Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging"

Transkript

1 Strategiplan Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging

2 Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855 Oslo Tel: Fax: Epost: Org.nr Bankgiro: Medlem av: FIBA (InternationalBasketball Federation). Strategiplanen er utarbeidet av administrasjonen og styret i Norsk Basket. Planen ble sendt på høring til alle regioner, og bearbeidet av delegatene på Forbundstinget Planen ble sendt på høring til alle klubber og regioner, og bearbeidet av delegatene på Minitinget 2012.

3 innhold Fremtidsbilder 4 Verdier 6 Prioriteringer 7 Organisasjon 8 Kommunikasjon/Merkevarebygging 9 Sportslig strategi 10 - Trenerutvikling 11 - Rekruttering 12 - Spillerutvikling 13 - Landslag/regionslag 13 - Nasjonale serier 14 - Dommerutvikling 14 Inkludering 15 - Jenter 15 - Minoriteter 16 - Rullestolbasket 16 Anlegg 17 Iverksetting og oppfølgning 18

4 4 / Fremtidsbilder Fremtidsbilder Visjonære mål for perioden Norges Basketballforbund har per 2012 omkring medlemmer tilknyttet organisasjonen. Det aller viktigste målet for NBBF i Tingperioden er implementering av helhetlig sportslig strategi og å stimulere til at flere velger å begynne å spille basketball. Som idrett har basketball et stort potensiale i Norge. Gjennom bevisst satsning på trenerutvikling skal NBBF bli enda bedre på å ta vare på det viktigste vi har, basketballspilleren. Styrking av klubb er også essensielt, klubbene skal gjøres i enda bedre stand til å ta imot barn og unge, trene og utvikle dem. Hva kreves? NBBF har i Tingperioden hatt et særlig fokus på å styrke organisasjonen innenifra. Dette arbeidet skal videreføres i tingperioden , men da med fokus på klubb. Gode klubbmiljøer og økt samarbeid på tvers av disse er en forutsetning for at vi skal lykkes. En sterkere styring av tiltak som igangsettes, rapportering fra regioner om aktivitet og mer aktivt bruk av Idrettsregistreringen skal bidra til at NBBF til enhver tid har en god oversikt over aktiviteten i landet. NBBF visjon for Tingperioden Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive med organisert idrett. Tingperiodens visjon innebærer en erkjennelse av at barn og unge, foreldre og andre voksne i stor utstrekning velger andre idretter fremfor basketball. Dette henger blant annet sammen med at andre idretter er bedre på å engasjere foreldre, er flinkere til å profilere seg, har flere klubber som drives godt og flere og bedre trenere som er tilgjengelig for gamle og nye medlemmer som ønsker å drive organisert idrett. Alle som ønsker å spille basketball er helt avhengig av de rammebetingelsene klubber, regioner og NBBF legger. Vår visjon for planperioden innebærer at klubbenes rammebetingelser skal styrkes slik at flere kan bli med. Hva er egentlig basketball? NBBF består i dag av en forholdsvis liten familie. Mange voksne som er engasjert i idretten var selv basketballspillere da de var yngre. De har så dratt egne barn og deres venner/venninner med seg inn i klubbasket. I stor utstrekning er dette norsk basketballs fundament. Dette må endres! Vi må bli kjent for flere! Derfor må vi bli flinkere til å profilere idretten vår, også ovenfor de som ikke har et forhold til hva basketball egentlig er. Vi har en stor utfordring i forhold til å få engasjert flere foreldre og derigjennom flere frivillige. I denne sammenheng bør det sees på om vi bør gjøre tilgjengelig for klubber et ABC kurs i basketball for nettopp denne målgruppen. Dette kan føre til at foreldre kan føle seg tryggere i et engasjement i klubb eller for et bestemt lag. Vi trenger også gjennom våre aktiviteter å bli mer synlig i offentligheten generelt. NBBF har en god vare å selge. Per dags dato trekker vi få medier og publikum til våre arrangementer. Mye av dette handler blant annet om at vi i liten grad har prestert på høyere internasjonalt nivå, noe som fører med seg oppmerksomhet og nysgjerrighet. Det er stor sannsynlighet for at det fortsatt vil ta noen år før norsk basket er der, derfor må vi bli flinke til å vise frem idretten på andre måter. Gjennom arrangementer for barn og unge, gjennom synlig pådrift i forhold til utbygging av anlegg, gjennom å skape blest om idretten i forbindelse med besøk fra utlandet og ikke minst gjennom å vise frem de profiler vi faktisk har både på herre- og damesiden. Synlighet vil gjøre oss mer attraktivt i forhold til sponsormarkedet. Dersom NBBF kan øke sine inntekter gjennom bidrag fra sponsorer vil vi også Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive med organisert idrett.

5 Fremtidsbilder /5 kunne vokse rent organisatorisk. Noe som igjen vil gi mer ressurser i regionene og på sikt mer bistand inn mot klubbarbeid. Hva skal vi være synlige med? NBBF står for mye positivt. Vi er en verdensidrett som appellerer til alle uansett bakgrunn. Dette må vi bli gode på å få formidlet. Gutter og jenter med minoritetsbakgrunn er i liten utstrekning satset bevisst på fra NBBFs side. Dette ønsker vi å gjøre noe med! I Sverige er basket den idrett som tiltrekker seg flest jenter med minoritetsbakgrunn. NBBF ønsker å lære av Sverige. NBBF har også i gang et eget prosjekt rettet mot funksjonshemmede. Rullestolbasket er også en spektakulær idrett. Vi er et av få særforbund som har satt fokus på homohets. Gjennom et synlig engasjement for inkludering kan vi fort bli best i klassen når det gjelder dette. NBBF har også en visjon om å bygge en treningskultur og å utvikle spilletilbud for de som ikke nødvendigvis ønsker å satse topp. Et godt tilbud til mosjonister vil kunne gi våre klubber bedre tilgang på frivillige. Beholder vi flere, vil vi også få flere som engasjerer seg i idretten utover eget spill. NBBF skal være tydelige på at vi også er til for den store bredden. Et ledd i synliggjøringen av NBBF er også å utarbeide et prosjekt med 3 mot 3 basket som aktivitetstilbud. Prosjektet har til formål å a) redusere frafall av spillere i aldersgruppen år, b) utvikle spillere i nevnte aldersgruppe, c) forlenge sesongen. NBBFs fremtid står og faller på (i stor utstrekning) et sterkt frivillig apparat. Mange ulike tiltak kan igangsettes for å oppnå dette. I Strategiplanen for Tingperioden finner vi de politiske føringene på hvordan vi skal oppnå dette og andre mål vi har satt oss.

6 6 / Verdier Verdier Visjonære mål for perioden NBBF har i løpet av 2011 arbeidet for å se nærmere på hvilke verdier vi ønsker å stå for og hvordan verdiene kan gjennomsyre organisasjonen. Etter en lengre prosess mener NBBF at vi nå har funnet frem til en verdiplattform som vil virke positivt inn på hele organisasjonen. En verdiplattform gir et signal om hvilke holdninger som skal fremheves i alle deler av vårt arbeid, om vi snakker om arrangementer, trenerutdanning, spillerutvikling etc. NBBFs verdier: Vår organisasjon, våre utøvere, våre trenere og våre dommere skal oppleves som: Engasjerende Inkluderende og spenstig! Basket engasjerer! Ikke bare publikum i form av god underholdning, men også barn og unge, til samhold, lek og konkurranse og foreldre til deltagelse i klubbvirksomhet og regionsarbeid. Engasjement er en fantastisk drivkraft og kan komme fra både toppsatsning og lek og moro. Barn driver med idrett fordi de synes det er moro. De er sammen med venner og får opplevelser og lærdom for livet. Dette fundamentet skal alle trenere, ledere og foreldre forholde seg til, ta vare på og utvikle. Innenfor basketfamilien skal engasjement i alle former fremmes og dyrkes. NBBF skal legge til rette for at aktørene i basketfamilien skal engasjere seg. Alle som kommer innenfor vårt miljø, lokalt, regionalt eller nasjonalt skal bli inspirert til å bidra. For å få dette til må NBBF være tydelig i sin kommunikasjon, jobbe strukturert og målrettet å ikke minst fortsatt vise stor entusiasme for det arbeidet som drives av frivillige rundt omkring i landet. Basket er inkluderende! Ingen idrett er så allsidig, fargerik, åpen og tolerant som basketball. NBBF skal jobbe for å vise hvilken fantastisk mulighet for integrering, inkludering og likestilling som finnes ved bruk av basketball som verktøy. Basketfamilien ønsker samfunnsansvar velkommen og vil i den neste tingperioden særlig jobbe for å bedre forholdene for basketball for funksjonshemmede, bruke idretten som en attraktiv integreringsarena for jenter med flerkulturell bakgrunn og tydeliggjøre null-toleranse mot diskriminering. Felleskap mellom mennesker med ulik bakgrunn er spennende. Alle i basketfamilien skal bidra til aktivitet slik at alle grupper kan oppleve en tilhørighet til vår idrett. Basket er spenstig! Både på og utenfor banen skal basketballspillere, og alle rundt, vise seg frem ved å plante bena i bakken, samtidig som man skyver ifra mot skyene. På banen jobber vi fysisk for å kunne hoppe høyere. Utenfor banen jobber vi mentalt for å heve oss over konflikter som har oppstått på banen, eller i hverdagen. På banen skal vi være motstandere og bidra til engasjerende og spennende kamper. Utenfor banen skal vi være samarbeidspartnere, skoleelever, familiemedlemmer og venner. Spenstigheten vi lærer fra basketballen skal ikke bare hjelpe oss på banen men også når vi møter på konflikter i hverdagen. Vi skal i tingperioden jobbe aktivt for at basketfamilien karakteriseres av ærlighet, toleranse, respekt og aksept gjennom basketballens verdisett Shut Up & Play. Sammen skal vi som er engasjert i norsk basket være tydelige slik at basketballspillere uansett nivå, foreldre og publikum har klare rammer å forholde seg til. Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett ivaretar verdiene inkludering, mangfold og likebehandling. Rettighetene er et politisk virkemiddel og er et uttrykk for de verdier vi ønsker skal være grunnlaget for norsk barneidrett. Bestemmelsene er ufravikelige regler som skal etterleves og håndheves i idretten. NBBF skal være et særforbund som har rettighetene og bestemmelsene implementert i alle organisasjonsledd, i alle prosjekter og tiltak. også vi strekker oss litt lenger

7 Prioriteringer /7 Prioriteringer NBBF skal være gode på å prioritere. En sunn økonomi er et nødvendig fundament for NBBF, men også for all aktivitet i klubber og regioner. For å kunne gi et godt tilbud til barn og unge må det utvikles flere og bedre trenere. Implementering av en ny trenerløype skal bidra til en betydelig kvalitetsheving av trenere på alle nivåer. Økonomi og overføringer NBBFs økonomi skal baseres på langsiktige inntekter og en målrettet, prioritert kostnadsstyring. NBBF skal i tillegg til å motta statlige overføringer jobbe for langsiktighet i betydelige inntektskilder. Dette innebærer et større fokus på å få inn sponsorinntekter og annen støtte som gis gjennom mer prosjektbaserte tiltak. NBBF skal jobbe for økte rammeoverføringer til klubb. Klubber er ikke like, men står ovenfor ulike typer utfordringer avhengig av hvor i landet de er lokalisert. Det er forskjell i mulighetene for å drive aktivitet. Enkelte klubber har større utfordringer i forhold å skaffe frivillige enn andre. Dette kan særlig gjelde områder med stor innvandringsandel i befolkningen, der tradisjoner for frivillig arbeid ennå ikke er etablert. Større overføring til klubber som har store andeler barn og unge med innvandrerbakgrunn skal begrunnes i at det gjøres et viktig arbeid i forhold til integrering. I Sverige har det vært praksis at alle som har lag på toppnivå, og som i tillegg har breddevirksomhet, får overført øremerkede midler til en 100 prosent stilling. NBBF vil arbeide for at vi i Norge får på plass lignende rammebetingelser. En ansatt gir dobbelt så mye frivillighet i sammenlignet med en frivillig som skal rekruttere til frivillighet.

8 8 / Organisasjon Satsingsområde I Organisasjon NBBF skal være kompetansedrevet. Hovedfokus i perioden skal være klubbutvikling. Forbund og regioner skal bidra til å utvikle klubber. Frivillighet NBBF er, og vil nok også i framtiden, være en organisasjon basert på høy grad av frivillighet og dugnad. Det er derfor svært viktig å legge forholdene best mulig til rette for dette. Frivillige opplever ofte et press knyttet til egen kapasitet, det er av den grunn nødvendig at NBBF bidrar til å skape den entusiasmen som trengs for å tiltrekke oss en større gruppe frivillige. De frivillige utgjør fundamentet i organisasjonen, dette må ligge til grunn for all aktivitet som igangsettes av NBBF sentralt. Medlemmer/utøvere Alle tiltak som retter seg mot medlemmer og utøvere skal bære sterkt preg av et ønske om inkludering. Basketball er en verdensidrett og tiltrekker seg medlemmer og utøvere fra alle samfunnslag og nasjonaliteter. En åpen og inkluderende organisasjon innebærer at alle som er involvert i NBBF har respekt for mangfold og er ydmyke for det positive dette bringer med seg. Klubbene Klubbene er den viktigste forutsetning for å få gjennomført de mål som legges sentralt. God kommunikasjon, respekt for klubbenes begrensninger og synlighet fra NBBF sentralt opp mot klubb er essensielt for å skape en enhetlig og samlet organisasjon. Alle som driver klubb kjenner til de store oppgaver man er pålagt (i sin fritid). Det er NBBFs mål å bistå klubber gjennom bruk av aktivitetskonsulenter og våre egne klubbutviklere, der det trengs og styrke klubbenes interne organisering og ledelse. Basket.no vil utvikles til å være en enda bedre kilde til informasjon for klubbene.. Regionene Regionene har en selvstendig rolle ovenfor klubb, men all drift i regionene skal til enhver tid henge sammen med de overordnede mål som er lagt for NBBF. NBBF sentralt og regionene skal ha faste møter igjennom året, dette for å styrke samarbeid og samhold innad i organisasjonen. Regionene har per dags dato svært ulike rammebetingelser, dette skal gjenspeiles også i de oppgaver som eventuelt legges ut til regionene. Det er et mål at også NBBFs styre og regionstyrene får til et sterkere samarbeid. NBBF skal være en organisasjon med stor takhøyde for mangfold - alle skal med! NBBF skal fremstå som en samlet organisasjon NBBF skal via regionene gi alle klubber tilbud om bistand til utvikling av egen organisasjon Gjennomføre et målrettet og aktivt arbeid i alle organisasjonsledd der inkludering skal være et nøkkelbegrep. Iverksette tiltak som bidrar til samhold mellom ansatte og styremedlemmer sentralt og regionalt. Involvere klubber i sentrale og regionale prosjekter der det er naturlig. Utdanne klubbveiledere og drive aktiv klubbutvikling i alle regioner Sammen skal vi bli bedre! Administrasjon NBBF har som mål å effektivisere sitt daglige arbeid. I den siste tingperioden har man fullført regionaliseringen av Basket-Norge. Per i dag er det en eller flere ansatte i samtlige regioner. NBBF skal kartlegge de ressursene vi har tilgjengelig både nasjonalt og regionalt for best mulig utnyttelse med tanke på å ivareta vårt fokus på satsningsområdene. Det er ønskelig å se nærmere på om sentrale oppgaver kan settes ut til regionene for å frigjøre faglig kapasitet sentralt og samtidig bidra til å styrke administrasjonene regionalt. NBBF har sentralt implementert et målog resultatstyringsverktøy som skal bidra til at vi lettere kan måle vår aktivitet og effekten av tiltak som igangsettes. Det blir nå satt klare måltall for alle satsningsområder. Dette verktøyet skal bidra til at NBBF som organisasjon lettere kan styre tiltak, økonomiske og menneskelige ressurser inn mot det områder vi ser må styrkes. Regionene er viktige brikker i denne sammenheng. Det er et særlig ønske at mål- og resultatstyringsverktøyet også implementeres i regionene. Det skal to ganger i året rapporteres inn til NBBFs styre om de tiltak og strategier som er valgt gir ønskede resultater og effekter. I tillegg til Idrettsregistreringen skal rapportering på aktivitet fra regionene gi oss kunnskap om dette. Møteplasser/arrangementer Alle som er frivillige innenfor NBBF er travle mennesker. Det er derfor viktig å legge forholdene til rette slik at møter/- arrangementer ikke tar mer tid enn nødvendig. NBBF vil i kommende planperiode arbeide for at viktige møter legges til arrangementer der folk naturlig vil være. Den Store Trenerhelgen og TalentCamp er eksempler på dette. NBBFs arrangementer skal bære preg av profesjonalitet, forutsigbarhet og god gjennomførings evne. Alle arrangementer følger en mal for gjennomføring. NBBF skal sørge for at malen implementeres i alle ledd av organisasjonen.

9 Kommunikasjon/Merkevarebygging /9 Satsingsområde Il Kommunikasjon/Merkevarebygging NBBF har en fantastisk vare å selge. Gjennom etablerte kommunikasjonskanaler og en sentral kommunikasjonsstrategi skal NBBF i kommende tingperiode bli mer synlig i norsk offentlighet. Per dags dato har NBBF ingen sterk markedsposisjon, og dette virker inn på de ressurser vi kan hente inn for å drive og utvikle sporten. Web/Sosiale medier For å nå nye medlemmer må organisasjonen ta nye medier i bruk. NBBF har en etablert webside som er kjent for mange av våre medlemmer. Derimot er det også mange som ikke tar denne siden i bruk. Forbundet sentralt må bli bedre på å markedsføre egne nettsider og videre bruke nettsidene til å legge ut nyttig informasjon til medlemmer, frivillige og utøvere. Det skal i kommende tingperiode etableres en felles kommunikasjonsstrategi for NBBF sentralt og regionalt. Det er nødvendig å se nærmere på mulige verktøy som kan benyttes i denne sammenheng. En viktig kommunikasjonsvei er via ulike typer presse. Både lokale og nasjonale medier er viktige i denne sammenheng. Facebook, Blogger og andre sosiale medier vil kunne spille en viktig rolle i synliggjøringen av norsk basketball. Det skal også legges en strategi for bruk av slike medier. Synlighet Vi må per dags dato akseptere at vi ikke får de store overskriftene basert på sportslige resultater. Det bør derfor legges opp til en strategi på hvordan basketfamilien kan fore media med gode historier. Det skjer og vil skje mye positivt i basket-norge som pressen vil synes det er verdt å skrive om. Vi bør ha en strategi for dette, det vil si hvordan få synliggjort alt det positive som skjer innen vår idrett og bli flinkere til å vri budskapet slik norsk presse ønsker det. Gjennom større synlighet i mediene vil våre aktiviteter, tiltak og prestasjoner bli lagt bedre merke til i Basket skal bli mer synlig i offentligheten Øke basketens attraktivitet som objekt overfor sponsorer (øke inntekter) Øke basketens omdømme ved å synliggjøre den verdensidrett den faktisk er norsk offentlighet. Dette vil på sikt kunne bidra til at basketball blir et naturlig valg for alle som ønsker å drive med organisert idrett. Statlige overføringer vil alltid utgjøre en vesentlig del av NBBFs inntektsgrunnlag. Imidlertid, for å nå de ambisiøse målene vi har satt seg, må forbundet styrke dette grunnlaget. Gjennom større eksponering i media og synliggjøring av våre utøvere, både på kvinnesiden og på herresiden mener NBBF at vi kan oppnå dette. Det er i denne sammenheng viktig å være tydelige på hva som er NBBFs visjon og verdigrunnlag og hva som gjør denne idretten til noe spesielt å være en del av. Vi bør også arbeide for å få synliggjort flere store internasjonale mesterskap i norske medier. Dette vil også kunne bidra positivt ved faktisk å få frem hvor stor og verdensledende idrett dette egentlig er. Markedsføre våre visjoner og verdier overfor barn og unge. Utvikle sponsorprodukter basert på våre verdier. Påvirke sportsredaksjoner og sportsredaktører til å vise internasjonale mesterskap

10 10 / Sportslig strategi Satsingsområde Ill Sportslig strategi Som idrett har NBBF lenge hatt behov for å få på plass en helhetlig sportslig strategi. Med helhetlig sportslig strategi menes et rammeverk for hvordan NBBF skal bidra til å utvikle basketspilleren i Norge. NBBF vil gjennom sin sportslige strategi klargjøre hvilke premisser og hvilke rammer som skal danne utgangspunktet for all organisert basketaktivitet i Norge i årene som kommer. Per i dag finnes det i overkant av basketballutøvere som driver organisert basketaktivitet i regi av NBBF. Informasjonen er basert på tall innhentet fra idrettsregistreringen Vi vet også at fordelingen mellom gutter og jenter per i dag er 70/30 i fordeling. NBBF har per i dag ca. 150 klubber som organiserer basketaktivitet. I tillegg vet vi at vi til sammen har ca. 300 trenere engasjert i idretten. Vi vet lite om det komplette trenerbildet og/ eller kompetansenivået på disse. Per i dag eksisterer det en rekke ulike praksiser på tvers av regionene og klubber i forhold til hvilke oppgaver og tiltak som prioriteres, hvilke krav som stilles til trenere, organisering av kamptilbud, hva spillerne lærer, felles terminologi etc. Både basketball internasjonalt og andre idretter nasjonalt, f.eks håndball, har innført lisenskrav til trenerapparatet. Det er ulike praksiser for nivåer og fornyelse av lisens, men felles er et konkret krav til kompetanse. Norsk basketball har pr i dag ingen lisenskrav til trenerne. Trenerutvikling med tilhørende krav til trenerkompetanse og trenerlisens vil være et prioritert satsingsområde for NBBF. Målet med en helhetlig sportslig strategi (HSS) er å utvikle en felles ramme og identitet knyttet til spillerutvikling og spillestil. NBBFs HSS har som utgangspunkt at alle nivåer (alderskategorier) skal inkluderes i dette rammeverket. Visjon og måltall: NBBF har som overordnet mål at basketball skal bli et naturlig valg for alle som ønsker å drive organisert lagidrett. I dette ligger at NBBF ønsker å øke sitt medlemstall. Måltall for perioden er satt til en økning fra i overkant av medlemmer til et medlemstall på Å øke antall spillere forutsetter to ting: - At nye spillere kommer til - At spillerne blir i idretten Organisering av medlemmer: Løst regnet har vi 200 registrerte klubber som driver med basketball i Norge. Av disse kan vi regne at 150 er aktive klubber som til daglig jobber med rekruttering av nye spillere og utvikling av allerede etablerte spillere. Klubbene danner en viktig ramme for våre aktive medlemmer. Det gjør også trenere. Dersom vi anslår at vi per i dag, av de 150 aktive klubber har totalt ca. 50 klubber med lag i alle klasser og resterende klubblag har til sammen fem lag har vi en fordeling som følger: 112 medlemmer * 50 klubber = medlemmer * 100 klubber = Totalt = aktive Dette tilsvarer (rundt regnet) et trenerbehov på ca 650 trenere. Det vil si at vi har en underbemanning på totalt 350 trenere dersom spillerens behov skal stå i sentrum. Hva slags idrett skal vi være? For å kunne definere innholdet i en helhetlig sportslig strategi må vi ha et bevist forhold til hva slags idrett vi skal være. Det vil være mange meninger om hva slags tilbud vi ønsker å gi våre medlemmer. NBBF legger til grunn at vi ønsker å være en kompetansedrevet idrett, hvilket innebærer at NBBF i størst mulig grad skal sikre at det leveres god vare på treninger og i barns møte med aktivitet og kamper.

11 Trenerutvikling /11 Trenerutdanningene bidrar til å skape trygge og kompetente trenerpedagoger. Tilsvarende at barns introduksjon til basketball, uansett arena, bygger på kvalitet og gjenspeiler NBBFs syn på progresjon og utvikling. Nøkkelord og mål for Basketball som kompetansedrevet idrett : Kvalitet: vi skal ha gode trenere og gode rutiner for å ivareta informasjon og forvaltning av idretten. Mestring: spillere må føle utvikling og mestring. En presis plan for progresjon bygget på en pedagogisk plattform er derfor vesentlig. Aktivitet: forutsigbar og jevnlig aktivitet og høydepunkter. Mange kamper mot ulike motstandere, både jevne og ujevne kamper. Sosiale strukturer: felles og forutsigbare møteplasser for aktive utøvere. Både som rene sosiale arenaer, men også som utviklingsarenaer. Enten det er NM sluttspill, skillstreninger eller LL-arbeid. Oversiktlig utviklingsvei og forutsigbare seleksjonsprosesser: hvor langt kan man nå? Når? Herunder tydelighet i forhold til mulig utviklingsstige for den enkelte spiller. Spillerne skal hele tiden ha noe å se frem til, og dette skal være tydelig kommunisert og tilgjengelig. i. Trenerutvikling NBBF skal til en hver tid rekruttere, utdanne, utvikle og følge opp trenere i det omfang, og med den kvalitet, som organisasjonen trenger for å vokse og for å heve nivået på utøverne på alle nivåer. Rekruttering krever mottaksapparat trenere. For å kunne vokse og rekruttere flere spillere må vi få flere trenere på plass slik at det første møtet med basketballsporten blir positivt og motiverende for alle nybegynnere. Vi må derfor legge til rette for at alle potensielle trenere kan få en relevant, attraktiv og effektiv utdanning i en form som ikke er for tidskrevende og samtidig mest mulig praktisk rettet. Spesielt viktig er det å rekruttere og utdanne voksne trenere for våre yngste utøvere. Tid, eller mangel på tid, er en begrensende faktor for mange voksne til NBBF skal rekruttere flere trenere NBBF skal bidra til at kvalitetsnivået på trenerne heves NBBF skal beholde og utvikle trenere å melde seg på kurs og det er derfor viktig at trenerutdanningen er tilpasningsbar. Nettbaserte kursmoduler er en viktig del av dette. Bedre trenere gir bedre spillere. NBBF skal tilby gode, moderne kurspakker som skal være i tråd med NIF sin trenerløype og dennes organisering skal implementeres også i vår treningskurspakke. Utviklingen av nye kurspakker for trenere skal være basert på NBBFs sportslige strategi. Disse kurspakkene skal kompletteres med personlig oppfølging av hver enkelt trener som gjennomgår utdanningen for å sikre kompetanseøkning og motivere trenerne videre. Våre topptrenere gis tilbud om høyere trenerutdanning og FIBA kurs. Alle kurs skal også tilpasses slik at de best mulig oppfyller organisasjonens krav på tilgjengelighet og på mulighet for lokal utdanning. Gjennomføre tilstrekkelig antall kurs i perioden, fysisk og via elæring. Implementere "Den røde tråden" og NIFs trenerløype Skape gode møteplasser, innføre trenervisitter, vitalisere trenerforening, øke treneres status Sentrale samlingspunkter oppsøkende virksomhet. Den Store Trenerhelgen (DST) og trenersamlinger før sesongstart er naturlige møteplasser for trenere. DST gir et kvalitetstilbud av forelesninger og demonstrasjoner for alle trenere på alle nivåer. DST skal ha vel så mye fokus på breddetreneren som topptreneren. DST kombinert med ungdomslandslagssamlinger gir unike muligheter til utvikling, erfaringsutbytte og inntak av nye ideer. De store sentrale samlingene og kursene kompletteres med oppsøkende virksomhet i regionene. For å øke statusen på trenerrollen skal det etableres en trenerlisens i løpet av planperioden. Bedre synliggjøring av trenerkarriere via basket.no med mer er også virkemidler som skal tas i bruk for å heve statusen rundt våre trenere. Trenerforeningen. NBBF skal utvikle samarbeide med Trenerforeningen og være pådriver for at denne etablerer seg som en høringsinstans og som en ytre pådriver i Trenerspørsmål, samt være et samlingspunkt for alle trenere i Norge.

12 12 / Rekruttering ii. Rekruttering Skal vi lykkes med rekruttering og minimering av frafall er det derfor nødvendig å jobbe systematisk og langsiktig med klubbutvikling. NBBF har en klar visjon om at samtlige klubber gjennomfører og jobber systematisk med start- og oppfølgingsmøter, veiledet av våre egne klubbveiledere. I tillegg har organisasjonen en visjon om at de største og mest ressurssterke klubbene kommer opp på et kompetansenivå der det jobbes med Klubbens utviklingsprogram og/ eller Frittstående organisasjonskurs. Vi vil vokse Norges Basketballforbund har en ambisiøs visjon når det gjelder medlemsvekst i perioden For i denne perioden ønsker NBBF å bli like store som det Norges Volleyballforbund var i Da må vi oppnå en betydelig medlemsøkning fra i overkant av medlemmer til medlemmer. Breddebasket Skolen vil være den viktigste rekrutteringsarenaen i perioden. NBBF skal videreutvikle eksisterende prosjekter og utvikle nye prosjekter for aldersgruppen 6-13 år. Visjonen er å kunne tilby ett godt produkt til hver aldersinndeling innenfor gruppen. Den operative driften av prosjektene skjer regionalt eller lokalt. Skolebasketmesterskapet skal implementeres i organisasjonens lokale og regionale drift og med en radikal økning i drift- og aktivitetsvolum. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være ivaretatt som en naturlig del av samtlige prosjekter for målgruppen U7 - U13. Easy Basketball Challenge. Norsk Basket ønsker å implementere ett felles minibasketkonsept i organisasjonen. I 2012 ble det vedtatt å satse på konseptet Easy Basketball Challenge (EBC) etter modell fra Sverige. Dette er basketaktiviteter der barn opp til 10 år fra flere ulike klubber spiller to kamper 4 mot 4 og deltar i flere leker. Barna spiller på lave kurver, trenerne jobber for at alle spillere skal være delaktige og dommerne fungerer som kampledere. Konseptet er designet slik at barna skal få en så positiv basketopplevelse som mulig. Dette videreføres med innføringen av Easy Basket (EB) opp til U12. EBC og EB er rammeverket vi ønsker å presentere for skolene, og det er også dette klubbene skal kunne tilby i sitt nærmiljø. Dette er tenkt organisert på følgende måte: Regionene har kommunikasjon med skolene angående følgende tiltak: U7 U10 - Lek i skolen bygger på NIFs barneidrettsbestemmelser - Easy Basket Challenge - Introduksjon til basketball U11 U12 - Introduksjon til Easy Basket U12 U13 - Skolebasketmesterskapet Klubbene bruker på sikt trenerkrefter til opplæring av gym lærere og barn i skolealder. Aktivitet organiseres etter EBC og EB prinsipper avhengig av barnas alder. Klubbene bidrar også i forbindelse med arrangement av Skolebasketmesterskapet. Forbundsstyret og regionstyrene arbeider politisk for å få kommunene til å anbefale EBC og EB som et tiltak for høyere aktivitet, bedre skolemiljø og skoleutvikling. NBBF skal øke antall medlemmer Basket skal bli den største skoleidretten Synliggjøre basket generelt Tilpassede aktiviteter for nybegynnere Samarbeide med- og utvikle idrettslærere, utvikle og tilgjengeliggjøre materiell spesielt for EBC i skolen. Synliggjøre mønsterklubber/"best practises".

13 Spillerutvikling og Landslag/regionslag /13 iii. Spillerutvikling Spillerutviklingsplan Det skal være en jevn og synlig kvalitetsforbedring blant norske basketballspillere. Målet er å heve det sportslige nivået på de beste, men samtidig også dra med seg de nest beste opp på et høyere nivå. Det er et mål å skape en toppidrettskultur der utøverne er indre motivert, prioriterer trening og tenker helhetlig i forhold til sin utvikling. Spillerutviklingsplanen er NBBFs anbefalinger på utvalgte områder i forhold til spillerutvikling. Planen vil inkludere ferdigheter (den røde tråden), holdninger, treningsmengde, kosthold, styrketrening og koordinasjonstrening. Det er et mål at alle norske basketballspillere skal erverve sine grunnleggende ferdigheter (ballbehandling, pasninger, skudd, dribling, forsvar) gjennom EBC/EB. Teknikkmerkedager har til hensikt å motivere spillere og trenere til et tidlig fokus på grunnleggende ferdigheter. Det vil også anbefales at klubber og basketballgymnasier i landet bruker innholdet i spillerutviklingsplanen. Utvikle spillere gjennom hele LIVSLØPET Heve nivået på de beste Utvikle spillere gjennom hele LIVSLØPET For å skape dette, med utøveren i sentrum, så må all aktivitet knyttes opp mot tilpassede arenaer og aktiviteter der spilleren gis best mulighet å utvikles, det såkalte basketballivsløpet. En oversikt over hvilke arenaer og aktiviteter som knytter seg til hvilken alderskategori kommer frem av basketballivsløpet. Implementere "Den røde tråden" på alle nivåer. Gi de beste info. og muligheter til å konkurrere på utfordrende og utviklende arenaer. Implementere "Den røde tråden" på alle nivåer. iv. Landslag/regionslag Landslag Den sportslige stragetien synliggjør også anbefalte prioritering og progresjon innenfor utvalgte områder. All virksomhet for landslag og regionslag vil basere seg på den røde tråden. Innholdet vil være førende for hvordan regionslagene og landslagene jobber og for struktur, innhold og intensjon med virksomheten. Nye landslag etableres med utgangspunkt i regionslagene og Talentcampen. Det er grunnleggende at regionslagene har jevnelige treningssamlinger og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer. Det er et ønske at hovedfokus for landslagsaktiviteten skal være på de aldersbestemte landslag der det forsøkes å gi tidligst mulig matching internasjonalt hvis mulig ressursmessig. Heve kvaliteten på alle landslag Aldersbestemte landslag skal delta i EM Være blant de tre beste i nordisk på alle nivåer og vinne kamper i EM Heve kvaliteten på alle landslag Det er også et ønske at spillere i «mellom årene» U17, U19 og U21 skal ha tilbud utenom landslagsaktivitet. Dette kan gis regionalt, i forbindelse med samlinger for de beste i regionen i aldersklassene U16 U21. Satsning på seniorer skjer i og med oppbygging av yngre landslag, og en langsiktig plan for disse. All landslagsvirksomhet skal basere seg på "Den røde tråden" Tidlig internasjonal matching, nye landslag etableres med utgangspunkt i Talentcamp og regionslag Tidlig internasjonal matching, nye landslag etableres med utgangspunkt i Talentcamp og regionslag All landslagsvirksomhet skal basere seg på "Den røde tråden"

14 14 / Nasjonale serier og Dommerutvikling v. Nasjonale serier En 10-årsplan for hvordan våre nasjonale serier skal organiseres og utvikles er etablert. Denne er et resultat av en lengre prosess der samtlige klubber og spillere i nasjonale serier samt sentrale klubbrepresentanter har kunnet komme med innspill. Hovedmål er å etablere lag i toppseriene for kvinner og menn i løpet av planperioden. Man vil også jobbe for et høyere nivå både sportslig og organisatorisk. ønskes også gjennomført mest mulig jevnt gjennom hele sesongen uten større opphold. Det er uttalt mål at man ser etter mulighet for å gå tilbake til regulært sluttspill (ikke Final Four) i andre fase ( ) hvis klubbenes organisatoriske status tilsier at dette er mulig. I fase 2 er det også mål å reetablere to nasjonale serier på herresiden. I tredje fase ( ) skal man også ha som mål at man kan etablere en andre nasjonal serie på kvinnesiden. I hele planperioden skal NBBF arbeide tett med klubbene i de nasjonale seriene og følge opp miljøer i lavere divisjoner som har ambisjoner om deltakelse i nasjonale serier en gang i framtiden. Langtidsplanen er inndelt i tre faser. I den første fasen skal BLNO og KL videreføres som nasjonale serier. 1M skal organiseres regionalt eller interregionalt. Etter signaler fra klubber og andre ressurspersoner er innstillingen at sluttspillet for KL og BLNO arrangeres som et felles arrangement. Seriespillet Etablere flere lag i toppseriene Høyne nivået både sportslig og organisasjonsmessig Fremme samarbeid mellom herre- og dameligaen Fremme samarbeid mellom nærliggende klubber Forlenge sesongen, gjennomføre klubbutviklingstiltak Felles arrangementer vi. Dommerutvikling Det har i mange år blitt rekruttert i de fleste av landets regioner et tilstrekkelig antall nye dommere. Oppfølging av disse har imidlertid ikke vært den beste. Fokus på dommeroppfølging både for nyutdannede og regionsdommere samt på forbundsdommernivå må dermed styrkes for å heve kvalitet i alle ledd. Dette vil forhindre frafall og skape en bedre dommersituasjon over det ganske land. Dommerrekruttering Avhengig av dommersituasjonen i de ulike regionene bør det kjøres hvert år minst et aspirantdommerkurs. I større regioner som region Øst og Vest bør minst to kurs avholdes. Kursene bør avholdes i sammenheng med en turneringshelg rett i etterkant av endt kurs der nyrekrutterte dommere bør dømme. Regionene bør sette seg mål på minst 40 prosent jenter på slike kurs Dommeroppfølging Dommeroppfølging på regionsdommernivå bør styrkes vesentlig. Alle regionsdommere bør bli vurdert minst 2-3 ganger hver sesong av kvalifisert observatør. De to store regionene bør arrangere regionsdommerkurs hvert år, mens de tre mindre regionene bør minimum arrangere et slikt kurs hvert annet år. Alle regioner bør ha minst en dommersamling foran hver sesong for å diskutere nye regeltolkninger og praksis rundt dommergjerningen Toppdommerne Antall dommere som dømmer våre nasjonale toppserier er for lavt. Den geografiske spredningen er heller ikke god med tanke på store reisekostnader og slitasje på forbundsdommergruppen. En målrettet satsning for å få en bedre geografisk balanse må gjennomføres. NBBF har etablert et nasjonalt regionsdommerkurs for bedre å kunne øke andelen dommere som velger å gå videre. Mer og bedre oppfølging av etablerte forbundsdommere må gjennomføres for å holde interessen oppe. Flere dommere regionalt Heve kvaliteten på regionsdommere Bedre den geografiske fordelingen av toppdommere Øke antall kursgjennomføringer regionalt (evt. samarbeide på tvers av regionene) Øke antallet dommerobservasjoner på regionsnivå og gjennomføre årlige dommersamlinger Danne regionale talentdommergrupper

15 Inkludering og Jenter /15 Satsingsområde IV Inkludering Inkludering er NBBF strategi for å gjøre basketball kjent for flere. Her kreves tilrettelegging og tilpasset aktivitet for «nye» grupper spillere. NBBF skal bidra til at flere jenter spiller basketball. NBBF skal ha et spesielt fokus på jenter med minoritetsbakgrunn. NBBF skal videreutvikle sitt tilbud rettet mot rullestolbrukere. NBBFs Jenteprosjekt skal følges opp gjennom et jenteperspektiv i alt vi driver med. Igangsette eget prosjekt rettet mot rekruttering av denne gruppen. Øke tilbudet gjennom utdanning av instruktører og dommere samt utvikle tilbud til denne gruppen i samtlige regioner. i. Jenter Jenteprosjektet så dagens lys tidlig februar måned Jenteprosjektets visjon var i første omgang å bevege verden (NBBF verden), bevege den til å se og satse på jenter. Den strategiske målsetting for prosjektet er følgende: NBBFs jente- og kvinnesatsningsprosjekt skal i prosjektperioden ( ) legge grunnlag for at basket blir en ledende lagidrett for jenter i Norge innen For å oppnå det overnevnte valgte Jenteprosjektet ut fem satsningsområder/tiltak for perioden Rekruttering Utvikling av jentespillere Synliggjøring av norske kvinnelige profiler og talenter Jentedommerprosjekt Utvikling av Kvinneligaen Dersom jentesatsningen skal ha den effekten vi ønsker å oppnå, er det helt nødvendig med en satsning som går over tid. Det er et mål for den nye planperioden at jenteprosjektets anbefalte nasjonale strategi skal implementeres i alle regioner og gjørs kjent for samtlige klubber i landet. Det viktigste arbeidet for perioden vil altså være å forankre prosjekter og tiltak i samtlige regioner og videre bidra slik at klubber kan satse på jenter.

16 16 / Minoriteter og Rullestolbasket ii. Minoriteter Basketball for fargerike jenter; Engasjerende, inkluderende og spenstig. Norsk basket har i dag dessverre en fordeling der det kun er 30% aktive jenter på landsbasis. Forbundet jobber aktivt for å øke andelen jenter og har lagt ned mye ressurser i dette arbeidet. Det vil være helt naturlig å videreføre dette fokuset på jenter med flerkulturell bakgrunn. Det er mange grunner til at dette bør være viktig for NBBF, men viktigst er at vi mener basketball er en idrett som bidrar med et sunt treningsmiljø, en inkluderende atmosfære, positive verdier både på og utenfor banen og som har et viktig samfunnsansvar. Dette er en mulighet for jentene med flerkulturell bakgrunn å bli en del av et miljø der deres bakgrunn ikke sees på som noe annerledes, men som tvert imot deles av verdens beste spillere. Målgruppen kan lett finne rollemodeller som de kan forholde seg til og som de kan sammenligne seg med. Idretten er tolerant når det gjelder påkledning og er en idrett med kun mild kontakt, i motsetning til andre idretter som kan se voldsommere ut. Derimot er smidighet, hurtighet, spenst og teknikk viktigere i denne lagidretten. Det er flere gutter enn jenter som driver med idrett, og det er flere etnisk norske jenter som driver med idrett enn jenter med flerkulturell bakgrunn. Det kan tyde på at jenter generelt, og dem med flerkulturell bakgrunn spesielt, ikke identifiserer seg med idrett. Norsk basket ønsker å gjøre sitt for å endre denne statistikken. Vi ønsker å utvikle en spenstig metode for å inkludere jenter med flerkulturell bakgrunn inn i vår engasjerende idrett for å gjøre den litt mer spennende. Det er utfordrende å nå ut til målgruppen. Av dem som deltar i idrett er det ofte vanskelig å kommunisere med foreldre og familie, delvis på grunn av språket og delvis med bakgrunn i interesse. Norges Basketballforbund tror at foreldre til målgruppen er en potensiell stor ressurs som har mye å bidra med inn mot organisasjonen, og som vil få mye igjen for å engasjere seg i sin lokale basketballklubb. Derfor fokuserer vi gjennom dette prosjektet mye på foreldre, til tross for at målgruppen er jenter. iii. Rullestolbasket Rullestolbasket; en idrett som utjevner forskjeller. Basketball er en av verdens desidert største idretter grunnet en engasjerende, inkluderende og spenstig spillestil som krever lite utstyr og som er gjenkjennelig fra Filippinene til Tromsø. Derfor er det ikke en overraskelse at idretten er stor også for personer med funksjonsnedsettelser. Rullestolbasket viderefører verdiene fra basketball; engasjerende, inkluderende og spenstig, på en utmerket måte. Det er en av basketballens styrker når det gjelder idrett for personer med funksjonsnedsettelse; uansett om utøverne springer på egne ben eller kjører stol er idretten den samme. Dersom man spiller basket, i stol eller gående, er man en del av den samme familien, basketfamilien. Det er ingen grunn til å skape skiller, og det ønsker norsk basket heller ikke, men jobber derimot målrettet for å skape delte arenaer, både ved trenersamlinger, dommerutdanning, seriespill og turneringer. På forbundstinget 2012 ble følgende lagt til i Strategiplanen : Basketball skal bli den ledende lagidretten for fysisk funksjonshemmede innen Tingperioden og basketball skal være integrert på alle nivåer av organisasjonen. Rullestolbasket har økt sakte men sikkert de siste årene, men sliter fremdeles med lite synlighet og mangel på barn og unge blant utøverne. NBBF ønsker å øke antall rullestolbasketspillere i Norge, ved å fokusere på målgruppen år. I tillegg ønsker

17 Satsingsområde V Anlegg /17 Anlegg Ulike rammebetingelser har betydning for hvorvidt NBBF skal kunne nå de oppsatte mål for perioden eller ikke. Vi ønsker økt aktivitet, dette innebærer blant annet at vi må sørge for at det finnes treningstid nok til alle, treningstid har også konsekvenser for sportslig utvikling blant våre spillere. Vi ønsker økt synlighet i skolen, til dette krever blant annet at det finnes gode treningsmuligheter på skoler og ulike typer uteareal landet over. Anlegg I perioden skal en klar forbedring av anleggssituasjonen for NBBF være i fokus. Dette vil gjelde både inne og uteanlegg. Skolen er NBBFs viktigste rekrutteringsarena. Dersom det skal gjennomføres riktig og god aktivitet i skolen må skolene blant annet være utstyrt med kurver som er tilpasset barn i ulike aldre. Dersom NBBF når frem i skolen, vil det bli en betydelig større andel barn som løper rundt med en basketball i fritiden. For at barn og unge skal kunne utvikle interessen for basket, betinger dette at det finnes nok gode samlingspunkter/uteareal som de kan trene på. Vi finner basketkurver stort sett i og rundt alle park- og baneanlegg i Norge. Disse anleggene er derimot av svært ulik kvalitet. NBBF skal jobbe for at slike anlegg blir oppgradert til den standard som er nødvendig for at barn og unge skal ha gleden av å bruke disse. Anleggsregler gjør det per dags dato ikke lønnsomt å drive toppidrett. Disse lagene tar mye av den utdelte treningstid klubbene får, noe som gjør det vanskelig å ha nok tid i hall til også å kunne drive breddebasket. Har man toppbasket i klubb bør det legges til rette for mer halltid for disse klubbene, dersom de ønsker å tilby et breddetilbud. Halleie Det er ikke alle klubber som har tilbud om gratis halleie. For noen klubber utgjør dette store utfordringer i forhold til økonomi. NBBF skal bidra til å påvirke kommuner til å se disse utfordringene og til å legge til rette for at det skal være mulig å drive aktivitet uansett hvor i landet man måtte bo. Et minimumskrav er at det ikke skal koste noe for verken barn, ungdom eller mosjonister å drive aktivitet i hall. I tillegg bør det settes et maksimum for halleie når det gjelder klubblag med voksne utøvere som spiller på høyeste nivå. NBBF skal bidra til at alle idrettsanlegg i og ved norske skoler skal ha kurver tilpasset barn i ulike aldre. NBBF skal være pådriver for at park- og uteanlegg har egnet basketutstyr tilgjengelig for spill 3-3 (minimum en kurv). NIFs utstyrsordning skal gjøres kjent for alle klubber. NBBF skal jobbe for at det skal være gratis halleie for barn, ungdom og mosjonister. Alle nye anlegg skal minimum tilfredstille minimumsmålene for flerbrukshall. Være proaktive ved nybygg og inngå avtale med utstyrsleverandører for å kvalitetssikre utstyr som selges for bruk i skolen. Følge med på utbygging- og opprustning av uteanlegg i kommunene. Informere via basket.no NBBF skal påvirke kommunene via idrettsrådene. NBBF via regionene skal være aktive opp mot idrettsrådene.

18 18 / Iverksetting og oppføling Satsingsområde VI Iverksetting og oppfølging For at NBBF skal nå sine oppsatte mål er evaluering av våre aktiviteter og tiltak underveis en nødvendighet. Handlingsplaner Under vært enkelt satsningsområde skal det utvikles handlingsplaner med beskrivelse av tiltak og fremdrift. Dette vil skje fra og med høsten Tiltakene som beskrives skal iverksettes av den/de personene som har ansvaret for satsningsområde sentralt eller regionalt i NBBF. NBBF styret har det overordnede ansvar for at planene gjennomføres. Resultatmål Hvert enkelt tiltak under de ulike satsningsområdene skal ha definert klare måltall for hva som skal oppnås i løpet av perioden Gjennom halvårlige rapporter fra regionene og gjennom Idrettsregistreringen vil NBBF kunne følge opp hvorvidt tiltakene gir oss de resultater vi søker å nå. Rapporter Det skal to ganger i året utgis rapporter som bidrar til å informere organisasjonen om hvor i løpet vi er under det enkelte satsningsområde. Rapportene sendes primært ut til regionene og til regionstyrene men vil også gjøres kjent på basket.no Oppfølging Internt vil prosjektene og tiltakene som er igangsatt følges direkte opp av generalsekretæren og NBBFs styre. Den ansvarlige for satsningsområdet vil hver annen måned rapportere direkte til generalsekretær som videre vil rapportere til styret. På denne måten skal det sikres at alle satsningsområder og tiltak får den fremdriften som er ønskelig.

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

NBBF - Minitinget 2013

NBBF - Minitinget 2013 NBBF - Minitinget 2013 25. mai - Rica Gardermoen President Grete Johansen holdt en kort velkomsttale før dirigent Per Burud tok ordet og foretok et navneopprop og informerte om dagsorden for Minitinget.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009

Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009 Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009 Søknad om støtte fra: [Norges Judoforbund] Prosjektets navn (norsk): [Judo for fred] Evt. tiltaks-/avtalenummer: [AGF- 05/018] Søknadsbeløp 2009: [NOK

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Lillestrøm sportsklubb

Lillestrøm sportsklubb SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund

Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund Rapport fra et utvalg nedsatt av styret Rapporten diskuterer organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund ut fra fire sentrale mål for organisasjonen: Vekst

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer