mjø Bl11113t hull truer vern Natur Gassbruk med positivt fortegn Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mjø Bl11113t111 18 hull truer vern Natur Gassbruk med positivt fortegn Innhold:"

Transkript

1 OG mjø Bl11113t111 Natur nr22 B des liii utgitt av Norges Naturvernforbund «Na ma de roe seg.» OLJ N (SNS R M \RT ARNS S> (151 E R( ( itikrn JSN oiu S\NN ) OG J>»s S >1 RO (Ar) il. DAOSAVS>- s, nnhold: Bærekraftig kjopesenter folge GRP er de største kjopeenirene mest miljø effektive. Kjøpesentrene sorterer søpla og sparer energi, men har fremdeles lang vei å gå for å få mer av persontransporten til og fra htitikkene over til kollektiv trafikken. side 5 18 hull truer vern Bilen først i miljøbyene De norske miljobyene prioriterer t ortsptt hilen framfor kollektistrafikk. Trenden er at byene bygger ut seier, mens kollektivtilbudet står pa stedet hvit. følge ML) er hovedproh lemet at budsjettene til kol lektivtrafikk ikke settes opp mot veiprosjekter. side 8 Skeive til stander Bjørn Lomborg, dansk eks greenpeacer og forfatter av boka «Verdens sande til stand», får på pukkelen av den internasjonale miljobe vegelsen. Lomborg mener verdens tilstand er god. Mi jøbevegelsen mener Lomborg er en oppblåst fusker. side 11 Sprøytegift i urin Barn i amerikanske land bruksdistrikter har sprøyte gifter i urinen. Giften er også funnet på barns hender og i boliger. Amerikanske miljø- og helseorganisa sjoner er bekymret. side 12 G&. re kan bd et dagligdags si n i Søndre Jeloi!andskapsvernom råde. (illustrajonsfoto: latte Stin enius/sa,nfbto, Det lukter golf i Moss. Som så mange andre steder i landet har denne arealkrevende hobbyen økt i popularitet, og nå ønsker golfentusiaster seg sin egen bane midt i et verdifullt landskapsvern område. Mye tyder pii at golftilhengerne kan fa det som de vil. Land skapsvernomradet i Moss er for dyrt å vedlikeholde og kom munepolitikerne gar inn for å klubbe en i 8-hulls perforering av naturvernios en. Gassbruk med positivt fortegn side 3 norsk sammenheng er Haugesund og Karmøy et unikt område: naturgass brukes i stadig økende grad som ener gibærer. Gassen erstatter tungolje i fyringsanlegg og diesel i busser og per sonbiler. Resultatet er miljøgevinst. Selskapet Gasnor ASA mener naturgass er det mest kostnadseffektive miljøtiltaket for Norge. Naturvernforbundet støtter ikke bedriftens hold ning. Gass er en fornuftig midlertidig løs ning, men duger ikke på sikt, sier rådgiver Tore Brænd. side 4

2 Omradet - De -- Det 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 X Bilhietill Redaktør: Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, Kristian Jahre Adresse: Postboks 342 Sen trum, 0101 Oslo. Besaksadresse: Skippergata 33 Tif: Faks: Direkte: (økland), 23 (Toldnæs), 24 (Jahre) E-post: Neste utgave: utgitt av Norges Naturvernforbund Abonnement: 199/år (privatpersoner), 500/år (bedrifter) Annonser: Tif: Faks: Trykklng: Gan Grafisk. Trykket på l00% resirkulert papir. Norges Naturvernforbund: Samme postadresse som N&M Bulletin. Web: naturvern E post: natur\ ern/a naturvern nu norsk fagpresse Grønn green, eller? gjen skaper planer om en golibane debatt i det norske samfunn. Men denne gangen er det ikke hevaring av matjord som er vernesidas vik tigste argument. Moss kommune ønsker nemlig å legge goltbane i et landskapsvcrnomrade. Det vil i tilfelle bli første gang noe slikt skjer i Norge. Søndre Jeloy landskapsvcrnområde er vakkert. Det bestar av tiotte herregtirder, med tilhørende parkanlegg. Kommunen bruker de store utgiftene til vedlikehold som argument for en golthane. Golf er nem lig ingen gratis sport, og golflclubher har ofte særdeles god økonomi. Dermed kan de sørge for vedlikehold av omradet, En gollb:mne består av grønt grass, sma tjern, sandgroper og elfriser te greener. Tmlhengerne av en slik bane bruker forskjonning som argii ment. en golfbane er pen. Det kan man gjerne mene, men for saken i Moss er argumentet darlig. Et landskasvernområde er nemlig vernet fordi landskapet som helhet skal heskyttes for framtida. Da sier det seg selv at enhver forandring vil forringe områdets verne verdi. Dermed filler også kommunens økonomiargument til jorden. For så lenge golthane innebærer ødeleggelse, er egentlig økonomi uvesentlig. Mye tyder pa at kommunestyret i Moss vil rope et rungende ja til S hull på.lelova. Da bor Fylkesmannen i Østfold sette et definitivt punktunm for galskapen. nnspurt for skytefeltsaken Kampen om Regionfelt Østlandet er nå i slutt fasen. Forsvarskomite ens innstilling i saken skal komme før jul. Stortinget vil avgjøre saken innen utgangen av januar. Kommentar av øyvind Antonsen NATJRVERNFORBUNDET HEDMARK Før Stortingets endelige behand ling har Naturvern forbundet litt anledning til ii delta i separate, lukkede horinger mcd forsvars komiteen og miljø- og energikomiteen. Regjeringa la fram sin stor tingsmelding om saken den 5. november. Det er svært glede lig at regjeringa, etter en samlet vurdering av forsvarsmessige og miljømessige hensyn, ikke øns ker å etablere et nytt større skyteog øvingsfolt t ledmark. Norges Naturvernforbund er tilfreds med regjeringas standpunkt, som sier at natur- og miljovernhensyn bor veie tyngre enn forsvarets ønsker i denne saken. Regjeringa gir i stedet forsvarsdepartementet i oppdrag «a vurdere begrenset ut videlse i areal og bruk av aktuel le eksisterende skyte- og ovings folt i Sør-Norge. Det poengteres at løsningen ma være betydelig mindre i omling og gi mindre negative konsekvenser enn det som er blitt synliggjort gjennom utredningen av de tre alternative ne (Grafjell, llolmsjoen og (irav berget) for Regionfolt Østlandet. Naturvernlbrbundet beklager imidlertid sterkt at regjeringa, til tross for at den ikke ønsker å eta blere regionfeltet, apner dora pa gløtt for en etablering i Grav berget i Viiler, Åsnes og Elverum kommuner, dersom Stortinget vedtar at feltet skal etableres. Re gjeringa gir dermed inntrykk av at dette lokaliseringsalternativet er mer akseptabelt enn andre. Naturt ernforbundet deler ikke et slikt syn. Uansett lokali seringsalternativ vil ca dekar villmarkspreget natur bli ødelagt eller li sterkt reduserte kvaliteter, og et omrade pa stør relse med Vestfold fylke vil bli sterkt belastet og preget av støy. Ut fra en samlet vurdering av støy, arealinngrep, forurensning til vann og hensyn til vegetasjon, vilt, kulturminner og friluftsliv, kan vi derfor ikke se at det finnes avgjørende forhold som tilsier at et alternativ kan foretrekkes t ramlbr et annet. Natursernforbundet mener derfor at den miljomessig eneste akseptable løsningen er at plan ene for Regionfolt Østlandet skrinlegges for all framtid. Vi har tidligere papekt at det i stedet bor utredes muligheter for at for svaret kan bruke skytefoltet i ;\lvdalen i Sverige. Regjeringen Bondevik har, i likhet med forri ge regjering, dessverre ikke vært villig til a diskutere en slik løs ning. Vi finner det direkte pafid lende at de politiske myndigheter ikke en gang er villige til å li dette alternativet utredet. Det kan dessverre ikke tas for gitt at stortingsfiertallet vil tdlge regjeringen i skytefeltsaken. For alle som arbeider for å forhindre etablering av feltet, er det derfor svært viktig å opprettholde pres set. Det er stor motstand mot re-. giontbltet i iledmark. En rekke aktører, som naturvern- og fri lufislivorganisasjonene. nærings organisasjonene i landbruket, kommunene, et stort flertall av de politiske partiene og andre star samlet bak et krav om å ikke etablere feltet. Det har utvilsomt vært en styrke for motstands bevegelsen at den har maktet ä framstå samlet, og unngatt en odeleggende kamp mellom de berørte regionene. Verneområde kan få banesår Moss ønsker man å bygge golfbane i Søndre Jeløy andskapsvernområde. Saken har stor prinsipiell betydning, ettersom området er vernet med hjemmel i lov om naturvern. JENS P. TOLDNÆS Miljovernleder i Moss kom mune, Ola Vah, bekretter over for N&M 3ulletin at kommunen ( tar bevilget penger til planlegg ng av 15 hulls golthane pa Jel øya utenfor Moss, nærmere be stemt i Søndre Jeløy Landskaps vernomrade. Fylkesmannen i Østfold har tidligere sagt nei til golibane i oinradet. Like el øn sker Moss kommune a se på mu lighetene. Det er riktig at vi vurderer det sammen med andre omrader i Østfold, men vi har ikke hatt noen konkret sak til behandling, sier Vah. Arvesølvet i Moss.C i Vernet praktiseres ikke v lakta så strengt som i et natur Landskapsvernområder reservat, da det primært er er større eller mindre om- landskapet som helhet og råder med natur- og/eller ikke enkelte arter som kulturlandskap, som med skal beskyttes. Tradisjonell hjemmel i lov om naturvern næringsmessig utnyttelse, er vernet mot inngrep som som jord- og skogbruk, kan i vesentlig grad kan endre Søndre Jeløy landskapsvernom r.ide er omtalt som arvesolvet i Moss. Omradet, som bestar av staselige herregarder fra det for rige arhundre, utgjør et meget spesielt kulturlandskap. Dette kan imidlertid ise seg a bli et tveegget sverd for dem som onsker å bevare omradet. Det koster for mye penger. hestar av edellov skog, parkanlegg og herregarder med alleer som viktige elementer i landskapet. 1)illemaet er at et slikt landskap krever mye vedli kehold. Det koster penger å hol de alleer og bygninger i orden. De fleste av grunneierene ser pa et golfanlegg som en mulighet til å finansiere dette x edlikeholdet, sier Vah. Opp før valget? Saken om mulig golfbane pa Jeloya har engasjert folk i Moss. Men stadig er det tilhengerne som har lagt seg mest i selen. Bjorn Svendsen leder en frivillig gruppe golfentusiaster som arb eider for saken. Mye tyder pa vellykket lobbyvirksomhet sa langt. De tieste politikerne i Moss ønsker seg mi goltbane pa Jeloya. De klare politiske sign alene gjør at lijorn Svendsen ønsker å fa saken opp til endelig behandling før neste valg. Vi ser problemet med de ek sisterende vernebesteminelsene. Vi tror likevel at garder og parker blir bedre ivaretatt med en goll bane i omradet. sier han. Må finnes andre områder Per l3ing i Naturvernforbundet i Østfold mener ti hengernes argu menter, om lite penger til ved likehold, er fulle av hull. fleste av grunneierne har visst hvilke betingelser (le tok over eiendommene på. Det ma da gå an :i fa til en golibane et annet sted enn midt i et verne omrade. sier han. ting viser til et foreslatt om rade ved Mosseporten. Det had de, i tillegg til å spare et vernet område, ikke skapt nye trafikkproblemer i Moss. har ikke ært sa stor interesse fra golforne nar det gjelder dette omradet. Det er kanskje ikke like stas å ha 1.6 som nærmeste nabo, men det er et langt mer miljovennlig alter nativ, sier Bing.

3 Naturgass Vi Senere Ser Vi Resultatet Var Samlokaliseringen 4 Natur& miljø BuHetin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 DET ER FORSKJELL PÅ STRØM Oslo Energi lanserer Miljøstrøm. Som første kraftieverandør i Norge, går Oslo Energi ut med et tilbud som garanterer kundene energi produsert av rene og fornybare energikilder. samme øyeblikk du bruker strøm, vil tilsvarende mengde kraft bli matet inn på nettet fra et produksjonsanlegg som er basert på fornybar energi. Bestill Miljostrom på gratis grønt nummer Vi produserer bare ren, fornybar energi. Oslo Energi Grønn gass i Haugesund Firmaet Gasnor ASA leverer i dag mer enn 340 GWh kraft i form av gass. Gassen går direkte til forbruker, og har gitt betydelige kutt i utslipp fra fyringsanlegg. TOM ERK ØKLAND l3edrifter og offentlige institusjo ner på Karmøy og i 1-laugesundsområdet flyter i dag godt av Gasnors rørsystem. Gassen tappes fra rørledningen som strekker seg fra Kårstø via Karm øy til kontmentet. ndustri, som lyd ro Karmøy, fiskefôrprodu senten BioMar og sildeoljepro dusenten Silfas, er knyttet til rørledningen fikk også fastlandet gassror, bedriften Umoe laugesund og 1 kessjukehuset var først ute med tilkob ung. Energimengden som leveres i dag utgjør noe over halvparten av Alta-krafiverkets produksjon. Mindre utslipp Siden naturgassen i hovedsak erstatter tungolje i fyringsanlegg, har prosjektet gitt mindre utslipp i Haugaland-distriktet tonn mindre CO2, 510 tonn mindre S0 2 og 65 tonn mindre NO per år er resultatet hittil. tillegg brukes gass i stadig økende grad som drivstoff for den lokale bil- og bussparken. er sannsynligvis det mest kostnadseffektive miljøtiltaket i Norge i dag, mener Leiv Arne Marhaug i Gasnor. Han peker på at Gasnors kunder opplever klare miljøfor bedringer kombinert med lavere driftskostnader når man går over til gass som energibærer. Tore Brænd, energikonsulent i Naturvernforbundet, er ikke helt enig med Marhaug: er kritisk til bruk av fossilt brennstoff. Det er ikke bærekraftig på lenger sikt, men kan brukes midlertidig. 3rænd mener det er positivt at gassinstallasjoner fører til fleksible løsninger, bygd på vannbåren varme. kan kjelene for eksempel bygges om til bio energi, sier Brænd. Kommunen positiv haugesund kommune støtter opp om Gasnors virksomhet. De har lansert Naturgassbyen Hauge sund, miljøplanen vår har vi blant annet med at vi skal bidra til at naturgass erstatter diesel i busser og personbiler. Dessuten skal vi bidra til at oljekjeler byttes med gassbrennere, og vi binder oss også til å bruke gass som varmekilde i kommunale bygninger, forklarer miljøvern leder Stål Alfredsen i Haugesund kommune. Flaugesund kommune ser på gassystemet som positivt, særlig i de tilfellene hvor gass erstatter tungolje som brensel. kommunen negative konsekvenser av gass som energibærer? enkelte tilfeller erstatter gass elektrisitet til oppvarming. Det er ikke nødvendigvis positivt, men s ett i lys av at vi importerer noe kullkraft fra Danmark, er det ikke veldig negativt heller, mener Alfredsen. Gasnor er ikke interessert i å si noe detaljert om prisnivået på gassleveransene. vurderer prisnivået på hver enkelt leveranse ut fra investeringene bedriften må gjøre for å gå over til gass. Deretter priser vi oss slik at vi er billigere enn eksempelvis tungolje, sier Marhaug. tjor gikk (iasnor med et overskudd på drøyt åtte millioner kroner. Kjøpesenteret «hvor miljøeffektive er norske kjøpesentre?» GRP (Senter for ærekraftig produksjon og for ruk) spurte 45 senterledere. 29 av dem svarte. viser at de største sentrene er best og mest profi sjonelle på miljø. Likevel har alle sentre et potensial i å etablere bedre miljøstyring. De som har kommet lengst er eid eller drevet av Olav Thon Gruppen, sier Eystein C. 1{usebye, rådgiver i GRP. størst Hvor miljøvennlig er det å handle jule gaver på kjøpesenter? Skal en tro på resultatene i en ny GRP-undersøkelse er de største kjøpesentrene best på miljø. Nærbutikken er ikke med i regnestykket. SEMENS Avfall, energi, innkjøp Alle senterledere skrev at de til byr leietakere kildesortering og mange hadde klart å redusere av falismengdene. En fjerdedel sor terte imidlertid bare ut papir. Halvparten hadde tre fraksjoner, Lørenskog Storsenter hadde seks, Futura senter i Kristiansund sju og Lagunen i Bergen ni frak sjoner. Svarene i undersøkelsen tyder på at mange kjøpesentre er bevis ste energisparere. Strandtorget Kjøpesenter i Lillehammer har for eksempel redusert energiforbruket med 30 prosent. De Varmen som får deg til å trives Siemens gjennom strømningsovner har utslipp av varmluften i fronten. Denne løsningen gir deg flere for deler: Du oppnår en gunstigere varmefordeling i rommet, og mindre varmetap fronten presser varm- når ovnen er montert luften ut i rommet, under vinduet. det gir trivsel og Ovnen er utstyrt behagelig nneklima med lydløs elektronisk termostat, og kan leveres med spareplugg med 3 programmer for temperatursenking. Da sparer du energi uten at det gar utover varmekomforten. Siemens har løsninger for alle rom, også bad og barnerom. Dessuten er ovnene enkle å montere. Vil du vite mer? Be om «Den lille boken om varmeovners fra Siemens! Siemens NS Divisjon Elektrovarme Bratsbergv Trondheim Tif Siemens Ren energi, ren design er best fleste oppga også at kjøpesentret la vekt på miljøeffektive rense metoder, tillegg har mange sentre satt seg som mål å stille mil jøkrav til innkjøp av varer og tje nester til senteret og å øke perso nalets miljøkunnskaper. Transport grønn nok Noe oppsiktsvekkende er det at få sentre oppga det som ønskelig å få flere ansatte i senteret til å velge miljøvennlige reisemiiter: nesten 70 prosent av de spurte mente at det ikke var aktuelt. Derimot mente hele 75 prosent at de allerede hadde gjort det lettere for kundene å bruke miljøvenn lige transportmidler til kjøpesentret. oppfatning er at dette er et omrade med forbedrings potensiale for svært mange sentre. Til de fleste store sentre ankommer prosent med egen bil, skriver GRP i en kommen tar. Fra miljøvernhold hevdes det blant annet at kjøpesentrene medfører økt bilbruk. Det er ikke sikkert, mener Eystein C. Fluse bye i GRP: av man ge butikker kan medføre mindre varetransport. Også kundene bruker muligens mindre bil til å kjøre til ulike butikker og lete et ter parkeringsplasser. Han nev ner at det finnes kjøpesentre der en lett kan reise kollektivt, for eksempel Ski Storsenter som ligger ved jernbanestasjonen. Diskusjonen om kjøpesentrene dreier seg mer om ideologi enn om miljøvern, sier han. Miljovennlig julegave Til samvittighetsfulle miljøvern ere anbefaler Husebye å gjøre som Miljøheimevernet sier: ii finne på ikke-materielle jule gaver. Det finnes foreløpig ikke så mange kjøpesentre der du far slike tilbud.

4 6 Natur & miljø Bulletin nr HfAKAN vi GJØRE FOR DEG2F Vi ka beregne, prosjekter., levere montere: * Kjøleanlegg Luftko bn legg Kjø m Fryseegg-rom Varmeputeanlegg - 4 PkJieaïegg Vi utfører utbedringlr, reparasjoner og vedlikehold på alle typer anlegg soi nevnt ovenfor, samt ventilasjonsanlegg og airconditionanlegg på biler AKF als ble startet i 1983 av or Martinsen og Kaj Nordtvedt. dag består bedriften av 5 personq alle med fagutdannelse innen. kudteknikk. Vi holder til i egne lokaler, sentralt beliggende loslo. Hvorfor velge AKF Fordi AKF als kan levere Fordi AKF a/s er raske Fordi AKF a/s er - Fordi AKF a/s er kostn Fordi AKF a/s tar ansvar Noen av våre kunder: * DNB * DENOFA * TELENOR * LUFTTEKNKK * STK ALCATEL * RKSARKVET * STATNETT * SHELL * ALLERS - nr Natur & miljø Bulletin 7 Få varmt vann til alle ijula! M LJØDUSJ EN NÅ KUN Kr. 149 Hos din nærmeste VVS-forhandler Den trinnløse reguleringen av vanner vi Nå sparer du opptil 50% av vannforbruket uten å merke det. Aircondition, KjalogFrysa!s Enebakkvn. 31, 0657 Oslo - lit Fax Tstet hos Vorsk Bygoforskningsinstitutt. Forholdene: Vann og energiforbruk opp mot dusjkomfort. i Varmt vann nok til hele familien. Den optimale løsning for privatbolig, hytter, hoteller m.m. MultiShower leveres som hvitt, krom og gull. /1 Kontakt din VVS-forhandler eller Bjørn s VVS Produkter AS Telefon Faks

5 Det 8 Natur & miljø Bulletin nr Mens vi venter på bussen den belgiske byen Hasselt har innbyg gerne fått gratis buss istedenfor nye veier. de norske «miljøbyene» har bilen fortsatt førsteprioritet. forrige Bulletin skrev vi om den belgiske byen Hasselt som sparer penger på å la bussene kjøre gratis istedenfor å bygge en ny motorvei. Norge må vi antak elig vente lenge på både trafikkrevolusjon og gratisbuss. miljøbyen Fredrikstad er andelen kollektivreisende fem prosent, og det er lite håp om at det vil bli færre bilister i nær meste framtid. likhet med de andre miljøbyene har kommunen priontert vegbygging i årene som HEMNES KOMMUNE kommer. en midlertidig evalue ringsrapport for miljøbyprosjek tene skriver Miljøverndeparte mentet om Kristiansand at «de statlige rammebetingelsene på samfi3rdselssektoren nå ikke er gode nok til å utvikle en tilfreds stillende kollektivtransport». Selv om Kristiansands kollektivtransport økte med 30 prosent i en ibrsoksperiode fra 92-94, stagnerte kollektivtrafikken da forsoksperioden var over. Også i Tromsø er strategien «utbygging av vegkapasiteten og minimal satsing på miljøvennlig trans port»: «Kollektivtransporten i Apotekene Ti Trøndelag Om du ikke ser adressen for bare trær, gjentar vi: norske-skog. com Tromsø har i de siste årene tapt terreng i forhold til bilen. For holdene for fotgjengere og syklister ma sies å være dårlige, med svakt utbygd nett av fortau, gang- og sykicelveger», heter det i rapporten. Liten interesse har vært liten interesse for kollektivtransport. Dette har snudd seg i løpet av miljobypro grammet, blant annet ved hjelp av koordinatorer for kollektivtransport i byene. Problemet her i Norge er at pengene til kollektivtransport ikke blir vurdert opp mot veiutbygging. Vi har ingen samlet vurdering av transport 1øsninene i byene, sier rådgiver Kjell Spigseth ved avdeling for by-, areal- og transportplanlegg ing. Han setter sin lit til at Statens Vegvesen nå har fott et større an svar for planlegging av kollek tivtrafikk. tillegg har Samferd selsdepartementet salt i gang en uttedning om kollektivtrafikkens forvaltning. Spørsmålet er om kollektivtransporten er fornuftig organisert. Buss framfor bru Selv om Hasselt er et ukjent begrep i Norge, finnes det muli gens en mini-variant på Sørvestlandet. Takket være flere bussav ganger fra Stavanger til øya undsvåg har antall kollektivrei sende økt betydelig. Gratis er bussene ikke, men de går hvert femte minutt. Vi hadde planer om en stør re boligutbygging på øya, og det viste seg at det ikke var kapasitet nok på den eksisterende broen. Derfor prioriterte vi buss og syk kel framfor bil, forteller miljø vernleder i Stavanger, Olav Stav. Det tre-årige prosjektet startet i mai i år. følge et anslag vil an tall busspassasjerer øke med prosent. Om Hasseltmodellen mener han: Det er klart at vi m være villige til å tenke annerledes. Mange plasser er kollektivtrans porten ikke god nok som alter nativ til bil. Frekvens og pris er avgjørende. Det er mulig at billig buss er et alternativ, men helt gratis? Jeg vet ikke. dag koster billetten fra Stav anger til lundsvåg 17 kroner. Statkraft nr Natur & miljø Bulletin 9 STAVANGER KOMMUNE Kommunalavdeling teknisk drift «Detfysiske, kjemiske og biologiske miljøet i Stavanger skal utvikles slik at det fremmer god helse, trivsel, sikkerhet og godt sosialt miljø for byens befolkning. Stavanger skal løse sin del av de nasjonale og globale miljøvernproblemer.» (Hovedmålsetting i kommunens Miljø- og Naturressurspian) Vi omsetter denne målsettingen i praksis mht.: * Sikker og god vannforsyning * Sikring og forbedring av vannresipientene * Pleie av vannressursene for rekreasjonsformål * Trafikksikkerhet og veimiljø * Gjennomføring av gatebrukspianer * Framtidsrettet avfallshåndtering Vi holder byen i drift!! Norske www. statkraft.no Stat nett www. statnett.no

6 Lomborg Lomborg Pestisider Pastanden Lomborg Kornproduksjonen. Selv 10 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin il Verdens tilstand fortegnet 11 Bruker du opp reklarnebudsjettet ditt pa treffe flere enn du har behov for Bjørn Lomborg har skapt debatt om verdens miljøtilstand. Miljøvernere og vitenskapsfolk tilbakeviser at det går så bra med miljøet som Lomborg vil ha det til. Resonnementene og regnestykkene holder ikke mål, mener kritikerne. forrige N&M Bullelin skrev vi m boka «Verdens sacide til.tand». der l3jorn Lomhorg gir sine motstandere en skikkelig lekse. Det er ikke gjort i en hand vending a sette seg inn i 300 siders statistikk, fagstoff og refo ranser. Tilsynelatende veldoku mentert pastar han blant annet at luft og vann blir stadig mindre forurenset. underbygger den ne pastanden med det vi alle vet: nemlig at den lokale luft kvaliteten i mange av storbyene i rike land er sterkt torbedret. Ogsa vannkvaliteten i elvene som renner gjennom byene er blitt bedre i løpet av dette arhun dret. Dette er de iniljopro blemene sm har latt seg løse gjennom «pipe og rør tiltak», jennom bedre offentlig reno vasjon og gjennom O ergangen fra kull- og vedfyring til olje, gass, strøm eller fjermarme. Det er de u.synlige, glohale. og p0 lang sikt alvorligere tbrurens ningene som øker, lor eksempel klimagasser og organiske miljøgifter, sier Jon lille etter å ha lest en kortversjon av argumentene i den danske avisen Politi ken. Oppblåst sitatsvindel Danmark, der Lomhorgdeb atten har pagatt en stund, har de leste av Lomborgs argumenter blitt hudtiettet som løgn, vro v og sitatfusk. fusker med andre forskeres resultater, lan blaser seg opp til å skrive om noe han ikke har giddet a sette seg inn i. Og han refererer til forfattere som ikke oppgir sine kilder, sier leder i Greenpeace Danmark, Nils lredsdorff i en redegjørelse. Det har alt mange tungt for brystet at Lomhorg advarer mot å å redusere bruken av pestisider i landbruket. Det vil øke kreft dodeligheten, mener han, fordi gronnsakene blir dyrere. Den danske miljovernministeren Svend Auken gir denne kom mentaren: har en lang rekke skadevirkninger pa mennesker, dyr og planter som gir gode grunner til a bruke dem så lite som mulig. lyver. Det er mye som er fordreid i boka hans, og ofte fortelles ikke hele historien, sier Nils Peter Nissen i (iron in ormation. Ekstremt fortegnet om at <verden er et bedre sted» er ekstremt orteg net, sier Steinar Lem i Framtiden i are hender. lan mener at Lomhorgs pastander er usermose. Lomborg hagatelliserer store miliopropleiner som drivhus etli.kten. Jan gir urealistiske anslag og utover tilfoldig og darlig skjønn. mener Ccm. l.n mann som Lomhorg er farlig. kke fordi han rører ved vedtatte myter. men fordi han uttaler seg som fagmann. Sa dyt ter han meninger pa miljobe vegelsen og forskere som de ikke har og skaper et bilde av virkelig heten som ikke stemmer. Det er klart at Lomborg gi ipes begjær lig av alle som ønsker at den øko nomiske utviklingen skal gà som for uten å ta økologiske hensyn. Worldwatch holder på sitt Worldwaich Jnstitute, som far flengendu kritikk av Lomborg. holder pa sitt: per inn bygger har sunket kraftig. sier trian aleil ved Worldwatchs hovedkontor i Washington til N&M iulletin. om vi har klart a møte noen typer ressursknapphet med okt produksjon, spørs det om framtidens matvareproduksjon kan holde tritt med en betydelig befolknings ekst, sier han. Som et eksempel pa at mat varesituasjonen er blitt verre nevner Halweil at det bare finnes halvparten sa mye matjord per verdensborger som i og at vannforsyningen per person er redusert med cirka 75 prosent siden samme tid. Med enkle midler og gode naboer kan du sikre deg mot innbrudd., [0 ek ton , i w l.hfl)7 J Stolt-Nielsens Rederi A/S A subsidiary of Stolt-Nielsen SA. Ljep fagpressen NOtt(.S M[ST ttttsikk t MDtkANA

7 A-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring Returadresse: Natur & miljø l3ulletin Boks 342 Sentrum 0101 Oslo 1.2 Natur & miljø Bulletin nr Sprøytegift på barnehender Helse- og miljøorganisasjoner i USA fryk ter at barn i andbruksdistrikter kan bli alvorlig syke av sprøytemiddelforurensing. Rester fra sprøytegifter er blant annet funnet i barns urin. Amerikanske miljø- og hclseorg anisasjoner ble bekymret da Natur;il Resources Detnse Council (NRDC) la Fram rappor ten «Trouble on he Farm: Growing Up Wiih Pesticides in Agricultural ( ommunities». [er gir det frem at barn pa ameri kanske hondegarder har flitt gif tige sproyteniidler pa hendene. Ogsii i stuene er det lùnnet spriiyteiniddelrester. et brev til amerikanske myndigheter ber de Dal «a ta hensyn til barnas spes ielle eksponering for sprøyte midler ed flistsettelse av sakalt sikre toleransegrenser». 50 org anisasjoner hadde underteinet brevet. Gift i stua tiilge NRDCs rapport er barn i landhruksdistrikter er spesielt ut satt for sproytemidler: Sproytegiften atrazin ble funnet i alle vaningshus i lowa som var med i undersøkelsen. vanlige boliger var andelen bare fire prosent. Forskerne fant fosfiitorgan iske sprøytegifter pa barnas hen der i mengder som kan over skride myndighetenes sikker helsgrenser. To av tre barn av jordbruks arbeidere hadde et stotfskitiepro dukt a iostatorganiske pesti cider i urinen. Til sammenligning er slike Frmnn bare gjort hos flre av ti kke-gardsbarn Norge ku norsk undersøkelse, jen nomført a Statens Arbeids miljoinstitutt i 096, konkluderte med at det ikke fantes noen ars akssammenheng mellom bruk a plantevernmidler og helseskader hos barn. Sek om studien viste at det f:mtes isse sammen henger mellom sproytemiddel bruk og enkelte kreftfbrmer, mente forskerne at det ikke var noe bevis for at barn av norske bønder var sykere enn andre.

temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 av nye, energieffektive produkter

temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 av nye, energieffektive produkter k ri) Dette Til Samtidig 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1998 temanummer 4 1998 Natur & miljø Bulletin 3 X Bu11till Redaktøi Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, Kristian Jahre Bidragsytere:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Giftig fisk gir dårligere pris

Giftig fisk gir dårligere pris Dropp Natur & 0 j11 NATUR & MILJØ_BULLETIN Nr 131 2002 I 14 ÅRGANG I UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Breene blir mindre Fotobevis fra Greenpeace viser at flere isbreer er blitt sterkt re dusert

Detaljer

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet

NR. 2 2006. På vei inn i velstanden. Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet NR. 2 2006 På vei inn i velstanden Teflon i klisteret OL setter standard Tema: Barentshavet Innhold Leder Verden i India og Kinas hender To kloder må til om landene skal opp på vårt forbruksnivå. Side

Detaljer

Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig

Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig De Det Selv Sett De Forsikringsindustrien Middeltemperaturen Selskapene Drivliuseffekt gir dyrere orsirriiig Drivhuseffekten vil øke forsikringspremi ene i Norge, ifølge reassuranseutvalget i Naturskadefondet.

Detaljer

Bullethi. Fjelirevens siste sjanse. Natur & millo. Treg start for grønne kjøretøy. Innhold:

Bullethi. Fjelirevens siste sjanse. Natur & millo. Treg start for grønne kjøretøy. Innhold: Natur & Bullethi millo... nr.9, l2.m.2ooo i2.ârgng utgitt av Norges Naturvernforbund «... produksjonen i Svea vii erstatte kull som er produsert med langt større C0 2-utslipp.» ROIIIRT tlirmansen, l)1riktør

Detaljer

Norge verst i Norden. hval. Forurensning fra samferdsel: Piratfangst av. Dårlig bok om PVc. Alle er for miljøet. SV modererer miljøpolitikk side 7

Norge verst i Norden. hval. Forurensning fra samferdsel: Piratfangst av. Dårlig bok om PVc. Alle er for miljøet. SV modererer miljøpolitikk side 7 vi Nr. 20 6/11 1992 SSN: 0802-5924 0., Piratfangst av hval side 3 Forurensning fra samferdsel: Norge verst i Norden Norge kommer dårligst ut av de nordiske landene i forurensning fra transportsektoren.

Detaljer

Grønnere kokker mindre sol 8. Hva har mat med Lokal Agenda 2 I å gjøre? Trekker i riktig retning. Arbeidshesten er pä vei tilbake i landbruket

Grønnere kokker mindre sol 8. Hva har mat med Lokal Agenda 2 I å gjøre? Trekker i riktig retning. Arbeidshesten er pä vei tilbake i landbruket fl- 4 L 0 0 vj 0 ¼ ._.1 i hvis vi forstar avisen ut i vet. Slik er det ikke hos vs pæreprodusenten Osram skaper utvikling. Det kan kampen for tilværelsen. Sann fordel for det ene individet slik at det

Detaljer

Miljøgift spyles rett på sjøen

Miljøgift spyles rett på sjøen NR. 8 2005 Miljøgift spyles rett på sjøen 80 tonn PFOS fra norske plattformer Stoltenberg om miljøreform Skogbruk kan gi kvikksølv i ferskvann (Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto) Stavanger blir utslettet i

Detaljer

IlluhIIIilllIll IIIllIll 1111111. Povregubbens rike. Arne Næss -Ii1psof. og fjelimani. Toget dyrest. for studenter. Tema: Bio ogisk. mangfold : - I!.

IlluhIIIilllIll IIIllIll 1111111. Povregubbens rike. Arne Næss -Ii1psof. og fjelimani. Toget dyrest. for studenter. Tema: Bio ogisk. mangfold : - I!. I!. 4% _-fr...k IlluhIIIilllIll IIIllIll 1111111 770602 461002 Arne Næss -Ii1psof Tema: Bio ogisk. for studenter Toget dyrest og fjelimani. mangfold : - y Povregubbens rike J Noe*ep1forbnd %_ z 1. -p.

Detaljer

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund

Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund Natur Bu11Lt1ll IB,3OokI 1991 9.àrgang utgitt av Norges Naturvernforbund «Hvis dette ikke er drivhuseffekten, hva i helvete er det da?» GUNTIR WELLR VII) UNivIRsiTr nr i ALASKA Niw SIINIIsl Innhold: Klar

Detaljer

BulIi!till. Meningsløs forurensning. Vernerekord på Dovre. Natur & milla. Innhold:

BulIi!till. Meningsløs forurensning. Vernerekord på Dovre. Natur & milla. Innhold: Produsentene Natur & BulIi!till... milla nr.8,3.m.2ooo i2.&gg utgitt av Norges Naturvernforbund «Farlige utslipp til luft, vann og grunn forsvinner med rikdom. KJELL RDLA ÇD. Kfl\SUTENIlIR51AlT E. 0..

Detaljer

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta.

Ny grønn general 14. Mot Naturvernforbundets nye generalsekretær. Naturverkamp i Region 9 20. ltin-llio-elva er Chilis Alta. 770802 461002 og - pling! kopiere i nnhold Leder En effektiv dag Det er rart å tenke på; før pusset folk tenner og åpnet dører - helt selv. Ven elektriske kinkkeradioen veklni iiivi kluklon VV. )en i.

Detaljer

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

Danmark erby. nilijo. NVE vil bygge ut

Danmark erby. nilijo. NVE vil bygge ut Nr. 4 23. februar 1996 8. årgang Danmark erby nilijo Danmarks miljø- og energiminister Svend Auken kommer til å forby bruk av flere miljogifter. østrogen lignende stoffer med alvorlige skadevirkninger

Detaljer

Øko-epler fulle av gift

Øko-epler fulle av gift NR. 8 2006 Øko-epler fulle av gift Tema: Transport Dyrene slår tilbake Ja til billige klimatiltak Innhold Betinget ja til klimatiltak Nordmenn er villige til å gjennomføre en rekke klimatiltak, viser meningsmåling.

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Bulletin. Scooter-alarm. Natur. SFT får kjeft for Naturkrafts utslippstillatelse. milpø. Innhold: Ny general sekretær i

Bulletin. Scooter-alarm. Natur. SFT får kjeft for Naturkrafts utslippstillatelse. milpø. Innhold: Ny general sekretær i ir.2, 29jan.1999 I.argciiig utgitt av Norges Naturvernforbund Natur &.. milpø «Joda, jeg begynn& åjå draget p spyttinga.» LAMABONIS JAN TIGE.N IRA Oi TA (NitoNI\). Innhold: Ny general sekretær i Naturvernforbundet

Detaljer

Rovdyr i saksa. stor stil foreningen Våre Rovdyr. Middelalderske metoder vitner om liten respekt for levende natur. I

Rovdyr i saksa. stor stil foreningen Våre Rovdyr. Middelalderske metoder vitner om liten respekt for levende natur. I X Bu11till nr 31feb1998 IO.arqang utgitt av Norges Naturvernforbund «Et rent tankeeksperi- ment.» 9. Vi kdikommisjons-mi DLI M REH)AR ALMAS Ki)MM1 NTI.RER SITT SOl T UT SPILl. OM Å PUTTi (IFT SAtS KADAV

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene

Snøhvit - et svart eventyr i nord. ema: Siste slag vassdragene Nat 0 Snøhvit - et svart eventyr i nord ema: Siste slag vassdragene 770802 461002 I til Bedre luft til Begre trivs til Piggfritt i Drammen Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen.

Detaljer

Overvåking av miljø kan bli stanset

Overvåking av miljø kan bli stanset Vi Det Muligheten Noen Da side En Overvåking av miljø kan bli stanset Norsk miljoovervåking står ifareforå bli betydelig redusert neste år. Norsk insti tutt for Iuftforskning (Nilu) truer med å legge ned

Detaljer

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp

Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp Natur Bu11till &... miiiø nr. 13, 28.nng. 1998 IO.nrqoni utgitt v Norges Nuturvernforbund «Vi møtergjeri Statoil hi 7or som helst og når som helst.» Ksui\NjiLI j)i.r KAi 1.1 I1PSSi I-I) i I (iiuj \i LAfl

Detaljer

versitetet akkurat på grensen til internasjonale anbefalinger for maksimal døgnbelastning av dioksiner bombede industribyene i Serbia er det ingen

versitetet akkurat på grensen til internasjonale anbefalinger for maksimal døgnbelastning av dioksiner bombede industribyene i Serbia er det ingen som kjenner til. dioksiner tar gjenvalg Solheim ikke best Boks Lukter kvikksolv PVÇ gir astma Innhold: nr.8, 7.mai.1999 1i.arganq utgitt av Norges Naturvernforbund TiDI (I kl uakmn\.?a (I \IRAI SI KflFA

Detaljer

X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k

X Bu11tin. Juli11. n livssti &.. 4 / .4. K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad. - 4k X Bu11tin K.rps Il.I.rv.r.lsrb.ad Juli11 n livssti $ 4. i - 4k -r a &.. 4 / 7.4. 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 2 1.999 temanummer 2 1999 Natur & miljø Bulletin 3 Redaktør: Tom Erik 5kIand Rodakijon:

Detaljer

NATUR OG MILJØ 2-89. Bilen inge. melkeku. får 3.9. stua. Flere. astm. Vern. markene! Lç;9. Q cj. \\,e)

NATUR OG MILJØ 2-89. Bilen inge. melkeku. får 3.9. stua. Flere. astm. Vern. markene! Lç;9. Q cj. \\,e) \\,e) 43 Lç;9 astm. stua markene! får 3.9 NATUR OG MILJØ 2-89 Vern Flere melkeku Bilen inge. Q cj FRILUFTSLIV Hverdagskultur langs kysten Med litt rom vind går det godt unna for Bindalsfærin gen. (Foto

Detaljer

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker

utgitt av Norges Naturvernforbund Giftige leker Natur & I. miiio nr. 7, 7.aprIL2000 12.6rg BullI!till utgitt av Norges Naturvernforbund L «Etter års stagnasjon Jörsøker NSB å ta igjen den tapte tid, men noen av ossfår ikke være med.» IlAlvAki) C. 1-lANssi

Detaljer

Hva gjør vi med atmos ren?

Hva gjør vi med atmos ren? Hva gjør vi med atmos ren? j ii_ilii( I3esoksadr: TIf. Postgiro: 2 Natur & miljø Bulletin temanummer 4 1999 temanummer 4 1999 Natur & miljø Bulletin 3 X Redaktør:»ti Irik ()klund Redaksjon: Jens l ctt.

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer