyrepleierstudenter. Julie Jacobsen, studieveileder vikar, studentnett, studentevaluering, klagesaker, diverse Melanie Etchell, internasjonaliseringsrådgiver Student- og lærerutveksling, avtaler og mobilitetsprogrammer, NOVA-koordinator Ann Kristin Egeli (perm) Utviklingsarbeid veterinærstudiet, kvalitetssystem Gina Clausen Leder av forskningsseksjonen Forskningsadministrasjon Marianne Tandberg PhD konsulent Studieveiledning på PhD studiet, søkerinformasjon, opptak, disputas og vitnemål, FS Studieåret Høstsemesteret starter første mandag fra og med 14. august. Vårsemesteret starter første mandag fra og med 4. januar. Høstsemesteret er 18 uker Vårsemesteret er 22 uker, eksklusive påskeuken Semesterplanene skal foreligge per 31. mai og 30. november. Dette er SFA sitt ansvar. Detaljtimeplanene skal foreligge minimum 1 måned før oppstart av blokken. Dette er blokkansvarlig sitt ansvar. Undervisningen foregår mellom 8.00 og (evt 15 sommertid). Bygningene på NVH er åpne ved bruk av nøkkelkort fra 6.00 til Kantinen er tilgjengelig hver dag mellom kl 5.00 og ca Informasjonskanaler Hippocampus

9 9 Hippocampus (Studentnettet) og kvalitetssystemet (internett) er studentenes viktigste informasjonskanaler. Alle dokumenter og skjemaer av administrativ karakter ligger i kvalitetssystemet. Faglig informasjon ligger på blokkens hjemmeområde på Hippocampus. Du kan også logge deg på Hippocampus hjemme ifra. Adressen til internett er: Adressen til Hippocampus er: Du trenger brukernavn og passord på Hippocampus. Dette får du av SFA. System på Hippocampus: Øverste venstremeny gir generell informasjon, samt referater og rapporter. Øverste knapperad angir de ulike studiers områder. Ved å trykke på en av dem får man vedkommende studieprogram i form av en ny nedre venstremeny. Nederste venstremeny er de enkelte fagområders ansvar. Blokkene er organisert kronologisk nedover. Blokkansvarlig er ansvarlig for at det er innhold på fagsidene. Studentweb Studentene forventes å bruke Studentweb. Dette er et program som studentene kan logge seg på ved hjelp av et passord via nettet fra en PC koblet til internett hvor som helst. Studentweb kommuniserer med det studieadministrative systemet FS ved høgskolen. Studieadressen i studentweb må til enhver tid være oppdatert. Følgende funksjoner skal gjøres gjennom Studentweb: Adresse- og navneendringer for den enkelte student. NB Husk studieadresse! Sjekke eksamensoppmelding, spesielt viktig ved kontinuasjonseksamen Sjekke eksamensromplassering Eksamensresultat (sensur) Semesteravgift (økonomimodul) Har du glemt passordet? Kontakt Studiesekretæren per mail. Mail Mye av kommunikasjonen på NVH skjer per mail. Studenter får egen mailadresse. Mailen må sjekkes jevnlig, og postkassen tømmes, da det er lagt inn begrensninger på kapasitet. Mailen kan også leses hjemme ifra. https://mail.veths.no Du skriver: nvh\ditt brukernavn og passord. Adressen er lagt ut på og Hippocampus. SFA kommuniserer med studentene hovedsakelig via mail og denne må leses. Internpost På NVH har vi internt postsystem. Man benytter brune konvolutter og skriver navn + avdeling/ institutt eller kull på mottakeren. Det enkelte kull har postkasser i Velferdsbygningen hvor det blir sendt intern post til kullet eller til den enkelte student på et kull. Den enkelte student oppfordres til å sjekke postkassen til kullet regelmessig for å se etter post. Oppslagstavler NVH har også oppslagstavler hvor informasjon blir hengt opp. Det er en informasjonstavle i 1. etg. og en i 2. etg i Hovedbygningen hvor meldinger om endringer i undervisningsplanen og eksamen eller andre viktige beskjeder til kullene blir hengt opp.

10 10 Beskjeder til studenter SFA kan ikke direkte formidle beskjeder til den enkelte student, men vil evt selv kontakte studenten per mail. SFA kan ikke formidle telefoner til studentene. SFA gir normalt ikke ut opplysninger om en students telefonnummer og adresse. Unntak er tlf til studenter som har en rolle knyttet til verv. Hvis en student av ulike grunner ønsker å få dette eksplisitt registrert i det studieadministrative system, må studenten melde fra om dette. Eksamen, progresjon og obligatorisk undervisning Forskrift om opptak, studium og eksamen regulerer behandling av ulike saker vedrørende studentens studiesituasjon. Søknader vedrørende utdanningsplan, eksamensforhold, permisjoner eller andre forhold, må være skriftlig. Det kan leveres eller sendes til SFA gjerne per mail. Utdanningsplaner I henhold til Universitetsloven skal det i løpet av første semester inngås en avtale om utdanningsplan mellom student og institusjon. Utdanningsplanen inneholder bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentenes forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter og studentens forventede progresjon og studieløp (studentens løp gjennom studiet). For våre studenter med normal progresjon er utdanningsplanen omtrent det samme løpet som studieplanen. Dyrepleierstudenter har ved normal progresjon et helt fastlagt studieløp gjennom hele studiet, mens veterinærstudentene har det samme inntil differensieringsåret. Alle studentene blir derfor automatisk meldt opp til å følge studieplanenes opplegg. Studenter som ikke produserer normert antall studiepoeng: Forskrift om opptak, studium og eksamen gir regler for dette. Studenter kan miste retten til å studere ved NVH hvis studieprogresjonen er for lav. Dette skjer normal ved 3x ikke bestått i samme fag (dette gjelder også ved ikke møtt uten gyldig grunn), ved for mye fravær fra studiene eller for lav studiepoengproduksjon over tid. Det er særs viktig at studenter (uansett grunn) som ikke avlegger de planlagte eksamener i et studieår setter seg inn i forskriften og studieplanen slik at man er innforstått med konsekvensene. Det er også til enhver tid mulig å ta kontakt en studieveileder og avtale tid for en samtale dersom det er forhold vedrørende studiesituasjonen en ønsker å ta opp. Det er viktig å ta dette i forkant, før problemene og konsekvensene blir for store. For studenter som ikke følger planlagt progresjon blir det satt opp en individuell utdanningsplan. Spesielle regler rundt sykdom og permisjoner er også beskrevet i forskriften. Studenter som har behov for spesiell tilrettelegging i studie- og eksamenssituasjonen Studenter som har særskilte behov når det gjelder tilrettelegging i undervisnings- og/eller eksamenssituasjonen, oppfordres til å ta kontakt med SFA, slik at et opplegg kan diskuteres. Innenfor de muligheter som foreligger vil høgskolen tilrettelegge best mulig. Det er utarbeidet søknadsskjema for tilrettelagte eksamener. Forskrift om opptak, studium og eksamen gir regler for dette. Høgskolen har egen handlingsplan for funksjonshemmede studenter. Studenter som søker om fritak fra undervisning og eksamen.

11 11 Frist for å søke om evt. fritak for fag/deler av fag er minimum 1 måned før blokka starter. Studenten sender søknad til SFA, som videreformidler søknaden til blokkansvarlig. Blokkansvarlig har frist til noen dager før oppstart av blokka til å sende svar til SFA slik at SFA får informert studenten før blokka starter. Innvilges fritak for fag/deler vil ikke studenten få studiepoeng eller lån/stipend for dette. Det er studenten som plikter å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for at NVH skal kunne vurdere fritak. Erstatningsstudenter må selv skaffe tilveie nødvendig dokumentasjon på fag det søkes fritak for. Dette gjøres ved studiestart i nært samarbeid med SFA i forbindelse med innpassing. Det utarbeides en individuell utdanningsplan i forbindelse med dette. Oppmelding til eksamen Fram til de kliniske eksamener for veterinærstudiet, og for hele dyrepleierstudiet blir studentene automatisk oppmeldt til både ordinære eksamener og evt. kontinuasjonseksamener. Det er studentens ansvar å være orientert om datoer, og selv sjekke på studentweb at de er oppmeldt til riktig eksamenstidspunkt. Dersom studenten ikke møter til eksamen vedkommende er oppmeldt til vil det resultere i karakteren ikke bestått, og et forsøk er dermed brukt. Ved de kliniske eksamener må studenten aktivt melde seg opp. Det er egne regler for de kliniske eksamenene beskrevet i forskriften og studieplanen. Frammøte eksamen Alle skriftlige eksamener starter klokken Studenter må møte minst 15 minutter før. Ved for seint fremmøte kan studenten miste retten til å gå opp, og får ikke bestått. Dette reguleres også av forskriften. Praktisk/muntlige eksamener starter til ulik tid. Det er studentens ansvar å skaffe rede på tidspunkt. Eksamensgjennomgang Etter forslag fra VSU har rektor bedt alle blokkansvarlige å gjennomføre et eksamensgjennomgangs møte med studentene etter eksamen, hvor oppgavene blir gjennomgått. Klageadgang Dette blir regulert av Lov om universiteter og høgskoler og forskrift om opptak, studium og eksamen ved NVH. Det er et eget skjema for dette. Her gis det også utfyllende informasjon. Kontinuasjonseksamen Blir hovedsakelig lagt utenfor semestrene i veterinærstudiet. Tidspunkt fremkommer i semesterplanene. Obligatorisk undervisning Obligatorisk undervisning er regulert av Forskrift om opptak, studium og eksamen og beskrevet i studieplanen. Det er blokkansvarlig som skal kontaktes ved spørsmål om kortvarig fravær/gjentak. SFA får melding fra blokkansvarlig dersom fraværet får konsekvenser for oppmelding til eksamen, eller offentliggjøring av sensur.

12 12 Studentfasiliteter Undervisningslokaler Undervisningen foregår i auditorier, kurssaler, demonstrasjonsrom og i klinikkene. Se kart lagt ut på Hippocampus Auditorier: Auditorium 1 Hovedbygningen 1. etg bygn. 1 Auditorium 2 Hovedbygningen 2. etg bygn. 1 Auditorium 3 bygn. 4 Auditorium 4 bygn. 14 Auditorium 5 bygn. 11 Auditorium 6 bygn. 13 Fellesauditorium bygn. 22 Kurssaler: Anatomisk disseksjonssal Hovedbygningen kjeller etg. bygn. 1 Patologisk obduksjonssal Obduksjonsbygningen bygn. 9 Kurssal Biokjemisalen (Aud 11) bygn. 14 Kurssal Forsøksdyr (Aud 12) bygn. 14 Kurssal Mikrosal (Aud 7) bygn. 15 Bruk av Mikrosalen er regulert av instruks for bruk av kurssalen i bygn.16. MatInf har ansvar for opplåsing av kurssalen. Kurssalen har egne lånefrakker. Lånekort til dørene kan fås ved henvendelse til Studiesekretæren. Eksamenslokaler Av plasshensyn må store kull fordeles på ulike lokaler. Denne informasjon finnes også påstudentweb. Eksamen vil også kunne foregå i eksternt lokale. Kollokvirom/gruppeundervisning I brakkene er det 8 kollokvirom/grupperom i første etasje og 4 små og et større grupperom i 2. etasje som kan reserveres hos Studiesekretæren av blokkansvarlig. Det er plass til totalt 56x2 studenter i brakkene. Det er 3 kollokvierom på hesteklinikken, hvor det totalt er plass til 60 studenter. I tillegg kan diverse møte/pauserom benyttes. Når rommene ikke benyttes til organisert undervisning, vil det være førstemann til møllaprinsippet som gjelder mht bruk av rommene. NVH forutsetter imidlertid at ingen studentgrupper «okkuperer» rommene over lengre tid, og at alle er innstilt på at slike fellesgoder skal komme fellesskapet - alle studenter og studentgrupper til gode. Reservasjon av lokaler Reservasjon av auditorier gjøres hovedsakelig av Studiesekretæren. Det er blokkansvarlig sitt ansvar å reservere alle lokaler nødvendig for undervisningen. Alle kan imidlertid sjekke hvilke undervisnings- og kollokvierom som er ledig på outlook. Dette er under Fil, Åpne, annen brukers mappe. Det skriver så aud og velger kalender. Er det 2 grupper som hevder å skulle ha vedkommende rom samtidig, er det den som har reservasjonen i outlook som har retten.

13 13 Lesesaler Det henvises til lesesalreglementet. VSU har ansvar for å håndheve reglementet som en prøveordning. LMU er klageinstans. Reserve: Er ikke lesesalplasser, men står til disposisjon når de er ledig: Ved bygg 15 Brakkene 56 plasser: Kan disponeres fritt med unntak av når de er reservert til annet formål. Kollokvirom hesteklinikk 60 plasser: Kan disponeres fritt med unntak av når de er reservert til annet formål. Vaskeri Studentene disponerer et vaskerom med vaskemaskiner og tørkemuligheter. Rommet er i kjelleren under medisinskklinikk, smådyr. VSF administrerer dette. Poletter kjøpes i bokhandelen. IT Høgskolen har 2 PC-rom, begge er lokalisert i Hovedbygget ett med 24 PC`er (3 etg) og ett med 11 PC`er (hønseloftet i 4 etg), hvor alle har Windows XP som operativsystem. Det er installert programmer for tekstbehandling, regneark/statistikk, presentasjon, elektronisk post i tillegg til Internett. For å komme inn på PC-rommene benyttes samme nøkkelkort som for øvrig. Det er skriver med kopieringsfunksjon og telleapparat på PC rommene Skolen har trådløst nett på de fleste studentarealer. Ved behov er det også aktuelt å benytte det minste PC-rommet (hønseloftet) til eksamensavvikling og kurs undervisning. Ved semesterstart vil PC rommet i 3. etasje (det største) være opptatt deler av dagen. Utover dette er rommene tilgjengelig for studentenes egenaktivitet alle dager fra kl Reservasjon av rom til organisert virksomhet gjøres hos SFA i god tid. Det skal henges opp oppslag over når PC-rommet er reservert for kursvirksomhet i god tid. IT-avdelingen er ansvarlig for vedlikehold av skriverne (skifting av toner etc.) og innkjøp av papir. Studentene har selv ansvar for påfyll av papir. VSU har det overordnete ansvaret for at det holdes orden på PC-rommene. Det dagelige ansvaret for rydding har 2. års veterinærstudenter. Studentene må selv betale for papiret som benyttes ved utskrift via betalingssystemet. Dersom toner eller papir mangler må du kontakte IT avdelingen. For å få tilgang til NVH-nettet må hver student ha brukernavn og passord. Studentene vil en av de første dagene ved NVH få en innføring om IT-systemet på NVH, de får da anledning til å selvaktivere seg. Før en ny bruker får tilgang til høgskolens IT-utstyr, skal det foreligge en kvittering på at vedkommende er kjent med IKT-reglementet og at de vil respektere den. Oppstår det problemer mht. bruken av datamaskinene vennligst kontakt IT gjennom responsskjema. Kopiering og printing Printeren utenfor PC rommene har både printer og kopieringsmulighet.

14 14 I nødstilfeller kan Studiesekretæren kopiere hos SFA (kr 2,- pr kopi, fargekopier kr 5). Fax kan også lånes (kr 5,-) Biblioteket har to kopimaskiner som kan benyttes. Utstyr/litteratur nødvendig for studiet Studieplanen skal opplyse om utstyr som er nødvendig for vedkommende blokk. Anbefalt litteratur ligger under fagområdet. Ved inngang til 7. semester på veterinærstudiet blir man presentert for all klinisk litteratur. En relativt større investering er derfor nødvendig her. Første års studentene kan også søke råd hos fadderstudentene om investeringer i løpet av studiet. Men husk: Blokkene endrer også litteraturanbefalingene på bakgrunn av erfaringer. Biblioteket Biblioteket ved Norges veterinærhøgskole er et offentlig vitenskapelig bibliotek for forskning og studier. Fagområdet omfatter veterinærmedisin, husdyrhold, akvakultur og næringsmiddelhygiene. Samlingen består av bøker, tidsskrifter i trykt og elektronisk format, video/dvd og CD-rom program. Bøker og videoer er til utlån, men tidsskrifter kun er til bruk i biblioteket. Bibliotekets samling er registrert i BIBSYS, en felles beholdningsbase for norske universitetsog høgskolebibliotek. For å finne litteratur om bestemte emner, har biblioteket tilgang til flere internasjonale litteraturdatabaser. Studentkortet benyttes som lånekort. Alle nye studenter for et introduksjonskurs i bruk av biblioteket. For fordypningsstudentene holder biblioteket kurs i litteratursøking og referansehåndteringsprogrammet refworks. Biblioteket har 20 leseplasser og flere sittegrupper samt 2 grupperom egnet til kollokviearbeid (lavmælte). Det ene grupperommet har video- og dvdspiller. Det er 10 pcer er to printere/kopimaskiner til bruk for publikum. Den ene har kortleser for betaling av kopier og utskrifter, mens den andre er for kontant betaling. Åpningstider: Mandag og fredag kl (15.00) Tirsdag torsdag kl I ferietiden følges ordinær åpningstid. Mat, drikke og bruk av mobiltelefoner er ikke tillatt i biblioteket1 Flere opplysninger og oppdaterte lenker finnes på bibliotekets hjemmeside: Treningsklinikk/multimediarom NVH har et tilbud for egenlæring ved treningsklinikk eller multimediarom. Her er alt fra PC programmer som f. eks viser fysiologiforsøk og anatomi tredimensjonalt til dukkehunder hvor du kan trene på å ta «blodprøver» til å lytte på hjertelyder. Studentvelferd Lånekassen Lån kan søkes hos Statens lånekasse for utdanning over nettet på Lån og stipend kommer direkte inn på studentens konto forutsatt at du har møtt registrert deg i starten av HVERT semester og semesteravgift er betalt. I tillegg får du når du søker et brev fra lånekassen hvor du bekrefter diverse data, du signere og returnerer til lånekassen, som ett gjeldsbrev. Møtt registrering skal gjøres på Studentweb. Giro for semesteravgift blir ikke

15 15 sendt ut, du finner all informasjon om innbetalingene Studentweb. Giro kan sendes til den enkelt på forespørsel. Sjekk at det står riktig studentadresse i Studentweb. Per i dag gir lånekassen bare lån og stipend i forhold til produserte studiepoeng. På veterinærstudiet er dette 330 studiepoeng uansett om studentene bruker normert tid på 5 ½ eller 6 år. Informasjon er gitt på Hippocampus. Se lånekassen i venstremenyen. Vær særlig oppmerksom på disse reglene dersom du planlegger ventesemester eller barn i slutten av studiet. Du må ha undervisning i semesteret for å ha rett til fødselspenger. Hvert halvår, ca 4 mnd etter semesteravslutning, vil studentene få tilsendt en oversikt over hva som er omgjort til stipend av forrige semesters eksamener. Studentsamskipnaden i Oslo - SiO Studentsamskipnaden i Oslo Tlf. sentralbord: PB 94 Blindern Faks: Oslo Norges veterinærhøgskole er medlem av SiO. Studentene betaler en semesteravgift til studentsamskipnaden i Oslo gjennom betaling på studentweb. Samtidig betales SAIH. Dette beløpet kan bli refundert av SiO dersom du ber SiO om dette. Når innbetalingen er registrert ved SFA, vil studenten få gyldig semestermerke som vises sammen med studiekortet. Semestermerket hentes hos studiesekretæren. SiO jobber for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har 6000 studenthybler og leiligheter, Norges største studentbokhandel, fire treningsanlegg, 36 kafeteriaer, kaffebarer, helsetjeneste for studenter, rådgivningstjeneste, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser. Se for nærmere informasjon om tilbudet. Helsetjenesten tilbyr fastlege til studenter som er gratis og har en tannhelsetjeneste. De har også en psykologisk seksjon, samt rådgivningstjeneste som blant annet kan gi råd vedrørende studieprogresjon, økonomi og lånekassen. Rådgivningstjenesten tilbyr stressmestringskurs og liknende spesielt rettet mot studenter og deres spesielle situasjon. Helse/sikkerhet HMS-arbeid NVH har utarbeidet en HMS-håndbok som omhandler alle forhold rundt helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter. I denne kan du blant annet lese om brannvern, sikkerhetsrutiner ved laboratoriearbeid, skade/ulykke, allergi med mer. Du finner den på NVHs intranettside: Synapse. Denne siden har du tilgang til gjennom NVHs pcer. Studenter skal få opplæring i HMS som skal inneholde: Del I: Opplæring i brannvern andre studiedag. Del II: Studentene skal få spesiell opplæring når de starter undervisning som kan medføre en spesiell fare (gjelder undervisning på ulike laboratorium, ulike disseksjonssaler og klinikker). Og man

16 16 skal få opplæring i spesielle sikkerhetsrutiner, krav til oppførsel, krav til bruk av utstyr, krav til håndtering av dyr og evt. rutiner om uhell har skjedd. Stivkrampevaksine Studentene må selv passe på at de til enhver tid har virksom stivkrampevaksine. Revaksinering hvert 10. år. Helsetjenesten (SiO) tilbyr vaksine. Skade/ulykke i forbindelse med studiet Studentene er dekket gjennom ordinær folketrygd på skader/ulykker gjennom undervisning i NVHs regi. Høgskolen som en statsinstitusjon kan ikke tegne forsikring for sine studenter. Studentene anbefales på det sterkeste å tegne sin egen forsikring for å være godt dekket ved varig skade. Hvis en student kommer til skade i forbindelse med studie/undervisningsaktivitet som dekkes av folketrygden skal det fylles ut en skademelding som skal sendes til trygdekontoret i hjemstedskommunen. Dersom det skjer et uhell/ulykke på NVH eller i forbindelse med undervisningen skal uhellskjema fylles ut og sendes sekretariatet. Alle meldinger om uhell/ulykke behandles av HMS utvalget. Skjemaet finner du sammen med HMS håndboka. Studentaktiviteter på Campus Høgskolens velferdsbygning inneholder kantine, bokhandel, klubbrom, bad, garderobe, trimrom m.v. Studentene har egen hytte. Det er egen studentavis ved høgskolen, Hippi Tidend. Studentene har studentutvalg (VSU), studentforening (VSF) og flere spesialforeninger. Studentkontoret ligger i FMN bygget, bygn. 16 (ved siden av lesesalen gamle biblioteket). Kantinen på NVH NVH har SIO som operatør til kantinedriften. Informasjon rundt kantinedrift finner du på SIO s hjemmesider I kantinen er det trådløst nett slik at egne private PCer kan brukes. Se informasjon om dette Under IT, Hippocampus Barnehagen på NVH På høgskolens private barnehage er det reservert 7 plasser til benyttelse for studenter. Nærmere informasjon finner du på Hippocampus. I tillegg kan studenter ved NVH søke barnehageplass gjennom SIO: Hundehold Det er forbudt å ha med private hunder i bygningsmassen på NVH. NVH har et dagkenneltilbud.

17 17 Studieprosessen I kvalitetssystemet er selve studieprosessen det mest sentrale området som skal kvalitetssikres. NVH har derfor utarbeidet en håndbok for blokkansvarlig som beskriver denne syklusen, hva som skal gjøres og hvilke standarder som gjelder til enhver tid. En viktig utfordring for NVH i sin studieorganisering er at studienes ulike deler til sammen skal gjøre at studentenes studiesituasjon og kompetanse blir optimal. Figuren under gir en god illustrasjon på hvor sammensatt bildet er, og hvor viktig det er å få til god helhet ut av studiets enkelte deler. S tø tte syste m e r, S F A, IT, B ib lio te k, A d m in istra sjo n Opptak Mottak Studieprosessen Progresjon Eksam en Yrkesutøver Samfunnsaktør fag fag fa g fa g Personalkom petanse Forskningsforankring Kort introduksjon til studieoppbygning Alle studenter må lese studieplanen. Dyrepleierstudiet: 2 år Studiet veksler mellom teoretiske blokker og praksisperioder. De teoretiske blokkene skal tilrettelegge for best mulig faglig utbytte i praksisperiodene. Veterinærstudiet: 5 ½ -6 år (11 semester) Det er utarbeidet en studieplan med emnebeskrivelse som beskriver veterinærstudiet. Studentene kan velge å være høst eller vårkandidater innen gitte rammer (fordeling maks 40/20). De som skal bli vårkandidater (få vitnemål etter 12. semester) avlegger ikke de 2 store kliniske eksamenene i 9. semester, men venter til våren 10. semester med disse. I 10. semester følger de ikke undervisning ved NVH. Autorisasjon og lisens Studenter som er à jour med studiet og fullført de 3 obligatoriske påsitterpraksis ukene kan søke Mattilsynet om studentlisens etter gjennomført 9. semester. Du sender søknadsskjema + kopi av legitimasjon + bekreftelse fra veterinær. Skjemaene finner du på mattilsynets sider: Mattilsynet får lister fra NVH over NVH studenter som NVH vil kunne anbefale lisens.

18 18 Frist for å søke autorisasjon etter studieslutt står på tidsplan for differensieringsåret. SFA sender lister til Mattilsynet og anbefaler autorisasjon når vitnemålet foreligger. Autorisasjonsdokumentet deles ut samtidig med vitnemålet. Studentutveksling Norges veterinærhøgskole har inngått bilaterale avtaler med veterinærhøgskoler i andre land som gir deg muligheter for utvekslingsopphold som en del av studiet. Utveksling er tosidig og går ut på at studenter fra utlandet bruker din plass ved NVH når du er i Storbritannia, Spania osv. Fristen for å søke om utveksling er 1. april. For mer info se Hippocampus. Kvalitetssystemet Hva er et kvalitetssystem for studiene? Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå. Institusjonen skal ha rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) Stage 2 krever også at NVHs evalueringssystem tilfredsstiller EAEVEs krav. Veterinærstudiet skal reakkrediteres gjennom stage 1 og 2 i A European accreditation system for veterinary nurse training colleges (ACOVENE) er tilsvarende akkrediteringsorgan for dyrepleierstudiet. NVH skal reakkrediteres i Begge disse akkrediteringsordninger er med på å sikre kvaliteten av studiene ved NVH. Hvor setter NVH standard for sin kvalitet? Kvalitetsarbeidets fremste oppgave er å bidra til at NVHs mål om høy kvalitet nås. Mål for kvalitetsarbeidet ved NVH er i henhold til Strategi for studiekvalitetsarbeid : Å optimalisere studiekvaliteten gjennom aktivt å bruke kvalitetssikringssystemet til forbedring og utvikling. Sikre at studietilbudene ved NVH har samfunnsrelevans i vid forstand. Studiekvalitet defineres slik: Slik kvaliteten fremstår for studenten, slik den tilfredsstiller anerkjente faglige mål og slik den gir utdanningene samfunnsmessig relevans i vid forstand. Styret har det overordnede ansvar for hele kvalitetssystemet ved NVH. NVHs kvalitetssystem er inndelt i følgende områder: Kvalitetsområde 1: Styringskvalitet Mål for området: Styringssystemene ved NVH skal sikre god studiekvalitet og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling. Overordnet ansvar: Adm.dir Kvalitetsområde 2: Inntakskvalitet Mål for området: NVH skal ta opp de beste studentene på sine studietilbud og gjennomføre opptaket på kvalitativ god måte. Overordnet ansvar: Adm.dir.

19 19 Kvalitetsområde 3: Program- og resultatkvalitet Mål for området: Undervisningen ved NVH skal være forskningsbasert og holde høy faglig og pedagogisk kvalitet. Uteksaminerte kandidater skal ha høy kompetanse og være godt forberedt for samfunnsoppgaver innenfor NVHs fagområder. Overordnet ansvar: Rektor Kvalitetsområde 4: Internasjonalisering. Mål for området: NVH skal være en internasjonalt orientert skole, og en aktiv pådriver for student- og lærermobilitet. Overordnet ansvar: Rektor Kvalitetsområde 5: Rammekvalitet 5.1 Akademiske ressurser. Mål for området: Ved NVH skal studenten ha tilgang til akademiske ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard. Overordnet ansvar: Rektor/Adm.dir 5.2 Læringsmiljø. Mål for området: NVHs læringsmiljø skal sikre studentene en god studiesituasjon. Overordnet ansvar: Adm.dir. 5.3 Studieadministrative tjenester. Mål for området: NVHs studieadministrasjon skal sikre studentene en god studiesituasjon. Overordnet ansvar: Adm.dir Kvalitetsområde 6: PhD studiet Mål for området: PhD utdanningen ved NVH skal utdanne forskere på høyt internasjonalt nivå. Overordnet ansvar: Rektor Kvalitetsområde 7: Etter og videreutdanning Mål for området: NVH skal ha et etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalite innenfor sine fagområder. Overordnet ansvar: Adm.dir/Rektor Oppbygging av NVHs kvalitetssystem på internett Du finner beskrivelse av NVHs kvalitetssystem på internett Kvalitetsområder På denne siden finner du den strukturelle oppbyggingen av systemet, og er det egentlige kvalitetssystem. Vårt kvalitetssystem er inndelt i 7 områder (temaer) som alle skal ha høy kvalitet. De 7. kvalitetsområdene er videre undergruppert i undertemaer (nøkkelelementer). For hvert nøkkelelement er det satt mål eller standard (kvalitetskrav). For hvert kvalitetskrav er det satt en rekke aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målene om høy kvalitet, samt hvem som har ansvar for at aktiviteten blir utført. NVHs studentevalueringssystem skal dokumentere og avdekke kvalitetsnivået sett fra studentens ståsted. I tillegg er det andre opplegg i kvalitetssystemet som skal sikre den faglige standard og samfunnsrelevans. Kvalitetssystemet er høgskolens system. Alle har sin rolle, ansvar og ulik myndighet i dette systemet. Dokumentregisteret I det webbaserte kvalitetssystemet er det også utarbeidet et fullstendig dokumentregister. Dette registeret gir oversikt over alle sentrale dokumenter, skjemaer og rutiner, men ikke faglig info. Disse dokumentene har nødvendigvis ikke noe med kvalitetssystemet å gjøre, men at de er tilgjengelige og åpne for hele verden har noe med institusjonens kvalitet å gjøre (transparans).

20 20 Roller For studentene er det laget en egen rolleinngang som student på de ulike studieprogrammer. Dette skal gjøre det enklere for deg som student å få tak i de mest sentrale dokumentene i ditt studieprogram. Dette er et lite utvalg av dokumenter fra dokumentregisteret. Nå er disse dokumentene også lagt på Hippocampus under vetinfo og dplinfo. I kvalitetssystemet finnes ingen faglig informasjon. Dette finner du i nedre venstremeny på Hippocampus. Studentmedvirkning Hele tenkningen i NVHs kvalitetssystem er at NVH skal planlegge godt, gjennomføre godt, vurdere om NVH klarte det, og så å forbedre i neste syklus. Det vil si legge til rette for en kultur som kontinuerlig jobber for forbedring og utvikling. I dette er både studenten og den ansatte viktige aktører. Dette krever at man er deltakere og ikke bare reduserer seg selv til tilskuer som kan forkaste eller godta. I kvalitetsområde 1 Styringskvalitet; 1.6 studentmedvirkning finner du mer om dette temaet. Figur 1. Kart over NVHs struktur relatert til kvalitetssystemet og studiene Støttesystemet: SFA Bibliotek Administrasjonen IT Informasjon Teknisk Økonomi Personal Styret LMU AMU Styrets klagenemnd Innstillingsutvalg Tilsettingsutvalg SFA Administrerende direktør Adm. Dir Rektor Studentenes lovpålagte politiske organ: VSU Adm. lederteam Ad Hoc Rektors lederteam Andre faste komiteer PhD utvalg Opptakskomite SU IU UFE BasAm MatInf SportFaMed ProdMed Institutt lederteam Institutt lederteam Institutt lederteam Institutt lederteam Ad hoc komiteer Høringer Bedømmelser Andre blokk Studiets blokker fordelt på institutter Mulig studieløp Blokk forstås i denne sammenheng som studienes ulike fag og/eller perioder Forkortelser BasAm = Institutt for basalfag og akvamedisin

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer