Forord. Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi"

Transkript

1 STRATEGI 2017

2 Forord Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi for fireårsperioden Strategiens siktemål er å utvikle en enda bedre utenrikstjeneste slik at de politiske prioriteringene effektivt kan iverksettes. Den inneholder både strategiske mål og operative tiltak som skal bidra til å nå disse målene. Strategi 2017 bygger på Strategi 2013 for forrige fireårsperiode. Strategi 2013 har vært et effektivt styringsdokument for videreutvikling av tjenesten. Den har også fungert som en rettesnor i utenrikstjenestens daglige virke. Mange av målene i Strategi 2013 er helt eller delvis nådd, gjennom iverksettelse av konkrete og operative tiltak. Det var et mål å styre ressursbruken dit behovene var størst, bl.a. gjennom en samkjøring av styringssystemer som budsjett, virksomhetsplaner og flytteplaner. Vi er kommet langt på vei og vil videreføre innsatsen gjennom nye mål og tiltak som skisseres i Strategi Det var likeledes et mål i Strategi 2013 å videreutvikle UD til å bli en enda mer attraktiv arbeidsplass som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere. En arbeidsmiljøundersøkelse i 2013 viste at det er en høy grad av tilfredshet med UD som arbeidsplass. I Strategi 2017 legges det opp til ytterligere tiltak for å legge til rette for at alle medarbeidere i utenrikstjenesten skal trives på jobben. I samsvar med målene i Strategi 2013 er utenrikstjenesten blitt en tydeligere organisasjon som samhandler med den øvrige sentralforvaltningen og sivilt samfunn på en lang rekke områder. Denne prosessen skal videreføres i neste strategiperiode under mottoet «En utenrikstjeneste for hele Norge». I tråd med Strategi 2013 er det arbeidet mye de siste årene med å legge til rette for at UD har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre de politiske prioriteringene på en god måte. En kompetansestrategi er utarbeidet med dette formålet, og det er etablert et nytt, elektronisk kompetansestyringsverktøy. Innsatsen vil bli videreført i Strategi Med utgangspunkt i Strategi 2013 har vi arbeidet systematisk med å forbedre utenrikstjenestens kommunikasjon. Det er etablert en helhetlig kommunikasjonsplattform og et styringssystem for informasjonssikkerhet. En håndbok i strategisk kommunikasjonsarbeid er utarbeidet. Det er satset bredt på bruken av sosiale medier. I Strategi 2017 legges det opp til ytterligere satsing på kommunikasjonsarbeidet som bl.a. skal bidra til at andre land og internasjonale målgrupper kjenner, og i størst mulig grad støtter, norske utenrikspolitiske mål. Utenrikstjenestens arbeid med næringslivet er blitt gjennomgått i inneværende strategiperiode. I Strategi 2017 legges det opp til å forsterke støtten til norsk næringsliv som ønsker å satse i utlandet. I tråd med Strategi 2013 har UD ivaretatt det økende behovet for konsulære tjenester til publikum. Dette blir et satsingsområde også i Strategi Det er likeledes et satsingsområde i Strategi 2017 å forbedre vår informasjonsforvaltning. I en kunnskapsorganisasjon som UD må relevant informasjon gjenfinnes, utveksles og brukes på en effektiv og enkel måte. Risikobildet har forandret seg i de senere år og sikkerhetsarbeidet vil bli intensivert i den kommende strategiperioden. Jeg vil fremheve at UD skal være en sikker arbeidsplass for medarbeiderne, og ved utestasjonering også for deres medfølgende familie. 3

3 Vi har nå avsluttet et omfattende og inkluderende arbeid med Strategi Neste skritt er å sikre systematisk oppfølging og iverksettelse av strategien i hele organisasjonen. Et arbeid er allerede i gang for å integrere oppfølgingsarbeidet bl.a. i virksomhetsplanleggingen, medarbeidersamtaler og opplæringsvirksomheten. Å nå målene i strategien er et generelt ansvar for hele organisasjonen, og et spesielt ansvar for ledere på alle nivåer. Strategien trer i kraft 1. januar 2014 og løper i fire år fremover. Vi skal holde oss ansvarlig for resultatoppnåelse med jevne mellomrom. Jeg vil oppfordre alle medarbeidere til å anvende Strategi 2017 både som inspirasjon, men også som praktisk veiledningsverktøy, i vårt daglige virke. Jeg takker prosjektleder Kjetil Paulsen for hans grundige arbeid. Likeledes vil jeg takke assisterende utenriksråd Christian Syse som har anvendt sine erfaringer fra arbeidet med den foregående strategien i utarbeidelsen av den nye. Utenriksministeren har klarert og støtter teksten. Oslo, i Utenriksdepartementet, 14. januar 2014 Bente Angell-Hansen utenriksråd 4

4 Innhold Strategi 7 1. Hovedbudskap 8 2. Utenrikstjenestens hovedoppgaver 9 3. En utenrikstjeneste for hele Norge Støtte til norsk næringsliv Tjenester for publikum Styring, måloppnåelse, kompetanse Ledelse og medarbeiderskap Sikkerhet Åpenhet og effektiv kommunikasjon Informasjonsforvaltning og kunnskapsdeling 20 Relevante bakgrunnsdokumenter 21 5

5 Visjon: Utenrikstjenesten arbeider for norske interesser, norske borgere og en fredelig, rettferdig og bærekraftig verden. Verdier: Handlekraft. Vårt arbeid preges av resultatorientering, prioriteringsvilje, fleksibilitet og gjennomføringsevne. Arbeidsglede. Vi skaper et inspirerende arbeidsmiljø med vekt på god ledelse, lagånd, likestilling og mangfold. Profesjonalitet. Vi viser profesjonalitet gjennom kunnskap, pålitelighet, effektivitet, påvirkningskraft og samarbeidsvilje. Åpenhet. Vi kommuniserer tydelig og inkluderende, deler informasjon og stimulerer til meningsutveksling. Utenrikskommisjonen av 1919: «Når man skal behandle spørsmålet om på hvilken måte utenriksvesenet best kan ordnes, er det viktig å ha for øye hvilke oppgaver det har, hvilke formål er de vesentlige, og hvilke kommer i annen rekke.» 6

6 Strategi 2017 Strategi 2017 inneholder våre hovedbudskap, utenrikstjenestens hovedoppgaver og overordnede mål og operative tiltak for å sikre måloppnåelse på de ulike virksomhetsområdene. Disse skal gjennomføres i henhold til reglene for medbestemmelse i arbeidslivet. 7

7 1. Hovedbudskap Utenriksdepartementet med uteapparat er Regjeringens fremste redskap for utforming, iverksettelse og formidling av norsk utenriks- og utviklingspolitikk. 1 Utenrikstjenesten fremmer norske interesser i utlandet. Utenrikstjenesten arbeider i henhold til prinsippene for statlig forvaltning, profesjonalitet og lederskap, slik disse er nedfelt i ulike styringsdokumenter. Globalisering, internasjonale endringer og den teknologiske utviklingen krever tilpasningsevne, både i UD og den øvrige sentralforvaltningen. UD må prioritere for å sikre sammenheng mellom oppgaver og ressurser. Tilgjengelige ressurser må benyttes fleksibelt. Endringsforståelse og gjennomføringsevne vektlegges. Hensynet til langsiktighet, forutsigbarhet og den enkelte medarbeiders interesser skal ivaretas. Strategi 2017 har seks hovedbudskap: 1. Ressursbruken i utenrikstjenesten skal følge de politiske prioriteringene. Hjemme- og uteapparatene må tilpasses de prioriterte formålene. 2. Utenrikstjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass for alle medarbeidere, hjemme og ute, inkludert lokalansatt personale. Personalpolitikken skal fremme mangfold med hensyn til kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne mv. UDs behov for rotasjon og utestasjonerte medarbeidere skal kombineres med en familievennlig personalpolitikk. 3. UD skal prioritere tjenestens sikkerhetsoppgaver. 4. Utenrikstjenesten skal vise åpenhet i ekstern og intern kommunikasjon. Det legges vekt på et nært samarbeid med andre departementer og offentlige etater. 5. Utenrikstjenesten skal styrkes som kunnskapsorganisasjon bl.a. gjennom effektiv informasjonsforvaltning. 6. UD skal styrke kunnskapen og bevisstheten om de forvaltningsrettslige rammer for virksomheten og de etiske retningslinjer for statstjenesten. 1 Norge fører en integrert utenriks- og utviklingspolitikk. Med utenrikspolitikk menes i det følgende utenriks- og utviklingspolitikken som en felles enhet. 8

8 2. Utenrikstjenestens hovedoppgaver Utenrikstjenesten har to hovedoppgaver: 1. Bidra til utforming og gjennomføring av Regjeringens utenrikspolitikk. 2. Yte service til publikum og norsk næringsliv. Utenrikstjenestens oppgaver og lovpålagte virke er forankret i Lov om utenrikstjenesten og Utenriksinstruksen. Utenrikstjenesten ivaretar Norges utenrikspolitiske interesser ved å: Følge opp og iverksette konstitusjonelle og internasjonale forpliktelser. Fremme politiske og økonomiske interesser, norsk kultur og Norges omdømme overfor andre land og internasjonale organisasjoner. Utenrikstjenesten yter service og ivaretar bredere samfunnsinteresser ved å: Gi norske borgere råd og hjelp i utlandet og formidle informasjon om Norge i utlandet. Støtte norsk næringsliv og kulturarbeidere som satser i utlandet. Bidra til en effektiv forvaltning av utlendingssaker. Mange av utenrikstjenestens publikumstjenester er lovpålagte. Oppgavene har økt i omfang. Strategiske og organisatoriske endringer er gjennomført for å gjøre utenrikstjenesten rustet til å støtte næringslivet og yte effektive publikumstjenester. Raske globale forskyvninger nødvendiggjør en fleksibel, tilpasningsdyktig og endringsvillig organisasjon. Bidra til en rettsbasert verdensorden med utgangspunkt i velfungerende internasjonale organisasjoner. Bidra til globale fellesgoder og internasjonal stabilitet og sikkerhet. Arbeide for demokratiutvikling, godt styresett og at menneskerettighetene blir respektert. Fremme god forvaltning av naturressurser og miljø, med særlig vekt på nordområdene. Støtte norsk næringsliv som er engasjert i utlandet. Bidra til fattigdomsbekjempelse og til å fremme internasjonal handel gjennom et robust multilateralt system som sikrer at alle land tar del i utvikling og vekst. 9

9 UD noen nøkkeltall Antall årsverk (pr oktober 2013 Kilde: SST): ca ansatte i Oslo (ca. 830) utsendte på utenriksstasjon (ca. 630) lokalt ansatte på utenriksstasjon: ca. 970 Antall stasjoner: ambassader 7 faste delegasjoner 8 generalkonsulater 3 ambassadeseksjoner UDs totale budsjett (2014): Bistandsbudsjettet: Utenriksformål: herunder EØS-bidrag på 3,3 mrd. kroner årlig Administrasjon: (hvorav ca. 1,6 mrd. fra bistandsbudsjettet) 35,6 mrd. kroner 28,6 mrd. kroner 7,0 mrd. kroner 3,5 mrd. kroner 10

10 3. En utenrikstjeneste for hele Norge I dag har alle departementer og flere offentlige etater et internasjonalt engasjement. Norsk næringsliv internasjonaliseres i økende grad. Frivillige norske organisasjoner opererer over hele verden, særlig på det humanitære feltet. Mange kommuner og fylkeskommuner har et samarbeid over landegrensene, ikke minst i nærområdene. Utenrikstjenesten må derfor samhandle med et mangfold av norske aktører, hjemme og ute. Faglige sektoroppgaver kan i stigende grad håndteres direkte av relevant departement eller fagetat. På den annen side forventes det at utenrikstjenesten betjener et bredere spekter av samfunnsaktører med sin kjernekompetanse og ivaretar det overordnede forholdet til andre land og internasjonale organisasjoner. Utenrikstjenestens kjernekompetanse, for å fremme norske interesser, er: 1. Kompetanse om Norges bilaterale relasjoner til andre land og de helhetlige forholdene i disse landene, regionale utviklingstrekk og integrasjon. 2. Kunnskap om kulturer og språk i andre land og regioner. 3. Kompetanse om internasjonale organisasjoner og det multilaterale system. 4. Forhandlingskompetanse, basert bl.a. på relasjonsbygging, både i bilaterale og multilaterale sammenhenger. 5. Kompetanse om folkerett og Norges internasjonale forpliktelser. 6. Kompetanse til å yte service til nordmenn i utlandet, til krisehåndtering, til god forvaltning av innreise og migrasjon til Norge og til å støtte norsk næringsliv internasjonalt. 7. Kompetanse om utviklingsspørsmål, bistand og tilskuddsforvaltning. Utenriksstasjonene er organisatorisk underlagt Utenriksdepartementet, men skal i sitt daglige virke være en representant for hele det norske samfunnet i sitt mangfold. Strategiske mål UD skal tilføre en merverdi og benytte sin kjernekompetanse i departementsfellesskapet og bidra til at sentralforvaltningen fremstår som «ett Norge» internasjonalt. Både i bilateral og multilateral sammenheng skal utenrikstjenesten samhandle med norsk kompetanse fra hele sentralforvaltningen. Det er også et mål å mobilisere forskningsmiljøer og sivilt samfunn på relevant vis i utenrikspolitiske prosesser. Utenriksstasjonene skal disponere sine ressurser slik at man best mulig stiller sin kunnskap og kompetanse til rådighet for hele det offentlige Norge, for norsk næringsliv og for sivilt samfunn. 11

11 Operative tiltak UD skal arbeide for at det utvikles og anvendes fellestjenester i sentralforvaltningen. Det skal vurderes om UD har driftsløsninger som kan tilbys som fremtidige fellestjenester. UD skal ta initiativ til møter med andre departementer og offentlige etater om saker som kan gi synergier i gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk. UD vil legge til rette for kompetanseutveksling i sentralforvaltningen og med næringslivet og forskningsmiljøer gjennom bl.a. utlånsordninger for personell og hospitering. UD vil invitere representanter for andre departementer, næringslivet og media til kurs og innføring i ulike sider ved norsk utenrikspolitikk. En større andel av UDs ressurser skal brukes på utenriksstasjonene. Departementets historiske bok- og dokumentasjonssamling skal systematiseres og gjøres tilgjengelig. 12

12 4. Støtte til norsk næringsliv Støtte til norsk næringslivs virksomhet i utlandet er en kjerneoppgave for utenrikstjenesten. UD har et særlig ansvar for sentrale deler av næringslivets rammebetingelser gjennom EØS og det internasjonale handelspolitiske regelverket. Departementet har et samordningsansvar i sentralforvaltningen for å sikre at forpliktelsene i EØS-avtalen etterleves og at Regjeringens målsetninger i europapolitikken realiseres. Andre departementer følger opp enkeltsektorer som berøres av EØS-avtalen. Utenriksstasjonene spiller hovedrollen i arbeidet for å yte service til norsk næringsliv i utlandet. De samarbeider med bedrifter og institusjoner som Innovasjon Norge. Viktige tjenester er å etablere møteplasser og være døråpner inn mot beslutningstakere. Utenriksstasjonene skal også være en samtalepartner om investeringsklima, rammebetingelser, samfunnsansvar og risiko. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal være en tilgjengelig og profesjonell partner for næringslivet ved å delta i utformingen av internasjonale rammebetingelser og arbeide for økte markedsandeler for norske varer og tjenester i samarbeid med norske selskaper og Team Norway. Operative tiltak UD skal styrke kapasiteten og kompetansen ved utenriksstasjonene, slik at de kan yte en best mulig næringslivsrettet service. UD skal bidra til å styrke og profilere «Team Norway»-samarbeidet slik at Regjeringens samlede innsats for å bistå norske bedrifter ute blir bedre koordinert og mer effektiv. Internasjonaliseringen av norsk næringsliv fortsetter, og Norge har i dag omfattende økonomiske interesser i mange land. I lys av dette skal utenrikstjenesten forsterke sin innsats for å støtte norsk næringsliv som opererer i andre land, i samarbeid med andre departementer og det øvrige virkemiddelapparatet. Dette brede samarbeidet har fått varemerket «Team Norway». Stasjonssjefene skal gis et forsterket mandat til å koordinere og lede Team Norway-samarbeidet i de enkelte vertsland. En viktig oppgave vil være å bidra til en enda bedre strategisk bruk av delegasjonsreiser og politiske besøk for å fremme norsk næringsliv i utlandet. 13

13 5. Tjenester for publikum Utenrikstjenesten møter stadig større forventninger om konsulær bistand. Utenriksstasjonene og departementet håndterer hundrevis av konsulære saker hver dag. Mange av sakene er kompliserte. De fanger ofte oppmerksomhet i mediene og samfunnet forøvrig. Pågangen fra pårørende er gjennomgående stor. Dette har ført til skjerpede krav om konsulær kompetanse og effektiv organisering. UD har bygget opp en krisehåndteringsorganisasjon og et operativt senter for konsulære saker med døgnåpen service. Utenrikstjenesten deltar i utlendingsforvaltningen, og utenriksstasjonene behandler et stort antall søknader om visum og opphold årlig. Dette fagfeltet øker i kompleksitet på grunn av transnasjonal kriminalitet, hensynet til legitime beskyttelsesbehov og kontrollert arbeidsinnvandring, samt ønsket om næringsfremme, kulturog forskningsutveksling og fremme av Norge som turistmål. Strategiske mål Utenriksstasjonenes rutiner på konsulærfeltet skal gjøres ensartet for å sikre likebehandling og kvalitet på tjenestene. Operative tiltak Konsulatvesenet skal gjennomgås for å sikre gode og tilgjengelige publikumstjenester. Legaliseringstjenesten skal ytterligere digitaliseres. Utenriksstasjonenes oppgaver som førstelinje i utlandet for utlendingsforvaltning, skal gjennomgås med sikte på effektivisering. I denne gjennomgangen skal man vurdere løsninger for publikumstilgjengelighet gjennom knutepunktordninger, agentbruk og økt tjenesteutsetting. Stasjonenes ansvar i identitets- og dokumentasjonskontroll skal klargjøres. UD skal ta initiativ til en gjennomgang av utlendingsforvaltningen for å sikre en mest mulig hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom berørte departementer og etater. Arbeidet med å kommunisere utenrikstjenestens samlede tjenestetilbud til publikum skal styrkes. Mot 2017 skal det etableres moderne, brukervennlige og driftssikre elektroniske løsninger på konsulær-, krise- og beredskapsfeltet. Det skal utvikles kompetanse til å drifte disse løsningene. Gjennom fortsatt kompetansebygging og effektiv organisering skal utenriksstasjonene ytterligere dyktiggjøres på utlendingsfeltet. Det skal bidra til god ivaretakelse av behovet for kontroll og ønsket om å fremme norske interesser knyttet til næringsliv, utveksling og turisme. 14

14 6. Styring, måloppnåelse, kompetanse Utenrikstjenesten skal drive målrettet og langsiktig styring av ressursene. Det skal være sammenheng mellom prioriteringer og tildeling av ressurser. En effektiv ressursbruk krever tydelige prioriteringer, rasjonell arbeidsdeling i organisasjonen, fleksibilitet til å flytte ressurser når politiske prioriteringer endres, og et godt samarbeid med underlagte etater og andre deler av forvaltningen. Dette krever endringsvilje. Organisasjonen skal dyktiggjøres på å arbeide på tvers, tematisk og i tverrgående prosjekter. Vurdering av risiko og resultatoppnåelse skal stå sentralt i den årlige virksomhetsplanleggingen. Dette er likeledes et tema i UDs dialog med de underliggende etatene Norad og Fredskorpset. Utenrikstjenesten har nulltoleranse for økonomiske misligheter, både internt og i UD-finansierte tiltak som forvaltes av eksterne partnere. Oppgavene som UDs medarbeidere skal ivareta hjemme og ute, forutsetter en kombinasjon av bredde- og dybdekompetanse. Etterspurt dybdekompetanse vil være avhengig av politiske prioriteringer og den internasjonale utviklingen. Utenrikstjenesten har behov for å styrke sin kompetanse i tilskuddsforvaltning og på sikkerhets- og beredskapsområdet. Mange medarbeidere i UD veksler mellom hjemme- og utetjeneste. De forventes å være fleksible og kunne operere på ulike arenaer og i ulike kulturer. Det er nødvendig å ha meget gode språkkunnskaper. Strategiske mål UD skal ha et uteapparat som reflekterer de utenrikspolitiske prioriteringene. Utenrikstjenesten skal bli en enda mer effektiv organisasjon mot Det administrative støtteapparatet i departementet skal effektiviseres for å imøtekomme behov som ofte vil være under endring. UD skal ha en kompetansestyring som sikrer at man tiltrekker, utvikler og anvender relevant kompetanse for å nå de prioriterte målsetningene. UD arbeider med å rekruttere flere norske borgere til internasjonale organisasjoner. Målet er å oppnå et bedre samsvar mellom bevilgningene til slike organisasjoner og antall nordmenn i deres sekretariater. UDs styring av Norad og Fredskorpset skal sikre at disse er effektive redskaper i utviklingssamarbeidet. UDs kompetanse om Stortingets, Regjeringens og sentralforvaltningens virkemåte skal styrkes. UD skal, gjennom en målbevisst rekrutterings- og opplæringspolitikk, sikre seg ytterligere kompetanse i tilskuddsforvaltning. Språkkompetansen i UD skal heves ytterligere mot Opptak til UDs årlige aspirantkurs er et viktig instrument for å sikre den nødvendige bredde- og dybdekompetanse til utenrikstjenesten. 15

15 Operative tiltak Konklusjonene i den administrative gjennomgangen som ble foretatt i 2013, skal følges opp. Stasjonenes lokalisering og oppsett skal avspeile de politiske prioriteringene. Det skal gjennomføres nye analyser av norske interesser i vertslandene. Ved stasjonsnedleggelser skal det i god tid utarbeides planer for å ivareta interessene til utsendt personale og lokalansatte. I utarbeidelsen av slike planer skal også arbeidstakerorganisasjonene involveres. Det skal utarbeides et opplegg for overføring av forvaltningsoppgaver til ytre etater og direktorater. UDs elektroniske kompetansestyringsverktøy og tjenestens kompetansestrategi skal støtte opp om en helhetlig kompetanse- og organisasjonsutvikling. Det skal gis opplæringstilbud i rutiner og prosesser om regjeringsnotater, regjeringskonferanser og statsråd, og om meldinger og proposisjoner til Stortinget. Det skal vurderes å gjøre en større del av språkopplæringen i UD obligatorisk. Iverksettelse av virksomhetsplanene skal drøftes i de årlige medarbeidersamtalene og danne grunnlaget for ledelsesvurderinger. Videreføre praktiske miljøtiltak og effektiviseringstiltak for energibruk. Dette har relevans også ved store nyanskaffelser. Utenrikstjenesten arbeider for å motvirke økonomiske misligheter, både internt i organisasjonen og i UD-finansierte tiltak. I strategiperioden skal arbeidet med å styrke multilaterale organisasjoners bekjempelse av økonomiske misligheter prioriteres. 16

16 7. Ledelse og medarbeiderskap UDs personalpolitikk er regulert gjennom Lov om utenrikstjenesten og Utenriksinstruksen, Arbeidsmiljøloven, Statens personalhåndbok og departementets eget personalpolitiske dokument. UD skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass med gode betingelser både hjemme og ute. Arbeidet med god ledelse og videreutvikling av alle medarbeidernes kompetanse skal styrkes. Ledelseskulturen i utenrikstjenesten skal være preget av Mot, Åpenhet, Lagånd. UD prioriterer å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Vekslingen mellom hjemme- og utetjeneste stiller krav til UDs familiepolitikk, og til at det tas hensyn til den enkelte medarbeiders livsfase. Lokalt ansatte på utenriksstasjonene er en viktig ressurs for utenrikstjenesten. Den ressursen de lokalt ansatte utgjør, skal videreutvikles, både på administrativt nivå og på saksbehandlernivå. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal være en god arbeidsplass som rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne mv. ved å gi rom for løsninger tilpasset den enkelte og ved å tilby en god balanse mellom arbeid og fritid. UD stiller høye krav til sine ledere. Arbeidet med systematisk å utvikle og belønne god ledelse skal forsterkes. Tilsvarende skal dårlig ledelse få konkrete konsekvenser. Han var god til å skjule de forsonende egenskapene han måtte ha (UDs første kvinnelige aspirant Gudrun Ræder om en av sine sjefer i UD) Utenrikstjenesten skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø preget av arbeidsglede. Alle ansatte forventes å bidra til trivsel, samarbeid og gjensidig respekt. Operative tiltak Det skal utarbeides en oversikt over gjennomføringen av anbefalingene i arbeidsmiljøundersøkelsen i Det skal gjennomføres en ny arbeidsmiljøundersøkelse i strategiperioden. Det skal gis gode tilbud om utreiseforberedelser for både medarbeidere og medfølgende. UD skal søke å fremforhandle bilaterale avtaler om gjensidig arbeidstillatelse med de land der dette trengs mest. UD skal være lønnsmessig konkurransedyktig med andre statlige virksomheter. Tjenestegjøring på «hardship»-stasjoner skal tillegges vekt i et karriereperspektiv. Den enkelte medarbeider skal få systematiske og tydelige tilbakemeldinger på resultatoppnåelse og utviklingsmuligheter. Ledere skal gis nødvendig opplæring i hvordan slike tilbakemeldinger formidles. Alle ledere skal evalueres med jevne mellomrom, og resultatene skal benyttes i karrierevurderinger. Bruken av lokalt ansatte ved utenriksstasjoner vil øke gradvis mot 2017, basert på utredninger om konsekvenser for tjenesten. 17

17 8. Sikkerhet Risikobildet for norske borgere, norske interesser og for ansatte i utenrikstjenesten er i stadig endring. Forventningene til tjenesten er økende. Redusert forutsigbarhet, bredt norsk engasjement, både fra offentlig sektor og fra norsk næringsliv, gir utenrikstjenesten nye utfordringer. Land og regioner som tidligere ble ansett som trygge, kan bli arenaer for krisesituasjoner. På informasjonsområdet hever elektroniske verktøy effektiviteten, men også risikoen for at opplysninger kommer på avveie. Driftskontinuitet og konfidensialitet må derfor ivaretas. Arbeidet med bevisstgjøring av utenrikstjenestens ansatte innen sikkerhet og beredskap skal intensiveres og integreres på alle områder av departementets drift. Lederansvaret må synliggjøres. Sikkerhetsmessige konsekvenser skal vurderes når vedtak fattes. UD er tillagt ansvaret som lederdepartement for kriser som rammer nordmenn og norske interesser i utlandet. Ivaretakelsen av dette ansvaret, og rollen som støttedepartement for øvrige departementer ved andre kriser, forutsetter at utenrikstjenesten har kapasitet og krisehåndteringskompetanse, både hjemme og ute. Sikkerhetsarbeid rettet mot ivaretakelse av egne ansatte og deres medfølgende vil intensiveres i strategiperioden bl.a. gjennom kompetansebyggende tiltak ved utestasjonering og tjenestereiser, og sikring av kansellier og boliger ved de mest risikoutsatte utenriksstasjonene. Arbeidsmiljøloven pålegger UD å ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt, uten fysiske og psykiske skadevirkninger. I samsvar med forskriftene til loven arbeider UD systematisk med kartlegging av farer og problemer, risikovurdering og iverksettelse av forbedringstiltak. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal være en trygg arbeidsplass for medarbeiderne, og ved utestasjonering også for deres medfølgende familie. Utenrikstjenesten skal beskytte eiendom og informasjon i tråd med lover og retningslinjer gjennom å videreutvikle en sikkerhetskultur basert på preventive tiltak, kompetanse, evaluering og læring. Utenrikstjenesten skal ha en sterk og kompetent sikkerhetsorganisasjon for å bistå og veilede politisk ledelse, departementets avdelinger og utenriksstasjonene innen sikkerhet, informasjonsbeskyttelse, beredskap og krisehåndtering. UDs systemer for informasjonssikkerhet skal systematisk vedlikeholdes og videreutvikles. UD skal styrke det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Operative tiltak Sikkerhet skal integreres som element i all relevant kompetanseutvikling. Det skal innføres et system for registrering og håndtering av avvikssituasjoner som kan ha sikkerhetsmessige-, helse- eller miljøkonsekvenser. Utenriksstasjonene skal, med utgangspunkt i egne risikoanalyser, deles inn i grupper fordelt på sikkerhetsnivå. Dette vil danne grunnlag for hvilke sikkerhetstiltak som skal være gjeldende. Samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal videreutvikles. Det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved utenriksstasjonene skal styrkes gjennom regelmessige tilsyn og sikkerhetsbesøk. Det skal utarbeides et program for holdningsskapende arbeid for sikkerhet generelt og informasjonssikkerhet spesielt. 18

18 9. Åpenhet og effektiv kommunikasjon Profesjonell og tydelig kommunikasjon er et sentralt virkemiddel i arbeidet for å nå utenrikstjenestens mål. Vårt omdømme skapes gjennom vårt arbeid og måten vi kommuniserer det på. Intern kommunikasjon er viktig for å dele kunnskap, skape en felles kommunikasjonskultur og et godt arbeidsmiljø. Kommunikasjon er derfor en integrert del av utenrikstjenestens arbeid. Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret og er også en lederoppgave. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal kommunisere tydelig nasjonalt og internasjonalt. Kommunikasjon skal alltid være en del av UDs arbeid hjemme og ute. Kommunikasjonsvirksomheten skal bidra til å øke kunnskapen og oppslutningen om utenrikspolitikken. Operative tiltak UDintra skal videreutvikles som hovedarena for intern kommunikasjon på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukerne og UDs behov. Det skal utarbeides en helhetlig strategi for UDs nettsider. Sosiale medier skal forankres som strategisk kommunikasjonsverktøy i tjenesten. Det skal utarbeides retningslinjer for bruk av sosiale medier i en krisesituasjon. Norgesportalen, utenriksstasjonenes viktigste informasjonsverktøy, skal gjøres enda mer brukervennlig. UDs språkopplæring skal suppleres med kurstilbud i bruk av enkelt, tydelig og ubyråkratisk norsk. Kommunikasjon skal bidra til å styrke utenrikstjenestens legitimitet og omdømme. Kommunikasjon skal bidra til at andre land og internasjonale målgrupper kjenner, og i størst mulig grad støtter, norske utenrikspolitiske mål. Intern kommunikasjon skal bidra til en åpen og inkluderende organisasjonskultur, godt arbeidsmiljø og aktiv kunnskapsdeling. 19

19 10. Informasjonsforvaltning og kunnskapsdeling God og enhetlig informasjonsforvaltning er en forutsetning for at tjenesten skal kunne løse sine oppgaver på en effektiv måte. Både IKT-tjenesten og organiseringen av arbeidet i UD er profesjonalisert. Det er likevel nødvendig å videreutvikle vår evne til effektiv deling av kunnskap og informasjon. Videreutvikling av UDs informasjonsforvaltning skal bygge på følgende retningslinjer: Åpenhet. Kunnskap og informasjon skal deles internt og eksternt. Offentlighet skal tilstrebes. Digitalisering. All informasjon skal foreligge, formidles og lagres digitalt. Tilgjengelighet. Informasjon skal kunne gjenfinnes raskt og enkelt, uavhengig av tid og sted. Standardisering. Systemer, maler og rutiner skal være enhetlige. Strategiske mål Gjennom enhetlig informasjonsforvaltning skal utenrikstjenesten styrkes som kunnskapsorganisasjon. UDs informasjonsforvaltning skal være helhetlig og enkelt organisert. Informasjon skal være lett tilgjengelig og søkbar på tvers av tekniske systemer. Operative tiltak All lavgradert informasjon skal digitaliseres. Det etableres et system for digital håndtering av kontakter hjemme og ute (CRM-system). Bevisstheten om informasjons- og kunnskapsdeling skal styrkes. Informasjonssikkerhet. Sensitiv informasjon skal skjermes. Dokumentasjon. All saksbehandling skal dokumenteres på forsvarlig vis. 20

20 Relevante bakgrunnsdokumenter Lov om Utenrikstjenesten av 1. september Sentrale regelverk og instrukser Arbeidsmiljøkartlegging Kulturundersøkelsen Verdier og ledelsesmål 21

21 Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: E-post: Telefon: ISBN: Publikasjonskode: E-929 B Design: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 01/14 MILJØMERKET Trykkeri

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning...

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Meld. St. 14. (2012 2013) Melding til Stortinget. Kompetanse for en ny tid

Meld. St. 14. (2012 2013) Melding til Stortinget. Kompetanse for en ny tid Meld. St. 14 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 14 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold Innledning og sammendrag... 7 1 Nye kompetansebehov... 11 1.1 Nye oppgaver nye kompetansebehov...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 3 Generelle

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 14 3

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014

STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 1 STRATEGI 2020 VERSJON 1.0 24.09.2014 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 3 2 UTGANGSPUNKT 4 3 PERSPEKTIV OG TIDSBILDE 4 4 SENTRALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 5 5 VISJON 6 6 NORSK HELSENETTS SAMFUNNSOPPDRAG 6 7 NORSK

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Oppfølgingsplan. I tjeneste for Norge. Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste

Oppfølgingsplan. I tjeneste for Norge. Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste Oppfølgingsplan I tjeneste for Norge Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste Samfunnsmålet er å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer