Strategiplan Strategiplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2013-2016. Strategiplan for 2013-2016 - 1 -"

Transkript

1 Strategiplan for

2 Innhold Innledning Side 3 Organisasjonskart i Fana IL Side 4 Visjon for Fana IL Side 5 Kjerneverdier for Fana IL Side 5 Nåsituasjonen i Fana IL Side 6-10 Satsingsområder Side 11 Strategiske områder for Fana IL - Anlegg Side 11 - Sportslig satsing Side Kommunikasjon Side Organisasjon Side 14 - Økonomi og Marked Side

3 Innledning Strategiplan skal være det styrende dokumentet for Fana IL i de kommende årene. Her tar vi for oss de største oppgavene som idrettslaget står overfor, og angir hvordan vi ønsker å angripe disse. En grunntanke for alt som presenteres er at Fana IL må stå samlet. Sammen kan vi utvide mulighetsområdet, sammen kan vi bygge et sterkere fundament, og sammen kan vi skape det helt spesielle. Fana IL har en lang og stolt historie, og skal vi angripe morgendagen, har vi ingen bedre ballast enn den lærdommen historien har gitt oss. Den er fundamentet vi bygger fremtidens Fana IL på. Med dette dokumentet viser vi at vi mener alvor med visjonene våre. Hovedstyret Bergen, Mai

4 Organisasjonskart i Fana IL - 4 -

5 Visjon for Fana IL. Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. Visjonen til Fana IL er bygget opp gjennom en bevisst struktur. Vi har to hoveddimensjoner i det sportslige og det sosiale. Disse to er gjensidig avhengige, og begge må være på plass for å lykkes. Med ledende idrettslag menes: Ha det beste sportslige tilbudet, forankret med kvalitet i en utviklingskultur Vi skal videreutvikle den sterke kulturen som tar vare på og utvikler alle, både sportslig og menneskelig. Fana IL sine kjerneverdier er: Glede! Fellesskap! Trygghet! Handlekraft! Disse kjerneverdiene skal prege og kjennetegne laget i alle sammenhenger og på alle nivå i organisasjonen

6 Nåsituasjonen i Fana IL Det påfølgende kapittelet er en analyse av dagens situasjon i Fana IL. Det er hensiktsmessig å se på hovedområdene som vi kommer tilbake til senere. Organisasjon Som det fremgår av organisasjonsmodellen til Fana IL, er vi i dag organisert som et allianseidrettslag der Fana IL fotball er i allianse. Idrettslaget består av til sammen ni grupper og ti idretter. Disse er alpint, Fana IL fotball, friidrett, håndball, langrenn, skiskyting, orientering, skøyter, sykkel og turn. Fana IL Stiftelse er en egen selvstendig enhet som skal ivareta forvaltningen av eierskapet til Fana IL i Idrettshuset AS, Fanahytten på Riple og øvrige eiendeler. Hovedstyret i Fana IL består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Administrasjonen består av daglig leder Hans R. Dankertsen og administrasjonsog markedskonsulent Camilla S. Rosenkilde. Gisle Ellingsen er engasjert som sportskoordinator og til å drifte Allsidig Aktivitet i Fana (AAF) prosjektet. Gruppene i Fana IL jobber selvstendig på mange områder med egne styrer, styremøter og egne års gruppemøter, men er underlagt hovedlagets lover, organisasjonsplan og organisasjonsnummer. Samarbeidet på tvers av gruppene er i positiv utvikling. Anlegg Anleggssiden i Fana IL har vært en prioritert oppgave. Gjennom anleggsplanen Den Gode Fanaakse i 2005 fikk vi lagt en helhetlig plan som nå ligger til grunn for det videre arbeidet. Fanahytten på Riple med tilhørende ski- og turanlegg på Totland blir ferdigstilt i begynnelsen av Det er bygget nye garderober, og hytten er totalrenovert til en verdi av 8-10.millioner kroner. Nye løyper og aktivitetsområde for barn er også så godt som ferdig ved årsskiftet 2012/13. Det vil være overnattingsplasser til 29 personer og hytten med garderober er tilrettelagt med universell utforming. Hytten med de nye fasilitetene vil kunne være en egnet plass til «Teambygging» for idrettslagets utøvere og lag, og den kan leies ut til våre sponsorer eller andre bedrifter som ønsker noe annet og ekstra for sine ansatte eller samarbeidspartnere. Slåtthaug Kunstisbane er det mest brukte folkehelseanlegget i Bergen sett ut i fra besøkstall og åpningstid. Betydningen av å ha et slikt folkehelseanlegg i Fana IL er svært viktig. Men skal vi utvikle isidrettene videre, skape felles - 6 -

7 treningsressurser for hele Fana IL og samtidig makte å samle administrative ressurser, kreves det en realisering av Bergen Issenter. Hallkapasiteten i bydelen er prekær, og siste bygde flerbrukshallen i området er Slåtthaughallen for mer enn 40 år siden. Denne må Fana IL dele med flere andre idrettslag, og dermed får håndball og turn på langt nær de rammebetingelsene de trenger for å utvikle seg og anledning til å gi alle som ønsker det et tilbud. Behovet for en ny idrettshall er svært stort. Nesttun Idrettsplass har tre krøllgressbaner, den første fra På grunn av høy bruksfrekvens vil den bli skiftet våren Anlegget gir gode treningsfasiliteter til Fana IL Fotball. Det foreligger planer om nytt klubbhus og garderober med byggestart i Det planlegges også to nye fotballbaner og tursti på området. Fana Stadion ble ikke tatt med i «Den gode Fanaakse», men har vært og blir sentral i utviklingen av vårt totale idrettstilbud. I Høiehallen er det stor aktivitet, samt det er bygget nytt og flott styrketreningsrom på arenaen som benyttes av mange utøvere fra våre ulike grupper. Økonomi og Marked Fana IL har en sunn økonomi. Idrettslaget er drevet på en ansvarlig måte, og det er tenkt langsiktig. Innenfor marked er det utført et nybrottsarbeid i sist periode. Sparebanken Vest er kommet inn som en viktig hovedsponsor sentralt, og sammen med bla. Frende Forsikring, Safari Catering, BKK, Lagunen Storsenter, Centrum Trafikkskole, Kilden senter, Huseiernes Landsforbund og Nøstebarn er de bærebjelkene på inntektssiden. Noen av gruppene har fremforhandlet egne sponsoravtaler som er med på å videreutvikle deres arbeid. Vi har også inngått en felles avtale med MX SPORT Laguneparken som innbefatter felles bekledning og kjøp av utstyr som alle gruppene benytter seg av. Dette gjør at Fana IL i langt større grad fremstår som ett idrettslag utad. Mulighetene innenfor markedsdelen er fremdeles meget store om vi klarer å utnytte vår felles styrke. Fana IL logoen er standardisert, og sammen med andre logoer trykkes den hos MX- Sport Laguneparken

8 Kommunikasjon Kommunikasjonen internt i Fana IL, samt mot eksterne aktører, skjer hovedsakelig gjennom tre kanaler; Hjemmesiden, sosiale media (Facebook og Twitter), Fanavarden og media for øvrig. Hjemmesiden er vår største og viktigste formidler internt og eksternt. Den har over to millioner treff i året og speiler mangfoldet i vår aktivitet på en god måte. Den andre sentrale informasjonskilden er Fanavarden. Bladet har nå kommet opp i imponerende 420 utgaver i 2013, og har vært og er en viktig identitetsskaper for laget. Bladet har hatt et oppsving i kvalitet og design de siste årene. Innholdsmessig er vi blitt betydelig flinkere til å formidle visjonen og verdigrunnlaget til Fana IL og med gode lederartikler er bladet med på å sette agenda for idrettspolitiske saker i vårt område. Den tredje kanalen som er viktig å påpeke er avisoppslagene og artiklene vi finner nesten ukentlig om Fana IL, enten det dreier seg om spennende idrettstalenter, topp prestasjoner eller idrettsglede. Fana IL er omtalt i veldig mange artikler i Fanaposten, BA og BT. Dette er veldig positivt, og noe vi må bygge videre på. Fana IL er også på Facebook og Twitter, selv om ikke dette ikke har tatt helt av. Sportslig satsing Idrettslaget har i perioden arbeidet med å samordne den sportslige satsningen. I perioden fra ved å engasjere sportskoordinator, videreutvikle AAF prosjektet samt å koordinere aktivitet og kompetanse på tvers av gruppene. Flere av gruppene har hatt betydelig prestasjonsfremgang og volumøkning i medlemsmassen pga. klare visjoner og strukturert arbeid. På trenersiden har vi flere topp kvalifiserte trenere med sterk faglig bakgrunn og som jobber godt i sine respektive grupper. Det har vært jobbet strukturert med overføring av kunnskap både internt i gruppene og på tvers av gruppene. Modellen utvikles og videreføres. Samtidig ser vi at det er stor nivåforskjell mellom foreldreengasjerte trenere og hva som ideelt kreves for å ta de nødvendige steg. Rekruttering/Medlemmer Medlemstallet har vært jevnt stigende i perioden og ligger ved utgangen av 2012 på Gruppene er ansvarlig for rekrutteringen til egen idrett gjennom egne tiltak som kontakt med skolene, arrangement som idrettsskoler samt medlemmenes markedsføring overfor venner. Oppmerksomhet i media rundt lag og utøvere er også med på å gi økt rekruttering

9 Flere av gruppene opererer i dag med ventelister. Dette gjelder spesielt turn og håndball pga. anleggssituasjonen. I andre grupper er årsaken knyttet til manglende trenertilgang med høy nok kompetanse og fasiliteter for øvrig. Som norsk idrett generelt opplever også Fana IL frafallsproblematikken i ungdomsårene selv om idrettslaget er blant de som har minst frafall i aldersgruppen. Fana IL har i perioden igangsatt/videreført følgende tiltak: Ungdomsrådet, AAF prosjektet og stimulert breddesatsingen i gruppene med kursmidler og annen kompetanseheving. I tillegg arrangerer idrettslaget sentralt treningsleir på tvers av idrettene og nivå. Idrett Bergen Sør (IBS) Idrett Bergen Sør er et samarbeid innenfor naturlige områder med de største idrettslagene i Bergen Sør; Bjarg, Gneist, Kalandseid og Smørås. Dette samarbeidet skjer både på daglig leder og styreledernivå. Idrett Bergen Sør, som har hovedfokus på forbyggende folkehelse-utfordringer som samfunnet står overfor, ble formalisert i 2012 og er et resultat av det gode samarbeidet mellom klubbene. Vi må videreutvikle oss og også hente inspirasjon og impulser utenfra. SWOT analyse Styrker En moden og erfaren organisasjon En innholdsrik og lang historie med stolte tradisjoner En foregangsklubb på internett, og med Fanavarden som et flott medlemsblad Fana IL er et av de største idrettslagene i Norge. Et allsidig idrettslag med både sommer- og vinteridretter Solid økonomi Hovedstyret og administrasjonen har evne til nytenkning Flere grupper med solid treningskultur Gode idrettsprestasjoner på nasjonalt og internasjonalt toppnivå Flere dyktige trenere og gode støtteapparat - 9 -

10 Svakheter Vi samarbeider gjennom IBS(Idrett Bergen Sør) med de store naboklubbene IL Gneist, IL Bjarg, Smørås IL og Kalandseid IL Gruppene er selvstendige og demokratiske med egne styrer, møtestruktur og eget årsmøte Helhetstenking innenfor anleggsutvikling. Fremtidig inntektsgrunnlag ikke forutsigbart for avhengig av markedskonjunkturer. Mangelfull ressursprioritering av markedsarbeidet. Ikke noen komplett kommunikasjonsstrategi. Muligheter Bydel med stor tilflytning og store utbyggingsprosjekter Generell god økonomi i bydelen Økt fokus på folkehelse og forebyggende aktivitet De fleste anlegg ligger i nærheten av bybanetraséen. Etablere nye idretter i Fana IL ut i fra behov, anleggsutvikling og trender. Stor konsentrasjon av solide næringslivsaktører Trusler Andre idrettslag kan initiere satsing som ikke er der i dag Individualisering i samfunnet mindre dugnadsånd blant foreldre Forfalne anlegg som ikke møter kravene i fremtiden Private treningsstudio, uorganiserte tiltak Større sosiale forskjeller

11 Satsingsområder Fana IL vil ha noen sentrale satsingsområder i den kommende strategiplanen. Disse skal vi ta for oss på de kommende sidene. De store linjene er presentert i figuren nedenfor: KAN DU Erik LAGE BOBLE SKJEMA? Vi skal videreutvikle VI kulturen og ha en optimal ressursutnyttelse internt på alle nivåer i Fana IL. Alle punktene i strategien vil bli fulgt opp med egen tiltaksplan. Anlegg Den største utfordringen Fana IL står overfor, er tilgang på nok treningstid og kvalitative gode nok anleggsfasiliteter. I 2005 ble Den Gode Fanaakse presentert. Den inneholder realisering av Slåtthaug Idrettspark, helheten Fanahytten med Totland ski og friluftsanlegg og Nesttun Idrettsplass. Overordnet målsetting: Fana IL skal arbeide for at vi til enhver tid har moderne, tidsriktige og attraktive folkehelseanlegg inne som ute. Fana IL har følgende hovedmålsettinger rundt anlegg i perioden : Nesttunhallen og tomt legges ut for salg høst Fanahytten er rehabilitert med nye garderober, kjøkken, stue, samt overnattingsdelen. Hytten skal være ferdig rehabilitert i løpet av Nesttun Idrettsplass skal ferdigstilles med nytt klubbhus, seks nye garderober, en ny spilleflate, samt turvei/joggeløype rundt anlegget: Oppstart januar Fana IL skal arbeide for å realisere Slåtthaug Idrettspark som innbefatter: Turvei rundt Tranevann, med oppstart høst 2014 Ny flerbrukshall: Oppstart innen 2015 Bergen Issenter: Oppstart innen 2016 Fana IL skal delta aktivt i å videreutvikle fasilitetene på Fana Stadion og områdene rundt. Fana IL viser med sin store aktivitet og engasjement på anleggssiden, et sterkt ønske om å utvikle et helhetlig og mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggerne i Fana og Ytrebygda bydel

12 Sportslig Overordnet målsetting: Fana IL skal være Vestlandets meste attraktive idrettslaget å være medlem i- pga. sin sterke kvalitative faglighet, allsidighet og en gjennomgående vilje til utviklingskultur. Denne målsettingen gjelder alle våre hovedsatsingsområder som er barneidrett, ungdomsidrett, mosjon og toppidrett. Aktivitetsmål: Vi skal ha 4000 medlemmer i løpet av strategiperioden. Toppidrettsmål: Vi skal årlig ha 12 NM medaljer på seniorplan og vi skal prege resultatlistene på nasjonalt nivå. På internasjonalt nivå skal vi ha utøvere på poengplass, dvs. blant de 6 beste og vi skal til en hver tid ha deltagere med i EM,VM og OL. Idrettslaget skal være opptatt av en helhetlig utvikling gjennom en kompetansebasert kultur: Sentralleddet ved sportskoordinator (SK) skal være en kvalitetssikrer og pådriver å tilføre gruppene nødvendig kompetanse og ressurser. Sentralleddet og SK skal også koordinere og gjøre tilgjengelig totalkompetansen som idrettslaget besitter, som det viktigste virkemiddelet i å videreutvikle VI-kulturen. Sentralleddet skal være en garantist for kontinuitet og helhetlig tenkning innenfor den sportslige satsingen. Videreutvikle praksis ved å gi et kvalitativt godt og bredt tilbud fra barneidrett til og med mosjon/aktivitet. Det er et uttalt mål at prestasjonsnivået skal øke betraktelig gjennom perioden. Noe som skal gjenspeiles ved prestasjoner i Norgesmesterskap, Internasjonal deltagelse, Europamesterskap, World cup/diamond League, Verdensmesterskap og Olympiske leker. Det skal også legges til rette for at ungdom gjennom sitt personlige lederskap, er delaktig og sentral i idrettslagets utvikling. Idrettslaget skal i perioden tilrettelegge for nye idretter, følge med nye i trender, om det er mulig ut i fra etterspørsel og anleggs kapasitet

13 Kommunikasjon Målsetting: Fana IL skal fremstå som et idrettslag som etterlever visjonen og verdiene våre. Dette setter klare krav til at vi er dyktige på kommunikasjonsstrategien både internt i organisasjonen, men ikke minst overfor omverdenen. All kommunikasjon i Fana IL skal være åpen, gjennomsiktig og ærlig. Kommunikasjonen skal kjennetegnes ved høy kvalitet både internt og mot eksterne aktører. Informasjonsflyten skal være presis og nå målgruppene gjennom de kanaler som er best egnet og som idrettslaget rår over. Hjemmesiden og bruken av den er den viktigste infokanalen Fana IL har. I tillegg benyttes Twitter og Facebook for å nå utover andre enn den ordinære brukergruppe. Dette gir muligheten for tosidig kommunikasjon, samtidig som kvaliteten på informasjon forbedres. Fanavarden er i dag et av de beste og mest omfattende medlemsblad i norsk idrett, og leverer god bakgrunnsinformasjon fra gruppene og aktiviteten i gruppene, som er vanskelig å kommunisere ut via de andre kommunikasjonskildene. Media bør også brukes for å synligjøre aktivitet og kommunisere ut idrettslagets syn i aktuelle saker. Organisasjon Målsetting: Fana IL sin organisasjon skal fremstå som offensiv, tydelig, effektiv og profesjonell. For å møte utfordringene Fana IL står overfor i de kommende årene, må det jobbes godt i hele organisasjonen. Vi ønsker å ha følgende hovedstrategier: Generelt for organisasjonen En av de største utfordringene for å lykkes med den ambisiøse visjonen Fana IL har valgt, er å samle idrettslaget og skape en handlingskraftig organisasjon. Dette krever at det jobbes godt på mange områder parallelt. Offensiv: Nytenkende, ser muligheter og ikke problemer, proaktiv. Tydelig: Klare rapporterings og informasjonsrutiner og en klar retning med visjonen som ledestjerne

14 Effektiv: Klare roller og ansvarsforhold, hurtig og seriøs saksbehandling, målrettet, god informasjonsflyt og handlingskraft. Profesjonell: Gode rammer til å løse de nødvendige oppgavene, dyktige personer på rett plass og kvalitetssikring av arbeidet på alle nivå i organisasjonen. Sportslig organisering Målsetting: Fana IL skal tilrettelegge organisatorisk for den sportslige satsingen, slik at vi kan oppfylle visjonen. Fana IL har lagt til rette for en meget spennende og allsidig sportslig satsing. Dette fordrer at vi har gode organisatoriske rammebetingelser rundt det sportslige. Økonomi og Marked Innenfor økonomiområdet og økonomisk styring er det noen knesatte prinsipper som Fana IL skal etterleve. Disse er som følger: Gode rapporteringsrutiner for hovedlag og grupper. Etablere gode regnskapsrutiner i gruppene. Etablere god kontakt mellom regnskapsansvarlig i hovedlaget og regnskapskontoret. For å møte utfordringene Fana IL står overfor i de kommende årene, må det jobbes godt i hele organisasjonen. Vi ønsker å ha følgende hovedmålsettinger: Fana IL skal profileres helhetlig og konsistent overfor sponsorer, medlemmer og andre interessenter. Fana IL skal ha attraktive medlemspakker. Fana IL skal etablere attraktive sponsorpakker og utad fremstå som én organisasjon. Fana IL skal ha god økonomisk styring. Det ligger betydelige gevinster i å samle idrettslaget. Dette er helt sentralt for å få en god og langsiktig satsing på markedssiden

15 - 15 -

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Stiftet 3. Mars 1920 Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Mars 2014 Visjon Verdier Strategi Intern organisasjon Idrettens organisasjonsmodell Administrasjon Økonomi Sponsorer Sponsorer og forpliktelser Profilering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003 2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005

STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003 2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005 Enstemmig vedtatt av Hovedstyret 27. august 2003 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi til for? IL Gneist er til for alle innbyggere over 3 år i Ytrebygda Bydel, og som ønsker å drive

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT IL GNEIST 2008-2010

STRATEGIDOKUMENT IL GNEIST 2008-2010 STRATEGIDOKUMENT IL GNEIST 2008-2010 Versjon 0.6 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi til for? IL Gneist er til for alle innbyggere i Ytrebygda Bydel, og som ønsker å drive idrett med idrett menes organiserte aktiviteter

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

Kolbotn idrettslag (KIL) Strategiplan

Kolbotn idrettslag (KIL) Strategiplan Kolbotn idrettslag (KIL) Strategiplan 2017-2020 Vedtatt på årsmøtet 13 mars 2017 Innhold Sammendrag...3 1. Bakgrunn...4 2. Utfordringer...4 3. Nøkkelinformasjon...4 a. Idretter...4 b. Medlemmer...4 c.

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015-18 Innledning Tynset IF har som hovedmål å gi et variert og godt aktivitetstilbud til barn, unge og voksne, tilpasset deres ønsker og behov. Vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet som

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Lov for Gran IL jfr. 15 pkt. 9. Gjeldende fra årsmøtet 2016 INNHOLD A. Visjon og kjerneverdier B. Organisering C. Hovedstyrets oppgaver D. Gruppestyrenes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Fana IL Fotball Strategi

Fana IL Fotball Strategi www.fanafotball.no Fana IL Fotball 2015-2018 Strategi Vedtatt av styret 31 oktober 2015 Innhold Forord... 3 Om Fana IL Fotball... 4 Strategiplan Fana IL Fotball... 5 Formålet med strategiplanen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG 2010-2017 Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd! 1 Rev Endring Dato Utarbeidet av Godkjent av 0 Førsteutgave 13.03.2010 Jo Inge Aambakk Årsmøtet 2010 1 Rullering

Detaljer

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjekt Lyderhall Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjektbeskrivelse Lyderhall Bakgrunn Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Virksomhetsplan for IL Try

Virksomhetsplan for IL Try Virksomhetsplan for IL Try Perioden 2016-2019 IL Try har vært gjennom en strategiprosess for videre klubbutvikling, og hvor utarbeidelse av en virksomhetsplan er et av flere sentrale dokumenter i denne

Detaljer

Verdier og etikk i FIF - Ja, det angår deg også! Fossum Idrettsforening

Verdier og etikk i FIF - Ja, det angår deg også! Fossum Idrettsforening Verdier og etikk i FIF - Ja, det angår deg også! Fossum Idrettsforening Hvorfor verdidebatt i FIF? Kjære FIF-medlem! Hva vil vi med FIF? Hva skal vi stå for? Hva skal vi være for hvem, og hvordan? Hvordan

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017

Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Stiftet 1975 Klubbstrategi 2014-2017 Arendal Cykleclub Klubbstrategi 2014-2017 Side 1 Innhold 1 Klubbens virksomhetsidé... 3 1.1 Breddeidrett... 3 1.2 Rent idrettslag... 3 1.3 Arrangementer...

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Versjon 0.3, november 2011 Hakadal Idrettslag, Postboks 113, 1488 Hakadal, Org.nr. i Enhetsregisteret: 983 951 244 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

INKLUDERING - TRYGGHET - KLUBBSTOLTHET VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL

INKLUDERING - TRYGGHET - KLUBBSTOLTHET VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL 2016 2021 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 3 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2018

SPORTSPLAN 2015-2018 SPORTSPLAN 2015-2018 Innledning Formål Visjon Verdier Etikk Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen Hovedsatsingsområde 1. Toppidrett 2. Rekruttering og kretsutvikling 3. Utdanning og kompetanse 4.

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument SOTRA SPORTSKLUBB Verdi Dokument Sotra sportsklubb var en realitet i april 2009 etter sammenslåing av Il Øygard, Foldnes Il Og Brattholmen Il. Høsten 2009 startet klubben et stort klubbutviklingsprosjekt

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR GJERDRUM IDRETTSLAG 2010- Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd! 1 Rev Endring Dato Utarbeidet av Godkjent av 0 Førsteutgave 13.03.2010 Jo Inge Aambakk Årsmøtet 2010 1 Rullering av

Detaljer

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Versjon 1.0 Vedtatt på årsmøte 27. mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 2. Generelt... 3 Medlemmer... 3 Organisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger

Målområde Aktivitet Tidsfrist Ansvar 1. Verdigrunnlag/ holdninger Handlingsplan Alvdal Idrettslag 2015 Overordnet mål: Alvdal Idrettslag skal legge til rette for aktivitet, og skape holdninger slik at flest mulig kan drive med den idretten som ønskes på alle nivåer.

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2017 Godkjent på hovedstyremøte 4. desember 2013 Kjelsås Idrettslag Strategisk plan 2013 2017 Visjon Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Grunnleggende

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Virksomhetsplan for IL Try Perioden

Virksomhetsplan for IL Try Perioden Virksomhetsplan for IL Try Perioden 2016-2019 IL Try har vært gjennom en strategiprosess for videre klubbutvikling, og hvor utarbeidelse av en virksomhetsplan er et av flere sentrale dokumenter i denne

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2004-2008

HANDLINGSPLAN 2004-2008 Basert på et studiemateriell utviklet av Idrettens Studieforbund HANDLINGSPLAN 2004-2008 Revidert årsmøtet 14.03.05 Disse har deltatt under arbeidet med handlingsplanen: Anne Grethe Ø. Bukkvoll Lars Stenvold

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Organisasjons- og økonomigruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse

Detaljer

Temakveld: Ungdomsidrett

Temakveld: Ungdomsidrett Temakveld: Ungdomsidrett Kathrine Godager & Linda Jacobsen Breddeidrettsavdelingen, NIF Side 2 https://www.ungdomsløftet.no /Idrettsgrener/formelen-former-effektive-svommetak/ Side 3 Tips til gjennomføring

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2016-2018 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 01.11.2015 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget Anleggsutvalget

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer