Nettverkssamling - Strategi og utviklingsseminar - for Trygge lokalsamfunn, Lysebu januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverkssamling - Strategi og utviklingsseminar - for Trygge lokalsamfunn, Lysebu 17. 18. januar 2011"

Transkript

1 Engasjerte skadeforebyggere Trygge lokalsamfunn-samling, Lysebu, januar 2011 Foto: Steinar Drægni Nettverkssamling - Strategi og utviklingsseminar - for Trygge lokalsamfunn, Lysebu januar 2011 Program Mandag 17. januar Velkomst, presentasjonsrunde og innledning ved Eva Vaagland Trygge lokalsamfunn og Skadeforebyggende forum i samspill - - hvordan kan vi optimalisere samspillet og dra best nytte av hverandres kunnskap? ved Kari Aursand, styreleder i Skadeforebyggende forum Pause Nytt fra Trygge loksalsamfunn-arbeidet nasjonalt og internasjonalt Intro: Regionale samlinger 2011 og utviklingsarbeid generelt Middag Tirsdag 18. januar Nytt fra Trygge loksalsamfunn-arbeidet forts Pause Ragnhild Samuelsberg, Barne- likestillings og integreringsdepartementet Kommunikasjon med etniske minoriteter Lunsj Trygge lokalsamfunn 2011 og veien videre planer og konkretisering

2 Deltakere og e-postadesser Person Kommune / Fylke E-post Anne Slåtten Vestfold fylke Arne Dagfinn Øynes Alvdal Bernt Olav Olsen Fredrikstad Eva J. Vaagland Trygge lokalsamfunn / Skafor Grete Evensen Øvrum Andebu Gunnar Hjorthaug Østfold Kari Aursand Skadeforebyggende forum Karin Oraug Halden Kristina Forsberg Troms Liv Marit Bølset Ski Marit Nordstrand Høyanger Marit Pedersen Sarpsborg Marit Wroldsen Dahl Vestfold Mette H. Berntsen Trondheim Ole Grejs Re Ragnhild Aanestad Klepp Ragnhild Samuelsberg BLI-departementet Reidun Braut Kjosås Kvam herad Rune Trondhjem Bydel Stovner Sigmund Lereim Spydeberg Steinar Drægni Årdal Svein Forsberg Troms Svein Holen Vågå Svein Katerud Rakkestad Terje Eriksen Rakkestad Wenche Jevnaker Skadeforebyggende forum Wenche Moe Aasmundtveit Nøtterøy Trygge lokalsamfunn og Skadeforebyggende forum. Kari Aursand, styreleder i Skadeforebyggende inviterte til en samtale om aktuelle temaer av felles interesse, med sikte på samspill og samarbeid. Stikkord fra samtalen: Vi må bli flinkere på å vise fram viktigheten av forebygging gi gode eksempler Ta seg tid til en til en kommunikasjon kommuner er forskjellige Se på mulighet for midler stimuleringsmidler får aktivitet opp å gå Endring i rammevilkårene: Samhandlingsreformen / Ny folkehelselov Fylkeskommunene får et ansvar, og folkehelse blir hele kommunens ansvar (ikke bare helse). Her er det viktig at vi følger opp og peker på forankring i lovverket / retningslinjer Vi bør etterlyse tydelige signaler fra staten og ut til kommunene

3 I rundebordssamtalen ble det gitt oppdaterte orienteringer om arbeidet i de medvirkende kommunene. Fra noen steder ble det også gitt fyldigere presentasjoner av prosjekter og utviklingstiltak: Skadedataprosjekt i Vestfold - Grete Evensen Øvrum Troms fylke trygt og tilgjengelig Svein Forsberg, Norsafety og Kristina Forsberg, Troms fylkeskommune Strukturdokument for folkehelse i Høyanger kommune Marit Nordstrand Partnerskap og Flere freske folk i Østfold Gunnar Hjorthaug Trygge lokalsamfunn er en politisk satsing i Vestfold Marit Wroldsen Dahl Bilder av praktisk skadeforebygging i Årdal Steinar Drægni Ungdommer i grenseland, Hestekraft,Spydeberg Sigmund Lereim Trygghetsarbeid og ungdomstiltak i Trondheim Mette H. Berntsen Av praktiske grunner vedlegges ikke powerpoint-presentasjonene denne oppsummering, men ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis du vil ha de tilsendt. Trygghetsinformasjon i et heterogent samfunn Ragnhild Samuelsberg, som til vanlig er å finne på Barne- likestillings og integreringsdepartementet, deltok i denne sammenhengen som fagperson på kommunikasjon med etniske minoriteter, og ikke som representant for departementet. Hun ga oss et interessant og tankevekkende innlegg om momenter det er viktig å tenke over når vi jobber med informasjon og opplysningsvirksomhet i et heterogent samfunn. Hennes hovedpunkter: Gøteborgbrannen 29. oktober 1998: Over 60 unge døde, over 200 skadde, mange alvorlig. Ulykkens flerkulturelle side m.m. 28 ulike nasjonaliteter involvert, forsterket kommunikasjonsproblemene. Mye er forbedret etter ulykken, men har vi i Norge tatt inn over oss at vi bor i et heterogent samfunn? En liten øvelse - nødnummer (Hvilke nødnummer kan vi?) Målgruppen bor utenfor deg. Vi lever i et heterogent samfunn, men agerer vi/myndighetene som om vi lever i et homogent samfunn? Fakta: i 1970 var andelen av befolkningen m to utenlandske foreldre 1.5% %. Innvandrerbefolkningen i Oslo var ca 25 % av befolkningen, i Stavanger ca 14% av befolkningen. Personer som tilhører etniske minoriteter frykter risiko og kriser mer enn majoritetsbefolkningen Og de gjør ikke det uten grunn. Ulykkesrisikoen blant innvandrermenn med norsk førerkort fra Midt-Østen og Afrika er mer enn dobbel så høy sammenlignet med personer født i Norge. Blant kvinner er det 5.6 per 1000 sammenlignet med 2.5 blant norskfødte. Se rapport IRIS- 2010/079 Risiko for singelulykke er 170% høyere for menn med ikke vestlig bakgrunn enn for norskfødte, og for kvinner dobbelt så høy. Da orkanen Katarina feide over New Orleans i 2005 var de fleste sterkest rammede ofrene å finne blant fattige afroamerikanske kvinner. Fattigdom og utenforskap kan altså hindre myndighetene i å nå frem med informasjon ved kriser i samband med krisesituasjoner (Lindell&Perry 2004) Heller ikke trafikkulykker rammer tilfeldig. Omfattende forskning viser at de er mer konsentrert blant grupper med lavere sosioøkonomisk status enn andre (Hasselberg og Laflamme 2008)

4 Hva kan årsakene være? De får mindre informasjon, forstår ikke informasjonen og vet heller ikke hvor de skal finne den eller hvordan de skal gjøre seg nytte av den. I tillegg: Kulturelle forklaringer, utfordringer i å lære, organisering, sosiale/ økonomiske forhold, kjønn. (Se for eksempel hjemmeulykker.) Minoritetskvinners innvandringsmønster i Norge er annerledes enn menns. Av alle familiegjenforeninger fra 1990 til 2007 var 65% kvinner og 35% menn Når det gjelder holdning og forståelse av risiko og kriser I følge Olofsson har personer med utenlandsk bakgrunn andre forestillinger om kriser og risiko enn innfødte svensker. Tankekors at innfødte svensker tar sine barn til sykehuset dobbelt så ofte som personer med utenlandsk bakgrunn. Flere utfordringer: - Rykter desinformasjon spres hurtig. Eks Tsunami. - Manglende tillit til avsender - Samfunnets maktstruktur. Kommunikasjonsnivå. - Kulturelle aspekter og språkkunnskap Hvordan kommuniserer vi? Tradisjonelt har myndighetene lagt opp til massekommunikasjon via nasjonale medier ved kriser. Dette har vist seg å være utilstrekkelig ved større kriser. Språk klarspråk. Ikke alle stoler på oversettelser. Vær nøye når dere oversetter. Hvordan nå de med skrive/lesevansker? Sats på målgruppebasert kommunikasjon? ( I Rosengård egne familieinformatører og ungdomsinformatører). Sjekk ut medievaner /ulike medievaner. Hvilke minoritetsmedier benyttes? Hvordan er de unges medievaner i forhold til de eldres? Sosiale medier? Utfordringer: Vi lever i et heterogent samfunn. Er vår kommunikasjon tilpasset en målgruppe som tilhører et homogent samfunn? Tar vi som avsender hensyn til samfunnets maktstrukturer når vi kommuniserer? Perspektiv i vår kommunikasjon? Har vi et felles utbytte perspektiv? Kommuniserer vi eller informerer vi? Systembasert eller relasjon fokusert? Ta i bruk alle kanaler. Bruker vi nøkkelpersoner, organisasjoner og andre som målgruppen har tillit til? Tar vi hensyn til: Kjønn, etnisitet, funksjonshindring, alder, seksuell legning, fattigdom og utenforskap? Hva er de bakenforliggende årsakene til at krisesituasjoner oppstår? Hvordan kan vi utvikle dialog og deltakelse? Ta målgruppen med. Det er i fredstid vi kan gjøre de viktigste forberedelsene. Hvordan er beredskapen hos deg?

5 Får å samle innspill til det videre arbeidet med regionale TL-samlinger og andre utviklingstiltak ble det satt ned summergrupper som drøftet ulike spørsmål. Nedenfor følger en kort oppsummering: 1 Forslag på ressurspersoner/miljøer som kan være aktuelle bidragsytere på regionale Trygge lokalsamfunn-seminarer og i andre sammenhenger: Trygge lokalsamfunnnettverket Sentrale politikere lokalt / regionalt / nasjonalt - fylke og regionråd Representanter for frivillige organisasjoner Representanter for forsikring Gjensidigestiftelsen Kultursektor Organisasjoner med kompetanse på minoritetsspråklige Brukerrepresentanter Forskningsmiljøer Geir Sverre Braut, lege, ass.direktør i Statens helsetilsyn, samfunnsmed. Dagfinn Moe, Sintef Pål Ulleberg, TØI Ove Njå, Universitetet i Stavanger Kjell Harald Olsen, Universitetet i Stavanger Ragnhild Bjørnebekk forsker ved psykologisk inst. UiO Kjetil Østli, journalist i Aftenposten, fitt ut boken av Politi og røvere Jørgen Lorentzen, mannsforsker, gitt ut boken Maskulinitet 2 Gjennom regionale samlinger vil vi gjøre flere kommuner oppmerksomme på Trygge lokalsamfunnmodellen og den metodikk vi arbeider etter. Forslag på temaer som kan være være aktuelle å ta opp på regionale samlinger? ROS: Generelt på et område, fysisk aktivitet, barn, trygge skoleveier Idrettsskader i breddeidretten Eldresikkerhet; flere tema innen dette Forankring av arbeid i kommuneledelsen Planstrategi som skal lages: - hva og hvordan Skaderegister, hva og hvordan bruke det Forslag til konkrete tiltak i forhold til ulike målgrupper Regionale rettverk kriterier, metodisk arbeid Forankring (adm + politikere) med utgangspunkt i lovverk og plansystem De seks TL-kriteriene og metodisk arbeid Nasjonal strategi oppfølging på deltemaer 3 Det er ønskelig å samarbeide med forskningsmiljøer for å dokumentere hvilke typer av aktiviteter som nytter, effekter etc. Hvilke miljøer ser du som aktuelle samarbeidspartnere? Høyskoler, Stiftelser Sykehus Legevakt Sintef Konsulentselskaper

6 4 Som en oppfølging av regjeringens strategi for forebygging av ulykker med personskader, er det aktuelt for utvalgte direktorater å produsere et felles veiledningsmateriell rettet til kommuner for å stimulere til tverrfaglig skadeforebyggende arbeid. Hva mener du at et slikt veiledningsmateriell bør inneholde? Skadebildet Organisasjonsmodell hvordan få inn skadeforbygging i plan og regelverk Økonomiske eksempler hvor mye man kan spare på forebygging To sider (minst) rettet direkte til rådmann/ordfører, viktig med forankring i ledelsen Temahefter til ulike etater og overgripende info til kommuneledelsen Evalueringshjelp Forslag til og registrering av tverrsektorielle tiltak (mye gjøres allerede men man setter ikke ord på det) Påpeke at det er mye å lære av nestenulykker og avviksrapporter Hvem i kommunen bør man rette seg til? Politisk ledelse og kommunelege Rådmann må få inrmasjon! Kommunens ledelse med forslag om interne informasjonstiltak. Folkehelse og skadeforebygging er hele kommunens ansvar (ikke bare helsesektor!) 5 Representanter for 11 departement har signert den nasjonale strategien for forebygging av ulykker. Det er ønskelig å komme i kontakt med alle disse fagdepartement. Hvilke temaer i det lokale skadeforebyggende arbeidet kan knyttes til de ulike departementene? Department Landbruks- og mat dep Samferdselsdepartement Arbeidsdeparatementet Justis-og politidepartementet Nærings- og handelsdep. Barne, likestillings-og inkludering Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet Fiskeri-og kystdepartementet Miljøverndepartementet Helsedepartementet Temaområder Yrkesskader, ulykker på barn, lantbruksulykker, matsikkerhet Trafikksikkerhet generelt, sikring av barn, veg, gang og sykkelvei, lys, krysningspunkter, refleks, transport etc. Arbeidsulykker, nye / uvante arbeidssituasjoner, informasjon til minoritetsspråklige Oppfølgingsteam, vold i nære relasjoner, drukning kriminalforebyggende/slt/hærverk/ rus Produkt sikkerhet, import, HMS Overgrep, æresrelatert vold, universell utforming Minoritetsgrupper og innvandrerperspektiv, sikring av barn i bil, svømming drop outs Ulykker i skole og barnehager, ROS-analyser Idrettsskader, den kulturelle spaserstokken Drukning, HMS, arbeidsulykker, sikring i havner Planarbeid Statistikk, skadedate, folkehelse

7 Trygge lokalsamfunn 2011 og veien videre planer og konkretisering Eva Vaagland oppsummerte konferansen, takket for engasjement, gode samtaler og innlegg. Hun konstaterte at mange temaer var blitt belyst og oppsummerte dagene i fem punkter Skafor + TL = sant, vi kan utvikle en tydeligere plattform Trygge lokalsamfunn er svaret hva er spørsmålet?. Det tverrsektorielle arbeidet er helt sentralt i forslaget til ny folkehelselov, i samhandlingsreformen, i Nasjonal strategi for skadeforebygging. Forebygging ligger i tiden med NPR-skadedata, lokalvalg, FNs frivillighets år og oppstart av WHOs Decade for Road Safety blir et viktig år for oss. Trygge lokalsamfunn er et nettverk i vekst, med ambisjoner og forbedringspotensial Safe Community er en organisasjon i endring De viktigste innspillene får vi fra hverandre lokalt arbeid i fokus! Alle TL-komuner hadde blitt bedt om å tenke igjennom rammer og muligheter for regionale TL-samlinger for å få nabokommuner i fylket / regionen interessert i å delta aktivt i det skadeforebygggende arbeidet. Det nye temaheftet Trygghet status, utfordringer, muligheter er et viktig verktøy når vi skal informere og verve nye kommuner. En foreløpig aktivitetsplan for 2011 ble skissert: jan Strategisamling på Lysebu januar. Sogn og Fjordane, Vestfold, Troms og Østfold har jevnlig fylkesmøter som følger opp arbeidet i egne fylker alle planer for 2011 er ikke fastlagt ennå mai Godkjenningsmarkering med seminar i Re. Fagdag på fredagen med seminar (Per Fugeli, TL-presentasjon, Børge Ytterstad mm )+ åpen dag for publikum på lørdagen, 25. mai Dagssamling for kommuner i Sogn og Fjordane i Årdal kulturhus. Aktuelle temaer; nye lover, hvem er aktørene, tåler vi tilsyn?, eldre, hvordan tenker man i Rekommune som ble godkjent som TL-kommune høsten Markering av regodkjenning av Årdal som TL-kommune Juni Fredrikstad: skadeforebygging i samhandlingsreformens tid, med regodkjenningssermoni. Region: nedre Glomma. Sted: Hotell i F-stad. Overgripende tema; skadeforebygging er smar tpolitikk! med Hdir, sykehusdirektør, skaderegistrering, mm sep Internasjonal Safe Community-konferanse i Falun, Sverige ( sep Skafors årskonferanse i år om eldresikkerhet i samarbeid med Sverige og Voksenåsen Nov Troms trygt og tilgjengelig, konferanse i Troms der Finnmark og Nordland også vil bli invitert Under planlegging: Seminar i Trondheim sammen med re-godkjenning + samhandlingsreformen, nabo-kommuner vil bli invitert Oslo & Akershus ser på samarbeidsmuligheter for et seminar Bergen & Kvam har ambisjon om et felles seminar Klepp har årlig folkehelsekonferanse skader og ulykker er en prioritert oppgave i partnerskapsavtalene i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Planlegger samling i 2012 FRIST FOR INNSENDING AV ÅRSRAPPORT FOR 2010 BLE SATT TIL 15. FEB 2011

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

USANNSYNLIG SANNSYNLIG VIL SKJE. Årsmelding 2012 AT NOE DET ER. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

USANNSYNLIG SANNSYNLIG VIL SKJE. Årsmelding 2012 AT NOE DET ER. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2012 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

INNHOLD. Innledning 3. Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5. Virksomheten i 2014 6-11

INNHOLD. Innledning 3. Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5. Virksomheten i 2014 6-11 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4-5 Virksomheten i 2014 6-11 Temaområder: Barnesikkerhet 7 Eldresikkerhet 8 Drukningsforebygging 9 Innhenting og bruk av skadedata

Detaljer

INNHOLD. Innledning...3. Organisering, økonomi og prioriteringer... 4. Virksomheten i 2014... 6. Temaområder: Barnesikkerhet...7. Eldresikkerhet...

INNHOLD. Innledning...3. Organisering, økonomi og prioriteringer... 4. Virksomheten i 2014... 6. Temaområder: Barnesikkerhet...7. Eldresikkerhet... ÅRSMELDING 2014 En vanlig dag i Norge søker 1.350 personer legehjelp etter en ulykke, 100 av disse får varige mén, fem dør. Ulykkesskader er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Skader og

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Skadeforebyggende Forum en liten

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5

Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Innhold I: Innledning II: Tema III: Oversikt Oversikt: Nøkkelinformasjon 2 3 Intervju: Anne-Grete Strøm-Erichsen 4 5 Trygghet 6 23 A: Innføring 8 12 B: Utføring 13 18 C: Videreføring 19 23 Intervju: Unn

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Trygge eldre Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Forebygging av fallulykker hos eldre - Iverksetting og utprøving av tverrsektorielle

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører

Detaljer

Oversikt: Nettverk av nettverk 2 3 Intervju: Liv Signe Navarsete 4 5

Oversikt: Nettverk av nettverk 2 3 Intervju: Liv Signe Navarsete 4 5 Innhold I: Innledning II: Tema III: Oversikt Oversikt: Nettverk av nettverk 2 3 Intervju: Liv Signe Navarsete 4 5 Nettverk 6 23 A: Muligheter i samarbeid 8 11 B: Metoder for påvirkning 13 17 C: Mennesker

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Grunnlagsdokument for Kommunal planstrategi 2016 August 2015 Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015.

Detaljer

Nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid

Nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid Desember 2008-3/2008 Nyhetsbrev om lokalt folkehelsearbeid Dette nyhetsbrevet går til landets fylkesmenn og fylkeskommuner, og inneholder informasjon fra Helsedirektoratet med relevans for lokalt folkehelsearbeid.

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer