Møteprotokoll Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Tidspunkt: fra kl.09:00 12:15 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra til saksnr. 9/09-25/09 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup M 2. Jon-Ivar Nygård M 3. Atle Ottesen M 4. Kirsti Sand Aune M/F Inhabil sak 17/09: Bjørge Johansen Fremskrittspartiet 1. Eva Kristin Andersen, ordfører M 2. Leif Eriksen F Agnes S. Antonsen Bossum 3. Bjørnar Laabak M Høyre 1. Ingrid I. Willoch, varaordfører M 2. Rita Holberg M Kristelig Folkeparti, Venstre, Folkets Stemme 1. Per Lebesby (KrF) M 2. Ulf Trenum (V) M Sosialistisk Venstreparti 1. Lisbeth Martinsen F Arild Skau Pensjonistpartiet, Senterparti, Bymiljølista 1. Bjørn Tindlund (PP) F Hans Ek Antall stemmeberettigede: 13 av 13 Møtende fra administrasjonen: Rådmann Jan Lasse Hansen, økonomi- og kommunikasjonssjef Anne Skau, øk. kons. Egil Olsen, teknisk sjef. Roy H. Jakobsen, kultur- og næringssjef Dag W. Eriksen, kontorsjef Jarle Leknes-Kilmork spesialrådgiver Tom B. Johansen, plan & miljø v/ Karine Nordbø, møtesekretær Anita Simensen... Eva Kristin Andersen Ingrid I. Willoch Jon-Ivar Nygård ordfører varaordfører... Arild Skau Formannskapets protokoll Side 1 av 14

2 Merknader: Det var ingen merknader til Innkalling og saksliste. Representanten Jon-Ivar Nygård hadde merknader til orienteringen fra Elling Disen i forhold til hvilken relevans slike orienteringer har for formannskapets arbeid. Det ble enstemmig vedtatt å behandle flg. tilleggssaker: 22/09: Fredrikstad kommune og krisepakke 23/09: Sommerblomster i Fredrikstad sentrum 24/09: Omdisponering av avsatte midler til vedovnspant. 25/09: Spørsmål til ordføreren fra Kari Agerup vedr. sommerblomster i Fredrikstad Habilitet: Representanten Kirsti Sand Aune (Ap) ønsket å få prøvet sin habilitet vedr. FSK-sak 17/09. Bjørn Tindlund (Pp)hadde forfall til møtet, Arild Skau (SV) ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Før behandling av sakskartet orienterte Elling Disen om Thorium. Saksrekkefølge: Sak 25/09, 9/09 24/09. Formannskapets protokoll Side 2 av 14

3 Formannskapets møte Sakliste PS 9/09 Omdisponering av tidligere bevilgning - Kvernhuset PS 10/09 Framtidens byer - organisering PS 11/09 Framtidens byer - Handlingsplan PS 12/09 Regnskap Prioritering av strykninger for å dekke underskudd PS 13/09 Forslag til endring av forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune PS 14/09 Uttalelse til høringsnotat fra Miljøverndepartementet Forslag til endring i lov nr. 71 plan- og bygningsloven (plandelen)av 27. juni 2008 PS 15/09 Organisering av park- og idrett i Fredrikstad kommune PS 16/09 Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ) PS 17/09 Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune PS 18/09 Retningslinjer for likestillingsprisen PS 19/09 Valg av valgstyre PS 20/09 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 PS 21/09 Møteplan 2. halvår 2009 Tilleggssaker: PS 22/09 Fredrikstad kommune og krisepakke PS 23/09 Sommerblomster i Fredrikstad sentrum PS 24/09 Omdisponering av avsatte midler til "vedovnspant" PS 25/09 Spørsmål til ordføreren: Sommerblomster i sentrum Formannskapets protokoll Side 3 av 14

4 PS 9/09 Omdisponering av tidligere bevilgning - Kvernhuset Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Det omdisponeres 5 millioner kroner fra tidligere bevilgninger til prosjektering oppvekst (AN7803) til inneklimatiltak og VVS-arbeider ved Kvernhuset ungdomsskole. Fredrikstad, 22. januar 2009 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : 1. Det omdisponeres 5 millioner kroner fra tidligere bevilgninger til prosjektering oppvekst (AN7803) til inneklimatiltak og VVS-arbeider ved Kvernhuset ungdomsskole. PS 10/09 Framtidens byer - organisering Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet skal være den politiske styringsgruppen for programmet. 2. Planutvalget skal være en politisk referansegruppe for programmet. 3. Koordineringen av programmet legges til plan- og miljøseksjonen. 4. Formannskapet ber planutvalget vurdere behovet for å opprette en 100% stillingshjemmel for en prosjektmedarbeider som finansieres av programmets tilskuddsmidler. Fredrikstad, På vegne av SV og Senterpartiet fremsatte representanten Hans Ek slikt forslag: Til rådmannens innstilling pkt. 1 Formannskapet pluss øvrige gruppeledere skal være den politiske styringsgruppen for programmet. På vegne av Høyre fremsatte Ingrid Willoch slik forslag: Gruppeledere som ønsker kan få invitasjon til å delta med tale - og forslagsrett, men ikke være medlemmer av styringsgruppen. På vegne av FrP fremsatte representanten Bjørnar Laabak slik forslag: Saken utsettes til formannskapsmøtet Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets protokoll Side 4 av 14

5 Formannskapets vedtak : Saken utsettes til formannskapsmøtet PS 11/09 Framtidens byer - Handlingsplan Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Kommunens handlingsprogram i Framtidens byer vedtas. 2. Handlingsprogrammet suppleres med de tiltak og strategiske grep som beskrives i saksframlegget. Fredrikstad, På vegne av FrP fremsatte representanten Bjørnar Laabak slikt forslag: Saken utsettes til formannskapsmøtet Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : Saken utsettes til formannskapsmøtet PS 12/09 Regnskap Prioritering av strykninger for å dekke underskudd Dekning av merforbruk for å unngå/redusere et underskudd i 2008 skjer etter følgende prioritering: 1. Overføring av mva-kompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet med 7,8 millioner kroner strykes. 2. Strykninger av disposisjonsfond for å dekke underskudd gjøres med følgende prioritering: a) Udisponerte fond knyttet opp mot investeringer 0,6 millioner kroner. b) Resterende disponibelt disposisjonsfond 8,9 millioner kroner. c) Avsetning til kollektivtiltak 5,0 millioner kroner. d) Avsetning til belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk 10,7 millioner kroner. e) Resterende dekning gjøres innenfor avsetning til reduksjon av eiendomsskatt i Finansiering av investeringsregnskapet gjøres i regnskapsbehandlingen i mai. Fredrikstad, 22. januar 2009 Formannskapets protokoll Side 5 av 14

6 På vegne av Ap, SV og Sp fremsatte representanten Kari Agerup følgende forslag til endring i pkt. 2: Strykninger av disposisjonsfond for å dekke underskudd gjøres med følgende prioriteringer: a) Udisponerte fond knyttet opp mot investeringer - 0,6 millioner kroner b) Resterende disponibelt disposisjonsfond 8,9 millioner kroner c) Resterende dekning gjøres innenfor avsetning til reduksjon ev eiendomsskatt i 2009 d) Avsetning til kollektivtiltak 5,0 millioner kroner e) Avsetning til belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk 10,7 millioner kroner Pkt 1 og 3: ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2: Forslag fremsatt av Kari Agerup ble vedtatt med 7 stemmer ( Ap 4, SV 1;Sp 1,V 1) mot 6 stemmer ( FrP 3, H 2, KrF 1) som ble avgitt for rådmannens innstilling. 1. Overføring av mva-kompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet med 7,8 millioner kroner strykes. 2. Strykninger av disposisjonsfond for å dekke underskudd gjøres med følgende prioritering: a) Udisponerte fond knyttet opp mot investeringer 0,6 millioner kroner. b) Resterende disponibelt disposisjonsfond 8,9 millioner kroner. c) Resterende dekning gjøres innenfor avsetning til reduksjon av eiendomsskatt i d) Avsetning til kollektivtiltak 5,0 millioner kroner. e) Avsetning til belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk 10,7 millioner kroner. 3. Finansiering av investeringsregnskapet gjøres i regnskapsbehandlingen i mai. PS 13/09 Forslag til endring av forskrift om åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til bystyret: 1. De nåværende forskrifter opprettholdes 2. Saken fremmes for bystyret innen når det er foretatt en evaluering av nåværende forskrifter Fredrikstad, På vegne av Ap/SV/Sp fremsatte Kari Agerup slik forslag : (Forslag fra bystyret ). 1. Siste ledd i 1 i vedtatt forskrift strykes og erstattes med: Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling som selger/serverer mat er unntatt for åpnings- og lukningsbestemmelsene. 2. Paragraf 6 i gjeldende forskrift utgår. Formannskapets protokoll Side 6 av 14

7 Forslag fremsatt av Kari Agerup ble enstemmig vedtatt, rådmannens forslag fikk ingen stemmer. 1. Siste ledd i 1 i vedtatt forskrift strykes og erstattes med: Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling som selger/serverer mat er unntatt for åpnings- og lukningsbestemmelsene. 2. Paragraf 6 i gjeldende forskrift utgår. PS 14/09 Uttalelse til høringsnotat fra Miljøverndepartementet Forslag til endring i lov nr. 71 plan- og bygningsloven (plandelen)av 27. juni 2008 Planutvalget anbefaler Formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Det mottatte høringsforslag om endringer i ny plan- og bygningslov er gjennomgått og vurdert. 2. Fredrikstad kommune slutter seg til departementets syn i saken og har ingen bemerkninger til endringsforslaget. Fredrikstad, Planutvalgets behandling : ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets innstilling til Formannskapet : Som rådmannens innstilling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det mottatte høringsforslag om endringer i ny plan- og bygningslov er gjennomgått og vurdert. 2. Fredrikstad kommune slutter seg til departementets syn i saken og har ingen bemerkninger til endringsforslaget. PS 15/09 Organisering av park- og idrett i Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi en slik innstilling til bystyret: 1. Bystyret tar rapport vedr. Organisering av virksomhetsområde park og idrett til foreløpig orientering. Formannskapets protokoll Side 7 av 14

8 2. En endelig vurdering av rapporten gjøres etter at en vurdering av å innføre bestiller/utfører modell i hele organisasjonen er gjennomført. Fredrikstad, Administrasjonsutvalgets behandling : Votering ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets uttalelse : 1. Bystyret tar rapport vedr. Organisering av virksomhetsområde park og idrett til foreløpig orientering. 2. En endelig vurdering av rapporten gjøres etter at en vurdering av å innføre bestiller/utfører modell i hele organisasjonen er gjennomført. ble enstemmig vedtatt. 1. Bystyret tar rapport vedr. Organisering av virksomhetsområde park og idrett til foreløpig orientering. 2. En endelig vurdering av rapporten gjøres etter at en vurdering av å innføre bestiller/utfører modell i hele organisasjonen er gjennomført. PS 16/09 Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ) Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Selskapsavtalens 2-1 justeres slik at Sarpsborg kommune innlemmes blant eierne. 2. Selskapsavtalens 2-2 justeres i tråd med at Sarpsborg kommune får eierandeler og ansvarsandeler. For Fredrikstad kommunes del endres eier- og ansvarsandeler fra 16,7 % til 14,61 %. Fredrikstad, Teknisk utvalgs behandling : ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs innstilling av til Formannskapet: Som rådmannens innstilling. Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets protokoll Side 8 av 14

9 1. Selskapsavtalens 2-1 justeres slik at Sarpsborg kommune innlemmes blant eierne. 2. Selskapsavtalens 2-2 justeres i tråd med at Sarpsborg kommune får eierandeler og ansvarsandeler. For Fredrikstad kommunes del endres eier- og ansvarsandeler fra 16,7 % til 14,61 %. PS 17/09 Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi en slik innstilling til bystyret: Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune vedtas slik de framgår av vedlegg 1. Fredrikstad, Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møte: William Gulbrandsen (Fagforbundet) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Nytt pkt. 2: Varslingsrutiner/avvik følges opp gjennom skolering av HMS-gruppene. Nytt pkt. 3: Det må etableres et helhetlig avvikssystem knyttet til tjenesteområdene. Nytt pkt. 4: Arbeidsgruppen videreutvikler varslingsplakaten og innarbeider avvik i den. Forslag fremsatt i møte: Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: Ordningen evalueres i slutten av Implementering av nye rutiner i organisasjonen skal skje innen utløp av 1. kvartal Votering ble enstemmig vedtatt. William Gulbrandsens forslag til nytt pkt. 2 og 4 ble enstemmig vedtatt. William Gulbrandsens forslag til nytt pkt. 3 blir drøftet i neste møte i arbeidsmiljøutvalget. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse : 1. Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune vedtas slik de framgår av vedlegg Varslingsrutiner/avvik følges opp gjennom skolering av HMS-gruppene. 3. Arbeidsgruppen videreutvikler varslingsplakaten og innarbeider avvik i denne. 4. Ordningen evalueres i slutten av Implementering av nye rutiner i organisasjonen skal skje innen utløp av 1. kvartal Administrasjonsutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: Eva Charlotte Fredheim (FrP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Votering Forslaget fra Eva Charlotte Fredheim (FrP) falt med 7 mot 2 stemmer (2 FrP). Formannskapets protokoll Side 9 av 14

10 Forslag fremsatt i møtet: Arild skau (SV) fremmet følgende forslag tilsvarende uttalelsen fra arbeidsmiljøutvalget: 1. Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune vedtas slik de framgår av vedlegg Varslingsrutiner/avvik følges opp gjennom skolering av HMS-gruppene. 3. Arbeidsgruppen videreutvikler varslingsplakaten og innarbeider avvik i denne. 4. Ordningen evalueres i slutten av Implementering av nye rutiner i organisasjonen skal skje innen utløp av 1. kvartal Votering Forslag til uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget ble enstemmig vedtatt som administrasjonsutvalgets uttalelse. Administrasjonsutvalgets uttalelse : 1. Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune vedtas slik de framgår av vedlegg Varslingsrutiner/avvik følges opp gjennom skolering av HMS-gruppene. 3. Arbeidsgruppen videreutvikler varslingsplakaten og innarbeider avvik i denne. 4. Ordningen evalueres i slutten av Implementering av nye rutiner i organisasjonen skal skje innen utløp av 1. kvartal Representanten Kirsti Sand Aune (Ap) ønsket å få prøvet sin habilitet, formannskapet erklærte henne inhabil. Bjørge Johansen trådte inn under behandlingen av denne saken. Representanten Arild Skau tok opp administrasjonsutvalgets uttalelse. Forslag fremsatt av Arild Skau ble enstemmig vedtatt, rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. 1. Varslingsrutiner for Fredrikstad kommune vedtas slik de framgår av vedlegg Varslingsrutiner/avvik følges opp gjennom skolering av HMS-gruppene. 3. Arbeidsgruppen videreutvikler varslingsplakaten og innarbeider avvik i denne. 4. Ordningen evalueres i slutten av Implementering av nye rutiner i organisasjonen skal skje innen utløp av 1. kvartal PS 18/09 Retningslinjer for likestillingsprisen Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi en slik innstilling til bystyret: 1. Likestillingsprisen endres til pris for likestilling og antidiskriminering. 2. Vedlagte retningslinjer vedtas i henhold til endring av prisen innhold til likestilling og antidiskriminering. Fredrikstad, På vegne at Ap fremsatte representanten Atle Ottesen følgende forslag til justeringer vedr. pkt. 5 i forslaget til nye retningslinjer: Formannskapets protokoll Side 10 av 14

11 Prisen deles ut av ordføreren eller den ordføreren bemyndiger i forbindelse med bystyremøte tidlig på året. med foreslåtte justeringene framsatt av Atle Ottesen ble enstemmig vedtatt. 1. Likestillingsprisen endres til pris for likestilling og antidiskriminering. 2. Vedlagte retningslinjer vedtas i henhold til endring av prisens innhold til likestilling og antidiskriminering, med følgende justeringer i pkt. 5: Prisen deles ut av ordføreren eller den ordføreren bemyndiger i forbindelse med bystyremøte tidlig på året. PS 19/09 Valg av valgstyre Rådmannen anbefaler formannskapet å innstille slik til bystyret: I henhold til bestemmelsen i valgloven 4-1 om valg av valgstyre, foreslås at valgstyrets medlemmer velges med 7 representanter og 7 vararepresentanter som utgår fra formannskapet. Fredrikstad, Ordføreren trakk saken. ( Er valgt, jfr. bystyresak 130/07) PS 20/09 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009 Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling til bystyret: Ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 13. september Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. Ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009, holdes det i Fredrikstad kommune valgting også søndag 13. september Formannskapets protokoll Side 11 av 14

12 PS 21/09 Møteplan 2. halvår 2009 Innstilling Ordføreren anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til bystyret: 1. Møteplan for 2. halvår 2009 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1. Fredrikstad, Representanten Kirsti Sand Aune ( Ap) hadde merknad til at det var lagt opp til møte både i bystyret og møter i fagutvalgene i uke 45. ble enstemmig vedtatt. 1. Møteplan for 2. halvår 2009 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1. PS 22/09 Fredrikstad kommune og krisepakke Rådmannen anbefaler Formannskapet å innstille overfor Bystyret: 1. Øremerket tilskudd på kroner inntektsføres i driftsbudsjettet til Teknisk drift og benyttes i henhold til premissene for tilskuddet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet til TD som en følge av økt mottatt mvakompensasjon som blir ført i driftsregnskapet til Teknisk drift. Inntektene settes av til fritt disposisjonsfond. 3. Rammetilskuddet økes med kroner og settes av til fritt disposisjonsfond. 4. Skatteinntektene reduseres med kroner og rammetilskuddet økes tilsvarende. Fredrikstad, 30. januar 2009 Formannskapets behandling : På vegne av Venstre fremsatte representanten Ulf Trenum slik forslag: Tilleggspunkt 3 a: Av dette beløpet omdisponeres kr til brannsikringstiltak for pleietrengende eldre ( kfr. FSK-sak 24/09) ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fremsatt av Ulf Trenum ble vedtatt med 9 stemmer ( FrP 3, H 2,SV 1, Sp 1, KrF 1, V 1) mot 4 stemmer (Ap). Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Øremerket tilskudd på kroner inntektsføres i driftsbudsjettet til Teknisk drift og benyttes i henhold til premissene for tilskuddet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet til TD som en følge av økt mottatt mvakompensasjon som blir ført i driftsregnskapet til Teknisk drift. Inntektene settes av til fritt disposisjonsfond. Formannskapets protokoll Side 12 av 14

13 3. Rammetilskuddet økes med kroner og settes av til fritt disposisjonsfond. a) Av dette beløpet omdisponeres kr til brannsikringstiltak for pleietrengende eldre( kfr. Fsk-sak 24/09) 4. Skatteinntektene reduseres med kroner og rammetilskuddet økes tilsvarende. PS 23/09 Sommerblomster i Fredrikstad sentrum Ordførerens innstilling Ordføreren anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Det settes av inntil kroner fra formannskapets disposisjonskonto til å sikre blomster og ampler i Fredrikstad sentrum sommeren Fredrikstad, På vegne av Ap fremsatte representanten Jon-Ivar Nygård slikt tilleggsforslag: 2. Øvrig finansiering godkjennes av bystyret. Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag fremsatt av Jon-Ivar Nygård ble enstemmig vedtatt. 1. Det settes av inntil kroner fra formannskapets disposisjonskonto til å sikre blomster og ampler i Fredrikstad sentrum sommeren Øvrig finansiering godkjennes av bystyret. PS 24/09 Omdisponering av avsatte midler til "vedovnspant" Rådmannen anbefaler formannskapet å ta stilling til vedtak fattet i teknisk utvalg, sak vedrørende omdisponering av 1 million kroner som er avsatt til pant for utskifting av vedovner, til brannsikringstiltak for pleietrengende eldre. (TU-sak 1/09: HP , budsjett 2009 Teknisk Drift, vedtakets pkt. 5) Fredrikstad, Ordføreren fremsatte følgende forslag: På bakgrunn av vedtak fattet i FSK-sak 22/09 sendes saken tilbake til teknisk utvalg. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : På bakgrunn av vedtak fattet i FSK-sak 22/09 sendes saken tilbake til teknisk utvalg. Formannskapets protokoll Side 13 av 14

14 PS 25/09 Spørsmål til ordføreren : Sommerblomster i sentrum Bakgrunn: Vi er gjennom Fredrikstad Blad gjort kjent med at Fredrikstad kommune har bestilt blomster til sommerens ampler, og at ordføreren har lovet at disse skal komme. Tiltaket er beregnet å koste kroner. I budsjettbehandlingen i desember ble dette tiltaket strøket. I møte i Kulturutvalget 21.januar fremmet Fremskrittspartiet forslag om å allikevel opprettholde amplene, men hadde ikke forslag om finansiering. Forslaget ble derfor nedtemt. Spørsmål til ordfører: 1. Hvor står denne saken nå? 2. Vil amplene komme, og hvordan skal de finansieres? Ordførerens svar: Saken ligger på bordet i dag for behandling ( sak 23/09). Formannskapets protokoll Side 14 av 14

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:25 Møtested: Nygaardsgt 16, 2 etg., møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 135/06-143/05 MEDLEMMER

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen

66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 19. juni 2014 kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk.

M M M. Ingen M M M M. Foredragsholder Rolf Petter Heidenstrøm møtte ikke, så orientering om Hold Fredrikstad ren utgikk. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 31.08.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:50 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 46/06-56/06 REPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2013 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2013 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2013 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stein Erik Lauvås Kjersti Nythe

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 27.05.2013 Tid: 18.00 - kl 22.40 Innkallingsmåte: Skriftlig den 3.5.2013. Kunngjort i Amta 07.05.2013. Tilstede:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer