Veiledning for programvare på CD-ROM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for programvare på CD-ROM"

Transkript

1 Issue 2 NO Veiledning for programvare på CD-ROM Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People, Bounce og Triple Pop er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-5N er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC. Du finner nærmere instruksjoner om drift, pleie og vedlikehold, blant annet viktig sikkerhetsinformasjon, i Brukerhåndboken.

3 Innholdsfortegnelse...1 Slik installerer du programvare fra CD-ROM-platen...1 Fjernsynkronisering...2 Converter...6 File viewer...9 Notes...15 Multimedia converter...19 Spill...22 Andre...34

4 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Ikke bruk kommunikatoren når du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser. FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

5 EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Kommunikatoren tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. RINGE Lukk dekslet og kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på. Du avslutter samtalen ved å trykke på. Du besvarer et anrop ved å trykke på. NØDSAMTALER Lukk dekslet på enheten. Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

6 1 1. Veiledning for programvare på CD-ROM Denne veiledningen inneholder informasjon om programvare du kan installere fra CD-ROM-platen i salgspakken. Disse programmene ligger i delene "Programvare for kommunikatoren" og "Programvare for PC". Vær oppmerksom på at enkelte tilleggsprogrammer har egne brukerhåndbøker. De er plassert ved siden av programmene på CD-ROM-platen. Tips: Du finner mer informasjon om hvordan du installerer programvare, i Brukerhåndbok. Slik installerer du programvare fra CD-ROM-platen Programmene og filene på kommunikatorens CD-ROM kan installeres på eller flyttes til kommunikatoren. Bruk denne fremgangsmåten for å installere: 1 Kontroller at du har installert PC Suite på datamaskinen. Du finner dette programmet på CD-ROM-platen i salgspakken. 2 Sett inn CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 3 Koble kommunikatoren til datamaskinen via adapterkabelen som følger med i pakken eller konfigurer kommunikatoren og datamaskinen for infrarødforbindelse. Du finner mer informasjon i Brukerhåndbok.

7 2 Tips: Bruk et minnekort for å få mer plass til forskjellige programmer og filer på CD-ROM-platen. 4 CD-ROM-grensesnittet åpnes automatisk. Hvis ikke åpner du brukergrensesnittet ved å dobbeltklikke på filen "Nokia9210i.exe" i filstrukturen på CD-ROM-platen. 5 Finn og velg et program du vil installere fra CD-ROM-brukergrensesnittet, og klikk på Installer. Merk: Husk å installere tilleggsprogrammer på samme språket som brukes på kommunikatoren. Fjernsynkronisering Det eksterne synkroniseringsprogrammet for Nokia 9210i Communicator gjør det mulig for deg å synkronisere kalenderen og kontaktene dine ved hjelp av et GSMdataanrop med ulike Internett-kalendere og adressebokprogrammer, i tillegg til flere bedriftsløsninger som for eksempel Lotus Notes. Synkroniseringsprogrammet bruker SyncML-teknologi til å synkronisere. Innstillinger for ekstern server kalles synkroniseringsprofiler. Du kan oppgi flere profiler hvis du har behov for å synkronisere med flere servere eller programmer. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende noen eller alle de nødvendige innstillingene til deg via en spesiell tekstmelding kalt OTA-melding (OTA = Over The Air). Når du har mottatt og godtatt innstillingene, kan du begynne å bruke programmet Ekstern synkronisering for synkronisering eller redigere profilene som beskrevet nedenfor. Merk: Du finner mer informasjon om SyncML-kompatibilitet ved å kontakte tjenesteleverandøren eller brukerstøtte for bedrifter. Merk: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av SyncML Initiative.

8 3 Slik oppretter du en ny synkroniseringsprofil Når du starter ekstern synkronisering, vises den gjeldende synkroniseringsprofilen i hovedvinduet, under tittelen Ekstern synkronisering. Hvis det ikke er opprettet noen profil, vises teksten <ingen profiler definert>. Gjør følgende hvis du vil opprette en ny profil: Figur 1 1 Hvis det ikke er definert noen profil, trykker du på Ny. En dialogboks vises. Fortsett med trinn 4. 2 Hvis minst én profil er definert allerede, trykker du på Profilinnstillinger i hovedvinduet for å vise tilgjengelige profiler. 3 Hvis du vil opprette en ny profil basert på innstillingene for en tidligere profil, velger du den som skal brukes som grunnlag, og klikker på Ny. En dialogboks vises. 4 Angi følgende: Siden Generelt Standardprofil: Minst én av de tilgjengelige synkroniseringsprofilene må defineres som standardprofil. Du definerer denne profilen som standard ved å velge Ja. Standardprofilen vises i hovedvinduet for enkel tilgang. Tips: Når du legger til en ny profil basert på en gammel profil, velger du profilen med verdier som er nærmest verdiene i den nye profilen.

9 4 Tips: Angi den mest brukte profilen som standardprofil for å oppnå best mulig brukervennlighet. Profilnavn: Oppgi et beskrivende navn for profilen. Eksempel: "Min firmakalender". Hver profil må ha et unikt profilnavn. Bruk/Internett-tilgang/Vertsadresse/Port/HTTP-godkjenning: Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for korrekte verdier. Brukernavn: Din bruker-id for synkroniseringsserveren. Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for korrekt ID. Passord: Skriv inn passordet ditt her. Av sikkerhetsgrunner vises passordet med stjerner (*****). Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for korrekt passord. Siden Data Figur 2 På denne siden kan du velge hvilke data som skal synkroniseres mot en server. 1 Velg programmet med piltasten, og klikk på Endre for å velge Ja eller Nei. Hvis du velger Ja, vises en dialogboks. 2 Angi følgende: Kalenderfil/Kontakter-fil: Trykk på Bla gjennom for å velge riktig database på kommunikatoren. Ekstern kalender/eksterne kontakter: Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren.

10 5 3 Klikk på Lukk og bekreft at du vil opprette denne nye profilen. Merk: Før du kan synkronisere kalenderelementer, må kalenderfilen finnes i kommunikatoren. Bruk kalenderprogrammet for å opprette en kalenderfil. Slik synkroniserer du data 1 I hovedvinduet kan du kontrollere at du har valgt riktig profil. Trykk på Synk for å starte synkroniseringen. Status for synkroniseringen vises nederst på skjermen. 2 Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, trykker du på Avbryt. 3 Du blir varslet når synkroniseringen er fullført. Trykk på Vis logg for å åpne en loggfil eller Lukk for å gå tilbake til hovedvinduet. Slik redigerer du eksisterende profiler 1 I hovedvinduet trykker du på Profilinnstillinger. Det vises en liste over serverprofiler. 2 Velg profilen du vil redigere med piltasten, og trykk på Rediger. 3 Rediger profilen etter behov. Kontakt tjenesteleverandøren, systemadministratoren eller se i håndboken for korrekte verdier. Se Siden Generelt på side 4 og Siden Data på side 4 hvis du vil ha mer informasjon. 4 Klikk på Lukk for å godta endringer og lukke dialogboksen. Slik sletter du eksisterende serverprofiler 1 I hovedvinduet trykker du på Profilinnstillinger. Det vises en liste over serverprofiler.

11 6 2 Velg en profil som skal slettes med piltasten, og trykk på Slett. Slik synkroniserer du mot en annen server 1 I hovedvinduet trykker du på Profilsynk. Det vises en liste over serverprofiler. 2 Velg en profil og trykk på Synk. Slik viser du synkroniseringslogger Du kan vise den siste synkroniseringsloggen for profilen. 1 I hovedvinduet trykker du på Profilsynk. Det vises en liste over serverprofiler. 2 Velg en profil og trykk på Vis logg. I loggen ser du antall elementer som er lagt til, oppdatert og slettet. Converter Du kan bruke Converter for Nokia 9210i Communicator til å konvertere målenheter. Figur 3

12 7 Hvis du vil åpne konverteringsverktøyet, velger du konverteringskategorien i hovedvinduet og trykker på Åpne. Konverteringskategorier og -enheter er som følger: Konverteringskategori Enhet A Enhet B Valuta USD EUR Areal ft 2 m 2 Energi kcal kj Lengde mi km Vekt lb kg Effekt hk kw Trykk Pa b Temperatur F C Tid d t Hastighet mph km/t Volum gal (US) liter Konverteringsverktøyet for en bestemt konverteringskategori har to rammer, se Figur 3. Bare en ramme kan være aktiv om gangen. Rammene har alltid tilsvarende verdier. Hvis verdien i en av de to rammene er endret, oppdateres den andre rammen automatisk. Tips: Bruk Tabulatortasten for å bevege deg mellom rammene.

13 8 Tips: Hvis du vil slette en valuta, velger du den og trykker på Menu-tasten. Velg Fil > Slett valuta. Trykk på Slett. Merk: Kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme. Slik endrer du enheter Det kan være at du vil endre enhetene som brukes i en bestemt konverteringskategori. I stedet for å konvertere fra USD i valutakategorien vil du kanskje konvertere fra FRF. 1 Trykk på Endre enhet i visningen for konverteringsverktøyet for den bestemte konverteringskategorien. En dialogboks vises. 2 Velg fra listen, eller søk i listen ved å skrive inn en streng i søkefeltet. 3 Trykk på Velg for å godta endringen eller Avbryt for å avbryte. Slik legger du til og redigerer valutaenheter Merk: Bare valutaenheter kan redigeres, slettes og legges til. 1 Velge og åpne valutakategorien. 2 Hvis du vil redigere en valuta, velger du den og trykker på Åpne. Hvis du vil legge til en valuta, trykker du på Menu-tasten og velger Fil > Ny valuta. En dialogboks vises. 3 Angi følgende: Navn: Navnet på valutaenheten. Symbol: En forkortelse for valutaenheten. 4 Trykk på Beregn forhold for å definere følgende: Forhold: Konverteringsforholdet definert ved grunnenheten. En dialogboks vises.

14 9 5 Definer verdiene for den nye valutaenheten og grunnvalutaenheten og trykk på Avbryt. 6 Trykk på Lukk for å godta endringene. File viewer File viewer gjør det mulig for deg å vise flere formater for tekstbehandlig, grafikk med mer. I tillegg kan du åpne og pakke ut arkiverte filer. Figur 4 Formater som støttes CD-ROM-platen inneholder fem installasjonsfiler som støtter ulike filformater. Nedenfor finner du en liste over tilgjengelige installasjonsfiler og de tilhørende filformatene som støttes. Merk: Disse visningsprogrammene støtter ikke alle filformater eller variasjoner av filformater. For eksempel støttes bare følgende TIFF-formater: gråskala 8-biters uten komprimering, LZW-komprimering eller PackBits-komprimering farge RGB 24-biters med LZW-komprimering eller ingen komprimering

15 10 Installasjonsfil Filformater som støttes Filtyper som støttes Alle installasjonsfiler Enkel tekst Windows-punktgrafikk Portable Network Graphics Windows-metafil TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF Viewer1.sis Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/98/ 2000 PPT, POT, PPS Viewer2.sis Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/2000 XLS, XLC Viewer3.sis Viewer4.sis Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/98/ 2000 Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/2000 Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/98/ 2000 Lotus v. 1/2/3/4/5/97/ Millennium Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 WordPerfect-ikon Lotus Ami Draw PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 SAM WPD WPG SDW

16 11 Viewer5: Bildeformater Viewer5: Tekstformater Viewer5: Arkiverte filer Viewer5: Andre formater Computer Graphics Metafile Compuserve GIF Paintbrush Tagged Image-filformat (TIFF) Internet Hypertext Markup Language Enkel tekst vcard Rikt tekstformat Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress Microsoft Project Visio CGM GIF PCX, DCX TIF, JPG, JIF HTML TXT VCF RTF ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ MPP VSD Slik viser du filer Merk: Menyvalg og kommandoer tilgjengelig er avhengig av hvilken type fil som blir vist. 1 Velg Filvisning i Tilbehør-programlisten, og trykk på Retur. 2 Dialogboksen Åpne vises.

17 12 3 Trykk på Bla gjennom for å finne en fil som støttes, og trykk på OK. Filen åpnes. Avhengig av filtypen har du følgende valg: Alle filer Trykk på Zoom inn og Zoom ut for å endre visningen. Trykk på Menu-tasten og velg Vis > Fullskjermvisning for å vise bare dokumentet eller filinnholdet på skjermen. Du sender meldingen ved å trykke på Send. Dialogboksen Send åpnes. Valgene er Som epost / Via infrarød. Trykk på Send for å bekrefte sendingen. Du lukker File viewer ved å trykke på Lukk. Tekstdokumenter og bilder Trykk på Menu-tasten og velg Bilde/Dokument > Tilpass til bredde for å zoome filen slik at den passer til bredden på skjermen. Velg Bilde/Dokument > Tilpass til vindu for å zoome slik at filen passer til skjermen. Tekstdokumenter og regneark Dokument- eller Regneark-menyen inneholder flere visningsvalg: Kladdvisning: Du velger kladdvisningen ved å trykke på Menu-tasten og velge Dokument > Kladdvisning eller Regneark > Kladdvisning. I kladdvisningen vises teksten i dokumentet eller regnearket i en enkel font. Tegnformattering, avsnittsjustering, mellomrom og tabulatorer vises også. Innebygde objekter vises ikke i kladdvisningen. Normalvisning: Du velger normalvisningen ved å trykke på Menu-tasten og velge Dokument > Normalvisning eller Regneark > Normalvisning. I normalvisning vises alle fonter og innebygde objekter som i det opprinnelige dokumentet.

18 Sidevisning: Du velger sidevisning ved å trykke på Menu-tasten og velge Dokument > Sidevisning eller Regneark > Sidevisning. I sidevisningen vises teksten i dokumentet eller regnearket som i det opprinnelige dokumentet, inkludert tekstbrytning, sidemarger, topptekster, bunntekster og kommentarer. Bilder Trykk på Menu-tasten og velg Bilde > Tilpass til bredde for å zoome bildet slik at det passer til bredden på skjermen. Velg Bilde > Tilpass til vindu for å zoome slik at bildet passer til skjermen. Trykk på Bilde > Roter for å rotere bildet 90 grader med klokken. Velg Bilde > Tilbakestill til opprinnelige innstillinger for å vise bildet slik det så ut da det først ble åpnet. Arkiverte filer Du pakker ut valgte filer ved å trykke på Pakk ut. En dialogboks for målmappe åpnes. Du pakker ut alle filene i et arkiv ved å trykke på Hent alle. Du viser en fil i et arkiv ved å trykke på Vis. Du kan også sortere elementer i et arkiv. Velg Rediger > Sorter etter for å definere sorteringskriteria. Valgene er Navn/ Dato/Størrelse. Velg Rediger > Sorteringsrekkefølge for å definere sorteringsrekkefølgen. Valgene er Stigende/Synkende. Tips: Når du viser et tekstdokument, kan du velge tekst, kopiere den til utklippstavlen og lime den inn i andre programmer. 13

19 14 Tips: Hurtigtastene for Neste lysbilde / Forrige lysbilde er Skift-Ctrl-N og Skift-Ctrl-P. PowerPoint-presentasjoner Du viser lysbilder ved å trykke på Menu-tasten og velge Lysbilde > Neste lysbilde / Forrige lysbilde. De andre menykommandoene i Lysbilde-menyen fungerer på samme måte som i Bilde-menyen. Slik konfigurerer du valg for File viewer Trykk på Menu-tasten og velg Vis > Valg. En dialogboks med to sider vises. Angi følgende: Vis side Standardfont: Du velger standardfont ved å trykke på Endre. Fontdialogboksen åpnes. Vis ukjente filer som:: Definerer hvordan File viewer skal håndtere ukjente filtyper. Valgene er Tekst/Heksadesimal/Ikke vis. Vis filer som ikke støttes, som:: Definerer hvordan File viewer skal håndtere filtyper som ikke støttes. Valgene er Spør bruker/åpne i registrert program/vis som ukjent. Siden Annet Vis støttelinjer: Velg standardinnstillinger for regnearkstøttelinjer. Valgene er Ja/ Nei. Sorter arkiver etter: Velg standard sorteringskriteria for akrivfiler. Valgene er Navn/ Dato/Størrelse. Sorteringsrekkefølge for arkiv: Velg standard sorteringsrekkefølge. Valgene er Stigende/Synkende. Lukk dialogboksen ved å trykke på Lukk.

20 Notes Figur 5 Notes er et enkelt tekstredigeringsprogram som gjør at du raskt kan skrive notater og opprette notatlister. Du kan lage flere notater for å opprette notatliste. Du kan sortere en liste på flere måter og lagre en liste som en notatblokk. Notes inkluderer mange standardkommandoer som er vanlige i tekstbehandlingsprogrammer. Notes finnes kun på engelsk. Slik legger du til og sletter notater og notatblokker Du legger til et nytt notat ved å trykke på New note. Du sletter et notat ved å trykke på Menu-tasten og velge File >Delete note. Du oppretter et nytt notat ved å trykke på Menu-tasten og velge File > New file. Du kan ha ulike notatblokker for ulike emner. 15

21 16 Tips: Notatvisningen er bra til å redigering av store mengder tekst. Og vindusdelingen gjør det enklere å bla gjennom notatblokker. Tips: Ordtellingsfunksjonen er nyttig når du skal sende et notat som en tekstmelding, hvor antall tegn må begrenses til rundt 160. Visninger Du kan vise innholdet i et notat eller både et notat og en notatliste. Du velger en visning ved å trykke på Menu-tasten og velge View > Split view/note view. Du flytter mellom visninger i en delt visning ved å trykke på Change Focus. Du viser den gjeldende visningen i fullskjermvisning ved å trykke på Menu-tasten og velge View > Full screen. Du går tilbake til normalvisning ved å velge Full screen igjen. Slik formaterer du notattekst 1 Velg teksten du vil endre. 2 Trykk på Menu-tasten og velg fra Format-menyen: Velg Font for å endre fontene som brukes i teksten eller andre valg for fet, uthevet, understreket eller punktmerket tekst. Slik teller du ord i et notat Trykk på Menu-tasten og velg Tools >Word count. Slik kjører du stavekontroll på et notat Hvis du har installert stavekontrollen, kan du sjekke notatet på følgende måte: 1 Trykk på Menu-tasten og velg Tools > Spell check. 2 Du får flere forslag på et ukjent ord, merk Forslag og velg Endre.

22 Slik sorterer du notater Du kan sortere notater med en notatblokk på følgende måte: 1 Trykk på Menu-tasten, velg Tools > Sort by og deretter sorteringskriteriet. Valgene er Creation Date/Last Modified Date/Title. 2 Du velger sorteringsrekkefølgen ved å trykke på Menu-tasten og velge Tools > Sorting Order og velge Ascending eller Descending. Innstillinger Du viser notatinstillinger ved å trykke på Menu-tasten å velge Tools > Preferences. En tosiders dialogboks åpnes. Angi følgende: Vis innstillinger Show title of entries on - Definer om du vil vise listevisningen på venstre eller høyre side av den delte visningen. Note width - Definer bredden til notatvisningen i den delte visningen. Du kan velge mellom 10 til 80 %. Display - Definer datoformatet på statuslinjen nederst på skjermen. Valgene er Last update date /Creation date. Notatinnstillinger Always start on a new note - Lar deg bestemme om du vil at Notater skal opprette et nytt notat for brukeren automatisk. Valgene er No / Yes / Only when switched on. Include in list - Lar deg definere hvor mye tekst som skal vises i notatlisten i den delte visningen. Valgen er First line / All text. First line-valget viser bare første linje av notatet. All text viser så mye tekst som er mulig. 17

23 18 Slik skriver du ut notater Trykk på Menu-tasten og velg File > Printing > Print. Du definerer sidelayouten ved å trykke på Menu-tasten og velge File > Printing > Page setup Du forhåndsviser siden på skjermen før du skriver ut ved å trykke på Menu-tasten og velge File > Printing > Page preview. Slik søker du etter notater Dialogboksen Søk etter gjør at brukeren kan søke etter og erstatte tekst i en hel notatblokk på en rask og enkel måte. 1 Trykk på Menu-tasten og velg Edit > Find. 2 Skriv inn teksten du vil søke etter. Trykk på Erstatt for å skrive inn teksten du vil erstatte den med. 3 Trykk på Valg hvis du vil begrense søket ved å skille mellom små og store bokstaver, bare hele ord eller deler av ord. 4 Trykk på Søk. Notater søker gjennom det gjeldende notatet, og deretter resten av notatene i notatblokken. 5 Du søker etter neste forekomst ved å trykke på Søk etter neste. Tips: NIM står for filformatet "Nokia Interleaved Multimedia". Multimedia converter Multimedia converter er et PC-program. Med Multimedia converter kan du konvertere vanlige videofilformater til NIM-format som kan spilles av på Nokia 9210i Communicator. Du kan også konvertere vanlige lydfilformater til WAV-

24 format og optimalisere eksisterende lydfiler i WAV-format for bruk med Nokia 9210i Communicator. Du kan for eksempel bruke konverterte WAV-filer som ringetoner. Figur 6 Du oppnår flere fordeler ved å bruke konverteringsprogrammet: Når du konverterer en fil, er den konverterte lyd- eller videofilen vanligvis mye mindre enn den opprinnelige filen. Derfor krever ikke avspilling på kommunikatoren mye av prosessoren, og avspillingen har bedre flyt. Mange filer kan faktisk ikke spilles av i det hele tatt på kommunikatoren uten konvertering. Når du spiller av en WAV-fil på kommunikatoren, er lydkvaliteten bedre. 19

25 20 Merk: Multimedia converter støtter de fleste filer som du kan spille av i Windows Media Player. Det nøyaktige settet med filer som støttes, er avhengig av hvilken versjon av Media Player som er installert i systemet og på de installerte lyd- og videokodekene. Vanligvis støtter Multimedia converter de fleste filer i formatene AVI, WAV, MPG og MP3. Slik optimaliserer du en ren lydfil 1 I menyen velger du File > Open... En dialogboks vises. 2 Bla etter lydfilen du vil konvertere, og klikk på OK. Filinformasjonen overføres til Original file feltene på venstre side av vinduet. Feltene viser filtypen, filstørrelsen og avspillingstiden. 3 Velg ett av de to valgene i feltet Audio format: Low compression: For den beste lydkvaliteten Normal compression: For noe lavere lydkvalitet, men betydelig mindre filstørrelse 4 Klikk på Convert. Filinformasjonen til den konverterte filen er overført til Convertedfile feltene på høyre side av vinduet. 5 I menyen velger du File > Save As for å lagre den nye filen.

26 Slik konverterer du en videofil 1 I menyen velger du File > Open... En dialogboks vises. 2 Bla etter videofilen du vil konvertere, og klikk på OK. Filinformasjonen overføres til Original file feltene på venstre side av vinduet. Feltene viser filtypen, filstørrelsen og avspillingstiden. 3 Velg ett av de to valgene i feltet Video quality: Smooth motion, small image size: For maksimalt oppnåelig rammefrekvens. Normal motion, normal image size: For normal bildestørrelse og noe mindre flyt i bevegelsene. 4 Hvis filene inneholder både video og lyd, velger du ett av de to valgene i feltet Audio format: Music, normal compression: Bruk denne hvis kildefilen inneholder musikk eller en annen type materiale som trenger høykvalitetslyd. Voice, high compression: Hvis den opprinnelige filen bare inneholder tale, eller hvis liten filstørrelse er viktigere en lydkvaliteten. 5 Klikk på Convert. Filinformasjonen til den konverterte filen er overført til Convertedfile feltene på høyre side av vinduet. 6 I menyen velger du File > Save As for å lagre den nye filen. Merk: I løpet av konverteringen kan du ikke starte avspilling av filer. Du kan bruke PC Suite for Nokia 9210i Communicator for å kopiere de konverterte filene til kommunikatoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se PC Suite Guide i salgspakken. Tips: Rammefrekvensen indikerer i hvilken hastighet rammene, de individuelle bildene som i sekvens danner en illusjon av bevegelse, vises i en film eller en video. Rammefrekvensen måles i rammer per sekund (fps). Jo lavere antall rammer, jo mindre flyt blir det i videoen. Tips: Du kan spille av originalfilen før konverteringen og den konverterte filen etter konverteringen. Bruk kontrollene nedenfor skjermene for forhåndvisningene for å starte og stanse avspillingen, samt sette den på pause. 21

27 22 Tips: Hvis du vil ha tilgang til spilltjenestene til Nokia, kan du bli med i Club Nokia på Spill Kommunikatoren er ikke bare et effektivt forretningsverktøy, den tilbyr deg også spennende underholdning. I denne enheten finner du fantastiske spill som du kan spille på Nokia 9210i Communicator. Installasjon Sørg for at Nokia 9210i Communicator er koblet til PCen. Åpne CD-ROM-platen og velg spillet du vil installere fra mappen "Programvare for kommunikatoren/spill", og trykk på Installer. Bounce Bounce er et spill hvor du styrer en liten ball i en farlig verden. Du spretter og ruller ballen rundt på ulike nivåer. Du må unngå farer, og du må samle de ringene du trenger for å få nøkkelen til neste nivå. Du kan bruke gummiklosser for å kunne hoppe høyere og oppheve tyngdekraften for å få tak i de ringene som er lengst unna. Du finner instruksjonene i selve spillet. Bounce finnes kun på engelsk. Figur 7

28 Systemkrav Bounce krever minst 1,5 MB ledig minne og 800 kb ledig plass på harddisken på Nokia 9210i Communicator, eller minnekort. Slik spiller du Bounce 1 Velg Bounce-ikonet fra listen over Tilbehør ved hjelp av piltasten, og trykk på Åpne. 2 Når du ser den animerte logoen for spillet, trykker du på en tast for å gå til hovedmenyen. 3 Du velger elementer fra menyene ved å flytte uthevingen til det ønskede elementet med piltasten og trykke på Retur for å velge. Hovedvindu Menyen i hovedvinduet inneholder fem valg: Start Game, Online, Options, High Scores og Quit. Du velger Quit ved å trykke på > pilen på piltasten og trykke på Retur eller den nederste kommandoknappen. Starte et spill Menyen Start Game har fire valg: New Game, Continue, Instructions og Back. New Game starter et nytt spill fra nivå 1. Continue tar deg til Continue-menyen. Instructions starter en automatisk demonstrasjon av spillfunksjonene. Valget Back tar deg tilbake til hovedvinduet. 23

29 24 Fortsett Menyen Continue har fire plasseringer for tidligere lagrede spill. Hver plassering viser nivået for det lagrede spillet og antall liv du har igjen. Når du velger en plassering, starter spillet på nytt på begynnelsen av nivået som er lagret, med antall liv du hadde igjen da du lagret spillet. Når du laster et lagret spill, er poengsummen null, så den eneste måten å få maksimal poengsum på er å spille alle nivåene i et spill på en gang! Valget Back tar deg tilbake til hovedvinduet. Tilkoblet Ved å velge Online kan du koble deg til spillhjemmesiden for Nokia 9210i Communicator. Legg merke til at du må ha konfigurert kommunikatoren for å få tilgang til Internett slik at dette kan fungere. Når du lukker leseren, kommer du tilbake til hovedmenyen for Bounce. Sjekk hjemmesiden jevnlig for hint, tips og nyheter om dette og andre spill. Merk: Kommunikatoren må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. Valg Menyen Options har tre valg: Change Keys, Change Sound og Back. Med Change Keys kan du definere kontrolltastene på nytt. Med Change Sound kan du angi volumet for lydeffekter. Valget Back tar deg tilbake til hovedvinduet. High Scores Valget High Scores viser en liste over de høyeste poengsummene i Bounce. Velg Back for å gå tilbake til hovedvinduet.

30 Kontroller Pilene < og > på pilstasten flytter ballen til venstre og til høyre. Du kan få ballen til å sprette med mellomromstasten. Du kan endre kontrolltastene ved hjelp av valget Redefine Keys i menyen Options. Endre størrelse Ballen kan endre størrelse hvis den kommer borti de riktige objektene. En stor ball spretter høyere og beveger seg raskere enn en liten ball og kan også flyte i vann. Den lille ballen kan klemme seg gjennom små sprekker. Demo Det finnes mange forskjellige elementer i spillet. Du kan se en demonstrasjon av funksjonene i spillet ved å velge Instructions fra menyen Start Game. Du kan avslutte demoen når som helst ved å trykke på en tast. Sette spillet på pause Trykk enten på Esc-tasten eller en av kommandoknappen for å sette spillet på pause. Når spillet er satt på pause, kan du gå til menyen Options for å definere taster på nytt eller endre volumet. Du kan også avslutte spillet eller gjenoppta spillet. Mellom nivåer På slutten av et nivå kan du velge om du vil lagre spillet, endre spillvalgene, avslutte spillet eller fortsette. Hvis du lagrer spillet, får du opp en liste over fire plasseringer for lagring av spill, med nivåene for spill som allerede er lagret. Hvis 25

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO Komme i gang Nokia N95-2 1. Utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N95-2. Heretter referert til som Nokia N95 8 GB. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster for valg av kommandoer og tilgang til Valg

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer