KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJONSSTRATEGI"

Transkript

1 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Buskerud fylkeskommune Vedtatt av fylkesutvalget /12

2 FORORD Denne kommunikasjonsstrategien gir retning for hvordan Buskerud fylkeskommune skal arbeide med kommunikasjon i perioden For første gang er det utarbeidet en detaljert og grundig strategi for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten. Buskerud fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste organ, ledet av fylkesordfører. Det gir sentrale rammebetingelser som har betydning for kommunikasjonsarbeidet som blir omtalt i strategien. Kommunikasjonsstrategien er utarbeidet med basis i kunnskap fra gjennomførte undersøkelser rettet mot befolkning, næringsliv og lokalpolitikere. Det har vært arbeidet i et utenfra og inn-perspektiv. Undersøkelsene viser at det er alt for få i Buskerud som har et bevisst forhold til fylkeskommunen og dens arbeid. Dette resulterer i begrenset interesse i hverdagen generelt, og en lav deltakelse ved fylkestingsvalget spesielt. Buskerud fylkeskommune har i så måte klare kommunikasjonsmessige utfordringer, blant annet knyttet til å tydeliggjøre organisasjonens rolle, oppgaver og ansvar. En primæroppgave for kommunikasjonsarbeidet vil være å skape økt kunnskap og forståelse for hva fylkeskommunen er og gjør gjennom kommunikativ tydeliggjøring og forenkling. Det er nødvendig å arbeide målrettet, strategisk, enhetlig og langsiktig med kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. For å sikre dette, definerer strategien kommunikasjonsplattformer for utvalgte og sentrale ansvarsområder. Kommunikasjonsstrategien er utarbeidet med deltakelse fra mange enheter i organisasjonen. Bidragsyterne har bakgrunn fra videregående skoler og fagopplæring, tannhelse, utdanningsavdelingen, samferdselsavdelingen, utviklingsavdelingen, tillitsvalgte, stab og informasjonsseksjonen. Strategien er koordinert med Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram og revidert handlingsprogram. Kommunikasjonsstrategien er forankret i fylkeskommunens ulike avdelinger og hos fylkesrådmannens ledergruppe, samt koordinert med følgende førende dokumenter; Råd om bruk av sosiale medier Retningslinjer for mediekontakt i Buskerud fylkeskommune Krisekommunikasjon informasjonsberedskap for skolene Kravspesifikasjon for nye nettsider og ansattportal Prosjektbeskrivelse ny ansattportal Drammen, 4. juni 2012 for Buskerud fylkeskommune Runar Hannevold Fylkesrådmann Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonssjef 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN Om Buskerud fylkeskommune Politisk styrt organisasjon Formålet med strategien Organisering Visjon og verdier LOVER, RETNINGSLINJER OG DOKUMENTER SITUASJONSBESKRIVELSE: FOKUS OG METODE Innenfra og ut Utenfra og inn STRATEGISKE RAMMER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET Omdømmeplattform Merkearkitektur Fokusområder og målgrupper for kommunikasjonsarbeidet Hovedfokus og satsningsområder Talspersoner og kommunikasjonsbærere Krisekommunikasjon Bruk av sosiale medier KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER OG TILTAK Utdanning Tannhelse Samferdsel Kultur Næringsliv Media Politikere og administrasjon i kommunene Lokalvalg Ansatte KONTROLL OG OPPFØLGING VEDLEGG: KOMMUNIKASJONSTILTAK

4 1. BAKGRUNN 1.1 Om Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter med over ansatte. Fylkeskommunen er etablert for å demokratisere, desentralisere og effektivisere. Demokratisere ved at oppgaver som tidligere ble håndtert av statlig forvaltning, blir underlagt regional politisk kontroll. Desentralisere ved at oppgaver som tidligere ble behandlet i det sentrale forvaltningsapparatet nå blir behandlet i fylkeskommunen. Effektivisere ved at oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene skal bli optimal og gi god oversikt over oppgaver, resultater og kostnader. Fylkeskommunen vil på denne måten i større grad enn før være med på å påvirke fremtiden til innbyggerne i Buskerud. Fylkeskommunen har ansvar for, eller er en viktig aktør på følgende hovedområder i Buskerud: Videregående opplæring i skole og bedrift Samferdsel Regional- og næringsutvikling Folkehelse Kultur Kulturminnevern Tannhelse Alle ansvarsområdene er grundig behandlet i arbeidet med kommunikasjonsstrategien. Noen av områdene har imidlertid fått en høyere kommunikativ prioritering enn andre på grunn av behov for tydeliggjøring og forenkling i et omdømmeperspektiv Politisk styrt organisasjon Fylkestingstinget, under ledelse av fylkesordfører, utgjør fylkeskommunens øverste organ. Politikerne er, sammen med de ansatte, de viktigste representantene for Buskerud fylkeskommune. Fylkeskommunen er en politisk ledet organisasjon, og tilrettelegging av dialog mellom administrasjon og politikere er avgjørende for å sørge for at all ekstern kommunikasjon er i tråd med politisk vilje. Samspillet mellom disse to nivåene i fylkeskommunen er nødvendig for å ivareta korrekt og effektiv intern og ekstern kommunikasjon, og for å sikre et godt omdømme og kunnskap om fylkeskommunen. Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet. 1.2 Formålet med strategien Kommunikasjonsstrategien skal være det bærende styringsverktøyet for alt arbeid med kommunikasjon i fylkeskommunen. Dokumentet gir rettledning for ønsket omdømme, målgruppevalg, merkearkitektur, kommunikasjonsstrategisk fokus og satsningsområder for perioden Ressursbruk og budsjettering av de enkelte kommunikasjonstiltak vil komme frem i fylkeskommunens årlige budsjettbehandling. (I vedlegget beskriver dokumentet konkrete tiltak for 2012/2013). Strategidokumentet skal benyttes som referanseramme og retningsgiver for fylkeskommunens samlede kommunikasjonsarbeid. 4

5 1.3 Organisering Informasjonsseksjonen er faglig ansvarlig for utarbeidelse og innhold i kommunikasjonsstrategien, og er samtidig ansvarlig for oppfølging, videreutvikling og gjennomføring av kommunikasjonstiltak i samarbeid med fagansvarlige på de ulike ansvarsområdene. Kommunikasjonsarbeidet i fylkeskommunen er i dag organisert på følgende måte: Informasjonsseksjonen i sentraladministrasjonen har det kommunikasjonsfaglige ansvaret for synliggjøring av fylkeskommunens ansvarsområder, herunder strategiutvikling, operasjonalisering, gjennomføring og kontroll av kommunikasjonsarbeidet. Enkelte rådgivere/saksbehandlere er publisister på nettsiden for sine respektive avdelinger og seksjoner. De enkelte virksomhetene arbeider selvstendig med eget kommunikasjonsarbeid, men samarbeider med webansvarlig om utvikling og vedlikehold av sine nettsider. 1.4 Visjon og verdier I løpet av våren 2012 har fylkeskommunen gjennom bred organisatorisk forankring arbeidet med utvikling av en ny visjon- og verdiplattform som ledd i et omfattende og langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid. Visjon- og verdiplattformen skal være et bærende fundament for fokus i arbeid, samhandling og utvikling av fylkeskommunen, og er på den måten også førende for alt arbeid med kommunikasjon, internt og eksternt. Fylkeskommunens visjon og verdier lyder som følger: Visjon: «Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling» Verdier: Entusiasme Skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon Åpenhet Utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt Være en åpen og tilgjengelig organisasjon Mot Våge å satse, tenke nytt og ta initiativ Raushet Toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv 5

6 2. LOVER, RETNINGSLINJER OG DOKUMENTER De viktigste lovene som har betydning for fylkeskommunens kommunikasjonsvirksomhet er kommuneloven, offentlighetsloven (offentleglova), forvaltningsloven og arkivloven. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.» Offentlighetsloven (offentleglova) med forskrift Hovedregelen i Offentleglova av 19. juni 2006 sier at «alle dokumenter er åpne for allment innsyn om det ikke strider mot annen lov.» Forvaltningsloven Loven har som formål å sikre forsvarlig behandling av forvaltningssaker og gir alminnelige regler for all saksbehandling i forvaltningen. Arkivloven Loven har som formål å sikre arkiver som har kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Andre føringer for kommunikasjonsarbeidet Statlig kommunikasjonspolitikk gir overordnede mål og prinsipper for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i forvaltningen. Vær Varsom-plakaten (etiske normer for pressen) Etiske retningslinjer for Buskerud fylkeskommune 6

7 3. SITUASJONSBESKRIVELSE: FOKUS OG METODE Som et ledd i utviklingen av ny kommunikasjonsstrategi, har det vært gjennomført en grundig situasjonsanalyse. Situasjonsanalysen er bygget på en bred kombinasjon mellom kvalitative og kvantitative studier, og er basert på faglig anerkjent metodikk fra så vel akademiske som praktiske miljøer. Studien er basert på: A Gjennomføring av i alt 6 fokusgrupper i Drammen, Gol og Kongsberg med følgende fokus: Samferdsel og regional utvikling med deltakere fra politikk, næringsliv og kommuneadministrasjon Utdanning med deltakere fra politikk, undervisning (rektorer og lærere), rådgivere og elever Generell kunnskap og omdømme med innbyggere fra Drammen, Kongsberg og Gol B Gjennomføring av en kvantitativ, ekstern omdømmeundersøkelse blant Befolkningen i Buskerud (representativt utvalg på respondenter) Lokalpolitikere i Buskerud (100 respondenter politisk representativt fordelt) Næringslivsledere i Buskerud (250 respondenter) Den kvantitative studien ble ikke gjennomført mot kommuneadministrasjonen fordi denne gruppen var en vesentlig bidragsyter i fokusgruppene. Det ble her påpekt at det var viktigere å fokusere på kommunepolitikere, næringslivsledere og fylkestingspolitikere da disse i større grad opptrer som beslutningstakere og premissgivere. C Gjennomføring av en kvantitativ, intern kultur og kommunikasjonsstudie (806 respondenter). Analysene er benyttet som rammeverk for vurderinger, prioriteringer og beslutninger som har vært tatt i utviklingen av kommunikasjonsstrategien. 7

8 3.1 Innenfra og ut Den interne kulturstudien viser at fylkeskommunen er preget av en tydelig klankultur med et utpreget internt, segregert fokus der de ansatte primært sett opplever tilhørighet og lojalitet kun til egen avdeling eller virksomhet. Ansatte har et begrenset forhold til fylkeskommunen som konsern og arbeidsgiver. Lokal konsensus, involvering, forankring og lagspill er viktige verdidrivere, samtidig som utenfra og inn orienteringen er begrenset. Den internkulturelle situasjonen skaper tre primære behov og oppgaver for det interne kommunikasjonsarbeidet: Bidra til å øke utenfra og inn-perspektivet i alle ledd i organisasjonen Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle som konsern og arbeidsgiver. Bidra til å skape et internt opplevd fellesskap og delingskultur på tvers av virksomheter og avdelinger Bidra til å implementere fylkeskommunens visjon og verdier blant alle ansatte. Etablere visjon og verdiplattformen som et bærende fundament i de ansattes hverdagsprioriteringer og fokus. 3.2 Utenfra og inn A: Fylkeskommunen og befolkningen De gjennomførte studiene viser at befolkningen generelt sett har et utydelig forhold til fylkeskommunen, dens oppgaver og ansvar. Samtidig registreres et positivt forhold til det arbeid og tilbud som ytes gjennom de videregående skolene, den offentlige tannhelsen og regional utvikling blant de som kjenner til og er bevisst på fylkeskommunens innsats. Studiene viser også at publikum ønsker mer informasjon og kunnskap om hele fylkeskommunens arbeid, ansvarsområder og oppnådde resultater, både i et administrativt og politisk perspektiv. Dette indikerer behov for økt proaktiv kommunikasjonsinnsats mot Buskeruds innbyggere med særlig fokus på; Fylkeskommunens arbeid med utvikling av det videregående opplæringstilbudet Fylkeskommunens arbeid med regional- og næringsutvikling Fylkeskommunens arbeid med utvikling og tilrettelegging av infrastruktur og kollektivtilbud Fylkeskommunens arbeid og utvikling av folkehelse Fylkeskommunens arbeid med kultur og kulturminnevern Fylkeskommunens arbeid med tannhelsetilbudet Fylkeskommunen som mulig arbeidsplass I tillegg viser svært lav valgdeltakelse ved fylkestingsvalget behov for å øke motivasjonen til å stemme. 8

9 B: Fylkeskommunen og næringslivet Innsiktsarbeidet viser at næringslivet på samme måte som befolkningen for øvrig har et svært perifert forhold til fylkeskommunen og dens ansvars- og arbeidsområder. Næringslivet har også en oppfatning av fylkeskommunen som uoversiktlig, byråkratisk og tung å forholde seg til. Fylkeskommunen ønsker å være en viktig premissgiver og mulighetspartner for næringslivet. Det er derfor viktig å endre omdømmet gjennom en åpen og proaktiv dialog med næringslivet med særlig fokus på: Fylkeskommunens arbeid med regional planlegging, utvikling og innovasjon Fylkeskommunens arbeid med samferdsel og infrastruktur Fylkeskommunen som samarbeidspartner og premissgiver C: Fylkeskommunen og kommunene Selv om kunnskapsnivået er betydelig høyere blant lokalpolitikere, viser undersøkelsene at også denne gruppen har et begrenset engasjement i og interesse for fylkeskommunen. Primærfokuset er på egen kommune og eventuelt den avdelingen av fylkeskommunen man politisk eller tematisk arbeider med. For å skape bedre samhandling mellom kommunene og fylkeskommunen vil det i et kommunikativt perspektiv være viktig å; Tydeliggjøre fylkeskommunen som en kompetent og viktig samarbeidspartner Tydeliggjøre gjensidig rolle og ansvarsfordeling Tydeliggjøre fylkeskommunens pådriver- og koordinatorrolle Forenkle informasjonstilgang 9

10 4. STRATEGISKE RAMMER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET 4.1 Omdømmeplattform Omdømmeplattformen beskriver hvordan fylkeskommunen skal oppfattes og oppleves. Omdømmeplattformen er forankret i fylkeskommunens visjon og verdier, og er retningsgivende for alt strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Plattformen er bygget opp av fem felt: Omdømmekjernen forklarer essensen i det vi ønsker at politikere, næringsliv og befolkning først og fremst skal forbinde med fylkeskommunen. Alle fylkeskommunens avdelinger og ansvarsområder er grundig behandlet i strategiarbeidet. I et forenklings- og tydeliggjøringsperspektiv er imidlertid fylkeskommunens primærområder trukket frem som bærende i omdømmekjernen. Misjonen/oppgaven beskriver kort fylkeskommunens primæroppgave i et utenfra og inn-perspektiv den verdi fylkeskommunen skal bringe til befolkning og næringsliv. Visjonen tegner et ønsket fremtidsbilde for fylkeskommunen, og beskriver det vi ønsker alle ansatte skal strekke seg etter for å nå i hverdagen. Verdiene utgjør de ord og begreper vi ønsker skal prege arbeidet i fylkeskommunen, og er i så måte en kort forklaring på den kultur vi ønsker på tvers av virksomheter og avdelinger. Løftene beskriver det vi ønsker at befolkning og øvrige interessenter skal assosiere med fylkeskommunen det vi vil at fylkeskommunen intuitivt skal stå for og love når publikum ser oss, møter oss eller hører om oss Buskerud fylkeskommunes omdømmeplattform lyder som følger: MISJON/OPPGAVE Kunnskap og utvikling i Buskerud på innbyggernes premisser. VERDIER Entusiasme Åpenhet Mot Raushet OMDØMMEKJERNE Buskerud fylkeskommune skaper muligheter, utvikling og vekst. Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging, videregående opplæring, samferdsel, tannhelse og kultur. VISJON Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. LØFTER Buskerud fylkeskommune 1. Tilbyr en målrettet videregående opplæring som skaper et solid springbrett for videre utdanning og yrkesliv 2. Er en aktiv pådriver for vekst og utvikling i regionene 3. Arbeider for et effektivt, sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud 4. Sikrer en mangfoldig kultursatsning og en forutsigbar kulturminneforvaltning 5. Fremmer og ivaretar tannhelsen i befolkningen Figur: Buskerud fylkeskommunes omdømmeplattform 10

11 4.2 Merkearkitektur Med merkearkitektur menes hvordan fylkeskommunen for fremtiden skal kategorisere, strukturere, navngi og visuelt presentere sine produkter, konsepter og tjenester. Merkearkitekturen viser den organiserte strukturen som spesifiserer fylkeskommunens ulike virksomheter og avdelingenes innbyrdes kommunikative rolle og sammenhengen mellom dem. Ambisjonen med en merkearkitektur er å etablere en tydelig struktur for organisasjonens presentasjon og tilstedeværelse. Gjennomførte undersøkelser viser klart at politikere, befolkning og næringsliv ønsker en tydelig og mer tilstedeværende fylkeskommune på alle de virksomheter, avdelinger, prosjekter og tiltak fylkeskommunen arbeider med og har ansvar for. Det kan imøtekommes ved å innføre en gjennomgående en-merke struktur for fylkeskommunens visuelle identitet. Dette innebærer at Buskerud fylkeskommune for fremtiden skal være hovedmerke og visuell bærer av all presentasjon og kommunikasjon innenfor to frihetsgrader: Frihetsgrad 0 Hovedregelen for alle områder og virksomheter. Innebærer en felles, gjennomgående visuell identitet uten anledning til å benytte logoer, farger, typografi eller andre identitetselementer som ikke er definert og beskrevet. Frihetsgrad 1 Tillates blant annet for videregående skoler og Den kulturelle skolesekken. Innebærer tillatelse til å benytte egen logo og egen symbolikk i tydelig definert samhandling med fylkeskommunen som bærende visuell identitet For mindre samarbeidspartnere og begrenset tredjepartsdeltakelse gis tillatelse til bruk av frihetsgrad 2 hvor fylkeskommunens logo alene kan benyttes som garantist i tråd med klare spesifiserte retningslinjer. 4.3 Fokusområder og målgrupper for kommunikasjonsarbeidet For strategiperioden skal fylkeskommunens kommunikasjonsarbeid primært rettes mot følgende områder og målgrupper: Utdanning: Ungdom og foresatte ved grunnskole og videregående opplæring Tannhelse: Foresatte og barn i alderen 0-18 år og andre prioriterte grupper Samferdsel: Befolkning, lokalpolitikere og næringsliv Næringsliv: Organisasjoner og bedrifter Kultur: Organisasjoner, institusjoner og befolkning Lokalvalg: Velgere fra 16 år og oppover (skolevalg og lokal-fylkestingsvalg) Politikk og administrasjon: Kommunepolitikere og kommuneadministrasjon Media: Redaksjoner og journalister i lokalpresse, fagpresse og rikspresse Internt: Ansatte i Buskerud fylkeskommune Det er utarbeidet en kommunikasjonsplattform med tilhørende tiltak og aktiviteter per målgruppe. 11

12 Regional utvikling er et begrep som omfatter all utvikling i Buskerud, og er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Et sentralt begrep i regional utvikling er å skape muligheter sammen med kommuner, organisasjoner og næringsliv. Ettersom regional utvikling omhandler mye av det fylkeskommunen driver med, er ikke begrepet spesifikt tatt med som fokusområde. 4.4 Hovedfokus og satsningsområder Fylkeskommunen skal ha en åpen kommunikasjon og dialog med omverdenen som engasjerer og skaper entusiasme gjennom tydelighet, ærlighet og involvering. Hovedstrategier for kommunikasjonsarbeidet i strategiperioden bygger på følgende: Øke den visuelle synliggjøringen og tilstedeværelsen i egne prosjekter, samarbeidsprosjekter og i egne virksomheter Intensivere kunnskapsbygging og engasjement rundt fylkeskommunens arbeid, ansvar og resultater overfor lokalpolitikere, befolkning og næringsliv gjennom proaktivt kommunikasjonsarbeid og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Forbedre den interne kommunikasjonsflyten og utvikle en delingskultur Forbedre dialogen med befolkningen og i større grad tilgjengeliggjøre relevant informasjon gjennom digitale kanaler og sosiale medier 4.5 Talspersoner og kommunikasjonsbærere Kommunikasjon er et lederansvar, og lederne har ansvar for å fronte uttalelser og svare på henvendelser som gjelder administrasjonen og eget fagområde. Der det faglig er mest hensiktsmessig kan saksbehandler eller rådgiver uttale seg om saken. Fylkesrådmannen er talsperson på et overordnet administrativt nivå. Det er utarbeidet egne retningslinjer for mediekontakt for Buskerud fylkeskommune. 4.6 Krisekommunikasjon Riktig kommunikasjonshåndtering i krisesituasjoner er avgjørende. Skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud står i en særstilling når det gjelder sårbarhet og omfang i kriser. For å trygge helhetlig håndtering av kommunikasjonsutfordringer ved særskilte hendelser er det utarbeidet egne rammer og retningslinjer i dokumentet «Rammeplan for skolenes beredskapsplaner informasjon». Ved behov for kommunikativ krisehåndtering henvises det til dette dokumentet. 4.7 Bruk av sosiale medier For å sikre faglig og profesjonell bruk av sosiale medier i fylkeskommunen er det utarbeidet et eget dokument «Råd for bruk av sosiale medier i Buskerud fylkeskommune». Alt arbeid med kommunikasjon i sosiale medier skal bygges på de retningslinjer og prinsipper som her skisseres. 12

13 5. KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER OG TILTAK I dette kapittelet beskrives bærende kommunikasjonsplattformer per definerte fokusområde med tilhørende tiltak. De definerte tiltakene er i varierende grad detaljert og konkretisert, avhengig av tidsperspektiv og forankring. Flere av tiltakene krever dialog og involvering av berørte parter før de endelig kan utformes og iverksettes. Om kommunikasjonsplattformene Kommunikasjonsplattformene som benyttes i dette kapittelet, er å anse som rammeverk for alle kommunikative aktiviteter mot den aktuelle målgruppen. Plattformene med tilhørende rammer for tiltak er faglig grundig vurdert, men skal behandles og eventuelt videreutvikles i nært samarbeid med de respektive fagområder, avdelinger og virksomheter. Plattformen bygger på følgende innhold: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap I dette feltet beskrives den eller de grunnleggende kommunikasjonsutfordringene fylkeskommunen har overfor gitt målgruppe i planleggingsperioden, og hvilke grunnleggende utfordringer kommunikasjonen og kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgavefeltet definerer konkret hvilke oppgaver kommunikasjonsarbeidet skal konsentreres rundt, og hvilke eller hvilket fokus vi skal ha når kommunikasjonstiltak og aktiviteter utarbeides Kjernebudskapet tar for seg hva vi grunnleggende skal kommunisere og formidle til den aktuelle målgruppen Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone Stil og tone setter rammer for den kommunikative iscenesettelsen, og hvordan vi skal formidle informasjon og budskap verbalt og visuelt Prioriterte kanaler Prioriterte kanaler setter rammer for hvilke kanaler kommunikasjonsarbeidet mot aktuell målgruppe primært skal formidles igjennom Tiltak Tiltakene beskriver, i mer eller mindre detaljert grad, hvilke tiltak som skal utvikles og iverksettes overfor gitt målgruppe I noen sammenhenger fortoner dette seg svært konkret, mens det i andre sammenhenger beskrives mer overordnet 13

14 5.1 Utdanning Videregående opplæring i skole og bedrift er fylkeskommunenes største ansvars- og arbeidsområde med nærmere 60% av fylkeskommunens budsjett, og gir utdanning til mer enn ungdommer og voksne. Gode resultater krever samspill både internt i fylkeskommunen og med eksterne samarbeidspartnere. Samspillet forutsetter god kommunikasjon. Den primære målgruppen er likevel elevene og foreldrene, slik at elevene velger rett utdanning, fullfører og består. Vi ser at befolkning og næringsliv har et begrenset forhold til fylkeskommunen som premissgiver, ansvarshaver og utvikler av det videregående opplæringstilbudet i Buskerud. For å støtte opp under mål og ambisjoner fra nasjonale satsinger og samtidig synliggjøre fylkeskommunens arbeid med kvalitetsutvikling og tilrettelegging av den videregående opplæringen, skal kommunikasjonsarbeidet mot målgruppene nevnt ovenfor bygges på følgende plattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Elever og foresatte opplever det som vanskelig å orientere seg i det mangfoldige videregående opplæringstilbudet, og det gjør det vanskelig å velge riktig 1. Kommunisere mangfold og tydeliggjøre muligheter gjøre det enklere å velge riktig 2. Skape tydelig gjensidige forventninger 3. Øke kompetansen hos rådgivere og veiledere Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Fullført og bestått videregående opplæring gir det beste grunnlaget for høyere utdanning og yrkesliv 1. Det videregående opplæringstilbudet i Buskerud gir deg mulighet til å forme din fremtid slik du selv vi 2. Vi gir deg god hjelp til å ta riktige valg Stil & tone Klar, direkte, engasjerende og pedagogisk språklig og retorisk på ungdommens premisser med fylkeskommunen som tydelig bærer og avsender. Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Sosiale medier 3. Skolenes nettsider 4. Informasjonsmøter for rådgivere og veiledere 5. Vilbli.no Tiltak 1. Nye nettsider for skolene med felles informasjonsstruktur 2. God objektiv informasjon om det samlede videregående tilbudet på fylkeskommunens nye nettsider 3. Synliggjøre deltakelse/profilering i prosjekter i henhold til definert merkearkitektur 14

15 5.2 Tannhelse Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen, og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling. For å sikre best mulig tannhelse i befolkningen er det viktig for fylkeskommunen å tydeliggjøre tilstedeværelse, tiltak og aktiviteter som fremmer god tannhelse. All kommunikasjon om den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud skal bygges på følgende grunnplattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden 1. Foreldre, barn og ungdom har et begrenset forhold til hvem som står bak det gode offentlige tannhelsetilbudet i Buskerud 2. Visse grupperinger i Buskerud har for dårlig tannhelse 3. For få har kjennskap til det forebyggende tannhelsearbeidet som gjennomføres i fylket 1. Løfte frem tannhelsetjenesten som et av fylkeskommunens ansvarsområder 2. Tydeliggjøre fylkeskommunen som eier og garantist for tannhelsetilbudet 3. Fremme fylkeskommunens helsefremmende og forebyggende arbeid 4. Styrke kunnskap og bevissthet om tannhelse i definerte grupperinger Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone Buskerud fylkeskommune arbeider aktivt for å opprettholde og fremme tannhelsen til befolkningen i Buskerud. 1. Fylkeskommunen gir og leverer tannhelsetjenester av faglig høy kvalitet 2. Fylkeskommunen gir deg råd og veiledning for en god tannhelse Pedagogisk, enkel og motiverende med faglig undertone Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Informasjonsbrosjyrer og plakater Tiltak Tiltak utformes i samarbeid med foretaket 15

16 5.3 Samferdsel Ansvaret for samferdsel i Buskerud er fordelt på flere aktører. Fylkeskommunen har blant annet ansvaret for fylkesveger, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap. Til tross for betydelige investeringer både i veg og offentlig kommunikasjon, fremgår det at det samlede samferdselstilbudet i Buskerud har et svakt omdømme og grad av misnøye blant befolkningen. En viktig oppgave for kommunikasjonsarbeidet er, basert på ovenstående, å bidra til en bedre opplevelse og gi et bedre inntrykk av fylkeskommunens arbeid og tilbud innen samferdsel. For å imøtekomme dette, skal all kommunikasjon for samferdselssektoren bygges på følgende plattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Befolkning og næringsliv mener at fylkesvegene og kollektivtilbudet i Buskerud er for dårlig 2. Befolkningen er lite bevisst på kostnader ved samferdselsutviklingen 3. Befolkningen har et uklart forhold til rolle- og ansvarsfordeling i samferdselsutviklingen 1. Synliggjøre fylkeskommunens løpende arbeid med utvikling innen samferdsel 2. Tydeliggjøre fylkeskommunen som ansvarshaver 3. Tydeliggjøre kostnadsutfordringene ved samferdselsutvikling 4. Synliggjøre suksesshistorier i et framkommelighets-, sikkerhets- og miljøperspektiv Buskerud fylkeskommune arbeider aktivt for å bidra til regional utvikling gjennom å forbedre samferdselstilbudet i Buskerud 1. Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig og systematisk med å drifte, vedlikeholde og utvikle samferdselstilbudet i Buskerud i tett samarbeid med stat og kommune. 2. Hovedfokus innen samferdsel er framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Pedagogisk Prioriterte kanaler 1. Media 2. Fylkeskommunens nettsider 3. Sosiale medier 4. Boards for synlig tilstedeværelse på vegprosjekter Tiltak 1. Aktivt arbeide for å synliggjøre fylkeskommunens arbeid og rolle overfor samarbeidspartnere og befolkningen i Buskerud gjennom bruk av prioriterte kanaler 2. Synliggjøre deltakelse/profilering i prosjekter i henhold til definert merkearkitektur 16

17 5.4 Kultur Ansvar for kultur i Buskerud er fordelt på flere aktører. Fylkeskommunen skal sørge for kompetanse, virkemidler og tiltak som fremmer og tilrettelegger for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Kultur omfatter også idrett og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen har er særskilt ansvar for en forutsigbar kulturminnevernforvaltning. For å sikre riktig og kvalitativ kommunikasjon på kulturområdet, skal det kommunikative arbeidet baseres på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. For få har et bevisst forhold til fylkeskommunens rolle på kulturområdet 2. Fylkeskommunen er for lite synlig og tydelig som avsender 3. Fylkesbibliotekets pålagte rolle kan forsvinne 4. Kulturminnevernet involveres ikke tidlig nok i planprosesser 1. Synliggjøre fylkeskommunen som utviklingsaktør og medspiller på kulturområdet i Buskerud 2. Tydeliggjøre fylkesbibliotekets legitimitet og viktighet Fylkeskommunen har en viktig rolle på kulturområdet i Buskerud 1. Fylkeskommunen bidrar til bredde, tilgjengelighet, kvalitet og aktualitet i kulturtilbudet i Buskerud 2. Fylkeskommunen styrker og moderniserer kompetansen til folkebibliotekene og sørger for godt tilbud i hele fylket Pedagogisk, enkel, tydelig og motiverende Prioriterte kanaler 1. Media 2. Samarbeidspartnernes egne kanaler i tråd med definert merkearkitektur 3. Informasjonsmateriell på tiltaksnivå Tiltak 1. Aktivt arbeide med suksesshistorier og prosjekter og planer overfor media og sosiale medier (FB) 2. Synliggjøre deltakelse/profilering i prosjekter i henhold til definert merkearkitektur 17

18 5.5 Næringsliv Buskerud har et variert næringsliv. Fylket har både en nasjonal og internasjonal høyteknologisk industri på Kongsberg, og Hallingdal er Norges største reiselivsregion. Buskerud fylkeskommune har et strategisk ansvar for næringsutvikling og kompetanseheving, samt å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon i så vel privat som offentlig sektor. Fylkeskommunen har et overordnet planleggingsansvar, og fyller rollen gjennom å utvikle regional planstrategi med tilhørende regionale delplaner, strategier og handlingsplaner sammen med partnerne. For å sikre en relevant og verdiskapende kommunikasjon med fylkets næringsliv, skal all kommunikasjon bygges på følgende plattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Næringslivet har begrenset kunnskap om hva fylkeskommunen arbeider med og hvilket ansvar som ligger her 2. Næringslivet opplever manglende samhandling med fylkeskommunen 3. Det er for få tilgjengelige lærlingeplasser i Buskerud 1. Tydeliggjøre fylkeskommunens arbeid med regional planlegging, næringsutvikling, infrastruktur og samferdsel 2. Synliggjøre fylkeskommunens arbeid med forskning, utvikling og innovasjon 3. Gi god og fremtidsrettet videregående opplæring og sørge for god tilgang på lærlinger 4. Rekruttere flere læreplasser Fylkeskommunen tilrettelegger for at regionene i fylket styrker sine fortrinn, stimulerer til næringsutvikling, innovasjon og kompetanseløft for å møte fremtidens behov. 1. Fylkeskommunen har kompetanse på næringsutvikling 2. Fylkeskommunen styrker regionale fortrinn gjennom partnerskap 3. Fylkeskommunen gir god og fremtidsrettet utdanning og sørger for oppfølging av lærlinger 4. Fylkeskommunen styrker næringslivet gjennom målrettet satsning på samferdsel Pedagogisk, enkel og tydelig ærlig og direkte Prioriterte kanaler 1. Media 2. Fylkeskommunens nettsider 3. Sosiale medier 4. Seminarer/yrkesrettede messer Tiltak 1. Forbedre informasjonsstrukturen på fylkeskommunens nettsider 2. Synliggjøre deltakelse og profilering i prosjekter i henhold til definert merkevarearkitektur 18

19 5.6 Media Et godt samarbeid og god kommunikasjon med de lokale og regionale mediebedriftene er viktig. Det er en utfordring å gjøre fylkeskommunen interessant som medieobjekt, og få frem de gode historiene som viser mangfoldet og kompetansen i organisasjonen. Gjennomførte undersøkelser viser et tydelig ønske om mer proaktivitet og større engasjement og debattdeltakelse fra fylkeskommunens side (ref PR barometeret*) både administrativt og politisk. For å imøtekomme de aktuelle problemstillinger, skal kommunikasjon mot media bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Å få synliggjort de politiske sakene og prosessene i media i et større omfang 2. Fylkeskommunen oppleves som begrenset interessant som medieobjekt (ref PR barometeret) 3. Fylkeskommunen oppleves som svak på debattdeltakelse (ref PR barometeret) 4. Fylkeskommunen oppleves å være for lite synlig i media 1. Skape økt, positivt mediefokus 2. Synliggjøre oppgaver og vise hva fylkeskommunen står for 3. Gjøre det attraktivt og enkelt å omtale fylkeskommunen 4. Gi media spennende og aktuelle historier å skrive om 5. Tilrettelegge for mer aktiv del i samfunnsdebatten 6. Synliggjøre bedre fylkestingspolitikerne og politikken Fylkeskommunen er viktig tilrettelegger for utvikling og vekst i Buskerud Buskerud fylkeskommune 1. Tilbyr en målrettet videregående opplæring som skaper et solid springbrett for videre utdanning og yrkesliv 2. Er en aktiv pådriver for vekst og utvikling i regionene 3. Arbeider for et effektivt, sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud 4. Sikrer en mangfoldig kultursatsning og en forutsigbar kulturminneforvaltning 5. Fremmer og ivaretar tannhelsen i befolkningen Åpen, ærlig og direkte. Pedagogisk og forenklende Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Twitter/Sosiale medier Tiltak Kontinuerlig og proaktivt arbeid tilpasset hver enkelt redaksjon i lokalaviser, riksmedia og fagpresse * Nordisk analyseinstitutt Aalund gjennomfører årlig undersøkelsen PR-Barometer, der journalister gir innspill på erfaringer med og oppfattelse av offentlige institusjoner i Norge. 19

20 5.7 Politikere og administrasjon i kommunene Et godt samarbeid med kommunene er svært viktig for å gi fylkets innbyggere et best mulig tilbud. Undersøkelsen viser at fylkeskommunen oppfattes og erfares som en kompetent og tilgjengelig organisasjon av de som er i direkte kontakt med fylkeskommunen. Undersøkelsen viser også at fylkeskommunen i for liten grad når ut til de lokale politikerne og kommuneadministrasjonen. For å forsterke forholdet og samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommunen er godt kommunikasjonsarbeid en vesentlig faktor. Fremtidig kommunikasjon med kommunene skal derfor bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Fylkeskommunen når i for liten grad ut til lokalpolitikere og kommuneadministrasjonen 2. For stor opplevd avstand mellom kommune- og fylkestingspolitikere 3. Fylkeskommunen oppleves i for stor grad kun å være en økonomisk bidragsyter 1. Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle, kompetanse og ansvarsområder 2. Tydeliggjøre kommunikasjonslinjer og struktur 3. Være en faglig rådgiver for kommunene Fylkeskommunen er en viktig og kompetent samarbeidspartner for kommunene 1. Fylkeskommunen legger til rette for vekst og utvikling 2. Fylkeskommunen har høy og tilgjengelig fagkompetanse 3. Fylkeskommunen er en tilgjengelig, entusiastisk og raus samarbeidspartner Pedagogisk, enkel og tydelig ærlig og direkte Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Direkte elektronisk og postal kommunikasjon Tiltak 1. Månedlig, elektroniske nyhetsbrev 2. Bedre struktur og informasjonsflyt for å være mer helhetlig i kommunikasjonen 20

21 5.8 Lokalvalg Lav interesse og valgdeltakelse er et grunnleggende demokratisk problem det er viktig for fylkeskommunen å imøtegå. Frem mot valget i 2015 skal kommunikasjon mot velgerne bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Befolkningen vet lite om og er begrenset interessert i fylkeskommunen som politisk institusjon 1. Øke bevissthet og interesse for fylkeskommunen 2. Tydeliggjøre fylkeskommunens ansvarsområder 3. Synliggjøre fylkestingspolitikere Ved å stemme ved Fylkestingsvalget er velgerne med på å påvirke tilbudet for befolkningen i Buskerud. Lav valgdeltakelse er udemokratisk, og kan gi et politisk fokus som ikke er i tråd med befolkningens ønsker. Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Fylkestinget sikrer lokaldemokratiet Stil & tone Pedagogisk, enkel, tydelig og motiverende Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Media 3. Sosiale medier Tiltak 1. Utvikle en informasjonskampanje om hvorfor det er viktig å stemme ved Fylkestingsvalget 2. Dagspresse/etermedier 3. Sosiale medier 4. Kino 21

22 5.9 Ansatte Generelle studier og erfaring viser at det er en signifikant sammenheng mellom god intern kommunikasjon, medarbeidertilfredshet, innsats og lojalitet. Buskerud fylkeskommune er i gang med et langsiktig arbeid med organisasjonsutvikling, og skal i strategiperioden styrke det interne kommunikasjonsarbeidet både for å forbedre den interne samhandlingen, men også for å øke fellesskapsfølelsen, øke det eksterne interessentfokuset og implementere ny visjon- og verdiplattform. Det interne kommunikasjonsarbeidet skal bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Ustrukturert informasjonstilgang 2. Begrenset målgruppe- og interessentorientering 3. Variert kommunikasjonskompetanse 4. Manglende intern delingskultur på tvers av virksomheter og avdelinger 1. Øke fokus på ekstern interessentorientering 2. Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle som konsern og arbeidsgiver. Bidra til å skape et internt opplevd fellesskap på tvers av avdelinger og virksomheter 3. Forankre fylkeskommunens omdømmeplattform med ny visjon og verdier 4. Bedre den interne informasjonsflyten og samhandlingen 5. Øke den interne kommunikasjonskompetansen Buskerud fylkeskommunen er en kompetent organisasjon som skaper vekst og utvikling i Buskerud 1. Fylkeskommunen er en spennende og utviklende arbeidsplass 2. God tilgjengelighet og struktur på relevant informasjon 3. Høy grad av involvering og kompetansedeling 4. Høyt fokus på samhandling og fellesskap Pedagogisk og åpen - entusiastisk, raus og ubyråkratisk Prioriterte kanaler 1. Ansattportal 2. Fysiske møteplasser Tiltak 1. Utvikle og implementere ny ansattportal 2. Utvikle kulturbyggende kommunikasjonsverktøy 3. Årlig gjennomføring av BFK konferansen 4. Faglig profesjonalisere språk og formidling for aktive kommunikasjonsbærere 22

23 6. KONTROLL OG OPPFØLGING Kontroll og oppfølging er en viktig faktor i godt strategisk kommunikasjonsarbeid. For å se resultater og effekter av fylkeskommunens kommunikasjonsinnsats bør det gjennomføres følgende kontrolltiltak: A Kvantitativ omdømmekontroll hvert annet år blant - Befolkning - Næringsliv - Lokalpolitikere B Årlig kvantitativ intern kultur- og medarbeidertilfredshetskontroll i forbindelse med organisasjonsutviklingsarbeid og implementering av ny visjon og verdier. I tillegg til de periodiske kontrolltiltakene skal behov for kvalitativ fordypning i aktuelle problemstillinger vurderes kontinuerlig. 23

24 VEDLEGG: KOMMUNIKASJONSTILTAK For perioden er det allerede besluttet å igangsette følgende kommunikasjonstiltak: Ansattportal Buskerud fylkeskommune skal utarbeide et nytt brukervennlig intranett/ansattportal for hele organisasjonen. Arbeidet med ansattportal er organisert som et prosjekt med overordnet mål: «Alle medarbeidere skal ha en tidsriktig, felles, rask og konsistent tilgang til informasjon, samt felles kanaler for kommunikasjon, samhandling og deling av informasjon». Ansattportalen skal legge til rette for økt samhandling og kommunikasjon mellom medarbeidere i hele organisasjonen. Det skal bidra til forenklede arbeidsprosesser og redusere ressursbruk til kommunikasjon og innhenting av informasjon. Prosjekt ansattportal startet i mars 2012 og skal ferdigstilles i løpet av Nye nettsider bfk.no og skolene Buskerud fylkeskommune utvikler nye oppdaterte og tidsriktige nettsider bfk.no. Arbeidet startet i januar 2012, og nye nettsider lanseres i månedsskiftet oktober/november med ny visuell identitet. Arbeidet med utvikling av nye nettsider for skolene er igangsatt. Det legges vekt på felles informasjonsstruktur og ny visuell identitet med frihetsgrad 1. Alle skolenes nettsider bør være ferdig før juli Ny visuell identitet Med bakgrunn i ny merkearkitektur, ønske om økt synlighet i egne virksomheter, avdelinger og prosjekter, samt et sterkt behov for visuell modernisering, skal fylkeskommunen utarbeide ny visuell identitet i 2012/2013. Arbeidet skal bygges på definert omdømmeplattform. Ny visuell identitet skal være ferdig høst 2012, og implementert i organisasjonen første halvår

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune

Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Kommunikasjonsstrategi for Søndre Land kommune Vedlagt «Pressereglement» og «Reglement for bruk av sosiale medier» «Det paaligger Statens Myndigheder at legge Forholdene til Rætte for en aaben og oplyst

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Strategiplan 2013-2016

Strategiplan 2013-2016 Strategiplan 2013-2016 Utfordringsdokument gode ideer FORORD Arbeidet med dette utfordringsdokumentet har pågått parallelt med ferdigstillelse av regional planstrategi. Mens utfordringsdokumentet handler

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift Henry Louis Mencken 2009-2012 Vedtatt av styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 23.06.09

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer