Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: Tid: 14:

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tim Holmvik Leder H Finn Terje Tønnessen Nestleder Frp Synnøve Kongsrud Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Katrine Behsert Medlem Frp Inge Solli Medlem V Lars Salvesen Medlem KrF Siri Hov Eggen Medlem Ap Tove Irene Steen Medlem Ap Kjell Maartmann-Moe Medlem Ap Ole-Erik Yrvin Medlem Ap Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jan Olsen Terje Hegge H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Hegge Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnhild Danielsen Fylkesdirektør samferdsel Thomas Tvedt Ass. fylkesdirektør samferdsel Bjørg I. Barslund Utvalgssekretær

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 78/13 samferdselsplan, del II Handlingsprogram /13 Disponering av planleggingsmidler /13 Handlingsprogram for riksvegnettet Uttalelse 81/13 Uttalelse- Jernbaneverkets Handlingsprogram /13 Selskapskontroll, eierstyring Ruter AS - oppfølging av vedtak i fylkestinget 83/13 Ny internasjonal strategi /13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport 85/13 Tilskuddsprogram til skredsikring på fylkesveg-ramme /13 Asker kommune - kommunedelplan for E18-korridoren Slependen-Drengsrud - uttalelse til nytt forslag til planprogram til offentlig ettersyn 87/13 Vestby godsterminal og innlandshavn, og videre arbeid med regional godsstrategi 88/13 Høring fra Justervesenet om endringer i forskrift om krav til taksametre Referatsaker 1/13 Status Kolsåsbanen ble delt ut i møtet

4 Saker til behandling 78/13 samferdselsplan, del II Handlingsprogram Fylkestinget vedtar handlingsprogram for samferdsel , i henhold til vedtatte rammer i Økonomiplan Leder Tim Holmvik delte ut notatet fra administrasjonen «Svar på spørsmål om marginallister, prioritering dersom 2014-budsjettet økes, samt ev. forskuttering av fv. 120 Nordbyvegen Nordby skole». Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og SV: Trygge skoleveger 1. Det lages en plan for hvordan de aller farligste skolevegene kan trygges i løpet av 10 år. Det tas utgangspunkt i rapporten Trygging av skoleveger (2012). Veger som er aller farligst, merket med rødt i rapporten, skal sikres innen 10 år. 2. Rapporten Trygging av skoleveger rulleres annet hvert år. Første gang i Det opprettes et fond for Trygging av skoleveger. Ved reduksjon i kostnader eller skyving av prosjekter innenfor samferdsel, også reduksjon i kostnader knytta til dimensjoneringsplikten, skal det alltid vurderes om fondet for Trygging av skoleveger bør styrkes. 4. Det rapporteres til HU-samferdsel to ganger per år om framdrifta for Trygging av skoleveger. Det skal bl. a. rapporteres om status i arbeidet med utjevning av regionale forskjeller. 5. Fylkesrådmannen bes vurdere å opprette eget prosjekt for Trygge skoleveger med egen prosjektledelse og økt plankapasitet. 6. Hovedutvalget ber om at ferdig regulerte gang- og sykkelveg-prosjekter, men som likevel ikke er kommet med i HP , likevel vurderes igangsatt. Ett eksempel på er slikt prosjekt er fv.120 Lillestrømveien-Skøyenveien i Enebakk. Prosjektene finansieres innenfor vedtatte rammer for låneopptak for gang- og sykkelveger. Trafikksikkerhet 7. For å bedre forholdene for transportsyklistene, gjøres det forsøk med å merke deler av kjørebanen reservert for syklister. Dette gjøres på strekninger der det er registrert hyppige konflikter mellom biler og syklister. Spesielt problematiske strekninger må

5 undersøkes. 8. Trafikksikkerhetsutvalget gjennomfører holdningskampanje for å bedre forholdet mellom bilister og syklister som benytter samme vegbane. 9. Vintervedlikeholdet på sykkelbaner må styrkes. 10. Det bes om en sak hvor det vurderes om det bør innføres akseltrykksbegrensninger på utsatte vegstrekninger. Hele året, eller i perioder hvor behovet er størst, f.eks. under teleløsning. 11. Før rullering av samferdselsplan del 1 (strategien) må det gjennomføres et grundig samarbeid med kommunene slik at det blir mulig å gjøre helhetlige prioriteringer. Økt kollektiv, mindre bilbruk 12. Det tas initiativ for å få i stand såkalte bilpooler. Dvs. at flere kan dele på bruk av bil. 13. T-baner (Metro) har stor kapasitet og er en svært miljøvennlig form for kollektiv transport. Men det ligger også tunge investeringer i bunn. Derfor er det svært viktig at kapasiteten utnyttes best mulig. Hovedutvalget ber derfor om en sak fra Ruter der det gjøres rede for tiltak for best mulig kapasitetsutnyttelse på fylkets T-baner. En slik analyse er spesielt viktig i forhold til den nyåpnede Kolsåsbanen. Trafikksikkerheten skal være god og innfartsparkering og bruk av matebusser til T-banestasjoner er tiltak som må vurderes, - i tillegg til framkommeligheten for gående og syklende. 14. Busstransporten til og fra store arbeidsplasser som Ahus, Kjeller og Fornebu må gjennomgås for at kollektivtrafikken skal bli så smidig og sikker som mulig. Trafikksikkerheten skal være god og framkommelighet for buss må prioriteres. 15. Hovedutvalget ber om en sak som vurderer en felles fylkeskommunal samordning av innfartsparkeringen i Akershus. Behovet for innfartsparkering må ses i sammenheng med bruk av matebusser. 16. ITS, intelligent transportsystem, bør vurderes på de mest belastede strekningene i rushtida. Slik kan framkommeligheten for kollektivtrafikken bedres uten spesielt store investeringer. Busser skal ha førsteprioritet til kollektivknutepunkter. 17. Ahus-banen må forseres. Planleggingen kan og bør gjøres raskere, og må ha minst like høy prioritet som Fornebubanen. 18. Når regjeringen nå utsetter grunnrutemodellen, er behovet for oppgradering av Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen ytterligere økt. HU ber derfor om at Akershus fylkeskommune konkretiserer og fremmer behovene for krysningsspor, vendespor, perrongforlengelser og parkeringsspor, i tillegg til behovet for utbygging av

6 innfartsparkeringsplasser ved stasjonene. 19. Taxinæringen er et viktig supplement til kollektivtrafikken. Som løyvemyndighet har vi også et ansvar. Skal vi få et godt taxitilbud, må rammevilkårene sikres. Antall løyver bør gjennomgås. Fylkeskommunen har et ansvar for at det er grunnlag for tilfredsstillende økonomi i næringen. 20. Kollektiv på fjorden. Fjorden avlaster presset på veger på land. På sentrale samband bør det tas hensyn at transportbehovet på sein kveldstid kan være betydelig. F.eks. bør kveldstilbudet for Nesoddbåten vurderes utvidet. Universell utforming må være en norm. Oppgradering av båtterminalen på Nesodden må derfor vurderes. På dette grunnlaget ber HU om en sak som vurderer båtstrategien. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, Frp og KrF Hovedutvalg for samferdsel ønsker å jobbe frem mot fylkestinget for å realisere gangog sykkevei på Fv 120 Stranden skole Kåterudveien i Enebakk kommune og sykkelveglenke langs Fv 28 Kråkstadveien i Ski kommune Representanten Tove Steen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Fv 429, Gjerdrum Denne veien mangler gang/sykkelsti. Det må legges til rette for et trygt sted å stå å vente på bussen. Skolebarn og andre som venter på bussen, må i dag stå i veibanen. Det må også legges opp lyspunkter ved stoppestedene. Strekningen dette gjelder er fra Gjerdrum meieri og nord for Gjerdrum kirke. Leder Tim Holmvik foreslo at forslaget fra Tove Steen og fellesforslaget fra H, V, Frp og KrF følger saken i den videre behandling 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Forslaget fra Birkeland fikk 5 stemmer og falt 3. Holmviks forslag om å la forslagene fra Steen og fellesforslaget følge saken i den videre behandling ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: Fylkestinget vedtar handlingsprogram for samferdsel , i henhold til vedtatte rammer i Økonomiplan Forslag som følger saken:

7 Holmviks forslag på vegne av H, V, Frp og KrF Hovedutvalg for samferdsel ønsker å jobbe frem mot fylkestinget for å realisere gangog sykkevei på Fv 120 Stranden skole Kåterudveien i Enebakk kommune og sykkelveglenke langs Fv 28 Kråkstadveien i Ski kommune Steens tilleggsforslag: Fv 429, Gjerdrum Denne veien mangler gang/sykkelsti. Det må legges til rette for et trygt sted å stå å vente på bussen. Skolebarn og andre som venter på bussen, må i dag stå i veibanen. Det må også legges opp lyspunkter ved stoppestedene. Strekningen dette gjelder er fra Gjerdrum meieri og nord for Gjerdrum kirke. 79/13 Disponering av planleggingsmidler 2014 Hovedutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til disponering av planleggingsmidler i Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende forslag: Planressurser til Trygging av skoleveger skal prioriteres. Det må lages skisseprosjekter for flere røde prosjekter, jf rapporten Trygging av skoleveger. Spesielt gjelder dette kommuner på Romerike der det er spesielt mange slike ekstra farlige skoleveger. For øvrig gis det tilslutning til disponeringer av planleggingsmidler. Ved alternativ votering mellom Birkelands forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og SV) Utvalgets vedtak: Hovedutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til disponering av planleggingsmidler i 2014.

8 80/13 Handlingsprogram for riksvegnettet Uttalelse 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til Statens vegvesens forslag til Handlingsprogram for riksvegnettet (2023) for Fylkestinget vil påpeke at en gjerne skulle sett noen prosjekter prioritert tidligere i perioden. Dette gjelder E16 Bjørum-Skaret og E18 Østfold grense Vinterbro. Dette er viktige strekninger både i forhold til trafikksikkerhet og flaskehalser for godstransport. Representanten Synnøve Kongsrud (H) gjorde oppmerksom på at det i punkt 1 står «for 2010». Dette skal ikke være med. Utvalget støttet forslaget. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling: 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til Statens vegvesens forslag til Handlingsprogram for riksvegnettet (2023) 2. Fylkestinget vil påpeke at en gjerne skulle sett noen prosjekter prioritert tidligere i perioden. Dette gjelder E16 Bjørum-Skaret og E18 Østfold grense Vinterbro. Dette er viktige strekninger både i forhold til trafikksikkerhet og flaskehalser for godstransport. 81/13 Uttalelse- Jernbaneverkets Handlingsprogram Full utbygging av InterCity-triangelet til Halden, Skien og Lillehammer er det viktigste samferdselsprosjektet for å løse transportutfordringene på Østlandet. InterCityutbyggingen må derfor gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. Full effekt av InterCity-utbyggingen er også avhengig av bedre jernbanekapasitet gjennom Oslo. 2. Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. 3. Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Mer midler må bli tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, inkl. flere krysningsspor. Det er dessuten nødvendig med en betydelig økning i midlene til drift og vedlikehold av jernbanen.

9 4. «InterCity-benet Oslo-Halden bør utbygges med dobbeltspor til svenskegrensen og videre til Trollhättan (Missing Link) for å få et helhetlig og sammenhengende jernbanesystem helt fram til Gøteborg. En forbedret grensekryssende jernbanestrekning vil bidra til en betydelig økning av både jernbanebasert passasjer- og godstransport i denne befolknings- og næringsmessige tunge transportkorridoren Oslo- Gøteborg- København. Det bør derfor, så raskt som mulig, igangsettes et felles planarbeid mellom Norge og Sverige for å planlegge og utbygge en samordnet grensekryssende jernbaneparsell mellom Halden og Trollhättan. Representanten Ole-Erik Yrvin fremmet følgende forslag på vegne av Ap og SV: 1. Full utbygging av ny jernbanetunnel under Oslo er det viktigste samferdselsprosjektet for å løse transportutfordringene for Akershus og hele østlandet. 2. Follotunnelen med tilknytninger må ferdigstilles som planlagt. 3. Samtidig må Spikkestadbanen, Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen bygges ut raskt for å kunne ta unna den økte passasjertrafikken i tråd med fylkets areal- og knutepunktstrategi 4. for å oppnå målene om utbygging av innfartsparkeringen i Akershus må Jernbaneverket inngå en nær og forpliktende samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune, Statens Vegvesen, NSB/Rom Eiendom og Ruter. 5. Signalsystemene må uten opphold konverteres til den europeiske standarden ERTMS. 6. Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. Moderniseringen må derfor gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. (fylkesrådmannens punkt 2) 7. Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Det må gjennom føres en stor og varig satsning på å få godstransporten over fra vei til bane. Mer midler må bli tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, inkl. flere krysningsspor. Det er dessuten nødvendig med en betydelig økning i midlene til drift og vedlikehold av jernbanen (fylkesrådmannens punkt 3) 8. «InterCity-benet» Oslo-Halden bør utbygges med dobbeltspor til svenskegrensen og videre til Trollhättan (Missing Link) for å få en helhetlig og sammenhengende jernbanesystem helt fram til Gøteborg. En forbedret grensekryssende jernbanestrekning bil bidra til en betydelig økning av både jernbanebasert passasjer- og godstransport i denne befolknings- og næringsmessige tunge transportkorridoren Oslo Gøteborg København. Det bør derfor, så raskt som mulig, igangsettes et felles planarbeid mellom Norge og grensekryssende jernbaneparsell mellom Halden og Trollhättan. (Som fylkesrådmannens punkt 4) Representanten Inge Solli (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V og KrF:

10 Tillegg siste setning i vedtakets punkt 1: Planlegging og utbygging av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo må samordnes med Intercityutbyggingen. Representanten Lars Salvesen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V og KrF: Nytt punkt 5 Arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen bør forseres. Ved alternativ votering mellom Yrvins forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og SV) Fellesforslaget fra Salvesen og I. Solli ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: 1. Full utbygging av InterCity-triangelet til Halden, Skien og Lillehammer er det viktigste samferdselsprosjektet for å løse transportutfordringene på Østlandet. InterCity-utbyggingen må derfor gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. Full effekt av InterCity-utbyggingen er også avhengig av bedre jernbanekapasitet gjennom Oslo. Planlegging og utbygging av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo må samordnes med Intercityutbyggingen. 2. Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. 3. Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Mer midler må bli tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, inkl. flere krysningsspor. Det er dessuten nødvendig med en betydelig økning i midlene til drift og vedlikehold av jernbanen. 4. «InterCity-benet Oslo-Halden bør utbygges med dobbeltspor til svenskegrensen og videre til Trollhättan (Missing Link) for å få et helhetlig og sammenhengende jernbanesystem helt fram til Gøteborg. En forbedret grensekryssende jernbanestrekning vil bidra til en betydelig økning av både jernbanebasert passasjerog godstransport i denne befolknings- og næringsmessige tunge transportkorridoren Oslo- Gøteborg-København. Det bør derfor, så raskt som mulig, igangsettes et felles planarbeid mellom Norge og Sverige for å planlegge og utbygge en samordnet grensekryssende jernbaneparsell mellom Halden og Trollhättan. 5. Arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen bør forseres.

11 82/13 Selskapskontroll, eierstyring Ruter AS - oppfølging av vedtak i fylkestinget 1. Fylkestinget tar fylkesrådmannens redegjørelse om oppfølging av revisjonsrapporten til orientering. 2. Fylkeskommunens rolle som henholdsvis eier og myndighetsutøver drøftes på prinsipielt grunnlag i det nye eierforumet. 3. Oppnevning av varamedlemmer til Ruters styre gjøres ved første anledning. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 på vegne av Ap og SV: Tillegg i pkt.2: I tillegg drøftes de ulike arenaene for kontakt med Ruter, og i den forbindelse utøvelse av AFKs ulike roller overfor selskapet. 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Birkelands tilleggsforslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: 1. Fylkestinget tar fylkesrådmannens redegjørelse om oppfølging av revisjonsrapporten til orientering. 2. Fylkeskommunens rolle som henholdsvis eier og myndighetsutøver drøftes på prinsipielt grunnlag i det nye eierforumet. I tillegg drøftes de ulike arenaene for kontakt med Ruter, og i den forbindelse utøvelse av AFKs ulike roller overfor selskapet. 3. Oppnevning av varamedlemmer til Ruters styre gjøres ved første anledning.

12 83/13 Ny internasjonal strategi ) Ny internasjonal strategi for perioden vedtas. 2) Eventuelle justeringer av strategien i perioden behandles av fylkesutvalget. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: 1) Ny internasjonal strategi for perioden vedtas. 2) Eventuelle justeringer av strategien i perioden behandles av fylkesutvalget. 84/13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport Innspillet til det videre arbeidet med forslaget til regional plan for areal og transport, basert på plansamarbeidets drøftingsnotat, oversendes plansekretariatet. Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SV: Side 12 (nesten helt nederst etter avsnittet som slutter med. Hovedflyplassen på Gardermoen). På nedre Romerike danner beltet fra Kjeller via Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog og Visperud/Oslo grense et naturlig urbaniseringsområde. I neste avsnitt endres første setning til: Lillestrøm har i dag et høyfrekvent togtilbud med bare 10 minutters reiseavstand til Oslo og tolv minutter til Oslo lufthavn. Side 13: Siste setning i avsnittet om Ahus byttes ut med følgende:

13 På sikt vil eventuelt metroforbindelse kunne gi Ahus bedre regional tilgjengelighet; knytte nærings- og boligområder på nedre Romerike tettere sammen, og bedre forbindelsen til alle deler av Groruddalen. Side 14 tredje avsnitt: Her beholdes kun første setning, resten strykes. Det blir da lydende: Samtidig må buss- og banesystemene rettes mot disse punktene. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Leder Tim Holmvik ba om at forslaget fra Hov Eggen ble gjort om til en merknad som følger saken og fikk utvalgets tilslutning til dette. Utvalgets vedtak: Innspillet til det videre arbeidet med forslaget til regional plan for areal og transport, basert på plansamarbeidets drøftingsnotat, oversendes plansekretariatet. Merknad fra Hov Eggen på vegne av AP og SV som følger saken: Side 12 (nesten helt nederst etter avsnittet som slutter med. Hovedflyplassen på Gardermoen). På nedre Romerike danner beltet fra Kjeller via Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog og Visperud/Oslo grense et naturlig urbaniseringsområde. I neste avsnitt endres første setning til: Lillestrøm har i dag et høyfrekvent togtilbud med bare 10 minutters reiseavstand til Oslo og tolv minutter til Oslo lufthavn. Side 13: Siste setning i avsnittet om Ahus byttes ut med følgende: På sikt vil eventuelt metroforbindelse kunne gi Ahus bedre regional tilgjengelighet; knytte nærings- og boligområder på nedre Romerike tettere sammen, og bedre forbindelsen til alle deler av Groruddalen. Side 14 tredje avsnitt: Her beholdes kun første setning, resten strykes. Det blir da lydende: Samtidig må buss- og banesystemene rettes mot disse punktene.

14 85/13 Tilskuddsprogram til skredsikring på fylkesveg-ramme ) Innenfor Akershus fylkeskommunes ramme for rassikringsmidler for perioden prioriteres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. 2) Ubrukte 2013-bevilgninger til rassikring av Bjørnbassheia i Aurskog-Høland kommune omdisponeres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Utvalgets vedtak: 1) Innenfor Akershus fylkeskommunes ramme for rassikringsmidler for perioden prioriteres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. 2) Ubrukte 2013-bevilgninger til rassikring av Bjørnbassheia i Aurskog-Høland kommune omdisponeres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. 86/13 Asker kommune - kommunedelplan for E18-korridoren Slependen-Drengsrud - uttalelse til nytt forslag til planprogram til offentlig ettersyn 1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til formålene for planarbeidet: -Byutvikling rundt Asker sentrum og i sentrale deler av kommunen. -Et bedre transportsystem, med spesiell fokus på kollektiv og sykkel. -Arealbruk som støtter opp under gange-, sykkel og kollektiv. -Reduksjon av støy- og barriereeffekter som er skapt av dagens E18. -Bedre fremkommelighet for næringstransporten. -Krav til beredskap i en situasjon med stengt hovedvei. 2. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til alternativene som er foreslått utredet for ny parsell Høn-Slependen, men anbefaler at det også utredes et rimeligere alternativ for hele strekningen gjennom Asker basert på at biltrafikken ikke skal øke. Elementer i et slikt alternativ kan være at Europaveifunksjonen ses i sammenheng med ny Oslofjordforbindelse og at dagens E18 korridor utvikles som en enklere bymotorvei. 3. Akershus fylkeskommune slutter seg til forslaget til program for konsekvensutredninger hvor følgende temaer er fremhevet:

15 -Barrierer og hensyn til lokalmiljø. -Transportanalyser mht. kapasitet på E18, Røykenveien, Slemmestadveien og lokalveier. -Prioritering av kollektivtrafikk, og fremkommelighet til Asker stasjon spesielt. -Sykkelfremkommelighet langs korridoren og mot Asker stasjon. -Støy. Akershus fylkeskommune vil i tillegg understreke at konsekvensutredningen tydelig må vise på hvilken måte ulike alternativer får konsekvenser for fremtidig arealbruk, det vil si bidrag til boligbygging i korridoren og byutvikling rundt Asker sentrum og Holmen. Saksbehandler Njål Nore orienterte i forkant av behandlingen. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling: 1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til formålene for planarbeidet: -Byutvikling rundt Asker sentrum og i sentrale deler av kommunen. -Et bedre transportsystem, med spesiell fokus på kollektiv og sykkel. -Arealbruk som støtter opp under gange-, sykkel og kollektiv. -Reduksjon av støy- og barriereeffekter som er skapt av dagens E18. -Bedre fremkommelighet for næringstransporten. -Krav til beredskap i en situasjon med stengt hovedvei. 2. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til alternativene som er foreslått utredet for ny parsell Høn-Slependen, men anbefaler at det også utredes et rimeligere alternativ for hele strekningen gjennom Asker basert på at biltrafikken ikke skal øke. Elementer i et slikt alternativ kan være at Europaveifunksjonen ses i sammenheng med ny Oslofjordforbindelse og at dagens E18 korridor utvikles som en enklere bymotorvei. 3. Akershus fylkeskommune slutter seg til forslaget til program for konsekvensutredninger hvor følgende temaer er fremhevet: -Barrierer og hensyn til lokalmiljø. -Transportanalyser mht. kapasitet på E18, Røykenveien, Slemmestadveien og lokalveier. -Prioritering av kollektivtrafikk, og fremkommelighet til Asker stasjon spesielt. -Sykkelfremkommelighet langs korridoren og mot Asker stasjon. -Støy. Akershus fylkeskommune vil i tillegg understreke at konsekvensutredningen tydelig må vise på hvilken måte ulike alternativer får konsekvenser for fremtidig arealbruk, det vil si bidrag til boligbygging i korridoren og byutvikling rundt Asker sentrum og Holmen. Til den videre behandling: Fylkesdirektørens svar i saken om at utredning av et enklere alternativ ikke ville påvirke fremdriften i planarbeidet, sjekkes ut med SvRø inn mot fylkesutvalget

16 87/13 Vestby godsterminal og innlandshavn, og videre arbeid med regional godsstrategi 1. Rapporten om Vestby godsterminal og innlandshavn tas til orientering. Utredningen kvitterer ut det oppdraget som ble gitt til fylkeskommunen gjennom «Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen» om å utrede et fremtidig gods- og logistikknutepunkt i sørkorridoren. 2. Det tas til orientering at fylkesrådmannen har satt i gang et forprosjekt «Gods- og logistikkanalyse for Gardermoen næringspark» for å starte et utredningsarbeid av et mulig fremtidig godsknutepunkt i nord-østkorridoren. Representanten Finn Terje Tønnessen (Frp) fremmet følgende forslag på nytt punkt 3: Ber om at planen i større grad tar opp utfordringene med å frakte farlig gods (drivstoffer, kjemikalier, sprengstoffer) til og fra godsterminalen. Planen bør også beskrive hvordan farlig gods skal oppbevares og mellomlagres sikkert i forhold til tyveri, sabotasje, terroranslag og ulykker. 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Tønnessens forslag ble enstemmig vedtatt Utvalgets innstilling: 1. Rapporten om Vestby godsterminal og innlandshavn tas til orientering. På grunn av eksisterende virksomhet og tilgang på flere arealer nær jernbanen, ligger området godt til rette for en trinnvis utbygging. Utredningen kvitterer ut det oppdraget som ble gitt til fylkeskommunen gjennom «Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen» om å utrede et fremtidig gods- og logistikknutepunkt i sørkorridoren. 2. Det tar til orientering av fylkesrådmannen har satt i gang et forsøksprosjekt «gods- og logistikkanalyse for Gardermoen næringspark» På grunn av eksisterende virksomhet og tilgang på flere arealer nær jernbanen, ligger området godt til rette for en trinnvis utbygging for å starte et utredningsarbeid av et mulig fremtidig godsknutepunkt i nordøstkorridoren

17 3. Ber om at planen i større grad tar opp utfordringene med å frakte farlig gods (drivstoffer, kjemikalier, sprengstoffer) til og fra godsterminalen. Planen bør også beskrive hvordan farlig gods skal oppbevares og mellomlagres sikkert i forhold til tyveri, sabotasje, terroranslag og ulykker. 88/13 Høring fra Justervesenet om endringer i forskrift om krav til taksametre Akershus fylkeskommune støtter forslagene til endring i forskrift om krav til taksametre. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Utvalgets vedtak: Akershus fylkeskommune støtter forslagene til endring i forskrift om krav til taksametre.

18 Referatsaker 1/13 Status Kolsåsbanen Statusrapport Kolsåsbanen ble delt ut.

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 03.12.2014 Tid: 14:00 15:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg, Fylkesutvalget 09.12.2013

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg, Fylkesutvalget 09.12.2013 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg, Fylkesutvalget 09.12.2013 Møtested Møtedato Tid Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen 09.12.2013 15:00 Program for fylkesutvalgets

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:10 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møtested: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm Møterom Nordland Møtedato: 05.03.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 16:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 24.04.2013 Tid: 14:00 16:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 05.11.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 06.05.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: 06.05.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: 17.06.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.06.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 05.06.2013 Tid: 14:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Protokoll fra møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 28.01.2016 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato: 28.01.2016 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssal Vest Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møtested: Quality Airport Gardermoen, Lokesv. 7, 2067 Jessheim Møterom Rakne Møtedato: 02.12.2015 Tid: 16:00 18.15 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Protokoll fra møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 20.04.2017 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 -

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 - Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 09:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Protokoll fra møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg 30.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 30.11.2017 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11.

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 04.03.2013 Tid: 10:15 11.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 18.05.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 18.05.2015 Tid: 13:30 13:55 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.11.2015 Tid: 14:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 11.09.2013 Tid: 09:00 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 31.08.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 31.08.2015 Tid: 15:00 16:15 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møtested: Ås Rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås Møtedato: Tid: 14:00 16:00

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møtested: Ås Rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås Møtedato: Tid: 14:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.11.2016 Møtested: Ås Rådhus, Skoleveien 1, 1430 Ås Møtedato: 09.11.2016 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 06.03.2013 Tid: 14:00 16.25 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 18.10.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 14:00 15:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2015 Tid: 14:00 17:15 1 2 Faste

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 01.02.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 01.02.2017 Tid: 14:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.12.2017 Tid: 11:00 12:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 30.01.2013 Møtested: Akershus EnergiPark påkjeller Møtedato: 30.01.2013 Tid: 14:00 16:00

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 30.01.2013 Møtested: Akershus EnergiPark påkjeller Møtedato: 30.01.2013 Tid: 14:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 30.01.2013 Møtested: Akershus EnergiPark påkjeller Møtedato: 30.01.2013 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 06.12.2016 Tid: 15:00 16:40 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.11.2017 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.11.2017 Tid: 15:00 17:30

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.09.2016 Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 26.09.2016 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til etatenes forslag til NTP

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til etatenes forslag til NTP SENTRALADMINISTRASJONEN Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Njål Nore 25.06.2012 2011/16119-29/67400/2012 EMNE N00 Telefon 22055609

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 30.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 10:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 09:30 13:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 09:30 13:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 09:30 13:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.09.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.09.2017 Tid: 14:40 15:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 14.03.2017 Møtested: Rosenvilde vgs, Brynsveien 116, 1352 Kolsås Møterom: Møtedato: 14.03.2017 Tid: 15:00 16:20 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.01.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 10.15 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NASJONAL TRANSPORTPLAN

HØRINGSUTTALELSE NASJONAL TRANSPORTPLAN Det kongelige Samferdselsdepartement Postmottak 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jon Petter Arntzen 26.06.2016 2014/17814-25 EMNE N00 Telefon: 90108389 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 07.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 07.04.2014 Tid: 15:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalget for plan, næring og miljø 31.01.2018 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkesstingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 14:50 16:35 1 Faste

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer