Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging"

Transkript

1 Strategiplan Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging

2 Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855 Oslo Tel: Fax: Epost: Org.nr Bankgiro: Medlem av: FIBA (InternationalBasketball Federation). Strategiplanen er utarbeidet av administrasjonen og styret i Norsk Basket. Planen ble sendt på høring til alle regioner, og bearbeidet av delegatene på Forbundstinget Planen ble sendt på høring til alle klubber og regioner, og bearbeidet av delegatene på Minitinget 2012.

3 innhold Fremtidsbilder 4 Verdier 6 Prioriteringer 7 Organisasjon 8 Kommunikasjon/Merkevarebygging 9 Sportslig strategi 10 - Trenerutvikling 11 - Rekruttering 12 - Spillerutvikling 13 - Landslag/regionslag 13 - Nasjonale serier 14 - Dommerutvikling 14 Inkludering 15 - Jenter 15 - Minoriteter 16 - Rullestolbasket 16 Anlegg 17 Iverksetting og oppfølgning 18

4 4 / Fremtidsbilder Fremtidsbilder Visjonære mål for perioden Norges Basketballforbund har per 2012 omkring medlemmer tilknyttet organisasjonen. Det aller viktigste målet for NBBF i Tingperioden er implementering av helhetlig sportslig strategi og å stimulere til at flere velger å begynne å spille basketball. Som idrett har basketball et stort potensiale i Norge. Gjennom bevisst satsning på trenerutvikling skal NBBF bli enda bedre på å ta vare på det viktigste vi har, basketballspilleren. Styrking av klubb er også essensielt, klubbene skal gjøres i enda bedre stand til å ta imot barn og unge, trene og utvikle dem. Hva kreves? NBBF har i Tingperioden hatt et særlig fokus på å styrke organisasjonen innenifra. Dette arbeidet skal videreføres i tingperioden , men da med fokus på klubb. Gode klubbmiljøer og økt samarbeid på tvers av disse er en forutsetning for at vi skal lykkes. En sterkere styring av tiltak som igangsettes, rapportering fra regioner om aktivitet og mer aktivt bruk av Idrettsregistreringen skal bidra til at NBBF til enhver tid har en god oversikt over aktiviteten i landet. NBBF visjon for Tingperioden Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive med organisert idrett. Tingperiodens visjon innebærer en erkjennelse av at barn og unge, foreldre og andre voksne i stor utstrekning velger andre idretter fremfor basketball. Dette henger blant annet sammen med at andre idretter er bedre på å engasjere foreldre, er flinkere til å profilere seg, har flere klubber som drives godt og flere og bedre trenere som er tilgjengelig for gamle og nye medlemmer som ønsker å drive organisert idrett. Alle som ønsker å spille basketball er helt avhengig av de rammebetingelsene klubber, regioner og NBBF legger. Vår visjon for planperioden innebærer at klubbenes rammebetingelser skal styrkes slik at flere kan bli med. Hva er egentlig basketball? NBBF består i dag av en forholdsvis liten familie. Mange voksne som er engasjert i idretten var selv basketballspillere da de var yngre. De har så dratt egne barn og deres venner/venninner med seg inn i klubbasket. I stor utstrekning er dette norsk basketballs fundament. Dette må endres! Vi må bli kjent for flere! Derfor må vi bli flinkere til å profilere idretten vår, også ovenfor de som ikke har et forhold til hva basketball egentlig er. Vi har en stor utfordring i forhold til å få engasjert flere foreldre og derigjennom flere frivillige. I denne sammenheng bør det sees på om vi bør gjøre tilgjengelig for klubber et ABC kurs i basketball for nettopp denne målgruppen. Dette kan føre til at foreldre kan føle seg tryggere i et engasjement i klubb eller for et bestemt lag. Vi trenger også gjennom våre aktiviteter å bli mer synlig i offentligheten generelt. NBBF har en god vare å selge. Per dags dato trekker vi få medier og publikum til våre arrangementer. Mye av dette handler blant annet om at vi i liten grad har prestert på høyere internasjonalt nivå, noe som fører med seg oppmerksomhet og nysgjerrighet. Det er stor sannsynlighet for at det fortsatt vil ta noen år før norsk basket er der, derfor må vi bli flinke til å vise frem idretten på andre måter. Gjennom arrangementer for barn og unge, gjennom synlig pådrift i forhold til utbygging av anlegg, gjennom å skape blest om idretten i forbindelse med besøk fra utlandet og ikke minst gjennom å vise frem de profiler vi faktisk har både på herre- og damesiden. Synlighet vil gjøre oss mer attraktivt i forhold til sponsormarkedet. Dersom NBBF kan øke sine inntekter gjennom bidrag fra sponsorer vil vi også Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive med organisert idrett.

5 Fremtidsbilder /5 kunne vokse rent organisatorisk. Noe som igjen vil gi mer ressurser i regionene og på sikt mer bistand inn mot klubbarbeid. Hva skal vi være synlige med? NBBF står for mye positivt. Vi er en verdensidrett som appellerer til alle uansett bakgrunn. Dette må vi bli gode på å få formidlet. Gutter og jenter med minoritetsbakgrunn er i liten utstrekning satset bevisst på fra NBBFs side. Dette ønsker vi å gjøre noe med! I Sverige er basket den idrett som tiltrekker seg flest jenter med minoritetsbakgrunn. NBBF ønsker å lære av Sverige. NBBF har også i gang et eget prosjekt rettet mot funksjonshemmede. Rullestolbasket er også en spektakulær idrett. Vi er et av få særforbund som har satt fokus på homohets. Gjennom et synlig engasjement for inkludering kan vi fort bli best i klassen når det gjelder dette. NBBF har også en visjon om å bygge en treningskultur og å utvikle spilletilbud for de som ikke nødvendigvis ønsker å satse topp. Et godt tilbud til mosjonister vil kunne gi våre klubber bedre tilgang på frivillige. Beholder vi flere, vil vi også få flere som engasjerer seg i idretten utover eget spill. NBBF skal være tydelige på at vi også er til for den store bredden. Et ledd i synliggjøringen av NBBF er også å utarbeide et prosjekt med 3 mot 3 basket som aktivitetstilbud. Prosjektet har til formål å a) redusere frafall av spillere i aldersgruppen år, b) utvikle spillere i nevnte aldersgruppe, c) forlenge sesongen. NBBFs fremtid står og faller på (i stor utstrekning) et sterkt frivillig apparat. Mange ulike tiltak kan igangsettes for å oppnå dette. I Strategiplanen for Tingperioden finner vi de politiske føringene på hvordan vi skal oppnå dette og andre mål vi har satt oss.

6 6 / Verdier Verdier Visjonære mål for perioden NBBF har i løpet av 2011 arbeidet for å se nærmere på hvilke verdier vi ønsker å stå for og hvordan verdiene kan gjennomsyre organisasjonen. Etter en lengre prosess mener NBBF at vi nå har funnet frem til en verdiplattform som vil virke positivt inn på hele organisasjonen. En verdiplattform gir et signal om hvilke holdninger som skal fremheves i alle deler av vårt arbeid, om vi snakker om arrangementer, trenerutdanning, spillerutvikling etc. NBBFs verdier: Vår organisasjon, våre utøvere, våre trenere og våre dommere skal oppleves som: Engasjerende Inkluderende og spenstig! Basket engasjerer! Ikke bare publikum i form av god underholdning, men også barn og unge, til samhold, lek og konkurranse og foreldre til deltagelse i klubbvirksomhet og regionsarbeid. Engasjement er en fantastisk drivkraft og kan komme fra både toppsatsning og lek og moro. Barn driver med idrett fordi de synes det er moro. De er sammen med venner og får opplevelser og lærdom for livet. Dette fundamentet skal alle trenere, ledere og foreldre forholde seg til, ta vare på og utvikle. Innenfor basketfamilien skal engasjement i alle former fremmes og dyrkes. NBBF skal legge til rette for at aktørene i basketfamilien skal engasjere seg. Alle som kommer innenfor vårt miljø, lokalt, regionalt eller nasjonalt skal bli inspirert til å bidra. For å få dette til må NBBF være tydelig i sin kommunikasjon, jobbe strukturert og målrettet å ikke minst fortsatt vise stor entusiasme for det arbeidet som drives av frivillige rundt omkring i landet. Basket er inkluderende! Ingen idrett er så allsidig, fargerik, åpen og tolerant som basketball. NBBF skal jobbe for å vise hvilken fantastisk mulighet for integrering, inkludering og likestilling som finnes ved bruk av basketball som verktøy. Basketfamilien ønsker samfunnsansvar velkommen og vil i den neste tingperioden særlig jobbe for å bedre forholdene for basketball for funksjonshemmede, bruke idretten som en attraktiv integreringsarena for jenter med flerkulturell bakgrunn og tydeliggjøre null-toleranse mot diskriminering. Felleskap mellom mennesker med ulik bakgrunn er spennende. Alle i basketfamilien skal bidra til aktivitet slik at alle grupper kan oppleve en tilhørighet til vår idrett. Basket er spenstig! Både på og utenfor banen skal basketballspillere, og alle rundt, vise seg frem ved å plante bena i bakken, samtidig som man skyver ifra mot skyene. På banen jobber vi fysisk for å kunne hoppe høyere. Utenfor banen jobber vi mentalt for å heve oss over konflikter som har oppstått på banen, eller i hverdagen. På banen skal vi være motstandere og bidra til engasjerende og spennende kamper. Utenfor banen skal vi være samarbeidspartnere, skoleelever, familiemedlemmer og venner. Spenstigheten vi lærer fra basketballen skal ikke bare hjelpe oss på banen men også når vi møter på konflikter i hverdagen. Vi skal i tingperioden jobbe aktivt for at basketfamilien karakteriseres av ærlighet, toleranse, respekt og aksept gjennom basketballens verdisett Shut Up & Play. Sammen skal vi som er engasjert i norsk basket være tydelige slik at basketballspillere uansett nivå, foreldre og publikum har klare rammer å forholde seg til. Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett ivaretar verdiene inkludering, mangfold og likebehandling. Rettighetene er et politisk virkemiddel og er et uttrykk for de verdier vi ønsker skal være grunnlaget for norsk barneidrett. Bestemmelsene er ufravikelige regler som skal etterleves og håndheves i idretten. NBBF skal være et særforbund som har rettighetene og bestemmelsene implementert i alle organisasjonsledd, i alle prosjekter og tiltak. også vi strekker oss litt lenger

7 Prioriteringer /7 Prioriteringer NBBF skal være gode på å prioritere. En sunn økonomi er et nødvendig fundament for NBBF, men også for all aktivitet i klubber og regioner. For å kunne gi et godt tilbud til barn og unge må det utvikles flere og bedre trenere. Implementering av en ny trenerløype skal bidra til en betydelig kvalitetsheving av trenere på alle nivåer. Økonomi og overføringer NBBFs økonomi skal baseres på langsiktige inntekter og en målrettet, prioritert kostnadsstyring. NBBF skal i tillegg til å motta statlige overføringer jobbe for langsiktighet i betydelige inntektskilder. Dette innebærer et større fokus på å få inn sponsorinntekter og annen støtte som gis gjennom mer prosjektbaserte tiltak. NBBF skal jobbe for økte rammeoverføringer til klubb. Klubber er ikke like, men står ovenfor ulike typer utfordringer avhengig av hvor i landet de er lokalisert. Det er forskjell i mulighetene for å drive aktivitet. Enkelte klubber har større utfordringer i forhold å skaffe frivillige enn andre. Dette kan særlig gjelde områder med stor innvandringsandel i befolkningen, der tradisjoner for frivillig arbeid ennå ikke er etablert. Større overføring til klubber som har store andeler barn og unge med innvandrerbakgrunn skal begrunnes i at det gjøres et viktig arbeid i forhold til integrering. I Sverige har det vært praksis at alle som har lag på toppnivå, og som i tillegg har breddevirksomhet, får overført øremerkede midler til en 100 prosent stilling. NBBF vil arbeide for at vi i Norge får på plass lignende rammebetingelser. En ansatt gir dobbelt så mye frivillighet i sammenlignet med en frivillig som skal rekruttere til frivillighet.

8 8 / Organisasjon Satsingsområde I Organisasjon NBBF skal være kompetansedrevet. Hovedfokus i perioden skal være klubbutvikling. Forbund og regioner skal bidra til å utvikle klubber. Frivillighet NBBF er, og vil nok også i framtiden, være en organisasjon basert på høy grad av frivillighet og dugnad. Det er derfor svært viktig å legge forholdene best mulig til rette for dette. Frivillige opplever ofte et press knyttet til egen kapasitet, det er av den grunn nødvendig at NBBF bidrar til å skape den entusiasmen som trengs for å tiltrekke oss en større gruppe frivillige. De frivillige utgjør fundamentet i organisasjonen, dette må ligge til grunn for all aktivitet som igangsettes av NBBF sentralt. Medlemmer/utøvere Alle tiltak som retter seg mot medlemmer og utøvere skal bære sterkt preg av et ønske om inkludering. Basketball er en verdensidrett og tiltrekker seg medlemmer og utøvere fra alle samfunnslag og nasjonaliteter. En åpen og inkluderende organisasjon innebærer at alle som er involvert i NBBF har respekt for mangfold og er ydmyke for det positive dette bringer med seg. Klubbene Klubbene er den viktigste forutsetning for å få gjennomført de mål som legges sentralt. God kommunikasjon, respekt for klubbenes begrensninger og synlighet fra NBBF sentralt opp mot klubb er essensielt for å skape en enhetlig og samlet organisasjon. Alle som driver klubb kjenner til de store oppgaver man er pålagt (i sin fritid). Det er NBBFs mål å bistå klubber gjennom bruk av aktivitetskonsulenter og våre egne klubbutviklere, der det trengs og styrke klubbenes interne organisering og ledelse. Basket.no vil utvikles til å være en enda bedre kilde til informasjon for klubbene.. Regionene Regionene har en selvstendig rolle ovenfor klubb, men all drift i regionene skal til enhver tid henge sammen med de overordnede mål som er lagt for NBBF. NBBF sentralt og regionene skal ha faste møter igjennom året, dette for å styrke samarbeid og samhold innad i organisasjonen. Regionene har per dags dato svært ulike rammebetingelser, dette skal gjenspeiles også i de oppgaver som eventuelt legges ut til regionene. Det er et mål at også NBBFs styre og regionstyrene får til et sterkere samarbeid. NBBF skal være en organisasjon med stor takhøyde for mangfold - alle skal med! NBBF skal fremstå som en samlet organisasjon NBBF skal via regionene gi alle klubber tilbud om bistand til utvikling av egen organisasjon Gjennomføre et målrettet og aktivt arbeid i alle organisasjonsledd der inkludering skal være et nøkkelbegrep. Iverksette tiltak som bidrar til samhold mellom ansatte og styremedlemmer sentralt og regionalt. Involvere klubber i sentrale og regionale prosjekter der det er naturlig. Utdanne klubbveiledere og drive aktiv klubbutvikling i alle regioner Sammen skal vi bli bedre! Administrasjon NBBF har som mål å effektivisere sitt daglige arbeid. I den siste tingperioden har man fullført regionaliseringen av Basket-Norge. Per i dag er det en eller flere ansatte i samtlige regioner. NBBF skal kartlegge de ressursene vi har tilgjengelig både nasjonalt og regionalt for best mulig utnyttelse med tanke på å ivareta vårt fokus på satsningsområdene. Det er ønskelig å se nærmere på om sentrale oppgaver kan settes ut til regionene for å frigjøre faglig kapasitet sentralt og samtidig bidra til å styrke administrasjonene regionalt. NBBF har sentralt implementert et målog resultatstyringsverktøy som skal bidra til at vi lettere kan måle vår aktivitet og effekten av tiltak som igangsettes. Det blir nå satt klare måltall for alle satsningsområder. Dette verktøyet skal bidra til at NBBF som organisasjon lettere kan styre tiltak, økonomiske og menneskelige ressurser inn mot det områder vi ser må styrkes. Regionene er viktige brikker i denne sammenheng. Det er et særlig ønske at mål- og resultatstyringsverktøyet også implementeres i regionene. Det skal to ganger i året rapporteres inn til NBBFs styre om de tiltak og strategier som er valgt gir ønskede resultater og effekter. I tillegg til Idrettsregistreringen skal rapportering på aktivitet fra regionene gi oss kunnskap om dette. Møteplasser/arrangementer Alle som er frivillige innenfor NBBF er travle mennesker. Det er derfor viktig å legge forholdene til rette slik at møter/- arrangementer ikke tar mer tid enn nødvendig. NBBF vil i kommende planperiode arbeide for at viktige møter legges til arrangementer der folk naturlig vil være. Den Store Trenerhelgen og TalentCamp er eksempler på dette. NBBFs arrangementer skal bære preg av profesjonalitet, forutsigbarhet og god gjennomførings evne. Alle arrangementer følger en mal for gjennomføring. NBBF skal sørge for at malen implementeres i alle ledd av organisasjonen.

9 Kommunikasjon/Merkevarebygging /9 Satsingsområde Il Kommunikasjon/Merkevarebygging NBBF har en fantastisk vare å selge. Gjennom etablerte kommunikasjonskanaler og en sentral kommunikasjonsstrategi skal NBBF i kommende tingperiode bli mer synlig i norsk offentlighet. Per dags dato har NBBF ingen sterk markedsposisjon, og dette virker inn på de ressurser vi kan hente inn for å drive og utvikle sporten. Web/Sosiale medier For å nå nye medlemmer må organisasjonen ta nye medier i bruk. NBBF har en etablert webside som er kjent for mange av våre medlemmer. Derimot er det også mange som ikke tar denne siden i bruk. Forbundet sentralt må bli bedre på å markedsføre egne nettsider og videre bruke nettsidene til å legge ut nyttig informasjon til medlemmer, frivillige og utøvere. Det skal i kommende tingperiode etableres en felles kommunikasjonsstrategi for NBBF sentralt og regionalt. Det er nødvendig å se nærmere på mulige verktøy som kan benyttes i denne sammenheng. En viktig kommunikasjonsvei er via ulike typer presse. Både lokale og nasjonale medier er viktige i denne sammenheng. Facebook, Blogger og andre sosiale medier vil kunne spille en viktig rolle i synliggjøringen av norsk basketball. Det skal også legges en strategi for bruk av slike medier. Synlighet Vi må per dags dato akseptere at vi ikke får de store overskriftene basert på sportslige resultater. Det bør derfor legges opp til en strategi på hvordan basketfamilien kan fore media med gode historier. Det skjer og vil skje mye positivt i basket-norge som pressen vil synes det er verdt å skrive om. Vi bør ha en strategi for dette, det vil si hvordan få synliggjort alt det positive som skjer innen vår idrett og bli flinkere til å vri budskapet slik norsk presse ønsker det. Gjennom større synlighet i mediene vil våre aktiviteter, tiltak og prestasjoner bli lagt bedre merke til i Basket skal bli mer synlig i offentligheten Øke basketens attraktivitet som objekt overfor sponsorer (øke inntekter) Øke basketens omdømme ved å synliggjøre den verdensidrett den faktisk er norsk offentlighet. Dette vil på sikt kunne bidra til at basketball blir et naturlig valg for alle som ønsker å drive med organisert idrett. Statlige overføringer vil alltid utgjøre en vesentlig del av NBBFs inntektsgrunnlag. Imidlertid, for å nå de ambisiøse målene vi har satt seg, må forbundet styrke dette grunnlaget. Gjennom større eksponering i media og synliggjøring av våre utøvere, både på kvinnesiden og på herresiden mener NBBF at vi kan oppnå dette. Det er i denne sammenheng viktig å være tydelige på hva som er NBBFs visjon og verdigrunnlag og hva som gjør denne idretten til noe spesielt å være en del av. Vi bør også arbeide for å få synliggjort flere store internasjonale mesterskap i norske medier. Dette vil også kunne bidra positivt ved faktisk å få frem hvor stor og verdensledende idrett dette egentlig er. Markedsføre våre visjoner og verdier overfor barn og unge. Utvikle sponsorprodukter basert på våre verdier. Påvirke sportsredaksjoner og sportsredaktører til å vise internasjonale mesterskap

10 10 / Sportslig strategi Satsingsområde Ill Sportslig strategi Som idrett har NBBF lenge hatt behov for å få på plass en helhetlig sportslig strategi. Med helhetlig sportslig strategi menes et rammeverk for hvordan NBBF skal bidra til å utvikle basketspilleren i Norge. NBBF vil gjennom sin sportslige strategi klargjøre hvilke premisser og hvilke rammer som skal danne utgangspunktet for all organisert basketaktivitet i Norge i årene som kommer. Per i dag finnes det i overkant av basketballutøvere som driver organisert basketaktivitet i regi av NBBF. Informasjonen er basert på tall innhentet fra idrettsregistreringen Vi vet også at fordelingen mellom gutter og jenter per i dag er 70/30 i fordeling. NBBF har per i dag ca. 150 klubber som organiserer basketaktivitet. I tillegg vet vi at vi til sammen har ca. 300 trenere engasjert i idretten. Vi vet lite om det komplette trenerbildet og/ eller kompetansenivået på disse. Per i dag eksisterer det en rekke ulike praksiser på tvers av regionene og klubber i forhold til hvilke oppgaver og tiltak som prioriteres, hvilke krav som stilles til trenere, organisering av kamptilbud, hva spillerne lærer, felles terminologi etc. Både basketball internasjonalt og andre idretter nasjonalt, f.eks håndball, har innført lisenskrav til trenerapparatet. Det er ulike praksiser for nivåer og fornyelse av lisens, men felles er et konkret krav til kompetanse. Norsk basketball har pr i dag ingen lisenskrav til trenerne. Trenerutvikling med tilhørende krav til trenerkompetanse og trenerlisens vil være et prioritert satsingsområde for NBBF. Målet med en helhetlig sportslig strategi (HSS) er å utvikle en felles ramme og identitet knyttet til spillerutvikling og spillestil. NBBFs HSS har som utgangspunkt at alle nivåer (alderskategorier) skal inkluderes i dette rammeverket. Visjon og måltall: NBBF har som overordnet mål at basketball skal bli et naturlig valg for alle som ønsker å drive organisert lagidrett. I dette ligger at NBBF ønsker å øke sitt medlemstall. Måltall for perioden er satt til en økning fra i overkant av medlemmer til et medlemstall på Å øke antall spillere forutsetter to ting: - At nye spillere kommer til - At spillerne blir i idretten Organisering av medlemmer: Løst regnet har vi 200 registrerte klubber som driver med basketball i Norge. Av disse kan vi regne at 150 er aktive klubber som til daglig jobber med rekruttering av nye spillere og utvikling av allerede etablerte spillere. Klubbene danner en viktig ramme for våre aktive medlemmer. Det gjør også trenere. Dersom vi anslår at vi per i dag, av de 150 aktive klubber har totalt ca. 50 klubber med lag i alle klasser og resterende klubblag har til sammen fem lag har vi en fordeling som følger: 112 medlemmer * 50 klubber = medlemmer * 100 klubber = Totalt = aktive Dette tilsvarer (rundt regnet) et trenerbehov på ca 650 trenere. Det vil si at vi har en underbemanning på totalt 350 trenere dersom spillerens behov skal stå i sentrum. Hva slags idrett skal vi være? For å kunne definere innholdet i en helhetlig sportslig strategi må vi ha et bevist forhold til hva slags idrett vi skal være. Det vil være mange meninger om hva slags tilbud vi ønsker å gi våre medlemmer. NBBF legger til grunn at vi ønsker å være en kompetansedrevet idrett, hvilket innebærer at NBBF i størst mulig grad skal sikre at det leveres god vare på treninger og i barns møte med aktivitet og kamper.

11 Trenerutvikling /11 Trenerutdanningene bidrar til å skape trygge og kompetente trenerpedagoger. Tilsvarende at barns introduksjon til basketball, uansett arena, bygger på kvalitet og gjenspeiler NBBFs syn på progresjon og utvikling. Nøkkelord og mål for Basketball som kompetansedrevet idrett : Kvalitet: vi skal ha gode trenere og gode rutiner for å ivareta informasjon og forvaltning av idretten. Mestring: spillere må føle utvikling og mestring. En presis plan for progresjon bygget på en pedagogisk plattform er derfor vesentlig. Aktivitet: forutsigbar og jevnlig aktivitet og høydepunkter. Mange kamper mot ulike motstandere, både jevne og ujevne kamper. Sosiale strukturer: felles og forutsigbare møteplasser for aktive utøvere. Både som rene sosiale arenaer, men også som utviklingsarenaer. Enten det er NM sluttspill, skillstreninger eller LL-arbeid. Oversiktlig utviklingsvei og forutsigbare seleksjonsprosesser: hvor langt kan man nå? Når? Herunder tydelighet i forhold til mulig utviklingsstige for den enkelte spiller. Spillerne skal hele tiden ha noe å se frem til, og dette skal være tydelig kommunisert og tilgjengelig. i. Trenerutvikling NBBF skal til en hver tid rekruttere, utdanne, utvikle og følge opp trenere i det omfang, og med den kvalitet, som organisasjonen trenger for å vokse og for å heve nivået på utøverne på alle nivåer. Rekruttering krever mottaksapparat trenere. For å kunne vokse og rekruttere flere spillere må vi få flere trenere på plass slik at det første møtet med basketballsporten blir positivt og motiverende for alle nybegynnere. Vi må derfor legge til rette for at alle potensielle trenere kan få en relevant, attraktiv og effektiv utdanning i en form som ikke er for tidskrevende og samtidig mest mulig praktisk rettet. Spesielt viktig er det å rekruttere og utdanne voksne trenere for våre yngste utøvere. Tid, eller mangel på tid, er en begrensende faktor for mange voksne til NBBF skal rekruttere flere trenere NBBF skal bidra til at kvalitetsnivået på trenerne heves NBBF skal beholde og utvikle trenere å melde seg på kurs og det er derfor viktig at trenerutdanningen er tilpasningsbar. Nettbaserte kursmoduler er en viktig del av dette. Bedre trenere gir bedre spillere. NBBF skal tilby gode, moderne kurspakker som skal være i tråd med NIF sin trenerløype og dennes organisering skal implementeres også i vår treningskurspakke. Utviklingen av nye kurspakker for trenere skal være basert på NBBFs sportslige strategi. Disse kurspakkene skal kompletteres med personlig oppfølging av hver enkelt trener som gjennomgår utdanningen for å sikre kompetanseøkning og motivere trenerne videre. Våre topptrenere gis tilbud om høyere trenerutdanning og FIBA kurs. Alle kurs skal også tilpasses slik at de best mulig oppfyller organisasjonens krav på tilgjengelighet og på mulighet for lokal utdanning. Gjennomføre tilstrekkelig antall kurs i perioden, fysisk og via elæring. Implementere "Den røde tråden" og NIFs trenerløype Skape gode møteplasser, innføre trenervisitter, vitalisere trenerforening, øke treneres status Sentrale samlingspunkter oppsøkende virksomhet. Den Store Trenerhelgen (DST) og trenersamlinger før sesongstart er naturlige møteplasser for trenere. DST gir et kvalitetstilbud av forelesninger og demonstrasjoner for alle trenere på alle nivåer. DST skal ha vel så mye fokus på breddetreneren som topptreneren. DST kombinert med ungdomslandslagssamlinger gir unike muligheter til utvikling, erfaringsutbytte og inntak av nye ideer. De store sentrale samlingene og kursene kompletteres med oppsøkende virksomhet i regionene. For å øke statusen på trenerrollen skal det etableres en trenerlisens i løpet av planperioden. Bedre synliggjøring av trenerkarriere via basket.no med mer er også virkemidler som skal tas i bruk for å heve statusen rundt våre trenere. Trenerforeningen. NBBF skal utvikle samarbeide med Trenerforeningen og være pådriver for at denne etablerer seg som en høringsinstans og som en ytre pådriver i Trenerspørsmål, samt være et samlingspunkt for alle trenere i Norge.

12 12 / Rekruttering ii. Rekruttering Skal vi lykkes med rekruttering og minimering av frafall er det derfor nødvendig å jobbe systematisk og langsiktig med klubbutvikling. NBBF har en klar visjon om at samtlige klubber gjennomfører og jobber systematisk med start- og oppfølgingsmøter, veiledet av våre egne klubbveiledere. I tillegg har organisasjonen en visjon om at de største og mest ressurssterke klubbene kommer opp på et kompetansenivå der det jobbes med Klubbens utviklingsprogram og/ eller Frittstående organisasjonskurs. Vi vil vokse Norges Basketballforbund har en ambisiøs visjon når det gjelder medlemsvekst i perioden For i denne perioden ønsker NBBF å bli like store som det Norges Volleyballforbund var i Da må vi oppnå en betydelig medlemsøkning fra i overkant av medlemmer til medlemmer. Breddebasket Skolen vil være den viktigste rekrutteringsarenaen i perioden. NBBF skal videreutvikle eksisterende prosjekter og utvikle nye prosjekter for aldersgruppen 6-13 år. Visjonen er å kunne tilby ett godt produkt til hver aldersinndeling innenfor gruppen. Den operative driften av prosjektene skjer regionalt eller lokalt. Skolebasketmesterskapet skal implementeres i organisasjonens lokale og regionale drift og med en radikal økning i drift- og aktivitetsvolum. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være ivaretatt som en naturlig del av samtlige prosjekter for målgruppen U7 - U13. Easy Basketball Challenge. Norsk Basket ønsker å implementere ett felles minibasketkonsept i organisasjonen. I 2012 ble det vedtatt å satse på konseptet Easy Basketball Challenge (EBC) etter modell fra Sverige. Dette er basketaktiviteter der barn opp til 10 år fra flere ulike klubber spiller to kamper 4 mot 4 og deltar i flere leker. Barna spiller på lave kurver, trenerne jobber for at alle spillere skal være delaktige og dommerne fungerer som kampledere. Konseptet er designet slik at barna skal få en så positiv basketopplevelse som mulig. Dette videreføres med innføringen av Easy Basket (EB) opp til U12. EBC og EB er rammeverket vi ønsker å presentere for skolene, og det er også dette klubbene skal kunne tilby i sitt nærmiljø. Dette er tenkt organisert på følgende måte: Regionene har kommunikasjon med skolene angående følgende tiltak: U7 U10 - Lek i skolen bygger på NIFs barneidrettsbestemmelser - Easy Basket Challenge - Introduksjon til basketball U11 U12 - Introduksjon til Easy Basket U12 U13 - Skolebasketmesterskapet Klubbene bruker på sikt trenerkrefter til opplæring av gym lærere og barn i skolealder. Aktivitet organiseres etter EBC og EB prinsipper avhengig av barnas alder. Klubbene bidrar også i forbindelse med arrangement av Skolebasketmesterskapet. Forbundsstyret og regionstyrene arbeider politisk for å få kommunene til å anbefale EBC og EB som et tiltak for høyere aktivitet, bedre skolemiljø og skoleutvikling. NBBF skal øke antall medlemmer Basket skal bli den største skoleidretten Synliggjøre basket generelt Tilpassede aktiviteter for nybegynnere Samarbeide med- og utvikle idrettslærere, utvikle og tilgjengeliggjøre materiell spesielt for EBC i skolen. Synliggjøre mønsterklubber/"best practises".

13 Spillerutvikling og Landslag/regionslag /13 iii. Spillerutvikling Spillerutviklingsplan Det skal være en jevn og synlig kvalitetsforbedring blant norske basketballspillere. Målet er å heve det sportslige nivået på de beste, men samtidig også dra med seg de nest beste opp på et høyere nivå. Det er et mål å skape en toppidrettskultur der utøverne er indre motivert, prioriterer trening og tenker helhetlig i forhold til sin utvikling. Spillerutviklingsplanen er NBBFs anbefalinger på utvalgte områder i forhold til spillerutvikling. Planen vil inkludere ferdigheter (den røde tråden), holdninger, treningsmengde, kosthold, styrketrening og koordinasjonstrening. Det er et mål at alle norske basketballspillere skal erverve sine grunnleggende ferdigheter (ballbehandling, pasninger, skudd, dribling, forsvar) gjennom EBC/EB. Teknikkmerkedager har til hensikt å motivere spillere og trenere til et tidlig fokus på grunnleggende ferdigheter. Det vil også anbefales at klubber og basketballgymnasier i landet bruker innholdet i spillerutviklingsplanen. Utvikle spillere gjennom hele LIVSLØPET Heve nivået på de beste Utvikle spillere gjennom hele LIVSLØPET For å skape dette, med utøveren i sentrum, så må all aktivitet knyttes opp mot tilpassede arenaer og aktiviteter der spilleren gis best mulighet å utvikles, det såkalte basketballivsløpet. En oversikt over hvilke arenaer og aktiviteter som knytter seg til hvilken alderskategori kommer frem av basketballivsløpet. Implementere "Den røde tråden" på alle nivåer. Gi de beste info. og muligheter til å konkurrere på utfordrende og utviklende arenaer. Implementere "Den røde tråden" på alle nivåer. iv. Landslag/regionslag Landslag Den sportslige stragetien synliggjør også anbefalte prioritering og progresjon innenfor utvalgte områder. All virksomhet for landslag og regionslag vil basere seg på den røde tråden. Innholdet vil være førende for hvordan regionslagene og landslagene jobber og for struktur, innhold og intensjon med virksomheten. Nye landslag etableres med utgangspunkt i regionslagene og Talentcampen. Det er grunnleggende at regionslagene har jevnelige treningssamlinger og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer. Det er et ønske at hovedfokus for landslagsaktiviteten skal være på de aldersbestemte landslag der det forsøkes å gi tidligst mulig matching internasjonalt hvis mulig ressursmessig. Heve kvaliteten på alle landslag Aldersbestemte landslag skal delta i EM Være blant de tre beste i nordisk på alle nivåer og vinne kamper i EM Heve kvaliteten på alle landslag Det er også et ønske at spillere i «mellom årene» U17, U19 og U21 skal ha tilbud utenom landslagsaktivitet. Dette kan gis regionalt, i forbindelse med samlinger for de beste i regionen i aldersklassene U16 U21. Satsning på seniorer skjer i og med oppbygging av yngre landslag, og en langsiktig plan for disse. All landslagsvirksomhet skal basere seg på "Den røde tråden" Tidlig internasjonal matching, nye landslag etableres med utgangspunkt i Talentcamp og regionslag Tidlig internasjonal matching, nye landslag etableres med utgangspunkt i Talentcamp og regionslag All landslagsvirksomhet skal basere seg på "Den røde tråden"

14 14 / Nasjonale serier og Dommerutvikling v. Nasjonale serier En 10-årsplan for hvordan våre nasjonale serier skal organiseres og utvikles er etablert. Denne er et resultat av en lengre prosess der samtlige klubber og spillere i nasjonale serier samt sentrale klubbrepresentanter har kunnet komme med innspill. Hovedmål er å etablere lag i toppseriene for kvinner og menn i løpet av planperioden. Man vil også jobbe for et høyere nivå både sportslig og organisatorisk. ønskes også gjennomført mest mulig jevnt gjennom hele sesongen uten større opphold. Det er uttalt mål at man ser etter mulighet for å gå tilbake til regulært sluttspill (ikke Final Four) i andre fase ( ) hvis klubbenes organisatoriske status tilsier at dette er mulig. I fase 2 er det også mål å reetablere to nasjonale serier på herresiden. I tredje fase ( ) skal man også ha som mål at man kan etablere en andre nasjonal serie på kvinnesiden. I hele planperioden skal NBBF arbeide tett med klubbene i de nasjonale seriene og følge opp miljøer i lavere divisjoner som har ambisjoner om deltakelse i nasjonale serier en gang i framtiden. Langtidsplanen er inndelt i tre faser. I den første fasen skal BLNO og KL videreføres som nasjonale serier. 1M skal organiseres regionalt eller interregionalt. Etter signaler fra klubber og andre ressurspersoner er innstillingen at sluttspillet for KL og BLNO arrangeres som et felles arrangement. Seriespillet Etablere flere lag i toppseriene Høyne nivået både sportslig og organisasjonsmessig Fremme samarbeid mellom herre- og dameligaen Fremme samarbeid mellom nærliggende klubber Forlenge sesongen, gjennomføre klubbutviklingstiltak Felles arrangementer vi. Dommerutvikling Det har i mange år blitt rekruttert i de fleste av landets regioner et tilstrekkelig antall nye dommere. Oppfølging av disse har imidlertid ikke vært den beste. Fokus på dommeroppfølging både for nyutdannede og regionsdommere samt på forbundsdommernivå må dermed styrkes for å heve kvalitet i alle ledd. Dette vil forhindre frafall og skape en bedre dommersituasjon over det ganske land. Dommerrekruttering Avhengig av dommersituasjonen i de ulike regionene bør det kjøres hvert år minst et aspirantdommerkurs. I større regioner som region Øst og Vest bør minst to kurs avholdes. Kursene bør avholdes i sammenheng med en turneringshelg rett i etterkant av endt kurs der nyrekrutterte dommere bør dømme. Regionene bør sette seg mål på minst 40 prosent jenter på slike kurs Dommeroppfølging Dommeroppfølging på regionsdommernivå bør styrkes vesentlig. Alle regionsdommere bør bli vurdert minst 2-3 ganger hver sesong av kvalifisert observatør. De to store regionene bør arrangere regionsdommerkurs hvert år, mens de tre mindre regionene bør minimum arrangere et slikt kurs hvert annet år. Alle regioner bør ha minst en dommersamling foran hver sesong for å diskutere nye regeltolkninger og praksis rundt dommergjerningen Toppdommerne Antall dommere som dømmer våre nasjonale toppserier er for lavt. Den geografiske spredningen er heller ikke god med tanke på store reisekostnader og slitasje på forbundsdommergruppen. En målrettet satsning for å få en bedre geografisk balanse må gjennomføres. NBBF har etablert et nasjonalt regionsdommerkurs for bedre å kunne øke andelen dommere som velger å gå videre. Mer og bedre oppfølging av etablerte forbundsdommere må gjennomføres for å holde interessen oppe. Flere dommere regionalt Heve kvaliteten på regionsdommere Bedre den geografiske fordelingen av toppdommere Øke antall kursgjennomføringer regionalt (evt. samarbeide på tvers av regionene) Øke antallet dommerobservasjoner på regionsnivå og gjennomføre årlige dommersamlinger Danne regionale talentdommergrupper

15 Inkludering og Jenter /15 Satsingsområde IV Inkludering Inkludering er NBBF strategi for å gjøre basketball kjent for flere. Her kreves tilrettelegging og tilpasset aktivitet for «nye» grupper spillere. NBBF skal bidra til at flere jenter spiller basketball. NBBF skal ha et spesielt fokus på jenter med minoritetsbakgrunn. NBBF skal videreutvikle sitt tilbud rettet mot rullestolbrukere. NBBFs Jenteprosjekt skal følges opp gjennom et jenteperspektiv i alt vi driver med. Igangsette eget prosjekt rettet mot rekruttering av denne gruppen. Øke tilbudet gjennom utdanning av instruktører og dommere samt utvikle tilbud til denne gruppen i samtlige regioner. i. Jenter Jenteprosjektet så dagens lys tidlig februar måned Jenteprosjektets visjon var i første omgang å bevege verden (NBBF verden), bevege den til å se og satse på jenter. Den strategiske målsetting for prosjektet er følgende: NBBFs jente- og kvinnesatsningsprosjekt skal i prosjektperioden ( ) legge grunnlag for at basket blir en ledende lagidrett for jenter i Norge innen For å oppnå det overnevnte valgte Jenteprosjektet ut fem satsningsområder/tiltak for perioden Rekruttering Utvikling av jentespillere Synliggjøring av norske kvinnelige profiler og talenter Jentedommerprosjekt Utvikling av Kvinneligaen Dersom jentesatsningen skal ha den effekten vi ønsker å oppnå, er det helt nødvendig med en satsning som går over tid. Det er et mål for den nye planperioden at jenteprosjektets anbefalte nasjonale strategi skal implementeres i alle regioner og gjørs kjent for samtlige klubber i landet. Det viktigste arbeidet for perioden vil altså være å forankre prosjekter og tiltak i samtlige regioner og videre bidra slik at klubber kan satse på jenter.

16 16 / Minoriteter og Rullestolbasket ii. Minoriteter Basketball for fargerike jenter; Engasjerende, inkluderende og spenstig. Norsk basket har i dag dessverre en fordeling der det kun er 30% aktive jenter på landsbasis. Forbundet jobber aktivt for å øke andelen jenter og har lagt ned mye ressurser i dette arbeidet. Det vil være helt naturlig å videreføre dette fokuset på jenter med flerkulturell bakgrunn. Det er mange grunner til at dette bør være viktig for NBBF, men viktigst er at vi mener basketball er en idrett som bidrar med et sunt treningsmiljø, en inkluderende atmosfære, positive verdier både på og utenfor banen og som har et viktig samfunnsansvar. Dette er en mulighet for jentene med flerkulturell bakgrunn å bli en del av et miljø der deres bakgrunn ikke sees på som noe annerledes, men som tvert imot deles av verdens beste spillere. Målgruppen kan lett finne rollemodeller som de kan forholde seg til og som de kan sammenligne seg med. Idretten er tolerant når det gjelder påkledning og er en idrett med kun mild kontakt, i motsetning til andre idretter som kan se voldsommere ut. Derimot er smidighet, hurtighet, spenst og teknikk viktigere i denne lagidretten. Det er flere gutter enn jenter som driver med idrett, og det er flere etnisk norske jenter som driver med idrett enn jenter med flerkulturell bakgrunn. Det kan tyde på at jenter generelt, og dem med flerkulturell bakgrunn spesielt, ikke identifiserer seg med idrett. Norsk basket ønsker å gjøre sitt for å endre denne statistikken. Vi ønsker å utvikle en spenstig metode for å inkludere jenter med flerkulturell bakgrunn inn i vår engasjerende idrett for å gjøre den litt mer spennende. Det er utfordrende å nå ut til målgruppen. Av dem som deltar i idrett er det ofte vanskelig å kommunisere med foreldre og familie, delvis på grunn av språket og delvis med bakgrunn i interesse. Norges Basketballforbund tror at foreldre til målgruppen er en potensiell stor ressurs som har mye å bidra med inn mot organisasjonen, og som vil få mye igjen for å engasjere seg i sin lokale basketballklubb. Derfor fokuserer vi gjennom dette prosjektet mye på foreldre, til tross for at målgruppen er jenter. iii. Rullestolbasket Rullestolbasket; en idrett som utjevner forskjeller. Basketball er en av verdens desidert største idretter grunnet en engasjerende, inkluderende og spenstig spillestil som krever lite utstyr og som er gjenkjennelig fra Filippinene til Tromsø. Derfor er det ikke en overraskelse at idretten er stor også for personer med funksjonsnedsettelser. Rullestolbasket viderefører verdiene fra basketball; engasjerende, inkluderende og spenstig, på en utmerket måte. Det er en av basketballens styrker når det gjelder idrett for personer med funksjonsnedsettelse; uansett om utøverne springer på egne ben eller kjører stol er idretten den samme. Dersom man spiller basket, i stol eller gående, er man en del av den samme familien, basketfamilien. Det er ingen grunn til å skape skiller, og det ønsker norsk basket heller ikke, men jobber derimot målrettet for å skape delte arenaer, både ved trenersamlinger, dommerutdanning, seriespill og turneringer. På forbundstinget 2012 ble følgende lagt til i Strategiplanen : Basketball skal bli den ledende lagidretten for fysisk funksjonshemmede innen Tingperioden og basketball skal være integrert på alle nivåer av organisasjonen. Rullestolbasket har økt sakte men sikkert de siste årene, men sliter fremdeles med lite synlighet og mangel på barn og unge blant utøverne. NBBF ønsker å øke antall rullestolbasketspillere i Norge, ved å fokusere på målgruppen år. I tillegg ønsker

17 Satsingsområde V Anlegg /17 Anlegg Ulike rammebetingelser har betydning for hvorvidt NBBF skal kunne nå de oppsatte mål for perioden eller ikke. Vi ønsker økt aktivitet, dette innebærer blant annet at vi må sørge for at det finnes treningstid nok til alle, treningstid har også konsekvenser for sportslig utvikling blant våre spillere. Vi ønsker økt synlighet i skolen, til dette krever blant annet at det finnes gode treningsmuligheter på skoler og ulike typer uteareal landet over. Anlegg I perioden skal en klar forbedring av anleggssituasjonen for NBBF være i fokus. Dette vil gjelde både inne og uteanlegg. Skolen er NBBFs viktigste rekrutteringsarena. Dersom det skal gjennomføres riktig og god aktivitet i skolen må skolene blant annet være utstyrt med kurver som er tilpasset barn i ulike aldre. Dersom NBBF når frem i skolen, vil det bli en betydelig større andel barn som løper rundt med en basketball i fritiden. For at barn og unge skal kunne utvikle interessen for basket, betinger dette at det finnes nok gode samlingspunkter/uteareal som de kan trene på. Vi finner basketkurver stort sett i og rundt alle park- og baneanlegg i Norge. Disse anleggene er derimot av svært ulik kvalitet. NBBF skal jobbe for at slike anlegg blir oppgradert til den standard som er nødvendig for at barn og unge skal ha gleden av å bruke disse. Anleggsregler gjør det per dags dato ikke lønnsomt å drive toppidrett. Disse lagene tar mye av den utdelte treningstid klubbene får, noe som gjør det vanskelig å ha nok tid i hall til også å kunne drive breddebasket. Har man toppbasket i klubb bør det legges til rette for mer halltid for disse klubbene, dersom de ønsker å tilby et breddetilbud. Halleie Det er ikke alle klubber som har tilbud om gratis halleie. For noen klubber utgjør dette store utfordringer i forhold til økonomi. NBBF skal bidra til å påvirke kommuner til å se disse utfordringene og til å legge til rette for at det skal være mulig å drive aktivitet uansett hvor i landet man måtte bo. Et minimumskrav er at det ikke skal koste noe for verken barn, ungdom eller mosjonister å drive aktivitet i hall. I tillegg bør det settes et maksimum for halleie når det gjelder klubblag med voksne utøvere som spiller på høyeste nivå. NBBF skal bidra til at alle idrettsanlegg i og ved norske skoler skal ha kurver tilpasset barn i ulike aldre. NBBF skal være pådriver for at park- og uteanlegg har egnet basketutstyr tilgjengelig for spill 3-3 (minimum en kurv). NIFs utstyrsordning skal gjøres kjent for alle klubber. NBBF skal jobbe for at det skal være gratis halleie for barn, ungdom og mosjonister. Alle nye anlegg skal minimum tilfredstille minimumsmålene for flerbrukshall. Være proaktive ved nybygg og inngå avtale med utstyrsleverandører for å kvalitetssikre utstyr som selges for bruk i skolen. Følge med på utbygging- og opprustning av uteanlegg i kommunene. Informere via basket.no NBBF skal påvirke kommunene via idrettsrådene. NBBF via regionene skal være aktive opp mot idrettsrådene.

18 18 / Iverksetting og oppføling Satsingsområde VI Iverksetting og oppfølging For at NBBF skal nå sine oppsatte mål er evaluering av våre aktiviteter og tiltak underveis en nødvendighet. Handlingsplaner Under vært enkelt satsningsområde skal det utvikles handlingsplaner med beskrivelse av tiltak og fremdrift. Dette vil skje fra og med høsten Tiltakene som beskrives skal iverksettes av den/de personene som har ansvaret for satsningsområde sentralt eller regionalt i NBBF. NBBF styret har det overordnede ansvar for at planene gjennomføres. Resultatmål Hvert enkelt tiltak under de ulike satsningsområdene skal ha definert klare måltall for hva som skal oppnås i løpet av perioden Gjennom halvårlige rapporter fra regionene og gjennom Idrettsregistreringen vil NBBF kunne følge opp hvorvidt tiltakene gir oss de resultater vi søker å nå. Rapporter Det skal to ganger i året utgis rapporter som bidrar til å informere organisasjonen om hvor i løpet vi er under det enkelte satsningsområde. Rapportene sendes primært ut til regionene og til regionstyrene men vil også gjøres kjent på basket.no Oppfølging Internt vil prosjektene og tiltakene som er igangsatt følges direkte opp av generalsekretæren og NBBFs styre. Den ansvarlige for satsningsområdet vil hver annen måned rapportere direkte til generalsekretær som videre vil rapportere til styret. På denne måten skal det sikres at alle satsningsområder og tiltak får den fremdriften som er ønskelig.

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016-2020 Aktivitetsmål for strategiperioden 2016-2020 Som et ledd i arbeidet med strategiplanen for perioden 2016 2020 er det utarbeidet et forslag til aktivitetsmål

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder:

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder: Strategiområde: Tiltak: Ansvarlig: Involverer: Frist: EBC EB Antall EBC vår 2014: 22 Antall EBC høst 2014: 11 Totalt antall EBC 2014: 33 Antall EB vår 2014: 22 Antall EB høst 2014: 11 Totalt antall EB

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb «Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb Hvem er vi, hvor var vi, hvor er vi? Etablert i 1970 rundt miljøet på Høybråten skole. Sportslige resultater på damesiden -80 og -90 tallet Des 15 ca

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Visjon En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg forpliktet ovenfor.

Visjon En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg forpliktet ovenfor. 0 Innhold: 1. Innledning «Felles plan for norsk basket» 2. Visjon 3. Verdigrunnlag for norsk basket 4. Virksomhetside for norsk basket 5. Programerklæring for norsk basket i perioden 6. Norsk baskets kjerneaktivitet

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sammen utvikler vi basket en. Klubbledermøte i Sone Rogaland september 2017

Sammen utvikler vi basket en. Klubbledermøte i Sone Rogaland september 2017 Sammen utvikler vi basket en Klubbledermøte i Sone Rogaland 5.-6. september 2017 Strategidokument 2016-2020. Visjon: Basketball - mer enn en idrett Verdigrunnlag: Basketball er inkluderende Basketball

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 2. september kl.17.00-19.00 Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status

Detaljer

Overordnede momenter i strategiplanen. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

Overordnede momenter i strategiplanen. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Overordnede momenter i strategiplanen Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 1 1 Strategisk hovedområde: Merkevarebygging Mål: Øke håndballidrettens popularitet som idrett for å tiltrekke seg utøvere.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2017 2020 1 Handlingsplanen Handlingsplan for Siv gymnastikkforening godkjennes på årsmøtet i 2017. Arbeidet med planen startet i 2013 og hele klubben har vært

Detaljer

Strategi og gjennomføring. Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016

Strategi og gjennomføring. Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016 Strategi og gjennomføring Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016 Arendal Titans Basketball etablert 2002 Visjon: Klubben for idrettsglede og inkludering hvor alle får spille og utvikle seg 80 medlemmer

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HØRINGSDOKUMENT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 11 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Side 1 av 13

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Side 1 av 13 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 13 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1 PUBLISERINGER...

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Mål- og handlingsplan

Mål- og handlingsplan handball.no Mål- og handlingsplan Region Nord 2016 2018 2 Mål- og handlingsplan 2016-2018 NHF Region Nord FORORD Vi opplever daglig engasjement og glede ved at barn, unge og voksne deltar i ulike aktiviteter

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

- Connecting the world of basketball -

- Connecting the world of basketball - Hvordan norske klubber kan bruke BBall til klubbutvikling Hvordan BBall utvikler seg innenfor rammene av samarbeidsavtalen med NBBF I dag finnes ingen plattform/verktøy som forener basketballsporten nasjonalt

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON»

Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON» Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON» NBBFs kjerneaktivitet Rekruttere Ivareta Utvikle Ting vedtatt (klubbene) visjon: «Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Læremål: Nivå EB er sertifisert for ledelse av aktivitet for EBC, EB og U13. Alle sertifiserte får tilsendt bevis/sertifisering.

Læremål: Nivå EB er sertifisert for ledelse av aktivitet for EBC, EB og U13. Alle sertifiserte får tilsendt bevis/sertifisering. Læremål: Easy Basket Trenerkurs (nivå EB) skal forberede og tilrettelegge for at trenere kan lede og styre aktivitet innenfor NBBF sine virksomhetsnivåer på barnenivå og i forbindelse med generell aktivitetsledelse.

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder NVBF Region Trøndelag Handlingsplan 2016 2018 -satsingsområder Innledning - volleyballregionens rolle NVBF Region Trøndelag består av 43 medlemsklubber, som til sammen hadde 2183 medlemmer ved siste idrettsregistrering.

Detaljer

Klubbutvikling Nesodden IF Basketgruppe. Gøril Wold Wægger og Ståle de Lange Kofoed

Klubbutvikling Nesodden IF Basketgruppe. Gøril Wold Wægger og Ståle de Lange Kofoed Klubbutvikling Nesodden IF Basketgruppe Gøril Wold Wægger og Ståle de Lange Kofoed Opp ned opp ned OPP Visjoner og mål - Hvorfor? Alle er enig om satsningsområdene og vi går i samme retning Enhver saueflokk

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Elitevolleyballens Politiske Dokument Volleyball

Elitevolleyballens Politiske Dokument Volleyball Elitevolleyballens Politiske Dokument 2016 2026 Volleyball 1 INNLEDNING INNHOLD Innledning...3 Virksomhetsidé...4 Hovedmål for NVBF...4 Programerklæringer for NVBF i perioden...5 Verdigrunnlag for NVBF...6

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 23.3.2015 skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2016. Innholdsfortegnelse Innledning...3 Planarbeid i.4 Overordnet

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2016-2018 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball

ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball 2016 2026 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Virksomhetsidé... 2 Hovedmål for NVBF... 2 Programerklæringer for NVBF i perioden... 2 Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål...

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 1 Innhold... 3 Veien mot 2020... 4 Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 9 Forord er et konsept som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning,

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER!

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! Et ledd mellom krets og dommer Rollebeskrivelse dommeransvarlig i klubb Stillingsinstruks En veileder, tilrettelegger og tillitsperson Kontakt og samarbeide med

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast strategiplan fra Høybråten basketballklubb

Høringsuttalelse Utkast strategiplan fra Høybråten basketballklubb Eva Male Davidsen Styreleder Høybråten Basketballklubb Oslo 20.3.2016 Hanne Sogn Generalsekretær NBBF Jan Henrik Parmann President NBBF Høringsuttalelse Utkast strategiplan fra Høybråten basketballklubb

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Velkommen til strategikonferanse!

Velkommen til strategikonferanse! Velkommen til strategikonferanse! 1 1 ØKONOMIEN I NHF 31.12.2009 Sentralt Regionalt Konsollidert Inntekter 124.074 76.823 200.897 Utgifter 128.431 79.032 207.463 Resultat - 4.357-2.209-6.567 Annen EK 20.034

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer