Strategiplan Strategiplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2013-2016. Strategiplan for 2013-2016 - 1 -"

Transkript

1 Strategiplan for

2 Innhold Innledning Side 3 Organisasjonskart i Fana IL Side 4 Visjon for Fana IL Side 5 Kjerneverdier for Fana IL Side 5 Nåsituasjonen i Fana IL Side 6-10 Satsingsområder Side 11 Strategiske områder for Fana IL - Anlegg Side 11 - Sportslig satsing Side Kommunikasjon Side Organisasjon Side 14 - Økonomi og Marked Side

3 Innledning Strategiplan skal være det styrende dokumentet for Fana IL i de kommende årene. Her tar vi for oss de største oppgavene som idrettslaget står overfor, og angir hvordan vi ønsker å angripe disse. En grunntanke for alt som presenteres er at Fana IL må stå samlet. Sammen kan vi utvide mulighetsområdet, sammen kan vi bygge et sterkere fundament, og sammen kan vi skape det helt spesielle. Fana IL har en lang og stolt historie, og skal vi angripe morgendagen, har vi ingen bedre ballast enn den lærdommen historien har gitt oss. Den er fundamentet vi bygger fremtidens Fana IL på. Med dette dokumentet viser vi at vi mener alvor med visjonene våre. Hovedstyret Bergen, Mai

4 Organisasjonskart i Fana IL - 4 -

5 Visjon for Fana IL. Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. Visjonen til Fana IL er bygget opp gjennom en bevisst struktur. Vi har to hoveddimensjoner i det sportslige og det sosiale. Disse to er gjensidig avhengige, og begge må være på plass for å lykkes. Med ledende idrettslag menes: Ha det beste sportslige tilbudet, forankret med kvalitet i en utviklingskultur Vi skal videreutvikle den sterke kulturen som tar vare på og utvikler alle, både sportslig og menneskelig. Fana IL sine kjerneverdier er: Glede! Fellesskap! Trygghet! Handlekraft! Disse kjerneverdiene skal prege og kjennetegne laget i alle sammenhenger og på alle nivå i organisasjonen

6 Nåsituasjonen i Fana IL Det påfølgende kapittelet er en analyse av dagens situasjon i Fana IL. Det er hensiktsmessig å se på hovedområdene som vi kommer tilbake til senere. Organisasjon Som det fremgår av organisasjonsmodellen til Fana IL, er vi i dag organisert som et allianseidrettslag der Fana IL fotball er i allianse. Idrettslaget består av til sammen ni grupper og ti idretter. Disse er alpint, Fana IL fotball, friidrett, håndball, langrenn, skiskyting, orientering, skøyter, sykkel og turn. Fana IL Stiftelse er en egen selvstendig enhet som skal ivareta forvaltningen av eierskapet til Fana IL i Idrettshuset AS, Fanahytten på Riple og øvrige eiendeler. Hovedstyret i Fana IL består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Administrasjonen består av daglig leder Hans R. Dankertsen og administrasjonsog markedskonsulent Camilla S. Rosenkilde. Gisle Ellingsen er engasjert som sportskoordinator og til å drifte Allsidig Aktivitet i Fana (AAF) prosjektet. Gruppene i Fana IL jobber selvstendig på mange områder med egne styrer, styremøter og egne års gruppemøter, men er underlagt hovedlagets lover, organisasjonsplan og organisasjonsnummer. Samarbeidet på tvers av gruppene er i positiv utvikling. Anlegg Anleggssiden i Fana IL har vært en prioritert oppgave. Gjennom anleggsplanen Den Gode Fanaakse i 2005 fikk vi lagt en helhetlig plan som nå ligger til grunn for det videre arbeidet. Fanahytten på Riple med tilhørende ski- og turanlegg på Totland blir ferdigstilt i begynnelsen av Det er bygget nye garderober, og hytten er totalrenovert til en verdi av 8-10.millioner kroner. Nye løyper og aktivitetsområde for barn er også så godt som ferdig ved årsskiftet 2012/13. Det vil være overnattingsplasser til 29 personer og hytten med garderober er tilrettelagt med universell utforming. Hytten med de nye fasilitetene vil kunne være en egnet plass til «Teambygging» for idrettslagets utøvere og lag, og den kan leies ut til våre sponsorer eller andre bedrifter som ønsker noe annet og ekstra for sine ansatte eller samarbeidspartnere. Slåtthaug Kunstisbane er det mest brukte folkehelseanlegget i Bergen sett ut i fra besøkstall og åpningstid. Betydningen av å ha et slikt folkehelseanlegg i Fana IL er svært viktig. Men skal vi utvikle isidrettene videre, skape felles - 6 -

7 treningsressurser for hele Fana IL og samtidig makte å samle administrative ressurser, kreves det en realisering av Bergen Issenter. Hallkapasiteten i bydelen er prekær, og siste bygde flerbrukshallen i området er Slåtthaughallen for mer enn 40 år siden. Denne må Fana IL dele med flere andre idrettslag, og dermed får håndball og turn på langt nær de rammebetingelsene de trenger for å utvikle seg og anledning til å gi alle som ønsker det et tilbud. Behovet for en ny idrettshall er svært stort. Nesttun Idrettsplass har tre krøllgressbaner, den første fra På grunn av høy bruksfrekvens vil den bli skiftet våren Anlegget gir gode treningsfasiliteter til Fana IL Fotball. Det foreligger planer om nytt klubbhus og garderober med byggestart i Det planlegges også to nye fotballbaner og tursti på området. Fana Stadion ble ikke tatt med i «Den gode Fanaakse», men har vært og blir sentral i utviklingen av vårt totale idrettstilbud. I Høiehallen er det stor aktivitet, samt det er bygget nytt og flott styrketreningsrom på arenaen som benyttes av mange utøvere fra våre ulike grupper. Økonomi og Marked Fana IL har en sunn økonomi. Idrettslaget er drevet på en ansvarlig måte, og det er tenkt langsiktig. Innenfor marked er det utført et nybrottsarbeid i sist periode. Sparebanken Vest er kommet inn som en viktig hovedsponsor sentralt, og sammen med bla. Frende Forsikring, Safari Catering, BKK, Lagunen Storsenter, Centrum Trafikkskole, Kilden senter, Huseiernes Landsforbund og Nøstebarn er de bærebjelkene på inntektssiden. Noen av gruppene har fremforhandlet egne sponsoravtaler som er med på å videreutvikle deres arbeid. Vi har også inngått en felles avtale med MX SPORT Laguneparken som innbefatter felles bekledning og kjøp av utstyr som alle gruppene benytter seg av. Dette gjør at Fana IL i langt større grad fremstår som ett idrettslag utad. Mulighetene innenfor markedsdelen er fremdeles meget store om vi klarer å utnytte vår felles styrke. Fana IL logoen er standardisert, og sammen med andre logoer trykkes den hos MX- Sport Laguneparken

8 Kommunikasjon Kommunikasjonen internt i Fana IL, samt mot eksterne aktører, skjer hovedsakelig gjennom tre kanaler; Hjemmesiden, sosiale media (Facebook og Twitter), Fanavarden og media for øvrig. Hjemmesiden er vår største og viktigste formidler internt og eksternt. Den har over to millioner treff i året og speiler mangfoldet i vår aktivitet på en god måte. Den andre sentrale informasjonskilden er Fanavarden. Bladet har nå kommet opp i imponerende 420 utgaver i 2013, og har vært og er en viktig identitetsskaper for laget. Bladet har hatt et oppsving i kvalitet og design de siste årene. Innholdsmessig er vi blitt betydelig flinkere til å formidle visjonen og verdigrunnlaget til Fana IL og med gode lederartikler er bladet med på å sette agenda for idrettspolitiske saker i vårt område. Den tredje kanalen som er viktig å påpeke er avisoppslagene og artiklene vi finner nesten ukentlig om Fana IL, enten det dreier seg om spennende idrettstalenter, topp prestasjoner eller idrettsglede. Fana IL er omtalt i veldig mange artikler i Fanaposten, BA og BT. Dette er veldig positivt, og noe vi må bygge videre på. Fana IL er også på Facebook og Twitter, selv om ikke dette ikke har tatt helt av. Sportslig satsing Idrettslaget har i perioden arbeidet med å samordne den sportslige satsningen. I perioden fra ved å engasjere sportskoordinator, videreutvikle AAF prosjektet samt å koordinere aktivitet og kompetanse på tvers av gruppene. Flere av gruppene har hatt betydelig prestasjonsfremgang og volumøkning i medlemsmassen pga. klare visjoner og strukturert arbeid. På trenersiden har vi flere topp kvalifiserte trenere med sterk faglig bakgrunn og som jobber godt i sine respektive grupper. Det har vært jobbet strukturert med overføring av kunnskap både internt i gruppene og på tvers av gruppene. Modellen utvikles og videreføres. Samtidig ser vi at det er stor nivåforskjell mellom foreldreengasjerte trenere og hva som ideelt kreves for å ta de nødvendige steg. Rekruttering/Medlemmer Medlemstallet har vært jevnt stigende i perioden og ligger ved utgangen av 2012 på Gruppene er ansvarlig for rekrutteringen til egen idrett gjennom egne tiltak som kontakt med skolene, arrangement som idrettsskoler samt medlemmenes markedsføring overfor venner. Oppmerksomhet i media rundt lag og utøvere er også med på å gi økt rekruttering

9 Flere av gruppene opererer i dag med ventelister. Dette gjelder spesielt turn og håndball pga. anleggssituasjonen. I andre grupper er årsaken knyttet til manglende trenertilgang med høy nok kompetanse og fasiliteter for øvrig. Som norsk idrett generelt opplever også Fana IL frafallsproblematikken i ungdomsårene selv om idrettslaget er blant de som har minst frafall i aldersgruppen. Fana IL har i perioden igangsatt/videreført følgende tiltak: Ungdomsrådet, AAF prosjektet og stimulert breddesatsingen i gruppene med kursmidler og annen kompetanseheving. I tillegg arrangerer idrettslaget sentralt treningsleir på tvers av idrettene og nivå. Idrett Bergen Sør (IBS) Idrett Bergen Sør er et samarbeid innenfor naturlige områder med de største idrettslagene i Bergen Sør; Bjarg, Gneist, Kalandseid og Smørås. Dette samarbeidet skjer både på daglig leder og styreledernivå. Idrett Bergen Sør, som har hovedfokus på forbyggende folkehelse-utfordringer som samfunnet står overfor, ble formalisert i 2012 og er et resultat av det gode samarbeidet mellom klubbene. Vi må videreutvikle oss og også hente inspirasjon og impulser utenfra. SWOT analyse Styrker En moden og erfaren organisasjon En innholdsrik og lang historie med stolte tradisjoner En foregangsklubb på internett, og med Fanavarden som et flott medlemsblad Fana IL er et av de største idrettslagene i Norge. Et allsidig idrettslag med både sommer- og vinteridretter Solid økonomi Hovedstyret og administrasjonen har evne til nytenkning Flere grupper med solid treningskultur Gode idrettsprestasjoner på nasjonalt og internasjonalt toppnivå Flere dyktige trenere og gode støtteapparat - 9 -

10 Svakheter Vi samarbeider gjennom IBS(Idrett Bergen Sør) med de store naboklubbene IL Gneist, IL Bjarg, Smørås IL og Kalandseid IL Gruppene er selvstendige og demokratiske med egne styrer, møtestruktur og eget årsmøte Helhetstenking innenfor anleggsutvikling. Fremtidig inntektsgrunnlag ikke forutsigbart for avhengig av markedskonjunkturer. Mangelfull ressursprioritering av markedsarbeidet. Ikke noen komplett kommunikasjonsstrategi. Muligheter Bydel med stor tilflytning og store utbyggingsprosjekter Generell god økonomi i bydelen Økt fokus på folkehelse og forebyggende aktivitet De fleste anlegg ligger i nærheten av bybanetraséen. Etablere nye idretter i Fana IL ut i fra behov, anleggsutvikling og trender. Stor konsentrasjon av solide næringslivsaktører Trusler Andre idrettslag kan initiere satsing som ikke er der i dag Individualisering i samfunnet mindre dugnadsånd blant foreldre Forfalne anlegg som ikke møter kravene i fremtiden Private treningsstudio, uorganiserte tiltak Større sosiale forskjeller

11 Satsingsområder Fana IL vil ha noen sentrale satsingsområder i den kommende strategiplanen. Disse skal vi ta for oss på de kommende sidene. De store linjene er presentert i figuren nedenfor: KAN DU Erik LAGE BOBLE SKJEMA? Vi skal videreutvikle VI kulturen og ha en optimal ressursutnyttelse internt på alle nivåer i Fana IL. Alle punktene i strategien vil bli fulgt opp med egen tiltaksplan. Anlegg Den største utfordringen Fana IL står overfor, er tilgang på nok treningstid og kvalitative gode nok anleggsfasiliteter. I 2005 ble Den Gode Fanaakse presentert. Den inneholder realisering av Slåtthaug Idrettspark, helheten Fanahytten med Totland ski og friluftsanlegg og Nesttun Idrettsplass. Overordnet målsetting: Fana IL skal arbeide for at vi til enhver tid har moderne, tidsriktige og attraktive folkehelseanlegg inne som ute. Fana IL har følgende hovedmålsettinger rundt anlegg i perioden : Nesttunhallen og tomt legges ut for salg høst Fanahytten er rehabilitert med nye garderober, kjøkken, stue, samt overnattingsdelen. Hytten skal være ferdig rehabilitert i løpet av Nesttun Idrettsplass skal ferdigstilles med nytt klubbhus, seks nye garderober, en ny spilleflate, samt turvei/joggeløype rundt anlegget: Oppstart januar Fana IL skal arbeide for å realisere Slåtthaug Idrettspark som innbefatter: Turvei rundt Tranevann, med oppstart høst 2014 Ny flerbrukshall: Oppstart innen 2015 Bergen Issenter: Oppstart innen 2016 Fana IL skal delta aktivt i å videreutvikle fasilitetene på Fana Stadion og områdene rundt. Fana IL viser med sin store aktivitet og engasjement på anleggssiden, et sterkt ønske om å utvikle et helhetlig og mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggerne i Fana og Ytrebygda bydel

12 Sportslig Overordnet målsetting: Fana IL skal være Vestlandets meste attraktive idrettslaget å være medlem i- pga. sin sterke kvalitative faglighet, allsidighet og en gjennomgående vilje til utviklingskultur. Denne målsettingen gjelder alle våre hovedsatsingsområder som er barneidrett, ungdomsidrett, mosjon og toppidrett. Aktivitetsmål: Vi skal ha 4000 medlemmer i løpet av strategiperioden. Toppidrettsmål: Vi skal årlig ha 12 NM medaljer på seniorplan og vi skal prege resultatlistene på nasjonalt nivå. På internasjonalt nivå skal vi ha utøvere på poengplass, dvs. blant de 6 beste og vi skal til en hver tid ha deltagere med i EM,VM og OL. Idrettslaget skal være opptatt av en helhetlig utvikling gjennom en kompetansebasert kultur: Sentralleddet ved sportskoordinator (SK) skal være en kvalitetssikrer og pådriver å tilføre gruppene nødvendig kompetanse og ressurser. Sentralleddet og SK skal også koordinere og gjøre tilgjengelig totalkompetansen som idrettslaget besitter, som det viktigste virkemiddelet i å videreutvikle VI-kulturen. Sentralleddet skal være en garantist for kontinuitet og helhetlig tenkning innenfor den sportslige satsingen. Videreutvikle praksis ved å gi et kvalitativt godt og bredt tilbud fra barneidrett til og med mosjon/aktivitet. Det er et uttalt mål at prestasjonsnivået skal øke betraktelig gjennom perioden. Noe som skal gjenspeiles ved prestasjoner i Norgesmesterskap, Internasjonal deltagelse, Europamesterskap, World cup/diamond League, Verdensmesterskap og Olympiske leker. Det skal også legges til rette for at ungdom gjennom sitt personlige lederskap, er delaktig og sentral i idrettslagets utvikling. Idrettslaget skal i perioden tilrettelegge for nye idretter, følge med nye i trender, om det er mulig ut i fra etterspørsel og anleggs kapasitet

13 Kommunikasjon Målsetting: Fana IL skal fremstå som et idrettslag som etterlever visjonen og verdiene våre. Dette setter klare krav til at vi er dyktige på kommunikasjonsstrategien både internt i organisasjonen, men ikke minst overfor omverdenen. All kommunikasjon i Fana IL skal være åpen, gjennomsiktig og ærlig. Kommunikasjonen skal kjennetegnes ved høy kvalitet både internt og mot eksterne aktører. Informasjonsflyten skal være presis og nå målgruppene gjennom de kanaler som er best egnet og som idrettslaget rår over. Hjemmesiden og bruken av den er den viktigste infokanalen Fana IL har. I tillegg benyttes Twitter og Facebook for å nå utover andre enn den ordinære brukergruppe. Dette gir muligheten for tosidig kommunikasjon, samtidig som kvaliteten på informasjon forbedres. Fanavarden er i dag et av de beste og mest omfattende medlemsblad i norsk idrett, og leverer god bakgrunnsinformasjon fra gruppene og aktiviteten i gruppene, som er vanskelig å kommunisere ut via de andre kommunikasjonskildene. Media bør også brukes for å synligjøre aktivitet og kommunisere ut idrettslagets syn i aktuelle saker. Organisasjon Målsetting: Fana IL sin organisasjon skal fremstå som offensiv, tydelig, effektiv og profesjonell. For å møte utfordringene Fana IL står overfor i de kommende årene, må det jobbes godt i hele organisasjonen. Vi ønsker å ha følgende hovedstrategier: Generelt for organisasjonen En av de største utfordringene for å lykkes med den ambisiøse visjonen Fana IL har valgt, er å samle idrettslaget og skape en handlingskraftig organisasjon. Dette krever at det jobbes godt på mange områder parallelt. Offensiv: Nytenkende, ser muligheter og ikke problemer, proaktiv. Tydelig: Klare rapporterings og informasjonsrutiner og en klar retning med visjonen som ledestjerne

14 Effektiv: Klare roller og ansvarsforhold, hurtig og seriøs saksbehandling, målrettet, god informasjonsflyt og handlingskraft. Profesjonell: Gode rammer til å løse de nødvendige oppgavene, dyktige personer på rett plass og kvalitetssikring av arbeidet på alle nivå i organisasjonen. Sportslig organisering Målsetting: Fana IL skal tilrettelegge organisatorisk for den sportslige satsingen, slik at vi kan oppfylle visjonen. Fana IL har lagt til rette for en meget spennende og allsidig sportslig satsing. Dette fordrer at vi har gode organisatoriske rammebetingelser rundt det sportslige. Økonomi og Marked Innenfor økonomiområdet og økonomisk styring er det noen knesatte prinsipper som Fana IL skal etterleve. Disse er som følger: Gode rapporteringsrutiner for hovedlag og grupper. Etablere gode regnskapsrutiner i gruppene. Etablere god kontakt mellom regnskapsansvarlig i hovedlaget og regnskapskontoret. For å møte utfordringene Fana IL står overfor i de kommende årene, må det jobbes godt i hele organisasjonen. Vi ønsker å ha følgende hovedmålsettinger: Fana IL skal profileres helhetlig og konsistent overfor sponsorer, medlemmer og andre interessenter. Fana IL skal ha attraktive medlemspakker. Fana IL skal etablere attraktive sponsorpakker og utad fremstå som én organisasjon. Fana IL skal ha god økonomisk styring. Det ligger betydelige gevinster i å samle idrettslaget. Dette er helt sentralt for å få en god og langsiktig satsing på markedssiden

15 - 15 -

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Stiftet 3. Mars 1920 Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Mars 2014 Visjon Verdier Strategi Intern organisasjon Idrettens organisasjonsmodell Administrasjon Økonomi Sponsorer Sponsorer og forpliktelser Profilering

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014

Bergen kommune. Idrettsårbok 2014 Bergen kommune Idrettsårbok 2014 1.0 Forord... 3 2.0 Idrettspolitikk... 4 2.1 Statlig idrettspolitikk... 4 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk... 5 2.3 Kommunal idrettspolitikk... 5 3.0 Idrettsøkonomi...

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Årgang 86 Nr. 1-2015 nr. 426 VM-BRONSE TIL SVERRE I CALGARY! Foto: Aldo Hoogveld

Årgang 86 Nr. 1-2015 nr. 426 VM-BRONSE TIL SVERRE I CALGARY! Foto: Aldo Hoogveld Årgang 86 Nr. 1-2015 nr. 426 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Aldo Hoogveld VM-BRONSE TIL SVERRE I CALGARY! 2 2 «Frende sine kunder opplever et godt samsvar mellom forventninger og leveranse,

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

OL i Sochi 2014. Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre Lunde Pedersen.

OL i Sochi 2014. Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre Lunde Pedersen. Årgang 80 Nr. 1-2014 nr. 422 medlemsblad for fana idrettslag OL i Sochi 2014 Foto: Fanaposten Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Gøy på landsturnering!

Gøy på landsturnering! Årgang 78 Nr. 3-2012 nr. 417 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Gøy på landsturnering! www.fanail.no ANNONSESIDE FANAVARDEN forsikringsløsningene Forsikring kan oppleves som komplisert og uoversiktlig, men

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011. Vedtatt Ryttertinget 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011. Vedtatt Ryttertinget 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011 Vedtatt Ryttertinget 2007 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning... 3 Kap. 2 Litt om NRYF... 3 Kap. 3 NRYFs verdigrunnlag... 7 Kap. 4 Fremdrift og samling i

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer