Dok.id.: I Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER"

Transkript

1 Dok.id.: I Side: 1 REGLEMENT FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I HARSTAD KOMMUNE Innhold 1. Etablering før/ved bosetting Standardpakke - hvitevarer Startpakke hus - gjelder kun overføringsflyktninger Møbler/innbo Ordbok Kontantbeløp Depositum bolig Innboforsikring Dekning av skolebøker for voksne Oversettelse av dokumenter Stønad i ventetid Barn og unges etableringspakke Barnehagepakke Skolebarnpakke Fritid Turer i regi av klubb og lignende Helsetilbud Medisin og behandlingsutgifter Briller Tannhelse Kvalifiseringsfremmende tiltak Tillegg til INTRODUKSJONSSTØNADEN Barnetilsyn Transport Bostøtte Trygdeytelser Sekundærbosetting Økonomisk hjelp til unge flyktninger som begynner i videregående skole Kontrakt på sommerpraksis Overgang til videregående skole økonomi Økonomisk hjelp mens en er elev i videregående skole Forhold som påvirker etableringen Etablering familiegjenforente Kontantbeløp familiegjenforente - med rett og plikt til Introduksjonsprogram Stønad i ventetid for familiegjenforente Barn og unges etableringspakke Kvalifisering Helsetilbud Kvalifiseringsfremmende tiltak Tillegg til Introduksjonsstønaden, jfr pknt Bostøtte Trygdeytelser Klageadgang Etableringsavtale... 9

2 Dok.id.: I Side: 2 Det har siden 1998 vært et kommunalt regelverk for etablering og introduksjonsstønad i Harstad kommune. Den nye loven; Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) erstattet deler av det kommunale regelverket, som omfattet introduksjonsstønaden og kursstønaden. Det som imidlertid fortsatt består, og som i dette dokumentet er justert og tilpasset dagens situasjon, og lovverk, er den økonomiske etableringen av flyktninger i Harstad kommune. Etableringsstøtten utbetales flyktninger ved første gangs bosetting i kommunen. Familiegjenforente har ikke krav på annen etableringshjelp enn det som er nevnt i kapitlet Etablering familiegjenforente 1. ETABLERING FØR/VED BOSETTING 1.1. Standardpakke - hvitevarer Flyktningtjenesten kjøper inn hvitevarer før bosetting av flyktninger. Det er kjøleskap, vaskemaskin/evt. kombi vask/tørk og komfyr. Tørketrommel kjøpes til barnefamilier, kostnadene trekkes av på kontaktbeløpet. Ved bosetting i boliger hvor det allerede er hvitevarer, blir denne standardpakken ikke kjøpt inn. Imidlertid kan det ved et senere tidspunkt ( maksimum 3 år etter bosetting) ved en flytting innad i kommunen ytes denne type hjelp Startpakke hus - gjelder kun overføringsflyktninger Ved bosetting av overføringsflyktninger, blir det på forhånd gjort en del nødvendige innkjøp. Startpakken som blir kjøpt inn består av et minimum av sengetøy, handklær, kjøkkenpakke o.l Møbler/innbo Det kjøpes inn litt møbler/innbo til leiligheten før bosettingen, ut fra familiens størrelse og sammensetning. Disse kostnader trekkes fra kontantbeløpet Ordbok Det kjøpes inn ordbok til alle flyktninger. Voksenopplæringen bestiller i utgangspunktet denne ordboken Kontantbeløp Ved bosetting utbetales det et kontantbeløp til den enkelte husstand. Dette skal være tilstrekkelig til å kjøpe inn det man trenger av klær, ytterligere utstyr og møbler den første tiden.

3 Dok.id.: I Side: 3 Asylmottak Overføringsflyktninger Enslige Par/to voksne i samme bolig Annet voksent husstandmedl. som bosettes sammen med familien, omgjøres til enslig ved en utflytting etter gjeldende regler Pr. barn - de to første barna Pr. barn fra tredje og videre Kontantbeløpet utbetales i sin helhet, eller i avdrag, etter vurdering i hver enkelt sak. Familiemedlemmer over 20 år som flytter ut av forelderhjemmet innen 12 måneder etter første gangs bosetting har krav på følgende etableringsstøtte; - Kontantbeløp utbetales som familiemedlem ved bosetting og omgjøres til enslig ved flytting. Nytt kontantbeløp, med fratrekk tidligere utbetalt beløp utbetales. - Standardpakke hvitevarer Ved innvilgelse av familiegjenforening ny beregning fra enslig til par/familie tidligere utbetaling trekkes fra Depositum bolig Flyktningtjenesten garanterer for depositum med en Garanti depositum. Vi kan garantere i størrelse inntil 2 husleier. Dette kan skje inntil 2 ganger i programtiden for den enkelte deltaker. Det er alltid den siste garantien som gjelder. Før en evt. fornyelse av garnti depositum - må betalingsevne vurderes, og sjønn utøves. Imidlertid kan det i enkelte tilfeller vurderes garanti utover 2 måneder, men i hht Husleieloven. Ved utflytting utbetales garantibeløpet tilsvarende 2 husleier. Det vil bli foretatt fratrekk for manglende betalt husleie, manglende vask/rengjøring ved utflytting, skader på bolig med mer. Garantisummen utbetales flyktningen. Dette gjelder kun for de deltakere som er i introduksjonsprogram, innen 2, evt 3 år etter bosetting. Garanti kan gjelde utover programtid, maks 5 år, men utløser ikke rett til evt. utbetaling av garantibeløpet Innboforsikring Flyktningtjenesten dekker innboforsikring de to første årene etter bosetting. Forsikringsavtale må den enkelte tegne selv, og de vil få dekket den etter forevist kvittering på Flyktningtjenesten Dekning av skolebøker for voksne Det ytes en fast sum til dekning av skolebøker til alle de nye som begynner på Voksenopplæringa, inkl familiegjenforente med rett og plikt etter Introduksjonsloven. Dette dekkes etter regning, og er en engangsutbetaling. Beløpet utbetales direkte til Voksenopplæringen Oversettelse av dokumenter

4 Dok.id.: I Side: 4 Flyktningens medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring må oversettes før de kan godkjennes. Denne kostnaden dekkes av Flyktningtjenesten Stønad i ventetid Det utbetales fra bosetting og frem til første utbetaling av introduksjonsstønad en ventestønad. Denne stønaden er i samsvar med det som vil bli utbetalt av introduksjonsstønad etter oppstart i program. Denne stønad i ventetid reduseres med 10% - som tilsvarer et skattetrekk av ordinær introduksjonsstønad. 2. BARN OG UNGES ETABLERINGSPAKKE 2.1. Barnehagepakke Det skal kjøpes inn det som er nødvendig for en hverdag i barnehagen, med vinterklær, skotøy, og annet tøy/utstyr. Det samme kjøpes inn for de som begynner i første klasse, og som ikke har gått i barnehage. Vedlagt følger egen liste. Dette gjelder kun ved bosetting, ikke for de som er født i Norge Skolebarnpakke Her deler vi det inn i barn fra 1 4 klasse, og de fra 5 klasse og oppover tom 10 klasse. Også her er det vinterklær, skotøy og nødvendig utstyr som kjøpes inn. Jfr. Vedlagte lister. Barn- og unges etableringspakke kjøpes inn sammen med representant fra Flyktningtjenesten, eller annen samarbeidspartner Fritid. For aldersgruppen inntil 18 år gis det økonomisk støtte til å dekke utgifter til kontingent etter kvittering, i idrettslag og foreninger, skotøy og nødvendige treningsklær kjøpes inn etter anbefaling fra ansvarlige/lagledere i klubb/forening. Dette skjer etter en samla vurdering. Ytelsen kan gis så lenge en eller begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet. Maks grensen er 2000,- pr. år. For unge mellom år (de som er avhengige av 2/3 G) vil kunne få dekt utgifter til fritidsaktivitet, inntil 2000,-, kun først året etter bosetting. (ikke klær og skotøy) Turer i regi av klubb og lignende Det gis en individuell vurdering for dekning av utgifter til turer i regi av idrettsklubb/forening, Slike utgifter dekkes opp innen det årlige beløpet på kr 2000,-.

5 Dok.id.: I Side: 5 3. HELSETILBUD Alle flyktninger som kommer som overføringsflyktninger/via FN skal ha en omfattende helseundersøkelse. Den blir foretatt av kommunens mottaksleger, og annen oppfølging fra flyktninghelsesøster. Flyktninger som skal bosettes fra mottak skal ha gjennomgått de nødvendige undersøkelser av lege, men det kan likevel være en del de har behov for av nødvendig hjelp innen helse Medisin og behandlingsutgifter Vi forutsetter at Trygdekontorets ulike egenandelskort blir benyttet for de ulike medisiner og i forhold til ulike behandlingsformer og behandlingstimer. Vanlige regler følges. Der mottaksleger foreskriver behandling av dyre medikamenter i mottaksfasen, så skriver vi en rekvisisjon som sendes apoteket, under forutsetning at mottakslege søker Trygdekontoret å få medikamentet omgjort slik at det kan la seg før på blå resept. Vi følger dette opp i forhold til Trygdekontoret, og søker refusjon Briller Det ytes dekning av undersøkelse/synstest hos optiker, samt briller. Det gis økonomisk støtte til brille innfatning, maksimum kr 800,-, og billigste type glass som tilfredstiller behovet. Ellers samme prosedyrer som ved tannbehandling. De som kan ha rett til dekning av briller fra Trygdekontoret, fremmer søknad om det Tannhelse Flyktningtjenesten dekker konserverende tannbehandling som er påbegynt/meldt behov innen første året etter bosetting. Dette gjelder også kjeveortopedisk behandling. Prosedyre; Tannlege lager kostnadsoverslag for tannbehandling og oversender dette til Flyktningtjenesten, rekvisisjon sendes til tannlegen, og tannbehandlingen blir utført innen de gitte rammer. Øverste grense for dekning av konserverende tannbehandlig settes pr. d.d. til kr Tannlege gjøres oppfordres til å søke trygdekontoret om dekning av høye utgifter. 4. KVALIFISERINGSFREMMENDE TILTAK Det kan i enkelte tilfeller ytes økonomisk bistand til kvalifiseringsfremmende tiltak som er hjemlet i den individuelle plan, og i tråd med en helhetlig individuelt tilpassa tiltakskjede. Det kan også kreves en egenandel av deltaker. Maksimumsgrense er ,-, ytes kun en gang pr. deltaker. Det må her skrives en søknad med begrunnelse og avgjørelsen blir tatt av enhetsleder.

6 Dok.id.: I Side: 6 5. TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN Flyktninger som blir bosatt i kommunen skal ha en fast utbetaling. Denne utbetalingen skal tilsvare 2G, for de over 25 år. De under 25 år mottar 2/3 av 2G. Hver flyktning skal i utgangspunktet ha introduksjonsstønad i 2, og opp til 3 år i særskilte tilfeller. For enkelte familier blir det en økonomisk belastning, de får veldig dårlig råd. Derfor velger vi å legge inn noen faste utbetalinger/månedlige utbetalinger mens de deltar i introduksjonsprogrammet Barnetilsyn Når foreldre, skal delta i norskundervisning/introduksjonsprogram, skal Flyktningtjenesten forsøke å få tak i barnehageplass, evt. annet barnetilsyn. Det ytes da hjelp med fast beløp til barnehageplass/barnetilsyn. Beløpet justeres etter økning/senking av satser. Det ytes hjelp med fast beløp til SFO i full plass. Beløpet justeres etter økning/senking av satser. Bidrag til barnetilsyn ytes den tiden den ene eller begge foreldrene deltar i kommunens introduksjonsprogram. Bidraget til barnetilsyn skal samordnes med evt. trygdeordninger som ytes til samme formål. Flyktningtjenesten vil dekke disse utgifter direkte, og det er for flyktningen å anses som friplass Transport Det ytes transport med månedskort til flyktninger som blir bosatt mer enn 3 km fra Voksenopplæringens lokaler, evt. der deltaker har praksis og lignende. Transport ytes uavhengig av km/distanse når deltaker skal bringe barn i barnehage, og/eller til skolen, dette gjelder t.o.m. 1.klasse, i den tiden vedkommende er i introduksjonsprogrammet. Voksne får dekket et 50 klippskort pr. måned. Ungdommer i alderen år bruker ungdomskort Bostøtte Det søkes bostøtte for alle flyktninger ved bosettingen. Summen av den enkeltes bostøtte kan beregnes, og den forskutteres/gis som bidrag frem til første utbetaling fra Husbanken. Dette samordnes her. Ved samboerforhold undertegnes det samboerkontrakt og man enes om hvem som skal ha utbetalt bostøtte og få tilsendt regning på husleie Trygdeytelser Det skal søkes på de trygdeytelser som man antar at flyktningene til enhver tid vil ha krav på. Trygdeytelser vil komme foran introduksjonsstønaden, dvs introduksjonsstønaden/etableringsstøtten reduseres parallelt, og tilsvarende med utbetalingen fra Trygdekontoret. Unntakene viser Introduksjonsloven.

7 Dok.id.: I Side: 7 6. SEKUNDÆRBOSETTING Det gis åpning for at flyktninger fra andre kommuner kan sekundærbosettes i Harstad. Det må imidlertid foreligge en rimelig forklaring på flyttingen, og være i tråd med en kvalifisering, og etter avtale med bostedskommunen. Flyktninger som sekundærbosettes i Harstad må selv finne bosted, og vil bli vurdert for introduksjonsprogram i hht Introduksjonsloven, dersom botiden etter første gangs bosetting er under 2 år, og man ellers finner det hensiktsmessig etter individuell vurdering. Det ytes ikke etableringshjelp til sekundærbosatte. De mottar introduksjonsstønad om de deltar i program. Det ytes ingen økonomisk hjelp til flyktninger som velger å avbryte programmet og flytte til annen kommune. Det kan vurderes hjelp, dersom det er en del av introduksjonsprogrammet, og i samarbeid med tilflyttingskommunen. 7. ØKONOMISK HJELP TIL UNGE FLYKTNINGER SOM BEGYNNER I VIDEREGÅENDE SKOLE Kontrakt på sommerpraksis De unge deltakerne som i utgangspunktet går ut av program etter endt skoleår, men som skal fortsette på videregående skole fra høsten av skal i utgangspunktet gjøre det de kan for å skaffe seg sommerjobb i minimum 4 uker av sommerferien. Dersom de ikke lykkes i det vil de kunne få en midlertidig kontrakt med Flyktningtjenesten på at de får utbetalt introduksjonsstønad i sommermånedene mot at de er i jobb, før de går over på videregående skole Overgang til videregående skole økonomi. Deltakere skal etter Introduksjonsloven utskrives av programmet ved oppstart i videregående skole, og skal da leve på lån/stipend delen fra Statens Lånekasse. Vi har imidlertid erfart at det kan ta lang tid for at flyktninger som elever får utbetalt sine stipend/lån, både på grunn av manglende dokumentasjon på opphold i landet, men også fordi de ikke kan søke før den reelle skolestarten. Årsaken er at de ofte ikke er kjent med hvilken skole og linje de skal starte ved før ved skolestart. I påvente utbetaling av stipend/lån får deltaker utbetalt kr t.o.m. oktober måned. Dette skjer kun ved oppstart i videregående skole. Utbetalingene defineres som ventestønad. De påfølgende år i videregående skole følges det ordinære system; ved å selv skaffe seg sommerjobb og lignende Økonomisk hjelp mens en er elev i videregående skole Når flyktninger søker lån/stipend i Statens Lånekasse må de dokumentere sitt oppholdsgrunnlag. Flyktninger som har politisk asyl i landet/overføringsflyktninger, har krav på Flyktningstipend i Statens Lånekasse. Flyktninger som har andre oppholdsgrunner enn overnevnte har ikke krav på Flyktningstipend, de får imidlertid innvilget et kommunalt stipend/tilskudd tilsvarende lånedelen i Statens Lånekasse. Det betyr at de får samme utbetaling som flyktninger med politisk asyl/overføringsflyktninger, og de får en utbetaling som kan matche andre norske ungdommer i videregående skole som får en viss økonomisk hjelp fra foresatte. Harstad Kommune yter denne type hjelp i maksimum 3 år, (innen de 5 første årene etter bosetting) og er knyttet til deltakelse i videregående skole i Harstad kommune, evt. i nabokommunene etter individuell vurdering.

8 Dok.id.: I Side: 8 Forutsetningen er imidlertid at hver deltaker må søke om dette og søknaden skal da inneholde en bekreftelse fra skolen om at de er elever/deltakere der. Imidlertid må det i forkant undertegnes en kontrakt som viser de gjensidige forpliktelser som må oppfylles for å få dette innvilget. Se vedlegg. 8. FORHOLD SOM PÅVIRKER ETABLERINGEN. Det kan oppstå uforutsette forhold som kan ha påvirkning på denne etableringen. Det kan skje en endring/ justering av lovverket som bidrar til at vi også må foreta justeringer, det kan også oppstå situasjoner rundt flyktningen (e) som krever en viss ekstra ytelse fra Flyktningtjenesten, men som vi i dag ikke er i stand til å forutse. Det gis i denne etableringen rom for de nevnte justeringer, og Flyktningtjenesten v/ enhetsleder har ansvaret for at de nevnte endringer kan hjemles innen et av de punktene som er i dette regelverket. 9. ETABLERING FAMILIEGJENFORENTE Vi har valgt å dele gruppen familiegjenforente i to, begge grupper har etter Introduksjonsloven rett og plikt til deltakelse i Introduksjonsprogram. Den ene gruppen er de som har ektefelle som er i Introduksjonsprogram eller er langtidsavhengig av sosialhjelp, og den andre er de som har ektefelle i full jobb. Det utgjør en vesentlig forskjell på utgangspunktet og inntektsgrunnlaget til hver familie. Herboende er fortsatt hovedpersonen og står som ansvarlig for sin familie som er kommet. Herboende må være bosatt mindre enn 5 år i landet. 9.1 Kontantbeløp familiegjenforente - med rett og plikt til Introduksjonsprogram Dersom herboende har vært bosatt mindre enn 5 år, er i introduksjonsprogram/avhengig av sosialhjelp, og de som ankommer har rett og plikt etter introduksjonsloven, ytes de følgende etablering; Ektefelle/den gjenforente; Pr. barn; Familiegjenforente som har ektefelle i full jobb mottar ikke kontantbeløp. 9.2 Stønad i ventetid for familiegjenforente Det utbetales stønad i ventetid for familiegjenforente fra vedtaksdato frem til første utbetaling av opptjent introduksjonsstønad. Ventestønad er uavhengig herboendes inntekt. 9.3 Barn og unges etableringspakke Barn og unge som kommer som familiegjenforent, hvor herboende er deltaker i kommunens introduksjonsprogram, ( eller langtidsavhengig av sosialhjelp) har rett til Barn og unges etableringspakke på lik linje med andre barn/unge som blir bosatt sammen med sin familie. 9.4 Kvalifisering - oversettelse av dokumenter - skolebøker, engangsutbetaling 9.5 Helsetilbud Familiegjenforente med rett/plikt i hht Introduksjonsloven uavhengig av herboendes inntektskilde, har etter individuell vurdering mulighet å motta den samme mottaksundersøkelse som de andre nybosatte. Dersom herboende er i program eller avhenging av sosialhjelp ytes også økonomisk hjelp til tannhelse og briller. Jfr. Pnkt 3.3 og 3.4.

9 Dok.id.: I Side: Kvalifiseringsfremmende tiltak Kan ytes ut fra individuell vurdering og i tråd med punkt 4. Vilkår er at herboende er deltaker i Introduksjonsprogram (eller langtidsavhenging av sosialhjelp). 9.7 Tillegg til Introduksjonsstønaden, jfr pknt 5. Familiegjenforente har mulighet til å motta de samme tillegg til Introduksjonsstønaden som andre, under forutsetning av at herboende ektefelle er i program (eller mottar sosialhjelp.) (barentilsyn, transport). Ektefelle som er økonomisk selvhjulpen mottar ikke denne form for etablering Bostøtte Vi bistår familiegjenforente med rett og plikt i hht Introduksjonsloven å søke ordinær bostøtte Trygdeytelser Det skal søkes på de trygdeytelser som den familiegjenforente til enhver tid kan ha krav på. Trygdeytelsen beregnes mot Introduksjonsstønaden jfr. Punkt KLAGEADGANG Vedtak som blir gjort ut fra Regelverk for etableringsstøtte til flyktninger som bosettes i Harstad kommune påklages inn for den kommunale klagenemnd. Øverste klageinstans er Fylkesmannen i Troms. 11. ETABLERINGSAVTALE Etableringsstøtten hjemles i egen kommunal etableringsavta Vedlegg: V01 V02 V03 Etableringsavtale for flyktninger som bosettes i harstad kommune (I ) Etableringsavtale for familiegjenforente som bosettes i harstad kommune (I ) Etableringsavtale for familiegjenforente som bosettes i harstad kommune hvor herboende er i jobb/har fast inntekt (I ) Ekstern referanse: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer