AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK"

Transkript

1 MØTEINNKALLING AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag kl. 19:00 Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Sak nr. Tittel 13/14 NY SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS 14/14 KOMMUNEPLAN FOR KULTURBYGG OG FYSISK AKTIVITET /14 OPPNEVNING AV KOMITE FOR VURDERING AV POLITIKERGODTGJØRING - AREMARK KOMMUNE 16/14 REGNSKAPSKONTROLL TERTIALRAPPORT 1/ /14 FINANSFORVALTNINGEN PR /14 AREMARK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR /14 SØKNADER OM FRITAK FOR EIENDOMSKATT ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 - SKATTEÅRET /14 REHABILITERING/UTBYGGING AV AREMARK SKOLE - PLANKOMITEENS INNSTILLING 21/14 OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER I /14 SALG AV KOMMUNESKOGEN - FORSLAG TIL SALGSANNONSE 23/14 SALG AV BØENSÆTRE - FORSLAG TIL SALGSANNONSE 24/14 TILSTANDSRAPPORT AREMARK SKOLE GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER Aremark, Geir Aarbu (sign.) Ordfører

2 Sak 13/14 NY SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/ //&01 Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: STK Sak nr.: Utvalg Møtedato 8/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Aremark kommune godkjenner Selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet IØKR IKS med endring av punkt 4.4 Låneramme Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 8/14 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Aremark kommune godkjenner Selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS vedtatt av representantskapet IØKR IKS med endring av punkt 4.4 Låneramme Vedlegg: - Brev av fra Indre Østfold Kommunerevisjon vedrørende ny selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. - Selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon vedtatt i IØKR IKS , korrigert Saksopplysninger: Sak om endring av selskapsavtalen for Indre Østfold Kommunerevisjon ble fremmet for formannskapet i møte , men saken ble trukket etter anmodning fra kommunerevisjonen. Årsaken til at saken ble trukket var krav til bestemmelser om selskapets mulighet for å oppta lån og rammen for dette. Brønnøysundregistret vil ikke kunne godkjenne selskapsavtalen uten en angitt låneramme. Den opprinnelige selskapsavtalens punkt 4.4. Låneramme og lyder slik: «Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i handlingsplanen.»

3 Sak 13/14 Punkt 4.4 Låneramme i selskapsavtalen ble etter dette foreslått endret slik: «Selskapet skal ikke ta opp lån til finansiering av investeringer.» Nevnte endring er behandlet i styret for Indre Østfold kommunerevisjon og representantskapet Vurdering: Rådmannen viser til foranstående og foreslår at Selskapsavtale for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS godkjennes med ovennevnte endring av selskapsavtalens punkt 4.4. Låneramme som anbefalt av styre og representantskapet for Indre Østfold Kommunerevisjon.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Sak 14/14 KOMMUNEPLAN FOR KULTURBYGG OG FYSISK AKTIVITET Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/ /C00/ Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: STK Sak nr.: Utvalg Møtedato 4/14 Oppvekst- og kulturutvalget /14 Kommunestyret Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling: Aremark kommune vedtar rullering av kommunal plan for kulturbygg og fysisk aktivitet etter plan- og bygningslovens Jfr Plankomiteen har følgende sammensetning: 1. Politikere fra Oppvekst og kulturutvalget: 2 stk 2. Idrettsrådet 3. Leder av husstyret på Myrland ungdomsgård 4. Eldrerådet 5. Kommunefysioterapeut 6. Virksomhetsleder teknisk drift Ann-Catrin Johansson 7. Virksomhetsleder kultur Rita Lindblad 8. Folkehelsekoordinator Mary Ann Gløboden 9. Miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvorsrud Representantene fra administrasjonen vil fungere som en arbeidsgruppe i forbindelse med rulleringen av planen.. Følgende to politikere fra Oppvekst og kulturutvalget til plankomiteen: Ann-Kristin Jansson Anne Kristine Dahl

17 Sak 14/14 Oppvekst- og kulturutvalget behandlet saken den , sak nr. 4/14 Behandling i utvalget: Oppvekst- og kulturutvalget oppnevnte til plankomitéen: Ann-Kristin Jansson Anne Kristine Dahl Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Aremark kommune vedtar rullering av kommunal plan for kulturbygg og fysisk aktivitet etter plan- og bygningslovens Jfr Plankomiteen har følgende sammensetning: 1. Politikere fra Oppvekst og kulturutvalget: 2 stk 2. Idrettsrådet 3. Leder av husstyret på Myrland ungdomsgård 4. Eldrerådet 5. Kommunefysioterapeut 6. Virksomhetsleder teknisk drift Ann-Catrin Johansson 7. Virksomhetsleder kultur Rita Lindblad 8. Folkehelsekoordinator Mary Ann Gløboden 9. Miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvorsrud Representantene fra administrasjonen vil fungere som en arbeidsgruppe i forbindelse med rulleringen av planen.. Følgende to politikere fra Oppvekst og kulturutvalget til plankomiteen: Ann-Kristin Jansson Anne Kristine Dahl Saksopplysninger: En godkjent kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet er et styringsverktøy for kommunen og er en forutsetning for å få tildelt spillemidler/fylkeskommunale tilskudd til kulturbygg og tiltak/anlegg som fremmer fysisk aktivitet.

18 Sak 14/14 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet består av en kortsiktig og en langsiktig del. Den kortsiktige delen handlingsprogrammet har et tidsperspektiv på 4 år og skal rulleres hvert år. Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 12 år. Planen kal knyttes opp mot kommunens økonomi- og handlingsplan. Innen utgangen av 2014 skal kommunen ha vedtatt en ny plan. Vurdering: I forbindelse med planarbeidet bør det oppnevnes en plankomite. Ut fra tidligere utarbeidelse og rullering av en slik plan foreslås plankomiteen å ha følgende sammensetning: - Politikere fra Oppvekst og kulturutvalget: 2 stk - Idrettsrådet - Leder av husstyret på Myrland ungdomsgård - Eldrerådet - Kommunefysioterapeut - Virksomhetsleder teknisk drift Ann-Catrin Johansson - Virksomhetsleder kultur Rita Lindblad - Folkehelsekoordinator Mary Ann Gløboden - Miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvorsrud Representantene fra administrasjonen vil fungere som en arbeidsgruppe. Konklusjon: Rådmannen foreslår at Aremark kommune vedtar å starte rullering av kommunal plan for kulturbygg og fysisk aktivitet etter plan- og bygningslovens Jfr Plankomiteen gis følgende sammensetning: - Politikere fra Oppvekst og kulturutvalget: 2 stk - Idrettsrådet - Leder av husstyret på Myrland ungdomsgård - Eldrerådet - Kommunefysioterapeut - Virksomhetsleder teknisk drift Ann-Catrin Johansson - Virksomhetsleder kultur Rita Lindblad - Folkehelsekoordinator Mary Ann Gløboden - Miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvorsrud Representantene fra administrasjonen vil fungere som en arbeidsgruppe i forbindelse med rulleringen av planen..

19 OPPNEVNING AV KOMITE FOR VURDERING AV POLITIKERGODTGJØRING - AREMARK KOMMUNE Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 15/14 Kommunestyret Sak 15/14 Valgkomiteens innstilling: Det oppnevnes en komite på 3 medlemmer som består av varaordfører og gruppelederne for posisjonen og opposisjonen. Vedlegg: Forslag fra Valgkomitéen. Saksopplysninger: Valgkomitéens er bedt om å oppnevne en komité for vurdering av politikergodtgjørelse i Aremark kommune Vurdering: Ingen

20

21 Sak 16/14 REGNSKAPSKONTROLL TERTIALRAPPORT 1/2014 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 9/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Tertialrapport 1/2014 for perioden tas til etterretning. Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 9/14 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tertialrapport 1/2014 for perioden tas til etterretning. Vedlegg: Tertialrapport 1/2014. Vedtaksoppfølging Saksopplysninger: I følge forskrift om årsbudsjett 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket gjennom året og rapporter angir at slik rapportering skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til behandlingen av årsregnskapet. Regnskapet er nå ajourført for perioden Vurdering: Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen innstiller på at tertialrapporten for 1. tertial 2014 tas til etterretning.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Sak 17/14 FINANSFORVALTNINGEN PR Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Aremark kommunes finansforvaltning pr tas til etterretning. Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 10/14 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Aremark kommunes finansforvaltning pr tas til etterretning. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement , sak 32/10. Reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som trådte i kraft Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen.

37 Sak 17/14 Pr hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktive slik: Innskudd hos hovedbank-forbindelse: Beløp Beløp Beløp Beløp % Marker Sparebank , , , ,58 45,25 % Betingelser pr ,04 % (3 mnd Nibor + 0,25 %) Andre banker: Berg Sparebank , , , ,50 Samlet plasseringer , , , ,08 54,75 % 3,2%/2,95% 100,00 % Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer for å oppnå avkastning. Pr hadde Aremark kommune sine finansielle passiva slik: Pr Pr Pr Pr Beløp Beløp Beløp Beløp % Betingelser pr Lån til investeringer: Husbanken , , , ,00 17,37 % Fast: 1,084, 2,084 og 2,089. Flytende: 2,130 og 2,250 Kommunalbanken , , , ,00 47,61 % Fast: 3,060 og 2,550 KLP , , , ,00 30,54 % Flytende: 2,440 og 2,950 Lån til viderutlån: Husbanken , , , ,00 4,48 % Samlet innlån , , , ,00 100,00 % Flytende: 2,477og 2,485 Fast: 1,990 Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken til Aremarkhallen, saldo pr kr ,-. Det er tatt opp lån til investeringformål på kr ,- i desember Det er ikke gjort låneopptak i 2013 og ikke hittil i Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing.

38 Sak 18/14 AREMARK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2013 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/77 210// Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Aremark kommunes årsregnskap for 2013 fastsettes som fremlagt 2. Aremark kommunes årsberetning for 2013 tas til etterretning med følgende tillegg: - side 3 (kommentarer til enkelte artsgrupper) «Tilskudd til menighetsrådet utgjorde for 2013 kr ,-» - side 38 (Rammeområdet omfatter følgende tjenester og områder) - Bøensæter 3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet for 2013, kr ,21 benyttes til avsetning til disposisjonsfond, kto Udisponert beløp i investeringsregnskapet for 2013, kr ,70, benyttes til avsetning til investeringsfond, kto Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 11/14 Behandling i utvalget: Repr. Harald Smaadahl, Krf fremmet følgende tillegg til årsberetningens side 3 (kommentarer til enkelte artsgrupper): Tilskudd til menighetsrådet utgjorde for 2013 kr ,- Repr. Solveig Toft, V fremmet følgende tillegg til årsberetningens side 38 (Rammeområdet omfatter følgende tjenester og områder: 1. Bøensæter Rådmannens innstilling ble med repr. Harald Smaadahl og Solveig Toft sine tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

39 Sak 18/14 Vedtak: 1. Aremark kommunes årsregnskap for 2013 fastsettes som fremlagt 2. Aremark kommunes årsberetning for 2013 tas til etterretning med følgende tillegg: - side 3 (kommentarer til enkelte artsgrupper) «Tilskudd til menighetsrådet utgjorde for 2013 kr ,-» - side 38 (Rammeområdet omfatter følgende tjenester og områder) - Bøensæter 3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet for 2013, kr ,21 benyttes til avsetning til disposisjonsfond, kto Udisponert beløp i investeringsregnskapet for 2013, kr ,70, benyttes til avsetning til investeringsfond, kto Vedlegg: Utskrift av Kontrollutvalgets behandling av Aremark kommunes årsregnskap for 2013 uttalelse av blir ettersendt. Revisjonsberetning for 2013 fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS datert Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2013 fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS datert Aremark kommunes regnskap 2013 (eget vedlegg) Rådmannens årsberetning 2013 (eget vedlegg) Saksopplysninger: Aremark kommunes regnskap og årsberetning for 2013 har vært gjennom de nødvendige behandlingene både av revisjonen og i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak/innstilling av vil bli ettersendt. Vurdering: Ut fra de uttalelsene som har kommet som et resultat av behandlingene av revisjonen og i kontrollutvalget innstiller rådmannen på at det fremlagte regnskapet for 2013 fastsettes og at årsberetningen tas til etterretning. Driftsregnskapet ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,21 etter at kr ,- fra tidligere års regnskapsmessig merforbruk (underskudd 2011) er dekket inn. Netto driftsresultat for 2013 er på kr ,74. Investeringsregnskapet ble avsluttet med et udisponert beløp på kr ,70 som i hovedsak skyldes salg av fast eiendom.

40

41

42

43

44

45

46

47 Sak 19/14 SØKNADER OM FRITAK FOR EIENDOMSKATT ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 - SKATTEÅRET 2014 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Eiendommen gnr 37 bnr 26 «Grensen» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Eiendommen gnr 11 bnr 1 «Husmannsplassen Laggerholt» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Eiendommen gnr 5 bnr 3 «Slusemesterboligen i Strømsfoss» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Eiendommen gnr 10 bnr 1 «Hovedbygningen på Søndre Hallesby» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 12/14 Behandling i utvalget: Repr. Harald Smaadahl, KrF ba seg fritatt som inhabil ved behandlingen. Dette ønske ble enstemmig godkjent, repr. Smaadahl fratrådte ved behandlingen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Eiendommen gnr 37 bnr 26 «Grensen» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Eiendommen gnr 11 bnr 1 «Husmannsplassen Laggerholt» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Eiendommen gnr 5 bnr 3 «Slusemesterboligen i Strømsfoss» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret Eiendommen gnr 10 bnr 1 «Hovedbygningen på Søndre Hallesby» gis med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2014.

48 Sak 19/14 Vedlegg: Søknad fra Line Bergseth av 5. mars 2014 om fritak for eiendomsskatt på eiendommen gnr 37 bnr 26 «Grensen» Søknad fra Trine Grønberg Anker-Rasch og Per Roskifte av 10. april 2014 om fritak for eiendomsskatt på eiendommen gnr 11 bnr 1 «Husmannsplassen Laggerholt» Søknad fra Haldenvassdragets Kanalselskap AS av 26. mars 2014 om fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr 5 bnr 3 «Slusemesterboligen i Strømsfoss» Søknad fra Linda og Anders Smaadahl av (overført etter avtale til 2014) om fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr 10 bnr 1 «Hovedbygningen på Søndre Hallesby» Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok , sak 43/13, å endre pkt. 2 i regler for fritak for eiendomsskatt fra 2014 til: «Følgende eiendommer kan fritas for eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskatteloven 7: Bygning som har historisk verdi. med følgende begrunnelse: Da vil man oppnå en mer likebehandling ved at man i annonsering oppfordrer andre i kommunen som mener de sitter på kulturhistoriske eiendommer til å søke fritak. På den måten vil også kommunen få innblikk i de kulturhistoriske bygninger og eiendommer som finnes.» Samtlige eiere av bygninger i Aremark ble i «Melding om skattetakst for 2014» oppfordret til å søke fritak hvis de har bygninger med historisk verdi. Ved søknadsfristens utløp har de innkommet 4 søknader; jfr. Vedlegg over. Vurdering: Når det gjelder en konkret vurdering av de omsøkte objekter har rådmannen i møte 23. mai 2014 gjennomgått disse sammen med Fylkeskonservatoren i Østfold. Fylkeskonservatoren fastslår at alle disse 4 omsøkte objekter kan kategoriseres som bevaringsverdige og således må komme inn under begrepet «Bygning som har historisk verdi». Rådmannen vil på dette grunnlag innstille på at disse 4 objekter gis fritak for eiendomsskatt for 2014.

49 Sak 20/14 REHABILITERING/UTBYGGING AV AREMARK SKOLE - PLANKOMITEENS INNSTILLING Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 13/ // Sektor: VIRKSOMHET UNDERVISNING OG SFO Saksbehandler: POP Sak nr.: Utvalg Møtedato 8/14 Oppvekst- og kulturutvalget /14 Kommunestyret Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling: Rådmannen anmodes om å innarbeide en kostnadsramme for rehabilitering/utbygging av Aremark skole i økonomiplan i henhold til det framlagte materialet og kostnadskalkyler. Det bemerkes spesielt at prosjektet også må innbefatte kostnader til inventar, opprustning av uteområdet, tilfredsstillende trafikk- og parkeringsløsning, utgifter til midlertidig drift i rehabiliteringsperioden og finansieringskostnader. Prosjektet må ses som en helhet og gjennomføringen skal sørge for en skole som er oppdatert etter gjeldende lov- og regelverk, samt rustet for å møte framtiden. Oppvekst- og kulturutvalget behandlet saken den , sak nr. 8/14 Behandling i utvalget: Saken ble drøftet. Hovedvekten av drøftingen dreide seg om lokalisering av folkebiblioteket i Aremark. Etter drøftingen fremmet Wenche Høidahl (V) følgende forslag: Det utredes en alternativ plassering av folkebiblioteket i bankbygget. Forslaget fikk 1 stemme og falt. Oppvekst- og kulturutvalget stemte så over plankomitéens innstilling. Høidahl stemte subsidiært for denne, og plankomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt og gjort til oppvekst- og kulturutvalgets innstilling. Vedtak: Plankomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt og gjort til oppvekst- og kulturutvalgets innstilling. Rådmannen anmodes om å innarbeide en kostnadsramme for rehabilitering/utbygging av Aremark skole i økonomiplan i henhold til det framlagte materialet og kostnadskalkyler. Det bemerkes spesielt at prosjektet også må innbefatte kostnader til inventar, opprustning av uteområdet, tilfredsstillende trafikk- og parkeringsløsning, utgifter til midlertidig drift i rehabiliteringsperioden og finansieringskostnader.

50 Sak 20/14 Prosjektet må ses som en helhet og gjennomføringen skal sørge for en skole som er oppdatert etter gjeldende lov- og regelverk, samt rustet for å møte framtiden. Vedlegg: Innstilling fra plankomité for rehabilitering/utbygging av Aremark skole, datert 22. mai 2014 med vedlegg fra arkitekt/rådgivere Saksopplysninger: Aremark kommunestyre behandlet i møte sak 26/13 og fattet vedtak om å oppnevne en plankomité for rehabilitering/utbygging av Aremark skole. Komitéen sluttførte sitt arbeid 22. mai 2014 gjennom å fremme sin innstilling. Innstillingen følger vedlagt som et svar på kommunestyrets oppdrag. Vurdering: Saken fremmes uten rådmannens innstilling. Det er plankomitéens vurderinger som legges fram til behandling.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 AREMARK SKOLE OMBYGGING OG TILBYGG BESKRIVELSE SAMMENDRAG Vedlagte tegninger og tilhørende kalkyler baserer seg på mottatte skisser og resultatet av de vurderinger som er gjort av de prosjekterende i samarbeid med plangruppa. Som grunnlag for kalkyler er det forutsatt følgende tiltak: Bakgrunnen for tiltakene er myndighetskrav vedr ventilasjon og tilgjengelighet, ønsker om en bedre organisering av de ulike klassetrinnene, ønsker om vrimleareal, større garderober og flere grupperom. Forslaget til endring av organiseringen til klassetrinnene har ført til følgende forflytninger: 1.klasse som befinner seg i bygg for SFO flyttes til Barneskolefløya. For å gi plass til en ekstra klasse her, flyttes biblioteket ut. Dette forslås lagt som et tilbygg til eksisterende Gymfløy. Frigjorte arealer i SFO benyttes i sin helhet til SFO. For å imøtekomme myndighetskrav vedr ventilasjon, er det foreslått at det avsettes plass for nye ventilasjonsrom i tilbygg til Barneskole og Ungdomsskole og i ombygget areal på loft på Gymfløy. For å imøtekomme krav til tilgjengelighet, er det foreslått tilbygg med nytt trapperom og heis i Barneskolen, som har aktivitet i 2 etasjer uten godkjent adkomst til nedre etasje. Tilsvarende mener vi det må etableres heis i SFO, som vil få samme virksomhet i begge etasjer, med kun utvendig trinnfri forbindelse mellom disse. For å opprettholde krav til tilgjengelighet på Ungdomsskolen anbefaler vi ikke å etablere arealer for undervisning i u.etasje. Disse bør fortrinnsvis brukes til lagring, arealer for vaktmester, og annet som ikke har med undervisningen å gjøre. Kort beskrivelse av de bygningsmessige tiltak: SFO: Etablering av heis som et tilbygg. Noe ombygging for å tilrettelegge for større garderobe og lekearealer. Ombygging av toaletter for å gi plass til HC-toalett. Eksisterende i u.etg har ikke tilgjengelighet for rullestolbruker. Barneskolen: Tilbygg for å legge til rette for trinnfri adkomst til u.etasje. Det er foreslått heis i tilbygget mot nord som erstatning for inngang på mellomplan. Øvrige tilbygg for å bedre garderobeforholdene, øke antall grupperom og gi plass for ventilasjonsrom. Det er også lagt vekt på å få til en bedre trafikkavvikling i u.etasje med gjennomgående korridor og utgang i hver ende av denne. Eksisterende gymnastikkfløy og ungdomsskole: Tilbygg til gammel gymsal for nytt bibliotek, som også er tenkt benyttet utenom skolens åpningstider. Man ser for seg sambruk med oppusset gammel gymsal, der denne også er tenkt benyttet til musikkundervisning. Tilbygg til ungdomsskolefløy for etablering av kantine til bruk for hele skolen. Eksisterende toaletter har en standard som tilsier at det bør gjøres tiltak. Ved etablering av kantine, er det foreslått at eksisterende toaletter erstattes av nye toaletter ved gymsal. Tilbygg for øvrig for å gi plass for ett større klasserom og bedre grupperom. Denne delen av skolen, som er det første byggetrinnet, har et stort behov for tiltak på fasader. Her er det tatt høyde for at ytterdører og vinduer skiftes, tilleggsisolering og ny kledning på vegger. Tilleggsisolering på loft. Arkama as

63 AREMARK SKOLE OMBYGGING OG TILBYGG Kalkyler: På tegninger viser mørk skravur tilbygg og lysere skravur ombygde arealer. De øvrige arealene er det beregnet tiltak på overflater på vegger og tak og utskifting av belegg på gulv. NB: Vi har ikke beregnet tiltak i u.etasje på Ungdomsskolen og ikke i administrasjonsfløyen. Her er det heller ikke tenkt nytt ventilasjonsanlegg. I sammendraget er bygningsmessige tiltak splittet opp i nybygg, ombygging og opp-pussing. For tilbyggene er det regnet normal standard. Kostnader for nytt kjøkken til kantine ligger i kolonne for Nybygg. Det er regnet tilsvarende normal standard for ombygde arealer. I denne kolonne er det medtatt tilleggsisolering av yttervegger/-tak og utskifting av vinduer/dører, beregnet til ca kr 3 mill eks mva som entreprisekostnad. For de tekniske fag er ikke grensesnittene de samme som for de bygningsmessige. Se for øvrig vedlegg fra Rambøll as for de vurderinger som er gjort for de tekniske anlegg. Vi har følgende bemerkning til vedlegget fra Rambøll vedr kalkylen. Summene for Rigg og drift og Bygningsmessige hjelpearbeider ligger inne i kapittel 1 Rigg og drift i sammendraget. Med bakgrunn i beskrivelsen av tiltakene, er det ikke så lett å lage en liste over tiltak som kan utgå eller utsettes i tid, da mange forhold er avhengig av hverandre. Må man likevel prioritere, er tilbygg for bibliotek et av tiltakene som kan vurderes. Man er avhengig av nye arealer for dagens funksjon, da det er tatt høyde for at eksisterende arealer må frigjøres. Teoretisk sett kan man ta i bruk ombygget gammel gymsal til dette, og benytte scene til musikk som i dag. Teoretisk er det kanskje også mulig å la være å bygge kantine med kjøkken, da man ikke har det i dag. Det som må gjennomføres, er oppgradering av tekniske anlegg og tilrettelegging for trinnfri adkomst der det ikke foreligger (Barneskolen og SFO). Ved vurderinger som dette vil det ofte melde seg et spørsmål om hva en evt ny bygningsmasse vil koste som alternativ. Dersom man legger samme areal til grunn for et nybygg ( adm 660= 4000 m2), vil dette anslått koste ca mill kr. Da er det ikke medtatt kostnader for evt tomtekjøp, finansiering eller inventar. Mysen Asbjørn Løvholen Arkama as Arkama as

64 AREMARK SKOLE-Ombygging/tilbygg Sammendrag kalkyle Delprosjekt Nybygg Ombygging Opp-pussing Sum totalt Bruttoareal m2 BTA Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre inst Huskostnad Utendørs Entreprisekostnad Generelle kostnader Byggekostnad eks mva Mva Grunnkalkyle Sikkerhetsmargin ca 15% Rammekostnad NB Det er ikke medtatt kostnader til inventar i kalkylen. Heller ikke finansieringskostnader. Felleskostnader er rigg og drift og bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske fag Andre installasjoner er i dette tilfelle 2 stk enkle heiser Generelle kostnader er prosjektring, byggeledelse, FDV, etc. Arkama as - Rambøll as

65

66

67 NOTAT Oppdrag Aremark Skole rehabilitering og nybyg Kunde Aremark Kommune Notat nr. 01 Dato 2014/05/20 Til Fra Kopi Ann-Catrin Johansson Fredrik Skagemo 1. Bakgrunn Rambøll er engasjert til å befare de tekniske VVS- anlegg på Aremark skole og vurdere tilstanden til disse, og lage en grovkalkyle på kostnader til å oppgradere anleggene til moderne standard. Dato 2014/05/20 2. Orientering Skolen består av 5 separate bygg; ca. byggeår i parentes. Gymsalbygg (1970) Ungdomsskole (1970) Barneskole (1990) Administrasjonsbygg (1970 tilbygg i 2013) SFO (1997) Ramboll Ferjestedsveien Fredrikstad T F Administrasjonsbygg ble pusset opp i 2013 og er derfor ikke en del av dette prosjektet. Det ble også besluttet at vi ikke skal se på kostnader for VVS vedrørende SFO. Ref /FSK 3. Generelle forutsetninger Forventet levetid for sanitærledninger er 50 år, utstyr år. Forventet levetid for varmeledninger er 50 år, utstyr år. Forventet levetid for ventilasjonsanlegg er 20 år, kan forvente forsvarlig drift opptil 30 år. 4. Sanitæranlegg Generelt er tilstanden til sanitæranlegget preget av fremskreden alder og slitasje, og er stort sett modent for utskiftning. Sanitærutstyret har overskredet sin tekniske levealder, og røranlegget har noen få år igjen. Vi anbefaler at samtlige sanitæranlegg skiftes ut med nytt og moderne anlegg. Kalkylen har da med komplett nytt anlegg inkludert rørnett og utstyr. Det er forutsatt at eksisterende bunnledninger benyttes videre. En tilstandsvurdering med videokamera må gjennomføres før endelig beslutning om dette tas. Gymsalbygg: 1/4

68 Utstyr og røropplegg er ca 40 år gammelt, og bærer sterke preg av alder og slitasje. Vi anbefaler at sanitæranlegget skiftes ut i sin helhet da det er få år igjen av den tekniske levetiden. Ungdomsskolebygg: Utstyr og røropplegg er ca 40 år gammelt, og bærer sterke preg av alder og slitasje. Vi anbefaler at sanitæranlegget skiftes ut i sin helhet da det er få år igjen av den tekniske levetiden. Det er medtatt kostnader for et kantinekjøkken, inkludert fettutskiller. Barneskolebygg: Utstyr og røropplegg er ca 20 år gammelt, og bærer preg av alder og slitasje. Vi anbefaler at sanitæranlegget skiftes ut i sin helhet da anlegget er halvveis i sin tekniske levealder. Alternativt kan det vurderes at ledningsnettet beholdes da det er ingen omgjøring av utstyrsplassering. Kalkylen har med kostnader for full utskiftning. 5. Sprinkelanlegg Skolen er ikke sprinklet pr. idag, og det er ikke medtatt kostnader for dette i kalkylen. 6. Varmeanlegg Generelt er tilstanden til varmeanlegget preget av fremskreden alder og slitasje, og er stort sett modent for utskiftning. Da det er en del avleiringer som samles opp i radiatorer over tid, er effekten av disse ganske redusert sammenlignet med en nytt anlegg. Vi anbefaler også at varmeanlegg kan benytte lavtemperert tilførselsvann da dette muliggjør å installere en varmepumpe- basert varmesentral da avtalen med fjernvarmeselskapet går ut hvis dette er ønskelig. Kalkylen har da med komplett nytt anlegg inkludert rørnett og utstyr. Ny varmesentral er ikke medtatt, men energiforsyning er basert på tilkobling til fjernvarme. Vi ble informert om at fjernvarmesentralen ikke klarer å levere nok effekt på de kaldeste dagene til hele den tilknyttete bygningsmassen. Da ungdomsskolen i dag har avtrekksventilasjon vil en overgang til balansert ventilasjon redusere dette byggets effektbehov betraktelig. Dette vil antagelig være tilstrekkelig til at det frigjøres nok effekt til at barneskolen kan kobles til uten å måtte utvide fjernvarmesentralen. Dette må beregnes i et eventuelt forprosjekt. Gymsalbygg: Utstyr og røropplegg er ca 40 år gammelt, og bærer sterke preg av alder og slitasje. Kalkyle har med komplett nytt lavtemperatur anlegg. Ungdomsskolebygg: Utstyr og røropplegg er ca 40 år gammelt, og bærer sterke preg av alder og slitasje. I dette bygget er også fyrrommet for hele skolen plassert. Det er i dag montert oljekjeler for spisslast. Det er sterke signaler fra myndighetene at dette vil ikke bli tillatt når de nye byggereglene kommer i Kalkyle har med komplett nytt lavtemperatur anlegg. Det er også med kostnader for utbedring av fyrrommet. 2/4 P:\ Aremark skole -rehabilitering og tilbygg\7-prod\v - VVS\BES\Aremark skole - vurderinger og kalkyle VVS.docx

69 Barneskolebygg: Bygget blir i dag oppvarmet via direktevirkende elektriske panelovner. Dette er i strid med TEK Vi anbefaler at det installeres nytt vannbårent lavtemperert varmeanlegg som tilknyttes skolens fjernvarmeanlegg. Kalkyle har med komplett nytt lavtemperatur anlegg. 7. Ventilasjonsanlegg Gymsalbygg: Det eksisterende balanserte ventilasjonsanlegget er ca 40 år gammelt, og bærer preg av sterk alder og slitasje. Det er tvilsomt at dette klarer å levere tilstrekkelig luftmengder for å tilfredsstille forskrifter i TEK10. Vi anbefaler å installere nytt anlegg da dette vil gi en mer energivennlig drift og økt luftkvalitet. Ungdomsskolebygg: Dette bygget har i dag kun avtrekksventilasjon. Dette er i strid med forskrifter i TEK10. I tillegg er dette en meget uøkonomisk måte å ventilere på da luften trekkes ut uten varmegjenvinning. Vi anbefaler å installere nytt anlegg da dette vil gi en mer energivennlig drift og økt luftkvalitet. Det er medtatt kostnader for et kantinekjøkken, samt spesial ventilasjon for naturfagrom og handverksfag. Barneskolebygg: Det eksisterende balanserte ventilasjonsanlegget er ca 20 år gammelt, og bærer preg av alder og slitasje. Det er tvilsomt at dette klarer å levere tilstrekkelig luftmengder for å tilfredsstille forskrifter i TEK10. Vaktmester sier at dette aggregatet ikke er stort nok til dagens drift. Da bygget skal bygges på, vil det bli enda mer underdimensjonert. Vi anbefaler å installere nytt anlegg da dette vil gi en mer energivennlig drift og økt luftkvalitet. 8. Kjøleanlegg Det er ingen kjøleanlegg på skolen, og det er ikke medtatt kostnader for dette i kalkylen. 9. Automatikkanlegg Det er medtatt kostnader for å etablere et nytt automatikk anlegg med sentral styring av alle VVS komponenter som det er naturlig å tilkoble sentral driftskontroll. 10. Utendørs VVS- anlegg Dette er ikke vurdert. Det er heller ikke medtatt kostnader for dette i kalkylen. 11. Bygningsmessige hjelpearbeider Da de eksisterende VVS- anleggene må rives, trengs det en del bygningsmessige arbeider for å kunne komme til i tilstrekkelig grad. Da vi ikke har tegninger på det eksisterende anleggene, er denne kostnaden veldig omtrentlig. 3/4 P:\ Aremark skole -rehabilitering og tilbygg\7-prod\v - VVS\BES\Aremark skole - vurderinger og kalkyle VVS.docx

70 12. Kalkyle Bygningsdel Rigg og drift Sanitær Varme Ventilasjon Automatikk Bygningsmessige hjelpearbeider Gymsalbygg Ungdomsskolebygg Barneskolebygg Sum Total sum VVS er: ,- Alle priser er eksklusiv mva. 4/4 P:\ Aremark skole -rehabilitering og tilbygg\7-prod\v - VVS\BES\Aremark skole - vurderinger og kalkyle VVS.docx

71 NOTAT Oppdrag Aremark Skole rehabilitering og nybygg Kunde Aremark Kommune Notat nr. 01 Dato 2014/05/20 Til Fra Kopi Ann-Catrin Johansson Knut-Magne Pedersen 1. Bakgrunn Prosjektet omhandler tilstandsvurdering av de elektrotekniske anleggene på Aremark skole, samt lage grovkalkyler på kostnader for oppgradere anleggene til dagens standard. Administrasjonsbygg er for en tid tilbake pusset opp og er derfor ikke en del av dette prosjektet. Dato 2014/05/20 Ramboll Ferjestedsveien Fredrikstad 2. Orientering Skolens bygg masse består av: - Gymsalbygg - Ungdomsskolebygg - Administrasjonsbygg - Barneskolebygg - SFO bygg T F Ref /KMP 3. Tilstandsvurdering 3.1 Gymsalbygg El-fordelinger Bygget har en underfordeling. Denne er bygget som platekapslet skap og er plassert i et bygningsmessig tavlekott i 1. etg. Sikringene er av typen UZ-elementer (skrusikringer). El anlegg Elektroteknisk anlegg er skjult anlegg og er hovedsakelig fra byggets opprinnelse. Noe nyere kursopplegg utført som åpent anlegg. Belysning Lysstoffarmaturene er av eldre årgang med T8 lysstoffrør. 1/3

72 3.2 Ungdomsskolebygg El-fordelinger Bygget bestå av: - Hovedfordelingen til skolen Denne er bygget som platekapslet skap og er plassert i vaktmester/elrom i kjeller. Sikringene er av typen Effektbrytere og NH00. - Byggets og gymbyggets underhovedfordeling, samt underfordeling 1. Er bygget på stativ og plassert i tavlekott i kjeller. Sikringene er av typen NH00 og UZelementer. - Underfordeling 2 Er bygget på stativ og plassert i tavlekott i 1. etg. Sikringene ar av typen UZ-elementer. - Underfordeling 3 Er bygget på stativ og plassert i tavlekott i 1. etg. Sikringene ar av typen UZ-elementer. El anlegg Elektroteknisk anlegg er skjult anlegg og er hovedsakelig fra byggets opprinnelse. Noe nyere kursopplegg utført som åpent anlegg. Belysning Lysstoffarmaturene er av eldre årgang med T8 lysstoffrør. 3.3 Barneskolebygg El-fordelinger Bygget bestå av: - Byggets underhovedfordeling, samt underfordeling for kjeller og loft. Er bygget som platekapslet skap og plassert i tavlerom i kjeller. Sikringene er av typen NH00 og UZ-elementer. - Underfordeling K1 Innfelt veggskap i 1. etg. Sikringene er av typen automatsikringer. - Underfordeling K2 Innfelt veggskap i 1. etg. Sikringene er av typen automatsikringer. El anlegg Elektroteknisk anlegg er skjult anlegg og er hovedsakelig fra byggets opprinnelse. Noe nyere kursopplegg utført som åpent anlegg. Belysning Lysstoffarmaturene er av eldre årgang med T8 lysstoffrør. 2/3

73 3.4 SFO bygg El-fordelinger Bygget bestå av: - Byggets underhovedfordeling, samt underfordeling. Er bygget som platekapslet skap og plassert i teknisk rom i kjeller. Sikringene er av typen automatsikringer. El anlegg Elektroteknisk anlegg er skjult anlegg og er fra byggets opprinnelse. Belysning Lysstoffarmaturene er av eldre årgang med T8 lysstoffrør. 4. Anbefaling I forbindelse med ombygging og rehabilitering som berører eksisterende kursopplegg samt eksisterende el-fordelinger, må kursopplegg og fordelinger skiftes ut. Dette for å tilfredsstille kravene i forskriftene (FEL) og normene (NEK ) ift. ny installasjoner (kablenes strømføringsevne ift. forleggningsmåte, fulltversnitt jord, utløsing ved første jordfeil, etc.) 3/3

74 LAGER 2 7,4 m² LAGER 3 7,8 m² TILFLUKTS- ROM 32,0 m² SLUSE 7,3 m² LAGER 1 6,1 m² VASKEROM 37,8 m² TRAPPE- ROM 26,4 m² VASKE- HJELP 8,1 m² MØRKE- ROM 2,6 m² DUSJ 2,1 m² LEGEROM 20,2 m² SPES.PED 46,2 m² TAVLE 3,9 m² LAGER 5 4,6 m² FYRROM 67,7 m² BLIND- KJELLER 309,5 m² LAGER 6,1 m² LAB 2,9 m² VAKT- MESTER/ EL. 10,5 m² GR. ROM 12,5 m² HC 4,5 m² KONTOR 9,8 m² GARD. 28,7 m² TEKN. 6,1 m² B.K. 6,7 m² HC 6,2 m² LAGER 12,2 m² TAVLE 5,2 m² LAGER 6,8 m² BIBLIOTEK 119,8 m² KLASSE- ROM 5.KLASSE 59,7 m² GR.ROM 15,0 m² LESESAL 59,2 m² Kontroll: Tegn.nr: A-210E Rev: Rev: Korr: Sign: Kontr: Dato: Fase: RIB RIV Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax RIE Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax ARK Arkama AS Ordfører Voldens vei Mysen Tlf Fax E-post: Prosjekt: Aremark skole Tiltakshaver: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark, e-post: Tegning: Plan kjeller - Eksisterende Tegnet: Kontroll: ØS AL Mål: Dato: 1: Pro.nr: Tegn.nr: A-210E 1409 Rev:

75 LAGER 2 7,4 m² LAGER 3 7,8 m² TILFLUKTS- ROM 32,0 m² SLUSE 7,3 m² LAGER 1 6,1 m² VASKEROM 37,8 m² TRAPPE- ROM 26,4 m² PERS.- ROM 8,7 m² TAVLE 3,9 m² DUSJ 2,1 m² LAGER 5 4,6 m² FYRROM 67,7 m² BLIND- KJELLER 309,5 m² LAGER 6,1 m² VAKT- MESTER/ EL. 10,5 m² LAGER 12,5 m² SPISE- PLASS 48,2 m² B.K. 4,5 m² TEKJØKKEN HEIS 2,5 m² GARD. 28,7 m² TEKN. 6,1 m² GARD. 26,4 m² B.K. 6,7 m² HC 6,2 m² LAGER 6,0 m² GARD. 12,7 m² GARD. 22,6 m² TAVLE 5,2 m² LAGER 17,1 m² TRAPPE- ROM 27,0 m² KORRIDOR 11,5 m² KORRIDOR 12,0 m² KORRIDOR 35,4 m² ENTRE 11,6 m² KLASSE- ROM 7.KLASSE 59,7 m² KLASSE- ROM 6.KLASSE 59,2 m² KLASSE- ROM 5.KLASSE 76,9 m² GR. ROM 16,6 m² GR.ROM 15,0 m² GRUPPE- ROM 38,2 m² Kontroll: Tegn.nr: A-210 Rev: Ombygging Nybygg Eksisterende, tiltak overflater Rev: Korr: Sign: Kontr: Dato: Fase: RIB RIV Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax RIE Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax ARK Prosjekt: Arkama AS Ordfører Voldens vei Mysen Tlf Fax E-post: Aremark skole Tiltakshaver: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark, e-post: Tegning: Plan kjeller - Planlagt Tegnet: ØS Mål: 1:200 Pro.nr: 1409 Kontroll: AL Dato: Tegn.nr: A-210 Rev:

76 488,5 m 2 101,8 m 2 80,5 m 2 652,8 m 2 10,8 m² KONTOR 309,7 m 2 STOL- LAGER 19,0 m² MATERIAL- LAGER 24,3 m² GYMSAL / AULA 173,2 m² TE- KJØKKEN 6,2 m² SCENE / MUSIKK- ROM 86,6 m² LAGER 15,0 m² LAGER 13,0 m² MATERIAL- LAGER 21,2 m² TEKSTIL 82,6 m² LAGER 13,5 m² SPES.PED. 9,4 m² HC 7,5 m² B.K. 1,7 m² GR.ROM 34,6 m² GR.ROM 28,2 m² TAVLE 1,8 m² GR. ROM 40,7 m² TAVLE 1,2 m² FOAJE 42,8 m² 10. KLASSE 61,3 m² B.K. 1,0 m² LAGER / GANG 10,6 m² B.K. 1,0 m² B.K. 1,1 m² FOAJE 58,6 m² ELEVSKAP MALING 12,2 m² SLØYD 95,6 m² LAGER / ARB.ROM 21,0 m² LAGER 3,3 m² NATURFAG 64,2 m² KLASSE- ROM 9. KLASSE 59,8 m² ELEVSKAP ELEVSKAP KLASSE- ROM 8. KLASSE 59,3 m² DATAROM 60,1 m² LAGER 6,6 m² 6. KLASSE 61,3 m² KERA- MIKK 4,2 m² GR. ROM 15,2 m² SPED.PED. 9,5 m² LAGER 8,0 m² KJØL 2,4 m² HEIMKUNN- SKAP 78,7 m² VASKE- ROM 11,8 m² GARD. 18,5 m² B.K. 2,2 m² B.K. 2,3 m² LAGER 5,6 m² J.T.S. 15,1 m² H.C. 6,9 m² EKS- PEDISJON 19,5 m² V.F. 3,6 m² LEK 72,3 m² LÆRER- BIBLIOTEK 18,7 m² KONTOR 15,1 m² RÅDGIVER 13,6 m² LAGER 2,6 m² KONTOR 15,1 m² INSPEK- TØR 13,6 m² KONTOR 10,1 m² KONTOR 9,1 m² REKTOR 13,0 m² B.K. 1,6 m² GR.ROM 19,0 m² B.K. 3,1 m² HC 5,8 m² KONTOR 13,0 m² KOPIROM 8,8 m² SOS LÆRER 9,0 m² AVFALL 6,5 m² KONTOR 13,5 m² DUSJ 3,8 m² MØTEROM/ GR.ROM 27,9 m² KLASSE- ROM 7.KLASSE 59,7 m² KLASSE- ROM 3.KLASSE 59,2 m² KLASSE- ROM 4.KLASSE 59,2 m² KLASSE- ROM 1.KLASSE 76,9 m² KONTOR DAME- GARD. 10,7 m² 10,8 m² MØTEROM/ GR.ROM 27,9 m² Rømning Rømning B.K. 2,9 m² LÆRER- VÆRELSE 120,7 m² KONTOR 10,8 m² V.F. 3,6 m² Kontroll: Tegn.nr: A- 211E Rev: 137,3 m 2 Rev: Korr: Sign: Kontr: Dato: Fase: RIB RIV Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax RIE Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax ARK Prosjekt: Arkama AS Ordfører Voldens vei Mysen Tlf Fax E-post: Aremark skole Tiltakshaver: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark, e-post: Tegning: Plan 1. etg. - Eksisterende Tegnet: Kontroll: ØS AL Mål: Dato: 1: Pro.nr: Tegn.nr: A- 211E 1409 Rev:

77 BRA 1 107,7 m² BRA 148,4 m² 488,5 m 2 101,8 m 2 80,5 m 2 652,8 m 2 10,8 m² KONTOR 309,7 m 2 BRA 596,6 m² BIBLIOTEK 155,6 m² STOL- LAGER 13,3 m² LAGER 15,9 m² WC 5,2 m² GYMSAL / AULA 173,2 m² HC 6,2 m² WC 4,8 m² VESTIBYLE 72,8 m² SCENE / UNDERVIS- NING 86,6 m² LAGER 15,0 m² V.F. 10,6 m² HC 5,0 m² LAGER 13,0 m² MATERIAL- LAGER 21,2 m² HC 7,5 m² B.K. 1,7 m² SPES.PED 24,7 m² TEKSTIL 82,6 m² GR.ROM 34,6 m² GR.ROM 28,2 m² B.K. 1,0 m² ELEVSKAP MALING 12,2 m² SLØYD 95,6 m² LAGER / ARB.ROM 21,0 m² LAGER 3,3 m² NATURFAG 64,2 m² ELEVSKAP ELEVSKAP KERA- MIKK 4,2 m² Snitt A-A Snitt A-A KLASSE- ROM 9. KLASSE 59,8 m² Snitt B-B Snitt B-B TAVLE 1,8 m² GR. ROM 40,7 m² GR.ROM 20,2 m² LAGER 14,2 m² TAVLE 1,2 m² FOAJE 42,8 m² B.K. 1,0 m² B.K. 1,1 m² FOAJE 58,6 m² KJØKKEN/ KANTINE 90,0 m² KANTINE 109,9 m² KLASSE- ROM 8. KLASSE 59,3 m² KLASSE- ROM 10.KLASSE 75,0 m² V.F. 5,0 m² LAGER 8,0 m² KJØL 2,4 m² HEIMKUNN- SKAP 78,7 m² VASKE- ROM 11,8 m² LEK 23,2 m² B.K. 2,2 m² GARD. 28,7 m² KONTOR SFO 5,6 m² H.C. 6,9 m² EKS- PEDISJON 19,5 m² HEIS 2,5 m² HC 4,2 m² REKTOR 15,1 m² V.F. 3,6 m² LEK 72,3 m² FOR- KONTOR 15,1 m² Snitt C-C KONTOR 15,1 m² RÅDGIVER 13,6 m² LAGER 2,6 m² KONTOR 15,1 m² INSPEK- TØR 13,6 m² KONTOR 10,1 m² 15,9 m² 15,9 m² GARD. 35,1 m² KONTOR 9,1 m² BRA 583,5 m² B.K. 1,6 m² GARDE- ROBE 31,2 m² GR.ROM 22,5 m² GR.ROM 23,2 m² GARDE- ROBE 47,1 m² B.K. 3,1 m² HC 5,8 m² KONTOR 13,0 m² KOPIROM 8,8 m² SOS LÆRER 9,0 m² AVFALL 6,5 m² TRAPPE- ROM 27,4 m² LAGER 4,3 m² KONTOR 13,5 m² DUSJ 3,8 m² MØTEROM/ GR.ROM 27,9 m² KLASSE- ROM 4.KLASSE 59,7 m² KLASSE- ROM 3.KLASSE 59,2 m² KLASSE- ROM 2.KLASSE 59,2 m² KLASSE- ROM 1.KLASSE 76,9 m² GR.ROM 29,5 m² DAME- GARD. 10,7 m² GR. ROM 16,6 m² KONTOR 10,8 m² MØTEROM/ GR.ROM 27,9 m² Rømning Rømning B.K. 2,9 m² LÆRER- VÆRELSE 120,7 m² KONTOR 10,8 m² V.F. 3,6 m² Kontroll: Tegn.nr: A 211 Rev: Ombygging Nybygg Eksisterende, tiltak overflater 137,3 m 2 Rev: Korr: Sign: Kontr: Dato: Fase: RIB RIV Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax RIE Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax ARK Prosjekt: Arkama AS Ordfører Voldens vei Mysen Tlf Fax E-post: Aremark skole Tiltakshaver: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark, e-post: Tegning: Plan 1. etg. - Planlagt Tegnet: ØS Mål: 1:200 Pro.nr: 1409 Kontroll: AL Dato: Tegn.nr: A 211 Rev:

78 MAGASIN 25,7 m² KORRIDOR 6,8 m² AGREGAT- ROM 12,5 m² MUS.INST. ØVRE DEL 15,0 m² VENTILA- SJONSROM 39,9 m² KALDT LOFT 16,5 m² KALDT LOFT 107,4 m² KALDT LOFT 11,4 m² LOFT 146,3 m² Kontroll: Tegn.nr: A-212E Rev: Rev: Korr: Sign: Kontr: Dato: Fase: RIB RIV Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax RIE Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax ARK Prosjekt: Arkama AS Ordfører Voldens vei Mysen Tlf Fax E-post: Aremark skole Tiltakshaver: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark, e-post: Tegning: Plan loft - Eksisterende Tegnet: Kontroll: ØS AL Mål: Dato: 1: Pro.nr: Tegn.nr: A-212E 1409 Rev:

79 VENTILA- SJONSROM 45,7 m² MUS.INST. ØVRE DEL 15,0 m² TEKNISK ROM 44,9 m² VENTILA- SJONSROM 39,9 m² KALDT LOFT 16,5 m² KALDT LOFT 107,4 m² KALDT LOFT 11,4 m² TEKNISK ROM 27,0 m² LOFT 146,3 m² Kontroll: Tegn.nr: A-212 Rev: Ombygging Nybygg Eksisterende, tiltak overflater Rev: Korr: Sign: Kontr: Dato: Fase: RIB RIV Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax RIE Rambøll AS Ferjestedsveien Fredrikstad Tlf Fax ARK Prosjekt: Arkama AS Ordfører Voldens vei Mysen Tlf Fax E-post: Aremark skole Tiltakshaver: Aremark kommune Rådhuset, 1798 Aremark, e-post: Tegning: Plan loft - Planlagt Tegnet: AKJ Mål: 1:200 Pro.nr: 1409 Kontroll: AL Dato: Tegn.nr: A-212 Rev:

80 1409 AREMARK SKOLE 3D-Visualisering DATO: MÅLESTOKK: Arkama AS, Ordfører Voldens veg 9, 1850 Mysen, tlf , fax , epost: REV: TEGN.NR: A155

81 Sak 21/14 OPPTAK AV LÅN TIL INVESTERINGER I 2014 Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Saksbehandler: MIE Sak nr.: Utvalg Møtedato 13/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån, stort kr , til vedtatte investeringer i 2014 som skal finansieres med bruk av lån. Formannskapet behandlet saken den , sak nr. 13/14 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån, stort kr , til vedtatte investeringer i 2014 som skal finansieres med bruk av lån. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunestyre har tidligere vedtatt prosjekter/investeringer i sak 48/13 (budsjettet for 2014). Administrasjonen anser det hensiktsmessig å ta opp ett lån til disse prosjektene/ investeringene på totalt kr

82 Sak 21/14 Kommunestyrets vedtak Dato Prosjekt Beløp Bruk av lån Budsj.2014, sak 48/ Aremark skole IKT Budsj.2014, sak 48/ Aremark skole forprosjekt Budsj.2014, sak 48/ Nytt tak Furulund svømmehall Budsj.2014, sak 48/ Parker Torg ved gamle Fosby skole Budsj.2014, sak 48/ Parker Lekeplass Budsj.2014, sak 48/13 Kommunale veger Kalerødkrysset/Storealee Camping Budsj.2014, sak 48/ Nytt vannrenseanlegg Budsj.2014, sak 48/13 Vann VAO vannledning Dødhaug Rustad Budsj.2014, sak 48/ Vann VA 1 ihht VA plan Budsj.2014, sak 48/13 Avløp VA 0 Sep.overvann Fosbyåsen/Lillebyåsen Budsj.2014, sak 48/ Avløp VA 0 Skodsberg rette avvik Budsj.2014, sak 48/ Avløp VA 1 i hht VA plan Sum Låneopptakene vil bli tatt opp i tråd med Aremark kommunes finansreglement vedtatt , sak 32/10.

83 Sak 22/14 SALG AV KOMMUNESKOGEN - FORSLAG TIL SALGSANNONSE Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 14/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommuneskogen legges ut for salg. 2. Vedlagte salgsannonse godkjennes. Formannskapets innstilling vil foreligge til kommunestyrets møte Vedlegg: Salgsannonse for salg av kommuneskogen (blir ettersendt) Saksopplysninger: Formannskapet gav i sitt møte 27. mai 2014 rådmannen i oppdrag å fremme sak om salg av kommuneskogen; herunder fremlegge forslag til salgsannonse. Vurdering: Rådmannen anser at et eventuelt salg av kommuneskogen vil styrke nødvendig egenfinasieringsgrad for investeringer.

84 Sak 23/14 SALG AV BØENSÆTRE - FORSLAG TIL SALGSANNONSE Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv Kommunestyret 14/ // Sektor: RÅDMANN Saksbehandler: JFO Sak nr.: Utvalg Møtedato 15/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Bøensætre legges ut for salg. 2. Vedlagte salgsannonse godkjennes. Formannskapets innstilling vil foreligge til kommunestyrets møte. Vedlegg: - Salgsannonse for salg av Bøensætre (blir ettersendt) Saksopplysninger: Formannskapet gav i sitt møte 27. mai 2014 rådmannen i oppdrag å fremme sak om salg av Bøensætre; herunder fremlegge forslag til salgsannonse. Det skal være med en klausul om kjøpers plikt til å gå inn i kommunens avtale med Fylkesmannen i Østfold. Vurdering: Rådmannen anser at et eventuelt salg av Bøensætre vil styrke nødvendig egenfinasieringsgrad for investeringer; samt at reduserte driftsutgifter kan sikre låneopptak til investeringer.

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 02.06.2016 kl. 17:00

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 21.04.2016 kl. 17:00

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alf Martin Ulven NESTL H

Aremark kommune. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alf Martin Ulven NESTL H Aremark kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 17:00-19.30 Kommunestyresalen, Aremark rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 02.05.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 014/16 Godkjenning

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 28.01.2010 Fra PK-sak: 1/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 5/10 Til kl.: 2115 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 19.02.2015 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

HELHETSPLAN SKAUTUN FORPROSJEKT MAI 2013 ARKAMA AS - RAMBØLL AS

HELHETSPLAN SKAUTUN FORPROSJEKT MAI 2013 ARKAMA AS - RAMBØLL AS HELHETSPLAN SKAUTUN FORPROSJEKT MAI 2013 ARKAMA AS - RAMBØLL AS HELHETSPLAN SKAUTUN FORPROSJEKT MAI 2013 BAKGRUNN Målsetningen med utredningen har vært å oppnå bedre forhold for kjøkken og kantine, samle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer