Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PLAN- OG BYGNINGSLOVENS Rådmannens forslag til vedtak: 1. På bakgrunn av fornyet oppstart av arbeid med kommunedelplan for omkjøringsvegen Åkra Sør Veakrossen med tilhørende tilførselsveger, finner hovedutvalg teknisk at det innenfor området for framtidige tilførselsveger, legges ned midlertidig forbud mot tiltak. Jf plan- og bygningsloven (Vist på kart sist datert ). Oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 2. Hovedutvalg teknisk ber om at rådmannen, i samarbeid med Statens vegvesen, gjennom arbeidet med kommunedelplanen detaljavklarer trase og øvrig standard for tilførselsvegene i det videre arbeid med vegprosjektet.

2 PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PLAN- OG BYGNINGSLOVENS I kommunestyrets møte den fattet en følgende vedtak på bakgrunn av forslag fra ordføreren: Kommunestyret ber rådmannen starte arbeid med kommunedelplan for ny Fv47, Åkra sør Veakrossen i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap. 11. Arbeidet skal ta utgangspunkt i planforslaget alt. 3, godkjent i kommunestyret og opphevet av Miljøverndepartementet på bakgrunn av innsigelse fra fylkesmannen i Rogaland. Rådmannen må legge følgende rammer for det videre planarbeidet: Vurdere tiltak for å komme Fylkesmannens innsigelser i møte. Spesielt gjelder dette vurdering av avbøtende tiltak for å ivareta forbindelsen mellom naturreservatet ved Heiavatnet og østenforliggende naturområder. Generell vurdering av trasevalget for reduksjon av negative konsekvenser for landbruksinteressene. Gjennomgang av konsekvensutredning som følge av foreslåtte endringer, samt eventuelle endrede forutsetninger inntrådt etter utarbeidingen av den opprinnelig konsekvensutredning i Kostnadsoverslaget må gjennomgås og kvalitetssikres på samme bakgrunn. Utarbeiding av revidert planforslag må skje i nært samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Arbeidet gis høy prioritet innenfor tilgjengelige ressurser. Varsel om oppstart av fornyet behandling av kommunedelplan er utsendt med frist for merknader satt til I alternativ 3, som det henvises til over, er det vist to øst-vestgående tilførselsveger fra sentrum i Åkrehamn til omkjøringsvegen. Den nordre tilførselsvegen er en ny vegforbindelse fra området ved krysset mellom Fv47 og Rådhusvegen, den søndre er vist som en forlengelse av Grindhaugsvegen. Disse tilførselsvegene er ikke regulert, og traseen og den tekniske standard for øvrig, er ikke avklart. Dette arbeidet skal gjøres i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplan for vegene. I begge tilfeller går vegene gjennom områder som i stor grad tidligere er regulert, og som med grunnlag i disse gjeldende reguleringsplanene i mange tilfeller kan bygges ut med boliger med tilhørende anlegg. For realiseringen av vegene vil det være uheldig om det blir gjennomført tiltak i vegtraseene. I forbindelse med planlegginga, er det behov for å stå mest mulig fritt og ha færrest mulig begrensninger når detaljene for vegene skal utformes. Dette gjelder blant annet dimensjonerende hastighet, krav til kurvatur og vegbredder.

3 På dette grunnlaget er det til de grunneiere som vil bli berørt av det fornyede forslag til kommunedelplan for tilførselsvegene, sendt ut varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak. Jf plan- og bygningslovens Selve omkjøringsvegen går gjennom LNF-områder der det i henhold til kommuneplanen allerede foreligger et forbud mot de aller fleste tiltak. Teknisk sjef har derfor, av praktiske grunner, ikke funnet det hensiktsmessig å fremme et forslag om forbud mot tiltak i dette området. Varsel om mulig vedtak ble sendt ut med en frist for å gi uttalelse satt til Følgende uttalelser er innkommet: 1. Statens vegvesen Adv. Thor Harald Eike pva Garvik Tomteutvikling AS og Garvik Prosjekt AS Siv.ark Leif Larsen AS Eva og Bjørnulf Østland Mardon Dahl Kommentar: Felles for innholdet i uttalelsene, er at en finner det urimelig at de konkrete byggeplanene en har skal kunne bli utsatt i inntil 4 år. I alle merknadene vises det til at det foreligger godkjent reguleringsplan, planer som i enkelte tilfeller har funnet sin endelige utforming etter relativt omfattende prosesser. I forhold til uttalelsen fra Statens vegvesen, er det avsatt korridor for vegtrase i godkjent reguleringsplan for COOPs framtidige bygg. Behovet for forbud mot tiltak her, er etter teknisk sjefs vurdering ikke til stede. Teknisk sjef kan ha stor forståelse for de synspunkter som kommer fram. Det kan klart oppleves som urimelig at planer som nylig er godkjente, til og med etter et tidkrevende planarbeid, må revideres med de forsinkelser for planlagte utbygginger som dette medfører. På den andre siden vil det kanskje oppleves som enda mer urimelig at byggetiltak som nylig er gjennomført, må fjernes etter kort tid som følge av at ny infrastruktur skal opparbeides. Selv om den enkelte utbygger holdes økonomisk skadesløs i denne sammenhengen, vil dette likevel være sløsing med samfunnets samlede ressurser. På denne bakgrunn er det derfor vanskelig for teknisk sjef ikke å anbefale at midlertidig forbud mot tiltak blir vedtatt. Det som er spesielt i den foreliggende saken, er at det i forbindelse med det opprinnelige arbeidet med kommunedelplanen for omkjøringsvegen, ble lagt ned et forbud mot tiltak. På bakgrunn av at Miljøverndepartementet 17.oktober 2012 ikke fant å kunne godkjenne kommunedelplanen, ble bygge- og deleforbudet opphevet av Hovedutvalg teknisk i møte den Begrunnelsen for dette var at det på det aktuelle tidspunkt etter Miljøverndepartementets vedtak, ikke forelå noen plan som kunne begrunne en opprettholdelse av forbudet etter PBL 13-1.

4 Nå når kommunestyret har vedtatt at det skal starte arbeid med en fornyet behandling av kommmunedelplanen, har teknisk sjef sett det som en naturlig konsekvens at det på ny blir innført et forbud. Begrunnelsen er den samme som sist; en må sikre arealer til formålet og en må begrense de samfunnsmessige kostnader knyttet til gjennomføringen. At berørte parter finner dette urimelig, kan en ha forståelse for, men hensynet til samlede utgifter til et høyt prioritert vegprosjekt er for teknisk sjef et svært tungtveiende argument for å anbefale at det blir innført et slikt forbud. Teknisk sjef vil i denne sammenheng påpekte at kommunen kan samtykke i at et tiltak blir gjennomført selv om det er innført et midlertidig forbud. Vilkåret for dette er at det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Teknisk sjefs generelle holdning i denne forbindelse er at mindre tiltak i ytterkanten av det arealet der forbud er innført, neppe kan sies å vanskeliggjøre planleggingen. Grunnlaget for det arbeidet med kommunedelplanen som nå er startet opp, er i stor grad ferdig utarbeidet og problemstillingen knyttet til planforslaget er i stor grad kjent fra tidligere. Slik teknisk sjef vurderer det, kan dette være grunnlag for en relativt rask planprosess som gir berørte parter en snarlig avklaring. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef er inneforstått med at et midlertidig forbud mot tiltak i mange tilfeller er et virkemiddel som kan oppfattes negativt av grunneiere og eiendomsutviklere i det aktuelle området. På den annen side ville det være svært uheldig at kommunen, som planmyndighet, godkjenner tiltak som i nær framtid viser seg å få store konsekvenser for rasjonell gjennomføring av viktig infrastruktur. Det er uansett med stor sannsynlighet snakk om en relativt kort tidshorisont før en kan vurdere eventuelle søknader på et konkret grunnlag i forhold til den framtidige arealbruken i området. Teknisk sjef kan ikke se at det gjennom høringsrunden er vist til konkrete forhold som tilsier at midlertidig forbud ikke kan legges ned, og teknisk sjef mener at det foreligger saklige grunner for å gjøre dette i forhold til tiltak i det aktuelle området.

5 Teknisk etat Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Jarle Stunes 14/ / PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Karmøy kommune har igangsatt arbeid med fornyet behandling av kommunedelplan for ny omkjøringsveg på Åkra. I medhold av forvaltningsloven 16, varsles du med dette om at det vurderes å legge ned midlertidig forbud mot tiltak for eiendommen din i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) ( se vedlagt kart som viser hvilke områder forbudet vil gjelde). I henhold til pbl medfører et midlertidig forbud mot tiltak at oppretting og endring av eiendom, eller tiltak etter pbl. 1-6 ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 1-6 omfatter blant annet oppføring av bygninger, endringer, herunder bruksendringer og terrenginngrep. 1-6 omfatter også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse eller har unntak fra søknadsplikt. Det samme gjelder andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Midlertidig forbud mot tiltak faller bort etter 4 år dersom planspørsmålet ikke er endelig avgjort etter denne perioden, jf. pbl Innsendte søknader skal da straks tas opp til behandling. Kommunen kan etter en konkret vurdering gi tillatelse til tiltak dersom tiltaket blir vurdert ikke å vanskeliggjøre gjennomføringen av planen. De blir med dette gitt frist til for å uttale Dem før endelig vedtak fattes, jf. forvaltningsloven 16. Endelig vedtak vil bli fattet av hovedutvalg teknisk i Karmøy. Med vennlig hilsen Ove Røys teknisk sjef Jarle Stunes seniorarkitekt Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Kopi til: Statens vegvesen Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

6

7

8

9

10

11 AL sivilarkitekt leif larsen as BYGGPROSJEKTERING - AREALPLANLEGGING - PROSJEKTLEDELSE Karmøy kommune Teknisk Etat Rådhuset, Statsråd Vinjes gate KOPERVIK GRAVARSVEIEN SANDNES TELEFON : E-POST : BANK : Foretaksregisteret: NO MVA Att.: Saksbehandler Jarle Stunes 418 T". NDNES UTTALELSE TIL PLAN 668 FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 ÅKRA SØR-VEAKROSSEN FORSLAG TIL BYGGE- OG DELINGS-FORBUD PÅ GNR. 13, BNR. 686 MED FLERE Det vises til brev datert sendt Vardemyr AS, hjemmelshaver av eiendom gnr. 13, bnr Vardemyr AS protesterer herved på planene om bygge- og delingsforbud og eventuelt en senere innløsning av eiendommen til trafikkformål med tilgrensende byggeforbudsoner med grunnlag i plankart vedlagt brevet fra Teknisk Etat av av følgende årsaker: Vardemyr AS sin eiendom på 3,8 da vil bli å sterkt berørt av utbyggingsplanene dersom planforslaget vist på kommunens plankart skulle bli godkjent at denne eiendom i sin helhet må innløses av Karmøy kommune. Bakgrunn for dette er: Etter en omfattende ressurskrevende planprosess i 2013 og 2014 vedtok Karmøy kommunestyre at Vardemyr AS har tillatelse til å bygge 25 boliger på eiendommen. I kommunestyrets vedtak står det: "1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Tjosvoll ost med tilhorende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Ifplan- og bygningslovens Planen kunngjores og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jfplan- og bygningslovens " Før planprosessen med detaljreguleringsplanen startet i 2013 ble det foretatt en formell avklaring med Karmøy kommune for å få klarlagt om denne eiendom ville bli berørt av Side 1

12 tilsvarende planer fremsatt av kommunen i 2010 til grunneier om ny omkjøringsveg til Åkrehamn med tilhørende to tilfartsveger. Den ene av tilfartsvegene er vist tvers over det areal som kommunestyret nå har godkjent kan bygges ut med 25 leiligheter. Denne formelle avklaring foretatt i 2013 var nødvendig som følge av et sendt planvarsel fra kommunen i 2010 om bygge- og delingsforbud på gnr. 13, bnr. 686 til grunneier og utbygger Vardemyr AS. Med bakgrunn i denne henvendelse fikk Vardemyr AS etter 3 års ventetid fra 2010 til 2013 klarsignal til å starte opp reguleringsarbeidet med den plan kommunestyret har godkjent. Tidligere uttalelser fra Statens Vegvesen tilrettelegger for at Vardemyr AS sin eiendom kan bygges ut med boliger Under arbeidet med detabreguleringsplanen for denne eiendom har Statens Vegvesen to ganger hatt anledning til å uttale seg, til varsel om planoppstart og under utleggelsen av planen. I sin uttalelse hadde Statens Vegvesen ingen vesentlige merknader til at det på gnr. 13, bnr. 686 kunne bygges 25 boliger. Ny avkjøringsveg til Åkrehamn ble ikke engang nevnt i Statens Vegvesen sin uttalelse til detaljreguleringsplan for gnr. 13, bnr. 686 med flere, Tjøsvoll øst. Statens Vegvesen sin uttalelse følger vedlagt. At det nå igjen i 2014 er sendt ut et tilsvarende varsel om bygge- og delingsforbud på Vardemyr AS sin eiendom reagerer Vardemyr AS sin styreleder således sterkt på. Det vises til den forutgående kommunestyrebehandlingen av detaljreguleringsplan for eiendommen med tilhørende sterk forbedring av trafikksikkerhets-situasjonen på tilgrensende vegnett m.a. for å sikre skolevegene i nærområdet til gnr. 13, bnr Med bakgrunn i ovenfornevnte og det faktum at Karmøy kommunestyre nylig har godkjent en reguleringsplan som tillater etablering av 25 nye boliger på Vardemyr AS sin eiendom kan vi ikke se at det er noe grunnlag for å forhindre denne nær forestående utbyggingen ved å legge ned et bygge- og delingsforbud på denne eiendom. I PBL 13-1 står det: " 13-1.Midlertidigforbud mot tiltak Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt iførste ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Side 2

13 Gjelder den påtenkte planen arealfor omforming ogfornyelse med hensynssone for særlige samarbeids- eller eierformer,jf 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykkefra kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre ellerfordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer." I.h.t. denne lovparagraf skal også anføres: Som generell regel skal kommunene være varsomme med å legge ned bygge- og delingsforbud, særskilt i en sak som dette hvor eiendommen nylig har vært frigitt til utbyggingsformål etter en lengre periode med planleggingsforbud. Med bakgrunn i at tiltakshaver tidligere har vært forhindret fra å igangsette planarbeid for å få bygget ut sin eiendom i samsvar med overordnede planer, kan vi ikke se at det er hjemmelsgrunnlag for ytterligere å utsette en utbygging på hans eiendom i form av et bygge- og delingsforbud. Varselom erstatningsansvarsomfølgeav bygge-og delingsforbudet Det varsles herved at tiltakshaver vil kreve erstatning dersom et nytt bygge- og delingsforbud blir vedtatt. Erstatningskravet vil samsvare med det påregnelige tap Vardemyr AS vil få med manglende mulighet til å bygge ut eiendommen eller selge den med 25 godkjente boliger på eiendommen i fireårsperioden bygge- og delingsforbudet antas å vare, med tilhørende usikkerhet om boligprosjektet i samsvar med gjeldende plan noen gang vil kunne bli realisert. Varselom erstatningskravi tilfelleinnløsningav eiendommentil trafikkformålmed tilhørendebyggeforbudsoner Dersom det blir besluttet at eiendommen skal tvangsinnløses som følge av at omkjøringsveg til Åkrehamn gjennomføres i.h.t. plankartet som følger planvarselet vil grunneier kreve eiendommen innløst med grunnlag i nylig godkjent reguleringsplan 2069 og vedlagt verdivurdering for grunnavståelse i samsvar med markedspris for regulert areal med tilsvarende boligtetthet som den godkjente reguleringsplan for gnr. 13, bnr. 686 viser. Med vennlig hilsen 62 V' 5s, Sivilarkite t Lei Larsen Kopi: Terje Haugeberg, styreleder i Vardemyr AS Vedlegg: Verdivurdering for gnr. 13, bnr. 686 datert Uttalelse til plan 2069 fra Statens Vegvesen datert Side 3

14

15 retningslinjer og nasjonale retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Tomta er solrik med fin utsikt mot sør og vest. Området har lett sørvestvendt skrånende/delvis flatt terreng. Eksisterendekommunaltekniskehovedanleggfor veg,vann og avløp Det finnes i dag hovedledninger for kommunaltekniske anlegg i eksisterende gatenett tomta grenser opp til mot nord. Avgrensing Mot nord grenser gnr. 13, bnr. 686 til traflkkareal. Mot øst grenser eiendommen til eneboliger. Mot vest grenser planområdet til barnehage som også har sin adkomst over gnr. 13, bnr Mot sør grenser planområdet til et 11 da areal avsatt til boligformål i kommuneplanen. Trafikksikker skoleveg på sørsiden av den kommunale samlevegen som betjener et større boligområde i denne del av Tjøsvoll øst inngår i den nylig godkjente reguleringsplan Ikke nytteverdiav ny tilfartsvegovergnr. 13,bnr. 686 I motsetning til andre reguleringsplaner gjenstand for gjennomføring har Vardemyr AS ingen nytteverdi av ny infrastruktur over sin eiendom slik den er vist på utsendt planskisse vedlagt varsel om bygge- og delingsforbud. Årsaken til dette er: Vardemyr AS har tilfredsstillende adkomst til sin eiendom slik denne er vist i godkjent reguleringsplan. Dersom ny tilfartsveg blir plassert som planskissen vedlagt planvarselet fra kommunen viser vil dette umuliggjøre bygging av boliger på Vardemyr AS sin eiendom. Foreslått ny tilfartsveg vil vesentlig gi økt støy og økt trafikkmengde ikke bare på Vardemyr AS sin tomt, men også på store deler av Tjøsvoll øst. Vår konklusjoner at foreslåttplasseringav ny tilfartsvegovergnr. 13, bnr.686 slik vist i planvarselav ikke barevil væretil ulempefor en hensiktsmessig arealutnyttelsei samsvarmedoverordnedeplaner,menumuliggjøreen fremtidig utbyggingav VardemyrAS sin eiendommedboliger. Øvrige forhold som bidrar til å påvirke utbyggingspotensialet på Vardemyr AS sin eiendom på Tjøsvoll øst: Side 2

16 Grad av utnytting i Plan- og bygningsloven sett i sammenheng med tomteverdi Kapittel 5 Grad av utnytting i Byggeteknisk forskrift og kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk i samme forskrift dokumenterer at det er en direkte sammenheng mellom utbyggingspotensialet på en eiendom og størrelsen på grunnarealet og utnyttelsesgraden. Den høye utnyttelsesgrad fastsatt i godkjent plan tilsier høy markedsverdi av Vardemyr AS sin eiendom. Økningen i boligprisene på Haugalandet de siste 10 år har økt kravet til utbyggingstetthet med tilhørende økning i m2 prisen for tomteareal godkjent til lavblokkbebyggelse Økt netto innflytting til Haugalandet kombinert med en restriktiv nasjonal jordvernpolitikk og ung befolkning i denne del av Karmøy kommune har ført til mangel på boliger i det segment som er under planlegging på Vardemyr AS sin eiendom, roms leiligheter innenfor en overkommelig prisramme. Planer for salg er satt til første halvår Fortsatt fokus på jordvern fra nasjonale myndigheter og den generelle mangel på boligtomter tilsier en ytterligere økning av boligprisene på Haugalandet med tilhørende økning på verdien av tomteareal regulert til boligformål de neste årene. Verdivurdering av Vardemyr AS sin 3,8 da store eiendom gnr. 13, bnr. 686 på Tjøsvoll øst med grunnlag i erfaringspriser i markedet for regulerte tomter godkjent med tilsvarende arealutnyttelse i tettstedsentra I.h.t. rammekrav fastsatt i Plan- og bygningsloven vurderes grunnavståelsespris for det areal som avstås til ny omkjøringsveg på Åkra ut fra mottatt planskisse i tilknytning til utsendt varsel om nytt bygge- og delingsforbud på gnr. 13, bnr. 686 ut fra markedspris i 2014 å være kr pr. m2. Med vennlig hilsen Sivilarkit kt Leif Larsen Vedlegg: Plankart godkjent plan 2069 Detaljregulering for gnr. 13, bnr. 686 m. flere, Tjøsvoll øst, Åkrehamn Side 3

17 Statens vegvesen Sivilarkitekt Leif Larsen AS Gravarsveien SANDNES Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Unni W. W Hoivik I / Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan - Plan gnr. 13 bnr. 686 m.fl. - Tjøsvoll Øst - Åkrehamn - Karmøy kommune Viser til varsel om oppstart for reguleringsplan 2069, Tjøsvoll Øst, mottatt her den Planområdet ligger ikke til etablert riks- eller fylkesveg og medfører heller ikke krav om tiltak på dette vegnettet. Statens vegvesen har sektoransvar i forhold til trafikksikkerhet og universell utforming, og i den forbindelse anbefales det å legge til rette for gode gang- og sykkelveg innenfor planområdet. Det nevnes i tillegg at omkjøringsveg for Åkra sentrum er fra kommunen sin side ikke endelig avklart, og at en bør sikre trygge vegforbindelse i forhold til en evt. omkjøringsveg. Statens vegvesen har for øvrig ikke andre merknader til planen. Plan og forvaltning Med hilsen Ivar Thorkildsen Seksjonsleder Unni W. W. Høivik Kopi: Karmøy kommune Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Kvalevqata 1 Statens vegvesen Region vest 5537 HAUGESUND Reqnskap Askedalen 4 Båtsfiordveien Leikanger Orq.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

18 Dokid (14/1836-8) UTTALELSE TIL PLAN FRA EJ A OG BJØRNULF ØSTLUND - VURDERING AV MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTNK Eva og Bjørnulf Østlund Myrdalveien 37 Vår ref: 2014/DAØ/ Åkrehamn Dato: Deres ref: 14/ Karmøy kommune Teknisk Etat Statsråd Vinjes gate Kopervik Plan 668, vurdering av midlertidig forbud mot tiltak 413 io-l% 55 I henhold til beskrivelse gitt av kartutsnitt vil vår eiendom Gnr15, brnr 21 på Åkrehamn falle inn un er oppmerket sone for midlertidig tiltaksforbud. Dette medfører ulemper for vår del som følger: Vesentlig verdiforringelse av eiendommen Reduserte mulighet for fradeling av eiendom som forskudd på arv til våre barn Reduserte muligheter for full utnyttelse av egen eiendom. Da vi begge er kommet til det stadium i livet der det kan være aktuelt å vurdere salg og bytte av bolig til noe som er mer tilpasset våre behov, vil punkt 1 ovenfor ha sterk negativ konsekvens for omsettelighet og prisoppnåelse for eiendommen i perioden som tiltaksforbudet varer. Med bakgrunn i de beskrevne forhold ber vi om at vestre grense for midlertidig tiltaksforbud justeres til å følge Myrdalvegens nordøstre veikant slik at 15/21 blir liggende i sin helhet utenfor området for midlertidig tiltaksforbud. Vi er imidlertid åpne for en dialog med Karmøy kommune og inviterer til forslag fra Karmøy kommune/teknisk etat om avbøtende tiltak for den ulempe som vi påføres i denne sammenheng, og imøteser eventuelle altemative løsninger. Videre vises det også til vedlagte dokument der vi gir Dag Arne og Irene Østlund fullmakt til å representere oss, og ber om at fremtidig korrespondanse også sendes som komplett kopi til deres adresse: Adiund Hellandsvei Bodø Med vennlig hilsen Eva RØstlund L ( f Bjørnulf P Østlund, _ LA. _ Le/.47: Cf

19 Dokki: (14/1836-8) Fullmakt Fullmakt I forbindelse med Plan 668 og reguleringsplan som har innvirkning på vår eiendom Gnr15, brnr 21, vil vi, Bjørnulf Peder Østlund f og Eva Reidun Østlund f gi Dag Arne Østlund, f (fullmaktshaver) og Irene Kristin Østlund, f (fullmaktshaver) generell fullmakt til ivareta våre interesser ovenfor alle kommunale og statlige etater, såvel som forsikringsselskap, og rettslige instanser, advokat og andre parter i form av firma eller enkeltpersoner som det måtte angå. Fullmakten som gjelder fra dags dato og inntil videre, hjemler innsyn i alle dokumenter som er relevante for saken nevnt innledingsvis. Videre kan fullmaktshaverne representere oss i de forskjellige fora angitt i første avsnitt der det måtte være nødvendig for å sikre at våre interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Fullmakten er basert på løpende informasjonsutveksling og konsensus mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver. Beslutninger gjort av fullmaktshavere kan derfor til envher tid overprøves og endres av fullmaktsgiver ved tilbakemelding til tredje part. Alle henvendelser fra tredje part skal derfor utstedes i komplett form med alle vedlegg til fullmaktsgiver og fullmaktshaver. Fullmaktsgiver: Bjørnulf Peder Østlund Adresse: Myrdalveien Åkrehamn telefon: Bjørnulf Peder Østlund Sted. LeV dato Sign Fullmaktsgiver: Eva Reidun Østlund Adresse: Myrdalveien Åkrehamn telefon: Eva Reidun Østlund Sted af~^- dato Sign.-.0)-(i't

20 Dokid MAROC»:,)D, \i'xi \JE (14/1836-9) PLAN 668 -VEDR FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 AKRA SØR VEAKROSSEN L 13 p 1-12,7o 1 ' 49,t-V HclotirfutjE fi Pele jc'., _fr9._i 5 r()t-iless 1 B?'J-I 5 1, t i VEingl6EEt.3 PW EtEDoiJ VI, [, gt F ri)4,5, fm( 1,-1(jE- Folt3u1) k(ol11,15r. lk..)1.) t:>4 141R ELEN)00, I3L1g. 'F'1.HF1i 1-11 t>li--rt th VI - VgIZ. )LTIZ' "idlpil "rat)RiRkE.' 1-.11)7" 5_(;:g:r. 1-1pL.D VI SkaLLE-VT V1L V43f-4. IwNot-i V.DtimutJet.) 05'5 6tuLt-E-tt it.kegf)t_i LE g Eg r! T0t ,iFiL)DIC1 b.-t6t3 1513b1 PR C. -i 1.-()"(1)r1L-' 314K'5t,»-. '11-1/ 1g t; '1-1 Oti vr3ke- V--QQ M. b ti&ne:de-ft5idet.i FRR'VE4-11,7 i DEIZ NOe PR.DeLEfri k-ourjes-) tied,5ff 1-t.9DELlt-it Der

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 12/1148 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN VURDERING AV NEDLAGT, MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PBL Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk opphever tidligere nedlagt midlertidig forbud mot tiltak innenfor områdene som omfattes av forslag til kommunedelplan for tilførselsvegene til omkjøringsvegen Åkrehamn sør Veakrossen. Jf HTS-sak 194/10 og plan- og bygningslovens Som begrunnelse for opphevingen vises det til foreliggende saksutredning. 2. Eventuelle utsatte søknader tas straks opp til behandling. Jf plan- og bygningslovens 13-2.

22 PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN VURDERING AV NEDLAGT, MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK, JF PBL I møte den sak 194/10 fattet hovedutvalg teknisk følgende vedtak: 1. På bakgrunn av arbeidet med kommunedelplanen og etterfølgende reguleringsarbeid for tilførselsveger til omkjøringsvegen Åkra Sør Veakrossen, finner hovedutvalg teknisk at det innenfor området som omfattes av forslag til kommunedelplan for tilførselsvegene, legges ned midlertidig forbud mot tiltak. Jf plan- og bygningsloven (Vist på kart datert ). Oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 2. Hovedutvalg teknisk ber om at rådmannen, i samarbeid med Statens vegvesen, prioriterer avklaring av trase og øvrig standard for tilførselsvegene i det videre arbeid med vegprosjektet. Bakgrunn for vedtaket: I samtlige alternative forslag til omkjøringsveg øst for Åkrehamn, er det vist to øst-vestgående tilførselsveger fra sentrum i Åkrehamn til omkjøringsvegen. Den nordre tilførselsvegen er en ny vegforbindelse fra området ved krysset mellom Fv47 og Rådhusvegen, den søndre er vist som en forlengelse av Grindhaugsvegen. Disse tilførselsvegene er ikke regulert, og traseen og den tekniske standard for øvrig, er ikke avklart. Dette arbeidet skal gjøres i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplan for vegene. I begge tilfeller går vegene gjennom områder som i stor grad tidligere er regulert, og som med grunnlag i disse gjeldende reguleringsplanene, i mange tilfeller kan bygges ut med boliger med tilhørende anlegg. For realiseringen av vegene vil det være uheldig om det blir gjennomført tiltak i vegtraseene. Og i forbindelse med planlegginga, er det behov for å stå mest mulig fritt og ha færrest mulig begrensninger når detaljene for vegene skal utformes. Dette gjelder blant annet valg av dimensjonerende hastighet og etterfølgende krav til kurvatur og vegbredder. På grunn av den usikkerhet om hele vegprosjektet som den senere saksbehandling førte med seg, har den forutsatte avklaring av detaljer for de nevnte øst-vestgående tilførselsvegene, ikke blitt gjennomført. Leder i hovedutvalg teknisk fremmet under posten eventuelt i møte den saksnr. 211/12 følgende forslag: Hovedutvalg teknisk (HTS) ber om at det til møtet i januar fremlegges en sak for hovedutvalget angående det stående bygge- og deleforbudet i Åkrehamn sentrum (fra krysset ved Åkra bil/coop og opp til de ulike traseene for omkjøringsvegen).

23 I saksframlegget ønsker HTS at det tas stilling til om det er mulig å oppheve hele eller deler av forbudet i den situasjonen som arbeidet med omkjøringsveien nå er i. HTS ønsker at det da særlig vektlegges en løsning (oppheving av bygge- og deleforbudet) for godkjent reguleringsplan for gnr. 15/36, 145 PLAN 2027 (godkjent ) Forslaget enstemmig vedtatt oversendt teknisk sjef. Hvilke muligheter foreligger? Etter teknisk sjefs vurdering foreligger tre ulike muligheter for videre behandling av bygge- og deleforbudet: Alt.1: Forbudet beholdes slik det er vedtatt. Når den svært sannsynlige situasjon oppstår at godkjent reguleringsplan for eventuell ny omkjøringsveg ikke vil kunne foreligge innen forbudet utløper, tas spørsmålet om forlengelse opp til vurdering. Alt.2: Forbudet oppheves delvis. En går gjennom og vurderer traseene med tanke på å identifisere de kritiske delstrekninger som absolutt ikke bør bebygges fordi en nedbygging vil gi store samfunnsmessige kostnader ved en eventuell realisering av et framtidig veganlegg. I disse områdene beholdes forbudet, i de andre deler oppheves det. De områder der forbudet beholdes, behandles som alt.1. Alt.3: Forbudet oppheves fullstendig. Utbygging kan skje i medhold av godkjente reguleringsplaner, nye planer kan godkjennes på grunnlag av kommuneplanen og uten å ta hensyn til en eventuell veg. En eventuell ny plan for en omkjøringsveg må ta utgangspunkt i de fysiske forhold som er på det aktuelle tidspunkt. Status per 1.januar 2013 Forbudet mot tiltak har en varighet på 4 år fra det tidspunkt det ble nedlagt. I plan- og bygningslovens 13-3 åpnes det for at kommunen i særlige tilfeller kan forlenge forbudet. I kommentarene til loven sier miljøverndepartementet at det skal helt spesielle grunner til for å forlenge fristen. Hva som eventuelt kan være slike spesielle grunner, sies det ingenting konkret om. Teknisk sjef kan imidlertid tenke seg at et tilfelle der godkjenning av reguleringsplan er like om hjørnet etter at 4-årsfristen er utløpt, kan være en slik tenkt situasjon. Av teknisk sjefs vurdering til sak 194/10, framgår det at en var optimistisk med tanke på at den endelige avklaringen av vegspørsmålet ville foreligge innen relativt kort tid. Dette viste seg dessverre ikke å bli en realitet. Det ble reist innsigelse mot kommundelplanens alt. 3, som ble vedtatt av kommunestyret i Karmøy, og Miljøverndepartementet tok i oktober 2012 innsigelsen til følge. Det foreligger med andre ord ingen godkjent kommunedelplan og heller ikke noe grunnlag for å starte et reguleringsarbeid for en omkjøringsveg. Det er med andre ord yttererst lite sannsynlig at en vil være i nærheten av å ha en godkjent reguleringsplan innenfor 4-årsfristen. I vedtaket fra Miljøverndepartementet åpnes det for at en kan se på om et bearbeidet alternativ 4 (trase vest for Heiavatnet) kan utformes slik at det ikke kommer i konflikt med nasjonale

SAKSPROTOKOLL - PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

SAKSPROTOKOLL - PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN SAKSPROTOKOLL - PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Formannskapet behandlet saken den 27.04.2015, saksnr. 56/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Tid : Kl. 17.00 - ca 19.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Bergens Næringsråd / EBA 6. mars 2013 OSLO 06.03.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Saksbehandling ved innsigelse: - Kommunens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-224 Saknr.: 03/02416 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

Saken utsettes for befaring.

Saken utsettes for befaring. SAKSPROTOKOLL - 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 75/14 Behandling: Hagland (FrP) foreslo:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, onsdag den 29.04.2015: Til stede: Vest-Agder

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN NR. 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN NR. 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL. SAKSPROTOKOLL - PLAN NR. 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 07.11.2013, saksnr. 180/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer