IKT-strategi for perioden 2013 til 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-strategi for perioden 2013 til 2020"

Transkript

1 IKT-strategi for perioden 2013 til 2020 Dokumentversjon 1.1

2 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 2 av 19 Sammendrag IKT- strategien er utarbeidet med basis i etatens virksomhetsstrategi og beskriver områdene politiets IKT- virksomhet skal innrettes mot i perioden 2012 til Det er de senere årene iverksatt store tiltak innen IKT- området i politiet. Det er gjort betydelige investeringer i grunnleggende infrastruktur gjennom D#2- prosjektet hvor ny arbeidsflate er etablert og drift av IKT- løsningene er sentralisert. Med dette er vesentlige skritt tatt for å ivareta sikker og stabil drift. Den nye teknologiske plattformen er også en forutsetning for utvikling av nye IKT- løsninger. Merverdiprogrammet, som er i en oppstartsfase, skal legge til rette for innføring av ny straffesakslov. Programmet har gjennomført en forstudie som viser betydelige potensialer for økt effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen ved omlegging av arbeidsprosessene med støtte av ny teknologi. Det er grunn til å tro at det foreligger tilsvarende potensialer også på andre områder i virksomheten. Følgende målsetninger og prioriteringer gjelder for IKT i perioden Støtte til forbedring og effektivisering av arbeidsprosessene knyttet til politiets kjerneoppgaver Økt kontroll på IKT- styringen i etaten og fokus på virksomhetsutvikling med støtte fra IKT Politiets arbeid og tilhørende IKT- løsninger skal tilfredsstille kravene til informasjonssikkerhet Prioritere sikker og stabil drift av IKT- løsningene Strategien inneholder ti fokusområder som ble identifisert gjennom en prosess med bred deltakelse fra etaten gjennom vinteren 2010/2011. Fokusområdene er beskrevet i kapittel 7 og beskriver i hovedsak nødvendig utvikling av ny funksjonalitet til støtte for operativt arbeid. IKT- strategien skal benyttes som et styrende dokument i prioritering av IKT- relaterte tiltak. I Kapittel 8 er en helt overordnet realiseringsplan beskrevet. Operasjonaliseringen av strategien gjøres gjennom årlige IKT- planer. Realisering av strategien er avhengig av årlige budsjettbevilgninger. Økt styring og kontroll av IKT- området har fremkommet som en vesentlig forutsetning for realisering av IKT- strategien. Etablering av en IKT- avdeling i POD med betydelig økt kapasitet på strategisk styring er gjort. En videre operasjonalisering av IKT- avdelingens funksjon i etaten gjøres gjennom et utviklingsarbeid under benevnelsen IKT- modning som samlet skal bidra til betydelig heving både av struktur, kompetanse og kapasitet innen IKT- styring i etaten. Strategiarbeidet har pågått over en toårsperiode, hvor politiet har hatt stor offentlig oppmerksomhet som konsekvens av 22. juli- hendelsen og flere påfølgende analyser av virksomheten. For tiden gjennomføres politianalysen. Denne skal danne grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for Med bakgrunn i dette planlegges en revisjon av IKT- strategien så snart det er hensiktsmessig etter at politianalysen er lagt frem og er behandlet.

3 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 3 av 19 Innholdsfortegnelse 1 Formål med IKT- strategien Overordnede og styrende føringer og målsetninger Målsetningene i Regjeringens digitaliseringsprogram Målsetningene fra tildelingsbrevet til Målsetningene fra IKT- strategi for justissektoren Målsetningene fra etatens virksomhetsstrategi Bakgrunn/nåsituasjon Utarbeidelse av strategidokumentet og videre arbeid Visjon og målsetninger Strategiens innretning og operasjonalisering av denne Fokusområder Sette politiet i stand til å gjennomføre og å forvalte kriminalitetsanalyser Forenkle og tilrettelegge for mer effektivt samarbeid på tvers av politidistrikter og særorgan Oppfylle forpliktelser knyttet til internasjonalt samarbeid Effektivisere operativt politiarbeid gjennom tilgjengeliggjøring av mobile løsninger Øke dialog med og involvering fra publikum Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling Understøtte mer effektiv ledelse, kontroll og virksomhetsstyring Effektiv utvikling, styring og tilgjengeliggjøring av kompetanse og ressurser Etablere en teknisk plattform som bidrar til økt stabilitet og sikkerhet i etatens IKT- løsninger Styrke etaten innen virksomhetsutvikling og IKT- styring Realisering Ledelse, roller og ansvar... 19

4 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 4 av 19 1 Formål med IKT-strategien IKT- strategien dokumenterer hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi 1 skal bidra til å realisere politiets overordnede virksomhetsstrategi og regjeringens og departementets føringer til etaten. Med basis i dette strategidokumentet utarbeides operative planer for å realisere strategiens målsetninger. 2 Overordnede og styrende føringer og målsetninger Politiske føringer og mål gis til etaten gjennom overordnede strategidokumenter, direktiver og rundskriv i hovedsak fra Justis- og beredskapsdepartementet, men også fra øvrige departementer samt gjennom det årlige tildelingsbrevet fra Justis- og Beredskapsdepartementet. I det følgende angis hvilke føringer som spesielt er hensyntatt ved etablering av dette strategidokumentet. I kapittel 7 Fokusområder, vises det tilbake til hvilke målformuleringer og føringer hvert fokusområde vil bidra til oppnåelse av. 2.1 Målsetningene i Regjeringens digitaliseringsprogram Regjeringens ambisjon: Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning Regjeringens målsetninger: - Statlig forvaltning skal, så langt det er mulig, være tilgjengelig på nett (DP1) - Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv (DP2) - Digital forvalting skal gi bedre tjenester (DP3) - Digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort (DP4) 2.2 Målsetningene fra tildelingsbrevet til Tildelingsbrevet definerer følgende overordnede målsetninger til : - Redusert kriminalitet (TB1) - God rettsikkerhet for individer og grupper (TB2) - Økt trygget og styrket samfunnssikkerhet (TB3) - En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor (TB4) - Helhetlig og konsekvent innvandrings- og flyktningpolitikk (TB5) 2.3 Målsetningene fra IKT-strategi for justissektoren IKT- strategien for justissektor definerer følgende målsetninger: - Effektiv samhandling (IKT1) - God informasjonssikkerhet (IKT2) - God styrings- og beslutningsinformasjon (IKT3) 2.4 Målsetningene fra etatens virksomhetsstrategi Politiets strategi for perioden 2010 til 2015 definerer tre strategiske satsningsområder. 1 Talesamband og løsninger for telefoni, videokonferanser og politiets graderte systemer er ikke omfattet av strategien

5 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 5 av 19 Samling om kjerneoppgavene Konsentrasjon om utvikling av politiets kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekjempende oppgaver (VS1) - Utvikle gode kriminalitetsanalyser basert på nasjonal og internasjonal informasjon (VS11) - Utvikle effektive løsninger for bekjempelse av distriktsovergripende og internasjonalt grenseoverskridende kriminalitet (VS12) - Videreutvikle problemorientert politiarbeid i alle politidistrikter og særorgan (VS13) - Utvikle effektive samhandlingsløsninger med andre aktører og tjenesteytere (VS14) Trygghet og tillit Tillit i møtet med befolkningen (VS2) - Forbedre kriminalitetsbekjempelsen gjennom god samhandling med befolkningen (VS21) - Videreutvikle politiets evne til å møte brukerne på en profesjonell måte, spesielt i møtet med nye befolkningsgrupper (VS22) - Legge til rette for at publikums møte med politiet skal oppleves trygt, rettferdig og tillitvekkende (VS23) - Anvende og utvikle brukervennlige elektroniske tjenester (VS24) Ressursbruk Sikre balanse mellom oppgaver, ressurser og kompetanse (VS3) - Nasjonal plan for sikring av riktig og tilstrekkelig kompetanse på alle nivåer (VS31) - Videreutvikle effektive arbeidsmåter knyttet til kriminalitetsbildet og befolkningens behov (VS32) - Ta i bruk nye IKT- løsninger som øker effektiviteten og kvaliteten på politiets arbeid (VS33) - Bedre samarbeidet på tvers av politidistriktene (VS34) - Etablere ordning for å håndtere store og kostnadskrevende saker (VS35) - Videreutvikle ressursfordelingsmodellen i strategiperioden (VS36) 3 Bakgrunn/nåsituasjon Ved inngangen til denne strategiperioden har politietaten IKT- løsninger som bærer preg av at de ikke i tilstrekkelig grad støtter opp under virksomhetens behov. I tillegg er etatens IKT- løsninger og teknisk infrastruktur i stor grad teknologisk utdaterte. Det at IKT- løsningene ikke i tilstrekkelig grad understøtter virksomhetens behov medfører begrensninger innenfor alle virksomhetsområder og arbeidsprosesser. Det er urealiserte potensialer i forhold til økt effektivitet og økt kvalitet i oppgaveløsningen. Tilsvarende er det urealiserte potensial i forhold til digital samhandling med publikum og elektronisk samhandling med politiets samarbeidspartnere. At store deler av løsningene og infrastrukturen er teknologisk utdatert medfører en betydelig virksomhetsmessig risiko. Erfaringene fra 22. juli- hendelsen viser at de tekniske løsningene var begrensende både i forhold til effektiv nasjonal varsling og i forhold til effektivt samband. Dagens løsninger medfører også unødvendig merarbeid ved at identisk informasjon må registreres flere ganger i ulike løsninger fordi løsningene i liten grad er integrert med hverandre. Denne mangelen på integrasjon medfører også potensiell inkonsistens i informasjonen mellom løsningene, med de følger det kan få for operativt politiarbeid.

6 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 6 av 19 Investeringene på IKT- siden har økt noe i de senere årene og dette gir resultater. Etaten har fornyet en del av IKT- infrastruktur gjennom D#2- prosjektet. Dette er en vesentlig forutsetning for fremtidig fornying av IKT- løsningene. I tillegg til den standardiseringen og tekniske oppgraderingen dette innebærer, flyttes også driftsoppgaver fra de lokale enhetene til den sentrale drifts- og forvaltningsorganisasjonen i PDMT for å sikre en mer helhetlig- og profesjonell drift. Videre har initiert et program (Merverdiprogrammet) som forbereder de administrative konsekvensene av nytt regelverk på straffesakssiden. Merverdiprogrammet vil, i tillegg til å etablere nye arbeidsprosesser og IKT- løsninger i straffesakskjeden, også bidra til å etablere et fundament for fornying av øvrige IKT- løsninger i etaten. Under utarbeidelsen av IKT- strategien opplevde vi de tragiske hendelsene 22. juli Evalueringene av denne hendelsen peker på forbedringspunkter ved politiets IKT- løsninger. Enkelte forbedringspunkter håndteres umiddelbart som for eksempel forbedret nasjonal varsling og bedre publiseringstjenester for informasjonsdeling med publikum. Evalueringene viser ellers hvor avhengig etaten er av infrastruktur og IKT- løsninger og hvor viktig det er å sikre at etaten har løsninger som er stabile, som skalerer når behovet øker og er effektive i politioperativt arbeid. 4 Utarbeidelse av strategidokumentet og videre arbeid Grunnlaget for IKT- strategien ble lagt vinteren 2010/2011 gjennom en involverende prosess med bred deltakelse fra etaten. I denne prosessen ble fokusområdene (kapittel 7) identifisert. Fokusområdene er i hovedsak funksjonelt orientert og beskriver behovet for IKT- støtte knyttet til dette. For hvert fokusområde foreligger det en liste over prioriterte tiltak som vil søkes realisert under operasjonalisering av strategien. Tiltakene finnes i grunnlagsdokumenter og er ikke inkludert i selve strategidokumentet. Strategidokumentet har vært gjenstand for en høring internt i etaten hvor alle distrikter og særorgan har deltatt. Justis- og Beredskapsdepartementet har også bidratt med verdifulle innspill til dokumentet. Som konsekvens av 22. juli hendelsen og påfølgende analyser har virksomhetsutvikling med støtte fra IKT fått stort fokus i politiets ledelse. Politiet har i dette arbeidet vedtatt en virksomhetsmodell som danner grunnlag for videre arbeide innenfor fagområdene og videre utvikling av IKT- strategien. IKT- strategien skal fungere som et grunnlagsdokument på de områdene denne gir føringer, samtidig som det ikke skal være begrensende for virksomhetsutviklingsarbeidet som skal gjennomføres fremover. Strategien gjelder for perioden frem til Dette er valgt fordi realiseringen av målbildene i kapittel 7 vil kreve flere år å realisere. I lys av at etaten er inne i en periode med sterkt fokus på virksomhetsutvikling, må det påregnes at strategien må revideres relativt snarlig. Det planlegges dermed med flere revisjoner av IKT- strategien i løpet av perioden, minimum ved nye revisjoner av Politiets virksomhetsstrategi og ved tilsvarende store endringer i rammebetingelsene. 5 Visjon og målsetninger Visjonen for IKT- virksomheten i politiet er: IKT muliggjør fremtidens politi Følgende hovedmålsetninger er definert for perioden:

7 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 7 av 19 Forbedre og effektivisere arbeidsprosessene knyttet til politiets kjerneoppgaver I løpet av strategiperioden skal etaten forbedre og effektivisere arbeidsprosessene innen politiets kjerneoppgaver som er politioperativ 2 - og straffesaksbehandling. Arbeidsprosessene skal støttes av nye eller videreutviklede IKT- løsninger. Etaten skal benytte de mulighetene som moderne informasjonsteknologi tilbyr i sin samhandling med publikum og internt i etaten, og målet er at publikum skal preferere digital kommunikasjon i sin dialog med politiet. Politiets arbeid og tilhørende IKT- løsninger tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet blir ivaretatt gjennom at det etableres et styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende standarder, på direktoratsnivå og ved alle politidistrikter og særorgan samt at IKT- løsningene tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet. Det er etablert kontroll på IKT- styringen i etaten og fokus på virksomhetsutvikling med støtte fra IKT er økt Politiet skal i løpet av strategiperioden øke fokus på virksomhetsutvikling med støtte fra informasjonsteknologi slik at etaten i større grad er i stand til løpende å justere virksomheten i forhold til endringer i rammebetingelser, endringer i kriminalitetsbildet og til å ta i bruk mulighetene som ny teknologi kan tilby i fremtiden. Videre skal etaten styrkes innen området IKT- styring slik at IKT- kostnader og - investeringer benyttes effektivt og at gevinster identifiseres og realiseres. Fortsatt prioritering av tiltak som sikrer sikker og stabil drift av IKT- løsningene De senere årene er det investert i ny basis infrastruktur og iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak som samlet har bidratt til økt sikkerhet og stabilitet. Det er fremdeles et teknologisk etterslep og dermed er det fremdeles behov for å prioritere investeringer for å redusere dette. Gjennom arbeidet med å styrke IKT- styringen skal systemforvaltningsprosessen revideres og bli gitt mer fokus fra fagsiden. Målet med dette er en større bevissthet om IKT- systemenes kvalitet og egnethet i forhold til virksomhetens behov. 6 Strategiens innretning og operasjonalisering av denne IKT- strategien er bygget opp rundt 10 prioriterte, og i hovedsak funksjonelle, fokusområder som er tatt frem og forankret gjennom en bred prosess i etaten gjennomført i For hvert fokusområde er nåsituasjonen kort dokumentert gjennom beskrivelse av dagens utfordringer innenfor området. I tillegg er det beskrevet et strategisk fokus for utviklingen innen hvert område. Strategien tar utgangspunkt i politidirektørens signal gitt ved politisjefsamlingen på Gardermoen i mars 2011: IKT er virksomhetsutvikling Virksomhetsutvikling av norsk politi dreier seg om å gjøre endringer og tilpasninger i organisasjon og arbeidsprosesser med formål om å nå politiske og virksomhetsmessige målsetninger. Virksomhetsutviklingen tar utgangspunkt i et omforent bilde av dagens oppgaver og arbeids- prosesser dokumentert i en modell politiets virksomhetsmodell. 2 Omfatter beredskaps- og styringsverktøy for operative tjenester.

8 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 8 av 19 Strategisk ledelse Forebygging Planl. og gjennomføre forebyggende tiltak Planlegge og opprettholde beredskap Politioperativt Virksomhetsstyring Styringsdialog Utføre kontroll og opprettholde orden Iverksette sak Straffesaksbehandling Daglig styring og ledelse Behandle sak i domstol Evaluere forebyggende tiltak Koordinere operasjoner Utføre vakttjenester Etterforske sak Avslutte sak Gjennomføre operasjoner Påtaleavgjøre sak Opparbeide kunnskap om kriminelle miljø og fenomener Opparbeide kunnskap Opparbeide kunnskap om årsakssammenhenger Forvaltning Formidle innsikt internt og eksternt Vandelssjekk og Saksbehandle søknader Kontroll og tilsyn Oppfølging attestproduksjon Saksbehandle utlendingssaker Sivil rettspleie Forliksrådssekretariat Tvangsforretninger Gjeldsordning Forkynne innkalling Øvrige sivile gjøremål Støttefunksjoner HR Kommunikasjon Materiell Anskaffelser Koordinere internasjonalt samarbeid Arrest/Transport Kompetanseutvikling og -vedlikehold Kvalitetsstyring og metodeutvikling Informasjonsforvaltning Økonomi IKT Godshåndtering og arkiv Kjerneoppgaver Støtteoppgaver Kjerneoppgaver knyttet direkte til forebygging og bekjemping av kriminalitet Det ligger store potensialer for etaten i ytterligere utnyttelse av informasjonsteknologi for å effektivisere og heve kvaliteten i politiets arbeidsprosesser. Videre ligger det et tilsvarende stort potensiale i å benytte teknologien i samhandlingen med publikum, både for å etablere en høyere servicegrad og for å øke effektiviteten. På denne måten vil virksomhetsutvikling og teknologiutvikling være avhengig av hverandre. Virksomhetsutviklingen drives fra fagsiden i politidirektoratet. Fagsidens rolle i denne sammenheng er beskrevet i IKT- styringsmodell. Operasjonalisering av strategien gjøres gjennom etablering av underliggende taktiske plandokumenter (IKT- årsplaner). En overordnet plan for realisering av strategien er angitt i kapittel 8 Realisering. Dette viser hvordan målene i strategien kan realiseres gjennom ulike pågående og fremtidige prosjekt og program gruppert i fire parallelle strømmer. Tempoet i realiseringen av målene i strategien er avhengig av prioritering av budsjettmidler til IKT- og virksomhetsutviklingsområdet. Finansieringsbehovet vil fremkomme av IKT- årsplanene. I 2013 vil første versjon av IKT- årsplan for 2014 etableres. Etablering av IKT- årsplaner fasiliteres gjennom porteføljestyringsfunksjonen. Figuren under viser konseptuelt at overordnede målsetninger gitt i virksomhetsstrategien, tildelingsbrevet og lignende hensyntas i IKT- strategi og forretnings- utviklingen og at dette gjennom porteføljestyringsprosessen blir operasjonalisert i årlige IKT- planer.

9 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 9 av 19 &&&&&&Krav&og&mål& Tilsyn&og& rapporter& Tildelingsbrev& IKT;strategi&for& jus=ssektor& Regjeringens& digitaliseringsprogram& Krav&og&mål&som&berører& fagområdet& Krav&og&mål&som&berører& strategiarbeidet& Virksomhetsutvikling/Ledelse& Poli=ets& virksomhetsstrategi& Prosjektmodell& Virksomhetsmodell& Virksomhetsarkitektur& Endring& Endring& Forretningsutvikling& Forretningsmodell& Strategi&for& Strategi&for& fagområdet& fagområdet& Endring& Endring& IKT&Strategi& Sourcing&Strategi& Mobil&Strategi& Teknologi&Strategi& Porteføljestyring& &&&&&&IKT&årsplaner& IKT&Årsplan&for& IKT&Årsplan&for& Fagområde&1& Fagområde& IKT&Årsplan&for& IKT&Årsplan&for& Fagområde&2& Fagområde& 7 Fokusområder Strategien identifiserer ti prioriterte fokusområder. De åtte første er områder som imøtekommer virksomhetsmessige, funksjonelle behov, de to siste er basisforutsetninger for realisering av strategien. Realiseringen av tiltakene gjøres gjennom strømmene 3 beskrevet i kapittel 8 som konkretiseres ytterligere gjennom underliggende IKT- årsplaner. Følgende fokusområder er definert: 1. Sette politiet i stand til å gjennomføre og forvalte kriminalitetsanalyser 2. Forenkle og tilrettelegge for mer effektivt arbeid på tvers av politidistrikter 3. Oppfylle forpliktelser knyttet til internasjonalt samarbeid 4. Effektivisere operativt politiarbeid gjennom tilgjengeliggjøring av mobile løsninger 5. Øke samhandling med publikum 6. Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling 7. Understøtte mer effektiv ledelse, kontroll og virksomhetsstyring 8. Effektiv utvikling, styring og tilgjengeliggjøring av kompetanse og ressurser 9. Etablere en teknisk plattform som sikrer stabilitet og sikkerhet i etatens IKT- løsninger 10. Styrke etaten innen virksomhetsutvikling og IKT- styring 3 En strøm i denne sammenheng er en logisk samling av prosjekter eller program

10 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 10 av Sette politiet i stand til å gjennomføre og å forvalte kriminalitetsanalyser Utfordringer Kunnskapsbasert politiarbeid er et av hovedprinsippene for videre utvikling av kvalitet og effektivitet i politiets arbeid. Aktivt arbeid med forebygging er et vesentlig virkemiddel for å stoppe kriminalitet før den inntreffer. Kvaliteten på forebyggingstiltak styrkes hvis disse identifiseres med utgangspunkt i et solid datagrunnlag. I etterkant av iverksatte tiltak er det viktig å kunne måle effekt for å validere virkningsgraden av tiltakene. Moderne etterforskning innebærer at større og større mengder data må analyseres for å identifisere mønstre. Politiet har i dag mangelfulle IKT- verktøy for kriminalitetsanalyser. Det finnes ikke noen god støtte for å forvalte analyser og dele dem på tvers av organisatoriske enheter Strategisk fokus Politiet skal etablere én eller flere løsninger som fyller politiets behov for verktøystøtte i kriminalitetsanalyser. Det skal søkes å finne løsninger som støtter analyse innen alle de politifaglige områder hvor slik analysestøtte savnes i dag, eksempelvis innen ordinær etterretning, innen økonomisk kriminalitet og innen analyser av telefonitrafikk Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS11, VS12, VS33, VS35 TB1, TB3 7.2 Forenkle og tilrettelegge for mer effektivt samarbeid på tvers av politidistrikter og særorgan Utfordringer Norske innbyggere forflytter seg innenlands i større grad enn tidligere, i tillegg kommer utenlandske kriminelle til Norge og forflytter seg fra område til område. Dagens politiløsninger er ikke bygget for å understøtte arbeid med kriminalitet på tvers av distriktsgrenser Strategisk fokus Politiet oppgraderer de sentrale fagsystemene gjennom videreutvikling av eksisterende eller anskaffelse og utvikling av helt nye løsninger som del av Merverdiprogrammet og gjennom forbedring av politioperative arbeidsprosesser. Gjennom dette vil behov for samhandling og behandling av saker på tvers av geografiske og organisatoriske enheter bli hensyntatt. For å oppnå størst mulig gevinst av de investeringene som gjøres i ny IKT- infrastruktur, vil det bli gjort en vurdering av hvordan dagens PO- løsninger kan tilgjengeliggjøres på tvers av distrikter og særorgan på en effektiv måte i påvente av nye løsninger. Vurderingen skal også omfatte hvordan

11 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 11 av 19 ressurser kan utnyttes mer effektivt på tvers i organisasjonen og hvordan sentralisert infrastruktur kan legge til rette for at mobile politistasjoner eller midlertidige driftsenheter kan etableres effektivt ved behov Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS12, VS33 TB1, TB3, TB4 7.3 Oppfylle forpliktelser knyttet til internasjonalt samarbeid Utfordringer Omfanget av grenseoverskridende kriminalitet øker som konsekvens av økende grad av global mobilitet. Norges deltakelse i og forpliktelser tilknyttet Schengen- /Prüm- samarbeidet og lignende er sentralt i kampen mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Gjennom dette er Norge en del av et felles forpliktende samarbeid for bekjempelse av grenseoverskridende og organisert kriminalitet i Europa. Et sentralt virkemiddel i dette er informasjonsutveksling, som i hovedsak muliggjøres gjennom IKT- løsninger. Slikt internasjonalt samarbeid har politisk prioritet og ambisjonsnivået er høyt. Konsekvensen av denne prioriteringen er at en relativ stor del av IKT- investeringsmidlene i de senere årene har vært disponert til dette. Siden etaten har begrenset evne til å håndtere mange parallelle initiativ og for å sikre prioritering av andre områder i strategien vil omfanget av tiltak innenfor dette området søkes redusert i fremtiden Strategisk fokus Fokus i perioden er å oppfylle allerede inngåtte internasjonale forpliktelser i kampen mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Norsk politi fortsetter å være en lokal partner, men vil ikke være en internasjonal pådriver på dette området Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av.

12 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 12 av 19 Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS12 TB1, TB3 7.4 Effektivisere operativt politiarbeid gjennom tilgjengeliggjøring av mobile løsninger Utfordringer Politiet står ovenfor krav om å skape mer ut av tilgjengelige ressurser, men dagens IKT- løsninger er ikke tilrettelagt for å støtte effektiviserte arbeidsmetoder og prosesser. Operative patruljer må f.eks. benytte operasjonssentralen som oppslagsverk og kommunikasjon i politiet går overveiende over samband. Dette er ressurskrevende for operasjonssentralen og er lite effektivt totalt sett. Ved begrenset kapasitet i operasjonssentralen, kan patruljer bli nødt til å overse mulige forseelser. En del av arbeidet i felt noteres manuelt for deretter å registreres endelig i IKT- løsningene når polititjenestepersonen er tilbake på kontoret. Foruten at dette innebærer et dobbeltarbeid vil noe av detaljrikdommen i observasjonene går tapt. Det savnes muligheter for bedre beslutningsstøtte i operative situasjoner, eksempelvis støtte til dokumentkontroll eller personidentifisering hvor man også kan få informasjon om personens nettverk og historikk (eks. farlig adferd). Det er muligheter for høyere kvalitet og effektivitet i det operative arbeidet som ikke støttes godt av systemløsninger i dag Strategisk fokus Det utvikles en strategi som fokuserer på mobilitet i politiet og som tar detaljert stilling til hvilke situasjoner som skal kunne håndteres mobilt. Basert på det ovennevnte vil det utarbeides en realiseringsplan som identifiserer hva som leveres i Merverdiprogrammet og hva som må håndteres i andre parallelle initiativer. Realiseringsplanen inkluderer en kartlegging av hvilke eksisterende løsninger som har funksjonalitet som ønskes håndtert via mobile løsninger, og hvilke tekniske endringer som er nødvendig for å tilgjengeliggjøre funksjonaliteten på en mobil terminal Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av.

13 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 13 av 19 Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål VS33 TB1, TB2, TB4 7.5 Øke samhandling med publikum Utfordringer Det er en politisk målsetning, blant annet gjennom Regjeringens digitaliseringsprogram, og fra forventninger i befolkningen, om en høyere grad av elektroniske selvbetjeningsløsninger i offentlig forvaltning. Det tilbys i dag liten grad av selvbetjeningsløsninger på politiets nettsider. En stor del tjenester som i dag utføres manuelt, kunne vært mer effektivt løst gjennom selvbetjeningsløsninger. For politiet er det også avgjørende at det kommuniseres målrettet med samarbeidspartnere, media og publikum på en tillitsskapende måte. Politiet har i dag ikke en tydelig strategi for bruk av Internett eller sosiale medier for dialog med befolkningen og innen kriminalitetsbekjempelse. Dette til tross for at politiet jevnlig står ovenfor situasjoner hvor det er behov for umiddelbart å kunne informere og varsle publikum. Politiet har i dag ikke mulighet til å følge tempoet til nyhetsformidlere for informering og varsling av befolkningen i forbindelse med viktige saker som preger mediebildet Strategisk fokus Det etableres en strategi for bruk av Internett og sosiale medier for kommunikasjon til, og dialog med publikum som virkemiddel for effektiv kriminalitetsbekjempelse. Strategien må angi hvordan Internett og sosiale medier skal samvirke med øvrige kanaler og hvilket ambisjonsnivå politiet skal ha i bruken av denne teknologien og hvordan krav til sikkerhet skal ivaretas i denne sammenheng. Basert på den ovennevnte strategien etableres det en konkret realiseringsplan som sikrer at de initiativ som har størst nytteeffekt realiseres først. I tilknytning til arbeidet med forbedring av politiets kjerneprosesser skal potensialet i bruk av selvbetjeningsløsninger utredes og realiseres Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål DP1, DP2, DP3, DP4 IKT1 VS21, VS22, VS24, VS33 TB2, TB4

14 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 14 av Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling Utfordringer Politiet er en del av et større samhandlingssystem som bidrar til kriminalitetsbekjempelse. Inkludert i dette er eksempelvis barnevern, gjeldsinnkrevingsinstitusjoner og NAV. I dag er det liten grad av utveksling av elektronisk informasjon mellom partene i dette samhandlingssystemet. Det er heller ikke hensiktsmessig elektronisk utveksling av informasjon mellom aktører innen justissektor som eksempelvis mellom politiet og domstolene, og politiet og advokater. Konsekvenser av dette er lang saksbehandlingstid, lang varslingstid og ressurskrevende manuelle arbeidsprosesser med de iboende farer for unøyaktigheter som manuelle prosesser representerer. IKT- strategien for justissektoren har satt effektiv samhandling som et hovedmål. Politietaten skal medvirke til at dette målet kan realiseres Strategisk fokus Elektronisk samhandling forutsetter nært samarbeid med de aktørene som en ønsker datautveksling med og forutsetter videre enten at partene identifiserer gjensidig nytte eller at partene pålegges en slik samhandling. Gjennom Merverdiprogrammet realiseres elektronisk samhandling med aktuelle partnere i straffesakskjeden. Elektronisk samhandling med aktuelle partnere i øvrige deler av etatens kjernevirksomhet realiseres gjennom Forbedring av politioperative arbeidsprosesser. Eventuell samhandling med aktører som ikke dekkes gjennom ovennevnte tiltak, vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra en kost- og nyttevurdering for politiet Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål DP2, DP4 IKT1, IKT3 VS14, VS33 TB4 7.7 Understøtte mer effektiv ledelse, kontroll og virksomhetsstyring Utfordringer Det er et kontinuerlig behov for best mulig ressursutnyttelse i etaten. I dag er det ikke definert tilstrekkelig måleparametere og løsninger for effektiv oppfølging og måling av på dette området. Det forventes økt behov for denne type styringsinformasjon. Flere ledelses- og støttesystemer har i dag tungvinte løsninger som er direkte kostnadsdrivende og enkelte ledelsesprosesser har i dag manglende systemstøtte, noe som blant annet resulterer i ulik praksis mellom distrikter.

15 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 15 av Strategisk fokus Det gjennomføres en forstudie som med basis i dagens økonomi- og virksomhetsstyringsverktøy, vurderer hvilke endringer som bør gjøres for å sikre mer transparens, effektiv styring og kontroll på ressursstyringen i etaten. Behov knyttet til styring av etaten etter en konsernmodell og behov for å utnytte kapasitet på tvers av dagens organisasjonsenheter skal i denne sammenheng utredes Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS33, VS34, VS36 TB3 7.8 Effektiv utvikling, styring og tilgjengeliggjøring av kompetanse og ressurser Utfordringer Kompetanse er blant de viktigste innsatsfaktorene i politiets arbeid og den enkeltes og etatens samlede kompetanse må forvaltes deretter. Konsekvensen av utvikling mot færre og større politienheter og at krav til spesiell kunnskap øker er at den enkelte politiansatte i større grad må søke utenfor eget nettverk for å identifisere rett kompetanse for en oppgave. Kompetanseutvikling er ressurskrevende og etaten har ikke sikkerhet for at alle krav til kompetanseutvikling etterleves av den enkelte. Det finnes ingen dedikerte støttesystemer for styring og utvikling av kompetanse. Det finnes systemstøtte for rekruttering, men dette oppleves ikke å fungere tilfredsstillende Strategisk fokus Det skal gjennomføres en forstudie som utdyper behovet for IKT- støtte på området. Forstudien skal også utrede potensialet i bruk av e- læring i etaten. Det skal gjennomføres et arbeid for å etablere en ny og helhetlig intranettløsning for etaten som utvikles til å bli den primære kommunikasjonskanalen internt i politiet. Målbildet for intranett skal inkludere et metodebibliotek som inkluderer prosedyrer og beste praksis beskrivelser Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av.

16 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 16 av 19 Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål VS31 TB1, TB3 7.9 Etablere en teknisk plattform som sikrer stabilitet og sikkerhet i etatens IKT-løsninger Utfordringer Gjennom investeringene som den senere tid er gjort i ny infrastruktur (D#2- prosjektet) fases deler av den gamle infrastrukturen ut og ansvaret for overvåkning og drift flyttes fra politidistrikter og særorgan til sentrale driftssentraler hos PDMT. D#2- prosjektet ferdigstilles i 2013 og med dette er et viktig skritt tatt i retning av en mer stabil og sikker teknisk plattform Strategisk fokus I årene fremover må plattformen forvaltes og vedlikeholdes slik at investeringen som er gjort ikke forvitres, og at plattformen er hensiktsmessig ajour med den teknologiske utviklingen. Plattformen skal videreutvikles på basis av nye kravene som oppstår som følge av utvikling av nye funksjonelle egenskaper i IKT- løsningene. Økt bruk av mobile enheter vil for eksempel stille nye krav til sikkerhet i og administrasjon av enhetene. Nye krav til robusthet og sikkerhet i forhold til endringer i trusselbildet skal ivaretas, herunder også løsninger for økt redundans og trening i å operere den tekniske plattformen i ekstreme situasjoner Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger Fokusområdet bidrar indirekte til måloppnåelse siden det er en grunnforutsetning for stabil drift og for flere av de øvrige initiativene i IKT- strategien Styrke etaten innen virksomhetsutvikling og IKT-styring Utfordringer Det har over en lengre periode ikke vært tilstrekkelig fokus på virksomhetsutvikling i politiet. Videre har styringen av politiets IKT- virksomhet, både med hensyn til drift og forvaltning og investeringer i nye løsninger vært mangelfull. Denne situasjonen er dokumentert blant annet gjennom eksterne analyser både i 2010 hvor konsulentselskapet Accenture gjennomførte en analyse og i 2012 hvor Metier gjennomførte KS1 av Merverdiprogrammet. Dersom det ikke gjennomføres klare forbedringer innen IKT- styring fra slik situasjonen var på det tidspunktet disse analysene ble gjennomført, ansees det som en vesentlig risiko for at politiet ikke vil være i stand til å kapitalisere på investeringer i IKT, med den mulige konsekvens at investeringsmidler ikke bevilges.

17 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 17 av Strategisk fokus Det er gjennomført en analyse hvor flere modeller for organisering av IKT i politiet er drøftet. På basis av dette er det besluttet å etablere en IKT- avdeling i direktoratet, og fortsette å la den operative IKT- virksomheten ligge i særorgan. IKT- avdelingen er etablert og fungerende avdelingsdirektør er på plass. Den videre operasjonaliseringen av IKT- avdelingen, inkludert ansettelse av endelig avdelingsdirektør, pågår. Den nye IKT- avdelingen i direktoratet vil ha betydelig høyere kapasitet i forhold til opprinnelig IT- seksjon, ha det overordnede ansvar og være en reell premissgiver på IKT- området. Det er utarbeidet en utviklingsplan for IKT- området som beskriver en modenhetsutvikling over fem trinn innen fire hovedområder. Dette utviklingsarbeidet skal gis prioritet. Som del av dette innføres IKT- styringsmodell for å sikre at fagsiden ansvarliggjøres i utvikling av virksomheten og at gevinster av IKT- investeringer tas ut. Planen er for 2013 operasjonalisert i Modningsprosjektet som for dette året er optimalisert i forhold til tiltak som er nødvendige for oppstart av Merverdiprogrammet. En overordnede målsetning er at etaten sikres større effekt av drifts- og investeringsmidler på IKT- siden fremover Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger Fokusområdet bidrar indirekte til måloppnåelse siden det er en grunnforutsetning for flere av de øvrige initiativene i IKT- strategien. Gjennom dette løftet vil etatens modenhet på IKT- området øke og dermed forventes det at IKT- områdets omdømme styrkes både intern og eksternt. 8 Realisering IKT- strategien er en ambisiøs strategi som vil kunne bidra vesentlig til at politiets virksomhetsstrategi og øvrige ovennevnte målsetninger kan realiseres. Strategien skal følges opp av operative IKT- årsplaner. På basis av årsplanene må det tilføres budsjettmidler og øvrig kapasitet som sikrer gjennomføring av strategien. Realiseringen er systematisert i fire overordnete strømmer: Forbedring av politiets kjerneprosesser, Grunnleggende investeringer, Prosjekter med høy nytteeffekt og Politisk prioriterte prosjekter og internasjonale forpliktelser. Grunnleggende investeringer Etaten er i ferd med å etablere et nødvendig grunnleggende teknisk fundament gjennom etablering av ny IKT- infrastruktur. Det gis fortsatt høy prioritet til videreutvikling av plattformen på basis av nye kravene som oppstår som følge av utvikling av nye funksjonelle egenskaper i IKT- løsningene. Sikker og stabil drift av dagens IKT- løsninger har alltid første prioritet, og relativt store investeringer må påregnes i perioden for å sikre stabilitet i IKT- utstyr og til forvaltning av IKT- løsningene. I tillegg gjøres det et metode- og kompetanse- og kapasitetsmessig løft for å styrke IKT- styringen i etaten. Gjennom eksterne analyser som er gjennomført i den senere tid er det satt lys på tiltak for å øke modenheten i IKT- funksjonen og i grensesnittet mellom denne og virksomheten for øvrig. Analysene viser at det er nødvendig å styrke IKT- styringen både i direktoratet og i PDMT, slik at samhandlingen mellom berørte organisatoriske ledd blir mer effektiv og at IKT- tjenestene og IKT- leveransene blir mer forutsigbare. Denne styrkingen inkluderer også økt fokus på

18 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 18 av 19 virksomhetsutvikling og IKT i direktoratets ledelse og at fagansvarlige i direktoratet setter seg i førersetet og sikrer at de faglige behovene blir dekket av etatens fremtidige IKT- løsninger. Etablering av ny IKT- infrastruktur, sikker og stabil drift og styrking av IKT- styringen legges til strømmen: Grunnleggende investeringer. Forbedring av politiets kjerneprosesser Første trinn i forbedring og effektivisering av politiets arbeidsprosesser er startet gjennom Merverdiprogrammet. Det forventes synergier fra arbeidet i Merverdiprogrammet mot øvrige satsninger i strategien som f.eks. styrking av IKT- styringen gjennom at det etableres metoder og standarder som kan generaliseres og benyttes i andre sammenhenger. Videre vil programmet kunne etablere tekniske løsninger som forventes å kunne videreutvikles for bruk i etaten utover straffesakskjeden. For eksempel vil Merverdiprogrammet levere løsninger som bidrar til realisering av mål innenfor IKT- strategiens fokusområder: Sette politiet i stand til å gjennomføre og å forvalte kriminalitetsanalyser, hvor programmet vil etablere grunnleggende verktøystøtte både til analyse innenfor straffesaksarbeid Økt samhandling med publikum, hvor programmet vil etablere betydelig støtte og funksjoner for økt dialog og samhandling med publikum omkring de løsninger som kreves for etterforskning og behandling av straffesaker Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling, hvor Merverdiprogrammet har planlagt å etablere partnerportal, bl.a. mot forsvarere og bistandsadvokater inkludert sikker pålogging og identifisering inn mot politiets systemer Neste trinn i forbedringsprosessen blir på politioperative arbeidsprosesser. Det er et betydelig gevinstpotensial i å effektivisere og å forbedre arbeidsprosessene og IKT- støtten på dette området. En vil oppnå gevinster både i form av redusert ressursbruk og høyere kvalitet i politiarbeidet. En konkretisering av gevinstpotensialet vil gjøres gjennom en forstudie inkludert en konseptvalgutredning, tilsvarende som for Merverdiprogrammet, med planlagt oppstart i Politiet må i tillegg gjennomføre et løft innen informasjonssikkerhet. Dette innebærer at direktoratet etablerer en styringsmodell for informasjonssikkerhet. Videre skal det etableres et styringssystem for informasjonssikkerhet ved alle enheter. Styringssystemet vil sammen med ny politiregisterlov stille nye krav til arbeidsprosesser og til IKT- løsningene. Merverdiprogrammet, Forbedring av politioperative arbeidsprosesser samt arbeidet knyttet til Informasjonssikkerhet legges til strømmen: Forbedring av politiets kjerneprosesser. Politisk prioriterte prosjekter Utover det ovennevnte pågår det en rekke prosjekter ved oppstart av strategiperioden. Dette er prosjekter som i hovedsak er knyttet til politiske initiativ eller internasjonale forpliktelser som SIS II, SafeSeaNet. Slike prosjekter beslaglegger mye kapasitet både personell- og budsjettmessig. Det er et mål å redusere det relative omfanget av slike prosjekter gjennom strategiperioden dersom disse ikke har spesiell nytteverdi for norsk politi. Slike prosjekter legges til strømmen: Politisk prioriterte prosjekter og internasjonale forpliktelser. Prosjekter med høy nytteeffekt Noen mindre omfattende prosjektinitiativ og tiltak vil være nødvendig å gjøre i tillegg til de som passer inn under de ovennevnte strømmene. Dette kan være tiltak på områder som ikke vil treffes av initiativ innenfor strømmen Forbedring av politiets kjerneprosesser eller som ikke kan vente på realisering innenfor dette. Tiltak under strømmen må tilfredsstille definerte kriterier for høy kost- / nytteeffekt. Hastetiltakene som konsekvens av hendelsene 22. juli 2011, legges til denne strømmen.

19 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 19 av 19 For å sikre prioritet til strømmen Forbedring av politiets kjerneprosesser må slike tiltak holdes på et lavest mulig nivå. Tiltakene legges til den siste strømmen: Prosjekter med høy nytteeffekt. Figuren visualiserer strømmene og prosjektene innenfor disse. Realiseringsplan i strømmer og prosjekter Forbedring av politioperative arbeidsprosesser (forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt) Informasjonssikkerhet Merverdiprogrammet (forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt) Forbedring av politiets kjerneprosesser IKT Infra. D#2 Grunnleggende investeringer Grunnleggende investeringer Styrke IKT-styring i etaten Sikker og stabil drift Prosjekter med høy nytteeffekt Politisk prioriterte prosjekter og internasjonale forpliktelser Ledelse, roller og ansvar En vesentlig forutsetning for å lykkes i realisering av IKT- strategien er klarhet i roller og ansvar. Det opprettes en IKT- avdeling i direktoratet for å sikre kontroll og strategisk styring samt øke det generelle fokuset på IKT i etaten. Avdelingens rolle og ansvar utover å være faglig premissgiver for IKT er under utredning. IKT- styringsmodell legges til grunn for IKT- styringen. Styringsmodellen dokumenterer roller, ansvar, fora og arbeidsprosesser. Den sikrer kvalitet i beslutningsprosessene knyttet til initiering av nye IKT- tiltak. Den sikrer videre kvalitet i bestillinger fra direktoratet og skal bidra til høyere kvalitet i IKT- utvikling, - drift og - forvaltningsprosessene. Det er iverksatt et arbeid for å etablere en sourcingsstrategi for IKT i etaten. Denne vil blant annet synliggjøre hvilket ansvar og kompetanse som skal innehas på forretningssiden i etaten, hvilket ansvar og kompetanse som PDMT skal forvalte og hvordan markedet skal benyttes. Realiseringen av sourcingstrategien skal bidra til økt robusthet på IKT- siden for gjennomføring av IKT- strategien.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Strategi 2011 2015. IKT-strategi for justissektoren

Strategi 2011 2015. IKT-strategi for justissektoren Strategi 2011 2015 IKT-strategi for justissektoren Forord Jeg er opptatt av økt samhandling innad i justissektoren og med andre i forvaltningen for å oppnå målsettingen om en mer effektiv justissektor.

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 S@mmen for fremtiden Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 Forord Kriminalomsorgens mål er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. design og produksjon Wittusen & Jensen Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS Strategiplan 2013 2015 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Formål med revisjon av strategiplanen side 3 1.2. Strategiprosessen 2013 side 4 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Innspill til Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014 2015))

Innspill til Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014 2015)) Justiskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår ref.: 05.15 Deres ref.: Dato: 24.04.2015 Innspill til Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014 2015)) Teknologirådet vil med dette gi innspill til Stortingets behandling

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 RANK reduksjon av næringslivets kostnader Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 Bakgrunn for prosjektet Det er høyt fokus på å redusere næringslivets kostnader ved å etterleve krav fra offentlige

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

IKT-utvikling på tvers hva skal til? Organisering, styring og finansiering?

IKT-utvikling på tvers hva skal til? Organisering, styring og finansiering? IKT-utvikling på tvers hva skal til? Organisering, styring og finansiering? Jan Kato Fremstad Seniorrådgiver Difi I veien for hverandre Prosjekt Organisering, styring og finansiering av tverrgående prosjekter

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Regionalt politirådsmøte 2016

Regionalt politirådsmøte 2016 Regionalt politirådsmøte 2016 18.3.2016 Agder politidistrikt MÅLSETTINGER MED POLITIRÅD Politirådet skal gjennom et felles kunnskapsgrunnlag bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år Anskaffelsesstrategi fra 0 til 100 på 12 år DSBs visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» DSB har ansvar på samfunnssikkerhetsområdet innen: Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,

Detaljer