Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PLAN- OG BYGNINGSLOVENS Rådmannens forslag til vedtak: 1. På bakgrunn av fornyet oppstart av arbeid med kommunedelplan for omkjøringsvegen Åkra Sør Veakrossen med tilhørende tilførselsveger, finner hovedutvalg teknisk at det innenfor området for framtidige tilførselsveger, legges ned midlertidig forbud mot tiltak. Jf plan- og bygningsloven (Vist på kart sist datert ). Oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 2. Hovedutvalg teknisk ber om at rådmannen, i samarbeid med Statens vegvesen, gjennom arbeidet med kommunedelplanen detaljavklarer trase og øvrig standard for tilførselsvegene i det videre arbeid med vegprosjektet.

2 PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PLAN- OG BYGNINGSLOVENS I kommunestyrets møte den fattet en følgende vedtak på bakgrunn av forslag fra ordføreren: Kommunestyret ber rådmannen starte arbeid med kommunedelplan for ny Fv47, Åkra sør Veakrossen i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap. 11. Arbeidet skal ta utgangspunkt i planforslaget alt. 3, godkjent i kommunestyret og opphevet av Miljøverndepartementet på bakgrunn av innsigelse fra fylkesmannen i Rogaland. Rådmannen må legge følgende rammer for det videre planarbeidet: Vurdere tiltak for å komme Fylkesmannens innsigelser i møte. Spesielt gjelder dette vurdering av avbøtende tiltak for å ivareta forbindelsen mellom naturreservatet ved Heiavatnet og østenforliggende naturområder. Generell vurdering av trasevalget for reduksjon av negative konsekvenser for landbruksinteressene. Gjennomgang av konsekvensutredning som følge av foreslåtte endringer, samt eventuelle endrede forutsetninger inntrådt etter utarbeidingen av den opprinnelig konsekvensutredning i Kostnadsoverslaget må gjennomgås og kvalitetssikres på samme bakgrunn. Utarbeiding av revidert planforslag må skje i nært samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Arbeidet gis høy prioritet innenfor tilgjengelige ressurser. Varsel om oppstart av fornyet behandling av kommunedelplan er utsendt med frist for merknader satt til I alternativ 3, som det henvises til over, er det vist to øst-vestgående tilførselsveger fra sentrum i Åkrehamn til omkjøringsvegen. Den nordre tilførselsvegen er en ny vegforbindelse fra området ved krysset mellom Fv47 og Rådhusvegen, den søndre er vist som en forlengelse av Grindhaugsvegen. Disse tilførselsvegene er ikke regulert, og traseen og den tekniske standard for øvrig, er ikke avklart. Dette arbeidet skal gjøres i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplan for vegene. I begge tilfeller går vegene gjennom områder som i stor grad tidligere er regulert, og som med grunnlag i disse gjeldende reguleringsplanene i mange tilfeller kan bygges ut med boliger med tilhørende anlegg. For realiseringen av vegene vil det være uheldig om det blir gjennomført tiltak i vegtraseene. I forbindelse med planlegginga, er det behov for å stå mest mulig fritt og ha færrest mulig begrensninger når detaljene for vegene skal utformes. Dette gjelder blant annet dimensjonerende hastighet, krav til kurvatur og vegbredder.

3 På dette grunnlaget er det til de grunneiere som vil bli berørt av det fornyede forslag til kommunedelplan for tilførselsvegene, sendt ut varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak. Jf plan- og bygningslovens Selve omkjøringsvegen går gjennom LNF-områder der det i henhold til kommuneplanen allerede foreligger et forbud mot de aller fleste tiltak. Teknisk sjef har derfor, av praktiske grunner, ikke funnet det hensiktsmessig å fremme et forslag om forbud mot tiltak i dette området. Varsel om mulig vedtak ble sendt ut med en frist for å gi uttalelse satt til Følgende uttalelser er innkommet: 1. Statens vegvesen Adv. Thor Harald Eike pva Garvik Tomteutvikling AS og Garvik Prosjekt AS Siv.ark Leif Larsen AS Eva og Bjørnulf Østland Mardon Dahl Kommentar: Felles for innholdet i uttalelsene, er at en finner det urimelig at de konkrete byggeplanene en har skal kunne bli utsatt i inntil 4 år. I alle merknadene vises det til at det foreligger godkjent reguleringsplan, planer som i enkelte tilfeller har funnet sin endelige utforming etter relativt omfattende prosesser. I forhold til uttalelsen fra Statens vegvesen, er det avsatt korridor for vegtrase i godkjent reguleringsplan for COOPs framtidige bygg. Behovet for forbud mot tiltak her, er etter teknisk sjefs vurdering ikke til stede. Teknisk sjef kan ha stor forståelse for de synspunkter som kommer fram. Det kan klart oppleves som urimelig at planer som nylig er godkjente, til og med etter et tidkrevende planarbeid, må revideres med de forsinkelser for planlagte utbygginger som dette medfører. På den andre siden vil det kanskje oppleves som enda mer urimelig at byggetiltak som nylig er gjennomført, må fjernes etter kort tid som følge av at ny infrastruktur skal opparbeides. Selv om den enkelte utbygger holdes økonomisk skadesløs i denne sammenhengen, vil dette likevel være sløsing med samfunnets samlede ressurser. På denne bakgrunn er det derfor vanskelig for teknisk sjef ikke å anbefale at midlertidig forbud mot tiltak blir vedtatt. Det som er spesielt i den foreliggende saken, er at det i forbindelse med det opprinnelige arbeidet med kommunedelplanen for omkjøringsvegen, ble lagt ned et forbud mot tiltak. På bakgrunn av at Miljøverndepartementet 17.oktober 2012 ikke fant å kunne godkjenne kommunedelplanen, ble bygge- og deleforbudet opphevet av Hovedutvalg teknisk i møte den Begrunnelsen for dette var at det på det aktuelle tidspunkt etter Miljøverndepartementets vedtak, ikke forelå noen plan som kunne begrunne en opprettholdelse av forbudet etter PBL 13-1.

4 Nå når kommunestyret har vedtatt at det skal starte arbeid med en fornyet behandling av kommmunedelplanen, har teknisk sjef sett det som en naturlig konsekvens at det på ny blir innført et forbud. Begrunnelsen er den samme som sist; en må sikre arealer til formålet og en må begrense de samfunnsmessige kostnader knyttet til gjennomføringen. At berørte parter finner dette urimelig, kan en ha forståelse for, men hensynet til samlede utgifter til et høyt prioritert vegprosjekt er for teknisk sjef et svært tungtveiende argument for å anbefale at det blir innført et slikt forbud. Teknisk sjef vil i denne sammenheng påpekte at kommunen kan samtykke i at et tiltak blir gjennomført selv om det er innført et midlertidig forbud. Vilkåret for dette er at det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Teknisk sjefs generelle holdning i denne forbindelse er at mindre tiltak i ytterkanten av det arealet der forbud er innført, neppe kan sies å vanskeliggjøre planleggingen. Grunnlaget for det arbeidet med kommunedelplanen som nå er startet opp, er i stor grad ferdig utarbeidet og problemstillingen knyttet til planforslaget er i stor grad kjent fra tidligere. Slik teknisk sjef vurderer det, kan dette være grunnlag for en relativt rask planprosess som gir berørte parter en snarlig avklaring. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef er inneforstått med at et midlertidig forbud mot tiltak i mange tilfeller er et virkemiddel som kan oppfattes negativt av grunneiere og eiendomsutviklere i det aktuelle området. På den annen side ville det være svært uheldig at kommunen, som planmyndighet, godkjenner tiltak som i nær framtid viser seg å få store konsekvenser for rasjonell gjennomføring av viktig infrastruktur. Det er uansett med stor sannsynlighet snakk om en relativt kort tidshorisont før en kan vurdere eventuelle søknader på et konkret grunnlag i forhold til den framtidige arealbruken i området. Teknisk sjef kan ikke se at det gjennom høringsrunden er vist til konkrete forhold som tilsier at midlertidig forbud ikke kan legges ned, og teknisk sjef mener at det foreligger saklige grunner for å gjøre dette i forhold til tiltak i det aktuelle området.

5 Teknisk etat Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Jarle Stunes 14/ / PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Karmøy kommune har igangsatt arbeid med fornyet behandling av kommunedelplan for ny omkjøringsveg på Åkra. I medhold av forvaltningsloven 16, varsles du med dette om at det vurderes å legge ned midlertidig forbud mot tiltak for eiendommen din i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) ( se vedlagt kart som viser hvilke områder forbudet vil gjelde). I henhold til pbl medfører et midlertidig forbud mot tiltak at oppretting og endring av eiendom, eller tiltak etter pbl. 1-6 ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 1-6 omfatter blant annet oppføring av bygninger, endringer, herunder bruksendringer og terrenginngrep. 1-6 omfatter også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse eller har unntak fra søknadsplikt. Det samme gjelder andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Midlertidig forbud mot tiltak faller bort etter 4 år dersom planspørsmålet ikke er endelig avgjort etter denne perioden, jf. pbl Innsendte søknader skal da straks tas opp til behandling. Kommunen kan etter en konkret vurdering gi tillatelse til tiltak dersom tiltaket blir vurdert ikke å vanskeliggjøre gjennomføringen av planen. De blir med dette gitt frist til for å uttale Dem før endelig vedtak fattes, jf. forvaltningsloven 16. Endelig vedtak vil bli fattet av hovedutvalg teknisk i Karmøy. Med vennlig hilsen Ove Røys teknisk sjef Jarle Stunes seniorarkitekt Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Kopi til: Statens vegvesen Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

6

7

8

9

10

11 AL sivilarkitekt leif larsen as BYGGPROSJEKTERING - AREALPLANLEGGING - PROSJEKTLEDELSE Karmøy kommune Teknisk Etat Rådhuset, Statsråd Vinjes gate KOPERVIK GRAVARSVEIEN SANDNES TELEFON : E-POST : BANK : Foretaksregisteret: NO MVA Att.: Saksbehandler Jarle Stunes 418 T". NDNES UTTALELSE TIL PLAN 668 FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 ÅKRA SØR-VEAKROSSEN FORSLAG TIL BYGGE- OG DELINGS-FORBUD PÅ GNR. 13, BNR. 686 MED FLERE Det vises til brev datert sendt Vardemyr AS, hjemmelshaver av eiendom gnr. 13, bnr Vardemyr AS protesterer herved på planene om bygge- og delingsforbud og eventuelt en senere innløsning av eiendommen til trafikkformål med tilgrensende byggeforbudsoner med grunnlag i plankart vedlagt brevet fra Teknisk Etat av av følgende årsaker: Vardemyr AS sin eiendom på 3,8 da vil bli å sterkt berørt av utbyggingsplanene dersom planforslaget vist på kommunens plankart skulle bli godkjent at denne eiendom i sin helhet må innløses av Karmøy kommune. Bakgrunn for dette er: Etter en omfattende ressurskrevende planprosess i 2013 og 2014 vedtok Karmøy kommunestyre at Vardemyr AS har tillatelse til å bygge 25 boliger på eiendommen. I kommunestyrets vedtak står det: "1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Tjosvoll ost med tilhorende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Ifplan- og bygningslovens Planen kunngjores og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jfplan- og bygningslovens " Før planprosessen med detaljreguleringsplanen startet i 2013 ble det foretatt en formell avklaring med Karmøy kommune for å få klarlagt om denne eiendom ville bli berørt av Side 1

12 tilsvarende planer fremsatt av kommunen i 2010 til grunneier om ny omkjøringsveg til Åkrehamn med tilhørende to tilfartsveger. Den ene av tilfartsvegene er vist tvers over det areal som kommunestyret nå har godkjent kan bygges ut med 25 leiligheter. Denne formelle avklaring foretatt i 2013 var nødvendig som følge av et sendt planvarsel fra kommunen i 2010 om bygge- og delingsforbud på gnr. 13, bnr. 686 til grunneier og utbygger Vardemyr AS. Med bakgrunn i denne henvendelse fikk Vardemyr AS etter 3 års ventetid fra 2010 til 2013 klarsignal til å starte opp reguleringsarbeidet med den plan kommunestyret har godkjent. Tidligere uttalelser fra Statens Vegvesen tilrettelegger for at Vardemyr AS sin eiendom kan bygges ut med boliger Under arbeidet med detabreguleringsplanen for denne eiendom har Statens Vegvesen to ganger hatt anledning til å uttale seg, til varsel om planoppstart og under utleggelsen av planen. I sin uttalelse hadde Statens Vegvesen ingen vesentlige merknader til at det på gnr. 13, bnr. 686 kunne bygges 25 boliger. Ny avkjøringsveg til Åkrehamn ble ikke engang nevnt i Statens Vegvesen sin uttalelse til detaljreguleringsplan for gnr. 13, bnr. 686 med flere, Tjøsvoll øst. Statens Vegvesen sin uttalelse følger vedlagt. At det nå igjen i 2014 er sendt ut et tilsvarende varsel om bygge- og delingsforbud på Vardemyr AS sin eiendom reagerer Vardemyr AS sin styreleder således sterkt på. Det vises til den forutgående kommunestyrebehandlingen av detaljreguleringsplan for eiendommen med tilhørende sterk forbedring av trafikksikkerhets-situasjonen på tilgrensende vegnett m.a. for å sikre skolevegene i nærområdet til gnr. 13, bnr Med bakgrunn i ovenfornevnte og det faktum at Karmøy kommunestyre nylig har godkjent en reguleringsplan som tillater etablering av 25 nye boliger på Vardemyr AS sin eiendom kan vi ikke se at det er noe grunnlag for å forhindre denne nær forestående utbyggingen ved å legge ned et bygge- og delingsforbud på denne eiendom. I PBL 13-1 står det: " 13-1.Midlertidigforbud mot tiltak Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt iførste ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Side 2

13 Gjelder den påtenkte planen arealfor omforming ogfornyelse med hensynssone for særlige samarbeids- eller eierformer,jf 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykkefra kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre ellerfordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer." I.h.t. denne lovparagraf skal også anføres: Som generell regel skal kommunene være varsomme med å legge ned bygge- og delingsforbud, særskilt i en sak som dette hvor eiendommen nylig har vært frigitt til utbyggingsformål etter en lengre periode med planleggingsforbud. Med bakgrunn i at tiltakshaver tidligere har vært forhindret fra å igangsette planarbeid for å få bygget ut sin eiendom i samsvar med overordnede planer, kan vi ikke se at det er hjemmelsgrunnlag for ytterligere å utsette en utbygging på hans eiendom i form av et bygge- og delingsforbud. Varselom erstatningsansvarsomfølgeav bygge-og delingsforbudet Det varsles herved at tiltakshaver vil kreve erstatning dersom et nytt bygge- og delingsforbud blir vedtatt. Erstatningskravet vil samsvare med det påregnelige tap Vardemyr AS vil få med manglende mulighet til å bygge ut eiendommen eller selge den med 25 godkjente boliger på eiendommen i fireårsperioden bygge- og delingsforbudet antas å vare, med tilhørende usikkerhet om boligprosjektet i samsvar med gjeldende plan noen gang vil kunne bli realisert. Varselom erstatningskravi tilfelleinnløsningav eiendommentil trafikkformålmed tilhørendebyggeforbudsoner Dersom det blir besluttet at eiendommen skal tvangsinnløses som følge av at omkjøringsveg til Åkrehamn gjennomføres i.h.t. plankartet som følger planvarselet vil grunneier kreve eiendommen innløst med grunnlag i nylig godkjent reguleringsplan 2069 og vedlagt verdivurdering for grunnavståelse i samsvar med markedspris for regulert areal med tilsvarende boligtetthet som den godkjente reguleringsplan for gnr. 13, bnr. 686 viser. Med vennlig hilsen 62 V' 5s, Sivilarkite t Lei Larsen Kopi: Terje Haugeberg, styreleder i Vardemyr AS Vedlegg: Verdivurdering for gnr. 13, bnr. 686 datert Uttalelse til plan 2069 fra Statens Vegvesen datert Side 3

14

15 retningslinjer og nasjonale retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Tomta er solrik med fin utsikt mot sør og vest. Området har lett sørvestvendt skrånende/delvis flatt terreng. Eksisterendekommunaltekniskehovedanleggfor veg,vann og avløp Det finnes i dag hovedledninger for kommunaltekniske anlegg i eksisterende gatenett tomta grenser opp til mot nord. Avgrensing Mot nord grenser gnr. 13, bnr. 686 til traflkkareal. Mot øst grenser eiendommen til eneboliger. Mot vest grenser planområdet til barnehage som også har sin adkomst over gnr. 13, bnr Mot sør grenser planområdet til et 11 da areal avsatt til boligformål i kommuneplanen. Trafikksikker skoleveg på sørsiden av den kommunale samlevegen som betjener et større boligområde i denne del av Tjøsvoll øst inngår i den nylig godkjente reguleringsplan Ikke nytteverdiav ny tilfartsvegovergnr. 13,bnr. 686 I motsetning til andre reguleringsplaner gjenstand for gjennomføring har Vardemyr AS ingen nytteverdi av ny infrastruktur over sin eiendom slik den er vist på utsendt planskisse vedlagt varsel om bygge- og delingsforbud. Årsaken til dette er: Vardemyr AS har tilfredsstillende adkomst til sin eiendom slik denne er vist i godkjent reguleringsplan. Dersom ny tilfartsveg blir plassert som planskissen vedlagt planvarselet fra kommunen viser vil dette umuliggjøre bygging av boliger på Vardemyr AS sin eiendom. Foreslått ny tilfartsveg vil vesentlig gi økt støy og økt trafikkmengde ikke bare på Vardemyr AS sin tomt, men også på store deler av Tjøsvoll øst. Vår konklusjoner at foreslåttplasseringav ny tilfartsvegovergnr. 13, bnr.686 slik vist i planvarselav ikke barevil væretil ulempefor en hensiktsmessig arealutnyttelsei samsvarmedoverordnedeplaner,menumuliggjøreen fremtidig utbyggingav VardemyrAS sin eiendommedboliger. Øvrige forhold som bidrar til å påvirke utbyggingspotensialet på Vardemyr AS sin eiendom på Tjøsvoll øst: Side 2

16 Grad av utnytting i Plan- og bygningsloven sett i sammenheng med tomteverdi Kapittel 5 Grad av utnytting i Byggeteknisk forskrift og kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk i samme forskrift dokumenterer at det er en direkte sammenheng mellom utbyggingspotensialet på en eiendom og størrelsen på grunnarealet og utnyttelsesgraden. Den høye utnyttelsesgrad fastsatt i godkjent plan tilsier høy markedsverdi av Vardemyr AS sin eiendom. Økningen i boligprisene på Haugalandet de siste 10 år har økt kravet til utbyggingstetthet med tilhørende økning i m2 prisen for tomteareal godkjent til lavblokkbebyggelse Økt netto innflytting til Haugalandet kombinert med en restriktiv nasjonal jordvernpolitikk og ung befolkning i denne del av Karmøy kommune har ført til mangel på boliger i det segment som er under planlegging på Vardemyr AS sin eiendom, roms leiligheter innenfor en overkommelig prisramme. Planer for salg er satt til første halvår Fortsatt fokus på jordvern fra nasjonale myndigheter og den generelle mangel på boligtomter tilsier en ytterligere økning av boligprisene på Haugalandet med tilhørende økning på verdien av tomteareal regulert til boligformål de neste årene. Verdivurdering av Vardemyr AS sin 3,8 da store eiendom gnr. 13, bnr. 686 på Tjøsvoll øst med grunnlag i erfaringspriser i markedet for regulerte tomter godkjent med tilsvarende arealutnyttelse i tettstedsentra I.h.t. rammekrav fastsatt i Plan- og bygningsloven vurderes grunnavståelsespris for det areal som avstås til ny omkjøringsveg på Åkra ut fra mottatt planskisse i tilknytning til utsendt varsel om nytt bygge- og delingsforbud på gnr. 13, bnr. 686 ut fra markedspris i 2014 å være kr pr. m2. Med vennlig hilsen Sivilarkit kt Leif Larsen Vedlegg: Plankart godkjent plan 2069 Detaljregulering for gnr. 13, bnr. 686 m. flere, Tjøsvoll øst, Åkrehamn Side 3

17 Statens vegvesen Sivilarkitekt Leif Larsen AS Gravarsveien SANDNES Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Unni W. W Hoivik I / Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan - Plan gnr. 13 bnr. 686 m.fl. - Tjøsvoll Øst - Åkrehamn - Karmøy kommune Viser til varsel om oppstart for reguleringsplan 2069, Tjøsvoll Øst, mottatt her den Planområdet ligger ikke til etablert riks- eller fylkesveg og medfører heller ikke krav om tiltak på dette vegnettet. Statens vegvesen har sektoransvar i forhold til trafikksikkerhet og universell utforming, og i den forbindelse anbefales det å legge til rette for gode gang- og sykkelveg innenfor planområdet. Det nevnes i tillegg at omkjøringsveg for Åkra sentrum er fra kommunen sin side ikke endelig avklart, og at en bør sikre trygge vegforbindelse i forhold til en evt. omkjøringsveg. Statens vegvesen har for øvrig ikke andre merknader til planen. Plan og forvaltning Med hilsen Ivar Thorkildsen Seksjonsleder Unni W. W. Høivik Kopi: Karmøy kommune Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Kvalevqata 1 Statens vegvesen Region vest 5537 HAUGESUND Reqnskap Askedalen 4 Båtsfiordveien Leikanger Orq.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

18 Dokid (14/1836-8) UTTALELSE TIL PLAN FRA EJ A OG BJØRNULF ØSTLUND - VURDERING AV MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTNK Eva og Bjørnulf Østlund Myrdalveien 37 Vår ref: 2014/DAØ/ Åkrehamn Dato: Deres ref: 14/ Karmøy kommune Teknisk Etat Statsråd Vinjes gate Kopervik Plan 668, vurdering av midlertidig forbud mot tiltak 413 io-l% 55 I henhold til beskrivelse gitt av kartutsnitt vil vår eiendom Gnr15, brnr 21 på Åkrehamn falle inn un er oppmerket sone for midlertidig tiltaksforbud. Dette medfører ulemper for vår del som følger: Vesentlig verdiforringelse av eiendommen Reduserte mulighet for fradeling av eiendom som forskudd på arv til våre barn Reduserte muligheter for full utnyttelse av egen eiendom. Da vi begge er kommet til det stadium i livet der det kan være aktuelt å vurdere salg og bytte av bolig til noe som er mer tilpasset våre behov, vil punkt 1 ovenfor ha sterk negativ konsekvens for omsettelighet og prisoppnåelse for eiendommen i perioden som tiltaksforbudet varer. Med bakgrunn i de beskrevne forhold ber vi om at vestre grense for midlertidig tiltaksforbud justeres til å følge Myrdalvegens nordøstre veikant slik at 15/21 blir liggende i sin helhet utenfor området for midlertidig tiltaksforbud. Vi er imidlertid åpne for en dialog med Karmøy kommune og inviterer til forslag fra Karmøy kommune/teknisk etat om avbøtende tiltak for den ulempe som vi påføres i denne sammenheng, og imøteser eventuelle altemative løsninger. Videre vises det også til vedlagte dokument der vi gir Dag Arne og Irene Østlund fullmakt til å representere oss, og ber om at fremtidig korrespondanse også sendes som komplett kopi til deres adresse: Adiund Hellandsvei Bodø Med vennlig hilsen Eva RØstlund L ( f Bjørnulf P Østlund, _ LA. _ Le/.47: Cf

19 Dokki: (14/1836-8) Fullmakt Fullmakt I forbindelse med Plan 668 og reguleringsplan som har innvirkning på vår eiendom Gnr15, brnr 21, vil vi, Bjørnulf Peder Østlund f og Eva Reidun Østlund f gi Dag Arne Østlund, f (fullmaktshaver) og Irene Kristin Østlund, f (fullmaktshaver) generell fullmakt til ivareta våre interesser ovenfor alle kommunale og statlige etater, såvel som forsikringsselskap, og rettslige instanser, advokat og andre parter i form av firma eller enkeltpersoner som det måtte angå. Fullmakten som gjelder fra dags dato og inntil videre, hjemler innsyn i alle dokumenter som er relevante for saken nevnt innledingsvis. Videre kan fullmaktshaverne representere oss i de forskjellige fora angitt i første avsnitt der det måtte være nødvendig for å sikre at våre interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Fullmakten er basert på løpende informasjonsutveksling og konsensus mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver. Beslutninger gjort av fullmaktshavere kan derfor til envher tid overprøves og endres av fullmaktsgiver ved tilbakemelding til tredje part. Alle henvendelser fra tredje part skal derfor utstedes i komplett form med alle vedlegg til fullmaktsgiver og fullmaktshaver. Fullmaktsgiver: Bjørnulf Peder Østlund Adresse: Myrdalveien Åkrehamn telefon: Bjørnulf Peder Østlund Sted. LeV dato Sign Fullmaktsgiver: Eva Reidun Østlund Adresse: Myrdalveien Åkrehamn telefon: Eva Reidun Østlund Sted af~^- dato Sign.-.0)-(i't

20 Dokid MAROC»:,)D, \i'xi \JE (14/1836-9) PLAN 668 -VEDR FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 AKRA SØR VEAKROSSEN L 13 p 1-12,7o 1 ' 49,t-V HclotirfutjE fi Pele jc'., _fr9._i 5 r()t-iless 1 B?'J-I 5 1, t i VEingl6EEt.3 PW EtEDoiJ VI, [, gt F ri)4,5, fm( 1,-1(jE- Folt3u1) k(ol11,15r. lk..)1.) t:>4 141R ELEN)00, I3L1g. 'F'1.HF1i 1-11 t>li--rt th VI - VgIZ. )LTIZ' "idlpil "rat)RiRkE.' 1-.11)7" 5_(;:g:r. 1-1pL.D VI SkaLLE-VT V1L V43f-4. IwNot-i V.DtimutJet.) 05'5 6tuLt-E-tt it.kegf)t_i LE g Eg r! T0t ,iFiL)DIC1 b.-t6t3 1513b1 PR C. -i 1.-()"(1)r1L-' 314K'5t,»-. '11-1/ 1g t; '1-1 Oti vr3ke- V--QQ M. b ti&ne:de-ft5idet.i FRR'VE4-11,7 i DEIZ NOe PR.DeLEfri k-ourjes-) tied,5ff 1-t.9DELlt-it Der

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 12/1148 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN VURDERING AV NEDLAGT, MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PBL Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk opphever tidligere nedlagt midlertidig forbud mot tiltak innenfor områdene som omfattes av forslag til kommunedelplan for tilførselsvegene til omkjøringsvegen Åkrehamn sør Veakrossen. Jf HTS-sak 194/10 og plan- og bygningslovens Som begrunnelse for opphevingen vises det til foreliggende saksutredning. 2. Eventuelle utsatte søknader tas straks opp til behandling. Jf plan- og bygningslovens 13-2.

22 PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN VURDERING AV NEDLAGT, MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PBL I møte den sak 194/10 fattet hovedutvalg teknisk følgende vedtak: 1. På bakgrunn av arbeidet med kommunedelplanen og etterfølgende reguleringsarbeid for tilførselsveger til omkjøringsvegen Åkra Sør Veakrossen, finner hovedutvalg teknisk at det innenfor området som omfattes av forslag til kommunedelplan for tilførselsvegene, legges ned midlertidig forbud mot tiltak. Jf plan- og bygningsloven (Vist på kart datert ). Oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 2. Hovedutvalg teknisk ber om at rådmannen, i samarbeid med Statens vegvesen, prioriterer avklaring av trase og øvrig standard for tilførselsvegene i det videre arbeid med vegprosjektet. Bakgrunn for vedtaket: I samtlige alternative forslag til omkjøringsveg øst for Åkrehamn, er det vist to øst-vestgående tilførselsveger fra sentrum i Åkrehamn til omkjøringsvegen. Den nordre tilførselsvegen er en ny vegforbindelse fra området ved krysset mellom Fv47 og Rådhusvegen, den søndre er vist som en forlengelse av Grindhaugsvegen. Disse tilførselsvegene er ikke regulert, og traseen og den tekniske standard for øvrig, er ikke avklart. Dette arbeidet skal gjøres i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplan for vegene. I begge tilfeller går vegene gjennom områder som i stor grad tidligere er regulert, og som med grunnlag i disse gjeldende reguleringsplanene, i mange tilfeller kan bygges ut med boliger med tilhørende anlegg. For realiseringen av vegene vil det være uheldig om det blir gjennomført tiltak i vegtraseene. Og i forbindelse med planlegginga, er det behov for å stå mest mulig fritt og ha færrest mulig begrensninger når detaljene for vegene skal utformes. Dette gjelder blant annet valg av dimensjonerende hastighet og etterfølgende krav til kurvatur og vegbredder. På grunn av den usikkerhet om hele vegprosjektet som den senere saksbehandling førte med seg, har den forutsatte avklaring av detaljer for de nevnte øst-vestgående tilførselsvegene, ikke blitt gjennomført. Leder i hovedutvalg teknisk fremmet under posten eventuelt i møte den saksnr. 211/12 følgende forslag: Hovedutvalg teknisk (HTS) ber om at det til møtet i januar fremlegges en sak for hovedutvalget angående det stående bygge- og deleforbudet i Åkrehamn sentrum (fra krysset ved Åkra bil/coop og opp til de ulike traseene for omkjøringsvegen).

23 I saksframlegget ønsker HTS at det tas stilling til om det er mulig å oppheve hele eller deler av forbudet i den situasjonen som arbeidet med omkjøringsveien nå er i. HTS ønsker at det da særlig vektlegges en løsning (oppheving av bygge- og deleforbudet) for godkjent reguleringsplan for gnr. 15/36, 145 PLAN 2027 (godkjent ) Forslaget enstemmig vedtatt oversendt teknisk sjef. Hvilke muligheter foreligger? Etter teknisk sjefs vurdering foreligger tre ulike muligheter for videre behandling av bygge- og deleforbudet: Alt.1: Forbudet beholdes slik det er vedtatt. Når den svært sannsynlige situasjon oppstår at godkjent reguleringsplan for eventuell ny omkjøringsveg ikke vil kunne foreligge innen forbudet utløper, tas spørsmålet om forlengelse opp til vurdering. Alt.2: Forbudet oppheves delvis. En går gjennom og vurderer traseene med tanke på å identifisere de kritiske delstrekninger som absolutt ikke bør bebygges fordi en nedbygging vil gi store samfunnsmessige kostnader ved en eventuell realisering av et framtidig veganlegg. I disse områdene beholdes forbudet, i de andre deler oppheves det. De områder der forbudet beholdes, behandles som alt.1. Alt.3: Forbudet oppheves fullstendig. Utbygging kan skje i medhold av godkjente reguleringsplaner, nye planer kan godkjennes på grunnlag av kommuneplanen og uten å ta hensyn til en eventuell veg. En eventuell ny plan for en omkjøringsveg må ta utgangspunkt i de fysiske forhold som er på det aktuelle tidspunkt. Status per 1.januar 2013 Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og bygningslovens 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting konkret om. Teknisk sjef kan imidlertid tenke seg at et tilfelle der godkjenning av reguleringsplan er like om hjørnet etter at 4-årsfristen er utløpt, kan være en slik tenkt situasjon. Av teknisk sjefs vurdering til sak 194/10, framgår det at en var optimistisk med tanke på at den endelige avklaringen av vegspørsmålet ville foreligge innen relativt kort tid. Dette viste seg dessverre ikke å bli en realitet. Det ble reist innsigelse mot kommundelplanens alt. 3, som ble vedtatt av kommunestyret i Karmøy, og Miljøverndepartementet tok i oktober 2012 innsigelsen til følge. Det foreligger med andre ord ingen godkjent kommunedelplan og heller ikke noe grunnlag for å starte et reguleringsarbeid for en omkjøringsveg. Det er med andre ord yttererst lite sannsynlig at en vil være i nærheten av å ha en godkjent reguleringsplan innenfor 4-årsfristen. I vedtaket fra Miljøverndepartementet åpnes det for at en kan se på om et bearbeidet alternativ 4 (trase vest for Heiavatnet) kan utformes slik at det ikke kommer i konflikt med nasjonale

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer