Norway's Official Statistics, series XI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway's Official Statistics, series XI"

Transkript

1

2 orges offisielle statistikk, rekke XI orway's Official Statistics, series XI ek e XI Trykt 1958 r 301 Syketrygden 1955 Health insurance 302 Forsikringsselskaper 1956 Sociétés d'assurances 303 Folketellingen 1 desember 1950 IX Husholdningenes sammensetning Population census December 1, 1950 IX Composition of households 30 Folkemengden i herreder og byer L januar 1957 Population in rural districts and towns 305 Kriminalstatistikk 1956 Criminal statistics 306 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1955 Medical statistical report 307 orges elektrisitetsverker 1956 Electricity plants 308 Jordbruksstatistikk 1957 Agricultural statistics 309 Statistisk årbok 1958 Statistical yearbook of orway 310 Samferdselsstatistikk 1958 Transport and communication statistics 311 Meieribruket i oreg 1956 orway's dairy industry 312 Sinnssykehusenes virksomhet 1956 Hospitals for mental disease 313 Syketrygden 1956 Health insurance 31 Ulykkestrygden for sjømenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 315 Undervisningsstatistikk Statistics on education 316 Folkemengdens bevegelse 1956 Vital statistics and migration statistics 317 orges jernbaner Chemins de fer norvégiens 318 orges bergverksdrift 1957 orway's mining industry 319 orges handel 1957 Del I Foreign trade of orway Part / 320 orges industri 1956 Industrial production statistics 321 Kredittmarkedstatistikk 1956 Credit market statistics Rekke XI Trykt 1959 r 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1 desember 1950 IV Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket Population census December 1, 1950 IV A survey of statistics on occupation Detailed figures for the whole country 32 Alkoholstatistikk 1957 Alcohol statistics 325 Bedriftstelling i orge 2 april 1953 III Øvrige næringer Census of establishments April 2, 7953 III Other industries 326 Produktivitetsutviklingen i industrien Productivity trends in mining and manufacturing orges postverk 1958 Statistique postale Forsikringsselskaper 1957 Sociétés d'assurances Samferdselsstatistikk 1959 I Transport and communication statistics I 330 Statistiske oversikter 1958 Statistical survey 331 Telegrafverket Télégraphes et téléphones de l'etat

3 ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 335 SYKETRYGDE ÅRGAG ational Health Insurance th issue RIKSTRYGDEVERKET THE ATIOAL ISURACE ISTITUTIO OSLO 1959

4 Grondahl & Sons boktrykkeri, Oslo

5 3* Syketrygd-statistikk Riksforsikringsanstaltens årsberetning nr orges Offisielle Statistikk: Rekke VI, nr 17 Sykeforsikringen for årene » VII,» 8 -»-» året 1919» VII,» 32 -»-»» 1920» VII,» 61 -»-»» 1921» VII,» 9 -»-»» 1922 * VII,» 10 -»-»» 1923» VII,» 180 -»-»» 192» VIII,» 9 -»-»» 1925» VIII,» 3 -»-»» 1926» VIII,» 80 -»-»» 1927» VIII,» 107 -»-»» 1928» VIII,» 11 -»-»» 1929» VIII,» 169 -»-»» 1930» VIII,» 198 Syketrygden»» 1931» IX,» 22 -»-»» 1932» IX,» 51 -»-»» 1933» IX,» 76 -»-»» 193» IX,» 102 -»-»» 1935» IX,» 127 -»- A» 1936» IX,» 15 -»-»» 1937» IX,» 18 -»-»» 1938» X,» 3 -»-»» 1939» X,» 32 -»-»» 190» X,» 65 -»-»» 191» X,» 76 -»-»» 192» X,» 121 -»-»» 193» X,» 155 -»-»» 19 ) X,» 163 -»-»» 195» X,» 169 -»-»» 196» XI,» 29 -»-»» 197» XI,» 57 --»-»» 198» XI,» 98 -»-»» 199» XI,» 138 -»-»» 1950» XI,» 160 -»-»» 1951 o XI» 19 -»-»» 1952» XI» »» 1953» XI» 290 -»-»» 195» XI» 301 -»-»» 1955» XI» 313 -»-»» 1956

6 Rikstrygdeverkets øvrige statistiske publikasjoner For årene , se , , , , * , året 1939, årene ,» , året 196,» 197, 198, 199, * 1950, årene For årene , se» , , året 192, 1925,» 1926,» 1927, 1928, 1929, >> 1930, >> 1931, 1932, 1933, 193, 1935,» 1936, >> årene , året 1939, årene ,» » For årene , se ,» året 192,» 1925, * 1926, 1927, s 1928, s 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 193, 1935, 1936, irene ,» året 1939, årene » Ulykkestrygden for industriarbeidere m v orges Off Stat, rekke V, nr 16, VI, s 10, VII, s 15, VIII,» 26, TX, s 11, X,» 23 X, s 8 X, s 10 X, s 16 XI, s -s--- XI, ---s- XI, s XI, s XI, s Fiskertrygden orges Off Stat, rekke -s- -s- -s- -s- -»- -s- -»- -s- -s- X, VI, VII, VIII, VIII, VIII, VIII, VIII, VIII, IX, IX, IX, IX, IX, IX, IX, X, X, XI, XI, XI, Sjomannstrygden orges Off Stat, rekke VI, VII, VIII, VIII, VIII, VIII, VIII, VIII, _s_ IX, IX, IX, IX, IX, IX, IX, X, X, XI, XI, nr s s s s s s s s s s s s s , 99, 126, 19, 175, , 79, 107, 132, 152, 179 5, 83, 170, , 97, 129, 15, , 60, 90, 118, 12, , 138, 180, 21 21, 5, 88, 119, 12, , 37, 75, 115, 157, nr , 23 60» 91» 122 s 153 s 183 s 8 s s 85» 112 s s 12 s 1 s 77 s 31 37, 75, 115, 157, 191

7 FORORD Loven av 18 september 1909, som trådte i kraft 3 juli 1911, var den forste lov om sykeforsikring Etter denne lov fulgte lov om sykeforsikring av 6 august 1915 (med senere tilleggs- og endringslover) som trådte i kraft 3 januar 1916 Deretter fulgte lov om syketrygd av 6 juni 1930 nr 18 (med senere tilleggsog endringslover) som trådte i kraft 5 januar 1931 Lov om syketrygd av 6 juni 1930 (med senere tilleggs- og endringslover) var gjeldende inntil 2 juli 1956, da lov om syketrygd av 2 mars s å trådte i kraft Endringslov av 28 juni 1957 trådte delvis i kraft samme dag og delvis 6 januar 1958 Lov av 15 mars 1957 om tilleggssykepenger til arbeidstakere trådte i kraft samme dag Oslo, 31 august 1959,Finn Alexander F W Ohldieck

8

9 Syketrygden 1957 Innholdsfortegnelse I Syketrygdens hovedprinsipper i 1957 Tabell Side A Syketrygdens organer 1 B Trygdens omfang C Inndeling av de trygdede 2 D Ytelser 5 E Premier og premietilskudd 8 F Godkjente private sykekasser 12 G Jernbanepersonalets sykekasser 12 II Reguleringsfondet Syketrygdens reguleringsfond 1 Tariffstatistikk A Medlemmene fordelt på premietariffer 15 B Trygdekassene fordelt på premietariffer 15 Contents I Main Principles of Health Insurance in 1957 Table Page A Institutions of Health Insurance 1 B Persons insured 1 C Classification of the insured 2 D Benefits 5 E Contributions 8 F Approved private funds 12 G Railway staff funds 12 II Central Reserve Fund The reserve fund 1 III Statistics of Tariffs A Members according to tariffs of contribution 15 B Local public funds according to tariffs of contribution 15 IV Medlemsstatistikk 1957 IV Statistics of Contributors insured Trygdekassene fordelt på, størrelsesgrupper 7 Local public funds according to 16 size 16 8 Samlede medlemstall Totals of contributors insured Medlemmene etter trygd, inntektsklasse 9 Members by groups of insurance, og kjønn 18 and sex 18 income 10 Ikke-arbeidstakere m v etter inntektsklasse, 10 on-employees by groups of income, sykepengeklasse og kjønn 20 sickdays and sex Medlemmer fylkesvis i trygdegrupper Members according to counties and groups of insurance 22 V Stonadsstatistikk Sykelighet m v Totaloversikt i trygdegrupper A Absolutte tall 26 B Pr medlem Totaloversikt fylkesvis A Absolutte tall 30 B Pr medlem 32 VI Regnskapsstatistikk Ordinære lokale inntekter Ordinære lokale utgifter A Absolutte tall 38 B Pr medlem 0 C Antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt på utgiftsgrupper i kr pr medlem for legehjelp m v D Administrasjonsregnskap for de lokale trygdekasser V Statistics of Benefits Morbidity aso Totals by groups of insurance A Totals 26 B Per member Totals according to counties A Totals 30 B Per member 32 VI Statistics of Accounts Ordinary local receipts Ordinary local expenditures A Totals B Per member C Local funds and members according to cost groups in orwegian crowns per member for medical care a s o 1957 D Local funds account of administration

10 8 * Tabell side 16 Lokale over/underskudd m v 6 17 Lokale aktiva og passiva 8 18 Sammendrag av lokale utgifter, inntekter, aktiva og passiva Samlede utgifter og inntekter Samlede aktiva og passiva 5 VII De enkelte trygdekasser m m A Offentlige trygdekasser 56 B Sammendrag med opplysninger om de enkelte godkjente sykekasser m m 88 VIII Sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet A Særstatistikk for sjømenn i utenriks fart m m 91 B Særregnskap for Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart m m 92 Table Page 16 Local surplus and deficits 6 17 Local assets and liabilities 8 18 Summary of local expenditures, receipts, assets, and liabilities Total expenditures and receipts Total assets and liabilities 5 VII Individual Local Funds A Local public funds 56 B Summary, including individual informations about private funds as o 88 VIII Seamen and civil Servants abroad A Separate statistics for seamen and civil servants abroad 91 B Separate accounts of the fund for seamen and civil servants abroad 92

11 I Syketrygdens hovedprinsipper i 1957 A Syketrygdens organer I hver av landets kommuner skal det være minst én offentlig trygdekasse som innen kommunen formidler syketrygden Rikstrygdeverket kan dog med Sosialdepartementets samtykke bestemme at flere kommuners trygdekasser skal slås sammen Trygdekassen er som regel samtidig lokalt organ for ulykkestrygdene (for industriarbeidere, sjømenn og fiskere), krigspensjoneringene, pensjonstrygden for skogsarbeidere, militær uføretrygd, blinde- og vanførehjelpen og for tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere' Trygdekassen er et eget rettssubjekt For trygdekassens forpliktelser hefter bare dens formue Trygdekassen ledes av et styre på fem medlemmer som velges av kommunestyret for den kommunale valgperiode Den daglige administrasjon utføres av en fast ansatt forretningsfører Særtrygden for sjømenn i utenriks fart og for offentlige tjenestemenn m v utenfor orge administreres av en egen trygdekasse, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart, med sete i Oslo Brukskasser og andre private sykekasser samt Jernbanepersonalets sykekasser kan tre istedenfor offentlige trygdekasser når de er godkjent av Rikstrygdeverket Pr 31 desember 1957 var det i virksomhet i orge: 736 offentlige trygdekasser, 13 godkjente private sykekasser, 8 jernbanesykekasser Syketrygdens sentralstyre er Rikstrygdeverket Foruten å treffe avgjerd tvister skal Rikstrygdeverket fore kontroll med trygdekassenes ledelse og virksomhet, og for øvrig med lovens gjennomføring i det hele Rikstrygdeverket ansetter trygdekassenes forretningsførere og revisorer Trenger en trygdekasse andre tjenestemenn enn forretningsfører, ansettes disse av trygdekassens styre, men ansettelsen må godkjennes av Rikstrygdeverket for å bli gyldig B Trygdens omfang Syketrygdloven av 2 mars 1956, som trådte i kraft 2 juli s A, bestemmer at enhver som har bosted her i landet, er syketrygdet etter lovens regler Det samme gjelder den som ikke har bosted her i landet, når han: a) arbeider i annens tjeneste her i landet og fyller vilkårene for arbeidgtakertrygd, Fra 1 januar 1958 administrerer trygdekassene også forsørgertrygden for barn og pensjonstrygden for fiskere, fra 1 januar 1959 ennvidere alderstrygden og barnetrygden

12 2 b) er norsk statsborger og er ansatt på norsk skip, herunder medregnet den tid han oppebærer hyre i medfor av lov eller avtale eller er godtatt som hyresøkende, c) er norsk statsborger og er statens lønte tjenestemann i utlandet eller lønnet arbeidstaker hos slik tjenestemann, d) er norsk statsborger og deltar i norsk fangstekspedisjon eller arbeider ved norsk fangststasjon Trygdet er også, ektefelle og barn under 18 år selv om de ikke har bosted her i landet, når de forsørges av person som er trygdet her i landet Unntatt fra trygden er: a) den som er fremmed stats tjenestemann og ikke er norsk statsborger, b) den som er i tjeneste hos fremmed stats tjenestemann og ikke er norsk statsborger, c) den som ifølge utenlandsk lov er sikret sykestønad under sitt opphold her i landet Den som ikke har bosted her i landet, men som oppholder seg her i mer enn tre måneder, kan opptas i trygden etter regler som er fastsatt av Sosialdepartementet For medlem som midlertidig oppholder seg utenfor landet, fortsetter medlemskapet i inntil tre måneder og deretter så lenge premie blir betalt i rett tid Trygdeplikten oppfylles ved medlemskap i offentlig trygdekasse eller godkjent sykekasse (inkl jernbanesykekasse) C Inndeling av de trygdede Den som omfattes av loven, er trygdet som medlem eller som familiemedlem Hovedregelen er at den som er fylt 18 år, skal være trygdet som medlem Ektefelle som forsørges av medlemmet, og barn under 18 år, er dog trygdet som familiemedlem hvis vedkommende ikke har en arbeidsinntekt i annens tjeneste eller av eget erverv som svarer til over kroner årlig Ektefelle som ikke forsørges av den annen ektefelle, eller som har årlig arbeidsinntekt over kroner i annens tjeneste eller av eget erverv, skal imidlertid være selvstendig medlem Den som er under 18 år og har årlig arbeidsinntekt over kroner, skal også være trygdet som selvstendig medlem For ektefelle som er trygdet som familiemedlem, skal trygden være knyttet til den trygdekasse hvor den annen ektefelle er medlem For barn under 18 år som er trygdet som familiemedlem, skal trygden være knyttet til den trygdekasse hvor faren eller moren er medlem Barn som ikke har foreldre eller pleieforeldre, er trygdet i trygdekassen på bostedet For familiemedlem betales ikke premie eller tillegg til medlemmets premie Medlemmene er inndelt i: a) arbeidstakere, som svarer til pliktige medlemmer etter tidligere lov, b) ikke-arbeidstakere, som svarer til frivillige medlemmer etter tidligere lov, c) fiskere, fangstmenn m v som er tatt opp i fiskermanntallet,

13 3 d) sjømenn i utenriks fart, offentlige tjenestemenn utenfor landet og andre som etter departementets bestemmelse skal høre til denne gruppe, e) militærpersoner Arbeidstakere Pliktig til trygd som arbeidstaker er enhver som her i landet arbeider i annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse som helt eller delvis består i penger, med mindre vedkommende går inn under noen av særreglene i loven Det samme gjelder: a) stortingsrepresentanter for valgperioden og innkalte varamenn for den tid de oppholder seg på Stortinget, b) den som fisker på lott uten h holde eget bruk, c) den som arbeider utenfor landet for arbeidsgiver bosatt her i landet Unntatt fra trygd som arbeidstaker er: a) den hvis arbeidsforhold etter dets art ikke kan få en varighet av minst 6 dager, b) den hvis aktuelle arbeidsinntekt ikke overstiger kr 1 000,00 pr år, c) den som har bistilling i annens tjeneste når han har hovedstilling i selvstendig virksomhet, d) norsk statsborger som er fremmed stats tjenestemann eller er i tjeneste hos fremmed stats tjenestemann, ) den som arbeider i bedrift på Svalbard og som går inn under Bergverksordningen for Svalbard Trygden som arbeidstaker blir oppfylt ved medlemskap i arbeidsstedets trygdekasse eller godkjent sykekasse (herunder jernba,nesykekasse) Medlemskapet som arbeidstaker tar til samme dag som arbeids- eller tjenesteforholdet blir tiltrådt, og går ut første søndag kl 2 etter at arbeidsforholdet opphører Hvis medlemmet er sykt når medlemskapet opphører, blir vedkommende stående som medlem uten å betale premie så lenge trygdekassen yter sykepenger, barselpenger og opphold i sykehus m v Arbeidstaker føres i den klasse som hans aktuelle arbeidsinntekt betinger etter en tabell med klassene 1-5 Personer som går inn under lov om offentlige tjenestemenn, har ikke rett til sykepenger under sykdom For disse gjelder en særskilt (lavere) premietariff (klassene 1 T-5 T) Personer ansatt i stats-, kommunal eller fylkeskommunal tjeneste og som er sikret full lønn under sykdom i minst tre måneder, men som ikke går inn under tjenestemannsloven, får sykepenger når full lønn under sykdom er utbetalt i tre måneder Disse føres i klasse 1 Tx-5 Tx med egen premietariff Ikke-arbeidstakere Ethvert medlem som ikke er trygdet som arbeidstaker eller etter noen av særreglene i loven, skal trygdes som ikke-arbeidstaker Ikke-arbeidstakers medlemskap er knyttet til trygdekassen på bostedet Studenter og skoleelever kan imidlertid under skolegangen velge å stå trygdet i oppholdsstedets trygdekasse

14 For naturalstønadens vedkommende klasseføres ikke-arbeidstaker på grunnlag av samlet antatt årlig inntekt Person som står trygdet som ikke-arbeidstaker og som har antatt årlig arbeidsinntekt som overstiger kr 1 000,00, kan tegne tilleggstrygd for sykepenger med tre eller 90 dagers ventetid For at trygdekassen ikke skal påføres særlig risiko, kan det forlanges helbredserklæring om at medlemmet har god helse Trygden gir ikke rett til sykepenger for sykdom som inntrer i de første seks uker etter at trygdekassen har mottatt søknad om tilleggstrygd Dette vilkår gjelder ikke for medlem som har vært trygdet som arbeidstaker uavbrutt i tre måneder, når krav om tilleggstrygd settes fram innen 1 dager Tilleggstrygden opphører ved utgangen av den termin det er betalt premie for, hvis vanlig premie og tilleggspremie ikke er betalt innen 1 dager etter skriftlig varsel fra trygdekassen Manntallsførte fiskere, fangstmenn m v Alle som er tatt opp i fiskermanntallet, er trygdet etter særreglene for manntallsførte fiskere, fangstmenn m v i bostedets trygdekasse Medlemskapet som manntallsført fisker opphører dog for den tid vedkommende står i arbeidsforhold utenfor fiskerinæringen og fyller vilkårene for medlemskap etter reglene for vanlige arbeidstakere, for militærpersoner eller for sjømenn m v Manntallsførte fiskere fores i klasse 2 F uten hensyn til arbeidsinntekten Manntallsførte fiskere har på visse vilkår adgang til å tegne tilleggstrygd_ for sykepenger med tre eller 90 dagers ventetid utover de sykepenger den obligatoriske trygd sikrer Den som tegner tilleggstrygd, føres i klasse etter den del av arbeidsinntekten som overstiger kr OK og får rett til sykepenger etter den klasse som hans samlede arbeidsinntekt betinger Sjømenn på norske skip i utenriks fart og offentlige tjenestemenn m v utenfor orge orsk statsborger eller person med fast bopel i orge er trygdet som medlem etter særregior når han er ansatt på norsk skip i utenriks fart eller er godtatt hyresøkende på norsk konsulat Departementet kan bestemme at det samme skal gjelde når vedkommende bl a arbeider ved fangststasjon eller luftfartsselskap utenfor riket evnte personer er likeledes trygdet etter særregler når de er tilsatt i norsk offentlig tjeneste utenfor riket eller er lønnet arbeidstaker hos slik tjenestemann Trygd etter disse særregler kan dessuten etter Sosialdepartementets bestemmelse også omfatte andre norske statsborgere eller personer med fast bopel i orge under opphold utenfor riket Medlemskapet er knyttet til Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart Medlemmene føres i klasse 5 uten hensyn til inntekt Militærpersoner orsk militærperson (befal eller menig) er under militær tjenestgjøring trygdet etter særregler Unntatt er den hvis tjeneste ikke kan få en sammenhengende varighet av minst 28 dager, og den' som under opphold utenfor riket er trygdet etter andre særregler Utskreven menig eller korporal blir fortsatt stående som medlem i arbeidsstedets eller bostedets trygdekasse eller i godkjent sykekasse som han var med-

15 5 lem i ved tjenestens tiltredelse Menige og korporaler føres i bestemt klasse (klasse 5 MK) Befal og vervet personell skal være medlem i standkvarterets trygdekasse Rikstrygdeverket kan bestemme at medlemskapet skal være knyttet til annen trygdekasse Befal og vervet personell som går inn under tjenesternannsloven, klasseføres etter tilsvarende regler som gjelder for sivile som går inn under tjenestemannsloven Befal og vervet personell som ikke går inn under tjenestemannsloven, blir ført i klasse 5 Bx hvis de har full lønn under sykdom i minst tre måneder, men føres ellers i klasse 5 som vanlige arbeidstakere D Ytelser Ytelser til medlem: 1 legehjelp for sykdom, og ved nedkomst Legehjelp ytes enten i form av godtgjørelse etter forskrifter og takster som blir fastsatt av Kongen (refusjonssystemet), eller som fri legehjelp ved leger som trygdekassen har kontrakt med Ved nedkomst ytes helt fri legehjelp Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart gir fri legebehandling Rett til fri legebehandling gjelder også ved sykdom (skade) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd Militærpersoner har rett til full refusjon av utgifter til slik sivil legehjelp som ikke kan ytes av militær lege 2 behandling hos tannlege for sykdom (herunder tannuttrekning) etter regler og takster som fastsettes av departementet 3 fysikalsk behandling forordnet av lege etter regler og takster fastsatt av Rikstrygdeverket behandling for språk- og taledefekter (logopedisk behandling) ved talelærer etter regler og takster fastsatt av departementet 5 bidrag til livsviktige legemidler etter liste og nærmere regler fastsatt av departementet Ved sykdom (skade) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd og til militærpersoner, ytes fullt vederlag for nødvendige legemidler, forbindingssaker m v 6 nødvendige legemidler, forbindingssaker m v for skade (sykdom) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd for industriarbeidere m v, for sjømenn eller for fiskere 7 fri kur og pleie i offentlig sykehus eller dermed likestilt offentlig kursted For opphold i privat sykehus begrenses godtgjørelsen i alminnelighet til hva oppholdet og behandlingen ville ha kostet i offentlig sykehus 8 opphold og behandling i godkjent attføringsinstitiett etter regler som fastsettes av departementet 9 sykepenger når sykdommen medfører arbeidsuførhet Sykepenger ytes i inntil 52 uker i alt for en og samme sykdom For enkelte langvarige sykdommer ytes dog sykepenger i inntil 10 uker Dette gjelder tuberkuløse sykdommer, kreft, poliomyelitt, kronisk polyartritt, organiske hjertesykdommer, visse hudsykdommer og enkelte andre sykdommer etter departe-

16 6 mentets bestemmelse For tuberkuløse sykdommer, kreft, poliomyelitt og kronisk polyartritt kan det pa visse betingelser ytes sykepenger utover 10 uker Ved beregning av stønadens varighet medregnes den tid medlemmet har ligget i sykehus eller kursted for samme sykdom Sykepenger betales ikke for søndager og heller ikke for de tre første sykedager (søndager iberegnet) Grunnsatsene for sykepenger i de forskjellige inntektsklasser er : Klasse kr pr dag 3,00 5,00 7,00 9,00 10,00 For forsørget ektefelle og hvert forsørget barn under 18 hr som er trygdet som familiemedlem, betales i tillegg til grunnsatsen et forsørgingstillegg på kr 2,00 pr dag for første forsørgede, og kr 1,00 pr dag for hver av de øvrige forsørgede Har den syke ektefelle som er varig arbeidsufør, eller er han uten ektefelle og har barn som betinger forsørgingstillegg, ytes et ekstra tillegg på kr 2,00 pr dag til hjelp i huset Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for industriarbeidere m v, regnes sykepenger etter den klasse som hans arbeidsinntekt i skadeøyeblikket betinger, dog ikke lavere enn for klasse 2 Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for sjømenn, betales sykepenger etter klasse 5 år medlemmet ikke er helt arbeidsufør, kan trygdekassen tilstå halve sykepenger Den som går inn under lov om offentlige tjenestemenn og som står trygdet i klasse T, får ikke utbetalt sykepenger Medlem i klasse Tx får utbetalt sykepenger fra det tidspunkt lønn under sykdom er utbetalt i tre måneder Utskreven menig og korporal får sykepenger etter klasse 5 hvis de er sykmeldte ved dimitteringen Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart yter sykepenger etter klasse 5 under opphold i orge Under opphold i utlandet ytes oppholdsbidrag etter varierende satser til dekning av nødvendige utgifter til forsvarlig opphold under sykdommen Under sykehusopphold ytes sykepenger med '/3 av satsene ovenfor For den som forsørger ektefelle eller barn under 18 år som er trygdet som familiemedlemmer, økes sykepengene : For første forsørgede med 113 av grunnsatsen i vedkommende inntektsklasse, for annen forsørgede med kr 2,00 pr dag, og hver av de øvrige forsørgede med kr 1,00 pr dag Har den syke ektefelle som er varig arbeidsufør, eller er han uten ektefelle og har barn som betinger forsørgingstillegg, ytes kr 2,00 pr dag til hjelp i huset Sykepengene med tillegg skal ikke utgjøre mer enn 90 % av den arbeidsinntekt som er lagt til grunn for klasseføringen da arbeidsuforheten inntrådte, etter at det fra arbeidsinntekten er trukket skatt, trygdepremier o 1

17 7 10 ved nedkomst fri lege- og jordmorhjelp Til barselkvinne som står trygdet som medlem med rett til sykepenger, ytes på visse vilkår barselpenger i 12 uker, hvorav minst en periode på seks uker regnet fra og med nedkomstdagen Barselpenger utbetales med samme beløp som sykepenger Barselkvinne som står trygdet uten rett til sykepenger, får kr 150,00 Inntrer sykdom når vilkårene for barselhjelp er til stede, ytes fri legehjelp og dessuten sykepenger som ved sykdomstilfelle, dog ikke mindre enn ved ytelsen av barselpenger Fri kur og pleie i offentlig fødehjem i inntil åtte uker ytes i stedet for jordmorhjelp og barselpenger 11 nødvendige utgifter til skyss til og fra lege, sykehus, fødehjem, fysikalsk institutt m v Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for industriarbeidere m v, for sjømenn eller for fiskere, godtgjøres utgiftene ved hjemsendelse år medlemmet på grunn av sykdom eller ved nedkomst er ute av stand til å reise, har legen (jordmoren) rett til skyssgodtgjørelse etter regler fastsatt av Kongen Tilsvarende har sykegymnast rett til skyssgodtgjørelse etter regler og takster fastsatt av departementet 12 oppholdsutgifter under nødvendig ambulatorisk legebehandling, fysikalsk behandling og ved nedkomst utenom hjemstedet etter regler og takster fastsatt av Rikstrygdeverket 13 gravferdshjelp med kr 300,00 Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart gir høyere stønad etter varierende satser Ytelser til familiemedlem: 1 samme stønad som til medlem med unntak av sykepengene Familiemedlem har i alminnelighet ikke rett til sykepenger under sykdom Hvis vedkommende rammes av sykdom (skade) som går inn under en av lovene om ulykkestrygd for industriarbeidere m v eller for sjømenn, ytes dog sykepengene etter den klasse arbeidsinntekten i skadeøyeblikket betinger, dog ikke lavere enn for klasse 2 Går sykdommen (skaden) inn under lov om ulykkestrygd for sjømenn, betales sykepenger som for klasse 5 Ytelser under midlertidig opphold i utlandet 15 Under sykdom og nedkomst som inntreffer under opphold utenfor landet, ytes stønad til medlem og familiemedlem med inntil det beløp som trygdekassen ville ha betalt for tilsvarende behandling her i landet, når medlemskapet i trygden er opprettholdt under fraværet fra landet Mellom orge, Danmark, Island og Sverige er det inngått en overenskomst hvoretter den som blir syk under midlertidig opphold i et av landene,

18 8 får godtgjort utgiftene ved sykehjelpen av sykekassen på det sted hvor legeeller sykehusbehandlingen skjer Utgiftene godtgjøres etter de regler og takster som gjelder for vedkommende (utenlandske) sykekasse Tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere Med hjemmel i lov av 15 mars 1957 om tillegg til syketrygdloven er det sluttet en overenskomst mellom Landsorganisasjonen i orge, orsk Arbeidsgiverforening og Rikstrygdeverket om en ordning med tilleggssykepenger til arbeidstakere Andre arbeidsgivere enn de som har arbeidstakere med tariffmessig bestemt tilleggstrygd, kan tegne slik trygd for grupper av voksne arbeidstakere (kvinner over 18 og menn over 19 år) som har rett til sykepenger etter syketrygdloven, dog ikke for arbeidstakere som er sikret full lønn uniaer sykdom i minst tre måneder Tilleggssykepengene utgjør klassevis de samme bebop som syketrygdens grunnsatser for sykepenger Ventetiden for rett til stønad er 1 dager Det er (i 1957) seks dagers karenstid i sykdomstilfelle Tilleggssykepenger ytes i inntil 26 uker for samme sykdom De samlede sykepenger fra alminnelig syketrygd og fra tilleggstrygden må ikke utgjøre mer enn 90 % av den netto arbeidsinntekt (etter trekk for skatt, trygdepremier o likn) som er lagt til grunn for klasseføringen I tilfelle skal tilleggssykepengene reduseres E Premier og premietilskudd ormaltariffen, som danner grunnlaget for utlikningen av premier og for premietilskuddene til syketrygden, fastsettes av Kongen etter forslag fra Rikstrygdeverket ormaltariffen revideres minst hvert femte år Ved Kronprinsregentens res av 8 og 1 juni 1956 ble det fastsatt ny normal tariff, gjeldende fra 2 juli 1956 med satser som fremgår av tabell 1 Sammen med den nye normaltariff ble det i 1957 nyttet fem tariff er som var lavere enn denne, og tre tariffer som var høyere Premietariffen for den enkelte trygdekasse fastsettes av Rikstrygdeverket etter at styret er gitt høve til å uttale seg Premien fastsettes slik at inntektene i alminnelighet kan ventes å dekke utgiftene og gi adgang til å legge opp et reservefond for trygdekassen Utjevningsordningen ved reguleringsfondene medførte at den premietariff som må fastsettes for trygdekasser med høy belastning i 1957, ikke i noe tilfelle behøvde å overstige den gjennomsnittlige premietariff i syketrygden med mer enn ca 11 % Jfr kap II og tabell 6 A Arbeidstakers premie trekkes av arbeidsgiveren ved utbetaling av lønn og innbetales etterskuddsvis til trygdekassen sammen med arbeidsgivertilskuddet, som regel for et kvartal om gangen Premieberegningen for militærpersoner skjer på samme måte som for vanlige arbeidstakere For menige og korporaler betales både premie og arbeidsgivertilskudd i sin helhet av staten

19 Ikke-arbeidstakere plikter selv å innbetale premier forskuddsvis til trygdekassen og vanligvis for minst et kvartal Kommunen betaler dog premien for alderstrygdede etter den klasse som alderstrygdpensjonen betinger Kommunen betaler også premien for personer som mottar forsorgshjelp Staten betaler premien for personer som mottar stønad etter lov om blinde- og vanførehjelp Manntalsforte fiskere, fangstmenn m v plikter også å innbetale premie forskuddsvis til trygdekassen på samme måte som for ikke-arbeidstakere Premiefritak tilståes for de hele kalenderuker hvori et medlem får utbetalt sykepenger eller barselpenger eller forpleies i sykehus o 1 for trygdekassens eller det offentliges regning Premietilskudd fra stat og kommune betales i tillegg til medlemspremien som vist i tabell 2 Statens ordinære tilskudd utbetales dog ikke direkte, men over reguleringsfondet som bl a nytter midlene som utjevningstilskudd til trygdekassene Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart nytter premier og premietilskudd som er fastsatt ved Kgl res av 6 november 1953, gjeldende fra 1 januar 195 Jfr tabell 3 Tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere Medlemspremier og arbeidsgivertilskudd beregnes etter regler som vist i tabell 2

20 10, cb ),-1 ;-, tip,)n -,z a) ci) a, bo 1 i cl'7-1 'e, $ C) ka c (:) k 'P ci-1 a) - ta F I I Ct Ct 10 CI CC) Ct 0,) r,,,,, rci to, g CZ0 h0 CI) p,, F -, A cb tko cn iz C) c;0 o a) --,,_, a) 0 ;-, cu zzo ;-, rd ce ka) I 1 t--- - krz ct i, - c, ci), a),, "CI ZDID 0 cl,) G ct 711 'chi $-1 on - to a) Q -z -Q, 00 to = b() CD,, M a) (1) 0,--, i_ -;-, 0 bi), $ a)!hi g CI) CI Ct Ce 0) rt $2, -fli L '''' P _, - CI),- p TJ (I) 0 0,-, Cl) a) 0 F (1) 70 ri) Z r> 0,;71 a) rt, od ;-, l't a),i 0rt CD,, ;-,,%0 ce,,, ko 0 Cr 0 ko k r:11 edrp ;_i ri' 0 9i C,t2 ts, 1 0 i Ct ri tc,,--i C\1 1-0, P8 rt E ce cp g t5 -+= w LzozE,_-_, 0 Q+,g a), 0 0 E CI g,8 E 0 k ;,, 02,-i 7,1 t;,--' CD, rd CI), ,, g 0 ii F - F- oce ta '" VD,-I -I t- C\1 C3' CYD 10 ai p8 &, c) c) rt E E rci 0 o 0 w z, r, o -v+,,,,,,,-, rn, E, r 0,1 0 o 2 cl) '", t C) g kcd C C) 10 C) ko c+,,-, cii, )0 ri CZ r-1 C\I CC CY: 0 i k a) 0 P,,, 0,--,, 6200 Z ;, co Q Q, ; ;-= tz ce 0 -p rn $-,, to cocco p-1 oo 1-- kr: P ca 7t ts, vi cq ot ti psz 'cr) ;-,, ce O cis ci) tc al 8 cccc 8 8 c) c _ c, -1, cc cc, , 000cp0 g )-1 - c\1 n'i cc a) g, --,, -,,--, cq ct ;t ko

21 11 Klasse II Ikke-arbeidstakere Medlemspremie i ore pr uke Sykepenger etter tre dager Sykepenger etter 90 dager Sykepengeklasser Sykepengeklasser øre øre øre øre øre øre ore øre øre øre øre III Svalbardarbeidere Medlemspremie i øre pr uke Klasse 1-'6 Sykepenger etter tre dager Sykepenger etter 90 dager Sykepengeklasser Sykepengeklasser øre ore øre øre øre øre øre øre øre ore øre (J I tillegg til medlemspremien betales tilskudd som går fram av nedenstående tabell Tabell 2 Syketrygdens premietilskudd fra 2 juli 1956 Tilskuddets størrelse i forhold til medlemspremien Uten sykepenger Uten syke- Arbeidstaker Ikkearbeidstaker Manntallsførte fiskere Arbeidsgiverens tilskudd Kommunens tilskudd Statens ordinære tilskudd Premietilskudd iflg lov om syketrygd, % 22» 20» 22% 22% 20» 20» Kr 55,00 pr medlem pr år*) *) Hvis dette beløp ikke kan dekkes av utførselsavgiften på fisk- og fiskevarer, yter staten det som mangler, ved et ekstraordinært tilskudd til manntallsførte fiskere

22 12 Tabell 3 Premier og premietilskudd for sjømenn i utenriks fart mv Pr måned For sjømenn For flygende personell m v For tjenestemenn Medlem Kr 16,00 Kr 16,00 Arbeidsgiver» 8,00» 12,00 Kommune,00» - Stat 6,00» 6,00 Totalpremie Kr 3,00 Kr 3,00 Kr 20,00 1,00» -» 1 Kr 3,00 Tabell Premier og premietilskudd i tilleggstrygden for sykepenger til arbeidstakere fra 1 april 1957 Klasse Medlemspremie i øre pr uke Arbeidsgiverens premietilskudd % i trygdekasser som nytter normaltariffen eller lavere premietariff i den vanlige syketrygd 77 % i trygdekasser som nytter 5 % høyere premietariff enn normaltariffen 76 % i de øvrige trygdekasser F Godkjente private sykekasser De godkjente sykekassers virksomhet er begrenset til vedkommende bedrift De er ved lov forpliktet til å gi ytelser som minst tilsvarer ytelsene i de offentlige trygdekasser, og gir til dels høyere ytelser eller tilleggsytelser f eks av medisin Medlemspremien fastsettes av generalforsamlingen med samtykke av Rikstrygdeverket Premien reguleres i klasser som kan avvike fra inndelingen i den offentlige syketrygd Godkjente sykekasser får tilskudd fra arbeidsgiver, kommune og stat etter spesielle regler, fastsatt i lov om syketrygd Tilskuddene kan ikke overstige de gjennomsnittlige tilskudd pr medlem i stedets trygdekasse G Jernbanepersonalets sykekasser For jernbanens arbeidere og funksjonærer er det opprettet en sykekasse i hvert av landets åtte jernbanedistrikter Medlemmene har uten rett til sykepenger noe høyere ytelser enn i de offentlige trygdekasser Premiene er fastsatt i statuttene som kan endres av representantskapet med samtykke av Statsbanenes hovedstyre Premien blir som regel beregnet i prosent av medlemmets harm, med visse minimums- og maksimumssatser På samme måte som for de godkjente sykekasser betales tilskudd av arbeidsgiver, stat og kommune

23 13 II Reguleringsfondet Hovedoppgaven for reguleringsfondet er ved tilskudd og lån til de lokale trygdekasser å holde en så vidt mulig jevn premie for de trygdede Midlene tilveiebringes ved at statens ordinære tilskudd til syketrygden ytes gjennom reguleringsfondet De vederlag som ulykkestrygden for industriarbeidere og ulykkestrygden for sjømenn yter for syketrygdens utgifter til skadekur ved arbeidsulykker, blir også overført til reguleringsfondet I 1957 har alle trygdekasser fått et fast budsjett-tilskudd på 5 % av premiene fra medlemmer, arbeidsgivere og kommuner, med tillegg som varierer etter indeksberegning av belastningen over en femårsperiode ( ) år inntektene i en trygdekasse etter endelig regnskap for 1957 var større enn utgiftene i året, ble budsjett-tilskuddet redusert med inntil halvparten av det overskytende beløp, men slik at trygdekassene i alle tilfelle beholdt halvparten av budsjett-tilskuddet (minst 2 1/2 A) I 1957 ble det også ytt tilskudd på grunnlag av driftsmessige underskudd i det foregående år etter følgende beregning: Lokale trygdekasser som pr 31 desember 1956 nyttet tariff -I- 10, fikk dekket 1/3 av underskudd inntil 5 % av den lokale premieinntekt, 2/3 av, underskudd som lå mellom 5 og 10 % av den lokale premieinntekt og 3/3, av underskudd som lå over 10 (3/0 av den lokale premieinntekt De trygdekasser som pr 31 desember 1956 ikke nyttet tariff -I- 10, fikk sitt tilskudd redusert med 5 % for hvert lavere tariff-trinn Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og godkjente sykekasser (som ikke mottar budsjett- og driftstilskudd fra reguleringsfondet), får utbetalt særskilte skadekurvederlag fra reguleringsfondet Reguleringsfondet dekker også utgiftene ved sentraladministrasjonens virksomhet samt visse ytelsesmessige o 1 fellesutgifter for syketrygden Herunder yter fondet bl a vederlag for utgifter som påhviler syketrygden etter overenskomst med annet land Av fondets midler kan det ytes lån og bidrag til sykehus, fødehjem, rekonvalesenthjem, tuberkulosehjem o 1, bidrag til helsearbeid, sykdomsforebyggende arbeid og attføringsformål Videre kan lønn til fiskerileger og utgifter ved drift av fiskersykehus o 1 dekkes av fondets midler Reguleringsfondet yter rentebærende lån til trygdekasser til finansiering av egne kontorbygg o 1 og yter rentefrie driftslån til trygdekasser som trenger slik støtte

24 Tabell 5 Reguleringsfondet') Alle tall i 1000 kr 1 Utgifter Inntekter År Admini- 10D, ; Premiestra- tilskudd sions- for året utgifter Skadekurvederlag til Trks Skade- Driftstilskudd Bevilg- Stats- kur- for sjø- for fore- ninger I alt tilskudd vederlag menn og gående m v for året fra ulykkes godkj år trygdene sykekasser Renter I alt ,7 133, ,9 170, , ,9-308, , ,5 7 99, ,9 221, , ,2-398, , , , , 203, , ,9-1, , , ,9 925,0 8,2 385, ,1 1605,8 6800,0 61, , , , , ,5 276, , , ,0 369, , , 18 81, , ,9 533, , , ,0 273, , , , ,3 7 51,6 51, , , ,0 205, , , , ,1-665, , , ,0 153, 3 685, , , , ,0 959, , , ,0 227, , , ,5 2 02, ,8 815, , , ,0 152, , ,6 3992,8 2225, 12568,9 978,1 5675,8 133, ,0 321, , , , 2 23, ,6 1 6, , 5 37, ,0 12, , ,9 907, ,5 10 5, , , , ,0 31, , , , , , 1 699, ,2 61 0, 1 300,0 39, , Aktiva Passiva Ar Rentefrie lån til trygdekassene Rentebærende Min til trygdekassene Verdipapirer m v Uoppgjorte statstilskudd I alt Uoppgjorte tilskudd til trygdekassene ettoformue ,9 121, ,5 30, , 1 32, , 195 ' 6971,3 95, 13332,5 162, ,3 567,7 1621, ,1 109, ,9 --i , ,6 356, ,E , 15, 19291, ,7 2683,5 535,3 2189, ,8 22, ,1 533, , , ,E ,3 657, ,5 2 09, ,6 1 07, , , 11, 6067,1 ± 2320, ,3 580, , , , ,8 235, ,1 57, ,E ,2 270, , , , , , ,7 815,1 1680, ,9 383,3 8635,9 3 87, ,9 5 82,5 2, 267, , , , ,e_ , , , 15 19, ,5 6 33, ,:": ,8 562,3 1027, 8980, ,7 1597,6 218,] ,1 1029,5 92, 5637,1 6337,1 1586, ,:: 1) Beløpene for de tidligere særskilte fond for manntallsførte fiskere er innarbeidet i tabellen slik at denne for alle år viser den samlede forvaltning av syketrygdens sentrale fond

25 15 Tabell 6 B viser antall trygdekasser fordelt på premietariffer pr 31 desember 1957 fylkesvis, og de gjennomsnittlige forhøyelser i de forskjellige fylker Tabell 6 A Medlemsstokken fordelt på premietariffer pr 31/ Tariffene i prosentvis avvik fra normaltariffen av 1956 By Bygd I alt III Tariffstatistikk 1957 Tab ell 6 A viser medlemsstokkens fordeling på premietariffer i syketrygden pr 31 desember 1957 Den gjennomsnittlige tariff ligger 3,6 % over normaltariffen Trygdekasser Antall Antall Antall Medlemmekasselemmer Trygde- Med- Trygdekasser Medlemmer Tariff ca ± 30 % »» -i-- 20» »» --:- 15» »» ± 10» »» -i-- 5» i »» 0» i »» --F 5» i »» -- 10» »» -1-15» Gjsn forhøyelse i % av normaltariffen 3,6 3,5 3,6 Tabell 6 B Trygdekassene fordelt på premietariffer fylkesvis pr Fylke Tariff By Bygd Antall Antall % i forhold til normaltariffen tryg- trygtariff de- tariff de- kasser % kasser I alt Antall trygdekasser Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark il ,0 7,6 10,0 +12,7 +12,3 5, - 1, 8,3 2,9 0,3 2, 5,0 0,0 0,8 0,0 -i- 3,2 ± 0,2 6,7 0, , 3, 30 1,6 35 ± 2,6 2 6,3 15 3,3 23 7, 31 7,7 37 6,8 7 ± 2,5 57 3, ,1 0,8 2,2 3,3 9,6 10,1 9, i- 1,3 3,5 10,0 -i- 0,2 ± 3,9 6,0 0,2 7,8 6,1 3,7 ± 0,1 3,1 ± 5,0 1,1 0, 1,3 2,3 7,1 9, 7, Sum riket 6 9 iii , , ,6

26 16 IV Medlemsstatistikk 1957 Medlemsstatistikken er utarbeidet på grunnlag av medlemsoppgaver fra trygdekassene, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart, godkjente private sykekasser og jernbanesykekasser Fra 1953 er medlemsstatistikken for de sistnevnte grupper av kasser innarbeidet i samtlige tabeller Tabell 7 viser trygdekassene fordelt på størrelsesgrupper etter medlemstallet 1957 Tabell 8 viser medlemsstokkens bevegelse for den samlede syketrygd i tidsrommet Tabell 9 viser medlemsstokken etter trygd, inntektsklasse og kjønn 1957 Tabell 10 viser spesifisert oversikt over ikke-arbeidstakere 1957 Tabell 11 viser medlemsstokken fylkesvis i trygdegrupper 1957 Antallet av syketrygdede viser i alt en stigning på 5,8 cs/o fra 1956 til 1957 Fra 2 juli 1956 er alle som har bosted her i landet, trygdet etter lov om syketrygd Tabell 7 Trygdekassene fordelt på størrelsesgrupper etter medlemstall 1957 Fylke Under Antall trygdekasser Størrelsesgrupper i Over 2000 I alt Medlemstall Byer Bygder I alt 3 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fj Møre og R S-Trøndelag -Trøndelag ordland Troms Finnmark Si I

27 17 Tabell 8 Syketrygdens samlede medlemsstokk År Pliktige medlemmer I Frivillige medlemmer I alt & ) ) År Arbeidstakere mv Ikke-arbeidstakere I alt ) Sjømenn og offentlige tjenestemenn i utlandet er tatt med fra 196 2) Tallet for 1956 gjelder 1 halvår 3) Tallet for 1956 gjelder 2 halvår

28 18 Medlemsgruppe Klasse Inntekt Kjønn Tabell 9 Medlemmene etter trygd, pliktig Medlemmer i lokale trygdekasser fordelt på (00) (1 og 01) (2 og 02) Inntil 1000 kr Menn 1Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Militært personell Manntallsførte fiskere Vanlige arbtakere Off funksjonærer Ikke-arbeidstakere Svalbardarbeidere f Uten tillsykepenger pied tillsykepenger futen sykepenger 1Sp etter tre mndr Uten sykepenger Sp etter tre mndr Menige og korporaler { Uten tillsykepenger Tillsykepenger etter tre dgr Tillsykepenger etter 90 dgr { { Uten sykepenger Sp etter tre dgr Sp etter 90 dgr _ J _ $ 29 I alt byer Vanlige futen tillsykepenger arbtakere 1Med tillsykepenger Off funk- futen sykepenger sjonærer 1Sp etter tre mndr Militært personell Manntallsførte fiskere Ikke-arbeidstakere Svalbardarbeidere Uten sykepenger Sp etter tre mndr Menige og korporaler { Uten tillsykepenger Tillsykepenger etter tre dgr Tillsykepenger etter 90 dgr { luten sykepenger Sp etter tre dgr Sp etter 90 dgr Z 3 72C 91 I alt bygder e, Vanlige futen tillsykepenger arbtakere Pied tillsykepenger Off funk- f Uten sykepenger sjoncerer 1 Sp etter tre mndr Militært personell Manntallsførte fiskere Ikke-arbeidstakere Svalbardarbeidere Uten sykepenger Sp etter tre mndr Menige og korporaler { Uten tillsykepenger Tillsykepenger etter tre dgr Tillsykepenger etter 90 dgr { { Uten sykepenger Spetter tre dgr Sp etter 90 dgr f ', 5 39( 12( I alt riket

29 19 inntektsklasse og kjønn 1957 klasse etter årlig arbeidsinntekt/samlet årlig inntekt (3 og 03) ( og 0) (5 og 05) over 8000 Medlemmer som klasseføres uavhengig av inntekt I alt Menn I Kvinner Menn Kvinner Menn 1Kvinner Menn 1Kvinner Menn Kvinner I Sum ' For riket iberegnet T S U og godkjente sykekasser

30 Medlemsgruppe Samlet årlig inntekt Uten tilleggs- Kl Over Tom trygd (1) kr kr Menn Tabell 10 Ikke-arbeidstakere m v etter klasse for Med frivillig tilleggstrygd for sykepenger etter tre dager Sykepengeklasse Årlig arbeidsinntekt (2) (3) () (5) 8000 I alt Sum 2F/5F Mtforte fiskere Kvinner: Sum 2F/5F Mtforte fiskere I alt menn I alt kvinner Sum Menn: Sum 2F/5F Mtforte fiskere Kvinner: bo : Sum 2F/5F Mtforte fiskere I alt menn I alt kvinner phl Sum I alt menn I I alt kvinner I Sum I

31 21 samlet inntekt, sykepengeklasse og kjønn Med frivillig tilleggstrygd for sykepenger etter 90 dager (1x) (2x) Sykepengeklasse - Årlig arbeidsinntekt (3x) (x) (5x) I alt Med og uten tilleggstrygd i alt Herav tilleggstrygdede I alt Kl , , , , , , ,05 2F/5F , , , , , , F/5F ,27 Menn ,1 Kvinner ,03 Sum , , , ,55 0 8, ,62 2,72 2F/5F , , , , , ,78-2F/5F 29,69 Menn 8,78 Kvinner ,8 28,50 8,15 Sum Menn Kvinner I ,3 Sum

32 Fylke Vanlige arbeidstakere Uten Med tilleggssykep tilleggssykep Arbeidstakere Off funksjonærer Militært personell Uten Sykep Uten Sykep sykepenger etter tre syke- etter tre måneder penger måneder Tabell 11 Medlemmer Menige og korporaler Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder , Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Menn Sum byer / Kvinner , a) 7::$ I alt I alt Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland '') Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms , Finnmark S um bygder Menn Kvinner I alt Menn: Lokale trygdekasser Trks for sjømenn Godkj private sykek Jernbpers sykekasser Sum Kvinner: Lokale trygdekasser to Trks for sjømenn Godkj private sykek g Jernbpers sykekasser Sum I alt: Lokale trygdekasser Trks for sjømenn Godkj private sykek Jernbpers sykekasser Sum

33 fylkesvis i trygdegrupper Manntallsførte fiskere Med friv tr for Uten tilleggssykepenger tilleggs-a Etter Etter I alt syke- tre 90 Fenger dager dager _ Uten friv tr for sykepenger Ikke-arbeidstakere Med friv tr for sykepenger Etter Etter tre 90 dager dager I alt Svalbardarbeidere Alle medlemmer C g _

34 2 V Stønadsstatistikk 1957 Tabellene i dette kapitel er vesentlig utarbeidet på grunnlag av statistiske oppgaver fra de lokale trygdekasser Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart (T S U), godkjente private sykekasser og jernbanesykekasser er innarbeidet i alle tabeller Oppgavene gir opplysninger om antall sykdomstilfelle, sykedager, fødsler og dødsfall for de forskjellige klassegrupper og kjønn På grunnlag av dette har en beregnet sykdomshyppigheter og morbiditetstall, det vil si antall sykedager pr medlemmer pr år, fødsels- og dødshyppigheter I tabellene inngår de erstattede tilfelle av arbeidsuførhet hvor det har vært ytelse av sykepenger og/eller sykehuspleie, som folge av sykdom eller arbeidsulykke (skadekur) I klasser som har rett til sykepenger, får en med alle erstattede tilfelle med arbeidsuførhet for medlemmer på grunn av sykdom eller arbeidsulykke I klasser uten rett til sykepenger, og tilsvarende for familiemedlemmer, får en med alle tilfelle som medfører sykehuspleie og tilfelle som kan medføre utbetaling av sykepenger bare når det gjelder skadebot ved arbeidsulykker Sykedagene er fordelt på sykepengedager og sykehusdager for medlemmer og på sykehusdager for familiemedlemmer Morbiditetstallene er derfor regnet særskilt for disse tre grupper med et skille mellom morbiditetstall for klasser med rett til sykepenger og for klasser uten rett til sykepenger Ved beregningen av sykedager pr sykdomstilfelle, er det for tilfelle av sykepenger ikke tatt hensyn til at varigheten øker med en søndag for hver 6 sykepengedag Stiller en derimot 7/ 6 av morbiditetstallet for sykepenger tillagt morbiditetstallet for sykehuspleie i forhold til årets 365 dager, fremkommer en gjennomsnittlig sykeprosent som svarer til antallet av samtidig syke, sett i forhold til medlemstallet Ved beregning av sykeprosenten og av den til sykeprosenten svarende sykdomshyppighet og sykdomsvarighet pr tilfelle, blir det tatt hensyn til alle sykedager i tidsrom som har medført utbetaling av sykepenger eller ytelse av sykehuspleie Antall fødsler blant medlemmer er stilt i forhold til antall kvinnelige medlemmer Antall fødsler blant familiemedlemmer er stilt i forhold til antall mannlige medlemmer Antall dødsfall er stilt i forhold til antall medlemmer både når det gjelder dødsfall blant medlemmer og blant familiemedlemmer, da en ikke har statistisk grunnlag for nøyaktig å kunne beregne direkte dødshyppighetar for familiemedlemmer Tabell 12 A og B gir i absolutte og relative tall en totaloversikt i trygdegrupper Tabell 13 A og B gir en fylkesvis totaloversikt I tabell 13 B er beregningen av sykdomshyppigheter og sykeprosenter delt opp slik at en tar hensyn til fordelingen av medlemmer med og uten rett til sykepenger

35 25 I det følgende inneholder parentesene de tilsvarende tall for 1956 Det er ytt stønad for ( ) sykedager for medlemmer fordelt på 71 7 (95 558) sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Sykepenger er utbetalt med 138,6 (115,8) mill kroner for ( ) sykepengedager, fordelt på (16 072) tilfelle hvor det har vært utbetalt sykepenger med eller uten ytelse av sykehuspleie Sykehuspleie er ytt for et samlet beløp av 222,5 (172,7) mill kroner i ( ) sykehusdager, fordelt på (265 62) tilfelle hvor det har vært ytt sykehuspleie med eller uten ytelse av sykepenger (6 636) av de nevnte antall sykdomstilfelle har medført både utbetaling av sykepenger og ytelse av sykehuspleie Særskilt for medlemmer og familiemedlemmer er det ytt sykehuspleie for medlemmene i ( 001 5) dager fordelt på (1 122) tilfelle og for familiemedlemmer i ( ) dager fordelt på (121 30) tilfelle Antallet av fødsler har vært (9 630) blant kvinnelige medlemmer og 50 5 (50 229) blant ektefeller Antallet av dødsfall har vært (16 588) blant medlemmer og (5 387) blant familiemedlemmer

36 26 ;, co PP Tabell 12 A I Medlemsgruppe Erstattede sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Sykehustilfelle Medlemmer Rene sykepengetilfelle (uten sykehuspleie) Med sykepenger utenfor sykehus Uten sykepenger utenfor sykehus Stonadsstatistikk Totalover- I alt Familiemedlemmer Sykepengedager utenfor sykehus - I alt byer ;, G) 7:3 to '-' Vanlige f Uten tillsykepenger arbtakere imed tillsykepenger Off funk- f Uten sykepenger sjonærer ISp etter tre mndr Militært personell Vanlige futen tillsykepenger arbtakere 1111ed tillsykepenger, Off funksjoneerer ISp etter tre mndr futen sykepenger Uten sykepenger i - Militært Spetter tre mndr 3 8 personell Menige og korporaler Uten tillsykepenger Manntallsforte fiskere Tillsykep etter tre dgr Tillsykep etter 90 dgr - - luten sykepenger Ikke-arbeidstakere Sp etter tre dgr S p etter 90 dgr Svalbardarbeidere Manntallsførte fiskere Uten sykepenger Sp etter tre mndr Menige og korporaler Uten tillsykepenger Tillsykep etter tre dgr Tillsykep etter 90 dgr I alt bygder Uten sykepenger Ikke-arbeids Sp etter tre dgr takere Sp etter 90 dgr Svalbardarbeidere Vanlige futen tillsykepenger I arbtakere IMed tillsykepenger Off funk- futen sykepenger sjonærer 1Sp etter tre mndr Uten sykepenger Militært Sp etter tre mndr personell, Menige og korporaler CD,i Uten tillsy kep eng er Manntalls Till sykepetter tre dgr førte fiskere Tillsykep etter 90 dgr Uten sykepenger Ikke-arbeids- Sp etter tre dgr takere Sp etter 90 dgr Svalbardarbeidere I alt riket

37 27 sikt i trygdegrupper 1957 Sykehusdager FødslerDødsfall Absolutte tall I alt I alt Medlemmer Familiemedlemmer Medlemmer Familiemedlemmer Medlemmer Familiemedlemmer I alt _ i

38 Tabell 12 B Medlemsgruppe Sykdomstilfelle pr medlem Vanlige f Uten tillsykepenger arbtakere Pled tillsykepenger 2,97 67,62 7,65 8,0 9,86 17,1 Off funk- f Uten sykepenger 0,10 7,80 0,02 sjonærer IS p etter tre mndr 2,5 8,59 1,93 Uten sykepenger - 5,90 - Militært Sp etter tre mndr 0,09 5,35 0,1 personell Menige og korporaler 1,36 7,59 0,75 Uten tillsykepenger 17,2 7,95 10,28 Manntallsførte Tillsykep etter tre dgr 26,98 13,65 13,79 fiskere Tillsykep etter 90 dgr Uten sykepenger 0, 15,05 0,0 Ikke-arbeids- Sp etter tre dgr 30,9 9,58 1,03 takere Sp etter 90 dgr 0,75 5,2 0,90 Svalbardarbeidere - 11,76-28 Rene sykepengetilfelle o/0 Medlemmers sykehustilfelle 0//c) Dager Stonadsstatistikk Erstattede sykedager pr medlem Utenfor sykehus (sykepengedager) Medlemmers sykehusdager Dager 2,1 2,03 2,17 2,01 1,19 1,02 1,31 2,58 3,17 5,82 3,01 1,2 2,88 I alt byer 31,0 9,0 7,83 2,91 Vanlige f Uten tillsykepenger 36,75 arbtakere 1Med tillsykepenger 51,1 Off funk- f Uten sykepenger 0,1 sjonærer 1Sp etter tre mndr 0,57 Uten sykepenger 0,05 Militært Sp etter tre mndr 1,08 personell Menige og korporaler 2,03 Manntallsførte 1 U ten tillsykepengei 1,35 Tillsykep etter tre dgr 20,71 fiskere Tillsykep etter 90 dgr 23,08 {Uten sykepenger 0,27 Ikke-arbeids- Sp etter tre dgr 26,23 takere Sp etter 90 dgr 0,81 Svalbardarbeidere,37 7,1 6,50 7, 6,97 5,26 6,0 6,2 7,33 7,26 7,69 9,62 7,27 5,12 2,91 9,1 12,05 0,08 0,78 0,05 0,5 1,33 9,59 10,77 13,38 0,06 11,79 1,15 2,00 1,88 1,3 1,68 1,62 1,09 0,99 1,10 2,59 1,93 1,92 3,03 2,06 1,06 0,3 I alt bygder 19,57 8,03 5,98 2,28 Militært personell Manntallsførte fiskere Vanlige arbtakere Off funksjonærer Ikke-arbeidstakere Svalbardarbeidere Uten tillsykepenger pied tillsykepenger Uten sykepenger ISp etter tre mndr luten sykepenger Sp etter tre mndr Menige og korporaler Uten tillsykepenger Tillsykep etter tre dgr Tillsykep etter 90 dgr { luten sykepenger Sp etter tre dgr Sp etter 90 dgr 0,22 60,9 0,11 1,69 0,01 0,38 1,79 1, 21,65 20,00 0,33 27,11 0,79,0 7,5 7,0 7,69 7,9 5,73 5,55 6,73 7,35 8,22 6,67 11,1 7,7 5,15 3,59 9,66 15,0 2,02 1,78 0,0 2,01 1,7 1,85 0,01 1,16 0,26 1,01 1,12 1,17 9,62 2,59 11,23 2,12 11,60 1,67 0,05 3,95 12,25 2,26 1,09 1,15 1,8 0,5 I alt riket 2,87 8,65 6,81 2,56

39 29 Totaloversikt i trygdegrupper 1957 Beregnede syketall Fødsler Relative tall Dødsfall pr medlem Daglig sykdomshyppighet 9/03 Varighet Varighet pr pr Syke- sykehustilfelle sykdoms- prosent Familietilfelle Medlem medlem Dager % Dager Dager Medlems fødsler pr kvinnelig medlem Fammedl fødsler pr mannl medlem Medlem Familiemedlem /00 0/00 0/00 Am 20,70 1,39 26,9 3,7 28,0 20,5 55,03,57 2,22 2,07 29,1 6,0 25,3 17,2 9,1 27,96 2,8 1,39 0,22 27,7 0,60 27,8 20,1 I9,0 5,05 3,20 1,97 0,30 38,6 1,17 23, 19,6 I25,51 37,8 3,39 1,8 0,16 20,2-0,33 20,2 1,7 100,09 0,70 3,16 0,15 21,8 0,32 19,0 1,7 88,68 1,8 1,18 0,25 2,3 0,60 17,2 13,2 20, 0,3 0,32 0,70 57, 3,99 32,5 2,6 1,19 6,63 2,37 1,11 7, 5,28 23,2 15, 7,62 3,17 3,17 500, ,2 37,9 1,61 38,7 25,6 3,61 10,93 0,95,3 1,10 8, 5,31 31,5 19,3 27,11 28,92 8,37 3,19 0,16 1,3 0,68 27,1 16,9 11,17 33,20 5,82 3,33 0,32 2,5 0,79 2,5 9,0 117, ,12 29,5 3,30 30,9 20,5 I21,0 0,02 I11,90 I2,50 1,21 29,1 3,52 25, 18,7 1,70 57,3 3,61 2,5 1,59 26,7,2 22,0 17, 20,11 8,23 2,86 2,00 0,21 23,3 0,8 22,5 18,8 36,9 51,60 3,27 2,06 0,21 33,5 0,69 23,2 18,2 27,80 9,5 3,52 2,29 0,15 21,5 0,32 20,6 18,2 116,05,3 0,20 22,7 0, 16, 21,2 93,53 0,72 1, 0,23 32,0 0,73 17,6 1,1 16,78 0,92 0,61 I 0,59 63,6 3,78 35,3 23,7 136,36 52,68 5,96,86 0,77 51,8 3,97 26,6 22,5 59,09 6,19 8, 0,8 57,0,80 25,0 12,0 153,85 307,69 76,92 0,27 31,3 0,85 31,5 22,7 5,57 19,12 31,7 5,2 0,92 7,2,33 28, 19,6 91,87 7,56 6,73 3,90 0,16 0,5 0,66 20,7 17, 5,32 3,23 7,82 3,79 0,20 36,7 0,73 11,8 19,7 3,8,85 0,76 33,5 2,5 28, 20,1 I15,03 2,65 I13,91 3,71 1,31 1,87 0,21 0,26 27,8 28,3 26, 37,0 3,6 5,30 0,56 0,98 26,8 2,1 26,2 23,3 19,6 17,3 19,6 19,0 18,5 12,29 5,1 26,15 56,15,1 36,97 2,63 7,21 3,22 2,66 3, 2,32 1,6 2,00 1,80 0,16 20,5 0,32 20,3 15,6 10,3 0,51 3,8 0,16 22,1 0,36 18,2 17,1 90,09 1,26 1,26 0,23 29,1 0,68 17, 13,7 18,11 0,7 0,51 I 0,60 63, 3,78 35,2 23,7 136,36 52,31 5,98,78 0,82 50,9,17 25,8 20,8 57,36 5,7 7,65 0,73 57,0,16 25,0 12,0 200,00 266,67 66,67 0,32 3,2 1,10 3,6 23,6,81 16,81 3,77,9 0,95 7,5,53 29,2 19,5 13,61,09 7,07 3,75 0,16 0,7 0,66 22,3 17,3 33,33 1,02 7,36 3,68 0,21 35,3 0,7 15,0 19, 0,91,8 0,92 31, 2,88 29,6 20,2 18,20 1,58 I13,01 3,17

40 Tabell 13 A Fylke 30 Erstattede sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Rene Sykehustilfelle syke- Medlemmer penge- tilfelle Familie- Med Uten sykepengepenger, syke- I alt (uten med- sykehus- lemmer utenfor utenfor pleie) sykehus sykehus Stønadsstatistikk Sykepengedager utenfor sykehus Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen D: Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark renn Sum byer Kvinner I alt Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder ti Rogaland :20 Hordaland Sogn og Fjordane XI Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Menn Sum bygder Kvinner I alt Lokale trygdekasser Trks for sjømenn Menn IGodkj private sykekasser Jernbanepers sykekasser Sum Lokale trygdekasser p Trks for sjømenn Kvinner Godkj private sykekasser g Jernbanepers sykekasser Sum Lokale trygdekasser I alt Trks for sjømenn IGodkj private sykekasser Jernbanepers sykekasser Sum

41 Totaloversikt fylkesvis Absolutte tall Sykehusdager Fødsler Dødsfall I alt I alt - Medlemmer Familiemedlemmer Medlemmer Familiemedlemmer Medlemmer Familiemedlemmer I alt Q

42 Tabell 13 B Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Fylke 21,70 11,6 6,86 8,6 imenn 0,32 9,6 Sum byer Kvinner 7,8 10,91 12,61 hi alt 2,81 9,0 I10,68 Østfold 38,66 8,5 11,13 Akershus 39,87 8,63 9,87 Hedmark 32,39 7,10 9,00 Oppland 33,72 6,76 8,92 Buskerud 39,09 8,32 12,22 Vestfold 3,81 7,70 10,10 Telemark 1,57 9,8 11,15 Aust-Agder 35,69 7,92 10,22 Vest-Agder 33,92 9,26 10,23 Rogaland 30,5 7,31 8,8 Hordaland 32;83 7,10 9,05 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2,07 25,7 7,27 7,32 7,12 8,59 Sør-Trøndelag 28,20 7,50 8,82 ord-trøndelag 29,06 8,88 8,75 ordland 23,80 9,37 10,18 Troms 18,12 7,91 9,01 Finnmark 16, 11,51 7,52 7, renn 31, I9,58 32 Sykdomstilfelle pr medlem Rene sykepengetilfelle 0/0 3,58 36,85 5, 39,37 0,25 57,08 36,89,62 33,76 5,3 3,1 3,11 30,73 35,11 0,78 27,59 3,05 30,01 Medlemmers sykehustilfelle Utenfor sykehus (sykepengedager) Stonadsstatistikk Erstattede sykedager pr medlem Dager 8,96 11,31 10,13 11,00 10, 11,08 6,52 6,95 8,36 8,71 11,17 12,83 9,0 9,3 8,83 12,31 9,82 9,9 10,38 12,39 7,93 11,29 7,13 9,78 8,99 7,88 7,59 12,15 8,78 10,63 10,78 7,55 9,30 7,73 8,67 8,5 Sum bygder Kvinner 29,72 9,58 I9,20 8,03 I alt 31,10 I9,51 ILokale trygdekasser 35,29 7,86 9,61 Trks for sjømenn 10,62 9,37 8,19 Menn Godkjente private sykekasser 51,80 6,60 10,8 Jernbanepers sykekasser 9,12 7,92 Sum I 3,33 I9,55 ILokale trygdekasser 0,86 10,28 11,3 Trks for sjømenn 19,28 13,12 1,70 Kvinner Godkjente private sykekasser 62,26 11,12 15,5 Jernbanepers sykekasser Sum I 0,79 15,70 10,33 I11,39 8,65 Lokale trygdekasser 36,79 10,08 Trks for sjømenn 11,16 9,6 8,59 alt Godkjente private sykekasser 5,27 7,70 11,67 IJernbanepers sykekasser - 9,90 [Sum 36,03 8,68 I10,03 Medlemmers sykehusdager Dager 2,5 2,5 3,37 2,08 2,0 2,02 2,27 2,50 3,33 2,82 2,80 2,50 2,05 2,22 3,36 2,90 2,58 2,70 3,6 2,65 3,33 2,91 2,3 2,25 1,93 1,73 1,80 2,15 2,2 2,52 2,63 1,86 1,93 2,06 1,85 2,56 2,52 2,9 3,07,02 2,11 2,73 2,28 2,33 2,28 1,67 1,98 2,32 3,05 2,60 2,91,75 3,06 2,56 2,31 1,97 2,31 2,55

43 Totaloversikt fylkesvis 1957 Daglig sykdomshyppighet o/00 1, 1,29 1,53 1,26 1,33 1,87 1,26 1,6 1,19 1,53 1,1 1,38 1,09 1,17 1,36 1,05 1,19 1,06 0,91 1,3 1,60 1,3 1,29 1,33 1,08 1,11 1,30 1,16 1,1 1,19 1,18 1,0 1,09 0,86 0,90 0,98 1,0 0,91 0,71 0,77 1,07 1,08 I 1,07 1,18 0,55 1,60 0,25 1,16 1,0 0,89 2,01 0,3 1,0 1,2 0,57 1,70 0,27 1,22 Beregnede syketall Varighet pr sykehustilfelle Medlem Sykeprosent Familiemedlem Dager o/o Dager Dager 29,9,31 28,33 19,21 32,7,21 25,09 16,50 29,2,6 32,27 22,28 22,2 2,79 31,87 1,22 25,8 3, 28,67 19,19 2,9,65 18,11 17,72 28,7 3,61 25,09 20,0 31,5,62 28,33 19,8 33,0 3,95 33,92 17,96 31,0,73 27,1 17,53 31,1,38 35,33 20,9 27,7 3,81 35,0 21,56 28,3 3,08 22,83 21,22 38,,9 29,18 18,57 31,8,32 38,20 20,69 30,5 3,21 26,9 17,7 26,8 3,18 27,73 19,10 32,5 3, 31,17 21,5 35,1 3,19 31,78 18,06 28,5 3,81 31,28 20,26 30,9,9 30,5 28,15 29,,21 30,95 20,6 32,7,22 28,73 19,93 28, 3,77 26,08 18,68 31,5 3,1 27,21 17,69 30,0 3,33 25,6 19,71 33,9,0 21,60 17,17 32,8 3,82 27,92 20,65 30,0,23 2,57 18,90 33,1 3,96 31,78 21,39 33,7 3,99 28,5 17,51 31,1 3,22 25,7 17,78 31,3 3,2 27,13 19,22 33,8 2,90 28,38 20,01 36,1 3,25 25,98 18,0 36,0 3,52 3,11 22,98 33,5 3,9 28,1 19,32 6,8,25 31,33 22,9 52,2 3,72 38,77 26,86 5,8 3,51 3,91 23,05 3,2 3,6 28,3 20,01 3,3 3,69 28,5 21,70 3,2 3,66 28,1 20,09 31, 3,71 29,63 20,11 59,2 3,2 2,36 18,30 23,8 3,81 25,28 20,63 21,7 0,5 21,7 17,29 31,9 3,69 29,2 20,00 31,8,6 29,66 23,8 61,0 5,1 19,78 28,7 5,76 26,1 21,38 30,3 1,30 30,23 15,89 32,0,8 29,59 23,0 31,5 3,92 29,6 20,2 59,3 3,38 23,92 18,30 25,1,27 25,59 20,67 23,3 0,63 23,33 17,28 31,9 3,90 29,37 20,12 33 Fødsler Varighet pr sykdomstilfelle Fam- Medlems medl fødsler pr fødsler pr kvinnelig mannlig medlem medlem Obo 22,68 8,28 21,02 21,72 19,29 21,20 18,22 18,77 10,50 15,16 20,71 2,0 22,22 18,2 23,60 19,05 2,32 2,93 26,3 21,01 I 21,01 22,9 22,1 12,6 10,39 16,0 20,81 11,20 5,69 11,22 1,28 15,75 6,73 8,5 13,02 12,05 17,16 22,91 30,85 15,03 15,03 0/00 35,76 33,92 32,96 9,79 7,22 31,73 3,5 0,25 7,53 55,22 9,36 0,08 56,50 5,69 3,6 53,78 57,32 57,2 9,90 0,02 0,00 0,02 37,27 2,1 36,0 39,0 35,25 35,0 1,36 39,8 39,08 51,09 8,30 3,07 52,0 0,39 1,00 3,56 5,8 9,83 2,61 0,05 2,65 1,55 27,69 37,21 39,2 1,0 I 0,03 18,20 16,28 23,92 0,5 5,88 18,1 0,03 I 18,20 1,58 16,28 27,69 23,92 37,75 5,88 39,2 I18,1 1,07 I Dødsfall pr medlem Medlem Utgift pr sykehusdag Familiemedlem 0/ 00 0/00 11,75 2,57 13,92 2,53 11,9 2,03 8,71 2,52 10, 2,17 10,96 2,63 11,7 3,25 1,65 2,59 13,56 2,61 11,50 2,72 12,62 2,98 1,22 2,63 12,32 1,5 10,6,18 13,61 2,7 10,7 2,97 8, 2,23 9,1 3,39 11,58 2,71 10,85 3,87 13,56 0,32 11,90 2,50 1,60 2,9 1,7 3,15 1,11 3,53 11,8,5 1,11 3,58 15,98 3,7 13,56 3,02 18,58 2,62 15,98 3,8 12,56 3,17 1, 3,81 13,98 3,72 13,76 3,39 1,30,70 1,02 3,57 13,73,6 12,53 3,9 10,17,95 11,7,6 19,60 1,25 13,91 3,71 11,38,33 3,30 1,05 8,77 5,90 12,20,96 11,13,2 16,39 0,76 1,00 7,23 1,67 3,07 0,62 16,38 0,75 13,01 3,17 3,13 0,97 8,39,87 1,77,5 12,79 3,1 Relative tall Kr 33,36 30,59 32,53 28, 27,50 32,08 30,8 32,15 30,7 32,02 29;67 30,26 31,17 30, 29,65 32,67 32,6 30,29 29,65 I 31,60 31,5 31,17 30,60 29,60 32,3 30,8 30,61 31,33 31,3 32,77 3,03 31,12 31,99 30,09 31,8 29,93 29,6 28,76 I 31,03 31,30 50,28 29,60 30,35 I 31,6

44 3 VI Regnskapsstatistikk 1957 Grunnlaget for regnskapsstatistikken er de regnskapsutdrag som sendes inn fra lokale trygdekasser, Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart (T S U), godkjente private sykekasser og Jernbanepersonalets sykekasser De sistnevnte grupper av kasser er innarbeidet i alle tabeller Tabellene 1-18 viser regnskapstallene, summert i fylkesgrupper for byog bygdetrygdekasser og tilsvarende summer for de øvrige grupper av kasser Tab ller S3/11 visar absolutte tall, angir disse i 1000 kroner (med 1 desimal) Tabell 1 og 15 A viser årets ordinære driftsinntekter og driftsutgifter i absolutte tall Avsetninger vedrørende reservefond, som føres av trygdekassene i driftsregnskapet som et ledd i oppgjøret av budsjett- og driftstilskudd, er holdt utenfor disse tabeller Tabell 15 B viser årets ordinære driftsutgifter regnet pr medlem Tabell 15 C viser antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt på forskjellige utgiftsgrupper i året Denne tabell og den følgende er ny for 1957 Tabell 15 D viser administrasjonsregnskapet for de lokale trygdekasser i året Tabell 16 viser kapitalregnskapene, dvs den ikke-driftsmessige bevegelse av udisponerte overskudd og udekkede underskudd fra tidligere år Denne bevegelse omfatter årets overskudd eller underskudd, bevilgninger til sykdomsforebyggende arbeid o 1, fondsoverføringer og driftstilskuddene (for det foregående år) fra reguleringsfondet Tabell 17 viser aktiva og passiva, dvs kassenes formues- og gjeldsforhold ved årets utgang (balanseregnskapet) Tabell 18 gir en samlet oversikt for de regnskapsmessige resultater i lokale trygdekasser, T S U, godkjente private sykekasser og jernbanesykekasser I denne tabell er utgifter og inntekter som ikke posteres i driftsregnskapene, men direkte mot kapitalkonto, tatt med som utgifter og inntekter i året Det samme gjelder forbruk av bevilgninger ved konti for stønadsfond o 1 i balanseregnskapet Videre er i tabell 18 stønadsfond o 1 sammen med beregningsmessige reservefond, tillagt udisponerte overskudd og fratrukket udekkede underskudd ved årets utgang, regnet som formue Forskjellen mellom utgifter og inntekter i denne tabell (netto-overskudd/-underskudd) svarer da nøyaktig til formuesbevegelsen i året (formuesstigning formuesnedgang Tabellene 19 og 21 viser de totale regnskapsresultater for syketrygden, idet regnskapene for reguleringsfondet er tatt med Budsjett- og driftstilskudd faller ved disse tabeller bort som utgifts- og inntektsposter, fordi utgift for reguleringsfondet her er lik inntekt for trygdekassene I stedet får en under tilsvarende konti i totalregnskapet frem de «virkelige» inntekter av statstilskudd, skadekurvederlag og iøvrig de spesielle utgifter og inntekter for syketrygden som oppstår ved reguleringsfondets virksomhet

45 35 I tabellene 2 A-2 B gis en oversikt over de enkelte trygdekassers medlemstall, utgifter og inntekter, formuesstilling, hovedytelser, administrasjonsutgifter, premietariffer og belastningsindeks Syketrygden som helhet har i 1957 hatt et nettounderskudd på kr slik at den rene formue ved diverse fond, tillagt udisponerte overskudd og fratrukket udekkede underskudd, er øket til kr pr 31 desember 1957

46 36 Tabell 1 Ordinære inntekter fylkesvis for Absolutte tal Fylke Arbeidstaker og arbeidsgiver Ikkearbeidstaker Manntallsførte fiskeres egenpremie Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Sum byer Byer: 9 757,6 1 25,0 5,9 283,6 85,2 3, , ,9 9, ,8 302, 2 163,8 31, , ,6 0, , 2 253,8 28, ,9 1 81,8 35, ,3 598,9 13, , 822,9 9, , ,6 5, , 2 1,5 11,1 298,5 56, 2, , ,2 2, , ,5, ,5 225,0 0, ,5 912,6 75, ,7 379,2 10, ,3 222,1 102, , ,7 39,7 Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Sum bygder Sum riket Bygder: 9 207,6 111,0 105, 13 21, ,0 16, , , , , , ,2 17,9 19,5 2 98,5 6, 7 31, ,9 33, , ,1 82, , 2 099,6 238, , ,7 77, , ,1 979, , ,1 788,7 8 91,7 98,1 1 7, ,3 252,0 730, ,7 3 63,2 331, ,3 029, ,0 251, , , 3 530, 1 083,9 857, , 65 37, , , , ,7 Lokale trygdekasser Trks for sjømenn i utenriks fart Godkjente private sykekasser Jernbanepersonalets sykekasser All syketrygd , , , ,1 Y , 79, , , , 96 58, ,7

47 37 lokale trygdekasser m m 1957 i i 000 kr Kommunens premiedel Vanlig syketrygd Manntallsførte fiskere Premietilskudd for manntallsforte fiskere Reguleringsfond Andre inntekter I alt 1 615,5 1,8 2,0 689,6 30,9 57,7 0,9 1,1 38, ,0 2,8 3, ,5 67,1 350,9 101,6 11,6 366,6 106,3 29, , 0,1 0,1 62,0 22, ,2 8, 9, 1 12,2 232, 1 385,5 10,3 11,1 787,2 96,5 31,0,0,3 265,1 2,9 879,3 2,7 3, ,3 29, ,3 16,1 18,2 1 28, 5, 2 80,3 3,2 3,2 1081,2 165,1 53,5 0,8 1,0 2,9 1, ,0 7,3 8, 350,6 10, , 1,2 1, 63,1 129,1 290,3 0,2 0,2 235,5 3, , 22,2 2,9 858,1 17, 83,6 3,1 3,2 216, 6,7 232,2 29,9 33,0 109,6 1, ,1 115,0 127, ,9 1311, ,3 69, ,0 2 83, , , , ,2 3 96, 8 01, , ,0 56, , 13 5, , 8 965,9 013,7 2 06,3 I26 207, , 30,7 3,0 1530,6 52, ,6,6,8 1 67,1 78,7 2 77, ,5 71, ,0 929,5 123, 2 127,3 5,2 5,8 1965,1 51, , 13,5 1,9 598,6 13, ,5 9,5 10,0 101, 37, 888,5 23,9 25, ,7 2,7 868,6 69,2 75, ,0 6, 1 753,6 228,1 262,5 79,1 78, ,3 28,1 312, ,7 32,6 1 29,7 231,0 261, 96,0 19, ,3 22,7 7, ,0 72,8 1 88,1 193, 236, 1 911,6 38,5 1 65,5 6,0 10, ,7 37,0 2 19,2 780,9 82,5 5 69,1 2, 1 093,5 526,9 566, ,6 6,3 636,9 30,0 275, ,0 3, , , , ,3 790, ,8 3 28,7 3 63, ,2 2101, ,8 3 28,7 3 63, ,2 2101, ,1 5603,2 5,3 302,8 31,2 36, ,8 957,1 119, ,5 3 28,7 3 63, ,7 2702, , , , , , , , , ,7 1 9, , , , , , , , , I ,1 I55 80, , ,7 2871, , ,5

48 38 Tabell 15 A Ordinære utgifter fylkesvis for Absolutte tall Sykehjelp Fylke Syketransport Sykepenger Sykepenger utover 10 uker Sykehuspleie Legehjelp Legekontroll Tannlegehjelp Legeskyss Byer: Østfold 362,5 Akershus 113,6 Oslo 29 01,9 Hedmark 713,7 Oppland 775, Buskerud 3 20,9 Vestfold 001,9 Telemark 3 22,3 Aust-Agder 767,1 Vest-Agder 2 213,3 Rogaland 803,0 Bergen 5 886,2 Sogn og Fjordane 97,8 Møre og Romsdal 2 536,8 Sør-Trøndelag 3 71,8 ord-trøndelag 552, ordland 2 130,1 Troms 822,7 Finnmark 361, Sum byer I ,8 Bygder: Østfold 96,5 Akershus 5 5,5 Hedmark 712,3 Oppland 3 59,3 Buskerud 709, Vestfold 1 998,3 Telemark 3 30,0 Aust-Agder 1 86,6 Vest-Agder 1 601,2 Rogaland 2 99, Hordaland 5 637, Sogn og Fjordane 2 276,9 Møre og Romsdal 289,9 Sør-Trøndelag 3 198, ord-trøndelag 2 675,5 ordland 5 55,0 Troms 2 618,3 Finnmark 1 619,8 Sum bygder I ,7 Sum riket j13155,5 Lokale trygdekasser Trks for sjømenn i utenriks fart Godkjente private sykekasser Jernbanens sykekasser , ,5 910,1 All syketrygd ,1 19, ,6 2 57,6 16,3 109,3 92,7 177,8 11,9 1,1 3,6 2,3 7, ,9 2 28,7 173,6 687,7 628,7 881,2 516, 6,8 25,1 23,2 2,9 969,1 625,7 10,0 23,1 2,9 0, 2 822, , 13,7 59,9 76,6 16, , ,0 30,0 115,5 155,8 11,9 165, ,3 2,5 73,8 91,1 3, ,7 673,3 2,8 23,7 18,, , ,0 28,0 5,3 5, 12,3 6 51,3 3 0, 0,9 127,7 18,3 19, 8 505,5 506,3 9,1 163,8 18,3 8,9 165,0 68,9 0,1 3,5 2,7 10, , ,8 3,5 63,8 52,9 77, , ,9 16,8 83,3 72,1 13, 1 167,1 325,6 2,7 22,9 8,3 16, 3 761, 1 30,2 5,6 83, 55,2 16, ,0 627, 1,2 35,2 23,6 5, ,9 237,7 13,5,2 287, , ,5 26, , ,7 20, 6 95,8 3 13,8 20,1 119,7 226,2 36, ,8 829,0 9,6 166,3 325,6 15, , ,3 39,8 168,9 22,2 2, 5 612,0 3 21,2 35,2 16,6 39,2 3, ,5 3 23,9 19,7 115,3 325,3 6, , ,0 10,6 55,2 138,3 29,7 871,8 2 12,6 19,5 9,7 203,7 13, ,0 1 37, 2,9 6,9 163,0 19, ,6 1 7,2,5 53,2 155,2 1,9 5 10, 2 62,0 16, 138,7 28,7 66,5 9 56,3 193,7 17,3 192,3 73,5 27, ,8 1 65,5 0,6 116,7 202,1 3, , ,7 1,3 193,9 365,0 63, ,2 2 50,8 6,0 117,6 322,0 26, ,0 1726,6 11,2 110,7 208,6 192, , ,8 1,8 219,9 51,1 126, ,3 1 82,3 1,0 152,5 380,8 51, ,7 863,1 2,0 59,7 15, 771, ,9 6 33,9 259,5 2268,8 5195, , ,6 97 8, 686,2 O1, , , ,6 97 8, 686,2 01, ,6 35, ,8 200,0 21,8 130,7 222,9 1,1 796,0 580,6 2,6 31,8 2, ,6 381, 60,0 881,3 199,5 1095, , , 770,6 5085,7 7362,1 332, 33,3 1 67,3 79,7 66,3 216,8 631,6 3,8 135,3 285,5 73,0 21,3 36,9 353,9 326,1 122,6 661,3 181,8 13,5 6 12,7 71, , , 1 37,7 10, 30,0 992, 561,9 633, 1 101, 1 915,7 187,6 2 20, 163,6 1353, , , , , , ,9 1 70,7 110, 25,0 3317,0

49 39 lokale trygdekasser m m 1957 i i 000 kr Fysik beh I alt Barselhjelp I alt Legemidler Barselpenger Fødehjem Jordmorhjelp Grayferdshjelp Administrasjonsutg Andre utgifter Sum alle utgifter 120,3 297, ,8 180,1 5,5 1,7 636,3 173, 13,6 15, ,8 3,2 12,0 61,8 2,0 9,7 0,3 12,0 7,8 30,3 511,9 917,2 369, , ,9 2 51,7 29,8 3 87, 1 330, ,5 593, ,1 21, 86,5 2 35,0 3,1 92,6 16,3 152,0 35, 172,3 0,8 271,5 33,9 106, ,5 31,9 107,8 6,9 16,6 37,5 13, 1, ,7 88, 251, , 119, 25,9 3,1 377, 116, 338,8 37,1 920,1 131,5 57,5 1 59,1 119,9 505,5 30,1 655,5 229,6 86, 78, ,8 95,1 222, ,0 102,3 257,2 10,9 370, 17,6 589,7 105,8 1168,5 33, 98, ,8 15,0 122, 2,5 139,9 55,5 211,8 2, ,2 75,7 238, ,3 51,5 308,1 6,7 2,3 97,2 26,8 57, ,1 133,6 17, ,1 237,3 76,7 25,8 739,8 25, 731,6 121, ,8-16,9 01, ,3 396,5 56,7 12,9 97,1 366,9 760,3 26, ,9 1,9 7,3 393,0 6,1 19,5 0,3 25,9 5,7 21, 6,0 65,1 165, ,8 9,8 238,0 7, 30,2 117,1 356,3 69,3 8 72,7 111,1 255, ,3 199,0 53,8 6,5 659,3 199,6 53,9 193, ,0 16,1 39, ,8 19,3 7,0 10,0 103,3 32, 15,3, ,7 75,7 112,8 8 22,1 91,0 313,3 12,8 17,1 87,0 79, 75, ,6 31,2 7,9 3 39,6 2,1 122, 16,8 181,3,8 163,7 0, ,5 20,6 2,1 1918,9 12,5 76,7 8,8 98,0 28,5 130,9, ,3 2 10, , , ,7 6993,5 267, , ,6 9 23, 1 638, ,2 158,5 290, ,8 156,7 60,7 13,8 775,2 28,5 1001,5 17,1 208,0 561, ,2 25,1 61,6 68,1 927,8 383,7 1 05,5 38,6 135,0 302, ,9 132,7 81, 99,1 713,2 38, ,9 18,8 137,7 300, 1 851,7 122, 517,8 95, 735,6 318, ,2 11,6 16,2 293, ,0 118,5 87,6 29,0 635,1 282,2 950,8 7,2 70,7 195, ,1 88, 22,8 21,0 352,2 168, 53,7 13,8 86,3 196, , 55,3 30,5 31,9 27,7 19,6 7,0 20,9 75,7 98, ,0 20,3 229,7 18,6 268,6 158,7 538,0,7 60,2 138, ,5 3,9 20,2 2,5 317,6 151,8 586,2 9,8 95,3 223, ,8 20,2 3,5 100,5 78,2 255,8 91,2 7,8 18,0 29, 22 31,1 360,1 675,8 112,1 1 18,0 7,9 1 53,5 20,0 72,1 91, ,8 109,1 302,1 80,9 92,1 251,2 903,7 1,9 155,7 229, ,8 217, 570,7 135, 923,5 367, 1 10,5 23,1 132,5 162, ,2 93,8 51,1 69,7 70,6 337, ,0 13,9 92,8 109, ,0 90,2 39, 68,9 508,5 29,3 977,,8 231,5 156, ,9 172,5 695,1 132, , 36, ,5 2,7 109,9 108,1 1 56,6 138,3 71,3 111,1 720,7 223,2 1002,0 1,0 0,3 61,2 9 61,5 61, 251,1 8, 396,9 117,2 587,8 15, , , , , , , ,6 7853,& 8 363,9' 1802, , , , , , ,6, 16 3, , , 3 812, ,3 2 57, , 1 315, , ,6 / , 362, ,0 350, , ,1 5 97, , , ,7 82, , , ,2 350, , ,1 5 97, , , ,7 8 2, , , ,2' 390,0 369, ,7 35,0 23,1,5 502,6 167, ,0 16, ,0 3,6 8, ,1 22,0 68,1 1,0 10,1 30,6 92,9 26, ,5 290, ,8 8,2 287,6 39,7 335,5 250,1 38,0 9, , ,7 5 87, , , , , , , , , , ,2

50 0 Tabell 15 B Ordinære utgifter fylkesvis for Relative Sykehjelp Fylke Syke- Syke- penger penger ; utover 10 uker Sykehuspleie Legehjelp Legekontroll Tannlegehjelp Legeskyss Syketransport Byer: Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Sum byer Bygder: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Sum bygder Sum riket Lokale trygdekasser Trks for sjømenn i utenriks fart Godkjente private sykekasser Jernbanepers skasser 10,61 0,7 121,66 61,09 0,39 2,62 2,22 7,97 71,90 112,53 72,70 0,70 2,28 1,6 21,08 93,39 0,15 16,66 78,17 0,56 2,21 2,02,73 69,08 85,29 9,98 0,66 2,3 2,25 7,71 76,35 0,29 95,2 61,61 0,98 2,27 2,5 6,53 113,7 0,01 98,82 62,30 0,8 2,10 2,68 7,59 77,3 0,32 112,18 62,13 0,58 2,23 3,01 12,22 98,95 0,36 127,12 62,17 0,75 2,25 2,78 13,5 66,67 0,33 135,73 58,51 0,2 2,06 1,60 11,76 97,11 0,20 136,0 79,9 1,23 2,38 2,39 12,53 91,18 0,23 123,67 6,63 0,78 2,2 2,82 8,98 80,11 0,26 115,76 61,33 0,67 2,23 2,51 5,73 70,87 6,5 119,56 9,93 0,07 2,5 1,96 26,7 96,0 0,1 112,92 51,9 0,13 2,3 2,01 13,5 91,60 1,90 137,0 9,5 0,1 2,0 1,77 7,99 71,37 1,73 150,79 2,06 0,35 2,96 1,08 15,8 79,22 0,61 139,89 9,8 0,21 3,10 2,05 2,59 69,71 1,1 130,07 53,16 0,10 2,99 2,00 15,1 5,35 0,7 166,75 35,7 2,03 0,6 21,58 90,16 0,37 131,82 66,9 0,55 2,30 2,2 8,33 82,76 0,38 119,56 57,70 0,37 2,20,16 13,16 73,1 0,9 110,68 65,10 0,67 2,2,39 15,89 65,52 0,21 95,7 52,59 0,55 2,35 5,87 23,85 5,82 0,37 85,59 9,02 0,5 2,2 5,33 21,92 88,81 0,07 98,26 61,18 0,37 2,17 6,13 26,9 69, 0,22 105,2 57,86 0,37 1,92,81 1,9 85,31 0,77 125,79 5,86 0,50 2,5 5,26 25,62 59,93 0,52 123,35 55,0 0,12 1,89 6,57 22,66 62,55 0,7 12,9 56,5 0,18 2,08 6,06 2,7 5,0 0,27 99,80 8,73 0,30 2,56,59 20,32 66,03 0,78 110,77 9,12 0,20 2,25 5,55 22, 8,08 0,58 107,09 3,9 0,01 2,6,27 31,2 60,28 0,8 102,59 1,62 0,02 2,72 5,13 30,97 5,31 1,08 117,73 1,62 0,10 2,00 5,7 27,76 59,28 0,60 132,87 38,25 0,25 2,5,62 29,98 70,29 2,3 150,15 0,5 0,02 2,78 6,85,0 59,33 2,87 157,6 1,3 0,02 3,6 8,63 9,3 62,80 1,98 20,0 33,6 0,08 2,31 5,6 52,59 65,57 0,81 116,86 8,87 0,27 2,39 5,9 27,22 76,59 0,62 123,56 56,97 0,0 2,35,03 18,76 76,59 0,62 123,56 56,97 0,0 2,35,03 18,76 120,2 0,8 162,07 99,6 0,52 3,10 5,29 1,29 123,19 0,15 107,7 78,59 0,35,30 3,26 1,95-137,73 126,99 2,19 32,1 7,28 8,9 All syketrygd I 76,63 0,61 12,62 59,13 0,3 2,83,10 19,12

51 1 lokale trygdekasser m m 1957 tall Lege- Fysik midler beh I alt Administrasjonsutgifter Barselpenger Barselhjelp Fede- Jordm- hjem, hjelp I alt Grayferdshjelp Andre utgifter Sum alle utgifter 311,0 10,90 2,88 7,13,32 0,0 2,03 7,60 292,28 1,27 6,1 0,19 2,95 1,06 3,90,11 8,18 0,10 2,07 8,37 227,8,17 8,96 1,58 3,3 10,6 259,70 3,1 10,61 0,68 3,10 8,82 299,37,18 8,92 0,11 2,55 8,85 281,50 2,32 9,78 0,58 2,90 6,80 317,62 3,12 7,85 0,33 2,90 8,5 288,3 1,30 10,6 0,22 3,32 10, 35,58 2,26 13,52 2,8 2,5 7,93 305,18,51 9,05 0,9 2,25 5,6 276,31 5,0 7,69 0,17 1,38 5,28 28,78,2 1,13 0,22 2,7 6,27 288,3 3,60 9,0 0,28 2,72 6,25 301,17,87 11,11 0,16 2,08 5,13 293,39 2,9 9,56 1,29 2,81,20 306,52 3,38 11,65 0,8 2,6 6,35 283,8 3,57 10,37 1,2 3,10 3,63 288,56 1,88 11,53 1,32 15,26 7,59 12,39 1,71 1,3 13,21 12,68 11,30 12,16 18,62 1,05 13,26 18,77 12,92 16,1 13,3 15,51 15,36 1,73,16 9,92,9 19,16,28 9,27 3,2 16,68 3,69 1,12,08 11,86, 16,38 5,33 18,00,82 18,2,27 11,62,66 13,89,99 10,35,13 15,51,5 13,5,89 13,31,19 19,9 3,2 17,83 3,80 13,87,29 19,68 0,37 30,75-323,97 1,91 372,75 0,08 262,73 1,5 293,39 1,30 329,82 1,51 316,51 3,23 355,8 0,19 323,93 2,52 382,61 2,31 30,09 3,60 308,51-323,19 2,63 321,97,75 30,26 0,63 331,9 2,79 35,89 0,01 316,88 0,60 327,86 13,39 2,78 9,93 315,2 I 3,95 9,09 0,35 1,0 I 12,00 I2,13 37,3 288,56 2,92 5,35 2,88 2,81 7,57 283,25 3,30 1,88,20 252,9 1,85 2,10,58 226,51 1,87 3,10 5,5 292,12 2,23 2,6 6,77 26,03 3,07 2,23 5,08 307,87 1,3 3,05 3,98 277,7 0,82 2,35 5,39 285,12 1,36 1,76,12 236,85,3 2,16 3,5 262,75,22 1,52 1,93 232,30 2,30 2,19 3,22 29,22 3,05 2,25 2,76 255,08 1,59 11,13 8,29 6,69 7,90 9,20 8, 8,79 9,26 9,39 8,18 7,92 6,38 8,03 9,19 7,7 0,25 0,92 1,38 1,5 0,55 0,73 0,82 0,75 1,66 1,85 1,31 1,71 1,90 1,18 1,26 5,2 18,3 0,32 326,81 12,51 5,17 18,95 0,52 320,0 9,92 5,3 18,07 0,96 286,78 11,22,85 18,01 0,18 260,77 11,98 5,32 17,93 0,1 327,9 12,2 5,85 18,58 0,8 301,18 11,0 5,02 19,21 0,5 33,68 10,83 6,0 21,69 0,19 316,58 12,1 5,93 22,90 0,38 326,7 1,6,73 16,86 0,1 273,0 13,5 5,56 18,08 0,23 300,07 10,39 5,31 19,08 0,0 267,12 12,98 5,16 19,82 0,32 287,50 11,96 5,73 21,72 0,2 29,73 11,27 5,52 21,65 0,11 311,33 2,06 2,2 272,78 2,00 1,53 12,66 2,93 1,98 322,37 2,18 8,80 1,68 5,52 2,83 0,5 365,92 2,9 1,56 2,5 2,38 327,57 3,13 366,8 2,38 10,68 9,7 2,52 3,27 16,33 5,06 22,70 0,93 372,59 15,39,5 22,79 0,59 10,15 2,33,03 273,8 I2,59 8,50 1,39 12,8 5,32 19,85 0,38 311,87 292,7 16,33 12,89 2,53 6,66 3,20 8,76 0,93,90 1,17 327,76 2,53 6,66 292,7 3,20 8,76 0,93 12,89,90 16,33 1,17 327,76 11,92 9,25 8,75 50,99 0,83 10,03 1,06 3,98 25,27 0,38 92,5,68 11,8 0,10 10,60 38,69 365,97 2,98 0,30 9,22 10,9 1,89 1,5 1,09,1 12,2 9,12 12,57 3,60 383,09 1,01 0,3 01,68 3,28 6,80 297,55 3,10 8,82 0,9 12,86 I,9 16,50 1,1 332,99

52 2 Tabell 15 C Antall lokale trygdekasser og medlemmer fordelt på utgiftsgrupper i kr LEGEHJELP Utgift i kr pr medl Antall trygdekasser Byer Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser Bygder Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser I alt Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Sum LEGESKYSS Utgift i kr pr medl Antall trygdekasser Byer Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser Bygder Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser I alt Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Sum

53 3 pr medlem for legehjelp, legeskyss, syketransport og administrasjon 1957 SYKETRASPORT Utgift i kr pr medl Antall trygdekasser Byer Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser Bygder Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser I alt Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Sum ADMIISTRASJO Utgift i kr pr medl Antall trygdekasser Byer Bygder I alt Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Antall trygdekasser Antall medl Gjsn antall medl pr trkasse Sum ' ) Herav Oslo medl 2) Herav Bergen 73 7 medl 3) Både Oslo og Bergen

54 Tabell 15 D Administrasjonsregnskap fylkesvis for Alle tall Fylke Kontorlønninger Revisjon Utgående adm- vederlag Husleie, varme, lys og renhold Reiseutgifter Abonnement og kontingenter Andre adm- utgifter Byer : Østfold 512,3 1, 15,8 32,1 1,9 8,1 91,9 Akershus 32,2 1,9 0,8 1,9 0,1 1,2 39 Oslo 2 65, 19,7 88, 220, Hedmark 121,9 11,6 6,2 13,1 0,2 3,9 19,8 Oppland 16,0 11,8 5,8 1,8 1,3 2,6 2-5 Buskerud 376, 29,1 9,0 2,7 0,9 7,8 72,0 Vestfold 8,9 55,7 33,3 75,8 3, 1,2 155,0 Telemark 557,6 3,0 12,5 92,0 2, 10,5 100, Aust-Agder 225,6 15,7 5,3 17, 0,6 3,5 31,2 Vest-Agder 286,9 2,0 9, 25,0 0,7 7,8 61,5 Rogaland 780, 3,1 17,7 7,0 5,8 16,0 178,7 Bergen 8,2 35,5 22,0 97,1 2, 7,8 156,5 Sogn og Fjordane 22,0 1,1 0,7 2,2 0,2 0,5,7 More og Romsdal 39,3 25,1 18,3 30,9 1,5 6,3 57,3 Sør-Trøndelag 539,5 35,1 1,3 53,7 1,0 8,0 100,3 ord-trøndelag 151,0 12,1 6, 1,3 0, 2,2 2,6 ordland 28,0 23, 26,1 0,8,6 9,3 8,2 Troms 167,6 7,8 7,1 20,3 0,3 3,0 38,7 Finnmark 120,1 5,5 10,1 21,7 0,8 2,3 18,95 Sum byer 9 205,3 563,6 309,2 871,8 28,5 115, ,5 Bygder : Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark 1 018, 1 271, , ,5 958, 539, 760,5 550,3 562,9 82, ,6 769, , 1 166,5 955, ,0 896,1 518,2 51,5 68,6 73,3 59,6 50,1 26,5 31,9 28,3 25,7 6,5 65,5 33,1 68,7 58,3 8, 72,6 32, 18,9 32,8 1,2,9 27,5 23,9 17,6 27,2 8,9 7,6 26,1 2,0 23,0 1,3 19,3 29,6 58,3 26,9 30, 82, 9,5 10,0 76,0 59,2 39,1 62,1 23, 36,1 5, 92,3 7,2 77,1 98,9 66,9 1,8 66,5 56,1 7,8 3,1 12,7 12,7 10,8 1,1 5,2 5,1 6,2 9,1 9,8 12,2 15,2 9,7 9,5 5,9 9, 6,6 1,8 2,1 2,3 25,8 15,7 8,3 15,5 9,6 12, 19,1 2,2 19,8 2,3 20,1 20,7 37, 15,2 13,3 17,9 265,3 223,1 212,1 182, 90,0 12,3 86,2 88,5 15,7 30,5 15,1 227,9 212,8 157,9 326,0 179,1 11,8 Sum bygder Sum riket 17 72, 859,9 528, ,0 192,1 3, , ,7 1 23,5 837,7 2 13,8 220,6 59, ,1

55 5 de lokale trygdekasser 1957 i i 000 kr Sum Kontorinventar Adm- vederlag fra U T-2 % FT-KP- MU T Adm- vederlag fra andre trkasser Adm- vederlag fra tilleggstrygden Adm- vederlag fra arbformidl Adm- vederlag fra Feriefondet Adm- vederlag fra ptrygd skogsarb Adm- vederlag fra atrygden Strygdens adm- utgifter 7,3 710,8 0,8 2,8 178,5 17,8 87,2 263,9 11,9 218,7 12,5 532, 7, , 89,7 899,1 21,7 321,0 9,2 2,5 25,6 1 11,3 21, , 0, 31,8 12,2 55,9 69,0 820,9 21,1 232,1 88,9 705,3 6,0 250,8,3 183,3 72, ,2 I 21,3 31,3 62,0 3,2 0,6 178,8 13,6 0,5 1,0 0,8 1,6 0,1 8,5 30,3 0,0 69,8 209,2 23,0 3,2 961, ,5 2,3 7,1 9,7 1,2 0,8 0,1 70, 172,3 3,6,3 10,0 0,8 0,1 56,5 13, 15,1 1, 29,2 2,1 0,5 132,3 338,8 26,1 63,6,7 1,8 3,6, 265,8 86, 21,8 1,3 30,0 2,1 7, 206,8 589,7 6,6 21,3 6,9 7,5 0,7 0,1 66,1 211,8 1,1 20,0 23,7,5 1,6 0,1 95,7 26,8 11,3 75,0 7,9 3,7 3,7 268,1 731,6 0,0 7,0 62,0 5,5 0,1 285,5 760,3 0,6 1,1 1,2 0,1 7, 21, 13,6 25,7 23,8 1,8 12,7 356,3 0,0 32,2 37, 3,1 0,1 20,2 53,9 3, 5,5 6,1 9,3 0,6 52,9 15,3 11,7 19,7 16,2 1,9 0,5 175,9 79,,2 13,6 7,7 0,9 60,7 163,7 2,9,1,6, 0, 36,0 130,9 159,1 525,0 633,1 3,0 56,0 17,2 3257, 9 23, 125,21507,8 231,7 2000, 139,7 1 89,1 13,6 1 68,8 92, , 0,9 762,9 8, ,7 52, 76,2 65,7 805,1 96, 1 222,1 128, ,8 116, ,0 119,1 1885,0 13, 1 720,0 89, , 1,0 2538,0 72, ,5 31,8 790,1 1873, ,3 I 2615, ,5 I 37,6 57,0 50, 65,0 2,8 20,5 273,0 1001,5 2,0 2,1 6,6 32,9,3 33,1 393,9 1 05,5 53, 65,9 29, 28,1 3,3 90,5 323, ,9 36,0 62,6 17,0 58,3 2,7 3,2 283, ,2 37,8 23,3 38,2 3,9 2,8 0,9 26,7 950,8 17,7 0,5 17,0 16,3 1,3 6,8 128,6 53,7 30, 29,5 12,7 28,5 2,1 27,6 217,9 7,0 20,7 28, 11,7 1, 0,9 16,2 106,9 538,0 16,7 26,1 13,3 0,1 1,1 2,9 118,7 586,2 19, 2,1 18,7 39,2 2,3 0,6 185,6 91,2 2,8 9,5 60,0 65,7,0 0,6 367,7 1 53,5 18,9 25,3 1,5 35,3 1,7 0,9 165,7 903,7 35,7 51,3 27, 66,2 2,9 0,9 290,1 110,5 33,8 7,1 19,7 79,5 2,2 12,0 26, ,0 32,5 1,3 17,6 70,5 1,9 33,2 20,0 977,,8 99,0 20,6 71,3 2,8 5,0 333, ,5 22, 70,5 6,8 62,9 1,3 0,2 132, 1002,0 16,7 20,5 10,0 3,7 1,1 0,6 118,7 587,8 559,3 867,0 31,6 870,8 1,5 335,7 155, , 718, 1 392,0 1 06,7 90,8 97,5 352,9 712, 28055,8

56 6 Tabell 16 Overskudd og underskudd mv fylkesvis Absolutte tall Fylke Udekket underskudd pr 1/, Andre kapitalutgifter Bevilgninger Årets underskudd Byer: Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Sum byer Bygder: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark Sum bygder Sum riket Lokale trygdekasser Trks for sjømenn i urf Gkj private sykekasser Jernbanepersonalets sykekasser All syketrygd I I 252,8 66,5 68,0 3,2 1301,2 68,3-3,9 575, ,8-11,9-13,2 13,3 88,6 10, 3,9 236,2 65, 99,9 98,5 12, 1 512,2 61,3 900,8 60,0 9,3 51,8 519,5, 1 127,5 850,9,1 2,6 100,8-203,8 1,3 1,1 361,7 9,9 11,9 750,0-58,8 863,1 6,8 16,3 161,6 197,3 57,2 685,7 26,7 12,5 122, 26,5 2,9 207, ,9 197, , ,7 806,7 15,7 60,1 130, 1 159,8 7,3 82,1 163,7 1397,7 5,3 92,1 762, ,5 87,8 55, , ,3 59, 999,8 57,5 27,5 600, ,9 5, 895,2 1 12,5 18,0 721, ,8 15,5 810,3 30,3 1,0 66,8 978,9 2 61,9 2,8 62,8 1569, ,9 8,6 51, , ,7 51, 6, 2 130,9 1 85,6 5,8 72,3 2 23, ,0 1,7, ,3 5 83,6 100, , 3 587,3 2,0 02, ,5 12, , ,5 20, 963, , , 37,9 2259,2 3 66, , 37,9 2259,2 3 66,9 100,0 286,3 10, 5,5 81,7 17,8 3, 25, , 66,1 2368,1 058,2

57 7 for lokale trygdekasser m m 1957 i kr Udisp overskudd pr"/12 Sum Udisp overskudd pr Andre kapitalinntekter Regfond Driftstilskudd Årets overskudd Udekket underskudd "/12 292,3 1 91,3 12,3 150, ,3 608,3 620,2 661,6 776,7 202,8 587,3 310,8 06,0 95, ,3 38, ,6-1651, 302,5 2 20,9 1 72,6 1 96, 55, 591,5 1725,0 921,9 178,8 03,5 560, , 39,2 17,5 507, , 19,0 57,0 565,6 356,1 207,3 3 1,0 178,3 26,3 266,2 1926,0 93, 531,6 25,1 927,1 220,5 11, 39,7 0, 380,0,6 63,7 55,2 531, 211,8 105,7 11, 13,1 5,5 276,6 27,2 29,7 12,1-59,2 90,9-537,9 5,6 36,0 77, 238,9 397,3 809, ,6 16,3 89,2 1 55,7 58,9 1 90, 7,3 55, 0,7 91,3 390,3 18,0 10, 0,8 55,3 7,2 335,3 8,5 260,5 857,7 I29 52, ,9 10,0109,5 790, ,8 1206, 3393,3 97, , 190,7 3 78,3 1525,9 703,7 255, ,5 230, ,3 252, ,0 5, ,5 125, ,2 1682, ,8 795,2 5 05, 906,1 3 9,0 727,6 9,0 330,8 138,0 51, ,6 92, ,3 5, ,1 35, ,3 1 52,8 1 29, 1 383, ,1 379, 230,7 75, 3,3 201, ,0 733,8 83,5 109,9 671,0 696, 273,8 91,8 109,8 320,6 310, 193,3 1,7 679,1 390,6 150,6 362,3 58,8 1,3 398,6 168,9 61, 379,3 586,5 663,9 326,9 2 55, ,5 789,3 107,2 1 22,7 102, 1 989,2 05, ,6 309, ,7 108, ,0 52,6 882, 80,11293,2 31,5 1672,9 9, ,2 119,3 816,6 250,2 3 20,0 221, ,2 161, ,5 99, ,6 101, ,2 59, , ,8 53, , ,8 7257, ,6 3, ,9 2311, 963, , ,9 2 78,5 13, , 3101, 6085, , , , ,2 1688,5 1786,1 2110, ,1 2 78, , , ,9 13, , 3101, 6085,6 123,1 63,2 3038, , ,6 13, , 3858,7 6085,6

58 8 Tabell 17 Aktiva og passiva fylkesvis Absolutte tall Fylke Likvide midler Faste aktiva Premierestans vanlig strygd Premierestans m t Stat og reg fond v/rtv Kommuner Byer: Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark 1 12,1 33, ,0 728,1 60,3 831, , 703,0 190,6 31,6 585,3 3 97,6 55,6 568, ,2 271,5 362,3 238,8 13, 88,9 38,7-657,8 190, , ,7 20, ,8 380,1 1 9,8 67, 1 16,2 21,3 119, ,1 73, ,5 67,7 567, , , ,6 686,0 1 0, ,5 937,3 97, , 1 956,0 559, ,0 77,0 505,7 0,1 1,6,8 3,1 1,2 0, 7,0 0,3 1,2, 1,8 26, 1,9 1,0 156,9 7, 13,6 52,0 38,2 107,6 29,6 933,0 215,3 138,1 167,0 82,9 0,2 321,2 0,5 7, 18,7 31,1 23,5 15,3,5 13,0 76,5 217,8 8, 11,5 9,0 26,7 107,6 1,3 62,8 227,6 6,1 136,0 270, 78,7 Sum byer ,6 18 6, ,2 95, ,2 1 55,2 Bygder: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag ord-trøndelag ordland Troms Finnmark 2 070, ,2 2 68, , ,9 992, ,0 653,0 887, 2 208,9 2 72,6 1 17, ,3 1 1, 1 708, , 1525,2 103, ,9 2 90, ,1 26,3 518,1 100, 158,5 211, 273,8 2,8 20,0 173,7 93,3 82,6 73,6 171, ,3 90,5 031, , , , ,3 939,1 906, ,5 381, , , , ,9 3 6, , ,6 1,9 0,6 0,2 1,6 1,0, 10,8 155,0 166,8 16,1 229,1 215, 105, ,5 612,1 557,3 383,5 76,0 29, 955,9 712,3 265,3 53,0 683,0 591,7 35,6 972,7 595,0 867,5 911,7 38,0 3 5,0 2 2, ,1 335,6 55,8 358,1 677,2 2,2 88,7 68,8 171, 180,6 93,2 625,0 522,9 578, 326,7 299,7 905,8 553,8 280,2 Sum bygder , ,5 908,9 3 8, , ,1 Sum riket 58 18, , ,1 3 53, , 9 120,3 Lokale trygdekasser Trks for sjømenn i urf Gkj private sykekasser Jernbanepersonalets sykek 58 18, , , , ,5 32,9 1, , ,9 390, ,8 3 53, , 103,2 187,1 612, , ,8 1 13,2 All syketrygd I , , ,3 3 53, , ,3

59 9 for lokale trygdekasser m m 1957 i kr Div - torer Udekket underskudd Sum Kom, stat og regf ond v/rtv Lån av regf ond Andre lån Div kreditorer Reservefond Andre fond Udisp oversk 211,6 59, ,1 29,2 1 25,7 230,0 59, , 880,0 292,3 13,7 90,9 263,1 8,6 67,0 60,0 115,2 12, ,6 537,9 831, , ,1 2000,0 160, ,2 96,6 95,3 1523,1 3,8 57,6 22, 608,3 52,9 1919,9 36,5 285,6 12,5 372,0 151,7 661,6 26,9 238, ,9 9,0 882,5 150,0 97, ,8 7,1 202,8 6,7 809, , 3, ,3 337,0 585, ,0 120,3 3 10,8 27, , ,0 1, ,9 28,6 229, ,6 777,1 95,0 17, 89, ,2 32,8 570,3 389, ,1 38,5 265,2 155,7 07,3 212,7 8,9 63, ,2 2,2 298,2 1 90, 8 17,9 9, 1 575,3 1205,5 62,8 022,2 530,2 302,5 282, , , 1833,2 37,3 072,6 172,6 7,1 55, 231,6 5,1 6,7 57,0 122,8 155,3 91, ,,0 97,7 779, ,6 3,6 591,5 135,3 390, ,5 111,8 801,0 2500, ,7 5,5 10, 1 16,9 1,9 30,7 31,2 590,3 18,0 178,8 26,7 55,3 863,6 19,5 826,6 122,1 131,8 1880,2 23,2 560,2 130,1 335, ,9 151,6 71,0 6,0 1 13,3 3,6 260, , 21,6 252,3 328,5 391, 56,1 17, , , , , , , 1726, , ,7 8 57,7 526,0 122,7 8770,1 150,1 2 12,3 803,8 08,8 058, , 707,6 1989, ,6 278, ,5 1983,6 2002,3 560,3 73,2 97,5 575,8 1766,6 1086,9 200, ,5 151, 5371,2 1,0 190,7 671,5 2176, , 102, 2 13,3 2506,7 3, ,6 5, ,9 527,7 1822, ,6 65, ,3 112,7 557,8 270,2 255,0 225, 882, 3 81, 2,8 90,5 0,5 10,0 _2 210,7 11,1 230,8 33, 1293,2 587,2 109, ,2 937,1 3, ,6 0,1 252,5 386,0 1672,9 509,8 35, 1 187,6 802,6 2 38,9 5,3 287,1 1357,2 221,3 5,6 859,9 753,1 237,1 125,6 397, 816,6 6 73,6 3, ,6 358,3 0, ,8 29,1 1682,8 657,2 320, ,7 02, 3 010,9 197, ,1 25, 795,2 26,5 2005, ,2 88, , 1308,8 10,8 3062,2 906,1 55,0 2651, ,5 322,8 2 26, 1699,1 16,1 909,5 100,0-727,6 20, 2703,6 8527,8 272, ,9 1827,1 387,7 330,8 397, , ,2 331, , ,3 36, ,8 33,7 51,1 769,7 8368, ,3 30,0 3 53,6 9190,9 838,3 1,0 92,5 505,8 5617, ,8 33, 2 151,9 6 77,8 38,7 5,0 336,7 2932,7 8 29,1 117,6 1 7, ,7 13,2 2 87,8 123,5 35,0 8 27,5 963, ,5 3 27, , ,2 2657, ,8 1 15, , , , , , , ,6 383, , , , , , , , , ,6 383, , , ,5 222, , ,8 125, ,9 161,0 2 35,3 263,5 383,3 10, ,5 19,2 527,2 1 10,6 1272,7 3, , , , , , , ,6 383, , , ,5

60 50 Tabell 18 Utgifter, inntekter, aktiva og passiva Godkjente private sykekasser Absolutt i kr Trygdekasser Jernbanepersonalets sykekasser Tk for sjømenn i ur fart m m Alle kasser Utgifter: Sykepenger ,5 910,1-5068, ,1 Sykepenger utover 10 uker 1 059,2 1,1-35, ,6 Barselpenger 597,0 22,0 8,2 35, ,2 Gravferdshjelp 8 2,2 30,6 250,1 167, , Sum kontantstønad ,9 963,8 258, , ,3 Sykehuspleie ,6 796,03775,6 6831, ,0 Legehjelp og legekontroll 98530,6 583,2 351, 221, ,0 Legemidler m m 350,7 3, ,5 390,0 5 87,8 Tannlegehjelp 01,9 31,8 881,3 130,7 5085,7 Fysikalsk og logopedisk behandling 11 10,5 8,8 287,1 367, ,1 Fødselshjelp 1 770,8 73,3 292,1 15, , Transportutgifter m m 1 01,0 13,3 83, ,3 3 68,7 Sum naturalstønad ,1177, ,1 137, ,7 Administrasjon ,8 92,9 38, , ,7 Andre utgifter, inkl bey 6 59,9 32,1 13,7 0, 6 681,1 Sum vtgifter ,7 2835, , , ,8 Inntekter: Medlemspremier ,1511,3 7532,2 7810, ,6 Arbeidsgivertilskudd ,9 679,7 1959,0 686, ,0 Kommunetilskudd ,5 302, , , ,2 Statstilskudd') 658,1 275,3 957,1 2903, ,7 Premietilskudd for fiskere 2 810, ,0 Skadekurvederlag - 65, , ,9 Andre inntekter 217,2 36,6 119,5 5,3 2775,6 Sum inntekter I , , , ,7 I ,0 Aktiva : 1658,2 Kassabeholdning, bankinnskudd m m 18, , , ,5 Eiendommer o ,5 32,9 1, , Premierestanser ,9 390, ,8 1675, ,1 Tilgode av staten og regfondene 1 111,5 187,1 612,2 103, ,0 Tilgode av kommuner 8 69,9 30,8 1 13, ,9 Tilgode av andre ,5 161,0 19,2 222, 1 000,1 Sum aktiva I ,8 2 35,3 527, , ,0 Passiva: Utgiftsrestanser 63 68, Lån ,1 Formue ,3 263,5 2081,8 1 10, , ,8 7668, ,1 6953, ,6 Sum passiva ,8 2 35,3 527, , ,0 _bets netto-formuesstigning nedgang 8 878,6 + 35,8 -I- 60,5 ±310,5 ± 8 58,8 i) Tallet for trygdekasser viser utjevningstilskuddene fra reguleringsfondet

61 Jernbanepersonal sykekasser Trygdekasser Godkjente pr sykekasser Tk for sjømenn i ur fart m m Jernbane- Tk for Alle Trygde- Godkjente personal sjømenn pr Alle sykekasser kasser syke- i ur fart kasser kasser kasser m m 123,19 76,59-120,2 76,6 23,1 32,1-2,3 22,8 0,62 0,15-0,8 0,61 0,2 0,0-0,2 0,2 3,20 2,98 0,30 0,83 3,10 1,0 0,8 0,1 0,2 0,9,90,1 9,12 3,97,9 1,5 1,1 2,2 0,8 1,5 85,31 130,6 9,2 125,88 f 85,29 I25,8 3,0 2,3 25,5 I25,

62 52 Tabell 19 Samlede utgifter og inntekter for lokale Alle tall Utgifter Spesialsummer Hovedsummer Kontantstønad: Sykepenger Sykepenger utover 10 uker Barselpenger Gravferdshjelp Kr , , , , Kr ,3 aturalstønad: Sykehuspleie Attføring Oppholdsutgifter Hjemmesykepleie Fødehjemspleie Legehjelp Legekontroll Tannlegehjelp Fysikalsk behandling Logopedisk behandling Legemidler m m Jordmorhjelp Skyss av leger Skyss av sykegymnaster Skyss av jordmødre Syketransport lijemreiseutgifter Barseltransport Administrasjon Andre utgifter : Renter av lån Bortskrevne uerholdelige premier for arbeidstakere Bortskrevne uerholdelige premier for ikke-arbeidstakere Bortskrevne uerholdelige premier for manntallsførte fiskere Driftsunderskudd for eiendom Driftsunderskudd for fysikalsk institutt Driftsunderskudd for sykebil/skyssbåt Diverse driftsutgifter Bevilgninger 222 5, ,7 75,6 81, , , 770, , ,9 100,2 5 87,8 1 25, ,1,3 255, ,6 786, ,7 215,5 191,3 5,5 12,7 220, ,5 3,1 152, , , $ 8 380, ,5

63 53 trygdekasser man og reguleringsfondet 1957 i kr Inntekter Spesialsummer Hovedsummer Premier : Arbeidstakere : Medlemmer ,1 Arbeidsgivere ,3 Ikke-arbeidstakere 96 58,5 Egenpremie for manntallsførte fiskere m v ,7 Kommunetilskudd ,2 Ordinært statstilskudd 65 50,0 Ekstraordinært statstilskudd 82,5 Premietilskudd for fiskere 2 810,0 Skadekurvederlag 1 300, ,3 Andre inntekter : Renter av verdipapirer 21,6 Renter av bankinnskudd m v 1 509,3 Renter av foment betalte premier 119, Driftsoverskudd for eiendom 39,7 Driftsoverskudd for fysikalsk institutt 36,9 Driftsoverskudd for sykebil/skyssbåt 76,3 Erstatninger og bøter 165,2 Andre inntekter 91, ,6 rets netto-un derskudd : Overført fra spesielle fond 2 161,5 Overført fra kapitalkonto , ,6 Overført til reservefond 23 68, , ,5

64 5 Tabell 21 Samlede aktiva og passiva for lokale Alle tall Aktiva Spesialsummer Hovedsummer Likvide midler : Kassabeholdning Giroinnskudd Bankinnskudd Verdipapirer Kr 6 13,9 1 79, , ,0 Kr 78 83,1 Faste aktiva : Fast eiendom Fysikalsk institutt o 1 Sykebil, skyssbåt Andre beholdninger ,0 11,2 537,0 2, , Premierestanser Arbeidsgivere Ikke-arbeidstakere Manntallsførte fiskere m v Staten Kommuner , ,2 3 53, , , ,3 Diverse debitorer: Arbeidsløysetrygden øvrige debitorer 06, , , ,6

65 55 trygdekasser mm og reguleringsfondet 1957 i kr Passiva Spesialsummer Hovedsummer Diverse kreditorer : Tilleggstrygden for arbeidstakere Øvrige kreditorer Kr 5 26, ,2 Kr ,2 Lån: Banklån Pantelån 97,7 285,8 383,5 Formue : Stønadsfond Byggefond m v Reservefond Udisponert netto-overskudd 707, 7 390, ,5 18 3, , ,6

66 c R 0, co OC=CDO ++++ in in 0 ut CD 0 "CZ CD 0 0 in fr( rl 1 rl II++ 00 CM t CD di in 0 VD C\1 ct) CM 0 it it in 0 cz) I- Ot 00 Ot C Itt t CD CM `di M = C5'; \,i 06 Ci Ce ctis C:16 CX5s ce co5s r-1 c \I r-1 cqci O1 ci) p, = LO CM, ri CeD,-, 06 o6 r-i c- 0 CM cd cq ti ic2 ot to cito Es CC, 00 CM 0 et et CM, 0 Cr C et C\11 00 tti Ous'itr C U0,d 0, CID C\1= c6c ceeisc\i'otis t- iris Mt Cis s cl p-o G1 CD r `di r c ciri lit CD IC" t" it,00 ID r ri CD CZ CC ri C 16 V 's CZ 00 et 00 CM cei' Lei csi` o6 CM CD Ot,V,V,V CD C9 ut CD tio r ;I 0 10 eci, itt CID, CD, CM C Ot CD r Ot rit Ce 09 r cis, 1-2 cei ex5'--1 cis -I,ciD t t- ut ut Ot t to r-,f,d ID -,1 ID Ot ID ut Cet = t ctt c0 cc) Cfi 0 it 00 C- in in it CC) , di 0 in C C L oo t-- oo oo tcq, 1-2 csi' cti' C1 C E' ut ID CD ID M C- CD CZ et::) cx) M I CID I ct:) I C- CC di 00 di c0 di I 0 I t- C- it at) 10 di CZ r-1 00 L-- CID C: ko isc\i' cc; otis c\is cc; -,t;s O0CCCZ 00 LO LO (:) Cl Cl 00 it CZ it IC CM I CM Cl 00 Cl C C- C- t- c1 10 ac;scei ec7cs c,i'0'; t-7 c\is c\is vis c i t1 A to tf CZ 0 CZ C't CZ es IS,r5s c1 c1 C) CCr TF1 oriscc>scr; 00 M M CID M M00, ; CC ri P1 ko C ri CZ CC5s `del' CYi 16' ri co t co Co in CC) ID= C- ID CM CD' VS' et CC OtOtOtOtCt eti ID 00 CD Cl Cl rts Cl,V,J 00 ot Cl Cl `d, 0 CC) CM CM et `di CD 0 MMM C 0 CM CD Pr t-,1 s t":06 r CD CD CA OtOt di CD C- cl o -ts Cl C: CM' Cl CC) Cl Cl 0 it C- rd,-- C:CX3' C t- M 00 d Cl Cl c;:m lo to co ez CZ Cl 00 Cl Cl Cl C:) C\I CID C(:) r11t, et, CD 1" `d, `di 0, 00 rri rri 1 c5sti 0 C9 Ot ceis Ut C- di 00 CD, CD,t,t 00 co C C Cl Cl Cl vic\ivis Cl 01,n- cici Cl Cl, 00 CM, cis 06 =`' in ID CZ di c- C 0 in 1-- in 0, Cl c0 00 c",' a:5' 36 Cl36 ei 7316 C cc) In In CZ cid Cl C- ut 00 cdoogomgo it CC Cl in It- Cl 0 di Cr) di Cl cc) 10 Cl C) r 00 C0 Cl CM et CC, CMCXC Pr 00 CM et CM Cl Cl `1 ci r-,f lt7 0 cq,f oo, Cl Cl CM ri r-1 CX) 00,1 Cl C Cl CXD OVDCM,f Cl Cl "di Cl Cl 1ft r C r- ir) CM et 0 V- CZ Cl Cl 00 GOC C CC> Cl C:5M C0 i-c P- ' " 1:), mt, b z 0 : cd br z o til s 1,r (1) ' -tt t lb) ct) ct,-, Z cl),--,!-1 z 0) 2 0) 7,3 1> rj tn1,c2 X E b1) go cț i 2 i' ci) 0 a),2 003, k mwoa) o 7 (1) o rci % oca u M P=w -, <1 pq PP P w c ;El '2- P P P P 10 P 00 ID C- cq ot Lo Cl 00 CD CD Cl,V Cl ) ri ri ri C9 C9 C9, ;,-; Er-( r r rri ri ri pri

67 11 " c1 ci 0 00 CI C) rimczw,11 '71 =r1 10= eceis teg7'; r 1,1110,-7c6c5 MX= tit rim0,, 000,?(X) MriC,TWO,1C* 00 10," riuttn ric*ri Mri Gt ut 00Mri 0000,1 CAeDfn C*0 00,V,V c6^c:c6 oöec,i c000,10= LOW= 100,1 ft 000 ft 00C-IDft chicdoid 0= WutC* 0 0 'I' + C* r 1 1 CD 0 la 0 la CD r , A Ut 00, 06, I, CM rni 00 ri ri --Ed,tIW 10 Gi'Cis -iri 0,V Ot- C';' 1(is ri CC),V Cg rl t-n C) v Wtn Ẉ, r-c* CD Cq Ot Ut 00 6Ciseis 616 CMOCtt ri ri rl ri +-H+ -1C0C0fn (MIDM L-21-2e ric,iriy c0CDCMsrl C61-6-d106, r I-, Gq Cq u CM O* =,t,t1 vis ceis cc> t-:c6 1010C-rI Ut Cq Ot 00 0, ceisci'06c;s1-- ==edcidt CM Ut CCq c,6)6,6,-- Orm'f=CM,1 rl r r rl P ri ,, 0tC CM0-100t,e,:,yisci e y-ir!=r-i 10C-CM 1n t2 C616 G5s C,;\ ri Gq Cq Cq ri CM CM ri CD CD MMCID, IC) 'CC) c0 0C-riO ID CD r-i cm CC) CC)' 1010MInt- C) C) 0 - c;*eet CMCM, 000 ri +,-ItO 10,110,yss16 iri Ut,FI,V 001DC- C616r7 Cq Cq Cq C- CM Ut =r c,i' CC CC) ise cod110, MMIOW CM010 WCetriGt,* evic;'06 vice,* d'ic-c- =10tn )C)11III C* 0,5,-1C C,7 (M OC- G,is Cis ri 0 ri 1--= 1n ft 1-0ft 00 cq 100ID CM''') o6,,-,f,:;;* '110++ M ,M0 c'1606 r- CDC-MM 1010 cit-zsc606c5 M,11(M,1 C-'110 'tift(:)ft 10 lox,,i, -n,tithi tn =c1d 06,---: C);' IC) ri ztiii-- 0,Cl) r1 MOtn OWWWM 1OO 0-T'cecec,i M 00C- CIO r 0 OM cerl' ri - IOC-MCM ricmri tzsc,tcc6 ri ririm,11n 1n MM WittdC-ID, 16evis-idi ri=-1,-im tn M tn ditn ceispc,t,,-1-1 ln-0000r1 1-0C-MCM,00M-1,1 MMMM tn =10 M100,^,trOt C-MCD C*,V,CM OC- MGMC-0 MCitc0,trCC616C6 G,706CM rigt M /00= MC*M Mri ricqta C* C* itz 1 CIO 1 C* C* C* rn r1 7=,f i' rict tn,-, 16C: OM M (Mt- evi- mr- M C ze W,ut,,t-I <D 00 t-:,tic;;suisgis C) C)] C);' CC) C) C)] C* 10ri GTE:L6,-;'06 CM=r1=M MM utis<0,1--,ot e,i,--ts Otn ut= Cl) 00 Cq GM ID O3s t-:ec6c6 OMCMM Cl) CC) IDWIn O (Mtn,d0 cqeceisc,t M,VOUt CC) CC) 00,M-1 riri- rl'ri ri,h1 ri Ot Ot 06Oeis tn:* 00,VW MW MOM cisc,f MCDC- W010 1-iri C-M,OM aq-,-;c6cia,t IDCM, C1',-I OO1010 CC,TrirlsC M100C-CD, CiC6M- P-Is 001C C,TrZ etl reo6ciis 1n ut C65C6 MGM ft u:5, ed=c-,c0 716ed OMriOri c = c616 ID 00 Cq ID Ct ut ID,t1 m oo qa cq tn CM ltn M0,0 utetitn 00 CA C*Ct MO Gt, P-1010,-1,tit ,:FICZ,1, y-lot, r-i '1=0,1, C-y00,CcOWr-i ri,tidip-i IC) Ottn ri r-i CM10=O CM0010 0,,tiltn OM Mc:M 010, ' Crz tn Cl) 00 GM Cl), ri Cq Ot 00 ut Ot Ut Ot -J 0 Cl) cq,ti Ct CD Utri ri Ot ri Gq In C-,V 1-- Cq 10 Cq Ot,V 1-1,Pri rir-i cz 00 C) 0 Cq r-i 00 ri,- ev) td3 rt F ::1 ri2 cd C) g) --, ta0,-, PP* pgrp,or0 MME E-iE-i cdt-w=0 CIV bi), s,, Pa rg p:1 ce ro Qg F-1 0 A x r CC) 00 C);' C);' riri - Z 0 bk td),gi tr, E f: : o) a/,w,-wkdrn MMOri= -,-,-,IPP 1W= CDOCDOg C,iC,iCi riririri3o r, _M,- 0, 73 i, R pc f, to,7:$ 0 P-i;0 erigook ww1w 0,-,IGIc0,11 p111,1, C,iG,11C riririp-1, M$ 1 El;,, 1:1 r5y-c, (1,)F 6- z lat-w r11nir1 C,iC,i,7 ririri 5

68 aar ri 71 F; c, tn 71 E co 58 I C Ot Ot Cet,V1 V VI 00 C:CC7 r706cei 06,*7 00 C:- C:see c "cis c) oo oo C œ oo c=)c, 'o 000toc::, ctcoc, cqi (;) c1 itt I- co t- O ut (x) C 1 cz 00 0 IL-- 10 Cet Ct CD, CD et et M, P-7 eis ce Cei V' CD- Cet's " Vi^ p-1 -t VI Cl!Pi itt 01 Cr, `,1 Itt '1t, ot 1ft cln Oet ei Ceis CD CC Fri ri GI ga, cx17,5 cs0 cet LO,d 00 co x a co Co co 00 t la 0,11 la r- 0 V CD CD CZ 0 CD CD Ut Ct 00 Ot cis -7 ci eisit; cs$ cecc7c c 0 Ot c CT, V- c0 C- co CD et 0 V CD, 11, 1:;ea; t"' cis ce,,t"itt- cc>c r- et 'It 00 CD,V C- C- CD et ce c) Ira P 1 Po A M y, co 01 cm co cm C1 C, le 00 Ot rl cid Cq, 16' 1616 r-- ceiscis (x3s 11 1 co 1 cc) r- kt0 oo cm co r-i CZ0 I la 1 I CD I VZ I I I P- VD Vt t-- LA, 01s Gisc6 Ce 0-; 1 VCX)CDE-- atototo QC 00 Ot Ct c V C- C 01P 16 CZ' Ci Cis Ct C:) VS' 06 A a ti :7 7:2 E -1 Ct GO r- c\i Ot OtC-,-0t Cq Cet CeZMOtCet Cet V, V 'tt C\is 11 Otis 00 C'J ir C Cq 000 tr; C s a, C 0 Cq et 01,--tCet ejs et GO CeDMVICet <D C- P-- ev lit Gq e r- 0 o cq cq 11 ri ri Cn CZ (X) CX) C0' e c,f cf; 01 ri t 1-1 1tt 00,-Ita Gq 01 is Ci,-1 Cs r GO et 00 t et C Ceis CeisCr; Os IZ kr;,,t c;;' kfis lo oz 00 lit et Cetr-=00, I 10 `11 CX) 01 Cn 00 V C- 00 C7', Cq CT, C:>1"-C,DOtiO t- r-ir-icet C- 00 GO r cet Qt 0 t- Ct CT', CD V et V et 0 0P 00 et V VI 00 Ict 11 Gq 7,2 AA $ ime r-c$ CI) CP g o w <1) V et - VD C CV Cet Cet Cet Cet Cet Cet r; ;To ri

69 c 16, M 100 r-i 1 M (= g 11 e g g ci WO,-10 r-i r-,- CID,t1711 0==C-et' C;s1fisc, e --- (nm CM0MMIO W =M 100 ac6r-rt: 1 ci MMM C1M M aa -Tro O10 0,606 g ei10 WC0010 CW,In CiseCe,--1 c-cnctioo,--i=xcdlcd,t c5cce 10cO olo,m= p:t:c616c5 C:n0,-1 r-i r-i ri ri ri ri ri 1 -Ed MM100 O,- C:t:Cist-te,-ir-ii--Ir-i =0,01,d 100,t,--L0 10C, r-im,1,-im 59 =,-=10, ct 16ci'co c=';' M=CDMCA d- el==10m r-ir-tm0 ceceice r-ir-1--ir-t =M= t,==tooo6irisceç Mr-lr-I cmc0,co m = ìc'œ =000,-00,-1 r ri ri +-I- 0,-1=d 0,:tetir-ICP t:ait s cg5s rc,i,--1 MOOr-ir-Ii0 latw--in Iiiscto r-idmr-i 10M0 MM,-IMO e"n '"S ad,s cc-- 't, =, 1-:,tle 0,1C6,I1 =16,16,1 lot-t-o W0=,0,* cr;',--ist eti,t10,t= ko,,looc000 OOMI0c0, 16c,i'avisio 10M=ti lorctcm,,r 10=10M ci' 1cisc70;'cô 10MP,*,timt o;'at: =W=M ri ri ri CItic tr-10-10,dic-:16c5,--n i-r-ig,1 CcmcM McMCYIO ci5c:,,--i,-m 0M,;1 10M - 't t" "-"% locti'lovi' --icqlo,1o 1tDr-qt-0, c7;,16 et1m10,1m qlocn,t, ica (6 c) 0M0W r-i r ri pr ri ri -H++ =1O 010, )fi'me r-ir-1,- Mrefic0,--ir-II-- c616a1-: M,-M OE-- c:"''dm Mcqt0= Cni, r-im,r1=',-,1m,1 g W 'gr1,1,11 16c6 Cn r-1 Ii =,--100'*0 "t111" -06c1-: 1OMMM r-1 ri 1111,1 ef) C;;' M=00=0,-I,-10 6kcisaaise TM=00= ri ri ri III1c0 ltd a a com=c0 y-1,--ifim t- MMI--i W c6 ri ri 10=PM00 00,--1M et-2t= ef0dr-i= 010 I CC W ceisavi% c5 ri C010r-I 11=MM of-l'c 10,1=d110 etl cn I I I M oisceis iq r-ip-imo =r-m acecs5' coti ti I -- I M X c:;;\ C16 GI CM MI=10 =10, m" a 0616 w,- T,,,,,, =M--0 =MV:),c0 c6isc c M 10 0=0 1001O 06 t -c i r-tr-1-0c0r-i,11, d 00=,,,-16a--1 1 r-imr-idqr-1 OM -0 (Mes r-it0=i--1 =r-t r-=';'ace -c c;scisc,is,-1 r-tr- Mr-1 WM 10= ' <6 - CZ M -cfq C- 6,-7,:$;* - coto M=== W0C7i,CR, eir-2otrc6 r-iio MMM I0 CnMt'== tc C 010 MMM c7, M o6 1r-ip,-,,,-1-1,d co= S10= coo6r-: -7a CoOr-iWIO MM r-icom=m loconsm er--,-c5 1000,1110 MMM r-im0-7,,56--,-1,1i0'tti CDCICI wlo,d06 1OW10 =00 w-1,ticurd (macti'm c 10,,tO M MMMOM e,1,-1 C00,-IM10 n cnr-recie GOW,-1 M CSDCMIOM SC-10,1 606, t' t' MM IOC,-1,e-,1 C,0= cm,s, mc;'acei' CMOO-i M 0=-M OOtIM c ,m=0m -im SMr-1C= -,6, -Ise,PM,,,206e r-i000m M O0=6- Ctr-ic-,-rt: 0M M =,-110,,,,--- ir ri aa n i o, -,7aa cj n,,,, -a-7-- c,,, ss O,,-7 et=m0,--1 r-1,--(10, -aaaa i',;'aa,--1100, Vis i-i,-1s == 1-2 Cri3OMn= Itt--:c,i'cor: CD=M c,i'vi'loce C-00M oi'c i'ir5sioc6 0M 1 u5c,i'16c6 n C6M'sC616 cm-tcom ce5'06c,i' lo,t1,-1= Mr-1 cs) I comioot r-im=10,-1c--i r-i r-i --i1o,-1=10 010==r-q,t1 ri MM=C010 MC- 0,:010 Cr-IM ri ri r =MCnrq 1010r- CnIO ri 10 Cni-1== MM0=c0 c0,--1,1110 ri cq ri 0010=,--I M10,i rl ri ri 10,tHM 10 00r-q (M,10= 10==t- C:Z=0,-IM d W0C0 1OO0 0WOW i-im r-ir-imio 1000 r-i,--i,tet =M r-qcidr-1 MCn=MM M 1-- Cnr-IM M=MM IOO= Cl M -1=10 CAMM0, M a 0 " :rt rci ca :_! W t w,t- ml",, ce,,,, ce 0 0 k :''Z ',I bip /> 0 : : rt PA cd ri,, ri)78,c1a,, " r i ' 7e1c1') : ca,-,0 '-c'e : 0 ),1) : 1> : : 0 rci P g c a,r mo, p,,,t,, 0 rt C) rn rt a) rij - c),a bo d 00W cd 0 dopcd7:$ pḷ,,,,_,k,,,,000k P-,-- ',-,,,a); khd E=zb0,, 0 r, vrmo0 ca rn 00,,0 r-tc1 00-1,-1,1-PIPP M:110= opoop,-,-1,--1 PAP=IP= MCZ0 pc:,,--1,-,,-1-1 WW1-ZZ n11000,1-,- p--1,-1-,--1 wc»-its)g =0--,M r,,i,-)-1,-1, gwcnrn L0_,,!M G -,--1,-1, : : : 7 0), 72 pc1,9,r, r, r-i r, ;cdce F-1;--1 cd,', MMM -1,-

70 A a% ) 1-0 XI R* 1 ' a, 00 c, 1 60 cr;'ds co n 0 ' CM,e'D CM to CM CM 00 = W W,1 t, 1 I ''' E '-' := Cil "61 5, 3 :55, E Ts Ts t3 cu,w PI,- 1, 03 0 m t P'l ci) M le >1 1 Og C 00, 10 1Gọ - -1 CD,,1 it aq's pg cit Ca ais /!; 1 C:t ca I,1 I - - kno 1 Ge = qt ri 1 1, ST S bt riknokno0,- -,-, knoknokno gi Elt 1E 0 Eb Ot k0c,10,00?- knoknokno I I I ++ I I I ++ F ) =, CA X r: ril,1 C cic, CA C: it: ta MI t\l' c bi fir, CeD 10 CID IC r,t1 ni CA 0 00 CA W M GI r:cis oti c;' vis cis,-1,-ac\11- I-- 00 M M CA1CDOOr c6 r: 1--:sc: MCI CA 0 CA GA, p, CZ Cli' LtZ M C,1 cl Cn ' e T, 1:,tTs CIZ' af al' C ; '11' is Vis C7 05' cl;s Gis CC 10 Ltt n-it cll cl 1 Ot cgi ; M cl cl M a c) n CD Git L- GI " C,1 1CD F- Cn M 7 E '6' :21 o ciaçcia6 c\i" t-zs 36 g f5 'El i -11 To 8; ' - ct clt-mcigi 10M a I 3 rd, 0 c= =1 1 1= 100= r- 21 cd PI r 'D CS: Ce c> a '2, i:i,,, 3 2 1,71 -'s vr c5;s ois g rg,11 ral = l ) to z 0 CA M 10 I cll W CA t 1:5-,cs' i7, 0, cez M OCIclIM MM,0 - E i o -T, 7 o 'S, pci 7 -', r_, 1 ct Ci d; VS' -Ts s Ci I Ca GI ie 6, Clnk0 11 r * 1' ++ CntcC- tl Cn M cl CA Ci Ci1 t2ctis cl- cl cl M M GI 1A g +,, :'''' A a ci, OS cq, G 7 M Ca C1 C-, 111,t:, vz Ca co Gqi Ca I g ' 01,--1 CM,-1-,e,' CM a* Ca' = V, (, CA GA IL, =, t afj GA 00 ', cl 00 0 CA 71rtcoo oo -1 c D cis (6,:tZ c-;st-zsci cc o x m M Cn t,-cl W C- cl M C C6 0' C: C C CT; s 1 C- CC) W 000 Mcl v' r cr C:5 bl) 1 rc,g, E rw cl' cu 3 E :, F, +al,: ' A 71 p, rw cn ' ti, g t5 E 11) Pi rg E r') rci lil f) >,, a, g rn 0 -,, >, ez, -0, otr o ' IC- CC; 11 kts' t'- t,- kti, CI L:cc> CCCA M, Ci 0 x k In - œ cl M itis iris E19 7 '":: : ct P tij cd ci, t,), iw, 11:1 c py g c0 10 `1 il GM 0 0 Cir it* 1t2 b* )1 11 ti 11 ItZ Ctt 1* CA t-- 71 CA 0 cl led t ICDO0d CD W 00 CI CA M 1t'- E E o PI rc, CS1 ') C6- o t - =CL) 12 in <,Si,W az 0 VI G1 CI C,,i GnII CM 10 u ke *I GA r I (X) Ct CA cl W I ri kc v W C7) cl 0 1 C11 C,1,1 1 it CC Et1 ;, 6' to cez m 1,, F CP C, P: ' L' n0 ;D 0) =1 a) - FT- m In co I LO ko v- ri t

71 C-IC 1rDWQP,,1, M MOOlciM= c6 " ef: itri OS 6 OS ct 06 0, C: =1 Otr0= 0=MCC v r-i r ri i CỌ '1' , d) 6, r- v it- o I= Vis eis =GC tit C1 G6c MM W r-2 1C0000 CYZ CI r ++++ cr,tom 1-1--r-mo C5C6cDis -1,-,--1 Cti-ICMCD= OeD,--I 0,11 p-'viceis16' M-Ir-I C-,11=00,1 =1--,--, == r:oi'visr2c;' OeDeZCIC rl +++ -I- cr,mmtolo 1----iir-cr,-1, crzscs6-di r-ig,1,--i OtIcteSDO 0 C- CTD,--, CID,--1',-1',cer: M 10,1100,--1,--1 MOOCMC-1-- i6,e,e,--i 06 ODMOt Os 0% 61,* 1% t",:nt1"0 ri OleZ0010 '1' Im=lo cs,loa,00t-- c;se--2o6,-0,--ii -ii--1,-1 00,-W= 0 CM œ,11, p-l'o6t=svisp-, M-1,--iGq,,p 1010MM--1, 0,11 MMC- 71-:oi'vi' 61 C10, M,- r co, 0, (5;\ 11===t" ri 01001C0 P + -I-d- It,--ictot--- loor-lioic c61636eot7 r-or-,-1c,1,-1, CID '110 Ot fis GIortr =,1MICD,-D,111-- oi'cetei c-d;' WOD^ = WW I, et,ws O 1 MCDCMC IrJOIMCDO Ot d' ++ ril,,w - *-1,--1,-- C,' I 1* I olm-lo,,p1 CMCD, 10W,1ri mcs:7ce -I,-,--1,- 11 C-MIC-C-W,--1 GO 11 GO i-2sec,616',--totm CDMM,-ii-i,1IC-MW 1606civi' Ca "',5, W, +I t al t sk CeDr-IVIC'CCe't'tDC,-, -i -,,-, r mi,,,, ItZ W, Ceb etz ii C::,LOC)0 CeD G, i v r I - 1 'I I +-I-,-1 0 (16',1 roi -, 6 cz '1 1,1" rl Mil CCD ci /1 '`hl cz 0t,11 p-i- C2 ird c, C711,-Ip -7vis itar- "-II a, C locq=mcq C-MMCM10 ee1606c- -IA -1 Ct cf) Ci'D '1"riMI" '1,-iIOC- Z2,c5c5717,-; 1 1o,Ilvilt 00110M m C-0= C: 06Q5s 0i' 71 i-1 OC-,1 00,--, MC-,7c,i,:ee 00 c0,1 CC,t =100', --i GO=00' =-L"ais,ctieDir- 1,--1,11,--1'1, MMI0,-1' c616c16,:',- -,ficcoo d 0100C ,-, ois--rvisce 1p--I 10C-='110 = Gc7c,-7c ',11 7h1 '1100C-0 M,11,--1Ccs;' c9r0;',:5 m to 0,11===,11=10=,1s 71-zscr;s1ti'o VZ 711 Ot M IrD,,0'1M?,MCMC-Ct '),:x;'ci,-716 I'1,--1 r r 0,-IIII Ccii',-1^ 1cm MMM r-qt-iocm c:7c7:scisoi' IC CC Ct 10 Gq,--1,,,,li,--i 0'",,IO c,i'ls-1c,i' -1 1 k cw, MCD1011,tịst-10 ',I L-2 --1' mm 1-1 CC, CS: r-1 C cit5',1 Ti 'a,,!1 ô 0 ",!ig CM ItZ ei,' ke: cst, tit,-1 ri C, 111: W W es:, m 0 c:z' Mitt 10 = 00C-== 10M1OCM c560-c ;,- OWOOM OOMM0 c,-;'sisoise,-1-1,-i MC- 010= 10M00,11, essistiisce,=,-1 rl 10 =MC-,--, Otn0MC eiscs ri r r VD e'j= 1---WM O C- ci,,i1s ri 11 v rl Ẉ 't,,,, T 00 ri T Cir CZ Ti M= 00 CD eoi' OM M c- MCr:e,lot M C= ee ri7klitq,--i C7D ot Gq Ct c\i'o6--1- o6 WOC-0 r-i itt 00 00,-1 7t ' C0 r- p--tscio6cis,-7 00-IOO --00,11, = -e--1-e r"gq000= Ot c-,11 Ot QD ecee,--7c7;',1== M 10 CM 00 Ot 0 00M'1 1 0 c;s7111tisoi' 10==MM MM e,7-7,-; 00,--1,--IWO, t0==,ic QD CM CM 00 CC ceec7;s16 =Ct== Ot CD,1 000CID p-ii-21606o6 Ot-,-1,11CM ed0t010m 7-7,-7-7 =MM10,1 t- IC cn (;) -cevi'r:ce MMC-C-,--IVICqG, CD 10, I=10 csiso6a5,-2 Ot71MD, CMS 7--e =00,10 o c t cc QD Ot ci'o6,-7,:6,-1" =,,F1, C- t- CM,1 vt,11 0=0Cp-i-ecsi'36(5 MOMC-= M--,-0,,11C- 7, re CID et mi' A CZ GO ces, CM CZ li',-* 1 e C li), I ô W,':1 Ti, kez W Ot = ',I, ri 00,--1,--7 dic-cid ----,--1=000 Gq--7G,--7,--7 C-C-MC-00,--7,--7,--7,-7--7 c:m,--iii, CM, GiC,,--,-,e ==,,11=,--,-',-Giri ' Cn X,1 o6 C-10=MOt c,i'ceis O, 10,--171i ci'-136c6c = c16, C-0=00 c16c6r2717 QDO,1M cecevrocisci Ct ci' d'i kei' W 116' ot- C-= ri op-lot-co r-cnedocq CMG3--,,1 ri ri r-=cqtoed IrDoocqcocz 010MCri ri r oco-t-itiocnm-tcom coococt -ticzedemr- Mc:DC-0= 0010C-00 n rl 1 cr===to t: = -IMC-0 0 C,Z rl CI r Cilt,-pi VIZ Ot ** =, 'TIO 11: C 10 10=,1 0= P C11,IIG,I,Ir,11=M00= =t-m ri 11 CA Ctr,=M=,--,--IMQD MCM,1,-1,-,--1,-1,--1 CACIDCr1C\I OtM'1W MOCC-IO,--1,-I,--1,--1 AC7t1101-= MM,--I= M,--1,-1,--;,I 00=C,IM =C-M00,-1 10WM=00,1,-- Cti--1 t: ke: ri 0 ri GA xit kc: W elli I xez L'n : ce - rci ce a)rt-1 d 0 0 g cd $-, Zaf) r,, 0 C : ti-3 7 rt2,) 7,8 L2 Ti '-' -D ;- 0 rt ok,-o,,,,uko Z cnz:c,-61 m-itilocor ,-ir-i,--1,-1,--i 1616 leik616)816,-1,--1 --ir-irimmir-1 : : rt 7:i : gg cd ce F- 1 ci) ti do2 g,0 Ft i-z:,, 0 00 m o 1-DWZmi- cocnop-i,-1,--i ,-,-,--1,--ir-q : * o : ;1 CD ii 5 ta% : "w d, 0,,, c:)---a5,w gmm M,111-0=C* 161rieilciei r-,-1,-1,--- ***** 0 kk CD 0g,,:i, rci FLI FL' LT : El 0 CD CI) r-, ce CD t -ti -r, p,ti rilrno$ a) ci) z oci) -ts2xe-1-00=0- VDMM ,-1,-,-1,-1,-1 **** 0 c) : ca I) ed etn r-c: at +Db00 F ciacece ZS-tS2 MMMCIDM ,,-,--i,--1,-1 A* cp PP r; CP 0 td o =1 1 Gi)

72 rz-- 2 E- ti) E <1 tio 1 1' b1) co cg),1 iti c7;scecee c:) oo G,1 cm 11 I P top ri TH CA 10 c6o6-,t CI: r If: C,1 Cf: ceoi'e ra 10 C,: Cf) Cis rls Ce: r t 0) If: I 62 cm W i0 aq 1 to C,D ted C,1 t" CC) :b,1 CP r:c5ccit--%6 ecr(x7cx)t-2 [-: 1C CC;s evi'te, ;* to CY) GO M CS) C3) CA C) CD C) r1 0 P 1 11 rirfrir rir1111 0x01000 It: f: ' 'TIM CY) 1 C,1 C,: 00 cl CC) CC) 0 `CM G'l Cf) CZ I' r 10 C,: CZ cl C): = IMOOWIC: Cpp,W0Ccl!,I co cli0000tn CICrisC:M 00 I ; 03,, C L pq aq c,1 C,1 r r 1 C,1 C,1 P 6'1 r 0 CY') 10 ev CM CA CC> G1 r" M W t`n CIJ Aii ri L 1, C" Cf) M 0 M CZ CeJ C1 M I C:!,00 Ce,qft 16060) G6C16C16=C cei'ee16--7 ci = 6'1 CY) 6\1 C,) Cl M 6\1 Cf) 1 'TM 1 CA CC) 0 r GIciW c t' CZ CS) Cn 10jCC) IC) C) CC) C,D r 10 AtM 10 CC) r c'ill 11 Cq C,I C3) If) r"0 Cn^ C3)00W MM ictzviciiscri% imì o 16coft esf; cs616ci%-ti C,1 CY) 6'1 I M G'l M M CC) "1 0 CY) 1 CA to co lo CZ r CA CY) 0) M 00 C,1 'CM 0 'TM M `1 CID r r C,1 1 is06,e-7c 1 mrcee '06E2 G,1 t Ct cli CC) 'T et CY) 'TM CC) TY CS) C't CC) et cli IC) C` C` 'CIM "CM to ro p 0 tr", (1) rifq) 2 rc, 1;, a, A 61 1;1 CC) C If) Ce) CC) CC) C,1 C) M C,: CC) CA C7) M C) 0 CC) t`n IC) 00M cc0,6,1,,,; MMO" 003, CtCAWCt 01" c5 ; clismc" " " C"CC)clCDM " G C'1 10, 1 00 MMWW C"W0OM 0WMC)Ct I C> c:n 11,t1W1 WW101,d, 11=1,- 1011I r GZcO c0 0 r-i vz c1 1=6 ce t:oö - cq r O r0 MCnclT1,-1 McliclC" 0=MM,-"ICY)MCC) r-icthm 1 0,C5),-C" cl,`-(101"",`o OC,Cett" C10WC clie)cx) CY )s eceecis C)s OiGiG"i0e Ce,""Ift te5s Ce C6C6C:GiCr;s 16G"iVis Cis 10 c,1 t r I C\1 r 11 M C,1 M cl CC) CC) CID C,1 CC: r-,;1,d r 0 CC) 0 CC) CA t I CC) CC) 'T CA M 1` C IC) G"1 (X) r` IC) 0 Cf) I CC) CC),` 0 Ot 0 ri 00 CC Ct CS) C, c D 00 ts cm r er: CT;s 16,-1^ orisc6ciiscr16 c\i" c!' ce cnis--2cfis ec) co t-- CA Ct M C,1 cli CC) '1 6'1 W C,1 C,) CX) `12 Cf: M M Mci VD CY) G"1 M C,) C,1 I CY) MC,) 6"1 MMMM Cf) C,1 G,1 M M CX) P C,: ri 00 CC) CZ Cf: CI: CC) CX) 00 'TS CA CI C:> * n CC),`,`10010 Mclir`M Cti"cliCtais Cnes 00,"0/"/" C3,M1,10 cnc vi'c6sc,6 cmeocist:e eisvisged 6"1 CC) Lr t`s CC) C3) W M 10 CI IC) , 't 1 <: 10 F-C\1 C,: G,1 M C,1 cli CY) C,1 M 6'1 61 G"1 Ot C,1 CY) Cf) 6,1 Cf) M M CY) Cf) Cf) C,) Cf) - -r-r-r-r -re-r-re -- C),00WW WMOTP - cif1 10 =C1,-1 W = t--00 c 1` CA C3) C,) CI) r 10 CA etlg,1 M Cf) 'CH M t \1 If) 0 If) I C, % 1 c\i, 0, P 11Is ^ E C),t,-) w, giqcalg to, f5to lo tooski C010,n WcliM0 00WO 00==00 ceo6 o6s,:t1 xeci,tzto t:less a t-: cs;' t-2 c;'6 ceitisc:ce ct 0A M M pm 0 e) W IC) C) IfD M CC: 10 CC> ri 6'1 1 co c: C" co IC) C3) 1 ICD t '1 CC) C,D IC) CD cy, CD tf) C,1 It IC) le) T1M C` CC) ri D 00 1"0 00 CC) 10 6'1 CY) cm W 00 cyz 10 M CC) C,1 Cl CC) C't 6'1 0 CC) CCD 1 C) IC: 6'1 '1 CY) M M Ot C:> W IC: CC) r '01 Cg) M r CC) CZ I P 0 M IC: CI r Cg) CA 1" r,1 CM G,1 r ICJ W cl,i CC) CS) CC) C) clw00000 C"00CY) IC) C,1 1 IC: 0: 0 I CC) 10 1"n CZ Cg) CZ Adi CA G) IC) 0 le) CA M C,) 1 0 I C,1 10 IC: 0 L' C" IC) 0 CA t's 10 0 G ( r i ri 11 'it',1 r,, M r 10 IC: r CC) P \1 P r P 7 O F', \1 fa F : : : : sa e :, c r> : : - - * b i, CD ;n rd t kd : : : : : 3 3 : 6 (29 o, or po w,_ : o pl PI pi to i- ocl 8,0 bi) pa : ktd) - :2 : El 1 : E p 0 cd ce ad pp Cn 1, C/2 lia, til bo ) E ) bo xl (2)ro, rc$ 0 ta,w 7a "' '8 ce E-1 00 : i ed r_ 0,-," ril rg ss P P r=1 -cs Pic,, tm 0 ts1, A W es'izttp=1 c,s 1 w,21a- zzggk Mk, `"ICt 1110WCM =0,M,dleDcOr-M =0,--IM,1(10c0C- 000 ap0000 0,,-,,,---1,0 - VV Z)615 cg515c656 cdctsci6c6c6 c6c1e)c6c6:5 c6c6cicsic6 6c6c6c6,-1,1-,1-1,-,-1,,0,-1-,-1,-1-1-,0,-1, -1-1,--1 r-tp-1,--11

73 -, -,,1-1,MIn MM CiC,5' C6C:06iii% Ce, i W0P-(M,, ==W00 0,--i ri ri ṙi ri ri rl rl ri ri ;,ecse-zi% e ri rl ri rl ri ri -I clt GA tql c kt: et: rz ce ktt kez ce ect 1a) 1- G\1 acr co W m 01 W M00 vi,t: if' "C) 6 C:sO 1-,ri Cq ri MM 1- WS p-7 I6M rl ri Cl M "-IC- I= eci W to co co -, (Mr M rl(m, Ed, r16 CD 1L- t- WI 0 C% L'Z' 0 M,1 0 1!Wtn,,,,,, 06 vi',:t: -, rl ri ri M =WM ri c01 vii cis 1L-- ri ri ri (M WIO MGA, Cti%C,i' 100W WW c;sclisci lo locolo W WIO Cei, =,=(:) W W 10,ti = 1-1-1, r-1 III ri ri" 10M WṆ eis c,,,,, IO WW 1% '7 ri W 10r1 16C: OW 1,0 coc,5',roo 1-M MS C60 F- p- 1= 10, Cn 10=Mri ME- - :1 1-, :',7e- : ri, MC010 ce t' V: t: V: Clis WW01 C=, =100% Ce,:tiCeis 161 edcw,1 CZW11, M 0606,tice lo-ictitilo,c-,11rit 010MIOW t-2 1-1% CeiVise,100-Idi, W Cq's M', W9(MIO ricp'11 10, 11 esi'7006 u riririri 10C100W C101-C,M ed cis 1--: co Iris ri ri Fri CI C-W1(M MSCA I I, 1% 1 evis 10 0riIO MWW0 cec,tvisoc7 lococolow ri GO,1n tn Iti',s 16Z5% L-10 10di 10111,t es, W W 16 Ir! M rni 10 0,,,-1 io = 1-n 6 M 10 V: r-i GO " L--: c;se 1-- co co C 1--W M "-it-c cer:ce ri 10, ,1 e6 kci' 10 c0c(mm ais FI t- ce oo cis c5' r: MriM, (MW,,1 rl 1- ri cicecc7 to (6,irt,d te ce 70 ce ei ce ei X C:t ri 010, W 0 MC- M MM 0 ri (M L'- ce LI (:r; rice ^ ri (M1 M MM IOW e ri" 1 0,1=1-,t1 0= ci 0 Mr1= M MM 0 eice Cei ce '1 cis Cr;sri p-i,i(mw M M ri M=11, rs C:7 ri O o616 r"0 M Wri 10M CirTs 10M M 0=,n,% riol-- 010=O c01-2 1":(MrZ, MM MMC ,H0'1r1 (506c60is 06 rit-,tim MM OO= --rcqp-r,--",-; 0,11=11 MCM, OW11, r7,ris 00 CMIOrIC MMM Wric0,= OC7is =i-i GerrMCi7 CW,titW MMM P10M,M, M f--7,- r-;' ci M (Md, M W, *,7 0 M W e Irt rl ri C1 CisCisG rl M il M C CrTsCis M Cs ai L' 10 ri M r-n,-n c, Z c t':% ts t, iḷ, ii 1G,7 00, W oôce C' (7)"-"C), c: co c: to '1,d1, cei% to 0MSet0 c6= -1 ce (MMais t, ', -,IZecr;sctz c- te, 8 D1-110 p-1 i-i C,1 ei te m -1, 10 =1"M M1I GO 0 0 ri ri 1-i0 (MM t ric MM W10= r, W0M01 MW0,ti= M100,d MM i M (M 10 MW 0 M ritn MM (M C W,t = ==0, M M ri irl ri 0t C- ti i-ii-1 MWQ10= (M W1,-1 (M,100W,-10t,, QMWE WCP(Meti ri101--0c 10 1 C ri *W 0 : bo : O: Og "ce- ifgrd cp r;1 PP,,,, ' P-m0, '0 0A0d Lw P0,--,rd pgif) A g 0 --w- rri,,,' :, oct gc0' ev -Vel 0 ;-gp:1 ocn -c5 0 ce,,1 Wi w c/e-1 "-I M1 10 WC C:CZ C:C: C: C:C: r-ii-i,,,,ir-i k W V bp0' p,, ;Q E 7:1 n g- <IPal WOt O0 1:C:,,1 E s ''T -,:l ----ce ôttmo MI-Zgcn M11000W -----,1,,,i,i dill,1 0 0,,,g, k0_, 01 mtpg ; 0,, mmcnm CM0,IM,I r-i,,,0,1,,,, m = 0 P 1,

74 1 ` 0 et cyd et, Ct 0 C r r r r ca E- -F O o oo -1' cis 00 cm cm 00 CA CD t, C5', CA 0 CA CA 0', 1 ct, Cib0 :s s cl, 01 Ce C:r; 7t 16' 06 7tZ LO 1CD t- CD QD Cn rni " 01 t- 'o C LO t"" C5s Ce CMCDC,:=0 1 I yr fr -1--I- -F + Clt 00 C> 0-1 GZ,-,-1 cq,- ot 00 Ot = ut ct n 0s,--= 't 00 C-- uis E <=;\,-, Vi % 16 CS:; ri -i Cis 16 CA - -I -- cfd CA,- -1,f) c53 '2 CG> IM I-2 C:5-1 CA QD Cn CD 00 0t CM QD If:, CC C- Ot CZ I-- 00 O) 01 t-:(5 (5,-;,1, 01,, ce o6 -, cq 10 Cq 1M CM Cl Ut et 00 QD Ut,1, QD 0t 1M CM t-,s ceis,;c: cq I-2 uist--:vis rci tz, ^ co I 00 7t Ca C lit IC,le: = Gi 1' rl la Zt rl c\-; o-a o 711o o oe 01 c's 10 1 co 71 I 0 O Gt c o ce o C'-i " C:;\ C1 o E-1 0 a), PC, 711 7t GA ce) eq\ 01 e,1 '0 CDCCCCC C t- 00 IC CA CD,1:1 O, 0";sC; eiscei ce rri C1 t- 1CD G\1 00 kit k, k crs G,1 GIO d'i it: ri 0 ts,, ri 0 ri Ce: CY: Ce: 1 Crt r1' 0 CM C- 0 '711 X,--1 C- eti I-- P-I C Ift 7i 0 I-2 CC 0'; Ge,--, 06 Icis 7t;' W 36 at r-i 71-1 to 'o p-1 I o,--, cq 7,,T11 t- 71, Q5 0";,06C,71M Ot 0 IC 0']CC71IC,tCC CC GO 7? 711 rri1 pri fri CA C7) cis t t\t t\ir CC CC ID 0 CC Ci Ci 01 Ci kit 0", )i ' cs5' r" CM 71 Gq c6 os czi cs M G,1,- C', IM IM -, L- bo Ot Ift C CM 00 71'1 GC 7-j -i 711 Ot r r ct kit 2,7 OCCCC711Ot cl '1 kft -1, CA C-,h id 0 E gi, ce,,,,,,,,t),d :: til 7;, g mg 1-8 g 0 0 pv,_, 0 g r-a- 0 m,1 G, -,,,, to bo t Rtil tz r 'ci5 c) rt " P-1 7:21 72i) i;tatocd'ezp-id, 1:: Z Et; ce cp ct Ps "re cd,-e:1 k $ ce 0 c::),,w ce, ts1 r PP PT 1 Z P-1 m PP PP A W 01 'TS IM tn GrJ Cri paz Cr rri rri

75 65 1===c0 coo 6,,-=co,11, cis 1, mr-ut O ce 06 o 6, loom SS cll ), oil, r,:, O 61 c) 0 Cn ri GO Ct ri C> 00 C> cq c),-1,1,--1 c), CD 11 Ct,, /,i, 11 r1 rl r r ri ri ri ± + +- r et' C Ot CM CA Cri C)CD,tị, 06,,-n ce,116 W CIrWri ir-ci rict=c=)ct CCM GOelilctis ir Cr:'OisCeis a;s CqutVi' ot ot cq ot cq cq ot r- GO CD Ot 00 ot CnCt =11, elid1-0-i%cti' 00 Ceis eti's r: XCDOC ri ri ++++ CM 00 CD C9 CMriM ceoc716,--1^ rir1wm dielicri Wri0 G6,-ri' CeDs ot c\is,f,f ot ev Ct Ot utc-mm 06 G\l' eti t:,i ICD ri ri ri ri fri ot C- QD C9 C) ut ri lit 10 10=0=1" IMOCC c:isc,--lece 1616cic1 riciw Wri citd100e1) riolet t-utoocz =rict' c7;'15s p-isee l6 ot cq cq ot ot cq cq,-1 ct g 0 "-f"-"""i 0 in 0 ri + ± 0 ce ri GoD grhi Cfi' Tn1 C9 ot ot CM 00 CD di C) rl GO0 71,-1=1010 rqutmcl> irn ciis C2 Vis t:1-:sce 0i Cfi I-2C\l' g 00 n, 0 in c:1;) ri + + ri W 7:' ri 0 1C, 1' C,11 cit: W keir ri g di C,,,,,, C in 0 ri + ± CD CS: ce ri =CM ri ri cev r-ri c,i c5;'eecisetz Ct C- c: G\1 fn CM CX) " 11 cif, 1 cbq cq ri ri O fn 1 1Lt eeviseeisc,t MMOr CD-Mq)CgD cieerre,f ot,m 1/7 op CD C9 die? C-Cs),,V, GOdi cq- ce 16cs,-,ceiscr;' ot,t1 ot lit Ot Ot Ct ut ut ri MulCM air-06,v,v C\11,V cm c> 00 c- c,, ri ut 00 irt-00di000 diutot '1 cs;sc,i'o6,0's,--+-d,ra5c aq Cq Mt,i tn t11 C, ot CD Ot Ci '1 Ot ot 00 r-,v 00 Mt 1 10 CA Ot 0 c- C ot QD CD C) c- QD ev 00 Ct GA Mt,ii 00 QD C- C ci7isc c616cc;'ce rzselr:vi',-- : n cer- :c,i,-; m ut cq cc ut an,1 I,--1 ut m1 Mt CC, GO0 M: GA CD ri tt ei' c5i la la ri ce M: la '71, km ka CM Ot r- ut CA r- ut CA Ct C) C) ot,--i ut G06 ris c,i'c,716cis cql 1 ev I r- 00 a, -,-^e ri ot Ct 00,--1 1 cq cc ut 00 di 00 r- C) t- 16'cio6 c ce eci cst CI ri ed CI CỊ es: rl kt Ot,:''' 0 ut tt ri ti C1e,t1 C 00 C ri'16' 7;s ec15 C0 10M="t, ad ot QD ot 00 ri, V,1 ad r- I,ti Icr-,-- ce c,-,- -1-,-n ot '1 t- MM OCtutdiot CM It-J C) CA,-;ce,0-;'ci,1= rcqolt-o ot cq cq ot ot ca ot QD CD ri ot t- CD CD 00!V r1 Ot Cq Vi C9 ece cio6,,-i ell Cr000E-- ot C9 ot ot ot C9 CA Ct Ct 00 00,--, ev QD CD 16,-toi'r-i's mmoo 00=Ot 711 L" CM m t16c5,?coccoo ot cq cl ot 00,V,, 0 C9 r- Ct cp r-i'cs;'r:,-1 ricl)cteli Ot C9 C9 ot r- c0 GO ct 00 r-i ut C9 10 Mt I Ot Mt Ct QD ut ot 00 csi'c5r=s,-7cevi',fr-sict-c\i dif-1 r-ctdi00 r-r-odi OD CM,S) CM CM Ot OD,ti,,M c,isc;',-7,--7,--7 itisci,--ivis 1---oct,-1--,or-Ic= cq ot cq ot ot ot ot ot cq t 11 t t",i CD 10 CM OD ri 10,1 CM 10 CA 00 Ott vi1616o6c7;' ecicc6 x0d1 000r- dictor- C9 ot Ot CA ot Ot Ot ev C9 CD cetot a),--, ci,z,tm c) c-,i cq lo ct CDet rtis C> ris rier',-is ri' ri'ririvis ris ri' rls ris ri -ec'cicis,-1 CA 0 W 01!) CA ii' rli co Cit "' Ili' kit et kit, c= rip, es: Ct CM I ce co co,:t CD di et r- rit rl CD ô et 1, ',r11 co CZ 0 di Ot CC, rî CI: C-McC,ot MWOutir _ etz etz W', P1 `1`1, I C01 ; CtriutC 1P cmcmccloo rcv e_ -! QJJ C, Ot,V Gq Itt!1 Ot Ot Gq ot C9 a) cm ot C9 ut --, ev ev Ct CA Ct x ji cq,--1 ot ct ev i1 ot ot C9 Ot C9 Ct t-,v,v C,,V = Ciri CiCeis CC,- 1 QD ot r- CiCiVis rl',- C9 Ot 00 Ct C) Ot C9 r- kit CCC,Tris C1 CeiC,i'Oi', GhT ev ot Ct ut 1) ViCeis Ciofis Ci ot ot C- cit Ct --1, Mis Ce C: r- C9 Ct ut 16 '1' 7t1' CC' ut ot 00 t- t- 00 lit OD Ot G\i r: Ce L:06s `tt,' C: Ce Ca l': Ct f: Ott-elis 0ScD 16 r--:mosce " ":1 'd, "=MdieC,,S) t- 00 ut 00 C),V Ot QD r- ot ri Ct,-_, Cn 00M,t1 CD CD QD r CA ev C0Cn Ot00 occr-m QD Ct Q>,--1-1 ut 00 r- Q> C9 C- 00 QD et r- ut ri 00 Ct ri ac CZ CM di CI oc CM la CA es: GA GO eti n Ct ist C- CC cc) I 0 C' 1 ii-0 7V 00 ri Ct ev C;) Mt" 0,1 IC 00,t1 0 0 ot QD Fr Fri C1 ri C;) 00 di C9 '1 '1 =0 ri ev cr) 00 ri rl QD C) ut ev ctd C9 ot r- CA 10CAMC- =O= QD C9 C- ev ut ot CD 00 ot ri ri ri ri 10 ri ri GOD CD rn di M 0 CZ u Cr Ca GOD Ct 10 1 L t- '17ti fn CC CC f` rt Ce T e' 0 : c),_, cd -a-,', 7 rri, ce cd rt i ct 7:1,,--, A, r?,- $ P-c!, gå,,e, 0 7:1 -t ce 2,),,ce f-5 C 5,1,e * g C " - 1 g C 1 ; 5 C 1) ;,,,3 rtd,1>i g0 m 0, 2,ce -'g,- - ;_, co,-, ,3 o 0 ce cigrzi ii 1, 01tE icd gmmcncn www 11-Z re--i cq Ot,V ut D r- 00 Ct CD ri C9 ev ut QD t- 00 Ct ri C9 ot r-,-1,--1,-ir-iriri riw CI CAMM= o6 o6 o6 o6 c6 06 c6 o6 o6 o6 c6 o6 o6 o6 GC o6 o6 o6 o6 o6,1 P r1 ri ri i,1 11 r-i r 11 i--1,1 ri 11 r,1 1 t =1 V D 1 : 1 I 1 cd Wo 0 Cd CP Pc$ cd g targtce 2 Pl EttrV fg G1 OCCC>C C; CI; C3; CZ C;

76 e,rtbookr5 Pc, cz Pi T G VD 1e) CD el, C) C,1 C> 1110 co cz t Cl [`n CC) cl1ca 10 Cg) CM cl clen e% e e I e e, ci ce 36 c,1 cc) c: CD ce: c,d,eti -t1 C1-11,:11 CD 1',t1 C:: CA ta c,: c,: c:: cm cg) (:) c:z t` G,1 CD CD c,d 0 ci: C1 CD CD r ri r e:i r ++- -HE r= 10 C7CD CA clm C,1 CA CA,d1 t-- ID If) CD CA t-- Cg) CZ MCZCZ, Ct lit==t-p- r-imwmca cr s Otcl1n C- MCMICZ öti 16,16r-6 ceis,-tscecei'6' 1=c66' 6'16-1-2e ce,'isc6 E,c1 "r (1, bo a c ì, m c\i m G\1 M Cl C\1 C,1 C91 Cl M G\1 r M CI c,1 r CM,m m co Ot CM r r CD CD t-- CI,C1 CA CA CD M CI WOcl OtC1,MW,-1-1c0 If)1000), ec7c6cc66' c=c5cifis m e rc;sceee r al,t11 G\1 CC),1 P M G\1 C\1 c,1 c,: r-1 cicg) al 3606ceet: t-- CD m W CA CA Ct C) CY) Cg) CM cl W GT)s r W 1-- tr) al r c: m cx) or) c1 co c61c)1l-21f) eiscr;sc97-01r) r CC) t` C7) r k Pc:1 If3 : A " ci) bolt; At b I;^:1,-100,1W colf: =0t-cOlc: 1,:fa0 1--,MCDM cocc=o0= 16C6C1C) r-1, te,-tc,i% C6C1,6Cc6 ko tm cy:1 cifpc6,t cei'cqco 00 ko10 10 cg) ct: t-- c,: -11 X,1cl1 'Tin 1C) t- cg) 10 C,I G',1,11Ct e M C,1 t-- CA C:) cl cl CC) 16,-is easse W=MMM cowc00 c;16,6 litco1010 t t C,1 r 10 CH 1"" Crt t-- CD t- If: cqe% ro6 cc)10 r 10 CY: 1 I, I p M 0 I co MOcg) C,7 Cei' M I W W I I r-i CI CA Utr-1000M If) CA OtcllIC)CD% Ceis '16 O'i C,60^ t-21fi'a5-0,:t( 10W0 p- (X) oc) o 10=,-1-im comcdetit- Mo0, M=010 t-omil:11: cou: 1--clO,-0: MMMCD- com10%)m t-,1-i 10cmsdic0sci,--1,-Amt,, OS, ci ci ceeci,-1' ocreet-216 cioc716,-,e ir) cc) 1- cc) c1 cm cd oo co r C,1 G t In r CD c:: 0 es:" CD,;1 c,: C1 tg) CD 0,-1 ',Oh,-1 rl r0 ri ri ri,x, 0 `,1 10 I 10 t CC) CD,1CK) cm ci) (X) cg:, Ct t : al 0: co CD ct lc:,1 c-,ti c0 )-L, Ot CI Ot 1--1 co ts cq,t C- Ot Ot I ri Ot CD ef cq,--1-17eeec,ise cic\il,-1 6sc6c,--11-: icis,r-c,i-06,-1'16,-re clei'es CA C,1 0 C- cl r t-- 0 CC) 0 CC) Ot C,1 0 t-- 0 cl r-i 0,--I Cg) r r C\1 'di t` c,d c,) c,1 M M C1 c,1 c,: c,: M M C1 M M M cq c,: c,1 c,: -,t1 M C1 c1 M 1 c,: c,: ce: c1,11 CD GO c1 c:: cn tg),d,i cg) C:) ci) cg) co co cg),- CD cn CD 0 -;1 t-- cg) 0 It: le: M al komc:: -II co in c,1 0: r ut 0,,DMCD C,1 cll' cl 10 t-- CD bl,>,1 7, 00 MWM CD M 0,-I'eCis, 16=y-rci' o6vi'c000,-, oi'mocrmotr 16ci'vi' cm cl cg) M m, ci cg) r- 10 W 'd W 10 W CY: CY: 10 CC) t" (:) CD,CM In r-q al ce: M Ill CI Ot M Ct Il Ot C\1 Ct C,) CI Cc) al Ct,C1 M VI C,1 1 M C,) CI Ot C,1 CDCAC-a) -1C0C-Mlf) eqcq t C-00-C,1 00,t1CA,-10C0-7 -Zeee rcie r C Ce: CY: r CD W CC) r CC) W W CRsr r C1GVieGI^CisVicriGq 6CiCs V6 VE1 ted M CtMclika 0^ 0, r-r-,mooed c0, c0c3iscd cosio 1610c\i' 10=16ceir: 16ceceic: locim=c6 %5sapcs?1) ;-n ce -E- gg C5 cl) 1:3,5 11 0:1 :g1 t5 ' Mc010=0: IOM,-010,t1,t1M m if: cg) C;) c,1 c1 M,d C) r CD G1 0) CC) r0 cm ct c0, CY: 00 W 10 CA M 00 r I 10 M Cet r O=C,11 00 t` CeD,VC,IOW A CI: CC) 00 CA ',CM L CC) CI CZ CC) 1,t1CC) CD G1 co: CD al 10 I,ti -di W 10 OD Cg) Ot 0 ot 10 CM CD GM 1 Cf: GM CC) cg: M t-- cc) m,/ c,: cg) m c:> c1 17- t-- C,1 M C1 M,d r-a CM CY: W xe) ce),cm m cs) 1f) Ct Ot r- LC) -1 $, : t - rc, Pci -- E 10, 0 0 it : (2; ce g tg d d 0-7/ M=Aii> 00km, -3 ppots( E 1 bei, :5, 17,9j, L JF Cr "51 c-tixixix:ip WPTIrmiPmii= 5-cF=1 CgDtMCA0 -Ctcliiit 131- CIOCA0 0000,,r-ir-ir--,1,-(, ,,i,,-1,,-1,, p-i,-,r-lr Fc$ E g 0 ca rg S - mq) v 00 coln WCDO CIM CDC3;CMCACIt

77 000 r + r-1 r-i C 67 -,i10-t I-- kii*,-1 --io i-1,-1 rirlrir wtot-co n,,,,,,,,,,e,,i oisce,trai-i Cçt--- c: a vis act,--7, rIcl10r1 1-00rIMP-, t MoOri rirgririri ririririri rip- rirlri ririririri riririri ri riri ,± ++ =I= Mt2 Cn ri W W I W Cit Wricp r1,11= = r1 10 cloor- 6k6 ko to lo riz kez CIO le WW= WTti,, EACis e60a 1-1r1 P rl rl,-1,-c,:ot cl, e) W 'LI:17=g O=10 ei t,- 1,F-1-n -"-n W=0 0, n 6 c;soisd,6 - Lov, ,-1 MclW 0 =10= toqr1== momollo --1,-1 r-icl,1 C c s :, cl 1 t'ss r-1" e e a Ci ' cli Clç C 7; s te ri C: CT;' rim M Cqallal clm =CC-WC- I,* =w) W=qp-10, M10,1,,-110 M,10 C100 t, cei 10 a cll cli 's Ce 1-1 c::;* r-7 1 ci% co ti ce MMcl C1Mr1 cl,11 P-M t' t'- 0,-I=p-i Ocl r1,11m p-110m, CD, M=M,t1,r WCDS cîcc6ctko =,--7o6c6,1,vis ceisce= ri rl r1 ri,,t1,,tim1 toc00== =0,1,1 10ai,SCD cli, ririori r s 0,ec,ist=e CI rois,61-7 e01,=,1=,,,,,,,,,v,0 ce,, -11,0 inmo rz me00,00,,,,00=, c, ,m,p,s, ri F7,,,,, ei ''' '' ', C 0 ri '''', 00 ", l''' cl ei wc 10 c, C07,16 6' Z, ''' 1-:t:r-i" ' <6 &", Zt,' a ce ci rit1= 1IOW I IM =W c0 E I CD 110 I II I CnclO ''t!, =10 1- O ri W q= W10 W a 16 ri ri C'Vis i -7 p-1 0 'Itti 0 M ri,, cl10 C1 MC010=10 0==1 A 100 O es OO,- t0ft WCn, CDC1 1---q <=,M,cl visc:t;', Ci;'1-2a06,--1 06=1-:,* a= ei 110taq W cl,-(10m riri==w p-qp0 MW,01 ri ri riri =0= 1OW MM1 OrIMW C- cl M0 CIO ei CD,tcl110,d, WriricA W= cl CD,cl Vi'10 le dc;s 0c,i'co6 -i c: i s cis 1--: cs;' tzs' ce cisai' ter- crç CD W d- CAW 10= r, 10r1r1 C010,t1=10 ce MMM climm MMMMM = t C2, C0 =0 rirta kt kit ei le le clv r Get t6 ket GeZ ett ei WOri,d riw 6-j C:s tet:06 - =MCC MMMM -"Ii't, artriri M=MWO ricl,1,di co000 MM00010, OWri= 010 1, 0 cis 1-2c6, <6 t-: cec6 ceceis ceoo cto W=r1= 010,10CD cl1m =1000 climm,d1vdmm MM M t000=ct, 000Mr1Wriri M,sriec, a isciee 7-7 p-isp-r,7 W1= aaa CIO ein,,,, ViCi'ala, s, Ia:ill Cri, a,1' P--1' a,116 a a,1 W= celfiscei* le 9, =J1 =, icztw p- r-1==w, X '="1 1- =, Sq L'I1 ;(616 co 16 eiskit eistso ea,tti -di cti'-o r-i I10,1 rix *It ==, c0cl 0 r110 ri p-,1 =Cn all0m0 W 010W LO 00==r1 C10,1CD MiOririri pm riri 10 kr: C': 0 r WMW CIO ci cl1= C000,1 ricdo rip=m,, LO t' 'O 0 M=0 MG91100 CDGWri 10= Mcl1 10M M,1=cli MM ri r rl cn rrj et -- pcj g s ;,ce s rci 0 CD, rd t2e V : 1 : 7:$ rd II 1 M 01, CD tip 0 I rd el) 1 ca, 00,071 PW ddw miploroce m-11a --0 PI gd1-171e d 01 ce tbei )ctod ta _- d a/ ti;1,-, -':$ CI) 2 ra t -AdEt 0:1 1 r1 M''IPAP W1 C C11 0:1 rim, C: C) C) C: codo alalalal 10 t'orialv)10= WC) op000,1,1,-,--, p-ii c=;66 c6666c; cig6c; 6c5 G,

78 eeee, -'/pwc- 1 sugg 1:'1E/ IO,-100 CeeVis Oce,ti1 -i, i-1,-1p-ii-i 0010e110 V i,dm,tip,-1oi0,1,-,i1,-1 68 =,:tis 11A,d c-dicnr: 0-1,1=M i-1,,1,-i MOOIC- 00%6c- wise 0,--teti0 07ti,H,,,, ,1 E a) n::1 ce) I: A ill ȧ, ca r=1 CD bo g ti ti) _ cp c,,,,- CD CD, zi P cia i:, -ra P,) FA bi, - - o E c, c9 'E -, a C1, E1 mr-c I 5 to pc,,, o ge2,,,, bi) Ti E s: 12 E2 TIL,,I 6,, r -ts ez_tssm, it22,-; 6 boz,f',f s2,, pc$ 73 o7-1, 3, r,, rc: tir-1 '', ::;),,-, 6-,A'-',--, r- 'A r"") a 1V-11,2 6 Pr-,:e"-W -- r" g ''' '" tig rz:$ r) c,), ''' T',5,r,, P En,o, /-1 :,i) :-' A a cte -Eirci E, 0 en Ti 11 E r, a, 1, tk,,-9 ','':''El' 1g i P cct,d-;:) ili p2,; --, cv,,, -,,,-,r,,-' 100C, CDC, =10,-0, CDMO= - m-licacq 00:000,ti t,110,-1,1 cez t cei'c5 l-2 M 711MrIGIO ==McD 1-2cececeis rt r,t,3ic 00, 111--,1, mlo,- I-- Cn 0 =10,-,--7c,--To6 1 Loio,,_, oocoloo i--- (::,11,t1,--,,-7<::; 16c,is 10 i--1 CeD tti MIMCD C0 0, thị, CS' Cis Cis,00,- csdx,00 Ct C- rc'z C- 00,01--Mi-, Iti'Gqi-reC5:' =OOC-GC M = tleisc= Gea;'=16 C:,117M0=10 MM GC=M1000 7e,--;se =100t0O cic,^,--tsc MM=010 Ifi'CiVi'CI6G 't---,viri;g r--,i-0 It--0,-IMM 7 11 di 71 C+t Cq , ci r- 7111[-71MC ce -,c1,--1,-i =m1imoo co=0",crs G66ce 1 - ',--i,-i MCC, M=LOM viscii' ==t--,11= Gn =00,kis,ki cieccci loca-1,olo Cn CC GC MMCnvZ tzsec7;s' c,,rt,-i It-mczoo mm cn c;st-2-ceis if ri rr=m= L -- 0,--1 CD I-- 16cetzs(16 C,1,i,1-1, 00 VD C- ct e0 =M== e1-=',06c5 711,111-cDp MM,--it---=,071,=,-,Cnt el6cei',,ti=om MMM MW=,- -- -,-,5-7',-7tC-C-= viscicicici,--1, CÔCVis161-2 FA5ag co i-, GO t--- GO oedio Mi-,1110 Ct CeD Cn,--1, 1,--t F-1 1OCIOCC OMM0,-1 W=O,-Teciorzs M M=0,-1= =C-,1 i-ii-imm,-1 0i \1 t' es es es vioiscocolo 1010I-- OGOMX (161-:c,ic,-T t-lo7r,t1, ,0 t- it,ii1ci-i 16,-Tc:5' M czkomolo,--, C:t,-- IC 05'0616 r 10=MO Gq t Ct Cat ecevisc,is eldr--mm i C i--i,c) =00000 cs;seei'cr;se 1---,110=00 MM 0,-10M= LC t - c606c6,-,c,is 0C-100 MMM,tiss,10010 i'e,-; 0=10M0 cir-tc-t t c2c,i'r-tr:c,is AgC78 10 ct P-, 711=00om tIM 10 m 00100(= ++ - Mr-110=M,:h1 WWr cea; i-i,fitc, =10,-10 ii, -,---,----c5,im'ti 1-,-C-r-i, M0 es es e, es es,ricat tr- =711,-1== =0=O cise0o- c commt-m,thi CC it' IOIO 00 +-I- tc O'is t czo6 MGO 1-71,e,-2 i-1 3 g mr, cm - ' ri ea t, ma,dc, G1 c:)-,olo F, I'Z t,is C ka 001 czt Ci::,,tit CỌ, e, = d, -Ico r =GO dq =10 Ot 06,,,; lo-11 ri 00 i-1= e- 0 C ri r C15' CI ceo6c, ,-i0= pi ImIll lc 7t1 c\i' CZ,,- er,,117fio0 10 C::, CC) Ct C',J ot- eci admom C, c0 com=,- p ,-T iie0101- MMM,-1C-010 0,11Mi=,1ca- c,- c61-2,1,t=r-it0 MM71 1--,-11-C',0 c ,-IC-00 cqc,1- ca- cc6 C00=0 -Tce c2g It--, i-i r-i oowcqm MO, i C't C-10 Ct, "-I 0= -CZ 1- c 11, I GC etc- 1--:ais 'tit- M M r:c7 ;s == M OCCD e 10C-- cvi'c\i',,i1,11 cece Cal', tti, t10 1 C,Tki ' :II is, co Itt IV: 1 kit Til GC IC, 11: i" kit ka GA CD, m,i, itt 1-1 CI CI = at GC) M :Iii cc) Ci:,, = t,i L' CIC CI CS:, rtq *-1 GA CM il: if: G1 C, 53 : 1-Ci : : A d g,,d ri ca,--, m, rti c' o, c) b0 E,c) ce 7:1 - E, ca,t - ci) cl),,, gi '-",oudgece 51fqp* 8e8e0 ce,t, WW W-1 "-1Z 0,--IMd - 10=C-, W= c6 6 6 G,I 'CI ca Ft,,,, 0 rt,,, `65 0» _, () tncj c) c) cl :1cd5,- OPC2mm 0iM71 MMMMM 6 ci, c; 6 6 1:1 rt, 'eaa,--it cl) c-s3, cl) gre)"/3 ZEIE-i 1Ce01--W= MMMMM Cq, tmts1 ''''' cl,) (I) t,"=, Dt::2 0,,i,,F1,1 6 6 I GI! ' cit I: 7 cp Pc1 bp ;

79 ut ID Ot Cg VD Cg 0 es te es CM Ot-C ri c;', ut,v c,7,ik t- s OM GO CM,--1 C> 11 r 0 1M 10 O C, L110,--1 r r I ' 11-* 1 LAg '" - C-,--1 Ot CID eti GO C) 00 esd,-1,--1 te viscei'16-cei' rr1 r,-i v CD ot UD 00 C) CD ot ot cn scn ut,,, 2 ',E1,e c3" r(i/21 qd Lit 00 QD Cg Ot CM UD CM,V Cls r-1 Cg cie- -n ce; 00, QD Cg --1 UD Ot CM CM CM - I-: di s ois el6 ci,v Ut,V,V Ot f Ot CD ot t-,v CD ut CD ID ot cecesittzg,i Cg,--1,-- Cg,1 00 CD CD Ot co,1 ot cn lit cr;scit: ;--7,--1 Cg -i,i1,v,1 00 Ot Ot c-,--1,t, c1d c r: to 06,I t ut r- CD,- Ot Cq CMS a; s c co,v Ot '1 Ut Cql 69 CM,V Cg CSD t-- Cr;%CiCei CZ,--i r )-MOO + *I* C) t- Ot r-i C) c- c- 00 CM 16 Iris cis 16 c p Cl v-i aq,v CD,V ut 1,1 oo 1,ut oo ift 06- c,1' otcg!v 00 C 10 CD ot c- fd CD It C9 ' ri,v Cq CD,t1 1-t QD, CM es) t: -:tz cs; ois,v Ot Ot Ot,V CM,t, 00 Cg,t,-1 10 (Xicis Cet tn OM CM CM t Ct "I C GO CSD CD CM,O 00 CD, c_ ce -1,--,--I ot VD UD CID Ot CM 0 VD ut cn 1--:sceir:c6cr;s ri,v r,-1,-1 c- ut CD r- - cc ev CD Ot 00 r Ot V r ud VD Cg Cg 00 ut 00 ut CM Cg tc5s,-n c ce 16,V,V Ot Ut Cq Cg Ot Sr- cn cciso6c, o6t-: CA t- GO C5t CM r r ri + ot t- ot Cg ud CD UD Cg ut CM (6,6-ttZa;st: C9 ri G9 r 1 cm, fd =Iv Clis C: t- 10 VD CD CZ CM ri r CD 0 ut 0 O r- ++ Cg,V 10 Ot ot 10 CZ,, Ot,tUt -Ts t- t-: to 06 Gn r --Icg,- t- Cg 00 Cg UD 00 Cg ut cc c::, r- ut,- oo -11 r- -1 ot IC o6cçais C:),--l'eC71-:c r r G9 ri Ot C9 Ot CM ut CM Ot 00,V,I!V Cq t 10 G9 r,v V r ID ot Cg ut Cg,V c- cm, CD Cg 16 Ctis ncti V's Gq Ot,V cq Ot Ut r- Cg CID ut ot 00 Ot CM Ot VD 0 Ot Ot VD QD 00 MO Cg 30,V t- Cg td,v ot C\i Ceis C5 s 16 rrs Ot Ot,V Ot Ut wg -,V 00 00,V Cg 00 e-1 CC) V- C CT, tn 16,--7 Gt5s (6 t:cc7 co ut ot k ot ri ri p1 VD CD CD CM ut C::) CZ 0 CI', cr; Cis 06 cr; n17 10 I C9 G9 'TV 00 CD, CD t- C-dies,0,-İ s= n 16 Ci CZ 1 'CV ii 1 cn 1111 III cd, - co oo UD I c, D cl ri Ot CI', r P0 is c r: t1-1 ot ot CM UD 1C1 GO Cg ud Cg 0, 6 6' (5 oi ' ctis 0 Ot ri G9 r I QD I,--I I V 11 C5 Ci CD CD ut 00 Cg Cg 10 r- Cg 00 o6 o6-36 cs 00 (X) CZ V Ot III GO I Cis r-1 10 Ot VD Cg, Ot, Cg ID ', c cst5s cc>,-n Li' 00 G9 :ti ot 1 r-i I t- I c,1,f1 Cg Ct's C6 KAg -,,100 VD ut -1 VD Ot ot 00 CM ID ft: Otis C:5 C\is r: -ttz cit --1 t- CD CD ot VD t- ri CZ CZ 0 C c ,-1,t CM CM 10 G9 C) cm 00 (D r- c- r C t- CM VD VD 16c5r-cses:>s c;',--7 ci's cc>,-i r-i,-i p-i or1 11,V ot CM r-i t- cx) -tl Ot Ct VD cis aq r2 cis (5 cg,-1,-1 ri CD Cg CD ot ot 1st 00 ri lit 16 r:,--tsi-is cmr 11 e- Cg WI LAg - 10 ot t-00 esd V 0 CC CZ nc;', r ci "Ts IS -( ot ud CM ut ot Ot Ot Cq Cg Cg Ot ut ot 00 C) ut Ot ut,1 to cq cq,t1 itt's,t--":,-z or5s cis c) ot CM 11 VD ot ot ot Gn ccd, CD V r C,'D e,-ie -- e -- GO -1,-1 to,-, ri VD 10,,-1 CÂ-,11',11 C7'; VD cn r- oo,:pi Cg,-1 Cg Cg CM ut t- C) QD CM P!V = r:o6,-n 1616 ut Cm 00 CD CI', Cg r C9 C't 11 CZ IM,V, 10 GO 6' 60 cc5 ot r- r- UD CD ',Pi ID 10 0 VD c6cr5set=16 oo, VD CD UD Cg C9,--1 Cl Cl t,v C,11 Ot,V Ut,V = 00 cn,-7ceis-7 ri L' G9 V 'TV Ot G9 C9 G9 C9 CD, CM, Cg t-,--,,--i- -1 r-i" l0 0 r V 00,--1,--1,--1,t1 r-:363636c, ',V CD CD UD Cg Cg Cg Ot,--1 Cq Cq CZ),V Cq VD t-,,ot VD UD or3',,--t cis ce Ot,11 Ot, CZ Otp-i 0, 10 r- es,,-1 c5,-,- cs o- 00 t 00 G9 CZ Ot Cg GO 0,t7s1 c16o6,-1 cc u cq oq Cg Cl --1 Cg Cg I C:, cn r-,11 VD 1i!V!VD ofsoisc6" 1 CZ 10 ot 10,--I ot t- Cr, CM -1",-n c5 cz*,' cis C9 ud 10 O V VD GO GO GO,t, 1-2cr;sr:ceiso oq cm ev ot ev Cg Cg Cg Cg Cg -1 ot cn ut GO vi'oc7c616, ut 1st,--1 ctot VD C-,t1 00, c6 (5,--Is ctd,-, CgcOca, Cg" vis,--is,-1 Cg t- r- VD,-1 CM c7 rils C 111\ to 1---,t, ut rils 1 r 1 n1 ris CILQD,ti Ot 00 Pr' ri' rl's G Oft,-1,-1,--1 vd t- --n c,t,--+",-1 i--irs ut,- Cg QD 00 ci ci,--1" cni' 1 co,--, ut cq cn L-2 1-:16t-::o6 cc cc, ot,--1 c>,-1 ez cotis co ID, c0 )6di cyisei'' CM C't L-- Oa!, c,--isr-,--1,:= ot,--1 VD ID vis es:;',-zc - t- C7, CM Ott 0,,,, ot co Ot G',1 r- r- ut 0,V Ut 00 I 0 00 C, ot c QD VD ut CM r-i CM '1 ' 00 Ot!V cc 10 CI 00 0,Z 10 10, cm Cg ot vi u,-1 r- 00 VD C;) CI UD,V CM Cg,-1 ot r-1,v e lit et' r-i 10 C,,J CD CD ud t- CM CM,--1 r-, e/!v I CrJ Cl CD CM cn r- 1- C:::, 1-1 CM Ot C-,--1,-1 C:,, ut cn ut cm,--, Gq '11 Ot r Ot VD G9 t r r ri ot ut VD Cg,-1 00 CZ,1 0 G9 00 V - ot n CD 11 Ct 0 00 C9 0 Ot t- 00 1t 00 C9 Ot VD r-,v Cq r-i Ot Ot C) 00,V 10 r 00 Cg GO ot 00 - ud ot,--1 ut CM CZ Ot r-i 0 QD ot,t ot CD CM,--1 ec cq,v cm r- ot lit I,11 0 CD ot t- Cg ut or: cc cn (D cn Ot Ot 00 UD 10 ot GO r- Ot ut bo, 0 * * * g * fil I> pg ri:$ ' ce Ft r F,d g 1 F-, tj a2 id rt dce 0 " rd ) d /1 2?) bp '1) 'ICS C) d ;9 0 "7jCe - ril b Q, 0 - bp ^ CD 0-1- rd,--- rd 0,-, 'CI ts1 Ca - r-cs,1 --,erngti) g P:1 0 0' 0 CD :i k C/I :-1 ta r,_, ce ce,- CD cef1 tst r- r ca cep, rt ce ci) + : P bopg c, i-ri i-ci ce, ci, o rng:2-, g0, - f:ci kca 7 Tel sa),,- 0,-,- a), so -',-, 0 rg 7 -,,--, cp p,,,s, f2 p, 0tf, r1, to ce 0 ct,w ;s, rg F 0 5" 't a' 5 CDCD CD CD '1) Ts1 ts1 E Ti t) 15 0,e 0 cd W W cn m ci<0 <1 ÇZ'XI W W rzi 1 c5'w z w '' w,--,,,w wi-z ci ce,,t, Lo L-- co 0, - c, cf,,}1 10 C 00 CI', C9 ct,pi 10 t- 00 CS, C) r-i CD CD C; C) C; C; C) ,-1, r-i,-,-1,-1,-1 Cg Cg Cg Cl Cg Cq Cg Cg Cg Cg Ot Ot VD,--; -7 ri " "-I " m m m " " " " " " " " " "-I " " " " " " " m " Cg Cg Cg Cg Cg Cg,1 Cg Cg Cg Cg

80 R E c E7s r" cq c,: W t-- m M if: W p-11 00WO: cl) O0==,t1MIOrki bl) 0 _A CisC:Cra 0eS',c51-2,* cti'cieise cei'tc C3:^ 10,- 0 ko C c7),=11w C:M= WeDt ma, iscesetz ac;')see ec) C5: CI: L- C: C3) CV r CX) C GO C) C\I 0'1 00 CZ P ri ri CD c:: 10 CD 10 CD CD CD 10 C:) CD 10 C:> C;> C,1 Fri C cez c,1 (:) C 1r r CC) ot) cq co to ced I CC c;)c> cis c (:) /0 CD r 10 r CC) 10 CD C C7), It) ciscy;'516 C,1ci ri Cc) ri r VI It) 0=10WM ci t' WCDeti scqcon1 00Tptm q n s r-,1 ci c ci CC ggni = cv ca 1 c; ) 37,71 71) ,- ',VIII! WO,110D 1, Pics, g c 1 C%s C\1 G\1 E?,5 57rAkg, Å rit c, r 0 (:) c,1 lez M r 'CM CC) W C,1 C,1 CC) 'CM CD `CM C1) M C,1 Cg)C 1 1; 10 It) W W if: to ct: C:) CC% CX) C) CD CC>?1 C,1 r c,d W c,1 m to 1`n CC) CT) C VI le: et: M CY: G,1 CY) 1(:) C3) (3) m c ri Cf) CC) CZ CZ,00, O) W%r G ameis CrÇ'd, CC) CY) t1h 10 It) C') CH 'CM CY) 10 CY) 10 `CM '01 '0eD I' 't0 o m co to 00 o p-1 M = to -1 m i, ctsp-iccoz -loocodi 1-1 ci c:) c, q-1 p-q \1 r C3) CY) CCCIO 'clq 161 C,is l6c 6C:60)' CY;sCer7C6M e 7,6 ri ri r ri Cn CCD, dgm", CX) r 1 10 c1 101G0 CID 1,00 ',00W1CDM C0 10, rimwmil)c:tcd C'd"WCIO OCCT) 1 a -61? o ciseiseis,e kti'vis167;',e, IL)CC) GA= 1OC:1,100 r-mo M Mot M m Cn nd M 0,1 le) th 'CM C) CC) 'CM IC) 0) 1` CI) C) CZ CC) C) 01 W, 01 C) t 10 I C 'Ch 'Ch 10 Cf) M M oi C1 *F:i ko10 01 O (5e16(16 er:ce;i6c at:a C, ) <:) CC) M IC) IC) M C) 'th GO CX) CZ 0) 10 M ci C,1 \1 oci Cf) CY) C,1 01 0\1 C'D 0,1 C,1 C,1 C,1 ci 01 C) C) C1 Gn 0,1cM C) 0) Gn1 r 10 CY)o to W C,1 L"" P E -7e ' E 7?) E (= 10 co c1 c> '01 CC) 1'n 10 cn W I d W C3) o ce 7, ===,WO: r-cocm MMWWW Ctinmw c6vi'r: c1,er-,e a ei,0 d 70,? r 0M CC) 0,1 1` W Ce) C) W IC) 'CM CI) C) )rp cz 10 <:: C,1 CS: ri Cn1 M C 7 r CX) (;) CH C` C$) C` CY) M G,1 M G,1 0, 1 t11 C;) 10 lf ri CC) d r G,1 C,1 ri r CA ce,d 11 IC) 0) If) cq c,1 et: cx) If: et) C:: t' r" c,11 C: c:: et: CI) C> 'CM 0) CC) IC) r1 CC) W CX) ri rri CC) 10 L" = 11 CC) et: C1 ec: et: C,1 CC) r C,1 n ti Cl r 1 ei 1> a, : : : bo ' ;8 : : : 0 : al : : 0 rl: 5 ca b0 :,_,,x:1 rd E ) 1,,, 5 : Isl cd,)5 -a rt:, o 3 1 ca ca rc:$ 0,, bo 0 p- gi 2 ce ce ro r ca rt fl r,1 rc, rc:, 1 75 rg, ce g_ cergi ) t C,:pi A co ) Et1-0 co'm 'g v o ce c) ce 00 0, ids ZOgrgm xmmcn mmmwx me-1e--1e-i t5 lfi F d 1) WO C:) C,1 'CM 10 M C;) C: r'' C'l '11 I ct 00 'C 'CM 'Cti 'CM 'd' 'CM "dh It) p- p- p- p- r r p- p- p- p- p- p- CI G1 GI C1Cl G,1 G,1 Gn1 G,1 1 6,1 G,1 G1 G1 C,1 0\1 G,1 G1 G'1 k

81 Orl ced c7, 1 I OC:::n01,00100 C1 r-1 r-i r- o La G\1 C cl ,5C) CiD r-i r-i r-i + ++ kein 1 ktz ' r- Ili' r, CD 1, kft 00 0 Ut 00 1, 10 CI Cg Cg, t-:, r- CM, CD,,-1 GO t- Ce Ifi% CM Ci CC;' 16% etz cei' oo oi' etc> di tn kfi CZ I I t- CICD CDCM ri Gt tn ri CM CM C't CX) GO r-icgc0cm r ri ri ri ri ri ri rl ri rni ri rl rl rl rl ri r ri ri p1 ri cq CM 0 Cg Ir- t- C- 00 Cg Ot Ut C) Gig c0 C5t r- CID,V OD C) u'd C9 di ri r Cg CD QD GO ut ro Cg Ot CgCR, V t- Ot rn t- etr C7Ç Vi CC; -I"lei' Cis r: itt7,-n,-7 xräce co celec5i'csis,1,1 J' cq aq,1,-1 Cq cq T? cq cq r ri ri ri Cl ri Cl Cl cm, cz c), rni Cis "tti,:l % 16 CM-101CD ri rl ri ri rl + ++ di CM QD ro t- CM Cg QR, ut CI, 16 ci'vis I Cl Cl 10 el 0 00 ev Ot r CZ u 00 CD 00 CM QD 00 t- Cg Cg CM Cg Ot C0 --( QD Cg 00 QD 00 Cg 00 CM lit C10 Cg 0000 CD Ot Ot r-1 ut 1, Cg in 00 Cl Ot 10 ult Cn eciviseiscs;' vise te c,i' cq c5c)i',-iscci to cnfe-truis ci*eiscn Cl c7;s 1 c9,- CI r-i Ot Cg Cg Ot ev 01 ri rl Ot el el Ot Ot el Cl Cl Cl ri ln ri ev I Ot C rl C:, et tn QD QD ro 00 CC ro ev QD ut Ot 00 CM Ct CM ut Cg -i CD Cli,CD 0,C5i,CI cn,1 00 ri 1, Cg 00 CD C1100 Ot CDV ID 00 t cti%ci 06 ev CD Otis CÅ C6 IrLi i' Vis Ici ut Cis t: Cti% 2 cz,c0::,:ti ce ci_if co ut Cf: r- r- o ot cq = co r- CI ut QD V Ut V Ut V fn fn Cl fn la fn C, Ot r fn CM CR, 00e ln 1n r CM Cl ri Cl Ot cd, QD QD 00 1, 00 Ot ri oq,,,p1 CD cm te, KA ce7 Tirl 11,--1 :3 *ofi% Cis cei',--706 vi'cia;',f1 c,i,--736,d (7;6',-7ct m-ci o6 lta,, 1, 10 m v to cq -1 Loti,t 1 m Ot Ut V!V V 00 V Ot!V Ut!V ev Ut Ct V Ot ev ev QD CD Cg Cg,' q,,ci Cg VD Z,- 00 ot p-1,,,, 00 CD r-i Ot Cg QD CI,:, 0 ro t- el CI ID CM '''' '' 00 c= CD CI 00 ''' CP,:ti cm 1-- = " I " 0, ",7 ft I 0 " lk " 11, I, ;' " " ir, in n irs,17'1 cw2, VD r- r- CC) C lt es 0 *,1 n L2 92 ob s2 _L-:,, cin,, n 19, CZ di CD Zl in, t M di 0 + 1' '''' "' I' I ''' '' *1-1* '' ';=I I-I I CZ I 00 CS) CZ 10 t*" I I I CZ 0 r-i CZ,--1 0 C0 CZ I-- Cr) C0 L' 00 VD GI CD, 0 CR,E-- d!, 0 CZ% CC) ctz 0ii' ci 1 ô cÿ t'- r-i CD p-:iy% C:) cii,t1 cfj ri Cg ri ti cq Ot Cg V Cg r kei n cys t" ked kf: GA CrS' etz GI LA, 1 r" T:1 A 1 CD UD ap OD Cg ro rl Ut V Cl CM ev ev ut QD t- V,tr- op C) C r1 ut ot oo,--1 r- Cri% cq --1 1o0 ot TS rl oo ut ci' t: c6 ui% d1% ei Gq Ci i-r,-:n -zti <6 t6q6 6 eq V CD r-i Cg r-1 c- --1 ri ev Ot Ot QD t- ot ev eti CP )-00 r 1 Ot Cr er) I rni CeJ,t1 VD lit 1- C11 C,1 r1 CX) CZ `tll 1fJ 1 00 CX) t" ttis, Cq 100 c=, qr- -If cn%r- cr, to c) c::, C": <6 Ce U:7 1-6 '1 16 Ce 1-co tqc6,:n oöcs c,f cice ri cid 00,V Cq r- cq r- lo ot cez to CD t- QD tn CD Ut CM 00 Cg C9 Ot Cg Cg Ot Cg Cg Cg Cg Cg Ot Cg Cg Cg Ot Cg Cg Cg I 00 c,: cf) CD czi cli' 1--: pi' ri Cl ev V ro ut Cq 00 Cg CD Cg 01, V cs;%c91%1 * ci ev pri CD ot --1 Od1-n 00 ed CC, di --i 00 -,-roism" 06 r CM ev QD Ot Cg Cg Ot Cg CID 00 CD D CD t- QD ut r-i CD Cg CID QD Cg Ot ut CID ut CM ut Ot 00 CM 00 Ot 00 Ot ut CD Cg Iri, V 00 in ev tn ev CM ev 00 QD QD Cg CD 00 QD 00 Cg Isis Ci 06 iris GC7 it6c5-;'t-2t-!--7t-1:c6,--706 'esi'1606 c505',-- cd cz cr r- cc Ot ri Ut Ot CSO Ut ln-1 ut Cg CD r-i Ot ut CD CM ut 1-- CD CD QD 00 VI C0 00 di Ci0 00 Ci J-- CM Ct Cq 00 C), C, 00 CM ci fn,1 00,- C%C%Ut I,1 p - 1 c5 c,5 ci',--1" i--1 ci vi' r-7,:::,-,r-n cd o e-r,--ri-i" CM QD 00 1, CZ e re t,,- co to -it,,tir- --1 cx) ez ed t- --1,-1 t-,-1c) 1-,ii 1 p- r:1'-" C r ri ls Vr C,i% Ctis ' 1n1% Cis Gq r:1 r:is 1 rs r 1 to cb t- ez cm r:' 1 ri' 1 ri" kfir CZ CI CC Ci0 C0 -I,,-- C),--1 CC!,,C0 0 L--:, CẒ, C:)* eeceitis1610 ' c3i' vis cx,-, vis 1616 co ot 16 ot -,-1 :1 CZ% )10 10 O, '0 co t-:' o6o le 02 ut cq to ca 10, 1 Lt0 CD C0 P- 1 C ri C1 0 CX) 1` 0 CD CID CD 00 ut CD tn ev CM ut,--1 ev 1 Cg ut D 0* 00 ut Cg CM QD V Cg Ot Cg V Cg CD 00 tg V V C QD r C,1 --I 10 rni CZ VD 'TS 0 C'tt t- CD ut Cq 0) Ot C Ot,t1 Ut CYD r1 Tti kf I- o0 Ot ci cq oo ilt r- ot fn r Ot QD ut Cg CD CM 00 CM CM ut 0 Ot 00 QD CM r- r- QD r- 00 r- CZ Ot C- 00 ut Ut V ro u'd CZ CD Cg CD 00 t- ut V CD CID ri Ot 0 CD QD V Cg CD C 00 r-i,-1 rl Gil ri 00 ri ri rl rl CD --1 CM t- t- CID ro QD V 0 Ot CZ!ti cid CD!V ri rl r j Ej ca bp 0 (1) (1) rri (1) a) 1; 0 ria I> g 0 s:-m o f5 ttf) to, t5 : k rg:1 0 ti5 m -ill? s fs' E I> 0,, --- Ogeace, ioct3e1 ce: gg 1--lo ri2 8 rd -1 P ''' '+7 cd 0 rziim 0 d F cd ce '1 '1 `'1 '1 '1 PA PC1 P:1 fr1 1 1, al 7 pl;, c W Z c9 c, 1,, to CZ C:),-I C0 di 0 CD L" 00 CZ CD <D cp cp c:, cp cp cp cp cp,-,-1,1 ri ri ri ri ri ri Pn el Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci ci ci ci ci ci cq ici cq cq cq c1 C\I (1) 0 bl),:11 RI ce 0 w "C1 7"Cid cl C) P-, CD Cl '18 ZZ z Z W i--i C0,:ti -CD Cl Cl Cl al Cl ci ci ci ci ci asi tg CI

82 ,,,,tow,r),- ZEIT'a' Pq 0 )51 r' E11;3 ce la," 0, 72 d1wdm,-+ CDC-10,--lece c;sviscic6c6 Mr-IWW, M00,-110,- r-i r1 ri eD ri I -I- -E -E + -F -E + 0M eceisci ===0= frl 0001M 0-1- '1',t1WC0000 av,0,= 0, ceer-7c616,divi'vi',* ci'ecis Mr-(00=,--1,-IO== rrl or( r1 p1 /1 I r1 1 ri rl I r-i r E -E -F F E a, r ci de A "cd :,,,,, rw 2:1 U F, ål bk tpi F1 2 E2, as,-,, t,, tg8 rn ' 1 A )23 ) b0 1 o2 cl, C1 ra,,f `),Elitz o , ro d o pl -,,,, -t; Ts Lc, 'n V 'g :Z, g = r'gg ' - 0 t T'''8,,:% i7q,00,9,7 g i:c1,-, ç i W W ' 10 10= 0000M,-1= MCIOCD=W 10,tt--0= c,tt-21t: =7=,- n cor:,1--i r-,--ir-i, t--mm,--, X 00=1"1"-W,-1=1010,- eecfecis,,,;*,-i,-1 Md V-WCmmoo== coco,d== oic16-7,-, =MC1)010,--I,1 M0O 00t--Cnt- c,isc;'16rc5 vicr;o6 MM,t110E-- MMMM cx), VZ CC 0 IC-- in d,` 00,-0 -:ti' Ce r: z:' c,-; ci l eis 07 t)ccmco m i m,t1 I IMMM mmoorc\is t-' 7:5 't a;svi',-1-e 0, if, 0010WWM,-110MMCD 10=Md= MMM10= icisrc2:,,1g,1is d,-(0010,- XXXdit- ceecee Ir-1,-i, 00=C-M MC-== cet r-1,1,--,--i Wt-MI0M C-MCIDM ce,--7 Mr--Mdd M000 eifi'c: M10=Mdt ,-I IC- MOOMW r:,ti" c c5 ",ilmo m Gc) C-III,-i 16 aç MM,-1M,1 0,-, 000=,E,;',,,i, d==10 M==== =ME-,-,11--M0,010dMais =100 ceisec; ce,--tseiciso ci1616 r,-,m r-i M Wd0=0 a),-im,--idis 10d,--(d =MCC c,i'lfil cic6eci' c;'celfis MMM,-0 MM 00=,-==,--1,11=M= WM=,11,--IM1 1-- n--11_0= c000,t cr;'oc,ip- -cicici 1= 1 ri ri ==010X i-1=00=dm= C-001C-==,,-ic-= M=1-- eciso6r=s viseit,-+vis 1010MM,t1MdMM 'tim'eti, CeD,:ti it'd cl:, 11 CM r-i GO,,ti ', = =d 0 1L--= 'O' C -I lc' -I + "ç" - ''P A,T,g; " " klgen"" t- t' 01E-=',1C- WM 10,-100= 10=dMM =X= ecq c, crç'l-:,-+ ai c:cis M M10diM,-, t-00dd CnM,-, O M=,-1,10=01-- MME- (6,evist-: ot- --7',-,-er: ecd1, ImeD M it- p-1, i Md Cn1 til tu) ca,:$ a, E,x cp ::,:,, a, = TS, -B g,)),:s ct 0,) 1'w, A Zs :- ti F=: q El _,,, LE z - i w E 7, E E,, ci, 0 -, W W M=10M r-,1--1,1 M q Dm'-" "t'll't -16ecieis cocq,-1,ticc co,-1== rm,h,11 MM MI,-Id =00t--tO10 MC00M= 00=1--= gag!;8,11tocw8,-d MP- CA-qt1 t-cn,0,1 evir-le,n 0-rep--(e coocc msnoom ra A 0=1C- - til OI=WWM c,icilf5o6 r A tcyf cici,1) rc"(ei: rå, g,e a, rw Ci) r5,,,, b1) A,!,,t r c) M, g 3 MM dd10 M=CnIOM M=0== MMUDdi= a0mm -1 i-i M 3''' "3 -r,'2 / g '' c, ccomoom mo,to M012, 21',, ,t MMIO g A MO,p, %, -Lt, 1 CD,-,-1 g 01000M10 q'-'s 0=10=d MM0d MM,--1E--0M,-1 0d00= q,11p8 MM 00C-10,000 (5,-1-,6 M00,--,C1 1C1s=t--0 =OM ciscc5,-; e c5-7- M00,- cc-- d,:tie-0 oiscce 10-,--1,= CZIOO= dm,m,-im CI F-I med001 M0d 00=10M0,t1 i-1 dmmo0 Wt--=== [d10!, r-in--t,0 1-IW,6L-20 dle, GrCC,i' M,-q==,t1t-tn = M00,1 M 010MM dm=1--10 CMC-00 r-e-(m MCC,tiW MME-- g t-- "-1 22 EGSg2g rcle MMM MM t00,--io =M-IM lo,țs ul 1c,m" r-7-iscici,-t'-1 de01---x--i -kitt-00 Mr-1 t--7c;'ciuss ot- Ifisc,t6 MWM 010MC- GOG, dc-10,-, C d00==t-- MME- =M=,-1MM,-( ==,-,1= 00MM C-Mdid 01MCMM W=d -IMI--00 M,t1,--11C- dmd,-i CYZ,-i,-1 r-i ri E FA : : Ft : cd ca ; k 7:$ ci, cd,w : r : k bo : : tic : 0 ', rr:s,- pn -, r`ci,,,e ; F pci 0 Hr (3) 0 *r:! CL) I> ca t1,2 ZzA bk 1-P,-0,- mcdc-,- k,---,,, - r,,,,1 rit,-, trd cdceg,ebn--, )ca-do ci),d00 dts,)a,1 --ir 1 we 1> ca p> 2 "S ce 0 Tne,--1 "C$ t/ rd r"cj E ecd ct ' a3 "C--Ln g ci) vn a) _,'''' f>,--, F, 07, c, ci, o o,-,j Ts,' w b, ce L,2,t, ill!-,, 0 1, ai,,,-, ini Ill cd cd 1-z1- cnummc, - CDOPx xme-i WE--00=0 --IMd10 CIDE-00=,- Md10,0 E--00=0,--, M,1,; M MMMMM CYDMMMd n7tid dd dddd CiC1C,11 C,iC\ii CCC, C,iCiC C,iC,iCi CC,iC,i

83 01C/D t t,t M 01001,-,dft0W0 C,i :tze Crisli's 06 1 Ois 0 's,-;,116c6c W C:: C3: C:: C3: 0: ri 1: oclotl,--cet -- C C (=> Itt (:) (:) CD <=, (:) rri ri 1 - -I FA- qcq c;'06 coceis b' 8 e000 yo 't CD )0 10 CD M CD to M M t 1 CC) 0: CC) r et) Ce;' 00 n 110 *I *01 Cl 16'16' 10 'it CID "VT, V: 00 Cf: Itis te eg, nct ri I co m ed, te co 1co croo 1co 36cei,0c ao- W 1=71 oo g 06 W r1 C,: CC) t-- 0 C:: 00, W C:: 01 id W cg: to mmtosc000 smoo^ r-ko Welq0,t1 W O: e0i% s 06 ceceeltis--n 10 s 01sceiske p r thq 01 r , F CC) CC> C: CC> LO,t1 0 CC: 10 I W oo c LO LO L' 00C-MWM t-0000,1t1m Z: 01 0: 01 Ci 0 C 01 eco6c:ceird M C W,11 le: G,1 C,1 w co to c:vrz,tm D to W t-- C,: Os 0, I 0, 0, Os 0, I, 0, ceiless cis cn +0 cx) ii nti to,do c p- <x) cc, c15 ci ay) 8 :$ 'e, 8 S! R 8",t ln Z!?2 g g; g 8 s; 1:: gi : - w 0, ecevi'a, if: 06 Ci G 06 CC> 1 C:: 00,t1 If: CD M 0 po LOMM,-I,-MIL:dCit MMMMM rommm0: W 67, (: W EC O cyi, oo CD t- oö ,--I O:tt 00,* CC:706 cicfoe c00,-00,- M+\1,000 ++,o I IC r- C It: 10C) QMWI QDlt: r:vs *1' 10 C op c> It: CC> (X) 01 CC t-- t WWitt œ r c L' co10^ 0CD Ott- 's ec:, as,0, u, 0, n n1 GO CC tti m C,1 t--m=w t-cm,-c0:w it,t1-- 01,01 '01,1 00o-1,1 oo 0: 11,t,--I c0,ti,,- *tti, CD CS, 10,-0 t-- ; f: W 1-=',--7i 1-:',16ecr;' vitzeis16 ceecee," C-WM M=1: 0WW,d, M,--I r-imw MW LO aq t, to I c) 10<::,I1 le: C:: go to 01 cm c,1 ccscm,--imt-- otop-,0-11, 0010,1mr g 3, cd, (D, (:) "" W toeoö01'o6 Rc1:511i m1 cei'co=e5'0;',1 10 CD I CY:,-- I : o-i It:,ti 0 CY: 0 t p p ' VI 1t: 00 eti t-- 01CD CD 0 t:: 00 cg: O eee 7s-; O WM cqcfi' C-C1100:M OtIt:= 10WC-00 V: cittis 10*I1OW t-wm 00WW= oölf 0 01 C:: It: (::, " It: CC) CYD Cf: Cn'tt CAMW OOWO CC t-- 00,t1,d,c1 C:: 00 C C:: 01 CD 00 P1 1P ct) ko oo t-- tomcolo,-- MMW W01WC0 WV:M e-q 1 ri CC) cr:, GO 1 co [- t-,:t1,t 0 1n 0:001CD =0:WMW 01M Q t:0,d1 LO CC C LO CI:=C01--00C 10 it:wwo C,10= WMt10 1 C0d00t10 Pr! ri ri ri ri Fr ri Pr ' tz, : : :rci : " I a) : mw 0 _, : : bo cp : : rt:1 : : : : : Tel rd 10, el) P rd F! ' g "C$ CD : 6 3 fd,p PA 01 7:3 0 -,p ca - CD 0, m F f: "rg P,21 6 El 1 A 1:1 r 7' CD r t5, P-I '1 a) ai "-'- 1 '' o Pg il ;i 7, ô i! c'i 75 til ; til g,5i, 7; ce c) "5=, r= Rpip MPMPA WPAP= cdc --1 MTOW: oocroi militc:co rwczp,-1 C) poor-,-1,,-o rop-,-o01 d, 11 CI VW

84 7 ua '010,1 Wri0== rgromilo 10C0^ es cr I% I% ei es I % c; ) E I, )6,1, 0% I &VC; === 00000C = W=CD rrad rl Z EkC' C'' ri ri rl r I ri rl E' 11 $,*,- ki 0 ṗ -7 - E-1 r' g EC) E 5 (631 E 1 '2) 'g rl rl ri rl rl rl I nthicttolf 1--r=d LOMI",JI M,110 d==r1= OC M et wt CX) C) 10 CZ 00 CX) Cg) C, CY) CY) CC) '1 P1 CX) I" C:) r'1kfi' r, r1,1 C,1 r C,1 C,1 ri r1 r-q r, r- CfD 7 rn r C,1 r /1 `T 10r =00C-ri l',00'71 r100 Cg),,,,,, i, 000C-di 6 C-=WM rw 1::, 06,,, 6,,6,,, 6,, 010= O " O n CZ I, Z! 2, IA cit rl rl di ri,- &I 'd a)+' 5 et Ot -' r I' 0rr0 O0==0 W0dC-C r, (70= ODC-d adrtit--, rcom MOD diesrit" : cis cis 16 vis cis cis r-is,j7,--1" cei or5s cis C cis rids rl,, PI, 7-20g gz_,s) "- mcoc01- cocq==c- C-0,-1CDCID r=1" 100MC) edoccc' WP-ICC C:506C5C60 0sG6s Ctis 0606t: ei6-17,-- w c\is \i',evis Fr-ì t--, Thi C,1 0 CZ,t CY) tn 00 Cq C' C) rim rirl IM000C-- =',1,dI= ri= CtrI ' t,, t"=,-10m 1=WM,II000 r10=, c,-;s 171 t: ce ce 16 c 711s 06 p-" cs;s 1 0 I-2 t: cis cis css,--i's t--: t-: ^00000,Fit ,11MD= MIO A a MMM r1 MM, I 10 0)CC C), CC)CC ri = SXMW n0000 cl, E,1-,1eCiris rris ris ri'risri ri is ririsci-7e tr,' t i, bp CL, ce to rcl -1) c,) E '-- CC rd CI 1 1 r W ;8'21 '8 r8 rwrci,:*f, isb cu rw cc 00,-- ap +' 2 Pi 10C-O= 0,11=00r,=C- d,-, ;CCGi''s GqCCiCisrisis rits ririci C,i Gis, ==cooct dl10, d1, dlad 100C- 1n 010 cc,i'c6 lo,dcisr-is c, o6-11,,, 10cOMP-IM l"=000,1110c- riad CY) C,1 ri r, (5) 0 l' C::,ICJ r" Gt t, Ct CC) CC) b0 c' ci, 0)1 V-1000C-- UDOdiM ri==00,ti n1c,110,--i 0 gi rl rl ri ;- cd i,1 ) a),-, 1:11rW g g 2A,t '1i=10 CC)*0000= r1"m =0 1"-==r,CR, a, Lp, 10e1Rs irmt WOO ois cs$ 'CI t-zs 10:7-1> s vis cr;s kris 16 IL-- t=s,- leis,--is ' o6 36, MM d110d1m 'd I- :' g 10, M, Ct P d, 1- c' 0,-100,01 ',",11M C101"- riiow ''00tt,,M EtS1 I-1 " c:,- ",-; " " " " -s " ::,- " co- c, " ^ c, " ^,t11 cq 10 VD r 1 10 P 1, *, r- C',, ed V) ,- a ''' it) I, CY) +CC ri ri d'i CX) 1 +C* 1 to cz a rd I =1 1-01mt, cm, cd g '-ji, :1C 0 0) L''' -TH CZ Ce) 00 C* , '' bo CZ;seist: :-w; o6 o6 e616 cee c616,--, cq --1 r I r I rfg 21 P '') 0 15 edri 10,11r0,1 OtC-dgl-- === rcs t- Oc00,--ir CnOM,== 0:, --, == MaD a rg -1-:::1t,, A "st:c5-; " 6 iiis cis,-+ 6' ìr' - -",,,-I -s cis cs;s 16 ocis - E, per,-, M 1-1 rc2i ri Ct 1-1 ii r( r f) rl r1 ri rl ''- ç, CL, 7t1-1, g Mr1Mr10 OM ri, IP=70 Mn,ti Ot,10,11ri r M1---,1 OM=dit" 101"0 IOMMVD'1, '1M01),:n t00d110 MdgeD rl rl ri t I ri ri ri rl rl rl r, CD CM cis 'TM r X Ce :1 ir 'rl,-7\ C* ut eti M GO ' ri CT 3 a5 W W 1-1 k0, Cr, t ID r U0 V 0 00 ri 111,, r 1 :"0C, r r OZ 0ci, ri "ri, Ot IC,II "I CZ, dl, ",- 0 of3' CZ CYZ 0,:, kit W 1-0,,,, k00 t,i r r F-I- X t ce, ri d'i 0 cz 0 glin CI kit tn Ci: 1 GO) l` uz, ts:, It 1* c= r ce) C CZ CZ, Ti'l, '1 't W ri r! CS:, "Ti'l 0 7L Ṅ 1:, M I kit r * "I ct: = CI (10 VI L' cto,i Q) gi m, ca rn k - M ci) p- bo 9, od - ::: 715 gn t* ce --' t_ t:10 ZDA tit ce rcj,, ed 0 r rti tr) ',-W,Rgfi5 qra -r5 p1i-p0, 7:$0, 0 7igo' 0,T1 '-' Fo g g rn o I>,, rn k 0 bo,_,0, F t> pw gori5v1l, 300eca oo0 0mo-- )-0-zi-Iii Z mmmmz m dged= 1--00=Or d110= 1-00= MM MMM MCI 1 1 ',:t; - C5 ;,, Al Fi cp Piz cp tdo PC1, 0 oi, T

85 C) t Pr,,6 e 0, MMIOCID % es OS ci I CCD e,es,1101, IS es, r-i 1--- Or-=Wr-I W=0,-110 0,:i 0-7i0= W: 00 d=pri ririri rirliri riririri rl rirl rirl iri ri ri 1000 rri ri C-0010,11,0000 'il I6r-1^ r1, W 7, es es ri ri ri =0=, 0=M 0,, 1 rs O MCY) WM0 0",i'cers '11 10, rri ri 1--I Mr-IM,11--,100Ctc5,,, VD G1,-IM10,--1 C-W1--(= c,;, ceis es es ce 1OMM M0C-r-I etic,mais Crisr-isCI6W V) DC:),)0= ,-1 cei, cir,, 1:, e,iimm, ri ++++ C-0=25= Mroc0% =00 IS VS cq cis c;n r-1 r-i Cq r-i ct 1---M=0,-1 r-= c5s c ; r-im,1 cc,mt,t-tn M=W= vist-2 c6 Md10,--1= 100CR,10M ude es 1,e c es '1,11M, r-icidcas = 0 S es krzes ccirs rri ri ri 1--I--I--I I r-,1o c=,11,--,--i, C,'D M r-i (n1000 O r-i= 31 es,611 c6i es e MMMM M 1--cIDO r- 1,OW= C- C:1616 rift 0C-M ===0 (7,% CS es es ceis vi MM,1 r-imm,es es es es I% CY) I ++ r-i1o (Mt"-es cr2, 10 IS es,, es, r-i C,1 10 r-icgdw1010 MM10= e I% cre,, cei es Mr-I,-1-1,1CW W=W ri OMWM =1C-,-1,iss es ci ci MM'1 M C-10MM IS f e% es g,, iriri ri I I + c010=10,1i=ct 06 S 6s e% OS -I r-- r-1 --I M0,1,1=0010 c5,, M 1 r-i0ocidwcn MIL--,dM0 vi'l-216,is =00,11,11CID t1--t-cmcp es es es,ti es Cl,11,t1 M10M M=10,M,, c c:, ri iri Jr! 1 ri i-i=1-w W===,1 IVS (5; Ies r-i r--i r"-i ',1=r-I C-Ct)100W, cii t: MM,d1, M,,11--0= =00,10W c61 cle 1-C-000 totrr-icrs=,1% es es ites,1,,1m'1 MC\2M MC\11),,, W CZ> (mi-ico -1 1 c) cc) ri C91 C7C5 C'11 '11=1--r aq Cn '11, C7), ceise,,--1,1im ko'd,100,10 VD71, rscie e VD COWcr) VD C C- IOC", 1Cisc5-z,:' c010, 'fi 1 IGIII I rift McnC\1 2, t,,'"z,0 Gq z, ;sis,' 10, 10 1I F,,,?"-0 tn 'Cli,W= [- e C,11 0 c,zzn cir cz ced t c,z,-,-,isc,;' C\1,,11 co J C-CnI M == 36 =716 ri C,) Cl) 10,,=M0-, to 00 to cn n t,c1616c,is 00 C,,-1= Cn 1,1 100 Ci)' Cia5s CI ri 1000Ctz,1'n1 "-I = co to Z cs5,'ciö 1-",,, ==00WM SWIr1 =Ceisa'tt it: ra ri tn t 10 tn,_, itt/s IS IS rl ri,1m,* 10 1'71ggr: MM 1010= 10,11= ^,-1^ ow= MM C-100 r-,--7 1" 1 C\I (= ii GO S res Li es IS rlri 10 11Mt0 MOOr-1,11 c5si66e0e5' c, 0, 0, I-- t rqc0=10= Mr-IC-0 166ciaç io,r11-- Ctt-00M0 ecc- 0 ti to t 10 t'n C:5) VD CC CD i6 ceis ce t: GS limw ===W M00000,1,-;'cist-:',is Cr, C;', C- I-- 0 M,111--,1= JC-10MC00 cfs cescise - 1 ox,lo MMdI ICZOM,-1,-C1,-1,-1 0 C5) CY) 0 ri C 10 CSD es ci es tc:7 VD1010 I) 10,--10= 10 =0010,1 10 cist=sc;'0;' i% CS) 00 r-i C!', r-i M,1=0,11 Cr, 10-M00,--Tsci locolor- ti MM,1100*ti-r--1 J-1--it--1,-,--1,f, 00 rn CD 10 VD 0 ci; ci cees,iiiii IOIC-00,1 =000= ec>06,6 r-1 10 C i C-' ,--id,11--, c976t-7,1m MM M,--100,-1,-1r-tr-i P tn 1 00 tn 't, 00 0, c ; co aq 11 II,1 11 =I-000,-i =,1== 06,6sui'e5* M r-i 10 M,1110,11,:5", f-id1,10-0ccio00 MM r--1-1,--imoo -1-1,-1,-10 Ct 10 0 VD ' 10 VD 0 06 IS IS e 1% C,1 Cn tni --ipi-ito r =sci -206 e, Ct,ti t M t M )=10,0 az,,ic0,-1-10,110,110 MMM Oi-Ii0 r-iceic,-1* ==C- _1_t1 0=M101--, Vi,,11 1-=,-100,-is,,-1^G,TVis M,1, CC9T p- ==100M GTr-I -ci- Ci)ft r-110c0, 0 p-ir-r--vi Cf)10000,1, s Gscie MC,, -1 C5;s C1', Ce IO=,1(5',, es I% e,717 c,1 10CCMCes, e,," CIDOS ci CC el es i ', 0000MC-1-,1, MMCCD Cr,10=ft es 10'1,iti,,, ii, IS es,tii, co c\i, tg) rri 10 r-1=e) M,:1,- MCC,* MVirCri 1C--,1M= MaDc0 CM,100M10 C-,11=10M,1 =,1,1, p-1 ct rl M10,-I,1 00,d00 1 I-- rim 10 't0t,11= CZ)0d10 MOOW,--1 c0,-1otow 001--MMr-I M ri iri ri -cnc C0 10MC0, ==10 d C,110,1=10 P1 CDMWW' ,-1,11,-Io0, ri 0,11)=1" ==1"-, 10 c0,--le MO0 0 O dqui),q= c0,11=mmm 0=c-r-itaD,10M 1III =,11MM -10,*M0 t-c0--10w,i ri MO OO MC1,-1=t- t-c0ww VD,n : rd : ri, 0 cpo 1L al!:6ltil,,,'f-0 c",1w --1 cq cn C,1, d ri ;-, cp rt:j pg ce l'z' o k bp, i PE, -,e, it1 : r:c0:"6 ppwkk (1) rionotsl cm'ic"'izm',1 -,1 ez ez I CqC r, k W e, e sa) E wo 2 to-it,,kcao,, Ir,, 00kk0 PPPPP Cn 0 Il an CDriririt CIG W o Pt 'CS 731,,,, o "F,, r-f;,c1,7j,,,0 a; 0,' ctiz,p PWWWW "Ci, 10 CD tn GO,1,--1,-,, an c),, 0 ca o p (1) ce E rzi 0 p,21) E 5:1, +D,,, ca 0, a1980,,,,-1;; Pk,1, ;,kcececew PT-grzic c CD 0 ri VD O 10 CD L'n p-i G,I /616 k rd o,,, : _, ra tslo, t1mriri _-0_ o,,0 0 W C:t 0 r 6: C,IMMMM

86 mrrt,- 03 tr t" -$ 171kr) ca 01,1 C E1 76 r'' 3: rle) CZ) Ce: L 1 V- Ct G:* 0 CD I C:D vice(60616 c6c,--7161l-: ciso6 Cq CD 00 CA CI CD CZ C:: C: l`r r (X) Cg) CZ) '1 C:: C:: C,1 C:D C: CD C" r r rri rri rri rri rri rr rri (1:3 C:3 10 le3 IC) CD C) C:) C> CD C:) In In C:) C) CD In C) C) CD In CD CD r1 1nn1 rri cc) 1 t-- <: to co zit ep to G\1 r rm 'TIM 11,CI ICJ CA 10 CA CC: CD CM CC: t-- )0 I cl F2 In CD, (:), gi;) C,1 't11,cc), 11 (=> C,1 to cl te: cc) C`r rr CC), Ei 2'; vis,--rcik6/ tea) c6o6te tzscs[zt-: ac-16, + 16(x) Pc1 Cq Cq G,1 Gn1 C,11 r C,1 C91 rn C,1 rn r IIci r r < It Jo Cq It"n CC) CI CI,:t ed 00 CA OdiC I CC t" 00 CY!,C7), Cn11 0,0 00 mtt, CY) 0) 00 V) r C,) 00 CX) I CC, CY), CA G1 we,e ecy;',6c6,eveec6 im-reoc; c1 C,) C'e) C,1 n1 cl CI CI C,: C,:,c1 C CI CI Cq Cq ced th crd co cc t- c: orr d d,1 th ted t-- t-- C:D CD C,1 r 10 CD CI te: CI CZ CZ t- CD C> C,1 t-- 1,71 cip-7c\i' 06'1:vice A CC> C,1 C,1 t ,1 C: 00 CZ C: Cn1 Cl t` rri 1 ceis cis Ir, OD 06 C:: )6s ces,c5, La L'CI 10 CD 111 cer ec, fl) cfå Li 0: bp r1 :t ke; Gn1 to A ct cb 2 "c$ 7E1 t 1 ṣ1ī; R p=1, : P'Z 01 '1 or- P=1 g r XL') CC) I r C,1 CZ CC: riocc) C) CCD cl CC) in 'II CC) In cl CA 0 I0CDCD cliccio0 00,1= aq c C6c6c6rzot7,--716,,Res:716 MCl cl CICIcli =cl1 10,110 cli1oci 0'3 CZ, I k,) a) C) t 00 CT),1 C) 00 `1 CI CA 00 el 0Y3 kc-j CI t 00 CA 0 2, 1 '11-CIt-- 0,3 cl, cl110g\)- ICDCA,2,10c,: -010=00 GMOOW,Cq t--ccdcd 066 k koc:6cif:7 vis-dic,0,16r:k6c\is,eces'06'et, rqs,ts 0,3 C,1 1` et,et, \1 CC> C,1 'CM CX) 0,3, t- C:> clh Pi 2', CC) CI c,5 cl 91,1 I - 1* I 1r ni 1 i rm' ' oo ot 1,t1 CD 1 IL'- cc 1 I CC) C :0 (:) I C:, 00 q:p 8 1 co al aq t 1 t CI,- cps ps,0 Cn C I- CI 00 In CC) CI cp CI t- to Cq CM co c6 vic,; ec:> Icl La CI 10 CI: C1 - ke: C,1 CC: C,1 10 Cg CCD Itn CY) r- I CC C CM CA CM V C\ Cn r-i Oct CA CX) CD CY) C30 00 In CC) LC CC) V) C50 Cq C:D C,: CY: t-- CCD t-- CZ, CYD rno rri rri rri ;sc,,,i'lzsecfis cetze 10 O1 C:: C,: Cl 1-- CD C:: 10 CD C: <:: C,1 cl CD C:> CM CX) CD C:: CI CI CD cl0 t-- 00,1,, CD CI 00 C::,c1 C:D CD C,1 G,1 CC) C:) C,1 CZ t-- CD CI Cq cr: c*: co C:p ndi 0 10C7;s C6Ceis tis 36er:6w visci16-1- lo -:0 rn Cq cc) ce: c1 C,1 cl cx) o1lo 10 G,1 C,1 Cq G,1 G,1 Cq 1c1Cq C,1 Cq C,1 C,11 Cq1c1C,1 c111 Gm cm di 1,- to co c1 r- cx) t--,t cq cc> c,1 t-- t-- c:> ct c) CCD t-- OI0t--CDC O 1--C CD :0010r-1 =OW cociee eece5'c eilie CD cl 00 r CY) 1f) ri CY) C` CC) '1 C1 CX) rni CC) CY) :1 C'11 C'l V C,1 VI c C,1 C,: C,: G,1 C,1 G,1 C,1 C,1 C,1 C,1 co c C,1 6,1 C,: C,1 C,: c0cd-1cd cl CDOCZ ko LO cc: Co c1 C,1 C:: to ccn rn C 10 Cq CDOOt-, MIOCIcliM CZt- CiC\ier C6CsCi rd) ca E CoWis te:0--0d WWCCI cl CD=W por-ipmt-- kfp=ctit-: CetiD 'Z 16 C6C6C t:cice `7 C75 )6 16 C16V5 =2) 1:1 ;1,7 ti r-1 cd,d - 00 Ce: CI CD 00 ci CD CD C: 11 t-- CD CI CD cq 10 co th crd co th xfd C,: CID C:> Cq C,1 Cq CD cc: CAD 10 CI CI r Cn r-1 cc 10 cr C,1 CC cl,d, C:1 CY) C,1 CY) cg) c/ cg:,ch C3: CI Ce: C:D,11 CC: 1-- C,1 C,1 rn EQ c:> cc> Ce: C:D r- r-o C:D 00 C ct: CD CD cl Cs:, CI C:: C,: rx) co -11 CD C,1 M it: 10 - oo th <:> cd L Lc cc 0 10 LCZ led 10 cyz c,1 1 c1 œ I (z) crd to to ttt 6,1 CC: rni In C) O ed :: CD 1g r rr rn rr1 CY) r id3 L : 0 g g O 0g p-, ) C: ) cd ce W7e 1 Ce I> r 02 A) rt (1) G; -gg rt E rt p r71 C) C)Ce El ,a3c, 0? CI) g 7:$17,rdgE rd 0 0 vt3 t ir, rtil, P00=0 0 0 o CD 0 ca - 0-) o c3 ce CD ) WZZgg MMWMM MWMMM MMME -IE-1 cl101:1--m CACDr-ICI 110=t-M 0:0-CI cl10com 0D0r- CICICIM CIclicl clicli cli / c0c0 16X I /

87 ,1 =,110,;1 1 = 066',-Iscist-:16kris = 0 œ t- -ttz = ' OCMC'etl, cs5st:co omocqm,-,-,-~-1 1 G7=CM a-œ t-,,im,-ci,-,-1,-1,--, cspw - ri,, r-,-1cq,-1,-1 MM ++ '1 0 ce,-7 mlo, = c06 MM OO C3i* Gi o lo 06,1Z m-itti C» MOO cz'cis M c,, Cq MC6 X0 n, 11 ' '11 MW --ilo Itt,-1 M il= MM 5oi', M MOMMM "n-,-1 I I + 00 M 1- CM c0 t 0 Mri ri,11 ri VD "1 g,-,-, OLOC:, 1-, I +,i, ked ri ri Ab g in-icka,x)oco rii, OknOLLJO,0 etz r11~ ri + I,II ++ ai M ri,t P1 M ',,,I, 2 goi c cm, 0,,5e0,7c, c; e eti r1 Ot 00,1 c0 ril cltvmm 0 065t5 c\is ci cl' =,1 - o vz o -1 o -ti r-: 06 tz mc11,mm X 0CenC cozn,n== 06, cg' t-:-:,',1,vz00= 1 1 lool M 1M :0 TJZ 1-: r'is M C00M,-,-1,mCCci'cr;'öcf ri ri ri 0===,-1 1 M ui 1-zscei'tza;s o=cqlo0 r-m redm=0 ti Ci C" CM M kliseeccis,0,, M ri MC0=MM, 6,-Z (e,--7 ris i-is ri,t cm,,-t e: lat C lit e* rl kiz ċo ' ut 0') Ce,1 ett ei' rt C C ce 0 Ot X C't, T c ī, Ot k*,z 1 i At g cteocc,c00,0 rir-1 0$0 n0000 «J ri r, I- + W ri Ir, x* i A (=, - 1' X CS CD c) X cx TO ia 0 cf II' 0 ka t' x W P rt M Ce a, C* c= TO,t ctit,-t X W ri cio Ot 10 ri r M -: W = C C» ; EZ I-- C-,,;, w M ett,z, W M -1 ^ W tez rl rl ri r ri 10 1,2, QD P-1,,, W M C w, M M ledwcdc CMct) E-206, ce 1"-i' M=MMOD 00C-,- less M,1,*etl C-11, OCX=0 evsseis 00=MC-00 CtMCMtn,-71eSs ec,is MMM,FIM 1C~' moqo', C'0\i' -% Cq =[M 00tcDM M,e,c;* c -Tri,-1,1 c=c>if V,0MC 1f t' MMCC»,- "1= 1 ~,t1 MC-00M,1 t=crsi'6 c XcOMM~I MM C-MM0 O C= c=1606t6 =,-1=M MMM 00 t' 7,?e,, ococo ri ri Ir ± + IOML,C0 Met100',ti!få" o61:0;6 16 M,-Cq MMt--M r-1m00 r2e,c5o6 Md CCCMC 0,-0C-M eic:;\,,- C-nO0C»,10 C='etic»c» Ceile5s C: M,IMM ==,,10,II'I'I ecezzle M--1d+ M, -IM ==,-=1 c,ist-: M*tI V,1C-M0 QP0=MC-,-I,miet OX10,1=C- 0,t1 00,6cer: =C-CM=,-I M0,IC- CXMC»,1 ei6,, CMC=QP,MMM MX=',1 ec6,--, oc>c, WMCD C-_== 1'' tz C',-q =OO =MC- i6c;' M-00= o0,-1 )66 r 1C, C CXM Get: M'TtIM 3 C 0 o,i't, Cs~:1 =XM 00=,1 c5 06,-r 00,1M MMO Ireoö C= c0=0 M cs,t= CCA 00M= Cn Ceti 00C-=,qC,1-1C,10,,-7 M,1,7C trimrit- r-77cg,7,--7-1 M rir =MOO c6c,1,- =MMMM C6C6G~ M,-1C C6G,f, c-: 0M=M vi')6c6o6 co te' entotm -;s', CC1 == eisee3* k 0=Ccfeois -om M 3 ' ri lo d,, 'ti t' c, o vi M MX ir i, 'C* M 10 C:t ez X I 10 ri c* X ir t` 0 M W=MitD-CD tc-mcc-- C' CIDMtrW M=00 MMM 1Ct',= C»,* -et 1Mc,-1 1 DC,1,VM tom 1,0000"-I, rrim MIL ri C* CM ri ri tn M "Og i Clt 00 '1 00,t -1,t1=M,d C,VMM=,-1 r CCZ= CThICDC t' t, 00,1 -ehl MCPl M00 r dd ; 10 5'3-81 M cocr Id 10 ; ' :731: ' %: bo 0 0d = CD p-, o E CItSItSIZ:S2 1(100t00 WDeZeC, GO r a) o MI CP '10 bo o M o C?,- WO ;E G) 73 '', PA it$ 0 o g r 0 CC5 t?' id bl G) G) ''''C/ 0 0 W XI '-' o go rtib,o,w oo ;? 9bo,-, <1 Pc1 P:; ~11fDV 0000W c6c0c0c -" ci 0 rc p :0 ca o o,tsl PP P P IM=0,-,1 000~1r C6C6C6C5C6 ce G,, ' 1 * rfs, 0 o t WZm Ot ct C6 ~I

88 V1'3 0 ;51 0) E 0 ' :71 b L ċ' p?, ga toz 1-78 t-- C:7 OtC,1 cc, C:7 TV t-- itt 00 CD ut CD CZ ot C1,1 C\1 TV C\1 t-- I 1 iirs Cis s V* LO V) CD CZ -0 CM 0 0 C:r: C1 C:7 In CD P1 ri a) O cr: c:) 0 O e: ao (-1, 01, 10 pi r pn O O CDO Outetut C p-1 f I+ ut CD CD aq co 0 C,1 11,}1 rc,1 r 01!I CD CD et ot 0 CD csd cg) C:7 CD C,1 CD TV cc7 TV C77 TV C:> C,1 TV C:7 ott 16,s rift C,Ss e CC, )'ec,t CeVi CeeCli r:ec5c; C,1 G,1 C,101 G'l 01 C,1 C,1 C,1 C,1 C,1 VI VI C,1 C\1 C'D GO 00 CD adr QD QD et CD TV CD TV TM Cet ct) C,1 CD QD o ic 10 aq 00 p cy) ( b t t ri CD t- C,1 G1 cid cc7 C:7 C,t CX) e es t: cfs, csi, rsc:7 0,01, G,1 I-- C,1 p-i 1CD Cl C') 'CM C,1 CI 01 CD TV t- C1 t- C,1 t- t- cg) CD r1 cg7 t-- C\1 cyc:7,0 CIO C ` c10 Che'D CX) 1-- t-- CX) r-o cis ci t--,ttse,11 If) CD ci 10 I-- c5's c6k," C,t c,t TV 6, cid es, uis ce r: 1 ri o0 QD QD CD t- CD cd CD CD ut C- In OtI CD,-I ev t- 00 Ot ut CD,0 00 ut TV CD 00 QD ev 10 UD QD 00 ut ev 0 p1 lit 0 Ci'Cr;%cevise i6t60,,s i ,, 0, 0, )0 OrD ut ev ev ev 0,D In Ot Ut ev C,,Z qi 7" bo PO _12 Pg In) eli51; A b9 L E E r'ci; E f5 wrg 00 QD 00 t- rd C co Ot "2 Ot evo - CD TV ot ev CD 00 t- TV CD In Ot,V Cioq 10 Cn <D - 0, t-t-00 "ct 10 Ot tn 0 In CM rn m0 00 CfJ i r7, ci Ot s 06 06, 2, enc5, - co M 10MM cnco=1,tilob=1 1-1Imoo 6 06,, c61, co co ro CT: C\1 cf:> t-- cic;\ eci c,1 C\I co at r,o cq CZ in t- ut t r Ct 0 00 c- 1-1 ro ev o0 t- CD 00 ot ot 1n,V c;(:=;% )66,5 QD ev Gq p-1 QD cis c:11, rn u31, c6is O1 C1 CD 01 t- ro C,1 Cg ro ro ro ro ro ro ro ro <D Gq 1-1 Mt- C:tabotat= etetcd CbTlITVO etwetom TH=t-t-- 0 T,V,--I CD TV ev Gq ev aq cos,g5% S16 vs cx5 (-0 ev gl gi g3 ;11 gi gi '3 'A g3 g3 gi gi gi cc) Tv co ct c:7 00 In 01 Cn 0 y' t'n 0 (n ICD 10 'th 01 tn CD 10 QD ut Tv QD t - QD ut 01 CD 0100 CD ut 00 ev ev 01-6" tc,00 o0 -ft-cfd= CDQDCDO M MMM 01 MMM MM MMM 0 1n1 00 rn 'CV In t- CD CI QD 00 t' 01 t- C:t I 00 Cl t t-- 01 C:7 cg, at C:7 CD 01 01C:7 Tki e: ci QD ci 1-- CZ cgt CS cis I, Is tq cc C'D,1 CY: r-0 t-- c0 ct7 C:7 t-- cc7 cc7 1 CC) 00 d,cid et1 0is00;6 ce5'160(5 06c6 D 00 œ [-0110 cq u!-) o CD CD CD CD 1O01 C;) Cq CD CD CID CD CeD r C 10 co co r co r cc7 CID et 01 TV TV C:7 r1 CC) CC) CC bo p0 aq01 10 cg) ut TV 01 CD 01 p-q QD CD CI cc7 CD ICo co ce ,5 )&1 E, ??, QD aq CD 10 aq 10 CD ut CD 00 Gq QD QD ev ev CD CD ev ut t- ev ev co u cd 01 ut CD cr: p-1 TV UD ev CD C:7 CD 1-- CM ut CD 01 cgd C:7 cc7 p-0 c0 t-- T co et 1-- cc7 TM 10 t-- I-- 00 t--,1 TV ot Ot 1-0 ri r-1 01 / 01 O) 'CS bo g - : - bo : - bc - - o Fri - o 0 0 -ci rci ce g, ;-i g it co Te,, 8 rt 83 8 :1 J CI) n- 0 0 ' r/ CI) 1 al P tap, '''' r0 II 1D Cd Cl pi -) Ei ;, )0c) r' ;3'" "7W gg p g 71' 5: rc:$ 1rt ca rc, 05 0gi ct 0 c, 0 15 ocd - ) Ft c)75 iiv 98 p 5 E7 I ct 0 ca ; ca ;1 ), a 15 gl ce gl,w,11 : ) 0 28 C5 ; ' 0 QC) PIkr(kal 0 0MQ C WMW *";WW! iz ggggg (= C) ri 01 'CM IC) Cg) t, cy,t If) CC) I-- C7 CD P p r C,1 C,1 C,1 C,1 C,1 C,1 Cit Ce3C,D cn,d Cti CC5 cs5 cc5 es5 cc5 cc; cc; es5 c c5 cs5 cci cs5 ca; cc5 cc5 cc) cc) cc) co co cc) cc) cc) cc) cc) co C,1 C,1 C,1 C,1 C,1

89 ,,,,--;,,,,ss -- rl ri CeD0100 ir ri ' ICI--= CtM10=0 t, C) r-i,,==,,,, Iscisu5,T c-7-7ci 0 =00= ri ri ri ri ri rl ri ri ri d -Ed- 'W,-,, 101--= MCZIO ri ===11-- M0== M r,6,,,isi6 oz ri--1,-(w r-ir-i,i 0 It1,--1== 101eDI =TOM= 01 M CZ IC ICD ===0= OM=i--1 10,t'f= CZ ri W VD Ws i60 t eo6c2 c7;* vi'o6c:scqe cecist-2,-q" Ir: t-:' CZ k)cl MC111,k1 IO rl C\ == 00=1000 TIZ Cii s Ceis 16 CT;',-- :1=011 i--1,-- W00=0,01 ===1 CC; ce,ecys c c-e,-i I t,:i' 79 -,,,W etitt,"*=,1 1,1 0 I - G1 Tii eti nl't r-i CZ r-i 7-,, 11 Ut 0, 0t It, 0 / 0 1 r r- v-i 1-, I I I " ± I 1-1 -F,C -, Ṅ I '01 1 GA W ce rl kl: CM ers' CATtICA t-o CD = M -010 C ed Cq CtZ C10 Mr-I 00CD=W IftGIM M7M0010C- 1616,, - =0WM Cb--1,11 01 MCir-ITtl c0 t- c t- ICD,1 C,TGCceVi' MO'Ttl* '01100 t-2,*,, C1,V 0tM,-1=1-,,o1 ir--1d evic IOt-- r-id 00011= cic,i' C it It =CZ led00100 (MtrMi--110 =CA 7,0,6,6 16'tee M"1 7 GIMMT?' co,,,,,*tc, m -11-dloom k) C),1110m le516 ci'visp MIM k:1m =t- I=IMI I I 0 I IC, rl ri u: '01 cr:' 01 az,-1 mr ka W T,-1 w I C 1, rl W 00 xf: km, 1T '01 t, ri :i C) C-=Mtn CiC 16C5,--7,or,,,t, 10M t- C) IfMIO= 0010== ce; - VD 1 ICD I--,--I ICZ k* ef,' ri : 1 W ka =CZ* M CZte, _10 *0 0d,ICZ TtITtiM t- tid 00 t- cyjs CITt=r-I CtM,:iTtl,-rcr:16 mmm,tim,dr-0 Im,ticz=coo cz000 IrDm70(loo )8, 66 00===t I I I I I I t0 I CC 00 et( t- c:z asescie5, OTtlIO ==MIC- LOM (60,5sc Wr-ir-110 IDOMMIO =M00,1,--1 16ece 0-1(cor-oo M-I,-1,--1= 7-7,5-7,-;,d,--100= -=711di I'Mr,--I 001 x0= vi'vi'csi'vr c7;'cq,-7 10,11t-=00 11r-110= ciei r-1=01(t= =i--im O,,--1 MMTti,,,-; c,-,:i6ee6 M=C-10 =CA'T?' MM CAr-iMM 101-Mr-i er re,-7 cc5c = ri W cr:' Ca n c, " M ea I' 0 GA CZ a9 L Clt W GI t' M oz c,i' CIZ ri M '0, Ce, 11 IC IrD IrD IC,1 c7 c0 11es:, 00 CD 110 c:::;0 0 a% ittwo VD VD VD VD VD CID IC 1 It- VD 0 IC 0 0 IC CID 00 10,0% 00 Cn 1 CZ VD MMM CZ t- c0 GO Gn cf,0 10 ci,10 IC 00 CZ rzcis ecc 00 C11rD ri kfd t M 1',7CC,isCeiri^ 1 Cii' CrJ &TI' GO 00 1 t- CZ nti WW efj ci cej cej ieD 'CZC-10 oi'leis,--716,,ei'e- r- CI 6' 00 IC c2- C) oo-lit-co 16a5r: =M1-0,10--1,H00 =101n =,-10 =IC-W01 M r-i'ttl-m ='THM "t1 M=100 =Tt1M IC) ri ri 0 CD M-,:::, ItZ CZ V 0 M * : t- CZ cq IrD 1 weil t- '1 C0 '1 C cq CIO=11 '01 M,:1 1n W 11 --ItrIOM 1t' '!i d100=r-i IMG0c0 =00,--itrt- ==0,--1 (70 CIO 0 CA 0 1 CM M CIO GA ) IC M V GA GA IC 0 IC t- 12, 0 91-, M WMdi00-0- eid c ,1 - k a) : r, rt rt:$ - 1:1 r' tid Inl k Itg ce t g, ce 5 d em "CI '&8 al-oceg PCS S; OrP,,O; gr- co, f:ci ''' 2 :,:q -,c2 pi 1 TS ';',' gi, o 5-cl k,q 2,1g te' 7 MS CP ca E 5 =1002) 1 0:1 to 7:J CD 0 = d,--cdts' 0 g tiz "' Er- 00 bk 0 d ) W 0 -p -D,z ca 11)ar2 ) b0, mmmmm mmmmm me--imz M M ;TOM c"el P: ;r r= ;T r-im,01 10= t -00=0,--1 'TPU:= 110M,11TTFITti,dTti3O ed10/ =$16C6C6 Ciiti=e6 155C6C6 CZCc: rzt-:r:t-zt: II V

90 ,a - 2 orcso MIL% MOF"-I l''' t1 03 å s,--, IS E-I m r"' 80 c, V:'100e0CID,I M10 CID,-1WC-0 W00C- 001M0 l!c,-716 c;'if6'c06 r-7arctist: v,e,7 t=cisst= ep-7e,r ==,-ICID,-00CIDIC 0100DMv C-CD p-,-,-1,-1,-,-,-1 p-,-1,-,-1,-1,-1,-1,-,--1,-1,-i,-1 -i olf o: ole xm000lm 000kezio olmooltd oxmo or rl ri ri Pr ri rl ri ri rl ri ir ri ri ri I HI 'HE+ Od 1CD 0,-1,-1 WOOC- CiDr 0D9 10 CIDOD,00D 0 e timc- C- edd ie M10Metl q t- WcOd 10,-0,-110U,OM,-IMI-- C,-1D0 0M,1= 10,-M :gisgg g (7': T:Gg1AF?: gg'i*f ggig 21' E a), E A Tis a a s Q J g Fa S 1,t )A gp"él I3 0 r" 01 W010t, M, MIPIO 1000VD=CID dc,d OOIDCA W=0MP 000MOD= 10=,-1=CCD MetICDC MOCD' ois6e,e,:sc,-7c:16' c6c5c,f,-7 c;s06r:cs c5eeris M,I,d d eeti MetC0,d,tMM C- t5 :' ' CeD C5D 0 Q VD 10 t ,-1 t VD Q 0 0 ',PI et1 f -1 to,2 W10C-00,-1 C-QP,WV- =CM, t- TPIM01C, C-QP=MOD MVIt i ' <1 ) 1; e (5' C, -I' -- c,i ifsis ee,-,- fi- c,ss te cq-ce -di- c c cf's,: cileo6c,-rri' co5',, g't 'E g ro t, g,f a, ca - r A- te, =1 7 :V E i l'i b c Eiet9 " 1 LO r715 1 ' y El o -8 ',,0 r= 7C:h/ Ot M,,tgt _ a ovt 02 Hpqg to ig CD m --1 ri ri ir or, 1=c1D,1 Mt-cOW00 CID,1,t1 C5DeD =10 MWMCD0 0CW t1 00= CD/CD10Mr1eD,-1,--10 1CDCDTti1 0D C-01 0i 'f t Lesc;seeoe coc :, cei E ciois,-roi'vi' 10MMMM MMMe1 MMM etletim timcilm,dm 0000, 10 0=10 = dw 00 n =,, 1-- (2, ' = ,'-it-i-ow,--,-1,1= oo t oz,c, dlow,la co'co 06s Vis t: n:5:7c31616,-7c,isl6c5soi cise csis66ec 'eis ce-ioiw, t t-,-fic- WId celdi m I00 =1,- M i* ri ri * i * k0 It-0,d 1CD 1,t 1 1,-IC 1 0 1,-1,-1 1 r-cd 1 I OD 0 1VD M P-110*1 O 0 CC 10 *I c 5, 1"St eci' cer- e r is vi'tzscio6-7 c x6 ce -, vi'e p '2ii,- oo,--1 p-1,-1 ot ntti Jr ri ri V: çcz 1,g,1 p)-,, 11' - A w LE k=1 1 P ty E E 8, r=1?) E tû bo F A',:if) rn ;,, e,pw o - a,-mcid1o W0= *100010,-11W001 CD=tiCM OD3- -1,-,* W,-1,-110M etmr-10vd = r-icidgid,1i-or- 1: s'cot5'c,i' ceis,-sc,-ra cti'efi'ecis-n ci'teectz cr;ot5't-zex6 ec,i'c kocqdit-la c10,--!m,1= utcq,-1,1m 0,-i,-itn W 1000M=,-,-110 ri CC,,e110MCID CIDIC-,-IW MMOD,-1=MMCLD t1 C-=102 W0 00t1 VD,t10 t--01dm= 1Mt-10 c0c-,p110,-ititv=00 10== grolfg q:gglig gsffg$i ggggg g6i3t-as t'gf:':,' M,IIM etmmm MMMMM c1 E, =t-c0c- C-10=1CD=,-IMMMM 10,-fr,-M CDCCD 1"- lapm CD -1 10=O,=,-1d00 0=101-'00 MC-t0,-1M= a;'elci'e fis-0,5k6ce c,;',:c; c,--rcecise cic;s1c5,r 5'e - r- cocr- = ODetic010,-1,-1,t101-- t--10,o,-0c-=11 OD MM Mti MMM 01MI111 MMMMM M 7tI0000 r-odc-10w MOMM0 VD,-11--MM IMIO010 00, -r-r,z,re-7, cicf, c,eife,isc,i',--7,,,i,7 irdt-c- 10MOO,1 -T1,0000 Ot-CDMOO,o,-1,-p= ICD,--1= VisC,7 C,70"i' ccctc c,i',--7 visci -70i',7 MC-C- T--,-110 =1010MM MMM,t1 0 edm,-0,?t,-1,d 0616r:,:',L6, oececfeke visce,ele c,, MCD,-MM'CID10Qt--= MCCD,-110 r,1=== IC,-11--Q 00QM 00=t0,-, 000PCD, M,1C-0t--,dW0= IMC,D W t-cidt-- caå,'l cor-10 11C-111C-Ir- WMSMI-- p-1,,-1= dlcgdif ttri ri ri 0:1 *2Z'i'' rc i -7',?', '7;1 r-00c1011cd =C-M W=100 ====M 0C-000P,tC, Ic--,100010,t1=0000C- OWc,- =mcom c0,-=,-1= O'1,liV'JMOO LO C1 WC-etIM MeDMWOO 100t-00M 11M rl rl ir ri rr rl ri ir ri pr CI - a),i g I;, : 0 Cj ce 0 c) rt$ : : : - k -A0 - - c3 i, r 0 o 7,, de : rm a) w ce 7I, o ) a p bo ce ce o3 r, bp a) Ei cp ' p d -I Ts co e, t, 0,,0 kr00 >celcego Rod n, d 'V co Oui 00do kw Ti r,w,1,kwee Ag O$ dom,r: 0iemm 000dd0 W-PF 10gd 1Pmr,-=,'W WW- ZZ Z000 g!gx cto,1m,t1 10=t-W =0,-,IM el10=1--w ac),m iled= 0,'-',I,-0-1,,-1, P-IO VIC1 MMMM MMM t:t"-:it:tc:c: C:1-Zin t:t; C:tn t C:tr: CZCZV: eqemiememem emetqememem eqemememiaeiaeqe eqecal

91 ,leil 0=eti etlit:10wm C,1 CM CZ C- 00 e6,, 1,,,, Lti vs 066, 6 cis 06 c6, c), et ci CZ 15, 00= =00000,- MO=C- C- S CZ C, 0,- eti r- r r1 ri r r r1 rr1 r r r ri fr r eZ r,1 rn1 r rr1 r r 1 I - I CZ= := OMIC-C- M0 C-CcOc0 C-ell '6',-7 a,,6-7 aa,-,7c,i',--i,11- Me:MOOCM CMOCZM LOW Co, Co, 0= I% I 0, 01 Vs 0, 0, Ct'CqMO r"0 100tWeD,-1r-1 MMell -1Cg MM Di sr rh,1,-, ""'1"" ka L0 5 r '1* 1 etl = ct 1-1 1nI Di stc de te,htl u,cztri,-,- CD 10 CD LO C) r ri *1* '1' + -1-,:1 *1 M C ci, se se oe Ok 1 g Lacoczcor- 1-1 r k0 CD LO I 1-1 '1' '1' '1' ++ 0 efl = 00C-0M CMOOCM W W co = 00C- C0= 10 0 = CeD CZ 00 I ceis es5' Cl Cl,,-7"6a cess'6'sc,i'e,i' CZ -tocq 100=1n M,--IC-cO 1M0 VP-10M0 0C-MIC-c0 7'6 L6',: 7c,i'e eec,i''6,-7 Cl -11 MMMM,-I MetletletIM 0 c,i eil M MI ce, "t1 la la la `di 7 0 eti W ZI:' u: i" CIO C00 rrni ++1- CZ ed tn rr1 00 la fr r 11 ci M ae La CZ,- et! CC 0 gg cee ei- 'et( ^ Cg 10 0 cq C C Itt et,,t1 cz o0 cc) c(i'06 O oisci e Coc=,--IMMZ,10c-c CIDCZ 0=00 eilmm kez, eit dn-',-7c:706,e,,tz 0; ces'i6,--76 Coell=10 10,,i,--IM10eti M r ',1 lallip la Cl 00 C7J lala C' a eeee -7 kmcl I,* MOM WWW,-IO,--ICt W ell =M0,-W0 0 ece 706a Cl Coviscisoisaed,,,-1,,(i-le0C1 ellmell v I rlt= 0"it'tteD =0 01"(=tl= 000=WW,,s t: 16c(i',7,:',--7 tzse,2,2e M et00c-well,--well=1-- Cl ClMMM 0- CMCM= It-C10-letl 1MCC) 000efl000 IOVW), Co I-: 36 c:1-;' aece 06 Cla C M 1 Co Co e 0: X W M e0 ell 10,11c0,--11M 11:00MO co ci M MMellM ' -IM CP,--1== CDMMell rr rsrrts 1 ri r 1n1 ri r Cl1 Oq et 1,- M Ot ' etl g X,-1 1 r, C'n ev kfi, 11: et: c C/D ct 'di Ti a M r-1, r 00 `ttiìl, ',Is 'sc:06s m It'D `11 II 0It- = CD 00 u5 11 ell es )6 r rl r1 CZ C) CC CD GID 10 CZ 16Ccis efl eid "ttl,1 n I-- ted r CZ 00 C - ) is cc o0 c0 c0 c,t cat 'ot 'T m rnts Ce la CZ t-,6-7 ese Co MW Co,=='1 OL" MCCellt-C- Cl-7,7acti',-7 c,s'a,--7a,--7 ILO ei- cfssaciis M coct,-,1,1=,tp= (1) Co05'"6c,i'a t=e,,i'e k0 La) ell GO 10 0 CM OCM10 Co cet: 161-:16 77 joellm1m d CZC::) WOCZOC =O, 01,-1 01-eDetM MMt- C= r I r Clr ell C/D CA 01 ke:, Co etl VC- ei 00 Cl Cl el' CZ OD C) V C to Cn CZ 0 Ct eft Co Cl 10 r Co Co IC r-i I 1 MM WMt--000 =c0cmm 0 10 kit CC) CC5 ri 1n1 00 CM 8 =00 100elI 001C-C-CM eti Co C, V? ell 0: 0 MC IDet t-0 CellMCIDCD 1a0CMC-M C ab 10 Co Cl1--1 ri Cleti,I IL, ri 10,d " tkl kal _,W r,,, ''cre 0 03 p 0 ts, o a ce,in iv S 3,3 ce &, - et 0 oce -trvel ed Eir=,p,1, 0 0,r- ct) (t),m,mm,=0m,,i,, mm m,,,,,,,, L:E:,:t:E:t: [,-[:,,: Cl Cl F, cp ' mt a to1 zto op _ L P* 0 0k ' CD bp $; wiz o to ca os XI a : E1 0-, g o g P $2:1 ds co co 0 A-, P: 0 0 '"" PM Zm 11 8V, 28 SS,c o6 o6 o6 c6 œœ co6 c6 o6

92 tat% C,1 CM 10 t- CZ CD CD P cc) t-- 1C: If) r CD ce: c,: cg) 82 es, vs, cr, ces, ces <6 csi, 06 cz,t2e3stztes 10,P11:30) 00 'TIM P k O C 01 t-- C:7 1 C,1 0 1 ct p r p, C,1 PA " " tql-- ce G,O) E- OCCC Ce:CC1CD CCC 1CDOC CeD1C)1CDO CC ri r r 1 ri r1 r1 r0 pi r I- CC: tr) ri p la Cf) C'l,1 di CY) V M <=) C:7 tg7 cg7 C:7 em C:7 eti [-- M IC- ct c:7 tg) 00 I- C3) CC) t-- (:) 10 r1 1C) di 1CD C:D CM e/ CZ CC) CD cc), vs, C IC) 0,5 CD cis et) tc,, VS% te t t- C9 VI r C,1 G91 G'1 Co Pn C,1 c,toe06,--7c$6 cq cq ci cq ct cq eli C:D "1 0) c,1,jh c:> CZ) CX) CX) CD IC 10 If: CK) L 0 CC) CX) le: c,: co 00 te Ot IC) CZ C9 C9 I-- "i tf) t CrJ Cq 0,1 CD 00 ed ed Ct 1,V I t-- Cici-dze tee-- vs% c3-: cc> c6c5c' to cez cez t--,-o c\ito1 Cg) eti CI C9 Cg) ct cg7 C,I et' ct et' elq C,1 C,I tg) cg7 ct cr, t- C:7 ct C:7 C:7 cy) C:7 cg) cg) C:7 cf) 00 eti,1( CD CD 10 cid t, CY) 1) C:7 C:7 c,1 c0 et CC) CZ C9 C) CC) eli eti C,1 tg) F-0 C:7 1 C" C Cl C:D 10 '; 1_6 36 ciis cis cis 16 t--216 l eci co" c\i'ce5% CYZ c o D cn 1 0) if) CC) In co c) t-- CD eti 1-- t-- le: 1 Ce) C$ cc) cc) cc) p CC) 1 1 CX) r CD CC virs G,1 cc) cis CX) it: CCDccl it: ce) CC) CX) 00 ee LeD `t1z tc, Gec,i t:te test-:se or) to 10 1 C,1 CYZ CYD ICD CI CC) eti Cf) CI C9 0) CI ct c,: C,I et et et ell C9 CZ -,D t- Cq,,) le t,,, 00 ez1 r- C9 (Z) C:) 00,c) 0 Ot ell c") CY) Ot t-- Z,, 2, CD C9 C9 IC) c') CS) Z c,) 't,1, C2 C ':1 co 1-- D,I CY: c% z c:, c) r1 cm c:) 0) 1Z Cc) C;),, CD c() 1 i--7 *1" CS c `, is cc7s `t71 s kr)" Ô C6 %, s 06 el' q S c::;'cii',--," v i stet-so6 cfisic"cöcn 1-: VS' L' ) t7) Z, W rq c:?,, Z, el1 G1,,ti " 6,1 Co CeZ,i 1r3 -,11 c l p-0 t c) c,,z t, xed, I '' "I' 1 I + CX) P, co C,1 C,1 c M t-- ct I c,:,-1 CD CC) r1 C,1 CY: CC) C57 t-- C:7 I C:7 1 I CM 00,, cq T la If: Cn C> 10 If: t" CX) CS) Cf) C) CD CC) Cf) G,1 ri CD C" CY: lf: a Ls k 16 - vi'ay5' c\i',-1-,--rce t: teta;%,--n el6 -;o6 c ;' t: te t-:' tzsci to ci cez ci m -1 0, 1, 11 "1 eti C:), eh "i et i ev C) Ct il;- "1 " " p') lc o1 coc,: cg) t-- 0C) -1 t-- (57 F- t-- c,: C:7 CID C:) Cf) et t-- 00 tg) C9 GO CZ CX),r3+% 0) 10 c:) 10 IC) CIO 0) 10 C9 Cq CIP c= 00 CD Cr) CC) Cq 00 CD 00 if cis cei c1;; cr;', ci 06 LK RiI <5:: I,, It2 61% c:66 -* P:17'rhje,,g)cclG1 c,1 cr) cg) VI F-0 <:7 et! C:> cg7 cg, C\1 t-- F-0 'di 00,:1 r-a r0 - C1 1- cc) 10 Gq CX) cg7 cg, 00 C,1 CZ C3) C9 h CZ C:Ddi t-s CYZ c\1 C) el, CZ CD CD t- et 10 ICD 1-- t-- C9 00 t-- t-- CID GO C3) CD Cg) CI) GC) C9 CD CZ tg) Cs I I " I I O cc" ci3 O6, tif, W ie x g 2 5 co C9 CA r-1 CX) ri C> CX) CD CC) C:) 10 I- C> C,D CM `ti, G,1 GM G'1 GM Ce: C1 C\I c,: C,1 c 01 C,1 c,: c,: ct C,I C,1 c,: C,1 c,: C,1 C> CZ CM C:D CY) C:) le: CC) C5) 10 IrD 00 V C,1 00 CC) CX) CYD C CC) CYD d 00 CC) C) C 1e: 1 C,D V CM, C:) C) eh C9 C:) o (C) et 00 t-- 1r: t-- C:) f CZ et es I I c\t oô cioôaisei' ts7 t-2c:7cc",-1 r-i -cx) ot ",TH cx) C:> CY: IfD CeD CC) et C3) CC)O t-- CC) C:) CD 00 C3) 1,- 00 Cg) C3) Cr) CeD C,D C,D CYD c o c,1 et c,: co o C9 CI CI et Cf) c I C) C9 eti C,) G,1 Ot r C\1 L, <:) 00 co c,1 00 th "?1 eh tf) CI) G,1 CC) C> C,1 CX) tee qc\t -7 oil, I 0') cc) 11 G1 cg) to C9 CZ Cs:, 1-- CX) 10 (7) Cf) CC) C7) Cf) C:) CZ CZ CC) tf) Cf) r-o O cfs ci ciris O ci ci r-7 ccci C cf) CID ell 00 ct t17 Ils tsd Cq CZ t- cg7 10 cg, 00 Ot,t 1ot,tti ot r:esst:i6 tz vi%;tcei' oö,t`is t2cei'aisitiscei' te,t'isteedai' ce,a co to to c3) ell C9 t-- Cf) 10 CY) CID P C3) t-- rn CM C5) CYD P C" 1CD C 10 <=, Cn Cf) t,1 CC) C3) CC) I- I-- CX) C9 C2, te) CID CX) C9 t" 'chi 1CD Cn C`1 r P GM CI C9 et CY: CC) 1(J C CeD 1CD 10 di, 00 1CD CYD CX) (3) CCD E o h -7,5 (7, c,1 (ID 01c3, x cc) ct, ed :111 CD 10 C:7 1-C7 CX) 1CD CID CX) tf) ty 1ckc th CX) 1rD C37 C,1 t-- cg) C\I C,1 1 CA d, C77 cat, cg) C:7 eti t-- tg) tg) CM te Cf) C3) (X) *di tc) ec) cat <2>,t11 t-- 00,t 1 Grz tcd,t11 ct) 00 ct) 11 Ci C1,111 : 0 0 a) 0 : bo 0 ce,i i gi, 2 : 2 23 I ca 1> 'cil M T) 5ta rgt zm11 AA (6-1-IPP PPAPP cd-1 cqmdixo c00=0- p-i11-06c6 0606a506 06CX3 M,d10C0 MMM=M cr5 a5 a5 cr3 a5 V

93 cc:706 _1s 1 CX) t 10 G) CY) 00 CXDCD CD Ce) CC) 7i 0" C;) r" C1 CY) SO 17 CD CD C,1 10 C:D 83 ' V) It) CX) t'l Ce) Ce) C\1 CD (:) C:D 10 CD CC) 5 10 C1 CH IC) CC) CD '1 GO GM CD r- 1 rri 1 r1 r ir C1 r F r ) p P p1 Fr Fr ri r0 r- r- Fnq -HE HP HE C:D C,1 t, CX) G,1 CC) CX) C,) GA eg) C,) p Ct /0 C,D,d It, CD co CD p-,11 C,D 10 C:D C:D C,1 c:> 7ti 10 C* 10 CC) C",1` CY) CD "1 010I C:D C:D CY) C:D CI) 06cT'6,e a;s06%, '0616'r: 1616= r1 Cn C,1 C\1 C\1 Ct C* CI C\11 C,1 CY: C,1 ctcci ìc,1 ct C\1 ct 1- to IeD c,1 cn 1 t lf kt,d 1 cn 1, r I CD CD G,1 VI CC) IC) CC) C\1 C* 'CH In 'CM CC) C') CD CD LC 1` t- CC) CC) 00 I C:D CD, CC) 11' CD C,1 CX) 10 C,) CX) C\11 (61-=c6 CI( CY) CH CH C,1 Ct C,1 CY) CH CH 1` CC) Ce) CA '11 L 10 'th "0 C:) 10 'th M 'K) vt co co ai,'d 1, It- \1 tt Ct Ct t- IrD CS) e) GO 10 Y11 GD L''' C1 rci CY) CD t' CD CY) " " G1 CZ In 0) CD t:c=;\ Gi6C;Ie 'llscessc7;, r1 r1 ri G\1 11=10 IOCC* CD'100 O0O'CD c110c:dr1 MtO0 t'cidc* ICD'IW '11 '11 00r1 00'11C000= CCD^ c11,11 =M= 06 06,6 oc;scz teceises' M'cCeD MM'1 '11 C,Dcclq '11'11 '11 '11,1 C*M'IMM MCIC*C* cemchch cys, at) CC) C:D CY) C,1 Z, 'CH CD ke le) c z c,1 I:- z C) CC) C% Cn, CD 00 'CH 00 CY) cy) 'di C* keld CD CD CD CD c't CC) 10,H c:) '''),'1 C),p1 co c> /(1,:n I, cx),1 c\i n, z co 00 =D,1\ CDC> C:) +06,-",' 06ô061-: ôcy;',? *ö= oi',01-zsöcr;' eöc\i'oôc;s o7%,-t c1 r C% rl 00 1' CZ C,1,, CD C1 C1 'CH C:D 0') CM ' 1 (:) 1,* "p,1 ci cn co m "I 1 i i 1 CD M CH C:D CC> CC) CC) CY) CXD l'` 00 C:D '11 I CC) CD I CD CD 00 1 I 'If t` C5I 1 CY) CD 00 cln c,,d ct C;;;, H 10 t-- p-q t7-- C,1 C,1 C,D C'l C,1 CM 00 CY) CC) CD G,1 C'1-''' cc2c5-;' eec:),-1"16 a-6"06',--7c,i'lcis 16c,is o6,--1" c61-7,--n 1= tic,i' C* r C't 'Tti ri rl '1 Cn r r- IC CID r1 CD C,1 a' C'l cr 'tih rc5) '1 0 t" 0 r1 lp I CX) :7) [7 CH CCD I 10 CC) t" C,1 00 CC) GO IL- CH GO 10 cvz 10 es 06 c:), 711 " ceirs " 1 Os 1, I, I 1 I ' VD = C0 CD CC> r1 C,1 C C 1-1 "1 10 CC)tn 711 C:7J r1 r- ri CI CC) 'CM C) CD 1 CY) r- /CD C* C: t'n CY) CD CD CC) 10 ch CX) t-- 00 ed CC> CY) CH CD C:D CH CC) 1" C* Ct CX) CD C'l CH CID C:D GO C1 10 CeD CY) 10 CC) C:D t- t- CYD P CD cx5 vs " " ass 1 61 f 1 Vs 1 ci,\ 1,:1,51 Cg) CD CCD CY) 00 t-- CX) (:) Cn CD C,D CYD Cl CD C:) eg) IC) CD ce) 1` CY) C,1 CY) C1 CYD Cn1 C,1 C'l CY) C't C,1 C,) Ct C,1 C\1 CY) CY) C,1 CYD CY) C1 CH C,D C,1 CY) CY) '1 CY) CID CYD 10 oo 00 00ct 1,-1c)10 I-- \1 C1 C I, (X) C> 0) Cr, C:) Is CD 'di C) C\1 C C\1 t" CY) CC) CC di cc) es:, 10 CD CC),d1 10 p a:51 O, 06 c11 icir t:cif1^0;%vis 0616,171-2 t,- -ph cc> 0 CCD r1 CC) 00 (:) CH C,1 1C) 10 C:> CC) CX) CD CH CD 00 CD C;) Ce) CI) CC) CY) C'D CY) CY) C,1 CY) G,1 CY) MC'D,i 711 C,1 '11 CY) C,D V) C,1,;0 CtCt C,) 10 C,),t1 Ct G:) C,11 0) C;) CD 0 r CC) CC) 10 CC) CY) a) cx) a) co c,1 led a) la cq cq CD rl' eciec\t CiCCtis Cei rsis -is CCC6C,7 1riG1G,is Cei' 1C,TC,TC\T /1 CIO 1C\1,1 1CD 10 ci cih c911 1 es 1 I 1 11% ifi 1 Os es ce: cg: 0 Cr: CT: 0 I, cc) c:n tc7tio ci' MrICD CIO,-1 chscch C)M vr CS) V) CT) GO tn i 0 ri CD 00 "tt,,t1,tt p C\1 CC) tn C7) CI) C') CD t" In C:) CD V) I`" GO In,I C;) 'di C1 C'l 00 V) 00 a) '1 t" C:,V) 00 rc,th C'D )0 'CM t" C,1 P "CI CC) r1 In G'l 00 "di C\I <: C;) /7n1ot CC) Ct Cn1 00,11 C:D CC) C,1 C` CD CD CD VI t`' CYD 10 Gt C:D CD ICJ C) CD C* CH CM CM aq pr C* C1 CX) *1 C'l 10 CD CC) Ct C1 r 'ID CD CI I'D t" C1 CT) 0 0 CID t` 10 r CI CD 00 10,t CD '11 CD C* CC) CX) CeJ CC) CC C:D 1` ci CY) Ct 11 r Gq r CA : - 0 a) o ead PC$ * ' 0) * rri - jw 05 0 : rd To' E rt s (1) ce rt:f ii) 0 7$ n-nt MI 12 0 P- bp 11 la ;t1m li 0 Fa rci rcl rg ts1, rt $,221 ra tild::17 '' '' rp ) ;1 ) rbloce-p0 t:simr"r" F,ocr3 ce a) å; 'SI,,- 52) P, MD ;>, 2 ce r 1:: ca ';;; t 5:1 gi3 gi 15!g,; ii,! ce c) gl f5 t5 0 P) 23 P PC1 co ii' gl ;Ei gp '''' ) CI ;I OZM aj tj 8 0 fil MI CI 7,13 ( ;0 feiwzisliia ' ZZZ Zmggm mmmmm mme-(e-ie-1 C: =or- c*txmcs, 1---xmo,1 CeDcH10C0 t"00050r1 C,DcliC l'00cdo CID,t,d,tet,r'tti,t,t,t, /0 10x010c0 ==!=c0 c0c0eol-- C6c6 o6 œœ œ œ c6 o6 o6 o6 o6 o6 o6 o6 o6 a3 o6 o6 o6 o6 a3 o6 a3 a) o6 c6 gg oc,o; gio 26 G

94 ac; F -a A, ra H co ',gs 8 W g W Lo' rr = ea> 8 co co, M0 :1 uț, Ce,-,- W WW cis r_is,-1,- 0,, ' ^ I Utf, 00 cz:,,c) c:, c6e5ska cog ev00= ror-i,-ir-i, ,-,--1,-,-,-1 +-F+++ M0c0C-10 ce c,--1 MGiCii C6C:,- MMketCel,=,--let mo6ciscze 1alitalta QutMIC CPM W0= (76G1'0i'Oeis m co e; '11RC»M la cn -cei' W01 r-ivrirri,-1 0Ut000 r1 p1,-1, Gtr-lotc-la ed Co 0 C7z ' Ois tqc,tuis Ceis OtM C-,-11,--n ut c,isc=16 cit11am -i=ellut= 0,-,1--1 isvi\ceaie M `61 3 d g a o g r2 H A g) AZ' OQ A -ce-1 o 7' Ck) 5 1 b;d; W W co J-id!, 6' = tot, law 0t Mitt 1 ce, 00 MW f0 06C7 m W0,-,- C-UtC cz er> ce -*Lamm* vzaemt/00 "tt12,e't00 C7's,QÔtqc,i'v c'totg2c't 1 r-m=m,- etlftc-cn, 36mr:(x r-i,-m UtleD,-1C-IrD OOVM (5c,i'ceisceis co lco1,-1 =QW10,--, Cn, q39,-w0,,::, ",tr <6 o com,tplaxed 00z,,,,, "",r ÇiS,,C) 'etic\2,-,, ICZ 1 O0MQ C-Cut0 cc5scqt2vi'aq ututwp-q,f,vw--1,,c-1a0 oi'e61-2,---2 lamiat r- A, 1 51 A t w 6 r CI,V ,, MM *CD 0 CeiCis W= M 01 Gis p- C-1=O ts cgt,-cx oceo6,,-c-ckrt= MMMM CnCtIC-Ictut Ci,W=Lar-, 00C6C:C6Ci,VutW0c0 ce ol M,Irtutd C-TsCisCis MMC- WJn 0=\ (=r, Q0is temlit puttstot MM CdCteltet WCt,,--, Ois c606 C00=00 ce ce 0,==,11 0 tq,--1\ Cli' 1E ô r=7', a9r itt00 c1 cl 00,VICD otcioi' MMI visciccfi' L km oc716 mcoeziorsoo ei',1zat) cis,c11m,, C6\ 1 c6\ 16\ 16\ tits:3! QQ rri LO Gq,1 eq eq C- Ot ut aq C eq,t 0 Ut C- ef 'ev Ot C1/1 0 Ot Ut -- 00,f 0 Ot 0 'If (= Ut ut ev ta ev c CZ LO rox,tto,v Cn,1CDPOLCD IOM la,,-=1*--,- Wr-IC-diut OMMC- WW=W0,-1 0 "00 ml Ei do g rri CI cc eqc1, Q mo Pt rt boce t5,' * 0:1 "8 :-' "0 tt '1::,, kk A Ot ledviln -IpcPoicicb, eqcleqc1 : 09 : to p,_ P' 1>Fg r cacalrie 'a b0 ) PFAZ51 00=0,A =666A eicqcqc,

95 MC7= cl0clcd=, mr-comm IfD,oc,0,,,-1,-1 r-1,1,- ol000c oirzolmo n1r r-i,1, d ì L,rIM CC/Cn, O,1koq,dxceo6cei evise,tm WriM ri1,-0 1 clik0=m =CMO Ok00,--1 WMcl1C0, rigit:c16 ais le5s,0cl miolm,tio -dmcolako r-i gkamorl edri10= QP10,-1 CIOW,1,t cilfiscece Ifc6c,i' 1n clirlclclm =c),,--1,o1,,ts -01t- 16,11clI Wc7;',6,-0W MMkOclM MIOMM 10,00=0 --n ctie tootimlot- 1,1,-1, c0000 r010v-1, W1000M ifzsp-i,- 16=6saisc rim 1000MQ riclifiqd ke5s 0Wafeis LCDcl= *W t- n 16mcc6cei',-i,-t cl laclicl mci: 6s Cis ittorl MM,01clk0 85 W=Scl or-26' mco Ir-,-,-1,- ezooco flrir-11n01n Wclic0 co,==mto,--icti alal,- 1=000cl cl,,d,0-1 CeiC56 Wcl,110 kedm,1= Wn,m xticti' M cnin,1, ricele komclmeti clolo cl,die -1r-ot,,,-1 01M10 locom ciceiste M WM,r= 06C616 iala W r,-1 6' 0010 clcl, Cei'afcli 10cliM colo ril-1,- +-EAcz g r,, '' ) c, +" t m ri 0,1 t,, "'-' if, cz Lt +++ at al U ril u:: di g *CDt, air ID k* eti M r7 I 1,, g,,,xell,,, - cdkr5' +++ x ôal ri ôdi M al, M,i 0o Men CC 1" "'IS'11 ris 'd Q M Q0c,1 *ialr C I I I I I I 1-CD1OrIM C00O300M r-101, CDS,t,M= cl,-;,-k6,--,ci k6,- lomccco x,1,1lc:,1 it,t1 W a 0 -IMclkOWW Iti'9cizt: cicee IM,-1,-1-1 WMWO MIO,1100 OM,--I Ocl!, 0 isic,i' vism,--it: riow Wcl,--I MMMM MM,PCJI= kft-10waz or-c-q mlo 1-x= C1606C5,C06 MW=,--IC=M MM,IIMIO MMMMM 00 t'sclikedww,1 c16--is C,--CirtCi %5IikebCt ''"''^ t;', cn'tm, I I I I I =WIO C5I,M=== 1-16c6 clicdo,- cl 1 OOrl= WW, = c,iscici= Ccl WIO r-t clikorlmri q-,--i1-- mteceoöci M=M MM OW,--110 cor-lcolor- C:cC>Vi =cl1o MMMM d -1cllrI CirIC,7,C,ic ''''1", 00 ChtO I I I I I,d1WriQM ICtQQ c7;'ic5sceecl MrI,FI rl Mcl=10M,:ntir, --,:sl, WM CDMIC kor-loocnm c,ism12 =WM MM OkeDM acc-c, c7 OclW clmtomm ka, W a1s CirIC; coow '`) "!, *Z,:cli ''FIcO I I cl,110 WI ci,-; 10,-1, rlri WW CD,t,W 07,CD,- Mcl t--ts ceiscc M MM MC= locclo aiscei'cs =Gt:O MclM MO CC 0 t, L al k* ant di,,e rl W,,, 'd Z, G\2 + CX) 0, d k* OZ = ci' 0 P GM CZ x ka) ct et rl Ir Crt, ' GO W' r u!,' g k* C ô 0 x e l't 000WM=,MSeD,-, oåvi'16cei* c 1 c,icqccei' =VD,--1, cicessvicq16 Clœct=0 MCiViCei' coo, cl i 'It 0 C* mtrilmo,t1,0 tecei'ce6s, :sc6,i ri,ted czter:ittr: SC:tCW,d0c16cei' IO, Ci'l6 et Cii cl 1000W 0=10clr1 p-iwc10,-,-,:tkom W=) clcled ri rl MclWI MC:, 1= WQ910cli rl rl =MO,* aim,* climmi,-1 CY: CZ C010,,010,ti,1 ic CIZ X 0 I k* X W C 0 k* 1, Cit MMCD= MX,10= it--top, cl0 Mcl0 ko,v= --1,,-1 Mr CtOt'=,,00010 OrIC000,-1,-1 LCMIOLCD cliri P'rlO,1,--1,-II =IOC W=M 0 WOO= D i1 ri *ID rl Ot k* k* pt$ to o g g cog 0 bird,t1 "d, to to,,ot>g),000-ig d k 'S"-"e07-A0"g dp,t00 a7gm PW,ZCeb m771e0,-,-," "C$ ci rd t1,), A ece ca i> i> cl g p,zi -a FWW )1, M,: al al C,1 C,1 t; - g oce - dcdp-1 ZWMMX CA C;) p-icetl rw C,1 C,1 C,1 6,1 C,1 C3; 6 6 C,; C:i C:i 6 c:i c:3 c:i 0 rd a, k,g (:)1"),A tst 'FEI0E 0 t ce 0 + 0)!k WMHtIE1 CA CD rl \1c1 C,, M c1 ci C11 al al ri do) 71 1 rci0-- ri)p I t k ;a, E''' M t= 0cD mmm 66= w V to P:1 CD I, 1

96 C!) a) Ce) I- 1tt "1CS) C),--1 rna I' r-îc C7;0616Ceci cit-:cr;'ci ra ots 0:et,t1 O1 01 'Li' 06 CZ CZ C:> I" ct C5) GO a),tli 10 1`n lo to to cd 0 r r P- r ra 1-1- r-i p-a r Cl1n1 ce E itd c0 p--1 CD c0 cns c, Cl C, C't 0 Cl Cl CZ C3') coe as, cc) 6\ I G 1, Ws 6, W,-iot,--I 01 Cit '2) cf: di a, IMOOlairD CDC::)0Ir p-a pa r- rn ra p r-a 1n rn -HE I t- di 00 I-- di GO I-- cc, GO 10 c0 0 0 C) 00-1 di 10 0";s 06,-r 's,t1 CYS d' 6 Cled dzc5ç a5s C-CD eti Ot CC 10,1 tn 10 0,D '71 "Ttl Cq Cq Ot 00 CC 00 Cf') 10 i C 10Ct 0 xed,ct t" cr) 1-0 n0) o od c Ctt V) 66 6aiseis ci6i-116 itis6-trcei' Cq,t110 cd ad Cg tn co GA,1 CD it- 0 )0 Gq C t',1, t1, 10 CT,,Ot t- C T), CC) 10 CD CID Ot 00 CD CC QD 00 CD or8 ;n cis,6, I (6 ce " ç W 1 1 Ct 10 co Ott Gt GA 11 CY'J G'io C't GA GA CA Ot Ot rn PO - r E: 1 bo o 7,3 5$ c ::7g 7:3 kr Pi2 " ) ti) :7-, '8 1 E grg'a'f, E 0 k,' 10 cc),,,-,::, Lrz C:) '`1 00,TI I-- Ct 1-- I-- C> 00 GA CD 2' 00 Cl 't '1, '' CC Co cn CA 1" 00 00!IA 00 Ct 10 C; Ce C\i C' CIS t Z21 2Ô 16 C; %; Z` )-( f: t 1 Zn': Vis C`r;s 16% C\is t e0 --1,,,-,,, *-1",ti `ti 01 -cti,--i,:li,) C5', *---i, I r, d cn,:zgtocn 101--,11= 11 c I Mr-- 1= L'ci cq,- -I is" c:), 0:- cx) oesto,-; c:, 10 i 10, cis 1, 1-:: Ci,t'is Ttlis es5 06 c,d,-1 ce itt 16 Ci c er, Cl 0 (:) Cl ra 10 p-a CZ p- tn 00 GA 0 GO,11 <D 10 t Ct0a, CD GA Cq,t1C ad t- CC 6 Ot (6 E c,isceo6c' Ct'- <6 g 10 'di r 01 CT) CA 00 0 u") CC CD CD GO ad t- cn I ,1 10 CD t- CD t- 00 CD CA 0 CD 1-- t- Cl 10 GA 00 CC QD t OD e r: cc;',-1"16 c:;;' cr;s cs;' cis dc,is 06 Vi,-1 01 cr;s CD01 00 cid "-I ',hi 00 CD GA I-- 00 GA 'Thi 10 Cg 'cti GA GA ti GA GA et' GA C't0 10 Tti C C") C,k1 C 10,t1 C `I,C:7) ' (") C0 C\11 1L: 1: 06 Ci is di" d1 Oi r- 10or-le-coo CXD C7) 0 ICJ 1-1 rl )0 71,f et1 10 Cl CC CID CD C, ed I-- ',chi 01 CC) r-1,1 GA 01Cl iscyz"vi'viseis O ci CD 10 CD CD r QD CID 00 t- cr,cd , es C ',t1 Ce) dirs t- t- C) e C) Tti -tti cx) te C:06 a5s Cl Cl Cl 01 /6 ce Lcbt 2, ' C, *11 di,--1c", --, CT, di a', 0 di 0 IL-- C7) <= OD C1', di 0 I CY', di di Cl ',FI 00 0,--I di It) t" ,ti C5) t- t- C) 0') )10 C>,--i,-1 r-1,--1,--1 r-i 01Cl CC) c) L t CC car-iii CC) r I-- 1 IM GO If) (= GA CD Cl c> x 'TS C- v: CI' :P GO 0 GA 1-10 I-- GA 10 CC) ri CC) 'tti CA I-- I- CA 00 et '1 C3) CA CA I'm 10 "II CA CX) 1010 CI VI rn01, t\l r r-a r1 P-1 1 ra 1 rtl ;-1 0 rd TO) Z ti ;, o bo t5 11 tad td GP 0 p, 0 S, ' 0 o g V bit) rbtl ) ""' Tc; $:2, `-' F,, sa) tdd ace,irl o pm 0,3 0,, = 0:1 E o ts1 O(,11 C) 76 ta of rn ca rt 1 c) - p, d -,- r rc$,- (1),-, PI -cl p, ce 7 oi al ;, 0 -P, ; ce _2 w ce ca ca, -P <1) ca d d d R 0 1> ',; TI) PP C 1 W W W Z W 1-,--i ',Ile) to t-- (X) 0*, 0, c; c; 6 6 c; Ot E"I Ot 0,) Ot Ot Ot VD Ot Ot Ot rri 0 ce ct M P2-1 w, o (3) o ts1 '1 te) CC) t

97 Gn1 1' Ceb et2 87 CIO Vi I r I ci I::, CZ IL, Ce: X I 'z -11 0' ) 0 CI* C r 0 ; e GA GA liz 0 X k* tit GI MI Ce CC1 tho

98 88 Tabell 2 B Sammendrag med spesifikasjoner Gjennomsnittlig medlemstall Erstattede sykedager pr medlem r Trygdekasse Alle klasser 1957 Herav sykepengeklasser Sykepenge dager utenfor sykehus Sykehusdager For medl For fammedl Lokale trygdekasser 63 by-trygdekasser 673 bygdetrygdekasser 736 lokale trygdekasser ,8 2,9 1,3 6,0 2,3 1, I6,8 2,6 1, Trygdek for sjømenn i utenriks fart 1302 Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet I8,2 2,3 2 0,9 Godkjente, private sykekasser 63 Chr Wisbech A/S's Funksjonærers og Arbs sykekasse, Oslo 26 Eidsvoll Verks sykekasse, Eidsvoll, Akershus 29 Raufoss Arbeideres sykekasse, Vestre Toten, Oppland 56 Hadeland Glasverks sykekasse, Jevnaker, Oppland 3 Aassiden Bruks Arbeideres Sykekasse, Lier, Buskerud 61 Drammenselvens Papirfabriks Arbeideres sykekasse, Modum, Buskerud 71 Vestfos Cellul- og Papirfabrs Arbs sykekasse, O Eiker, Buskerud 37 Rødskog Arbeideres sykekasse, Skoger, Vestfold 2 Skotfos Bruks Arbeideres sykekasse, Solum, Telemark A/S Hoie Fabrikkers Arbs sykekasse, Oddernes, Vest-Agder 67 Hunsfos Fabrikkers Arbs sykekasse, Vennesla, Vest-Agder 5 Alvøens syke- og begravelseskasse, Askøy, Hordaland 6 Pedek sykekasse, Fana, Hordaland 7 Langevåg Fabrikkers sykek, Borgund, More og Romsdal 1 sykekasser Jernbanepersonalets sykekasser 1 Oslo distrikt, Oslo 2 Hamar distrikt, Hedmark 3 Drammen distrikt, Buskerud Kristiansand distrikt, Vest-Agder 5 Stavanger distrikt, Rogaland 6 Bergen distrikt, Bergen 7 Trondheim distrikt, Sør-Trøndelag 8 arvik distrikt, ordland 8 sykekasser Totalsammendrag 759 trygdekasser og sykekasser ,8 1,9 3, , 1,2 2, ,6 1,8 1, ,5 1,1 0, ,5 3,0 2, ,8 1, 2, , 1,3 1, ,2 0,8 0, ,9 2,6 2, ,8 2,6 1, ,5 2,1 2, ,8 2,0 1, ,6 2,8 1, ,7 3,6 0, I 10,1 2,0 1, ,7 2, ,7 2, ,0 1, ,5 2, _ 2,1 2, ,7 2, ,7 2, ,2, ,3 2, ,8 I 2,6 1,

99 89 for godkjente sykekasser m m 1957 Drifts- Driftsutgifter inntekter Tilskudd fra Reguleringsfond Budsjetttilskudd 1957 Regnskapstall pr medlem Driftstilskudd 1956 Formue eller gjeld Utgifter til Legehjelp Legeskyss Syketransp Admirastrasjon Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 37,3 33,33 22,50 1,83 77,6 66,9 2,2 8,18 12,00 311,87 297,01 35,52 11,98 5,62 8,87 5,8 26,53 19,85 327,76 317,79 29,69 7,3 59,89 56,97,03 18,31 16,33 92,5 85,75-16,97 99,6 5,29 2,01 25,26 30,97 385, ,1 82, 3,8 5,80 8,86 385,93 01,22-213,88 9,32 3,61 20,85 12,69 338,96 355,99 385,60 7,65 3,10 8,86 6,17 36,25 395,89-300,27 81,50 1,89 17,08 11,33 9,18 09,06-260,87 52,71 3,16 6,30 3,0 3,2 00, ,5 65,33 6,25 21,13 7,1 397,59 37, ,70 122,26 2,30 18,19 11,20 291,0 351,1-39,81 9,3 1,92,73 19,73 37,62 28,5-250,09 78,63 5,0 15,68 20,22 35,06 26, ,27 80,52 3,17 8,87 25,97 02,08 26, ,22 78,09 2,66 20,83 19,6 21,7 33, ,76 62,87 13,28 31,8 18,37 37,71 383, ,37 71,2 2,52 8,2 9, 361,83 322,90-329,25 52,5-1,80 5,12 383,09 388, ,79 78,59 3,26 1,66 12,57 05,03 22,09 75,10 138,73 10,8 7,2 13,00 375,53 386, ,9 81,68 3,51 6,39 1,78 23,51 52, ,93 136,10 5,75 8,05 12,52 2,0 27,03 89,29 161,27 10,79 5,89 17,33 80,69 530, ,29 18,20 8,00 8,0 16,78 370,71 35, ,50 99,3,22 6,9 16,06 36,29 381, ,10 116,6 5,18 8,68 1,85 50,12 11, ,9 112,28 3,7 17,66 1,2 01,68 23, ,52 126,99 7,28 7,77 1,01 332,99 323,65 28,2 7,11 6,2 59,13,10 18,27 16,9 7

100 90 VIII Sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet I 1957 var det trygdet gjennomsnittlig sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet Disse medlemmer er tatt med i den alminnelige medlemsstatistikk (kap IV) henholdsvis som arbeidstakere med rett til sykepenger (sjømenn) og uten rett til sykepenger (tjenestemenn) Særstatistikken bygger etter virksomhetens art på en oppdeling av erstattede sykdomstilfelle m v i orge og i utlandet Denne oppdelingen er det ikke tatt hensyn til i den alminnelige stønadsstatistikk (kap V) Tabell 25 A gir i stedet de særskilte spesifikasjoner av stønadsstatistikk for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet Særtrygdene utgjør en økonomisk enhet ved Trygdekassen for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet (T SU) Av omsyn til premietarifferingen føres det særskilte driftsregnskaper for sjømenn og tjenestemenn T S U har i 1957 hatt et nettounderskudd på kr ,76 slik at den rene formue ved diverse fond er minsket til kr ,87 pr 31 desember 1957

101 91 Tabell 25 A Særstatistikk for sjømenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet 1957 Antallet av : Medlem Innland Familiemedlem Utland Fami- I alt Medlem lie- medlem Alle tilfelle Fami- I alt Medlem lie- I alt medlem I alt For sjomenn: Medlemstall: Erst sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Sykepengedager Sykehusdager Fødsler Dødsfall For tjenestemenn: Medlemstall: Erst sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Sykepengedager Sykehusdager Fødsler Dødsfall 1 - i I alt: Medlemstall: Erst sykdomstilfelle med arbeidsuførhet Sykepengedager Sykehusdager Fødsler Dødsfall

102 92 Utgifter: Tabell 25 B Særregnskap for Trygdekassen for Taps- og vinningskonto Sjømenn Tjenestemenn I alt Kr Kr Kr Sykepenger innland , ,53» utland , ,98 Sykepenger utover 10 uker 3 705, ,78 Sykebehandling medlem innland , , ,2»» utland , , ,02» familiemedlem innland , , ,39»» utland 66 97, , ,39 Hjemreiseutgifter for skadet , ,29 Barselhjelp innland ,23 071, ,63» utland , , ,5 Gravferdshjelp innland» utland 3 399,50 300, , , , , ,9 Administrasjonsutgifter , , , , , , , ,22 Omkostninger vedrørende verdipapirer Ref premie tjenestemenn, 153 Bevilgninger Økte utgiftsrestanser ,5 360, , , ,67 Aktiva: Balansekonto pr KrI Kr Kassabeholdning ,8 Giroinnskudd ,73 Bankinnskudd ,22 Kontolån til statskassen ,00 Verdipapirer , , Premierestanser: Sjømenn ,62 Tjenestemenn ,00 Statens premiedel , ,62 RTV Skadekur utenlandske sjømenn ,36 Diverse debitorer , ,61

103 93 sjomenn i utenriks fart og offentlige tjenestemenn i utlandet pr 31 desember 1957 Inntekter Sjømenn Tjenestemenn I alt Medlems og arbeidsgivers premiedel K ommunens premiedel Statens premiedel Skadekurpremie ved R T V Kr , , , ,00 Kr Kr , , , , , , ,OOJ ,00 Renter: Av verdipapirer ,23 Av bankinnskudd ,9 Av for sent betalt premie 82,67 Av kontolån til statskassen 35 10,17 Kursgevinst, verdipapirer 35 15, ,91 Underskudd , PnPIIMIMPI ,67 31 desember 1957 Passiva : Handelsdepartementet Utenriksdepartementet Helsedirektoratet Andre kreditorer Kr , , , ,8 Kr ,7 Utgiftsrestanser Fond: Disposisjonsfond Reservefond , , , , ,61

104 orges offisielle statistikk, rekke XI orway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 (forts) r 332 Sunnhetstilstanden og medisinalforboldene 1956 Medical statistical report 333 Folkemengden i herreder og byer 1 januar 1958 Population in rural districts and towns 33 orges jernbaner Chemins de fer norvégiens 335 Syketrygden 1957 Health insurance Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl a historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsokunomiske studier» ( SOS ) This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics Statistisk Sentralbyrå utgir følgende måneds he f t er : The Central Bureau of Statistics publishes the following monthly bulletins: Statistiske meldinger Monthly bulletin of stati8tzcs Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet Monthly bulletin of external trade Abonnement på begge disse månedshefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå Pris pr år kr 15,00, pr nr kr 1,50 For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo

105 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H Aschehoug & Co, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere Pris kr 6,50 Grondahl & Sons boktrykkeri, Oslo

SYKETRYGDEN 49. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 83. National Health Insurance issue RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1962

SYKETRYGDEN 49. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 83. National Health Insurance issue RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1962 ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 83 SYKETRYGDE 1959 49 ÅRGAG ational Health Insurance 1959 496 issue RIKSTRYGDEVERKET THE ATIOAL ISURACE ISTITUTIO OSLO 1962 GRODAHL 8, SOS BOKTRYKKERI, OSLO Tidligere utkommet:

Detaljer

SYKETRYGDEN 46. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 313. Health Insurance th issue OSLO 1958 RIKSTRYGDEVERKET

SYKETRYGDEN 46. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 313. Health Insurance th issue OSLO 1958 RIKSTRYGDEVERKET ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 313 SYKETRYGDE 1956 46 ÅRGAG Health Insurance 1956 46th issue RIKSTRYGDEVERKET THE ATIOAL ISURACE ISTITUTIO OSLO 1958 Grondahl & Sons boktrykkeri, Oslo, 3* Syketrygd-statistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 98 SYKETRYGDEN 1960 50. ÅRGANG National Health Insurance 1960 50th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1963

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical yearbook of

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1962 Nr 92 Norges bergverksdrift 1961 Norway's mining industry 93 Lønnsstatistikk 1961 Wage statistics 94

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 Nr 109 Forsikringsselskaper 1961 Societes d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI orges offisielle statistikk, rekke XI - orway's Official Statistics, sees XI Rekke XI Trykt 1957 r 257 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1954 Medical statistical report 258 Folketellingen 1 desember

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 191 Syketrygden 196 National Health Insurance 192 Samferdselsstatistikk 196 Transport and Communication

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) orges Offisielle Statistikk, rekke X og Xl (Statistique Officielle de la orvège, série X et XI) Rekke X Trykt 199 r 171 Statistisk-økonomisk oversikt over året 198 ( Aperçu de la situation economique)

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) orges Offisielle Statistikk, rekke X (Statistique Officielle de la orvége, série X) Rekke X Trykt 1943 r 53 Sinnssykeasylenes virksomhet 194 (Statistique des hospices d'aliénes) 54 De spedalske i orge

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX og X (Statistique Offielle de la orvège, série IX et X) Rekke IX Trykt 194 r 185 Skolestatistikk 193-37 (Instruction publique) 18 orges jernbaner 1938-39 (Chemins

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Besl. O. nr. 23. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ), Ot.prp. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) vedtak til lo v

Besl. O. nr. 23. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ), Ot.prp. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) vedtak til lo v Besl. O. nr. 23 Jf. Innst. O. nr. 14 (2001-2002), Ot.prp. nr. 4 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 27 (2001-2002) År 2001 den 11. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Ajourhold: Vedtak i k-sak 97/0063 innarbeidet i reglementet. Vedtak i k-sak 99/0004 All møtegodtgjørelse reduseres med 50% i 1999. Vedtak i k-sak

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 ( )

Ot.prp. nr. 17 ( ) Ot.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. november 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Offielle de la orvège, série IX) Rekke IX Trykt 1939 r 154 Syketrygden 1937 (Assurance-maladie nationale) 155 orges jernbaner 1937-38 (Chemins de fer

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter 1 Norge er EØS-land. Hvilke plikter har vi til å yte helsehjelp? Norge som EØS-land plikter å gi konvensjonspasienter

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde

Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde Nasjonal konferanse 16. September 2010 Rus ombord? 09.35 12.00 DEL 2 Konsekvenser og holdninger ombord Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde 8-45. Fiskere En fisker som er tatt

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v.

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-214-2008 (J-124-2006 UTGÅR) Bergen, 10.10.2008 JL/EW Forskrift om endring av forskrift

Detaljer