OSLONYTT. Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLONYTT. Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen"

Transkript

1 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr OSLONYTT Hva skjer? Medlemsmøte Seminar Høsten har kommet I dette nummer: Stipend 2005: Tradisjonell terapi eller CI-terapi? 2 Lederen har ordet 3 HSH-oppgjøret: Pensjonsrettigheter sikret 4 Justeringsforhandlingene i Oslo kommune 4 Fastlønnstilskudd for Justeringsoppgjøret i Staten 5 Beskytt Fysioterapien i Oslo 6 Stipend 6 På kalenderen 7 Sykehjemsreformen Oslo kommune Oslo kommune har vedtatt at alle sykehjem i Oslo skal ligge i en eget etat fra Det jobbes nå intensivt for å få alt på plass. Det er opprettet en styringsgruppe, referansegruppe og 6 arbeidsgrupper. I alle grupper er arbeidstakere representert. NFF v/avdelingsleder sitter i arbeidsgruppen informasjon. Fysioterapitilbud ved Fysioterapeututdanningen i Oslo Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen er et positivt lærings miljø for våre studenter og vi ønsker å fortsette å kunne tilby studentene dette. De siste årene har vi hatt noe mer problemer med å rekruttere pasienter med varierte diagnoser, og har derfor ikke gitt studentene den læringen vi ønsker. Vi søker derfor deres hjelp for å rekruttere et bredt utvalg pasienter. All virksomhet ved avdelingen foregår under kyndig veiledning av lærere og lektorer med variert erfaring. Vi har lyse, trivelige lokaler med moderne treningsutstyr og apparater. Vi disponerer stor gymsal, 2 treningssaler og 6 små rom. Hvem kan benytte tilbudet? Alle med akutte, sub-akutte eller kroniske plager, skader eller sykdommer i bevegelsesapparatet. Vårt tilbud Våre 3.årsstudenter tilbyr en grundig undersøkelse og individuell tilrettelagt behandling og treningsopplegg. Vi har i tillegg barne- og aktivitetsgrupper, samt grupper spesielt tilrettelagt for mennesker med kronisk lungesykdom, multippel sklerose, reumatiske lidelser og Parkinson sykdom. Hvem kontakter du? For mer informasjon ta kontakt. Telefon mellom 8.00 og 15.30, eller via eller eller med undertegnede Utenom telefontiden kan vi motta beskjeder på telefonsvareren og vi kontakter tilbake.

2 Side 2 Redaksjonelt. Utgiver: NFF avdeling Oslo. Ansvarlig redaktør: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt. Redaktør: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Trykk: FagMedia a.s Frist for stoff til neste utgave: Stipend 2005 I desember 2005 mottok fysioterapeutene på Slagenheten Rehab, geriatrisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, kr i stipend fra NFF avd Oslo. Presentasjon av prosjektet og tildelingen av stipendet har også tidligere vært presentert i Oslonytt. Vi søkte også om fagutviklingsstipend fra Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter, og i juni i år ble spesialfysioterapeut Åse Bergheim tildelt stipend på OSLONYTT inntil til gjennomføringen av prosjektet, som skal gå over 2 år. Studien er nå godkjent av Forskningsutvalget i Medisinsk divisjon, UUS, Regional etisk komité (REK) og personvernombudet ved UUS. Prosjektstart er 1. september Sammendrag: Tradisjonell terapi eller CI-terapi? Modifisert Constraint- Induced Movement Therapy/CI-terapi som behandling i subakutt fase (> 14 dager) etter hjerneinfarkt. En pilotstudie. Bakgrunn: Constraint-Induced Movement Therapy/CI-terapi er et behandlingskonsept innen rehabilitering av hjerneslagpasienter. Konseptet bygger på den amerikanske nevropsykologen Edward Taubs studier på aper (Taub et al 1999) og senere samarbeidet med fysioterapeutene David M. Morris og Stephen L. Wolf. Konseptet går i korthet ut på å tvinge (constrain) pasienten til å bruke affisert arm/ben ved å bruke en avstivet vott/skinne på uaffisert side. Derved hindrer man kompensatorisk aktivitet i uaffisert side og unngår utvikling av det som betegnes som learned non-use i affisert side. Ved Slagenheten Rehab ved Ullevål universitetssykehus (UUS) blir pasientene innlagt i subakutt fase. Frem til i dag har vi behandlet disse pasientene med tradisjonell terapi, men vi vurderer å starte med modifisert CI-terapi for de pasientene som kunne egne seg for dette. Vi vil prøve å utvikle et opplegg for CI-terapi som kan gjennomføres i en subakutt rehabiliteringsfase i sykehus, og som ikke er for krevende for den enkelte pasient. Med denne klinisk randomiserte pilotstudien, der pasienter med hjerneinfarkt vil bli inkludert dager etter slaget, ønsker vi å sammenligne effekten av modifisert CI-terapi med tradisjonell terapi. CI-terapi vil innebære daglig intensiv trening i 1 time henholdsvis med fysioterapeut og ergoterapeut, samt trening i morgenstell og i 2 måltider per dag i to uker. I tillegg skal pasienten daglig i behandlingsperioden, fra 8.00 til bruke en spesiallaget vott på den beste hånden. Tradisjonell terapi hos oss innebærer, til forskjell fra CIterapi, at pasientene blant annet også trener på kompenserende teknikker og tohånd-

3 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Side 3 Lederen har ordet Etter en lang og varm sommer er vi godt igang med aktivitetene igjen. Styret har avviklet sitt årlige seminar, denne gangen til Stockholm. Du kan lese mer om dette ellers i bladet. Politisk er vi også aktive. Påvirkningsarbeid for å få til en ny overenskomst for privatpraktiserende er fortsatt i gang. Vi har overlevert underskrifter til Sylvi Listhaug, byråd for helse og sosiale tjenester. Vi håper at vi får lønn for strevet om ikke alt for lenge Styret har invitert Oslo kommune til et innlegg på vårt medlemsmøte 9. november. Vi har ikke fått bekreftet hvilken politiker som kommer, men vi håper at mange av dere tar turen innom. Det er viktig å sette fysioterapitjeneste på dagsorden når Oslo kommune velger en helt annen vei for privatpraktiserende enn ellers i landet, samt med tanke på sykehjemsreformen. På medlemsmøtet vil det bli mulighet til å stille spørsmål, som man antakelig ellers ikke hadde fått anledning til. Vel møtt! Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Leder NFF avdeling Oslo saktiviteter i daglige aktiviteter. Pasientene oppfordres og oppmuntres til å bruke affiserte sides arm, men hindres ikke i å bruke den uaffiserte. Åtte ti pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene vil bli inkludert fortløpende. Ved inklusjon vil diverse bakgrunnsfaktorer registreres. Hovedeffektvariabel for fysioterapeutene er vurdering av overekstremiteten med Birgitta Lindmark Motor Assessment (BLMA) (Lindmark et al 1988) som vil bli testet blindet av fysioterapeut ved inklusjon samt etter 2 uker, 3 mnd og 6 mnd. I tillegg vil også følgende tester være blindet: Timed Up and Go (TUG) (Podsiadlo et al 1991). Step test (Hill et al 1996). Følgende tester vil bli gjort ikke-blindet av fysioterapeut ved slagenheten ved inklusjon, etter 2 uker, 3 mnd og 6 mnd: Wolf Motor Function Test (WMFT) Wolf et al 2001, Morris et al 2001) MAS (Motor Assessment Scale) (Carr et al 1985). Ergoterapeutene har for øvrig også egne tester, både blindete og ikke-blindete. Stipendet vi ble tildelt fra NFF Oslo har kommet godt med i arbeidet med å forberede og starte denne studien. Vi har bl.a. trengt penger til div utstyr for testing av pasienter før og etter intervensjon, som f.eks videokamera. Noe av midlene har også gått til innkjøp av faglitteratur, og noe til deltakelse på fagkongress i Göteborg: Stroke Rehab 2006 med CI-terapi som tema. Åse Bergheim, prosjektleder

4 Side 4 HSH-oppgjøret: Pensjonsrettigheter sikret OSLONYTT Meklingen viser verdien av å høre til i et stort fellesskap som Unio, sier forbundsleder Eilin Ekeland. Hun er tilfreds med resultatet. Vi er lettet over at vi slapp å gå til streik for noe så grunnleggende som pensjonsrettigheter. Denne jobben hadde vært tung å gjøre alene, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Hun mener at forhandlingsresultatet viser verdien av at NFF er tilknyttet hovedorganisasjonen Unio. Forhandlingsresultatet ga lønnstillegg, pensjonsordninger og fellesbestemmelser som i stor grad samsvarer med virksomheter som yter samme type helse-, utdannings- og velferdstjenester i offentlig sektor. Dette avverget Unio-streik i HSH-området. Vi hadde nøkterne krav i tråd med resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. Vi er tilfreds med at vi har kommet til en løsning som ligger på dette nivået. Resultatet er på om lag 4 prosent, sier forhandlingsleder i Unio HSH, Kari Tangen. I tillegg til generelt tillegg og forbedrede lønnssatser, skal det føres lokale forhandlinger. For HSH-sykehusene vil den endelige totalrammen ikke være klar før lokale forhandlinger er gjennomført. Her er den lokale potten avtalt til minimum 0,6 prosent pr Vi forventer at arbeidsgiverne i sykehusene nå bruker anledningen til å fylle på potten for å sikre lønnsforhold som rekrutterer og beholder kjernegrupper som sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i sykehusene, sier Tangen. Forhandlingslederen understreker at Unio er fornøyd med å ha slått tilbake arbeidsgivers forsøk på å angripe pensjonsrettighetene. Bestemmelsene for pensjon videreføres uendret. Det er nedsatt et partssammensatt utvalg som skal kartlegge og drøfte problemstillinger knyttet til pensjon. Det anbefalte resultatet skal nå behandles i det enkelte medlemsforbund. Endelig svarfrist er fredag 3. november. Justeringsforhandlingene i Oslo kommune Unio Oslo aksepterte tilbudet fra Oslo kommune. Minimumslønnen i fysioterapeut 1-stillinger justeres opp. Resultatet på andre områder er skuffende, sier avdelingsleder i NFF avdeling Oslo, Henriëtta Richter. Potten til fordeling var på 60 millioner kroner. Disse pengene kommer i tillegg til det generelle tillegget som gruppene fikk ved hovedtarifforhandlingene i år. Av Unios medlemsgrupper var det helt klart førskolelærergruppene som kom best ut av justeringsforhandlingene. Det er beklagelig at Oslo kommune ikke har prioritert flere av Unios utdanningsgrupper innenfor helse- og skolesektoren, sier Richter. NFF fikk ikke gjennomslag for sine krav eller opprettelse av ny kode for master/hovedfag. Fysioterapeutene var ikke blant de grupper som ble prioritert i år. Det er allikevel en anerkjennelse for våre medlemmer i Fysioterapeut 1 stillinger, at Oslo kommune valgte å oppjustere minimumsavlønning. Etter en helhetsvurdering aksepterte alle Unios medlemsgrupper oppgjøret, sier Henriëtta Richter Hun understreker at de lokale forhandlingene fortsatt gjenstår og at det først etter at de er avsluttet er mulig å si noe om det totale resultatet av oppgjøret for Justeringspotten I hovedtarifforhandlingene ble det i år forhandlet en justeringspott på 60 millioner. Hovedhensikten er å nå ulike grupper med særskilte lønnsmessige tiltak for å rette opp

5 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Side 5 lønnsmessige skjevheter. For NFFs medlemmer betyr det at minste innplassering for fysioterapeut 1 har blitt endret til lønnstrinn 36 isteden for 33 i dag. Dette betyr at medlemmer som i dag har lønnstrinn 33 med virkning fra 1. mai i år skal få lønnstrinn 36. Fastlønnstilskudd for 2006 Staten har fastsatt fastlønnstilskuddet for 2006 til kr ,. Fastlønnstilskuddet er hjemlet i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. Fastlønnstilskuddet bestemmes av Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet i juni/juli hvert år og skal gå direkte til å dekke en del av kommunens lønnsutgifter til ansatte fysioterapeuter. Justeringsoppgjøret i Staten Justeringsoppgjøret mellom staten og hovedorganisasjonene er i havn. Resultatet gir bedre muligheter for lønnsøkning for fysioterapeuter. Noen medlemmer får økt lønn umiddelbart, sier forhandlingssjef Bente Mørck Krogdahl. Universitets- og høgskolesektoren kom best ut i oppgjøret. I tillegg ble det gjort mange endringer på lønnsrammene, som gir bedre mulighet for økt lønn for mange av NFFs medlemmer i statlig sektor. Noen får penger allerede fra 1. juli, sier Krogdahl. Unio Stat, LO Stat, og YS Stat leverte inn en felles skisse til fordeling av de 220 millionene (0,5 % av lønnsmassen) som var satt av til justeringer i hovedtariffoppgjøret. I forhandlingene tok man utgangspunkt i denne skissen og ble enige om en løsning ut fra den. Universitets- og høgskolesektoren er den sektoren som kommer best ut. Det er gjort endringer i en del lønnsrammer og lønnsspenn, noe som gjør at mange fysioterapeuter får opprykk nå per 1. juli som følge av justeringsoppgjøret. Andre får bedre muligheter enn de har i dag til fremtidig lønnsopprykk. I tillegg ble det enighet om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på stillingsstrukturen for de kliniske stillingene på de gjennomgående og etatsvise lønnsplanene. For å minske forskjellene mellom menn og kvinners lønn i arbeidslivet, var det lagt inn en føring i oppgjøret som sa at kvinner skulle ha mer enn pro-rata. Med dette menes at kvinner skal ha mer enn det de skulle ha hatt dersom pengene ble fordelt etter hvor mange prosent kvinner utgjør av arbeidsstokken. Denne føringen ble oppfylt underskrifter til Oslo kommune En milepæl i NFF-aksjonen "Beskytt fysioterapien i Oslo" er nådd. Leder i NFF avdeling Oslo, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, leverte underskrifter til byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo kommune, Sylvi Listhaug. Underskriftene viser at mange Oslo-borgere forstår behovet for en forutsigbar avtale om fysioterapitjenesten. Vi er optimistiske med tanke på at saken før eller siden får en løsning, sier Uitdenbogaardt. Byrådsleder Sylvi Listhaug var ikke tilstede da underskriftene ble levert på hennes kontor. (Se side 6)

6 Side 6 OSLONYTT Beskytt Fysioterapien i Oslo NFF avdeling Oslo overleverte torsdag 5. oktober underskrifter til byråd for velferd og sosiale tjeneste, Sylvi Listhaug. Stipend Har du gode ideer, er i gang med et prosjekt eller annet fagarbeid? Da har du nå sjansen til å få et stipend fra NFF avdeling Oslo. NFF avdeling Oslo har avsatt kr til stipend. Dette kan fordeles på inntil 20 stipend. Det kan søkes om støtte til prosjektarbeid, reiser til kongresser og lignende, hospitering på aktuelle institusjoner, eller evt. tverrfaglige prosjekter. Målsetningen er å kunne stimulere til fagutvikling inne fysioterapifaget ved lokale prosjekter, for fysioterapeuter i Oslo. Vi prioriterer prosjekter eller arbeid som fremmer fysioterapifaget. Krav for å søke: Du er medlem av NFF avdeling Oslo Du er i gang eller ønsker å starte et fagutviklingsarbeid Du gir en skriftlig framstilling i OsloNytt, evt. en muntlig framstilling i etterkant til glede for våre medlemmer Søknaden skal inneholde: Data om søkeren, navn, adresse, tlf og Beskrivelse av arbeidet: målsetting, innhold, framdrift og budsjett Hvordan man tenker seg å presentere arbeidet i etterkant Søknaden sendes til NFF avdeling Oslo ved avdelingsleder Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Postboks 2704 St Hanshaugen, 0131 Oslo Søknadsfrist er

7 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Side 7 På kalenderen Oktober November 18. Styremøte NFF avdeling Oslo 30. Avdelingsleder forum 31. Ledermøte 9. Kveldskurs og medlemsmøte 14. Styremøte NFF avd. Oslo Desember 5. Styremøte NFF avd. Oslo Stockholm NFF avdeling Oslo var så heldige å få en hel dag sammen med den Legitimerade Sjukgymnasters Riksforbund (LSR). Alle representanter kom fra det sentrale forbundet. Det var generalsekretæren, Peter Larsson, som startet og holdt innledning om hvordan forbundet var bygget opp. Styret fortalte om NFF og overleverte NFFs brosjyrer over alle faggrupper og brosjyren Hva er fysioterapi? En representant fra fagseksjonen fortalte deretter om hvordan LSR hadde fått til et annet system for å motivere medlemmer på lokalt plan og hvordan de ellers drev med fagutvikling. En kort innføring i alle tariffavtaler/systemet var også meget interessant. I lunsjen møtte vi et sentralstyremedlem som hadde en del kontakter lokalt i Stockholm. Det var mye likt, men også en god del anderledes. Vi fikk inntrykk av at det sentrale ledd var imponert over det vi hadde fått til i Oslo. På bildet overlevering av gaven til representanter fra forhandlingsseksjonen, Per Lowén og Astrid Graf.

8 Retur: NFF avdeling Oslo Stensberggt. 27 Pb St.Hanshaugen 0131 OSLO Kveldskurs og medlemsmøte Tlf: mail: Hovedtema på kurset: Regnskapsføring for privatpraktiserende Foredragsholder Sue Remme, statsautorisert revisor Innlegg ved representant for Oslo kommune. (ikke bekreftet) Tema: Hva vil og ønsker Oslo kommune med privat praksis/fysioterapitjenesten? Samarbeid med fysioterapeuter i privat praksis. Avtalestrukturen for fysioterapeuter i privat praksis. Sykehjemsreformen. Fysioterapitjeneste på sykehjem. Tid og sted: Torsdag 9. november fra kl Stensberggate etg. (auditoriet) Enkel matservering kl Påmelding innen torsdag 2. november til Fysioterapi for FRISKERE folk! Styret: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt: Avdelingsleder. Elisabeth Aas Bjørge: Nestleder, kasserer og vara forhandlingskontakt for område HSH. Nanna Koefoed: Styremedlem. Solveig Tøndel Gjørven: Sekretær og varaforhandlingskontakt for område NAVO. Synne Hesjedal Noreng: Kontakt for privat praksis. Dagfinn Sæther: Webansvarlig og kontakt for privatpraksis. Irene Oksdøl: Vara forhandlingskontakt for Oslo kommune og kontakt for kurskomité.

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer