Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge"

Transkript

1 1 Sameiet Nygaard Brygge Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge Velkommen til ordinært sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Nygaard Brygge Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Nygaard Brygge avholdes 24. april 2014 kl i Victoria Hotel Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET A) Styrehonorar B) Andre godtgjørelser 5. INNKOMNE FORSLAG A) Parkeringsplass for hjelpemiddel el-scooter i garasjeanlegget. B) Vindavskjerming på verandaene i Sameiet Nygaard Brygge C) Sameiet kartlegger radonnivået i samtlige leiligheter for å se hvor hvor omfattende problemet kan være. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 1 varamedlem for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år Fredrikstad, 31. Mars 2014 Styret i Sameiet Nygaard Brygge Knut Lykken /s/ May Unni Aarum /s/ Kåre Bjørn Øvertveit /s/ Solveig Paus Kristiansen /s/

3 3 Sameiet Nygaard Brygge ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Knut Lykken Phønixgt. 1A Sekretær May Unni Aarum Phønixgt. 1A Styremedlem Kåre Bjørn Øvertveit Turngt. 2 Styremedlem Rolf Borgersen (trukket seg 9.jan.2014) Tordenskioldsgt. 1 Varamedlem Solveig P. Kristiansen Turngt. 2 Valgkomiteen Gunnar Bodahl-Johansen Turngt. 2 Ottar Henning Isaksen Phønixgt. 1B Terje Steen Larsen Tordenskiolds gt. 1 Rolf Borgersen trådte 9. januar 2014 ut av styret etter eget ønske pga. sykdom. Styret besluttet at Solveig Paus Kristiansen fra samme dato inngår som styremedlem. Dette gjelder i tidsrommet til årsmøtet. Det velges ikke ny vara til styret for tidsrommet frem til årsmøtet. Rolf Borgersen fortsetter som kontakt for styret i C-blokka inntil årsmøtet. Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 78 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i FREDRIKSTAD kommune. Sameiet Nygaard Brygges adresser er: Phønix gt. 1A og 1B Tordenskiolds gt. 1 Turngt. 2 Eiendommen har gårdsnr. 300 og bruksnr Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Sameiet har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 4 Sameiet Nygaard Brygge Styrets arbeid Det har i 2013 vært avholdt 8 styremøter, og 66 protokollerte saker har vært behandlet. Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet. Skifting til LED-lys i garasjeanlegget og i oppgangene: Arbeidene i oppgangene er fullført. I garasjen vil arbeidene fortsette etter hvert som lysstoffrørene må skiftes ut. Brannalarmsentralene: De to brannalrmsentralene i sameiet ble skiftet ut etter at en av dem sviktet våren Utskiftning av utgåtte planter i atriet. Vinteren 2012/2013 tok hardt på beplantingen i atriet. Døde planter er skiftet ut, Nytt treverk i atriet og på sitteplassene ved bryggepromenaden. Tredekket hadde råtnet opp og er skiftet for å være i forsvarlig stand. Hærverk og tyveri av kameraene i dørtelefonanlegget. Kameraene ved sameiets 4 innganger ble stjålet. Nye kameraer en installert. Kostnadene er dekket av sameiets forsikring med fradrag av egenandelen. Styret vurderte etablering av overvåkning av inngangene. Dette ble ikke etablert pga. kostnadene til anskaffelsen. Opprettelse av Trivselskomité : Styret har opprettet en trivselskomité. Komitéen har 3 medlemmer, en fra hver blokk. Parkering og strømuttak for el-biler. Styret behandlet forespørsel om strømuttak for el-biler mm. Kostnadene for etablering av strømuttak må dekkes av den enkelte sameier. Strømforbruk må tas fra den enkelte sameiers abonnement. Service på ventilasjonsvifter på taket. Det er vurdert etablering av en serviceavtale for disse 78 viftene. Pga. kostnader er det ikke inngått avtale om service. Saker under arbeid i styret: Maling av syd- og vestfasadene på blokkene: Styret arbeider med tilbud for dette arbeidet. Utføres sommeren Fornyelse av vestibylene i sameiet: Styret har mottatt et forslag fra Trivselskomitéen. Fjernavlesning av forbruk av vann, varmtvann og gulvvarme: Styret arbeider med tilbud på innkjøp og installasjon av målere.

5 5 Sameiet Nygaard Brygge Generelt om behovet for utskifting av utstyr i sameiet. De eldste blokkene blir 10 år gamle i Dette merkes ved at sameiet stadig må skifte ut utstyr. Eksempler: - belysning i garasjen - elektriske komponenter - brannvarslingssentralene Vannlekkasjer : Det har i 2013 vært arbeidet med flere vannlekkasjer i sameiet. Dette gjelder vann utenfra som trenger inn og vannlekkasjer fra vann-og avløpsrør rør i leilighetene og i garasjeanlegget. En del av disse lekkasjene skyldes dårlig utført arbeide. Styret vil ta dette opp med Huseierforbundets advokat før vi evt. fremmer krav overfor utbygger. HMS i sameiet: Gjennomført 2 vernerunder Årlig heiskontroll gjennomført i 2013 av Heiskontrollen. Internkontoll av el-anlegg: Utført av Installatøren AS Kontroll brannalarmanlegget: Utført av Schneider AS

6 6 Sameiet Nygaard Brygge KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak avregning fjernvarme. Andre inntekter består i hovedsak av Rettshjelpsdekning fra Gjensidige og oppgjør avregning fjernvarme fra Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak avregning fjernvarme. Resultat Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Sameiet Nygaard Brygge KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2014 Styret har satt opp et budsjett for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatregnskapet. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr, ,- til større vedlikehold som omfatter : Maling av blokkenes syd- og vestsider kr ,- Fornyelse av vestibylene kr ,- Utbedring av lekkasjer i sameiet: kr ,- Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Det er lagt til grunn en økning på 6 % på forsikringspremien for Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Det er lagt opp til en økning på 4 %. Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 10,8 % økning av felleskostnader fra Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Fredrikstad, 31. Mars 2014 Styret i Sameiet Nygaard Brygge Knut Lykken /s/ May Unni Aarum /s/ Kåre Bjørn Øvertveit /s/ Solveig Paus Kristiansen /s/

8

9

10 10 Sameiet Nygaard Brygge RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Sameiet Nygaard Brygge BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Fredrikstad, 31. Mars 2014 Styret for Sameiet Nygaard Brygge Knut Lykken /s/ May Unni Aarum /s/ Kåre Bjørn Øvertveit /s/ Solveig P. Kristiansen /s/

12 Sameiet Nygaard Brygge NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Strøm/lys Avregning fjernvarme SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Avregning fjernvarme Rettshjelpsdekning fra Gjensidige Innbetalt strømuttak for motorvarmer 20 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

13 13 Sameiet Nygaard Brygge NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket gave for kr. 720,- jf. note 10 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr og inkluderer også avregning av honorar for NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS forvaltning SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme Andre fyringskostnader (avregn. 2012) SUM ENERGI / FYRING

14 14 Sameiet Nygaard Brygge NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Driftsmateriell -700 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -301 Trykksaker -865 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -720 Andre kontorkostnader -597 Porto Reisekostnader Gaver -900 Bankgebyr -900 Velferdskostnader -341 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 VARIGE DRIFTSMIDLER Belysning Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Brannalarm Tilgang Avskrevet i år OVERVÅ Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

15 15 Sameiet Nygaard Brygge NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Tilgode OBOS, er overført selskapet i SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avregning fjernvarme for Avsatt revisjonshonorar SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

16

17

18

19 19 Sameiet Nygaard Brygge Forslag til årsmøtet styrets innstilling til vedtak A) PARKERINGSPLASS FOR HJELPEMIDDEL EL-SCOOTER I GARASJEANSLEGG Styrets forslag til vedtak: Styrets vedtak i styremøte 3. desember 2013 opprettholdes. Kjøretøyer for bevegelseshemmede ikke tillates parkert på fellesarealer. Parkering henvises til eierens parkeringsplass for bil, forran eller bak egen bil eller i egen leilighet. B) VINDAVSKJERMING PÅ VERANDEANE I SAMEIET NYGAARD BRYGGE. Styrets forslag til vedtak: Alle søknader vedr. innglassing forelegges årsmøtet til behandling og godkjenning slik det fremgår av vedtektene. Styrets alternative forslag til vedtak dersom styrets forslag ikke vedtas: Sameiermøtet ber gruppen som har arbeidet med «innglassingssaken» om å utarbeide et konkret forslag til vindskjerming/innglassing samt brenntekniske hensyn/rømningsvei - som legges frem for et sameiermøte til godkjenning. Forslaget skal inneholde tegninger og beskrivelser av vindavskjermingen/ innglassingen inkl. materialvalg. I tillegg bør det innhentes estimerte priser. C) SAMEIET KARTLEGGER RADONNIVÅET I SAMTLIGE LEILIGHETER FOR Å SE HVOR OMFATTENDE PROBLEMET KAN VÆRE. Styrets forslag til vedtak: Styret sørger for å få kartlagt radonnivået i sameiet. Leiligheter som leies ut skal være kontrollert for radonnivå. Den enkelte utleier er selv ansvarlig for dette.

20 20 Sameiet Nygaard Brygge VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Knut Lykken Phønixgt. 1A B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Solveig Paus Kristiansen Turngt. 2 C. Som styremedlem for 1 år foreslås: Tommy Fredriksen Tordenskioldsgt. 1 Styremedlemmer som ikke er på valg: Unni Aarum Phønixgt 1A C. Som varamedlem for 1 år foreslås: Svein Cato Høgh Tordenskioldsgt. 1 Fredrikstad, 1. Mars 2014 I valgkomiteen for Sameiet Nygaard Brygge Gunnar Bodahl-Johansen Ottar Henning Isaksen Terje Steen Larsen STYRET INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Liv Astri Lie Turngt. 2 Ottar Henning Isaksen Phønixgt. 1B Terje Steen Larsen Tordenskioldsgt. 1 Fredrikstad, 31. mars 2014 Knut Lykken/s/ May Unni Aarum/s/ Kåre Bjørn Øvertveit/s/ Solveig P. Kristiansen/s/

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Grensen Park Boligsameie

Til seksjonseierne i Grensen Park Boligsameie 1 Grensen Park Boligsameie Til seksjonseierne i Grensen Park Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer