IKT-strategi for perioden 2013 til 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-strategi for perioden 2013 til 2020"

Transkript

1 IKT-strategi for perioden 2013 til 2020 Dokumentversjon 1.1

2 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 2 av 19 Sammendrag IKT- strategien er utarbeidet med basis i etatens virksomhetsstrategi og beskriver områdene politiets IKT- virksomhet skal innrettes mot i perioden 2012 til Det er de senere årene iverksatt store tiltak innen IKT- området i politiet. Det er gjort betydelige investeringer i grunnleggende infrastruktur gjennom D#2- prosjektet hvor ny arbeidsflate er etablert og drift av IKT- løsningene er sentralisert. Med dette er vesentlige skritt tatt for å ivareta sikker og stabil drift. Den nye teknologiske plattformen er også en forutsetning for utvikling av nye IKT- løsninger. Merverdiprogrammet, som er i en oppstartsfase, skal legge til rette for innføring av ny straffesakslov. Programmet har gjennomført en forstudie som viser betydelige potensialer for økt effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen ved omlegging av arbeidsprosessene med støtte av ny teknologi. Det er grunn til å tro at det foreligger tilsvarende potensialer også på andre områder i virksomheten. Følgende målsetninger og prioriteringer gjelder for IKT i perioden Støtte til forbedring og effektivisering av arbeidsprosessene knyttet til politiets kjerneoppgaver Økt kontroll på IKT- styringen i etaten og fokus på virksomhetsutvikling med støtte fra IKT Politiets arbeid og tilhørende IKT- løsninger skal tilfredsstille kravene til informasjonssikkerhet Prioritere sikker og stabil drift av IKT- løsningene Strategien inneholder ti fokusområder som ble identifisert gjennom en prosess med bred deltakelse fra etaten gjennom vinteren 2010/2011. Fokusområdene er beskrevet i kapittel 7 og beskriver i hovedsak nødvendig utvikling av ny funksjonalitet til støtte for operativt arbeid. IKT- strategien skal benyttes som et styrende dokument i prioritering av IKT- relaterte tiltak. I Kapittel 8 er en helt overordnet realiseringsplan beskrevet. Operasjonaliseringen av strategien gjøres gjennom årlige IKT- planer. Realisering av strategien er avhengig av årlige budsjettbevilgninger. Økt styring og kontroll av IKT- området har fremkommet som en vesentlig forutsetning for realisering av IKT- strategien. Etablering av en IKT- avdeling i POD med betydelig økt kapasitet på strategisk styring er gjort. En videre operasjonalisering av IKT- avdelingens funksjon i etaten gjøres gjennom et utviklingsarbeid under benevnelsen IKT- modning som samlet skal bidra til betydelig heving både av struktur, kompetanse og kapasitet innen IKT- styring i etaten. Strategiarbeidet har pågått over en toårsperiode, hvor politiet har hatt stor offentlig oppmerksomhet som konsekvens av 22. juli- hendelsen og flere påfølgende analyser av virksomheten. For tiden gjennomføres politianalysen. Denne skal danne grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for Med bakgrunn i dette planlegges en revisjon av IKT- strategien så snart det er hensiktsmessig etter at politianalysen er lagt frem og er behandlet.

3 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 3 av 19 Innholdsfortegnelse 1 Formål med IKT- strategien Overordnede og styrende føringer og målsetninger Målsetningene i Regjeringens digitaliseringsprogram Målsetningene fra tildelingsbrevet til Målsetningene fra IKT- strategi for justissektoren Målsetningene fra etatens virksomhetsstrategi Bakgrunn/nåsituasjon Utarbeidelse av strategidokumentet og videre arbeid Visjon og målsetninger Strategiens innretning og operasjonalisering av denne Fokusområder Sette politiet i stand til å gjennomføre og å forvalte kriminalitetsanalyser Forenkle og tilrettelegge for mer effektivt samarbeid på tvers av politidistrikter og særorgan Oppfylle forpliktelser knyttet til internasjonalt samarbeid Effektivisere operativt politiarbeid gjennom tilgjengeliggjøring av mobile løsninger Øke dialog med og involvering fra publikum Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling Understøtte mer effektiv ledelse, kontroll og virksomhetsstyring Effektiv utvikling, styring og tilgjengeliggjøring av kompetanse og ressurser Etablere en teknisk plattform som bidrar til økt stabilitet og sikkerhet i etatens IKT- løsninger Styrke etaten innen virksomhetsutvikling og IKT- styring Realisering Ledelse, roller og ansvar... 19

4 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 4 av 19 1 Formål med IKT-strategien IKT- strategien dokumenterer hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi 1 skal bidra til å realisere politiets overordnede virksomhetsstrategi og regjeringens og departementets føringer til etaten. Med basis i dette strategidokumentet utarbeides operative planer for å realisere strategiens målsetninger. 2 Overordnede og styrende føringer og målsetninger Politiske føringer og mål gis til etaten gjennom overordnede strategidokumenter, direktiver og rundskriv i hovedsak fra Justis- og beredskapsdepartementet, men også fra øvrige departementer samt gjennom det årlige tildelingsbrevet fra Justis- og Beredskapsdepartementet. I det følgende angis hvilke føringer som spesielt er hensyntatt ved etablering av dette strategidokumentet. I kapittel 7 Fokusområder, vises det tilbake til hvilke målformuleringer og føringer hvert fokusområde vil bidra til oppnåelse av. 2.1 Målsetningene i Regjeringens digitaliseringsprogram Regjeringens ambisjon: Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning Regjeringens målsetninger: - Statlig forvaltning skal, så langt det er mulig, være tilgjengelig på nett (DP1) - Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv (DP2) - Digital forvalting skal gi bedre tjenester (DP3) - Digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort (DP4) 2.2 Målsetningene fra tildelingsbrevet til Tildelingsbrevet definerer følgende overordnede målsetninger til : - Redusert kriminalitet (TB1) - God rettsikkerhet for individer og grupper (TB2) - Økt trygget og styrket samfunnssikkerhet (TB3) - En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor (TB4) - Helhetlig og konsekvent innvandrings- og flyktningpolitikk (TB5) 2.3 Målsetningene fra IKT-strategi for justissektoren IKT- strategien for justissektor definerer følgende målsetninger: - Effektiv samhandling (IKT1) - God informasjonssikkerhet (IKT2) - God styrings- og beslutningsinformasjon (IKT3) 2.4 Målsetningene fra etatens virksomhetsstrategi Politiets strategi for perioden 2010 til 2015 definerer tre strategiske satsningsområder. 1 Talesamband og løsninger for telefoni, videokonferanser og politiets graderte systemer er ikke omfattet av strategien

5 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 5 av 19 Samling om kjerneoppgavene Konsentrasjon om utvikling av politiets kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekjempende oppgaver (VS1) - Utvikle gode kriminalitetsanalyser basert på nasjonal og internasjonal informasjon (VS11) - Utvikle effektive løsninger for bekjempelse av distriktsovergripende og internasjonalt grenseoverskridende kriminalitet (VS12) - Videreutvikle problemorientert politiarbeid i alle politidistrikter og særorgan (VS13) - Utvikle effektive samhandlingsløsninger med andre aktører og tjenesteytere (VS14) Trygghet og tillit Tillit i møtet med befolkningen (VS2) - Forbedre kriminalitetsbekjempelsen gjennom god samhandling med befolkningen (VS21) - Videreutvikle politiets evne til å møte brukerne på en profesjonell måte, spesielt i møtet med nye befolkningsgrupper (VS22) - Legge til rette for at publikums møte med politiet skal oppleves trygt, rettferdig og tillitvekkende (VS23) - Anvende og utvikle brukervennlige elektroniske tjenester (VS24) Ressursbruk Sikre balanse mellom oppgaver, ressurser og kompetanse (VS3) - Nasjonal plan for sikring av riktig og tilstrekkelig kompetanse på alle nivåer (VS31) - Videreutvikle effektive arbeidsmåter knyttet til kriminalitetsbildet og befolkningens behov (VS32) - Ta i bruk nye IKT- løsninger som øker effektiviteten og kvaliteten på politiets arbeid (VS33) - Bedre samarbeidet på tvers av politidistriktene (VS34) - Etablere ordning for å håndtere store og kostnadskrevende saker (VS35) - Videreutvikle ressursfordelingsmodellen i strategiperioden (VS36) 3 Bakgrunn/nåsituasjon Ved inngangen til denne strategiperioden har politietaten IKT- løsninger som bærer preg av at de ikke i tilstrekkelig grad støtter opp under virksomhetens behov. I tillegg er etatens IKT- løsninger og teknisk infrastruktur i stor grad teknologisk utdaterte. Det at IKT- løsningene ikke i tilstrekkelig grad understøtter virksomhetens behov medfører begrensninger innenfor alle virksomhetsområder og arbeidsprosesser. Det er urealiserte potensialer i forhold til økt effektivitet og økt kvalitet i oppgaveløsningen. Tilsvarende er det urealiserte potensial i forhold til digital samhandling med publikum og elektronisk samhandling med politiets samarbeidspartnere. At store deler av løsningene og infrastrukturen er teknologisk utdatert medfører en betydelig virksomhetsmessig risiko. Erfaringene fra 22. juli- hendelsen viser at de tekniske løsningene var begrensende både i forhold til effektiv nasjonal varsling og i forhold til effektivt samband. Dagens løsninger medfører også unødvendig merarbeid ved at identisk informasjon må registreres flere ganger i ulike løsninger fordi løsningene i liten grad er integrert med hverandre. Denne mangelen på integrasjon medfører også potensiell inkonsistens i informasjonen mellom løsningene, med de følger det kan få for operativt politiarbeid.

6 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 6 av 19 Investeringene på IKT- siden har økt noe i de senere årene og dette gir resultater. Etaten har fornyet en del av IKT- infrastruktur gjennom D#2- prosjektet. Dette er en vesentlig forutsetning for fremtidig fornying av IKT- løsningene. I tillegg til den standardiseringen og tekniske oppgraderingen dette innebærer, flyttes også driftsoppgaver fra de lokale enhetene til den sentrale drifts- og forvaltningsorganisasjonen i PDMT for å sikre en mer helhetlig- og profesjonell drift. Videre har initiert et program (Merverdiprogrammet) som forbereder de administrative konsekvensene av nytt regelverk på straffesakssiden. Merverdiprogrammet vil, i tillegg til å etablere nye arbeidsprosesser og IKT- løsninger i straffesakskjeden, også bidra til å etablere et fundament for fornying av øvrige IKT- løsninger i etaten. Under utarbeidelsen av IKT- strategien opplevde vi de tragiske hendelsene 22. juli Evalueringene av denne hendelsen peker på forbedringspunkter ved politiets IKT- løsninger. Enkelte forbedringspunkter håndteres umiddelbart som for eksempel forbedret nasjonal varsling og bedre publiseringstjenester for informasjonsdeling med publikum. Evalueringene viser ellers hvor avhengig etaten er av infrastruktur og IKT- løsninger og hvor viktig det er å sikre at etaten har løsninger som er stabile, som skalerer når behovet øker og er effektive i politioperativt arbeid. 4 Utarbeidelse av strategidokumentet og videre arbeid Grunnlaget for IKT- strategien ble lagt vinteren 2010/2011 gjennom en involverende prosess med bred deltakelse fra etaten. I denne prosessen ble fokusområdene (kapittel 7) identifisert. Fokusområdene er i hovedsak funksjonelt orientert og beskriver behovet for IKT- støtte knyttet til dette. For hvert fokusområde foreligger det en liste over prioriterte tiltak som vil søkes realisert under operasjonalisering av strategien. Tiltakene finnes i grunnlagsdokumenter og er ikke inkludert i selve strategidokumentet. Strategidokumentet har vært gjenstand for en høring internt i etaten hvor alle distrikter og særorgan har deltatt. Justis- og Beredskapsdepartementet har også bidratt med verdifulle innspill til dokumentet. Som konsekvens av 22. juli hendelsen og påfølgende analyser har virksomhetsutvikling med støtte fra IKT fått stort fokus i politiets ledelse. Politiet har i dette arbeidet vedtatt en virksomhetsmodell som danner grunnlag for videre arbeide innenfor fagområdene og videre utvikling av IKT- strategien. IKT- strategien skal fungere som et grunnlagsdokument på de områdene denne gir føringer, samtidig som det ikke skal være begrensende for virksomhetsutviklingsarbeidet som skal gjennomføres fremover. Strategien gjelder for perioden frem til Dette er valgt fordi realiseringen av målbildene i kapittel 7 vil kreve flere år å realisere. I lys av at etaten er inne i en periode med sterkt fokus på virksomhetsutvikling, må det påregnes at strategien må revideres relativt snarlig. Det planlegges dermed med flere revisjoner av IKT- strategien i løpet av perioden, minimum ved nye revisjoner av Politiets virksomhetsstrategi og ved tilsvarende store endringer i rammebetingelsene. 5 Visjon og målsetninger Visjonen for IKT- virksomheten i politiet er: IKT muliggjør fremtidens politi Følgende hovedmålsetninger er definert for perioden:

7 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 7 av 19 Forbedre og effektivisere arbeidsprosessene knyttet til politiets kjerneoppgaver I løpet av strategiperioden skal etaten forbedre og effektivisere arbeidsprosessene innen politiets kjerneoppgaver som er politioperativ 2 - og straffesaksbehandling. Arbeidsprosessene skal støttes av nye eller videreutviklede IKT- løsninger. Etaten skal benytte de mulighetene som moderne informasjonsteknologi tilbyr i sin samhandling med publikum og internt i etaten, og målet er at publikum skal preferere digital kommunikasjon i sin dialog med politiet. Politiets arbeid og tilhørende IKT- løsninger tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet blir ivaretatt gjennom at det etableres et styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende standarder, på direktoratsnivå og ved alle politidistrikter og særorgan samt at IKT- løsningene tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet. Det er etablert kontroll på IKT- styringen i etaten og fokus på virksomhetsutvikling med støtte fra IKT er økt Politiet skal i løpet av strategiperioden øke fokus på virksomhetsutvikling med støtte fra informasjonsteknologi slik at etaten i større grad er i stand til løpende å justere virksomheten i forhold til endringer i rammebetingelser, endringer i kriminalitetsbildet og til å ta i bruk mulighetene som ny teknologi kan tilby i fremtiden. Videre skal etaten styrkes innen området IKT- styring slik at IKT- kostnader og - investeringer benyttes effektivt og at gevinster identifiseres og realiseres. Fortsatt prioritering av tiltak som sikrer sikker og stabil drift av IKT- løsningene De senere årene er det investert i ny basis infrastruktur og iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak som samlet har bidratt til økt sikkerhet og stabilitet. Det er fremdeles et teknologisk etterslep og dermed er det fremdeles behov for å prioritere investeringer for å redusere dette. Gjennom arbeidet med å styrke IKT- styringen skal systemforvaltningsprosessen revideres og bli gitt mer fokus fra fagsiden. Målet med dette er en større bevissthet om IKT- systemenes kvalitet og egnethet i forhold til virksomhetens behov. 6 Strategiens innretning og operasjonalisering av denne IKT- strategien er bygget opp rundt 10 prioriterte, og i hovedsak funksjonelle, fokusområder som er tatt frem og forankret gjennom en bred prosess i etaten gjennomført i For hvert fokusområde er nåsituasjonen kort dokumentert gjennom beskrivelse av dagens utfordringer innenfor området. I tillegg er det beskrevet et strategisk fokus for utviklingen innen hvert område. Strategien tar utgangspunkt i politidirektørens signal gitt ved politisjefsamlingen på Gardermoen i mars 2011: IKT er virksomhetsutvikling Virksomhetsutvikling av norsk politi dreier seg om å gjøre endringer og tilpasninger i organisasjon og arbeidsprosesser med formål om å nå politiske og virksomhetsmessige målsetninger. Virksomhetsutviklingen tar utgangspunkt i et omforent bilde av dagens oppgaver og arbeids- prosesser dokumentert i en modell politiets virksomhetsmodell. 2 Omfatter beredskaps- og styringsverktøy for operative tjenester.

8 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 8 av 19 Strategisk ledelse Forebygging Planl. og gjennomføre forebyggende tiltak Planlegge og opprettholde beredskap Politioperativt Virksomhetsstyring Styringsdialog Utføre kontroll og opprettholde orden Iverksette sak Straffesaksbehandling Daglig styring og ledelse Behandle sak i domstol Evaluere forebyggende tiltak Koordinere operasjoner Utføre vakttjenester Etterforske sak Avslutte sak Gjennomføre operasjoner Påtaleavgjøre sak Opparbeide kunnskap om kriminelle miljø og fenomener Opparbeide kunnskap Opparbeide kunnskap om årsakssammenhenger Forvaltning Formidle innsikt internt og eksternt Vandelssjekk og Saksbehandle søknader Kontroll og tilsyn Oppfølging attestproduksjon Saksbehandle utlendingssaker Sivil rettspleie Forliksrådssekretariat Tvangsforretninger Gjeldsordning Forkynne innkalling Øvrige sivile gjøremål Støttefunksjoner HR Kommunikasjon Materiell Anskaffelser Koordinere internasjonalt samarbeid Arrest/Transport Kompetanseutvikling og -vedlikehold Kvalitetsstyring og metodeutvikling Informasjonsforvaltning Økonomi IKT Godshåndtering og arkiv Kjerneoppgaver Støtteoppgaver Kjerneoppgaver knyttet direkte til forebygging og bekjemping av kriminalitet Det ligger store potensialer for etaten i ytterligere utnyttelse av informasjonsteknologi for å effektivisere og heve kvaliteten i politiets arbeidsprosesser. Videre ligger det et tilsvarende stort potensiale i å benytte teknologien i samhandlingen med publikum, både for å etablere en høyere servicegrad og for å øke effektiviteten. På denne måten vil virksomhetsutvikling og teknologiutvikling være avhengig av hverandre. Virksomhetsutviklingen drives fra fagsiden i politidirektoratet. Fagsidens rolle i denne sammenheng er beskrevet i IKT- styringsmodell. Operasjonalisering av strategien gjøres gjennom etablering av underliggende taktiske plandokumenter (IKT- årsplaner). En overordnet plan for realisering av strategien er angitt i kapittel 8 Realisering. Dette viser hvordan målene i strategien kan realiseres gjennom ulike pågående og fremtidige prosjekt og program gruppert i fire parallelle strømmer. Tempoet i realiseringen av målene i strategien er avhengig av prioritering av budsjettmidler til IKT- og virksomhetsutviklingsområdet. Finansieringsbehovet vil fremkomme av IKT- årsplanene. I 2013 vil første versjon av IKT- årsplan for 2014 etableres. Etablering av IKT- årsplaner fasiliteres gjennom porteføljestyringsfunksjonen. Figuren under viser konseptuelt at overordnede målsetninger gitt i virksomhetsstrategien, tildelingsbrevet og lignende hensyntas i IKT- strategi og forretnings- utviklingen og at dette gjennom porteføljestyringsprosessen blir operasjonalisert i årlige IKT- planer.

9 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 9 av 19 &&&&&&Krav&og&mål& Tilsyn&og& rapporter& Tildelingsbrev& IKT;strategi&for& jus=ssektor& Regjeringens& digitaliseringsprogram& Krav&og&mål&som&berører& fagområdet& Krav&og&mål&som&berører& strategiarbeidet& Virksomhetsutvikling/Ledelse& Poli=ets& virksomhetsstrategi& Prosjektmodell& Virksomhetsmodell& Virksomhetsarkitektur& Endring& Endring& Forretningsutvikling& Forretningsmodell& Strategi&for& Strategi&for& fagområdet& fagområdet& Endring& Endring& IKT&Strategi& Sourcing&Strategi& Mobil&Strategi& Teknologi&Strategi& Porteføljestyring& &&&&&&IKT&årsplaner& IKT&Årsplan&for& IKT&Årsplan&for& Fagområde&1& Fagområde& IKT&Årsplan&for& IKT&Årsplan&for& Fagområde&2& Fagområde& 7 Fokusområder Strategien identifiserer ti prioriterte fokusområder. De åtte første er områder som imøtekommer virksomhetsmessige, funksjonelle behov, de to siste er basisforutsetninger for realisering av strategien. Realiseringen av tiltakene gjøres gjennom strømmene 3 beskrevet i kapittel 8 som konkretiseres ytterligere gjennom underliggende IKT- årsplaner. Følgende fokusområder er definert: 1. Sette politiet i stand til å gjennomføre og forvalte kriminalitetsanalyser 2. Forenkle og tilrettelegge for mer effektivt arbeid på tvers av politidistrikter 3. Oppfylle forpliktelser knyttet til internasjonalt samarbeid 4. Effektivisere operativt politiarbeid gjennom tilgjengeliggjøring av mobile løsninger 5. Øke samhandling med publikum 6. Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling 7. Understøtte mer effektiv ledelse, kontroll og virksomhetsstyring 8. Effektiv utvikling, styring og tilgjengeliggjøring av kompetanse og ressurser 9. Etablere en teknisk plattform som sikrer stabilitet og sikkerhet i etatens IKT- løsninger 10. Styrke etaten innen virksomhetsutvikling og IKT- styring 3 En strøm i denne sammenheng er en logisk samling av prosjekter eller program

10 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 10 av Sette politiet i stand til å gjennomføre og å forvalte kriminalitetsanalyser Utfordringer Kunnskapsbasert politiarbeid er et av hovedprinsippene for videre utvikling av kvalitet og effektivitet i politiets arbeid. Aktivt arbeid med forebygging er et vesentlig virkemiddel for å stoppe kriminalitet før den inntreffer. Kvaliteten på forebyggingstiltak styrkes hvis disse identifiseres med utgangspunkt i et solid datagrunnlag. I etterkant av iverksatte tiltak er det viktig å kunne måle effekt for å validere virkningsgraden av tiltakene. Moderne etterforskning innebærer at større og større mengder data må analyseres for å identifisere mønstre. Politiet har i dag mangelfulle IKT- verktøy for kriminalitetsanalyser. Det finnes ikke noen god støtte for å forvalte analyser og dele dem på tvers av organisatoriske enheter Strategisk fokus Politiet skal etablere én eller flere løsninger som fyller politiets behov for verktøystøtte i kriminalitetsanalyser. Det skal søkes å finne løsninger som støtter analyse innen alle de politifaglige områder hvor slik analysestøtte savnes i dag, eksempelvis innen ordinær etterretning, innen økonomisk kriminalitet og innen analyser av telefonitrafikk Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS11, VS12, VS33, VS35 TB1, TB3 7.2 Forenkle og tilrettelegge for mer effektivt samarbeid på tvers av politidistrikter og særorgan Utfordringer Norske innbyggere forflytter seg innenlands i større grad enn tidligere, i tillegg kommer utenlandske kriminelle til Norge og forflytter seg fra område til område. Dagens politiløsninger er ikke bygget for å understøtte arbeid med kriminalitet på tvers av distriktsgrenser Strategisk fokus Politiet oppgraderer de sentrale fagsystemene gjennom videreutvikling av eksisterende eller anskaffelse og utvikling av helt nye løsninger som del av Merverdiprogrammet og gjennom forbedring av politioperative arbeidsprosesser. Gjennom dette vil behov for samhandling og behandling av saker på tvers av geografiske og organisatoriske enheter bli hensyntatt. For å oppnå størst mulig gevinst av de investeringene som gjøres i ny IKT- infrastruktur, vil det bli gjort en vurdering av hvordan dagens PO- løsninger kan tilgjengeliggjøres på tvers av distrikter og særorgan på en effektiv måte i påvente av nye løsninger. Vurderingen skal også omfatte hvordan

11 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 11 av 19 ressurser kan utnyttes mer effektivt på tvers i organisasjonen og hvordan sentralisert infrastruktur kan legge til rette for at mobile politistasjoner eller midlertidige driftsenheter kan etableres effektivt ved behov Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS12, VS33 TB1, TB3, TB4 7.3 Oppfylle forpliktelser knyttet til internasjonalt samarbeid Utfordringer Omfanget av grenseoverskridende kriminalitet øker som konsekvens av økende grad av global mobilitet. Norges deltakelse i og forpliktelser tilknyttet Schengen- /Prüm- samarbeidet og lignende er sentralt i kampen mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Gjennom dette er Norge en del av et felles forpliktende samarbeid for bekjempelse av grenseoverskridende og organisert kriminalitet i Europa. Et sentralt virkemiddel i dette er informasjonsutveksling, som i hovedsak muliggjøres gjennom IKT- løsninger. Slikt internasjonalt samarbeid har politisk prioritet og ambisjonsnivået er høyt. Konsekvensen av denne prioriteringen er at en relativ stor del av IKT- investeringsmidlene i de senere årene har vært disponert til dette. Siden etaten har begrenset evne til å håndtere mange parallelle initiativ og for å sikre prioritering av andre områder i strategien vil omfanget av tiltak innenfor dette området søkes redusert i fremtiden Strategisk fokus Fokus i perioden er å oppfylle allerede inngåtte internasjonale forpliktelser i kampen mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Norsk politi fortsetter å være en lokal partner, men vil ikke være en internasjonal pådriver på dette området Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av.

12 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 12 av 19 Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS12 TB1, TB3 7.4 Effektivisere operativt politiarbeid gjennom tilgjengeliggjøring av mobile løsninger Utfordringer Politiet står ovenfor krav om å skape mer ut av tilgjengelige ressurser, men dagens IKT- løsninger er ikke tilrettelagt for å støtte effektiviserte arbeidsmetoder og prosesser. Operative patruljer må f.eks. benytte operasjonssentralen som oppslagsverk og kommunikasjon i politiet går overveiende over samband. Dette er ressurskrevende for operasjonssentralen og er lite effektivt totalt sett. Ved begrenset kapasitet i operasjonssentralen, kan patruljer bli nødt til å overse mulige forseelser. En del av arbeidet i felt noteres manuelt for deretter å registreres endelig i IKT- løsningene når polititjenestepersonen er tilbake på kontoret. Foruten at dette innebærer et dobbeltarbeid vil noe av detaljrikdommen i observasjonene går tapt. Det savnes muligheter for bedre beslutningsstøtte i operative situasjoner, eksempelvis støtte til dokumentkontroll eller personidentifisering hvor man også kan få informasjon om personens nettverk og historikk (eks. farlig adferd). Det er muligheter for høyere kvalitet og effektivitet i det operative arbeidet som ikke støttes godt av systemløsninger i dag Strategisk fokus Det utvikles en strategi som fokuserer på mobilitet i politiet og som tar detaljert stilling til hvilke situasjoner som skal kunne håndteres mobilt. Basert på det ovennevnte vil det utarbeides en realiseringsplan som identifiserer hva som leveres i Merverdiprogrammet og hva som må håndteres i andre parallelle initiativer. Realiseringsplanen inkluderer en kartlegging av hvilke eksisterende løsninger som har funksjonalitet som ønskes håndtert via mobile løsninger, og hvilke tekniske endringer som er nødvendig for å tilgjengeliggjøre funksjonaliteten på en mobil terminal Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av.

13 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 13 av 19 Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål VS33 TB1, TB2, TB4 7.5 Øke samhandling med publikum Utfordringer Det er en politisk målsetning, blant annet gjennom Regjeringens digitaliseringsprogram, og fra forventninger i befolkningen, om en høyere grad av elektroniske selvbetjeningsløsninger i offentlig forvaltning. Det tilbys i dag liten grad av selvbetjeningsløsninger på politiets nettsider. En stor del tjenester som i dag utføres manuelt, kunne vært mer effektivt løst gjennom selvbetjeningsløsninger. For politiet er det også avgjørende at det kommuniseres målrettet med samarbeidspartnere, media og publikum på en tillitsskapende måte. Politiet har i dag ikke en tydelig strategi for bruk av Internett eller sosiale medier for dialog med befolkningen og innen kriminalitetsbekjempelse. Dette til tross for at politiet jevnlig står ovenfor situasjoner hvor det er behov for umiddelbart å kunne informere og varsle publikum. Politiet har i dag ikke mulighet til å følge tempoet til nyhetsformidlere for informering og varsling av befolkningen i forbindelse med viktige saker som preger mediebildet Strategisk fokus Det etableres en strategi for bruk av Internett og sosiale medier for kommunikasjon til, og dialog med publikum som virkemiddel for effektiv kriminalitetsbekjempelse. Strategien må angi hvordan Internett og sosiale medier skal samvirke med øvrige kanaler og hvilket ambisjonsnivå politiet skal ha i bruken av denne teknologien og hvordan krav til sikkerhet skal ivaretas i denne sammenheng. Basert på den ovennevnte strategien etableres det en konkret realiseringsplan som sikrer at de initiativ som har størst nytteeffekt realiseres først. I tilknytning til arbeidet med forbedring av politiets kjerneprosesser skal potensialet i bruk av selvbetjeningsløsninger utredes og realiseres Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål DP1, DP2, DP3, DP4 IKT1 VS21, VS22, VS24, VS33 TB2, TB4

14 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 14 av Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling Utfordringer Politiet er en del av et større samhandlingssystem som bidrar til kriminalitetsbekjempelse. Inkludert i dette er eksempelvis barnevern, gjeldsinnkrevingsinstitusjoner og NAV. I dag er det liten grad av utveksling av elektronisk informasjon mellom partene i dette samhandlingssystemet. Det er heller ikke hensiktsmessig elektronisk utveksling av informasjon mellom aktører innen justissektor som eksempelvis mellom politiet og domstolene, og politiet og advokater. Konsekvenser av dette er lang saksbehandlingstid, lang varslingstid og ressurskrevende manuelle arbeidsprosesser med de iboende farer for unøyaktigheter som manuelle prosesser representerer. IKT- strategien for justissektoren har satt effektiv samhandling som et hovedmål. Politietaten skal medvirke til at dette målet kan realiseres Strategisk fokus Elektronisk samhandling forutsetter nært samarbeid med de aktørene som en ønsker datautveksling med og forutsetter videre enten at partene identifiserer gjensidig nytte eller at partene pålegges en slik samhandling. Gjennom Merverdiprogrammet realiseres elektronisk samhandling med aktuelle partnere i straffesakskjeden. Elektronisk samhandling med aktuelle partnere i øvrige deler av etatens kjernevirksomhet realiseres gjennom Forbedring av politioperative arbeidsprosesser. Eventuell samhandling med aktører som ikke dekkes gjennom ovennevnte tiltak, vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra en kost- og nyttevurdering for politiet Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål DP2, DP4 IKT1, IKT3 VS14, VS33 TB4 7.7 Understøtte mer effektiv ledelse, kontroll og virksomhetsstyring Utfordringer Det er et kontinuerlig behov for best mulig ressursutnyttelse i etaten. I dag er det ikke definert tilstrekkelig måleparametere og løsninger for effektiv oppfølging og måling av på dette området. Det forventes økt behov for denne type styringsinformasjon. Flere ledelses- og støttesystemer har i dag tungvinte løsninger som er direkte kostnadsdrivende og enkelte ledelsesprosesser har i dag manglende systemstøtte, noe som blant annet resulterer i ulik praksis mellom distrikter.

15 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 15 av Strategisk fokus Det gjennomføres en forstudie som med basis i dagens økonomi- og virksomhetsstyringsverktøy, vurderer hvilke endringer som bør gjøres for å sikre mer transparens, effektiv styring og kontroll på ressursstyringen i etaten. Behov knyttet til styring av etaten etter en konsernmodell og behov for å utnytte kapasitet på tvers av dagens organisasjonsenheter skal i denne sammenheng utredes Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av. Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål IKT3 VS33, VS34, VS36 TB3 7.8 Effektiv utvikling, styring og tilgjengeliggjøring av kompetanse og ressurser Utfordringer Kompetanse er blant de viktigste innsatsfaktorene i politiets arbeid og den enkeltes og etatens samlede kompetanse må forvaltes deretter. Konsekvensen av utvikling mot færre og større politienheter og at krav til spesiell kunnskap øker er at den enkelte politiansatte i større grad må søke utenfor eget nettverk for å identifisere rett kompetanse for en oppgave. Kompetanseutvikling er ressurskrevende og etaten har ikke sikkerhet for at alle krav til kompetanseutvikling etterleves av den enkelte. Det finnes ingen dedikerte støttesystemer for styring og utvikling av kompetanse. Det finnes systemstøtte for rekruttering, men dette oppleves ikke å fungere tilfredsstillende Strategisk fokus Det skal gjennomføres en forstudie som utdyper behovet for IKT- støtte på området. Forstudien skal også utrede potensialet i bruk av e- læring i etaten. Det skal gjennomføres et arbeid for å etablere en ny og helhetlig intranettløsning for etaten som utvikles til å bli den primære kommunikasjonskanalen internt i politiet. Målbildet for intranett skal inkludere et metodebibliotek som inkluderer prosedyrer og beste praksis beskrivelser Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger I kapittel 2 er det redegjort for hvilke overordnede dokumenter som har gitt føringer til denne IKT- strategien. Nedenfor er det angitt hvilke målsetninger i de overordnede dokumentene som dette fokusområde vil bidra til oppnåelse av.

16 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 16 av 19 Overordnet dokument Regjeringens digitaliseringsprogram Justissektors IKT- strategi Politiets virksomhetsstrategi Årlige tildelingsbrev Mål VS31 TB1, TB3 7.9 Etablere en teknisk plattform som sikrer stabilitet og sikkerhet i etatens IKT-løsninger Utfordringer Gjennom investeringene som den senere tid er gjort i ny infrastruktur (D#2- prosjektet) fases deler av den gamle infrastrukturen ut og ansvaret for overvåkning og drift flyttes fra politidistrikter og særorgan til sentrale driftssentraler hos PDMT. D#2- prosjektet ferdigstilles i 2013 og med dette er et viktig skritt tatt i retning av en mer stabil og sikker teknisk plattform Strategisk fokus I årene fremover må plattformen forvaltes og vedlikeholdes slik at investeringen som er gjort ikke forvitres, og at plattformen er hensiktsmessig ajour med den teknologiske utviklingen. Plattformen skal videreutvikles på basis av nye kravene som oppstår som følge av utvikling av nye funksjonelle egenskaper i IKT- løsningene. Økt bruk av mobile enheter vil for eksempel stille nye krav til sikkerhet i og administrasjon av enhetene. Nye krav til robusthet og sikkerhet i forhold til endringer i trusselbildet skal ivaretas, herunder også løsninger for økt redundans og trening i å operere den tekniske plattformen i ekstreme situasjoner Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger Fokusområdet bidrar indirekte til måloppnåelse siden det er en grunnforutsetning for stabil drift og for flere av de øvrige initiativene i IKT- strategien Styrke etaten innen virksomhetsutvikling og IKT-styring Utfordringer Det har over en lengre periode ikke vært tilstrekkelig fokus på virksomhetsutvikling i politiet. Videre har styringen av politiets IKT- virksomhet, både med hensyn til drift og forvaltning og investeringer i nye løsninger vært mangelfull. Denne situasjonen er dokumentert blant annet gjennom eksterne analyser både i 2010 hvor konsulentselskapet Accenture gjennomførte en analyse og i 2012 hvor Metier gjennomførte KS1 av Merverdiprogrammet. Dersom det ikke gjennomføres klare forbedringer innen IKT- styring fra slik situasjonen var på det tidspunktet disse analysene ble gjennomført, ansees det som en vesentlig risiko for at politiet ikke vil være i stand til å kapitalisere på investeringer i IKT, med den mulige konsekvens at investeringsmidler ikke bevilges.

17 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 17 av Strategisk fokus Det er gjennomført en analyse hvor flere modeller for organisering av IKT i politiet er drøftet. På basis av dette er det besluttet å etablere en IKT- avdeling i direktoratet, og fortsette å la den operative IKT- virksomheten ligge i særorgan. IKT- avdelingen er etablert og fungerende avdelingsdirektør er på plass. Den videre operasjonaliseringen av IKT- avdelingen, inkludert ansettelse av endelig avdelingsdirektør, pågår. Den nye IKT- avdelingen i direktoratet vil ha betydelig høyere kapasitet i forhold til opprinnelig IT- seksjon, ha det overordnede ansvar og være en reell premissgiver på IKT- området. Det er utarbeidet en utviklingsplan for IKT- området som beskriver en modenhetsutvikling over fem trinn innen fire hovedområder. Dette utviklingsarbeidet skal gis prioritet. Som del av dette innføres IKT- styringsmodell for å sikre at fagsiden ansvarliggjøres i utvikling av virksomheten og at gevinster av IKT- investeringer tas ut. Planen er for 2013 operasjonalisert i Modningsprosjektet som for dette året er optimalisert i forhold til tiltak som er nødvendige for oppstart av Merverdiprogrammet. En overordnede målsetning er at etaten sikres større effekt av drifts- og investeringsmidler på IKT- siden fremover Fokusområdet bidrar til realisering av følgende målsetninger Fokusområdet bidrar indirekte til måloppnåelse siden det er en grunnforutsetning for flere av de øvrige initiativene i IKT- strategien. Gjennom dette løftet vil etatens modenhet på IKT- området øke og dermed forventes det at IKT- områdets omdømme styrkes både intern og eksternt. 8 Realisering IKT- strategien er en ambisiøs strategi som vil kunne bidra vesentlig til at politiets virksomhetsstrategi og øvrige ovennevnte målsetninger kan realiseres. Strategien skal følges opp av operative IKT- årsplaner. På basis av årsplanene må det tilføres budsjettmidler og øvrig kapasitet som sikrer gjennomføring av strategien. Realiseringen er systematisert i fire overordnete strømmer: Forbedring av politiets kjerneprosesser, Grunnleggende investeringer, Prosjekter med høy nytteeffekt og Politisk prioriterte prosjekter og internasjonale forpliktelser. Grunnleggende investeringer Etaten er i ferd med å etablere et nødvendig grunnleggende teknisk fundament gjennom etablering av ny IKT- infrastruktur. Det gis fortsatt høy prioritet til videreutvikling av plattformen på basis av nye kravene som oppstår som følge av utvikling av nye funksjonelle egenskaper i IKT- løsningene. Sikker og stabil drift av dagens IKT- løsninger har alltid første prioritet, og relativt store investeringer må påregnes i perioden for å sikre stabilitet i IKT- utstyr og til forvaltning av IKT- løsningene. I tillegg gjøres det et metode- og kompetanse- og kapasitetsmessig løft for å styrke IKT- styringen i etaten. Gjennom eksterne analyser som er gjennomført i den senere tid er det satt lys på tiltak for å øke modenheten i IKT- funksjonen og i grensesnittet mellom denne og virksomheten for øvrig. Analysene viser at det er nødvendig å styrke IKT- styringen både i direktoratet og i PDMT, slik at samhandlingen mellom berørte organisatoriske ledd blir mer effektiv og at IKT- tjenestene og IKT- leveransene blir mer forutsigbare. Denne styrkingen inkluderer også økt fokus på

18 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 18 av 19 virksomhetsutvikling og IKT i direktoratets ledelse og at fagansvarlige i direktoratet setter seg i førersetet og sikrer at de faglige behovene blir dekket av etatens fremtidige IKT- løsninger. Etablering av ny IKT- infrastruktur, sikker og stabil drift og styrking av IKT- styringen legges til strømmen: Grunnleggende investeringer. Forbedring av politiets kjerneprosesser Første trinn i forbedring og effektivisering av politiets arbeidsprosesser er startet gjennom Merverdiprogrammet. Det forventes synergier fra arbeidet i Merverdiprogrammet mot øvrige satsninger i strategien som f.eks. styrking av IKT- styringen gjennom at det etableres metoder og standarder som kan generaliseres og benyttes i andre sammenhenger. Videre vil programmet kunne etablere tekniske løsninger som forventes å kunne videreutvikles for bruk i etaten utover straffesakskjeden. For eksempel vil Merverdiprogrammet levere løsninger som bidrar til realisering av mål innenfor IKT- strategiens fokusområder: Sette politiet i stand til å gjennomføre og å forvalte kriminalitetsanalyser, hvor programmet vil etablere grunnleggende verktøystøtte både til analyse innenfor straffesaksarbeid Økt samhandling med publikum, hvor programmet vil etablere betydelig støtte og funksjoner for økt dialog og samhandling med publikum omkring de løsninger som kreves for etterforskning og behandling av straffesaker Økt effektivitet og kvalitet gjennom elektronisk samhandling, hvor Merverdiprogrammet har planlagt å etablere partnerportal, bl.a. mot forsvarere og bistandsadvokater inkludert sikker pålogging og identifisering inn mot politiets systemer Neste trinn i forbedringsprosessen blir på politioperative arbeidsprosesser. Det er et betydelig gevinstpotensial i å effektivisere og å forbedre arbeidsprosessene og IKT- støtten på dette området. En vil oppnå gevinster både i form av redusert ressursbruk og høyere kvalitet i politiarbeidet. En konkretisering av gevinstpotensialet vil gjøres gjennom en forstudie inkludert en konseptvalgutredning, tilsvarende som for Merverdiprogrammet, med planlagt oppstart i Politiet må i tillegg gjennomføre et løft innen informasjonssikkerhet. Dette innebærer at direktoratet etablerer en styringsmodell for informasjonssikkerhet. Videre skal det etableres et styringssystem for informasjonssikkerhet ved alle enheter. Styringssystemet vil sammen med ny politiregisterlov stille nye krav til arbeidsprosesser og til IKT- løsningene. Merverdiprogrammet, Forbedring av politioperative arbeidsprosesser samt arbeidet knyttet til Informasjonssikkerhet legges til strømmen: Forbedring av politiets kjerneprosesser. Politisk prioriterte prosjekter Utover det ovennevnte pågår det en rekke prosjekter ved oppstart av strategiperioden. Dette er prosjekter som i hovedsak er knyttet til politiske initiativ eller internasjonale forpliktelser som SIS II, SafeSeaNet. Slike prosjekter beslaglegger mye kapasitet både personell- og budsjettmessig. Det er et mål å redusere det relative omfanget av slike prosjekter gjennom strategiperioden dersom disse ikke har spesiell nytteverdi for norsk politi. Slike prosjekter legges til strømmen: Politisk prioriterte prosjekter og internasjonale forpliktelser. Prosjekter med høy nytteeffekt Noen mindre omfattende prosjektinitiativ og tiltak vil være nødvendig å gjøre i tillegg til de som passer inn under de ovennevnte strømmene. Dette kan være tiltak på områder som ikke vil treffes av initiativ innenfor strømmen Forbedring av politiets kjerneprosesser eller som ikke kan vente på realisering innenfor dette. Tiltak under strømmen må tilfredsstille definerte kriterier for høy kost- / nytteeffekt. Hastetiltakene som konsekvens av hendelsene 22. juli 2011, legges til denne strømmen.

19 Skrevet av: IKT avdelingen Dato: Versjon: 1.10 Status: Godkjent Side 19 av 19 For å sikre prioritet til strømmen Forbedring av politiets kjerneprosesser må slike tiltak holdes på et lavest mulig nivå. Tiltakene legges til den siste strømmen: Prosjekter med høy nytteeffekt. Figuren visualiserer strømmene og prosjektene innenfor disse. Realiseringsplan i strømmer og prosjekter Forbedring av politioperative arbeidsprosesser (forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt) Informasjonssikkerhet Merverdiprogrammet (forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt) Forbedring av politiets kjerneprosesser IKT Infra. D#2 Grunnleggende investeringer Grunnleggende investeringer Styrke IKT-styring i etaten Sikker og stabil drift Prosjekter med høy nytteeffekt Politisk prioriterte prosjekter og internasjonale forpliktelser Ledelse, roller og ansvar En vesentlig forutsetning for å lykkes i realisering av IKT- strategien er klarhet i roller og ansvar. Det opprettes en IKT- avdeling i direktoratet for å sikre kontroll og strategisk styring samt øke det generelle fokuset på IKT i etaten. Avdelingens rolle og ansvar utover å være faglig premissgiver for IKT er under utredning. IKT- styringsmodell legges til grunn for IKT- styringen. Styringsmodellen dokumenterer roller, ansvar, fora og arbeidsprosesser. Den sikrer kvalitet i beslutningsprosessene knyttet til initiering av nye IKT- tiltak. Den sikrer videre kvalitet i bestillinger fra direktoratet og skal bidra til høyere kvalitet i IKT- utvikling, - drift og - forvaltningsprosessene. Det er iverksatt et arbeid for å etablere en sourcingsstrategi for IKT i etaten. Denne vil blant annet synliggjøre hvilket ansvar og kompetanse som skal innehas på forretningssiden i etaten, hvilket ansvar og kompetanse som PDMT skal forvalte og hvordan markedet skal benyttes. Realiseringen av sourcingstrategien skal bidra til økt robusthet på IKT- siden for gjennomføring av IKT- strategien.

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Strategi 2011 2015. IKT-strategi for justissektoren

Strategi 2011 2015. IKT-strategi for justissektoren Strategi 2011 2015 IKT-strategi for justissektoren Forord Jeg er opptatt av økt samhandling innad i justissektoren og med andre i forvaltningen for å oppnå målsettingen om en mer effektiv justissektor.

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Fylkesmannen som regional beredskapsaktør forventninger jf. ny instruks

Fylkesmannen som regional beredskapsaktør forventninger jf. ny instruks Fylkesmannen som regional beredskapsaktør forventninger jf. ny instruks Avdelingsdirektør Per Olaf Torkildsen Møte i fylkesberedskapsrådet i Hordaland, Solstrand Hotel, 14. januar 2016 Ny samfunnssikkerhetsavdeling

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Innspill til Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014 2015))

Innspill til Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014 2015)) Justiskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår ref.: 05.15 Deres ref.: Dato: 24.04.2015 Innspill til Nærpolitireformen (Prop. 61 LS (2014 2015)) Teknologirådet vil med dette gi innspill til Stortingets behandling

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 S@mmen for fremtiden Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 Forord Kriminalomsorgens mål er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS

Strategiplan 2013 2015. Pasientreiser ANS Strategiplan 2013 2015 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Formål med revisjon av strategiplanen side 3 1.2. Strategiprosessen 2013 side 4 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. design og produksjon Wittusen & Jensen Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 RANK reduksjon av næringslivets kostnader Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 Bakgrunn for prosjektet Det er høyt fokus på å redusere næringslivets kostnader ved å etterleve krav fra offentlige

Detaljer

Risikovurderinger fra departementets perspektiv

Risikovurderinger fra departementets perspektiv Justis- og beredskapsdepartementet Risikovurderinger fra departementets perspektiv Siri Lassen Oslo, 17. februar 2016 Vi hadde et behov for å tilrettelegge for bedre styring av underliggende virksomheter

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2013 2015 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Vedtatt på representantskapsmøtet den 30.05.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer