Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: Tid: 14:

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tim Holmvik Leder H Finn Terje Tønnessen Nestleder Frp Synnøve Kongsrud Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Katrine Behsert Medlem Frp Inge Solli Medlem V Lars Salvesen Medlem KrF Siri Hov Eggen Medlem Ap Tove Irene Steen Medlem Ap Kjell Maartmann-Moe Medlem Ap Ole-Erik Yrvin Medlem Ap Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Jan Olsen Terje Hegge H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Hegge Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arnhild Danielsen Fylkesdirektør samferdsel Thomas Tvedt Ass. fylkesdirektør samferdsel Bjørg I. Barslund Utvalgssekretær

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 78/13 samferdselsplan, del II Handlingsprogram /13 Disponering av planleggingsmidler /13 Handlingsprogram for riksvegnettet Uttalelse 81/13 Uttalelse- Jernbaneverkets Handlingsprogram /13 Selskapskontroll, eierstyring Ruter AS - oppfølging av vedtak i fylkestinget 83/13 Ny internasjonal strategi /13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport 85/13 Tilskuddsprogram til skredsikring på fylkesveg-ramme /13 Asker kommune - kommunedelplan for E18-korridoren Slependen-Drengsrud - uttalelse til nytt forslag til planprogram til offentlig ettersyn 87/13 Vestby godsterminal og innlandshavn, og videre arbeid med regional godsstrategi 88/13 Høring fra Justervesenet om endringer i forskrift om krav til taksametre Referatsaker 1/13 Status Kolsåsbanen ble delt ut i møtet

4 Saker til behandling 78/13 samferdselsplan, del II Handlingsprogram Fylkestinget vedtar handlingsprogram for samferdsel , i henhold til vedtatte rammer i Økonomiplan Leder Tim Holmvik delte ut notatet fra administrasjonen «Svar på spørsmål om marginallister, prioritering dersom 2014-budsjettet økes, samt ev. forskuttering av fv. 120 Nordbyvegen Nordby skole». Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og SV: Trygge skoleveger 1. Det lages en plan for hvordan de aller farligste skolevegene kan trygges i løpet av 10 år. Det tas utgangspunkt i rapporten Trygging av skoleveger (2012). Veger som er aller farligst, merket med rødt i rapporten, skal sikres innen 10 år. 2. Rapporten Trygging av skoleveger rulleres annet hvert år. Første gang i Det opprettes et fond for Trygging av skoleveger. Ved reduksjon i kostnader eller skyving av prosjekter innenfor samferdsel, også reduksjon i kostnader knytta til dimensjoneringsplikten, skal det alltid vurderes om fondet for Trygging av skoleveger bør styrkes. 4. Det rapporteres til HU-samferdsel to ganger per år om framdrifta for Trygging av skoleveger. Det skal bl. a. rapporteres om status i arbeidet med utjevning av regionale forskjeller. 5. Fylkesrådmannen bes vurdere å opprette eget prosjekt for Trygge skoleveger med egen prosjektledelse og økt plankapasitet. 6. Hovedutvalget ber om at ferdig regulerte gang- og sykkelveg-prosjekter, men som likevel ikke er kommet med i HP , likevel vurderes igangsatt. Ett eksempel på er slikt prosjekt er fv.120 Lillestrømveien-Skøyenveien i Enebakk. Prosjektene finansieres innenfor vedtatte rammer for låneopptak for gang- og sykkelveger. Trafikksikkerhet 7. For å bedre forholdene for transportsyklistene, gjøres det forsøk med å merke deler av kjørebanen reservert for syklister. Dette gjøres på strekninger der det er registrert hyppige konflikter mellom biler og syklister. Spesielt problematiske strekninger må

5 undersøkes. 8. Trafikksikkerhetsutvalget gjennomfører holdningskampanje for å bedre forholdet mellom bilister og syklister som benytter samme vegbane. 9. Vintervedlikeholdet på sykkelbaner må styrkes. 10. Det bes om en sak hvor det vurderes om det bør innføres akseltrykksbegrensninger på utsatte vegstrekninger. Hele året, eller i perioder hvor behovet er størst, f.eks. under teleløsning. 11. Før rullering av samferdselsplan del 1 (strategien) må det gjennomføres et grundig samarbeid med kommunene slik at det blir mulig å gjøre helhetlige prioriteringer. Økt kollektiv, mindre bilbruk 12. Det tas initiativ for å få i stand såkalte bilpooler. Dvs. at flere kan dele på bruk av bil. 13. T-baner (Metro) har stor kapasitet og er en svært miljøvennlig form for kollektiv transport. Men det ligger også tunge investeringer i bunn. Derfor er det svært viktig at kapasiteten utnyttes best mulig. Hovedutvalget ber derfor om en sak fra Ruter der det gjøres rede for tiltak for best mulig kapasitetsutnyttelse på fylkets T-baner. En slik analyse er spesielt viktig i forhold til den nyåpnede Kolsåsbanen. Trafikksikkerheten skal være god og innfartsparkering og bruk av matebusser til T-banestasjoner er tiltak som må vurderes, - i tillegg til framkommeligheten for gående og syklende. 14. Busstransporten til og fra store arbeidsplasser som Ahus, Kjeller og Fornebu må gjennomgås for at kollektivtrafikken skal bli så smidig og sikker som mulig. Trafikksikkerheten skal være god og framkommelighet for buss må prioriteres. 15. Hovedutvalget ber om en sak som vurderer en felles fylkeskommunal samordning av innfartsparkeringen i Akershus. Behovet for innfartsparkering må ses i sammenheng med bruk av matebusser. 16. ITS, intelligent transportsystem, bør vurderes på de mest belastede strekningene i rushtida. Slik kan framkommeligheten for kollektivtrafikken bedres uten spesielt store investeringer. Busser skal ha førsteprioritet til kollektivknutepunkter. 17. Ahus-banen må forseres. Planleggingen kan og bør gjøres raskere, og må ha minst like høy prioritet som Fornebubanen. 18. Når regjeringen nå utsetter grunnrutemodellen, er behovet for oppgradering av Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen ytterligere økt. HU ber derfor om at Akershus fylkeskommune konkretiserer og fremmer behovene for krysningsspor, vendespor, perrongforlengelser og parkeringsspor, i tillegg til behovet for utbygging av

6 innfartsparkeringsplasser ved stasjonene. 19. Taxinæringen er et viktig supplement til kollektivtrafikken. Som løyvemyndighet har vi også et ansvar. Skal vi få et godt taxitilbud, må rammevilkårene sikres. Antall løyver bør gjennomgås. Fylkeskommunen har et ansvar for at det er grunnlag for tilfredsstillende økonomi i næringen. 20. Kollektiv på fjorden. Fjorden avlaster presset på veger på land. På sentrale samband bør det tas hensyn at transportbehovet på sein kveldstid kan være betydelig. F.eks. bør kveldstilbudet for Nesoddbåten vurderes utvidet. Universell utforming må være en norm. Oppgradering av båtterminalen på Nesodden må derfor vurderes. På dette grunnlaget ber HU om en sak som vurderer båtstrategien. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, Frp og KrF Hovedutvalg for samferdsel ønsker å jobbe frem mot fylkestinget for å realisere gangog sykkevei på Fv 120 Stranden skole Kåterudveien i Enebakk kommune og sykkelveglenke langs Fv 28 Kråkstadveien i Ski kommune Representanten Tove Steen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Fv 429, Gjerdrum Denne veien mangler gang/sykkelsti. Det må legges til rette for et trygt sted å stå å vente på bussen. Skolebarn og andre som venter på bussen, må i dag stå i veibanen. Det må også legges opp lyspunkter ved stoppestedene. Strekningen dette gjelder er fra Gjerdrum meieri og nord for Gjerdrum kirke. Leder Tim Holmvik foreslo at forslaget fra Tove Steen og fellesforslaget fra H, V, Frp og KrF følger saken i den videre behandling 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Forslaget fra Birkeland fikk 5 stemmer og falt 3. Holmviks forslag om å la forslagene fra Steen og fellesforslaget følge saken i den videre behandling ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: Fylkestinget vedtar handlingsprogram for samferdsel , i henhold til vedtatte rammer i Økonomiplan Forslag som følger saken:

7 Holmviks forslag på vegne av H, V, Frp og KrF Hovedutvalg for samferdsel ønsker å jobbe frem mot fylkestinget for å realisere gangog sykkevei på Fv 120 Stranden skole Kåterudveien i Enebakk kommune og sykkelveglenke langs Fv 28 Kråkstadveien i Ski kommune Steens tilleggsforslag: Fv 429, Gjerdrum Denne veien mangler gang/sykkelsti. Det må legges til rette for et trygt sted å stå å vente på bussen. Skolebarn og andre som venter på bussen, må i dag stå i veibanen. Det må også legges opp lyspunkter ved stoppestedene. Strekningen dette gjelder er fra Gjerdrum meieri og nord for Gjerdrum kirke. 79/13 Disponering av planleggingsmidler 2014 Hovedutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til disponering av planleggingsmidler i Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende forslag: Planressurser til Trygging av skoleveger skal prioriteres. Det må lages skisseprosjekter for flere røde prosjekter, jf rapporten Trygging av skoleveger. Spesielt gjelder dette kommuner på Romerike der det er spesielt mange slike ekstra farlige skoleveger. For øvrig gis det tilslutning til disponeringer av planleggingsmidler. Ved alternativ votering mellom Birkelands forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og SV) Utvalgets vedtak: Hovedutvalget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til disponering av planleggingsmidler i 2014.

8 80/13 Handlingsprogram for riksvegnettet Uttalelse 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til Statens vegvesens forslag til Handlingsprogram for riksvegnettet (2023) for Fylkestinget vil påpeke at en gjerne skulle sett noen prosjekter prioritert tidligere i perioden. Dette gjelder E16 Bjørum-Skaret og E18 Østfold grense Vinterbro. Dette er viktige strekninger både i forhold til trafikksikkerhet og flaskehalser for godstransport. Representanten Synnøve Kongsrud (H) gjorde oppmerksom på at det i punkt 1 står «for 2010». Dette skal ikke være med. Utvalget støttet forslaget. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling: 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til Statens vegvesens forslag til Handlingsprogram for riksvegnettet (2023) 2. Fylkestinget vil påpeke at en gjerne skulle sett noen prosjekter prioritert tidligere i perioden. Dette gjelder E16 Bjørum-Skaret og E18 Østfold grense Vinterbro. Dette er viktige strekninger både i forhold til trafikksikkerhet og flaskehalser for godstransport. 81/13 Uttalelse- Jernbaneverkets Handlingsprogram Full utbygging av InterCity-triangelet til Halden, Skien og Lillehammer er det viktigste samferdselsprosjektet for å løse transportutfordringene på Østlandet. InterCityutbyggingen må derfor gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. Full effekt av InterCity-utbyggingen er også avhengig av bedre jernbanekapasitet gjennom Oslo. 2. Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. 3. Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Mer midler må bli tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, inkl. flere krysningsspor. Det er dessuten nødvendig med en betydelig økning i midlene til drift og vedlikehold av jernbanen.

9 4. «InterCity-benet Oslo-Halden bør utbygges med dobbeltspor til svenskegrensen og videre til Trollhättan (Missing Link) for å få et helhetlig og sammenhengende jernbanesystem helt fram til Gøteborg. En forbedret grensekryssende jernbanestrekning vil bidra til en betydelig økning av både jernbanebasert passasjer- og godstransport i denne befolknings- og næringsmessige tunge transportkorridoren Oslo- Gøteborg- København. Det bør derfor, så raskt som mulig, igangsettes et felles planarbeid mellom Norge og Sverige for å planlegge og utbygge en samordnet grensekryssende jernbaneparsell mellom Halden og Trollhättan. Representanten Ole-Erik Yrvin fremmet følgende forslag på vegne av Ap og SV: 1. Full utbygging av ny jernbanetunnel under Oslo er det viktigste samferdselsprosjektet for å løse transportutfordringene for Akershus og hele østlandet. 2. Follotunnelen med tilknytninger må ferdigstilles som planlagt. 3. Samtidig må Spikkestadbanen, Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen bygges ut raskt for å kunne ta unna den økte passasjertrafikken i tråd med fylkets areal- og knutepunktstrategi 4. for å oppnå målene om utbygging av innfartsparkeringen i Akershus må Jernbaneverket inngå en nær og forpliktende samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune, Statens Vegvesen, NSB/Rom Eiendom og Ruter. 5. Signalsystemene må uten opphold konverteres til den europeiske standarden ERTMS. 6. Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. Moderniseringen må derfor gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. (fylkesrådmannens punkt 2) 7. Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Det må gjennom føres en stor og varig satsning på å få godstransporten over fra vei til bane. Mer midler må bli tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, inkl. flere krysningsspor. Det er dessuten nødvendig med en betydelig økning i midlene til drift og vedlikehold av jernbanen (fylkesrådmannens punkt 3) 8. «InterCity-benet» Oslo-Halden bør utbygges med dobbeltspor til svenskegrensen og videre til Trollhättan (Missing Link) for å få en helhetlig og sammenhengende jernbanesystem helt fram til Gøteborg. En forbedret grensekryssende jernbanestrekning bil bidra til en betydelig økning av både jernbanebasert passasjer- og godstransport i denne befolknings- og næringsmessige tunge transportkorridoren Oslo Gøteborg København. Det bør derfor, så raskt som mulig, igangsettes et felles planarbeid mellom Norge og grensekryssende jernbaneparsell mellom Halden og Trollhättan. (Som fylkesrådmannens punkt 4) Representanten Inge Solli (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V og KrF:

10 Tillegg siste setning i vedtakets punkt 1: Planlegging og utbygging av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo må samordnes med Intercityutbyggingen. Representanten Lars Salvesen (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V og KrF: Nytt punkt 5 Arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen bør forseres. Ved alternativ votering mellom Yrvins forslag og fylkesrådmannens innstilling, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap og SV) Fellesforslaget fra Salvesen og I. Solli ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: 1. Full utbygging av InterCity-triangelet til Halden, Skien og Lillehammer er det viktigste samferdselsprosjektet for å løse transportutfordringene på Østlandet. InterCity-utbyggingen må derfor gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. Full effekt av InterCity-utbyggingen er også avhengig av bedre jernbanekapasitet gjennom Oslo. Planlegging og utbygging av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo må samordnes med Intercityutbyggingen. 2. Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. 3. Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Mer midler må bli tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, inkl. flere krysningsspor. Det er dessuten nødvendig med en betydelig økning i midlene til drift og vedlikehold av jernbanen. 4. «InterCity-benet Oslo-Halden bør utbygges med dobbeltspor til svenskegrensen og videre til Trollhättan (Missing Link) for å få et helhetlig og sammenhengende jernbanesystem helt fram til Gøteborg. En forbedret grensekryssende jernbanestrekning vil bidra til en betydelig økning av både jernbanebasert passasjerog godstransport i denne befolknings- og næringsmessige tunge transportkorridoren Oslo- Gøteborg-København. Det bør derfor, så raskt som mulig, igangsettes et felles planarbeid mellom Norge og Sverige for å planlegge og utbygge en samordnet grensekryssende jernbaneparsell mellom Halden og Trollhättan. 5. Arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen bør forseres.

11 82/13 Selskapskontroll, eierstyring Ruter AS - oppfølging av vedtak i fylkestinget 1. Fylkestinget tar fylkesrådmannens redegjørelse om oppfølging av revisjonsrapporten til orientering. 2. Fylkeskommunens rolle som henholdsvis eier og myndighetsutøver drøftes på prinsipielt grunnlag i det nye eierforumet. 3. Oppnevning av varamedlemmer til Ruters styre gjøres ved første anledning. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 på vegne av Ap og SV: Tillegg i pkt.2: I tillegg drøftes de ulike arenaene for kontakt med Ruter, og i den forbindelse utøvelse av AFKs ulike roller overfor selskapet. 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Birkelands tilleggsforslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: 1. Fylkestinget tar fylkesrådmannens redegjørelse om oppfølging av revisjonsrapporten til orientering. 2. Fylkeskommunens rolle som henholdsvis eier og myndighetsutøver drøftes på prinsipielt grunnlag i det nye eierforumet. I tillegg drøftes de ulike arenaene for kontakt med Ruter, og i den forbindelse utøvelse av AFKs ulike roller overfor selskapet. 3. Oppnevning av varamedlemmer til Ruters styre gjøres ved første anledning.

12 83/13 Ny internasjonal strategi ) Ny internasjonal strategi for perioden vedtas. 2) Eventuelle justeringer av strategien i perioden behandles av fylkesutvalget. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Utvalgets innspill: 1) Ny internasjonal strategi for perioden vedtas. 2) Eventuelle justeringer av strategien i perioden behandles av fylkesutvalget. 84/13 Innspill til arbeidet med planforslaget til regional plan for areal og transport Innspillet til det videre arbeidet med forslaget til regional plan for areal og transport, basert på plansamarbeidets drøftingsnotat, oversendes plansekretariatet. Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SV: Side 12 (nesten helt nederst etter avsnittet som slutter med. Hovedflyplassen på Gardermoen). På nedre Romerike danner beltet fra Kjeller via Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog og Visperud/Oslo grense et naturlig urbaniseringsområde. I neste avsnitt endres første setning til: Lillestrøm har i dag et høyfrekvent togtilbud med bare 10 minutters reiseavstand til Oslo og tolv minutter til Oslo lufthavn. Side 13: Siste setning i avsnittet om Ahus byttes ut med følgende:

13 På sikt vil eventuelt metroforbindelse kunne gi Ahus bedre regional tilgjengelighet; knytte nærings- og boligområder på nedre Romerike tettere sammen, og bedre forbindelsen til alle deler av Groruddalen. Side 14 tredje avsnitt: Her beholdes kun første setning, resten strykes. Det blir da lydende: Samtidig må buss- og banesystemene rettes mot disse punktene. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Leder Tim Holmvik ba om at forslaget fra Hov Eggen ble gjort om til en merknad som følger saken og fikk utvalgets tilslutning til dette. Utvalgets vedtak: Innspillet til det videre arbeidet med forslaget til regional plan for areal og transport, basert på plansamarbeidets drøftingsnotat, oversendes plansekretariatet. Merknad fra Hov Eggen på vegne av AP og SV som følger saken: Side 12 (nesten helt nederst etter avsnittet som slutter med. Hovedflyplassen på Gardermoen). På nedre Romerike danner beltet fra Kjeller via Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog og Visperud/Oslo grense et naturlig urbaniseringsområde. I neste avsnitt endres første setning til: Lillestrøm har i dag et høyfrekvent togtilbud med bare 10 minutters reiseavstand til Oslo og tolv minutter til Oslo lufthavn. Side 13: Siste setning i avsnittet om Ahus byttes ut med følgende: På sikt vil eventuelt metroforbindelse kunne gi Ahus bedre regional tilgjengelighet; knytte nærings- og boligområder på nedre Romerike tettere sammen, og bedre forbindelsen til alle deler av Groruddalen. Side 14 tredje avsnitt: Her beholdes kun første setning, resten strykes. Det blir da lydende: Samtidig må buss- og banesystemene rettes mot disse punktene.

14 85/13 Tilskuddsprogram til skredsikring på fylkesveg-ramme ) Innenfor Akershus fylkeskommunes ramme for rassikringsmidler for perioden prioriteres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. 2) Ubrukte 2013-bevilgninger til rassikring av Bjørnbassheia i Aurskog-Høland kommune omdisponeres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Utvalgets vedtak: 1) Innenfor Akershus fylkeskommunes ramme for rassikringsmidler for perioden prioriteres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. 2) Ubrukte 2013-bevilgninger til rassikring av Bjørnbassheia i Aurskog-Høland kommune omdisponeres til Fv. 33 i Eidsvoll kommune. 86/13 Asker kommune - kommunedelplan for E18-korridoren Slependen-Drengsrud - uttalelse til nytt forslag til planprogram til offentlig ettersyn 1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til formålene for planarbeidet: -Byutvikling rundt Asker sentrum og i sentrale deler av kommunen. -Et bedre transportsystem, med spesiell fokus på kollektiv og sykkel. -Arealbruk som støtter opp under gange-, sykkel og kollektiv. -Reduksjon av støy- og barriereeffekter som er skapt av dagens E18. -Bedre fremkommelighet for næringstransporten. -Krav til beredskap i en situasjon med stengt hovedvei. 2. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til alternativene som er foreslått utredet for ny parsell Høn-Slependen, men anbefaler at det også utredes et rimeligere alternativ for hele strekningen gjennom Asker basert på at biltrafikken ikke skal øke. Elementer i et slikt alternativ kan være at Europaveifunksjonen ses i sammenheng med ny Oslofjordforbindelse og at dagens E18 korridor utvikles som en enklere bymotorvei. 3. Akershus fylkeskommune slutter seg til forslaget til program for konsekvensutredninger hvor følgende temaer er fremhevet:

15 -Barrierer og hensyn til lokalmiljø. -Transportanalyser mht. kapasitet på E18, Røykenveien, Slemmestadveien og lokalveier. -Prioritering av kollektivtrafikk, og fremkommelighet til Asker stasjon spesielt. -Sykkelfremkommelighet langs korridoren og mot Asker stasjon. -Støy. Akershus fylkeskommune vil i tillegg understreke at konsekvensutredningen tydelig må vise på hvilken måte ulike alternativer får konsekvenser for fremtidig arealbruk, det vil si bidrag til boligbygging i korridoren og byutvikling rundt Asker sentrum og Holmen. Saksbehandler Njål Nore orienterte i forkant av behandlingen. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling: 1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til formålene for planarbeidet: -Byutvikling rundt Asker sentrum og i sentrale deler av kommunen. -Et bedre transportsystem, med spesiell fokus på kollektiv og sykkel. -Arealbruk som støtter opp under gange-, sykkel og kollektiv. -Reduksjon av støy- og barriereeffekter som er skapt av dagens E18. -Bedre fremkommelighet for næringstransporten. -Krav til beredskap i en situasjon med stengt hovedvei. 2. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til alternativene som er foreslått utredet for ny parsell Høn-Slependen, men anbefaler at det også utredes et rimeligere alternativ for hele strekningen gjennom Asker basert på at biltrafikken ikke skal øke. Elementer i et slikt alternativ kan være at Europaveifunksjonen ses i sammenheng med ny Oslofjordforbindelse og at dagens E18 korridor utvikles som en enklere bymotorvei. 3. Akershus fylkeskommune slutter seg til forslaget til program for konsekvensutredninger hvor følgende temaer er fremhevet: -Barrierer og hensyn til lokalmiljø. -Transportanalyser mht. kapasitet på E18, Røykenveien, Slemmestadveien og lokalveier. -Prioritering av kollektivtrafikk, og fremkommelighet til Asker stasjon spesielt. -Sykkelfremkommelighet langs korridoren og mot Asker stasjon. -Støy. Akershus fylkeskommune vil i tillegg understreke at konsekvensutredningen tydelig må vise på hvilken måte ulike alternativer får konsekvenser for fremtidig arealbruk, det vil si bidrag til boligbygging i korridoren og byutvikling rundt Asker sentrum og Holmen. Til den videre behandling: Fylkesdirektørens svar i saken om at utredning av et enklere alternativ ikke ville påvirke fremdriften i planarbeidet, sjekkes ut med SvRø inn mot fylkesutvalget

16 87/13 Vestby godsterminal og innlandshavn, og videre arbeid med regional godsstrategi 1. Rapporten om Vestby godsterminal og innlandshavn tas til orientering. Utredningen kvitterer ut det oppdraget som ble gitt til fylkeskommunen gjennom «Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen» om å utrede et fremtidig gods- og logistikknutepunkt i sørkorridoren. 2. Det tas til orientering at fylkesrådmannen har satt i gang et forprosjekt «Gods- og logistikkanalyse for Gardermoen næringspark» for å starte et utredningsarbeid av et mulig fremtidig godsknutepunkt i nord-østkorridoren. Representanten Finn Terje Tønnessen (Frp) fremmet følgende forslag på nytt punkt 3: Ber om at planen i større grad tar opp utfordringene med å frakte farlig gods (drivstoffer, kjemikalier, sprengstoffer) til og fra godsterminalen. Planen bør også beskrive hvordan farlig gods skal oppbevares og mellomlagres sikkert i forhold til tyveri, sabotasje, terroranslag og ulykker. 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 2. Tønnessens forslag ble enstemmig vedtatt Utvalgets innstilling: 1. Rapporten om Vestby godsterminal og innlandshavn tas til orientering. På grunn av eksisterende virksomhet og tilgang på flere arealer nær jernbanen, ligger området godt til rette for en trinnvis utbygging. Utredningen kvitterer ut det oppdraget som ble gitt til fylkeskommunen gjennom «Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen» om å utrede et fremtidig gods- og logistikknutepunkt i sørkorridoren. 2. Det tar til orientering av fylkesrådmannen har satt i gang et forsøksprosjekt «gods- og logistikkanalyse for Gardermoen næringspark» På grunn av eksisterende virksomhet og tilgang på flere arealer nær jernbanen, ligger området godt til rette for en trinnvis utbygging for å starte et utredningsarbeid av et mulig fremtidig godsknutepunkt i nordøstkorridoren

17 3. Ber om at planen i større grad tar opp utfordringene med å frakte farlig gods (drivstoffer, kjemikalier, sprengstoffer) til og fra godsterminalen. Planen bør også beskrive hvordan farlig gods skal oppbevares og mellomlagres sikkert i forhold til tyveri, sabotasje, terroranslag og ulykker. 88/13 Høring fra Justervesenet om endringer i forskrift om krav til taksametre Akershus fylkeskommune støtter forslagene til endring i forskrift om krav til taksametre. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Utvalgets vedtak: Akershus fylkeskommune støtter forslagene til endring i forskrift om krav til taksametre.

18 Referatsaker 1/13 Status Kolsåsbanen Statusrapport Kolsåsbanen ble delt ut.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer