KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010

2 Nordic Mining ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2010 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et mineralselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden. Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ( Gudvangen Stein ). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ( Keliber ) i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess. Finansielle forhold Tallene nedenfor gjelder konsernregnskapene hvis det ikke er eksplisitt henvist til morselskap eller datterselskap. Tall i parentes er sammenlignbare tall for tilsvarende periode i Nordic Mining har operativ virksomhet gjennom Gudvangen Stein. Salgsinntektene i første kvartal utgjorde NOK 3,0 millioner (NOK 3,1 millioner). Salgsvolumet i kvartalet var tonn ( tonn). Sesongmessig variasjon i etterspørsel for anortosittprodukter har i år vært forsterket av unormal kuldeperiode som har gitt lav aktivitet i bygg- og anleggsbransjen. Driftsunderskuddet i første kvartal var NOK -6,3 millioner (NOK 7,9 millioner). Driftsunderskuddet i perioden er knyttet til kostnader i forbindelse med utvikling av rutilprosjektet i Engebøfjellet, samt lav aktivitet i Gudvangen Stein. Resultat etter skatt i første kvartal ble et underskudd på NOK -6,9 millioner (NOK -7,6 millioner). Selskapets kontantstrøm fra operativ virksomhet har vært negativ i første kvartal; NOK -8,6 millioner (NOK -7,5 millioner). Nordic Mining har i februar og mars gjennomført emisjoner med samlet bruttoproveny på NOK 30,0 millioner; ref. note 2. Selskapets finansielle kapasitet er derved styrket. Pr. 31. mars 2010 utgjorde konsernets kontanter og kontantekvivalenter NOK 16,5 millioner (NOK 32,1 millioner). Proveny fra reparasjonsemisjon i mars (bruttoproveny NOK 10,0 millioner) ble overført til Selskapets konto i april og er således ikke inkludert i kontantbeholdningen pr. utgangen av første kvartal; ref. note 2. Beløpet er inkludert i Kundefordringer og andre fordringer og således hensyntatt i Konsernets egenkapital pr. 31. mars. 1

3 Nordic Minings balanse pr. 31. mars 2010 var NOK 112,2 millioner (NOK 121,3 millioner). Bokført egenkapital pr. 31. mars var NOK 64,4 millioner (NOK 67,1 millioner), dvs. at konsernets egenkapitalandel er 57%. Hovedaktiviteter i første kvartal og perioden frem til 31. mars 2010 Rutilforekomst (TiO 2 ) i Engebøfjellet Nordic Mining vil etablere industrivirksomhet basert på utvinning og produksjon av rutilkonsentrat (TiO 2 ) med basis i den betydelige rutilforekomsten i Engebøfjellet. Rutil er et viktig råstoff for produksjon av pigment til bl.a. maling-, plast- og papirindustri, og til produksjon av titanmetall. Forekomsten på Engebø innholder også granat, og Nordic Mining planlegger å produsere granat av høy kvalitet som et tilleggsprodukt. Granat anvendes bl.a. i ulike industrielle slipe- og skjæreprosesser. Nordic Mining har ferdigstilt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning knyttet til den planlagte industrivirksomheten på Engebø. Forslaget har vært ute til offentlig høring. De berørte kommunene Naustdal og Askvoll gjennomgår innkomne høringsuttalelser og skal foreta en politisk behandling av planforslaget. Nordic Mining venter at resultatet av kommunenes behandling vil foreligge i løpet av første halvår Riksantikvaren har vedtatt at reguleringsplanen for Engebø kan godkjennes i forhold til kulturminner. Godkjennelsen forutsetter at det gjennomføres arkeologisk utgraving i de registrerte områdene før prosjektarbeidene starter. Omfang og avgrensning av områder for arkeologisk granskning skal fastsettes når reguleringsplanen er godkjent. Nordic Minings søknad om utslippstillatelse for Engebøprosjektet har vært ute til offentlig høring. Behandlingsansvaret for utslippssøknaden er overført fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Resultatet av Klifs behandling ventes å foreligge etter at reguleringsplanen er godkjent. Vurderinger og testarbeid knyttet til ressurskartlegging, oppredning og mineralprosessering for rutil- og granatproduksjon videreføres. Det finske selskapet Outotec Oyj ( Outotec ) er engasjert som konsulent innen mineralprosessering. Outotec er en internasjonalt ledende teknologi- og utstyrsleverandør med betydelig kompetanse i oppredning av rutil. Hovedfokus for arbeidet er optimalisering av utvinningsgrad og forberedelse for produksjon i pilotanlegg. Laboratoriestudier foretatt av Outotec viser at en utvinningsgrad for rutil på over 60% er realistisk. Det foreslås også alternative prosessløsninger der man blant annet kan eliminere bruk av flotasjon, noe som vil redusere bruk av flotasjonskjemikalier samt redusere driftskostnadene. Nordic Mining arbeider med vurdering av markedsmuligheter for TiO 2 og granat, samt oppfølging av internasjonale kontakter og mulige alliansepartnere. Engebøprosjektet representerer i internasjonal sammenheng et stort og langsiktig ressurspotensial med strategisk viktig lokalisering i Europa. Engebøprosjektets markedsmessige potensial bekreftes gjennom industrielle kontakter, og Selskapet oppfatter den internasjonale oppmerksomheten og interessen som god. Nordic Mining har i februar 2010 inngått avtale med et ledende, internasjonalt industrimineralselskap for teknisk og kommersiell utvikling av granatprodukter fra Engebø. På teknisk side vil samarbeidet bl.a. inkludere tester, analyser og prosessdesign for en optimal produksjonsprosess for høyverdige granatprodukter. Forutsatt en vellykket utvikling 2

4 av Engebøprosjektet generelt, ønsker partene å etablere et eksklusivt kommersielt samarbeid for salg og distribusjon av granatprodukter fra Engebø. Nordic Mining har iverksatt flere aktiviteter for vurdering av produkt- og anvendelsesmuligheter for restmateriale fra produksjonsprosessen på Engebø. Bl.a. vurderes bruk av restmaterialer i betong, som jordforbedring og som innsatsfaktor/fyllmasse for ulike konstruksjoner og formål. Selskapet har inngått avtale med et internasjonalt energiserviceselskap om utvikling/fremstilling av eklogittprodukter i spesielle betongprodukter/ -anvendelser. Videre har Selskapet i januar 2010 inngått en samarbeidsavtale med det nederlandske selskapet Arcadis Nederland BV for å prøve ut eklogitt (og anortositt) som tilsats i jordforbedringsmiddel. På sikt kan ulike biprodukter representere en positiv tilleggsverdi for Engebøprosjektet, både økonomisk og næringsmessig, og samtidig redusere behovet for deponering av restmateriale. Gudvangen Stein Markedet for anortosittprodukter er fortsatt påvirket av den generelle nedgangen i europeisk bygg- og anleggsindustri. Gudvangen Stein har intensivert markedsarbeidet, og interessen for anortositt i nye anvendelser er økende. Morten Samskott er ansatt som daglig leder i Gudvangen Stein fra 1. mai Samskott har driftsteknisk utdanning, variert industriell ledererfaring og inngående kjennskap til anortosittressursene i Gudvangen-regionen. Gudvangen Stein har utarbeidet ny driftsplan for underjordsdrift. Driftsplanen er levert til Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen omfatter et nytt område i forlengelse av eksisterende driftsnivå. Forventet produksjon i det nye området er ca. 1 million tonn. Gudvangen Stein har i første kvartal forlenget avdragsfri periode på lån til kredittinstitusjon på NOK 9,3 millioner fram til januar Diskusjon pågår med Institutt for Energiteknikk (IFE) om videreføring av utviklingsarbeid knyttet til bruk av CO 2 i mineralprosessering. I tillegg til oppgradering av anortositt med CO 2 er Gudvangen Stein i gang med å utvikle konsentrater av anortositt som kan benyttes i ulike industrielle anvendelser, bl.a. keramisk industri, glassrelatert industri og som filler i ulike industrier. Resultatene så langt er positive, og Gudvangen Stein har nylig inngått en utviklingsavtale med en ledende produsent av høyverdige mineralprodukter. Formålet er å undersøke mulighetene for å produsere anortosittkonsentrat for anvendelse i produksjon av høyverdige mineralprodukter. Partene har intensjon om å forhandle en langsiktig leveranseavtale for anortosittkonsentrat. Gudvangen Stein har intensjon om å etablere et nytt produksjonsanlegg slik at anortosittkonsentrat kan leveres i riktig mengde og kvalitet i hht. leveranseavtalen. Keliber Gjennom datterselskapet Keliber i Finland vil Nordic Mining utvinne litiumholdige mineraler og starte produksjon av høyrent litiumkarbonat. Litiumkarbonat har en rekke industrielle anvendelser, bl.a. i batterier som står for en økende del av det globale forbruket av litiumkarbonat. 3

5 Etterspørselen etter litiumkarbonat og priser for avledede produkter har i de seneste årene økt. Den positive utviklingen ventes å fortsette hovedsakelig pga. vekst i batterisektoren som følge av økt salg av hybrid- og elbiler, mobilt verktøy og batterier til andre industrielle anvendelser. Litium har fordelaktige egenskaper i ulike kombinasjoner med andre mineraler/materialer i moderne batterier, og det pågår omfattende internasjonal produktutvikling innenfor området. Nordic Mining deltar sammen med andre industriselskaper og universitetsmiljø i Finland i utviklingsarbeid knyttet til fremstilling av batterikjemikalier basert på Kelibers planlagte litiumproduksjon. Det er betydelig industriell interesse og aktivitet i Finland knyttet til utvikling av virksomhet i forbindelse med litiumbaserte batterier, herunder bl.a. batterimaterialer, batteriproduksjon, styringssystemer og tilvirkning av el- og hybridbiler. Geologiske undersøkelser vil bli gjennomført med sikte på å identifisere nye, utvinnbare forekomster i nærheten av Kelibers øvrige virksomhet. Selskapets organisasjon og kommersielle fokus vil bli styrket. Undersøkelsesaktivitet Nordic Mining arbeider fortsatt for å avklare eierforhold til Los Santos lisensene i Ecuador og rettigheter til videre geologiske undersøkelser. Aksjekapital I februar 2010 ble det gjennomført en rettet emisjon mot store eksisterende og utvalgte norske og internasjonale institusjonelle investorer. Selskapet ble tilført NOK 20,0 millioner (brutto). I etterkant av denne kapitalutvidelsen ble det i mars 2010 gjennomført en reparasjonsemisjon for aksjonærer pr. 4. februar 2010 som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen ble overtegnet, og Selskapet ble tilført NOK 10,0 millioner (brutto). Som følge av kapitalutvidelsene har antall aksjer i Selskapet økt fra til , ref. note 2. Begge emisjonen ble gjennomført til kurs NOK 1,00 pr. aksje. Oslo, 6. mai 2010 Nordic Mining ASA 4

6 KONSOLIDERTE RESULTATREGNSKAPER Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert Salgsinntekter Andre inntekter - (65) 35 Varekostnad (346) (872) (6 412) Lønnskostnader (2 905) (3 448) (12 738) Kontor-/servicekostnader (670) (795) (2 896) Avskrivninger (606) (690) (2 899) Nedskrivning - - (2 100) Andre driftskostnader (4 805) (5 051) (20 668) Driftsresultat (6 303) (7 865) (27 409) Finansinntekter Finanskostnader (674) (852) (2 898) Resultat før skatt (6 930) (7 622) (28 124) Skattekostnad Periodens resultat (6 930) (7 622) (27 058) Periodens resultat fordeler seg som følger: Aksjonærer i morselskap (6 797) (7 522) (26 645) Minoritetsinteresser (132) (100) (414) Resultat per aksje: (I norske kroner) Basis og utvannet (0,06) (0,08) (0,28) 5

7 KONSOLIDERT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Revidert Periodens resultat (6 930) (7 622) (27 058) Andre kostnader og inntekter: Omregningsdifferanser valuta (1 035) (3 735) (5 883) Andre kostnader og inntekter ført mot egenkapital (1 035) (3 735) (5 883) Totalresultat (7 965) (11 357) (32 941) Totalresultat fordeler seg som følger: Aksjonærer i morselskap (7 531) (10 152) (30 836) Minoritetsinteresser (434) (1 206) (2 105) 6

8 KONSOLIDERTE BALANSER Pr. 31. mars mars 31. desember (I tusen norske kroner) Urevidert Revidert EIENDELER Anleggsmidler Goodwill Immaterielle eiendeler Mineraleiendom og andre varige driftsmidler Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital ( ) ( ) Omregningsdifferanser Egenkapital henført til aksjonærer i morselskapet Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån fra kredittinstitusjoner Utsatt skatt Finansielle leieforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig del av lån Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 KONSOLIDERT ENDRING I EGENKAPITAL Pr. 31. mars Urevidert Majoritetsinteresse Minoritets interesse Sum egenkapital (I tusen norske kroner) Aksje kapital Overkurs fond Annen innskutt egenkapital Omregn. differanse Annen egenkapital Sum Egenkapital 1. januar (81 872) Periodens totalresultat (4 191) (26 645) (30 836) (2 105) (32 941) Egenkapital 31. desember ( ) Aksjeemisjon Transaksjons kostnader (3 147) (3 147) (3 147) Periodens totalresultat (734) (6 797) (7 531) (434) (7 965) Egenkapital 31. mars ( )

10 KONSOLIDERTE KONTANTSTRØMOPPSTILLINGER Pr. 31. mars (I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (8 565) (7 489) Kjøp av varige driftsmidler (269) (344) Kjøp av lisenser 75 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (194) (344) Aksjeemisjoner Nedbetaling av lån - (84) (Nedbetaling)/opptrekk av trekkfasilitet Nedbetaling av finansiell leieforpliktelser (364) (170) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontantbeholdning (7 804) Effekt av valutaendring Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Kontantbeholdning ved periodens slutt

11 NOTER TIL REGNSKAPSRAPPORT PR. 31. MARS 2010 Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering. Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport og må leses i sammenheng med konsoliderte årsregnskaper for konsernet Nordic Mining ASA for regnskapsåret frem til og med 31. desember Denne rapporten ble godkjent av Selskapets styre 6. mai Regnskapsprinsippene som er benyttet, er konsistente med de som ble fulgt ved avleggelsen av Selskapets årsrapport for regnskapsåret Note 2 EMISJON I forbindelse med emisjoner i februar og mars har Selskapet fått tilført ny kapital med totalt NOK 26,9 millioner etter omkostninger. NOK 9,1 millioner er innbetalt på selskapets konto i april. Antall aksjer i selskapet etter emisjonene: Antall aksjer i tusen Ordinære aksjer Balanse Emisjon Balanse Note 3 SEGMENT Gruppen viser segmenter basert på produkter eller produkter under utvikling innen ulike mineralområder. De tre hovedgruppene er: Anortositt, som produseres av Gudvangen Stein AS. Litium, hvor Keliber Oy i Finland har konsesjon for utvinning av mineralressurser og gjør forberedelser for produksjon av litiumkarbonat. Titanråstoff, som kan fremstilles fra mineralforekomsten i Engebøfjellet, og hvor det bl.a. er ferdigstilt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, samt søknad om utslippstillatelse. I posten Justeringer og elimineringer inngår Gruppens administrasjonskostnader og andre forretningsutviklingsoppgaver, samt elimineringer ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Gruppen vurderer resultat før skatt basert på segmentenes regnskaper eksklusiv merverdier ved oppkjøp. Alle tall i tabellen nedenfor er i NOK tusen og relatert til perioden 1. januar 31. mars. 10

12 Justeringer og Anortositt Litium Titanråstoff Elimineringer Konsolidert Salgsinntekter Segment resultat (2 237) (2 593) (725) (422) (1 892) (2 859) (2 076) (1 747) (6 930) (7 622) Note 4 TRANSAKSJONER MED RELATERTE PARTER Nordic Mining har en kontor- og serviceavtale med Dag Dvergsten AS. Avtalen omfatter bl.a. kontorleie og administrative funksjoner. Dag Dvergsten AS er eid av Dag Dvergsten som er styreleder i Nordic Mining ASA. Nordic Mining har i perioden 1. januar til 31. mars 2010 kjøpt tjenester i hht. kontor- og serviceavtalen for NOK 0,7 millioner (NOK 0,8 millioner) fra Dag Dvergsten AS. Note 5 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Engebøprosjektet Riksantikvaren har vedtatt at reguleringsplanen for Engebø kan godkjennes i forhold til kulturminner. Godkjennelsen forutsetter at det gjennomføres arkeologisk utgraving i de registrerte områdene før prosjektarbeidene starter. Gudvangen Stein Morten Samskott er ansatt som daglig leder i Gudvangen Stein fra 1. mai Gudvangen Stein har inngått utviklingsavtale med en ledende produsent av høyverdige mineralprodukter. Formålet med avtalen er i fellesskap å undersøke mulighetene for å produsere anortosittkonsentrat i Gudvangen Stein for anvendelse i produksjon av høyverdige mineralprodukter. Gudvangen Stein har produsert konsentratprøver for testing og utarbeidet foreløpig teknisk informasjon som avtalepartneren har vurdert positivt. Partene er enig om å starte et testprogram som tar sikte på i økende grad å anvende anortosittkonsentrat i produksjon av høyverdige mineralprodukter. Testprogrammet vil starte så snart som mulig. Partene har intensjon om å forhandle en langsiktig leveranseavtale for anortosittkonsentrat. Avtalen vil være betinget av at testprogrammet blir vellykket. Gudvangen Stein har intensjon om å etablere et nytt produksjonsanlegg slik at anortosittkonsentrat kan leveres i riktig mengde og kvalitet i hht. leveranseavtalen. Årsrapport for 2009 Styret i Nordic Mining godkjente 19. april 2010 årsregnskapene for Selskapets årsrapport for 2009 er tilgjengelig på Generalforsamling Dato for generalforsamling i Nordic Mining ASA er fastsatt til 16. juni

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer