Forord. Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi"

Transkript

1 STRATEGI 2017

2 Forord Utenriksdepartementet har utarbeidet en virksomhetsstrategi for fireårsperioden Strategiens siktemål er å utvikle en enda bedre utenrikstjeneste slik at de politiske prioriteringene effektivt kan iverksettes. Den inneholder både strategiske mål og operative tiltak som skal bidra til å nå disse målene. Strategi 2017 bygger på Strategi 2013 for forrige fireårsperiode. Strategi 2013 har vært et effektivt styringsdokument for videreutvikling av tjenesten. Den har også fungert som en rettesnor i utenrikstjenestens daglige virke. Mange av målene i Strategi 2013 er helt eller delvis nådd, gjennom iverksettelse av konkrete og operative tiltak. Det var et mål å styre ressursbruken dit behovene var størst, bl.a. gjennom en samkjøring av styringssystemer som budsjett, virksomhetsplaner og flytteplaner. Vi er kommet langt på vei og vil videreføre innsatsen gjennom nye mål og tiltak som skisseres i Strategi Det var likeledes et mål i Strategi 2013 å videreutvikle UD til å bli en enda mer attraktiv arbeidsplass som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere. En arbeidsmiljøundersøkelse i 2013 viste at det er en høy grad av tilfredshet med UD som arbeidsplass. I Strategi 2017 legges det opp til ytterligere tiltak for å legge til rette for at alle medarbeidere i utenrikstjenesten skal trives på jobben. I samsvar med målene i Strategi 2013 er utenrikstjenesten blitt en tydeligere organisasjon som samhandler med den øvrige sentralforvaltningen og sivilt samfunn på en lang rekke områder. Denne prosessen skal videreføres i neste strategiperiode under mottoet «En utenrikstjeneste for hele Norge». I tråd med Strategi 2013 er det arbeidet mye de siste årene med å legge til rette for at UD har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre de politiske prioriteringene på en god måte. En kompetansestrategi er utarbeidet med dette formålet, og det er etablert et nytt, elektronisk kompetansestyringsverktøy. Innsatsen vil bli videreført i Strategi Med utgangspunkt i Strategi 2013 har vi arbeidet systematisk med å forbedre utenrikstjenestens kommunikasjon. Det er etablert en helhetlig kommunikasjonsplattform og et styringssystem for informasjonssikkerhet. En håndbok i strategisk kommunikasjonsarbeid er utarbeidet. Det er satset bredt på bruken av sosiale medier. I Strategi 2017 legges det opp til ytterligere satsing på kommunikasjonsarbeidet som bl.a. skal bidra til at andre land og internasjonale målgrupper kjenner, og i størst mulig grad støtter, norske utenrikspolitiske mål. Utenrikstjenestens arbeid med næringslivet er blitt gjennomgått i inneværende strategiperiode. I Strategi 2017 legges det opp til å forsterke støtten til norsk næringsliv som ønsker å satse i utlandet. I tråd med Strategi 2013 har UD ivaretatt det økende behovet for konsulære tjenester til publikum. Dette blir et satsingsområde også i Strategi Det er likeledes et satsingsområde i Strategi 2017 å forbedre vår informasjonsforvaltning. I en kunnskapsorganisasjon som UD må relevant informasjon gjenfinnes, utveksles og brukes på en effektiv og enkel måte. Risikobildet har forandret seg i de senere år og sikkerhetsarbeidet vil bli intensivert i den kommende strategiperioden. Jeg vil fremheve at UD skal være en sikker arbeidsplass for medarbeiderne, og ved utestasjonering også for deres medfølgende familie. 3

3 Vi har nå avsluttet et omfattende og inkluderende arbeid med Strategi Neste skritt er å sikre systematisk oppfølging og iverksettelse av strategien i hele organisasjonen. Et arbeid er allerede i gang for å integrere oppfølgingsarbeidet bl.a. i virksomhetsplanleggingen, medarbeidersamtaler og opplæringsvirksomheten. Å nå målene i strategien er et generelt ansvar for hele organisasjonen, og et spesielt ansvar for ledere på alle nivåer. Strategien trer i kraft 1. januar 2014 og løper i fire år fremover. Vi skal holde oss ansvarlig for resultatoppnåelse med jevne mellomrom. Jeg vil oppfordre alle medarbeidere til å anvende Strategi 2017 både som inspirasjon, men også som praktisk veiledningsverktøy, i vårt daglige virke. Jeg takker prosjektleder Kjetil Paulsen for hans grundige arbeid. Likeledes vil jeg takke assisterende utenriksråd Christian Syse som har anvendt sine erfaringer fra arbeidet med den foregående strategien i utarbeidelsen av den nye. Utenriksministeren har klarert og støtter teksten. Oslo, i Utenriksdepartementet, 14. januar 2014 Bente Angell-Hansen utenriksråd 4

4 Innhold Strategi 7 1. Hovedbudskap 8 2. Utenrikstjenestens hovedoppgaver 9 3. En utenrikstjeneste for hele Norge Støtte til norsk næringsliv Tjenester for publikum Styring, måloppnåelse, kompetanse Ledelse og medarbeiderskap Sikkerhet Åpenhet og effektiv kommunikasjon Informasjonsforvaltning og kunnskapsdeling 20 Relevante bakgrunnsdokumenter 21 5

5 Visjon: Utenrikstjenesten arbeider for norske interesser, norske borgere og en fredelig, rettferdig og bærekraftig verden. Verdier: Handlekraft. Vårt arbeid preges av resultatorientering, prioriteringsvilje, fleksibilitet og gjennomføringsevne. Arbeidsglede. Vi skaper et inspirerende arbeidsmiljø med vekt på god ledelse, lagånd, likestilling og mangfold. Profesjonalitet. Vi viser profesjonalitet gjennom kunnskap, pålitelighet, effektivitet, påvirkningskraft og samarbeidsvilje. Åpenhet. Vi kommuniserer tydelig og inkluderende, deler informasjon og stimulerer til meningsutveksling. Utenrikskommisjonen av 1919: «Når man skal behandle spørsmålet om på hvilken måte utenriksvesenet best kan ordnes, er det viktig å ha for øye hvilke oppgaver det har, hvilke formål er de vesentlige, og hvilke kommer i annen rekke.» 6

6 Strategi 2017 Strategi 2017 inneholder våre hovedbudskap, utenrikstjenestens hovedoppgaver og overordnede mål og operative tiltak for å sikre måloppnåelse på de ulike virksomhetsområdene. Disse skal gjennomføres i henhold til reglene for medbestemmelse i arbeidslivet. 7

7 1. Hovedbudskap Utenriksdepartementet med uteapparat er Regjeringens fremste redskap for utforming, iverksettelse og formidling av norsk utenriks- og utviklingspolitikk. 1 Utenrikstjenesten fremmer norske interesser i utlandet. Utenrikstjenesten arbeider i henhold til prinsippene for statlig forvaltning, profesjonalitet og lederskap, slik disse er nedfelt i ulike styringsdokumenter. Globalisering, internasjonale endringer og den teknologiske utviklingen krever tilpasningsevne, både i UD og den øvrige sentralforvaltningen. UD må prioritere for å sikre sammenheng mellom oppgaver og ressurser. Tilgjengelige ressurser må benyttes fleksibelt. Endringsforståelse og gjennomføringsevne vektlegges. Hensynet til langsiktighet, forutsigbarhet og den enkelte medarbeiders interesser skal ivaretas. Strategi 2017 har seks hovedbudskap: 1. Ressursbruken i utenrikstjenesten skal følge de politiske prioriteringene. Hjemme- og uteapparatene må tilpasses de prioriterte formålene. 2. Utenrikstjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass for alle medarbeidere, hjemme og ute, inkludert lokalansatt personale. Personalpolitikken skal fremme mangfold med hensyn til kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne mv. UDs behov for rotasjon og utestasjonerte medarbeidere skal kombineres med en familievennlig personalpolitikk. 3. UD skal prioritere tjenestens sikkerhetsoppgaver. 4. Utenrikstjenesten skal vise åpenhet i ekstern og intern kommunikasjon. Det legges vekt på et nært samarbeid med andre departementer og offentlige etater. 5. Utenrikstjenesten skal styrkes som kunnskapsorganisasjon bl.a. gjennom effektiv informasjonsforvaltning. 6. UD skal styrke kunnskapen og bevisstheten om de forvaltningsrettslige rammer for virksomheten og de etiske retningslinjer for statstjenesten. 1 Norge fører en integrert utenriks- og utviklingspolitikk. Med utenrikspolitikk menes i det følgende utenriks- og utviklingspolitikken som en felles enhet. 8

8 2. Utenrikstjenestens hovedoppgaver Utenrikstjenesten har to hovedoppgaver: 1. Bidra til utforming og gjennomføring av Regjeringens utenrikspolitikk. 2. Yte service til publikum og norsk næringsliv. Utenrikstjenestens oppgaver og lovpålagte virke er forankret i Lov om utenrikstjenesten og Utenriksinstruksen. Utenrikstjenesten ivaretar Norges utenrikspolitiske interesser ved å: Følge opp og iverksette konstitusjonelle og internasjonale forpliktelser. Fremme politiske og økonomiske interesser, norsk kultur og Norges omdømme overfor andre land og internasjonale organisasjoner. Utenrikstjenesten yter service og ivaretar bredere samfunnsinteresser ved å: Gi norske borgere råd og hjelp i utlandet og formidle informasjon om Norge i utlandet. Støtte norsk næringsliv og kulturarbeidere som satser i utlandet. Bidra til en effektiv forvaltning av utlendingssaker. Mange av utenrikstjenestens publikumstjenester er lovpålagte. Oppgavene har økt i omfang. Strategiske og organisatoriske endringer er gjennomført for å gjøre utenrikstjenesten rustet til å støtte næringslivet og yte effektive publikumstjenester. Raske globale forskyvninger nødvendiggjør en fleksibel, tilpasningsdyktig og endringsvillig organisasjon. Bidra til en rettsbasert verdensorden med utgangspunkt i velfungerende internasjonale organisasjoner. Bidra til globale fellesgoder og internasjonal stabilitet og sikkerhet. Arbeide for demokratiutvikling, godt styresett og at menneskerettighetene blir respektert. Fremme god forvaltning av naturressurser og miljø, med særlig vekt på nordområdene. Støtte norsk næringsliv som er engasjert i utlandet. Bidra til fattigdomsbekjempelse og til å fremme internasjonal handel gjennom et robust multilateralt system som sikrer at alle land tar del i utvikling og vekst. 9

9 UD noen nøkkeltall Antall årsverk (pr oktober 2013 Kilde: SST): ca ansatte i Oslo (ca. 830) utsendte på utenriksstasjon (ca. 630) lokalt ansatte på utenriksstasjon: ca. 970 Antall stasjoner: ambassader 7 faste delegasjoner 8 generalkonsulater 3 ambassadeseksjoner UDs totale budsjett (2014): Bistandsbudsjettet: Utenriksformål: herunder EØS-bidrag på 3,3 mrd. kroner årlig Administrasjon: (hvorav ca. 1,6 mrd. fra bistandsbudsjettet) 35,6 mrd. kroner 28,6 mrd. kroner 7,0 mrd. kroner 3,5 mrd. kroner 10

10 3. En utenrikstjeneste for hele Norge I dag har alle departementer og flere offentlige etater et internasjonalt engasjement. Norsk næringsliv internasjonaliseres i økende grad. Frivillige norske organisasjoner opererer over hele verden, særlig på det humanitære feltet. Mange kommuner og fylkeskommuner har et samarbeid over landegrensene, ikke minst i nærområdene. Utenrikstjenesten må derfor samhandle med et mangfold av norske aktører, hjemme og ute. Faglige sektoroppgaver kan i stigende grad håndteres direkte av relevant departement eller fagetat. På den annen side forventes det at utenrikstjenesten betjener et bredere spekter av samfunnsaktører med sin kjernekompetanse og ivaretar det overordnede forholdet til andre land og internasjonale organisasjoner. Utenrikstjenestens kjernekompetanse, for å fremme norske interesser, er: 1. Kompetanse om Norges bilaterale relasjoner til andre land og de helhetlige forholdene i disse landene, regionale utviklingstrekk og integrasjon. 2. Kunnskap om kulturer og språk i andre land og regioner. 3. Kompetanse om internasjonale organisasjoner og det multilaterale system. 4. Forhandlingskompetanse, basert bl.a. på relasjonsbygging, både i bilaterale og multilaterale sammenhenger. 5. Kompetanse om folkerett og Norges internasjonale forpliktelser. 6. Kompetanse til å yte service til nordmenn i utlandet, til krisehåndtering, til god forvaltning av innreise og migrasjon til Norge og til å støtte norsk næringsliv internasjonalt. 7. Kompetanse om utviklingsspørsmål, bistand og tilskuddsforvaltning. Utenriksstasjonene er organisatorisk underlagt Utenriksdepartementet, men skal i sitt daglige virke være en representant for hele det norske samfunnet i sitt mangfold. Strategiske mål UD skal tilføre en merverdi og benytte sin kjernekompetanse i departementsfellesskapet og bidra til at sentralforvaltningen fremstår som «ett Norge» internasjonalt. Både i bilateral og multilateral sammenheng skal utenrikstjenesten samhandle med norsk kompetanse fra hele sentralforvaltningen. Det er også et mål å mobilisere forskningsmiljøer og sivilt samfunn på relevant vis i utenrikspolitiske prosesser. Utenriksstasjonene skal disponere sine ressurser slik at man best mulig stiller sin kunnskap og kompetanse til rådighet for hele det offentlige Norge, for norsk næringsliv og for sivilt samfunn. 11

11 Operative tiltak UD skal arbeide for at det utvikles og anvendes fellestjenester i sentralforvaltningen. Det skal vurderes om UD har driftsløsninger som kan tilbys som fremtidige fellestjenester. UD skal ta initiativ til møter med andre departementer og offentlige etater om saker som kan gi synergier i gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk. UD vil legge til rette for kompetanseutveksling i sentralforvaltningen og med næringslivet og forskningsmiljøer gjennom bl.a. utlånsordninger for personell og hospitering. UD vil invitere representanter for andre departementer, næringslivet og media til kurs og innføring i ulike sider ved norsk utenrikspolitikk. En større andel av UDs ressurser skal brukes på utenriksstasjonene. Departementets historiske bok- og dokumentasjonssamling skal systematiseres og gjøres tilgjengelig. 12

12 4. Støtte til norsk næringsliv Støtte til norsk næringslivs virksomhet i utlandet er en kjerneoppgave for utenrikstjenesten. UD har et særlig ansvar for sentrale deler av næringslivets rammebetingelser gjennom EØS og det internasjonale handelspolitiske regelverket. Departementet har et samordningsansvar i sentralforvaltningen for å sikre at forpliktelsene i EØS-avtalen etterleves og at Regjeringens målsetninger i europapolitikken realiseres. Andre departementer følger opp enkeltsektorer som berøres av EØS-avtalen. Utenriksstasjonene spiller hovedrollen i arbeidet for å yte service til norsk næringsliv i utlandet. De samarbeider med bedrifter og institusjoner som Innovasjon Norge. Viktige tjenester er å etablere møteplasser og være døråpner inn mot beslutningstakere. Utenriksstasjonene skal også være en samtalepartner om investeringsklima, rammebetingelser, samfunnsansvar og risiko. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal være en tilgjengelig og profesjonell partner for næringslivet ved å delta i utformingen av internasjonale rammebetingelser og arbeide for økte markedsandeler for norske varer og tjenester i samarbeid med norske selskaper og Team Norway. Operative tiltak UD skal styrke kapasiteten og kompetansen ved utenriksstasjonene, slik at de kan yte en best mulig næringslivsrettet service. UD skal bidra til å styrke og profilere «Team Norway»-samarbeidet slik at Regjeringens samlede innsats for å bistå norske bedrifter ute blir bedre koordinert og mer effektiv. Internasjonaliseringen av norsk næringsliv fortsetter, og Norge har i dag omfattende økonomiske interesser i mange land. I lys av dette skal utenrikstjenesten forsterke sin innsats for å støtte norsk næringsliv som opererer i andre land, i samarbeid med andre departementer og det øvrige virkemiddelapparatet. Dette brede samarbeidet har fått varemerket «Team Norway». Stasjonssjefene skal gis et forsterket mandat til å koordinere og lede Team Norway-samarbeidet i de enkelte vertsland. En viktig oppgave vil være å bidra til en enda bedre strategisk bruk av delegasjonsreiser og politiske besøk for å fremme norsk næringsliv i utlandet. 13

13 5. Tjenester for publikum Utenrikstjenesten møter stadig større forventninger om konsulær bistand. Utenriksstasjonene og departementet håndterer hundrevis av konsulære saker hver dag. Mange av sakene er kompliserte. De fanger ofte oppmerksomhet i mediene og samfunnet forøvrig. Pågangen fra pårørende er gjennomgående stor. Dette har ført til skjerpede krav om konsulær kompetanse og effektiv organisering. UD har bygget opp en krisehåndteringsorganisasjon og et operativt senter for konsulære saker med døgnåpen service. Utenrikstjenesten deltar i utlendingsforvaltningen, og utenriksstasjonene behandler et stort antall søknader om visum og opphold årlig. Dette fagfeltet øker i kompleksitet på grunn av transnasjonal kriminalitet, hensynet til legitime beskyttelsesbehov og kontrollert arbeidsinnvandring, samt ønsket om næringsfremme, kulturog forskningsutveksling og fremme av Norge som turistmål. Strategiske mål Utenriksstasjonenes rutiner på konsulærfeltet skal gjøres ensartet for å sikre likebehandling og kvalitet på tjenestene. Operative tiltak Konsulatvesenet skal gjennomgås for å sikre gode og tilgjengelige publikumstjenester. Legaliseringstjenesten skal ytterligere digitaliseres. Utenriksstasjonenes oppgaver som førstelinje i utlandet for utlendingsforvaltning, skal gjennomgås med sikte på effektivisering. I denne gjennomgangen skal man vurdere løsninger for publikumstilgjengelighet gjennom knutepunktordninger, agentbruk og økt tjenesteutsetting. Stasjonenes ansvar i identitets- og dokumentasjonskontroll skal klargjøres. UD skal ta initiativ til en gjennomgang av utlendingsforvaltningen for å sikre en mest mulig hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom berørte departementer og etater. Arbeidet med å kommunisere utenrikstjenestens samlede tjenestetilbud til publikum skal styrkes. Mot 2017 skal det etableres moderne, brukervennlige og driftssikre elektroniske løsninger på konsulær-, krise- og beredskapsfeltet. Det skal utvikles kompetanse til å drifte disse løsningene. Gjennom fortsatt kompetansebygging og effektiv organisering skal utenriksstasjonene ytterligere dyktiggjøres på utlendingsfeltet. Det skal bidra til god ivaretakelse av behovet for kontroll og ønsket om å fremme norske interesser knyttet til næringsliv, utveksling og turisme. 14

14 6. Styring, måloppnåelse, kompetanse Utenrikstjenesten skal drive målrettet og langsiktig styring av ressursene. Det skal være sammenheng mellom prioriteringer og tildeling av ressurser. En effektiv ressursbruk krever tydelige prioriteringer, rasjonell arbeidsdeling i organisasjonen, fleksibilitet til å flytte ressurser når politiske prioriteringer endres, og et godt samarbeid med underlagte etater og andre deler av forvaltningen. Dette krever endringsvilje. Organisasjonen skal dyktiggjøres på å arbeide på tvers, tematisk og i tverrgående prosjekter. Vurdering av risiko og resultatoppnåelse skal stå sentralt i den årlige virksomhetsplanleggingen. Dette er likeledes et tema i UDs dialog med de underliggende etatene Norad og Fredskorpset. Utenrikstjenesten har nulltoleranse for økonomiske misligheter, både internt og i UD-finansierte tiltak som forvaltes av eksterne partnere. Oppgavene som UDs medarbeidere skal ivareta hjemme og ute, forutsetter en kombinasjon av bredde- og dybdekompetanse. Etterspurt dybdekompetanse vil være avhengig av politiske prioriteringer og den internasjonale utviklingen. Utenrikstjenesten har behov for å styrke sin kompetanse i tilskuddsforvaltning og på sikkerhets- og beredskapsområdet. Mange medarbeidere i UD veksler mellom hjemme- og utetjeneste. De forventes å være fleksible og kunne operere på ulike arenaer og i ulike kulturer. Det er nødvendig å ha meget gode språkkunnskaper. Strategiske mål UD skal ha et uteapparat som reflekterer de utenrikspolitiske prioriteringene. Utenrikstjenesten skal bli en enda mer effektiv organisasjon mot Det administrative støtteapparatet i departementet skal effektiviseres for å imøtekomme behov som ofte vil være under endring. UD skal ha en kompetansestyring som sikrer at man tiltrekker, utvikler og anvender relevant kompetanse for å nå de prioriterte målsetningene. UD arbeider med å rekruttere flere norske borgere til internasjonale organisasjoner. Målet er å oppnå et bedre samsvar mellom bevilgningene til slike organisasjoner og antall nordmenn i deres sekretariater. UDs styring av Norad og Fredskorpset skal sikre at disse er effektive redskaper i utviklingssamarbeidet. UDs kompetanse om Stortingets, Regjeringens og sentralforvaltningens virkemåte skal styrkes. UD skal, gjennom en målbevisst rekrutterings- og opplæringspolitikk, sikre seg ytterligere kompetanse i tilskuddsforvaltning. Språkkompetansen i UD skal heves ytterligere mot Opptak til UDs årlige aspirantkurs er et viktig instrument for å sikre den nødvendige bredde- og dybdekompetanse til utenrikstjenesten. 15

15 Operative tiltak Konklusjonene i den administrative gjennomgangen som ble foretatt i 2013, skal følges opp. Stasjonenes lokalisering og oppsett skal avspeile de politiske prioriteringene. Det skal gjennomføres nye analyser av norske interesser i vertslandene. Ved stasjonsnedleggelser skal det i god tid utarbeides planer for å ivareta interessene til utsendt personale og lokalansatte. I utarbeidelsen av slike planer skal også arbeidstakerorganisasjonene involveres. Det skal utarbeides et opplegg for overføring av forvaltningsoppgaver til ytre etater og direktorater. UDs elektroniske kompetansestyringsverktøy og tjenestens kompetansestrategi skal støtte opp om en helhetlig kompetanse- og organisasjonsutvikling. Det skal gis opplæringstilbud i rutiner og prosesser om regjeringsnotater, regjeringskonferanser og statsråd, og om meldinger og proposisjoner til Stortinget. Det skal vurderes å gjøre en større del av språkopplæringen i UD obligatorisk. Iverksettelse av virksomhetsplanene skal drøftes i de årlige medarbeidersamtalene og danne grunnlaget for ledelsesvurderinger. Videreføre praktiske miljøtiltak og effektiviseringstiltak for energibruk. Dette har relevans også ved store nyanskaffelser. Utenrikstjenesten arbeider for å motvirke økonomiske misligheter, både internt i organisasjonen og i UD-finansierte tiltak. I strategiperioden skal arbeidet med å styrke multilaterale organisasjoners bekjempelse av økonomiske misligheter prioriteres. 16

16 7. Ledelse og medarbeiderskap UDs personalpolitikk er regulert gjennom Lov om utenrikstjenesten og Utenriksinstruksen, Arbeidsmiljøloven, Statens personalhåndbok og departementets eget personalpolitiske dokument. UD skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass med gode betingelser både hjemme og ute. Arbeidet med god ledelse og videreutvikling av alle medarbeidernes kompetanse skal styrkes. Ledelseskulturen i utenrikstjenesten skal være preget av Mot, Åpenhet, Lagånd. UD prioriterer å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Vekslingen mellom hjemme- og utetjeneste stiller krav til UDs familiepolitikk, og til at det tas hensyn til den enkelte medarbeiders livsfase. Lokalt ansatte på utenriksstasjonene er en viktig ressurs for utenrikstjenesten. Den ressursen de lokalt ansatte utgjør, skal videreutvikles, både på administrativt nivå og på saksbehandlernivå. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal være en god arbeidsplass som rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne mv. ved å gi rom for løsninger tilpasset den enkelte og ved å tilby en god balanse mellom arbeid og fritid. UD stiller høye krav til sine ledere. Arbeidet med systematisk å utvikle og belønne god ledelse skal forsterkes. Tilsvarende skal dårlig ledelse få konkrete konsekvenser. Han var god til å skjule de forsonende egenskapene han måtte ha (UDs første kvinnelige aspirant Gudrun Ræder om en av sine sjefer i UD) Utenrikstjenesten skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø preget av arbeidsglede. Alle ansatte forventes å bidra til trivsel, samarbeid og gjensidig respekt. Operative tiltak Det skal utarbeides en oversikt over gjennomføringen av anbefalingene i arbeidsmiljøundersøkelsen i Det skal gjennomføres en ny arbeidsmiljøundersøkelse i strategiperioden. Det skal gis gode tilbud om utreiseforberedelser for både medarbeidere og medfølgende. UD skal søke å fremforhandle bilaterale avtaler om gjensidig arbeidstillatelse med de land der dette trengs mest. UD skal være lønnsmessig konkurransedyktig med andre statlige virksomheter. Tjenestegjøring på «hardship»-stasjoner skal tillegges vekt i et karriereperspektiv. Den enkelte medarbeider skal få systematiske og tydelige tilbakemeldinger på resultatoppnåelse og utviklingsmuligheter. Ledere skal gis nødvendig opplæring i hvordan slike tilbakemeldinger formidles. Alle ledere skal evalueres med jevne mellomrom, og resultatene skal benyttes i karrierevurderinger. Bruken av lokalt ansatte ved utenriksstasjoner vil øke gradvis mot 2017, basert på utredninger om konsekvenser for tjenesten. 17

17 8. Sikkerhet Risikobildet for norske borgere, norske interesser og for ansatte i utenrikstjenesten er i stadig endring. Forventningene til tjenesten er økende. Redusert forutsigbarhet, bredt norsk engasjement, både fra offentlig sektor og fra norsk næringsliv, gir utenrikstjenesten nye utfordringer. Land og regioner som tidligere ble ansett som trygge, kan bli arenaer for krisesituasjoner. På informasjonsområdet hever elektroniske verktøy effektiviteten, men også risikoen for at opplysninger kommer på avveie. Driftskontinuitet og konfidensialitet må derfor ivaretas. Arbeidet med bevisstgjøring av utenrikstjenestens ansatte innen sikkerhet og beredskap skal intensiveres og integreres på alle områder av departementets drift. Lederansvaret må synliggjøres. Sikkerhetsmessige konsekvenser skal vurderes når vedtak fattes. UD er tillagt ansvaret som lederdepartement for kriser som rammer nordmenn og norske interesser i utlandet. Ivaretakelsen av dette ansvaret, og rollen som støttedepartement for øvrige departementer ved andre kriser, forutsetter at utenrikstjenesten har kapasitet og krisehåndteringskompetanse, både hjemme og ute. Sikkerhetsarbeid rettet mot ivaretakelse av egne ansatte og deres medfølgende vil intensiveres i strategiperioden bl.a. gjennom kompetansebyggende tiltak ved utestasjonering og tjenestereiser, og sikring av kansellier og boliger ved de mest risikoutsatte utenriksstasjonene. Arbeidsmiljøloven pålegger UD å ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt, uten fysiske og psykiske skadevirkninger. I samsvar med forskriftene til loven arbeider UD systematisk med kartlegging av farer og problemer, risikovurdering og iverksettelse av forbedringstiltak. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal være en trygg arbeidsplass for medarbeiderne, og ved utestasjonering også for deres medfølgende familie. Utenrikstjenesten skal beskytte eiendom og informasjon i tråd med lover og retningslinjer gjennom å videreutvikle en sikkerhetskultur basert på preventive tiltak, kompetanse, evaluering og læring. Utenrikstjenesten skal ha en sterk og kompetent sikkerhetsorganisasjon for å bistå og veilede politisk ledelse, departementets avdelinger og utenriksstasjonene innen sikkerhet, informasjonsbeskyttelse, beredskap og krisehåndtering. UDs systemer for informasjonssikkerhet skal systematisk vedlikeholdes og videreutvikles. UD skal styrke det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Operative tiltak Sikkerhet skal integreres som element i all relevant kompetanseutvikling. Det skal innføres et system for registrering og håndtering av avvikssituasjoner som kan ha sikkerhetsmessige-, helse- eller miljøkonsekvenser. Utenriksstasjonene skal, med utgangspunkt i egne risikoanalyser, deles inn i grupper fordelt på sikkerhetsnivå. Dette vil danne grunnlag for hvilke sikkerhetstiltak som skal være gjeldende. Samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal videreutvikles. Det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved utenriksstasjonene skal styrkes gjennom regelmessige tilsyn og sikkerhetsbesøk. Det skal utarbeides et program for holdningsskapende arbeid for sikkerhet generelt og informasjonssikkerhet spesielt. 18

18 9. Åpenhet og effektiv kommunikasjon Profesjonell og tydelig kommunikasjon er et sentralt virkemiddel i arbeidet for å nå utenrikstjenestens mål. Vårt omdømme skapes gjennom vårt arbeid og måten vi kommuniserer det på. Intern kommunikasjon er viktig for å dele kunnskap, skape en felles kommunikasjonskultur og et godt arbeidsmiljø. Kommunikasjon er derfor en integrert del av utenrikstjenestens arbeid. Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret og er også en lederoppgave. Strategiske mål Utenrikstjenesten skal kommunisere tydelig nasjonalt og internasjonalt. Kommunikasjon skal alltid være en del av UDs arbeid hjemme og ute. Kommunikasjonsvirksomheten skal bidra til å øke kunnskapen og oppslutningen om utenrikspolitikken. Operative tiltak UDintra skal videreutvikles som hovedarena for intern kommunikasjon på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukerne og UDs behov. Det skal utarbeides en helhetlig strategi for UDs nettsider. Sosiale medier skal forankres som strategisk kommunikasjonsverktøy i tjenesten. Det skal utarbeides retningslinjer for bruk av sosiale medier i en krisesituasjon. Norgesportalen, utenriksstasjonenes viktigste informasjonsverktøy, skal gjøres enda mer brukervennlig. UDs språkopplæring skal suppleres med kurstilbud i bruk av enkelt, tydelig og ubyråkratisk norsk. Kommunikasjon skal bidra til å styrke utenrikstjenestens legitimitet og omdømme. Kommunikasjon skal bidra til at andre land og internasjonale målgrupper kjenner, og i størst mulig grad støtter, norske utenrikspolitiske mål. Intern kommunikasjon skal bidra til en åpen og inkluderende organisasjonskultur, godt arbeidsmiljø og aktiv kunnskapsdeling. 19

19 10. Informasjonsforvaltning og kunnskapsdeling God og enhetlig informasjonsforvaltning er en forutsetning for at tjenesten skal kunne løse sine oppgaver på en effektiv måte. Både IKT-tjenesten og organiseringen av arbeidet i UD er profesjonalisert. Det er likevel nødvendig å videreutvikle vår evne til effektiv deling av kunnskap og informasjon. Videreutvikling av UDs informasjonsforvaltning skal bygge på følgende retningslinjer: Åpenhet. Kunnskap og informasjon skal deles internt og eksternt. Offentlighet skal tilstrebes. Digitalisering. All informasjon skal foreligge, formidles og lagres digitalt. Tilgjengelighet. Informasjon skal kunne gjenfinnes raskt og enkelt, uavhengig av tid og sted. Standardisering. Systemer, maler og rutiner skal være enhetlige. Strategiske mål Gjennom enhetlig informasjonsforvaltning skal utenrikstjenesten styrkes som kunnskapsorganisasjon. UDs informasjonsforvaltning skal være helhetlig og enkelt organisert. Informasjon skal være lett tilgjengelig og søkbar på tvers av tekniske systemer. Operative tiltak All lavgradert informasjon skal digitaliseres. Det etableres et system for digital håndtering av kontakter hjemme og ute (CRM-system). Bevisstheten om informasjons- og kunnskapsdeling skal styrkes. Informasjonssikkerhet. Sensitiv informasjon skal skjermes. Dokumentasjon. All saksbehandling skal dokumenteres på forsvarlig vis. 20

20 Relevante bakgrunnsdokumenter Lov om Utenrikstjenesten av 1. september Sentrale regelverk og instrukser Arbeidsmiljøkartlegging Kulturundersøkelsen Verdier og ledelsesmål 21

21 Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: E-post: Telefon: ISBN: Publikasjonskode: E-929 B Design: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 01/14 MILJØMERKET Trykkeri

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2006-2010

STRATEGISK PLAN 2006-2010 STRATEGISK PLAN 2006-2010 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Den nye arbeidsgiverstrategien for staten

Den nye arbeidsgiverstrategien for staten Kommunal- og moderniseringsdepartementet Den nye arbeidsgiverstrategien for staten "moderne og attraktiv rekruttere, utvikle og beholde kompetanse" STATENS PERSONALDIREKTØR GISLE NORHEIM 2016 Staten; likt

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

KUNNSKAP FOR UTVIKLING

KUNNSKAP FOR UTVIKLING KUNNSKAP FOR UTVIKLING Norads strategi mot 2020 INNHOLD Forord Et sammensatt utviklingsbilde Utviklingssamarbeid i endring Norads rolle og samfunnsoppdrag Visjon Våre strategiske mål Vår ekspertise og

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi Mattilsynets strategi

Strategi Mattilsynets strategi Strategi 2010-2014 Mattilsynets strategi 2010 2014 FORORD Denne strategien er Mattilsynets overordnede svar på hvordan vi vil løse vårt samfunnsoppdrag i årene framover. Strategien gir retning for arbeidet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2008 2013

Overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2008 2013 Overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2008 2013 2008 2013 Til alle ansatte En aktiv og levende personalpolitikk er avgjørende for å oppfylle politi- og lensmannsetatens visjon og mål.

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer