mjø Bl11113t hull truer vern Natur Gassbruk med positivt fortegn Innhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mjø Bl11113t111 18 hull truer vern Natur Gassbruk med positivt fortegn Innhold:"

Transkript

1 OG mjø Bl11113t111 Natur nr22 B des liii utgitt av Norges Naturvernforbund «Na ma de roe seg.» OLJ N (SNS R M \RT ARNS S> (151 E R( ( itikrn JSN oiu S\NN ) OG J>»s S >1 RO (Ar) il. DAOSAVS>- s, nnhold: Bærekraftig kjopesenter folge GRP er de største kjopeenirene mest miljø effektive. Kjøpesentrene sorterer søpla og sparer energi, men har fremdeles lang vei å gå for å få mer av persontransporten til og fra htitikkene over til kollektiv trafikken. side 5 18 hull truer vern Bilen først i miljøbyene De norske miljobyene prioriterer t ortsptt hilen framfor kollektistrafikk. Trenden er at byene bygger ut seier, mens kollektivtilbudet står pa stedet hvit. følge ML) er hovedproh lemet at budsjettene til kol lektivtrafikk ikke settes opp mot veiprosjekter. side 8 Skeive til stander Bjørn Lomborg, dansk eks greenpeacer og forfatter av boka «Verdens sande til stand», får på pukkelen av den internasjonale miljobe vegelsen. Lomborg mener verdens tilstand er god. Mi jøbevegelsen mener Lomborg er en oppblåst fusker. side 11 Sprøytegift i urin Barn i amerikanske land bruksdistrikter har sprøyte gifter i urinen. Giften er også funnet på barns hender og i boliger. Amerikanske miljø- og helseorganisa sjoner er bekymret. side 12 G&. re kan bd et dagligdags si n i Søndre Jeloi!andskapsvernom råde. (illustrajonsfoto: latte Stin enius/sa,nfbto, Det lukter golf i Moss. Som så mange andre steder i landet har denne arealkrevende hobbyen økt i popularitet, og nå ønsker golfentusiaster seg sin egen bane midt i et verdifullt landskapsvern område. Mye tyder pii at golftilhengerne kan fa det som de vil. Land skapsvernomradet i Moss er for dyrt å vedlikeholde og kom munepolitikerne gar inn for å klubbe en i 8-hulls perforering av naturvernios en. Gassbruk med positivt fortegn side 3 norsk sammenheng er Haugesund og Karmøy et unikt område: naturgass brukes i stadig økende grad som ener gibærer. Gassen erstatter tungolje i fyringsanlegg og diesel i busser og per sonbiler. Resultatet er miljøgevinst. Selskapet Gasnor ASA mener naturgass er det mest kostnadseffektive miljøtiltaket for Norge. Naturvernforbundet støtter ikke bedriftens hold ning. Gass er en fornuftig midlertidig løs ning, men duger ikke på sikt, sier rådgiver Tore Brænd. side 4

2 Omradet - De -- Det 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 X Bilhietill Redaktør: Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, Kristian Jahre Adresse: Postboks 342 Sen trum, 0101 Oslo. Besaksadresse: Skippergata 33 Tif: Faks: Direkte: (økland), 23 (Toldnæs), 24 (Jahre) E-post: Neste utgave: utgitt av Norges Naturvernforbund Abonnement: 199/år (privatpersoner), 500/år (bedrifter) Annonser: Tif: Faks: Trykklng: Gan Grafisk. Trykket på l00% resirkulert papir. Norges Naturvernforbund: Samme postadresse som N&M Bulletin. Web: naturvern E post: natur\ ern/a naturvern nu norsk fagpresse Grønn green, eller? gjen skaper planer om en golibane debatt i det norske samfunn. Men denne gangen er det ikke hevaring av matjord som er vernesidas vik tigste argument. Moss kommune ønsker nemlig å legge goltbane i et landskapsvcrnomrade. Det vil i tilfelle bli første gang noe slikt skjer i Norge. Søndre Jeloy landskapsvcrnområde er vakkert. Det bestar av tiotte herregtirder, med tilhørende parkanlegg. Kommunen bruker de store utgiftene til vedlikehold som argument for en golthane. Golf er nem lig ingen gratis sport, og golflclubher har ofte særdeles god økonomi. Dermed kan de sørge for vedlikehold av omradet, En gollb:mne består av grønt grass, sma tjern, sandgroper og elfriser te greener. Tmlhengerne av en slik bane bruker forskjonning som argii ment. en golfbane er pen. Det kan man gjerne mene, men for saken i Moss er argumentet darlig. Et landskasvernområde er nemlig vernet fordi landskapet som helhet skal heskyttes for framtida. Da sier det seg selv at enhver forandring vil forringe områdets verne verdi. Dermed filler også kommunens økonomiargument til jorden. For så lenge golthane innebærer ødeleggelse, er egentlig økonomi uvesentlig. Mye tyder pa at kommunestyret i Moss vil rope et rungende ja til S hull på.lelova. Da bor Fylkesmannen i Østfold sette et definitivt punktunm for galskapen. nnspurt for skytefeltsaken Kampen om Regionfelt Østlandet er nå i slutt fasen. Forsvarskomite ens innstilling i saken skal komme før jul. Stortinget vil avgjøre saken innen utgangen av januar. Kommentar av øyvind Antonsen NATJRVERNFORBUNDET HEDMARK Før Stortingets endelige behand ling har Naturvern forbundet litt anledning til ii delta i separate, lukkede horinger mcd forsvars komiteen og miljø- og energikomiteen. Regjeringa la fram sin stor tingsmelding om saken den 5. november. Det er svært glede lig at regjeringa, etter en samlet vurdering av forsvarsmessige og miljømessige hensyn, ikke øns ker å etablere et nytt større skyteog øvingsfolt t ledmark. Norges Naturvernforbund er tilfreds med regjeringas standpunkt, som sier at natur- og miljovernhensyn bor veie tyngre enn forsvarets ønsker i denne saken. Regjeringa gir i stedet forsvarsdepartementet i oppdrag «a vurdere begrenset ut videlse i areal og bruk av aktuel le eksisterende skyte- og ovings folt i Sør-Norge. Det poengteres at løsningen ma være betydelig mindre i omling og gi mindre negative konsekvenser enn det som er blitt synliggjort gjennom utredningen av de tre alternative ne (Grafjell, llolmsjoen og (irav berget) for Regionfolt Østlandet. Naturvernlbrbundet beklager imidlertid sterkt at regjeringa, til tross for at den ikke ønsker å eta blere regionfeltet, apner dora pa gløtt for en etablering i Grav berget i Viiler, Åsnes og Elverum kommuner, dersom Stortinget vedtar at feltet skal etableres. Re gjeringa gir dermed inntrykk av at dette lokaliseringsalternativet er mer akseptabelt enn andre. Naturt ernforbundet deler ikke et slikt syn. Uansett lokali seringsalternativ vil ca dekar villmarkspreget natur bli ødelagt eller li sterkt reduserte kvaliteter, og et omrade pa stør relse med Vestfold fylke vil bli sterkt belastet og preget av støy. Ut fra en samlet vurdering av støy, arealinngrep, forurensning til vann og hensyn til vegetasjon, vilt, kulturminner og friluftsliv, kan vi derfor ikke se at det finnes avgjørende forhold som tilsier at et alternativ kan foretrekkes t ramlbr et annet. Natursernforbundet mener derfor at den miljomessig eneste akseptable løsningen er at plan ene for Regionfolt Østlandet skrinlegges for all framtid. Vi har tidligere papekt at det i stedet bor utredes muligheter for at for svaret kan bruke skytefoltet i ;\lvdalen i Sverige. Regjeringen Bondevik har, i likhet med forri ge regjering, dessverre ikke vært villig til a diskutere en slik løs ning. Vi finner det direkte pafid lende at de politiske myndigheter ikke en gang er villige til å li dette alternativet utredet. Det kan dessverre ikke tas for gitt at stortingsfiertallet vil tdlge regjeringen i skytefeltsaken. For alle som arbeider for å forhindre etablering av feltet, er det derfor svært viktig å opprettholde pres set. Det er stor motstand mot re-. giontbltet i iledmark. En rekke aktører, som naturvern- og fri lufislivorganisasjonene. nærings organisasjonene i landbruket, kommunene, et stort flertall av de politiske partiene og andre star samlet bak et krav om å ikke etablere feltet. Det har utvilsomt vært en styrke for motstands bevegelsen at den har maktet ä framstå samlet, og unngatt en odeleggende kamp mellom de berørte regionene. Verneområde kan få banesår Moss ønsker man å bygge golfbane i Søndre Jeløy andskapsvernområde. Saken har stor prinsipiell betydning, ettersom området er vernet med hjemmel i lov om naturvern. JENS P. TOLDNÆS Miljovernleder i Moss kom mune, Ola Vah, bekretter over for N&M 3ulletin at kommunen ( tar bevilget penger til planlegg ng av 15 hulls golthane pa Jel øya utenfor Moss, nærmere be stemt i Søndre Jeløy Landskaps vernomrade. Fylkesmannen i Østfold har tidligere sagt nei til golibane i oinradet. Like el øn sker Moss kommune a se på mu lighetene. Det er riktig at vi vurderer det sammen med andre omrader i Østfold, men vi har ikke hatt noen konkret sak til behandling, sier Vah. Arvesølvet i Moss.C i Vernet praktiseres ikke v lakta så strengt som i et natur Landskapsvernområder reservat, da det primært er er større eller mindre om- landskapet som helhet og råder med natur- og/eller ikke enkelte arter som kulturlandskap, som med skal beskyttes. Tradisjonell hjemmel i lov om naturvern næringsmessig utnyttelse, er vernet mot inngrep som som jord- og skogbruk, kan i vesentlig grad kan endre Søndre Jeløy landskapsvernom r.ide er omtalt som arvesolvet i Moss. Omradet, som bestar av staselige herregarder fra det for rige arhundre, utgjør et meget spesielt kulturlandskap. Dette kan imidlertid ise seg a bli et tveegget sverd for dem som onsker å bevare omradet. Det koster for mye penger. hestar av edellov skog, parkanlegg og herregarder med alleer som viktige elementer i landskapet. 1)illemaet er at et slikt landskap krever mye vedli kehold. Det koster penger å hol de alleer og bygninger i orden. De fleste av grunneierene ser pa et golfanlegg som en mulighet til å finansiere dette x edlikeholdet, sier Vah. Opp før valget? Saken om mulig golfbane pa Jeloya har engasjert folk i Moss. Men stadig er det tilhengerne som har lagt seg mest i selen. Bjorn Svendsen leder en frivillig gruppe golfentusiaster som arb eider for saken. Mye tyder pa vellykket lobbyvirksomhet sa langt. De tieste politikerne i Moss ønsker seg mi goltbane pa Jeloya. De klare politiske sign alene gjør at lijorn Svendsen ønsker å fa saken opp til endelig behandling før neste valg. Vi ser problemet med de ek sisterende vernebesteminelsene. Vi tror likevel at garder og parker blir bedre ivaretatt med en goll bane i omradet. sier han. Må finnes andre områder Per l3ing i Naturvernforbundet i Østfold mener ti hengernes argu menter, om lite penger til ved likehold, er fulle av hull. fleste av grunneierne har visst hvilke betingelser (le tok over eiendommene på. Det ma da gå an :i fa til en golibane et annet sted enn midt i et verne omrade. sier han. ting viser til et foreslatt om rade ved Mosseporten. Det had de, i tillegg til å spare et vernet område, ikke skapt nye trafikkproblemer i Moss. har ikke ært sa stor interesse fra golforne nar det gjelder dette omradet. Det er kanskje ikke like stas å ha 1.6 som nærmeste nabo, men det er et langt mer miljovennlig alter nativ, sier Bing.

3 Naturgass Vi Senere Ser Vi Resultatet Var Samlokaliseringen 4 Natur& miljø BuHetin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 DET ER FORSKJELL PÅ STRØM Oslo Energi lanserer Miljøstrøm. Som første kraftieverandør i Norge, går Oslo Energi ut med et tilbud som garanterer kundene energi produsert av rene og fornybare energikilder. samme øyeblikk du bruker strøm, vil tilsvarende mengde kraft bli matet inn på nettet fra et produksjonsanlegg som er basert på fornybar energi. Bestill Miljostrom på gratis grønt nummer Vi produserer bare ren, fornybar energi. Oslo Energi Grønn gass i Haugesund Firmaet Gasnor ASA leverer i dag mer enn 340 GWh kraft i form av gass. Gassen går direkte til forbruker, og har gitt betydelige kutt i utslipp fra fyringsanlegg. TOM ERK ØKLAND l3edrifter og offentlige institusjo ner på Karmøy og i 1-laugesundsområdet flyter i dag godt av Gasnors rørsystem. Gassen tappes fra rørledningen som strekker seg fra Kårstø via Karm øy til kontmentet. ndustri, som lyd ro Karmøy, fiskefôrprodu senten BioMar og sildeoljepro dusenten Silfas, er knyttet til rørledningen fikk også fastlandet gassror, bedriften Umoe laugesund og 1 kessjukehuset var først ute med tilkob ung. Energimengden som leveres i dag utgjør noe over halvparten av Alta-krafiverkets produksjon. Mindre utslipp Siden naturgassen i hovedsak erstatter tungolje i fyringsanlegg, har prosjektet gitt mindre utslipp i Haugaland-distriktet tonn mindre CO2, 510 tonn mindre S0 2 og 65 tonn mindre NO per år er resultatet hittil. tillegg brukes gass i stadig økende grad som drivstoff for den lokale bil- og bussparken. er sannsynligvis det mest kostnadseffektive miljøtiltaket i Norge i dag, mener Leiv Arne Marhaug i Gasnor. Han peker på at Gasnors kunder opplever klare miljøfor bedringer kombinert med lavere driftskostnader når man går over til gass som energibærer. Tore Brænd, energikonsulent i Naturvernforbundet, er ikke helt enig med Marhaug: er kritisk til bruk av fossilt brennstoff. Det er ikke bærekraftig på lenger sikt, men kan brukes midlertidig. 3rænd mener det er positivt at gassinstallasjoner fører til fleksible løsninger, bygd på vannbåren varme. kan kjelene for eksempel bygges om til bio energi, sier Brænd. Kommunen positiv haugesund kommune støtter opp om Gasnors virksomhet. De har lansert Naturgassbyen Hauge sund, miljøplanen vår har vi blant annet med at vi skal bidra til at naturgass erstatter diesel i busser og personbiler. Dessuten skal vi bidra til at oljekjeler byttes med gassbrennere, og vi binder oss også til å bruke gass som varmekilde i kommunale bygninger, forklarer miljøvern leder Stål Alfredsen i Haugesund kommune. Flaugesund kommune ser på gassystemet som positivt, særlig i de tilfellene hvor gass erstatter tungolje som brensel. kommunen negative konsekvenser av gass som energibærer? enkelte tilfeller erstatter gass elektrisitet til oppvarming. Det er ikke nødvendigvis positivt, men s ett i lys av at vi importerer noe kullkraft fra Danmark, er det ikke veldig negativt heller, mener Alfredsen. Gasnor er ikke interessert i å si noe detaljert om prisnivået på gassleveransene. vurderer prisnivået på hver enkelt leveranse ut fra investeringene bedriften må gjøre for å gå over til gass. Deretter priser vi oss slik at vi er billigere enn eksempelvis tungolje, sier Marhaug. tjor gikk (iasnor med et overskudd på drøyt åtte millioner kroner. Kjøpesenteret «hvor miljøeffektive er norske kjøpesentre?» GRP (Senter for ærekraftig produksjon og for ruk) spurte 45 senterledere. 29 av dem svarte. viser at de største sentrene er best og mest profi sjonelle på miljø. Likevel har alle sentre et potensial i å etablere bedre miljøstyring. De som har kommet lengst er eid eller drevet av Olav Thon Gruppen, sier Eystein C. 1{usebye, rådgiver i GRP. størst Hvor miljøvennlig er det å handle jule gaver på kjøpesenter? Skal en tro på resultatene i en ny GRP-undersøkelse er de største kjøpesentrene best på miljø. Nærbutikken er ikke med i regnestykket. SEMENS Avfall, energi, innkjøp Alle senterledere skrev at de til byr leietakere kildesortering og mange hadde klart å redusere av falismengdene. En fjerdedel sor terte imidlertid bare ut papir. Halvparten hadde tre fraksjoner, Lørenskog Storsenter hadde seks, Futura senter i Kristiansund sju og Lagunen i Bergen ni frak sjoner. Svarene i undersøkelsen tyder på at mange kjøpesentre er bevis ste energisparere. Strandtorget Kjøpesenter i Lillehammer har for eksempel redusert energiforbruket med 30 prosent. De Varmen som får deg til å trives Siemens gjennom strømningsovner har utslipp av varmluften i fronten. Denne løsningen gir deg flere for deler: Du oppnår en gunstigere varmefordeling i rommet, og mindre varmetap fronten presser varm- når ovnen er montert luften ut i rommet, under vinduet. det gir trivsel og Ovnen er utstyrt behagelig nneklima med lydløs elektronisk termostat, og kan leveres med spareplugg med 3 programmer for temperatursenking. Da sparer du energi uten at det gar utover varmekomforten. Siemens har løsninger for alle rom, også bad og barnerom. Dessuten er ovnene enkle å montere. Vil du vite mer? Be om «Den lille boken om varmeovners fra Siemens! Siemens NS Divisjon Elektrovarme Bratsbergv Trondheim Tif Siemens Ren energi, ren design er best fleste oppga også at kjøpesentret la vekt på miljøeffektive rense metoder, tillegg har mange sentre satt seg som mål å stille mil jøkrav til innkjøp av varer og tje nester til senteret og å øke perso nalets miljøkunnskaper. Transport grønn nok Noe oppsiktsvekkende er det at få sentre oppga det som ønskelig å få flere ansatte i senteret til å velge miljøvennlige reisemiiter: nesten 70 prosent av de spurte mente at det ikke var aktuelt. Derimot mente hele 75 prosent at de allerede hadde gjort det lettere for kundene å bruke miljøvenn lige transportmidler til kjøpesentret. oppfatning er at dette er et omrade med forbedrings potensiale for svært mange sentre. Til de fleste store sentre ankommer prosent med egen bil, skriver GRP i en kommen tar. Fra miljøvernhold hevdes det blant annet at kjøpesentrene medfører økt bilbruk. Det er ikke sikkert, mener Eystein C. Fluse bye i GRP: av man ge butikker kan medføre mindre varetransport. Også kundene bruker muligens mindre bil til å kjøre til ulike butikker og lete et ter parkeringsplasser. Han nev ner at det finnes kjøpesentre der en lett kan reise kollektivt, for eksempel Ski Storsenter som ligger ved jernbanestasjonen. Diskusjonen om kjøpesentrene dreier seg mer om ideologi enn om miljøvern, sier han. Miljovennlig julegave Til samvittighetsfulle miljøvern ere anbefaler Husebye å gjøre som Miljøheimevernet sier: ii finne på ikke-materielle jule gaver. Det finnes foreløpig ikke så mange kjøpesentre der du far slike tilbud.

4 6 Natur & miljø Bulletin nr HfAKAN vi GJØRE FOR DEG2F Vi ka beregne, prosjekter., levere montere: * Kjøleanlegg Luftko bn legg Kjø m Fryseegg-rom Varmeputeanlegg - 4 PkJieaïegg Vi utfører utbedringlr, reparasjoner og vedlikehold på alle typer anlegg soi nevnt ovenfor, samt ventilasjonsanlegg og airconditionanlegg på biler AKF als ble startet i 1983 av or Martinsen og Kaj Nordtvedt. dag består bedriften av 5 personq alle med fagutdannelse innen. kudteknikk. Vi holder til i egne lokaler, sentralt beliggende loslo. Hvorfor velge AKF Fordi AKF als kan levere Fordi AKF a/s er raske Fordi AKF a/s er - Fordi AKF a/s er kostn Fordi AKF a/s tar ansvar Noen av våre kunder: * DNB * DENOFA * TELENOR * LUFTTEKNKK * STK ALCATEL * RKSARKVET * STATNETT * SHELL * ALLERS - nr Natur & miljø Bulletin 7 Få varmt vann til alle ijula! M LJØDUSJ EN NÅ KUN Kr. 149 Hos din nærmeste VVS-forhandler Den trinnløse reguleringen av vanner vi Nå sparer du opptil 50% av vannforbruket uten å merke det. Aircondition, KjalogFrysa!s Enebakkvn. 31, 0657 Oslo - lit Fax Tstet hos Vorsk Bygoforskningsinstitutt. Forholdene: Vann og energiforbruk opp mot dusjkomfort. i Varmt vann nok til hele familien. Den optimale løsning for privatbolig, hytter, hoteller m.m. MultiShower leveres som hvitt, krom og gull. /1 Kontakt din VVS-forhandler eller Bjørn s VVS Produkter AS Telefon Faks

5 Det 8 Natur & miljø Bulletin nr Mens vi venter på bussen den belgiske byen Hasselt har innbyg gerne fått gratis buss istedenfor nye veier. de norske «miljøbyene» har bilen fortsatt førsteprioritet. forrige Bulletin skrev vi om den belgiske byen Hasselt som sparer penger på å la bussene kjøre gratis istedenfor å bygge en ny motorvei. Norge må vi antak elig vente lenge på både trafikkrevolusjon og gratisbuss. miljøbyen Fredrikstad er andelen kollektivreisende fem prosent, og det er lite håp om at det vil bli færre bilister i nær meste framtid. likhet med de andre miljøbyene har kommunen priontert vegbygging i årene som HEMNES KOMMUNE kommer. en midlertidig evalue ringsrapport for miljøbyprosjek tene skriver Miljøverndeparte mentet om Kristiansand at «de statlige rammebetingelsene på samfi3rdselssektoren nå ikke er gode nok til å utvikle en tilfreds stillende kollektivtransport». Selv om Kristiansands kollektivtransport økte med 30 prosent i en ibrsoksperiode fra 92-94, stagnerte kollektivtrafikken da forsoksperioden var over. Også i Tromsø er strategien «utbygging av vegkapasiteten og minimal satsing på miljøvennlig trans port»: «Kollektivtransporten i Apotekene Ti Trøndelag Om du ikke ser adressen for bare trær, gjentar vi: norske-skog. com Tromsø har i de siste årene tapt terreng i forhold til bilen. For holdene for fotgjengere og syklister ma sies å være dårlige, med svakt utbygd nett av fortau, gang- og sykicelveger», heter det i rapporten. Liten interesse har vært liten interesse for kollektivtransport. Dette har snudd seg i løpet av miljobypro grammet, blant annet ved hjelp av koordinatorer for kollektivtransport i byene. Problemet her i Norge er at pengene til kollektivtransport ikke blir vurdert opp mot veiutbygging. Vi har ingen samlet vurdering av transport 1øsninene i byene, sier rådgiver Kjell Spigseth ved avdeling for by-, areal- og transportplanlegg ing. Han setter sin lit til at Statens Vegvesen nå har fott et større an svar for planlegging av kollek tivtrafikk. tillegg har Samferd selsdepartementet salt i gang en uttedning om kollektivtrafikkens forvaltning. Spørsmålet er om kollektivtransporten er fornuftig organisert. Buss framfor bru Selv om Hasselt er et ukjent begrep i Norge, finnes det muli gens en mini-variant på Sørvestlandet. Takket være flere bussav ganger fra Stavanger til øya undsvåg har antall kollektivrei sende økt betydelig. Gratis er bussene ikke, men de går hvert femte minutt. Vi hadde planer om en stør re boligutbygging på øya, og det viste seg at det ikke var kapasitet nok på den eksisterende broen. Derfor prioriterte vi buss og syk kel framfor bil, forteller miljø vernleder i Stavanger, Olav Stav. Det tre-årige prosjektet startet i mai i år. følge et anslag vil an tall busspassasjerer øke med prosent. Om Hasseltmodellen mener han: Det er klart at vi m være villige til å tenke annerledes. Mange plasser er kollektivtrans porten ikke god nok som alter nativ til bil. Frekvens og pris er avgjørende. Det er mulig at billig buss er et alternativ, men helt gratis? Jeg vet ikke. dag koster billetten fra Stav anger til lundsvåg 17 kroner. Statkraft nr Natur & miljø Bulletin 9 STAVANGER KOMMUNE Kommunalavdeling teknisk drift «Detfysiske, kjemiske og biologiske miljøet i Stavanger skal utvikles slik at det fremmer god helse, trivsel, sikkerhet og godt sosialt miljø for byens befolkning. Stavanger skal løse sin del av de nasjonale og globale miljøvernproblemer.» (Hovedmålsetting i kommunens Miljø- og Naturressurspian) Vi omsetter denne målsettingen i praksis mht.: * Sikker og god vannforsyning * Sikring og forbedring av vannresipientene * Pleie av vannressursene for rekreasjonsformål * Trafikksikkerhet og veimiljø * Gjennomføring av gatebrukspianer * Framtidsrettet avfallshåndtering Vi holder byen i drift!! Norske www. statkraft.no Stat nett www. statnett.no

6 Lomborg Lomborg Pestisider Pastanden Lomborg Kornproduksjonen. Selv 10 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin il Verdens tilstand fortegnet 11 Bruker du opp reklarnebudsjettet ditt pa treffe flere enn du har behov for Bjørn Lomborg har skapt debatt om verdens miljøtilstand. Miljøvernere og vitenskapsfolk tilbakeviser at det går så bra med miljøet som Lomborg vil ha det til. Resonnementene og regnestykkene holder ikke mål, mener kritikerne. forrige N&M Bullelin skrev vi m boka «Verdens sacide til.tand». der l3jorn Lomhorg gir sine motstandere en skikkelig lekse. Det er ikke gjort i en hand vending a sette seg inn i 300 siders statistikk, fagstoff og refo ranser. Tilsynelatende veldoku mentert pastar han blant annet at luft og vann blir stadig mindre forurenset. underbygger den ne pastanden med det vi alle vet: nemlig at den lokale luft kvaliteten i mange av storbyene i rike land er sterkt torbedret. Ogsa vannkvaliteten i elvene som renner gjennom byene er blitt bedre i løpet av dette arhun dret. Dette er de iniljopro blemene sm har latt seg løse gjennom «pipe og rør tiltak», jennom bedre offentlig reno vasjon og gjennom O ergangen fra kull- og vedfyring til olje, gass, strøm eller fjermarme. Det er de u.synlige, glohale. og p0 lang sikt alvorligere tbrurens ningene som øker, lor eksempel klimagasser og organiske miljøgifter, sier Jon lille etter å ha lest en kortversjon av argumentene i den danske avisen Politi ken. Oppblåst sitatsvindel Danmark, der Lomhorgdeb atten har pagatt en stund, har de leste av Lomborgs argumenter blitt hudtiettet som løgn, vro v og sitatfusk. fusker med andre forskeres resultater, lan blaser seg opp til å skrive om noe han ikke har giddet a sette seg inn i. Og han refererer til forfattere som ikke oppgir sine kilder, sier leder i Greenpeace Danmark, Nils lredsdorff i en redegjørelse. Det har alt mange tungt for brystet at Lomhorg advarer mot å å redusere bruken av pestisider i landbruket. Det vil øke kreft dodeligheten, mener han, fordi gronnsakene blir dyrere. Den danske miljovernministeren Svend Auken gir denne kom mentaren: har en lang rekke skadevirkninger pa mennesker, dyr og planter som gir gode grunner til a bruke dem så lite som mulig. lyver. Det er mye som er fordreid i boka hans, og ofte fortelles ikke hele historien, sier Nils Peter Nissen i (iron in ormation. Ekstremt fortegnet om at <verden er et bedre sted» er ekstremt orteg net, sier Steinar Lem i Framtiden i are hender. lan mener at Lomhorgs pastander er usermose. Lomborg hagatelliserer store miliopropleiner som drivhus etli.kten. Jan gir urealistiske anslag og utover tilfoldig og darlig skjønn. mener Ccm. l.n mann som Lomhorg er farlig. kke fordi han rører ved vedtatte myter. men fordi han uttaler seg som fagmann. Sa dyt ter han meninger pa miljobe vegelsen og forskere som de ikke har og skaper et bilde av virkelig heten som ikke stemmer. Det er klart at Lomborg gi ipes begjær lig av alle som ønsker at den øko nomiske utviklingen skal gà som for uten å ta økologiske hensyn. Worldwatch holder på sitt Worldwaich Jnstitute, som far flengendu kritikk av Lomborg. holder pa sitt: per inn bygger har sunket kraftig. sier trian aleil ved Worldwatchs hovedkontor i Washington til N&M iulletin. om vi har klart a møte noen typer ressursknapphet med okt produksjon, spørs det om framtidens matvareproduksjon kan holde tritt med en betydelig befolknings ekst, sier han. Som et eksempel pa at mat varesituasjonen er blitt verre nevner Halweil at det bare finnes halvparten sa mye matjord per verdensborger som i og at vannforsyningen per person er redusert med cirka 75 prosent siden samme tid. Med enkle midler og gode naboer kan du sikre deg mot innbrudd., [0 ek ton , i w l.hfl)7 J Stolt-Nielsens Rederi A/S A subsidiary of Stolt-Nielsen SA. Ljep fagpressen NOtt(.S M[ST ttttsikk t MDtkANA

7 A-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring Returadresse: Natur & miljø l3ulletin Boks 342 Sentrum 0101 Oslo 1.2 Natur & miljø Bulletin nr Sprøytegift på barnehender Helse- og miljøorganisasjoner i USA fryk ter at barn i andbruksdistrikter kan bli alvorlig syke av sprøytemiddelforurensing. Rester fra sprøytegifter er blant annet funnet i barns urin. Amerikanske miljø- og hclseorg anisasjoner ble bekymret da Natur;il Resources Detnse Council (NRDC) la Fram rappor ten «Trouble on he Farm: Growing Up Wiih Pesticides in Agricultural ( ommunities». [er gir det frem at barn pa ameri kanske hondegarder har flitt gif tige sproyteniidler pa hendene. Ogsii i stuene er det lùnnet spriiyteiniddelrester. et brev til amerikanske myndigheter ber de Dal «a ta hensyn til barnas spes ielle eksponering for sprøyte midler ed flistsettelse av sakalt sikre toleransegrenser». 50 org anisasjoner hadde underteinet brevet. Gift i stua tiilge NRDCs rapport er barn i landhruksdistrikter er spesielt ut satt for sproytemidler: Sproytegiften atrazin ble funnet i alle vaningshus i lowa som var med i undersøkelsen. vanlige boliger var andelen bare fire prosent. Forskerne fant fosfiitorgan iske sprøytegifter pa barnas hen der i mengder som kan over skride myndighetenes sikker helsgrenser. To av tre barn av jordbruks arbeidere hadde et stotfskitiepro dukt a iostatorganiske pesti cider i urinen. Til sammenligning er slike Frmnn bare gjort hos flre av ti kke-gardsbarn Norge ku norsk undersøkelse, jen nomført a Statens Arbeids miljoinstitutt i 096, konkluderte med at det ikke fantes noen ars akssammenheng mellom bruk a plantevernmidler og helseskader hos barn. Sek om studien viste at det f:mtes isse sammen henger mellom sproytemiddel bruk og enkelte kreftfbrmer, mente forskerne at det ikke var noe bevis for at barn av norske bønder var sykere enn andre.

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon Naturgass til alminnelig forsyning - Rogaland Leiv Arne Marhaug Gasnor AS Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund Gasnor ASA Etablert 1989 Operativ 1994 Eies

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område.

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Tjelta 16-01-2012 (totalt 10 sider) Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Sandnes Kommune har en godkjent adkomst veg til denne nye store industri

Detaljer

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Energikort Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Mål Elevene skal fargelegge bilder av, lese om og klassifisere energikilder. Dere trenger Energikort og energifaktakort (se

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

ER DET OSS EN GANG TIL?

ER DET OSS EN GANG TIL? Kristiansand, 24. februar 2006 Til Kristiansand kommune v/ ordfører Oddvar Skisland ER DET OSS EN GANG TIL? Vil Kristiansand kommune ha et søppelforbrenningsanlegg i en av de mest tettbefolkede bydelene?

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø.

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Om miljø og biogass Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biokraft AS Produksjon, markedsføring og salg av fornybar bio-olje og fornybart drivstoff (LBG/biogass)

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa "bioøkonomi" og "det grønne skiftet"

Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa bioøkonomi og det grønne skiftet Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa "bioøkonomi" og "det grønne skiftet" Røros 29/11 2016 Thomas Cottis Høgskolelektor, gårdbruker, og klimaekspert Bioøkonomi Forskningsrådet: Bioøkonomi

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 SATSINGSOMRÅDER Bærums grønne lunger : Bærums grønne lunger har vært og er fortsatt utsatt for et stort utbyggingspress. Bit for bit og gjennom flere

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi Figurer kapittel 12: Vårt sårbare naturmiljø Figur s. 398 Områder vernet etter naturmangfoldloven per 31. desember 2011 Ikke vernet 83,3 % Naturreservater 1,7 % Landskapsvernområder 5,4 % Nasjonalparker

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Status for Fjernvarme i Bodø 2005 Bodø Hovedflystasjon (mil): Bankgata, Bodø Kommune: Stormyra, Bodø Energi : Bodøsjøen, Bodø Energi : ca 12 GWh/år, VP sjøvann ca 6 GWh/år, flis / biopellets / papir ca

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit DAG 1 (1. desember) (...) Klokka er nå 15.55. Toget de har billetter til går klokka 19.30. Kampstart er klokka 1700. For å være ute i god tid til å få billetter,

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Modellernes virkelighed eller Transportanalyser i byplanleggingen bidrar til vekst i biltrafikken

Modellernes virkelighed eller Transportanalyser i byplanleggingen bidrar til vekst i biltrafikken Modellernes virkelighed eller Transportanalyser i byplanleggingen bidrar til vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH, Institutt for by- og regionplanlegging Areal- og transportplanlegger

Detaljer