KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJONSSTRATEGI"

Transkript

1 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Buskerud fylkeskommune Vedtatt av fylkesutvalget /12

2 FORORD Denne kommunikasjonsstrategien gir retning for hvordan Buskerud fylkeskommune skal arbeide med kommunikasjon i perioden For første gang er det utarbeidet en detaljert og grundig strategi for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten. Buskerud fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste organ, ledet av fylkesordfører. Det gir sentrale rammebetingelser som har betydning for kommunikasjonsarbeidet som blir omtalt i strategien. Kommunikasjonsstrategien er utarbeidet med basis i kunnskap fra gjennomførte undersøkelser rettet mot befolkning, næringsliv og lokalpolitikere. Det har vært arbeidet i et utenfra og inn-perspektiv. Undersøkelsene viser at det er alt for få i Buskerud som har et bevisst forhold til fylkeskommunen og dens arbeid. Dette resulterer i begrenset interesse i hverdagen generelt, og en lav deltakelse ved fylkestingsvalget spesielt. Buskerud fylkeskommune har i så måte klare kommunikasjonsmessige utfordringer, blant annet knyttet til å tydeliggjøre organisasjonens rolle, oppgaver og ansvar. En primæroppgave for kommunikasjonsarbeidet vil være å skape økt kunnskap og forståelse for hva fylkeskommunen er og gjør gjennom kommunikativ tydeliggjøring og forenkling. Det er nødvendig å arbeide målrettet, strategisk, enhetlig og langsiktig med kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. For å sikre dette, definerer strategien kommunikasjonsplattformer for utvalgte og sentrale ansvarsområder. Kommunikasjonsstrategien er utarbeidet med deltakelse fra mange enheter i organisasjonen. Bidragsyterne har bakgrunn fra videregående skoler og fagopplæring, tannhelse, utdanningsavdelingen, samferdselsavdelingen, utviklingsavdelingen, tillitsvalgte, stab og informasjonsseksjonen. Strategien er koordinert med Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram og revidert handlingsprogram. Kommunikasjonsstrategien er forankret i fylkeskommunens ulike avdelinger og hos fylkesrådmannens ledergruppe, samt koordinert med følgende førende dokumenter; Råd om bruk av sosiale medier Retningslinjer for mediekontakt i Buskerud fylkeskommune Krisekommunikasjon informasjonsberedskap for skolene Kravspesifikasjon for nye nettsider og ansattportal Prosjektbeskrivelse ny ansattportal Drammen, 4. juni 2012 for Buskerud fylkeskommune Runar Hannevold Fylkesrådmann Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonssjef 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN Om Buskerud fylkeskommune Politisk styrt organisasjon Formålet med strategien Organisering Visjon og verdier LOVER, RETNINGSLINJER OG DOKUMENTER SITUASJONSBESKRIVELSE: FOKUS OG METODE Innenfra og ut Utenfra og inn STRATEGISKE RAMMER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET Omdømmeplattform Merkearkitektur Fokusområder og målgrupper for kommunikasjonsarbeidet Hovedfokus og satsningsområder Talspersoner og kommunikasjonsbærere Krisekommunikasjon Bruk av sosiale medier KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER OG TILTAK Utdanning Tannhelse Samferdsel Kultur Næringsliv Media Politikere og administrasjon i kommunene Lokalvalg Ansatte KONTROLL OG OPPFØLGING VEDLEGG: KOMMUNIKASJONSTILTAK

4 1. BAKGRUNN 1.1 Om Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter med over ansatte. Fylkeskommunen er etablert for å demokratisere, desentralisere og effektivisere. Demokratisere ved at oppgaver som tidligere ble håndtert av statlig forvaltning, blir underlagt regional politisk kontroll. Desentralisere ved at oppgaver som tidligere ble behandlet i det sentrale forvaltningsapparatet nå blir behandlet i fylkeskommunen. Effektivisere ved at oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene skal bli optimal og gi god oversikt over oppgaver, resultater og kostnader. Fylkeskommunen vil på denne måten i større grad enn før være med på å påvirke fremtiden til innbyggerne i Buskerud. Fylkeskommunen har ansvar for, eller er en viktig aktør på følgende hovedområder i Buskerud: Videregående opplæring i skole og bedrift Samferdsel Regional- og næringsutvikling Folkehelse Kultur Kulturminnevern Tannhelse Alle ansvarsområdene er grundig behandlet i arbeidet med kommunikasjonsstrategien. Noen av områdene har imidlertid fått en høyere kommunikativ prioritering enn andre på grunn av behov for tydeliggjøring og forenkling i et omdømmeperspektiv Politisk styrt organisasjon Fylkestingstinget, under ledelse av fylkesordfører, utgjør fylkeskommunens øverste organ. Politikerne er, sammen med de ansatte, de viktigste representantene for Buskerud fylkeskommune. Fylkeskommunen er en politisk ledet organisasjon, og tilrettelegging av dialog mellom administrasjon og politikere er avgjørende for å sørge for at all ekstern kommunikasjon er i tråd med politisk vilje. Samspillet mellom disse to nivåene i fylkeskommunen er nødvendig for å ivareta korrekt og effektiv intern og ekstern kommunikasjon, og for å sikre et godt omdømme og kunnskap om fylkeskommunen. Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet. 1.2 Formålet med strategien Kommunikasjonsstrategien skal være det bærende styringsverktøyet for alt arbeid med kommunikasjon i fylkeskommunen. Dokumentet gir rettledning for ønsket omdømme, målgruppevalg, merkearkitektur, kommunikasjonsstrategisk fokus og satsningsområder for perioden Ressursbruk og budsjettering av de enkelte kommunikasjonstiltak vil komme frem i fylkeskommunens årlige budsjettbehandling. (I vedlegget beskriver dokumentet konkrete tiltak for 2012/2013). Strategidokumentet skal benyttes som referanseramme og retningsgiver for fylkeskommunens samlede kommunikasjonsarbeid. 4

5 1.3 Organisering Informasjonsseksjonen er faglig ansvarlig for utarbeidelse og innhold i kommunikasjonsstrategien, og er samtidig ansvarlig for oppfølging, videreutvikling og gjennomføring av kommunikasjonstiltak i samarbeid med fagansvarlige på de ulike ansvarsområdene. Kommunikasjonsarbeidet i fylkeskommunen er i dag organisert på følgende måte: Informasjonsseksjonen i sentraladministrasjonen har det kommunikasjonsfaglige ansvaret for synliggjøring av fylkeskommunens ansvarsområder, herunder strategiutvikling, operasjonalisering, gjennomføring og kontroll av kommunikasjonsarbeidet. Enkelte rådgivere/saksbehandlere er publisister på nettsiden for sine respektive avdelinger og seksjoner. De enkelte virksomhetene arbeider selvstendig med eget kommunikasjonsarbeid, men samarbeider med webansvarlig om utvikling og vedlikehold av sine nettsider. 1.4 Visjon og verdier I løpet av våren 2012 har fylkeskommunen gjennom bred organisatorisk forankring arbeidet med utvikling av en ny visjon- og verdiplattform som ledd i et omfattende og langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid. Visjon- og verdiplattformen skal være et bærende fundament for fokus i arbeid, samhandling og utvikling av fylkeskommunen, og er på den måten også førende for alt arbeid med kommunikasjon, internt og eksternt. Fylkeskommunens visjon og verdier lyder som følger: Visjon: «Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling» Verdier: Entusiasme Skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon Åpenhet Utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt Være en åpen og tilgjengelig organisasjon Mot Våge å satse, tenke nytt og ta initiativ Raushet Toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv 5

6 2. LOVER, RETNINGSLINJER OG DOKUMENTER De viktigste lovene som har betydning for fylkeskommunens kommunikasjonsvirksomhet er kommuneloven, offentlighetsloven (offentleglova), forvaltningsloven og arkivloven. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.» Offentlighetsloven (offentleglova) med forskrift Hovedregelen i Offentleglova av 19. juni 2006 sier at «alle dokumenter er åpne for allment innsyn om det ikke strider mot annen lov.» Forvaltningsloven Loven har som formål å sikre forsvarlig behandling av forvaltningssaker og gir alminnelige regler for all saksbehandling i forvaltningen. Arkivloven Loven har som formål å sikre arkiver som har kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Andre føringer for kommunikasjonsarbeidet Statlig kommunikasjonspolitikk gir overordnede mål og prinsipper for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i forvaltningen. Vær Varsom-plakaten (etiske normer for pressen) Etiske retningslinjer for Buskerud fylkeskommune 6

7 3. SITUASJONSBESKRIVELSE: FOKUS OG METODE Som et ledd i utviklingen av ny kommunikasjonsstrategi, har det vært gjennomført en grundig situasjonsanalyse. Situasjonsanalysen er bygget på en bred kombinasjon mellom kvalitative og kvantitative studier, og er basert på faglig anerkjent metodikk fra så vel akademiske som praktiske miljøer. Studien er basert på: A Gjennomføring av i alt 6 fokusgrupper i Drammen, Gol og Kongsberg med følgende fokus: Samferdsel og regional utvikling med deltakere fra politikk, næringsliv og kommuneadministrasjon Utdanning med deltakere fra politikk, undervisning (rektorer og lærere), rådgivere og elever Generell kunnskap og omdømme med innbyggere fra Drammen, Kongsberg og Gol B Gjennomføring av en kvantitativ, ekstern omdømmeundersøkelse blant Befolkningen i Buskerud (representativt utvalg på respondenter) Lokalpolitikere i Buskerud (100 respondenter politisk representativt fordelt) Næringslivsledere i Buskerud (250 respondenter) Den kvantitative studien ble ikke gjennomført mot kommuneadministrasjonen fordi denne gruppen var en vesentlig bidragsyter i fokusgruppene. Det ble her påpekt at det var viktigere å fokusere på kommunepolitikere, næringslivsledere og fylkestingspolitikere da disse i større grad opptrer som beslutningstakere og premissgivere. C Gjennomføring av en kvantitativ, intern kultur og kommunikasjonsstudie (806 respondenter). Analysene er benyttet som rammeverk for vurderinger, prioriteringer og beslutninger som har vært tatt i utviklingen av kommunikasjonsstrategien. 7

8 3.1 Innenfra og ut Den interne kulturstudien viser at fylkeskommunen er preget av en tydelig klankultur med et utpreget internt, segregert fokus der de ansatte primært sett opplever tilhørighet og lojalitet kun til egen avdeling eller virksomhet. Ansatte har et begrenset forhold til fylkeskommunen som konsern og arbeidsgiver. Lokal konsensus, involvering, forankring og lagspill er viktige verdidrivere, samtidig som utenfra og inn orienteringen er begrenset. Den internkulturelle situasjonen skaper tre primære behov og oppgaver for det interne kommunikasjonsarbeidet: Bidra til å øke utenfra og inn-perspektivet i alle ledd i organisasjonen Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle som konsern og arbeidsgiver. Bidra til å skape et internt opplevd fellesskap og delingskultur på tvers av virksomheter og avdelinger Bidra til å implementere fylkeskommunens visjon og verdier blant alle ansatte. Etablere visjon og verdiplattformen som et bærende fundament i de ansattes hverdagsprioriteringer og fokus. 3.2 Utenfra og inn A: Fylkeskommunen og befolkningen De gjennomførte studiene viser at befolkningen generelt sett har et utydelig forhold til fylkeskommunen, dens oppgaver og ansvar. Samtidig registreres et positivt forhold til det arbeid og tilbud som ytes gjennom de videregående skolene, den offentlige tannhelsen og regional utvikling blant de som kjenner til og er bevisst på fylkeskommunens innsats. Studiene viser også at publikum ønsker mer informasjon og kunnskap om hele fylkeskommunens arbeid, ansvarsområder og oppnådde resultater, både i et administrativt og politisk perspektiv. Dette indikerer behov for økt proaktiv kommunikasjonsinnsats mot Buskeruds innbyggere med særlig fokus på; Fylkeskommunens arbeid med utvikling av det videregående opplæringstilbudet Fylkeskommunens arbeid med regional- og næringsutvikling Fylkeskommunens arbeid med utvikling og tilrettelegging av infrastruktur og kollektivtilbud Fylkeskommunens arbeid og utvikling av folkehelse Fylkeskommunens arbeid med kultur og kulturminnevern Fylkeskommunens arbeid med tannhelsetilbudet Fylkeskommunen som mulig arbeidsplass I tillegg viser svært lav valgdeltakelse ved fylkestingsvalget behov for å øke motivasjonen til å stemme. 8

9 B: Fylkeskommunen og næringslivet Innsiktsarbeidet viser at næringslivet på samme måte som befolkningen for øvrig har et svært perifert forhold til fylkeskommunen og dens ansvars- og arbeidsområder. Næringslivet har også en oppfatning av fylkeskommunen som uoversiktlig, byråkratisk og tung å forholde seg til. Fylkeskommunen ønsker å være en viktig premissgiver og mulighetspartner for næringslivet. Det er derfor viktig å endre omdømmet gjennom en åpen og proaktiv dialog med næringslivet med særlig fokus på: Fylkeskommunens arbeid med regional planlegging, utvikling og innovasjon Fylkeskommunens arbeid med samferdsel og infrastruktur Fylkeskommunen som samarbeidspartner og premissgiver C: Fylkeskommunen og kommunene Selv om kunnskapsnivået er betydelig høyere blant lokalpolitikere, viser undersøkelsene at også denne gruppen har et begrenset engasjement i og interesse for fylkeskommunen. Primærfokuset er på egen kommune og eventuelt den avdelingen av fylkeskommunen man politisk eller tematisk arbeider med. For å skape bedre samhandling mellom kommunene og fylkeskommunen vil det i et kommunikativt perspektiv være viktig å; Tydeliggjøre fylkeskommunen som en kompetent og viktig samarbeidspartner Tydeliggjøre gjensidig rolle og ansvarsfordeling Tydeliggjøre fylkeskommunens pådriver- og koordinatorrolle Forenkle informasjonstilgang 9

10 4. STRATEGISKE RAMMER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET 4.1 Omdømmeplattform Omdømmeplattformen beskriver hvordan fylkeskommunen skal oppfattes og oppleves. Omdømmeplattformen er forankret i fylkeskommunens visjon og verdier, og er retningsgivende for alt strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Plattformen er bygget opp av fem felt: Omdømmekjernen forklarer essensen i det vi ønsker at politikere, næringsliv og befolkning først og fremst skal forbinde med fylkeskommunen. Alle fylkeskommunens avdelinger og ansvarsområder er grundig behandlet i strategiarbeidet. I et forenklings- og tydeliggjøringsperspektiv er imidlertid fylkeskommunens primærområder trukket frem som bærende i omdømmekjernen. Misjonen/oppgaven beskriver kort fylkeskommunens primæroppgave i et utenfra og inn-perspektiv den verdi fylkeskommunen skal bringe til befolkning og næringsliv. Visjonen tegner et ønsket fremtidsbilde for fylkeskommunen, og beskriver det vi ønsker alle ansatte skal strekke seg etter for å nå i hverdagen. Verdiene utgjør de ord og begreper vi ønsker skal prege arbeidet i fylkeskommunen, og er i så måte en kort forklaring på den kultur vi ønsker på tvers av virksomheter og avdelinger. Løftene beskriver det vi ønsker at befolkning og øvrige interessenter skal assosiere med fylkeskommunen det vi vil at fylkeskommunen intuitivt skal stå for og love når publikum ser oss, møter oss eller hører om oss Buskerud fylkeskommunes omdømmeplattform lyder som følger: MISJON/OPPGAVE Kunnskap og utvikling i Buskerud på innbyggernes premisser. VERDIER Entusiasme Åpenhet Mot Raushet OMDØMMEKJERNE Buskerud fylkeskommune skaper muligheter, utvikling og vekst. Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging, videregående opplæring, samferdsel, tannhelse og kultur. VISJON Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. LØFTER Buskerud fylkeskommune 1. Tilbyr en målrettet videregående opplæring som skaper et solid springbrett for videre utdanning og yrkesliv 2. Er en aktiv pådriver for vekst og utvikling i regionene 3. Arbeider for et effektivt, sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud 4. Sikrer en mangfoldig kultursatsning og en forutsigbar kulturminneforvaltning 5. Fremmer og ivaretar tannhelsen i befolkningen Figur: Buskerud fylkeskommunes omdømmeplattform 10

11 4.2 Merkearkitektur Med merkearkitektur menes hvordan fylkeskommunen for fremtiden skal kategorisere, strukturere, navngi og visuelt presentere sine produkter, konsepter og tjenester. Merkearkitekturen viser den organiserte strukturen som spesifiserer fylkeskommunens ulike virksomheter og avdelingenes innbyrdes kommunikative rolle og sammenhengen mellom dem. Ambisjonen med en merkearkitektur er å etablere en tydelig struktur for organisasjonens presentasjon og tilstedeværelse. Gjennomførte undersøkelser viser klart at politikere, befolkning og næringsliv ønsker en tydelig og mer tilstedeværende fylkeskommune på alle de virksomheter, avdelinger, prosjekter og tiltak fylkeskommunen arbeider med og har ansvar for. Det kan imøtekommes ved å innføre en gjennomgående en-merke struktur for fylkeskommunens visuelle identitet. Dette innebærer at Buskerud fylkeskommune for fremtiden skal være hovedmerke og visuell bærer av all presentasjon og kommunikasjon innenfor to frihetsgrader: Frihetsgrad 0 Hovedregelen for alle områder og virksomheter. Innebærer en felles, gjennomgående visuell identitet uten anledning til å benytte logoer, farger, typografi eller andre identitetselementer som ikke er definert og beskrevet. Frihetsgrad 1 Tillates blant annet for videregående skoler og Den kulturelle skolesekken. Innebærer tillatelse til å benytte egen logo og egen symbolikk i tydelig definert samhandling med fylkeskommunen som bærende visuell identitet For mindre samarbeidspartnere og begrenset tredjepartsdeltakelse gis tillatelse til bruk av frihetsgrad 2 hvor fylkeskommunens logo alene kan benyttes som garantist i tråd med klare spesifiserte retningslinjer. 4.3 Fokusområder og målgrupper for kommunikasjonsarbeidet For strategiperioden skal fylkeskommunens kommunikasjonsarbeid primært rettes mot følgende områder og målgrupper: Utdanning: Ungdom og foresatte ved grunnskole og videregående opplæring Tannhelse: Foresatte og barn i alderen 0-18 år og andre prioriterte grupper Samferdsel: Befolkning, lokalpolitikere og næringsliv Næringsliv: Organisasjoner og bedrifter Kultur: Organisasjoner, institusjoner og befolkning Lokalvalg: Velgere fra 16 år og oppover (skolevalg og lokal-fylkestingsvalg) Politikk og administrasjon: Kommunepolitikere og kommuneadministrasjon Media: Redaksjoner og journalister i lokalpresse, fagpresse og rikspresse Internt: Ansatte i Buskerud fylkeskommune Det er utarbeidet en kommunikasjonsplattform med tilhørende tiltak og aktiviteter per målgruppe. 11

12 Regional utvikling er et begrep som omfatter all utvikling i Buskerud, og er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Et sentralt begrep i regional utvikling er å skape muligheter sammen med kommuner, organisasjoner og næringsliv. Ettersom regional utvikling omhandler mye av det fylkeskommunen driver med, er ikke begrepet spesifikt tatt med som fokusområde. 4.4 Hovedfokus og satsningsområder Fylkeskommunen skal ha en åpen kommunikasjon og dialog med omverdenen som engasjerer og skaper entusiasme gjennom tydelighet, ærlighet og involvering. Hovedstrategier for kommunikasjonsarbeidet i strategiperioden bygger på følgende: Øke den visuelle synliggjøringen og tilstedeværelsen i egne prosjekter, samarbeidsprosjekter og i egne virksomheter Intensivere kunnskapsbygging og engasjement rundt fylkeskommunens arbeid, ansvar og resultater overfor lokalpolitikere, befolkning og næringsliv gjennom proaktivt kommunikasjonsarbeid og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Forbedre den interne kommunikasjonsflyten og utvikle en delingskultur Forbedre dialogen med befolkningen og i større grad tilgjengeliggjøre relevant informasjon gjennom digitale kanaler og sosiale medier 4.5 Talspersoner og kommunikasjonsbærere Kommunikasjon er et lederansvar, og lederne har ansvar for å fronte uttalelser og svare på henvendelser som gjelder administrasjonen og eget fagområde. Der det faglig er mest hensiktsmessig kan saksbehandler eller rådgiver uttale seg om saken. Fylkesrådmannen er talsperson på et overordnet administrativt nivå. Det er utarbeidet egne retningslinjer for mediekontakt for Buskerud fylkeskommune. 4.6 Krisekommunikasjon Riktig kommunikasjonshåndtering i krisesituasjoner er avgjørende. Skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud står i en særstilling når det gjelder sårbarhet og omfang i kriser. For å trygge helhetlig håndtering av kommunikasjonsutfordringer ved særskilte hendelser er det utarbeidet egne rammer og retningslinjer i dokumentet «Rammeplan for skolenes beredskapsplaner informasjon». Ved behov for kommunikativ krisehåndtering henvises det til dette dokumentet. 4.7 Bruk av sosiale medier For å sikre faglig og profesjonell bruk av sosiale medier i fylkeskommunen er det utarbeidet et eget dokument «Råd for bruk av sosiale medier i Buskerud fylkeskommune». Alt arbeid med kommunikasjon i sosiale medier skal bygges på de retningslinjer og prinsipper som her skisseres. 12

13 5. KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER OG TILTAK I dette kapittelet beskrives bærende kommunikasjonsplattformer per definerte fokusområde med tilhørende tiltak. De definerte tiltakene er i varierende grad detaljert og konkretisert, avhengig av tidsperspektiv og forankring. Flere av tiltakene krever dialog og involvering av berørte parter før de endelig kan utformes og iverksettes. Om kommunikasjonsplattformene Kommunikasjonsplattformene som benyttes i dette kapittelet, er å anse som rammeverk for alle kommunikative aktiviteter mot den aktuelle målgruppen. Plattformene med tilhørende rammer for tiltak er faglig grundig vurdert, men skal behandles og eventuelt videreutvikles i nært samarbeid med de respektive fagområder, avdelinger og virksomheter. Plattformen bygger på følgende innhold: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap I dette feltet beskrives den eller de grunnleggende kommunikasjonsutfordringene fylkeskommunen har overfor gitt målgruppe i planleggingsperioden, og hvilke grunnleggende utfordringer kommunikasjonen og kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgavefeltet definerer konkret hvilke oppgaver kommunikasjonsarbeidet skal konsentreres rundt, og hvilke eller hvilket fokus vi skal ha når kommunikasjonstiltak og aktiviteter utarbeides Kjernebudskapet tar for seg hva vi grunnleggende skal kommunisere og formidle til den aktuelle målgruppen Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone Stil og tone setter rammer for den kommunikative iscenesettelsen, og hvordan vi skal formidle informasjon og budskap verbalt og visuelt Prioriterte kanaler Prioriterte kanaler setter rammer for hvilke kanaler kommunikasjonsarbeidet mot aktuell målgruppe primært skal formidles igjennom Tiltak Tiltakene beskriver, i mer eller mindre detaljert grad, hvilke tiltak som skal utvikles og iverksettes overfor gitt målgruppe I noen sammenhenger fortoner dette seg svært konkret, mens det i andre sammenhenger beskrives mer overordnet 13

14 5.1 Utdanning Videregående opplæring i skole og bedrift er fylkeskommunenes største ansvars- og arbeidsområde med nærmere 60% av fylkeskommunens budsjett, og gir utdanning til mer enn ungdommer og voksne. Gode resultater krever samspill både internt i fylkeskommunen og med eksterne samarbeidspartnere. Samspillet forutsetter god kommunikasjon. Den primære målgruppen er likevel elevene og foreldrene, slik at elevene velger rett utdanning, fullfører og består. Vi ser at befolkning og næringsliv har et begrenset forhold til fylkeskommunen som premissgiver, ansvarshaver og utvikler av det videregående opplæringstilbudet i Buskerud. For å støtte opp under mål og ambisjoner fra nasjonale satsinger og samtidig synliggjøre fylkeskommunens arbeid med kvalitetsutvikling og tilrettelegging av den videregående opplæringen, skal kommunikasjonsarbeidet mot målgruppene nevnt ovenfor bygges på følgende plattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Elever og foresatte opplever det som vanskelig å orientere seg i det mangfoldige videregående opplæringstilbudet, og det gjør det vanskelig å velge riktig 1. Kommunisere mangfold og tydeliggjøre muligheter gjøre det enklere å velge riktig 2. Skape tydelig gjensidige forventninger 3. Øke kompetansen hos rådgivere og veiledere Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Fullført og bestått videregående opplæring gir det beste grunnlaget for høyere utdanning og yrkesliv 1. Det videregående opplæringstilbudet i Buskerud gir deg mulighet til å forme din fremtid slik du selv vi 2. Vi gir deg god hjelp til å ta riktige valg Stil & tone Klar, direkte, engasjerende og pedagogisk språklig og retorisk på ungdommens premisser med fylkeskommunen som tydelig bærer og avsender. Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Sosiale medier 3. Skolenes nettsider 4. Informasjonsmøter for rådgivere og veiledere 5. Vilbli.no Tiltak 1. Nye nettsider for skolene med felles informasjonsstruktur 2. God objektiv informasjon om det samlede videregående tilbudet på fylkeskommunens nye nettsider 3. Synliggjøre deltakelse/profilering i prosjekter i henhold til definert merkearkitektur 14

15 5.2 Tannhelse Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen, og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling. For å sikre best mulig tannhelse i befolkningen er det viktig for fylkeskommunen å tydeliggjøre tilstedeværelse, tiltak og aktiviteter som fremmer god tannhelse. All kommunikasjon om den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud skal bygges på følgende grunnplattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden 1. Foreldre, barn og ungdom har et begrenset forhold til hvem som står bak det gode offentlige tannhelsetilbudet i Buskerud 2. Visse grupperinger i Buskerud har for dårlig tannhelse 3. For få har kjennskap til det forebyggende tannhelsearbeidet som gjennomføres i fylket 1. Løfte frem tannhelsetjenesten som et av fylkeskommunens ansvarsområder 2. Tydeliggjøre fylkeskommunen som eier og garantist for tannhelsetilbudet 3. Fremme fylkeskommunens helsefremmende og forebyggende arbeid 4. Styrke kunnskap og bevissthet om tannhelse i definerte grupperinger Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone Buskerud fylkeskommune arbeider aktivt for å opprettholde og fremme tannhelsen til befolkningen i Buskerud. 1. Fylkeskommunen gir og leverer tannhelsetjenester av faglig høy kvalitet 2. Fylkeskommunen gir deg råd og veiledning for en god tannhelse Pedagogisk, enkel og motiverende med faglig undertone Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Informasjonsbrosjyrer og plakater Tiltak Tiltak utformes i samarbeid med foretaket 15

16 5.3 Samferdsel Ansvaret for samferdsel i Buskerud er fordelt på flere aktører. Fylkeskommunen har blant annet ansvaret for fylkesveger, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap. Til tross for betydelige investeringer både i veg og offentlig kommunikasjon, fremgår det at det samlede samferdselstilbudet i Buskerud har et svakt omdømme og grad av misnøye blant befolkningen. En viktig oppgave for kommunikasjonsarbeidet er, basert på ovenstående, å bidra til en bedre opplevelse og gi et bedre inntrykk av fylkeskommunens arbeid og tilbud innen samferdsel. For å imøtekomme dette, skal all kommunikasjon for samferdselssektoren bygges på følgende plattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Befolkning og næringsliv mener at fylkesvegene og kollektivtilbudet i Buskerud er for dårlig 2. Befolkningen er lite bevisst på kostnader ved samferdselsutviklingen 3. Befolkningen har et uklart forhold til rolle- og ansvarsfordeling i samferdselsutviklingen 1. Synliggjøre fylkeskommunens løpende arbeid med utvikling innen samferdsel 2. Tydeliggjøre fylkeskommunen som ansvarshaver 3. Tydeliggjøre kostnadsutfordringene ved samferdselsutvikling 4. Synliggjøre suksesshistorier i et framkommelighets-, sikkerhets- og miljøperspektiv Buskerud fylkeskommune arbeider aktivt for å bidra til regional utvikling gjennom å forbedre samferdselstilbudet i Buskerud 1. Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig og systematisk med å drifte, vedlikeholde og utvikle samferdselstilbudet i Buskerud i tett samarbeid med stat og kommune. 2. Hovedfokus innen samferdsel er framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Pedagogisk Prioriterte kanaler 1. Media 2. Fylkeskommunens nettsider 3. Sosiale medier 4. Boards for synlig tilstedeværelse på vegprosjekter Tiltak 1. Aktivt arbeide for å synliggjøre fylkeskommunens arbeid og rolle overfor samarbeidspartnere og befolkningen i Buskerud gjennom bruk av prioriterte kanaler 2. Synliggjøre deltakelse/profilering i prosjekter i henhold til definert merkearkitektur 16

17 5.4 Kultur Ansvar for kultur i Buskerud er fordelt på flere aktører. Fylkeskommunen skal sørge for kompetanse, virkemidler og tiltak som fremmer og tilrettelegger for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Kultur omfatter også idrett og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen har er særskilt ansvar for en forutsigbar kulturminnevernforvaltning. For å sikre riktig og kvalitativ kommunikasjon på kulturområdet, skal det kommunikative arbeidet baseres på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. For få har et bevisst forhold til fylkeskommunens rolle på kulturområdet 2. Fylkeskommunen er for lite synlig og tydelig som avsender 3. Fylkesbibliotekets pålagte rolle kan forsvinne 4. Kulturminnevernet involveres ikke tidlig nok i planprosesser 1. Synliggjøre fylkeskommunen som utviklingsaktør og medspiller på kulturområdet i Buskerud 2. Tydeliggjøre fylkesbibliotekets legitimitet og viktighet Fylkeskommunen har en viktig rolle på kulturområdet i Buskerud 1. Fylkeskommunen bidrar til bredde, tilgjengelighet, kvalitet og aktualitet i kulturtilbudet i Buskerud 2. Fylkeskommunen styrker og moderniserer kompetansen til folkebibliotekene og sørger for godt tilbud i hele fylket Pedagogisk, enkel, tydelig og motiverende Prioriterte kanaler 1. Media 2. Samarbeidspartnernes egne kanaler i tråd med definert merkearkitektur 3. Informasjonsmateriell på tiltaksnivå Tiltak 1. Aktivt arbeide med suksesshistorier og prosjekter og planer overfor media og sosiale medier (FB) 2. Synliggjøre deltakelse/profilering i prosjekter i henhold til definert merkearkitektur 17

18 5.5 Næringsliv Buskerud har et variert næringsliv. Fylket har både en nasjonal og internasjonal høyteknologisk industri på Kongsberg, og Hallingdal er Norges største reiselivsregion. Buskerud fylkeskommune har et strategisk ansvar for næringsutvikling og kompetanseheving, samt å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon i så vel privat som offentlig sektor. Fylkeskommunen har et overordnet planleggingsansvar, og fyller rollen gjennom å utvikle regional planstrategi med tilhørende regionale delplaner, strategier og handlingsplaner sammen med partnerne. For å sikre en relevant og verdiskapende kommunikasjon med fylkets næringsliv, skal all kommunikasjon bygges på følgende plattform: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Næringslivet har begrenset kunnskap om hva fylkeskommunen arbeider med og hvilket ansvar som ligger her 2. Næringslivet opplever manglende samhandling med fylkeskommunen 3. Det er for få tilgjengelige lærlingeplasser i Buskerud 1. Tydeliggjøre fylkeskommunens arbeid med regional planlegging, næringsutvikling, infrastruktur og samferdsel 2. Synliggjøre fylkeskommunens arbeid med forskning, utvikling og innovasjon 3. Gi god og fremtidsrettet videregående opplæring og sørge for god tilgang på lærlinger 4. Rekruttere flere læreplasser Fylkeskommunen tilrettelegger for at regionene i fylket styrker sine fortrinn, stimulerer til næringsutvikling, innovasjon og kompetanseløft for å møte fremtidens behov. 1. Fylkeskommunen har kompetanse på næringsutvikling 2. Fylkeskommunen styrker regionale fortrinn gjennom partnerskap 3. Fylkeskommunen gir god og fremtidsrettet utdanning og sørger for oppfølging av lærlinger 4. Fylkeskommunen styrker næringslivet gjennom målrettet satsning på samferdsel Pedagogisk, enkel og tydelig ærlig og direkte Prioriterte kanaler 1. Media 2. Fylkeskommunens nettsider 3. Sosiale medier 4. Seminarer/yrkesrettede messer Tiltak 1. Forbedre informasjonsstrukturen på fylkeskommunens nettsider 2. Synliggjøre deltakelse og profilering i prosjekter i henhold til definert merkevarearkitektur 18

19 5.6 Media Et godt samarbeid og god kommunikasjon med de lokale og regionale mediebedriftene er viktig. Det er en utfordring å gjøre fylkeskommunen interessant som medieobjekt, og få frem de gode historiene som viser mangfoldet og kompetansen i organisasjonen. Gjennomførte undersøkelser viser et tydelig ønske om mer proaktivitet og større engasjement og debattdeltakelse fra fylkeskommunens side (ref PR barometeret*) både administrativt og politisk. For å imøtekomme de aktuelle problemstillinger, skal kommunikasjon mot media bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Å få synliggjort de politiske sakene og prosessene i media i et større omfang 2. Fylkeskommunen oppleves som begrenset interessant som medieobjekt (ref PR barometeret) 3. Fylkeskommunen oppleves som svak på debattdeltakelse (ref PR barometeret) 4. Fylkeskommunen oppleves å være for lite synlig i media 1. Skape økt, positivt mediefokus 2. Synliggjøre oppgaver og vise hva fylkeskommunen står for 3. Gjøre det attraktivt og enkelt å omtale fylkeskommunen 4. Gi media spennende og aktuelle historier å skrive om 5. Tilrettelegge for mer aktiv del i samfunnsdebatten 6. Synliggjøre bedre fylkestingspolitikerne og politikken Fylkeskommunen er viktig tilrettelegger for utvikling og vekst i Buskerud Buskerud fylkeskommune 1. Tilbyr en målrettet videregående opplæring som skaper et solid springbrett for videre utdanning og yrkesliv 2. Er en aktiv pådriver for vekst og utvikling i regionene 3. Arbeider for et effektivt, sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud 4. Sikrer en mangfoldig kultursatsning og en forutsigbar kulturminneforvaltning 5. Fremmer og ivaretar tannhelsen i befolkningen Åpen, ærlig og direkte. Pedagogisk og forenklende Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Twitter/Sosiale medier Tiltak Kontinuerlig og proaktivt arbeid tilpasset hver enkelt redaksjon i lokalaviser, riksmedia og fagpresse * Nordisk analyseinstitutt Aalund gjennomfører årlig undersøkelsen PR-Barometer, der journalister gir innspill på erfaringer med og oppfattelse av offentlige institusjoner i Norge. 19

20 5.7 Politikere og administrasjon i kommunene Et godt samarbeid med kommunene er svært viktig for å gi fylkets innbyggere et best mulig tilbud. Undersøkelsen viser at fylkeskommunen oppfattes og erfares som en kompetent og tilgjengelig organisasjon av de som er i direkte kontakt med fylkeskommunen. Undersøkelsen viser også at fylkeskommunen i for liten grad når ut til de lokale politikerne og kommuneadministrasjonen. For å forsterke forholdet og samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommunen er godt kommunikasjonsarbeid en vesentlig faktor. Fremtidig kommunikasjon med kommunene skal derfor bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Fylkeskommunen når i for liten grad ut til lokalpolitikere og kommuneadministrasjonen 2. For stor opplevd avstand mellom kommune- og fylkestingspolitikere 3. Fylkeskommunen oppleves i for stor grad kun å være en økonomisk bidragsyter 1. Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle, kompetanse og ansvarsområder 2. Tydeliggjøre kommunikasjonslinjer og struktur 3. Være en faglig rådgiver for kommunene Fylkeskommunen er en viktig og kompetent samarbeidspartner for kommunene 1. Fylkeskommunen legger til rette for vekst og utvikling 2. Fylkeskommunen har høy og tilgjengelig fagkompetanse 3. Fylkeskommunen er en tilgjengelig, entusiastisk og raus samarbeidspartner Pedagogisk, enkel og tydelig ærlig og direkte Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Direkte elektronisk og postal kommunikasjon Tiltak 1. Månedlig, elektroniske nyhetsbrev 2. Bedre struktur og informasjonsflyt for å være mer helhetlig i kommunikasjonen 20

21 5.8 Lokalvalg Lav interesse og valgdeltakelse er et grunnleggende demokratisk problem det er viktig for fylkeskommunen å imøtegå. Frem mot valget i 2015 skal kommunikasjon mot velgerne bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Befolkningen vet lite om og er begrenset interessert i fylkeskommunen som politisk institusjon 1. Øke bevissthet og interesse for fylkeskommunen 2. Tydeliggjøre fylkeskommunens ansvarsområder 3. Synliggjøre fylkestingspolitikere Ved å stemme ved Fylkestingsvalget er velgerne med på å påvirke tilbudet for befolkningen i Buskerud. Lav valgdeltakelse er udemokratisk, og kan gi et politisk fokus som ikke er i tråd med befolkningens ønsker. Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Fylkestinget sikrer lokaldemokratiet Stil & tone Pedagogisk, enkel, tydelig og motiverende Prioriterte kanaler 1. Fylkeskommunens nettsider 2. Media 3. Sosiale medier Tiltak 1. Utvikle en informasjonskampanje om hvorfor det er viktig å stemme ved Fylkestingsvalget 2. Dagspresse/etermedier 3. Sosiale medier 4. Kino 21

22 5.9 Ansatte Generelle studier og erfaring viser at det er en signifikant sammenheng mellom god intern kommunikasjon, medarbeidertilfredshet, innsats og lojalitet. Buskerud fylkeskommune er i gang med et langsiktig arbeid med organisasjonsutvikling, og skal i strategiperioden styrke det interne kommunikasjonsarbeidet både for å forbedre den interne samhandlingen, men også for å øke fellesskapsfølelsen, øke det eksterne interessentfokuset og implementere ny visjon- og verdiplattform. Det interne kommunikasjonsarbeidet skal bygges på følgende: Utfordring Hovedutfordring kommunikasjonsarbeidet skal være med på å løse Oppgave Kommunikasjonens primære oppgaver i planleggingsperioden Kjernebudskap Støttebudskap Støttebudskap beskriver hva vi gjennom kommunikasjonen primært skal fokusere på og hvordan vi skal underbygge kjernebudskapet. Stil & tone 1. Ustrukturert informasjonstilgang 2. Begrenset målgruppe- og interessentorientering 3. Variert kommunikasjonskompetanse 4. Manglende intern delingskultur på tvers av virksomheter og avdelinger 1. Øke fokus på ekstern interessentorientering 2. Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle som konsern og arbeidsgiver. Bidra til å skape et internt opplevd fellesskap på tvers av avdelinger og virksomheter 3. Forankre fylkeskommunens omdømmeplattform med ny visjon og verdier 4. Bedre den interne informasjonsflyten og samhandlingen 5. Øke den interne kommunikasjonskompetansen Buskerud fylkeskommunen er en kompetent organisasjon som skaper vekst og utvikling i Buskerud 1. Fylkeskommunen er en spennende og utviklende arbeidsplass 2. God tilgjengelighet og struktur på relevant informasjon 3. Høy grad av involvering og kompetansedeling 4. Høyt fokus på samhandling og fellesskap Pedagogisk og åpen - entusiastisk, raus og ubyråkratisk Prioriterte kanaler 1. Ansattportal 2. Fysiske møteplasser Tiltak 1. Utvikle og implementere ny ansattportal 2. Utvikle kulturbyggende kommunikasjonsverktøy 3. Årlig gjennomføring av BFK konferansen 4. Faglig profesjonalisere språk og formidling for aktive kommunikasjonsbærere 22

23 6. KONTROLL OG OPPFØLGING Kontroll og oppfølging er en viktig faktor i godt strategisk kommunikasjonsarbeid. For å se resultater og effekter av fylkeskommunens kommunikasjonsinnsats bør det gjennomføres følgende kontrolltiltak: A Kvantitativ omdømmekontroll hvert annet år blant - Befolkning - Næringsliv - Lokalpolitikere B Årlig kvantitativ intern kultur- og medarbeidertilfredshetskontroll i forbindelse med organisasjonsutviklingsarbeid og implementering av ny visjon og verdier. I tillegg til de periodiske kontrolltiltakene skal behov for kvalitativ fordypning i aktuelle problemstillinger vurderes kontinuerlig. 23

24 VEDLEGG: KOMMUNIKASJONSTILTAK For perioden er det allerede besluttet å igangsette følgende kommunikasjonstiltak: Ansattportal Buskerud fylkeskommune skal utarbeide et nytt brukervennlig intranett/ansattportal for hele organisasjonen. Arbeidet med ansattportal er organisert som et prosjekt med overordnet mål: «Alle medarbeidere skal ha en tidsriktig, felles, rask og konsistent tilgang til informasjon, samt felles kanaler for kommunikasjon, samhandling og deling av informasjon». Ansattportalen skal legge til rette for økt samhandling og kommunikasjon mellom medarbeidere i hele organisasjonen. Det skal bidra til forenklede arbeidsprosesser og redusere ressursbruk til kommunikasjon og innhenting av informasjon. Prosjekt ansattportal startet i mars 2012 og skal ferdigstilles i løpet av Nye nettsider bfk.no og skolene Buskerud fylkeskommune utvikler nye oppdaterte og tidsriktige nettsider bfk.no. Arbeidet startet i januar 2012, og nye nettsider lanseres i månedsskiftet oktober/november med ny visuell identitet. Arbeidet med utvikling av nye nettsider for skolene er igangsatt. Det legges vekt på felles informasjonsstruktur og ny visuell identitet med frihetsgrad 1. Alle skolenes nettsider bør være ferdig før juli Ny visuell identitet Med bakgrunn i ny merkearkitektur, ønske om økt synlighet i egne virksomheter, avdelinger og prosjekter, samt et sterkt behov for visuell modernisering, skal fylkeskommunen utarbeide ny visuell identitet i 2012/2013. Arbeidet skal bygges på definert omdømmeplattform. Ny visuell identitet skal være ferdig høst 2012, og implementert i organisasjonen første halvår

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015

KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING. Klekken 3.-4/11-2015 KOMMUNIKASJON I BFK EKSTERN SYNLIGGJØRING Klekken 3.-4/11-2015 Stikkord og dato Kommunikasjonsavdelingen hvem er vi? Kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen Kommunikasjonsrådgiver Carsten Øhrn Web ansvarlig/grafisk

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Det grønne fylket VEDTATT I FYLKESTINGET 15.02.2016 REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 15.02.2016 Vedtak Fylkestinget 1 2 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Fet kommune og Skedsmo kommune 2. mai 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mandat... 3 4. Målgrupper... 4 5. Suksesskriterier... 4 6. Kanaler:... 5 7. Roller

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer